Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2011 r. otrzymały 1 ...

malopolskie.pl
  • No tags were found...

Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2011 r. otrzymały 1 ...

MINISTERSTWO FINANSÓWDepartament Podatków DochodowychInformacjadotycząca kwot 1% naleŜnegopodatku dochodowego od osób fizycznychprzekazanych organizacjom poŜytku publicznegoz rozliczenia za 2010 rokul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 22 694 5555 | fax: +48 22 694 33 31 email: GRZ@mofnet.gov.pl


Informacjadotycząca kwot 1% naleŜnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanychorganizacjom poŜytku publicznegoz rozliczenia za 2010 rokRok 2011 jest kolejnym rokiem przekazywania 1% naleŜnego podatku dochodowego od osóbfizycznych na rzecz organizacji poŜytku publicznego.Instytucja 1% została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia2004 r. Początkowo (tj. w odniesieniu do dochodów uzyskanych w latach 2003-2006)funkcjonowała na zasadzie ulgi podatkowej (podatnicy podatku dochodowego od osóbfizycznych sami dokonywali wpłaty na rzecz wybranej organizacji poŜytku publicznego, októrą następnie zmniejszali naleŜny podatek).Począwszy od zeznań podatkowych za rok 2007 przekazania środków na rzecz organizacjipoŜytku publicznego dokonują naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskamipodatników.Wniosek o przekazanie 1% naleŜnego podatku jest integralną częścią zeznania podatkowego,w którym opodatkowanie następuje według: skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 19% stawki podatku od dochodów z działalności gospodarczej oraz z działówspecjalnych produkcji rolnej (PIT-36L), 19% stawki podatku od dochodów z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierówwartościowych, lub ze sprzedaŜy udziałów w spółce z ograniczonąodpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (PIT-38), 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych (PIT-39), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).1. Wg stanu na 15 września 2011 r. łączna kwota 1% podatku naleŜnego przekazana na rzeczorganizacji poŜytku publicznego z rozliczenia za 2010 r. wyniosła 400,2 mln złi stanowiła 0,67% podatku naleŜnego.Podatnicy składający zeznanie: PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – przekazali 383,4 mln zł, tj. 0,68% podatku naleŜnegowykazanego w tych zeznaniach, PIT-38 – przekazali 8,8 mln zł, tj. 0,77% podatku naleŜnego wykazanego w tychzeznaniach, PIT-28 i PIT-39 – 8,0 mln zł i stanowiła 0,50% podatku naleŜnego wykazanegow tych zeznaniach.Prezentowany podział jest wynikiem stosowanej klasyfikacji dochodów budŜetowych wzakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.1


2. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2010 r. złoŜyli wnioski o przekazanie 1%podatku naleŜnego na rzecz organizacji poŜytku publicznego wyniosła 10 134 625 osób,tj. ponad 38% ogółu podatników. Liczba podatników (wnioskodawców) wgposzczególnych zeznań przedstawia się następująco: 9 756 067 osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzach PIT-36,PIT-36L i PIT-37, 187 761 osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38, 190 797 osób, tj. 23% podatników rozliczających się na formularzu PIT-28i PIT-39.Udział podatników deklarujących w zeznaniach za 2010 r. chęćprzekazania 1% podatku naleŜnego - wg poszczególnych zeznań100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%61% 61%77%39% 39%23%PIT-36, PIT-36L, PIT-37 PIT-38 PIT-28, PIT-39podatnicy wnioskujący o przekazanie 1% podatku naleŜnegopozostali podatnicy3. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2010 r.złoŜyli wniosek o przekazanie 1% podatku naleŜnego, przeciętnie przekazaliorganizacjom poŜytku publicznego kwotę 39 zł, w tym podatnicy składający: PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – 39 zł, PIT-38 – 47 zł, PIT-28 i PIT-39 – 42 zł.2


3. Wykaz 30 organizacji, które w 2011 r. (z rozliczenia za 2010 r.) otrzymały najwyŜszekwoty w skali całego kraju przedstawia się następująco:L.p.NumerKRSNazwa organizacji poŜytku publicznegoKwota w zł1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄśYĆ Z POMOCĄ" 88 805 662,392. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 9 876 134,053. 0000174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 8 141 726,754. 0000014124 FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM 7 533 951,065. 0000207472 FUNDACJA "ROSA" 6 683 946,786. 0000050135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 4 986 033,927. 0000031762STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM"PRZYJAZNA SZKOŁA"4 723 309,128. 0000086210 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 3 902 460,899. 0000064892 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 3 616 585,0710. 0000097123 FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 3 563 476,7311. 0000030897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 3 532 907,1012. 0000083356 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 3 475 077,6213. 0000150776 FUNDACJA "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA" 3 317 763,1614. 0000056901 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" 3 196 684,6415. 0000004522 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA 3 115 047,2016. 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 2 923 091,1117. 000006973018. 0000097900OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ"ANIMALS"MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NAMUKOWISCYDOZĘ2 631 747,992 516 589,7419. 0000285433 FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" 2 333 840,7920. 0000306549 FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY 2 279 325,7821. 0000116212ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCHRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ2 259 325,6722. 0000147428 FUNDACJA NASZA SZKOŁA 2 257 773,5423. 0000217272 DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO 2 245 972,6424. 0000127204 FUNDACJA RADIA ZET 2 191 521,0825. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 1 850 747,3626. 0000125054 FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO 1 844 646,6127. 0000198645 CARITAS POLSKA 1 711 320,3228. 0000165702FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI"KRWINKA"1 629 044,0629. 0000266644 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 1 616 279,6930. 0000201002 FUNDACJA HOSPICYJNA 1 540 575,18Szczegółowy wykaz organizacji poŜytku publicznego, które w 2011 r. (z zeznań za2010 r.) otrzymały 1% podatku naleŜnego stanowi: Załącznik nr 1.3


Wykaz kwot 1% podatku naleŜnego w układzie poszczególnych izb skarbowychprzedstawia się następująco:L.p. Izba skarbowa Kwota w zł Struktura1. WROCŁAW 31 776 928,47 7,94%2. BYDGOSZCZ 17 128 645,30 4,28%3. LUBLIN 15 194 644,36 3,80%4. ZIELONA GÓRA 8 339 652,60 2,08%5. ŁODŹ 23 675 166,50 5,92%6. KRAKÓW 34 433 283,09 8,60%7. WARSZAWA 91 750 752,68 22,92%8. OPOLE 8 273 451,80 2,07%9. RZESZÓW 13 868 508,57 3,47%10. BIAŁYSTOK 9 580 368,22 2,39%11. GDAŃSK 24 677 716,87 6,17%12. KATOWICE 52 251 351,23 13,05%13. KIELCE 8 404 918,41 2,10%14. OLSZTYN 10 707 949,30 2,68%15. POZNAŃ 34 758 031,61 8,68%16. SZCZECIN 15 419 990,83 3,85%SUMA 400 241 359,84 100,00W 2011 r. wzrosła liczba podatników, którzy złoŜyli wnioski o przekazanie 1% podatkunaleŜnego za 2010 r. (z 8,6 mln do 10,1 mln), natomiast zmniejszyła się liczbaorganizacji, którym udzielone zostało wsparcie (z 7 128 do 6 533). Uległa obniŜeniuśrednia kwota przekazana na rzecz tych organizacji z 41 do 39 zł.Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały 1% podatku naleŜnego za 2010 r.zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl=>Podatki/Statystyka/Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego).5. W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjompoŜytku publicznego 1% naleŜnego podatku dochodowego od osób fizycznych zaledwieponad 80 tysięcy podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w4


wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku naleŜnego. W kolejnym rokuuczyniło to juŜ ponad 680 tysięcy podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwotaprzekazana wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku naleŜnego.W kolejnych latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowanywzrost kwoty, jak i liczby podatników, obserwujemy w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.).Związane jest to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1%dokonują naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników,którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie uŜytecznej (tj. opodatników rozliczających się na formularzach PIT-38 i PIT-36L, a od rozliczenia za2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).Dane porównawcze za lata 2004 – 2011 przedstawia poniŜsza tabela:Wyszczególnienie 2004 1 2005 1 2006 1 2007 1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1Liczba podatników,przekazujących 1%podatku naleŜnegona rzecz opp% do rokupoprzedniegoKwota przekazanana rzecz opp(w mln zł)% do rokupoprzedniego80 320 680 541 1 156 510 1 604 142 5 134 675 7 324 953 8 623 928 10 134 625- 847% 170% 139% 320% 143% 118% 118%10,4 41,6 62,3 105,4 298,3 381,5*/ 360,9*/ 400,2- 402% 150% 169% 283% 127% 94% 111%*/ stan na 31 grudnia1 tj. 2004 - rozliczenie za 2003 r., 2005- rozliczenie za 2004 r. itd.5


Liczba podatników przekazujących 1% podatku naleŜnegona rzecz organizacji poŜytku publicznego11 000 00010 000 0009 000 0008 000 0007 000 0006 000 0005 000 0004 000 0003 000 0002 000 0001 000 00002003 r 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.Kwoty przekazane na rzecz organizacji poŜytku publicznegow mln zł4504003503002502001501005002003 r 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.Warszawa, dnia 26 września 2011 r.6


Załącznik nr 1Wykaz organizacji poŜytku publicznego, które w 2011 r.otrzymały 1% podatku naleŜnego za 2010 r.(stan na 15 września 2011 r.)L.p.NumerKRSNazwa organizacji poŜytku publicznegoKwota w zł1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄśYĆ Z POMOCĄ" 88 805 662,392. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 9 876 134,053. 0000174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 8 141 726,754. 0000014124 FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM 7 533 951,065. 0000207472 FUNDACJA "ROSA" 6 683 946,786. 0000050135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 4 986 033,927. 0000031762STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNASZKOŁA"4 723 309,128. 0000086210 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 3 902 460,899. 0000064892 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 3 616 585,0710. 0000097123 FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 3 563 476,7311. 0000030897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 3 532 907,1012. 0000083356 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 3 475 077,6213. 0000150776 FUNDACJA "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA" 3 317 763,1614. 0000056901 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" 3 196 684,6415. 0000004522 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA 3 115 047,2016. 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 2 923 091,1117. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" 2 631 747,9918. 0000097900 MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2 516 589,7419. 0000285433 FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" 2 333 840,7920. 0000306549 FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY 2 279 325,7821. 0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 259 325,6722. 0000147428 FUNDACJA NASZA SZKOŁA 2 257 773,5423. 0000217272 DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO 2 245 972,6424. 0000127204 FUNDACJA RADIA ZET 2 191 521,0825. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 1 850 747,3626. 0000125054 FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO 1 844 646,6127. 0000198645 CARITAS POLSKA 1 711 320,3228. 0000165702 FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA" 1 629 044,0629. 0000266644 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 1 616 279,6930. 0000201002 FUNDACJA HOSPICYJNA 1 540 575,1831. 0000048149 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA" 1 520 041,2732. 0000055578 FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY 1 470 772,3233. 0000287982 FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" 1 460 199,3634. 0000135921 FUNDACJA POLSAT 1 408 636,3835. 0000040314 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO "HOSPICJUM CORDIS" 1 390 117,4636. 0000265120 FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 1 358 314,7637. 0000054086 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI 1 352 129,1138. 0000160673 WWF POLSKA - ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ PRZYRODY 1 351 015,1239. 0000234513 FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 1 283 597,2240. 0000324460 FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ" 1 257 029,5241. 0000288520FUNDACJA "POMÓś IM" NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI IHOSPICJUM DLA DZIECI1 230 660,2042. 0000109866 FUNDACJA GAJUSZ 1 170 715,9443. 0000249454 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO śYCIA 1 159 249,5144. 0000290273 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA "COR INFANTIS" 1 140 956,0845. 0000180402 FUNDACJA GREENPEACE POLSKA 1 136 003,6046. 0000018926 REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM 1 108 587,277


47. 0000136833 POLSKA AKCJA HUMANITARNA 1 094 639,7048. 0000184087 FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 1 093 619,7149. 0000245254 FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODARUJ UŚMIECH" 1 073 289,5750. 0000135274 MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA 1 025 807,3951. 0000028246 FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA 994 971,0252. 0000151511 FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA 994 016,1953. 0000207658 CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 982 089,2454. 0000050905 STOWARZYSZENIE WIOSNA 960 863,2355. 0000203313 KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA 950 376,5056. 0000211791 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ 930 057,6157. 0000142952 FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO 917 598,6558. 0000272272 FUNDACJA VOTUM 909 992,0559. 0000210120 FUNDACJA AGORY 908 199,3760. 0000052038FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWAW RUCHU DROGOWYM "ZIELONY LIŚĆ"905 079,4461. 0000044704 KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 875 465,9362. 0000248546 FUNDACJA ISKIERKA 862 477,0563. 0000044542 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA 862 233,8364. 0000248920 FUNDACJA "ROZSZCZEPOWE MARZENIA" 861 503,4965. 0000127075 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "JAŚ I MAŁGOSIA" 854 071,8966. 0000318482AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DRBOGUSŁAWA FEDERA840 149,9867. 0000262774 FUNDACJA SŁUśBY RODZINIE "NADZIEJA" 830 999,2668. 0000171673 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "BRATEK" 826 683,6669. 0000014574 STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES 795 535,0570. 0000121785 FUNDACJA DLA DZIECI "DAR SERCA" 781 507,3471. 0000128039 FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE 773 386,1072. 0000098734 FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM 764 565,5773. 0000224658 CARITAS POZNAŃSKA - ZAKŁAD CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZY 754 346,3574. 0000024181 FUNDACJA "DR CLOWN" 746 489,1275. 0000338878 DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 726 485,6676. 0000074781 FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA 723 277,9577. 0000220518 CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUśBA CHARYTATYWNA 703 700,0778. 0000177137 MAM MARZENIE 702 192,3479. 0000225818HOSPICJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI PRZY PARAFII ŚWIĘTYCH POLSKICHBRACI MĘCZENNIKÓW691 942,5880. 0000079660 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 685 840,4781. 0000223306 FUNDACJA TARA - SCHRONISKO DLA KONI 685 528,7582. 0000199220 RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH 679 407,9083. 0000020382 STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA" 671 928,0684. 0000269884 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM 655 855,8485. 0000183283 FUNDACJA "ŚWIATŁO" 654 096,3386. 0000249071 MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 651 957,6687. 0000198087 CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 648 200,7188. 0000265877 FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT 639 766,2889. 000003235590. 000017269091. 0000241411STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "BARDZIEJKOCHANI"FUNDACJA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ POMOCY BEZROBOTNYM I BIEDNYM"NADZIEJA"STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOśONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"POTRAFIĘ WIĘCEJ"638 040,59633 673,48626 888,2892. 0000148747 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" 622 025,3993. 0000133612 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT "SOKÓŁ" 611 100,5294. 0000296652 FUNDACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 597 009,4995. 0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA 596 538,8496. 0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYś 584 448,2297. 0000039927 SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I" 569 592,0698. 0000114345 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 567 053,678


99. 0000321541FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA"Z SIEDZIBĄ W KALISZU565 788,03100. 0000007685 FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAśENIEM MÓZGOWYM 551 437,78101. 0000308316 FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" 546 839,46102. 0000226818 CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 546 316,01103. 0000017241 HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE 539 869,68104. 0000126602 FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 538 771,87105. 0000207304 STOWARZYSZENIE U SIEMACHY 533 140,53106. 0000197334 FUNDACJA PARTNERSTWO 525 123,95107. 0000023852 FUNDACJA "POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI" 525 021,83108. 0000044096 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ 521 897,29109. 0000087872 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "DROGA" 521 204,49110. 0000223182 CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ 510 854,07111. 0000225750 CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 508 161,13112. 0000128832 FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ 506 717,94113. 0000124134 STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA 501 247,82114. 0000159689 STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" 485 151,23115. 0000026814 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA 471 699,76116. 0000243743 DOROŚLI DZIECIOM 470 016,20117. 0000250848 POMÓśMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIERZBICACH 466 437,73118. 0000223111 CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ 463 929,62119. 0000245423 DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLU 455 307,46120. 0000140437 POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW śYCIA CZŁOWIEKA 449 926,73121. 0000120305STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBYNOWOTWOROWE448 310,81122. 0000001834 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH 445 461,92123. 0000031654 POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU 437 771,20124. 0000066678STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPOMAGANIA I REHABILITACJI OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "BRATEK"434 966,82125. 0000140007 OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE 432 736,97126. 0000101309 FUNDACJA POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH 430 589,44127. 0000026380LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOBREGOSAMARYTANINA"429 431,13128. 0000198280 FUNDACJA "NADZIEJA" OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH 429 398,46129. 0000249753FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"428 427,67130. 0000247809 CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ 427 453,22131. 0000135261 FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 417 294,41132. 0000121592 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE 409 325,86133. 0000101194 FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO 397 631,86134. 0000065481 STOWARZYSZENIE IM SUE RYDER 393 556,80135. 0000206719 PODWÓJNY UŚMIECH. STOWARZYSZENIE NA RZECZ BLIŹNIĄT. 393 197,15136. 0000025247STOWARZYSZENIE HOSPICYJNO-PALIATYWNE "HOSPICJUM PŁOCKIE" POD WEZW.ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ389 583,23137. 0000020975 FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI 382 980,04138. 0000057571 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" 381 350,61139. 0000036364 STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM 377 425,78140. 0000273196OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ IFUNKCJONALNEJ376 035,60141. 0000247280 CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 375 068,20142. 0000102768 TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANINY RÓśYCKIEJ 371 874,45143. 0000100243 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM 371 847,41144. 0000057720 ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 370 254,21145. 0000137276 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA 367 865,15146. 0000195886 CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ 367 557,96147. 0000209818FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY WSZCZECINIE363 400,42148. 0000024272 PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" 362 144,95149. 0000252666 FUNDACJA KRYSTYNY CIOŁKOSZ "ZA SZYBĄ" 360 545,60150. 0000015352 KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT 359 771,309


151. 0000012189 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 359 459,11152. 0000213720 SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE 358 192,74153. 0000069136 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI 357 330,66154. 0000213751 CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ 353 670,75155. 0000231110 PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO 353 484,62156. 0000151978 FUNDACJA "PRZECIWKO LEUKEMII" 345 821,58157. 0000208214 STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA 345 370,07158. 0000076882159. 0000055636WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ"HOSPICJUM DOMOWE"POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM,KOŁO W PSZCZYNIE338 433,88335 915,75160. 0000070747AXIS STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIAKRĘGOWEGO331 902,15161. 0000291119 FUNDACJA CARITAS KATOWICE 331 540,42162. 0000222733 CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ 327 328,40163. 0000049771 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ ŁÓDŹ 327 285,79164. 0000313435 STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT "SCHRONISKO" 326 013,12165. 0000162757 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 325 387,77166. 0000161880 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT" 325 383,71167. 0000257551 FUNDACJA CENTAURUS 324 706,13168. 0000237645 FUNDACJA "ALMA SPEI" 321 537,02169. 0000315342 HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOśEJ KSIĘśA ORIONIŚCI 320 625,64170. 0000133286 FUNDACJA "HAPPY KIDS" 315 759,68171. 0000219957STOWARZYSZENIE URATUJMY śYCIE WSPIERANIA BADAŃ NAD CHOROBĄSANFILIPPO I INNYMI CHOROBAMI RZADKIMI ORAZ ROZWOJU CHIRURGII308 062,25172. 0000119251 FUNDACJA PEGASUS 307 935,16173. 0000090215 FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA" 305 696,96174. 0000244732 STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA 304 543,57175. 0000056797 HOSPICJUM ŚW. TOMASZA AP. 303 190,62176. 0000325747 FUNDACJA "PARENT PROJECT MUSCULAR DYSTROPHY" 302 493,24177. 0000110888 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI 299 047,95178. 0000020967 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU 297 178,48179. 0000198933 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI 294 258,27180. 0000274785 CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 290 470,92181. 0000047710 POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU 289 718,36182. 0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA 288 374,04183. 0000123750FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE - OZDROWIE DZIECKA288 250,16184. 0000185346 HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW 286 009,93185. 0000266321 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 285 863,23186. 0000120807 FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. 283 426,62187. 0000245507 CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ 281 396,53188. 0000061527 SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEśY 280 835,77189. 0000134684TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁUWOJEWÓDZKIEGO276 498,70190. 0000204426 FUNDACJA DZIECI NICZYJE 274 074,57191. 0000268913 CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 272 121,99192. 0000089541 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER" 271 609,78193. 0000003109 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "FAUNA" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 271 367,05194. 0000226783 CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 268 950,01195. 0000070098 STOWARZYSZENIE NA TAK 267 726,21196. 0000251770 POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "MACIUŚ" 267 341,30197. 0000269678 CARITAS BLIŹNIM 266 458,79198. 0000113872 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI "ARIADNA" 264 283,27199. 0000248947 STRAś DLA ZWIERZĄT W POLSCE 263 138,33200. 0000324984 FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 262 018,87201. 0000251723 CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE 261 804,16202. 0000164927 FUNDACJA DLA OSÓB Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO 261 674,76203. 0000210386 FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA 259 419,8910


204. 0000218644OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJZGROMADZENIA KSIĘśY MARIANÓW259 186,94205. 0000008274 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM HOMO-HOMINI IM. ŚW. BRATA ALBERTA 258 622,34206. 0000222993 CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ 257 345,04207. 0000246821 STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO 256 986,33208. 0000159454 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II" 256 276,32209. 0000120773 FUNDACJA "KRĄG PRZYJACIÓŁ DZIECKA" IM.ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA 255 994,66210. 0000084062 FUNDACJA WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI 255 173,76211. 0000000168PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAśENIEM MÓZGOWYM"JASNY CEL"254 066,51212. 0000274681 CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ 252 690,07213. 0000037031 FUNDACJA "ORLEN-DAR SERCA" 250 497,42214. 0000221725 CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 249 550,69215. 0000120960 STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT 248 943,48216. 0000069581 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 247 840,21217. 0000106416 FUNDACJA FUGA MUNDI 243 618,03218. 0000221535 CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ 243 282,21219. 0000225443 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WYSPY SZCZĘŚLIWE 240 503,75220. 0000256292 STOWARZYSZENIE "PALIUM" W LUBINIE 239 811,46221. 0000068136 FUNDACJA "RODZINA NADZIEI" 239 521,24222. 0000344726 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE - ODDZIAŁ W ZABRZU 238 492,33223. 0000014017 ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 235 565,03224. 0000127003 FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH 229 793,36225. 0000056401 STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ 227 293,20226. 0000083782 FUNDACJA GODNE śYCIE 226 351,11227. 0000231088 FUNDACJA ŚNIEśKI "TWOJA SZANSA" 221 949,02228. 0000012970HOSPICJUM DOMOWE IM. KS.EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFIIŚW.KATARZYNY W JASTRZĘBIU ZDROJU216 452,30229. 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" 215 938,26230. 0000128687 FUNDACJA BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO 215 697,62231. 0000283814 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA 215 467,79232. 0000218931 STOWARZYSZENIE "DOBRA DROGA" 214 991,96233. 0000322302 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 213 088,89234. 0000151113 FUNDACJA RODZIN ADOPCYJNYCH 212 752,20235. 0000246136 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI" 211 149,58236. 0000032522 STOWARZYSZENIE AUXILIUM "HOSPICJUM ŚW. ARNOLDA JANSSENA W NYSIE" 210 612,01237. 0000237488STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEśY"OMNIBUS"210 599,20238. 0000018439 KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ 207 835,29239. 0000285182 FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT 207 814,77240. 0000298237 FUNDACJA "GWIAZDA NADZIEI" 207 667,99241. 0000117587 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM.STANISŁAWY BIEŃCZAK 207 004,08242. 0000131323 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 205 830,74243. 0000229422 LUBARTOWSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. ANNY 204 847,32244. 0000222393 FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY IM. MATKI BOśEJ Z LA SALETTE 203 637,01245. 0000015960STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" WCHORZOWIE203 614,40246. 0000303590FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZWADAMI ROZWOJOWYMI203 088,64247. 0000320551 FUNDACJA JAŚKA MELI POZA HORYZONTY 202 609,62248. 0000225584 CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ 199 698,10249. 0000076900 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM SANTA GALLA 199 238,09250. 0000318602 FUNDACJA DKMS BAZA DAWCÓW KOMÓREK MACIERZYSTYCH POLSKA 197 847,61251. 0000226503 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK" 195 860,16252. 0000342412 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU 195 645,98253. 0000114639 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "RAZEM" 193 033,26254. 0000184746STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ"JESTEM"191 910,53255. 0000091879 STOWARZYSZENIE "PRZYMIERZE RODZIN" 188 080,54256. 0000148346 FUNDACJA DLA RATOWANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH "EMIR" 187 896,8011


257. 0000100960 STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ" 187 060,00258. 0000272492 FUNDACJA SADYBA 186 818,08259. 0000298436FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEśY"FUNDACJA Z UŚMIECHEM"184 101,11260. 0000227661 FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO 183 098,38261. 0000060517STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYDOZĘ (MPS) I CHOROBYRZADKIE183 024,10262. 0000017257 FUNDACJA ŚW.FRANCISZKA"POMÓś ZWIERZĘTOM-NASZYM MAŁYM BRACIOM" 182 520,68263. 0000142523 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE 181 182,73264. 0000283966FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZDZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN179 820,24265. 0000012533 RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT W RZESZOWIE 179 713,84266. 0000125605 FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO 179 597,77267. 0000160724 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU ORATOR 179 011,92268. 0000281163 FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" 176 607,44269. 0000133671 FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO 176 319,13270. 0000093204 FUNDACJA PRZYJACIELE SZPITALA DZIECIĘCEGO PRZY LITEWSKIEJ 176 307,41271. 0000024016 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 175 639,49272. 0000107957POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZDZIECI - UNICEF173 706,11273. 0000071891 FUNDACJA "ŚWIATŁO - śYCIE" 172 344,91274. 0000199423 FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ "JA I MÓJ DOM" 172 207,96275. 0000132424 DOMY WSPÓLNOTY CHLEB śYCIA 171 600,07276. 0000137138 FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM 171 022,87277. 0000038254 FUNDACJA "DOM NADZIEI" 170 966,33278. 0000336186 FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM" 170 884,10279. 0000121930 FUNDACJA "WSZYSTKO DLA DZIECI" 170 055,14280. 0000019217 FUNDACJA HUMANITARNA 169 775,67281. 0000056409TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁREGIONALNY168 594,71282. 0000039177 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "SĄDECKIE HOSPICJUM" 168 173,81283. 0000125956 OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 168 110,50284. 0000055503 FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ 168 080,77285. 0000118043 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGII UNICORN 167 486,75286. 0000175233 FUNDACJA "WIATRAK" 167 071,37287. 0000057364STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM"W ZAMOŚCIU166 552,88288. 0000102034 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU TRANSPLANTACJI SZPIKU U DZIECI 164 743,25289. 0000336442 FUNDACJA ANIELSKA PRZYSTAŃ 164 630,78290. 0000163366 STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" 164 307,69291. 0000219742 CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ 164 011,16292. 0000199199 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE 163 475,34293. 0000208157 FUNDACJA AZYLU KOCI ŚWIAT 162 773,18294. 0000016304 DIECEZJALNA FUNDACJA OBRONY śYCIA W OPOLU 162 212,27295. 0000326128FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ICHRODZINOM "SILENTIO"160 603,57296. 0000200294 RODZICE DLA SZKOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 160 292,83297. 0000291419 CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 160 030,88298. 0000069890 FUNDACJA "BALIAN SPORT" 160 006,41299. 0000166422 STOWARZYSZENIE EXPATRIA 159 366,21300. 0000290982 CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 158 666,74301. 0000146813302. 0000075371303. 0000238525STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAĆSZANSĘ" W WADOWICACHSTOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM PRZY ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ IONKOLOGICZNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W JELENIEJ GÓRZEPOLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMIJELITA "J-ELITA"157 082,40155 622,95155 564,40304. 0000282796 FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO 154 622,71305. 0000028676 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W STRÓśACH 154 599,9112


306. 0000298217TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁREGIONALNY154 196,05307. 0000343005 FUNDACJA GOLDEN TULIP 153 845,20308. 0000071851 FUNDACJA "BĄDŹ CZŁOWIEKIEM" 153 602,73309. 0000163347 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI 152 962,42310. 0000263103 FUNDACJA "DOM W ŁODZI" 152 733,38311. 0000058949 STOWARZYSZENIE IM. KS. JERZEGO NIWARDA MUSOLFFA 152 216,97312. 0000047638FUNDACJA URSZULI SMOK "PODARUJ śYCIE" REJESTR DAWCÓW SZPIKUKOSTNEGO151 591,47313. 0000012037ŁOMśYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" PODWEZWANIEM ŚWIĘTEGO DUCHA151 258,80314. 0000265307 FOR ANIMALS 150 842,11315. 0000225374316. 0000104789ELEOS PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI BIAŁOSTOCKO -GDAŃSKIEJPOWSZECHNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE "EDUKACJA NARODOWA" IM. KS.GRZEGORZA PIRAMOWICZA150 351,10148 032,20317. 0000098653 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA" 147 611,58318. 0000044710 KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI 147 065,21319. 0000167578 FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER" 146 858,31320. 0000165856 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "BLIśEJ CIEBIE" 145 805,87321. 0000064561 FUNDACJA PRACOWNICZA PRO - EKO 144 847,12322. 0000133561TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNYW SZCZECINIE144 437,72323. 0000190280 OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA 143 368,30324. 0000273492 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA 143 278,35325. 0000112634 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM 141 280,13326. 0000130935 HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO 140 883,40327. 0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI 140 582,97328. 0000252350 FUNDACJA CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ 139 974,10329. 0000020871 FUNDACJA "ZWIERZĘTA I MY" 139 869,66330. 0000229788 CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 139 228,74331. 0000146712 FUNDACJA ZDROWE DZIECKO 138 687,39332. 0000145050 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 138 087,60333. 0000269579 CARITAS POTRZEBUJĄCYM 137 955,04334. 0000322830 ANIMALS TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM 137 179,11335. 0000178876 FUNDACJA EKOROZWOJU 136 545,10336. 0000041113 WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE 136 061,34337. 0000200933 RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 135 965,21338. 0000025683KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO"CYRENEJCZYK"135 629,52339. 0000318521 WARTO JEST POMAGAĆ 135 413,61340. 0000156069 FUNDACJA KU MĄDROŚCI IM. DR ANNY DUX 134 160,33341. 0000006734 FUNDACJA "DZIECIĘCE MARZENIA" 133 761,03342. 0000214806 FUNDACJA "KAIROS" 133 464,01343. 0000043097 FUNDACJA HIPOTERAPIA-NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 133 349,29344. 0000099691 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI 132 714,92345. 0000223203STOWARZYSZENIE NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO WZGORZELCU - "NASZE ZDROWIE"131 489,17346. 0000229780 KARTUSKIE CENTRUM CARITAS 131 372,03347. 0000005964 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 131 244,54348. 0000260697DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ131 215,16349. 0000213078 INICJATYWA DLA ZWIERZĄT 130 209,83350. 0000178499 STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ POWIATU PABIANICKIEGO 129 934,40351. 0000075671 TOWARZYSTWO POMOCY HOSPICJUM BONIFRATRÓW 129 075,87352. 0000126459 ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH 127 585,17353. 0000023710 DAJ SZANSĘ FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 127 269,80354. 0000235229 FUNDACJA "FENIKS" 127 212,18355. 0000319418 FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT "PRZYTUL PSA" 126 936,97356. 0000212400 LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA 126 784,4213


357. 0000264246 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA 126 580,90358. 0000227062 MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ŁODZI 126 524,26359. 0000153064 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK 125 852,49360. 0000309499 PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL 125 248,14361. 0000287744 DIGNITAS DOLENTIUM 125 195,06362. 0000121257 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "ARKA" 124 855,10363. 0000219230 FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA 124 708,07364. 0000079458 LUBUSKA FEDERACJA SPORTU 124 223,25365. 0000118574 OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH "ŹRÓDŁA" 123 760,55366. 0000120774POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WSZCZECINIE121 261,07367. 0000257288 STOWARZYSZENIE SUMINA NA RZECZ ODNOWY I ROZWOJU GÓRNEGO ŚLĄSKA 120 777,68368. 0000028517 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "TILIA" 118 863,61369. 0000077671 DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK 118 261,90370. 0000311733STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICHOTOCZENIA "RAZEM"117 915,46371. 0000069038 STOWARZYSZENIE "NASZE SERCE" 116 602,67372. 0000135612 BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA 116 276,77373. 0000274691374. 0000349261MISJA CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA O PROFILU SOCJALNO-BYTOWYM POśYTKUPUBLICZNEGO PN. "W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA"STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. KLUBSPORTOWY "PROMETEUSZ"116 184,30115 607,20375. 0000105271 LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE 115 387,20376. 0000145412STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P.RÓśAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU114 544,67377. 0000222753 FUNDACJA POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM "BĄDŹ Z NAMI" 114 308,57378. 0000184419 FUNDACJA ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO 114 191,24379. 0000026420 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 113 872,99380. 0000303501STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD MŁODZIEśĄ I DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI"PROMYCZEK"113 638,90381. 0000183520POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWAMAZOWIECKIEGO113 571,44382. 0000009221 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY "DOM ANIOŁÓW STRÓśÓW" 113 334,30383. 0000346122 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" 113 330,00384. 0000219116 FUNDACJA ELEKTROCIEPŁOWNI "KRAKÓW" S.A. - GORĄCE SERCE 113 122,26385. 0000303057 FUNDACJA OCHRONY GŁUSZCA 113 065,16386. 0000139411 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PRZYJACIEL" 112 502,09387. 0000025638STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW IPRZYJACIÓŁ112 289,93388. 0000034670 FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" 112 195,24389. 0000025002 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OPOLSKIE 112 037,09390. 0000082324 FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ" 111 934,50391. 0000138192 STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN 111 713,29392. 0000095698393. 0000137287STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH ISŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA"KOMITET BUDOWY SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA WPODKOWIE LEŚNEJ111 198,40110 330,90394. 0000104323 FUNDACJA "DAR SERC" 110 028,79395. 0000164834396. 0000020049STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I POSZKODOWANYM WWYPADKACHŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEśY, DOROSŁYMZ CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZENIAMI109 891,55109 291,50397. 0000053885 FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE 109 081,15398. 0000208927 FUNDACJA "PROMYK NADZIEI" 108 861,42399. 0000316460 KOŁO śARSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 108 719,80400. 0000169133 FUNDACJA "EX ANIMO" 108 417,69401. 0000271640FUNDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PARAFII POD WEZWANIEM MATKI BOśEJ NIEUSTAJĄCEJPOMOCY W TARNOBRZEGU -"CIEPŁO I SERCE"108 292,91402. 0000045919 FUNDACJA SYNAPSIS 108 222,0914


403. 0000051322 FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM 108 118,50404. 0000051793STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WPRASZCE107 937,56405. 0000221902 śYĆ Z CHOROBĄ PARKINSONA 107 313,37406. 0000037425 FUNDACJA "GŁOS DLA śYCIA" 107 065,76407. 0000130105 FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 107 033,36408. 0000006873 STOWARZYSZENIE "OSTROWIANIE DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI" 106 030,29409. 0000276365 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "CHODŹMY RAZEM" 105 477,83410. 0000141267 ZWIĄZEK śOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 105 383,28411. 0000173130 PRZYWRÓĆMY SPOŁECZEŃSTWU 104 736,69412. 0000234238 FUNDACJA PRICEWATERHOUSECOOPERS 104 580,34413. 0000128069 FUNDACJA "RESTAURARE BASILICAM" 104 325,46414. 0000014251 OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE "PALIUM" 103 896,72415. 0000022992 POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU 103 469,40416. 0000119146 FUNDACJA OŚRODKA KARTA 103 231,42417. 0000129427FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACHKOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ"102 079,62418. 0000109501 FUNDACJA MUSZKIETERÓW 101 903,93419. 0000021128 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA 101 631,29420. 0000215585421. 0000019024KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJIWARSZAWSKIEJ (KSN AW)STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAśENIEMDZIECIĘCYM101 529,74101 443,51422. 0000065814 FUNDACJA "POMOC CHORYM NA BIAŁACZKĘ" 101 171,90423. 0000239073 FUNDACJA "GRZEGORZA Z SANOKA" 100 998,83424. 0000133538425. 0000030497STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJINASZ BOCIANSTOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ "PROMYK"W GIśYCKU100 665,36100 621,96426. 0000031099 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII COR AEGRUM W KRAKOWIE 100 415,84427. 0000264523 ALARMOWY FUNDUSZ NADZIEI NA śYCIE 99 921,01428. 0000045988 FUNDACJA "STUPA HOUSE" 99 857,86429. 0000217673 STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA GIST 99 511,44430. 0000191989 FUNDACJA "WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM" 99 474,10431. 0000040016 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHORBĄ NOWOTWOROWĄ KOLIBER 99 456,68432. 0000273799 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW GDAŃSKA 99 217,35433. 0000009290434. 0000059463ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOMOWE"IM. ŚW. PAWŁASTOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI WKOSZALINIE99 030,2098 354,31435. 0000129924 STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 98 317,35436. 0000070179 FUNDACJA NAUKI I WYCHOWANIA 98 004,09437. 0000040564 FUNDACJA POMOC LEŚNIKOM W KROŚNIE 97 843,60438. 0000229333 FUNDACJA KWIATY POLSKIE 97 691,28439. 0000244626 FUNDACJA "UŚMIECH DZIECIOM" 97 494,26440. 0000288972 BOKSERY W POTRZEBIE 97 134,18441. 0000031247 LIONS CLUB LESZNO 2000 96 808,78442. 0000095501 SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA 96 633,66443. 0000084796STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU KLINIKIGASTROENTEROLOGII HEPATOLOGII I IMMUNOLOGII INSTYTUTU "POMNIK -96 575,92CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"444. 0000274950 CARITAS "POMAGAM BLIŹNIEMU" 96 487,87445. 0000197058 FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ 96 193,60446. 0000137133 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI SERCA 96 028,25447. 0000162952 POLSKI KOMITET ZWALCZANIA RAKA 95 534,98448. 0000051209 FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU 95 402,92449. 0000215754 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" 95 395,75450. 0000223933STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"POMÓś DZIECKU WYZDROWIEĆ" Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU94 688,8015


451. 0000044175 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH 94 530,79452. 0000050740STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM"NADZIEJA"94 494,73453. 0000072469 FUNDACJA POMOCY BLIŹNIEMU "CREDO" 94 290,57454. 0000259108 EVANGELIUM VITAE 94 067,35455. 0000000291 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY 93 939,50456. 0000286305 FUNDACJA "DBAM O ZDROWIE" 93 647,42457. 0000104137 FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA 93 416,33458. 0000162837 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśY TITUM 91 911,24459. 0000094699 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 91 892,37460. 0000003495 HOSPICJUM - KRÓLOWEJ POKOJU Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH 91 560,54461. 0000005227 STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS 91 052,14462. 0000223459KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ"MODLITWA I CZYN"90 941,43463. 0000065198 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH 90 592,58464. 0000246791 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY CARITAS 90 301,91465. 0000149366 SPRAWNI - FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 89 988,17466. 0000137523 STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE" 89 674,31467. 0000039541 FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II 89 638,58468. 0000057546 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA 89 544,08469. 0000204629 FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU 89 413,10470. 0000115352 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO 88 587,87471. 0000304472 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - "TETRUSEK" 88 453,65472. 0000240766 FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "PARASOL" 88 300,03473. 0000095631 DZIEŁO POMOCY DZIECIOM FUNDACJA RUPERTA MAYERA 88 211,07474. 0000268190 CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 88 139,82475. 0000127464 TOWARZYSTWO SPORTOWE "WISŁA" KRAKÓW 88 066,14476. 0000160271STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO "KLUCZ"87 824,04477. 0000120069 STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE KLUB GAJA 87 166,13478. 0000076477 SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU 86 989,77479. 0000248335 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ANIMALIA 86 955,12480. 0000124097STOWARZYSZENIE "MOśESZ" NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI I ROZWOJU DZIECII MŁODZIEśY86 435,33481. 0000115868 FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI 86 229,98482. 0000183154 STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "BONA FIDES" 86 143,76483. 0000054452 FUNDACJA L'ARCHE 86 036,86484. 0000002168 HOSPICJUM IM. ŚW. JÓZEFA.ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W RACIBORZU 85 475,40485. 0000057384 FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS 85 295,55486. 0000028529 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY "WIELKOPOLSKA" 84 875,33487. 0000016083 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHIRURGICZNIE CHORYM 84 851,28488. 0000143890 FUNDACJA "PRZYJACIELE" 84 831,30489. 0000271499 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA 84 435,83490. 0000198945STOWARZYSZENIE "BĄDŹMY RAZEM" NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH84 380,28491. 0000168783 FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA 84 057,68492. 0000169865 ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 84 022,27493. 0000086818 LIGA OBRONY KRAJU 83 778,46494. 0000305648 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO" 83 320,84495. 0000133582 FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ 83 011,30496. 0000159889 FUNDACJA ENTRAIDE 82 628,40497. 0000060750 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI 82 593,84498. 0000121283 FUNDACJA "SERCE NA DŁONI" 82 417,13499. 0000241855 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM 82 054,00500. 0000110553ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM ZUPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODDZIAŁ "ODRODZENIE"81 946,34501. 0000088401 POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW 81 456,21502. 0000226058 FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA 81 358,2516


503. 0000004129STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM.JANA PAWŁA II WRUDZIE ŚLĄSKIEJ81 218,30504. 0000182717 FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO "POMÓś NAM CHODZIĆ" 80 700,11505. 0000080010 STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI" 80 484,54506. 0000029381 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI 80 319,83507. 0000121276 STOWARZYSZENIE DZIECI SERC 80 082,08508. 0000083236 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "TĘCZA" W OŁAWIE 79 957,70509. 0000144665 INTEGRUJĄCE STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT IM. PROF. Z. RELIGI 79 939,59510. 0000091325 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO - MAZURSKI 79 638,17511. 0000069822 FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI "TREFL" 79 402,90512. 0000042799 OPOLSKA FUNDACJA ANTYNOWOTWOROWA 79 314,70513. 0000203456 FUNDACJA POMÓś DOROSNĄĆ 79 268,38514. 0000040064 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM" 79 023,77515. 0000321667 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE 78 845,20516. 0000164082 ERNST & YOUNG FUNDACJA 78 836,44517. 0000181031 WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" 78 187,93518. 0000300810 FUNDACJA SPEM DONARE 78 020,32519. 0000268931 FUNDACJA "BREAD OF LIFE" 77 987,77520. 0000006292 STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA" 77 505,23521. 0000235804 FUNDACJA "CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II" 77 495,05522. 0000286138 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS" 77 348,13523. 0000005380 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE SYNAPSA 76 510,85524. 0000059457FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZINIEPEŁNOSPRAWNYCH76 113,55525. 0000161200 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW 76 068,47526. 0000304771STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMIKRAJU75 971,40527. 0000301989 FUNDACJA HOSPICYJNA IM. ŚW. JUDY TADEUSZA 75 962,39528. 0000034914 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" 75 824,93529. 0000281349 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA 75 529,60530. 0000103615 STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM 75 371,40531. 0000093119 FUNDACJA "MAŁYCH BRACI ŚW. FRANCISZKA" 75 204,58532. 0000275298 WEJHEROWSKI KLUB SPORTOWY "GRYF" 74 837,50533. 0000242402ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA IIPROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ74 762,89534. 0000244990 FUNDACJA "OSTATNIA SZANSA" 74 559,83535. 0000104415 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 74 506,10536. 0000237535 FUNDACJA "SAMOTNA MAMA" 74 233,66537. 0000150664 FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 74 193,59538. 0000226036 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ 73 978,69539. 0000116441 STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE 73 789,57540. 0000132851 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 73 606,94541. 0000049148 STOWARZYSZENIE "PRZYMIERZE-ZIEMIA PISKA" Z SIEDZIBĄ W PISZU 73 134,44542. 0000237659543. 0000026054FUNDACJA POMAGAJĄCA DZIECIOM Z CHOROBAMI NARZĄDÓW RUCHU - "IDZIEMYRAZEM"ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI- SEKCJA POLSKA73 072,0772 948,02544. 0000033201 FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBAMI KRWI 72 636,0617


545. 0000088056FUNDACJA PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB KRWI IM. PROF. JULIANAALEKSANDROWICZA72 425,15546. 0000091847 ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY 72 315,85547. 0000150312 FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO GODNE śYCIE 72 267,90548. 0000169422 POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ 71 887,88549. 0000098680STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJRUCHOWO "TĘCZA" W SZCZECINIE71 586,90550. 0000270209 HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU 71 164,11551. 0000150773 FUNDACJA "RODZIĆ PO LUDZKU" 70 977,75552. 0000072761 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ZESPOŁEM DOWNA 70 971,01553. 0000104365 STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM IM.ŚW.ANTONIEGO 70 869,42554. 0000331638 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH "TO MA SENS" 70 417,86555. 0000261716556. 0000274721FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONY POLSKIEGO DZIEDZICTWAPRZYRODNICZEGO "MRUNIO"PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄNOWOTWOROWĄ "ISKIERKA NADZIEI"70 377,5770 309,00557. 0000035377 FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA 69 768,75558. 0000027698 STOWARZYSZENIE "LIONS CLUB AMBER" 69 659,14559. 0000028283 BRACTWO MATKI BOśEJ MIŁOSIERDZIA 69 637,10560. 0000171499 STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU 69 571,90561. 0000298342 FUNDACJA "KOCIA MAMA" 69 492,37562. 0000306852 STOWARZYSZENIE SZANSA W ZAWIERCIU 69 047,96563. 0000051189STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA RZECZ "HOSPICJUM GDAŃSKIEGOIM.MATKI TERESY Z KALKUTY"68 774,61564. 0000143115 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 68 707,07565. 0000145905 STOWARZYSZENIE "PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI" 68 699,63566. 0000094228 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 68 572,11567. 0000050053 TOWARZYSTWO "NASZ DOM" 68 433,37568. 0000267934 STOWARZYSZENIE "VICTORIA" DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 68 350,51569. 0000263459 FUNDACJA TRZEBA MARZYĆ 67 991,83570. 0000114618 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 67 899,28571. 0000315184 STOWARZYSZENIE "CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO" 67 770,99572. 0000076301 ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM 67 682,26573. 0000014968 KOMITET ROZBUDOWY SZPITALA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 67 680,20574. 0000154740 FUNDACJA POLSKA MIEDŹ 67 656,90575. 0000014273 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI" 67 436,64576. 0000060329577. 0000235706SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 26 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGOKATOLICKIE STOWARZYSZENIE "PRO MISERICORDIA" IMIENIA ŚWIĘTEJ SIOSTRYFAUSTYNY KOWALSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM67 364,0067 349,50578. 0000274957 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 67 268,11579. 0000220682STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "TACY SAMI"67 199,10580. 0000174905 POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM "ECHO" 67 186,37581. 0000178467 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RÓWNY START" 67 069,70582. 0000072861FUNDACJA DLA LECZENIA DZIECI I DOROSŁYCH CHORYCH NA SERCE LECZONYCHW SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 7 ŚLĄSKIEGOUNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUMMEDYCZNE.66 997,50583. 0000301475 FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 66 996,86584. 0000311436 FUNDACJA "SALUS PRO FAMILIA" 66 833,2518


585. 0000071157 FEDERACJA CAECILIANUM 66 574,33586. 0000082654STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORZOWSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGIIDR. EDWARDA HANKEGO "SERCE DLA DZIECKA"66 271,00587. 0000245554 INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH 66 202,85588. 0000225011CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO WRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ66 185,86589. 0000099438 FUNDACJA "ZWIERZĘTA KRAKOWA" 66 172,42590. 0000030706 FUNDACJA RATOWNICTWA TATRZAŃSKIEGO TOPR 66 166,41591. 0000010902POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W JAROSŁAWIU66 023,13592. 0000045770 BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI 65 859,55593. 0000229579STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH, CENTRUM CHARYTATYWNO-WOLONTARIACKIE "SOLIDARNI"65 852,54594. 0000289538 FUNDACJA DR LUCY 65 584,18595. 0000072690 FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH" 65 531,66596. 0000243985STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NEREK IM.PROF.DR MARTYUSZYCKIEJ-KARCZ65 494,16597. 0000027416 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "UŚMIECH DZIECKA" 65 480,00598. 0000150209STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"NASZYM DZIECIOM"65 162,05599. 0000273781 POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ 64 732,58600. 0000028566 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE 64 535,86601. 0000089011STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJASKAUTINGU EUROPEJSKIEGO64 246,07602. 0000278582 CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 64 242,26603. 0000022383604. 0000030427605. 0000046641POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁREGIONALNY W ŁODZISTOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY POTRZEBUJĄCYM I ZAPOBIEGANIAPATOLOGIOM SPOŁECZNYM "POMOCNA DŁOŃ"STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY Z MÓZGOWYM PORAśENIEMDZIECIĘCYM63 904,5463 887,2963 830,73606. 0000225394 FUNDACJA OTWÓRZ SERCE 63 630,00607. 0000105450 FUNDACJA RONALDA MCDONALDA 63 571,54608. 0000003534 STOWARZYSZENIE KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY "EMMANUEL" 63 295,14609. 0000287052 FUNDACJA POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM "JEDNI DRUGIM" 62 914,50610. 0000112681 FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" 62 899,69611. 0000064255 FUNDACJA "DLA ZDROWIA DZIECI" IM. JANUSZA KORCZAKA WE WROCŁAWIU 62 793,64612. 0000032589TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.BŁOGOSŁAWIONEGOEDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BOCHNI62 687,65613. 0000270272 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RATOWNIK GÓRNICZY" 62 558,86614. 0000159810 WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK" 62 497,20615. 0000111209 KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII 62 288,53616. 0000230788 FUNDACJA KOT-KOTY OTOCZONE TROSKĄ 62 191,93617. 0000241457 FUNDACJA PALIUM 62 000,10618. 0000249756 FUNDACJA HARMONIA IM. GRAśYNY BACEWICZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 61 970,97619. 0000111794STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ.KS.BR. MARKIEWICZA61 893,29620. 0000237816 FUNDACJA "JESTEŚMY - WIĘC POMAGAMY" 61 888,30621. 0000224354 CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ - ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 61 862,16622. 0000219057 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA 61 845,84623. 0000286932POLSKA FUNDACJA WSPIERANIA CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ,MUKOWISCYDOZĘ I INNE CHOROBY METABOLICZNE JAŚ I MAŁGOSIA61 674,38624. 0000076552 FUNDACJA "ODZEW" 61 512,55625. 0000113200 FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH 61 461,8719


626. 0000037573 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 61 070,35627. 0000004973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" 61 063,79628. 0000127973 FUNDACJA "PRIMUS" 61 016,51629. 0000054198630. 0000008843ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM ZUPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "SZANSA"STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"RADOŚĆ"60 950,7860 950,19631. 0000001973 STOWARZYSZENIE SCLEROSIS MULTIPLEX W KROTOSZYNIE 60 887,41632. 0000204819 CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 60 829,73633. 0000003169 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "SZANSA" 60 792,68634. 0000137358 WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 60 778,10635. 0000021673SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - POMNIKAJANA PAWŁA II W BYDGOSZCZY60 753,10636. 0000214749 FUNDACJA CENTRUM ŚW. JACKA 60 584,64637. 0000039011 TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KIELCACH 60 481,30638. 0000156158 STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEśY "MŁODZIEś POLSKA" 59 995,78639. 0000087580 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 59 842,37640. 0000084608 STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEśY "ARKA" W RADOMIU 59 770,68641. 0000253075 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY CHOJNICE 59 757,91642. 0000227378 WYRÓWNYWANIE SZANS - FUNDACJA 59 670,38643. 0000197582 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "JESTEM" IM.ŚW. JANA BOSKO 59 599,86644. 0000110695 STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL 59 539,16645. 0000015850 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "SZANSA" 59 345,81646. 0000048068STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ59 282,91647. 0000063545 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE 59 123,06648. 0000019619 MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU 59 020,67649. 0000228443STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE "JESTEŚMY!"58 977,51650. 0000031960 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU 58 817,62651. 0000224202 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO WROCŁAW-CENTRUM 58 682,46652. 0000087073 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE 58 612,05653. 0000111612 STOWARZYSZENIE "SERCE DZIECIOM" 58 228,23654. 0000013532 STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 58 211,19655. 0000035550FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI58 152,44656. 0000312389 FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA LEGII WARSZAWA 58 019,40657. 0000197373 STOWARZYSZENIE "NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" IM. OJCA PIO I MATKI TERESY 57 989,50658. 0000065901FUNDACJA POMOCY MŁODZIEśY IM. JANA PAWŁA II "WZRASTANIE" W LIPNIKU ZSŁOPUSZKA MAŁA57 950,10659. 0000297407 FUNDACJA "AZYL NADZIEI" DLA ZWIERZĄT POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 57 929,55660. 0000197078 STOWARZYSZENIE IM.O.PIO W RADOMIU 57 918,32661. 0000032977 FUNDACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECI GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH 57 896,20662. 0000155063663. 0000061868PODHALAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM JEZUSAMIŁOSIERNEGOSTOWARZYSZENIE SPOŁECZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY SPECJALNEJTROSKI W SZAMOTUŁACH57 840,0057 734,20664. 0000027830 FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 57 528,20665. 0000241772 POLSKIE TOWARZYSTWO PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH 57 434,87666. 0000249541BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA DLA OFIARPRZEMOCY W RODZINIE W MARYSINIE57 385,7020


667. 0000051265668. 0000111229669. 0000223790ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB "AMAZONKI" PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGIIW KIELCACHSTOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SZANSA" W BIELSKUPODLASKIMFUNDACJA "ICH DOM" - MIESZKANIA DLA MŁODZIEśY OPUSZCZAJĄCEJ DOMYDZIECKA W PŁOCKU57 363,9057 263,4757 241,31670. 0000021207 POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH 57 220,71671. 0000315823 FUNDACJA IRASIAD - ZAGUBIONYM 57 094,55672. 0000154720673. 0000080395INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIEPOLICJI) - SEKCJA POLSKATOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJGÓRZE57 001,0156 964,70674. 0000126492 OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ 56 861,34675. 0000032332 FUNDACJA NA RZECZ SZKÓŁ KATOLICKICH 56 793,96676. 0000207238 FUNDACJA PATMOS 56 735,53677. 0000221146 FUNDACJA "OTWARTYCH SERC" IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ 56 721,91678. 0000002803 FUNDACJA NA RZECZ HEMATOLOGII 56 603,95679. 0000227006 WATOTO-DZIECI AFRYKI 56 576,76680. 0000249666681. 0000219778GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU HEMATOLOGII ITRANSPLANTACJI SZPIKUSAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO56 533,6456 433,44682. 0000106814 FUNDACJA IM. KSIĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO 56 277,71683. 0000268942 STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYśU 56 181,90684. 0000073708 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM PROFUTURO 56 155,02685. 0000097051 FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 56 065,60686. 0000270135 CZŁUCHOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM 56 055,60687. 0000069428 BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "ANIMALS" 56 053,89688. 0000023411 STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" - WARSZAWA - CENTRUM 55 913,24689. 0000204783 FUNDACJA WIELSPIN - REHA 55 893,85690. 0000183081691. 0000070261STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARY LOSU" PRZYSPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SIERADZUPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W CIESZYNIE55 754,5055 606,29692. 0000219842 FUNDACJA SERCE DLA DZIECKA 55 552,07693. 0000137415CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI IDOROSŁYCH "DAR SERCA"55 287,50694. 0000161031 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SKOLIMOWA 54 962,25695. 0000061644 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "JESTEŚMY RAZEM" 54 840,48696. 0000095767697. 0000191181STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"ŚWIATŁO NADZIEI"FUNDACJA KAMPINOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO-OCHRONA PRZYRODY,KULTURA I SZTUKA54 816,8054 785,40698. 0000134759 FUNDACJA ŚW. JANA BOśEGO 54 729,69699. 0000180582STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH I KOLIZJACHDROGOWYCH "POMOCNE DŁONIE"54 632,00700. 0000140351 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM 54 366,34701. 0000217031 FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIO 54 360,50702. 0000249762WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁOSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "STRZAŁ W 10" W OLSZTYNIE54 295,94703. 0000179149 FUNDACJA "OIKONOMOS" 54 293,83704. 0000093395705. 0000229275WOJEWÓDZKI KOMITET STOWARZYSZENIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONYZDROWIA W KATOWICACHSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW WSTALOWEJ WOLI - ROZWADOWIE - POKÓJ I DOBRO54 251,3953 988,56706. 0000112963 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "LIMANOVIA" W LIMANOWEJ 53 566,2521


707. 0000014568708. 0000150740STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY SPRAWNEJ INACZEJ WTRZEBOWNISKUSTOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"DZIECIĘCE MARZENIA"53 362,8553 337,90709. 0000247034 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ 53 269,50710. 0000227907 FUNDACJA POMOCY LEŚNIKOM I ICH RODZINOM 53 259,74711. 0000207398 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA MARIACKA" 53 195,10712. 0000169952 POMORSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE BAZUNA 53 051,50713. 0000235289STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "NIECH SIĘ SERCE OBUDZI" IM. JANAPAWŁA II53 045,81714. 0000162301 STOWARZYSZENIE AMAZONEK "STOKROTKA" 52 809,13715. 0000210978 PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY Z CUKRZYCĄ 52 743,62716. 0000271846 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA 52 598,31717. 0000088851 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI 52 496,86718. 0000033301 FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO 52 432,92719. 0000328892 FUNDACJA "Z OTWARTYM SERCEM..." IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA 52 380,33720. 0000066205 MIELECKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT 52 226,62721. 0000032645 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 52 000,96722. 0000034605 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "ADA" 51 858,26723. 0000033178 STOWARZYSZENIE "TAK śYCIU" 51 719,20724. 0000234420 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA GRAJEWSKIEGO 51 684,20725. 0000007101STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM" - ORGANIZACJA KATOLICKA PRZY PARAFIIRZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W. BOśEGO CIAŁA W TUCHOLI51 629,00726. 0000272264 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI "OTWARTE DRZWI" 51 614,60727. 0000144578 FUNDACJA INTEGRACJA 51 567,92728. 0000030960 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "SERCE DZIECKU" 51 259,09729. 0000182916SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACHKOMUNIKACYJNYCH51 256,76730. 0000159405 ECHO - FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM 51 232,54731. 0000179124 SIERADZKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MEDYCYNY RATUNKOWEJ 51 215,30732. 0000064865 STOWARZYSZENIE "DAĆ POMOC" 51 109,26733. 0000304548 GŁOGOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM "AMICUS" 51 098,65734. 0000003102STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH - HOSPICJUM IM.MATKI TERESY ZSIEDZIBĄ W ZABRZU50 966,90735. 0000018046 FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW.FRANCISZKA 50 853,61736. 0000033774 STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA" 50 803,90737. 0000009284 TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL 50 740,70738. 0000074145 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG WIELKOPOLSKI 50 678,34739. 0000237740 STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA "JESTEŚMY" 50 566,83740. 0000126958 POLSKIE STOWARZYSZENIE CHOROBY HUNTINGTONA 50 418,20741. 0000138202 TACY SAMI 50 338,30742. 0000055717 STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN 50 247,28743. 0000182179 FUNDACJA "VALETUDINARIA" 50 182,90744. 0000157946 FUNDACJA "KROMKA CHLEBA" 50 084,98745. 0000283040 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM MARYI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W KRAKOWIE 50 034,47746. 0000005834LĘDZIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICHRODZIN50 033,60747. 0000239012 STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W KOŚCIERZYNIE 50 017,75748. 0000298714 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE 49 695,4522


749. 0000139088 FUNDACJA GODNE śYCIE 49 675,64750. 0000017212 TOWARZYSTWO EWANGELICKIE W CIESZYNIE 49 647,38751. 0000234740 FUNDACJA DOBRZE śE JESTEŚ 49 580,16752. 0000197482 FUNDACJA "NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ" 49 417,11753. 0000098397 FUNDACJA "UŚMIECH DZIECKA" 49 244,88754. 0000282625 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 49 219,50755. 0000103990 KRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE 49 173,89756. 0000202597 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU 49 034,19757. 0000027675 FUNDACJA AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI 49 017,89758. 0000013598 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 48 862,00759. 0000220359 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA "SZPITAL W OŁAWIE" 48 677,20760. 0000317005 FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 48 608,74761. 0000046184POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W ZGIERZU48 542,98762. 0000260910 FUNDACJA DZIECI śYWIONE INACZEJ PRZY CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 48 445,30763. 0000008838KRAJOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH " POMOCDZIECIOM "48 176,99764. 0000348292 FUNDACJA NOWA DROGA 48 069,30765. 0000253759MISJA CHARYTATYWNA "DOBRO CZYNIĆ" AGENDA WSPÓLNOTY KOŚCIOŁÓWCHRYSTUSOWYCH48 062,16766. 0000146448 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ 48 006,00767. 0000215779STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM"SILNI RAZEM"47 977,97768. 0000255774 DZIECI KTÓRE KOCHACIE-FUNDACJA ARCHON+ 47 971,86769. 0000098165770. 0000029085MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY Z MÓZGOWYMPORAśENIEM DZIECIĘCYMSTOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIEWIELKOPOLSKIM47 946,4347 945,95771. 0000034785 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 47 848,06772. 0000296955 FUNDACJA FIOLETOWY PIES 47 789,55773. 0000030018INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZENIEMMÓZGU47 706,80774. 0000108994 FUNDACJA DLA DZIECI POKRZYWDZONYCH LOSOWO 47 674,70775. 0000008331 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM W śORACH 47 651,34776. 0000161926 STOWARZYSZENIE "PODAJ RĘKĘ" 47 635,42777. 0000309519 NIE TYLKO MYŚL 47 581,21778. 0000229157 FUNDACJA AVE 47 391,91779. 0000258643 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "KOCI PAZUR" 47 366,85780. 0000207446 KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK 47 344,37781. 0000326747 FUNDACJA "LEPSZE DNI" 47 288,25782. 0000038479 FUNDACJA "ZWIERZĘTA EULALII" 47 182,23783. 0000250502 ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU 47 094,87784. 0000159664 FUNDACJA OPIEKA I TROSKA 47 056,90785. 0000084771 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE "IGNIS" 46 988,02786. 0000146330 FUNDACJA "HEMATOLOGII I ONKOLOGII" 46 984,25787. 0000198194 FUNDACJA NASZ ŚLĄSK IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 46 972,31788. 0000072694 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA" 46 874,10789. 0000156150 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI 46 795,67790. 0000214644 STOWARZYSZENIE K 40 46 762,0023


791. 0000113420 ŚWIATOWY ZWIĄZEK śOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 46 557,96792. 0000054167 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE "ZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA" 46 542,61793. 0000081524794. 0000287008DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY Z MPDZ"OSTOJA"KROK PO KROKU - FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICHRODZIN46 485,0346 396,28795. 0000070363 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM" 46 346,16796. 0000252333 CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 46 315,24797. 0000056908798. 0000057301SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 69 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGOSAMODZIELNE KOŁO TRENOWE NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO W POZNANIU46 121,1045 888,00799. 0000042049 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 45 597,64800. 0000313330 STOWARZYSZENIE NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA 45 541,63801. 0000292754 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNO-SPORTOWE AD ASTRA 45 447,88802. 0000264888 FUNDACJA NIESIEMY NADZIEJĘ 45 421,25803. 0000122345POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W SZCZAWNICY45 416,96804. 0000294969 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "APN" 45 366,80805. 0000228508 FUNDACJA "AMICIS" 45 301,90806. 0000226435 FUNDACJA "HEREDITAS PRO FUTURO" 45 242,62807. 0000067234 ROTARY CLUB WOLSZTYN 45 233,90808. 0000071161 STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM" W KATOWICACH 45 197,53809. 0000227822SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIESIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA45 077,83810. 0000017757 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 45 048,68811. 0000026755 CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT 45 037,46812. 0000054888 FUNDACJA TRANSPLANTACJI SZPIKU I LECZENIA CHORÓB KRWI 44 912,06813. 0000264171 FUNDACJA "POŁĄCZENI PASJĄ" 44 909,21814. 0000302339 STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI" 44 906,41815. 0000006967 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "AZYL" 44 868,66816. 0000152376 TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA 44 864,09817. 0000267919 FUNDACJA KS. CZESŁAWA WALI WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS 44 746,90818. 0000299004819. 0000073376FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA IM. DR NAUK MED. STANISŁAWA LANGA NA RZECZSZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGOW BRZOZOWIEPRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICY IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO "DZIADKA"44 746,1844 683,84820. 0000235114 REGIONALNE STOWARZYSZENIE KULTURALNE 44 614,45821. 0000020686 TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ 44 560,90822. 0000028932 MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 44 505,40823. 0000201268 STOWARZYSZENIE "CZAJNIA" 44 482,61824. 0000220101 FUNDACJA ROZWOJU ONKOLOGII 44 435,60825. 0000245903 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU NAZARET 44 364,12826. 0000215302 STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI SIERADZKIEJ 44 323,00827. 0000065085 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI "PAN WŁADEK" 44 300,79828. 0000052441 STOWARZYSZENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT 44 243,83829. 0000296261 CHORĄGIEW PODKARPACKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 44 224,63830. 0000015808 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW 44 072,85831. 0000003639 FUNDACJA "RODZINA" 43 913,5924


