November 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

November 2008 - Rõngu Vald

RÕNGULANENR. 10 (116) november 2008VALLA INFOLEHTTRÜKIARV 130010 AASTAT RÕNGULASTRõngu Vallavalitsus tänab kõiki heasoovlikke kaasaaitajaid ja toimetajaid Maimu Parmu, HelenLusti, Sirje Kruuselit, Annely Kõivu, Liisi Joosingut ja Silvia Rõõmussaart meie valla infoleheilmumisel.Lootma jäädes edasisele meeldivale koostööle.VALGUTAS AVATI MEIE VALLA ESIMENE SAVIKODAValgutas avati projektirahade toel ja väikest näitust juba varem tehtud kannukese. Need olid täidetud 31valla abil 2. oktoobril savikoda. Selle sav ias jak est est . Lis aks oli kõi gil loodusliku õliga.avamisele tulnud külalised said näha kohaletulnuil võimalus endale savist Savikoja saamislugu pajatab Valgutaruunimärk valmistada.seltsimaja juhataja järgmiselt: „MõteVäga põnevalt oli lahendatud traditsi- savikoda looma hakata tuli sellest, etooniline lindi läbilõikamise üritus. teise korruse ehitamisel sai vabaks üksNimelt tavalise „käärid kätte ja lindist ruumike, kuhu algselt oli plaanis luualäbi” tseremoonia asemel sai igakülaline omale hoopiski aroomi-muuseuminurk. Infopuudusel jäimuuseumimõte soiku, kuid tekkishoopiski võimalus täita ammuneunistus – teha oma külale savikoda.”Savikoja loomiseks saadi KohalikuOmaalgatuse Programmi abil 25000krooni, Merle Vääri panus oli 2000krooni, mis saadi käsitöö müügist. Valdfinantseeris saviahju ostu 8000krooniga.Merle Vääril on plaanis seltsimajaskorraldama hakata loomelaagreid javoolida Rõngu valla sümboolikagasavist meeneid.Mari-Liis VanaisakRÕNGU KALMISTU SAAB PAREMA VÄLJANÄGEMISEOÜ Haspo Restauraatori töömehed vundament ning see tõsteti tervelt uude on heakord kalmistul muutunud paremuhelesid14. novembril ja kinnitasid, asukohta. Samuti valmistati uus värav maks. Ülemöödunud ja möödunudet õhtuks saavad kalmistu väravate kalmistu peavärava eeskujul. Vana aastal sai korrastatud kalmistu ümbrus,restaureerimistööd valmis. Nende värav oli ajalootuultes kaduma läinud. võeti maha üleliigsed puud ja võsa.arvates oli neil kõigevägevamaga Ko kk u l äh ev ad mõ le ma vä ra va Kalmistu välistee sai uue katte, uuedkokkulepe, et saavad töö valmis teha restaureerimistööd maksma 76 908 prügikastid ja sildid on saanudning peale seda võib sügistalvine krooni. reaalsuseks. Paigaldati ka tahvelperiood pihta hakata. Enne aga olid Kindlasti on Rõngu surnuaial käivad ka lm is tu pl aa ni ga ko os tä ht sa tetöömehed valmis saanud kalmistu inimesed märganud, et paari aastaga matusekohtade äramärkimisega.peavärava restaureerimistöödega,Tänavu saavad veel uuenduskuurimille käigus aeti sirgeks ajahambastkalmistu siseteed. OÜ Romtom tööpuredasaanud telliskividest postid ningmehed paigaldavad kalmistu siseuuenduskuurisaid raudväravad, misteedele graniitkillustiku-sõelmetestenne restaureerimistöid ei andnud katte, mis läheb maksma 178 230ennast avada ega sulgeda. Postidekrooni.ümbrus kaevati lahti ning tugevdatiEga tööd kalmistul lõppenud ole.vundamente, sirgestati sambad ningJärgnevatel aastatel kavatseme veelasendati murenenud punased tellis-renoveerida kalmistu kabeli.kivid uutega.Külgvärav teisaldati sellisesse asu-Aivar Kuuskverekohta, kust ka inimesed kalmistuleVallavanemliiguvad. Külgväravale valati uus


2RÕNGULANEVALLAVALITSUSES8) Taotleda Rõngu valla munitsipaal- (kolmas korrus), samuti posti või e-postiomandisse Valguta kergliiklustee raja- vahendusel. Täiendava informatsiooni20. oktoobri istungil otsustati:miseks transpordimaa sihtotstarbega maa- saadame klientidele posti teel lähinädalatel.1. Sõlmida leping Akvalius ASga alad aadressil: Rõngu vald Lapetukme küla Samuti on võimalik saada informatsioonisadeveekanalisatsiooni projekteerimiseks suurusega 0,009 ha; Rõngu vald Valguta lepingu sõlmimise kohta meie kodulehe-(lõigul apteek - Valga mnt 7).küla suurusega 0,34 ha.küljelt www.emajoevv.ee.2. Sõlmida leping ASga Haspo vallamaja 9) Kehtestada Käärdi alevikus ja Kalme Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasukõrvalhoone-garaaþiprojekteerimiseks. külas asuvate Männituka 1, Männituka 3, mine toimub üksnes väljastatud arvete3. Tellida vallamaja kõrvalhoonele aknad Männituka 4, Männituka 5, Männituka 6, alusel. Teenuste eest on võimalik tasudaOÜlt Plasto.Männituka 7, Männituka 9, Mesika 15, Swedbank'i, SEB ja Sampo panga vahen-4. Kinnitada sotsiaaltoetused 11-le isikule Mesika 17, Mesika 19, Mesika põik 1, dusel. Sularahas saab tasuda kahjuksning vabastada üks isik lasteaiamaksu Mesika põik 3, Mesika põik 5, Mesika põik 8 ainult meie kontoris Tartus Sõbra 56.tasumisest.maaüksuste detailplaneering ning Rannamisegahetkel ei muutu.Teenuse hind seoses vee-ettevõtja vahetu-5. Määrata hooldus kahele isikule. küla külas asuva Lalli 2 kinnistu osaline6. Kinnitada Rõngu Keskkooli hoolekogu detailplaneering.Arved esitatakse klientidele kord kuus postiteel või kliendi soovil e-posti teel. ASjärgmises koosseisus: Sulev Kuus, ArvetEmajõe Veevärk palub oma klientidelSilk, Anne Leppik, Olari Treial, Merike Reila,Sirje Viksi, Kertu Randver, Lea Madissov,TEADE!esitada veearvesti näit iga kuu. Samuti onoluline, et klient teataks oma oktoobri lõpuKalle Raja.7. Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜle,ehitise püstitamiseks aadressil RõnguMUUTUS RAAMATUKOGUDE või novembri alguse näidu vanale vee-TÖÖAEG:ettevõtjale. Kui seda tehtud ei ole, siispalume seda teha. Vana näidu võib teatadavald, Tilga küla - Koruste F4 õhuliiniValguta raamatukoguka AS Emajõe Veevärki.asendamine.T, N 10.00-17.00 Kuna korteritega lepinguid ei sõlmita, siis8. Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜle,ehitise püstitamiseks aadressil, RõnguTeedla raamatukogupalume kortermajadel, kellel veel ei oleühistut, moodustada ühistu või validavald, Tilga küla - Piigandi suurfarm.E, R 10.00-17.00endale volitatud esindaja, kes saaks kogu9. Väljastada OÜ-le Akvalius projekteerimistingimusedRõngu aleviku vee- jaKoruste raamatukogumaja nimel lepingu sõlmida. Esimestelkanalisatsioonitorustike tööprojekti koostamiseks.Rajatised asuvad Rõngu vallasT 10.00-14.00kuudel, kui ühistu puudub, saadame arveR 10.00-17.00otse korteritele, seega palume ka ilmaL 9.00-16.00 ühistuta majade korteriomanikel teatadaRõngu alevikus.oma veenäit.10. Anda nõusolek õuemänguvahenditeRõngu raamatukoguLepingulistele klientidele, kellel puudu(ronila, kaalukiik, liivakast) soetamiseksE, K 9.00-16.00 peaarvesti, paigaldab AS Emajõe VeevärkRõngu Lasteaiale.T 9.00-17.00arvesti ning see on kliendile tasuta.N, R 12.00-18.00Seoses opereerimise üleminekuga võib22. oktoobri istungil otsustati:L 10.00-15.00tekkida viivitusi novembrikuu arvete1. Teha ettekirjutus Luigemäe kinnistulasuva üksikelamu omanikule ebaseaduslikuehitustegevuse eest.novembrikuus tarbitud teenuse eest koosMuutus kehtib 31.12.2008väljastamisel vee- ja kanalisatsiooniteenuseeest. Sellisel juhul esitatakse arveRõngu vallas registreeritud ettevõtjad ja detsembri arvega. Vabandame võimalikeVALLAVOLIKOGUSFIE`d seisuga 1.10.2008ebameeldivuste pärast!Emajõe-Võhandu jõe veemajandusprojekti,30. oktoobri volikogu istungist võttis osa 13 Kokku on registreeritud vallas tegutsevaid Emajõe alamprojekti raames plaanitakseliiget. Puudusid: Leili Jomp, Teet Raudsepp. ettevõtjaid 150.rajada uus puurkaev-pumpla, uus veetööt-lusjaam, rekonstrueerida ja rajada uutVõeti vastu määrus:Aktsiaseltse on 12 (muutus aasta algusestkanalisatsiooni- ja veetorustikku ning1) Teenuste osutamiseks ja arendamiseks. 0), osaühinguid 86 (+ 7), tulundusühistuidrekonstrueerida olemasolev reovee-2) Rõngu Vallavolikogu 15.03.2007. a 1(0) ja füüsilisest isikust ettevõtjaid on 51puhasti. Investeeritav summa on Rõngumääruse nr 6 „Rõngu valla arengukava (-10)valla puhul kokku 18 306 000 krooni, sellest2007-2020“ muutmine.85% on EL Ühtekuuluvusfondilt saadav abi3) Rõngu valla põhimäärus.koos riigi poolse 5% ja omavalitsuse poolse10% toetusega.AS EMAJÕE VEEVÄRK TEATAB:Otsustati:Palume mõistvat suhtumist ja heale1) Sõlmida leping Vailer OÜga Rõngukoostööle lootma jäädes,vallamaja ja garaaþ-katlamaja elektri-Lähtuvalt Rõngu Vallavolikogu otsusest nrpaigaldiste rekonstrueerimiseks.48, 30.10. 2008, on alates 1. novembristAndres Aruhein2) Sõlmida leping Avoterm OÜga Rõngu2008.a Rõngu alevikus ja Valguta külasAS Emajõe Veevärkvee-ettevõtjaks määratud AS Emajõehooldusravikeskuse liitumiseks (I etapp)juhatajaVeevärk. Käärdi alevikus jätkab AS Emajõekaugkütte soojatrassiga.Veevärk ja OÜ Aqua Waste Service3) Sõlmida leping Eesti Geoweb OÜgavahelise teenuseosutamise lepingu aluselRõngu vallas asuvate vee- ja kana-Kontaktid:opereerimist OÜ Aqua Waste Servicelisatsioonitrasside kaardirakenduse koos-Infotelefonid: 731 1842, 731 1840endiste kliendilepingute, tingimuste jatamiseks.E-post: opereerimine@emajoevv.eehinnaga.4) Sõlmida leping Mihkel X OÜga RõnguKliendiinfo: http://www.emajoevv.ee/AS Emajõe Veevärk palub oma klientidelaleviku keskosa sadeveekanalisatsioonisõlmida meiega uus teenuseosutamiseehituseks.Veenäidud on võimalik teatada:leping. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse5) Sõlmida leping ASga Emajõe Veevärke-post: arvesti@emajoevv.eelepingute sõlmimine toimub üksnesKäärdi aleviku vee- ja reoveekanamajapõhiselt,kortermajade puhul ühistu võitelefon: 731 1842 (Paavo Eenlo)lisatsioonitrasside lisatorustike projekteerimajaelanikepoolt volitatud esindajaga.Veenäitude teatamine toimub ajavahemiseks.mikus alates jooksva kuu 25ndast kuu-Lepingu sõlmimise tingimused ning vajalik6) Kinnitada Rõngu valla vee-ettevõtjakspäevast kuni järgmise kuu 5nda kuulisamaterjalpalume üle täpsustada telefonilalates 1. novembrist 2008. a viieks aastakspäevani.731 1842 (või e-posti teel opereerimine@AS Emajõe Veevärk.emajoevv.ee).7) Taotleda riigilt munitsipaalomandisseAvariidest teatamine: 5388 6445 (IndrekKliendilepinguid saab vormistada ASTartumaa Tervisespordikeskuse varad.Koni), 510 3099 (Marko Lvov).Emajõe Veevärk kontoris, Tartus Sõbra 56


RÕNGULANE3RIIGIVARA VÕÕRANDAMINE arvele või esitatud lepingu täitmise Lisainformatsioon:tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub - Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi maksostja.takse kõigile Eesti elanikele, kui neil onKäesolevaga teatame Teile, et keskkonnaministeron oma 05.11.2008 käskkirjaga nr Enampakkumise läbiviimise korra ja tuvastatud lisakulutusi põhjustav keskmine,1601 otsustanud müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel olevate kinnistute kohta raske või sügav puue.enampakkumisel Rõngu vallas asuva saab täiendavat informatsiooni (sh on- Toetused tööealistele on hetkel: keskvõimaliktutvuda ka asukohaga kaardil)alljärgneva kinnisasja: mine puue 260 krooni; raske puue 520Raigaste külas asuva Teelahkme kinnisasja Maa-ameti kodulehelt (www.maaamet.ee)krooni ja sügav puue 840 krooni kuus.(katastritunnus 69402:004:0035). pindala või telefonidel 6750 101 ja 6750 199.- Tööealiste toetusi saavad inimesed 16-6,39 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)aastast kuni pensionieani.müümine enampakkumisel, alghinnaga 83 JÕUSTUSID MUUDATUSEDPuuetega inimeste sotsiaaltoetuste100 krooni, tagatisraha 8300 krooni; PUUDEGA INIMESTE TOETUSTE seaduse alusel makstakse järgmisiEnampakkumise korraldajaks on mää-MÄÄRaMISELtoetusi: Puudega tööealise inimeseratud Maa-amet.toetust saadakse alates 16-eluaastast kuniAvalik kirjalik enampakkumine on välja1. oktoobrist jõustus muudatus, misvanaduspensioniikka jõudmiseni. Alates 1.kuulutatud 12.11.2008 vastava teatepuudutab puudega tööealise inimeste oktoobrist 2008. aastal on määratakseavaldamisega ametlikus väljaandespuude raskusastme ja sotsiaaltoetuste toetus suuruses 260 – 840 krooni kuusAmetlikud Teadaanded ja Maa-ameti kodumääramistning püsiva töövõimetuse sõltuvalt puudest tulenevatest lisakuludest.lehel www.maaamet.ee. Samuti avaldatuvastamisekorda.Tööalase täiendamise korral on puudegatakse teade enampakkumise toimumise jaSeni määrati tööealisele inimesele puude inimesel võimalik taotleda täiendsellesosalemise tingimuste kohta ajalehesraskusaste lähtuvalt kõrvalabi vajadusest koolitustoetust kuni 9600 krooni kolmePostimees.ning