Predlog Pravilnika o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje ...

mgrt.gov.si

Predlog Pravilnika o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje ...

PREDLOG3. člen(osnovne zahteve)(1) Operater mora v svoje elektronsko komunikacijsko omrežje namestiti takšne vmesnike inopremo, da lahko po prejemu prepisa odredbe omogoči zakonito prestrezanjekomunikacij na določeni nadzorovani priključni točki na način, v obsegu in trajanju, kotje določeno v prepisu odredbe.(2) Operater mora v svojem elektronskem komunikacijskem omrežju zagotoviti takšnoštevilo in razporeditev tistih vozlišč v omrežju, kjer je nameščena oprema za zakonitoprestrezanje komunikacij, da je dostop do rezultatov prestrezanja zagotovljen vedno in naenakovreden način z vsakega nadzorovanega telekomunikacijskega priključka, kizačasno ali stalno uporablja operaterjevo javno komunikacijsko omrežje ali storitev.(3) Zakonito prestrezanje komunikacij mora biti izvedeno tako, da osebe, ki so vključene vprestrežene komunikacije, in druge nepooblaščene osebe ne zaznajo, da se izvajazakonito prestrezanje komunikacij. Z uporabo naprav in opreme za izvajanje zakonitegaprestrezanja komunikacij se ne smejo spremeniti obratovalne lastnosti ali kakovostprestreženih komunikacij in drugih javnih komunikacijskih storitev.(4) Oprema in vmesniki za zakonito prestrezanje komunikacij morajo omogočati, da selahko zakonito prestrezanje komunikacij na določeni nadzorovani priključni točkizaključi takoj po izteku časa trajanja izvajanja zakonitega nadzora elektronskihkomunikacij na tej priključni točki oziroma ko operater prejme obvestilo, da jeodpravljen zakoniti nadzor elektronskih komunikacij te priključne točke.(5) Operater mora zagotoviti tako opremo in takšen vmesnik, da lahko vsaj trije pristojniorgani sočasno izvajajo zakonit nadzor elektronskih komunikacij.4. člen(oprema in rezultati prestrezanja)(1) Operater mora uporabiti takšno opremo, da pristojnemu organu za vsako prestreženokomunikacijo zagotovi poleg vsebine prestrežene komunikacije še naslednje podatke oprestreženi komunikaciji:1. številko ali drugo oznako nadzorovane priključne točke ali oznako uporabnika;2. številko ali drugo oznako priključne točke:­ s katero želi nadzorovana priključna točka vzpostaviti zvezo, tudi čevzpostavitev zveze ni uspela, oziroma­ ki želi vzpostaviti zvezo z nadzorovano priključno točko, tudi če zveza ni bilauspešno vzpostavljena ali če je bila prestrežena komunikacija z nadzorovane3


PREDLOGpriključne točke preusmerjena drugam ali če je bila usmerjena v pomnilniškonapravo (napravo za shranjevanje podatkov);3. v primeru preusmeritve tudi številke ali druge oznake vseh priključnih točk, nakatere so bile preusmerjene prestrežene komunikacije;4. podatke o vrsti javne komunikacijske storitve, uporabljeni na nadzorovani priključnitočki, ali njenih značilnostih;5. tehnične vzroke za eventualno prekinitev zveze med nadzorovano priključno točkoin katerokoli drugo priključno točko ali za to, da zveza z nadzorovano priključnotočko ni bila vzpostavljena;6. najnatančnejši razpoložljivi podatek o lokaciji nadzorovane priključne točke, če greza nadzorovano priključno točko v mobilnih javnih komunikacijskih omrežjih;7. najmanj dva od naslednjih podatkov o časovnem poteku vsake prestreženekomunikacije:­ datum in čas začetka prestrežene komunikacije, tudi če vzpostavitev zveze nibila uspešna,­ datum in čas konca prestrežene komunikacije,­ trajanje prestrežene komunikacije,oziroma, če se nadzorovana telekomunikacija ne prenaša po fizičnih ali logičnihkanalih, datum in čas, ko je bila prestrežena komunikacija odposlana oziromasprejeta.(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora operater zagotavljati tudi:­ ko je nadzorovana priključna točka vključena v zvezo, vzpostavljeno med večpriključnimi točkami;­ ko so iz nadzorovane priključne točke vzpostavljene zveze z več priključnimitočkami.(3) Če operater v svojem javnem komunikacijskem omrežju zaradi tehničnih razlogov nemore zagotavljati vseh rezultatov prestrezanja, je o tem dolžan nemudoma obvestitipristojni organ.(4) Korelacija med vsebino prestrežene komunikacije in pripadajočimi podatki o prestreženikomunikaciji mora biti enolična.4