832. 0000077718 FUNDACJA "SPRAWNI INACZEJ" 43 906,70833. 0000202576JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOMPOTRZEBUJĄCYM WSPARCIA43 779,52834. 0000002098 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW W RYDUŁTOWACH 43 741,70835. 0000023104 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 43 716,02836. 0000093440 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII 43 652,60837. 0000029059838. 0000087810839. 0000218610840. 0000025593FUNDACJA POMOCY MŁODZIEśY W LECZENIU NA BIAŁACZKĘ IMIENIA AGNIESZKIKASPRZAKSTOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYMSZPITALU ONKOLOGICZNYMSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM.PROF.ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE PN. "I TY MOśESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU" WLUBLINIEBIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśYNIEPEŁNOSPRAWNEJ "PROMYK NADZIEI"43 646,5643 616,7043 597,6743 585,84841. 0000039753 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 43 585,27842. 0000040813 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 43 470,62843. 0000107061 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "NADZIEJA" 43 457,58844. 0000112338 FUNDACJA HOSPICYJNA 43 381,33845. 0000041253 FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ 43 206,20846. 0000138204 FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH DO ŚWIATA" 43 097,72847. 0000090529 STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA 43 088,90848. 0000041258 FUNDACJA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓś MI" 43 044,35849. 0000085599 STOWARZYSZENIE "NAZARET" IM. ŚW. FILIPA NERI 42 972,20850. 0000236688 SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT 42 967,09851. 0000315678 STOWARZYSZENIE SALUTARIS 42 882,11852. 0000236902 FUNDACJA "PRZYJAZNY DOM DZIECKA" 42 858,66853. 0000363544 FUNDACJA "POMOC MŁODYM DIABETYKOM" 42 768,60854. 0000278724 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W MIELCU 42 754,50855. 0000223759856. 0000065284857. 0000180838STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"RÓWNE SZANSE"FUNDACJA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WEWROCŁAWIUFUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM W WOJSKOWYCH OPERACJACHPOKOJOWYCH POZA GRANICAMI POLSKI ORAZ ICH RODZINOM "SERVI PACIS"42 724,9542 720,2542 719,29858. 0000052378 HUTNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 42 666,36859. 0000140676 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI 42 640,70860. 0000136497 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ 42 637,14861. 0000027843STOWARZYSZENIE DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADUODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA42 580,40862. 0000033720 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA" 42 579,68863. 0000175353 STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO 42 547,28864. 0000016044STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHRUCHOWO I UMYSŁOWO "NADZIEJA"42 513,96865. 0000163346 STOŁECZNA FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ 42 456,10866. 0000134197 STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 42 451,06867. 0000109744FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, W SKRÓCIE FNP, ODPOWIEDNIK NAZWY WJĘZYKU ANGIELSKIM: FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE42 415,45868. 0000135080 STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KOŚCIANIE 42 407,80869. 0000259613 FUNDACJA IM. MATKI MAŁGORZTY SZEWCZYK 42 387,00870. 0000014409 RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE 42 366,29871. 0000311037 FUNDACJA KOCIE śYCIE 42 325,0825


872. 0000031294 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓśMY IM" 42 319,20873. 0000228185POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W RYBNIKU42 316,00874. 0000210880 STOWARZYSZENIE "DOBRODZIEŃ POTRZEBUJĄCYM" 42 315,56875. 0000046028 WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE 42 268,50876. 0000298747STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZE IM. BŁ. MARII TERESYGERHARDINGER PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI WŚWIEBODZICACH42 231,45877. 0000044523 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W BOBRÓWKU 42 210,40878. 0000371726 CENTRUM JANA PAWŁA II 42 194,24879. 0000025838 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KRASNAL" 42 154,69880. 0000076480 FUNDACJA ROZWOJU SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR JÓZEFA DIETLA W KRYNICY 42 057,64881. 0000134259 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANGELISTY 42 048,87882. 0000247525 MIĘDZYNARODOWY ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO JERZEGO W POLSCE 42 011,60883. 0000241505STOWARZYSZENIE PACJENTÓW I OSÓB WSPIERAJĄCYCH CHORYCH NA GUZYNEUROENDOKRYNNE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE41 985,01884. 0000228933 FUNDACJA "FELIS" 41 978,00885. 0000192452 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "KLUB OTWARTYCH SERC" 41 912,01886. 0000019095 STOWARZYSZENIE "DAJMY DZIECIOM MIŁOŚĆ" 41 909,62887. 0000238786 FUNDACJA GRAśYNY PIECHOCKIEJ-KRANC "RADOSNE DZIECIŃSTWO" 41 872,37888. 0000033786 WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM 41 790,47889. 0000287972890. 0000164182STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WKOŁOBRZEGU-"REKS"POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W KOŁOBRZEGU41 712,4441 696,25891. 0000104625 POMORSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI NAUKI 41 659,60892. 0000119810 POLSKA UNIA ONKOLOGII 41 646,17893. 0000151624 FUNDACJA "POMOC RODZINIE" 41 617,39894. 0000180340 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SOKOŁY" 41 540,11895. 0000048342 STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEśY "SZANSA" 41 430,41896. 0000091766 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "HIPOTERAPIA" 41 247,21897. 0000255236FUNDACJA IM. DR ANNY TRZASKI-WILKOŃSKIEJ - "POMAGAJMY SZPITALOWI WBOCHNI"41 146,00898. 0000174438 STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "OTWARTE DRZWI" 41 099,89899. 0000007646 FUNDACJA OŚWIATOWA IM.KS.STANISŁAWA KONARSKIEGO 41 094,46900. 0000069531 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI 41 006,30901. 0000035984OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH IPOTRZEBUJĄCYCH POMOCY41 004,79902. 0000055205 STOWARZYSZENIE "PO MOC" DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ 40 979,03903. 0000155463 STOWARZYSZENIE "MALTAŃSKA SŁUśBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA" 40 936,67904. 0000219000 STOWARZYSZENIE DZIECIOM BĘDZINA 40 935,10905. 0000006079 FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM "MADA" 40 891,90906. 0000204277 ŚWIETLICA "ORATORIUM" 40 820,50907. 0000120679 ŁOMśYŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 40 773,62908. 0000111312 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZINY W BIELSKU-BIAŁEJ 40 766,52909. 0000200115 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 40 730,40910. 0000317555 LEPSZY START 40 703,63911. 0000133718 FUNDACJA ANDRZEJA S.PIECUCHA "POWIATOWE DZIECI" 40 672,93912. 0000248401 POLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU PO TRANSPLANTACJI 40 592,3026


913. 0000279678 ODYSSEAS STOWARZYSZENIE GREKÓW W POLSCE 40 515,50914. 0000295330 FUNDACJA "777" 40 477,30915. 0000039761916. 0000144620POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W KROŚNIEPOLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY WSIEMIATYCZACH40 448,7040 436,20917. 0000039129 FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO 40 436,07918. 0000218418 FUNDACJA PSYCHOONKOLOGII "OGRÓD NADZIEI" 40 422,02919. 0000191060 HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE 40 306,10920. 0000086481 TOWARZYSTWO ATLETYCZNE "ROZUM" W KROTOSZYNIE 40 285,12921. 0000122277CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN IPRZYJACIÓŁ "OGNISKO"40 250,18922. 0000039342 FUNDACJA DLA POLSKI 40 132,05923. 0000077648 FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 40 042,40924. 0000136508 STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA Z SIEDZIBĄ W EŁKU 40 034,10925. 0000251568926. 0000081242STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEKREHABILITACYJNO-OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CENTRUMROZWOJU DZIECKAPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W GDAŃSKU40 033,6040 018,34927. 0000217554 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "ŚWIATEŁKO" 40 005,33928. 0000063627 FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEśNIKA 39 945,10929. 0000175584 STOWARZYSZENIE "GDAŃSKIEJ ONKOLOGII" 39 938,98930. 0000145797 FUNDACJA POMOCY MŁODZIEśY I DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "HEJ, KONIKU!" 39 929,34931. 0000037306 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI 39 861,31932. 0000019108 FUNDACJA "PODZIEL SIĘ Z INNYMI" IMIENIA HENRYKI RUDZKIEJ 39 762,83933. 0000231127POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY ZCUKRZYCĄ W PŁOCKU39 651,47934. 0000087884 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŁÓDZKI 39 583,96935. 0000018818 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 39 484,70936. 0000254637 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "GNIAZDO" 39 455,99937. 0000048380938. 0000336571POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO W TARNOWIEPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W ZAWOI39 439,0739 429,70939. 0000323481 FUNDACJA "N.S.J.-RODZINA" 39 411,80940. 0000222915 STOWARZYSZENIE "DOROŚLI DLA DZIECI" 39 371,83941. 0000215720 CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH 39 230,00942. 0000019510BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśYNIEPEŁNOSPRAWNEJ39 201,24943. 0000069788 GDAŃSKA FUNDACJA OŚWIATOWA 39 117,40944. 0000042841 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW.ELśBIETY 39 070,07945. 0000008844FUNDACJA NA RZECZ PROGRAMU WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA CHORÓBNOWOTWOROWYCH U KOBIET GODULA - HOPE39 054,71946. 0000189778 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU 39 015,90947. 0000215438 FUNDACJA S.O.S. OBRONY POCZĘTEGO śYCIA 38 986,34948. 0000107255949. 0000160511STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.JANA PAWŁA IIPRZY PARAFII PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W TYMBARKUSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśYNIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓWKOMUNIKACYJNYCH "PROMYK"38 971,0138 807,36950. 0000299684 FUNDACJA JESUS CHRIST SECURITY 38 756,10951. 0000028735STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"NADZIEJA" W TUCHOWIE38 755,4227


952. 0000298785STOWARZYSZENIE ŁÓDZKIEJ OPIEKI PALIATYWNEJ I DŁUGOTERMINOWEJ "śYĆGODNIE"38 746,67953. 0000164555 FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY "BRAMA" 38 692,30954. 0000141388 BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" 38 682,97955. 0000070766 STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" 38 657,30956. 0000111954FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEśY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY38 652,92957. 0000292939 STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT 38 562,44958. 0000021413 STOWARZYSZENIE RODZIN NA RZECZ DZIECI "SPRAWNYCH INACZEJ" 38 496,54959. 0000050742 FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE 38 472,70960. 0000019410961. 0000065259962. 0000086185963. 0000196003STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY Z WADĄ SŁUCHU"USŁYSZEĆ ŚWIAT"STOWARZYSZENIE BRATNIEJ POMOCY "ODD FELLOWS" W RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO"WAWRZYNY"STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄINTELEKTUALNĄ - OLIGO38 442,8338 303,1038 300,5138 251,40964. 0000105547 POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT 38 140,45965. 0000218700 STOWARZYSZENIE "ZDROWIE" - NA RZECZ SZPITALA W KĘPNIE 38 072,44966. 0000106429 STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" 38 057,10967. 0000271012 FUNDACJA DAR DLA NAJMNIEJSZYCH 38 033,00968. 0000071715 WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA 37 970,52969. 0000316097 FUNDACJA "PRAWO DO POMOCY" 37 949,22970. 0000253252971. 0000048562STOWARZYSZENIE POMAGAJĄCE DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMIORAZ PRZEWLEKLE CHORYM "ZAWSZE KOLOROWO"FUNDACJA PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYMIM.ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WKATOWICACH37 911,3037 761,48972. 0000269648 FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI 37 742,80973. 0000040632 FUNDACJA DZIECI PIENIN 37 730,10974. 0000260007 SISKOM - STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI 37 723,73975. 0000232950POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO W MIELCU37 722,50976. 0000037277 STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA-POMNIKA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY 37 710,10977. 0000162389 STOWARZYSZENIE "SPORT DZIECI I MŁODZIEśY" 37 586,98978. 0000151452 KLUB ROTARY WARSZAWA JÓZEFÓW 37 547,87979. 0000126508 FUNDACJA "WYLECZYĆ BIAŁACZKĘ" 37 401,41980. 0000207523 FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH "POMOC MALTAŃSKA" 37 388,70981. 0000297627 LEGIONOWSKIE STOWARZYSZENIE "AMICUS" 37 311,90982. 0000095623 TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY 37 250,97983. 0000132985 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE - "ZDROWIE DLA WSZYSTKICH" 37 235,10984. 0000236096985. 0000210678KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁKLIKASTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE "POMOCNA DŁOŃ" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMśY,UL. POLOWA 3937 183,2937 176,00986. 0000223132 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PETRYKOZACH 37 120,40987. 0000063101 STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO" ŚWIĘTEGO JANA SARKANDRA 37 094,73988. 0000097564 WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK śEGLARSKI 37 087,66989. 0000325630 OŚRODEK WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MICHAEL 36 964,52990. 0000146124 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU 36 827,00991. 0000292811 STOWARZYSZENIE HODOWCÓW PTACTWA LEŚNEGO "ORZEŁ" 36 802,6028


992. 0000300081REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJIJĘZYKOWEJ "CHCĘ ZROZUMIEĆ"36 802,30993. 0000264083 STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "NIE LĘKAJCIE SIĘ" 36 794,12994. 0000245275DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIAŚW. KAROLA BOROMEUSZA36 779,53995. 0000214472 FUNDACJA SZPITALA IM.ŚW. O PIO W SĘDZISZOWIE MŁP. 36 715,42996. 0000103267 FUNDACJA ING DZIECIOM 36 699,22997. 0000343690 BĄDŹMY RAZEM - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ 36 672,28998. 0000071770STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ IM.ŚWIĘTEGO JÓZEFA, SEBASTIANA PELCZARA BISKUPA36 657,70999. 0000149736 FUNDACJA "TĘCZOWY DOM" 36 609,831000. 0000231763 MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE 36 600,901001. 0000013847SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 162 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO36 598,501002. 0000026243 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI 36 498,151003. 0000073389 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM. J.BEAUMONT 36 473,471004. 0000130466 STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM PATRZ SERCEM 36 426,701005. 0000046916 FUNDACJA "MALWA" 36 385,401006. 0000172294 STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A'PAULO 36 367,551007. 0000252028 FUNDACJA "HASCO-LEK" 36 286,701008. 0000062210 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "AZYL" 36 269,511009. 0000251632 FUNDACJA "CHCĘ śYĆ" 36 154,051010. 0000216931 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRÓJKA" śYRARDÓW 36 119,931011. 0000040274 FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI" 36 100,601012. 0000211348 STOWARZYSZENIE "DLA ZDROWIA" 36 039,301013. 0000237677 STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 36 032,021014. 0000270540 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W ŁODZI 35 964,301015. 0000106108ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓWPOLITYCZNYCH35 925,641016. 0000047396 FUNDACJA DOBREGO PASTERZA 35 822,361017. 0000216303 STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE STARA MIŁOSNA 35 821,901018. 0000205257 STOWARZYSZENIE IM.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO "DOBROĆ" 35 653,621019. 0000028314POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W SZCZECINIE35 500,831020. 0000050198 STOWARZYSZENIE "NASZA CHOSZCZÓWKA" 35 499,301021. 00002109341022. 00000477971023. 0000217785STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEśY SPECJALNEJ TROSKI WBOLESŁAWCUSTOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁYGENETYCZNIE UWARUNKOWANE "POMÓśMY NASZYM DZIECIOM".STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHMPOLSKA MIEDŹ SA35 495,2435 433,3535 431,021024. 0000135268 PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 35 355,501025. 00000079811026. 0000003452POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W OSTRÓDZIESTOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INWALIDÓW, ICH OPIEKUNÓW IPRZYJACIÓŁ "SON" W GLIWICACH35 345,1135 291,171027. 0000309560 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK 35 289,051028. 0000093591 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE-PORT 35 231,651029. 0000004746 NASZA NADZIEJA - STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 35 088,001030. 0000113790 POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 35 034,591031. 0000282780 KALWARIA PAKOSKA 34 946,0229


1032. 0000220008STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJIGDAŃSKIEJ34 881,601033. 0000000525 FUNDACJA "ADAMA" 34 828,041034. 0000223992 KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH 34 790,891035. 0000016750 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU-ODDZIAŁ W KIELCACH 34 778,801036. 0000288756 FUNDACJA "MAM DOM" 34 762,571037. 0000186553STOWARZYSZENIE "TROSKA" NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ UL.GRABOWIECKA 7 W OSTROWCU ŚW.34 735,301038. 0000139426 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA W BNINIE 34 689,441039. 0000214559 REGIONALNA FUNDACJA ROZWOJU "SERCE" 34 660,101040. 0000022794STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI "ORATORIUM" IM. BŁOGOSŁAWIONEGOKSIĘDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA34 563,991041. 0000036514 STOWARZYSZENIE "SZPITAL DLA WSZYSTKICH" W ZŁOTOWIE 34 544,101042. 0000054704 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU 34 413,851043. 0000034958 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W POZNANIU 34 243,001044. 0000210992JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEMDOWNA34 105,101045. 0000028528 STOWARZYSZENIE "ROTARY CLUB" OLSZTYN W OLSZTYNIE 34 046,501046. 0000098534CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMIAUTYZMU33 997,901047. 0000219098 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PRZYJACIÓŁ TOPOROWIC 33 968,521048. 0000002344 GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA W GLIWICACH 33 901,691049. 0000245564 PARAFIALNY KLUB SPORTOWY JADWIGA 33 729,001050. 0000038139 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW "BAŁT" 33 706,001051. 0000243712 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W GŁOGOWIE 33 664,971052. 00000769661053. 00001469401054. 00002806061055. 0000124190STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 ŁEJERY (SZKOŁAPODSTAWOWA NR 83 I GIMNAZJUM NR 15)FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA - WSPIERANIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, NAUKI IDYDAKTYKI W LECZNICTWIE PAŃSTWOWYM I PRYWATNYM W RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ I W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W MYŚLENICACHELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZALAZARUS33 642,8533 624,2933 564,6433 543,901056. 0000073945 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "BRATEK" 33 539,311057. 0000211613 HARCERSKA FUNDACJA TURYSTYCZNA "POMARAŃCZARNI" 33 526,851058. 0000026251 FUNDACJA "ZDROWE SERCE" 33 483,501059. 0000036695 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODLASKI 33 390,901060. 0000037220 FUNDACJA "AGRO-FUND" 33 339,721061. 0000221607 STOWARZYSZENIE DEBRA POLSKA KRUCHY DOTYK 33 338,011062. 0000129119 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO I OKOLICZNYCH GMIN 33 329,901063. 0000042118STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJRUCHOWO "RAZEM"33 289,141064. 0000313511 FUNDACJA TALENT PROMOCJA SPORT 33 148,291065. 0000012703STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEśY"SUKCES"33 029,101066. 0000147633 MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "CHROBRY" GŁOGÓW 32 922,801067. 00000494881068. 00000623531069. 00002151421070. 0000015377STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I OSOBOM O PODOBNYCHZABURZENIACH W ROZWOJUWIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH IICH RODZIN "REHABILITACJA" IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGOSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM WYCHOWANKOMSPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGOSTOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH ISŁABOWIDZĄCYCH "BLIśEJ ŚWIATA"32 892,3032 890,3032 873,7032 863,0030


1071. 00000942461072. 0000063886POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W CZĘSTOCHOWIESTOWARZYSZENIE ROZWOJU KARDIOLOGII ZIEMI GORZOWSKIEJ "ZDROWESERCE"32 855,9032 850,501073. 0000320529 FUNDACJA IM. OJCA WERENFRIEDA 32 829,271074. 0000271874 CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 32 821,501075. 0000066973 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE 32 808,741076. 0000043096 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŁÓDZKI ODDZIAŁ REGIONALNY 32 791,001077. 0000275016STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEśY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZMŁODZIEśY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH "WSPÓLNY ŚWIAT"32 778,681078. 0000110672 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 32 759,301079. 0000157429TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO ZESPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PRUSZKOWIE32 750,301080. 0000216673 STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA 32 548,821081. 0000313743 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SŁOŃCA 32 477,481082. 0000172794 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SANKTUARIUM MARYJNEGO W SULISŁAWICACH 32 471,101083. 0000249256 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "KLUB 100 ŁKS ŁÓDŹ" 32 468,901084. 00001552111085. 0000256560STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEśY NIEWIDZĄCEJ I SŁABOWIDZĄCEJ WGRUDZIĄDZUSTOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE"DOBRA WOLA"32 461,5832 390,851086. 0000119620 WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO - KULTURALNE 32 378,161087. 0000136312 STOWARZYSZENIE RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH PRO FAMILIA 32 371,861088. 0000295660 FUNDACJA "RAZEM ZDĄśYMY" 32 334,741089. 0000055622 KLUB PŁYWACKI "AKWAWIT" W LESZNIE 32 316,391090. 0000075164 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI" 32 249,881091. 0000127529 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKŁE CHORYM "DAR SERCA" 32 221,931092. 0000352611 MŁODZIEśOWA SEKCJA PIŁKI NOśNEJ "RADOMIAK 1910" 32 205,551093. 0000040513 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "TRATWA" 32 190,971094. 0000173200 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ 32 177,191095. 0000057478POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.KOŁO W MIKOŁOWIE32 125,561096. 0000107281 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH SODALICJI MARIAŃSKICH 32 084,001097. 0000134696 FUNDACJA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 31 952,081098. 0000070046 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ 31 906,091099. 0000229812STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA DOLNOŚLĄSKIEJ NEFROLOGII,DIALIZOTERAPII I TRANSPLANTOLOGII "PRO RENIS"31 881,091100. 0000228742 STOWARZYSZENIE "KRZYŚ" 31 842,281101. 0000276557 FUNDACJA PARAFIALNA 31 699,271102. 0000290988 FUNDACJA STWORZENIA PANA SMOLENIA 31 615,961103. 0000340730POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W STASZOWIE31 593,001104. 0000032752 POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 31 573,761105. 0000307418 STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "NADZIEJA" 31 461,901106. 0000318050 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE 31 452,591107. 0000039520 STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLONIA" 31 452,451108. 0000256178 FUNDACJA ZDROWIE DZIECKA 31 431,501109. 0000083609 ORATORYJNE STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ" 31 427,501110. 0000323834POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W WOLBROMIU31 392,1031


1111. 0000201927 FUNDACJA "DOM MUZYKA SENIORA" 31 345,691112. 0000142553 FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 31 303,321113. 0000294402 FUNDACJA POZYTYWKA 31 295,201114. 0000187206 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE INTEGRACJA 31 292,961115. 0000063769 KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" W JAWORZNIE 31 207,101116. 0000231650 MARECKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "MARCOVIA 2000" 31 143,601117. 0000028184 MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 31 135,951118. 0000278504 FUNDACJA śYCIA PODKARPACKIEGO - PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ 31 131,311119. 0000058414 STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU" 31 086,401120. 0000215783 FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "FALA" 31 043,301121. 00000720491122. 0000177517POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W NOWYM TARGUSTOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ DZIECINIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRÓBUJMY RAZEM"31 031,8030 947,561123. 0000303017 RAZEM-FUNDACJA ONKOLOGII LUBELSKIEJ 30 945,501124. 0000216692 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. ŚW. JANA DE LA SALLE 30 941,101125. 0000081612 SPORTOWE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW "START" W POZNANIU 30 924,931126. 0000184623 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOWNA 30 922,201127. 00000651901128. 00003025331129. 0000331473POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WEWROCŁAWIUSTOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU NEUROCHIRURGII I OSÓB ZURAZAMI UKŁADU NERWOWEGORETINOPATIA STOP STOWARZYSZENIE POMOCY WCZEŚNIAKOM NIEDOWIDZĄCYM INIEWIDOMYM30 835,6030 832,3030 764,491130. 0000219812 STOWARZYSZENIE "UŚMIECH" 30 753,421131. 0000128582 STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE "MOCNI W DUCHU" 30 671,661132. 0000255194 FUNDACJA "POMÓśMY MARZENIOM" 30 625,101133. 0000220562 FUNDACJA GLOGOVIA 30 558,401134. 0000343983POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W JABŁONCE30 543,401135. 0000246084 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE A JUTRO? 30 459,181136. 0000042927STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, REHABILITACJI, WSPARCIASPOŁECZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI "SZANSA"30 454,401137. 0000228038 CHOJNICKI KLUB śEGLARSKI 30 399,201138. 0000218937 FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 30 378,811139. 0000235364 STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL CLUB "CENTRUM GDAŃSK" 30 377,411140. 0000114347 BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM 30 356,201141. 0000243408 FUNDACJA DOM RAIN MANA 30 305,231142. 0000123367 ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO ALZHEIMEROWSKIE 30 266,721143. 0000103086 FUNDUSZ LOKALNY "RAMśA" 30 264,001144. 0000346288 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ POLSKI POLO KLUB 30 252,101145. 0000229507 FUNDACJA SERCE - EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ 30 247,701146. 0000261167 MAZOWIECKA FUNDACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH 30 213,101147. 0000152522 STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BĄDŹCIE Z NAMI" 30 193,001148. 0000039720 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" 30 177,091149. 0000174736 LUDZIE DLA LUDZI MECENAT ZŁOTEGO SERCA 30 169,581150. 00001531631151. 0000056806STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SERCE ZAUŚMIECH" PRZY OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W LUBSKUSTOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NATERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH30 166,8230 143,6332


1152. 0000312130 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA" 30 130,521153. 00000388311154. 0000266745STOWARZYSZENIE POD WEZWANIEM MATKI BOśEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY"PRZYJACIELE SENIORÓW"POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIM30 046,0930 015,951155. 0000255165 FENIKS - FUNDACJA NIOSĄCA POMOC DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 29 903,571156. 0000116165 REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM 29 772,441157. 0000033959 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 29 722,881158. 0000331288 FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKIERKA NADZIEI" 29 680,801159. 0000169285 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 29 583,021160. 0000307781 FUNDACJA "ANDRZEJ" NA RZECZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU 29 574,231161. 0000032182 FUNDACJA "LINIA śYCIA" 29 553,411162. 0000231822 FUNDACJA MAGIS 29 549,821163. 0000143019POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM29 467,201164. 0000014770 FUNDACJA SIATKÓWKI PLAśOWEJ 29 453,101165. 0000092660 FUNDACJA SŁUśEWSKA 29 429,101166. 0000063795 KLUB SPORTOWY "GROM" 29 402,101167. 0000002928 JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE 29 379,801168. 0000081499 STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI 29 346,731169. 0000244396POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ I CHOROBYRZADKIE "ARS VIVENDI", SKRÓCONA NAZWA "ARS VIVENDI"29 312,741170. 0000293995 FUNDACJA PRO ANIMALS - NA POMOC ZWIERZĘTOM 29 260,601171. 0000111733 FUNDACJA POMOCY NA RZECZ SZPITALA W PARCZEWIE "SAMARYTANIN" 29 247,501172. 0000021403CZELADZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM PSYCHO -RUCHOWYM29 239,961173. 0000192268 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 29 173,501174. 0000248232 DOM NA SKALE 29 111,831175. 0000337000 STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" W WĄBRZEŹNIE 29 049,901176. 00001071761177. 0000225158SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 185 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGOSTOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKÓŁ "CHROBRY" PRZY LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GŁUCHOŁAZACH28 968,3028 959,901178. 0000076193 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK" 28 956,691179. 0000044643 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE 28 922,801180. 0000053057 STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ 28 915,211181. 0000027904 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU 28 870,411182. 0000059215 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE 28 863,611183. 0000265951 FUNDACJA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI PRZYTULISKO 28 838,951184. 0000235020 FUNDACJA SZPITALA ŚW. JANA 28 835,151185. 0000227706 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM 28 793,401186. 0000010531POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM28 764,601187. 0000024008 FUNDACJA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU "GAJA" 28 713,141188. 0000176071 STOWARZYSZENIE "MISJA DWORCOWA" IM. KS. JANA SCHNEIDERA 28 674,501189. 0000109895 TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM 28 670,201190. 0000191184 FUNDACJA SUE RYDER 28 610,901191. 0000113431 LIGA OCHRONY PRZYRODY 28 547,181192. 0000232011 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "KRZYŚ" 28 543,8633


1193. 0000306950STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH28 531,601194. 0000339553 FUNDACJA DLA MŁODZIEśY 28 525,691195. 0000006767 FUNDACJA "ENERGETYK" 28 508,501196. 0000144250 CIECHANOWSKIE STOWARZYSZENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 28 430,301197. 0000174988FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE POMOCMALTAŃSKA28 385,661198. 0000215360 FUNDACJA PRO VITALIS 28 333,101199. 0000004507ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECISPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU28 321,901200. 0000220748 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY CHORYM NA CUKRZYCĘ BETA 28 273,301201. 0000238363FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z WADĄ SŁUCHU IDODATKOWYMI ZABURZENIAMI "POKONAĆ CISZĘ"28 265,251202. 0000110979 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN I MIAST POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 28 234,101203. 00002600341204. 0000047176STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMIEDUKACYJNYMI "RAZEM"STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH"NIEBIESKI PARASOL"28 223,1328 181,681205. 0000132946 TRZEBNICKIE STOWARZYSZENIE UŚMIECH DZIECKA 28 179,661206. 0000298899 FUNDACJA DRACHMA 28 140,301207. 0000257944TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "OGRÓD ŚWIĘTEGOFRANCISZKA"28 114,631208. 0000011861 STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY " KARAN " 28 054,661209. 0000163664 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC 28 047,761210. 0000128672TOWARZYSTWO SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA IM. PROF.PAWŁACZARTORYSKIEGO27 987,401211. 0000047959 NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY 27 934,981212. 0000235607STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"NADZIEJA" W TŁUSZCZU27 895,511213. 0000081518 FUNDACJA "ŚWIAT NA TAK" 27 843,701214. 0000021556 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GOŚCIERADOWA 27 817,201215. 0000022162 TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY Z CUKRZYCĄ 27 804,521216. 00000791661217. 00002483891218. 0000235460STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"PRZYJACIEL"STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI LECZONYCH CHIRURGICZNIE "UŚMIECH" ZSIEDZIBĄ W OLSZTYNIESTOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "POMÓś NIE BĘDĘSAM"27 795,5027 770,3427 726,101219. 0000224584 FUNDACJA "SAMARYTANIN" 27 692,601220. 0000031017 KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG 27 661,301221. 0000071075 KLUB SPORTOWY "ŚNIEśKA" KARPACZ 27 576,501222. 0000080582 STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" IM. ŚW. BRATA ALBERTA W LIPSKU 27 569,601223. 0000115976 FUNDACJA KULTURY POLSKIEJ 27 523,001224. 0000077097 STOWARZYSZENIE "ROTARY CLUB" GIśYCKO 27 482,171225. 0000311370 KOŁO BRZESKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 27 475,201226. 0000276833DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIESIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS27 468,231227. 0000242547 WŁOSZCZOWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ 27 414,701228. 00000873801229. 0000231609STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM IRUCHOWYM PERSONASTOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ WLUBANIU27 405,5027 330,901230. 0000053469 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI 27 299,901231. 0000059803 MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYśA 27 282,821232. 0000063017 STOWARZYSZENIE "SZPITAL WSPÓLNYM DOBREM" W WIĘCBORKU 27 276,4034


1233. 0000029198 KIELECKI KLUB PIŁKARSKI KORONA 27 254,601234. 0000151263 STOWARZYSZENIE ORATORIUM IM.ŚW.JANA BOSKO 27 191,991235. 0000127804 OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ 27 190,301236. 0000267831 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "GLORIA" W PRZEWORSKU 27 168,601237. 0000347530 FUNDACJA WSPIERANIA ONKOLOGII DOLNOŚLĄSKIEJ 27 143,981238. 0000177798 SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE CHIRURGII OKA 27 132,461239. 0000108089 SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE STO NR 20 27 130,291240. 0000025801 STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 27 081,121241. 0000183295 FUNDACJA POMOCY TERAPEUTYCZNEJ CANE PRO HUMANO 27 064,901242. 0000018854 STOWARZYSZENIE KOBIET PO CHOROBIE RAKA PIERSI "ANNA" 27 031,941243. 0000300244 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI" 27 004,041244. 0000053733 SROKOWSKIE STOWARZYSZENIE "SUKCES KAśDEGO DZIECKA" 26 975,911245. 0000099591 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ 26 973,501246. 0000199278FUNDACJA GRUPY ERGO HESTIA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH INTEGRALIA26 958,601247. 0000184980 KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 26 949,601248. 0000238997 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM 26 881,841249. 0000156949 STOWARZYSZENIE RODZIN ZDROWIE PSYCHICZNE 26 766,301250. 0000112478 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY I WYCHOWANIA "BONO JUVENTUTIS" 26 761,541251. 0000159623 STOWARZYSZENIE "UŚMIECH" 26 758,501252. 0000218991 STOWARZYSZENIE NASZE DZIECI 26 753,771253. 0000088158 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" 26 710,601254. 0000300480STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE OSOBY DOTKNIĘTE CHOROBAMINOWOTWOROWYMI "BLIŹNIACY.ORG"26 624,521255. 0000113167 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HOKEJA "POLONIA" 26 552,151256. 0000176163 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM "CHRONICA" 26 460,561257. 0000275156 STOWARZYSZENIE JANKO MUZYKANT 26 410,301258. 0000123560 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU MAŁYCH DZIECI W JAWORZE 26 404,001259. 0000172005 FUNDACJA "RATUJMY" 26 400,301260. 0000049694 FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO 26 390,921261. 0000030669 TOWARZYSTWO SPORTOWE "CZARNI-GÓRAL" 26 384,381262. 0000128589 SALTROM SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEś 26 378,811263. 0000047423 STOWARZYSZENIE CYWILNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Z PSAMI STORAT 26 344,471264. 0000233090 BIAŁOSTOCKA SZKÓŁKA PIŁKARSKA "JAGIELLONIA" 26 313,701265. 0000053954 KARKONOSKI KLUB AMAZONEK 26 283,821266. 0000016179 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 26 273,801267. 0000137273 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "SERCE" 26 272,301268. 0000003362 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ANNY OLSZEWSKIEJ W SKIERNIEWICACH 26 264,931269. 0000036441POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W KOSZALINIE26 221,481270. 0000015685 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 165 26 221,001271. 0000003847 STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" 26 164,091272. 0000186577 STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 26 163,501273. 0000119130 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPOTKAŃ MAŁśEŃSKICH 26 121,281274. 0000124610 FUNDACJA WSPOMAGANIA OŚWIATY W POŁAŃCU 26 075,5035


1275. 0000018454 ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "LAZURKI" 26 074,301276. 0000001718 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "RODZICE-DZIECIOM" W RYBNIKU 26 047,501277. 0000229791STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW "ORATORIUM IM. ŚW. ANTONIEGO" WPIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM26 033,361278. 0000150294 WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 26 030,861279. 0000340480POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W IŁAWIE26 029,201280. 0000066079 STOWARZYSZENIE "KOLEGIATA KARTUSKA" W KARTUZACH 26 028,701281. 0000002643 SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 26 002,001282. 0000205237STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ODDZIAŁU NEUROLOGII SZPITALASPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE25 961,301283. 0000022916 BRODNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 25 959,501284. 0000001366 EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH 25 937,281285. 0000049226 STOWARZYSZENIE IM.DOKTORA EDMUNDA WOJTYŁY W WADOWICACH 25 874,801286. 0000093850 STOWARZYSZENIE "SPEŁNIONA NADZIEJA" W SUWAŁKACH 25 859,001287. 0000123605OTWARTA RZECZPOSPOLITA - STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI IKSENOFOBII25 846,071288. 0000328317 BRAT ALBERT CHMIELOWSKI 25 783,101289. 0000277431 KALISKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DLA ZWIERZĄT - "HELP ANIMALS" 25 711,091290. 0000251223STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSAWICKIEGO W PĘPOWIE25 681,801291. 0000241008 STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ 25 637,701292. 0000196328 FUNDACJA "CHARYTATYWNY BAL DZIENNIKARZY" 25 637,401293. 0000278980 FUNDACJA "STO POCIECH" 25 633,441294. 00000442731295. 00000523621296. 0000153196POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W ZAMOŚCIUSIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI"IMPERIUM SŁOŃCA"STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄINTELEKTUALNĄ25 567,9925 540,2225 498,301297. 0000323696 FUNDACJA HEROSI 25 441,331298. 0000037799 STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "SKARBEK" 25 411,901299. 0000232816 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DE LA SALLE 25 399,201300. 0000012774 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 25 357,101301. 0000025986 STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI 25 331,501302. 0000165247 STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU "UCZYMY SIĘ śYĆ RAZEM" 25 312,501303. 0000001715 STOWARZYSZENIE "SERDECZNI" Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH 25 311,081304. 0000148261 KĘPIŃSKI KLUB "AMAZONKI" 25 304,931305. 0000179268 FUNDACJA "AMA CANEM" 25 274,401306. 0000042002POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO W JAWORZNIE25 227,901307. 0000075550 POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W OLKUSZU 25 204,301308. 0000309808 ZA BRAMĄ 25 174,201309. 0000240972SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM.ZOFII ZZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU25 160,201310. 0000079090 STOWARZYSZENIE PIĄTKOWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA 25 124,101311. 0000132153 KROŚNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY 25 119,201312. 0000216159POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W PYRZYCACH25 078,901313. 0000247535 FUNDACJA NA RZECZ OBRONY PRAW ZWIERZĄT SFINX 25 072,631314. 0000212950 KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03 25 043,231315. 0000221831 FUNDACJA EDUKACYJNA JACKA KURONIA 25 042,8936


1316. 0000207432STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY"SERCE-SERCU"25 042,801317. 0000300471 FUNDACJA "SEKWOJA" JANA NOWAKA 25 025,861318. 0000208285 FUNDACJA "POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ" 25 014,441319. 0000030104 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA 25 009,001320. 0000134564 KOŁO BIELSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 24 952,501321. 0000223048 FUNDACJA "DOM LEKARZA SENIORA" 24 947,631322. 0000336639 OPOLSKI KLUB SPORTOWY "ODERKA" OPOLE 24 893,151323. 0000276685 FUNDACJA "STACYJKA MALTUSIA" 24 874,481324. 0000276006 FUNDACJA "ABY śYĆ" 24 864,101325. 0000256137STOWARZYSZENIE "DAJ SZANSĘ" POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM -NIEPEŁNOSPRAWNYM24 819,401326. 0000271226 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśY "OTWARCIE" 24 806,501327. 0000231844STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DONBOSCO" W OSTRÓDZIE24 799,991328. 0000326564 POMORSKA FUNDACJA SPORTU I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KEJA 24 768,861329. 0000144819 KOMITET ODBUDOWY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU 24 760,201330. 0000050510 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAśENIEM MÓZGOWYM "BLIśEJ NAS" 24 739,691331. 0000227340 FUNDACJA POMOCY "NOWY ŚWIAT" 24 733,831332. 00001307471333. 00001172211334. 0000017290STOWARZYSZENIE LOKALNE SALOS CORTILE -SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJISPORTOWEJSTOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY, OSÓB ZESPECJALNYMI POTRZEBAMI PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 Z ODDZIAŁAMIINTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKUWARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM ZNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘśONĄ WOLSZTYNIE24 691,9024 670,6424 669,451335. 0000138499 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 24 668,801336. 0000259486 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WILKANÓW 24 655,301337. 0000269216 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 24 622,581338. 00002279481339. 0000160502FUNDACJA POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEśY I DOROSŁYM NIEPEŁNOSPRAWNYM -"BYĆ JAK INNI"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI I MŁODZIEśYNIEPEŁNOSPRAWNEJ "NADZIEJA"24 582,3024 572,501340. 0000117212 POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY "SALAMANDRA" 24 554,211341. 0000059956 OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT 24 537,021342. 0000061987SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 15 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO24 484,781343. 0000304626 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE 24 483,301344. 0000313847 OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT CHRONIONYCH 24 469,271345. 0000090988POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO W GŁOGOWIE24 439,001346. 0000153962 FUNDACJA "KROMKA CHLEBA" 24 378,091347. 0000247350FUNDACJA ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I PROMOCJI ZDROWIA PRZYODDZIALE REHABILITACJI SZPITALA W EŁKU "REHA-VITAE"24 351,201348. 0000212257 FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK 24 336,861349. 0000067813 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG OPOLSKI 24 308,821350. 0000300882STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH WKOŚCIERZYNIE24 272,741351. 0000044163 KALISKI KLUB "AMAZONKI" 24 210,201352. 0000274216 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA BORELIOZĘ 24 200,801353. 0000264643 STOWARZYSZENIE DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE IM. JANA PAWŁA II 24 157,951354. 0000156843 STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE - WOLONTARIAT GORZOWSKI" 24 150,9037


1355. 0000150212SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGONR 59 W LUBINIE24 108,841356. 00000202061357. 00003347231358. 0000011682STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODAJMY SOBIERĘCE"STOWARZYSZENIE KRÓLUJ NAM CHRYSTE NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA PODWEZWANIEM JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATASTOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ"SZANSA"24 026,4024 023,1024 009,001359. 0000207657 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "SKRAWEK NIEBA" 24 002,501360. 0000134574 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE 23 981,531361. 0000193034STOWARZYSZENIE RODZICÓW I SYMPATYKÓW NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEMUMYSŁOWYM23 970,901362. 0000030411 FUNDACJA OCHRONA ZDROWIA I REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 23 919,911363. 0000114449STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEśY I DOROSŁYCH OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "OśAROWSKA"23 908,251364. 0000343426 FUNDACJA LUBELSKA STRAś OCHRONY ZWIERZĄT 23 906,531365. 0000040070 KLUB SPORTOWY "GWARDIA" WE WROCŁAWIU 23 868,401366. 0000031926 TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE 23 855,401367. 0000052476 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ śYCIA" 23 853,151368. 0000300964 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TRATWA 23 849,601369. 0000169839 STOWARZYSZENIE ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 23 833,041370. 00001520251371. 00002183971372. 0000292980POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W KIELCACHPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO TERENOWE POLICEZAKŁAD LECZNICZO - OPIEKUŃCZY DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ23 823,7023 798,9223 779,221373. 0000173131 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KUBUŚ" 23 755,201374. 0000100516 KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 23 753,891375. 0000030009 STOWARZYSZENIE ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ LOKALNY 23 746,801376. 0000019768STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH IPOTRZEBUJĄCYCH POMOCY IM. MATKI TERESY W śOŁYNI23 744,901377. 0000035231 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. BRATA ALBERTA 23 740,801378. 0000173438STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY Z PORAśENIEM MÓZGOWYM IZESPOŁEM DOWNA "DAJMY DZIECIOM NADZEJĘ"23 730,901379. 0000339377 SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI "WILKI MORSKIE" 23 708,001380. 0000324403 FUNDACJA OBUDŹ NADZIEJĘ 23 695,701381. 0000101494 STOWARZYSZENIE "POMÓś DZIECIOM" 23 670,001382. 0000214510TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W TOMASZOWIEMAZOWIECKIM23 658,301383. 0000003905 LUDOWY KLUB SPORTOWY "CENTRA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 23 652,501384. 0000203086 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWIC 23 632,401385. 0000300023 ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEśY I RODZINY 23 632,001386. 0000099847 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU 23 624,931387. 0000224247 MILICKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM BLIśEJ" 23 564,601388. 0000059806 FUNDACJA RATUJMY PTAKI 23 553,851389. 00000450051390. 00001658771391. 0000356404STOWARZYSZENIE LUDZI Z EPILEPSJĄ, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ"KONICZYNKA"OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE BRACTW OPTYMALNYCH IM.KS.PROF.WŁ.SEDLAKA Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIEPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W DZIERśONIOWIE23 536,2123 520,0323 508,401392. 0000064503 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA 23 499,801393. 0000246171 POMÓśMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 23 496,6538


1394. 0000158692 FUNDACJA "PRACA DLA NIEWIDOMYCH" 23 494,991395. 00000732461396. 0000278467POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W GIśYCKUTOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY ONIEPEŁNEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ23 463,6723 430,121397. 0000274668 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" 23 385,001398. 0000115970STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"PRZYSTAŃ"23 339,501399. 0000180506 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI "NADZIEJA" 23 329,881400. 0000049807STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO WKROŚNIE23 313,401401. 0000124961 TĘCZOWA FUNDACJA W EŁKU 23 292,201402. 0000179900 FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 23 263,911403. 0000282237 FUNDACJA ALPHA 23 256,621404. 0000022559 FUNDACJA "POMOC DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI" 23 231,401405. 0000156865 ZIELONOGÓRSKI KLUB śUśLOWY W ZIELONEJ GÓRZE 23 207,301406. 0000088123 INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ 23 193,781407. 0000043245 ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 23 193,371408. 0000062411 WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR 23 192,471409. 0000221174 STOWARZYSZENIE ŚW. DOMINIKA STOWARZYSZENIE UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 23 169,701410. 0000034301 STOWARZYSZENIE PILSKI KLUB AMAZONEK 23 161,761411. 0000296037FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ODDZIAŁU ELEKTROKARDIOLOGIIGÓRNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA KARDIOLOGII W KATOWICACH-OCHOJCU"ELEKTROKARDIOLOGIA-OCHOJEC"23 144,181412. 0000107301 TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN" 23 112,901413. 0000330742 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "PONAD GRANICAMI" 23 103,901414. 0000251919 POLSKIE STOWARZYSZENIE SZYBOWCOWE 23 045,401415. 0000158197 SZAMOTULSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "POMOC" 22 997,501416. 0000042670 FUNDACJA "OTWARTYCH SERC" 22 987,201417. 0000175862 STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA REGIONU" 22 959,001418. 0000292926DOM DZIECKA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYINIEPOKALANEJ PROWINCJA WROCŁAWSKA W KLENICY22 941,901419. 0000211518 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "POMÓś MI" 22 936,001420. 0000041003 STOWARZYSZENIE "MŁODZIEśOWA ORKIESTRA DĘTA Z SIERAKOWA WLKP." 22 925,701421. 0000079501 STOWARZYSZENIE RODZIN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " RAZEM " 22 886,301422. 0000316999 STOWARZYSZENIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ "OTWARTA DŁOŃ" 22 877,331423. 0000145482 FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEśNIEŃ "NADZIEJA" 22 829,981424. 0000076130 FUNDACJA ROZWOJU KADR POLIGRAFICZNYCH W ŁODZI 22 782,501425. 0000100115 BIEGUSY-STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 22 778,101426. 0000092618 FUNDACJA LICEUM IM. TADEUSZA CZACKIEGO 22 767,901427. 0000144165 STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH 22 746,701428. 0000241090 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM 22 708,281429. 0000141960 STOWARZYSZENIE POMOCY "ARKA NOEGO" 22 706,261430. 0000168739 WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH 22 646,281431. 0000035776STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJSYTUACJI śYCIOWEJ "ISKIERKA"22 630,691432. 0000031330STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY"OSTOJA"22 623,801433. 0000329068STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "WIELKIESERCE"22 599,931434. 0000295127 STOWARZYSZENIE WSPARCIA PARAFII P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 22 595,3739


JEZUSA W BOLESŁAWCU1435. 0000034996 POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA 22 589,301436. 0000273267 STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN SŁONIK 22 586,701437. 0000155678 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY "GLIDE CLUB GDYNIA" 22 559,501438. 0000295519 STOWARZYSZENIE "NA SZLAKU śYCIA" 22 541,111439. 0000232144 LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 22 520,421440. 0000085771 LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA" 22 515,001441. 0000178591 FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI 22 508,831442. 0000083933 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "MUMINKI" 22 463,301443. 00002747351444. 00000216651445. 0000068516STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU KLASZTORNEGO PANIEN DOMINIKANEKPOD WEZWANIEM MATKI BOśEJ ŚNIEśNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMSALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "SALOSRP"STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓBWSPIERAJĄCYCH PRZY WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W AUGUSTOWIE22 461,5022 459,3022 412,601446. 0000278704 FUNDACJA "SPOKOJNA PRZYSTAŃ" 22 400,881447. 0000004478STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO"WIARA I NADZIEJA"22 400,041448. 0000039250 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ 22 395,491449. 0000037069 STOWARZYSZENIE CZĘSTOCHOWSKIE AMAZONKI 22 390,901450. 0000044082 FUNDACJA "SZPITAL POWIATOWY W KROTOSZYNIE" 22 358,301451. 0000070392STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"TRIUMF START BYDGOSZCZ"22 322,451452. 0000116579 TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY 22 317,221453. 0000286552STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH IM. O. DOMINIKAKIESCHA22 307,501454. 0000039764 FUNDACJA SOLIDARNEJ POMOCY IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 22 302,811455. 0000064944 LUDOWY KLUB SPORTOWY "BRZEZINA" W OSIEKU 22 278,501456. 0000272371 FUNDACJA "WAKACJE MARZEŃ" 22 220,601457. 0000008800STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH "PELIKAN" WGDAŃSKU22 208,971458. 0000299720 FUNDACJA LESZKA CZARNECKIEGO 22 155,901459. 0000139972 POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII 22 101,901460. 0000139664 FUNDACJA "SZKOŁA III TYSIĄCLECIA" 22 095,731461. 0000221669 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZPITALA POWIATOWEGO W JAŚLE 22 094,701462. 0000061237 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH 22 077,901463. 0000237407STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCHACUSTIC22 072,671464. 0000224863 KLUB SPORTOWY "DRAGON"-ŁÓDŹ 22 031,001465. 0000065606 FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA DZIECIOM 22 025,101466. 0000056278 FUNDACJA IMIENIA ŚW. JÓZEFA 21 972,691467. 0000348564 FUNDACJA EMPERIA 21 969,071468. 0000061150 OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI" 21 956,961469. 0000015314POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM"KOŁO" W BYTOMIU21 931,501470. 0000222975 STOWARZYSZENIE "DAR POMOCY" 21 924,901471. 0000101426 LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTO 21 915,501472. 0000338904 GDAŃSKA FUNDACJA TERAPII I ROZWOJU 21 910,321473. 0000119061STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECIPŁOCKA"21 882,921474. 0000067099 FUNDACJA ROZWOJU DIALIZOTERAPII 21 876,3040


1475. 0000080957POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W ŚWINOUJŚCIU21 871,771476. 0000209788 FUNDACJA POMOCY RODZINIE "OPOKA" 21 817,801477. 0000160750 STOWARZYSZENIE "MALI BRACIA UBOGICH" 21 804,131478. 00002761471479. 00002033671480. 0000214044STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOTALOKALNA PRZY PUBLICZNEJ SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ WPOZNANIUSAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 200 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGOSTOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU INTEGRACJI PRZY ZESPOLESZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LEGNICY "UŚMIECH DZIECKA"21 801,8021 674,5121 650,181481. 0000208390 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POKÓJ" 21 647,501482. 0000102760 BIEG PIASTÓW 21 616,801483. 0000191262FUNDACJA NA RZECZ KATEDRY I KLINIKI PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGIIWARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE21 611,821484. 0000173580 STOWARZYSZENIE "KOLOROWE SALE DLA CHORYCH DZIECI" 21 605,101485. 0000002213 RYBNICKI MŁODZIEśOWY KLUB SPORTOWY W RYBNIKU 21 589,801486. 0000103973 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "PRZYSTAŃ" 21 586,901487. 0000024009 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU 21 553,671488. 0000280404 FUNDACJA ATID 21 540,701489. 0000249430 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII PRENATALNEJ 21 481,901490. 0000159282 FUNDACJA AMF NASZA DROGA 21 459,101491. 00000504831492. 0000260155MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ I REHABILITACJI MŁODZIEśY - FUNDACJAMIKI-CENTRUMPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W DZIAŁDOWIE21 428,4821 354,201493. 0000082970 WAŁBRZYSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" 21 315,901494. 0000339465STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄśĘ" WKĘDZIERZYNIE-KOŹLU21 262,231495. 0000069411 STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA 21 249,931496. 0000013907 STOWARZYSZENIE OPIEKI SPOŁECZNEJ BANK OTWARTYCH SERC 21 242,301497. 0000068676 RÓWNE SZANSE 21 233,731498. 0000253907 FUNDACJA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 21 223,101499. 0000111522 FUNDACJA AKCJA 21 162,611500. 0000264687 FUNDACJA POMOC SZKOLE 21 153,861501. 0000158713 FUNDACJA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 21 129,101502. 0000005877STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ WMYSŁOWICACH21 127,051503. 0000294908 FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BANK BRZDĄCA 21 064,981504. 0000092628 FUNDACJA POGOTOWIE TEATRALNE 21 064,381505. 000001760625 SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO21 063,301506. 0000172537 FUNDACJA "OBUDŹMY NADZIEJĘ" 21 053,601507. 0000142480 FUNDACJA POMOCY TRANSPLANTOLOGII W SZCZECINIE 21 038,801508. 0000162557WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB ZUPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM21 031,671509. 0000042273 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA TRANSPLANTACJI 21 010,721510. 0000126455 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ZAGŁĘBIE" LUBIN 21 008,311511. 0000225352 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZAKON KAMILIANÓW 20 958,791512. 0000269686 FUNDACJA INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ 20 916,001513. 0000231916 JA WISŁA 20 883,711514. 0000055368 STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE PROMYK-GNIEZNO 20 881,9041


1515. 0000013726 STOWARZYSZENIE "RODZINA MIŁOŚCI OFIARNEJ" 20 878,301516. 0000089639 SPOŁECZNA FUNDACJA MIASTA KUTNA 20 869,981517. 0000228288 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "WSPÓLNA DROGA" 20 859,401518. 0000064187 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 1 20 858,701519. 0000010104 INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO-SPORTOWE CULANI 20 823,281520. 0000221294 LIONS CLUB M2M 20 821,301521. 0000099443 FUNDACJA TOBIASZKI 20 797,401522. 0000078275 KALISKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK śEGLARSKI 20 737,001523. 0000015435 FUNDACJA "DAJ SZANSĘ" 20 728,901524. 0000230321 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "Z DREWNIANEJ" 20 727,281525. 0000191810KATOLICKA FUNDACJA DZIECIOM W PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA WKATOWICACH20 705,741526. 0000219753 POLSKI ZWIĄZEK BRYDśA SPORTOWEGO 20 702,511527. 0000122659 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W OSTROŁĘCE 20 700,831528. 0000133094 TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM.OJCA PIO KOŁO NR.1 20 661,901529. 0000132422 LUDOWY KLUB SPORTOWY "JEZIORO śYWIECKIE" W ZARZECZU 20 657,011530. 00001783601531. 00003471821532. 0000100708RUDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Z SIEDZIBĄ WRUDZIE ŚLĄSKIEJPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO W GRYFINIESTOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB SPECJALNEJ TROSKI"TROSKA"20 655,5520 652,2920 643,901533. 0000029399 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI LASKOWO 20 623,301534. 0000113535 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCÓW 20 620,401535. 00002241331536. 0000084696STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGIISPOŁECZNEJ MIĘDZY LUDŹMISTOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE20 601,8620 595,461537. 0000350841 FUNDACJA PATRICII POPŁAWSKIEJ CLARENA 20 593,701538. 0000301363 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY WŁOCŁAWSKIEJ 20 570,621539. 00001021991540. 00001121191541. 0000052660STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ODDZIAŁ WBEŁCHATOWIEFUNDACJA CARITAS NA RZECZ REGIONALNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY W RZESZOWIESTOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN WOLSZTYNKU20 565,6020 483,7020 477,361542. 0000267547 KOBIETA I NATURA 20 469,201543. 0000177013 FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM. INś. WITOLDA ZGLENICKIEGO 20 449,801544. 0000049628 POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH 20 419,521545. 0000131398KÓRNICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄINTELEKTUALNĄ I RUCHOWĄ "KLAUDYNKA"20 411,461546. 0000206172 STOWARZYSZENIE "TACY SAMI" 20 384,001547. 0000037881 OGÓLNOSPOŁECZNA FUNDACJA DLA DZIACI BEZDOMNYCH " BETLEJEMKA " 20 378,301548. 0000209641 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "NADZIEJA" 20 359,501549. 0000343404 FUNDACJA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 20 351,201550. 0000017282 KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE 20 320,501551. 0000001575 JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE 20 292,801552. 0000136863KATOLICKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA" PRZY BAZYLICE MATKI BOśEJKRÓLOWEJ POLSKI W STALOWEJ WOLI20 276,681553. 0000078912 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 20 253,871554. 0000141918STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH"MAJA"20 252,521555. 0000030739 FUNDACJA "DAR SERCA" 20 251,5242


1556. 0000299839 STOWARZYSZENIE IMMACULATA 20 238,051557. 0000303140 STOWARZYSZENIE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NA GŁĘBOKIEM 20 230,871558. 0000027048 ŁÓDZKI KLUB AMAZONKA 20 227,701559. 0000296182 FUNDACJA WSPARCIA POLICJANTÓW 20 204,171560. 0000122834 KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "OBROŃCA" 20 186,101561. 0000317840 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT "NERO" 20 133,821562. 0000007912 PYSKOWICKIE NARODZINY Z SIEDZIBĄ W PYSKOWICACH 20 092,571563. 0000132934 FUNDACJA "ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ" 20 090,731564. 0000260224 FUNDACJA BGś 20 074,131565. 0000145508 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOLOGII SKIERNIEWICKIEJ "SERCE" 20 069,521566. 0000229864 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU I MOWY 20 045,361567. 0000237556 FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM PŁAKOWICE 20 023,051568. 00002262951569. 0000284863STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA PRZY PARAFII PODWYśSZENIA KRZYśAŚWIĘTEGO W TCZEWIESTOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMPRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"19 995,7019 954,711570. 0000166381 FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO 19 897,701571. 0000231167 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM W PYSKOWICACH" 19 876,801572. 0000125379 FUNDACJA "TELONARIUS" 19 855,081573. 0000053287 ŁOWICKIE STOWARZYSZENIE "DAĆ SZANSE" 19 823,301574. 0000288575 POLSKIE TOWARZYSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 19 821,961575. 0000184300 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" 19 807,601576. 0000161803 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W PŁOCKU 19 778,171577. 0000181120 FUNDACJA W OBRONIE ZWIERZĄT MAJA 19 770,761578. 0000010772ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO PRZY BAZYLICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCAJEZUSOWEGO W WARSZAWIE19 695,391579. 0000121608 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "UŚMIECH DZIECKA" 19 647,301580. 0000333741 STOWARZYSZENIE "FANATYCY WIDZEWA" 19 620,601581. 0000042256 KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ 19 595,961582. 0000337863 KLUB SPORTOWY SZKOŁY SIÓSTR NIEPOKALANEK URSYNÓW WARSZAWA 19 592,091583. 0000020434STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"PRZEBUDZONE NADZIEJE"19 556,051584. 0000146957 FUNDACJA "ORIFLAME DZIECIOM" 19 542,481585. 0000059389 FUNDACJA "śYJECIE - POZWÓLCIE śYĆ INNYM" 19 522,101586. 0000221382 FUNDACJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA" 19 475,071587. 0000292420 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GADZOWICE I GOŁUSZOWICE 19 473,601588. 0000141749 TOWARZYSTWO OŚWIATOWE "EDUKACJA" 19 431,401589. 0000009969 OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 19 420,101590. 0000317174 FUNDACJA "TWÓJ PORANEK" 19 404,851591. 0000216652STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "NASZEDZIECI"19 398,701592. 0000248432 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ IM. JÓZEFA ZEIDLERA 19 395,201593. 0000067177 FUNDACJA IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W KRAKOWIE 19 377,801594. 0000241235 FUNDACJA POMOCNA DŁOŃ 19 377,601595. 00001638671596. 0000061555STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO "DZIECIOMRADOŚĆ"REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSEJNACH19 361,9019 347,231597. 0000100500 FUNDACJA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO 19 310,8943


MURCKI W KATOWICACH1598. 0000142349 FUNDACJA BARBARY BIELECKIEJ MUSICA MUNDI 19 307,501599. 0000059348SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO19 304,761600. 0000299655 FUNDACJA IM.ANNY PASEK 19 296,101601. 0000240604 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY DOBRZYNIEWO 19 290,501602. 0000098178 KLUB SPORTOWY "SIARKA" 19 277,501603. 0000028948SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 38 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO W KRAKOWIE19 256,401604. 0000139752 WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL 19 256,301605. 0000174929STOWARZYSZENIE WSPOMAGAJĄCE OSOBY ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH"MOśNA INACZEJ"19 204,201606. 0000191557 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA "SERCE DZIECIOM" 19 165,001607. 0000069382 STOWARZYSZENIE "AKSON" 19 118,721608. 00003157331609. 0000138787DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIAŚW. KAROLA BOROMEUSZAOGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEśNIONYM"NADZIEJA"19 097,3119 092,891610. 0000068091 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POZNAŃSKIEJ FARY 19 084,491611. 0000310929DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEśY PROWADZONY PRZEZ ZAKONOJCÓW KAMILIANÓW19 046,731612. 0000132655 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK" W ZIELONEJ GÓRZE 19 045,381613. 0000136590 FUNDACJA "VIS MAIOR" 19 011,661614. 0000227024 STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "UKRYTY SKARB" 18 994,701615. 0000195739STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁAP. W. ŚW. JERZEGO18 978,991616. 0000268880 STOWARZYSZENIE PRZESZCZEPIONYCH SERC 18 953,581617. 0000010011 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W TCZEWIE 18 950,901618. 0000034414 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET AMAZONKI 18 937,381619. 0000043321 FUNDACJA PRO BONO 18 924,801620. 0000158901 ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK 18 910,511621. 0000049566 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ śYCIA" 18 892,301622. 0000048772 KLUB SPORTOWY "BAZA MRĄGOWO" 18 813,601623. 0000025056 FUNDACJA "POMOC KOBIETOM I DZIECIOM (ROZWÓD, PRZEMOC, GŁÓD)" 18 797,941624. 0000260011 FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH 18 716,821625. 0000229817 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY "BLISKO DZIECKA" 18 715,101626. 0000017674 FUNDACJA KYOTO - KRAKÓW ANDRZEJA WAJDY I KRYSTYNY ZACHWATOWICZ 18 700,501627. 0000142507 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT W OPOLU 18 657,501628. 0000061869 FUNDACJA POLSKICH KOLEI WĄSKOTOROWYCH 18 652,821629. 0000084692SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 9 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO18 643,211630. 0000001106 STOWARZYSZENIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SSON" 18 619,681631. 0000213247 FUNDACJA WENA 18 596,401632. 0000112458 GDAŃSKI KLUB KICK-BOXINGU "DUET" 18 586,601633. 0000204657 STOWARZYSZENIE "AKCJA DLA KOLARSTWA" 18 567,201634. 0000021066 STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA 18 541,441635. 0000046363 STOWARZYSZENIE "POMOCY BENE-VITA" 18 540,101636. 0000289829 FUNDACJA POMOCY LUDZIOM "JEST NADZIEJA" 18 502,001637. 0000224754 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS" 18 496,1244