kõik ühesuguse puude raskusastmega kalendriaasta jooksul. Töötavatele puue-Pakkumised esitada kirjalikult suletudtööealised inimesed said ühesugust tega inimestele makstakse puudestümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käestsotsiaaltoetust. Uue korra järgi määratakse tulenevate ja töötamisega seotud kulutustekätte või saata kullerpostiga 4. detsembolemasolultöötamistoetust kuni 4000puudega täiskasvanu toetus lähtuvaltriks 2008 hiljemalt kella 11-ks aadressilpuudest tingitud lisakuludest. Toetuse krooni kolme kalendriaasta kohta.Maa-amet, Akadeemia 4, 51003 Tartu.suurus ei sõltu puude raskusastmest. Rehabilitatsioonitoetust saavad taotledaÜmbrikule märkida:Tööealisele puudega inimesele määrapakkujakontaktandmed;16-65-aastased puudega inimesed ningtakse toetus, mis jääb sel aastal 260 ja 840 seda makstakse tegelike rehabilitatsiooni-objekti nimi, mille kohta pakkuminekrooni vahele.kulude osaliseks hüvitamiseks kuni 800esitatakse ning märgusõna “KinnisvaraSotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsivõõrandamine”;hoiatusmärge "Mittekrooni aastas. Ühele puuetega abikaasaaalalaasekantsleri Riho Rahuoja sõnul dest või last üksi kasvatavale puudegaavada enne enampakkumise avamist!"tunnistavad ka puudega inimesed ise, et inimesele makstakse kuni lapse 16Kirjalike pakkumiste avamine toimub 4.praegune toetuste määramise kord neid ei aastaseks saamiseni puudega vanemadetsembril 2008 kell 11.15 Tartus Akatoetust300 krooni lapse kohta kuus. Kuirahulda. „Näiteks ratastoolis või pimedadeemia 4 esimese korruse saalis ja selleinimese elu kvaliteet võib olla väga erinev. laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis võijuures võivad viibida kõik pakkumiseSõltuvalt sellest, kas tal on võimalik kasuesitajadvõi volituse olemasolu korralkutseõppeasutuses, makstakse toetust 19tada eritransporti, tehnilisi abivahendeid või eluaastani. Puudega lapse toetust maks-pakkuja esindaja.juhtkoera, on ka lisakulu erinev”. „Seetõttu takse kuni 16-aastasele puudega lapseleKirjalikust enampakkumisest võivad osahakatakse toetusi määramisel rohkem puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks javõtta kõik isikud, arvestades õigusaktidesarvestama puudest tulenevaid lisakulusid,” rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tege-ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkuminelisas Rahuoja.vusteks. Keskmise puudega lapse toetuspeab sisaldama:Puude raskusastme määramisel tuleb on 1080 krooni ning raske ja sügava1) Avaldust (avalduse vorm kättesaadavMaa-ameti kodulehel)pöörduda pensioniametisse ning täita puudega lapse toetus 1260 krooni kuus.- nõustumine enampakkumises osalemiekspertiisitaotlusevorm. Ekspertiisitaotluse Õppetoetust 100-400 krooni kuus saavadseks ja müüdava vara ostmiseks enamõppivadpuudega noored vastavalt puudevorm on nüüd mahukam ja üksikasjalikum. 10.-12. klassis, kutse- või kõrgkoolispakkumise teates kehtestatud tingimustel;Taotluse täitmisel aitab pensioniameti- pakkuja nime ning elu- või asukohta jaklienditeenindaja. Uut korda rakendatakse tõttu tekkinud tegelikele lisakulutustele.kontakttelefoni;ekspertiiside puhul, mida taotletakse alates Seda toetust ei maksta juuli- ja augustikuu- numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreet-1. oktoobrist. eest. Puudega vanaduspensioniealiseset arvulist pakkumissummat;Tööealistele isikutele, kellele on puude inimese toetust saavad vanadus-- panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saabraskusaste tuvastatud enne 1. oktoobrit, pensioniikka jõudnud puudega inimesed.enampakkumise mittevõitnud osalejalejätkatak se toetuse määramis t endises 2008. aastal on see keskmise puude korraltagatisraha tagastada;su ur us es mä är at ud tä ht aj a lõ pu ni . 200 krooni, raske puude korral 420 krooni ja- pakkumise tegemise kuupäeva;Puudega laste ja puudega vanadus- sügava puude korral 640 krooni kuus.- pakkumise esitaja allkirja;pensioniealiste inimeste puude raskus-2) maksekorralduse koopia tagatisrahaastme tuvastamise ja sotsiaaltoetusteÜKS KENA MATKAPÄEVtasumise kohta;määramise korras muutusi ei ole.3) füüsilise isiku puhul esindaja volitusiKa püsiva töövõimetuse taotlemiseks tulebLaupäeva, 04. oktoobri hommikul väljusidtõendav dokument.1. oktoobrist pöörduda pensioniametisse jabussid pea saja inimesega ValgutaTagatisraha peab olema laekunud hiljemaltmitte enam arsti poole. Siiski tulebseltsimaja juurest Vooremäele. Valguta4. detsembriks 2008 kella 10.00-kstähelepanu pöörata sellele, et viimasestkoolipere oli korraldanud matka Voorearstikülastusest ei tohi olla möödas rohkemRahandusministeeriumi arveldusarvelemäele ja Soontaga matkarajale. Vähesed10220034799018 viitenumberkui kolm kuud, vanemate andmete korral eiteadsid, mis neid ees ootab.3100057031 märgusõnaks (müügiobjektisaa püsivat töövõimetust tuvastada.Rõngu–Pikasilla maanteelt enne Purtsinimi) “Kinnisvara võõrandamine”.Muudatused töötati välja koostöösjõge paremale keerab metsatee, milleTagatisraha arvestatakse enampakkumisepuuetega inimeste organisatsioonidega.alguses teatab silt, et Vooremägi on täpseltvõitjal ostusumma sisse, teisteleKüsimuste korral puude tuvastamise võiühe kilomeetri kaugusel. Mõlemal pool teedosavõtjatele tagatisraha tagastatakse.püsiva töövõimetuse tuvastamise kohtakasvab imekaunis männimets. Järsku ilmubNotariaalne müügileping tuleb sõlmidapalume pöörduda Sotsiaalkindlustusnähtavalehoonetekobar, mille taga kõrgekahe kuu jooksul enampakkumise tuleametisseinfotelefonil 16 106.küngas ning sealt avaneb imeline vaademuste kinnitamise päevast. HiljemaltEli LillesVõrtsjärvele.no ta ri aa ls e mü üg il ep in gu sõ lm im is ePressiesindajaEdasi sõitsime Soontaga matkarajale. Rajalpäevaks peab olema kogu ostusumma62 69 321, 56 988 110olid infotahvlid, mida iga matkaja sailaekunud müüja poolt näidatud arvelduseli.lilles@sm.ee,www.sm.eelugeda. Metsas oli näha habesamblikku,


