November 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

November 2008 - Rõngu Vald

2RÕNGULANEVALLAVALITSUSES8) Taotleda Rõngu valla munitsipaal- (kolmas korrus), samuti posti või e-postiomandisse Valguta kergliiklustee raja- vahendusel. Täiendava informatsiooni20. oktoobri istungil otsustati:miseks transpordimaa sihtotstarbega maa- saadame klientidele posti teel lähinädalatel.1. Sõlmida leping Akvalius ASga alad aadressil: Rõngu vald Lapetukme küla Samuti on võimalik saada informatsioonisadeveekanalisatsiooni projekteerimiseks suurusega 0,009 ha; Rõngu vald Valguta lepingu sõlmimise kohta meie kodulehe-(lõigul apteek - Valga mnt 7).küla suurusega 0,34 ha.küljelt www.emajoevv.ee.2. Sõlmida leping ASga Haspo vallamaja 9) Kehtestada Käärdi alevikus ja Kalme Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasukõrvalhoone-garaaþiprojekteerimiseks. külas asuvate Männituka 1, Männituka 3, mine toimub üksnes väljastatud arvete3. Tellida vallamaja kõrvalhoonele aknad Männituka 4, Männituka 5, Männituka 6, alusel. Teenuste eest on võimalik tasudaOÜlt Plasto.Männituka 7, Männituka 9, Mesika 15, Swedbank'i, SEB ja Sampo panga vahen-4. Kinnitada sotsiaaltoetused 11-le isikule Mesika 17, Mesika 19, Mesika põik 1, dusel. Sularahas saab tasuda kahjuksning vabastada üks isik lasteaiamaksu Mesika põik 3, Mesika põik 5, Mesika põik 8 ainult meie kontoris Tartus Sõbra 56.tasumisest.maaüksuste detailplaneering ning Rannamisegahetkel ei muutu.Teenuse hind seoses vee-ettevõtja vahetu-5. Määrata hooldus kahele isikule. küla külas asuva Lalli 2 kinnistu osaline6. Kinnitada Rõngu Keskkooli hoolekogu detailplaneering.Arved esitatakse klientidele kord kuus postiteel või kliendi soovil e-posti teel. ASjärgmises koosseisus: Sulev Kuus, ArvetEmajõe Veevärk palub oma klientidelSilk, Anne Leppik, Olari Treial, Merike Reila,Sirje Viksi, Kertu Randver, Lea Madissov,TEADE!esitada veearvesti näit iga kuu. Samuti onoluline, et klient teataks oma oktoobri lõpuKalle Raja.7. Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜle,ehitise püstitamiseks aadressil RõnguMUUTUS RAAMATUKOGUDE või novembri alguse näidu vanale vee-TÖÖAEG:ettevõtjale. Kui seda tehtud ei ole, siispalume seda teha. Vana näidu võib teatadavald, Tilga küla - Koruste F4 õhuliiniValguta raamatukoguka AS Emajõe Veevärki.asendamine.T, N 10.00-17.00 Kuna korteritega lepinguid ei sõlmita, siis8. Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜle,ehitise püstitamiseks aadressil, RõnguTeedla raamatukogupalume kortermajadel, kellel veel ei oleühistut, moodustada ühistu või validavald, Tilga küla - Piigandi suurfarm.E, R 10.00-17.00endale volitatud esindaja, kes saaks kogu9. Väljastada OÜ-le Akvalius projekteerimistingimusedRõngu aleviku vee- jaKoruste raamatukogumaja nimel lepingu sõlmida. Esimestelkanalisatsioonitorustike tööprojekti koostamiseks.Rajatised asuvad Rõngu vallasT 10.00-14.00kuudel, kui ühistu puudub, saadame arveR 10.00-17.00otse korteritele, seega palume ka ilmaL 9.00-16.00 ühistuta majade korteriomanikel teatadaRõngu alevikus.oma veenäit.10. Anda nõusolek õuemänguvahenditeRõngu raamatukoguLepingulistele klientidele, kellel puudu(ronila, kaalukiik, liivakast) soetamiseksE, K 9.00-16.00 peaarvesti, paigaldab AS Emajõe VeevärkRõngu Lasteaiale.T 9.00-17.00arvesti ning see on kliendile tasuta.N, R 12.00-18.00Seoses opereerimise üleminekuga võib22. oktoobri istungil