1638. 0000321760 STOWARZYSZENIE EDUKACJI I WYCHOWANIA "NASZE LOTNISKO" 18 488,861639. 0000345829 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII ŚW ANTONIEGO W WAŁCZU 18 488,001640. 0000059089 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI" W NOWEJ SOLI 18 485,741641. 0000277339 FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ" 18 485,211642. 0000232719 STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI SPECJALNEJ TROSKI 18 471,701643. 0000219906 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI "FLORIAN" 18 413,081644. 0000108548FUNDACJA NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM WYCHOWANKOMSPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1.18 402,101645. 0000049946 FUNDACJA "WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI" 18 368,201646. 00000851411647. 0000300898STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"INTEGRACJA" W OZIMKUSTOWARZYSZENIE MOTYLEK NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI WKONARZEWIE18 336,1418 335,801648. 0000319244 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY Z CUKRZYCĄ 18 319,601649. 0000051167 STOWARZYSZENIE IŁAWSKI KLUB "AMAZONKI" 18 296,601650. 0000015558STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ"DOM POD SŁOŃCEM" W TORUNIU18 271,901651. 0000035029 STOWARZYSZENIE AMAZONEK "śONKIL" WARSZAWA 18 268,621652. 00000523541653. 0000223510STOWARZYSZENIE RAZEM PRZY DZIENNYM OŚRODKU ADAPTACYJNYM DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH W PABIANICACHSTOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU18 252,0518 227,361654. 0000142391 FUNDACJA "śYĆ BEZPIECZNIE" 18 217,921655. 0000223240 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA W NIDZICY 18 194,481656. 0000265542 FUNDACJA VIDE SUPRA 18 176,701657. 0000037367 STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "DOBROMIR" 18 173,551658. 0000346154POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH18 150,901659. 0000130601 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA DZIECIĘCEGO 18 149,301660. 0000217999 FUNDACJA MUZYCZNA APOLLO 18 095,801661. 0000036699 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODKARPACIE" 18 059,701662. 0000233283 POMOCNA ŁAPA 18 054,201663. 0000207075 KLUB SPORTOWY LZS "ALFA" JAROMIROWICE 18 049,901664. 0000235210 STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI WAŁECKIEJ "AMAZONKA" 18 044,101665. 0000077283 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI 18 038,801666. 0000233482 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA" 18 025,301667. 0000273753 STOWARZYSZENIE POMOCY "TĘCZOWE PRACZE" IM. BOśENY TRYKOWSKIEJ 18 022,801668. 0000020388POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO W RYMANOWIE18 015,141669. 0000140375 GOŚLIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 18 015,001670. 0000047247 FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY I POMOCY ZWIERZĘTOM FOP 17 967,501671. 0000235831 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "BĄDŹMY RAZEM" 17 965,951672. 0000120586 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE "MYŚLĘCINEK" 17 943,761673. 00001533801674. 0000062746ŚRODOWISKOWO-LEKARSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WRADOMIUBYDGOSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM TYPUALZHEIMEROWSKIEGO17 938,0017 860,301675. 0000234135 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W RADOMIU 17 856,601676. 0000090093 FUNDACJA OKULARNICY IMIENIA AGNIESZKI OSIECKIEJ 17 846,731677. 0000033262 KOMITET OCHRONY ORŁÓW 17 822,721678. 0000304686 FUNDACJA EUCO DZIECIOM 17 812,7045


1679. 00000518221680. 0000027919STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION WBARTOSZYCACHPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO W POZNANIU17 788,2017 769,601681. 0000114542 STOWARZYSZENIE POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE KRESY 17 762,191682. 0000126412 STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA 17 749,761683. 0000038375 FUNDACJA IM. O.HONORIUSZA KOWALCZYKA 17 743,471684. 0000148160 STOWARZYSZENIE WYMIANY I POJEDNANIA 17 742,911685. 0000211786 FUNDACJA "NASZE DZIECI" 17 733,001686. 0000052437POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH - ODDZIAŁREGIONALNY WARSZAWA17 725,201687. 0000312447 ŁUśYCKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM W LUBANIU 17 699,411688. 0000104279 MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNI" 17 674,601689. 0000024865 FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP 17 654,101690. 0000029900 BANK śYWNOŚCI W OLSZTYNIE 17 650,581691. 0000247764OŚRODEK KULTURY I FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUśEBNICY BOśEJ ANNYJENKE17 640,891692. 0000329604 FUNDACJA "SZKOŁA POD śAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO" 17 640,001693. 0000181540 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM MATKI BOśEJ GIETRZWAŁDZKIEJ 17 627,331694. 0000238131STOWARZYSZENIE DO WALKI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PRZY KATEDRZEONKOLOGII AM W POZNANIU17 580,111695. 0000178336 WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA 17 567,701696. 0000208956 FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO 17 552,761697. 0000005905STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I OSOBOM Z TRUDNOŚCIAMIW KOMUNIKOWANIU SIĘ W MALBORKU17 550,801698. 0000262063 TATRZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W ZAKOPANEM 17 541,531699. 0000117542 LIGA MORSKA I RZECZNA 17 519,501700. 0000077045 KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W KRAPKOWICACH 17 516,911701. 0000152969 FUNDACJA POMOCY SERCU 17 516,301702. 0000097202 FUNDACJA "DOM DZIECI BENJAMIN" 17 491,801703. 0000005220 FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 17 491,781704. 0000159490 POMOCNA DŁOŃ 17 484,881705. 0000237828 FUNDACJA "DLA RODZINY" 17 481,601706. 0000178324 FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA 17 465,831707. 0000112549FUNDACJA SŁUśBY ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGOSZPITALA ZESPOLONEGO IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W SZCZECINIE17 464,031708. 0000239042 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ śEGIESTOWA 17 450,201709. 0000019371 STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY 17 435,701710. 0000230762FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ NA RZECZ WSPIERANIA PROFESJONALNEJ POMOCY"SKSK"17 427,401711. 0000308821 FUNDACJA "KATOLICKA INICJATYWA BERIT" 17 417,001712. 0000112798 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZPITALA - ESCULAP" 17 411,321713. 0000076793STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWASTASZICA17 406,801714. 0000053741 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "BRZDĄC" 17 406,501715. 0000293674 PRZYSTANEK - DZIECKO 17 390,141716. 0000237252TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśYNIEPEŁNOSPRAWNEJ17 363,801717. 0000036260 SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBA ALZHEIMERA 17 340,801718. 0000219284 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI EŁCKIEJ 17 337,021719. 0000135310SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGONR 7617 321,7046


1720. 0000051764 BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI" 17 313,141721. 0000232680 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU HAŁCNOWA 17 307,541722. 0000140531 STOWARZYSZENIE LAMBDA - WARSZAWA 17 305,721723. 0000100192 FUNDACJA ŚW.ANTONIEGO 17 286,721724. 0000044012 FUNDACJA "BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM" 17 277,401725. 0000261924 STOWARZYSZENIE "TROSKA" 17 277,101726. 0000125195 MIĘDZYSZKOLNY KLUB NARCIARSKI "ZRYW" 17 268,601727. 0000078708 STOWARZYSZENIE LEDNICA 2000 17 262,371728. 0000226141GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE "DOM MARZEŃ"17 256,851729. 0000160148 STOWARZYSZENIE ESTEKA 17 250,101730. 0000282152 CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 17 230,691731. 0000133074TOWARZYSTWO KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKUROZWOJOWEGO17 212,401732. 0000205562 FUNDACJA "NAUKA I PRACA" SIÓSTR IMIENIA JEZUS 17 174,151733. 0000204954 FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK 17 164,531734. 0000239659WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNO-TURYSTYCZNE"SZANSA"17 155,001735. 0000289594 STOWARZYSZENIE FIORE 17 145,101736. 0000232242 KONIŃSKA FUNDACJA KULTURY 17 144,001737. 0000036036 ŁAŃCUCKI KLUB SPORTOWY "ŁKS" W ŁAŃCUCIE SKRÓT: "ŁKS ŁAŃCUT" 17 140,701738. 0000064785 MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W OŁAWIE 17 116,101739. 0000187165STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A'PAULO JEDNOSTKATERENOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM IM. SŁUGI BOśEGO KAZIMIERZAROLEWSKIEGO17 114,161740. 0000296293 STOWARZYSZENIE RENOVARO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 17 107,601741. 00001603181742. 00002772601743. 0000211133STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. WIZJA AKTYWNOŚĆ ROZRYWKA KULTURAALTERNATYWASTOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z AUTYZMEM IZABURZENIAMI POKREWNYMI "DAJ MI CZAS"STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN -śARDENIKI17 106,7917 094,6017 094,101744. 0000068926 FUNDACJA PARAPLEGII IM. DR JANUSZA DAABA 17 080,401745. 0000136357 TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE 17 073,501746. 0000287668 STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 17 073,441747. 0000162038 TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. "OJCA PIO" KOŁO NR. 2 17 072,601748. 0000237519 NYATRI - FUNDACJA POMOCY DZIECIOM TYBETU 17 060,321749. 0000311677 AMBER FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH 17 054,861750. 0000233821 STOWARZYSZENIE SPÓŁDZIELCZA ANIMACJA KULTURALNA 17 054,301751. 0000032235FUNDACJA POMOCY NA RZECZ śOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ IM. GEN. BRYG.LEOPOLDA OKULICKIEGO PS "NIEDŹWIADEK"17 053,621752. 0000046420 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU "SOLIDARNOŚĆ" 17 036,901753. 0000307015 TRÓJMIEJSKI PATROL OBRONY PRAW ZWIERZĄT 17 036,301754. 0000275906STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEśY IDOROSŁYCH IM. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY17 031,201755. 0000116911 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "EMPATIA" 17 026,601756. 0000002518 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI 17 024,501757. 0000302686STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"NASZE DZIECI"17 021,021758. 0000116970 YACHT KLUB POLSKI-BIELSKO 17 018,401759. 0000009505 STOWARZYSZENIE "śYCIE PO PRZESZCZEPIE" 16 986,3047


1760. 0000032776 STOWARZYSZENIE "ZWIĄZEK LIMANOWIAN" W LIMANOWEJ 16 961,711761. 00000237951762. 0000111694HANDICAP STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCHDZIECKA O OBNIśONEJ SPRAWNOŚCIGDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ"EFFETHA"16 950,4016 930,401763. 0000202278 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI" W ŁOWICZU 16 890,731764. 0000316543 STOWARZYSZENIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA EMAUS 16 860,591765. 00000652531766. 00002222021767. 0000295925POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPADONNAWARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE DOBRO ZDROWIE I EDUKACJA CELEMKAśDEGO OLSZTYNIANINAADAPA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMIROZWOJU16 855,7416 849,4616 828,801768. 0000018369 POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ 16 825,931769. 0000097668 STOWARZYSZENIE DZIECI HOLOCAUSTU W POLSCE 16 818,161770. 0000108308 UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY 16 806,501771. 0000024649 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO 16 787,801772. 0000025730 LUDZIE-LUDZIOM 16 760,201773. 0000232640 PARAFIALNO-SZKOLNY KLUB SPORTOWY "BESKIDY" 16 753,701774. 0000237599FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII "VIRIBUS UNITIS" IM. OSKARAJANKAUA16 750,001775. 0000092490 KŁODZKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 16 747,401776. 0000135800 RADOMSZCZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 16 733,801777. 0000245842 FUNDACJA ANDRZEJA AUMILLERA "OSTOJA" 16 712,301778. 0000304473 STOWARZYSZENIE "UKRAIŃSKI DOM NARODOWY" 16 708,211779. 00003302881780. 0000076248FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IAUTYSTYCZNYCH "FIONA"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ECCE HOMO" IM.ŚW. BRATA ALBERTA16 697,0316 683,771781. 0000060923 FUNDACJA ZDROWIA NA RZECZ SZPITALA MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH 16 662,201782. 00002745501783. 0000016301STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALASPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZUPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM"KOŁO" W OTWOCKU16 660,5016 653,561784. 0000124918 FUNDACJA "ZMIEŃMY ŚWIAT" 16 601,991785. 0000128201 KOŁO POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 16 595,501786. 0000210173STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO "CHCIEJCHCIEĆ"16 585,321787. 0000062623 WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" 16 583,391788. 0000127094 OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY 1945 W OLSZTYNIE 16 580,631789. 0000168069 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "FAMILIA" 16 565,471790. 0000003134 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU śYCIA "SZANSA" 16 538,831791. 0000205843 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARCINKI KĘPNO" 16 503,401792. 00002835671793. 0000213810STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I RODZICÓW POSTRACIE BOśA KRÓWKASTOWARZYSZENIE "TĘCZA" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W NOWYM SĄCZU16 496,2516 484,431794. 0000051280 FUNDACJA OPIEKUŃCZA IP - KWIDZYN S.A. 16 466,211795. 0000235361 FUNDACJA ALBERTÓWKA 16 431,231796. 0000118343 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ TERENOWY W KROŚNIE 16 391,901797. 0000166541SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM"PRZYSTAŃ"16 389,001798. 0000138075 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEJ WSI "RAZEM LEPIEJ" 16 339,401799. 0000005496 FUNDACJA PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH 16 332,9048


1800. 0000321270PATRONUS - STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICHBLISKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORYCH NA STWARDNIENIEROZSIANE16 331,511801. 0000320108 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW KOŁO PRAGA-POŁUDNIE 16 318,401802. 0000131582 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI 16 302,801803. 0000250796 ROYAL RANGERS POLSKA 16 294,201804. 0000099867 FUNDACJA DUSZPASTERSTWA BIBLIJNEGO "METANOIA" 16 258,501805. 0000274454 BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ 16 255,401806. 00002620321807. 0000184202STOWARZYSZENIE IM. BOGDANA JAŃSKIEGO NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA PODWEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA W SOSNOWCU -KAZIMIERZUSTOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ZAWSZERAZEM"16 245,8216 241,771808. 0000052344 STOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCE" 16 238,961809. 0000011409 ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO 16 225,901810. 00001808571811. 00001705981812. 0000215256STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "SPOJRZENIE"STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE"NEURO"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO WELBLĄGU16 221,9616 208,1616 199,281813. 0000113477 STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA" 16 187,101814. 0000051170 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ W ŁODZI 16 126,001815. 0000197812 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE 16 121,851816. 0000071551 STOWARZYSZENIE "FORUM CHRZEŚCIJAŃSKIE" 16 105,681817. 0000072850POLSKI OSRODEK MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA TEATRÓW DLADZIECI I MŁODZIEśY - ASSITEJ16 100,901818. 0000055381 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "RAZEM" 16 095,601819. 0000133070 AUTOMOBILKLUB MORSKI - KLUB OBYWATELSKI W GDYNI 16 079,601820. 0000152594STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM"CHATA Z POMYSŁAMI"16 077,771821. 0000247448 FUNDACJA GRAśYNY MALECHA 16 077,451822. 0000262645 TRÓJKA 16 068,201823. 0000123290 ROTARY KLUB SZAMOTUŁY 16 061,301824. 0000093951STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ16 046,201825. 0000094358 FUNDACJA MŁODZIEśOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 16 040,701826. 0000047746 STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI 16 008,971827. 0000281775 FUNDACJA "SZCZECIŃSKA" 16 002,471828. 0000321135 KALISKI KLUB SPORTOWY 1925 KALISZ 15 982,901829. 00002505271830. 0000055573FUNDACJA LEKARSKA "PRO SENIORE" IM. LEKARZY POLSKICH POLEGŁYCH IPOMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJśAGAŃSKO-śARSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM ZE SCHORZENIAMIUKŁADU ODDECHOWEGO15 960,9915 941,251831. 0000238217 FUNDACJA DELPHINUS - NA RZECZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ 15 933,721832. 0000161521 FUNDACJA RADOŚĆ RODZICIELSTWA 15 930,401833. 0000005145 STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEśY SPRAWNEJ INACZEJ "ŚMIAŁEK" 15 928,101834. 0000216091 POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI 15 912,041835. 0000311828 FUNDACJA SYNERGIA 15 877,361836. 0000330488 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" 15 873,481837. 0000293678 FUNDACJA "PRZEDSZKOLAKI" 15 872,651838. 0000064664 STOWARZYSZENIE DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 15 865,601839. 0000020401 KOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRAWNI INACZEJ" 15 839,0049


1840. 0000274696 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ORTOPEDII W śARACH - "ORTOPEDIA śARSKA" 15 838,001841. 0000228691 FUNDACJA PRZYJAZNY DOM IMIENIA STANISŁAWA JABŁONKI 15 825,711842. 0000113972 GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI - REKRYTERINGSGRUPPEN W ZIELONEJ GÓRZE 15 824,701843. 0000314496 TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO ŁÓDZKIE 15 786,701844. 0000061127 BIURO PORAD OBYWATELSKICH 15 784,601845. 0000044027 BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE RATOWANIA SERCA W BIELSKU-BIAŁEJ 15 762,501846. 0000219037 ZWIĄZEK KURPIÓW 15 746,041847. 0000110422 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 15 740,181848. 0000010905 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 15 725,001849. 0000082995 POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW 15 703,301850. 00002932001851. 0000085133POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W WOLINIEKOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEMUMYSŁOWYM15 675,1415 651,301852. 0000118256 JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE śOŁNIERZY RADIOTECHNIKÓW "RADAR" 15 649,501853. 0000024839 HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ 15 628,501854. 0000233582 EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION 15 616,501855. 0000111148 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" 15 615,101856. 0000114698 STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU 15 613,761857. 0000222856 FUNDACJA FUN KAYAK 15 611,341858. 0000152879 FUNDACJA PROVENTUS 15 605,111859. 0000035701 TOWARZYSTWO RODZIN WIELODZIETNYCH 15 602,251860. 0000231967 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KOMORÓW" 15 569,501861. 0000188668 FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET 15 563,681862. 0000076058 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "AMIKUS" 15 540,381863. 0000106109 BANK śYWNOŚCI W ELBLĄGU 15 526,391864. 0000052580 URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD" 15 515,801865. 0000355061 KLUB SPORTOWY "ENERGETYK" ŁÓDŹ 15 478,601866. 0000046506FUNDACJA NA RZECZ AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SIŁA SERC" WBYDGOSZCZY15 469,401867. 0000083960 FUNDACJA SZKOLNA DONA 15 458,001868. 0000174442 STOWARZYSZENIE RODZIN "OTWARTY UMYSŁ" 15 456,201869. 0000109042 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIESŁYSZĄCYM "USŁYSZEĆ ŚWIAT" 15 453,101870. 0000002664 BANK śYWNOŚCI W NOWYCH BIELICACH 15 451,551871. 0000096101 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W KATOWICACH 15 436,561872. 0000169305 POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" W GMINIE CZERNICHÓW 15 405,501873. 0000311609 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 15 397,001874. 0000070740STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI Z DZIEĆMI I MŁODZIEśĄNIEPEŁNOSPRAWNĄ15 390,601875. 0000042445 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PONIDZIA 15 385,201876. 0000140197 FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ" 15 352,101877. 0000048046SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM INIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"15 344,501878. 0000227934 FUNDACJA "DLA ZDROWIA" 15 341,901879. 0000075284 FEDERACJA KONSUMENTÓW 15 336,871880. 0000227423 FUNDACJA PANACEUM 15 324,201881. 0000332739 TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "OSTROVIA 1909" 15 320,1050


1882. 0000233904 EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH "STOPA" 15 311,101883. 0000334982POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W DOBRYM MIEŚCIE15 310,501884. 0000125160 ZIELONE MAZOWSZE 15 306,961885. 0000118275 STOWARZYSZENIE DLA NATURY "WILK" 15 275,931886. 0000036354FUNDACJA IMIENIA ZOFII I WŁADYSŁAWA POKUSÓW WSPIERANIA EDUKACJIMŁODZIEśY WIEJSKIEJ15 267,731887. 0000002188 STOWARZYSZENIE AMAZONEK POWIATU MIELECKIEGO 15 259,001888. 0000240167STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWYDOM15 250,641889. 0000169329 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "DROGA" 15 205,131890. 0000028387TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ INTEGRACYJNYCH SPOŁECZNYCH SZKÓŁPODSTAWOWYCH W MILANÓWKU15 201,801891. 0000202462 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE" 15 188,191892. 0000066092KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEMUMYSŁOWYM15 184,101893. 0000137721 RADOMSKIE CENTRUM SIATKARSKIE 15 167,301894. 0000095489 SULĘCIŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK" 15 165,001895. 0000105083 KLUB SPORTOWY IRONMAN CS POLSKA 15 153,201896. 0000013459 ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 15 130,001897. 0000090256 ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 15 129,901898. 0000145034 FUNDACJA DOGTOR 15 127,561899. 0000218818 UCZNIOWSKO-PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "ARKA" RYKI 15 102,601900. 0000056335 STOWARZYSZENIE "ZIEMIA KLUCZEWSKA" W KLUCZACH 15 100,501901. 0000211323 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI KONARZYŃSKIEJ "KONAR" 15 068,001902. 0000108257GOLENIOWSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMEM ONKOLOGICZNYM"EWA"15 054,701903. 0000223366 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 15 015,201904. 0000013460 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR" 14 996,601905. 0000026355 KLUB STRZELECKI "GRYF SŁUPSKI" 14 986,801906. 0000035294 STOWARZYSZENIE POMOCY "MIŚ" 14 982,161907. 0000270068 STOWARZYSZENIE "RODZINA" 14 980,801908. 0000232385STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "JAGIELLOŃCZYK" PRZY ZESPOLE SZKÓŁOGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM14 974,501909. 0000226419 STOWARZYSZENIE RODZIN Z ATAKSJĄ RDZENIOWO-MÓśDśKOWĄ 14 966,571910. 0000063355 TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM IM. ŚW. BRATA ALBERTA "NADZIEJA" 14 955,001911. 0000059075 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKRA" 14 939,901912. 0000317130 STOWARZYSZENIE DOBREGO PASTERZA 14 897,181913. 0000231669 STOWARZYSZENIE "SOBIERADZIK" 14 849,701914. 0000302057 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 14 831,001915. 0000102679STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH ORAZ ROZWOJUZIEMI GRANOWSKIEJ14 817,601916. 0000021628 ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 14 804,471917. 0000198968 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WSPARCIE" 14 801,601918. 0000059603 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBUSKI 14 790,401919. 0000015673 STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKA" 14 789,101920. 0000008919 IN GREMIO 14 783,401921. 00001057241922. 0000131441MIECHOWICKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNO-KULTURALNE GÓRNICZAORKIESTRA DĘTA "BYTOM"POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WSZCZECINIE14 776,8414 764,3251


1923. 0000343609 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA 14 756,101924. 0000226942 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE 14 753,601925. 0000228279 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 14 744,001926. 00001734141927. 00000014501928. 00000922141929. 00000739181930. 0000039008POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W PRUSZKOWIEGÓRNICZY KLUB SPORTOWY "URANIA" PRZY KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO"POLSKA - WIREK"FUNDACJA "CORDA CORDIS IM. DR WALEREGO WIĘCKO NA RZECZ OSÓB ZCHOROBAMI SERCA"STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMICHMURKAFUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. MATKI TERESY ZKALKUTY14 738,5414 732,3014 713,9014 711,9014 707,231931. 0000213600 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W PABIANICACH 14 704,101932. 00000823711933. 0000054156STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMEM ONKOLOGICZNYM ORGANIZACJAPOśYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH PRZY ODDZIALE ONKOLOGII SZPITALAMORSKIEGO IM. PCK W GDYNI14 702,5014 700,891934. 0000334227 RUMSKI KLUB SPORTOWY 14 696,331935. 0000228104 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA BIAŁACZKĘ 14 679,061936. 0000079288STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH14 658,801937. 0000056217 FUNDACJA EDUKACJA I TECHNIKA RATOWNICTWA 14 654,241938. 0000048345 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI 14 643,501939. 0000291381STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCHW BIAŁEJ PODLASKIEJ - "OTWARTE SERCA"14 640,601940. 0000217541 PRASKA FUNDACJA NAUKI I KULTURY IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO 14 610,301941. 0000335750 FUNDACJA PRAMERICA 14 571,801942. 0000167273 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE IM. OJCA PIO 14 564,301943. 0000107870 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 14 542,201944. 0000082338 STOWARZYSZENIE SŁUśB GRUP RODZINNYCH AL-ANON 14 528,401945. 0000247812 AKCJA KATOLICKA DIECEZJI BIELSKO-śYWIECKIEJ 14 509,691946. 0000035480 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH 14 509,401947. 0000123781 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI "SPOZA" 14 483,031948. 0000230832 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "SNOA" 14 478,551949. 0000151207 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ 14 472,501950. 0000033258 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE CHRZEŚCIJAN "ARKA" 14 465,001951. 0000042095 KLUB SPORTOWY"SOSNOWIANKA" 14 461,901952. 0000062626 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KARDIOCHIRURGII I CHIRURGII NACZYNIOWEJ 14 450,301953. 00000241321954. 00000521861955. 0000312148PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO"RAZEM"WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ WBARTOSZYCACHPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W śORACH14 449,1014 419,3014 410,851956. 0000077429 STOWARZYSZENIE POMOCY W PROBLEMACH śYCIOWYCH 14 401,901957. 0000257224 FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ 14 391,801958. 0000061302 FUNDACJA "BETLEHEM DOM CHLEBA" 14 341,981959. 0000130317KLUB ROTARIAŃSKI ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH - ROTARY CLUB ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH14 337,901960. 0000160636 STOWARZYSZENIE HARCERSKIE 14 324,001961. 0000247740SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO14 315,221962. 0000275540 MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 14 295,4052


1963. 0000324209 FUNDACJA W TROSCE O śYCIE 14 291,911964. 0000251366 FUNDACJA TERAPEUTYCZNA "PIES DLA STASIA" 14 287,301965. 0000170289 KLUB SPORTOWY "AS" 14 249,301966. 00000301281967. 0000097425STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.ŚW. BRATAALBERTA PRZY PARAFII ŚW. SEBASTIANA W NIEDŹWIEDZIUSTOWARZYSZENIE MŁODZIEśY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZINI PRZYJACIÓŁ "POMOST"14 247,4114 240,001968. 0000265567 STOWARZYSZENIE "NEUROCHIRURGIA POMORSKA" 14 234,501969. 0000069798 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI "GEN" 14 231,691970. 0000171875STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIEWIELKOPOLSKIM14 203,401971. 0000208978 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KROK PO KROKU" 14 197,101972. 0000056149STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI "DOMNADZIEI"14 183,101973. 0000254619 STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO 14 164,601974. 0000244232STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU14 159,001975. 0000005726 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAZOWIECKI 14 131,221976. 0000075571 FUNDACJA POMOCY PRZEDSZKOLOM WALDORFSKIM 14 110,301977. 0000064731 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W BIAŁYMSTOKU 14 084,801978. 0000044739 STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZCZYTNIE 14 076,151979. 0000013695 AMERYKAŃSKO-POLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 14 060,901980. 0000315867 A TACY SAMI STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W LUBINIE 14 047,501981. 0000141145 WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO I UDARU MÓZGU 14 036,181982. 0000057853 FUNDACJA "OPIEKUN" 14 012,101983. 0000350686 CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 14 011,401984. 0000071165 GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W KAMIENNEJ GÓRZE 14 008,641985. 0000007330 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI 14 004,601986. 0000265377 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ 13 974,901987. 0000223347 LIONS CLUB RZESZÓW 13 964,701988. 0000073282 MILANOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE 13 960,701989. 0000004562 REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN 13 955,301990. 0000302248 FUNDACJA WSPIERANIA PRZEWLEKLE CHORYCH - OPIEKA PALIATYWNA "CARE" 13 945,661991. 0000157460FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACHSAMOCHODOWYCH BARKA13 907,831992. 0000143534 STOWARZYSZENIE ROZWOJU śEGLARSTWA 13 872,401993. 0000220842 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE 13 866,001994. 0000215354 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH "TACY SAMI" 13 843,101995. 00001555241996. 0000132887STOWARZYSZENIE FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA MŁODZIEśY WIEJSKIEJIM.ALEKSANDRY BĄKOWSKIEJKATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA IEWANGELIZACJI "SERCE ZA SERCE"13 840,3713 827,911997. 0000312459 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" 13 807,401998. 0000236050 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "AMICUS" 13 796,941999. 0000222038 FUNDACJA PRO BONO II 13 794,902000. 0000236189 STOWARZYSZENIE KLUB PRZYJACIÓŁ śYCIA 13 794,212001. 0000035828 FUNDACJA POMOCY OSOBOM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO "DOM" 13 793,362002. 0000239066 POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ - ODDZIAŁ ŁÓDZKI 13 781,102003. 0000299379STOWARZYSZENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"ALPS"13 776,2053


2004. 0000133325 WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI 13 768,852005. 0000029955 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 13 746,482006. 0000096044 TORUŃSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY "BUDOWLANI" 13 697,512007. 0000085610 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY 13 681,202008. 0000101360 STOWARZYSZENIE "TACY SAMI" 13 677,702009. 0000291438 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZNYCH "KARIATYDA" 13 668,322010. 0000274168 MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA 13 664,582011. 0000323321KOMITET NA RZECZ REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO WTYCHOWIE13 639,272012. 0000178252 BANK śYWNOŚCI WE WROCŁAWIU 13 635,802013. 0000032067 STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" W PIOTROWICACH 13 633,602014. 0000075432 GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA 13 632,002015. 0000027457SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 132 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO13 614,002016. 0000302756 KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH 13 609,702017. 0000249174STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WSPÓLNAŚCIEśKA"13 608,322018. 0000331465 FUNDACJA WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SHAMROCK" 13 599,742019. 0000002790 TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ" 13 586,472020. 0000088689 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN" 13 532,602021. 0000220485 LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST W STOPNICY 13 520,902022. 0000016394 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 13 509,302023. 0000154439 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" 13 503,122024. 0000339052 POMOCNA DŁOŃ 13 502,202025. 0000059449 STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO 13 500,702026. 0000026651 KLUCZBORSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "SAMARYTANIN" 13 497,202027. 00000172802028. 0000254998STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZENIEM SAMODZIELNOŚCIśYCIOWEJ "AGIS"STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"SIEDLISKO"13 494,5313 491,402029. 0000248781 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEśOWEGO 13 466,182030. 0000106479 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OPIEKI PALIATYWNEJ 13 463,032031. 0000003272 STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU 13 442,602032. 0000097424 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "COR UNUM" 13 422,602033. 0000179995 STOWARZYSZENIE "śYJ GODNIE" 13 410,482034. 0000115547 POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 13 366,502035. 0000074698 TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW NAUKOWYCH "TWIN-LABOR ET SCIENTIA" 13 361,002036. 0000071442 GMINNY KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA" 13 360,502037. 0000011254ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKCENT"13 359,902038. 0000054033 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W KRAKOWIE 13 357,902039. 0000290907 FUNDACJA MARCUS 13 354,442040. 0000045357 STOWARZYSZENIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SZCZYRZYCU 13 352,002041. 0000107263 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZEKI ŁEBY 13 344,902042. 0000191584 FUNDACJA "MERKURY" 13 334,702043. 0000072754 SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE W SIEMIANOWICACH 13 311,202044. 0000180464 TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH "NOWY ŚWIAT" 13 311,002045. 0000096480STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH - "BLIśEJ DZIECKA"13 300,3354


2046. 0000041591 FUNDACJA "śYĆ GODNIE" 13 297,002047. 0000224647 FUNDACJA "STRACHOTA" WE WROCŁAWIU 13 296,702048. 0000007771TERENOWE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB ZUPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM13 288,202049. 0000055071 WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU 13 281,232050. 0000056937 FUNDACJA EDUKACYJNA IM. JANA PAWŁA II 13 250,282051. 0000297625PRO LOQUELA SILESIANA TOWARZYSTWO KULTYWOWANIA I PROMOWANIAŚLĄSKIEJ MOWY13 243,002052. 0000048414 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NIELBA" 13 232,902053. 0000213061FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ, HALI SPORTOWEJ, BOISK I OBIEKTÓWSPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH13 228,402054. 0000301842 STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM" 13 214,602055. 0000232632 EFFATA - BY LEPIEJ WIDZIEĆ I SŁYSZEĆ 13 213,902056. 0000031930STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"PROMYK"13 204,702057. 0000167298 STOWARZYSZENIE UŚMIECH DLA DWÓJKI 13 203,502058. 0000029435 BANK śYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE 13 167,582059. 0000077987 MIEJSKI KLUB śEGLARSKI "ARKA" 13 154,102060. 0000214210 STOWARZYSZENIE NA DRODZE EKSPRESJI 13 153,902061. 0000241695 FUNDACJA ERA PAROWOZÓW 13 113,302062. 0000182507 SAPERE AUSO - MAŁOPOLSKA FUNDACJA STYPENDIALNA 13 096,402063. 0000101177 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 13 083,502064. 0000021603 FUNDACJA POMOCY SAMOTNEJ MATCE "PRO-VITA" 13 073,602065. 0000048926 ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 13 065,202066. 0000130515 FUNDACJA "POMÓśMY DZIECIOM" 13 061,762067. 0000151618 DUSZPASTERSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 13 058,602068. 0000121187 FUNDACJA ROBINSON CRUSOE 13 056,802069. 0000039682 KIELECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE KIELCE 13 056,702070. 00000235512071. 00000401692072. 0000213545STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - "NADZIEJA"Z SIEDZIBĄ W SOŚNICOWICACHSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" PRZYDOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJTOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJAKOPERNIKA W LESZNIE13 055,1313 038,7213 031,912073. 0000200761 TOWARZYSTWO SPŁECZNO- KULTURALNE "JESTEŚMY" 13 030,992074. 0000184504 STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA - POMOCNA DŁOŃ W MILÓWCE" 13 027,322075. 0000030276 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ORŁOWA 13 000,102076. 0000272518 FUNDACJA "SŁAWEK" 12 993,502077. 0000246618 STOWARZYSZENIE "SZANSA" W śABIEJ WOLI 12 966,402078. 0000253539 BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "POGOTOWIE SPOŁECZNE - OTWARTE DRZWI" 12 961,602079. 0000202620 WSPÓLNOTA POCIESZENIA 12 951,002080. 0000306014 FUNDACJA ROZWIĄZAĆ AUTYZM 12 947,772081. 0000066835 TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/19 12 946,402082. 00002482382083. 0000035414STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SERCE DLA SERCA"PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY W BIELSKU-BIAŁEJKATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTESERCA" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIEJA W ŁAPANOWIE12 943,5012 942,102084. 0000103760 PODLASKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W BIAŁYMSTOKU 12 931,702085. 0000318557 STOWARZYSZENIE MAKUL 12 931,702086. 0000046663 STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC W SŁUPSKU 12 929,5055


2087. 0000233649 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI INTEGRACYJNEJ "JEDEN ŚWIAT" 12 917,002088. 0000158971 STOWARZYSZENIE "DZIAŁAJMY RAZEM" 12 902,502089. 0000024460 FUNDACJA IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ 12 896,502090. 0000301248 STOWARZYSZENIE "DAR SERCA" 12 896,202091. 0000330881 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" WITKOWICE 12 883,802092. 00000078632093. 0000050757STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" WSIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSTOWARZYSZENIE "SERCE ZA UŚMIECH" PRZY 110 SZPITALU WOJSKOWYM ZPRZYCHODNIĄ SP ZOZ W ELBLĄGU12 872,7212 869,602094. 0000061469 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "RAZEM" 12 868,702095. 0000060038 CHŁOPIĘCY CHÓR PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI 12 862,402096. 0000233112 FUNDACJA SZPITALA KOLNEŃSKIEGO 12 861,802097. 0000036544 PODLASKIE STOWARZYSZENIE "MNIEJ SPRAWNI" 12 857,802098. 0000321870 WAWEL Z RODZINĄ 12 831,892099. 0000140606 POMOC DZIECIOM ŚLĄSKA 12 825,442100. 0000149799 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIEWCZĘTOM IMIENIA ELEONORY MOTYLOWSKIEJ 12 822,702101. 0000217432 GMINNY KLUB SPORTOWY ŚWIT W KRZESZOWICACH 12 821,802102. 0000128165 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK" 12 796,942103. 0000195433 STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA 12 784,102104. 0000041787 STOWARZYSZENIE "BRATNICH SERC" DLA LUDZI CHORYCH 12 779,802105. 0000221983 STOWARZYSZENIE "TĘCZA" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 768,402106. 0000147743 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY 12 734,582107. 0000207819 KLUB SPORTOWY "SPOŁEM" 12 717,002108. 0000065180 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB DIALIZOWANYCH 12 696,602109. 0000330704 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO LUBELSKIE 12 683,782110. 0000038496 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STĘśYCY 12 675,802111. 0000050285 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 12 671,002112. 0000010932 FUNDACJA RYSZARDA KRAUZE 12 661,802113. 0000019992STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO"PROMYK"12 648,042114. 0000274913 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI "DLA CHUDOBY" 12 647,002115. 0000072767 OCHOTNICZA STRAś POśARNA CZĘSTOCHOWA - BŁESZNO 12 641,502116. 0000024657 FUNDACJA "CHÓR STULIGROSZA - POZNAŃSKIE SŁOWIKI" 12 617,902117. 00001065692118. 0000063084STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYMUWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEśY "śYCZLIWA DŁOŃ"STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓBWSPIERAJĄCYCH PRZY W.T.Z.12 600,5012 552,582119. 0000299871 STOWARZYSZENIE WESOŁY DIABETYK 12 548,202120. 0000217871 FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA 12 516,402121. 0000248355STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY Z PROBLEMAMIZDROWOTNYMI "NASZA AMERYKA"12 513,982122. 0000029984 BYSTRZYCKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 12 502,902123. 0000312714 STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH I BEZDOMNYCH "TĘCZA" 12 496,902124. 0000027157SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 156 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO12 492,202125. 0000316868 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 12 485,002126. 0000108052STOWARZYSZENIE STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH WWARSZAWIE12 482,272127. 0000163877 STOWARZYSZENIE LOKALNYCH OŚRODKÓW TWÓRCZYCH 12 481,0456


2128. 0000268147 FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW 12 464,802129. 0000141907 KLUB ROTARY WARSZAWA-WILANÓW 12 457,682130. 0000027496 OSTROWSKI KLUB "AMAZONKI" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 12 455,682131. 0000313803PARAFIALNY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY "CHRZCICIEL"TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH IPODSTAWOWYCH - INTEGRACYJNYCH12 447,662132. 0000051385 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ W KONINIE 12 445,002133. 0000014112STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE I POSZKODOWANYM WWYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH W ZWOLENIU12 444,452134. 0000068484 STOWARZYSZENIE "AMICUS" 12 419,102135. 0000219522 STOWARZYSZENIE "BUSOLA DLA ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH DZIECI" 12 416,302136. 0000015129 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 12 414,872137. 00002283532138. 0000048186MENUET G-DUR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁYMUZYCZNEJ I STOPNIA IM. I.J.PADEREWSKIEGO W KRAKOWIELĘBORSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB SPECJALNEJ TROSKI "ISKIERKANADZIEI" W LĘBORKU12 405,1012 400,402139. 0000275745 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WIDOK" SP 51 12 385,602140. 0000163383 STOWARZYSZENIE "SERDUSZKO DLA DZIECI" 12 385,402141. 00001032092142. 00002092892143. 0000141778FUNDACJA POMOCY SZKOŁOM POLSKIM NA WSCHODZIE IM. TADEUSZAGONIEWICZASTOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "PROMYK" PRZY PORADNI LECZENIA ZEZASZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW.WOJCIECHAFUNDACJA "BLIŹNIEMU SWEMU ..." NA RZECZ TOWARZYSTWA POMOCYIM.ŚW.BRATA ALBERTA12 384,5012 378,4112 377,072144. 0000200233 KLUB PIŁKARSKI "GÓRNIK-PWSZ" WAŁBRZYCH 12 367,022145. 0000209562 KLUB AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU 12 351,502146. 0000029561 ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK W ELBLĄGU 12 343,432147. 0000163833 FUNDACJA KOŚCIELNEJ RADY GOSPODARCZEJ 12 337,562148. 0000247344 PRO MEDICI VETERINARII 12 325,802149. 0000162061 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GAUDE MATER 12 308,902150. 0000135320 STOWARZYSZENIE REMEDIUM 12 289,572151. 0000079637 STOWARZYSZENIE SPOKOJNE JUTRO 12 287,602152. 0000214986 FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA 12 281,292153. 00000234562154. 0000268184LUBUSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W ZIELONEJGÓRZEFUNDACJA NA RZECZ WSPOMAGANIA REHABILITACJI I SZERZENIA WIEDZYKYNOLOGICZNEJ "MAŁY PIESEK ZUZI"12 261,0012 255,222155. 0000267893 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE-MOTOR LUBLIN 12 254,162156. 0000353139 CARITAS WOJSKOWA 12 237,202157. 00000461132158. 0000165794STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" WSUWAŁKACHSTOWARZYSZENIE ROZWOJU NOWYCH METOD LECZENIA I REHABILITACJIZABURZEŃ SŁUCHU - LEPIEJ SŁYSZEĆ - BETTER HEARING12 219,3012 211,502159. 0000208099 LEKARSKIE STOWARZYSZENIE SENIORATU W TORUNIU 12 205,382160. 0000040811 STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU "CISZA" 12 202,802161. 0000166676 KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 12 191,602162. 0000317140 FUNDACJA POMOCY PRACOWNIKOM CLINICO MEDICAL SP. Z O.O. PRO-CLIMED 12 189,542163. 0000008964 PODLASKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO 12 182,302164. 00000956072165. 00001930452166. 0000338258STOWARZYSZENIE SERCE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IPOSZKODOWANEJ W WYPADKACH DROGOWYCH ZARZĄD GŁÓWNYSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OTOLARYNGOLOGII KLINICZNEJ WGDAŃSKUPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W RZESZOWIE12 165,1012 164,9012 161,222167. 0000042824 STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "śYĆ GODNIE" 12 158,6457


2168. 0000018107 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI "POKONAĆ RAKA" 12 124,452169. 00003213252170. 0000266753STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KRĄGDOBRYCH SERC"FUNDACJA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZNEGO ITRANSPLANTOLOGICZNEGO12 106,8012 100,402171. 0000027922 STOWARZYSZENIE "MARATON" GORLICE 12 095,002172. 0000124054 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH - RATUNEK 12 093,602173. 0000106956 ZIELONOGÓRSKI LUDOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY 12 077,602174. 0000054325 FUNDACJA DIALIZA 12 074,862175. 0000119073 STOWARZYSZENIE "EUROPA I MY" 12 073,222176. 0000279787 PROMYCZEK SŁOŃCA 12 072,082177. 0000037015 GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZORZA-TEMPO" PACANÓW 12 067,702178. 0000318449 LUDOWY KLUB SPORTOWY "STRAśAK" W WIELOGÓRZE 12 053,602179. 0000031444 JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 052,642180. 0000099488 TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LUTNIA" IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU 12 048,762181. 0000086057 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI" 12 045,502182. 0000304698STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN INNABAJKA12 027,502183. 0000325158 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GLIWICKIE 12 017,332184. 0000097810 FUNDACJA BONUM 12 011,102185. 0000154622 SIERADZKI KLUB AMAZONKA 11 998,502186. 0000129189 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KALWARIANKA" W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 11 987,702187. 0000316614 UCZNIOWSKI HOKEJOWY KLUB SPORTOWY "MAZOWSZE" 11 976,302188. 0000037538 FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU "ZDROWIE" 11 967,692189. 0000322665 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "NADNARWIANKA" W PUŁTUSKU 11 960,962190. 0000340903 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SANCHIN" 11 955,802191. 0000279451 FUNDACJA O UŚMIECH DZIECKA 11 951,402192. 00000519702193. 0000162069KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ LUDZINIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEZARADNYCH śYCIOWO "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"STOWARZYSZENIE POMOCY - SERCE LUDZI ZIEMI BIELSKIEJ W BIELSKUPODLASKIM11 946,7511 927,802194. 0000087634 FUNDACJA BRE BANKU 11 925,602195. 0000275706 GLIWICKIE TOWARZYSTWO SPORTU I KULTURY "SIKRET" 11 924,102196. 0000239975 ROTARY CLUB LUBLIN 11 909,302197. 0000081905ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOTALOKALNA "LUBIN - CENTRUM"11 906,902198. 0000083666 KLUB SPORTOWY "JEZIORAK" IŁAWA 11 888,602199. 0000218872 STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH" 11 882,852200. 0000204986 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁETWONURKÓW 11 882,682201. 0000227336 FUNDACJA ZDROWIA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W LUBINIE 11 874,802202. 0000157060 STOWARZYSZENIE PROMOCJI PŁYWANIA VEGA 11 871,802203. 0000216703 STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO 11 859,392204. 0000162437FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY "OGNISKODOMOWE"11 856,612205. 0000070056 NOWOCZESNA POLSKA 11 852,102206. 00001519282207. 0000051402SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 116 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO W OSTROŁĘCEFUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH "KIEROWCY- DZIECIOM"11 850,5011 840,312208. 0000271605 STOWARZYSZENIE PRZY SP 172 "UCZEŃ" IM. JANINY JASZCZYŃSKIEJ 11 820,3058


2209. 0000158760 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA "TĘCZA" 11 818,102210. 0000204189TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE NA RZECZ SIEROT NATURALNYCH ISPOŁECZNYCH11 817,902211. 0000225411 LIONS CLUB MAGNOLIA 11 769,702212. 0000062690 LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ 11 760,762213. 0000165470STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z UPOŚLEDZENIEMUMYSŁOWYM "DELTA"11 748,592214. 0000102124 ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚWIĘTEGO JANA BOSKO W KIELCACH 11 746,702215. 0000115127FUNDACJA POMOCY DLA SZPITALA W ZAWIERCIU "AUXILIUM" IM. DR HENRYKAWNUKA11 727,802216. 0000065101 FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA IM. WŁODZIMIERZA CZWERYNKO 11 687,902217. 0000067093 FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA "ADULLAM" 11 682,182218. 0000137451 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WOJKOWICACH 11 674,602219. 0000052392 STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ IM. ŚW. PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH 11 660,802220. 0000329474 MIEJSKI KLUB SPORTOWY W SZCZAWNIE-ZDROJU 11 644,622221. 0000311823 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ 11 642,202222. 0000044025 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 11 633,302223. 0000076592 AMATORSKI KLUB SPORTOWY "NIWKA" W SOSNOWCU 11 629,102224. 0000296159 STOWARZYSZENIE "NOWA KULTURA" W JAROSŁAWIU 11 624,082225. 0000077974 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE 11 624,002226. 0000076763 CHORZOWSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 11 622,802227. 0000013242STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RADOŚĆ WMYSŁOWICACH11 622,572228. 0000290213 STOWARZYSZENIE SZACHOWE STRZYBNICZANKA TARNOWSKIE GÓRY 11 597,502229. 0000290155 FUNDACJA ZDROWE DZIECI W SZCZECINIE 11 589,202230. 0000017403 KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY "EKSTRIM-GORLICE" 11 589,102231. 0000117879 POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO-SPOŁECZNY 11 581,302232. 0000170802 FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO 11 580,662233. 0000169232 STOWARZYSZENIE SOLIDARNI "PLUS" 11 574,902234. 0000180500 STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW 11 573,942235. 0000085940 STOWARZYSZENIE AMAZONEK "FEMINA - FENIX" WROCŁAW 11 572,932236. 0000357542POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W ŁĘCZNEJ11 571,202237. 0000160307 KLUB SPORTOWY "BIEśANOWIANKA" 11 566,702238. 0000151480 ART STATIONS FOUNDATION 11 560,902239. 0000224949PARAFIA WOJSKOWO-CYWILNA P.W. ŚW. KAZIMIERZA - CHEŁMSKI OŚRODEKWSPARCIA BLIŹNIEGO "CARITAS"11 558,602240. 0000040665 KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE 11 544,602241. 0000026308 FUNDACJA "SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY" 11 540,102242. 0000210748 FUNDACJA DOM 11 538,402243. 0000247769 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI DZIECI "BĄDŹMY RAZEM" 11 511,192244. 0000026361 WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI 11 509,702245. 0000173064 STOWARZYSZENIE W OBRONIE ZWIERZĄT DZIKICH I UDOMOWIONYCH "FILEMON" 11 490,902246. 0000049063 STOWARZYSZENIE "OTWÓRZMY PRZED NIMI śYCIE" 11 478,002247. 0000226337 FUNDACJA "PROMIEŃ SŁOŃCA" 11 466,102248. 0000048985 STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 11 464,002249. 0000024625 FUNDACJA "PODARUJ SERCE INNYM" 11 452,302250. 0000094513 JAROSŁAWSKA FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" 11 427,7659


2251. 0000224800STOWARZYSZENIE REHABILITACJI I POMOCY OSOBOM Z WADĄ SŁUCHU"POKONAĆ CISZĘ"11 426,842252. 0000197931 FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA 11 425,602253. 0000208284 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ I CHOROBY PŁUC 11 424,322254. 0000224942 FUNDUSZ OBRONY śYCIA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 11 415,502255. 0000095198 WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "FLOTA" GDYNIA 11 413,402256. 0000182142STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓBWSPIERAJĄCYCH PRZY WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ11 409,902257. 0000272830 MAZURSKI KLUB śEGLARSKI W MIKOŁAJKACH 11 370,102258. 0000235175 STOWARZYSZENIE "NASZ GRODZIEC" 11 367,302259. 0000177995 STOWARZYSZENIE DLA LUDZI I ŚRODOWISKA 11 365,192260. 0000204972 ZWIĄZEK TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 365,102261. 0000023397 ZRZESZENIE SPORTOWE INWALIDÓW "START" W RZESZOWIE 11 356,102262. 0000294020 FUNDACJA ARKA BYDGOSZCZ 11 342,932263. 0000313121 EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 11 333,172264. 0000205633 KLUB SPORTOWY "SPARTA 1951" SZEPIETOWO 11 300,202265. 0000227841POMORSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI POKRZYWDZONYCH PRZEZ LOS "SERCEDZIECIOM"11 296,252266. 0000317744 PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY "REDA" W SZCZYTNIE 11 275,502267. 0000011600 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 11 271,512268. 0000365333POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W RABCE-ZDROJU11 252,852269. 0000130277 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ZATOKA" 11 250,402270. 0000077819 KLUB SPORTOWY "ENERGETYK" 11 249,402271. 0000130035 ODDZIAŁ KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 11 243,202272. 0000314665 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 11 242,202273. 0000315596 FUNDACJA "ANIMUS" 11 241,402274. 00002262292275. 00002085162276. 0000307870FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W ŁODZI "PRO CORDIS"STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, SYMPATYKÓW, PRZYJACIÓŁ SZKOŁYZESPOŁU SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA "KAŁYNA"POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W SKARSZEWACH11 232,2011 205,5011 204,482277. 0000011334 GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE 11 203,102278. 0000206914 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU HIPOTERAPII "KONIE-DZIECIOM" 11 201,382279. 0000042393 TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU 11 197,902280. 0000220451TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "FARAKOŃSKOWOLSKA"11 170,602281. 0000264212 FUNDACJA - CENTRUM PSYCHOEDUKACJI I MEDIACJI 11 168,682282. 0000044712 KLUB SPORTOWY "SPARTA" GRABIK 11 164,702283. 0000277423 FUNDACJA "POMOC DLA OLI" 11 162,402284. 0000255978 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TO-MY" 11 155,002285. 0000101727FUNDACJA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW. ZOFII W WARSZAWIESAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ11 147,102286. 0000121000 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "REGETÓW" 11 145,182287. 0000245422STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHOWO IUMYSŁOWO "UŚMIECH DZIECKA"11 136,302288. 0000025579 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "GWAREK" ORNONTOWICE 11 134,602289. 0000095062 FUNDACJA SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11 131,302290. 0000346319 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RUCH" CHORZÓW 11 126,242291. 0000069262 JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "JAROTA" W JAROCINIE 11 100,2260


2292. 0000003643 HABITAT FOR HUMANITY GLIWICE 11 093,802293. 0000294062 BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE LARYNGEKTOMOWANYCH 11 088,482294. 0000313833 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "POGOŃ" 11 088,302295. 0000219840 STOWARZYSZENIE "CORDA CORDI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY W PUŁAWACH 11 087,272296. 0000044598 KOŚCIAŃSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO I UDARU MÓZGU 11 079,342297. 0000344692STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU UROLOGII JELENIOGÓRSKIEJ"UROVITA" PRZY ODDZIALE UROLOGICZNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGOZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W JELENIEJ GÓRZE11 055,902298. 0000016137 STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZU 11 050,702299. 0000068250 KWIDZYŃSKI KLUB MOTOROWY IM.JANA MŁYNARSKIEGO 11 049,602300. 0000184074AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU- STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJISPOŁECZNEJ "SAS"11 048,802301. 0000007384 FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE" 11 044,502302. 00000997332303. 0000131585TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICHODDZIAŁ WROCŁAWSKISTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY Z CUKRZYCĄ POMOC MŁODYMDIABETYKOM11 040,5611 035,602304. 0000235808 STOWARZYSZENIE "CENTRUM WOLONTARIATU" 11 025,902305. 0000288323 WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK 11 015,412306. 0000028654 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W CHECHLE 11 002,102307. 0000145140 FUNDACJA POMOCY WETERANOM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 10 999,532308. 0000053146STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CELIAKLIĘ I INNE ZESPOŁY ZŁEGOWCHŁANIANIA10 997,952309. 0000133984 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "FRONDA" 10 991,912310. 0000258173 SZWADRON KAWALERII IM.2 PUŁKU SZWOLEśERÓW ROKITNIAŃSKICH 10 990,102311. 00001465922312. 0000325123GRODKOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁW GRODKOWIEPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W PRUSZCZU GDAŃSKIM10 983,0010 982,002313. 0000252362 RADOMSZCZAŃSKI KLUB AMAZONEK 10 968,902314. 0000001693 STOWARZYSZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE "GWIAZDA" RUDA ŚLĄSKA 10 968,152315. 0000122691STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO PRZY PARAFII ŚW.KRZYśA10 959,232316. 0000283547 STOWARZYSZENIE "NOWA GÓRA" 10 945,222317. 0000290637 STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI 10 944,302318. 0000280756STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONYDZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO "KUROPATWA"10 934,952319. 0000170526 GSU STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH 10 911,202320. 0000016804STOWARZYSZENIE TROSKI O DZIECI I MŁODZIEś IM.KS.BR. MARKIEWICZA P.N."ORATORIUM TWÓJ DOM"10 910,102321. 0000251817 FUNDACJA "SALUS HOMINI" 10 897,902322. 0000126168 NOWOSOLSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA" 10 892,102323. 0000310104 STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO "NASZE GNIAZDO" 10 889,742324. 0000111367 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH W CHWAŁOWICACH 10 884,402325. 0000059983STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I USAMODZIELNIANIA "DOM WGŁOGOWIE"10 873,702326. 0000273944 FARMA NA ROZDROśU DZIECIOM W MIKUŁOWEJ 10 872,602327. 0000055648 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE 10 866,102328. 0000294460 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" TYCHY 10 846,702329. 0000119375 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI Z FENYLOKETONURIĄ 10 839,672330. 0000318304 CZĘSTOCHOWSKI KOLARSKI KLUB SPORTOWY "KOLEJARZ-JURA" 10 823,602331. 0000079779 TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ "MROWISKO" 10 822,8061


2332. 00002345652333. 00000218712334. 00001723872335. 0000253847FUNDACJA EREMU KAMEDUŁÓW IMIENIA MARSZAŁKA KORONNEGO MIKOŁAJAWOLSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIESTOWARZYSZENIE NA RZECZ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ZS NR 105 ORAZ ICHRODZIN "TRWANIE"FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO I PROMOCJI ZIEMISŁUPSKIEJ, ZABORÓW, BORÓW I GOCHÓW - "NAJI GOCHE"DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ10 817,3110 815,4610 805,2010 786,192336. 0000209264 EDUKACJA-ROZWÓJ-ŚRODOWISKO 10 779,002337. 0000085223 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 10 770,202338. 0000220970STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z WRODZONYMI CHOROBAMI SIATKÓWKI"RETINA"10 767,102339. 0000119986 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE" 10 758,002340. 0000043032RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH IAUTYSTYCZNYCH "SOLIS RADIUS" W RZESZOWIE10 756,002341. 0000051853 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10 751,172342. 0000100311 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINOM "AMICI" 10 749,602343. 0000063366 STOWARZYSZENIE PRORODZINNE "ŚWIATŁO" 10 743,852344. 0000101660 TOWARZYSTWO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ 10 740,202345. 0000014996 STOWARZYSZENIE "DOM RODZINNY NASZE DZIECI" 10 724,802346. 0000252939 PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI-PRO FORMATIONE 10 724,302347. 0000069061 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA 10 701,192348. 0000063287 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POLONIA" ŚWIDNICA 10 696,302349. 0000252188 STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE 10 695,202350. 0000184247SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 174 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO10 695,002351. 0000207936 TARNOBRZESKI BANK śYWNOŚCI 10 685,402352. 0000325602 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI POLASZKOWSKIEJ 10 683,302353. 0000017256 FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM 10 677,402354. 0000126167 TOWARZYSTWO SPORTOWE "KOSZARAWA" W śYWCU 10 666,092355. 0000105808 STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KOŁOBRZEGU 10 636,392356. 0000345767 KLUB SPORTOWY SPEKTRUM 10 633,002357. 0000165424 PRACOWNIA ALTERNATYWNEGO WYCHOWANIA 10 622,102358. 0000018735 FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA W SZCZUCINIE 10 588,762359. 0000094781 FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI 10 576,202360. 0000088855 STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI 10 572,802361. 0000084269 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE EUROBESKIDY 10 558,172362. 0000155418 POLSKI KLUB SZERMIERCZY 10 549,002363. 0000246550 JESTEŚMY RAZEM - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 10 538,002364. 0000346281 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA "SUKCES" 10 527,602365. 0000157253 FUNDACJA "S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ" 10 519,002366. 0000036607 ŚWINOUJSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 10 517,702367. 0000179050STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W ORZESZU-ZAZDROŚCI "DOROŚLIDZIECIOM"10 513,102368. 0000282693 STOWARZYSZENIE "BROADWAY" 10 510,102369. 0000230606 STOWARZYSZENIE NA RZECZ BIELSKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 10 500,702370. 0000015000POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W PRZEMYŚLU10 495,642371. 0000340024 FUNDACJA "ŚWIATŁO Z MAŁEGO RYNKU" 10 491,802372. 0000010543KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓBSTARSZYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA "OPOKA"10 491,5562


2373. 0000050848 FUNDACJA MŁODEJ POLONII POLSKA-EUROPA-ŚWIAT 10 486,742374. 0000299698 STOWARZYSZENIE AKADEMIA RODZINY LIBERI 10 480,002375. 0000262290 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNO 10 477,302376. 00000645902377. 00001062112378. 0000112347POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W GRYFICACHSTOWARZYSZENIE IM. DOKTORA WOJCIECHA GRZYWNY NA RZECZ WSPIERANIAODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGOZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO WOPOLUSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIAW SOCHACZEWIE10 464,5510 452,4010 450,802379. 0000096256 CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE KOBIET "AMAZONKI" 10 447,702380. 0000298150 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W KARTUZACH 10 446,902381. 0000338397 FUNDACJA DLA CIEBIE DLA MNIE DLA NAS 10 442,802382. 0000334157 MIEDZIOWE STOWARZYSZENIE OPEN SPORT W LUBINIE 10 433,102383. 0000112352FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH W DUSZNIKACH-ZDROJU10 427,202384. 0000263602 STOWARZYSZENIE "DOM POMOCNA DŁOŃ" 10 425,502385. 0000225293 ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO 10 425,122386. 0000226719 FUNDACJA "LUDZIOM MORZA" 10 420,812387. 0000099659 SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM 10 418,662388. 0000109603STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"JUTRZENKA"10 408,802389. 0000186658 STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKI" W BIELSKU-BIAŁEJ 10 402,102390. 0000171008 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZNICZ" JANKOWICE 10 401,912391. 0000216403 STOWARZYSZENIE "SZANSA DLA KAśDEGO" 10 398,432392. 0000276353 FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY 10 385,502393. 00000360062394. 0000147232STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMIDOMOWYMICHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEśNIONYMOD ALKOHOLU, OSOBOM WSPÓŁUZALEśNIONYM ORAZ OFIAROM PRZEMOCY "NIEJESTEŚ SAM"10 384,5010 375,002395. 0000106832 STOWARZYSZENIE RADA POLEK 10 372,232396. 0000287679 SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ 10 359,602397. 0000147078 MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SKAŁA 10 356,502398. 0000052022 BANK śYWNOŚCI W ŁODZI IM. MARKA EDELMANA 10 355,022399. 0000022732 KLUB WYSOKOGÓRSKI - KRAKÓW 10 353,002400. 0000161765 NAMYSŁOWSKI KLUB SPORTOWY "START" 10 320,202401. 0000076410 KLUB SYMPATYKÓW KOLEI 10 308,602402. 0000102130 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI 10 303,242403. 0000232335 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GILUS" 10 301,912404. 0000030415MIĘDZYNARODOWA ORGAN.SOROPTIMIST INTERNATIONAL-PIERWSZY KLUB WGDAŃSKU10 301,102405. 0000030520 STOWARZYSZENIE "JANTAR" 10 296,552406. 0000174909 SZANSA DLA NAS 10 290,002407. 0000316716UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PRZY POWIATOWYMMIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W CHRZANOWIE10 286,002408. 0000186922 TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA WIEDZY "WEKTOR" 10 264,102409. 0000143605 STOWARZYSZENIE POMOCY DIALIZOWANYM 10 253,802410. 0000020972 OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY 10 234,552411. 0000223024 FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SZACHÓW W WARSZAWIE 10 234,4063


2412. 0000329917 TCZEWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 10 234,002413. 0000204556 STOWARZYSZENIE "RAZEM Z DZIECKIEM" 10 233,662414. 0000050309 MŁODZIEśOWY KLUB KOSZYKÓWKI "PYRA" 10 231,912415. 0000211421AUTONOMICZNE KOŁO TERENOWE NR 4 ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIASPOŁECZNO-OŚWIATOWEGO10 227,902416. 0000271512 FUNDACJA NOWE 10 211,542417. 0000186111STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE "OJCOWIZNA" W TUSZOWIENARODOWYM10 202,202418. 0000280719 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY POWIAT" W OSTRZESZOWIE 10 200,202419. 0000032935 STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO" 10 188,102420. 0000112797 FUNDACJA EDUKACJA 10 177,222421. 0000057627 PODKARPACKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 10 175,282422. 0000230882 KNYSZYŃSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE IM. ZYGMUNTA AUGUSTA 10 163,002423. 0000247136STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH ISŁABOWIDZĄCYCH "CROSS"10 159,172424. 0000125496 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10 156,992425. 0000015458 LUBUSKI KLUB śEGLARSKI IM.MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE 10 151,602426. 0000323892 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH 10 147,642427. 0000234868 FUNDACJA "CHILDREN IN CRISIS" W LIPNICY WIELKIEJ 10 143,002428. 0000164533 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY W ANDRYCHOWIE 10 124,502429. 0000210785OCHOTNICZA STRAś POśARNA - JEDNOSTKA RATOWNICTWASPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU10 118,262430. 0000023455 DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE 10 088,402431. 0000180056STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY PRZY KOMENDZIEWOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU10 081,802432. 0000170826 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "JESTEM" 10 080,102433. 0000040023 FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRO OMNIBUS" 10 076,202434. 0000056094 STOWARZYSZENIE TENISOWY KLUB SPORTOWY 10 072,102435. 0000124477 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BESKID NISKI" 10 071,802436. 0000277585 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - ZARZĄD MIEJSKI 10 061,502437. 0000262786 FUNDACJA "GDYŃSKI MOST NADZIEI" 10 053,102438. 0000283993TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC"ORGANIZACJI SPOŁ.-WYCH. JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2021 IM.PŁK.LEOPOLDALISA-KULI W RZESZOWIE10 038,902439. 0000256789 STOWARZYSZENIE "STRZAŁ W 10-TKĘ" 10 036,702440. 0000270033STOWARZYSZENIE DLA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO "BĄDŹMYRAZEM"10 028,802441. 0000223792 INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "START" WEJHEROWO 10 027,002442. 0000240331 MIEJSKI KLUB SPORTOWY ORLICZ 10 005,102443. 0000025333 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "WICHER" KOBYŁKA 9 999,802444. 0000150180 STOWARZYSZENIE POMOCOWE W ZAKRZEWIE "BLIśEJ SIEBIE" 9 985,002445. 0000079062 TOP BOLESŁAWIEC 9 973,792446. 0000213857 LUDOWY KLUB SPORTOWY "KLIMCZOK-BYSTRA" 9 972,852447. 0000045896 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 9 965,952448. 0000079283 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" 9 961,902449. 0000219710 KLUB PŁYWACKI "SOKÓŁ" RZESZÓW 9 952,702450. 0000064325 FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCH 9 950,302451. 0000153535FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJIM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE9 949,492452. 0000316203 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "ROKTAR" 9 948,6064