4 RÕNGULANEmis on puhta metsa indikaator. 48 hahoolitseda sama hästi, kui tema praegusuurusel territooriumil vohasid 270 - 300minu eest hoolitseb.aasta vanused männid. Puudel oli nähapõtrade poolt tekitatud kahjustusi ja tormidHeiko Viksiolid jätnud oma jälje. Matkarada viisValguta Lasteaed-Algkool, 2. klassVäikese Emajõe äärde, kus 1944. a.augustis toimusid Pikasilla lahingud.MOOSIMESSILRahvasuu ütleb, et teisel pool jõge onsurmamets. Raja lõpuosas ületasime27. septembril toimus Olustvere Maamajan-Saeveski järve, kus nägime majakest,dus- ja Teeninduskoolis üle-eestilinemilles oli kamin, saun ja magamishoidistemess. Osavõtjaid oli igastvõimalused ning väljas lõkkekoht jakuivkäimla. Matkarajalt tagasi jõudes ootasmaakonnast üle Eesti. Kaasa oli toodud niimeid ees kooli kokatädi Mari maitsvasoolaseid kui ka magusaid hoidiseid. Kõikisupiga.saime kohapeal maitsta ja pidime neid kaSuur tänu rõõmsameelsele ja sõbralikulehindama, et saaks välja valida kolmkooliperele, et meid matkale kaasa kutsuti.paremat soolast, kolm paremat magusat jakolm paremat erilist hoidist. See oli pärisAmetiriietuse vooru võitsid firmajuht Sten,Matkalised Merle ja Dianaraske töö, sest kõik olid väga head. Mulleoperatsiooniarst Marta ja 2-aastaneValguta seltsimajastmaitses kõige rohkem „Rulluisumaratoniautolukksepp Artur, kelle tunke rinnataskus moos“, mis oli keedetud minu arvatesilutses punane mutrivõti, suurem kui mees banaanidest ja kollastest ploomidest.ILU ON VAATAJA SILMADES ise. Õhtukleitide voorus osutusid kõige Soolastest hoidistest maitsesid mulle kõigestiilsemaks Ingrid, Siret ja Viiu. Õueriietuses enam „Laulge Kaasa” kurgid. Minu emaRõngu Lasteaia õppekava toetavad olid eriti stiilsed väike Hannes, Rasmus ja keedetud tomatisalat küüslaugu ja pipragaerinevad üritused. Laura. Öeldakse, et isiklik eeskuju mõjub sai kolmanda koha.See, mida lapsed täna kuulevad, ununeb kui nakkushaigus. Meie õpetajad seda Kohal oli ka ETV võttegrupp. Nemad võtsidhomme. See, mida lapsed näevad, jääb pisikut levitasidki. Kõik olid kostümeeritud. kohale tulnud inimeste käest intervjuusid jameelde. Kuid see, mida lapsed kogevad, Õpetajatele küll diplomeid ei jagatud, kuid hiljem näidati neid saates „Jätku leiba!“.kinnistub edaspidistes tõekspidamistes üksmeelse aplausi teenis korstnapühkijaks Mina sain ka intervjuud anda. Küsitining kandub uue põlvkonna tegemistesse kostümeerinud õpetaja Marit. igasuguseid küsimusi. Seepärast mulleedasi. Kaunite Kunstide Nädala lõpetasid lapsed intervjuud anda ei meeldinud ja mulleValisin enda vastutada Kaunite Kunstide õige magusalt: tortide valmistamisega. tundus, et ma ei oska midagi rääkida. HiljemNädala korraldamise. Arutasime asja Lapsed said teda, kes on pagar ja kes on oli ka ennast televiisorist vaadata imelikkolleegidega ja leidsime, et kunsti leidub kondiiter. tunne. Nii naljakas ja võõrastav oli. Igataheskõikides eluvaldkondades ja alustama Valmistati kolm torti.meeldis mulle sellest üritusest osa võtta,peaksime ikkagi lapsele kõige lähemast Kondiiter Aili näitas:sest sain maitsta väga erinevaid hoidiseid.ümbrusest, mitte Egiptuse püramiididest. - Puuviljatordi valmistamistIlm oli ka ilus ja peale selle sain veelSaalikaunistajateks olid vabal tahtel - Sefiiritordi kauni ja õhulise vahu tordile telesaates esineda.õpetajad Anne, Marit ja Malle. Nädala pealekandmise kunstilõpuks kaunistasid saali ka laste maalimis- - Martsipanitordi kaunistuste vormimistSiim Lainesteja meisterdustööd.Ei saa mainimata jätta Lepatriinude rühmaValguta Lasteaed-Algkool, 4. klassNädala jooksul said lapsed laulda, tantsida laulukoori „Suisapäisa”. Vanemad tõid niija luuletusi lugeda. Oma rühmaõpetaja agaralt ja lahkesti riidematerjali, et oleksimejuhendamisel meisterdasime ja maalisime, võinud oma rühmas avada õmblusateljee. ÕPETAJA EHA JANS 60pisut teise nurga alt ja teadmisega, et Kui nukud valmis said, siis tuli üks väikekaunid kunstid võivad viia meid võlumaabioloogia.(Einsteini tähelepanek)tüdruk ja küsis, kas ta oma nukku kallistada Kui see on roheline ja vingerdab, siis on seeilma. Muusikaõpetaja Helve kaunid tohib. Kaua tehtud, kaunikene, oma tehtud,meloodiad saatsid kõiki meie üritusi. armsakene. Lapsed olid üritustestÕpetaja Epp tutvustas lapsi fotokunsti vaimustatud ja õnnelikud. See oligi meiesaladustega.eesmärk. Vaata ka lasteaia koduleheküljeltMõtlesin põhjalikumalt kirjutada kahest pildiseeriaid! Saad kogu päevaks positiivseerinevaid emotsioone tekitanud päevast. emotsionaalse laengu!Mitte kedagi õpetajatest, lastest rääkimata,ei jätnud külmaks laste moedemonsõpetajaMalle TederRõngu Lasteaia Lepatriinude rühmatratsioon ja tordivalmistamise päev vägasuurte kogemustega kondiitri Aili Vadijuhendamisel. Siinkohal tänu kõigileMINU ISSIlastevanematele, kes rõõmuga ürituselepühendusid ja oma lapsed stiilselt kostü- Minu issi on mulle väga-väga kallis. Eimeerisid.oskaks elu ilma temata ette kujutadagi. TaTänu on ära teeninud ka perekond Peri, hoolib oma perest väga. Töötab selle nimel,kelle lahkel loal proua Aili meie lastele palju et tema lastel oleks hea. Minu kaks õde onaega kulutas ja kõik tortideks vajamineva juba suured ja elavad linnas. Mina olenmaterjali sponsoreeris.pesamuna ja saan enamuse tähelepanustMoepäeval tuli esineda kolmes voorus: endale, mille üle on mul muidugi väga heaõhturiietuses, sügiseses õueriietuses ja meel. Olen saanud issi tööde ja tegemisteametiriietuses. Valik oli vaba, valida tuli üks juures olla ja vahel isegi talle abiks olnud.voor.Pean veel kasvama, et teda rohkem aidata.Kõik oli nii nagu päris: lastest endist Issi on mulle väga ilusaid ja kalleidkoosnev zürii, hindamaks kõige kaunimaid. mänguasju ostnud: traktoreid ja autosid. TalBrokaatkleidis ja lumivalgetes saabastes endal on kõik vanema aja masinad. Unistanteadustaja Lisett astus vapralt pulti.sellest, et kui suureks kasvan, ostan talleÕpetaja Eha Jans eelmisel sõbrapäeval.Þürii jaoks osutus tõeliseks pähkliks võitjate mõne moodsama masina.selgitamine, kuna kõik osalejad olid Soovin, et minu issi oleks terve ja tugev ningkui ta vanaks saab, siis tahan tema eestÕpetaja Eha Jans on erialase ettevalmis-esikohta väärt.tusega bioloog ja bioloogia-keemia õpetaja.