PREDLOG5. člen(izročilni vmesnik)(1) Operater mora ne glede na število vozlišč iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnikazagotoviti praviloma en izročilni vmesnik.(2) Šteje se, da operater zadosti določbam prvega odstavka 107. člena zakona tudi, čezagotovi izročilni vmesnik skupaj z drugim operaterjem ali drugimi operaterji oziroma česvoje omrežje poveže z izročilnim vmesnikom drugega operaterja. V tem primeru moraoperater poskrbeti, da so izročilnemu vmesniku dostopni vsi podatki, ki so potrebni zaoblikovanje rezultatov prestrezanja.(3) Izročilni vmesnik mora biti izveden tako, da:­ zagotavlja pristojnemu organu rezultate prestrezanja v celotnem času trajanjazakonitega nadzora elektronskih komunikacij na določeni nadzorovani priključnitočki;­ kakovost komunikacij na izročilnem vmesniku ni slabša od kakovosti pripadajočihprestreženih komunikacij;­ se za prenos in izročanje rezultatov prestrezanja lahko uporabijo splošno dostopne inuporabne prenosne poti in prenosni protokoli;­ se pri javnih telefonskih omrežjih oziroma storitvah upošteva standard SIST ES 201671;­ se pri omrežjih in storitvah, ki niso zajete v prejšnji alinei, upošteva veljavni standardoziroma specifikacije, ki so sprejete s strani evropskih standardizacijskih organizacij;če tak standard oziroma specifikacije ne obstajajo, vmesnik odobri pristojni organoziroma odobri opremo, ki pristojnemu organu omogoča uporabo prenosnihsistemov, ki zagotavljajo rezultate prestrezanja.(4) Če operater v svojem javnem komunikacijskem omrežju komunikacije kodira,komprimira ali šifrira, mora zagotoviti, da so rezultati prestrezanja na izročilnemvmesniku nekodirani, nekomprimirani oziroma nešifrirani.6. člen(prehodne določbe)(1) Operater javnih telefonskih omrežij, ki na dan uveljavitve tega pravilnika omogočazakonito prestrezanje komunikacij z izročilnim vmesnikom, ki ne ustreza določbamčetrte alinee tretjega odstavka prejšnjega člena, lahko tak vmesnik uporablja do prvezamenjave ali nadgradnje vmesnika, vendar najdlje do 1. januarja 2007.(2) Operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, ki na dan uveljavitve tegapravilnika ne omogočajo zakonitega prestrezanja komunikacij z izročilnim vmesnikom,5


PREDLOGmorajo zagotoviti zakonito prestrezanje komunikacij z izročilnim vmesnikom, ki ustrezadoločbam tretjega odstavka prejšnjega člena do 1. januarja 2007.7. člen(prenehanje veljavnosti)Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opremi in vmesnikih zazakonito prestrezanje telekomunikacij (Uradni list RS, št. 73/03).8. člen(začetek veljavnosti pravilnika)Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 007­42/2005Ljubljana, dneEVA 2005­2111­0028Soglašam!mag. Andrej VizjakMinister za gospodarstvoDragutin MateMinister za notranje zadeveKarl Viktor ErjavecMinister za obrambodr. Iztok PodbregarDirektor Slovenske obveščevalno­varnostneagencije6

More magazines by this user
Similar magazines