2453. 0000226910 STOWARZYSZENIE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "RAZEM" 9 948,402454. 0000166140 STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB SŁUPIA 9 948,002455. 0000062024STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEśY I RODZINY "POMOCNADŁOŃ"9 941,602456. 0000055996 BANK śYWNOŚCI W KONINIE 9 934,202457. 0000228527 STOWARZYSZENIA MIERZ WYSOKO 9 921,222458. 0000027259 FEDERACJA STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI" 9 916,602459. 0000170358 STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ W ELBLĄGU 9 915,542460. 0000001434 RYBNICKI KLUB MOTOROWY W RYBNIKU 9 912,622461. 0000296536STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ śYCIA" DZIAŁAJĄCE W IMIENIU OSÓB ZUPOŚLEDZENIAMI INTELEKTUALNYMI I FIZYCZNYMI9 911,202462. 0000029015 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA" 9 900,902463. 0000071617 FUNDACJA "SZKOŁA GMINNA MENADśERSKO - KSIĘGOWA" 9 898,602464. 0000321350 ARABIA STOWARZYSZENIE KULTURY ARABSKIEJ 9 897,202465. 0000151717 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W GŁUBCZYCACH 9 896,702466. 0000050764 BAŁTYCKIE CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ 9 887,602467. 0000162633 STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA SZKOŁA" 9 877,802468. 0000134189 OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH "EGIDA" 9 875,702469. 0000118394 STOWARZYSZENIE "SOS-WZW" 9 869,102470. 0000106913 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-OŚWIATOWE "śYĆ GODNIE" W ZALUTYNIU 9 868,402471. 0000168096 KRAJOWA FUNDACJA OŚWIATOWA 9 851,202472. 0000089573 STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS" 9 850,402473. 0000148946 NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO 9 847,962474. 0000272024 ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE "TĘCZA SERC" 9 845,932475. 0000011478 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KIELCACH 9 845,002476. 0000283761 STOWARZYSZENIE FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "SERCÓWKA" 9 844,202477. 0000237934 KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE 9 841,702478. 0000289891 POLSKIE STOWARZYSZENIE GRACZY ULTIMATE 9 837,162479. 00001423172480. 0000163387SOPOCKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE "TĘCZOWY DOM"FUNDACJA PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I POMOCY WETERANOM 1944ROKU9 808,709 800,442481. 0000145387 STOWARZYSZENIE OTWARTE SERCA W GRUDZIĄDZU 9 781,002482. 0000107665 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KOZACH 9 780,602483. 0000014480TOWARZYSTWO NA RZECZ REHAB.ZDROW.IM.PROF.F.CHRAPKIEWICZA-CHAPEVILLE'A9 775,002484. 0000002841 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI GLIWICKIEJ W GLIWICACH 9 773,822485. 0000016104 TOWARZYSTWO SZKOLNE IM.M.REJA 9 764,702486. 0000048117 STOWARZYSZENIE ASLAN 9 762,622487. 0000263522 FUNDACJA ALBATROS 9 757,862488. 0000101306DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY Z WADAMISŁUCHU "SONORUS"9 756,532489. 0000068984 POLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEś SPRAWNA INACZEJ 9 748,742490. 0000258009 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CHWARZNO" 9 742,602491. 0000229309 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DWÓJKA" W ROGOŹNIE 9 742,002492. 0000071387 YACHT CLUB "ARCUS" W ŁOMśY 9 731,002493. 0000047365TURECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZYWRACANIA RODZINY "DAJMYSZANSĘ"9 724,502494. 0000265991 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY 9 724,1065


ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU "JESTEŚMY"2495. 0000354286 STOWARZYSZENIE "SZUKAM DROGI" 9 723,602496. 0000168758 FUNDACJA DOMY SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI 9 721,592497. 0000131039 STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "AD ASTRAM" W DĘBICY 9 721,392498. 0000197398 NOWODWORSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK 9 717,802499. 0000209584 STOWARZYSZENIE "ORKIESTRA DĘTA ŚWIECIE" 9 702,912500. 0000343502STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTRA SKARGI WJAROSŁAWIU9 699,282501. 0000119823 FUNDACJA KOMANDOR 9 694,502502. 0000082193FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWYI USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU9 691,702503. 0000039835 STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH 9 689,702504. 00000564282505. 0000289994STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM"JESTEŚMY"STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH"WYSPA SKARBÓW"9 674,909 648,412506. 0000164036 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IKAR" 9 632,282507. 0000143611 BANK śYWNOŚCI W KRAKOWIE 9 618,902508. 0000172231 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W MORĄGU 9 611,232509. 00001718062510. 00000023482511. 0000103453STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśY PRZY PARAFIINAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W RYKACHMISJA CHARYTATYWNA ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ "INTEGRACJA" TARNOWSKIEGÓRYTOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" WWARSZAWIE9 598,209 581,879 574,142512. 0000216301 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM" 9 567,102513. 0000099511 KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 9 564,902514. 0000101623 RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI - EUROPA DONNA LEGNICA 9 563,802515. 0000119174 STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODYM TALENTOM SPORTOWYM HUTNIK KRAKÓW 9 563,642516. 0000327951 STOWARZYSZENIE OBLACKA POMOC MISJOM "LUMEN CARITATIS" 9 561,502517. 0000089884 ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PTTK W GŁOGOWIE 9 552,002518. 0000198673 JASKÓŁKA. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 9 542,922519. 0000041103 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ENDOKRYNOLOGII 9 532,772520. 0000305467 FUNDACJA STYPENDIA ŚWIESZYŃSKIE 9 529,612521. 0000065610 POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE 9 527,602522. 00000128752523. 0000036204SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OSWIATOWEGONR 102POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W PABIANICACH9 524,709 520,702524. 0000228271 TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 9 506,202525. 00002542822526. 0000303867STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY UPOŚLEDZONEJ UMYSŁOWO"BLIśEJ SIEBIE"STOWARZYSZENIE POMOC RODZINIE IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO WSANOKU9 495,109 494,462527. 0000162816 FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 9 480,802528. 0000003483 JASTRZĘBSKA UROLOGIA 9 468,302529. 00002853482530. 00000080662531. 0000207362TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MŁODZIEśOWEGO DOMU KULTURY W STARGARDZIESZCZECIŃSKIMPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W LUBLINIEWOJEWÓDZKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGOW KRAKOWIE9 467,809 463,809 462,652532. 0000186602 STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI UZALEśNIONYCH "TO CZŁOWIEK" 9 460,702533. 0000055814 STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MŁODZIEśOWEJ "ZASTAL" 9 458,6066


2534. 0000247597 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DE FACTO" 9 438,482535. 0000329750 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROLOGII CIBÓRZ "SYNAPSA" 9 432,102536. 0000367599POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W HACZOWIE9 430,432537. 0000268281 FUNDACJA DLA EDUKACJI 9 425,002538. 00002891802539. 00003582532540. 0000025266STOWARZYSZENIE SPORTOWO - EDUKACYJNE "PETRUS" IM. KS. HENRYKABAGIŃSKIEGO PRZY PARAFII ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPACHPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W MILEJOWIECHÓR CHŁOPIĘCY ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ PRZY PAPIESKIM WYDZIALETEOLOGICZNYM "PUERI CANTORES WRATISLAVIENSES"9 405,809 402,889 398,842541. 0000031902 STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB "AMAZONKA" 9 389,702542. 0000099349 WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "GRUNWALD" POZNAŃ 9 388,722543. 0000050246FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KWK "JULIAN" W PIEKARACHŚLĄSKICH9 383,402544. 0000220660 STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "LOKALNY FUNDUSZ ROKU 2000" 9 374,802545. 0000252544 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGRODNIK" W TYCHACH 9 369,102546. 0000030333 SPOŁECZNA POMOC-STOWARZYSZENIE DOM 9 366,822547. 0000007260 AS - STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 9 360,402548. 0000176973 ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ "POMOCNA DŁOŃ" 9 360,302549. 00000460462550. 00002309192551. 0000352595WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SPECJALNEJTROSKISTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW 100-LAT CRACOVIASTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANAKILIŃSKIEGO W OLEŚNICY "SPEŁNIJMY MARZENIA"9 351,679 345,459 333,802552. 0000259659 PIASTOWSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 9 333,702553. 0000200347 STOWARZYSZENIE E=MC2 9 329,402554. 0000110914 STOWARZYSZENIE POMOCY SOCJALNEJ GAUDIUM ET SPES 9 319,082555. 0000324731 STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH" 9 317,102556. 0000019121 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWOREK "AMICI DI TWORKI" 9 312,742557. 0000008704STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BYDGOSZCZY9 304,802558. 0000158120 TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PERZÓW 9 300,702559. 0000189160 POLSKIE STOWARZYSZENIE SYNDROM TOURETTE'A 9 292,352560. 0000288772 FUNDACJA "DOBRO CZYNIĆ" 9 284,302561. 0000089210 KLUB STRZELECKI "GROT" W PUCKU 9 279,102562. 0000036977 TOWARZYSTWO SPORTOWE "PRZYLEP" 9 276,802563. 0000231632 EUROPEJSKIE CENTRUM KULTURY LOGOS 9 271,402564. 0000013219 BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU 9 264,002565. 0000302605 FUNDACJA ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA I ARCHIDIAKONA STEFANA 9 262,702566. 0000145630 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUTNOWSKIEJ 9 259,502567. 0000037374 ŚLĄSKI KLUB FANTASTYKI W KATOWICACH 9 258,782568. 0000054824 TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEśNIONYCH "POWRÓT Z U" 9 254,402569. 0000194992STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE "BETANIA" W ELBLĄGU-STAGNIEWIE9 247,742570. 0000338728 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU 9 228,402571. 0000058510 FUNDACJA HERBU JANINA DLA SIEROT I DZIECI POKRZYWDZONYCH LOSOWO 9 224,502572. 0000306300 TORUŃSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRAW ZWIERZĄT 9 220,092573. 0000318265 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY I LO W ŁAŃCUCIE 9 208,602574. 0000108782 STOWARZYSZENIE LIONS CLUB GDAŃSK NEPTUN 9 206,2067


2575. 0000015721 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 9 196,442576. 0000000594 KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI 9 190,202577. 0000072556 STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH WARSZAWA - WŁOCHY "ŹRÓDŁO" 9 185,002578. 0000239089 SPOŁECZNY FUNDUSZ STYPENDIALNY 9 180,702579. 0000294888 EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI "SERDECZNA POMOC" 9 174,102580. 0000288087 śOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE "DOM RODZINA CZŁOWIEK" 9 172,952581. 0000105033 FUNDACJA "PAMIĘĆ I POMOC" IM. DR. EDMUNDA GRYGLEWICZA 9 167,242582. 0000030109 ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI 9 158,522583. 0000133406FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU śOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH"śYWIĄ I BRONIĄ"9 145,842584. 0000036376 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI 9 143,902585. 0000085484 MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA KOBIET 9 139,102586. 0000058952 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 9 132,602587. 0000348457 KLUB SPORTOWY "KS CAMPER WYSZKÓW" 9 128,302588. 0000371855 SZKOLNY KLUB SPORTOWY "KASPROWICZ" 9 127,352589. 0000283315 STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA 9 117,402590. 0000151954 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ TERENOWY W BIELSKU-BIAŁEJ 9 116,542591. 0000230295 STOWARZYSZENIE POMOCY "RAZEM ŁATWIEJ" 9 107,272592. 0000225008 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB JEŹDZIECKI HIPPICA POLONIA 9 098,702593. 0000054681 SPOŁECZNY KOMITET RATOWANIA ZABYTKÓW RADOMIA 9 084,492594. 0000169296 MUZYCZNA OWCZARNIA 9 080,802595. 0000269152 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ÓSEMKA" WEJHEROWO 9 063,902596. 0000228766 ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRAW ZWIERZĄT (ZTPZ) 9 039,642597. 0000001812STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I WSPIERANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECI IMŁODZIEśY "WZRASTANIE" Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU9 032,942598. 0000023781 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 9 032,502599. 0000243776 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY "PO PROSTU PARTNER" 9 023,862600. 0000073846SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 106 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO W PILE9 022,602601. 0000216852 RUCH SAMORZĄDOWY IM. PROF. MARIANA FALSKIEGO W KUŹNICY GRABOWSKIEJ 9 022,402602. 0000083440 OCHOTNICZA STRAś POśARNA BIERTUŁTOWY 9 015,002603. 00001629882604. 0000141192STOWARZYSZENIE "KONICZYNKA" DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI ZNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ.STOWARZYSZENIE MĘśCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY "GLADIATOR" IM.PROFESORA TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO9 003,209 001,372605. 0000302278 FUNDACJA POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO 8 991,002606. 0000054195KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODARUJTROCHĘ SŁOŃCA"8 977,942607. 0000289506 ESMAIL STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 8 965,102608. 0000153876 KLUB SPORTOWY "STADION ŚLĄSKI" CHORZÓW 8 962,272609. 0000188718 STOWARZYSZENIE "CZUJĘ SERCEM" 8 952,902610. 0000099312 POLSKI ZWIĄZEK WETERANÓW LEKKIEJ ATLETYKI 8 949,402611. 00000280722612. 0000216888STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA"ZAMOJSZCZYZNA"FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCYOTWÓRZMY SWOJE SERCA8 947,208 936,502613. 0000092389 STOWARZYSZENIE POMOCY "RUBIEś" 8 933,602614. 0000067372 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU 8 931,702615. 0000027293 BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK" W BYDGOSZCZY 8 927,2068


2616. 0000367877 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OPOLU 8 917,312617. 0000094369SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 171W BIAŁYMSTOKU8 913,302618. 0000007632 STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWIECKIEJ 8 899,702619. 0000118249 FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU KARDIOLOGII 8 899,602620. 0000324716 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU 8 897,442621. 0000347637 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI 8 896,102622. 0000234028STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA" RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECIPRZY PRZEDSZKOLU NR 48 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABRZU8 891,342623. 0000063599 FEDERACJA POLSKICH BANKÓW śYWNOŚCI 8 884,552624. 0000174444 MEDERI 8 882,762625. 0000345275 SIEDLECKI KLUB KOSZYKÓWKI 8 866,932626. 0000220615 WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA 8 842,802627. 0000047553RADZYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIUPODLASKIM8 835,802628. 0000166470 FUNDACJA ARTYSTYCZNA TST 8 835,702629. 0000313337 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 8 831,002630. 00003358662631. 0000189856POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W MIKOŁAJKACHDOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH"AKTYWNI"8 830,708 803,002632. 0000016062 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZABORZANKA" W ZABORZU 8 797,402633. 0000073706 KOSTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DOROŚLI - DZIECIOM 8 793,422634. 0000233022 GRODKOWSKI KLUB SPORTOWY 8 777,802635. 0000306045STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKIERKA" WUNISŁAWIU8 775,402636. 0000025764 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "WIDOK" 8 772,572637. 0000002163 FUNDACJA NA RZECZ LUDZI OSAMOTNIONYCH "SREBRNE LATA" 8 771,002638. 0000203300 UCZNIOWSKI KLUB TENISA STOŁOWEGO "ALFA" 8 770,302639. 0000064525 STOWARZYSZENIE DOMU OPIEKI "ZŁOTA JESIEŃ" 8 768,532640. 0000097019 TOWARZYSTWO IZERSKIE 8 767,002641. 0000116276 TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY STRZEGOWO 8 754,402642. 0000046094 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TRĘDOWATYCH IM. OJCA JANA BEYZYMA 8 743,532643. 0000052291 FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEśNIENIOM "DOMINIK" 8 743,302644. 0000231466 SPES VITAE 8 741,702645. 0000206271 SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 8 741,402646. 0000045985 SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE 8 740,022647. 0000150628 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "ZRYW" OPOLE 8 735,202648. 0000153188 AKADEMIA INICJATYW MŁODZIEśOWYCH "DROSS" 8 732,302649. 0000110528 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "MOśNA INACZEJ" 8 732,002650. 0000013932STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY LUDZIOM STARYM NIEPEŁNOSPRAWNYM IPOTRZEBUJĄCYM OPIEKI "SENIOR"8 727,922651. 0000344827 STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "PRZYSTANEK NADZIEI" 8 727,302652. 0000070712 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZYDŁOWCU 8 727,202653. 0000281773 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KRAKOWSKIEJ OTOLARYNGOLOGII 8 710,402654. 0000046079KLUB SPORTOWY "JAĆWING" - SUWAŁKI STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJSPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "CROSS"8 709,902655. 0000368257 KĘPIŃSKI KLUB SPORTOWY "POLONIA" 8 705,892656. 0000236087 FUNDACJA POMOCNA RĘKA 8 705,6069


2657. 0000116507 TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" 8 703,202658. 0000316786DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCHPROWADZONY PRZEZ ZG. SS BOROMEUSZEK8 694,472659. 0000100485 LUDOWY KLUB SPORTOWY "IGLOOPOL" DĘBICA 8 690,602660. 0000346484 KLUB SPORTOWY BUMEIKAN 8 687,982661. 0000151295 FUNDACJA "POMÓś SOBIE I INNYM" 8 687,402662. 0000115220 STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI 8 663,102663. 0000134412FUNDACJA POMOCY ODDZIAŁOWI PEDIATRYCZNO-ALERGOLOGICZNEMU SZPITALASPECJALISTYCZNEGO ŚW.WOJCIECHA W GDAŃSKU-ZASPIE "MALUCH"8 653,002664. 0000248870 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DOMU DZIECKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU 8 651,392665. 0000200941 FEDERACJA ZIELONYCH "GAJA" 8 649,602666. 0000063469 KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKA" Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH 8 643,132667. 0000105222STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"UŚMIECH DZIECKA"8 630,702668. 0000037429 LIONS CLUB - OLSZTYN 8 625,202669. 0000074488 STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE "KERYGMAT" 8 621,282670. 0000293853 STOWARZYSZENIE PRZY PARAFII ŚW. DOROTY - NADZIEJA 8 617,002671. 0000219132 FUNDACJA "PRYMUS" 8 614,502672. 00002151172673. 0000163689STOWARZYSZENIE KU POKRZEPIENIU SERC PRZY OŚRODKU REHABILITACJIKARDIOLOGICZNEJ POPIOŁYSTOWARZYSZENIE "NIE MA GŁUPICH" NA RZECZ REPUBLIKI DOMU POMOCYSPOŁECZNEJ W CHORZOWIE8 610,198 598,322674. 0000029962 KLUB SPORTOWY "POLONIA" W PASŁĘKU 8 593,562675. 0000100418FUNDACJA DLA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCHWOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.L.RYDYGIERA W KRAKOWIE"NASZYM CHORYM"8 591,702676. 0000319982 FUNDACJA WSPIERANIA SZACHÓW W URSUSIE 8 590,162677. 0000328038 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE DOBRO" 8 588,102678. 0000242850 FUNDUSZ BIAŁYSTOK OJCU ŚWIĘTEMU 8 586,902679. 0000057765 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOBRO DZIECKA 8 584,702680. 0000177040 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO śUśLOWE "POLONIA" 8 578,702681. 0000055204 PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" 8 575,302682. 0000156137SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 72 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO8 574,002683. 0000207420 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W BEŁCHATOWIE 8 573,402684. 0000218085 STOWARZYSZENIE "MUZYKA" 8 553,102685. 00002292182686. 0000209668STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO "SPEŁNIONE MARZENIA"STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYMAGAJĄCYCHPOMOCY8 549,008 544,002687. 0000114351 KOŁO TERENOWE STOWARZYSZENIA MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A'PAULO 8 540,482688. 0000015387 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD REGIONU ZIEMI PRZEMYSKIEJ 8 537,662689. 0000024184 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKRA" 8 535,502690. 0000306055STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIRKOWIE I WSPIERANIA INICJATYWLOKALNYCH8 530,502691. 0000144240 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "ZET" TYCHY 8 526,702692. 0000214858 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BAZYLIKI W STUDZIANNIE 8 521,522693. 0000242424 KOŁO GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 8 517,862694. 0000218408 FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM" 8 502,502695. 0000234653STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU SP NR 3 W ZGORZELCU-"NASZA SZKOŁA"8 500,902696. 0000149252 FUNDACJA POMOCY SŁUśBIE ZDROWIA 8 500,2770


2697. 0000011024 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EDWINA KOWALIKA 8 498,902698. 0000015795 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW SŁUśEWA 8 498,012699. 0000060434 STOWARZYSZENIE "SZANSA" 8 495,502700. 0000131325 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KARKONOSZE" - SPORTY ZIMOWE 8 494,702701. 0000020783 LĘBORSKI KLUB BIEGACZA IMIENIEM "BRACI PETK" 8 475,702702. 00000425222703. 0000070411STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ"OPOKA"FUNDACJA "SZKOŁA OTWARTYCH SERC" PRZY PUBLICZNEJ SZKOLEPODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IMIENIA FUNDUSZUNARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF W MALBORKU8 474,868 464,202704. 0000318329 OŚRODEK MIGRANTA FU SHENFU 8 460,552705. 0000313347 ŚRODOWISKOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAŃCA TOWARZYSKIEGO ATRIA 8 456,852706. 0000351556 SALETYŃSKI FUNDUSZ MISYJNY 8 455,202707. 0000102521 JACHTKLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ 8 449,602708. 0000022612FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI, INWALIDOM I EMERYTOMBRANśY TRANSPORTOWEJ8 447,662709. 0000194434 STOWARZYSZENIE "NASZA GMINA" 8 423,392710. 0000072178 GRODZISKI KLUB KOSZYKARSKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 8 422,202711. 0000281226 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "JÓZEFOVIA" 8 407,112712. 0000243276 STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ DZIECIOM" 8 401,202713. 0000328364 GMINNY KLUB SPORTOWY KROŚCIENKO WYśNE - PUSTYNY 8 387,802714. 0000305214 FUNDACJA "SPE SALVI" 8 368,682715. 0000037729STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I INTEGRACJIOSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH8 367,342716. 0000156435 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM "PRZYSTAŃ" 8 364,502717. 0000233740 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "WAŁBRZYCH" 8 357,802718. 0000207964 TOWARZYSTWO OŚWIATOWE "OD NOWA" 8 356,202719. 0000231950 KLUB SPORTOWY "ISKRA" W TARNOWIE 8 353,002720. 0000278355 FUNDACJA WALDIEGO - SERCE NA DŁONI 8 342,502721. 0000218246 STACJA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ KONWENTU BONIFRATRÓW W ŁODZI 8 328,602722. 0000337137 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "TERRA" 8 326,012723. 0000182998 CENTRUM WOLONTARIATU W KRAŚNIKU 8 314,302724. 0000203692 FUNDACJA DIALIZOTERAPII I TRANSPLANTACJI NEREK W BIAŁYMSTOKU 8 295,602725. 0000261249 STOWARZYSZENIE "ARKA NADZIEI" 8 294,902726. 0000286522 FUNDACJA "NA RATUNEK" 8 281,802727. 0000129608 STOWARZYSZENIE AMAZONEK W SZCZECINKU 8 273,432728. 0000273453 FUNDACJA IMIENIA KRZYWDÓW I BIEŃKÓW 8 273,102729. 0000005684 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" 8 271,102730. 0000037475 FUNDACJA NERKADAR NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB NEREK 8 252,422731. 0000068305 FUNDACJA "PRO-LEGE" W OPOLU 8 248,602732. 0000265867 STOWARZYSZENIE EDUKACJA PLUS INTEGRACJA 8 244,902733. 0000218844STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśYNIEPEŁNOSPRAWNEJ "DĘBOWE WZGÓRZE"8 243,902734. 0000215423 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START" 8 233,902735. 0000004879 STOWARZYSZENIE "RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA" 8 233,602736. 0000025197 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W SKOSZYNIE 8 228,262737. 0000145611 AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SOLI DEO 8 226,6071


2738. 0000055617 POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE 8 219,522739. 0000026514 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁODZIEśY SPECJALNEJ TROSKI W ŁAŃCUCIE 8 219,502740. 0000068639 FUNDACJA "NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI - TALENTY" 8 212,902741. 0000332647 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RANCHO MAJA" 8 209,002742. 0000126050 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "SPARTAKUS" 8 195,802743. 0000009458 KLUB SPORTOWY "URSUS" 8 187,402744. 0000008824 ANDRYCHOWSKI KLUB SPORTOWY "BESKID" 8 177,702745. 00002857402746. 0000081087KWIAT KOBIECOŚCI - OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA NA RZECZ WALKI Z RAKIEMSZYJKI MACICYPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W KAMIENIU POMORSKIM8 176,428 172,902747. 0000249623 FUNDACJA "SANCTA FAMILIA" WE WROCŁAWIU 8 155,002748. 0000066331 TOWARZYSTWO IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA W ŚREMIE 8 147,602749. 0000221097 FUNDACJA EDUKACYJNA - PRIMO LOCO 8 147,302750. 0000299861 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "JÓZEF" 8 126,412751. 0000033378 SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "AMETYST" 8 120,942752. 0000245696 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKANSENU W KOŹLIKACH 8 114,002753. 0000343254 CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 8 113,302754. 0000050601 KATOLICKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE KATEDRALNY CHÓR CHŁOPIĘCO-MĘSKI 8 106,102755. 0000187020 ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM. HELENY KRETZ 8 098,702756. 0000143245 WSPÓLNOTA "WIARA I ŚWIATŁO" PRZY PARAFII ŚW.FRANCISZKA Z ASYśU 8 091,952757. 0000082224 FUNDACJA DLA LUDZI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "GNIAZDO" 8 090,102758. 0000222551 FUNDACJA "PORAJ" 8 083,502759. 0000086037 KLUB SPORTOWY "GWARDIA" W OPOLU 8 080,332760. 0000061880 KLUB SPORTOWY PODWOLINA 8 076,202761. 0000241470 TOWARZYSTWO SPORTOWE "VOLLEY" RYBNIK 8 074,802762. 0000256728 FUNDACJA "WSPÓLNA SPRAWA" 8 072,152763. 0000043591 WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI 8 071,802764. 0000170065 WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE OKRĘGU ZIELONA GÓRA 8 067,102765. 0000350985 FUNDACJA SZANSA 8 064,802766. 0000052433 FUNDACJA "MŁODZIEś DLA CHRYSTUSA-POLSKA" 8 050,302767. 0000168551 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KOŃSKICH 8 046,402768. 0000052561 SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 8 032,702769. 0000292803 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ISKIERKA" 8 032,092770. 0000113001 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ REGULIC I NIEPORAZU 8 031,402771. 0000176019 PODLASKI KLUB KOSZYKÓWKI "śUBRY" BIAŁYSTOK 8 031,102772. 0000190575 FUNDACJA NARODOWA IM. ROMANA DMOWSKIEGO 8 030,802773. 0000251825 STOWARZYSZENIE NADZIEJA 8 017,372774. 0000251868 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CONRAD" 8 014,902775. 0000027109STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WKROTOSZYNIE8 003,702776. 0000160204 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ 8 000,202777. 0000161063 ZIELONOGÓRSKI KLUB SPORTOWY KARATE 7 999,702778. 0000227899 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE OLEŚNICKIM 7 971,602779. 0000182621 CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "POMOCNA DŁOŃ" 7 970,1072


2780. 0000145498 WOŁOMIŃSKA FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ŚLEPOCIE 7 952,302781. 0000253405 STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "CHORAŁ" 7 945,402782. 0000049740 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ 7 941,002783. 0000079838 FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MIŁOSIERDZIE" 7 933,702784. 0000029398 LASZECKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE W LASZKACH 7 929,192785. 0000219413 STOWARZYSZENIE "DZIECI TARGÓWKA" 7 922,572786. 0000278465 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ "BRONKA" 7 918,902787. 0000083116 STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU 7 912,702788. 0000275483 STOWARZYSZENIE SMOCZA 7 911,992789. 0000017092STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE ZAGROśONEJ PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ"POSTIS"7 905,302790. 0000244791 ROWEROWY SZCZECIN 7 903,402791. 0000172962 STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEśY "ANASTASIS" 7 901,002792. 0000060388POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W JELENIEJGÓRZE7 896,902793. 0000012365 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA" 7 894,602794. 0000010255 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" PSARY-BABIENICA 7 893,902795. 0000011595 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH "ŚWIATŁO I CIENIE" 7 888,632796. 0000262302 STOWARZYSZENIE POMOC BLIŹNIEGO 7 883,122797. 0000271921 DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU 7 878,302798. 0000053021 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC 7 870,292799. 0000172039 FUNDACJA DUVAL 7 869,602800. 0000007018TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMAMICKIEWICZA W TARNOWIE7 859,202801. 0000015792 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH 7 857,702802. 00000290262803. 0000010679SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 50W STARACHOWICACH.STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNIENIU,REHABILITACJI I REWALIDACJI ORAZ BEZROBOTNYM I POSZUKUJĄCYM PRACY WUAKTYWNIENIU ZAWODOWYM "INTEGRACJA"7 848,507 835,202804. 0000134139 CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 7 830,902805. 0000224878 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE PIERWIOSNEK 7 824,262806. 00000564002807. 0000134040STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU INTEGRACJI I POMOCY DZIECKU"MALEC"POLSKIE TOWARZYSTWO ZWALCZANIA CHORÓB ALERGICZNYCH ODDZIAŁ WKRAKOWIE7 820,707 810,602808. 0000031588 JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO 7 808,922809. 0000230212 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BŁYSKAWICA" 7 807,102810. 0000033443 STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" 7 796,102811. 0000341841 MIEJSKI OŚRODEK SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO "JAGIELLONIA - BIAŁYSTOK" 7 794,702812. 0000177561STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. HENRYKASIENKIEWICZA W ŁAŃCUCIE7 791,502813. 0000264206 FUNDACJA EKONOMICZNA POLSKA-AFRYKA WSCHODNIA 7 782,342814. 0000320077 FUNDACJA "DZIECIĘCA PRZYSTAŃ" 7 781,202815. 0000231038 GRAAL STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECI 7 764,502816. 0000258220 ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 7 762,702817. 0000139290 STOWARZYSZENIE "MODEM" 7 761,702818. 0000355379 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAKI - POZNAŃ" 7 759,422819. 0000240305 STOWARZYSZENIE KOBIET "AMAZONKI" ZIEMI ŚWIECKIEJ 7 757,202820. 0000289820 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY STARE JUCHY 7 754,7673


2821. 0000146534 KLUB "AMAZONEK" W WYSZKOWIE 7 753,302822. 0000081762 STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" 7 743,002823. 0000313989 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PŁOK 7 742,902824. 0000150599UNIWERSYTECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ RATOWANIA ZABYTKÓW ŚLĄSKAOPOLSKIEGO7 740,272825. 0000312157 OSTROŁĘCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W OSTROŁĘCE 7 724,602826. 0000215094 FUNDACJA OPUS ORGANI 7 718,562827. 0000110993 STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" 7 717,822828. 0000001164 MIEJSKI KLUB SZACHOWY RYBNIK Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU 7 714,802829. 0000104767 STOWARZYSZENIE POLSKICH WYCHOWANKÓW CAMP RISING SUN 7 714,402830. 0000143799 ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE KARDIOLOGICZNE 7 711,502831. 0000249956ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZAJEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM. GEN. DYW. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO7 703,502832. 0000147865 STOWARZYSZENIE "WIELKIE SERCE" 7 701,102833. 0000077872FUNDACJA WSPÓLNOTA OSÓB STARSZYCH POD JEDNYM DACHEM "GNIAZDORODZINNE"7 699,682834. 0000036263 TOWARZYSTWO TENISA ZIEMNEGO W IŁAWIE 7 696,302835. 0000016711 STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI" 7 691,302836. 0000049858 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON 7 687,702837. 0000143111 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROLNICZEJ W CZERNICHOWIE 7 673,802838. 0000148925 FUNDACJA SERCE SERCU 7 665,102839. 0000163390 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE 7 665,102840. 0000228711 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAJMY IM SZANSĘ" 7 664,102841. 0000228866 MAŁOPOLSKA FUNDACJA RATOWANIA WZROKU 7 649,102842. 0000290351 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY "SALVATOR" 7 647,402843. 0000212656 REJONOWE PŁOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PŁOCKU 7 638,952844. 0000261300STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA WBOBROWNIKACH7 633,902845. 0000022620 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ELBLĄSKIEJ P.W. ŚW.JÓZEFA 7 629,532846. 0000037454 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KAMIENIA W KAMIENIU 7 629,302847. 0000319349 STOWARZYSZENIE SAFE WATER ASSOCIATION 7 624,702848. 0000331024FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM KU CZCI CUDOWNEGO OBRAZU MATKIBOSKIEJ BOGORYJSKIEJ7 613,832849. 0000162669 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POLSKIM "CRESOVIA" 7 606,602850. 0000317469 FUNDACJA SREBRNOGÓRSKA 7 590,202851. 0000100052NIEZALEśNY ZWIĄZEK HARCERSTWA CZERWONY MAK IM. BOHATERÓW MONTECASSINO7 585,602852. 0000038820 STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW POGÓRZA OPAWSKIEGO 7 583,402853. 0000214104 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS-SMS" 7 570,302854. 0000229614 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "SPORT-DANCE" 7 570,202855. 0000320081STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA IM. KARDYNAŁA STEFANAWYSZYŃSKIEGO7 560,602856. 0000042305 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 7 548,952857. 0000049530 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 41 HARCERSKIEJ DRUśYNY śEGLARSKIEJ "TOP-41" 7 548,502858. 0000101520STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB Z UPOŚLEDZENIEMINTELEKTUALNYM "JUTRZENKA"7 544,402859. 0000045567 STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA BEZ GRANIC" 7 544,402860. 0000226339 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W NOWEJ WSI 7 539,402861. 0000211224 POMORSKI DOM NADZIEI 7 537,6074


2862. 0000302328 SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEśOWE "LINA" 7 532,822863. 0000076016 TOWARZYSTWO EDUKACYJNO-NAUKOWE OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ 7 518,102864. 0000220885 MŁODZIEśOWY KLUB śEGLARSKI "BRYZA" 7 508,602865. 0000298572 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM "PRZYSTAŃ" 7 507,102866. 0000050394 ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 7 506,202867. 0000080096 DORTMUNDZKO-WROCŁAWSKA FUNDACJA IM. ŚW. JADWIGI 7 500,502868. 0000058946STOWARZYSZENIE CHÓR CHŁOPIĘCY BAZYLIKI MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ WLIMANOWEJ7 498,862869. 0000022913 FUNDACJA "O DACH DLA HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP" 7 493,402870. 0000207598KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWO-TURYSTYCZNE WKRAPKOWICACH7 485,402871. 0000283619 STOWARZYSZENIE DZIECI SPECJALNEJ TROSKI - "ISKIERKA" 7 479,002872. 0000223296 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CIECHOCINKA 7 476,702873. 0000225276 KOŁO ŁOWIECKIE "TOWARZYSTWO MYŚLIWYCH" W RZESZOWIE 7 474,602874. 0000051642 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE 7 474,302875. 0000106916 PRYMASOWSKA FUNDACJA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 7 472,822876. 0000224677 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY 7 471,612877. 0000134760 FUNDACJA "UROLOGIA" 7 453,402878. 0000003409 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPORTOWE "PEGAZ" 7 451,602879. 0000100740 POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE 7 450,802880. 0000334387 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM LEŚNA KRAINA 7 449,702881. 0000203588 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STOCZEK 45 BIAŁYSTOK 7 436,202882. 0000211372DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZGROMADZENIA BRACIALBETRYNÓW7 424,592883. 0000222141 FUNDACJA "NIESIEMY POMOC" 7 423,402884. 00002225122885. 00002814262886. 00000068492887. 0000085684TOWARZYSTWO WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ WYśSZEJ SZKOŁYTURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKUSTOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HUGONAKOŁŁĄTAJA W PRZEWORSKUSTOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCA" RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ UCZNIÓWNIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 IM. ŚW.ŁUKASZA WRUDZIE ŚLĄSKIEJFUNDACJA "KRESY 2000 DOM SŁUśEBNY POLSKIEJ SZTUCE SŁOWA, MUZYKI IOBRAZU W NADRZECZU KOŁO BIŁGORAJA"7 423,107 421,877 409,907 403,312888. 0000282287 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W JAROSŁAWIU 7 396,202889. 0000081526LOKALNA FUNDACJA OŚWIATOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANAPATRZYKA W LIPINKACH7 396,202890. 0000019012 FUNDACJA "ZAMEK SIEWIERSKI" IM. KSIĘSTWA SIEWIERSKIEGO 7 386,352891. 0000247270 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓRNICZYCH ORKIESTR DĘTYCH "GÓRNIK" 7 383,802892. 0000176673 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKSON" 7 383,402893. 0000096589TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY PRZYMŁODZIEśOWYM DOMU KULTURY W BIAŁYMSTOKU7 378,602894. 0000285945 FUNDACJA "DROGA DO DOMU" 7 366,502895. 0000227483UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIK" Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁSPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH7 359,522896. 0000105581 STOWARZYSZENIE "ŁÓDŹ RATUNKOWA" 7 346,702897. 00000936552898. 0000183376POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W GDYNISTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WWITNICY7 346,427 342,502899. 0000223225 KLUB SPORTOWY PARADYś 7 337,502900. 0000004502STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚWIETLIK" WPIŃCZOWIE"7 336,802901. 0000208399 STOWARZYSZENIE ROZWOJU NOWEJ WSI PRZYWIDZKIEJ 7 330,5075


2902. 0000198629 STOWARZYSZENIE POMOCY DIALIZOWANYM "NADZIEJA" 7 309,862903. 0000007324 OGNISKO TKKF "PRZYJACIEL KONIKA" 7 307,462904. 0000321492 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO ZABRZAŃSKIE 7 298,902905. 0000107034 STOWARZYSZENIE ORATORIUM IM. JANA PAWŁA II 7 295,222906. 0000211853 MIASTECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 7 293,802907. 0000109111 POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE 7 292,202908. 0000148945 POMOCNA DŁOŃ 7 291,202909. 0000046988 FUNDACJA ROZWOJU KULTURY I SPORTU "FORTUS" 7 282,002910. 0000314744 FUNDACJA NIEZALEśNEGO śYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HUSSAR" 7 276,002911. 0000068261 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 275,272912. 0000017774 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ZIEMIA BYDGOSKA" 7 271,302913. 0000031769 ELBLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 7 270,842914. 0000244481 STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNE DĘBE" 7 269,302915. 0000082055 SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE "AMICO" 7 268,502916. 0000001666 SIATKARSKI KLUB GÓRNIK RADLIN Z SIEDZIBĄ W RADLINIE 7 267,602917. 0000165137 STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU "MAR-KOT" 7 265,302918. 0000048429 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GORLICACH 7 254,902919. 0000348331STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ" SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH IM. ŚW. BRATAALBERTA7 251,892920. 0000049585 LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" W KOWALEWIE POMORSKIM 7 237,502921. 0000044055 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB BEZ KRTANI 7 237,102922. 0000224013 SZKOLNY KLUB SPORTOWY "ISKRA" 7 235,632923. 0000167127 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OD NOWA" 7 234,002924. 0000078252 GMINNY ZWIĄZEK "LUDOWE KLUBY SPORTOWE" WOŁCZYN 7 219,002925. 0000086337 JEDNOSEKCYJNY KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" WAŁBRZYCH 7 200,602926. 0000038714 SPOŁECZNY KOMITET POMOCY SZPITALOWI POWIATOWEMU W NOWEJ DĘBIE 7 194,302927. 00003616022928. 0000061818DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJREHKARD.PLSTOWARZYSZENIE "POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM" IM. JANINYPELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE7 187,307 184,182929. 0000108669 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU 7 179,602930. 0000133880 śAGAŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONEK" 7 163,102931. 0000209533 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE PODWÓRKO" 7 160,702932. 0000029247 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "BĄDŹMY RAZEM" 7 160,202933. 0000023398OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZIN Z PREDYSPOZYCJAMIDO NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH7 159,902934. 0000222325 PARAFIALNO - UCZNIOWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO - REKREACYJNE 7 149,202935. 0000088337 PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 7 144,402936. 0000315673 LIONS CLUB POZNAŃ ROTUNDA 7 141,002937. 0000155124 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI PŁOCKIEJ 7 139,882938. 0000100487 FUNDACJA "RAZEM BEZPIECZNIEJ" 7 135,002939. 0000029580STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE NA RZECZ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁYMUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU7 131,802940. 0000186782 BRZESKIE TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "STAL BRZEG" 7 128,102941. 0000004066 LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓW 7 123,302942. 0000292722 GMINNE STOWARZYSZENIE "UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY" 7 122,902943. 0000205632 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMKU W CHUDOWIE "CASTELLUM" 7 122,7076


2944. 0000249026 STOWARZYSZENIE "OGRÓD NADZIEI" 7 120,402945. 00000208052946. 0000215391STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW REKREACYJNYCH OŚRODKAWYPOCZYNKU DORAŹNEGO W ORZYSZUSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SAMODZIELNEGOPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWAOTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM7 119,417 119,402947. 0000035974 BRZESKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA 7 111,902948. 0000238898 FUNDACJA MŁODZIEś-EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ 7 111,002949. 0000014184 POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 7 104,062950. 0000205905 GDAŃSKI KLUB SPORTOWY "KORSARZ" 7 100,502951. 0000286073 STOWARZYSZENIE DLA WAS 7 087,702952. 0000239676 FUNDACJA IMIENIA JANA PAWŁA II 7 078,402953. 0000056478 STOWARZYSZENIE "RODZINA" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY Z TRUDNYCH RODZIN 7 074,412954. 0000088974 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "EZECHIASZ" 7 074,002955. 0000329963 KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 7 072,302956. 0000338132 STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W PILE 7 059,252957. 0000283158 STOWARZYSZENIE "HALLELU JAH" 7 040,502958. 0000341640POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W SŁUPSKU7 035,752959. 0000202244 WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 7 033,002960. 0000111294 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY IM. WANDY TOMCZYŃSKIEJ 7 030,522961. 0000208296 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SIENNICKIEJ 7 028,202962. 0000278628 NASZE DZIECI 7 026,702963. 0000063042 TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY 7 014,002964. 0000260174 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW śACZKA 7 008,102965. 0000022424 FUNDACJA POMOC SAMARYTAŃSKA 7 004,202966. 0000293488 FUNDACJA PROJEKT: POLSKA 7 003,602967. 0000233215 BOBRECKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "SPICHLERZ" 6 999,302968. 0000044885STOWARZYSZENIE POMOCY W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU CHORÓB SERCA"TWOJE SERCE"6 991,002969. 0000318531 STOWARZYSZENIE "UMIEM" 6 984,002970. 0000054030STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY DOMU DZIECKAIM.EWY SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIE6 972,402971. 0000043640 ZWIĄZEK BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 6 961,402972. 0000252539 FUNDACJA "MAMA" 6 961,262973. 00002896742974. 00000941062975. 0000114368FUNDACJA "MASZ SZANSĘ śYĆ" IMIENIA ANDRZEJA OLAKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁIMIENIA C.K. NORWIDASPOŁECZNY KOMITET WALKI Z GRUŹLICĄ I CHOROBAMI PŁUC - STOWARZYSZENIEPOMOCY CHORYMSPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD GROBAMI POLEGŁYCH śOŁNIERZY BATALIONU"ZOŚKA"6 954,406 946,466 942,602976. 0000277617 GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ 6 939,072977. 0000094027ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W OLSZTYNIE6 934,292978. 0000032779 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ 6 933,782979. 0000126648OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZACHOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"FIANCHETTO"6 931,602980. 0000125133 STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW 6 929,632981. 0000107534 KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" SOSNOWIEC 6 922,332982. 0000041415 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH-SWN 6 917,602983. 0000029422 SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI" 6 917,0077


2984. 0000253050 JASIELSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW 6 916,802985. 0000041609 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W DZIERZGONIU 6 916,312986. 00000192952987. 0000224100STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "DZIECIOM BIESZCZADZKIEJ SZKOŁY WZATWARNICY"STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IMIENIA KSIĘDZA WIESŁAWASIWCA6 914,706 907,892988. 0000196596 STOWARZYSZENIE "OGNISKO MIŁOŚCI" 6 902,402989. 0000224236 GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W PRÓSZKOWIE 6 902,402990. 0000227167 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ 6 901,602991. 0000174430 STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "STOKROTKA" W KOZULI 6 901,452992. 0000294218 MIEJSKI KLUB SPORTOWY JEZIORANY 6 894,502993. 0000200558 STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO NR 1 6 893,202994. 0000023391 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW "MACIERZ" 6 892,112995. 0000225114 MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKU 6 888,202996. 0000299112 STOWARZYSZENIE POMOCY CHIRURGII PILSKIEJ 6 888,202997. 0000118510 FUNDACJA FUNDUSZ WIECZYSTY CENTRUM DZIECIĘCEGO SYNAPSIS 6 887,882998. 0000167023 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIOSEK WYSPY WOLIN 6 885,302999. 0000035099 ROTARY CLUB JAROSŁAW 6 881,603000. 0000313177 FUNDACJA "WARBUD - WARTO POMAGAĆ" 6 881,103001. 0000079471 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W MNICHOWIE 6 872,603002. 0000230599 FUNDACJA ROZWOJU GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIOWACH 6 868,303003. 0000296775 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WYSPIAŃSKI" 6 866,203004. 0000179415 SURSUM CORDA 6 865,283005. 0000210134NAZARET ŚWIETLICA DLA DZIECI IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA STEFANAWINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO6 861,303006. 0000331493 POWIATOWY KLUB SPORTOWY "MOS" 6 860,703007. 0000350036POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W ŚWIDNICY6 860,613008. 0000227161 STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY TACY..." 6 856,903009. 0000039824 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII KLINICZNEJ W BYDGOSZCZY 6 856,203010. 0000072774STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WMATCZYNIE6 854,603011. 0000219444 STOWARZYSZENIE ALFA POLSKA 6 851,903012. 0000067081 TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 6 842,453013. 0000230693 FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TRAKT" 6 838,243014. 0000245927 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII "ADIUTARE" 6 834,803015. 0000233899 FUNDACJA OAZA śYCZLIWOŚCI 6 834,203016. 0000109124 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W DŁUśEWIE 6 828,703017. 0000063664STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI ALERGICZNYMI IZABURZENIAMI ODPORNOŚCI "ZIELONY BALONIK"6 826,003018. 0000350105 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JORDAN" 6 812,503019. 0000219632 KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI" 6 809,703020. 0000260631 STOWARZYSZENIE śEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6 807,403021. 0000190915 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM GAWROSZ 6 807,403022. 0000180424 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE IM.DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO 6 804,003023. 0000116936 W ŚWIECIE CISZY 6 800,003024. 0000029577 LIGA KOBIET POLSKICH ODDZIAŁ TERENOWY W ELBLĄGU 6 799,003025. 0000093531 AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE 6 796,7078


3026. 0000058363 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 6 790,003027. 0000252069 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W STRZAŁKOWIE 6 785,203028. 0000316751DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEśY ZNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "ISKIERKA"6 783,003029. 0000031048 BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŁUCZNICZKA" 6 782,703030. 00002197683031. 0000105528STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ"WSZYSCY DLA WSZYSTKICH"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA - ORGANIZACJA POśYTKUPUBLICZNEGO6 779,106 777,203032. 0000255125 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI CIESZKOWSKIEJ 6 757,303033. 0000135837 POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE 6 756,303034. 0000307240 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHIRURGII "SAMI DLA SIEBIE" 6 741,403035. 0000134494STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACHKOMUNIKACYJNYCH "POLITRAUMA"6 722,043036. 0000085533 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOMśYŃSKIEJ 6 721,803037. 0000075411 TOWARZYSTWO PAMIĘCI GENERAŁA JÓZEFA DOWBOR MUŚNICKIEGO 6 721,403038. 0000082314CHOCIANOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM SPECJALNEJTROSKI6 716,533039. 0000045031 KLUB ŚLĄSKICH AMAZONEK 6 716,053040. 00000235433041. 0000055831POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W KONINIEODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI ZKALECTWEM6 711,206 699,803042. 0000172752 WĄGROWIECKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO-MUZYCZNE 6 692,803043. 0000312232 USŁYSZ MARZENIA 6 685,203044. 00001827693045. 0000024029WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"WAśNA RÓśA"SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD STARYMI POWĄZKAMI IMIENIA JERZEGOWALDORFFA6 684,186 682,993046. 0000169159 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 195 W WARSZAWIE 6 681,803047. 0000308004 SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY-MŁODZI ŚWIATU ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 6 677,513048. 0000046890 LUDOWY KLUB SPORTOWY POMOWIEC 6 672,403049. 0000013316 KARMELICKA OCHOTNICZA STRAś POśARNA W TRUTOWIE 6 669,913050. 0000216162 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W GDYNI 6 665,703051. 0000190532 TOWARZYSTWO POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM 6 660,903052. 0000074749 STOWARZYSZENIE "HIPODROM" 6 657,903053. 0000150695 STOWARZYSZENIE "LEPSZE JUTRO" W PIESZYCACH 6 653,503054. 0000104203 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GRODZISZCZE I WSI RUDNICA 6 647,803055. 0000045964 FUNDACJA DLA MŁODYCH 6 641,993056. 0000317134STOWARZYSZENIE RODZICÓW I SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ "BLIśEJ CIEBIE" PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 I GIMNAZJUM NR 5 W ŚWIDNICY6 635,483057. 0000099504 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AD VITAM DIGNAM W KATOWICACH 6 634,663058. 0000286225 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RAZEM" 6 629,003059. 0000214730 CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL 6 623,073060. 0000197134 POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IDEA" 6 613,603061. 0000101545 LOśA PATRONÓW TEATRU 6 613,193062. 0000151792 SZKOLNY KLUB SPORTOWY "ORLIK" BRZEG 6 607,103063. 0000166224 STOWARZYSZENIE "POMÓśMY SOBIE SAMI" 6 606,703064. 0000218573 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNYMI SIŁAMI" 6 596,103065. 0000293444STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARSERCA"6 595,913066. 0000079477 STOWARZYSZENIE "DLA ALBIGOWEJ" 6 594,7079


3067. 0000002406 KLUB śEGLARSKI OSTRÓDA 6 590,303068. 0000345950 KATOLICKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SZACHOWY "VICTORIA" 6 586,203069. 0000239253 FUNDACJA "DOBRY DUSZEK" 6 573,003070. 0000144989 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ŚWIĄTNIK GÓRNYCH 6 567,303071. 0000058448 FUNDACJA "NIEPEŁNOSPRAWNYM I OCZEKUJĄCYM POMOCY" 6 550,703072. 0000035375 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 6 548,203073. 0000218704 UCZNIOWSKI KLUB śEGLARSKI "WODNIAK" W PILE 6 547,873074. 0000132596 STOWARZYSZENIE OFFICYNA 6 547,153075. 0000040714 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W WAŁBRZYCHU 6 546,403076. 0000027909 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOPOTU 6 544,703077. 0000175401 FUNDACJA "IDZIK" 6 533,703078. 0000256783 STOWARZYSZENIE "KU DOBREJ NADZIEI" 6 528,603079. 0000242851 STOWARZYSZENIE "SOPOCKI DOM" 6 521,503080. 0000208974 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 6 519,303081. 0000164712 BANK śYWNOŚCI W TCZEWIE 6 511,103082. 0000140523 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "STAL" SANOK 6 477,583083. 0000048565 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "AGAPE" 6 476,603084. 0000288928 UWOLNIJ MARZENIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY 6 472,003085. 0000117944STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I OPIEKUNÓW"NADZIEJA"6 464,123086. 0000112710 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 6 462,703087. 0000016720 SKARśYSKI KLUB "AMAZONEK" W SKARśYSKU-KAMIENNEJ 6 449,103088. 0000211901 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY 6 444,903089. 0000125256 TOWARZYSTWO MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W HOŁDZIE 6 442,203090. 0000273302 STOWARZYSZENIE "ROZWÓJ BUKOWINY" 6 441,603091. 0000252653 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW PIŁKARSKICH 6 438,803092. 0000049793 OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ 6 438,093093. 0000324245 FUNDACJA "PODAJ RĘKĘ" 6 436,603094. 0000074018SŁUPSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECKU I RODZINIE"KRĄG"6 435,403095. 0000227739 FUNDACJA "POMOC SŁUśBIE ZDROWIA" 6 434,603096. 0000124849 FUNDACJA MEDYCZNA MALMED 6 431,553097. 0000106099 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE 6 426,593098. 0000054280STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A`PAULO WLIMANOWEJ6 424,513099. 0000294314 TAURUS DZIECIOM 6 415,953100. 0000246687 STOWARZYSZENIE ZIEMI WOŁCZYŃSKIEJ "DWA SERCA" 6 415,403101. 0000313924 FUNDACJA "RAZEM" 6 414,703102. 0000196402 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIŁAWY 6 414,003103. 0000178601 FUNDACJA "RODZINA PRZYMIERZA" 6 410,003104. 0000172307 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "DWÓJKI" 6 408,933105. 0000248673CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE TECHNICZNE IM. EWARYSTA STOBNICKIEGO WCHEŁMIE6 406,003106. 0000074517 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE W KONINIE 6 405,303107. 0000109683 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGO 6 401,703108. 0000165425 PSZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSTĘPU W CHIRURGII 6 395,5080


3109. 0000326769 FUNDACJA USŁYSZEĆ AFRYKĘ 6 387,063110. 0000150602 POMORSKA FUNDACJA JAŚ I MAŁGOSIA 6 382,103111. 0000019979 STOWARZYSZENIE "JEDEN ŚWIAT" 6 381,903112. 0000275542 STOWARZYSZENIE "POD DĘBAMI" 6 374,323113. 0000253192 KALWARYJSKIE BRACTWO MĘKI PAŃSKIEJ 6 367,703114. 0000231635 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA" 6 362,903115. 00000114653116. 00002199863117. 0000245833STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCHSZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKUSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIAIM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIESTOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI, REWALIDACJIORAZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO"ŚWIAT NADZIEI"6 353,186 350,506 349,003118. 0000055532 STOWARZYSZENIE "RAZEM" W SULĘCINIE 6 348,503119. 0000020919 STOWARZYSZENIE "TEATR WĘGAJTY" 6 342,103120. 0000062869 STOWARZYSZENIE "TEATR KANA" UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 6 334,603121. 00002826733122. 00001917943123. 0000203213SŁONECZKO STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśYNIEPEŁNOSPRAWNEJODDZIAŁ MIĘDZYUCZELNIANY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO -KRAJOZNAWCZEGO W WARSZAWIEFUNDACJA NA RZECZ NIESIENIA POMOCY PRACOWNIKOM WYMIARUSPRAWIEDLIWOŚCI6 333,206 333,126 332,003124. 0000114184 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 6 330,103125. 0000238501 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ OJCÓW KAMILIANÓW 6 329,353126. 0000078096 POLSKI KLUB KAWALERYJSKI 6 328,773127. 0000140927 STOWARZYSZENIE CHIRURGICZNE "LAPAROSKOP" 6 325,603128. 0000023157 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "LOGOS" 6 325,103129. 0000075903 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ROKITA" BRZEG DOLNY 6 324,303130. 00002966013131. 0000039749STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH DZIECKA"PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 8 W SIERADZUSUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCHPSYCHICZNIE "NADZIEJA"6 324,306 321,503132. 0000106330 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE 6 318,303133. 0000218628 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI 6 314,043134. 0000230149 STOWARZYSZENIE "LEPSZY ŚWIAT" 6 309,293135. 0000060952 SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO 6 306,403136. 0000247123 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JAR" 6 301,503137. 0000232379SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWENUMER 7 W SZCZECINIE6 299,903138. 0000110116 FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6 289,903139. 0000064505 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "RACŁAWICE" 6 284,403140. 0000020786STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE"RODZINA" W SZCZECINIE6 275,793141. 0000205475 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" DĘBNO 6 274,003142. 0000032721 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 6 273,503143. 0000334825 STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH "SZCZĘŚLIWY DOM" W GDAŃSKU 6 264,803144. 0000194692 FUNDACJA "MARYSIA" 6 261,503145. 0000239731 FUNDACJA MALARSTWA POLSKIEGO 6 248,443146. 0000239622 FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 6 244,303147. 0000116168 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH W PACZKOWIE 6 235,903148. 0000346768 FUNDACJA "ZDROWIE PUBLICZNE W WIELKOPOLSCE" 6 232,2081


3149. 0000174927 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PINOKIO" 6 231,983150. 0000243742STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH"BEZPIECZNE śYCIE" W JAROSŁAWIU6 220,603151. 0000017172 STOWARZYSZENIE "RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA" 6 215,703152. 0000216519 LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY 6 212,503153. 0000046239 IŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z WADAMI SŁUCHU 6 210,103154. 0000180789 STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOBEL SPORT 6 208,903155. 0000194226 ALFA 6 204,603156. 0000299087 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA W LESZNIE 6 199,703157. 0000228073 MIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY "SKALNIK" SULEJÓW 6 198,703158. 0000113550 LIONS CLUB WARSZAWA NIKE 6 196,713159. 0000297966 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH 6 194,283160. 0000349948 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DĘBY OSIELSKO" 6 186,203161. 0000122925 FUNDACJA CENTRUM SZKOLENIA SĘDZIÓW "IUSTITIA" 6 184,523162. 0000063296 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LIPSKA 6 183,703163. 0000225428 KLUB SPORTOWY "GRYF" 6 181,503164. 0000325056 ŁAGOWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI ROWEROWEJ I PIESZEJ 6 175,703165. 0000292113 STOWARZYSZENIE KULTURY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WIĘŹ" 6 175,503166. 0000224989 KLUB KARATE "44" 6 163,403167. 0000274845 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "RAZEM" 6 163,003168. 0000031433 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I LUDZIOM STARSZYM "AID" 6 161,603169. 0000175850STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWASTASZICA W ZGIERZU6 155,203170. 0000077314 TYSKI ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 6 154,403171. 0000208145 KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "VIS" 6 145,103172. 0000107943 FUNDACJA ACADEMIA IURIS 6 142,133173. 0000022127 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE 6 141,133174. 0000021576 FUNDACJA WOJCIECHA NIEWIADOMSKIEGO "O LEPSZE JUTRO" 6 140,203175. 0000230280 SEJNEŃSKI KLUB SPORTOWY "POMORZANKA" SEJNY 6 127,923176. 0000008541 KIWANIS KLUB PUŁAWY 6 127,273177. 0000277270 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE DZIECI" 6 119,103178. 0000239947 STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KROŚNIE 6 118,003179. 0000293375STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W DOROHUSKU "POMOCNA DŁOŃ"6 115,203180. 0000030749 KLUB SPORTOWY "ŁOZINA" 6 108,903181. 0000089251STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W NOWYMSĄCZU6 103,293182. 0000238161 KULTURA I SPORT śYWIEC 6 100,203183. 0000248653 FUNDACJA ROZWOJU GMINY ŁĄCKO 6 098,403184. 0000064101 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA "UNITIS VIRIBUS" 6 097,803185. 0000334278 JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "CZARNA PODKOWA-GRÓDEK" 6 097,803186. 0000231887 MORĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZIN 6 096,933187. 0000219302 STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "SZARśA" 6 093,393188. 0000257416 STOWARZYSZENIE KAMELEON 6 092,493189. 0000068291 KLUB SPORTOWY "LECHIA" ZIELONA GÓRA 6 087,503190. 0000110151STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DONBOSCO-RZESZÓW"6 081,4082


3191. 0000103857 ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 6 079,603192. 0000249217WIEJSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE I RUCHOWO6 077,823193. 0000092138 MARIAŃSKI RUCH INICJATYW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH 6 074,103194. 0000152467 STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA ZDROWIA" 6 067,623195. 0000140513 FUNDACJA "BLIśEJ PIĘKNA" 6 066,703196. 0000024372 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLTECHNIKI POZNAŃSKIEJ 6 057,703197. 0000165780 FUNDACJA "ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM" 6 045,103198. 0000330660 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "CEKANÓW" 6 044,803199. 0000242305 FUNDACJA "DLA ZDROWIA" 6 039,903200. 0000043084 FUNDACJA "SIGNUM MAGNUM" 6 039,003201. 00002606783202. 0000182775TOWARZYSTWO AKTYWIZACJI MUZYCZNO-TEATRALNEJ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCHSTOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY, KULTURY, AKTYWNEGOWYPOCZYNKU, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "RAZEM RAŹNIEJ"6 034,446 032,603203. 0000181267 STOWARZYSZENIE JESTEŚMY RAZEM 6 024,503204. 0000017807 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W BYDGOSZCZY 6 015,603205. 0000086754 KONFEDERACJA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 6 014,303206. 0000209918 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY "PANACEUM" 6 009,003207. 0000208936 FUNDACJA "UKOIĆ BÓL DZIECKA" 6 004,403208. 0000060970 FUNDACJA "PŁOMYK" IM. JANINY KUŚ NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI WITOŃSKIEJ 6 002,193209. 0000168846 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 6 002,103210. 0000244279 STOWARZYSZENIE "DAJEMY NADZIEJĘ" 5 997,703211. 0000253126 FUNDACJA INSTYTUT MOWY 5 995,103212. 0000093656 LIGA KOBIET POLSKICH - ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W ŁODZI 5 984,103213. 0000267113STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEDLISKACH-BOGUSZ5 979,633214. 0000199963 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" W NIEMODLINIE 5 977,203215. 0000206146 FUNDACJA CENTRUM SAKRALNO-MŁODZIEśOWE 5 977,113216. 0000095630STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "POMOC OSOBOMNIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET"5 975,203217. 0000031626 MIEJSKI KLUB SPORTOWY WŁADYSŁAWOWO 5 964,403218. 00000197563219. 0000196290STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ASTMĄ, CHOROBAMI REUMATYCZNYMIORAZ MUKOWISCYDOZĄSTOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS"5 959,605 957,343220. 0000226369 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 5 949,503221. 0000031525 STOWARZYSZENIE KARDIOPULS 5 947,403222. 0000228584 POLSKA FEDERACJA SPORTU NIESŁYSZĄCYCH 5 947,303223. 0000273573 FORUM ROZWOJU WARSZAWY 5 944,703224. 0000014865 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PARSĘTY 5 943,803225. 0000084101 POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ 5 939,913226. 0000094493 OSTROWSKI KLUB KOSZYKÓWKI "SOKÓŁ" 5 933,303227. 0000152950STOWARZYSZENIE DAR SERCA DLA SERC WIELU NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJTROSKI5 925,003228. 0000098422 STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE "CANTORES MINORES" 5 920,443229. 0000114262 LUDOWY KLUB SPORTOWY "PASJONAT" W DANKOWICACH 5 908,703230. 0000167288 KLUB SPORTOWY "SPROTAVIA" 5 892,393231. 0000016288 POBIEDZISKI KLUB TENISOWY 5 890,6083