RÕNGULANETema tahtmine oligi hakata tööle koolis PRINTS CHARLES 60õpetajana, mitte aga teadusasutusesbioloogina. Rõngu Keskkoolis töötab õp.14. novembril tähistas Walesi prints CharlesEha 1974. aastast. Esialgu bioloogia -oma 60. sünnipäeva. Rõngu Keskkoolikeemia õpetajana, hiljem biloogia õpetaja javõõrkeeleõpetajad korraldasid sellel päevalklassijuhatajana.Õpetajana kasutab ta oma väljakujunenudtööstiili ja tähtsustab õpilaste teadmiste jaoskuste kõrval lugupidamist ja huvi koguümbritseva vastu. Õp. Eha oskab määratledaõpilase ainealase õpijõudluse taset javastavalt sellele valida ning kujundadaõpistrateegiat. Bioloogia seaduspärasusi 2. klass pidþaamapäeval.õpetades arendab ning suunab ta õpilastekäitumist, üldiste hoiakute kujunemist ning Kõige unisemaks tunnistati 2. klass tervestoimetulekut elu kui tervikuga. Õpetajanapeab ta oluliseks õpilaste iseseisva tööoskuse arendamist, eneseanalüüsi, kohuse-ja vastutustunde arendamist.Õpilaste hulgas on õp. Eha teatud kuipõhjalik ja järjekindel inimene. Hulk kordi onta koolis õpilaste poolt valitud aastaõpetajaks.Oma 11. klassi klassijuhatajana püüab tajõuda iga õpilase probleemini, suunata jaabistada neid lahenduste leidmisel.Õp. Eha elumoto on: Enne kui viriseme,võiksime vahelgi mõelda sellele, kui paljuasju meie elus siiski hästi on. Sinust sõltub,et sinu elu oleks huvitav.Veel ütles ta, et tema pikaaegne õpetajaksolemise saladus seisab õpilastelt saada-vast energiast, pidevast suhtlemisestõpilastega.Kogu koolipere poolt soovime õpetaja EhaJansile suurel juubelil kannatlikkust jarahulikku meelt. Õnne ka muidugi kuhjaga!Rõngu Keskkooli perePIDZAAMAPÄEV RÕNGUKESKKOOLISEsimese õppeveerandi viimaseks päevaksoli kooli õpilasesindus välja kuulutanudpidþaamapäeva. Seljas pidþaamad jakaenlas kaisukarud – nii tõtati viimaselkoolipäeval kooli poole.Esimesel vahetunnil koguneti jututuppakuulama naljakat lugu sünnipäevast. Teiselja kolmandal vahetunnil oli muinasjututubaümber kohandatud mängutoaks, kuslõbusates seltskonnamängudes pandiproovile nii osavus kui ka näitlejameisterlikkus.Pärast neljandat tundivõisteldi lastelaulude äratundmises, kusjuhtpositsiooni hoidsid vapralt keskkoolinoormehed. Viimasel vahetunnil kuulutativälja kõige unisemad ehk siis jagati „Une-Kati“ ja „Une-Mati“ tiitleid.koosseisus. „Une-Kati“ ja „Une-Mati“Avasõnad õpetaja Ene Paksult ja kohenimetuse pälvisid veel Tiina Laineste,saab laulujärje 9.b klass.Kristjan Paurson, Märt Luik, Katre Peri jaPaula Saaremäe ning õpetajad Celia Arras, piduliku kontserdi „Songs to say HappyAnne Müraus, Erle Mägi ja Hille Raja. birthday to Prince Charles who is 60 today“.Edasi kulges koolipäev juba ametlikumas Vahetundides kõlasid ingliskeelsed armasõhkkonnas.Tunnustati esimese õppevee-tuslaulud prints Charles'i auks. Muusikaliserandi parimaid õppureid ja sportlasi.tervitusena läksid teele „Moon river“,„Smile“, „Somebody loves me“, „Delilah“,Eha Päiviste „Yesterday“ ja paljud teised kaunid laulud.Rõngu Keskkooli huvijuht Toreda vahepalana oli eeskavasse põimi-tud ka mõned venekeelsed laulud.KOHTUMINE AMEERIKA Prints Charles'ile pühendatud kontserdilastusid üles 8.a klass, 9-ndad ja kõikSAATKONNASgümnaasiumiklassid. Jääb vaid tänadaidee algatajat Ene Paksu ja korraldus-12. novembril 2008. a käisin Ameerika toimkonda, kuhu kuulusid Mairi Puurits, Erlesaatkonnas GLOBE tutvustamise üritusel. Mägi ja Eha Pluk. Helitehnika meeskonnasSel hommikul ärkasin juba kell 5.30 ja sõit andsid oma panuse Olari Treial, Siimalgas 6.10 Tartu poole ja sealt edasi Laineste ja Joonas Kivisikk.Tallinna. Tallinnas selgus, et suursaadik oliise läinud ootamatule kohtumisele NATOEha Päivistetegelastega ja meid võttis vastu suur-Rõngu Keskkooli huvijuhtsaadiku abikaasa Mrs.Phillips. Temaleesitasime õues oma ettekanded. Mina LÕIKUSPEOL VALITI RÕNGUnäitasin, kuidas mõõdetakse puu kõrgust jaNUNNU 2008puu ümbermõõtu. Olin selleks valmistunudhoolega, sest selgitusi pidi jagama inglisekeeles. Teiste koolide õpilased tutvustasid 11. oktoobril toimus Rõngu Rahvamajas ülevee pH ja elektrijuhtivuse mõõtmist, pika aja esimene laudadega pidu, millepilveliikide määramist ja teisi GLOBE läbivaks teemaks oli lõikuskuu. Saagi-mõõtmisi.koristuse lõpetamise puhul olid tulnudSeejärel läbisime range turvakontrolli ja rahvast tervitama Kihnu neiu ning isandläksime saatkonna majja. Seal tutvustasid Liviko. Kakskümmend esimest külalist saidõpetajad GLOBE tegemisi ja õpilased pididkingituse osaliseks.end uuesti tutvustama. Kõik toimus inglisekeeles. Pärast kerget einet tehti koos pilt.Foto: Tiiu Ehrenpreis5Kümnendike pidþaamapäeva stiilinäide.Lõikuspeol valiti Rõngu Nunnu 2008.Kandidaate-kaunitare oli võistlustules viis.Nunnude juures hinnati nende "esinemis-kostüüme", seisakut ja eksponeerimis-oskust. Tiheda rebimise käigus tulikolmandale auhinnalisele kohale paprikasHelga, teise koha pälvis Pisaravedelik(sibulad) ning auväärse esimese kohanapsas endale kapsapea nimega Nunnu.Esimese ja teise koha võitjad olid päritPildil olen mina Mrs.Phillipsi kõrval. Minukätte anti ka GLOBE poster. Kohtumiseleolid kutsutud GLOBE Eesti parimate jatuntumate koolide esindajad. Mälestusekskohtumisest kingiti meile märgid, mille pealoli Eesti ja USA lipud. Oli väga tore üritus.Kohtumisel käis Tarvo LeesikRõngu Keskkool, 8.klass