otsustati:L 10.00-15.00tekkida viivitusi novembrikuu arvete1. Teha ettekirjutus Luigemäe kinnistulasuva üksikelamu omanikule ebaseaduslikuehitustegevuse eest.novembrikuus tarbitud teenuse eest koosMuutus kehtib 31.12.2008väljastamisel vee- ja kanalisatsiooniteenuseeest. Sellisel juhul esitatakse arveRõngu vallas registreeritud ettevõtjad ja detsembri arvega. Vabandame võimalikeVALLAVOLIKOGUSFIE`d seisuga 1.10.2008ebameeldivuste pärast!Emajõe-Võhandu jõe veemajandusprojekti,30. oktoobri volikogu istungist võttis osa 13 Kokku on registreeritud vallas tegutsevaid Emajõe alamprojekti raames plaanitakseliiget. Puudusid: Leili Jomp, Teet Raudsepp. ettevõtjaid 150.rajada uus puurkaev-pumpla, uus veetööt-lusjaam, rekonstrueerida ja rajada uutVõeti vastu määrus:Aktsiaseltse on 12 (muutus aasta algusestkanalisatsiooni- ja veetorustikku ning1) Teenuste osutamiseks ja arendamiseks. 0), osaühinguid 86 (+ 7), tulundusühistuidrekonstrueerida olemasolev reovee-2) Rõngu Vallavolikogu 15.03.2007. a 1(0) ja füüsilisest isikust ettevõtjaid on 51puhasti. Investeeritav summa on Rõngumääruse nr 6 „Rõngu valla arengukava (-10)valla puhul kokku 18 306 000 krooni, sellest2007-2020“ muutmine.85% on EL Ühtekuuluvusfondilt saadav abi3) Rõngu valla põhimäärus.koos riigi poolse 5% ja omavalitsuse poolse10% toetusega.AS EMAJÕE VEEVÄRK TEATAB:Otsustati:Palume mõistvat suhtumist ja heale1) Sõlmida leping Vailer OÜga Rõngukoostööle lootma jäädes,vallamaja ja garaaþ-katlamaja elektri-Lähtuvalt Rõngu Vallavolikogu otsusest nrpaigaldiste rekonstrueerimiseks.48, 30.10. 2008, on alates 1. novembristAndres Aruhein2) Sõlmida leping Avoterm OÜga Rõngu2008.a Rõngu alevikus ja Valguta külasAS Emajõe Veevärkvee-ettevõtjaks määratud AS Emajõehooldusravikeskuse liitumiseks (I etapp)juhatajaVeevärk. Käärdi alevikus jätkab AS Emajõekaugkütte soojatrassiga.Veevärk ja OÜ Aqua Waste Service3) Sõlmida leping Eesti Geoweb OÜgavahelise teenuseosutamise lepingu aluselRõngu vallas asuvate vee- ja kana-Kontaktid:opereerimist OÜ Aqua Waste Servicelisatsioonitrasside kaardirakenduse koos-Infotelefonid: 731 1842, 731 1840endiste kliendilepingute, tingimuste jatamiseks.E-post: opereerimine@emajoevv.eehinnaga.4) Sõlmida leping Mihkel X OÜga RõnguKliendiinfo: http://www.emajoevv.ee/AS Emajõe Veevärk palub oma klientidelaleviku keskosa sadeveekanalisatsioonisõlmida meiega uus teenuseosutamiseehituseks.Veenäidud on võimalik teatada:leping. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse5) Sõlmida leping ASga Emajõe Veevärke-post: arvesti@emajoevv.eelepingute sõlmimine toimub üksnesKäärdi aleviku vee- ja reoveekanamajapõhiselt,kortermajade puhul ühistu võitelefon: 731 1842 (Paavo Eenlo)lisatsioonitrasside lisatorustike projekteerimajaelanikepoolt volitatud esindajaga.Veenäitude teatamine toimub ajavahemiseks.mikus alates jooksva kuu 25ndast kuu-Lepingu sõlmimise tingimused ning vajalik6) Kinnitada Rõngu valla vee-ettevõtjakspäevast kuni järgmise kuu 5nda kuulisamaterjalpalume üle täpsustada telefonilalates 1. novembrist 2008. a viieks aastakspäevani.731 1842 (või e-posti teel opereerimine@AS Emajõe Veevärk.emajoevv.ee).7) Taotleda riigilt munitsipaalomandisseAvariidest teatamine: 5388 6445 (IndrekKliendilepinguid saab vormistada ASTartumaa Tervisespordikeskuse varad.Koni), 510 3099 (Marko Lvov).Emajõe Veevärk kontoris, Tartus Sõbra 56

More magazines by this user
Similar magazines