3232. 0000076686 STOWARZYSZENIE POLARIS - OPP 5 887,103233. 0000020509 TOWARZYSTWO KRZEWIENIA SPORTU "SIATKARZ" W JAROCINIE 5 884,753234. 0000123814 BIALSKI KLUB SPORTOWY "STAL" 5 882,603235. 0000135974 CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY "SERCE" 5 880,103236. 0000168137KLUB KOBIET "AMAZONKA" PRZY STAROGARDZKIM CENTRUM REHABILITACJI WSTAROGARDZIE GDAŃSKIM5 879,203237. 0000209392 POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 876,343238. 0000176470 STOWARZYSZENIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 5 873,703239. 0000167769INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY WEDŁUG METODY PROF. DRMED. J.ROTZERA5 866,203240. 0000225709 FUNDACJA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 5 865,203241. 0000222868 LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" 5 863,273242. 0000086466 FUNDACJA ULICY PIOTRKOWSKIEJ 5 861,103243. 0000061032 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL 5 854,103244. 0000163869 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 5 852,603245. 0000225705 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "ORZEŁ" W MROCZENIU 5 852,003246. 0000070129 FUNDACJA FLIS ODRZAŃSKI 5 848,303247. 0000135927 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE 5 845,303248. 0000312378 EDUKACYJNA SZANSA DLA WSZYSTKICH 5 844,203249. 0000156968 STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY SOMIANKA "SOMA" 5 839,263250. 0000136608 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI "TACY SAMI" 5 838,603251. 0000295198 STOWARZYSZENIE "śYĆ LEPIEJ" 5 838,003252. 0000364786POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W JELENIEJ GÓRZE5 835,003253. 0000238796 STOWARZYSZENIE "RAZEM ŁATWIEJ" 5 834,983254. 0000314814 STOWARZYSZENIE "SIÓDEMKA" W TARNOWIE 5 830,503255. 0000099233 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU TURYSTYKI 5 829,003256. 0000337908 TOWARZYSTWO SPORTOWE "MITECH" W śYWCU 5 823,103257. 0000129260 ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "CUKROWNIK" CHYBIE 5 821,403258. 0000146614STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE "LIRA" NIEWIDOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCHNIEPEŁNOSPRAWNYCH5 821,303259. 0000337793 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM 5 818,603260. 0000101574 STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W KIELCACH 5 815,203261. 0000194157STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WWARSZAWIE5 807,133262. 0000135677 DZIEŁO ODBUDOWY MIŁOŚCI, FUNDACJA D.O.M. 5 806,103263. 0000020187 ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "CIVILITAS" 5 805,103264. 0000261099 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GOSTYŃSKIEJ FARY 5 800,303265. 0000244273 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAZDY TERENOWEJ "DUROMUTT" 5 798,803266. 0000276112KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJITORUŃSKIEJ IM. WANDY SZUMAN5 794,803267. 0000084008 STOWARZYSZENIE INICJATYW NA RZECZ DZIECI ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ 5 788,803268. 0000149030 FUNDACJA IMIENIA DOKTOR MAGDALENY BARTOS 5 787,403269. 0000035474POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKINIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY5 783,903270. 0000308484 FUNDACJA MŁODE TALENTY 5 781,003271. 0000248225 STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTÓW ZIMOWYCH 5 780,503272. 0000292652 INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE TENISA ZIEMNEGO "GEM" 5 777,683273. 0000230980 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI IM. DR. J.DAŃKOWSKIEGO 5 775,4084


3274. 0000051378 STOWARZYSZENIE FAUNA 5 773,203275. 0000308734 KOMITET BUDOWY KAPLICY W PRZYSZOWIE 5 772,503276. 0000062859 STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR 5 767,713277. 0000061583GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA IM.TERESYWITKOWSKIEJ5 767,503278. 0000037699 KATOLICKI - LUDOWY KLUB SPORTOWY "JUVENTA-KOBEX" - STARACHOWICE 5 766,503279. 0000211180 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "PRO EDUCATIO" 5 764,403280. 0000081653 RUDZKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEBANALNYCH "IN-NI" 5 758,403281. 0000173984 KLUB ABSTYNENTA ARKA PRZY PARAFII ŚW. M. KOLBE 5 758,203282. 0000238614 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAJMY IM RADOŚĆ" 5 756,303283. 0000058894 ŚWIĘTY MARCIN - PATRON ZIEMI ODOLANOWSKIEJ 5 751,253284. 0000182890 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GDAŃSKIEJ GASTROENTEROLOGII "ENDOSIGMA" 5 750,103285. 0000101679 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ śYCIA" 5 745,503286. 0000146148 BESKIDZKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "REKORD" 5 744,903287. 0000299713 STOWARZYSZENIE "RAZEM" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO 5 741,403288. 0000220052 OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIASTA I POWIATU 5 740,203289. 0000051648 STOWARZYSZENIE LOKALNEJ SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ 5 729,503290. 0000116751 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 5 727,373291. 0000249221 STOWARZYSZENIE SZKOŁA BEZ BARIER W ŁAPACH 5 726,403292. 0000073068 STOWARZYSZENIE KULTURALNE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WARMIA" 5 716,073293. 0000216086STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN SAMISOBIE5 716,003294. 0000007966 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE 5 709,933295. 0000021452 KOCIEWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE 5 709,173296. 0000077589 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WĘGIERKACH 5 708,703297. 0000287488 FUNDACJA POMOCY UBOGIM ŚW.RITY Z CASCIA 5 704,063298. 0000036454 GIśYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE 5 702,003299. 0000323701 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY ORAZ ICH RODZIN "JADWIśANIE" 5 694,503300. 0000070745 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PEGAZ" 5 688,903301. 0000303201 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB TENISA W PŁOCKU 5 688,573302. 0000247174 MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE 5 677,603303. 0000243491 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ŁÓDZKIEJ GINEKOLOGII 5 676,403304. 0000215866 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ 5 672,413305. 0000352325 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE OSIEMNASTKI" 5 671,203306. 0000072731 FUNDACJA POMÓś SWOJEMU SERCU 5 668,503307. 0000003700 STOWARZYSZENIE "MEDAR" 5 668,463308. 0000175073 FUNDACJA ŚWIATŁO NADZIEI 5 667,993309. 0000296481 RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 5 661,503310. 0000211832 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA "KOZODAWSKI SAD" 5 661,203311. 0000063509 TOWARZYSTWO PRZYTUŁKU ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO W WARSZAWIE 5 657,443312. 0000030218 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 5 652,703313. 0000039215DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALEUNIERUCHOMIONYCH "NIEBIESKI PARASOL" W LEGNICY5 652,423314. 0000350685 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY FOTO "OLA" OSTRÓDA 5 649,963315. 0000120336 SZCZECIŃSKI ZESPÓŁ MUZYCZNY "JUST BIG BAND" 5 644,4085


3316. 0000147286 POLSKIE STOWARZYSZENIE śEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 644,203317. 0000259819 ROZWÓJ I PROMOCJA GMINY JASTRZĄB 5 638,603318. 0000138587 STOWARZYSZNIE ABSTYNENTÓW KLUBU "OPOKA" W PRZYSUSZE 5 634,263319. 00001897073320. 0000316201TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZPITALA PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALUPODKARPACKIM IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIESTOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY SPECJALNEJ TROSKI"SAMARYTANIN"5 632,805 631,283321. 0000012471 LIONS CLUB KROTOSZYN 5 617,603322. 0000238208 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW - KOŁO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE 5 617,433323. 0000121762 GŁOGOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 5 617,403324. 0000243663UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIBERO" PRZY PUBLICZNEJ SZKOLEPODSTAWOWEJ NR 4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM5 612,003325. 0000085851 FUNDACJA "PRO ARTE" 5 606,513326. 0000229661 FUNDACJA "CHAŁUBIŃSZCZAKÓW" 5 605,803327. 0000188844 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PELPLINA 5 603,603328. 0000170310 STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE "DOM POLSKI" 5 595,613329. 0000300684 STOWARZYSZENIE REHABLITACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 5 594,303330. 0000234732 LUDOWY KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" GÓRA 5 592,153331. 0000075340 ZIELONOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "GWARDIA" 5 590,503332. 0000244051STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 WRZESZOWIE5 589,803333. 0000102333 STOWARZYSZENIE śOLIBORZAN 5 584,003334. 0000020195 STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA KRZYWA 5 580,603335. 0000048660 FUNDACJA DZIECKO I SZTUKA 5 579,753336. 0000236702 FUNDACJA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 5 579,503337. 00003062143338. 0000355258STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - JANEK PRZYSPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W NYSIE IM. KS JANATWARDOWSKIEGOSTOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI AUTYZMU "ZROZUMIEĆŚWIAT"5 577,705 566,263339. 0000049736 STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KOMES" 5 552,703340. 0000035668 LUDOWY KLUB SPORTOWY "MAZUR" W KARCZEWIE 5 550,633341. 0000176175 POMORSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUMENTALISTÓW "ACADEMIA" 5 548,643342. 0000213662 STOWARZYSZENIE "PRO BONO HOMINIS-DLA DOBRA CZŁOWIEKA" 5 533,603343. 0000014149 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU "DINO" 5 525,703344. 0000227496 FUNDACJA "SPORT I OŚWIATA TO DOBRA LOKATA" 5 525,473345. 0000122675 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W ŁODZI 5 524,203346. 0000228321 KIWANIS KLUB KOZIOŁKI POZNAŃSKIE 5 517,623347. 0000230780 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH 5 514,303348. 0000314567 MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY TORUŃ 5 513,303349. 0000041870 TARNOBRZESKI KLUB SZACHOWY 5 510,903350. 0000041692FUNDACJA GENERAŁ ELśBIETY ZAWACKIEJ. ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIEARMII KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUśBY POLEK.5 510,303351. 0000119439 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKI BANK śYWNOŚCI 5 505,003352. 0000159741 FUNDACJA "POMÓśMY DZIECIOM POZNAĆ ŚWIAT" 5 501,203353. 0000113472 FUNDACJA "NUTA NADZIEI" 5 500,703354. 0000145450 OLESKI KLUB SPORTOWY 5 500,303355. 0000064491 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I śYCZLIWYCH 5 496,913356. 0000180389 AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE REDEMPTOR 5 493,8086


3357. 0000153636 KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W LIDZBARKU 5 493,803358. 0000115468 ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE 5 492,343359. 0000042147 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W STARYM MIEŚCIE 5 479,503360. 0000208961STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE"FERMATA"5 475,613361. 0000045224 FUNDACJA "AUTYZM W RODZINIE" 5 473,403362. 0000303884 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WINCENTÓW I OKOLICE 5 472,123363. 0000163423 STOWARZYSZENIE AMICUS 5 467,703364. 0000184512 PIASECZYŃSKIE TOWARZYSTWO KOLEI WĄSKOTOROWEJ 5 463,103365. 0000223744 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W POZNANIU 5 461,503366. 0000305404 STOWARZYSZENIE "AB OVO" 5 459,173367. 0000019848 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI IM.PROF.JANA SKOWROŃSKIEGO. 5 458,603368. 0000068839STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY SPECJALNEJ TROSKIIM.JANUSZA KORCZAKA5 457,503369. 0000184861 SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE 'AMAZONKA' 5 456,203370. 0000229006 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PŁOCKU 5 452,393371. 0000243903 STOWARZYSZENIE GDAŃSKIEJ ZASPY 5 449,803372. 0000151013STOWARZYSZENIE "PRO MUSICA VIVA" PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ ISTOPNIA W OLEŚNIE5 447,673373. 0000210938 STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE "MIEJSCE DLA CIEBIE" 5 441,303374. 0000238045 LUDOWY KLUB SPORTOWY WISŁA ŁĄCZANY 5 439,203375. 0000094089 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI WE WROCŁAWIU 5 436,903376. 0000209913 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 5 436,303377. 0000058731 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ - ŚLĄSKI BANK śYWNOŚCI 5 434,253378. 0000144428 FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI PROMOCJI ZATRUDNIENIA 5 433,803379. 0000207728 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY Z USZKODZENIEM MÓZGU 5 426,583380. 0000304238 STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH" 5 423,503381. 0000076947 OPOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 5 423,373382. 0000056171 STOWARZYSZENIE "COR-KARDIOCHIRURGIA GDAŃSKA O.P.P." 5 421,903383. 0000292136 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH "FOSTER" 5 421,703384. 0000230546 STOWARZYSZENIE "CARITAS CHRYSTI" 5 416,503385. 0000330804 FUNDACJA "BLIśEJ NATURY" 5 409,503386. 0000043177 FUNDACJA THEATRUM GEDANENSE 5 395,303387. 0000010924 LIONS CLUB - ELBLĄG 5 393,203388. 0000212842 KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "KALIBER" W MŁAWIE 5 389,303389. 0000128554 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LUBOCHNI 5 387,203390. 0000234949 SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ PARKINSONA 5 383,003391. 0000101994 FUNDACJA ORATOR 5 381,903392. 0000305559 FUNDACJA "AUTYZM BEZ TABU" 5 374,503393. 0000176675 TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W WYSZKOWIE 5 369,803394. 0000092796 POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA 5 361,803395. 0000030929 STOWARZYSZENIE RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 5 360,403396. 0000013407 INICJATYWA SAMORZĄDOWA RAZEM 5 360,403397. 0000258722 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "ZAWSZE RAZEM" 5 360,303398. 0000175391 KLUB SPORTOWY "LEGIONOVIA" 5 354,8087


3399. 0000200502PODPORA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSZKODOWANYCH WWYPADKACH DROGOWYCH I ICH RODZIN5 352,883400. 0000308081 REGIONALNE OGNISKO HISTORYCZNE "ROH" 5 348,673401. 0000113248 STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO NIWA 5 348,243402. 0000156393 STOWARZYSZENIE NA RZECZ JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ 5 347,163403. 0000297386STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH W OCHOTNICYDOLNEJ - MŁYNNE5 347,103404. 0000140287 POMOC POTRZEBUJĄCYM 5 346,083405. 0000208835FUNDACJA IM. J.MADISONA CENTRUM ROZWOJU DEMOKRACJI -JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE5 343,743406. 0000002681 RUDZKIE KONTO POMOCY RUDA ŚLĄSKA 5 341,633407. 0000052166WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KLUB ABSTYNENTÓW"VICTORIA"5 336,403408. 0000069077 OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI" 5 330,723409. 0000106868 FUNDACJA SZKOLNA IM. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 5 326,403410. 0000102786 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KARDIOCHIRURGII 5 323,003411. 0000158902 STOWARZYSZENIE "STOP KORUPCJI" 5 321,403412. 0000102162 POLICKIE STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ 5 320,763413. 0000271315 STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśY "ALF" 5 317,903414. 0000033460 ZWIĄZEK POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 5 316,963415. 0000072229 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA IM. KSIĘśNEJ DOROTY 5 312,183416. 0000226736 STOWARZYSZENIE UNIWERSYSTETU TRZECIEGO WIEKU W PŁOCKU 5 312,173417. 0000071988 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "SŁUśBA CZŁOWIEKOWI" 5 299,503418. 0000231536 EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE MŁODYCH FIZJOTERAPEUTÓW "YEAP POLSKA" 5 299,503419. 0000062320STOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO"DROGA I BEZPIECZEŃSTWO"5 293,693420. 0000070956 WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE 5 291,033421. 0000023462STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY WIEJSKIEJ "SZANSA" WELBLĄGU5 288,303422. 0000102211 FUNDACJA TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.MIKOŁAJA REJA 5 281,603423. 0000322384 STOWARZYSZENIE "ZRÓBMY TO" 5 281,203424. 0000076897SPOŁECZNE TOWARZYSWTO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 30W TYCHACH5 277,903425. 0000081683 KĘTRZYŃSKI KLUB TAŃCA SPORTOWEGO KORMORAN 5 269,203426. 00000629393427. 0000017639JAWORZNIACY FUNDACJA POMOCY BYŁYM MŁODOCIANYM WIĘŹNIOMPOLITYCZNYMSTOWARZYSZENIE NA RZECZ CHEŁMSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "ACTIVUM"5 266,605 266,303428. 0000053189 ZBĄSZYŃSKI KLUB śEGLARSKI 5 261,003429. 0000003418SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM INIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMśY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU5 260,003430. 0000283230 KLUB SPORTOWY "JAKUB" 5 257,403431. 0000227764 FUNDACJA "NASZA SZKOŁA" 5 254,823432. 0000303969STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY Z WADĄ SŁUCHU "W ŚWIECIEDŹWIĘKÓW"5 245,203433. 0000087595 FUNDACJA ESTRADOWEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEśY "EDA-ART" 5 237,103434. 0000081477 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 5 234,893435. 0000137328 PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 5 230,143436. 0000164582 PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO śEGLARSKIE W NOWYM TARGU 5 226,903437. 0000234526 KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM" 5 223,943438. 0000226543 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I ROZWOJU KULTURY 5 223,873439. 0000023832 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MOSZNEJ 5 223,1088


3440. 0000242112 STOWARZYSZENIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACY WSI MOSZCZANKA I SKRZEBOWA 5 217,003441. 00000094153442. 0000069196STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁYPODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH "PIĄTKA DZIECIOM"STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"NADZIEJA"5 211,805 209,703443. 0000246671 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ" 5 208,803444. 0000201594 FUNDACJA "WSPIERANIE NAUKI I OCHRONY ZDROWIA" 5 201,803445. 0000036602 ŁÓDZKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 5 201,003446. 0000174307 ORNECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 200,903447. 0000131749 LUDOWY KLUB SPORTOWY "POGÓRZE" 5 197,803448. 0000161452 FUNDACJA "EMERYT" 5 197,783449. 0000122979 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ODRA" 5 197,703450. 0000163353STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "LARIX" IMIENIAHENRYKA RUSZCZYCA5 190,003451. 0000090983 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGO 5 189,103452. 0000109184 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "LOB" 5 185,103453. 0000029969 ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ABSTYNENTÓW "RAJ" W KIELCACH 5 183,203454. 0000081077 KLUB SPORTOWY BOREK 5 181,203455. 0000006751 SOCJALNA FUNDACJA ŹLE SŁYSZĄCYCH 5 176,603456. 0000196567 FUNDACJA ROZWOJU DIALIZOTERAPII I NEFROLOGII 5 175,203457. 0000155459STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "JULIA MROCZKA" W ŁYSEJGÓRZE5 172,903458. 0000047143 STOWARZYSZENIE BRATNIEJ POMOCY IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO 5 172,203459. 0000027552 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SALUS" 5 160,403460. 0000233543 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "NERKA" 5 160,003461. 0000301701 STOWARZYSZENIE ROZWOJU PEDIATRII UŚMIECH DZIECKA 5 159,503462. 0000175645 GAUDEAMUS 5 157,603463. 0000075798 STOWARZYSZENIE "ORDO EX CHAO" 5 155,703464. 0000335687 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU LETNISKA JODŁÓW 5 145,003465. 0000302452 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KRASNOSTAWSKIEJ JEDYNKI 5 142,303466. 0000275644 STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA" 5 139,803467. 0000226485 PODKARPACKI ZWIĄZEK BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR 5 139,203468. 0000089672 KLUB KIWANIS - ZIELONA GÓRA "ADSUM" 5 137,603469. 0000102889 STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" 5 137,503470. 0000116584 OCHOTNICZA STRAś POśARNA URSUS 5 129,803471. 0000016575 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W ODRACH I ROZWOJU LOKALNEGO 5 129,603472. 0000053748 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W FARYNACH 5 119,603473. 0000309148 FUNDACJA POMOCY POTRZEBUJĄCYM POD PATRONATEM NIEPOKALANEJ 5 112,993474. 0000222226 KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" PIASKI 5 111,603475. 0000110346 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE 5 108,603476. 0000178935 GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 5 107,593477. 0000337413 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "SIEDLISKO POKOLEŃ" 5 106,903478. 0000022255 TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE "RODZINA" 5 105,703479. 0000038413 LIONS CLUB KATOWICE "BARBÓRKA" 5 102,603480. 0000235040 STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE "HARMONIA" 5 091,203481. 0000320725 STOWARZYSZENIE "NASZE ORLĘTA" 5 089,1089


3482. 0000237987 STOWARZYSZENIE "LIONS CLUB JAROCIN" 5 087,303483. 0000232972 GDAŃSKA FUNDACJA TWÓRCÓW I WYKONAWCÓW MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ 5 086,803484. 0000178726STOWARZYSZENIE RODZICÓW I TERAPEUTÓW NA RZECZ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "OPUS"5 086,243485. 0000100686 TOWARZYSTWO BAMBRÓW POZNAŃSKICH 5 085,503486. 0000222437 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 5 083,003487. 0000131627 STOWARZYSZENIE POMOCY DLA STARSZEJ GENERACJI "VIS MAJOR" 5 072,703488. 0000226013 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 5 072,303489. 0000086035 SŁUPSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKA" 5 072,303490. 0000306021INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START" WISŁA WWIŚLE5 069,803491. 0000228882 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM 5 062,543492. 0000043828 STOWARZYSZENIE "NASZA RADOMIA" 5 061,703493. 0000320711 STOWARZYSZENIE "BLIśEJ DZIECI" 5 059,103494. 0000292969STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM"OLIMPIA"5 058,403495. 0000106535 JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATY I PROMOCJI ZDROWIA 5 057,203496. 0000018943 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W GDYNI 5 056,713497. 0000184501 KLUB KIWANIS KOBIETA 2000 5 047,403498. 0000270241STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI ZESPOŁU SZKÓŁPONADGIMNAZJALNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ZIĘBICACH5 045,503499. 0000157112 TOWARZYSTWO TURYSTYKI ROWEROWEJ "CYKLISTA" 5 044,203500. 0000249439 FUNDACJA "OTWÓRZ SERCE" 5 041,803501. 0000306828 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "DWÓJKI" 5 038,903502. 0000078510 WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 5 038,603503. 0000003968 STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ 5 037,503504. 0000249468 STOWARZYSZENIE SPORT-MED 5 032,503505. 0000342860 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PRZYJAŹŃ" 5 030,203506. 0000029250 AUTOMOBILKLUB BIECKI 5 027,303507. 0000098018 GDAŃSKI KLUB FANTASTYKI 5 026,803508. 0000146275 MALBORSKIE STOWARZYSZENIE CHÓRU "LUTNIA" 5 024,003509. 0000223522 FUNDACJA READAPTACJI "BRAMA" 5 021,963510. 0000343258CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEśY "ORZEŁEK" WPRZEWORSKU5 020,603511. 0000005069 STOWARZYSZENIE "EKO-INICJATYWA" 5 020,403512. 0000048732 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "STRUKTURA" 5 015,393513. 0000015776 FUNDACJA "POKOLENIA-POKOLENIOM" 5 009,403514. 0000014042 STOWARZYSZENIE WIĘZIONYCH INTERNOWANYCH I REPRESJONOWANYCH "WIR" 5 007,603515. 0000319265 FUNDACJA DOBRO MATKI I DZIECKA 5 007,303516. 0000028157FUNDACJA NA RZECZ SPOŁECZNEJ POMOCY DZIECIOM IMIENIA EUGENIIKAMIŃSKIEJ ( 1892-1958 )5 005,603517. 0000008971 STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI 5 005,223518. 0000280228 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KISIELINA 5 005,103519. 0000210757 REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY KLUB SPORTOWY "SPARTA" 5 003,303520. 0000228561 FUNDACJA "SOLIDARNI STALOWEJ WOLI" 5 002,643521. 0000324859 FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT 5 001,103522. 0000071252 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KCYNI 5 000,603523. 0000084948 FUNDACJA "KRZYśOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO 4 999,0090


3524. 0000137882 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY DZIECI I MŁODZIEśY 4 989,303525. 0000352861DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIAŚW. KAROLA BOROMEUSZA4 987,283526. 0000306067 FUNDACJA FILMOWA SE-MA-FOR 4 987,203527. 0000034044 STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI Z USZKODZENIEM MÓZGU "SPERO" 4 984,803528. 0000340323POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W SĘDZISZOWIE MŁP.4 984,703529. 0000212272 FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA 4 979,803530. 0000054835 INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA 4 975,003531. 0000154315FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA W SULĘCINIE "NOWOCZESNA PRZYCHODNIA,DIAGNOSTYKA I SPECJALISTYKA"4 974,723532. 0000075261 OCHOTNICZA STRAś POśARNA "GRODZIEC" 4 972,903533. 0000334242STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA WSIEMIANICACH "EDUKACJA NA MIARĘ CZASU"4 968,503534. 0000300121 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY SZKOLE "NASZA SZKOŁA" 4 963,903535. 0000209485 GDAŃSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE "GEDANIA" 4 956,443536. 0000140654 KIWANIS INTERNATIONAL-KLUB ELBLĄG 4 956,403537. 0000024608 ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 4 951,303538. 0000299384UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI"SKORPIONY" LUBAŃ4 945,003539. 0000320777 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE SYMPATYKÓW ORKIESTRY DĘTEJ W SEJNACH 4 944,793540. 0000211222 MIEJSKI CZELADZKI KLUB SPORTOWY 4 940,903541. 0000011196 SULECHOWSKIE STOWARZYSZENIE " AMAZONEK " 4 935,903542. 0000005622NASZA SZKOŁA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WGRONOWIE GÓRNYM4 931,203543. 0000269051 FUNDACJA APETYT NA KULTURĘ 4 922,203544. 0000116683 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY PIAST WOLA 4 918,703545. 0000103661 KLUB AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE 4 918,403546. 0000338851 FUNDACJA ŚWIĘTEGO KILIANA 4 912,583547. 0000203707 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI GUBIŃSKIEJ 4 911,603548. 0000292013 STOWARZYSZENIE "NIE DZIELI NAS NIC" 4 911,113549. 0000210634 STOWARZYSZENIE PROMOCJI EDUKACJI "FUTURUM" 4 910,103550. 0000082868 SZPROTAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 909,703551. 0000095730 TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ "SŁONECZNI" 4 908,503552. 0000000650 RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI SZKÓŁKA PIŁKARSKA ROW W RYBNIKU 4 906,603553. 0000013685 MŁODZIEśOWY KLUB KOSZYKÓWKI MDK KIELCE 4 900,483554. 0000159532 STOWARZYSZENIE PROMOCJI TAŃCA NOWOCZESNEGO "MŁODZI TANCERZE" 4 898,403555. 0000326842 STOWARZYSZENIE "DOBRY ANIOŁ" 4 897,203556. 0000328314 TWOJE ZDROWIE - WALKA Z RAKIEM PIERSI 4 894,303557. 0000135882 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W STARYM LASKOWCU 4 892,903558. 0000289111 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RAKOWNI 4 892,163559. 0000083322 STOWARZYSZENIE "WIGILIA DLA SAMOTNYCH I BEZDOMNYCH" 4 891,303560. 0000045577 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DZIAŁDOWSKIEJ 4 890,563561. 0000124261 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH WOLI FILIPOWSKIEJ 4 887,903562. 0000245079 FUNDACJA DZIECI TAŃCA 4 885,803563. 0000119787 FUNDACJA "FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ" 4 884,103564. 0000108979 STOWARZYSZENIE KULTURY TEATRALNEJ "PIEŚŃ KOZŁA" 4 884,0091


3565. 0000015671 TOWARZYSTWO PROMOCJI I ROZWOJU ZIEMI KLECZEWSKIEJ 4 881,003566. 0000103399 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MUSZYŃSKIEJ W MUSZYNIE 4 878,133567. 0000168951 KLUB SPORTOWY "WARTA" 4 875,103568. 0000145890TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO W NOWYMMIEŚCIE LUBAWSKIM4 874,903569. 0000060055 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI 4 872,603570. 0000279718 TOWARZYSTWO MUZYCZNE W KRACZKOWEJ 4 867,853571. 0000023386 STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA "PRO FEMINA" 4 865,703572. 0000278437 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH "WŚRÓD NAS" 4 862,603573. 0000070424 BIAŁOBRZESKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 4 852,203574. 0000139950 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLINICZNEGO CENTRUM KARDIOLOGII 4 851,303575. 0000051961 POMOC POLAKOM NA PODOLU, WOŁYNIU, POKUCIU I BUKOWINIE 4 846,603576. 0000004935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK" W ELBLĄGU 4 841,903577. 0000025708STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ "OTWÓRZMYSERCA"4 837,063578. 0000292432 STOWARZYSZENIE "ZIELENIEC" 4 834,503579. 0000051072 TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH 4 832,003580. 0000061448 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI DOLIŃSKIEJ 4 830,603581. 0000308746 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA "JASTRZĘBIA ZDEBRZ" 4 823,903582. 0000050609BRÓDNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI "POMOST"4 821,093583. 0000097331 STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANS 4 819,703584. 0000099022 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA" 4 815,623585. 00001828583586. 00002319353587. 0000103124WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWAWIELKOPOLSKIEGOSTOWARZYSZENIE NA RZECZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJAKOPERNIKA W LUBINIEWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśYNIESŁYSZĄCYCH4 806,204 803,334 800,903588. 0000213589 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "OLIGUS" 4 794,603589. 0000230159 FUNDACJA "JESTEŚMY BY POMÓC" 4 788,303590. 0000282901 STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "RADESTA" 4 786,303591. 0000193382 POGOTOWIE SPOŁECZNE 4 785,913592. 0000070913 STOWARZYSZENIE OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W ZAMOŚCIU 4 781,403593. 0000213614 STOWARZYSZENIE RUDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 4 779,523594. 0000144995 FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU BIESZCZAD 4 768,403595. 0000143072 STOWARZYSZENIE "Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ" 4 765,003596. 0000293080 PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DEKO WŁOSZCZOWA 4 763,003597. 0000051218STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU OŚWIATY "śAK" WBISKUPCU4 758,703598. 0000168136 FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ 4 757,173599. 0000193124 STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM "NADZIEJA" 4 757,103600. 0000017921STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK" IM.HELENY WŁODARCZYK W NOWYM SĄCZU4 753,553601. 0000257777 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W PILE 4 748,353602. 0000262826 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PRZASNYSZU 4 745,303603. 0000248689 STOWARZYSZENIE "VOCATIO DEI" 4 744,203604. 0000054327 KLUB SENIORA "WRZOS" W BRANIEWIE 4 735,303605. 0000219035 JADŁODAJNIA ŚW. RYSZARDA PAMPURI 4 723,0092


3606. 0000240883 BIAŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO TENISOWE "KAWALERIA" 4 716,203607. 0000301193 FUNDACJA WSPIERANIA MŁODZIEśY WIEJSKIEJ - IUVENIS 4 712,493608. 0000102469 MIEJSKI KLUB SPORTOWY W OLSZTYNIE 4 711,703609. 0000140728 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 4 710,903610. 0000030115 FUNDACJA "ALEJA GWIAZD SPORTU" 4 709,703611. 0000221661 STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT 4 700,203612. 0000254079 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE 4 693,103613. 0000225300 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW W DĘBICY 4 690,803614. 0000327880 FUNDACJA SZPITALA "BARSKA" 4 682,803615. 0000191935 KLUB EKOLOGICZNY 4 681,603616. 0000135528 PODKARPACKI BANK śYWNOŚCI 4 667,803617. 0000223023 STOWARZYSZENIE "ONKOLOGIA SZCZECINECKA" 4 665,113618. 0000248901 STOWARZYSZENIE "OBYWATELE OBYWATELOM" 4 664,403619. 0000279418 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TOBIE" 4 660,403620. 0000230101 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY MŁODZIEśY "SZUKAM DROGI" 4 659,543621. 0000203720 STOWARZYSZENIE 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ 4 658,563622. 0000017487 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 4 658,463623. 0000353775 STOWARZYSZENIE AKCJA PARK SZCZYTNICKI 4 653,343624. 0000117616 FUNDACJA "BENE VOBIS" 4 653,063625. 0000074164 FUNDACJA IMIENIEM BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA DAMIANA 4 652,203626. 0000021187 TOWARZYSTWO ZIEMI OSTROWA LUBELSKIEGO 4 650,503627. 0000318946 KLUB PIŁKARSKI "STAROGARD" 4 645,103628. 0000235514STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU GARWOLIŃSKIEGO RAZEMŁATWIEJ4 642,103629. 0000058406 SUWALSKI KLUB BADMINTONA 4 639,703630. 0000006159 STOWARZYSZENIE ROZWOJU JUSTYNOWA I JANÓWKI 4 637,303631. 0000352882UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "PEGAZ" PRZY ZESPOLESZKÓŁ PRYWATNYCH W OPOCZNIE4 635,353632. 0000275411 FUNDACJA WIELODZIETNA RODZINA ZASTĘPCZA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 4 628,403633. 0000198027 FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU "PROMASTERS" 4 624,303634. 0000011769STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WKONIECWAŁDZIE4 621,063635. 0000087666 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W RZESZOWIE 4 615,903636. 0000306255 FUNDACJA TAK DLA ZDROWIA 4 612,403637. 0000019454 SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR. 10 W MILANÓWKU SPOŁ.TOW.OŚWIATOWEGO 4 599,703638. 0000320041 DOBRY SIEW 4 593,103639. 0000085939 STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 4 592,903640. 0000175528 STOWARZYSZENIE PARLAMENT DOBROCZYNNOŚCI 4 588,903641. 0000327330STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATAALBERTA W KRAKOWIE ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH4 586,403642. 0000289669 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEśY 4 585,703643. 0000125212 FUNDACJA POKOLENIA 4 582,403644. 0000053154 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "śAR" 4 574,003645. 0000268405 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRÓJKA" W EŁKU 4 571,103646. 0000261718 STOWARZYSZENIE "SERCU NA RATUNEK" 4 567,503647. 0000191829 FUNDACJA "PEWNA POMOC" 4 567,3093


3648. 0000223905 FUNDACJA "WSZYSCY RAZEM" 4 564,403649. 0000334419 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POśYTKU PUBLICZNEGO "ALIA" 4 559,503650. 0000358571 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" 4 559,103651. 0000262848STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA IIW PRZEWORSKU "JEDYNKA"4 555,403652. 0000184388 JANOWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY "HUMANUS" 4 552,593653. 0000145281 TOWARZYSTWO WSPIERANIA I PROMOWANIA SZTUKI LUDOWEJ "PILSKO" 4 549,713654. 0000067311STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLAJANA III SOBIESKIEGO4 549,203655. 0000001446 GLIWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH 4 548,883656. 0000077000 FUNDACJA IMIENIA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO 4 545,803657. 0000164073 STOWARZYSZENIE AKTYWNEJ REHABILITACJI I TURYSTYKI "SART" 4 543,303658. 0000092932 INICJATYWA HISTORYCZNA 4 536,503659. 0000080138 KOLEJOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WROCŁAW 4 536,103660. 0000317247 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPORTU SZKOLNEGO "SZESNASTKA" 4 530,403661. 0000321827 STOWARZYSZENIE RODZICÓW "PRZYJACIELE DZIESIĄTKI" 4 528,633662. 0000025826 KLUB TENISA STOŁOWEGO MOKSIR 4 520,603663. 0000032061 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RÓWNICA" W USTRONIU 4 520,503664. 0000044309FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU STUDIÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETULUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W TOMASZOWIE LUBELSKIM4 516,693665. 0000178248 FUNDACJA "POGRANICZE" 4 516,193666. 0000254907 PRZYJACIELE KARMELU 4 512,703667. 00000996603668. 0000219599FUNDACJA ROZWOJU LUBELSKIEGO WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IM. MGRWITOLDA ŁOBARZEWSKIEGOSTOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEWCZĄT I KOBIET POZOSTAJĄCYCH WSYTUACJACH KRYZYSU "ZWIĄZEK MARYJNY"4 512,604 511,703669. 0000345104 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM MARYJNEGO W OTYNIU 4 510,203670. 0000032204 FUNDACJA PRACOWNICZA ELEKTROWNI "ŁAGISZA" W BĘDZINIE 4 505,703671. 0000053487 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ 4 504,443672. 0000330444 STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE" 4 503,503673. 0000104401 STOWARZYSZENIE DOM TRZEŹWOŚCI 4 501,903674. 0000292293 INICJATYWY SPOŁECZNE - MECENAT 4 497,303675. 0000163011 ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY 4 490,813676. 0000003738STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓBKOBIECYCH W ZABRZU4 481,433677. 0000225540 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO 4 480,003678. 0000063842 FUNDACJA WARSZAWSKIEGO CHÓRU CHŁOPIĘCEGO 4 479,803679. 0000305558 MŁODE LWY STOWARZYSZENIE POśYTKU PUBLICZNEGO 4 479,103680. 00002583483681. 0000110547STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYSPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W SULĘCINIEWODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO4 470,404 457,603682. 0000071222 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE 4 452,403683. 0000046881 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU LEKARZA SENIORA 4 449,803684. 0000294642STOWARZYSZENIE GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI PAMIĘCI"NIEZAPOMINAJKA"4 448,913685. 0000325971 STOWARZYSZENIE POśYTKU PUBLICZNEGO "ODEON" 4 444,703686. 0000071041 FUNDACJA POMOCY SZKOLE IM. KS. ST. KONARSKIEGO 4 440,403687. 0000050551 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MRĄGOWIA" 4 437,603688. 0000097903STOWARZYSZENIE "KONTAKT" RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ NA RZECZOSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ4 433,5394


SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU3689. 0000041111 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 4 431,803690. 0000071154 POLSKIE STOWARZYSZENIE COLITIS ULCEROSA I CHOROBY CROHNA 4 430,203691. 0000013912 ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM 4 429,403692. 0000015119 STOWARZYSZENIE "NASZ RYMANÓW" 4 429,003693. 0000109726 GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONEK" 4 425,603694. 0000292238 STOWARZYSZENIE NIEPOKONANI 4 412,503695. 0000214498 BRODNICKI KLUB SPORTOWY "SPARTA" 4 410,403696. 0000132808 KLUB SPORTOWY "KONFEKS" LEGNICA 4 402,303697. 0000318793 KLUB PIŁKARSKI "FERAJNA" 4 400,003698. 0000087613 TOWARZYSTWO BRYDśOWE "SILESIA" W GLIWICACH 4 396,003699. 0000098259 STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 4 393,503700. 0000062465 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA" W OŚNIE LUBUSKIM 4 389,703701. 0000010009 KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START" 4 382,803702. 0000252810 FUNDACJA "BARDZIEJ BYĆ" 4 380,903703. 0000116301 MIEJSKI KLUB PŁYWACKI W SZCZECINIE 4 379,103704. 0000040332 FUNDACJA NAUKI I KULTURY NA ŚLĄSKU 4 379,003705. 0000071317STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WYCHOWANIA POPRZEZ SPORT I REKREACJĘ"KOKSOWNIK"4 374,503706. 0000072330 FUNDACJA WRO CENTRUM SZTUKI MEDIÓW 4 371,803707. 00000966783708. 0000014639ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POWIATURZESZOWSKIEGOTOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TAŃCA - KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO "DśETRZESZÓW-BOGUCHWAŁA" W BOGUCHWALE4 368,004 364,003709. 0000272630 WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE WINNER 4 363,543710. 0000111823 OCHOTNICZA STRAś POśARNA BIERUŃ NOWY 4 362,903711. 0000322970 SPIN 4 359,003712. 0000066876 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW BISKUPIAKA 4 354,603713. 0000065868 STOWARZYSZENIE "RODZINA POLSKA" 4 350,003714. 0000016207STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" WDĄBROWIE TARNOWSKIEJ4 349,303715. 0000168932 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W RACIBORZU - MARKOWICACH 4 348,403716. 0000048852 GDAŃSKI KLUB PŁETWONURKÓW "NEPTUN" 4 347,703717. 0000233726 OPIEKUŃCZOŚĆ 4 342,303718. 0000205430 SAMI DLA SIEBIE 4 339,303719. 0000046695OCHOTNICZA STRAś POśARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WEWROCŁAWIU4 337,803720. 0000238484 OPOCZYŃSKI KLUB AMAZONEK "OKA" 4 333,903721. 0000122161 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWE TYCHY-JAROSZOWICE 4 332,503722. 0000263457 FUNDACJA PCZ - JESTEŚMY BLISKO CIEBIE 4 328,903723. 0000215532 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I PSYCHOTERAPII 4 328,903724. 0000150148POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -KOŁO NR 1 W KUTNIE4 328,333725. 0000019658 STOWARZYSZENIE EMAUS 4 327,503726. 0000306281 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI TŁUSZCZAŃSKIEJ 4 324,903727. 0000169429 FUNDACJA "INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY" 4 324,703728. 0000135286 KRAKOWSKI KLUB SZACHISTÓW 4 318,803729. 0000226638STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" WŁĘCZYCACH4 318,7095


3730. 0000124548 FUNDACJA ROZWOJU WIOŚLARSTWA POLSKIEGO 4 318,703731. 0000050302 KASA IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO-FNDACJA POPIERANIA NAUKI 4 315,503732. 0000114324 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "GNIAZDO" 4 314,303733. 0000043809 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZINY W WEJHEROWIE 4 311,703734. 0000059009KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUśBIE NOWEJ EWANGELIZACJI- WSPÓLNOTAŚW. TYMOTEUSZA4 309,803735. 0000259887 WAŁBRZYSKI KLUB GÓRSKI I JASKINIOWY 4 302,803736. 0000028363 FUNDACJA IM. JACKA KRAWCZYKA 4 295,683737. 0000348681STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH INIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLORY NADZIEI"4 294,503738. 0000289411 FUNDACJA "WSZYSCY RAZEM" IM. ŚW. JANA DE LA SALLE 4 294,403739. 0000166962 ROTARY KLUB KRAKÓW WYSPIAŃSKI 4 287,803740. 0000209357 FUNDACJA "LEKO" 4 284,403741. 0000308935 FUNDACJA AKADEMICKA "NA PROGU" 4 283,603742. 0000221224 TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "DZIKUSY" 4 279,813743. 0000019336 STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI HANDZLÓWKA 4 278,003744. 0000061999 WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH "ŚWIT" 4 276,903745. 0000229804 FUNDACJA "OSTATNI REJS" 4 265,283746. 0000051381 SĄDECKO-PODHALAŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK śEGLARSKI 4 256,593747. 0000310500 SOPOCKI KLUB HOKEJOWY 4 245,103748. 0000295664 STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśY "TRATWA" 4 244,203749. 0000250295STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ PRZY DOMU POMOCYSPOŁECZNEJ4 242,703750. 0000118011 WARSZAWSKA GRUPA WYSOKOŚCIOWA S12 4 240,603751. 0000155360 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO 4 236,403752. 0000177462FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY Z WADAMI ROZWOJOWYMI "PODAJRĘKĘ"4 231,403753. 0000305252 EX LITTERIS LIBERTAS 4 221,903754. 0000230571 STOWARZYSZENIE "DZIESIĄTKA" 4 221,803755. 0000081114 STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM 4 218,293756. 0000230643 KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZPITALA "BUKOWIEC" 4 217,903757. 0000026942 LUDOWY KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" SOBOLÓW 4 213,603758. 0000174908 STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNE POMORZE" 4 210,503759. 0000271951 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA JÓZEFÓW" 4 203,603760. 0000066543 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 4 201,603761. 0000032751 STOWARZYSZENIE "SPRAWNI INACZEJ" 4 200,803762. 0000166743 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JAWOR" 4 199,203763. 0000117319 TOWARZYSTWO KULTURALNE "ECHO PYZDR" 4 194,003764. 0000187458 LUDOWY KLUB SPORTOWY "JORDAN" W JORDANOWIE 4 188,903765. 0000272597 KIWANIS INTERNATIONAL CLUB GDAŃSK 2000 4 188,703766. 0000251624 FUNDACJA POMOCY LUDZIOM PRZEWLEKLE CHORYM IM. HENRYKI GERBER 4 184,903767. 0000340828 UCZNIOWSKI KLUB HOKEJOWY KOBIET UNIA OŚWIĘCIM 4 182,503768. 0000141882 SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "BRAMA" 4 182,303769. 0000331353 LUDOWO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KWISA" 4 182,103770. 00000110783771. 0000100596STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO"LESZCZYNIACY" W ŚWIDNIKUSTOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJI "SEKCJAROWERZYSTÓW MIEJSKICH"4 182,104 176,8096


3772. 0000230342 MŁODZIEśOWY KLUB SPORTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE 4 175,803773. 0000060638 FUNDACJA ESPA 4 175,503774. 0000099464 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 4 174,903775. 0000053283 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR" W JANTARZE 4 173,303776. 0000156982 FUNDACJA "POMOC DZIECIOM WIEJSKIM" 4 173,303777. 0000020098STOWARZYSZENIE NA RZECZ TWORZENIA PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKAWYCHOWAWCZEGO DZIECI I MŁODZIEśY IŁAWSKIEJ "PRZYSTAŃ"4 172,103778. 0000295732 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU RODZINY - "SZANSA" W KIELCACH 4 171,303779. 0000053486 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WDZYDZ 4 169,143780. 0000078233 LUDOWY KLUB SPORTOWY "WOLANIA" W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ 4 166,003781. 0000287671PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁYPODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE4 161,203782. 0000099030 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI 4 160,603783. 0000280049 STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY ZABRODZIE "BRACTWO ZABRODZKIE" 4 156,303784. 0000199768 STOWARZYSZENIE BYŁYCH śOŁNIERZY I ARMII FRANCUSKIEJ "REN I DUNAJ" 4 156,303785. 0000231516 STOWARZYSZENIE CHÓR CECYLIAŃSKI W KRAKOWIE 4 154,303786. 0000295277 FUNDACJA "WSPIERAJMY ZDROWIE" 4 151,203787. 0000084679 LUBUSKI KOMITET EUROPEJSKI 4 149,603788. 0000020978EKOLOGICZNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRÓJMIEJSKIEGO PARKUKRAJOBRAZOWEGO4 144,603789. 0000226634 UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA" 4 144,403790. 0000065363 STOWARZYSZENIE CHÓR CAMERATA 4 142,903791. 0000272961 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO 4 140,503792. 0000031991 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM STARSZYM "PULS" 4 140,053793. 0000219243 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GORZĘDOWIE 4 139,503794. 0000277450FUNDACJA IM.PROF. JERZEGO DOERFFERA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI INAUKI NA WYDZIALE OKRĘTOWYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ4 139,503795. 0000202182 STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW śYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ EKO DAR 4 138,503796. 0000255157 UCZNIOWSKI KLUB śEGLARSKI "OPTI" CWM 4 137,203797. 0000005972FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII OGÓLNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WGORLICACH4 137,043798. 0000213812 METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE W LUBLINIE 4 136,103799. 0000167729 KIWANIS - KLUB GDAŃSK 2 "PRO FAMILIA" 4 132,003800. 0000159203POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO WŁODZI4 128,903801. 0000027357 FUNDACJA MIŁOSIERDZIA 4 124,503802. 0000307113 STOWARZYSZENIE "POLESKA DOLINA MIŁOSIERDZIA" 4 123,343803. 0000075955 FUNDACJA KULTURY I SZTUKI "PRO-ARTE" 4 121,303804. 0000305454 STOWARZYSZENIE "PERSPEKTYWA" 4 118,803805. 0000246636 STOWARZYSZENIE "PRO-ARTE" 4 117,733806. 0000225039 STOWARZYSZENIE "OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ" 4 110,203807. 0000078824 RUCH KULTURY CHRZESCIJAŃSKIEJ " ODRODZENIE " 4 108,703808. 0000302173 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZUCINIE 4 104,003809. 0000266616 KLUB SPORTOWY "POLONIA" 4 103,403810. 0000081122STOWARZYSZENIE MATKI BOśEJ KRÓLOWEJ POKOJU I POJEDNANIA WBIAŁYMSTOKU4 103,303811. 0000041176 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PIASKU 4 101,203812. 0000266553 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "CHÓR BEL CANTO" 4 100,303813. 0000028888 LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" 4 099,6097


3814. 0000226954 FUNDACJA NA RZECZ SPACYFIKOWANEJ PRZEZ HITLEROWCÓW WSI JAMY 4 097,653815. 0000195849 FUNDACJA "ZDROWIE PUBLICZNE" 4 089,203816. 0000252980STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO"POMOCNA DŁOŃ"4 087,703817. 0000205924 STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI 4 085,503818. 0000235486 KLUB AMAZONKI W DARŁOWIE 4 076,803819. 0000251578 CZŁUCHOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 4 073,903820. 0000196353 INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "SZUSUJMY RAZEM" 4 067,333821. 00002246413822. 0000032329STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BM I OCHRONYDZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI SZCZEPANOWSKIEJSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 11 W TYCHACH"TREDECIMA"4 062,504 061,003823. 0000000715 GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 4 060,803824. 0000208029 STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 4 058,393825. 0000254116 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA 4 056,233826. 0000283585 OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "śACZEK" 4 049,803827. 0000349909 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN 4 049,503828. 0000026673 FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SANUS" 4 047,103829. 0000321505 STOWARZYSZENIE "GÓRNICZY CHÓR MĘSKI" 4 046,303830. 0000163336STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWEGO STYLU śYCIA I PROFILAKTYKIUZALEśNIEŃ EXODUS4 043,103831. 0000119307 BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE MACZKOWCÓW 4 041,703832. 0000273793 STOWARZYSZENIE "GRUPA MUZYCZNA MIKANO" 4 039,603833. 0000238395 ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE ŚPIEWACKIE IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 4 033,203834. 0000078068 SŁUPSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "GRYF-3" 4 028,403835. 0000242624 POLSKO - NIEMIECKA FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WARMII 4 026,703836. 0000126818 STOWARZYSZENIE "ERKA" 4 023,703837. 0000215581STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ"PARASOL"4 023,623838. 0000003204 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE "JEROZOLIMA" W KUŹNI RACIBORSKIEJ 4 023,303839. 0000228985 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SIECIENIU 4 022,503840. 0000334537 TOWARZYSTWO EDUKACYJNE LOKOMOTYWA 4 019,803841. 0000077324 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "GRUNWALD" 4 018,503842. 0000013593 RZESZOWSKI KLUB OYAMA KARATE 4 015,703843. 0000073550TOWARZYSTWO BURSY GIMNAZJALNEJ IM. JANA BEDNARSKIEGO PODWEZWANIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI4 011,903844. 0000315885 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" 4 008,073845. 0000012340 BIELAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 007,503846. 0000244219 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 4 006,803847. 0000328154 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "BOROWIAK" 4 006,203848. 0000071397STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH BLISKICH I PRZYJACIÓŁ"JEDEN DRUGIEMU" W KĘTACH4 005,303849. 0000330532 SŁYSZEĆ ZNACZY śYĆ 4 002,003850. 0000335461 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH 3 997,803851. 0000244836 STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. K. MICHALCZYKA 3 991,503852. 0000084000 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WYSZKOWIE 3 988,503853. 0000317228 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADOMSKIEJ FARY 3 986,403854. 0000222991 STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" 3 984,603855. 0000158864 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "PRZYTUL MNIE" 3 984,1098


3856. 0000121003 FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ" 3 977,223857. 0000078882 VIVA KULTURA 3 976,003858. 0000136524CENTRUM INFORMACJI I ORGANIZACJI BADAŃ FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWAPODATKOWEGO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ PRZY WYDZIALEPRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU3 970,403859. 0000086033 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO 3 964,383860. 0000290941FUNDACJA SERDECZNEJ TROSKI NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I WPODESZŁYM WIEKU3 962,203861. 0000040868 STOWARZYSZENIE "OLSZÓWKA" 3 958,203862. 0000309543 STOWARZYSZENIE ROZWOJU OŚWIATY GMINY BOGUCHWAŁA 3 954,903863. 0000079926 KLUB SPORTOWY QUICK MIX "STRZELINIANKA" 3 952,803864. 0000343956 STOWARZYSZENIE "AKADEMIA PIŁKI NOśNEJ DZIECI I MŁODZIEśY OKS 1945" 3 952,503865. 0000067724 FUNDACJA "NON LICET" POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE 3 946,903866. 0000094435 KLUB SPORTOWY "UNIA" KOLONOWSKIE 3 945,903867. 0000238207 ŚWIDNICKI KLUB śEGLARSKI "QBRYG" 3 941,203868. 0000278293STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GIMNAZJUM NR 3 IM. PODRÓśNIKÓW IODKRYWCÓW POLSKICH W OLEŚNICY "ROZWINĄĆ SKRZYDŁA"3 940,503869. 0000200446 KLUB SPORTOWY BURZA BOROWA WIEŚ 3 938,303870. 0000327988 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZÓSTKI 3 934,003871. 0000019307 STOWARZYSZENIE "AMOR OMNIA VINCIT" 3 933,503872. 0000169477 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ P.N. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI 3 930,503873. 0000029731 WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 3 928,303874. 0000254661 STOWARZYSZENIE GKS ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH 3 922,903875. 0000206905 UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "TRIATHLON" LUBIN 3 922,473876. 0000112999STOWARZYSZENIE - KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKI" PRZYPODKARPACKIM OŚRODKU ONKOLOGICZNYM W BRZOZOWIE3 916,603877. 0000262756 FUNDACJA DLA TCZEWA 3 915,003878. 0000263404 USTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - śYJ KOLOROWO 3 913,603879. 0000061865 ZESPÓŁ REGIONALNY KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 3 911,733880. 0000216423 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ PAUZA 3 910,603881. 0000203599 STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI 3 905,903882. 0000023615 POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA 3 904,403883. 0000206454 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "PŁETVAL" POLKOWICE 3 902,603884. 0000107241 STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE "PATRONAT" 3 901,703885. 0000193829 STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY" 3 898,903886. 0000143234 GMINNE ZRZESZENIE "LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE" W STRZELECZKACH 3 895,703887. 0000056352STOWARZYSZENIE UPAMIĘTNIENIA OFIAR ZBRODNI UKRAIŃSKICHNACJONALISTÓW3 894,503888. 0000097795 FUNDACJA "OBIEKT ZABYTKOWY OPACTWO CYSTERSÓW W SULEJOWIE" 3 892,503889. 0000122445 STOWARZYSZENIE "KLUB OLIMPIJCZYKA W PŁOCKU" 3 891,913890. 0000248498 POMOC W INTEGRACJI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 3 890,503891. 0000023885 CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEśY "ORŁY RZESZÓW" 3 889,303892. 0000222760 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB NARCIARSKI "POD STRÓśĄ" 3 888,703893. 0000226770STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ"CRESCENDO"3 888,423894. 0000208114 STOWARZYSZENIE "CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INTEGRACJI I EDUKACJI" 3 885,503895. 0000231128 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ 3 885,303896. 0000009649 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W BRZESZCZACH 3 884,9099


3897. 0000315249 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA ŁUSZCZYCĘ 3 880,503898. 0000327166 STOWARZYSZENIE BEZPIECZNA MŁODOŚĆ IM."GRZEGORZA" 3 879,603899. 0000212708GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORLĘTA" GMINY KŁODZKO Z SIEDZIBĄ WKROSNOWICACH3 879,503900. 0000045491 FUNDACJA "PRO MUSICA VIVA" 3 879,403901. 0000265433 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET III WIEKU 3 879,403902. 0000035891 NOWOSOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 3 872,803903. 0000226106PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY I ICHRODZIN "TĘCZA"3 872,803904. 0000291086 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA STRADZIEC" 3 868,303905. 0000032859 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 47 3 865,203906. 0000197865 STOWARZYSZENIE "DOBRY DOM" 3 862,303907. 0000066211 KROŚNIEŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK śEGLARSKI 3 862,203908. 0000262492 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 3 860,903909. 0000236303 STOWARZYSZENIE JEDNOŚĆ DLA SZKOŁY W WOLI WIĄZOWEJ 3 857,803910. 0000213581 POLSKI KOMITET POMOCY DZIECIOM 3 857,603911. 0000283769 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY 3 856,303912. 0000115603 FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH 3 855,403913. 0000185379 STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE 3 855,003914. 0000090491STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW KOŁO ODRA-BAŁTYK WSZCZECINIE3 854,583915. 0000140440 DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET 3 853,603916. 0000247711 FUNDACJA ANIMACJI ARTYSTYCZNEJ "SZACHRAJ" 3 851,803917. 0000055826 GŁUCHOŁASKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE 3 849,103918. 0000170673 FUNDACJA IM. TOMASZA JAKUBA MICHALSKIEGO 3 848,403919. 0000059570 BIELSKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI 3 847,703920. 0000005654 FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO 3 847,103921. 0000342244 KIERUNEK PRZYGODA 3 845,003922. 0000216300 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-POLESIE 3 843,903923. 0000022109 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "PIAST" IM.WINCENTEGO WITOSA 3 841,593924. 0000084959 FUNDACJA "PONAD GRANICAMI" IM. ŚW. JACKA ODROWĄśA 3 840,603925. 0000199255 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB SŁABYCH SINAPIS 3 839,503926. 0000052758 FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ" 3 836,403927. 0000045366 KLUB SPORTOWY "GORCE" 3 834,203928. 0000156681 RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI "EUROPA DONNA - DĘBICA" 3 830,943929. 0000326055 STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "NAPOLEOŃSKA ZAGRODA" 3 830,103930. 0000016132 TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "KAZIMIERSKA FARA" 3 829,203931. 0000229677 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PODLASIE" W SOKOŁOWIE PODLASKIM 3 822,303932. 0000056257 KLUB SPORTOWY "SUDETY" JELENIA GÓRA 3 810,403933. 0000230385 KĘTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 3 805,703934. 0000099699 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZAPORA" WAPIENICA 3 805,303935. 0000138544STOWARZYSZENIE "SALUTARIS" ROZWIJANIA INICJATYW PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH3 805,103936. 0000221217 STOWARZYSZENIE FLOTA POLSKA DN 3 801,003937. 0000069804 FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM W GDAŃSKU 3 800,803938. 0000248193 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRUDNIKU 3 796,80100


3939. 0000004540STOWARZYSZENIE PERSONA NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIAPSYCHICZNEGO Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU3 788,903940. 0000164462 FUNDACJA VIRIBUS UNITIS-POŁĄCZONYMI SIŁAMI 3 785,303941. 0000102287 POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE 3 784,373942. 0000045725 TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 3 779,403943. 00002115633944. 0000034507STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I CHORYCHPSYCHICZNIE "POMOST"RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR SERCA" RYSIPON - DAR SERCA3 777,203 776,693945. 0000279330 STOWARZYSZENIE MEIJIN 3 774,703946. 0000218340 KUJAWSKO POMORSKIE STOWARZYSZNIE POMOCY BLIŹNIEMU "JUDYM" 3 771,303947. 0000182109 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZARZECZE 3 770,703948. 0000110519 STOWARZYSZENIE "TOWARZYSTWO PRACY TWÓRCZEJ" W BIERZWNICY 3 769,303949. 0000172918 FUNDACJA CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH 3 769,303950. 0000087597 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO 3 766,403951. 0000045439 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "START" W NIDZICY 3 763,103952. 0000003007 STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "SOCJAL" W BRANIEWIE 3 758,433953. 0000284227 KLUB SPORTOWY "POGOŃ" ŁAPY 3 758,403954. 0000277530 FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS 3 749,653955. 0000034615SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR. 91 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO3 743,503956. 0000139899 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE W LUBLINIE 3 742,803957. 0000192888 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZAŁAMAISTEK I MAśORETEK 3 742,603958. 0000035605 ŚWIĘTOKRZYSKI BANK śYWNOŚCI 3 741,903959. 0000273382 STOWARZYSZENIE PRZECIW BEZPRAWIU 3 741,603960. 0000278531STOWARZYSZENIE POMOCY LICEUM IM.MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIEMAZOWIECKIM3 735,473961. 0000164472 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DZIWISZOWIE 3 734,403962. 0000063090 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISSA" 3 733,003963. 0000122993 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ARKADIA 3 731,303964. 0000013743 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "INTEGRITAS" RODZINA - SZKOŁA - ŚRODOWISKO 3 729,603965. 0000330663 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE "REUMA-PODLASIE" 3 728,603966. 0000042621STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "LASOWIACY"IM.IGNACEGO WACHOWIAKA3 728,223967. 0000261441 STOWARZYSZENIE "NASZA TRÓJKA" 3 728,003968. 0000019459 STOWARZYSZENIE POMOCY "LARUM" 3 727,983969. 0000130923 FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NEUROLOGII "NEUROLOGIA BYDGOSTIENSIS" 3 727,603970. 0000219331 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "NOWE śYCIE" 3 727,103971. 0000230259 FUNDACJA PP TERAZ śYCIE 3 721,703972. 0000027592STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU REHABILITACJI I POMOCYPOSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH3 721,303973. 0000095147 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ANNY JENKE 3 721,303974. 0000230512 STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 3 719,533975. 0000047208STOWARZYSZENIE "POMOC" PRZY ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZYM INOWORODKOWYM SZPITALA W OŁAWIE3 718,003976. 0000210172 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI W POZNANIU 3 716,003977. 0000310648 FUNDACJA DOM RODZINY OLIMPIJSKIEJ 3 715,603978. 0000153400STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ PRZYZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 W KIELCACH"SZANSA DZIECIOM"3 712,503979. 0000312230 STOWARZYSZENIE PROMOWANIA NAUKI PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 3 711,90101


IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRUDNIKU3980. 0000039448 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 3 711,103981. 0000176381 STOWARZYSZENIE EUROJEDYNKA 3 698,003982. 0000348505STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 83 WE WROCŁAWIU"NASZA SZKOŁA"3 697,203983. 0000277569 STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU WSI BRONISZÓW I RADWANÓW" 3 694,803984. 0000100777 FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INTEGRACYJNYCH 3 694,603985. 0000001638 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "ŚLĄSK" W ZABRZU 3 690,303986. 0000279701 STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI ZŁOTNIKI 3 689,903987. 0000179211FUNDACJA WSPIERANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ MIASTA I GMIN ZIEMI OLECKIEJ"ZDROWE OLECKO"3 689,603988. 0000054662 FUNDACJA NA RZECZ HISTORII I TRADYCJI WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 3 685,963989. 0000285728LEGNICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA"OTWÓRZ SERCE"3 684,073990. 0000250398 WOJSKOWE STOWARZYSZENIE TENISOWE GARNIZONU WARSZAWA "RETURN" 3 681,703991. 0000151203 ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "ŚWIDNICA" 3 680,203992. 0000150274STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "TĘCZA" IM. MACIEJA KOSTKI WRADLINIE3 679,113993. 0000203893 FUNDACJA - PRZYGODA Z EDUKACJĄ 3 676,703994. 0000022539STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI LUBELSKIEJ IM. WANDYKANIOROWEJ3 670,603995. 0000128090 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JUTRZENKA" 3 669,603996. 0000261914 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 3 662,293997. 0000046071 TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE 3 656,903998. 0000258968KRESOWE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE IM. ORLĄTLWOWSKICH W śARACH3 654,203999. 0000047970 TOWARZYSTWO NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY 3 653,204000. 0000002838 OCHOTNICZA STRAś POśARNA GŁOśYNY W RADLINIE 3 652,504001. 0000148282STOWARZYSZENIE OSÓB DOTKNIĘTYCH PADACZKĄ I PRZYJACIÓŁ "SPOKOJNAGŁOWA"3 648,254002. 0000128521 FUNDACJA SEMPER POLONIA 3 648,004003. 0000012301 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WIEJSKICH DZIECI I OSÓB W PODESZŁYM WIEKU 3 645,504004. 0000203826 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEśY I ICH RODZINOM - ELPIS 3 641,474005. 0000181348 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH 3 636,604006. 0000045778 TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI 3 634,394007. 0000016109 KLUB śEGLARSKI "AUGUST" 3 633,804008. 0000051150STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "WZAJEMNA POMOC" WRADOMIU3 629,904009. 0000328606 FUNDACJA IM. JANUSZA KORCZAKA 3 628,104010. 0000207211 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA śYCIA W MARYI-MAGNIFICAT" 3 625,574011. 0000277390 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA W ZESPOLE TURNERA 3 625,504012. 0000229114 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "IKAR" MIELEC 3 622,504013. 0000081853 TOWARZYSTWO SPORTOWE BBTS BIELSKO-BIAŁA 3 619,404014. 0000071360 FUNDACJA JUDAICA 3 603,404015. 0000073055 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE 3 596,544016. 0000222081 FUNDACJA "DOM POLICYJNEGO SENIORA" 3 596,364017. 0000353364 OCHOTNICZA STRAś POśARNA-LAZARUS 3 594,204018. 0000209029 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE,PROFILAKTYKI I TERAPII 3 593,904019. 0000236719 ZWIĄZEK GMIN I STOWARZYSZEŃ GRUDZIĄDZKI BANK śYWNOŚCI 3 592,40102