6RÕNGULANERõngu Lasteaiast. 2008. aastal eraldas vallavalitsus ja nud, olude ja olukordade nuripidisuseLõikuspeol mängis tantsuks ansambel KOI, volikogu Käärdi seltsile 1330 krooni, nii et kiuste eesti kirjanikuks saanud. Omakes oma hoogsate ning rahvalike lauludega saime ära maksta 10%-lise omaosaluse varasemates raamatutes kirjutab Toonatantsitas rahvast terve õhtu. Lisaks olid projektis „Kodanik 2” ning info ja lugemistoa valikutest ja eneseteostusest, mis temapeole kohale tulnud idamaised graatsiad tarbeks ajalehtede tellimise. Rõngu valla põlvkonna pagulaste jaoks on rohkem kuiehk kõhutantsutrupp SALIMAH.2008. a eelarves on seltside tegevuseks harukordne. Lisaks on kirjanik enda kohtaeraldatud 6800 krooni.öelnud, et ta oli inetu laps – paks jaMari-Liis Vanaisak Suur probleem on ruumide üürimine kõõrdsilmne. Nimelt juhtus väikesel Elinalseltsile. AS Terrax (Kuus, Sulev) surub silmadega õnnetus, kui ta oli kaheaastane.RÕNGU VALLA ÄÄREALAL peale äriruumide üürilepingut, mida ei „Koer hüppas mulle tagant selga javõimalda seltsi põhikirjaline tegevus. ehmatus viskas silmad paigast” on kirjanikASUVA KÄÄRDI SELTSILihtsam oleks äriruum muuta mitteelu- ise rääkinud. Samuti said kuulajad MaieTEGEMISTESTruumiks ja teha mitteeluruumileping. Lisaks Liplapi vahendusel väikese ülevaate Elinüürile 1770 kroon 60m² eest lisandub 12 liiki Toona lastekodu-aastatest Inglismaal jaSelts alustas tegevust 2006. a novembris.elust Saksamaal laagris. Huvilisi oliMina alustan 2007. a novembriga, kuikõrvalkulusid. Nt kõrval- ja üldkasutatavateruumide remont + kulud jne. Kulud hoone loengule kogunenud võrdlemisi palju ningtoimus kohtumisõhtu Rõngu vallavanema kindlustamise eest. Kui vallavalitsus ja mõnusas vestlusringis said sõna sekkaAivar Kuuskverega (kes on ka hiljem volikogu seltsile appi ei tule, peame öelda kõik, kes mäletasid midagi Korustekorduvalt Käärdi seltsis käinud) ja Kodukant pöörduma Elva Linnavalitsuse poole, etkoolist või Elin Toona raamatu sündmus-Tartumaa juhtivtegelase A.Viluga. A.Kuusk- leida üritusteks ruum. Käärdi elanikud test.vere rääkis Rõngu valla tegemistest ja ootavad valimisi, et hääletada nendeA.Vilu liikumisest Kodukant Tartumaa ja saadikute ja parteide poolt, kus on KäärdiMari-Liis Vanaisakdetsembril 2007. a külastas seltsi jõulu- toetatud ja aidatud probleemi lahendada.EELK RÕNGUvana. 6. jaanuaril 2008 toimus jõulukuus- Kiri on kooskõlastatud Käärdi seltsi MIHKLI KOGUDUSEkede põletamine ja ilutulestik, sponsor juhatuse liikmetega.A.Täht. Peale selle esines Elva harrastusteaterTEATEDnäitas videofilmi, sponsor M.Altraja. 23. alevi elu ja tegevuse vastu huvi tuntud,Rukki 3 keldrisaalis näidendigaKalev Jago„Värvipalavik”. 8.02.2008. a toimus21. detsembril kell 11.00 - pere jõulu-Juhatuse liikmete nimelkorrakaitse infopäev, esinejad A.Toode jateenistus kirikus.P.Kotkas. Täname neid! 8.03.2008. a24. detsembril kell 16.00 - JõuluõhtuToimetuselt: kiri on avaldatud muutmatamälumäng ja naistepäeva tähistamine,jumalateenistus kirikus. Kaasa teenivadkujul ja toimetus ei vastuta sisu egasponsor M.Altraja ja AS Terrax. 23.04.2008.Rõngu Puhkpill ja Rõngu kultuurimajafaktide õigsuse eest.a Jüripäeva tähistamine. Loeng lektornaisansambel.A.Aan. 29.04.2008. a heakorrastuse ja25. detsembril kell 11.00 - 1. jõulupühaprügimajanduse infopäev. Kohal viibis ka MAIE LIPLAP KÜLAS jumalateenistus kirikus. Kaetud on armu-K.Hermann. 18.05.2008. a toimuslaud, mälestame surma läbi lahkunuid.kabevõistlus. Igal pühapäeval kell 12.00 Oktoobrikuus olid raamatukogup äevad 31. detsembril kell 11.00 - Vana-aasta õhtukäis koos kabering. 8.09.2008. a loeng deviisiga „Loeb, mida loed” ning nende jumalateenistus. Kaetud on armu-laud,teem al „E estl aste riie tus l äbi a asta - raames käis Koruste Raamatukogus külas mälestame surma läbi lahkunuid.tuhandete”, lektor A.Aan. 13.oktoobril endine Koruste kooli õpetaja, lektor Maieinfopäev ja loeng „Viinamarjakasvatus Liplap. Maie Liplap oli Koruste koolis Palju tänu kõikidele koguduse töötegi-Eestis, ka rõdul” lektor K.Schults.õpetaja aastatel 1955.