4020. 0000035130STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI, MŁODZIEśY I OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY TARNÓW OPOLSKI3 590,304021. 0000201092 YACHT KLUB CZŁUCHÓW 3 586,304022. 0000041352 OCHOTNICZA SŁUśBA RATOWNICZA 3 585,804023. 0000168138 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU UROLOGII 3 580,804024. 0000274959 STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE "NASZ DOM" W RACICACH 3 579,804025. 0000215324 TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI KURPIOWSKIEJ 3 571,904026. 0000264847 FUNDACJA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 3 565,904027. 0000127733 LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZANIEC" W CZAŃCU 3 565,304028. 0000137560 STOWARZYSZENIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEśY 3 561,344029. 0000093806 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KONARZYCACH 3 559,504030. 0000268236 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ROZTOKACH 3 559,204031. 0000022742 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA śORY 3 555,604032. 0000060003 FUNDACJA "ROKOR 1" 3 552,904033. 0000260223 STOWARZYSZENIE RODZICÓW PO PORONIENIU 3 552,104034. 0000175759 FUNDACJA POMOCY I PROMOCJI KOMBATANT 3 551,604035. 0000051660 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA DUCHOWA "ISKIERKI" W BYDGOSZCZY 3 550,304036. 0000134083 STOWARZYSZENIE "POLITES" 3 550,304037. 0000117047 GŁOGOWSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 3 545,704038. 0000207792 STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI ŁĄKA PRUDNICKA "ZŁOTY POTOK" 3 545,294039. 0000060904 LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA 3 543,404040. 0000249501 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ISPINA 3 542,504041. 0000082040 STOWARZYSZENIE POMOCY "LUDZIE LUDZIOM" 3 540,204042. 0000151562 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPÓLNA RADOŚĆ 3 540,104043. 0000242715 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "PRZYSTAŃ NA PARKOWEJ" 3 536,904044. 0000219050 STOWARZYSZENIE AKADEMIA ORŁA 3 536,404045. 0000312236 FUNDACJA SZKWAŁ - MORZE DLA MŁODZIEśY 3 535,604046. 0000121295 STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM" 3 534,904047. 0000225360 STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM DIALIZOWANYM "NEFRO" 3 533,604048. 0000182517 FUNDACJA "DROGA śYCIA" 3 530,804049. 0000111401 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA "BORUSSIA" 3 528,604050. 0000026006 JACHT KLUB "OSTROWIEC" 3 525,904051. 0000047361 TOWARZYSTWO "PRZYJACIELE SZKOŁY" 3 525,104052. 00000594844053. 0000151204NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NOWYMSĄCZUSTOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI I RESOCJALIZACJI IM.HANSA CHRISTIANA KOFOEDA W SIEDLCACH3 524,303 521,404054. 0000241976 KLUB SPORTOWY "WATRA MROZY" 3 520,504055. 00001729194056. 00001095854057. 0000224217FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGOREJONU GŁOWNASTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA I EDUKACJIMEDYCZNEJ POWIATU DĄBROWSKIEGOSTOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW I MENADśERÓW POMOCY SPOŁECZNEJ IOCHRONY ZDROWIA REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI3 515,703 511,503 510,804058. 0000035760 STOWARZYSZENIE "RODZINA KATYŃSKA" W OPOLU 3 510,354059. 0000334313STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI ZESPOŁU GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W POLSKIEJ CEREKWI3 510,004060. 0000302941 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SIATKARSKIE "AMONIT RUDNIKI" 3 508,704061. 0000301430 FUNDACJA "ROPUH" - ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 3 507,50103


UPOWSZECHNIAJĄCYCH HARCERSTWO IMIENIA HARCMISTRZA RADOSŁAWATURZAŃSKIEGO4062. 0000010871 DOBRZYŃSKO-KUJAWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 3 498,204063. 0000054999 FUNDACJA ROZWOJU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE 3 494,004064. 0000262260 KASZUBSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE 3 493,604065. 0000245561TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICHODDZIAŁ W RZESZOWIE3 493,404066. 0000236933 MIEJSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 3 491,604067. 0000245039 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W BANINIE 3 489,404068. 0000207442 STOWARZYSZENIE PROPAGUJĄCE IDEE KAZIMIERZOWSKIE 3 488,904069. 0000205403 KLUB SPORTOWY "MOGIELANKA" 3 484,504070. 0000060308 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH 3 484,004071. 00000455654072. 0000029536STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNEJUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUWIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "RODZINA - RODZINIE"3 482,303 482,064073. 0000313922 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI 3 481,104074. 0000224281 STOWARZYSZENIE "KAMERTON" 3 476,204075. 0000295581 PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "ARKA - WILAMOWICE" 3 475,704076. 0000213334 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "OLAVIA" 3 471,804077. 0000014813 LUBELSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 3 470,004078. 0000213043 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JASIENICA DOLNA I WSI DROGOSZÓW 3 469,604079. 0000088511 FUNDACJA "OŚRODEK INFORMACJI ŚRODOWISK KOBIECYCH - OŚKA" 3 464,404080. 0000072635 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LASKACH 3 463,544081. 0000207800 SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE" 3 458,304082. 0000255565 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ "SKARB" 3 457,144083. 0000071635 JACHT KLUB "OPTY" 3 448,004084. 0000316611 STOWARZYSZENIE "KUŹNIA NOWOWIEJSKA" 3 441,404085. 0000043938 STOWARZYSZENIE REGIONALNE "NADODRZAŃSKI ZAKĄTEK" 3 440,604086. 00002230544087. 0000284744MIĘDZYSZKOLNY OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "SŁONECZNY STOK" WBIAŁYMSTOKUSTOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓWMAZURSKIEJ WSI GROM3 430,403 425,304088. 0000330326 STOWARZYSZENIE KRZYSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI" 3 425,204089. 0000131549 WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 3 423,504090. 0000024368 TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 3 422,704091. 0000283723 FUNDACJA DLA DOBRA WSPÓLNEGO 3 418,804092. 0000340572 STOWARZYSZENIE ZGORZELECKICH MANDOLINISTÓW 3 418,404093. 0000095191 ŚRODOWISKOWE WARSZAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 3 417,304094. 0000052851STOWARZYSZENIE RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE P.N."DZIECKO MIŁOŚCI"3 410,104095. 0000259774 STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-UKRAINA "NADWÓRNA" 3 407,504096. 0000103891 KALISKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. ALFREDA WIŁKOMIRSKIEGO 3 406,604097. 0000073451 LUBELSKA FUNDACJA ODNOWY ZABYTKÓW 3 405,404098. 0000311090 NASZE DZIECI 3 403,904099. 0000104439 KLUB SPORTOWY "WODNIK" ŚREM 3 403,204100. 0000343427 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA - KOŁO JELENIOGÓRSKIE 3 401,704101. 0000108081 RODZINA RODZIN STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZIN WIELODZIETNYCH 3 399,004102. 0000035233 OCHRONA ZABYTKÓW WIELKOPOLSKI 3 396,50104


4103. 0000169893FUNDACJA KULTURY I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY ORAZ POMOCY RODZINIEATN3 396,304104. 0000069575 KLUB PŁETWONURKÓW "AMFORA" 3 395,004105. 0000060265 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KLĘCE 3 394,304106. 0000011079 NIEZALEśNE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE W KWIDZYNIE 3 391,574107. 0000222365 STOWARZYSZENIE "DZIESIĄTKA" 3 389,604108. 0000013683 STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI..." 3 388,504109. 0000275116 STOWARZYSZENIE SPORTOWO-TURYSTYCZNE "LUBCZA" 3 385,104110. 0000104704 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W MIĘDZYRZECZU 3 383,804111. 0000068764 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH 3 377,404112. 0000146789 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W BĘDKOWICACH 3 376,704113. 0000298697 STOWARZYSZENIE "PRO BONO FAMILIAE" 3 371,794114. 0000245354 STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNY BORÓWIEC" 3 369,704115. 00003178804116. 0000216045KLUB STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ "GÓRNIK" PRZY KBW "ADAMÓW" S.A. W TURKUTOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU DZIELNICOWEGO ŁÓDŹ-GÓRNA3 369,003 368,894117. 0000264918 FUNDACJA "KLENIE" 3 365,804118. 0000233408 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 3 364,004119. 0000314891STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE "PRZYSZŁOŚĆ MŁODEGOPOKOLENIA"3 363,604120. 0000243288 ZACHODNIOMAZURSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 3 363,604121. 0000182143 STOWARZYSZENIE "MEDYCYNA INTEGRACYJNA" 3 362,704122. 0000297146 UCZNIOWSKI KLUB śEGLARSKI "SIÓDEMKA" 3 361,104123. 0000225203 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ŚNIEśKA" DĘBICA SZKÓŁKA HOKEJOWA 3 359,404124. 0000060070 KLUB SPORTOWY LAGUNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 24 W TORUNIU 3 359,204125. 0000001816 TURYSTYCZNY KLUB śEGLARSKI "KLAR" Z SIEDZIBĄ W ZABRZU 3 355,424126. 0000122238 JASIELSKI KLUB SPORTOWY RAFINERIA CZARNI 1910 JASŁO 3 354,904127. 0000132349 IŁśECKI KLUB SPORTOWY "POLONIA" 3 350,604128. 0000228182 PODLASKIE CENTRUM SZTUKI 3 345,604129. 0000082115STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "S. P. D.I M. N."3 342,804130. 0000224157 FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI śYDOWSKIEJ "GESHER" 3 341,304131. 0000063113 STOWARZYSZENIE KULTURALNE CHÓR FRANKOFONÓW 3 340,094132. 0000087420 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI 3 339,104133. 0000003793 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NICZE 3 335,514134. 0000249033 FUNDACJA MISJA SŁUśBY RODZINIE 3 334,484135. 0000113776 BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI 3 334,304136. 0000161713STOWARZYSZENIE ŁĄCZNOŚCI I POMOCY RODAKOM WE LWOWIE I NA KRESACH WSTALOWEJ WOLI3 330,954137. 0000168264 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LENARTACH 3 328,204138. 0000149786 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIĘBIC "DUCATUS" 3 323,604139. 0000289959 KLUB PRZYJACIÓŁ DZIECI NEPTUN 3 322,764140. 0000351734 GKS CARTUSIA 1923 3 321,104141. 0000319482 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "ABEON" 3 320,804142. 0000192306 STOWARZYSZENIE MIEJSKIE KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ "RELAKS" 3 316,304143. 0000233382 KLUB SPORTOWY "ZAWKRZE MŁAWA" 3 316,304144. 0000080455 ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE 3 314,30105


4145. 0000023117 STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH 3 313,704146. 0000214524 CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA DE'IGNIS - POLSKA 3 313,604147. 0000250323 STOWARZYSZENIE "TUTOR" 3 309,104148. 0000258374 KATOLICKA MISJA DLA NIESŁYSZĄCYCH 3 306,074149. 0000105462 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEWODNICY 3 301,704150. 0000002503 KLUB śEGLARSKI "ORKAN" 3 301,304151. 0000318961 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W POŁCZYNIE ZDROJU 3 301,004152. 0000160110 CHÓR "OSTROVIA REGINE POLONIAE" 3 300,724153. 0000005820STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALASPECJALISTYCZNEGO W RZESZOWIE3 290,154154. 0000013293 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA 3 287,604155. 0000011432 STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI" 3 286,644156. 0000018873 STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 283,104157. 0000180190 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STUDIA TAŃCA "REMIX" 3 282,104158. 0000025391 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W RZESZOWIE 3 281,704159. 0000184410MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW, ODDZIAŁ TERENOWYPOLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW W KRAKOWIE3 281,604160. 0000062977 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ 3 278,904161. 0000051469STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ III LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE3 270,004162. 0000097403 CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "FENIKS" 3 267,704163. 0000248865 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA" 3 265,604164. 0000323246 FUNDACJA "INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH" 3 261,804165. 0000202357 STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE" 3 260,104166. 0000039689 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "HALNIAK" MAKÓW PODHALAŃSKI 3 258,104167. 0000046409 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 3 256,744168. 0000265079 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3" W LĘBORKU 3 256,504169. 0000246370 ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH 3 247,104170. 0000009730 KIWANIS INTERNATIONAL KLUB PRO ARTE W GDAŃSKU 3 243,504171. 0000054960 STOWARZYSZENIE "PIERWSZY KROK" 3 240,404172. 0000290872 STOWARZYSZENIE GMINNY KLUB SPORTOWY "STRAśAK - CASINO" GÓRNA GRUPA 3 238,704173. 0000128209 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA 3 238,604174. 0000042608 STOWARZYSZENIE OBRONY PRZED PRZEMOCĄ "VICTORIA" 3 237,604175. 0000250594 STOWARZYSZENIE "JEDNO śYCIE" 3 235,904176. 0000025815 POWIATOWE CENTRUM WOLONTARIATU 3 234,604177. 0000318730 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OSTRÓWEK" 3 233,704178. 0000045723STOWARZYSZENIE REGIONU KLUCZBORSKIEGO " KOBIETOM-MAMMOGRAF" WKLUCZBORKU3 231,904179. 0000065395 TARNOGÓRSKA FUNDACJA KULTURY I SZTUKI 3 229,904180. 00000293144181. 0000178954STOWARZYSZENIE ROZWOJU ANESTEZJOLOGII, REANIMACJI I INTENSYWNEJTERAPII ZIEMI LUBUSKIEJ "PRZYWRÓCENI śYCIU"ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM IDOROSŁYM "ZAWSZE RAZEM"3 226,803 222,504182. 0000250380 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ UNIEJOWA 3 221,504183. 0000142755 POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA 3 220,704184. 0000345756 STOWARZYSZENIE śEGLARSKIE "WOJTUŚ" W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 3 212,204185. 0000056576 KLUB SPORTOWY "FORTUNA" GŁOGÓWEK 3 211,404186. 0000042547OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ PRZY NSK ISKRA S.A.W KIELCACH3 209,70106


4187. 0000273343 GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" MOSZCZENICA 3 203,904188. 0000105822 STOWARZYSZENIE STAROOBRZĘDOWCÓW W POLSCE 3 202,704189. 0000111861FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKIZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE3 202,104190. 0000024526 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KURZĘTNIK 3 201,004191. 0000151660 KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYśY 3 200,104192. 0000005861 STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE 3 198,404193. 0000024854 STOWARZYSZENIE "ARTYŚCI NA BRUKU" 3 198,204194. 0000309669 TRANSFUZJA, FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH 3 197,784195. 0000256778 FUNDACJA "AKTYWNI ZAWODOWO" 3 197,404196. 0000116020 FUNDACJA "POMOC" IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA 3 197,404197. 0000310631 OLKUSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT 3 196,104198. 0000121960 AIESEC POLSKA 3 196,004199. 0000343164 KLUB ŚRODOWISKOWY JUDO AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO OPOLE 3 193,604200. 0000205881 POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W BIELSKU PODLASKIM 3 192,904201. 0000229346 FUNDACJA IMIENIA KSIĘDZA INFUŁATA FRANCISZKA SUDOŁA 3 191,104202. 0000222961 UCZNIOWSKI KLUB NARCIARSKI "LAWORTA" 3 190,394203. 0000327724STOWARZYSZENIE BEZPIECZNA PRZYSTAŃ NA RZECZ DOMU POMOCYSPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE ORAZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU3 190,004204. 0000319272 STOWARZYSZENIE "LEPSZE JUTRO" 3 188,404205. 0000201952 ROBOTNICZA FUNDACJA EDUKACYJNA 3 182,504206. 0000089711 LIONS CLUB PRO FUTURO 3 181,904207. 0000189430 POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 3 181,304208. 0000089844 STOWARZYSZENIE DZIECKO - RODZINA - ŚWIAT 3 171,324209. 0000231552 STOWARZYSZENIE "PULS śYCIA" 3 170,504210. 0000034528 FUNDACJA EKOLOGICZNA "EKOTERM SILESIA" 3 161,204211. 0000064343 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" W NAMYSŁOWIE 3 156,104212. 0000108091MAŁOPOLSKI KLUB REKREACJI I TURYSTYKI KONNEJ IMIENIA 21 PUŁKU UŁANÓWNADWIŚLAŃSKICH. KRAKÓW3 156,004213. 0000244620 STOWARZYSZENIE "POMÓśMY REALIZOWAĆ MARZENIA" 3 155,004214. 0000312441 STOWARZYSZENIE DOBROCIN WIEŚ XXI WIEKU 3 154,804215. 0000167532 FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW 3 154,304216. 0000174069 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY STOCZEK 3 151,904217. 0000211975 STOWARZYSZENIE SPOKREWNIONYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH 3 147,104218. 0000286875 STOWARZYSZENIE śYDOWSKIE MAGEN DAWID 3 146,504219. 0000240024 STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ 3 138,704220. 0000323270 UNIA ABSOLWENTÓW 3 136,604221. 0000303706STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POśYTKU PUBLICZNEGO "LUDZIE WIELKICH SERCDZIECIOM"3 132,504222. 0000099986 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY 3 131,504223. 0000009970 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA 3 130,204224. 0000314456 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTUROWE "CIS" 3 129,754225. 0000299315 FUNDACJA INTER STAR 3 129,244226. 0000006825 STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH W RZESZOWIE 3 126,304227. 0000076639 STOWARZYSZENIE "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA" 3 125,304228. 0000233380 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ORKAN" 3 123,60107


4229. 0000122262 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA ASTMĘ 3 119,404230. 0000094392STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM GMINY KAMIEŃ WKAMIENIU3 119,004231. 0000181554 STOWARZYSZENIE CHI RYU 3 116,804232. 0000254016 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GDAŃSKU 3 116,604233. 0000269166 STOWARZYSZENIE SKANSEN "PAROWOZOWNIA KOŚCIERZYNA" 3 116,104234. 0000127870 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK 3 115,604235. 00000789974236. 0000001895STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU DZIECIĘCEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGOUNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO "DON DIRI DON"TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOW RACIBORZU3 114,403 114,164237. 0000331626 STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ POMOCY SZKOLE 3 113,504238. 0000189702STOWARZYSZENIE CZARNIECCZYKÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHEŁMIE3 111,004239. 0000326065 KLUB SPORTOWY "KOSZ PRZEMKÓW" 3 109,204240. 0000277020 STOWARZYSZENIE SZCZĘŚLIWY DOM IM.WIKTORII I JÓZEFA ULMÓW Z DZIEĆMI 3 105,504241. 0000146954STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACHKOMUNIKACYJNYCH "NA RATUNEK"3 104,604242. 0000358021 FUNDACJA "ZMIANY" 3 103,604243. 0000201414 STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI "TACY SAMI" 3 098,604244. 0000291792 FUNDACJA "TRADITIO EUROPAE" 3 097,904245. 0000069745 STOWARZYSZENIE BANK śYWNOŚCI 3 094,804246. 0000017248STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I ICHRODZIN "PRZYSTAŃ"3 092,204247. 0000211879 REGIONALNE STOWARZYSZENIE WSCHÓD-ZACHÓD 3 090,304248. 0000197707 STOWARZYSZENIE KULTURY I FOLKLORU ZIEM POLSKICH "PATRIA" 3 089,004249. 0000167390 STOWARZYSZENIE "GLOTOVIA" 3 086,504250. 0000110567 STOWARZYSZENIE "W STRONĘ SZTUKI" 3 086,404251. 0000179888 POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA 3 084,604252. 0000222956 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MOSIR" JASŁO 3 084,004253. 0000239065 STOWARZYSZENIE "DOM MALEŃKIEJ MIŁOŚCI" 3 082,804254. 0000126159 MIKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE 3 078,104255. 0000272659 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW GANESA 3 077,904256. 0000116934 RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W ŁOMśY 3 077,504257. 0000263824POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY "SALUTARIS"W SANOKU3 075,634258. 0000103409 STOWARZYSZENIE EDUKACJI KULTURALNEJ WIDOK 3 074,104259. 0000090846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA 3 073,054260. 0000347811 PIŁKARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA" 3 071,904261. 0000013179 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGO 3 071,504262. 00000013144263. 0000015183KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURYFIZYCZNEJ "RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA - ROW"PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH"PODKARPACIE"3 066,103 060,854264. 0000354617 JAGIELLONIA JUDO CLUB BIAŁYSTOK 3 058,704265. 0000244150STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "W STRONĘTĘCZY"3 057,404266. 0000099579 FUNDACJA OŚWIATOWA "JAROSTY" 3 057,404267. 0000278630 PRZEMYSKA FUNDACJA ROZWOJU TAŃCA 3 053,504268. 0000227147STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCHWSPARCIA3 048,764269. 0000065257 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE "POJEZIERZE" 3 048,50108


4270. 0000009872 KLUB SPORTOWY "WAŁSZA" W PIENIĘśNIE 3 048,304271. 0000126484 STOWARZYSZENIE "AKADEMIA ŁUCZNICA" 3 044,944272. 0000074957STOWARZYSZENIE WSPIERANIA BIELSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA GIMNASTYKIKOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ IM.ROMANA LISZKI W BIELSKU-BIAŁEJ3 026,504273. 0000150990 FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA 3 025,604274. 0000143735STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW IMIENIA KS.STANISŁAWA KONARSKIEGO3 025,504275. 0000321298 KLUB SPORTOWY KRASIEJÓW 3 024,304276. 0000310198 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KĄPINO "ECO-KĄPINO" 3 023,604277. 0000159473 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PYRZOWICE 3 022,414278. 0000063731 FUNDACJA "WYSPA PROGRESS" 3 021,304279. 0000195315STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI KANIE GMINA REJOWIECFABRYCZNY3 020,404280. 0000147543 FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ 3 014,104281. 0000203930DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY ISZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WIDNOKRĄG"3 004,404282. 0000050367 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ "ZDROWA RODZINA" W TORUNIU 2 997,804283. 0000049041 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU 2 997,404284. 0000022480 KLUB ZONTA WARSZAWA 2 996,604285. 0000199247STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁGASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH "TERAZ PATELNIOK"2 994,774286. 0000129950 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SUŁOWA 2 994,504287. 0000252444 AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA REUMATYZM 2 992,204288. 0000051245 STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "SIECHNICE" 2 986,804289. 0000054839 KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" W TARNOWIE 2 986,784290. 00003226994291. 0000189005STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W PRZYBOROWIE"PROMYK"ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW WBIAŁYMSTOKU2 984,552 984,004292. 0000212443 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE "NASZA SZKOŁA" 2 980,104293. 0000234855 KLUB JEŹDZIECKI "SKARB" PRZY STADNINIE KONI KOZIENICE 2 977,904294. 0000000963 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MECHNICA 2 975,304295. 0000277594 FUNDACJA IMIENIA DARII TRAFANKOWSKIEJ 2 975,004296. 0000023953 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW 2 974,604297. 0000256956 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC 2 973,404298. 0000267444 MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 2 965,004299. 0000244171 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY LUBIEWO "BORY" 2 959,604300. 0000153753 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PIECZYSKACH 2 956,704301. 0000031816 LUDOWY KLUB SPORTOWY"ZGODA"W MALCU 2 954,804302. 0000268424 FUNDACJA IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO 2 953,604303. 0000232081 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ ZABYTKÓW RZEMIOSŁA 2 951,804304. 0000034211 KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM SĄCZU 2 951,304305. 0000266019 STOWARZYSZENIE CHÓRALNE " GRADUALE" 2 950,004306. 0000289747STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, WYPOCZYNKU I SPORTU W GMINIEKAŃCZUGA - EWIS2 945,204307. 0000209287 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CZARNOLASU 2 940,904308. 0000155361 FUNDACJA IM.JÓZEFA BRANDTA W OROŃSKU 2 939,904309. 0000350388 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BADMINTONA "MILENIUM" 2 934,404310. 0000277615 PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "LESZCZYNY" 2 934,10109


4311. 0000186067STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE CHÓRU AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKUIM.TADEUSZA TYLEWSKIEGO"2 931,304312. 0000161435 STOWARZYSZENIE ROZWOJU SZPITALA W BEŁśYCACH 2 928,204313. 0000006158STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO"KRAJKI"2 924,504314. 0000018658 KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" 2 924,104315. 0000156906 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ IM.ZOFII LICHAREWEJ 2 923,304316. 0000194459STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU MIASTA IGMINY SĘDZISZÓW"2 920,304317. 0000151612 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POGODA" 2 918,714318. 0000184783 ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK IM. PPOR. RYSZARDA KULESZY 2 918,404319. 0000005648 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA 2 915,104320. 0000047870 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MALBORKU 2 914,204321. 0000014505 STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO GRYF GORĘCZYNO 2 914,204322. 0000191928 FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH 2 910,314323. 0000301265 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH "TON" 2 909,304324. 0000135678 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY POWIAT STARACHOWICKI" 2 907,604325. 0000240784 KURPIOWSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE 2 907,004326. 0000328142 TORUŃSKA FUNDACJA "STARE MIASTO" 2 905,704327. 0000098782 GOŁDAPSKI FUNDUSZ LOKALNY 2 901,504328. 0000107664 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PISARZOWICACH 2 895,804329. 0000296735 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA NR 6 W PRUDNIKU 2 894,204330. 0000148400 STOWARZYSZENIE STUDENCKIE CENTRUM KULTURY "HALS" 2 890,904331. 0000107658 ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI 2 887,704332. 0000193477FUNDACJA ROZWOJU KARDIOLOGII IM. DR P.LITTLEFORDA "PRZYSZŁOŚĆ DLAKARDIOLOGII - KARDIOLOGIA DLA PRZYSZŁOŚCI"2 886,504333. 0000003316 LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁAśOWIANKA" W BŁAśOWEJ 2 879,504334. 0000201456 STOWARZYSZENIE "AD OPERAM" 2 879,204335. 0000269263STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROPSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEśY"PRO FAMILIA"2 868,904336. 0000339423 KOŁO BIELICKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 2 868,304337. 0000173575 STOWARZYSZENIE WPROWADZAĆ W ŚWIAT 2 868,004338. 0000100019 STOWARZYSZENIE NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2 866,004339. 0000317352 KONCEPTUALNY.COM 2 865,404340. 0000253097 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ 2 859,304341. 0000059074 STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA 2 858,704342. 0000209974 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W RADOMIU 2 858,704343. 0000301135 FUNDACJA FORM.ART 2 854,204344. 0000168103 FUNDACJA AKAPI 2 853,904345. 0000113230OCHOTNICZA STRAś POśARNA W POZNANIU, GRUPA RATOWNICTWASPECJALISTYCZNEGO2 852,404346. 0000011703 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI "CANTATA" W ELBLĄGU 2 850,404347. 0000316764 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MAĆKÓWCE 2 849,604348. 0000322277STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH -"EKONOMIK"2 849,064349. 0000215501 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "POMOC" 2 848,804350. 0000345885 KLUB SPOROWY "KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK" 2 848,304351. 0000064174 FUNDACJA ARS VITA 2 847,104352. 0000202761 TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY MARIANOWO 2 846,90110


4353. 0000221486 PROF-EUROPE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO 2 842,404354. 0000250831 KIELECKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 2 838,204355. 0000237006 KATOWICKIE STOWARZYSZENIE BRYDśOWE SENIOR 2 835,604356. 0000014656 TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CZĘSTOCHOWIE 2 834,904357. 0000022836 RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI 2 833,604358. 0000016511 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO OŚWIATOWE "NASZA SZKOŁA" 2 833,404359. 0000044220STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WOSTROWCU ŚW.2 830,604360. 0000230300 KLUB MORSKI "HORN" 2 829,504361. 0000250945 FUNDACJA OBCHODÓW 750-LECIA KAMIONNY 2 828,604362. 0000083534 STOWARZYSZENIE RODZINA W CIECHANOWCU 2 827,304363. 0000099741 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY GŁUCHEJ "FAMILIA" 2 827,004364. 0000096357 FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII "MARATON" 2 826,094365. 0000350044UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "STÓŁ POLSKI" PRZY ZESPOLE SZKÓŁOGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA WCIECHANOWCU2 824,504366. 0000033659 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LOTYNIU 2 819,404367. 0000348959 UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORŁY TEMIDY" 2 815,804368. 0000223475 FUNDACJA IM. JOANNY BEDNARCZYK 2 814,704369. 0000006231 LUDOWY KLUB SPORTOWY "śAREK" STRONIE 2 810,704370. 0000052150 FUNDACJA EKOLOGICZNA "SILESIA" 2 809,504371. 0000004293 STOWARZYSZENIE OCHRONY I POMOCY RODZINIE ALKOHOLOWEJ "SOPRA" 2 809,404372. 0000238333 UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KĘCZANIN" 2 804,704373. 0000236255 STOWARZYSZENIE "JEDNOŚĆ" 2 804,404374. 0000034280 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ-SOKÓŁ" LUBACZÓW 2 802,904375. 0000228551 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 800,904376. 0000176705 FUNDACJA ETYKA - NIE ZOSTAŁEŚ SAM 2 794,804377. 0000067630 FUNDACJA "ARKA" 2 794,404378. 0000110860 POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 2 792,804379. 0000070237 STOWARZYSZENIE "KOMITET DZIECKA" 2 791,304380. 0000080952 MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "ŁUśYCE" W LUBANIU 2 786,404381. 0000047901 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROLOGII WIEKU PODESZŁEGO 2 786,304382. 0000043110 STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 780,834383. 0000143853 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE 2 778,564384. 0000308567 STOWARZYSZENIE KLUTURALNO SPORTOWE "REDZKA SZÓSTKA" 2 775,104385. 00002189454386. 0000025407STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZICÓW"PROMYK NADZIEI"STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "SARON" WOSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM2 773,792 772,704387. 0000115588 MŁODZIEśOWY KLUB PIŁKARSKI - SPARTAKUS 2 770,404388. 0000126150 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KRAJNA" 2 769,904389. 0000153872 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADZOWICE 2 768,704390. 0000055270 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W GDAŃSKU 2 766,504391. 0000038435 LUDOWY KLUB SPORTOWY "JASIOŁKA" SZEBNIE 2 766,404392. 0000113150 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) 2 765,904393. 0000062019STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I PROFESJONALNEJ POMOCY OSOBOMUZALEśNIONYM "SUBSIDIUM" W ZGORZELCU2 765,56111


4394. 0000019563 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZRYW-STRAśAK" W DZIKOWCU 2 764,804395. 0000010651 GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "BARYCZ" 2 764,304396. 0000239769 FUNDACJA "EURODIALOG" 2 761,504397. 0000116626FUNDACJA NA RZECZ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. "DAJSZANSĘ INNYM"2 760,304398. 0000234398 ODDZIAŁ POLSKI THE EXPLORERS CLUB 2 759,004399. 0000246855 STOWARZYSZENIE "UŚMIECH DZIECIŃSTWA" 2 758,204400. 0000103919 FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 2 755,904401. 0000299395 FUNDACJA DOGOTERAPEUTYCZNA "HUSKY TEAM" 2 753,404402. 0000322363 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY AFRYCE I KRAJOM POTRZEBUJĄCYM "BENU" 2 752,804403. 0000131551 TOWARZYSTWO DOBROCZYNNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 2 751,704404. 0000167777 GŁOWIEŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY - ZABRZEŹNIA 2 747,804405. 0000052238STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI WZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ "RATOWNIK"2 747,304406. 0000272075 FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE 2 744,704407. 00000126394408. 0000069001LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEJMIKWOJEWÓDZKIMIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH WSTRZELINIE2 740,702 736,204409. 0000023220 MIĘDZYRZECKIE STOWARZYSZENIE TEATRALNE W MIĘDZYRZECU PODLASKIM 2 733,904410. 0000168933 SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2 732,904411. 0000206696 KLUB SPORTOWY PROMIEŃ 2 725,404412. 0000204871STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁWARSZAWSKI2 724,804413. 0000098294 STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH - MYSŁOWICE 2 723,904414. 0000029354 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI KWIATONOWICE 2 722,604415. 0000048740 STOWARZYSZENIE URODZONYCH W NIEWOLI NIEMIECKIEJ WE WŁOCŁAWKU 2 722,504416. 0000271381 FLORENCJA 2 722,204417. 0000199737 FUNDACJA GALICIA JEWISH HERITAGE INSTITUTE 2 718,804418. 0000083388 POMORSKA FUNDACJA EDUKACYJNA 2 716,704419. 0000246417 FUNDACJA RATOWNICTWA BEZPIECZNI NAD WODĄ 2 715,604420. 0000037823 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W OLKUSZU 2 715,404421. 0000017044 SZCZYCIEŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE 2 705,154422. 0000302337 TYSKI CHÓR MIESZANY PRESTO CANTABILE 2 696,304423. 0000145518 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 2 695,104424. 0000288792 STOWARZYSZENIE TRUDNYCH MAŁśEŃSTW SYCHAR 2 694,704425. 0000089478 KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" W JAWORZE 2 692,204426. 0000019453 NADZIEJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 691,704427. 0000255202 FUNDACJA POKAś JĘZYK 2 691,204428. 0000003866 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NATURA" 2 685,294429. 0000224167 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RYWAL" 2 685,134430. 0000233804 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 2 683,304431. 0000132216 STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBILE 2 677,704432. 0000129353STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH "NIE BÓJMY SIĘPRZYSZŁOŚCI"2 675,414433. 0000177883 OTWOCKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "KLUB ABSTYNENTA PANACEUM" 2 672,804434. 0000045656 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "BESKID" 2 671,704435. 0000230557 STOWARZYSZENIE PRZEWORSK - POWIAT BEZPIECZNY 2 668,10112


4436. 0000064052 FUNDACJA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ 2 664,104437. 0000032177 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "PODAJ DŁOŃ" 2 662,404438. 0000255529STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ "PRO-ACTIV"2 661,504439. 0000246918 STOWARZYSZENIE "NORMALNE PAŃSTWO" 2 660,904440. 0000065569 POLSKI KOMITET ZWALCZANIA RAKA ODDZIAŁ PODKARPACKI 2 658,804441. 0000110945 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W GÓRZE 2 656,804442. 0000226560 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE "RAZEM" 2 656,304443. 0000323010 STOWARZYSZENIE "POMOC SZKOLE W OTYNIU" 2 655,504444. 0000114040ODDZIAŁ STOŁECZNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓWPOŁUDNIOWO - WSCHODNICH2 652,004445. 0000109490 WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE 2 648,204446. 0000143475 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW I PRZYJACIÓŁ KWACZAŁY 2 643,904447. 0000029584 STOWARZYSZENIE "POMOST" 2 642,204448. 0000243064 STOWARZYSZENIE ZESPOŁU TANECZNEGO PEREŁKI 2 640,004449. 0000198902 STOWARZYSZENIE KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH ONE.PL 2 638,804450. 0000115110 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM WYCHODZĄCYM NA WOLNOŚĆ "EMAUS" 2 638,604451. 0000210587 STOWARZYSZENIE "NIE JESTEŚ SAM" 2 633,704452. 00002672834453. 00002551244454. 0000262268STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EDUKACJI I KULTURYMŁODZIEśY "EKOGA"STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DLA SZPITALA POWIATOWEGO W ŚRODZIEŚLĄSKIEJPODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - WIELKIESERCE2 630,412 629,702 629,304455. 0000021264 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET LUDOWY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO 2 629,304456. 0000050910STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" W CZARNEJBIAŁOSTOCKIEJ2 626,604457. 0000205861 FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO FROGOS 2 624,304458. 0000320063 BENE FACTUM 2 622,844459. 0000219412 STOWARZYSZENIE POśYTKU PUBLICZNEGO "KRYSZTAŁ STRONIE" 2 621,304460. 0000324405STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KRAŚNIKU"MUZYK"2 617,804461. 0000180361 FUNDACJA "PRO BONO LINGUAE" 2 616,704462. 0000270895 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GIMNAZJUM W RUDNIKACH 2 615,704463. 0000008708STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY, KULTURY, SPORTU WRANIśOWIE2 613,604464. 0000030273 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI 2 611,904465. 0000183458 STOWARZYSZENIE MIŁAKOWO 2010 2 611,704466. 0000145371 FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES 2 611,504467. 00002782344468. 0000047998TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICHODDZIAŁ MIŁOŚNIKÓW KOŁOMYI "POKUCIE" WE WROCŁAWIUZARZĄD ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WRZESZOWIE2 610,202 610,104469. 0000206705 FUNDACJA "BEZPIECZNE MIASTO" 2 605,804470. 0000052104 STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE "MAZURSKA KRAINA" 2 605,504471. 0000275455 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEśAJSKIEJ 2 605,304472. 0000070987 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PRI BAZALT - WŁÓKNIARZ" MIRSK 2 605,204473. 00002940614474. 0000245242PALLOTYŃSKI INTEGRACYJNY OŚRODEK WSPARCIA DZIENNEGO "JESTEŚMYRAZEM"OBYWATELSKIE BIURO INTERWENCJI - OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJAOBYWATELSKA2 604,702 603,004475. 0000279970 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSEIO W PRZEMYŚLU 2 602,704476. 0000344349 FUNDACJA "POMOC OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH" 2 601,70113


4477. 0000001330TOWARZYSTWO SPORTOWE "ISKRA" LASOWICE Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICHGÓRACH2 599,004478. 0000058774 STOWARZYSZENIE "BĄDŹMY RAZEM" 2 597,204479. 0000211174 FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU 2 597,034480. 0000134817 STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE 2 593,804481. 0000072912 POLSKO-NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE "HUMANITAS" 2 592,504482. 0000002676 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SIEDLISKACH 2 590,004483. 0000289744 STOWARZYSZENIE "LEGIONOWSKIE AMATORSKIE LIGI PIŁKARSKIE" 2 588,604484. 0000109911 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 2 587,604485. 0000257764 STOWARZYSZENIE "NADZIEJA" W MALANOWIE Z SIEDZIBĄ W MIŁACZEWIE 2 587,204486. 0000154286 STOWARZYSZENIE "HALT - ZATRZYMAJ SIĘ" 2 586,324487. 0000042901 FUNDACJA CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO 2 585,204488. 0000273383 KOŁO ŁOWIECKIE "ZIEMIA ROPCZYCKA" 2 582,504489. 0000003232 LUDOWY KLUB SPORTOWY "MAGÓRKA" CZERNICHÓW - TRESNA 2 582,204490. 0000299410 STOWARZYSZENIE ROZWOJU PĘGOWA 2 581,104491. 0000221376TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH -ODDZIAŁ W SZCZECINIE2 578,504492. 0000226093 MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY ŁĄCZANY 2 572,404493. 0000120123 ZAKŁADY KÓRNICKIE 2 570,404494. 0000288731 STOWARZYSZENIE "WARSZAWSKI KLUB JEŹDZIECKI" 2 565,304495. 0000043375 MIĘDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY "SPARTA" W STALOWEJ WOLI 2 561,694496. 0000166072PODGÓRSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH IM. KAROLAWOJTYŁY W KRAKOWIE2 561,424497. 0000253887 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KALIBER" 2 561,104498. 0000051371 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "MŁODZI-MŁODYM" 2 557,474499. 0000161029 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNE MIASTO" 2 557,404500. 0000007228 FUNDACJA EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI 2 548,304501. 0000041185 FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ 2 545,754502. 0000358608POLSKIE STOWARZYSZENIENA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W CHOJNICACH2 544,804503. 0000228849 STOWARZYSZENIE WETERANI OLESNO 2 541,804504. 0000010755 WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 2 540,884505. 0000222894STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 26"DYGASIŃSKI" W KIELCACH2 539,704506. 0000024510 PROFESJONALNE CENTRUM NAUKI JAZDY - POLSKA 2 537,154507. 0000221595 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB JEŹDZIECKI "ZIMNA WODA" 2 534,434508. 0000318357 STOWARZYSZENIE "TAŃCZĄCE TALENTY" 2 530,204509. 0000053532 KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO 2 530,004510. 0000288831 ŁASZCZOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 2 529,104511. 0000080850 FUNDACJA "BEZPIECZNY POWIAT" W KOŁOBRZEGU 2 528,704512. 0000072633 ŚWIĘTOCHŁOWICKIE TOWARZYSTWO SAMOPOMOCY 2 526,304513. 0000010375 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SEROKOMLI 2 524,704514. 0000124526 MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE 2 518,804515. 0000234294 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI STANOWICE 2 513,604516. 0000322227 STOWARZYSZENIE "EDUKACJA KULTURA SPORT" W SŁODKOWIE 2 513,204517. 0000280097 STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ 2 510,804518. 0000235734 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "DELTA" 2 510,50114


4519. 0000002937STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEśNIONYCH I ICH RODZIN DOSPOŁECZEŃSTWA "śYJ I DAJ śYĆ" - ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO2 509,204520. 0000050611 STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEśY "ŚWIATŁO" 2 508,604521. 0000169543 FUNDACJA ROZWOJU JASTRZĘBIEJ GÓRY 2 508,504522. 0000224048STOWARZYSZENIE ENTUZJASTÓW KLASYCZNEJ MUZYKI ORGANOWEJ ZIEMIKAMIENNOGÓRSKIEJ "UKŁON DLA CECYLII"2 508,304523. 0000183226 STOWARZYSZENIE ZESPOŁU REGIONALNEGO WISIELOKI W SZYMANOWIE 2 506,704524. 0000283788 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KOCZAŁA 2 505,204525. 0000134651 KATOWICKI KLUB JEŹDZIECKI 2 504,544526. 0000256184 STOWARZYSZENIE "ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ" 2 504,204527. 0000057053 POLICYJNE TOWARZYSTWO SPORTOWE "WALTER" 2 502,804528. 0000031265 GMINA CHRZEŚCIJAŃSKA IM. LEONA KARCIŃSKIEGO 2 501,104529. 0000113676 CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆ 2 496,204530. 0000051026 FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO 2 496,204531. 0000307089 FUNDACJA "SMAK SUKCESU" 2 496,104532. 0000213955 STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO "INICJATYWA" 2 495,504533. 0000073717 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SZCZECINIE 2 495,104534. 0000028952 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "SAMARYTANIN" 2 492,804535. 0000298334TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ śAREK LETNISKA IM. HRABINY STEFANIIRACZYŃSKIEJ2 492,504536. 0000134746 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "HOMO HOMINI" 2 491,704537. 0000254769 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GIMPEL" NOWY TARG 2 489,804538. 00001533334539. 0000293143STOWARZYSZENIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN IPRZYJACIÓŁ "OPUS"KRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "Z SERCEM DOWSZYSTKICH"2 489,702 489,504540. 0000038749 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "TUCHOVIA" 2 489,304541. 0000005282 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI W LUBLINIE 2 487,304542. 0000162746FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH - NIE TRAĆNADZIEI2 487,304543. 0000297369 FUNDACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 WE WROCŁAWIU 2 484,204544. 0000327736 STOWARZYSZENIE BIAŁOŁĘKA DWORSKA 2 483,334545. 0000163313 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE SERCA I śYCIA" 2 478,804546. 0000248256 ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY - PATRONA PRAWNIKÓW 2 478,604547. 0000139524 FUNDACJA BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 2 478,304548. 0000037116 STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEśY 2 476,304549. 0000038998 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA CURATUS 2 472,204550. 0000246328 KLUB SPORTOWY FC PĘCZ 2 469,404551. 0000223179 KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2 469,104552. 00002154424553. 0000236701STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW PAŃSTWOWEJ WYśSZEJSZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIESTOWARZYSZENIE NA RZECZ MATEK I DZIECI MALTRETOWANYCH ORAZ DZIECIBEZDOMNYCH "OAZA"2 468,402 468,284554. 0000071824 ŚLĄSKI ZWIĄZEK BRYDśA SPORTOWEGO 2 466,904555. 0000184930 RZESZOWSKI KLUB KAJAKOWY 2 461,804556. 0000014546 FUNDACJA EKONOMISTÓW ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 2 456,904557. 0000151136 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWIERDZY MODLIN 2 456,804558. 0000306247 GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRASOCIN" 2 456,404559. 0000252610 STOWARZYSZENIE INICJATYWA WOBEC ZAGROśEŃ "NEPSIS" 2 455,00115


4560. 0000308111 STOWARZYSZENIE NASZA SZKOŁA 2 454,904561. 0000200791 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ GOSPEL 2 454,504562. 0000101910 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZAPORA" PORĄBKA 2 453,504563. 0000357690 STOWARZYSZENIE "A JEDNAK" 2 450,404564. 0000100205 TOWARZYSTWO "HAJ" 2 448,904565. 0000366665 KLUB SPORTÓW WALKI "FIGHT CLUB BĘDZIN" 2 446,804566. 0000060362 STOWARZYSZENIE JESTEM! 2 442,704567. 0000283067KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUśBIE NOWEJ EWANGELIZACJI "WSPÓLNOTAŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO" W BIELSKU-BIAŁEJ2 442,304568. 0000292363 MŁODZIEśOWE STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "SIÓDEMKA" LEGNICA 2 442,004569. 0000138121 FUNDACJA TUS 2 440,804570. 00000843364571. 0000105404FUNDACJA WSPIERAJĄCA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEśY ROŚNIJZDROWOFUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "ŚWIERADÓW-CZERNIAWA"2 440,502 440,004572. 0000265247 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE "OTO JA" 2 439,604573. 0000174611 FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEśY 2 439,004574. 0000066778 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W MYKANOWIE 2 438,404575. 0000160923POMORSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACHDROGOWYCH I INNYCH ZDARZENIACH INTER ALIA2 438,304576. 0000056106 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GOŚCIERADZU 2 436,704577. 0000042657 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W NIEMOJKACH 2 435,224578. 0000270847 STOWARZYSZENIE KULTURALNE GALERIA 2 435,204579. 0000141003 KNUROWSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 2 434,604580. 0000252071 FUNDACJA POLSKIE GNIAZDO 2 434,184581. 0000217642STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "NASZA SZKOŁA" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 WBIECZU2 433,204582. 0000333191 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA" PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2 433,204583. 0000042290 MŁODZIEśOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE "ZAMBRÓW" 2 430,404584. 0000150136 FUNDACJA IM. KAROLA EUGENIUSZA LEWAKOWSKIEGO 2 430,004585. 0000165445 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. MARIANA ZIELIŃSKIEGO W ŚREMIE 2 428,104586. 0000165797STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACHKOMUNIKACYJNYCH "DROGOWSKAZ" WE WRZEŚNI2 427,604587. 0000016303 PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNEJ REHABILITACJI 2 425,804588. 0000183818 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU "ATENA" 2 425,504589. 0000062761 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" 2 422,104590. 0000173789 LUBUSKIE "STOWARZYSZENIE RODZIN - ZDROWIE PSYCHICZNE" W GORZOWIE 2 421,104591. 0000147688 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 2 418,704592. 0000224845 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIVOT" 2 418,104593. 0000161036 FUNDACJA DROGA 2 415,804594. 0000355355 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 2 415,704595. 0000310036 GMINNY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" WIERZBICA 2 414,804596. 0000216062 INTEGRACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" 2 414,304597. 0000208628 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CZARNI" W POŁAŃCU 2 413,204598. 0000199241 STOWARZYSZENIE KLUB śEGLARSKI - CHEŁM 2 411,604599. 0000102990 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA 2 406,004600. 0000003038 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU 2 404,104601. 0000320242 FUNDACJA SALUTARIS 2 400,50116


4602. 0000258346 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM" 2 400,204603. 0000120199 STOWARZYSZENIE "NASZ DOM" 2 400,204604. 0000083551 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI HUMANISTYCZNEJ PO-MOST W TCZEWIE 2 399,104605. 0000204675TRZEBNICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REKREACYJNE "POLONIA" WTRZEBNICY2 398,004606. 0000167501 FROMBORSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY 2 397,504607. 0000283828 SANOCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM.JANA GRODKA W SANOKU 2 395,544608. 0000129897 STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SAMOTNE MATKI I DZIECI "NADZIEJA" 2 393,304609. 0000313028 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MECHANIAK" W BIAŁYMSTOKU 2 392,204610. 0000223097 FUNDACJA ARCHIWUM FILMOWE "DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI" 2 390,004611. 0000295985 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W SKIERNIEWICACH 2 385,604612. 0000143664STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI WIEJSKICH PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ IM. A.MICKIEWICZA W UMIASTOWIE2 383,004613. 0000049724 MIEJSKI BARTOSZYCKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA" 2 382,374614. 0000035403 FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ 2 382,204615. 0000235917STOWARZYSZENIE POśYTKU PUBLICZNEGO IM. BRONISŁAWY ADAMSKIEJABSOLWENTÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA WGŁUBCZYCACH2 380,844616. 0000032763 STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI" 2 379,304617. 0000168252 KLUB śEGLARSKI PRZY KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO "KONIN" 2 376,964618. 0000284915 TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "GRYF" 2 376,304619. 0000032145 TOWARZYSTWO MUZYCZNE W PRZEMYŚLU 2 375,704620. 0000274854 NOWOSOLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 2 372,804621. 0000269337 STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY "REMEDIUM" 2 371,804622. 0000282314 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 2 366,334623. 0000095262 LUBUSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 2 366,004624. 0000326198 STOWARZYSZENIE QUATRO 2 365,704625. 0000356192 NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE "CZTEROLISTNA KONICZYNKA" 2 365,674626. 0000084416 NA PAWŁOWYM WZGÓRZU - STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA 2 364,404627. 0000006479 STOWARZYSZENIE "RAZEM" 2 363,704628. 0000284625 FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH 2 361,204629. 0000079328 MRĄGOWSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE 2 361,004630. 0000210756STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "NASZ DOM" WJANOWIE LUBELSKIM2 350,104631. 0000042665 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KALISZU 2 346,104632. 0000156489 KLUB TENISA, SPORTÓW WODNYCH I JEŹDZIECKI 2 345,204633. 0000039866 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZESZOWA 2 343,304634. 0000345122 FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU "INFINITAS" 2 342,994635. 0000249713 TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN 2 342,504636. 0000294996 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI "OLIMP" OBORNIKI ŚLĄSKIE 2 342,304637. 0000243760 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU-MUZEUM "SOŁDEK" 2 339,204638. 0000138675 POZNAŃSKI CHÓR POLIHYMNIA 2 338,704639. 0000194870 BEŁCHATOWSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W BEŁCHATOWIE 2 336,604640. 0000043907 CENTRUM ŁĄCZNOŚCI I POMOCY SZKOŁOM NA WSCHODZIE IM. MAURICE ARDOUIN 2 335,004641. 0000198887 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "RAZEM" 2 329,424642. 0000003074 KLUB ABSTYNENTÓW "KROKUS" GLIWICE 2 323,50117


4643. 0000192877 FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI, KULTURY I SZTUKI "ARS" 2 323,004644. 0000064660 FUNDACJA MEDIÓW I KULTURY IM. ZDZISŁAWA KRUDZIELSKIEGO 2 321,604645. 0000305983 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI NOCKOWA 2 321,004646. 0000322360 FUNDACJA CREDO 2 320,814647. 0000051211 STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIETLICA - POMOCNA DŁOŃ 2 319,804648. 0000224753 STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUKOWINY 2 317,604649. 0000012674KŁODNICKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE KTS "KŁODNICA" W KĘDZIERZYNIEKOŹLU2 315,834650. 0000116200 FUNDACJA POMOCY SZKOLE IM. EDWARDA MACHNIEWICZA 2 314,704651. 0000158232KRAKOWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTKI NIEWIDOMYCH ISŁABOWIDZĄCYCH LAJKONIK2 308,904652. 0000213546 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ "CIVIS SUM" 2 307,304653. 0000290395 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OLSZANY 2 300,504654. 0000307518 STOWARZYSZENIE INICJATYWA EDUKACYJNA "NASZE śELAZNO" 2 300,104655. 0000323091 STOWARZYSZENIE "COPERNICUS" 2 299,704656. 0000251744 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-TEATRALNE TEATR "NASZ" 2 298,904657. 0000183056 STOWARZYSZENIE GÓRNICZE "SUTORIS" IM. ANTONIEGO LANGERA 2 298,604658. 0000333089 STOWARZYSZENIE OCZYTANYCH MAŁOLATÓW "SMAKOSZ LITERACKI" W SANOKU 2 298,174659. 0000216950 ŚWIEBODZIŃSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCH 2 294,804660. 0000312074 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CISEWIU 2 293,404661. 0000244285 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ANTONINEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 87 2 290,564662. 0000214614 FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA 2 290,104663. 0000167260 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY FILIPÓW 2 290,104664. 0000052465 LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 2 288,004665. 0000267178 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "BRATERSKA DŁOŃ" 2 286,904666. 0000328954 ŁUCZNICZY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KARIMA" 2 286,804667. 0000240000OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJUGOSPODARCZEGO, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJIREGIONÓW KRESOWYCH- BIŁGORAJ XXI2 283,504668. 0000271699 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY "NASZA BUDA" 2 281,304669. 0000180900 LWÓWECKI KLUB SPORTOWY "CZARNI" 2 280,144670. 0000051387 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" W WOJNICZU 2 280,094671. 0000255604 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DYCHA" 2 279,004672. 0000224495 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I POMOCY RODZINIE "RÓWNE SZANSE" 2 277,574673. 0000029790 WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "OLEŚNICZANKA" 2 273,104674. 0000182726 JA I TY STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 2 270,704675. 0000256353 STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM "MEMORAMUS" 2 268,304676. 0000030181 SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE 2 267,304677. 0000040436 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PUŁAW 2 267,104678. 0000261095 PODLASKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ UZDOLNIONYCH 2 266,604679. 0000112518 NARODOWE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST 2 261,904680. 0000252900POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO GMINNE W OSTRÓDZIE Z SIEDZIBĄW SAMBOROWIE2 252,904681. 0000144219 STOWARZYSZENIE "BRACTWO WIĘZIENNE" 2 251,404682. 0000200183 CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK śYWIOŁOWYCH - "TRATWA" 2 250,904683. 0000321327STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANAWYSZYŃSKIEGO W TYCHACH2 249,80118


4684. 0000226199 CENTRUM INICJATYW UNESCO 2 244,404685. 0000086304 WŁOCŁAWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 2 242,204686. 0000251565 STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 2 240,404687. 0000208222 FUNDACJA HARCEREK 2 239,104688. 0000126584 H.M. - POMOC 2 238,904689. 0000242195STOWARZYSZENIE NA RZECZ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. F.CHOPINA W OLEŚNICY2 238,604690. 0000012815 ŚWIEBODZIŃSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 2 238,204691. 0000157786STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY"OTWARTE SERCA"2 237,604692. 0000249175 SYNERGIA 2 236,904693. 0000144457 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PSZCZYNIE 2 236,504694. 0000173478STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NIE JESTEŚ SAM"PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH2 234,904695. 0000023497 WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 2 232,604696. 0000037450 GMINNY KLUB SPORTOWY LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE "START" KOZŁOWO 2 231,604697. 0000064494 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW NIEMCZY I ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ 2 231,074698. 0000028524SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 93 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH2 228,804699. 0000036754 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MASŁOŃSKIE 2 227,904700. 0000353689 STOWARZYSZENIE "ŚLADY OBECNOŚCI" 2 227,844701. 0000104202 KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI JERZMANOWO" 2 227,104702. 0000216884 FUNDACJA TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZESZŁOŚCI 2 226,804703. 0000065577 BIELSKI KLUB ALPINISTYCZNY 2 226,104704. 0000056955 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "CZARNI" RUDNO 2 225,104705. 0000078634 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "PARTNER" 2 224,004706. 0000034049 STOWARZYSZENIE ŚW.FAUSTYNY "FIDES" 2 221,004707. 0000024026 FUNDACJA SZKOŁY RYCERSKIEJ 2 220,504708. 00000517274709. 0000278664NADZIEJA CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYMUZALEśNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIEFUNDACJA POMOCY PRACOWNIKOM OCHRONY I ICH RODZINOM "OCHRONA IPOMOC"2 217,802 214,534710. 0000061908 KLUB INTEGRACJI TWÓRCZYCH "STOWARZYSZENIE śYWYCH POETÓW" 2 210,704711. 0000016459 STOWARZYSZENIE DRUGA STREFA 2 208,404712. 0000069225 TOWARZYSTWO ZIEMI SAMSONOWSKIEJ 2 207,504713. 0000192409 FUNDACJA KULTURY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 205,404714. 0000152342 FUNDACJA TURYSTYKI I REHABILITACJI 2 204,114715. 0000202336 STOWARZYSZENIE "ARRACHION" 2 192,944716. 0000317482 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI" 2 191,904717. 0000029825 CHOJEŃSKI KLUB SPORTOWY 2 191,704718. 0000139499 STOWARZYSZENIE SPORTOWO LUDOWE "WIELMOśANKA" 2 190,104719. 0000222968 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SZCZERCOWIE 2 190,104720. 0000213302 DEBIUT - FUNDACJA MŁODEGO KINA 2 189,604721. 0000121154 OŚWIATOWE TOWARZYSTWO INTEGRACYJNE W RADWANOWICACH 2 188,704722. 0000282524 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI SOKÓLSKIEJ "BARKA" 2 185,704723. 0000178103 STOWARZYSZENIE SKRZYDŁA - CENTRUM TERAPII, SZTUKI I INTEGRACJI 2 185,064724. 0000206029 STOWARZYSZENIE "POMÓś SOBIE" 2 183,004725. 0000232928 WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "MAŁA OJCZYZNA" 2 182,90119


4726. 0000229563 MIĘDZYSZKOLNY KLUB NARCIARSKI GLIWICE 2 180,594727. 0000226016 FUNDACJA "UTRIUSQUE IURIS" 2 180,504728. 0000226800 KLUB SPORTOWY WARKA 2 178,604729. 0000054174 WIELOSEKCYJNY KLUB SPORTOWY "RÓśA" RÓśANKI 2 177,304730. 0000003519 KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W śORACH 2 177,004731. 0000068923 CIECHOCIŃSKI KLUB SPORTOWY "ZDRÓJ" 2 176,704732. 0000174693 STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA ASTMĘ I CHOROBY ALERGICZNE 2 176,504733. 0000330238 STOWARZYSZENIE "Z GŁĘBI SERCA" 2 176,504734. 0000192780 STOWARZYSZENIE ROZWOJU URLI I OKOLIC 2 175,204735. 0000111355PIOTRKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU, PROMOCJI I INTEGRACJIEUROPEJSKIEJ "EURO - CENTRUM"2 174,804736. 0000246105 BANK śYWNOŚCI 2 170,554737. 0000238007KLUB śOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW 9 CHEŁMIŃSKIEGO PUŁKU PONTONOWEGO IM.GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA2 169,254738. 0000047412 GMINNE ZRZESZENIE "LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE" 2 164,604739. 0000139536 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SUŁKOWICACH KUŹNIA 2 164,104740. 0000247614STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PSYCHICZNIECHORYCH "BARKA"2 162,104741. 0000047705 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" ZGORZELEC 2 158,804742. 0000268474 STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH 2 155,504743. 0000269598 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY "MIEĆ SZANSĘ" W LUBOCHNI 2 155,404744. 0000070474 ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 2 153,684745. 0000015075 ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 2 153,604746. 0000116888 STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEśY DYSLEKTYCZNEJ 2 151,204747. 0000296823 BANK śYWNOŚCI W PŁOCKU - ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 2 150,804748. 0000099517 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOGATYŃSKIEJ 2 149,904749. 0000030590 GMINNY KLUB SPORTOWY W USTCE 2 147,204750. 0000308048STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PROF.ROMANA PODOSKIEGO W OLEŚNICY2 146,804751. 0000288347 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PIASKU 2 145,704752. 0000357013 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PILICA" 2 144,804753. 0000126758 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA 2 142,404754. 0000177984 FUNDACJA MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO 2 140,744755. 0000049577 REGIONALNE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Z SIEDZIBĄ W CHRZANOWIE 2 140,504756. 0000131763 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W ŚWIDWINIE 2 138,704757. 0000319649 FUNDACJA ROZWOJU RUCHU PIELGRZYMKOWEGO I TURYSTYCZNEGO W GIDLACH 2 138,204758. 0000066825BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OTOLARYNGOLOGII IPROFILAKTYKI CHORÓB GŁOWY I SZYI "SANITAS"2 137,304759. 0000183014 SKÓRZECKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE 2 132,404760. 0000347070 ROZWIŃ SKRZYDŁA 2 131,004761. 00001851754762. 0000153718TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ IM. TADEUSZA MARIIKANTORA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIMSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM.ADAMA MICKIEWICZA2 130,402 130,204763. 0000031291 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WE WROCŁAWIU 2 128,954764. 0000103183 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "WIERNA" W MAŁOGOSZCZU 2 126,804765. 0000238999 FUNDACJA DOM POKOJU 2 122,504766. 0000021608 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "MAGNUM BONUM" 2 115,604767. 0000018909 WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW 2 110,60120


4768. 00002140284769. 0000223450TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICHODDZIAŁ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLUSTOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,STARSZYCH I CHORYCH "IN GREMIO"2 110,202 109,104770. 0000113907 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI 2 108,304771. 0000151563 BOLESŁAWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE 2 107,804772. 0000218540 LUDOWY KLUB SPORTOWY "SANOVIA" W LESKU 2 107,504773. 0000311256 STOWARZYSZENIE AMABILES 2 101,454774. 0000172551 FUNDACJA "OTWARTY KOD KULTURY" 2 100,304775. 0000094265 STOWARZYSZENIE TRANSPARENCY INTERNATIONAL POLSKA 2 095,504776. 0000166097STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEśY IM. A.GOŁĄBA2 095,204777. 0000027271 STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TAŃCA "ZŁOTA PARA" W DĘBICY 2 094,604778. 0000072661STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA"PROMIENIE"2 094,204779. 0000151403 FUNDACJA "NASZEJ SZKOLE" 2 090,804780. 0000242451 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GIDLACH 2 089,604781. 0000211695 LIGA KOBIET POLSKICH ODDZIAŁ TERENOWY W PŁOCKU 2 088,404782. 0000236352 KASZUBSKI REGIONALNY CHÓR "MORZANIE" 2 088,404783. 0000216768 FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM" 2 088,264784. 0000239602 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI "AKTYWNA SZKOŁA" 2 086,704785. 0000034656 KLUB śEGLARSKI "KLIWER" PIŁA 2 079,904786. 0000139901 STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO - ARTYSTYCZNEJ "NIE PO DRODZE" 2 077,704787. 0000030843 STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "AGAPE" 2 076,304788. 0000008536 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "TEMPO" KĘTY 2 075,304789. 0000011721 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI OSÓB NIESPRAWNYCH RUCHOWO 2 075,004790. 0000035185 STOWARZYSZENIE "SOS DLA RODZINY" 2 067,484791. 0000245929 STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" 2 067,304792. 00002652724793. 0000176680STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I SYMPATYKÓW LOTNICZYCHZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIUPRO - URO STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ODDZIAŁU UROLOGII SZPITALASPECJALISTYCZNEGO IM.ŚW.WOJCIECHA W GDAŃSKU2 066,202 065,104794. 0000017506 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RAKOWSKIEJ 2 064,704795. 0000082374 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA "PASJA" 2 063,704796. 0000094916 STOWARZYSZENIE "LUBAWKA" 2 061,004797. 0000256079 STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ" W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 2 060,204798. 0000246254DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PIELĘGNIARSTWAONKOLOGICZNEGO2 059,304799. 0000159404 FUNDACJA "DOBRY START" 2 052,404800. 0000039900STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "PRELUDIUM" PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLEMUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ZABRZU2 051,304801. 0000155175 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZU 2 047,474802. 0000032547 GMINNY KLUB SPORTOWY BLEDZEW 2 046,304803. 0000107136 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSIPIERANIA RODZIN "OTWARTE DRZWI" 2 045,804804. 0000022710STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "SYMFONIA" PRZY ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁMUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU2 043,504805. 0000207261 STOWARZYSZENIE "ŁUGWAŁD" 2 040,454806. 0000215699 STOWARZYSZENIE PROEKOLOGICZNE GROTNIKI - JEDLICZE - USTRONIE "PINIA" 2 037,604807. 0000216541 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE 2 037,204808. 0000276762 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "KUS-KUS" 2 035,17121


4809. 0000144784 FUNDACJA SOLIDARNOŚCI POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ 2 032,204810. 0000207821 STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU "DAR SERCA" 2 031,704811. 00002124854812. 0000039805STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCHI ZDARZEŃ LOSOWYCH "RATUJMY śYCIE"STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM IM. LADY SUE RYDER W WOLIBATORSKIEJ2 030,902 027,404813. 0000178326 FUNDACJA TARKOWSKICH HERBU KLAMRY 2 027,304814. 0000232639 POLSKO-NIEMIECKIE FORUM KOBIET EUROREGIONU POMERANIA 2 027,304815. 0000113861STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. DOKTORATOMASZA KAMIŃSKIEGO2 026,904816. 0000168607 FUNDACJA ZAMEK W GOLI 2 026,804817. 0000101270 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI SPORTÓW KONNYCH-EQUI SPORT 2 026,704818. 0000029171 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W OLSZTYNIE 2 023,904819. 0000146013 FUNDACJA NA DOBRO HARCERSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO 2 023,604820. 0000193945 STOWARZYSZENIE DIALOG - WSPÓŁPRACA - ROZWÓJ 2 022,904821. 0000193653 FUNDACJA "WSPOMÓś SERCE" 2 022,704822. 0000217282 STOWARZYSZENIE JUSTITIA 2 022,304823. 0000050970 STOWARZYSZENIE KAJAKOWE "WODNIAK" 2 019,104824. 00001148394825. 0000355006STOWARZYSZENIE "POMÓśMY NAJBIEDNIEJSZYM MIESZKAŃCOM WROCŁAWIA".ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO.GORCZAŃSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU PODHALAN IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W GMINIENIEDŹWIEDŹ2 017,702 014,004826. 0000250000 GŁOGOWSKA FUNDACJA AKADEMICKA 2 012,604827. 0000170097 ZAGŁĘBIOWSKO-SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY 2 011,254828. 0000140741STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW CHARYTATYWNYCH IM. MATKI TERESYZ KALKUTY W CZĘSTOCHOWIE2 007,364829. 0000316265 MUZEUM ZIEMI LEśAJSKIEJ 2 005,404830. 0000225992 STOWARZYSZENIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ "POMOC" W KONINIE 2 005,104831. 0000026875 FUNDACJA śYCIE DLA DZIECI I MŁODZIEśY 2 004,704832. 0000257739 INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. JANA PAWŁA II 2 002,834833. 0000205960 MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄB W DĘBNIE 2 002,504834. 0000024182 FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" 2 002,304835. 0000083727ODDZIAŁ AKADEMICKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO -KRAJOZNAWCZEGO W KRAKOWIE2 002,004836. 0000075163 TOWARZYSTWO MŁODEGO KRECHOWIAKA 2 000,204837. 0000239949 FUNDACJA "GLOGERIANUM" 1 999,504838. 0000098014 TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "START" W POLKOWICACH 1 999,304839. 0000286716 STOWARZYSZENIE WIEDZY OBYWATELSKIEJ 1 998,804840. 0000286985 FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA KLUCZ 1 998,304841. 0000338819 ALTERNATYWA ZIELONOGÓRSKA 1 997,344842. 0000202305 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PRZYWIDZU 1 996,404843. 0000355765STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA HENRYKA BRODATEGO WE LWÓWKU ŚLĄSKIM1 991,304844. 0000258946 STOWARZYSZENIE "PUCH OSTU" 1 989,304845. 0000114978 KLUB SENIORA "KAMIEŃ" 1 987,104846. 0000175359STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH"WISE"1 985,704847. 0000292540 FUNDACJA "AMENOUZUME" 1 984,704848. 0000280943 STOWARZYSZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DLA NAJUBOśSZYCH 1 984,504849. 0000063852MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W JELCZU-LASKOWICACH1 984,00122


4850. 0000252689 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA" 1 983,604851. 0000121610 MIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE 1 980,204852. 0000051783 LĘBORSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 1 979,804853. 0000037366 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY 1 978,204854. 0000119705 FUNDACJA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 1 976,794855. 0000254940 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WRZOSOWA 1 974,404856. 0000135135 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ 1 974,004857. 0000150277 FUNDACJA STYPENDIALNA "DZIEŁO ŚW.KINGI" 1 973,244858. 0000233135 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW W AUGUSTOWIE 1 972,004859. 0000320576 STOWARZYSZENIE BLIśEJ SZKOŁY 1 971,804860. 0000062880 BANK śYWNOŚCI 1 968,904861. 0000208581 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "START" 1 967,904862. 0000082192 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWO TURYSTYCZNY "ASTRA" 1 966,004863. 0000141562 FUNDACJA "GALLEN" 1 964,704864. 0000238103 STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE "śAK" W GODZISZOWIE 1 964,204865. 0000119386 KLUB SPORTOWY "ŚWIT" 1 964,104866. 0000194958 STOWARZYSZENIE "GRUPA POETYCKA" W JAROSŁAWIU 1 963,104867. 0000199532 FUNDACJA ORION 1 962,764868. 0000012432 STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE" W STRZYśOWIE 1 960,604869. 0000317292 STOWARZYSZENIE śÓŁTY PARASOL 1 959,004870. 0000073816POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO IM. ALEKSANDRAKAMIŃSKIEGO1 958,904871. 0000039979 STOWARZYSZENIE "NASZ GDAŃSK" 1 958,204872. 0000199344 MAZURSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ORZYSZU 1 957,804873. 0000073395 STOWARZYSZENIE "LIPNIK" 1 955,204874. 0000113691STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKOŁY BIZNESU POLITECHNIKIWARSZAWSKIEJ1 955,004875. 0000037269 AUTOMOBILKLUB ZIEMI KŁODZKIEJ 1 954,504876. 0000229658STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCHNR 1 W DĘBICY "SZANSA"1 954,504877. 0000036617 POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 1 952,304878. 0000037647 FUNDACJA "EDUKACJA DLA DEMOKRACJI" 1 952,004879. 0000296426 GMINNY ZWIĄZEK "LUDOWE KLUBY SPORTOWE" STRZELCE OPOLSKIE 1 951,904880. 0000226123 STOWARZYSZENIE "LEPSZE JUTRO" 1 951,804881. 0000118020 ŚLĄSKA FUNDACJA ETOH - BŁĘKITNY KRZYś 1 947,404882. 0000082952 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCEGO ZESPOŁU "MALI ŚWARNI" 1 947,304883. 0000046615OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW I SYMPATYKÓWŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY1 946,804884. 0000151760 BESKIDZKI KLUB MOTOROWY 1 945,004885. 0000251577 ŁOMśYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE 1 943,304886. 0000206792 STOWARZYSZENIE KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ 1 942,304887. 0000117354KRAJOWE STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW KOLEJARZY,DROGOWCÓW I TRANSPORTOWCÓW1 940,004888. 0000008190 STOWARZYSZENIE "MISERICORDIA" W ZABRZU 1 937,304889. 0000035224CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH INIEPEŁNOSPRAWNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE1 936,904890. 0000090707 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "SYRENA" 1 936,604891. 0000137258 TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD 1 936,43123


4892. 0000215216 STOWARZYSZENIE KURPIK KADZIDŁO 1 936,204893. 0000248357 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "MORCINEK" KACZYCE 1 935,824894. 0000303255 STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" 1 935,204895. 0000174433 NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 1 935,104896. 0000016732 STOWARZYSZENIE "PROMYK" 1 932,604897. 0000223280 NADBUśAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE 1 930,104898. 0000020698 STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA 1 927,604899. 0000164152 STOWARZYSZENIE TEATRU KONSEKWENTNEGO 1 927,204900. 0000343501STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. NOBLISTÓWPOLSKICH W OLEŚNICY "ÓSEMKA"1 924,504901. 0000154289 RAZEM PRZECIW PRZEMOCY 1 922,704902. 0000218403 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JAKTOROWA 1 921,404903. 0000027288 FUNDACJA - ŚLĄSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. ADAMA GRACZYŃSKIEGO 1 919,104904. 0000046837 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŁOMśY 1 912,004905. 0000012657 STOWARZYSZENIE "SZKOLNIAK" 1 910,704906. 0000035134 STOWARZYSZENIE TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA" 1 910,604907. 0000020655 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ 1 910,504908. 0000279518 FUNDACJA - DZIĘKUJĘ NIE BIORĘ 1 908,204909. 0000258236 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W śĘDOWICACH 1 907,304910. 0000129753 FUNDACJA NORWIDOWSKA 1 906,004911. 0000265504 STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODYM IM. JANA PAWŁA II 1 905,804912. 0000255175 KOLEśEŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA" W OLSZTYNIE 1 903,824913. 0000232517FUNDACJA WSPIERANIA FILOZOFICZNO - HUMANISTYCZNYCH DZIAŁAŃSPOŁECZNYCH "SOKRATES"1 902,204914. 0000354026 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZSP 1 "TEMPO" 1 898,304915. 0000173902 STOWARZYSZENIE RUCH OBRONY PRAW OJCA 1 894,204916. 0000135017 STOWARZYSZENIE "SERCU Z POMOCĄ" 1 891,304917. 0000335204STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W WILCZEJ WOLI "WARTOPOMÓC SZKOLE"1 891,304918. 0000055713 TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. STEFANA BATOREGO 1 885,104919. 0000232491 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TŁUSZCZU 1 883,204920. 0000189538 KLUB SPORTOWY "BARKAS" TOLKMICKO 1 881,904921. 0000290625 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SOCHACZEWIE 1 880,904922. 0000095802 FUNDACJA "CZARTAK" 1 880,004923. 0000101525 SPOŁECZNY FUNDUSZ "LUDZI DOBREJ WOLI" 1 878,204924. 0000253876 FUNDACJA NEUROREHABILITACJI IM.PROF.JANA TALARA 1 876,704925. 0000329645 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PEŁNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśY 1 876,404926. 0000087555 POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W JELENIEJ GÓRZE 1 875,404927. 0000283132 FUNDACJA MEDICOVER 1 875,104928. 0000140534 LUBUSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB BEZ KRTANI "RUKTUS" 1 874,104929. 0000254588 STOWARZYSZENIE POMOCY GIMNAZJUM W WYRZYSKU "SZKOŁA MARZEŃ" 1 870,474930. 0000028478ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ IPOMOCY MŁODZIEśY1 867,704931. 0000198461 STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ "SZANSA" 1 866,004932. 0000068422 KLUB ABSTYNENTA "QUO VADIS" 1 865,744933. 0000156709 ATLAS SZTUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 863,50124


4934. 0000213784 ZAGŁĘBIOWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO-KULTURALNE 1 861,794935. 0000064928 KLUB SPORTOWY "POLONIA" 1 860,704936. 0000114952 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1 860,104937. 0000250979 FUNDACJA DOGOLANDIA 1 860,104938. 0000109571 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "JESTEM Z TOBĄ" 1 856,784939. 0000351429 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA" 1 856,604940. 0000215446 STOWARZYSZENIE KULTURALNE J`ARTE 1 856,104941. 0000052439 POLSKI ZWIĄZEK RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ 1 854,104942. 0000207749STOWARZYSZENIE INTEGRACJI Z ARTYSTAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI "DOMMUZYKI"1 853,004943. 0000069686 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" W GRABOWNICY 1 850,204944. 0000310037 SZANSA DLA GIMNAZJUM W ŁAPACH 1 849,804945. 0000329692 STOWARZYSZENIE "SKOKOWIAK" 1 849,504946. 0000253233 LUDOWY KLUB SPORTOWY OSTROMECKO 1 846,204947. 0000260882 STOWARZYSZENIE EDUKACJA I NAUKA 1 845,604948. 0000263324 FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH Z GŁĘBI SERCA 1 845,104949. 0000096997 STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY "DA DU" 1 844,104950. 0000217528 TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERśONIOWSKIEJ 1 842,904951. 0000308770STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJINTELEKTUALNIE ORAZ ICH RODZIN - "JESTEŚMY WŚRÓD WAS"1 840,704952. 0000251949 OCHOTNICZA STRAś POśARNA MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE 1 840,494953. 0000278922 BASEBALL & SOFTBALL KLUB 1 839,004954. 0000083004 STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOśLIWYCH "MOTYKA" 1 837,604955. 0000046041 STOWARZYSZENIE "RODZINA PIAŚNICKA" 1 837,604956. 0000170047 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY KATOLICKIEJ "LUMEN" 1 835,604957. 0000004602 FUNDACJA NA RZECZ GALERII PRO ARTE 1 835,304958. 0000086892 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RADOMSKI BANK śYWNOŚCI 1 833,874959. 0000122589WROCŁAWSKA MIĘDZYUCZELNIANA FUNDACJA "PRO HOMINE" NA RZECZEMERYTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH1 832,404960. 0000229803 STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 830,204961. 00002422984962. 00000370804963. 0000040358STOWARZYSZENIE NA RZECZ EMERYTÓW I RENCISTÓW POWIATU GDAŃSKIEGO"SOLIDARNI"STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" WśARKACHNYSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH"ATUT" NYSA1 829,201 824,301 822,104964. 0000217130 STOWARZYSZENIE "FORUM ROZWOJU REGIONU" 1 821,404965. 0000130816 TOWARZYSTWO LITERACKIE IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA 1 820,254966. 0000064059 FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA 1 818,704967. 0000008558STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA" PRZY PARAFII P.W. "PRZEMIENIENIAPAŃSKIEGO"1 817,904968. 0000263584 LIONS CLUB GEDANIA-GDAŃSK 1 817,504969. 0000061910 CHOJNICKI BANK śYWNOŚCI 1 817,504970. 0000131439 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PROSTYŃSKIEJ 1 815,304971. 0000042780 KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 1 813,004972. 0000280958 MEDITERALMA 1 811,904973. 0000247578 GMINNY ZWIĄZEK SPORTOWY "KOCIEWIE" 1 811,304974. 0000075135STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"CONCORDIA"1 809,80125


4975. 0000251034 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA STOBRAWY" 1 808,104976. 0000345103 LUDOWY KLUB SPORTOWY "WÓLCZANKA" WÓLKA PEŁKIŃSKA 1 807,504977. 0000336364 STOWARZYSZENIE 3HO POLSKA 1 804,504978. 0000024457 JAROSŁAWSKI KLUB SPORTOWY-1909 1 801,804979. 0000182271 INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU 1 799,104980. 0000068103 POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ JAWORZNO 1 798,804981. 0000128577 RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY 1 798,604982. 0000277444 STOWARZYSZENIE "3MAJMY SIĘ RAZEM" 1 794,504983. 0000025929 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH 1 793,204984. 0000208876 LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁĘKIT" CYCÓW 1 793,104985. 0000230841 STOWARZYSZENIE LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W JUSTYNOWIE 1 793,004986. 0000101325 FUNDACJA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 1 792,604987. 0000012253STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ PRZYPARAFII ŚW. TERESY1 791,404988. 0000044784 KLUB SPORTOWY "UNIA" TUŁOWICE 1 790,804989. 0000094123 ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAKOPANE 1 789,804990. 0000039939POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZARZĄD ODDZIAŁU WMIŃSKU MAZOWIECKIM1 788,904991. 0000118947 LUDOWY KLUB SPORTOWY "LUTNIA" 1 788,404992. 0000133416FUNDACJA "NA RZECZ ZDROWA SZKOŁA" POD HASŁEM: "MY Z TRÓJKĄTA ŚMIERCITEś CHCEMY ZDROWO śYĆ"1 788,104993. 0000030062 KLUB SPORTOWY AZS W ZAKOPANEM 1 788,104994. 0000127455 KLUB SPORTOWY "CONCORDIA" KNURÓW 1 788,104995. 0000005943 TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI KROTOSZYN- MEJSZAGOŁA 1 786,304996. 0000112815 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ANIMACJI W POZNANIU 1 783,204997. 0000092934 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W POGORZYCACH 1 774,704998. 0000276612 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" W DYNOWIE 1 773,804999. 0000230392 TOWARZYSTWO SPORTOWE "GWARDIA" OLSZTYN 1 772,115000. 0000035697 MIEJSKI KLUB SPORTOWY GORLICE 1 771,705001. 0000002616 TURYSTYCZNY KLUB śEGLARSKI "KORNELIUS" ZABRZE 1 763,205002. 0000251345 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 756,405003. 0000318865 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TKACZ" 1 755,605004. 0000062543 KLUB OGÓLNOSPORTOWY "VICTORIA 1922" 1 753,405005. 0000221891 SZYDŁOWIECKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NAJUBOśSZYM 1 750,705006. 0000024883STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PORADNI LECZENIA OSTEOPOROZY IPOMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM1 749,505007. 0000291395 FUNDACJA NAVIGARE MATEUSZA KUSZNIEREWICZA 1 749,135008. 0000203249STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ IM. A. I J. VETTERÓW WLUBLINIE1 749,105009. 0000301680 MŁODZIEśOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GRYFIA MIRÓW 1 749,005010. 0000050127 ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "LUBIN" 1 746,505011. 0000116323 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 1 744,305012. 0000244740 FUNDACJA "POMOC DLA SENIORA IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO" 1 744,205013. 0000253065UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DZIAŁAJĄCY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WLEśAJSKU1 743,805014. 0000066438 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM I PAMIĄTEK PRZESZŁOŚCI 1 743,605015. 0000089770 STOWARZYSZENIE IM. MATKI TERESY Z KALKUTY 1 742,705016. 0000110004 KRAKOWSKA RADA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 739,70126


5017. 0000083367 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO 1 739,305018. 0000056435 STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI "IGNACY" Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU 1 738,505019. 0000115574 MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PROBACJA 1 736,405020. 0000340659 STOWARZYSZENIE GREEN VILLAGE STRĄKOWA 1 735,105021. 0000292767 KOŁO ŁOWIECKIE NR 17 "BAśANT" 1 731,955022. 0000174271 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW "COLLEGIUM CANTORUM" 1 731,605023. 0000329670 STOWARZYSZENIE LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY LIGOTA TURAWSKA 1 730,705024. 0000044799 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "GIMNAZJUM 2000" 1 730,605025. 0000108594 ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE 1 729,205026. 0000110542 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "HORYZONT" 1 728,205027. 0000033397 KOSTRZYŃSKI KLUB PIŁKARSKI "CELULOZA" 1 727,505028. 0000102175 BUSKI OŚRODEK TRZEŹWOŚCI "ZDRÓJ" 1 727,505029. 0000026831FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RADIOKOMUNIKACJI I TECHNIKMULTIMEDIALNYCH1 726,905030. 0000236359 STOWARZYSZENIE IM. FLORENTYNY MALSKIEJ 1 721,005031. 0000068452 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIECI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 1 720,205032. 0000056842 CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH 1 718,405033. 0000332853 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "ZAWSZE RAZEM" 1 717,705034. 0000192921 STOWARZYSZENIE OTWARTYCH LUDZI "SOL" 1 717,305035. 0000275980 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH GMINY LUBACZÓW 1 716,705036. 0000021621 ZWIĄZEK BIUR PORAD OBYWATELSKICH 1 716,515037. 0000166719 RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE "RUCH DLA ZDROWIA" 1 715,305038. 0000322649 STOWARZYSZENIE GRABISZYCE 1 715,105039. 0000123454 STOWARZYSZENIE "PLACÓWKA" 1 713,605040. 0000040968 FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA 1 713,205041. 0000134709 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA NADBUśAŃSKA" 1 701,705042. 0000013408 TOWARZYSTWO POLSKA NIEMCY W GDAŃSKU 1 701,405043. 0000174443STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH "WINRON"1 701,405044. 0000202543 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "WSPÓLNY CEL" 1 697,205045. 0000121589 FUNDACJA "PRO POMERANIA" 1 693,605046. 0000025538 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JASTRZĘBIEJ GÓRY 1 692,785047. 0000242755STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI BIERUTOWSKIEJ IMIENIA ROMKAKAZIMIERSKIEGO1 692,005048. 0000350773 STOWARZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KATOLICKIEJ W KARTUZACH 1 691,605049. 0000229916 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "ZIELONY RING PRZEMSZY" 1 688,505050. 00002766715051. 0000298894STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. PRYMASA TYSIĄCLECIASTEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W OPOLU - "WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ"TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEśNIONYCH "POWRÓT Z U"ODDZIAŁ LUBLIN1 687,971 684,605052. 0000303072 FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY "ARKA" 1 683,605053. 0000224775 FUNDACJA AKADEMIA PROMOCJI DZIECI 1 680,405054. 0000092718 KLUB SPORTOWY "WARTA" SŁOŃSK 1 677,005055. 0000177129 GMINNY KLUB SPORTOWY "KRASOCIN - BUCOVIA" KRASOCIN 1 676,605056. 0000362164UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IM. "POLSKIEGO TOWARZYSTWAGIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ"1 674,805057. 0000062595 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PUŃCÓW 1 674,155058. 0000161382 ŚREMSKI KLUB SPORTOWY "WARTA" 1 670,10127


5059. 0000265998 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC "DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ" 1 668,705060. 0000100634KLUB SPORTOWY SEKCJA NARCIARSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWATATRZAŃSKIEGO-19071 668,605061. 0000069226 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 1 666,505062. 0000063162 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNIK W RUDNIKU 1 665,705063. 0000023312 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DOBRZEJOWICACH 1 662,505064. 0000196008 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "BANDOSKA" 1 659,105065. 0000131226 BANK śYWNOŚCI W LUBLINIE 1 659,005066. 0000051995 POLSKIE ZRZESZENIE MUAY THAI 1 658,605067. 0000047781 KLUB SPORTOWY "ODRA" BRZEG - ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 1 658,405068. 0000019581 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 1 657,905069. 0000066589 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WESOŁEJ 1 651,405070. 0000078678 KATOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "DWÓJKA" 1 649,965071. 0000062641 STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE "ROCHY" W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 1 649,505072. 0000292559 STOWARZYSZENIE DLA BORONOWA 1 649,205073. 0000004849 TENISOWY KLUB SPORTOWY "ARKA" STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 646,705074. 0000067677 KLUB KRZEWIENIA ABSTYNENCJI I TRZEŹWOŚCI "ODNOWA" 1 645,605075. 0000253591 LUDOWY KLUB SPORTOWY "HURAGAN" W GNIEWCZYNIE 1 642,725076. 0000162817 FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1 642,155077. 0000119136 STOWARZYSZENIE POMOCY I INTERWENCJI SPOŁECZNEJ 1 641,905078. 0000253308 FUNDACJA RÓWNYCH SZANS 1 640,605079. 0000091292 FUNDACJA "WARSZAWA WALCZY 1939-1945" 1 640,205080. 0000052184 STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZEBUDZENIE" 1 640,105081. 0000091414STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY SOBIEZAWSZE POTRZEBNI1 637,705082. 0000285208 NIE BIORĘ, CHCĘ NORMALNIE ZARABIAĆ 1 636,505083. 0000080273 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEśNIONYM "PRZEŁOM" 1 633,605084. 0000240329 STOWARZYSZENIE RODÓW JAWOROWSKICH 1 632,105085. 0000296642 STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA I PRZYSZŁOŚĆ" SOŁECTW WYKROTY I ZAGAJNIK 1 630,505086. 0000046256 GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI - REKRYTERINGSGRUPPEN REGION LUBELSKI 1 630,435087. 0000206099STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE NA RZECZ ROZWOJU WSI MOSTNO, WIĘCŁAW,ŁAZY I BARNÓWKO "NASZA SZKOŁA"1 628,205088. 0000082662 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DANKOWICACH 1 628,005089. 0000335508 STOWARZYSZENIE ARTSFERA 1 627,965090. 0000216271 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DMOSINIE 1 627,405091. 0000023587 POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE 1 626,505092. 0000224380 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 1 623,905093. 0000317277 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BIELSKU-BIAŁEJ 1 623,005094. 0000321524 FUNDACJA ZAMEK KAPITANOWO 1 622,705095. 0000249598 ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ 1 622,005096. 0000260088 REGIONALNE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "KORNEL" 1 620,505097. 0000149356 KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY UZALEśNIONYM 1 620,505098. 0000143053 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM 1 617,405099. 0000273010 STOWARZYSZENIE "EKOSKOP" 1 615,405100. 0000152850 STOWARZYSZENIE "KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA" 1 614,67128


5101. 0000274767 STOWARZYSZENIE PROREW 1 614,305102. 0000106693 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W STANISZCZACH WIELKICH 1 614,205103. 0000352063 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "SIEDLECKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE" 1 613,105104. 0000025180 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" WE WŁOSZAKOWICACH 1 612,405105. 0000305451 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" 1 612,105106. 0000267946 KATOLICKI OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNY "CYRENEJCZYK" 1 611,105107. 0000165867STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJSPECJALNEJ1 610,905108. 0000106747 FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH 1 610,005109. 0000152313 STOWARZYSZENIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM "KRES" 1 609,705110. 0000057134 REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SŁUPSKU 1 606,505111. 0000059378 LUDOWY KLUB SPORTOWY "DĄB" 1 606,305112. 0000332605 STOWARZYSZENIE "PRZEBUDZENI" 1 605,505113. 0000097696 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA BUKOWIŃSKA" 1 602,805114. 0000186117 FUNDACJA UZDROWISKOWA "BĄDŹMY SPRAWNI - śYJMY DŁUśEJ" 1 602,635115. 0000058431 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY TENISA STOŁOWEGO 1 600,405116. 0000255618 STOWARZYSZENIE ODNOWIENIA KOŚCIOŁA W ŁOPATYNIE IM. JANA CICHEWICZA 1 598,905117. 0000225719 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ŁAZNOWIE 1 598,605118. 0000014020 WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE "TRIO" 1 598,305119. 0000222873 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW URLI 1 598,205120. 0000116066 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE SPOŁECZNEJ 1 597,205121. 0000080030 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW "FILAR" 1 597,005122. 0000016869MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI"ZMIANA"1 593,805123. 0000067239 TOWARZYSTWO WZGÓRZ STRZELIŃSKICH 1 589,925124. 0000278023 NADZIEJA STOWARZYSZENIE OSÓB BEZDOMNYCH 1 589,505125. 0000214186 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA 1 589,105126. 0000014715 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY CMOLAS 1 588,605127. 0000274402 FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU SPORTU 1 588,205128. 0000250649 FUNDACJA SŁONECZNA JESIEŃ 1 587,505129. 0000107880 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 3 W TRZEBINI "BONA FIDE" 1 586,805130. 0000120009 NIEMODLIŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "NADZIEJA" 1 586,105131. 0000202053 STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI 1 584,705132. 0000313988 STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI PAWŁOWICE 1 581,305133. 0000063178 TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW PIŁKI SIATKOWEJ 1 579,705134. 0000061848 RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK śEGLARSKI 1 579,505135. 0000221837 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY COS "OLIMP" 1 579,205136. 0000021566 LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY 1 576,605137. 0000352110 KLUB SPORTOWY RÓśANKA WROCŁAW 1 573,305138. 0000278620 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TIGER" TAEKWONDO WE WRZEŚNI 1 571,005139. 0000366769POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMKOŁO W WERBKOWICACH1 570,405140. 0000224819 FUNDACJA DLA WOLNOŚCI 1 570,205141. 0000211235 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓR 1 565,005142. 0000346774STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH WE WROCŁAWIU1 563,60129


5143. 0000231788 CENTRUM WSPIERANIA DZIECI I DOROSŁYCH "ZAUFANIE" 1 562,115144. 0000246827 FUNDACJA MŁODZI PRZECIW UZALEśNIENIOM 1 561,305145. 0000169602 TOWARZYSTWO IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO 1 560,505146. 0000270376 STOWARZYSZENIE "DOM Z SERCEM" W TRZCIŃSKU-ZDROJU 1 557,105147. 0000137194 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ 1 553,005148. 0000253705STOWARZYSZENIE "EDUKACJA DLA ROLNICTWA" PRZY ZESPOLE SZKÓŁROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BOLESŁAWOWIE1 550,505149. 0000249593 FUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W PAWŁOSIOWIE 1 550,205150. 0000307012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEśY I RODZINOM "PRZYSTANEK" 1 549,705151. 0000066892 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KARATE W GRÓJCU 1 549,605152. 0000226799 GUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ZESPOŁOWI SZKÓŁ ROLNICZYCH 1 547,805153. 0000026258 EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEśY 1 544,705154. 0000216591 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "82 KLUKOWO" 1 542,205155. 0000014317 SPOŁECZNY RUCH TRZEŹWOŚCI W PIERZCHNICY 1 539,005156. 0000030279 FUNDACJA "OCALENIE" 1 539,005157. 0000346990 FUNDACJA "TACY SAMI" CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU 1 537,595158. 0000122747 AUTONOMICZNA SEKCJA SZACHOWA "MIEDŹ" 1 536,205159. 0000348499 STOWARZYSZENIE TEATRALNE "INGENIUM" 1 535,505160. 0000030016 KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI - STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE 1 535,505161. 0000304456 FUNDACJA NA RZECZ SPORTU JEŹDZIECKIEGO - INDECO SZAREK 1 532,305162. 0000190438 FUNDACJA INNOWACJA 1 531,405163. 0000037651 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁODZIEśOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W MORAWICY 1 529,635164. 0000091523 STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY KOBIET, NEWW - POLSKA 1 528,805165. 0000309247 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GÓRAśDśE 1 524,505166. 0000283825 PROCURO 1 524,205167. 0000096847 KASZUBSKI INSTYTUT ROZWOJU 1 524,105168. 0000066457SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 39 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWAOŚWIATOWEGO1 522,205169. 0000039731 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO 1 517,205170. 0000118029 FUNDACJA "CENTRUM OCHRONY ŚRODOWISKA" 1 514,605171. 0000086730 FUNDACJA AKTYWNI 1 514,005172. 0000244708 STOWARZYSZENIE MUZYKÓW LUDOWYCH W BOśNOWIE-ZŁOTE ŁANY 1 512,105173. 0000105344 MIĘDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY "12" JELENIA GÓRA 1 510,605174. 0000028359 KLUB SPORTOWY "WIERCHY" 1 509,605175. 0000162068 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI MUZYCZNEJ 1 505,705176. 0000308520STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POśYTKU PUBLICZNEGO "PRZYJACIELEDZIECIOM"1 505,505177. 0000110034 STOWARZYSZENIE T. Z. SZCZODRKOWICE 1 503,305178. 00002213865179. 0000301781TOWARZYSTWO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU IMIENIAFRYDERYKA CHOPINASTOWARZYSZENIE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ OSOBISTY I POMOCPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ TRAMPOLINA1 502,251 500,805180. 0000245802 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZELINIE 1 500,535181. 0000054137 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KRZYśOWEJ 1 499,905182. 0000237497OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ CEEMKA WIDZIKOWICACH1 499,525183. 0000275300 SOPOT CURLING CLUB WA KU'TA 1 498,505184. 0000253263UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SPORTOWIEC" Z SIEDZIBĄ PRZY GIMNAZJUM NR 4W PILE1 498,20130


5185. 0000172611STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH NA RZECZ PROMOCJI ZAWODU IPRAW KOBIET OAZA1 495,505186. 0000017105 FUNDACJA VOX-ARTIS PROMOCJA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 1 495,105187. 0000208303 KLUB PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET STAL MIELEC 1 494,205188. 0000217628 TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. ŚW. MARCINA 1 492,865189. 0000213462TOWARZYSTWO UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WKOśUCHOWIE1 492,705190. 0000198026 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "ZIELONI" W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 1 491,005191. 0000122785 AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO W RZESZOWIE 1 490,105192. 0000323956 STOWARZYSZENIE "EUROPRYMUS" W ZGORZELCU 1 487,705193. 0000038037 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - PROMOCJI WSI LUBNÓW I OKOLIC 1 487,405194. 0000222940STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "MUZEUM KAMPANII WRZEŚNIOWEJ I TWIERDZYMODLIN"1 486,505195. 0000146923 FUNDACJA WYDAWNICTWA PRÓSZYŃSKI I S-KA 1 486,405196. 0000345697 CHEŁMIŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI "SKET" 1 486,305197. 0000110851 STOWARZYSZENIE "ELEUTERIA" 1 483,705198. 0000023688 TOWARZYSTWO KOŚCIUSZKOWSKIE W POŁAŃCU 1 482,205199. 0000299624AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJEWÓDZTWALUBELSKIEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE1 482,005200. 0000312036 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 1 481,405201. 0000070643 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA' S KARATE KYOKUSHINKAI 1 479,505202. 0000161221 CHÓR MIESZANY IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 1 478,835203. 0000250018 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W OSIEKU 1 478,305204. 0000101748 STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ - CIS 1 478,105205. 0000109940 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW - KARTA 99 1 477,205206. 0000224719 SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE IM.FRYDERYKA CHOPINA 1 476,005207. 0000122503 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ 1 475,805208. 0000230441 STOWARZYSZENIE SOCIETAS CHRISTIANA 1 473,645209. 0000040837 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SERCE 1 473,305210. 0000341738 STOWARZYSZENIE RODZIN PATULSKICH 1 472,405211. 0000055219 STOWARZYSZENIE "DOM TAŃCA" 1 472,005212. 0000222383 STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ "KONWALIA" W MAŁEJ WSI 1 471,505213. 0000283323 FUNDACJA NASZA POMOC 1 469,905214. 0000145687 POLSKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PUBLICZNEGO 1 469,505215. 0000009080 ŚWIEBODZIŃSKI ZWIĄZEK KRESOWIAN ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO 1 467,005216. 0000244910 STOWARZYSZENIE "WSPARCIE" 1 466,505217. 0000242598 OKINAWA KARATE KOBUDO FEDERATION - POLAND 1 465,605218. 0000102171 STOWARZYSZENIE "SZKOŁY DLA POKOJU" 1 464,905219. 0000232794 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARNKÓW 1 462,805220. 0000212061 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KUNIÓW 1 462,205221. 0000176469 INTEGRACYJNE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 1 461,305222. 0000064927STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEśY WROCŁAWSKA GALERIAMŁODYCH1 460,505223. 0000003678 BRACTWO CZARNEJ WODY 1 456,405224. 0000070484POLKOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI"RADOSNE SERCA"1 454,965225. 0000225918 STOWARZYSZENIE "SPRAWNI INACZEJ" W KŁODAWIE 1 454,505226. 0000141072 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "WSPÓLNA SZANSA" 1 454,40131


5227. 0000160909 POLICYJNE TOWARZYSTWO SPORTOWE "GWARDIA" 1 451,105228. 0000340715 LUDOWY KOLARSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" WAŁBRZYCH 1 449,405229. 0000157742 STOWARZYSZENIE PANDOZ - INICJATYWA ROZWOJU 1 449,335230. 0000015596 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEśA ERA-ART 1 446,005231. 0000091822 YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG 1 444,205232. 0000071218STOWARZYSZENIE OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH Z CHOROBAMI UKŁADUMOCZOWEGO1 443,205233. 0000172781 STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA 1 442,005234. 0000219979 GMINNY UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZORZA" 1 441,505235. 0000291774 DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY WKRA 1 441,005236. 0000062321FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PIERWSZEGOSTOPNIA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ1 439,405237. 0000004674 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 600- LETNIEGO BIERUNIA 1 435,405238. 0000166669 ODNOWA WSI 1 433,095239. 0000292967 FUNDACJA WSPIERANIA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 1 432,705240. 0000143376 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW FABS 1 431,505241. 0000025552 AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ "ZAWADZKIE" 1 431,105242. 0000030577 POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW śYWNOŚCI 1 430,905243. 0000243030 POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 1 429,505244. 0000332736 FUNDACJA ROZWÓJ DLA PRZYSZŁOŚCI 1 429,205245. 0000119698POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM IMŁODZIEśY ZE SPECJALNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ, ODDZIAŁ W ŁODZI1 428,105246. 0000069587 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W MALCU 1 427,305247. 0000242295 PRO PARIBUS - DLA RÓWNYCH 1 427,205248. 0000042555 LUDOWY KLUB SPORTOWY ZARSZYN 1 426,805249. 0000085893 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZARZECZA W ZARZECZU 1 426,705250. 0000230492 FUNDACJA "FILAR" 1 424,905251. 0000063749 TOWARZYSTWO MOKOTOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 1 423,215252. 0000120902STOWARZYSZENIE ZAWODOWE NIEWIDOMYCH TECHNIKÓW MASAśYSTÓW WŁODZI1 412,405253. 0000208000 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "SKARPA" 1 412,305254. 00000835005255. 00002539865256. 0000307811STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ"MECENAT" W RZESZOWIEDOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKUSPORTOWEGOSTOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI WOLA RAFAŁOWSKA WOJ.PODKARPACKIE O NAZWIE "NASZA WOLA"1 412,301 412,001 411,505257. 0000336615 OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUśB MUNDUROWYCH 1 411,105258. 00002571555259. 0000026763STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM"HEN-STAW"GÓRNICZY KLUB TENISOWY "NAFTA" PRZY POLSKIM GÓRNICTWIE NAFTOWYM IGAZOWNICTWIE S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE1 410,581 410,005260. 0000036222 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W OLSZTYNIE 1 409,125261. 0000222750 GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W BYCZYNIE 1 408,505262. 0000167488 SZKOLNE FORUM INICJATYW "OGÓLNIAK" W SKOCZOWIE 1 408,205263. 0000091709 GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" 1 400,805264. 0000322101 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SONINIANKA" SONINA 1 399,205265. 0000173179 POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRAWIEDLIWEGO HANDLU: TRZECI ŚWIAT I MY 1 396,825266. 0000217940 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIASKI RUDNICKIE W GMINIE GŁOWNO 1 395,805267. 0000229696 PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FRANCESCO" W JELNEJ 1 395,40132


5268. 0000220686 STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO SPORTOWE POMERANIA SZCZECINEK 1 394,505269. 0000050894 LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNI" KRACZKOWA 1 391,685270. 0000224452STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CENTRALNEGO MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH WŁAMBINOWICACH-OPOLU1 391,305271. 0000278953 FUNDACJA DWA SERCA 1 391,205272. 0000206697 FUNDACJA "AKADEMIA EDUKACYJNA" 1 389,005273. 0000100552 STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE "NOWE śYCIE" 1 388,705274. 0000081181 RC FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJI 1 387,705275. 0000221379 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WĄGLANACH 1 385,905276. 0000136419 STOWARZYSZENIE FENIKS 1 385,805277. 0000064427 STOWARZYSZENIE SPORTOWE LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK 1 385,605278. 0000311409 LUDOWY KLUB SPORTOWY STEGNY WYSZOGRÓD 1 384,415279. 0000321822 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRÓJKI 1 381,605280. 0000247684 FUNDACJA RADEMENES 1 381,605281. 0000236333 INSTYTUT BAŁTYCKI W GDAŃSKU 1 380,805282. 0000276458UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 WDĘBICY1 380,205283. 0000249210 STOWARZYSZENIE "SZANSA DLA GIMNAZJUM" 1 379,205284. 0000034623STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM RUCHOWO "DARIA"SKOŁYSZYN1 378,305285. 0000264728 KLUB SPORTOWY "OSTROWIANKA" W OSTROWII MAZOWIECKIEJ 1 376,305286. 0000159075 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZEMROWICE 1 375,405287. 0000207978 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" 1 375,325288. 0000039539 FUNDACJA "CHIRURGIA ŚWIEBODZIN" 1 374,705289. 0000155325 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LEGNICY "PRO LEGNICA" 1 373,105290. 0000077553MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGOMIELEC1 369,405291. 0000323697 STOWARZYSZENIE PLAYARENA 1 369,305292. 0000182845 FUNDACJA "NASZA SZKOŁA" 1 368,905293. 0000071920TATRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEśNIONYM I ICHRODZINOM "RODZINA"1 368,105294. 0000288450 FUNDACJA ROZWOJU "PATRIA" 1 366,805295. 0000251721 STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY "VINETA" WOLIN 1 366,805296. 0000158810 KLUB WYSOKOGÓRSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 1 365,705297. 0000335356 KWIDZYŃSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY "RODŁO" 1 365,105298. 0000342253 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKAY" 1 364,805299. 0000201225 TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCÓW 1 363,835300. 0000232444 CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 1 363,005301. 0000032443POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMIELBLĄSKIEJ1 363,005302. 0000108468 KLUB SPORTOWY "MORAVIA" 1 362,005303. 0000133007 KOMOROWICKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE 1 360,205304. 0000062394 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZYCHODNI REJONOWEJ W WIŚLE 1 359,905305. 0000065081 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "NADWIŚLANIN" CHEŁMNO 1 358,805306. 0000161894 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BABIMOJSKIEJ 1 356,405307. 0000221016 KLUB SPORTOWY ROGASZYCE 1 354,905308. 0000053702 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "RADOŚĆ" W GORLICACH 1 354,205309. 0000228568 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OCZKO" W BIAŁYMSTOKU 1 352,90133


5310. 0000371244 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JASIEŃ" 1 351,805311. 0000299965 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB UZALEśNIONYCH "KROKUS" 1 351,005312. 0000228135 FUNDACJA 750-LECIA JAROCINA 1 350,805313. 0000101273STOWARZYSZENIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY TERENOWY ODDZIAŁ WBIAŁYMSTOKU1 348,505314. 0000318274 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GINEKOLOGII I POŁOśNICTWA W BRZESKU 1 342,005315. 0000032791 STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" 1 341,105316. 0000140029 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŁOMśYŃSKIEJ 1 341,005317. 0000076504 STALOWOWOLSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE "BUSHIDO" 1 336,765318. 0000221921 CHOJNICKI KLUB SPORTOWY "KOLEJARZ" 1 335,305319. 0000103054 WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 1 334,905320. 0000089943 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POLONIA" PRZEMYŚL 1 334,205321. 0000077353 WSPÓLNOTA ROBOCZA ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI SOCJALNYCH 1 332,905322. 0000041893 KLUB SPORTOWY VICTORIA RUSZÓW 1 331,605323. 0000217470 INSTYTUT BADAŃ NAD PODSTAWAMI DEMOKRACJI 1 330,305324. 0000245798 FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ROZWOJU ZIEMI KAZIMIERSKIEJ" 1 329,805325. 0000154216 STOWARZYSZENIE "NASZE SIEDLCE" 1 329,105326. 0000126397 ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU 1 328,805327. 0000060775 FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ 1 328,205328. 0000155263 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-KULTURALNE W SKRZELCZYCACH 1 328,005329. 0000163759 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GROMINIE 1 325,805330. 0000245121 STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA OSOWA 1 323,905331. 0000165015 FUNDACJA "J & S PRO BONO POLONIAE" 1 323,905332. 0000183582 BOCHEŃSKI KLUB ABSTYNENTÓW 1 321,905333. 0000081495 WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI KLUB "PROMIEŃ" 1 320,205334. 0000336126STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JÓZEFALOMPY1 319,905335. 0000121171 KLUB SPORTOWY "SPRINT" 1 318,505336. 0000309423 FUNDACJA ODBUDOWY I OCHRONY ZABYTKU SIENKIEWICZA 4 W WARSZAWIE 1 318,385337. 0000001950 KLUB INNER WHEEL W LUBLINIE 1 317,805338. 0000085615 WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "DACH BUD HETMAN" 1 317,705339. 0000174589 CENTRUM WOLONTARIATU W ZGORZELCU 1 317,405340. 0000229843 LUDOWY KLUB SPORTOWY "POGOŃ" KAMYK 1 315,305341. 0000183368 STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI "ARION" W KOŚCIANIE 1 314,105342. 0000350268 STOWARZYSZENIE ZESPOŁU TAŃCA NOWOCZESNEGO "IMPULS" 1 313,405343. 0000280249KATOLICKIE STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE I MUZYCZNE IM. KSIĘDZA PROFESORAJÓZEFA ORSZULIKA1 311,905344. 0000037539 STOWARZYSZENIE "EDUKACJA" 1 310,605345. 0000278694 CHOJNICKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 1 309,805346. 0000120510 STOWARZYSZENIE AUTOKREACJA 1 309,505347. 0000167141 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTA "PRZYSZŁOŚĆ" 1 309,405348. 0000182256 FUNDACJA "DAR NADZIEI" 1 308,905349. 0000020391 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ZAŁĘśU 1 307,305350. 0000092530 WARSZAWSKA FUNDACJA KULTURY 1 303,805351. 0000201742 POLSKI KLUB BIZNESU 1 302,50134


5352. 0000248720 WĘGOJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI LOKALNEJ-CEL 1 301,905353. 0000225991 FUNDACJA MUZYCZNA PSZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ "ANNA" 1 300,605354. 0000004736 FUNDACJA POLSKA "ARKA" 1 300,105355. 0000204403 MŁODZIEśOWY UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY W PUSTYNI 1 299,805356. 0000091865ANDRYCHOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI KLUB INTEGRACJISPOŁECZNEJ "WATRA"1 299,005357. 0000224924 PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO SIATKARSKIE "ELITA" W PUŁAWACH 1 298,405358. 0000166890 WĘGORZEWSKIE STOWARZYSZENIE "STU DLA RODZINY" 1 297,885359. 0000297469 FUNDACJA "NOWA DROGA" 1 296,205360. 0000357782 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POśYTKU PUBLICZNEGO RAZEM 1 294,205361. 0000226259 STOWARZYSZENIE "PRO SALUTIS" 1 294,205362. 0000104536 TOWARZYSTWO IM. EDYTY STEIN 1 286,405363. 0000008748 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KROWIARKACH GMINA PIETROWICE WIELKIE 1 286,205364. 00003383385365. 00003268965366. 0000127872FUNDACJA POETÓW I UŁANÓW PAMIĘCI GENERAŁA BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGOSTOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKIWOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIESTOWARZYSZENIE śYDÓW KOMBATANTÓW I POSZKODOWANYCH W II WOJNIEŚWIATOWEJ1 284,001 283,501 282,005367. 0000087647 OŚRODEK SPORTÓW ŁUCZNICZYCH DZIECI I MŁODZIEśY "STRZELEC" W LEGNICY 1 280,105368. 0000210214 EKUMENICZNE CENTRUM DIALOGU RELIGII I KULTUR 1 279,705369. 0000111007 OCHOTNICZA STRAś POśARNA BIERUŃ STARY 1 279,205370. 0000058034 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI - KAMIEŃSKIE MŁYNY 1 278,605371. 0000302805STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU"PRZYJAŹNI PODMOKLOM"1 276,105372. 0000219583 TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE 1 275,905373. 0000263415 REAKTOR-PRACOWNIA WYZWALANIA TWÓRCZEJ ENERGII 1 275,505374. 0000229698 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA śYRARDOWA 1 272,505375. 0000204585 MŁODZIEśOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY "NEFRYT" 1 271,805376. 0000319533 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "POKOLENIA" 1 271,005377. 0000221250 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I WSI BUKOWA "BUKOWIANIE" 1 270,105378. 0000233669FUNDACJA "KLUCZ" NA RZECZ EDUKACJI I UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWAOSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH1 269,205379. 0000264509 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" CZARNA 1 267,975380. 0000253553STOWARZYSZENIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ODDZIAŁ TERENOWY WEWROCŁAWIU1 265,925381. 0000143998 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA TANEW "POKOLENIA" 1 265,505382. 0000083414 SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 1 265,105383. 0000032729 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZUZA 1 262,305384. 0000045069 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM UZDOLNIONYM "WSZECHNICA" 1 262,305385. 0000084670 STOWARZYSZENIE RODZINY BŁOGOSŁAWIONEGO ADOLFA KOLPINGA 1 259,705386. 0000125970TOWARZYSTWO POMOCY LUDZIOM CHORYM SAMOTNYM I BEZROBOTNYM-POMOCNA DŁOŃ1 258,905387. 0000251324 ZJEDNOCZENIE PABIANICKIE 1 257,505388. 0000195305 MIEJSKO-GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE "SIÓDEMKA" 1 256,005389. 0000298857 KOLSKI KLUB FOTOGRAFICZNY "FAKT" IM. PROF. DR TADEUSZA CYPRIANA 1 251,705390. 0000222037 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WOLINIE 1 250,005391. 0000227022 STOWARZYSZENIE "NAMYSŁOWSKA DOBRA SZKOŁA" 1 249,005392. 0000225396 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ŚWIERZNIE 1 248,90135


5393. 0000141059 BESKIDZKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 1 248,005394. 0000032523 SEMPER AVANTI 1 248,005395. 0000151421KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO POPULARYZOWANIA WIEDZY O KOMUNIKACJIJĘZYKOWEJ TERTIUM1 247,505396. 0000222557 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "TRATWA" 1 245,505397. 0000254679 STOWARZYSZENIE BYŁYCH śOŁNIERZY WALCZĄCEGO PODZIEMIA "NIEPOKONANI" 1 245,205398. 0000259566 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY KASZUBSKIEJ "NA KRAJU" 1 243,305399. 0000237085 AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE 1 242,405400. 0000194404 STOWARZYSZENIE "ZŁOTA JESIEŃ" 1 233,705401. 0000004050 ZIEMIA I MY CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 1 233,205402. 0000158292 STOWARZYSZENIE "WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI" 1 232,885403. 0000070831 LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY 1 232,405404. 0000004001 TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO 1 230,805405. 0000191648 FORUM KENIJSKO-POLSKIE 1 229,005406. 0000130173 AKADEMIA OPALEŃSKA 1 228,205407. 0000360452 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GAJKOWA 1 227,905408. 0000351288 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W PIOTRÓWCE 1 227,405409. 0000256640 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE "CIETRZEW" 1 225,795410. 0000010195 STOWARZYSZENIE "IDOKAN POLSKA" 1 225,505411. 0000297609 STOWARZYSZENIE "TO, CO WSPÓLNE" 1 223,205412. 00002977775413. 0000332723STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW STUDENCKIEGO ZESPOŁUPIEŚNI I TAŃCA "POŁONINY"MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WALKI Z GRUŹLICĄ,MYKOBAKTERIOZĄ I CHOROBAMI PŁUC - NIKIFOR1 222,501 221,505414. 0000227441 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "RAZEM" 1 221,405415. 0000254125STOWARZYSZENIE ROZWOJU UNIWERSYTETU III WIEKU IM. JERZEGOKOZARZEWSKIEGO W NYSIE1 221,105416. 0000018715 LUDOWY KLUB SPORTOWY"LEŃCZE"W LEŃCZACH 1 217,605417. 0000034833 POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE 1 217,305418. 0000302898 STOWARZYSZENIE "RAZEM TO SKUTECZNIE" 1 217,205419. 0000328521 FUNDACJA ŚWIAT Z UŚMIECHEM 1 216,605420. 0000144123 FUNDACJA SALUS 1 214,905421. 0000241373 NAŁĘCZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE 1 212,605422. 0000310521 STOWARZYSZENIE OCHRONY PRZYRODY ANASTAZEWA I OKOLIC 1 212,605423. 0000273289 STOWARZYSZENIE "ZAWSZE MOśNA POMÓC" 1 209,005424. 0000355517 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JANA PAWŁA II W TWARDOGÓRZE 1 207,405425. 0000031905 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KUROWIE 1 206,405426. 0000009238 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SZYDŁOWIE 1 205,705427. 0000059442 KLUB SZACHOWY "HETMAN SZOPIENICE" W KATOWICACH 1 205,105428. 0000199793 POLSKA FEDERACJA PETANQUE - ZWIĄZEK SPORTOWY 1 205,005429. 0000301061 FUNDACJA POMOCY "GERON" 1 204,605430. 0000237664 FUNDACJA INSULINOWY KRÓLICZEK 1 204,305431. 0000121513 OCHOTNICZA STRAś POśARNA ZAJĄCZKI DRUGIE 1 204,105432. 0000331588 FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU WSPINACZKI "WSPINKA" 1 203,205433. 0000056027 NOWA ORKIESTRA KAMERALNA 1 200,405434. 0000103737 BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ REHABILITACJI 1 200,10136


5435. 0000240325 KLUB KAWALERYJSKI IM.18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH 1 198,415436. 0000278808STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY NADBUśAŃSKIEJ IM. JANUSZAKALINOWSKIEGO1 197,505437. 0000261937 UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "JUNIS" 1 196,805438. 0000259930 FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I KULTURY "MIERZESZYN" 1 195,605439. 00001965755440. 0000118379FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWALINDY LATERNA MAGICASTOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ"INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"1 193,701 191,205441. 0000299353 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ W JAWORZNIE 1 191,205442. 0000252922 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI" 1 189,905443. 0000166179 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA 1 189,105444. 0000270290STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ TECHNIKUM MECHANIZACJIROLNICTWA W ŁAŃCUCIE1 188,605445. 0000139560 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GRODZISKU 1 186,605446. 0000334467 STOWARZYSZENIE "NASZ DWOREK" 1 185,605447. 0000211272 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW FANTASY "JASKINIA BEHEMOTHA" 1 184,505448. 0000189919 OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW 1 183,705449. 00001910755450. 0000213645STOWARZYSZENIE WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW W GIMNAZJUM NR 1 WPRZEMYŚLUSTOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY OSTRÓWEK-INICJATYWASPOŁECZNA" W OSTRÓWKU1 183,701 181,905451. 0000045859 KLUB SPORTOWY SŁAWIĘCICE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 1 179,205452. 0000080958 SUDECKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "KSIĄś" 1 176,905453. 0000170758 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" W LUBAWCE 1 174,285454. 0000332437STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMBATANTÓW ZIEMILUBAŃSKIEJ1 172,505455. 0000067726 STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUśB SPOŁECZNYCH "KRĄG" 1 172,305456. 0000152204 FUNDACJA śEGLARSKA "śAGLE, EUROPA, ŚWIAT" 1 171,605457. 0000260306 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW "POMÓśMY SOBIE" 1 170,405458. 0000070587KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO, KOLEGIUMNAUCZYCIELSKIEGO IM.A.FREDRY W PRZEMYŚLU1 167,705459. 0000291210 POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE 1 167,705460. 0000128526 POWIATOWE OLECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE W OLECKU 1 167,005461. 0000271417 STOWARZYSZENIE SPORTOWE MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 1 166,905462. 0000056492 GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W NOWOGRODŹCU 1 166,605463. 0000258325 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "START" LGOTA WIELKA 1 166,405464. 0000346604 KLUB SPORTOWY POGOŃ HANDBALL 1 161,105465. 0000039470 KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW W KONINIE 1 159,735466. 0000155551OGÓLNOPOLSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW OPERY "TRUBADUR" POD PATRONATEM IIPROGRAMU POLSKIEGO RADIA1 159,505467. 0000293928 STOWARZYSZENIE KOBIETY KWIATY KOCIEWIA 1 158,705468. 0000201624STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TRZEBNICY1 158,505469. 0000318786 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FORMICKI - BIKE. PL 1 158,305470. 0000136686 KLUB SPORTOWY GIEBŁO 1 157,905471. 0000220521 STOWARZYSZENIE UNIA KULTUR W CHRZANOWIE 1 156,805472. 0000210845 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KULTURY LUDOWEJ 1 155,705473. 0000248267 STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDśA SPORTOWEGO "ALF" 1 154,005474. 0000010212 KLUB SPORTOWY "TEMPO" 1 153,705475. 0000137500 FUNDACJA "DYPLOMACJA DLA POKOJU" 1 152,50137


5476. 00003522685477. 0000234479STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 5 IM. KSIĘCIA JERZEGO WILHELMAW LEGNICY "GIM-5"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMAMICKIEWICZA W PRUDNIKU1 152,201 152,005478. 0000291481 BANK śYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP. 1 149,705479. 0000217450 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 1 148,005480. 0000054394 ZWIĄZEK ŚLĄSKICH ROLNIKÓW 1 148,005481. 0000002588LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" PILCHOWICE ORGANIZACJA POśYTKUPUBLICZNEGO1 147,605482. 0000253297 FUNDACJA "W STRONĘ ŚWIATŁA" 1 145,905483. 0000159526 STOWARZYSZENIE RADLIŃSKIE BIURO PORAD OBYWATELSKICH 1 142,605484. 0000252879 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZORZA" W JAGIELLE 1 142,205485. 0000327943 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ 1 139,105486. 0000220149 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LOTRANS" 1 138,305487. 0000039754 FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI "SOMA 1 137,105488. 0000116161 LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" W HAśLACHU 1 136,635489. 0000011786 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KĘPNIE 1 136,505490. 0000295344 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 1 134,205491. 0000281047STOWARZYSZENIE POśYTKU PUBLICZNEGO "UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU WMILICZU"1 133,605492. 0000217180 FUNDACJA KULTURY LIBERTY 1 132,505493. 0000306159STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU TENISA ZIEMNEGO, SPORTU I REKREACJIMIESZKAŃCÓW STAREGO OSIEDLA1 130,305494. 0000172269 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA 1 127,005495. 0000017464 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" W ORNECIE 1 124,005496. 0000248417FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH I POKRZYWDZONYCH "OKNO NAŚWIAT"1 123,705497. 0000217709 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JUNIOR" LUBOMIERZ 1 122,605498. 0000045705 ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH 1 121,705499. 0000340219 FUNDACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO "AMICORUM OMNIA COMMUNIA" 1 118,105500. 0000221896 FUNDACJA "MŁODA MUZYKA ŚLĄSKA" 1 118,005501. 0000133779 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "SAMORZĄDNI" W CHOJNICACH 1 117,905502. 0000135686 KLUB SKIALPINISTYCZNY "KANDAHAR" 1 117,205503. 0000194147 LUDOWY KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" ZIELONKI 1 116,105504. 0000294473 LUDOWY KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" ŚWIBIE 1 114,705505. 0000313437 KOSZALIŃSKI KLUB STRZELECKI "KALIBER" 1 112,705506. 0000225677 FUNDACJA BEDNARSKA 1 112,705507. 0000027987 ŁEBSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE Z SIEDZIBĄ W ŁEBIE 1 112,405508. 0000007534 STOWARZYSZENIE "CHRYSTUS DLA NARODÓW - POLSKA" 1 111,605509. 0000103694 STOWARZYSZENIE "UROCZYSKO" 1 111,405510. 0000035057 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "SIL" 1 111,205511. 0000122811 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA "MŁYN-PAPIERNIA" 1 110,905512. 0000218602 POWIATOWY INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" 1 109,805513. 0000030223 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" 1 109,405514. 0000228495FUNDACJA ZENONA PLECHA - WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ISPORTU1 109,305515. 0000042707 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W OSTROROGU 1 108,705516. 0000215564 JERZMANOWSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH "DEGNO VITA" 1 106,605517. 0000290787 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JANCZOWA "JANCZOWSKA WSPÓLNOTA" 1 105,80138


5518. 00002181895519. 0000259204TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICHODDZIAŁ W ELBLĄGUUCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DYSTANS" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 WCHEŁMIE1 100,901 099,705520. 0000302145 LUDOWY KLUB SPORTOWY "GROM" 1 099,705521. 0000020568 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO 1 099,205522. 0000212836 LUDOWY KLUB SPORTOWY "RAJSKO" 1 095,905523. 0000281309 STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "CANTABILE" W CHOJNICACH 1 095,105524. 0000245901 NARODOWE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 1 094,005525. 0000113353 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KUDROWICACH 1 092,805526. 0000226825 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W RUDNIKU 1 092,405527. 0000228899 STOWARZYSZENIE ZIEMI JASIONOWSKIEJ PRO BOGORYJA 1 091,305528. 0000258929STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHONIEMYM I NIEDOSŁYSZĄCYM"KRZYK CISZY"1 087,305529. 0000102851 STOWARZYSZENIE TURYSTYKI I REKREACJI KAJAKOWEJ "DUNAJEC" 1 085,705530. 0000212796STOWARZYSZENIE PROTETYKI ORTOPEDYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ OFIARWYPADKÓW1 085,305531. 0000061591 STOWARZYSZENIE ROZWOJU INICJATYW "ŚWIERKLE" 1 084,605532. 0000254666 STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO 1 082,005533. 0000149263 WARMIŃSKO-MAZURSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 1 081,805534. 0000030409 STOWARZYSZENIE POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W OSINACH 1 081,505535. 0000126763 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GOLFA I FORTYFIKACJI "TATFORT" W TORUNIU 1 079,705536. 0000313451 STOWARZYSZENIE PLANETA WSPARCIE 1 079,605537. 0000251035 STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 079,405538. 0000204907 WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W OPOLU 1 078,505539. 0000223787 STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI OLESZYCKIEJ 1 076,505540. 0000102528 POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI 1 076,005541. 0000159608 STOWARZYSZENIE ODDECHOWE "BRONCA" 1 075,705542. 0000353536 STOWARZYSZENIE PRZYJAŹŃ 1 071,405543. 0000071466 STOWARZYSZENIE "ZAKON KAWALERÓW ORDERU ZŁOTEGO JELENIA" 1 070,605544. 0000135740 STOWARZYSZENIE SPRINTU SAMOCHODOWEGO 1 070,305545. 0000135805 TOWARZYSTWO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH 1 069,605546. 0000088434 RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁUCZNICZY W RZESZOWIE 1 067,905547. 0000152888 STOWARZYSZENIE "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 1 066,805548. 0000321358 STOWARZYSZENIE AKRO 1 066,505549. 0000246995 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "REGLE" 1 062,505550. 0000202889 FUNDACJA LUDZI WYKLUCZONYCH I PRZYJACIÓŁ - CZŁOWIEK 1 061,805551. 0000054925 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW PRAKTYKÓW 1 060,305552. 00000703535553. 0000274840STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOLNEGO ZESPOŁU LUDOWEGO ZIEMIPRZEMYSKIEJ - TRÓJCZYCESTOWARZYSZENIE "FRANCISZKAŃSKIE CENTRUM KULTURY GDYNIA IM. JANAPAWŁA II"1 060,201 059,505554. 0000271523 FUNDACJA PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU "BĘDZIESZ" 1 059,305555. 0000086399STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO B SZPITALA PRZY UL.KATOWICKIEJ W OPOLU1 056,345556. 0000159593 ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH 1 056,005557. 0000229573 LUDOWY KLUB SPORTOWY "MEGAWAT" ŚWIERśE GÓRNE 1 055,605558. 0000042753 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRASZKI 1 053,505559. 0000271585 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI "AD REM" 1 053,00139


5560. 0000114953 PŁOCKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" 1 051,505561. 0000194438 TOWARZYSTWO KASZUBSKIE "CENTRUM" 1 049,605562. 0000151123 STOWARZYSZENIE "śUŁAWY GDAŃSKIE" 1 049,005563. 0000052538 POMORSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MUZYKI I KULTURY ŁOWIECKIEJ 1 048,605564. 0000270072 ARKADIA - EKO 1 048,355565. 0000217835 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GRABOWNICA STARZEŃSKA 1 048,305566. 0000040168STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM:"THE PSORIASIS ASSOCIATION"1 046,705567. 0000314115 GRUPA ANIMACJI SPOŁECZNEJ "REZERWAT" 1 044,905568. 0000278981 STOWARZYSZENIE "RADZYMIŃSKIE FORUM" 1 044,305569. 0000246015 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "LOGAN" WITOWICE 1 044,005570. 0000283942STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI JASIENIE PRZY RADZIE SOŁECKIEJJASIENIE1 038,705571. 0000210949 LUBACZOWSKIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 1 038,605572. 0000033936 STOWARZYSZENIE KOBIET POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 1 038,205573. 0000127128 STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH 1 033,405574. 0000002148 FUNDACJA IM. JACKA PONICKIEGO 1 031,805575. 0000160930 GMINNY KLUB SPORTOWY UNIA 1 029,405576. 0000257973 STOWARZYSZENIE BEZPIECZNE MIASTO TARNOBRZEG 1 026,505577. 0000152784 FUNDACJA KULTURY IRLANDZKIEJ 1 026,055578. 0000314493 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GRACJA" 1 022,805579. 0000247409 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY GIMNAZJUM W ŚWIĘTAJNIE 1 022,505580. 0000340749 FUNDACJA "MÓJ KOŃ" 1 020,405581. 0000320083 STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH 1 017,505582. 0000248507 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSIEDLA ŁAWICA 1 016,205583. 0000053684 FUNDACJA BUKOWIŃSKA "BRATNIA POMOC" W LUBANIU 1 014,705584. 0000208823 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "IWA" 1 013,805585. 0000108412 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BIERUTOWSKIEJ EUROPA - PRZYSZŁOŚĆ 1 012,505586. 0000249457 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" DZIERśYSŁAW 1 009,605587. 0000231494 INTERNATIONALER BUND POLSKA 1 008,505588. 0000106170 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECKA I RODZINY 1 008,305589. 0000056079KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETUMARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ1 007,405590. 0000020938 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO "STRICTE" 1 007,005591. 0000346304 STOWARZYSZENIE PRIMA 1 006,305592. 0000238749 STOWARZYSZENIE OŚWIATY I WYCHOWANIA 1 005,205593. 0000200857STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ"JESTEŚMY RAZEM"1 000,705594. 0000214882 STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE WZAJEMNEJ POMOCY "OAZA" 999,905595. 0000348221 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ÓSEMKA" CHOJNICE 998,605596. 0000168028 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CYCOWSKIEJ 998,305597. 0000019367 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY OBYWATELI 998,105598. 0000296717 TORUŃSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE 998,005599. 0000265463 AZYMUT ZDROWIE 996,705600. 0000231918 STOWARZYSZENIE KOBIET PN. "KOBIETY OBUDŹMY SIĘ" 995,205601. 0000243364 FUNDACJA DROGA I śYCIE 993,70140