–1959.jatele, -aitajatele ja -sõpradele.Kuna seltsi arevelduskonto seis on olnud Lektori kaudu said huvilised teadmisi juurde Palju armastust, rahu ja üksmeelt kõikienamastikahekohaline, viimati nt 46 ja 23 Elin Toona raamatust „Kolm valget tuvi”. desse kodudesse!krooni, siis esinejatele lillede ja kommikarbi Lisaks rääkis ta väga huvitavalt Elin Toonaostmine on tavaliselt korraldaja isikliku elust ja tegemistest. Elin Toona on ErnstTervitades koguduse õpetajarahakoti arvelt.Enno tütretütar, lapsena pagulusse sattu-Andres AasteGLOBE teatab2008. aasta oktoobrikuu keskmine õhutemperatuur oli 8,9 kraadi –viimase 12 aasta kõrgeim. See oli kõrgem ka paljuaastast keskmisest,mida on võrreldud Tõravere-Tartu andmetega. Mitmel päikselisel päevaltõusis maksimaalne õhutemperatuur 14-ni. Öökülmi ei esinenud. Kõigekülmematel öödel langes õhutemperatuur ainult 3-ni. Sademete hulk oli78 mm ja see vastab normile. Kõige suuremad sajud olid kuu lõpus. Kuualgus oli päikseline, kuid täispilves päevi oli kuu lõpuks kogunenud 20.Nagu on näha jooniselt 2, näitab õhutemperatuuri trendijoon tõusu, agasademete trendijoon vähest langust.Joonis 1.1614121086420mmKokkuvõtte koostas globelane Indre LeppikusOktoobrikuu keskmiste õhutemperatuuridekäik ja sademete hulkmm12345678910111213141516171819202122232425262728293031t°t14121086420Joonis 2.mm180160140120100806040200Viimase 12 aastaoktoobrikuude keskmisedõhutemperatuurid jasademete hulkmm199719981999200020012002200320042005200620072008tsademete trendtemperatuuri trendt14121086420


ARMAS TILGA KÜLARAHVAS!OOTAME TEID 30. NOVEMBRIL 2008KELL 16.00 RÕNGU RAHVAMAJJATILGA KÜLA 2. KOOSOLEKULETEEMAD:1. TILGA KÜLA ARENGUKAVALÄBIVAATAMINE2. KÜLAVANEMA VALIMINE3. AJALOO UURIMINE (palume kaasavõtta vanu ajaloolisi pilte oma perest javõimalusel ka üleskirjutust teie elust –teeme kohapeal paljunduse).TEIE KOHALOLEK SEOB MEID JARÕÕMUSTAB KÕIKI!Reedel 12.detsembrilkell 15.00Valguta SeltsimajasKolmapäeval 17.detsembrilkell 15.00Rõngu RahvamajasRegistreerida 05. detsembriksValgutas ja 10. detsembriks Rõngustoimuvale pensionäride peole telefonil731 4484, 731 4480, 513 9352.Kõigil võimalus üritusest osa võtta niiRõngus kui ka Valgutas.Tulge julgelt lustima ja meelt lahutama!Organiseeritakse transport:17.detsembril:Sõitu alustame kell 14.00 Elvaturuplatsilt, 5 min vahedega jõuameRukki 3 maja ette, Udernasse,Tammistesse, Kirepisse, Tammele.Valgutast väljasõit kell 14.45 jasõidetakse Koruste teed.12.detsembril:Peole registreerimisel anna teada transpordivajadusest.Jõululoteri - iga loos võidab, korraldabMTÜ Klubi MuksuEsmaspäeval15. detsembrilkell 13.00-18.00Toimub vallamaja ees platsil muusika japäkapikkudega.Jõulupakke antakse kodulastelejõulumajakeses.SotsiaalteenistusVÄÄRTEODRÕNGULANESÜNNID !„Kui esimene beebi esimest korda naeris,purunes naer tuhandeks killuks.Need lendlesid kõik laialija nii tekkisidki haldjad.“l(Sir J. M. Barrie)KATARINA RETSNIKsünd. 28.10.2008SIIM KUDUsünd. 29.10.2008POLITSEI TEATAB1) 12.10.2008 kella 16.15 ajal juhtis Karl(1989) Rõngu vallas mootorsõidukit, omamatavastava kategooria mootorsõiduki juhtimiseõigust, juhti on varem sama teo eest juhtimiseltkõrvaldatud.2) 12.10.2008 kella 17.20 ajal juhtis Aldo(1975) Rõngu vallas mootorsõidukit, mis eiolnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.3) 12.10.2008 kella 17.35 ajal juhtis Tiiu(1945) Rõngu vallas mootorsõidukit alkoholijoobes.4) 17.10.2008 kella 23.30 ajal tarbis 1992. asünd poiss Rõngu vallas alkohoolset jooki.5) 21.10.2008 kella 11.40 ajal tarbis Uuno(1964) Rõngu vallas alkohoolset jooki avalikuskohas.6) 22.10.2008 kella 01.00 ajal lõi joobunudolekus Hele (1951) Rõngu vallas katki majatrepikoja ukseklaasi, lärmas ja räuskas avalikukohas valju häälega ning rikkus majaelanikerahu.7) 26.10.2008 kella 10.55 ajal juhtis Allar(1988) Rõngu vallas mootorsõidukit millelpuudus ees ja taga nähtaval kohal algaja juhitunnusmärk.8) 21.10.2008 kella 09.30 ajal juhtis Hugo(1944) Rõngu vallas mootorsõidukit, teostadestasulist autovedu, sõidukile paigaldatud sõidumeerikusuhtes ei olnud läbi viidud kontrollimistkoos hälvete määramise ja uue paigaldusplaadipanemisega.9) 02.11.2008 kella 18.36 ajal juhtis Janar(1982) Rõngu vallas mootorsõidukit alkoholijoobes.10) 04.11.2008 kella 08.45 ajal juhtis Aare(1944) Rõngu vallas mootorsõidukit, mis eiolnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.11) 08.11.2008 kella 21.40 ajal juhtis Andry(1979) Rõngu vallas mootorsõidukit kohustuslikuliikluskindlustuse lepingu maksevabal perioodilja jättis kontrollijale esitamata liikluskindlustuspoliisi.12) 08.11.2008 kella 23.50 ajal tuigerdasjoobeseisundis Vahur (1990) Rõngu vallasavalikus kohas.13) 09.10.2008 kuni 08.11.2008 tabati Rõnguvallas 13 juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirustasulavälisel tee 19 km/h-57 km/h võrra ja 10juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust asulasiseseltee 14 km/h-31 km/h võrra.14) 10.11.2008 kella 14.35 ajal juhtis Tõnu(1958) Rõngu vallas jalgratast alkoholijoobes.15) 12.11.2008 kella 14.10 ajal juhtis Eduard(1948) Rõngu vallas jalgratast alkoholijoobes.Rõngu valla konstaablid A. Toode, P. KotkasdetsembriKUUSÕNNITLEME!Igaühele antud oma päevade jada,jäta meelde vaid kaunimad neist.Käi lõpuni rõõmsana elurada,sest see pole korduv kellelgi meist.(E. Kõrvits)ADOLF MÖLDERHELMI TREIALERNA TAMMSALME RUUSMANNERIKA-ARMILDE PETERSONTAMARA PEKKOHEDVIG TREIALNIKOLAI GORBATENKOLEONHARD PUIDAKARVI RAUTIAINENMELITA ERMELHELGA HINNOHILLAR TARNINGANTS MUGUMAI UNTMIHKEL PUNGVELLO KANTSAKO LÕHMUSVÄINO HIIEPÕLDMARJE AASVELLO MAALMANNTIIT KOLLISTMIHKEL LAASMARIANN PENNARELSA KALLASTUAARE TEDERJAAK MARDIÜLLE HUNTHELLE KRILLONaerdud on naerud ja nutetud nutud,lauldud on laulud ja räägitud jutud;mis oli, see oli - uut enam ei tule.Jumal kustutas teelise laterna tule.(V. Osila)MÄLESTAME !AUGUST JOOSEP09.08.1923 – 22.10.2008Kalme külaEINO JUUS07.04.1958 – 24.10.2008Uderna külaAMANDA NUUMA08.03.1923 – 08.11.2008Kõduküla küla7


8RÕNGULANEnovembrikuu RISTSÕNAPAREMALE: 1.Kirjanik (1911-1989)(eesnimega). 12.Näitlejatar (nimi+eesnimi).14.Lauljatar ja telesaate juht (in.+nimi).17.Kõrvapõletik. 19.Sugulane. 20.Niðð.21.Siseelund. 22.LAHENDUS. 25.Maitsetaim.26.Kirjastus. 27.Uus-Meremaa papagoi.28.B1-vitamiin. 31.Saksa keele artikkel.32.Mahuühik (lüh.). 33.Aabrahami ja Saarapoeg. 35.Tänav Rõngus. 36. Küla Võrtsjärvepõhjakaldal. 37.G.Verdi ooper. 39.Kallis.ALLA: 1.Riik Euroopas. 2.Lastekirjanik(eesnimega). 3.Rahvamaja. 4.Näitleja(19221990). 5.Tegelane „Kevades”. 6.NaimaUustalu. 7.Riik Euroopas. 8.Vana naine.9.Pealinn Euroopas. 10.Kaaluühik (lüh.).11.Tänav Supilinnas. 13.Riik Aafrikas. 15.RiikAasias. 16.Elukutse. 18.Riik Okeaanias.21.Judomaadleja (in.+nimi). 23.Korteri osa.24.Põllutööriist. 29.Kuu. 34.See tähendab.35.Kaksikvokaal. 36.Suurvõistlus.OKTOOBRIKUU RISTSÕNA LAHENDUS -NUKRUSE AEG1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 15 16 17 1819 20 2122 23 2425 26 2728 29 30 31 3233 34 35 3637 38 39koostaja Kunnar LättiJÕULUPEOD RÕNGU LASTEAIA S:17. dets. kell 16.30 Liblikate rühma pidu18. dets. kell 16.30 Mesilindude rühma pidu19. dets. kell 11.00 Pääsupoegade rühma pidu22. dets. kell 16.30 Lepatriinude rühma piduKUHU MINNA, MIDA TEHA28.11.2008 kell 20.00Tantsuõhtu Uderna Mõisaslaulavad Seelikukütid.Pilet: 50 krooni. Info tel 529 562030.11.2008 kell 11.00Suur esimese advendi vastuvõtmine„Jõulurahu hinges ja toas”.Pidulik advendi vastuvõtmine algabjumalateenistusega Rõngu kirikus,jätkub kontserdiga rahvamajas ja lõpebvalla jõulupuul küünalde süütamisega.05.12.2008 kell 18.00Play Back showRõngu RahvamajasPilet 25 krooni.12.12.2008 kell 12.00JõululaatValguta Lasteaed-Algkoolis12.12.2008 kell 15.00Pensionäride jõulupiduValguta Seltsimajas13.12.2008 kell 12.00Jõulupidu Koruste raamatukoguskülas kirjanik Siiri Laidlasalapärase roosa kohvriga.15.12.2008 kell 13.00-18.00Kodulaste jõulupidu vallamaja ees.15.12.2008 kell 16.00Rõngu Keskkooli 1.-6. klassi jõulupidu.Rõngu Rahvamajas17.12.2008 kell 15.00Pensionäride jõulupidu.Rõngu Maanaiste Seltsi ja MTÜ KlubiMuksu käsitööde näitus-müük.Rõngu Rahvamajas18.12.2008 kell 18.00JõulupiduValguta Lasteaed-Algkoolis18.12.2008 kell 18.00Rõngu Keskkooli jõuluball.Rõngu Rahvamajas19.12.2008 kell 21.00Rõngu valla rahva jõulupiduans. Laine saatel.Rõngu Rahvamajas22.12.2008 kell 19.00Jõulupidu Teedla Seltsimajastantsuks mängib Priit LainesteJÄLGIGE REKLAAMI!küljendamine, kujundus ja trükk:tel. 736 2046, fax 736 2044alfaprint@alfaprint.eewww.alfaprint.eeRÕNGULANEVALLA INFOLEHTtoimetaja: Silvia Rõõmussaar,tel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.eeRõngulane ootab kaastöid ja materjale12. detsembriks avaldamiseks sama kuu väljaandes.Järgmine Rõngulane ilmub 30. detsembril 2008OÜ Aqua &WasteServiceskaevetööd, vee- jakanalisatsioonitrassideehitusOÜ AWS pakubteenuseid:trasside ehitus,santehnilisedtööd, kaevetööd(miniekskavaator Neuson jaekskavaator Hüdomek)OÜ AWS Elva,Valga mnt.7Info tel. 529 3783, e-postaws@hot.eeKUULUTUSEDOotame kõiki vanemaid15. detsembril kell 16.00Rõngu RahvamajjaRõngu Keskkooli 1.-6. klassiJÕULUPEOLEAS LEMEKS TARTU· metsakinnistute,kasvava metsa jaümarpuidu ost· metsa ülestöötamineja väljavedu· metsandusalanenõustamineTel 730 7907517 8425tartu@lemeks.eeFax 730 7937516 7141Kavas kontsertkülla tuleb JõuluvanadiskoOÜ SEMETteostab katuse-, fassaadi- jaüldehitustöid. Tegelemekatusematerjali müügiga jaremonttöödega.Töö kiire ja korraliktel 5062377, brsedgar@hot.ee18. detsembril kell 18.00 toimubRõngu RahvamajasRõngu KeskkooliJÕULUBALLTantsumuusikat teebansambel „Veskikivi“ TartustProgrammis mitmed külalisesinejad.Valitakse balli prints ja printsessOotame osalema kõiki7.-12. klassi õpilasi,nende vanemaid, õpetajaid,kooli vilistlasi ja teisi huvilisiPääsmed hinnagaa´ 10.- (Rõngu kooli õpetajateleja õpilastele)a´ 25.- (külalistele) müügil alatesdetsembrikuust kooli huvijuhi ruumis

More magazines by this user
Similar magazines