5602. 0000093919 FUNDACJA NAUKA I WIEDZA 992,505603. 0000295663 STOWARZYSZENIE "ŚWIDNICKI BANK śYWNOŚCI" 992,005604. 0000170644 LUDOWY KLUB SPORTOWY "MLEXER" 989,535605. 0000045037 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DZIKOWCU 989,105606. 0000105823 FUNDACJA "PRO SCIENTIA ET VITA" 987,805607. 0000180338 FUNDACJA IN POSTERUM 987,705608. 0000258487 POLSKA ORGANIZACJA OBRONY BEZROBOTNYCH I UBOGICH 987,305609. 0000241956 ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH 987,105610. 0000035953 KLUB SPORTOWY "TYMBARK" W TYMBARKU 985,505611. 0000190863 FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO "BOJAN" 984,205612. 0000179977 STOWARZYSZENIE PROMOCJA ZDROWIA I WALKA Z KALECTWEM 984,105613. 0000149896POLSKI KOMITET MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIA PRZEZSZTUKĘ INSEA984,105614. 0000320651 KUŹNIA - STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH DZIECI I MŁODZIEśY 983,305615. 0000004836 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE "FENIX" 983,205616. 0000057551 FUNDACJA ESPERSEN POLSKA 978,355617. 0000114218 STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO 976,305618. 0000355946 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "POMORZE POTĘGOWO" 975,605619. 0000288346 STOWARZYSZENIE "EDUKACJA DLA POKOJU" 975,295620. 0000221601GLIWICKI KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY "STOKROTKA" TOWARZYSTWAKRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ974,705621. 0000118868 STOWARZYSZENIE "APERIAMUS" - WSPIERANIE ROZWOJU OSOBOWEGO 974,505622. 0000057999 CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 972,765623. 0000054710 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W JASIENICY 971,305624. 0000233519BRZOZOWSKIE STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "SOLIDARNI WPOTRZEBIE" IM.KS.BARTŁOMIEJA MISIAŁOWICZA971,005625. 0000342663 KLUB KARATE "KONTRA" 970,005626. 0000156770 FUNDACJA "KLINIKA GODNEGO LECZENIA" 968,005627. 0000231813 FUNDACJA "PROMOCJA WIEDZY I TALENTU" 967,205628. 0000224076 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK śYWNOŚCI 967,025629. 0000031471 TOWARZYSTWO SPORTOWE "WISŁA" W ZAKOPANEM 965,505630. 0000320665 KOMTURIA CZŁUCHOWSKA 959,005631. 0000055501 STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA" 958,105632. 0000153780 POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG ŚRODKOWO-WSCHODNI 958,005633. 0000029971 POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE ZARZĄD GŁÓWNY 956,055634. 0000220725 KE-JOS-THE-AT-ER 953,505635. 0000294636 BANK śYWNOŚCI W SŁUPSKU 953,205636. 0000233594 STOWARZYSZENIE BANK śYWNOŚCI KUTNO 952,505637. 0000223138 STOWARZYSZENIE OBRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA "ST.O.P." 951,305638. 0000227212 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI DZIECI EUROPY CUM AMICIS 950,505639. 0000138731 STOWARZYSZENIE "ALTER EGO" 950,305640. 0000160653 WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW 946,305641. 0000273301 STOCZNIOWY KLUB PŁETWONURKÓW "MEDUZA" 946,005642. 0000328840 KOLORY śYCIA 945,805643. 0000328113FUNDACJA NA RZECZ WPIERANIA RENOWACJI ZABYTKÓW MOTORYZACJI ORAZEDUKACJI945,03141


5644. 0000131609 STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 943,205645. 0000282003 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INNOWACYJNOŚCI 940,805646. 0000156998 TOWARZYSTWO EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W ZAKOPANEM 940,205647. 0000076295STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEśNIONYM OD ALKOHOLU IOSOBOM WSPÓŁUZALEśNIONYM "ABSTYNENT"939,805648. 0000034471 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "DRZONKOWIANKA" 939,725649. 0000144957 STOWARZYSZENIE "GALICIA TECTONIC GROUP" 938,705650. 0000045422 KLUB SUTERENA - STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH 938,405651. 0000179322 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ZARĘBACH 938,305652. 0000242213 STOWARZYSZENIE "BLIśEJ SIEBIE" 938,205653. 0000072426 LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE "KLUB SPORTOWY TOMASZOWO" W TOMASZOWIE 936,405654. 0000089178 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KSAWERYNOWIE 936,105655. 0000258799 STOWARZYSZENIE KMIECIN 933,805656. 0000284607 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "NASZ ŚWIAT" 933,205657. 0000206250 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC 932,915658. 0000235589 RAZEM RAŹNIEJ 932,005659. 0000325141 STOWARZYSZENIE "RAJSKA DOLINA" 931,605660. 0000289743 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GÓRKI 930,905661. 0000216694 WAŁBRZYSKA WSPÓLNA WIĘŹ TALENT 929,905662. 0000163719ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI IREKREACJI928,505663. 0000343304 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" śARY 927,005664. 0000017478 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "RODZINA" 923,595665. 0000148412 KLUB SPORTOWY "SKAWIANIN" SKAWA 923,505666. 0000299918STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU KICINA I OKOLIC -"LEN"922,505667. 0000263267 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "SKOWRONKÓW" 920,205668. 0000133481 KLUB SPORTOWY UNIA 919,705669. 0000174740 KLUB ABSTYNENTA "LIBRA" 919,705670. 0000164187 GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAWISZA" 914,715671. 0000053522 STOWARZYSZENIE POMOCY "PRO BONO" 914,505672. 0000078563 STOWARZYSZENIE ŚRODOWISKOWY KLUB ABSTYNENTA ZWYCIĘSTWO 914,005673. 0000038052 ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 913,405674. 0000229279 WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "CHOJNICE" 910,905675. 0000244147 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W RZESZOWIE 910,405676. 0000013305 ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 908,905677. 0000104623STOWARZYSZENIE ROZWOJU REKREACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA WCZERWONAKU907,805678. 0000292895 STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU "MŁODY MOŁODYCZ" 906,105679. 0000053505 STOWARZYSZENIE INSTYTUT ŚLĄSKI 906,005680. 0000096883 TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO 904,115681. 0000016868 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W POGRODZIU 903,905682. 0000116927 OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "SOBNIÓW" JASŁO 903,805683. 0000120325 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW 901,605684. 0000266741 STOWARZYSZENIE MAGE.PL 900,805685. 0000002043 BRANIEWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE 900,60142


5686. 0000160892 STOWARZYSZENIE "SZANSA NA SPRAWNOŚĆ - VIRESQUE" 899,785687. 0000143524STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SENIORA NAFTOWCAW KRAKOWIE ORAZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU898,105688. 0000081554 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LUBOMIERZU 897,705689. 0000167718 TURKOWSKIE STOWARZYSZENIE MŁODYCH 897,705690. 0000043227 STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W KIELCACH 897,305691. 0000110474 KLUB JEŹDZIECKI OŚRODEK SPORTÓW KONNYCH W JAROSZÓWCE 895,105692. 0000100566 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA KAMIEŃSKA 895,005693. 0000103621WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH WBYDGOSZCZY892,305694. 0000146873 BLEDZEWSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE 892,005695. 0000249818 STOWARZYSZENIE "SKATEPARK GARAś" 890,205696. 0000240594 POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NASZ DOM" 887,305697. 0000135628 LUDOWY KLUB SPORTOWY "GROSZMAL" OPOLE 885,505698. 0000257022 FUNDACJA WROTA WIELKOPOLSKI 885,305699. 0000035662 FUNDACJA "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" 883,905700. 0000298629STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RUMI RUTW -RUMIA883,505701. 0000234434 TOWARZYSTWO POLSKO-WĘGIERSKIE W LUBACZOWIE 883,305702. 0000120516 BYDGOSKI KLUB OYAMA KARATE PAŁAC 882,605703. 0000304793 CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWLANYCH 882,305704. 0000220688POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO TERENOWE NR 4 POWIATUŁAŃCUCKIEGO W ŁAŃCUCIE881,975705. 0000109497 REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J.M.GOSLARA W KOLBUSZOWEJ 881,505706. 0000273079 STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION 881,305707. 0000038670 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 880,205708. 0000192048 FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 879,805709. 0000001456 DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH 878,205710. 0000220077 STOWARZYSZENIE ŁÓDKA 878,205711. 0000263503 CENTRUM MYŚLIWSKIE "ZAMEK W GNIEWIE" 877,605712. 0000078347 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI SŁOCIŃSKIEJ W RZESZOWIE 876,405713. 0000073876 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 875,805714. 0000153178 STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE" 875,105715. 0000214421 STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU 873,905716. 0000278267 FUNDACJA SCRIPTURE UNION POLSKA 873,905717. 0000219244 STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA CIĘśKICH KRWOTOKÓW 872,905718. 0000027081 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PORĄBCE USZEWSKIEJ 872,705719. 0000012228 STOWARZYSZENIE NASZA SZKOŁA W MCHAWIE 872,105720. 0000257037 FUNDACJA RODZINY ROZENBLAT 871,505721. 0000132022 KRAJOWE STOWARZYSZENIE ANTYMOBBINGOWE 870,705722. 0000097062 OCHOTNICZA STRAś POśARNA ZAJĄCZKI PIERWSZE 870,005723. 0000230192CENTRUM SPORTU, REHABILITACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH869,105724. 0000057983 LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA" KAMIEŃSKIE MŁYNY 868,505725. 00000902225726. 0000141649STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJBEZROBOTNYCH EURO - PARTNERSTOWARZYSZENIE KULTURALNO-EDUKACYJNE OSTRÓW WIELKOPOLSKIZACHODNI5727. 0000158674 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KIELCACH 865,10866,51866,50143


5728. 0000144315 KLUB JEŹDZIECKI "PRZEDŚWIT" 863,405729. 0000266503 INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ 862,605730. 0000130153 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SUŁKOWICACH 862,605731. 0000235198 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE DZIEDUSZYC I SOSEN 862,205732. 0000251156 STOWARZYSZENIE IN SPE 861,905733. 0000247610 FUNDACJA SZTUKI MAREBITO 859,205734. 0000048584 RKTIR STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - TECHNICZNE W CHEŁMIE 858,465735. 0000339008ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE ZABUśAN, KRESOWIAN, REPATRIANTÓW,SPADKOBIERCÓW, RODZIN, NASTĘPCÓW PRAWNYCH, SYMPATYKÓW Z SIEDZIBĄ WRZESZOWIE857,605736. 0000206303 FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" 857,305737. 0000050939 TOWARZYSTWO TERENOWYCH OPIEKUNÓW SPOŁECZNYCH "SAMARYTANIN" 856,805738. 0000295796 FUNDACJA PROMOCJI PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ "ANTROPOS" 856,005739. 0000056387 LUDOWY KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W ZAKLICZYNIE 855,905740. 0000160090 STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI 855,205741. 0000117141 FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII 855,005742. 0000091034 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W LUBLINIE 852,705743. 0000235186 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NOWOGRODU 851,405744. 0000107077 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE STOMIJNE WE WROCŁAWIU 849,405745. 0000059513 KĘDZIERZYŃSKI KLUB SZACHOWY "SZACH" 848,905746. 0000052349STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ SL"SALOS"846,905747. 0000030494 STOWARZYSZENIE DLA POWIATU 845,605748. 0000066491POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI WMIELCU845,505749. 0000191550 STOWARZYSZENIE DOM POLSKI SARMACJA 842,905750. 0000348943 CHÓR KAMERALNY "CANTUS FIRMUS" 837,805751. 0000275328 STOWARZYSZENIE PRAWA FINANSOWEGO "AUREUS" 837,705752. 0000035716 STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB SPORTOWY "STAL" ZAWADZKIE 837,005753. 0000201062 STOWARZYSZENIE "SZANSA" 836,805754. 0000022171 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PRZĄSŁAWIU 836,705755. 0000315831 FUNDACJA TEZEUSZ 835,405756. 0000070953 SZAMOTULSKI KLUB TENISOWY 834,405757. 0000099737 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW CHRZĄSTAWY 833,905758. 0000347072 INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE TENISOWE "SOKÓŁ" 833,105759. 0000089726 PODLASKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI 829,905760. 0000112345 NARWIAŃSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA 829,905761. 0000083239 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W JEZIORACH WIELKICH 829,605762. 0000099206 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERśONIOWA 827,305763. 0000231909 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ śEGLARSTWA I SPORTÓW WODNYCH "SZKWAŁ" 826,005764. 0000165917 KRAJOWY RUCH EKOLOGICZNO-SPOŁECZNY 825,405765. 0000098197STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBYPOLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI824,305766. 0000125968 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTU 822,505767. 0000011756 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POMORSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO 820,005768. 0000296380 CENTRUM ZDROWIA I EDUKACJI 819,50144


5769. 0000171444 STOWARZYSZENIE "EDUKACJA I WYCHOWANIE" 819,505770. 0000354655 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA "LIBRA" 817,905771. 0000284409STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. TADEUSZAKOŚCIUSZKI W śARKACH817,805772. 0000048809 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZĄBROWA 817,705773. 0000164138 TERENOWY KLUB SPORTOWY "HUTNIK" 817,405774. 0000069084 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WILAMOWICACH 814,105775. 0000264893STOWARZYSZENIE POPIERANIA ZARADNOŚCI śYCIOWEJ I ROZWOJUPRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ POMOCY WZAJEMNEJ W BYCZYNIE813,805776. 0000219822 STOWARZYSZENIE "TOLERANCJA" 813,505777. 0000335573STOWARZYSZENIE MĘśCZYZN Z CHOROBAMI NEREK I PROSTATY REGIONUCZĘSTOCHOWSKIEGO "HERKULES"813,205778. 0000138239 FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 811,405779. 0000246936 FUNDACJA "LEKARZE Z MISJĄ" 808,905780. 0000250304 STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU 806,205781. 0000067470 INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ 805,405782. 0000052665 AMATORSKI KLUB FILMOWY "ROTOR-FILM" W ŚWIDNIKU 805,305783. 0000249495 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW NIWEK 804,905784. 0000183066 BIOSFERA 804,105785. 0000035562 AUTOMOBILKLUB TARNOGÓRSKI 803,705786. 0000137293 STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ KOBIET I RODZINY 802,905787. 0000064740 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LIMANOWEJ 802,105788. 0000246682 KLUB SPORTOWY "ŚWITEŹ" WIĄZÓW 800,605789. 0000105759 PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 799,805790. 0000124331 ZWIĄZEK BEZROBOTNYCH I UBOGICH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 798,405791. 0000058941 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WÓJCINIE 797,905792. 0000032101 NADSAŃSKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE W PRZEMYŚLU 796,905793. 0000106940TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "ENERGIA" PRZYENION S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE - ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓW793,505794. 0000257519 STOWARZYSZENIE "POGÓRZANIE" 792,185795. 0000211142 STOWARZYSZENIE "NAD ZALEWEM" 790,505796. 0000038748 PARAFIALNY KLUB SPORTOWY"JEDNOŚĆ"W PALEŚNICY 788,905797. 0000029658 LANSADA 785,805798. 0000028174 LUDOWY KLUB SPORTOWY "BULOWICE" 785,505799. 0000171741 FUNDACJA "KORPUS OCHOTNIKÓW SPECJALISTÓW" 785,255800. 0000132381 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KRZESZOWICACH 782,505801. 0000309180 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BUDOWLANKA" 781,105802. 0000308198 STOWARZYSZENIE "PONAD" 778,405803. 0000230663STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCHIM. JULIANA LUBIENIECKIEGO W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM777,805804. 0000254903 FUNDACJA ZBIGNIEWA ŚCIANY - GOSPODARSTWO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 777,005805. 0000230370 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" RYCZÓW 774,205806. 0000107315 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW OSIEDLA "BŁONIE" W LUBLINIE 773,705807. 0000092918WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD WIĘŹNIAMI - DOLNOŚLĄSKI OŚRODEKMEDIACJI773,205808. 0000027007 RZESZOWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "RES-GEST" 772,105809. 0000120212 KRAJOWE STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ 768,805810. 0000324928 FUNDACJA OSP CHOCZNIA 767,40145


5811. 0000161135 POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 765,405812. 0000247520 GMINNE STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE W MOSINIE 764,705813. 0000162767 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-PRZEMYSŁOWE "JEDNOŚĆ" 762,705814. 0000322833STOWARZYSZENIE RODZICÓW "DLA NASZYCH DZIECI" PRZY ZESPOLE SZKÓŁSAMORZĄDOWYCH W CIEPŁOWODACH762,705815. 0000222304 STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI CZERNICKIEJ 762,505816. 0000292380 EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH 762,405817. 0000080992STOWARZYSZENIE LOKALNEJ SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ PRZYZESPOLE SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH IM. KS. BOSKO W ŁODZI, UL. WODNA 34, ZWANEJS.L. "SALOS-WODNA"762,105818. 0000048532 LUDOWY KLUB SPORTOWY "STANISŁAWIANKA" W STANISŁAWIU DOLNYM 761,905819. 0000274030 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRZEBOWNISKA 761,205820. 0000041907 OCHOTNICZA STRAś POśARNA-KONSTANTYNÓW W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 761,105821. 0000086621 POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW 757,105822. 0000050677ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PRZYPOLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ756,405823. 0000240070 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIÓŁ EKONOMIKA" 753,065824. 0000057619MIĘDZYSZKOLNE CENTRUM INFORMACJI ORAZ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ IREGIONALNEJ751,205825. 0000210690 STOWARZYSZENIE REKREACYJNO - SPORTOWE "LIBERO" 750,705826. 0000232118 KLUB SPORTOWY "KWARCYT" JEGŁOWA 748,905827. 0000098530 POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ RADIACYJNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 748,605828. 0000051720 STOWARZYSZENIE PRZECIW PRZEMOCY "RAZEM" 748,005829. 0000015570 STOWARZYSZENIE MŁODZIEśY KATOLICKIEJ "WOLNI OD UZALEśNIEŃ" 747,445830. 0000026560 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH 745,815831. 0000183417 KLUB MOTOROWY I RATOWNICTWA DROGOWEGO "NIL" W KOLBUSZOWEJ 745,405832. 0000010693 STOWARZYSZENIE "CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA" 744,305833. 0000180548STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW WETERANÓW WALK ONIEPODLEGŁOŚĆ 1919-1956 IM.GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO Z SIEDZIBĄW GLIWICACH744,105834. 0000215473 BANK śYWNOŚCI W OPOLU Z SIEDZIBĄ W LUBOSZYCACH 742,905835. 0000223157 FUNDACJA CENTRUM FOTOGRAFII 741,205836. 0000274763 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SHOTOKAN KARATE KLUB "WASHI - DO" 740,215837. 0000059376 MAZOWIECKO-PODLASKI KLUB KARATE 737,605838. 0000232208 TOWARZYSTWO "PRO SINFONICA" 737,505839. 0000315395 WSPÓLNOTA KRESOWA 736,905840. 0000078169 FUNDACJA śOŁNIERZY POLSKI WALCZĄCEJ 735,905841. 0000150222STOWARZYSZENIE ROWOJU CHIRURGII KLATKI PIRSIOWEJ PRZY KLINICECHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE735,405842. 0000105207 FUNDACJA WYCHOWAWCÓW I MŁODZIEśY "PROM" 735,205843. 0000279695 STOWARZYSZENIE "PIAST" NA RZECZ AKTYWNEGO TRYBU śYCIA 734,405844. 0000015553 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TRZEBOWNISKO" W TRZEBOWNISKU 733,905845. 0000314986 LUDOWY KLUB SPORTOWY "RADZICE" W RADZICACH DUśYCH 731,305846. 0000081438 STOWARZYSZENIE POMOCY "AKSON" 731,205847. 0000240612 STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE "NADZIEJA" 731,105848. 0000156177 ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG OPOLSKI 720,205849. 0000102245 FUNDACJA GALERII FOKSAL 720,205850. 0000252024 KLUB SPORTOWY AGILITY EXTREME DOG 718,505851. 0000167120 STOWARZYSZENIE RUCH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ "WOLA" 716,80146


5852. 0000210227 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "RODZINA" 714,705853. 0000229402 JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "POGÓRZE" W GLINIKU ZABOROWSKIM 713,505854. 0000251348 BESKIDZKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE "BTN" 713,405855. 0000123295FUNDACJA "WSPIERANIE I PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WARMII IMAZURACH"710,605856. 0000173613 STOWARZYSZENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY DZIECIOM "JA , TY - MY" 707,305857. 0000232892 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADAWCZYK 705,705858. 0000212467 FUNDACJA ROZWOJU I EDUKACJI REGIONALNEJ 705,405859. 0000026352 KOSZALIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH 705,095860. 0000073428 FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI "DEI GRATIA" 704,405861. 0000179367 FUNDACJA "HELP LIBERIA FOUNDATION" 703,505862. 0000144759 INSTYTUT BADAŃ KOMPETENCJI 702,405863. 0000230667 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GRODZISKO 702,305864. 0000070965 MALBORSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE "TU I TERAZ" 699,905865. 0000133603 FUNDACJA ATENEUM 698,505866. 0000311220 STOWARZYSZENIE "NOWY PORT SZTUKI" 691,605867. 0000313170 STOWARZYSZENIE SHISEI KAI 690,305868. 0000172787STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN WOJSKOWYCH KADRY ZAWODOWEJBYŁEGO GARNIZONU W PRUDNIKU690,105869. 0000050512 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W CZERSKU 689,805870. 0000085977 POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI 688,905871. 0000085929 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.KAROLA SZYMANOWSKIEGO 688,405872. 0000171738 FUNDACJA "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO" 688,105873. 0000167357STOWARZYSZENIE KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ ODDZIAŁTERENOWY W LUBLINIE687,305874. 0000311385 KLUB SPORTOWY "AKADEMIA SPORTÓW WALKI KNOCKOUT" 686,005875. 0000312943 FUNDACJA ART AND PROGRESS 685,605876. 0000219482 PODLASKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH 685,305877. 0000212492 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WĘGIERKA I WOLA WĘGIERSKA 683,005878. 0000171631 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GMINY PACANÓW 681,905879. 0000060146TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ WZIELONEJ GÓRZE681,605880. 0000255310 KLUB SPORTOWY "SPARTA" PACZKÓW 681,405881. 0000223125 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI KWIDZYŃSKIEJ "LIWA" 680,305882. 0000299019 STOWARZYSZENIE "LUDZIE JANA PAWŁA II" 679,905883. 0000219745STOWARZYSZENIE PRO-PATRE CENTRUM EDUKACYJO-INFORMACYJNEŚWIADOMEGO OJCOSTWA677,605884. 0000284610 STOWARZYSZENIE DOLINA MAŁEJ PANWI 674,605885. 00002104595886. 0000325990STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI CZŁOWIEKA I OJCZYZNYRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATUKAMIENNOGÓRSKIEGO "NASZ REGION"674,50673,905887. 0000305504 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PRUS" 673,805888. 0000086440 FUNDACJA ROZWOJU INśYNIERII LĄDOWEJ 672,105889. 0000219872STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNADŁOŃ"671,405890. 0000225124 KLUB PIŁKARSKI BRZEG DOLNY 670,005891. 0000004629 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KOŹMINKU 669,705892. 0000091575 POLSKIE TOWARZYSTWO ROZWOJU CHEN TAI JI QUAN 669,50147


5893. 0000260311 FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY 668,305894. 0000184265 KLUB SPORTOWY WANDA 667,375895. 0000096794 BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 666,905896. 0000325923 DOLNOŚLĄSKIE FORUM INTEGRACYJNE 666,205897. 0000347967 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KUCHARZEWSKI TEAM BOXING 665,705898. 0000124159 STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA ZIELONKI" 665,405899. 0000137054STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI BANK śYWNOŚCIOWO-RZECZOWY WTORUNIU665,205900. 0000010903 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W PASŁĘKU 664,705901. 0000213096 RZESZOWSKI KLUB NARCIARSKI SPORT PARTNER 664,305902. 0000300236 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DŁUGI KĄT "ZAKĄTEK ROZTOCZE" 664,305903. 0000247539 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO 664,005904. 0000308456 STOWARZYSZENIE SYNERGIA 660,905905. 0000038040 ANKAR 660,205906. 0000204860 KAMIENNOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" 659,405907. 0000123962 STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE "YOKOZUNA" W NOWYM TARGU 654,005908. 0000116483 FUNDACJA "WSPÓLNY DOM" 653,805909. 0000158845 STOWARZYSZENIE MOśESZ OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ "MOW" 653,705910. 0000321719 STOWARZYSZENIE "SZANSA" 653,305911. 0000231615STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH W GMINIEŁUBNIANY "ANIMATOR"649,305912. 0000067175 POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA 648,105913. 0000085627 DOM BRETANII W WAŁBRZYCHU 645,405914. 0000254987 FUNDACJA "OSTOJA" 643,705915. 0000243736 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ 643,305916. 0000179638 TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERśONIOWA 638,605917. 0000107065 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PSP NR 5 637,705918. 0000108154 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TRZCIAŃSKIEJ 636,005919. 0000132759 SŁUPECKI KLUB BOKSERSKI "SOKÓŁ" 635,905920. 0000109808 STOWARZYSZENIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "ŚLAD" 635,505921. 0000055028 BEZPIECZNA ODRA-ZWIĄZEK MIESZKAŃCÓW DORZECZA 635,405922. 0000230818 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG LUBLIN 635,205923. 0000201430 LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" 633,905924. 0000242951 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĄBROWNO "OŚWIATA" 632,805925. 0000102389 FUNDACJA CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ 632,805926. 0000270043 SERWIS SPORTOWY 631,905927. 0000013292 ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE PRO EUROPA 631,305928. 0000237995 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY SĘDZIEJOWICE 630,505929. 0000152934STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I SYMPATYKÓW "PARELLI NATURALHORSEMANSHIP" W POLSCE629,505930. 0000246868 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "PRO NOBIS" 628,785931. 0000324651 FUNDACJA EKOLIDER IM.KAZIMIERZA WÓJTOWICZA 626,405932. 0000074705 BRONOWICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH W KRAKOWIE 625,305933. 0000257335 FUNDACJA "BORY DOLNOŚLĄSKIE" 624,325934. 0000295223 STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ODDZIAŁ W KATOWICACH 624,30148


5935. 0000004271 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KRASIENINIE 624,005936. 0000058879STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZDOMNYCH DOM MODLITWY "AGAPE" WBOROWYM MŁYNIE620,205937. 0000169247 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH - NOK 618,705938. 0000212673 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ZAGÓRZYCACH 618,305939. 0000285687 STOWARZYSZENIE AKADEMIA FITNESS SPORTOWEGO 617,705940. 0000326670 STOWARZYSZENIE "OPOLSKI PROJEKTOR ANIMACJI KULTURALNYCH" 617,095941. 0000192644 STOWARZYSZENIE CREO 616,505942. 0000228769 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY W DĘBICY 616,005943. 0000294267 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BLIZIANKA 615,405944. 0000178398 STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUBU "MERKURY" 614,205945. 0000293116 ZDROWY SPORT - FUNDACJA POMOCY AKTYWNYM 613,705946. 0000067461 TOWARZYSTWO SPORTOWE "SPARTAKUS" 613,665947. 0000123153 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY KONIN" 613,205948. 0000080064 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE 612,405949. 0000349297 GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W DOBREJ 612,205950. 0000030799 POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MŁODZIEśY EUROPEJSKIEJ W OLSZTYNIE 610,205951. 0000082170 STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA 609,905952. 0000218310 POWIŚLAŃSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNE 609,605953. 0000252675 STOWARZYSZENIE PAMIĘĆ I TOśSAMOŚĆ OKNO 606,705954. 0000124347 STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 604,505955. 0000301142 STOWARZYSZENIE WINNICA 603,505956. 0000070049 STOWARZYSZENIE RUCH OBRONY RODZINY I JEDNOSTKI 603,135957. 0000238444 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KAMIEŃSKU 601,005958. 0000260433 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" 600,905959. 0000202225 FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU 600,405960. 0000351201 STOWARZYSZENIE WSPARCIE TECHNICZNE RATOWNICTWA 600,005961. 0000222814 STOWARZYSZENIE "KOCHANOWSKI" 599,205962. 0000213150 CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM SPOŁECZNE 599,205963. 0000133802 STOWARZYSZENIE "MUSICA HUMANA" 597,405964. 0000053988 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. ANTONIEGO PRÓCHNIEWICZA W ŁUKOWIE 595,005965. 0000112779 FUNDACJA ARTBARBAKAN 591,205966. 0000058577 SZCZECIŃSKI KLUB TENISOWY 590,405967. 0000208220 KLUB SPORTOWY LKS "PŁOMIEŃ" CHLEBOWO 589,905968. 0000096535 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW LASEK 589,505969. 0000230105 SZKOLNA LIGA SIATKÓWKI SZKÓŁ ŚREDNICH 589,005970. 0000029145 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PIWNICZNEJ W PIWNICZNEJ ZDROJU 588,765971. 0000303155 TCZEWSKIE STOWARZYSZENIE RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ 588,205972. 0000082830 STOWARZYSZENIE POMOCY REPATRIANTOM ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN 587,205973. 0000353658 BRACTWO ZIEMI BOGATYŃSKIEJ 586,505974. 0000292510 AUREA MEDIOCRITAS 585,605975. 0000004792 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZE W PIERZCHNICY 584,705976. 0000039112 GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE "PARTNER" 584,205977. 0000253024 ZAKOPIAŃSKA FUNDACJA NARODOWA "SKANSEN" 583,70149


5978. 0000055385 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 583,205979. 0000251850 FUNDACJA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 580,405980. 0000206851 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "EXPOM" KROŚNIEWICE 578,805981. 0000205520 MILENIUM - BRZEŹNICA 2007 576,305982. 0000124142 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW KARYKATURY 575,205983. 0000065247 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 573,905984. 0000173061 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNI NA DRODZE" 572,005985. 0000015916STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCUŚWIĘTOKRZYSKIM571,205986. 0000146901 DĄBRÓWECKIE STOWARZYSZENIE ŚCIEśKAMI NORWIDA 571,105987. 0000046696KĘTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KLUB ABSTYNENTA"DROMADER"570,805988. 0000136007 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI LĄDECKIEJ 570,005989. 0000190995 TOWARZYSTWO WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ "START" 569,405990. 0000305072 FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE 569,105991. 0000252612STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁASTEFANA WYSZYŃSKIEGO W PRUDNIKU - "PRZYJAZNA JEDYNKA"569,105992. 0000052706 KRYNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE IM. JANA KIEPURY W KRYNICY 568,205993. 0000039803 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W RUDZICY 567,405994. 0000051191 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO 566,605995. 0000222401 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ ZDROWIA 566,505996. 0000219183 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PLUDRY I PIETRASZÓW 566,305997. 0000237222 LUDOWY KLUB SPORTOWY "HURAGAN" SKAWICA 565,905998. 0000010904 ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO 563,305999. 0000038973 GŁUBCZYCKI KLUB ABSTYNENTA 562,906000. 0000153931 FUNDACJA SAMOLECZENIE METODĄ BSM 562,806001. 0000113352STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI"WSPÓLNA"562,606002. 0000039039 FUNDACJA ARTIBUS WARSZAWSKIE ORGANY WURLITZERA 561,606003. 0000057026 LUDOWY KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" KIELCZA 558,806004. 0000166692 FUNDACJA IMIENIA DR KATARZYNY CIEŚLAK 557,606005. 0000097168 FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ 556,816006. 0000025458 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W MACIEJOWICACH 556,806007. 0000049932 FUNDACJA "PATRIA" 556,506008. 0000032421 MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH - MS 554,706009. 0000164403 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" ŁĘCZYCA 550,916010. 0000218506 FUNDACJA DOM KULTURY ALCHEMIA 549,906011. 0000004316 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "VIVA ART" W ELBLĄGU 549,106012. 0000225832 BRACTWO KURKOWE W KROBI 547,506013. 0000175469 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH SOLNY GWAREK 546,006014. 0000297614 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 545,306015. 0000038707 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 543,606016. 0000057678 STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW I SZKÓŁ NAUKI JAZDY "ELKA" 543,006017. 0000326548 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNICY GMINY TUCHOMIE 542,806018. 0000233113 DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET - KLUB W GDAŃSKU 541,906019. 0000096235 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA KOLEJARZY W CZĘSTOCHOWIE 540,60150


6020. 0000080337 STREFA TANGA 540,306021. 0000116981 CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE 539,806022. 0000245969 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 539,106023. 0000050891 WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBLINIE 537,706024. 0000203796 TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH 537,506025. 0000317368 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "TĘCZA" 536,906026. 0000234762 UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMP" 536,106027. 0000313785 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIETRZYKÓW 536,006028. 0000130031KRAJOWY KOMITET WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO IM. KAZIMIERZALISIECKIEGO, CZŁONEK MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI WSPÓLNOTWYCHOWAWCZYCH FICE536,006029. 0000075797 STOWARZYSZENIE LUDZI DOBREJ WOLI "RAJ" 535,106030. 0000117299 LUDOWY KLUB SPORTOWY "NIDZICA" W DOBIESŁAWICACH 534,406031. 0000283409 FUNDACJA FORUM NA RZECZ RÓśNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ 532,866032. 0000078601 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO - EDUKACYJNE " MAGAZYN " 531,506033. 0000195173 STOWARZYSZENIE JAZZ NA KANAPIE 531,306034. 0000201137 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "PRZYJAZNA SZKOŁA" 531,206035. 0000200068ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH "SAN" OKRĘG WPRZEMYŚLU530,206036. 0000241216 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY "TERAZ - ZAGRODNO" 527,806037. 0000262613STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ WPRZECZNIE527,506038. 0000259123 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE "ZAWSZE RAZEM" 527,506039. 0000051494 STOWARZYSZENIE FORUM KULTUR 526,606040. 0000036055 STOWARZYSZENIE "MERKURY" 523,306041. 0000013308 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WZORNICTWA "DESIGN" 522,306042. 0000173829 STOWARZYSZENIE "MÓJ TOMASZÓW" 521,306043. 0000257647 STOWARZYSZENIE - AKTYWNI LOKALNIE 517,106044. 0000043940 MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE 516,406045. 00003337426046. 0000262920STOWARZYSZENIE JAROSŁAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZYPAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJSTOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE "JASKIER" W OŁDRZYCHOWICACHKŁODZKICH515,20513,506047. 0000167059 TOWARZYSTWO SPORTOWO - REKREACYJNE "GENTICUS" W BIAŁYMSTOKU 511,506048. 0000016549 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W PRZEMYŚLU 510,706049. 0000176762 STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ODDZIAŁ GDAŃSKI 510,706050. 0000110684 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ISKRA" 510,606051. 0000172993 FUNDACJA EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ 506,306052. 0000254551 STOWARZYSZENIE POPULARYZACJI TENISA STOŁOWEGO "PRO FUTURO" 506,106053. 0000045096 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW EGIPTU "HERHOR" 505,306054. 0000298903 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KONRADÓW 504,606055. 0000295587 FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA "AKTYWNI W POTRZEBIE" 504,006056. 0000090012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEśY I RODZINOM "SAVIO" 502,806057. 0000232067 STOWARZYSZENIE NARIE 502,406058. 0000259333 STOWARZYSZENIE "PLEJADA" W SADLINKACH 502,306059. 0000073892 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TARNAVIA" TARNAWA 500,606060. 0000029593 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "CELINA" 499,30151


6061. 0000149092 ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W ŁOMśY 498,406062. 0000316807ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO POMOCY CHORYM I OPIEKI NAD LUDŹMI WPODESZŁYM WIEKU497,206063. 0000262946 FUNDACJA PRO ADVICE 497,006064. 0000071731 FUNDACJA KARPACKA - POLSKA 494,406065. 0000338761 FUNDACJA BOOKAREST 494,306066. 0000021164 TOWARZYSTWO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "OSTROWIACY"W OSTROWIE 492,606067. 0000027842OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMIUZALEśNIEŃ ALFA492,406068. 0000332221 STOWARZYSZENIE "KLUB ABSOLWENTA V LO WE WROCŁAWIU" 491,906069. 0000267123 FUNDACJA BĄDŹMY RAZEM - HIPOTERAPIA 489,606070. 0000256596 TOWARZYSTWO "BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POśYTEK" 489,406071. 0000044415 NOWOSOLSKIE ALTERNATYWNE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW - NASA 488,106072. 0000027102DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU NSZZ"SOLIDARNOŚĆ"487,206073. 0000194882 GMINNY KLUB SPORTOWY "PIAST-PARKOVIA" 487,006074. 0000223627 DOMINIUM ŁOMNICA - FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 487,006075. 0000069799 POLSKA ORGANIZACJA SHINKYOKUSHINKAI 485,006076. 0000325144 STOWARZYSZENIE "POŁUDNIOWE PODLASIE" 484,806077. 0000079058 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TARNOVIA" 483,206078. 0000199823 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W BUJNICZKACH 482,206079. 0000275166 SPORTOWY KLUB WĘDKARSTWA SPINNINGOWEGO "WYDRA" 481,606080. 0000358748STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWAMIA SZANS ROZWOJOWYCH WSI IOCHRONY ŚRODOWISKA "ZIELONE RADOMIEROWICE"481,606081. 0000110407 STOWARZYSZENIE "A-KWADRAT" 480,106082. 0000077463 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU WE WROCŁAWIU 479,306083. 0000074384 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W OTMUCHOWIE 478,806084. 0000065746 STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ 478,006085. 0000003884 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "SŁAWINEK" 475,506086. 0000256078 FUNDACJA "KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA" 473,806087. 0000220414 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU "IM-PULS" 471,806088. 0000237623 ALPINISTYCZNY KLUB EKSPLORACYJNY 470,406089. 0000250394 PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO 469,906090. 0000035936 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KRZYśANOWICE I OKOLIC 469,806091. 0000308330 STOWARZYSZENIE "CARPE DIEM" DOM OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ 469,206092. 0000089262 STOWARZYSZENIE IM. ARNO HOLZA DLA POROZUMIENIA POLSKO-NIEMIECKIEGO 469,106093. 0000349926 FUNDACJA OLENDRZY DLA POLSKI 466,606094. 0000206182 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LEŚNOGÓRZE 466,306095. 0000068821 GDYŃSKIE TOWARZYSTWO HIPPICZNE 466,006096. 0000204232JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA KOŚCIOŁA REKTORALNEGO P.W. ŚW. JUDYTADEUSZA WYDZIAŁ POMOCY "CORDA"465,806097. 0000154303 FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA "ALMACH" 464,606098. 0000066178 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ŁOSIOWA I OKOLIC 463,406099. 0000092598 DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET - KLUB WROCŁAWSKI 461,506100. 0000210621 STOWARZYSZENIE POLSKO-SERBOŁUśYCKIE PRO LUSATIA 457,506101. 0000039597 TOWARZYSTWO SPORTOWE "OPATRUNKI" 457,006102. 0000081613 TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ 455,50152


6103. 0000017513 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W TŁUCZANI 454,506104. 0000293750 MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 454,106105. 0000157633 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KONINIE 453,306106. 0000085251 FUNDACJA IMIENIA ALEXISA DE TOCQUEVILLE'A 451,006107. 0000291360 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI TARGOSZYN 450,006108. 0000108172 LUDOWY KLUB SPORTOWY CHMIELOWICE 449,706109. 0000008128 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LEKARTOWIE GMINA PIETROWICE WIELKIE 449,206110. 0000250254 STOWARZYSZENIE śEGLARSKIE "YACHT KLUB TORUŃ" 449,006111. 0000008226 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KORNICACH GMINA PIETROWICE WIELKIE 448,606112. 0000207628 KLUB SPORTOWY "RELAX" GRABICE 448,506113. 0000217579 SZTUTOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 448,406114. 0000225713STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH INIEPEŁNOSPRAWNYCH447,606115. 0000153864 OPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH 446,406116. 0000002388STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁYZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY "WSPÓLNOTA AKADEMICKA"441,846117. 0000286921 STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "PROMYK NADZIEI" 440,906118. 0000025168 FUNDACJA IM.KSIĘDZA PRAŁATA FRANCISZKA KAROLA RACZYŃSKIEGO 439,106119. 0000282474 STOWARZYSZENIE "PRZYJAŹŃ-DOM-RODZINA" 438,406120. 0000222974LUBOCHEŃSKIE STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH I TRZEŹWIEJĄCYCH AA"ODNOWA"435,406121. 0000248654 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BRAMA NA BAGNA" 435,306122. 0000250440 FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI 433,806123. 0000262008 PRZYJAZNY WAŁBRZYCH 432,406124. 0000227252 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 4 431,306125. 00000706046126. 0000272851STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁAWYSZYŃSKIEGOSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI BUKWICA "BUKWICA- DOLINAMIŁOŚCI"430,10429,306127. 0000314143 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PUSZCZA KNYSZYŃSKA 429,206128. 0000276449 STOWARZYSZENIE "SILESIANA" 428,906129. 0000079772 NOWA FUNDACJA STYPENDIALNA IMIENIA DR JANA TOWARNICKIEGO 428,806130. 0000117128 STOWARZYSZENIE BANK DRUGIEJ RĘKI 428,006131. 0000245613 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE "JANTAR SOPOT" 426,106132. 0000289067STOWARZYSZENIE "KRAKOWSKIE KOŁO PSYCHOANALIZY NOWEJ SZKOŁYLACANOWSKIEJ"425,506133. 0000240953 FUNDACJA CIVIS SILESIAE 425,506134. 0000211872 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI W KAWNICACH 424,906135. 0000247505 FORUM OBYWATELSKIE ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ 424,506136. 0000223328 KUTNOWSKI KOMITET OBRONY BEZROBOTNYCH 424,306137. 0000179904 STOWARZYSZENIE HARCERSKIE "SKAUTFORT" 421,306138. 0000266870 KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" JAROSŁAW 421,006139. 0000242682 FUNDACJA IMIENIA JANUSZA PAJEWSKIEGO 420,406140. 0000056283STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PODKARPACKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM.JANAPAWŁA II419,606141. 0000162621 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOŚCIERZYNA 418,706142. 0000322135 FUNDACJA AVIVA 418,406143. 0000035431 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ŚWIT" W ĆMIELOWIE 416,706144. 0000024852 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W JUGOWIE 416,00153


6145. 0000247819 POLSKI KLUB EKOLOGICZNY "PRZYJACIELE ZIEMI" 415,906146. 0000231926STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ"EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI"414,006147. 0000319285 STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ 413,806148. 0000217972 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" KIETRZ 413,506149. 0000239085 FUNDACJA NESTOR 411,106150. 0000217371 KLUB SPORTOWY "POLONIA" BYSTRZYCA KŁODZKA 411,006151. 0000104281STOWARZYSZENIE NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH "POMOC" WLWÓWKU ŚLĄSKIM410,106152. 0000264136 FUNDACJA PROMOCJI ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 409,306153. 0000054437 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY KWIDZYN" 408,406154. 0000072139 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH 404,406155. 0000058290 POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH 404,206156. 0000257581 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "SOWA" 402,606157. 0000159096 STOWARZYSZENIE "ZIEMIA PUCKA" 399,906158. 0000268214 STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ODNOWA WSI KRZYWICZYNY 399,306159. 0000203703 KATOLICKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" 399,206160. 0000274502 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIERśONIOWSKIEGO EKONOMIKA 398,106161. 0000057880 FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 396,706162. 0000334505 LĘBORKSKIE STOWARZYSZENIE ALTERNATYWA DLA UZALEśNIEŃ 394,506163. 0000102685 KASZUBSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KRËBANE 393,806164. 0000226746 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE BEMOWO 393,706165. 0000291935 MŁODZIEśOWY NURT UPOWSZECHNIANIA SZTUKI 393,506166. 0000231285 STOWARZYSZENIE LEKTURA 390,606167. 0000275283 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH "W DRODZE" 387,926168. 0000210348 STOWARZYSZENIE "ZIEMIA MARCINOWICKA" 387,706169. 0000036759 LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE GMINNE ZRZESZENIE W WALCACH 387,506170. 0000218268 SANUS PER AQUAM 387,406171. 0000123238BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYKI BESTPROEKO385,606172. 0000313970 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GOŁĘBIEWKA 385,206173. 0000177553 KLUB PIŁKARSKI "UNIA - KUNICE" 384,006174. 0000342185 STOWARZYSZENIE "MOJAPISZKAWA.PL" 383,506175. 0000234143FUNDACJA ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII I ZASOBÓW LUDZKICH WPRZEMYŚLU381,706176. 0000220847 KLUB SPORTOWY "ISKRA-ŁĘKI" 381,006177. 0000277279 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" PRZY ZS NR 1 379,506178. 0000305352 PODKARPACIE XXI 378,406179. 0000261781 STOWARZYSZENIE ISKIERKA 378,306180. 0000076694 AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE W ZGORZELCU 377,406181. 0000192881STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ZIEMI MIELECKIEJ PRZY ZESPOLESZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. PROF.WŁ.SZAFERAW RZEMIENIU376,906182. 0000177231 FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI IM.GABRIELA FAURE 376,906183. 0000091983 POLSKA FUNDACJA OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH 376,806184. 0000038048 LUDOWY KLUB SPORTOWY SZAFLARY 374,406185. 0000287698STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIESOŁECKIEJ CHOCIANOWIC372,10154


6186. 0000023296 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W JODŁÓWCE WAŁKI 370,306187. 0000246691STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ WGŁUCHOŁAZACH369,406188. 0000121165 STOWARZYSZENIE STAROśYTNIKÓW 367,906189. 0000111900 STOWARZYSZENIE "POLSKA-ŚWIAT" 365,006190. 0000215334 AKADEMIA PROMOCJI FILMU 363,006191. 0000310431 FUNDACJA ORTUS 362,606192. 0000009027 EKOLOGICZNY KLUB OBYWATELSKI "CZUWANIE" 361,206193. 0000333424 FUNDACJA "DONUM SPES" 361,106194. 0000170160 STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM KOBIET 359,006195. 0000251198 KLUB SPORTOWY ZŁOTÓW 358,706196. 0000113239 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "ARKA W MIEŚCIE" 356,306197. 0000030477 STOWARZYSZENIE "UNIA SŁUPCZAN" W SŁUPCY 355,906198. 0000220114 STRZEGOMSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET "OPOKA" 355,406199. 0000300720 STOWARZYSZENIE WSPARCIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM "BABIE LATO" 355,206200. 0000124415 FUNDACJA STYPENDIALNA IMIENIA JANA ANTONIEGO CZECHNICKIEGO 354,806201. 0000254704 LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŁYSICA" 354,106202. 0000014434 ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "KAFOS" 352,756203. 0000253650 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA 352,706204. 0000303784 REGIONALNE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW W PODEGRODZIU 348,656205. 0000305226 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GŁÓWCZYCE, GOSŁAWICE, ZWÓZ 348,506206. 0000095297 STOWARZYSZENIE ŁAŃCUCHÓW 346,506207. 0000171601 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW "PROGRES" 345,976208. 0000345954STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU IM.MARII BILWIN W GŁUCHOŁAZACH344,806209. 0000048783 STOWARZYSZENIE GMIN "POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE" 344,586210. 0000105600 UNIWERSYTECKA FUNDACJA "SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO W WARSZAWIE" 344,106211. 0000233317 MŁODZIEśOWY KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" W DOMARADZU 343,206212. 0000109185 STOWARZYSZENIE "PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE" 342,506213. 0000059350TOWARZYSTWO SPORTOWO TURYSTYCZNE PRZY ZESPOLE ELEKTROCIEPŁOWNIWROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA339,206214. 0000211239 FUNDACJA ANASTEZJOLOGÓW 338,106215. 0000224746 RUCH POMOCY BEZROBOTNYM 337,906216. 0000270683 STOWARZYSZENIE GDYNIA SOS 337,106217. 0000180398 TOWARZYSTWO PONAD PODZIAŁAMI 336,606218. 0000187176 FUNDACJA PATRIMONIUM 333,606219. 0000129013 STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES 333,306220. 0000218904 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W śELECHLINKU 332,406221. 0000086000 STOWARZYSZENIE "RAZEM W EUROPIE" 332,306222. 0000287790 INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ - SPOTKAJMY SIĘ... 331,706223. 0000351712 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TABASCO WROCŁAW 330,906224. 0000159783 STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI WYSIN 328,916225. 0000049423 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W BIADACZU 328,406226. 0000125556 PACIFIC INSTITUTE EUROPE 327,806227. 0000218828 WIELUŃSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 327,70155


6228. 0000105653 FUNDACJA CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 326,006229. 0000319573 STOWARZYSZENIE EDUKACJA CHRÓSTNIK 325,506230. 0000231006 STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEZALEśNYCH "FABRYKA" 322,406231. 0000083849 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W RYBNIKU-GOLEJOWIE 321,906232. 0000252659FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA"...WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO..."320,706233. 0000004348 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "NA KĘPIE" 320,006234. 0000230603 FUNDACJA "ULICE OSOWEJ" 319,506235. 00003094456236. 0000115649STOWARZYSZENIE PROMOCJI GARNCARSTWA, KAFLARSTWA ORAZ ROZWOJUTURYSTYCZNEGO WSI ŁĄśEK GARNCARSKIWARMIŃSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJIM. TADEUSZA ODROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU319,10314,206237. 0000041270 TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRZELIN 2000 314,106238. 0000060260 FUNDACJA "SAMARITANUS" 313,406239. 0000242230 FUNDACJA BRYDśOWA "INWIT" 313,106240. 0000278509 STOWARZYSZENIE "PROMOCJI ZDROWIA" 311,806241. 0000278261 POLSKO - CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 311,806242. 0000212423 KLUB PIŁKARSKI "ANPREL" 310,906243. 0000182456 FUNDACJA KULTURY SKRYPT 310,606244. 0000321086 FUNDACJA "PRZYJACIÓŁ PAŁACU BRÜHLA" 309,906245. 0000137125 SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE KARDIOLOGICZNE 308,506246. 0000259414 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO "EMEKO" 307,006247. 0000352616 ZIELONA ENERGIA 306,806248. 0000132149KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI REGIONUKUTNOWSKIEGO PRZY SANKTUARIUM MARYJNYM W GŁOGOWCU304,696249. 0000248687 PRACOWNIA "DAMY RADĘ" 303,206250. 0000320648 FUNDACJA WINMED 302,606251. 0000244497 FUNDACJA PRZESTRZENI OBYWATELSKIEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ 302,006252. 0000070860 POLSKI ZWIĄZEK WSCHODNI 300,626253. 0000307426 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI NIEDŹWIADA 300,396254. 0000116594 STOWARZYSZENIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 299,106255. 0000255750 LUDOWY KLUB SPORTOWY "LIMIT" RYBNO 298,806256. 0000348152FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I ZAPOBIEGANIAWYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU "GENTIS"298,806257. 0000019245 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI ZAWODOWEJ 298,506258. 0000054310 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI W ODOLANOWIE 294,506259. 0000208270 STOWARZYSZENIE BEZ PARDONU 294,006260. 0000172389STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYWLOKALNYCH "STOPIL"292,776261. 0000290965 GMINNE LUDOWO-UCZNIOWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE W PĄTNOWIE 290,706262. 0000198228 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "MOTOR" PRASZKA 289,206263. 0000186441 STOWARZYSZENIE MONITOR 287,706264. 0000237820 FUNDACJA BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ 286,606265. 0000034652 STOWARZYSZENIE WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ- POLSKA, EUROPA, ŚWIAT 286,606266. 0000111885 STOWARZYSZENIE "TRIVIUM - EDUKACJA. WYCHOWANIE. PROFILAKTYKA." 285,706267. 0000192491 WILCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU 284,206268. 0000011085 STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "DZIEWIĘĆSIŁ" 283,706269. 0000233510 EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW NAUKI I KULTURY PROGRESSIO 282,80156


6270. 0000226757MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH"PROMOTOR"282,506271. 0000021610 GDAŃSKA FUNDACJA WODY 282,406272. 0000033350 ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH 280,906273. 0000230880 FUNDACJA IM.EMILA VON BEHRINGA 280,806274. 0000292468 BEZPIECZNY POWIAT JANOWSKI 280,706275. 00002756236276. 0000326537CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGOSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄFUNDACJA EDUKACYJNA PROPAGOWANIA ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH IOCHRONY PRZYRODY "EKOLOGIKA"280,60280,006277. 0000347949 FUNDACJA "NADZIEJA NA PIERWSZY KROK" 277,506278. 0000360307 STOWARZYSZENIE NIEDOSŁYSZĄCYCH "LIRA" 277,006279. 0000252535 ZANIK TEAM 276,906280. 0000310125FUNDACJA DR LEONARDA WOŹNICA - INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,INNOWACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ276,706281. 0000252073 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W SAMBORCU 275,706282. 0000278676 Z NASZEJ STRONY FUNDACJA EWY KOŚ I BARBARY SIKORY 275,106283. 0000043461 LUDOWY KLUB SPORTOWY PIOTROWICE 274,806284. 0000046748EUROPEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI I WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ- DOMEUROPY274,806285. 0000049076 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ IM. EICHENDORFFA 274,706286. 0000229127 POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ 271,006287. 0000216410 NOVA - FUNDACJA JACKA TARNOWSKIEGO 266,406288. 0000194928 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W STAREJWSI 266,206289. 0000322018 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI CISEK 264,006290. 0000035360 FUNDACJA "WETERAN" 263,806291. 00000654666292. 0000049700STOWARZYSZENIE ABBEYFIELD - POLSKIE TOWARZYSTWO POMOCY I INTEGRACJIPOKOLEŃ "POGODNE śYCIE"POWIATOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH W LWÓWKUŚLĄSKIM263,00262,606293. 0000053392 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" 262,406294. 0000217352 STOWARZYSZENIE "BLIśEJ CZŁOWIEKA" 261,606295. 0000218534 STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI BĄKÓW 259,606296. 0000316285 STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY "POGRANICZE" W KUŹNICY 259,006297. 0000259342FUNDACJA EURO-COUNTRY-PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJUOBSZARÓW WIEJSKICH259,006298. 0000308205 OPOLSKIE TOWARZYSTWO MOTOCYKLOWE OTM 256,106299. 0000014749 PODKARPACKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W RZESZOWIE 255,606300. 0000041496 ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY W TARNOWIE 254,906301. 0000276675 FUNDACJA OPIEKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ SAMARYTANIE 253,106302. 0000143097 STOWARZYSZENIE EDUKACJI BEZ GRANIC IM. WICEADMIRAŁA JÓZEFA UNRUGA 251,446303. 0000035998STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "AZYL" NIESIENIE POMOCY CHORYM,UZALEśNIONYM OD ALKOHOLU I OSOBOM WSPÓŁUZALEśNIONYM.251,306304. 0000256671 STOWARZYSZENIE "GODNOŚĆ I PRACA - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ" 250,206305. 0000159001 SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY ZABYTKÓW LUBLINA 249,106306. 0000062361 DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WE WROCŁAWIU 248,506307. 0000348392 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" - NARDKALK GÓRNIK RYKOSZYN 247,306308. 0000351162 POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W śYWCU 247,006309. 0000294837 FUNDACJA TDJ NA RZECZ NAUKI I ROZWOJU 245,306310. 0000201491 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOCURY I MALICHÓW "BRZOZOWA DOLINA" 244,20157


6311. 0000160655 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW I PROMOTORÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 243,906312. 0000165046 STOWARZYSZENIE "ABSOLWENT" 242,006313. 0000027337 SZCZECIŃSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON-DO 241,906314. 0000044797 SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH 241,806315. 0000017291 MIELECKI KLUB SPORTOWY TENISA STOŁOWEGO W MIELCU 241,706316. 0000231078 STOWARZYSZENIE "BARTYCKA" 240,806317. 0000031589 TOWARZYSTWO "NAREW" 240,706318. 0000207851 POLSKA FEDERACJA SPORTU "GWARDIA" 240,306319. 0000246001 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "POGOŃ KOWALÓW" 239,106320. 0000108628STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ238,906321. 0000108138 LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISŁOK CZARNA" 238,106322. 0000304880 KLUB SPORTOWY "VICTORIA śMUDŹ" 237,406323. 0000095689 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "GAZOWNIK" WAWELNO 235,806324. 0000014706STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGICZNEGO ROZWOJU GMIN "SOKÓŁ" ZSIEDZIBĄ W PRZYKONIE235,486325. 0000193969 STOWARZYSZENIE EDUKACJI CZŁOWIEKA DOROSŁEGO 233,506326. 0000028326 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W STAREJ WSI 233,006327. 0000106950 FUNDACJA "EKOMED" 231,506328. 0000231263 FUNDACJA "DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ" 228,806329. 0000110117 STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW POMORZA ŚRODKOWEGO 228,006330. 0000036465 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA - "NOWE śYCIE" 227,906331. 0000211986 STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO IZYDORA ORACZA 227,306332. 0000317746 FUNDACJA INSTYTUT BADAŃ SEKSUALNYCH 226,306333. 0000006964 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W śERDZINACH GMINA PIETROWICE WIELKIE 224,906334. 0000017758 KLUB SPORTOWY "POGOŃ" 224,806335. 0000307598 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE 224,306336. 0000073850 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MORDÓW 222,406337. 0000132612 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI W BRZEZÓWCE 220,806338. 0000013555 FUNDACJA "DWÓR W PODSTOLICACH" 220,336339. 0000141660 FUNDACJA ARTGARD - ART GUARD FOUNDATION 215,906340. 0000237093 GMINNY KLUB SPORTOWY CZARNI KONDRATOWICE 211,906341. 0000055755 STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU NYSA 210,906342. 0000072636 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SŁUPSKU 210,706343. 0000128721 TOWARZYSTWO PROMOCJI KULTURY POLSKIEJ 208,706344. 0000100731 POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ 208,606345. 0000218000 STOWARZYSZENIE EDUKACJI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ "MAYDAY" 208,506346. 0000302899STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI HONIATYCZE, HONIATYCZE KOL., HONIATYCZKI,WAKIJÓW207,806347. 0000118127 STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNO OŚWIATOWE OMEGA 206,506348. 0000174813STOWARZYSZENIE RODZINA, KULTURA, EDUKACJA, ROZWÓJ WSI CENTRUM WGRODŹCU204,906349. 0000100693 ORGANIZACJA NIESŁYSZĄCYCH SŁABOSŁYSZĄCYCH INTERNAUTÓW 204,106350. 0000271703 KLUB SPORTOWY "OSIR" 202,606351. 0000267733 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KALWARII SYBIRAKÓW 201,306352. 0000301335 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KASZUBSKA DROGA" 200,90158


6353. 0000037243 FUNDACJA SCENA WSPÓŁCZESNA 195,606354. 0000023889 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 195,506355. 0000322124 OPTYMA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNEGO ROZWOJU 194,906356. 0000250279 STOWARZYSZENIE "SZCZEPANOWSKI GRZBIET" 194,646357. 0000254339KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJWYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W JAROSŁAWIU193,406358. 0000166360 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MAŃKOWICE 193,306359. 0000286953STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ "BRAMACZADROWSKA" W CZADROWIE193,006360. 0000158923 FUNDACJA "EDUCARE" 191,506361. 0000104160 CHRZEŚCIJAŃSKI RUCH SPOŁECZNY "DOBRO WSPÓLNE" 189,506362. 0000060158 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DALNYM LESIE 187,406363. 0000073029TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ IM.KAPELI BRACI BŹDZIUCHÓWW ALEKSANDROWIE187,006364. 0000279798 TOWARZYSTWO EDUKACJI I SPORTU 186,606365. 00001060336366. 0000109065STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ IICH RODZINOM "POMOST"ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGOWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU186,20185,106367. 0000251404 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MŁODZIEśOWEJ PIŁKI NOśNEJ "ZŁOTY GOL" 184,206368. 0000030725 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZCZYTNICA I OKOLICE 181,996369. 0000250262 FUNDACJA QINGLONG IMIENIA DANUTY KOHLBERGER-NOWICKIEJ 181,106370. 0000209407 STOWARZYSZENIE CENTRUM SŁUCHANIA-RUT 181,006371. 0000047662 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 180,006372. 0000022927 LUDOWY KLUB SPORTOWY "HUCINA" W HUCINIE-STASZÓWCE 177,306373. 0000050892 KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" 175,906374. 0000019248 TOWARZYSTWO PROMOCJI OŚWIATY EKOLOGICZNEJ W TARNOWIE 174,306375. 0000222201STOWARZYSZENIE INTEGRUJĄCE MIEJSCOWOŚCI: JAWORZNO, JULIANPOL,MIROWSZCZYZNA, MOSTKI, POLESIE, SŁOWIKÓW "RAZEM RAŹNIEJ"173,106376. 0000072675 POLSKIE TOWARZYSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ 171,706377. 0000046074 STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY BURSA IM. HANSA CHRISTIANA KOFOEDA 171,606378. 0000232338 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI FILMOWEJ 171,106379. 0000007908 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PIETROWICACH WIELKICH GMINA PIETROWICE 170,806380. 0000279238 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "REKORD" OLSZTYN 167,206381. 0000020297 FUNDACJA "ODRODZENIE" 165,106382. 0000175510 STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW POJEZIERZA DRAWSKIEGO 165,006383. 0000122705 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE SZTUKA 164,206384. 0000133194 POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SZKÓŁ KIEROWCÓW 163,606385. 0000179936 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W RYCHŁOWICACH 163,506386. 0000323035 GNIEWCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY I ROZWOJU 161,006387. 0000137225CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH I WOLONTARIATU ZIEMINYSKIEJ160,306388. 0000102599 BEZPIECZNY POWIAT 160,106389. 0000166336 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "BEZ RYZYKA" 159,206390. 0000030145 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 158,906391. 0000216834STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY I REWALORYZACJI DZIEŁA HENREGO VANDE VELDE W POLSCE158,906392. 0000157044 STOWARZYSZENIE "śYJMY ZDROWIEJ" 157,906393. 0000223198 STOWARZYSZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 155,80159


6394. 0000068624 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MCA 154,806395. 0000220482 KARKONOSKI KLUB CURLINGOWY W PIECHOWICACH 153,906396. 0000068416 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STAROMIEŚCIA W RZESZOWIE 152,006397. 0000171789 STOWARZYSZENIE DORADCÓW GOSPODARCZYCH PRO-AKADEMIA 151,506398. 0000015504 STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "ANIMUS" 150,706399. 0000351804 STOWARZYSZENIE BOLESŁAWIECKIE FORUM KOBIET 149,606400. 0000104619OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW I MENADśERÓW POMOCYSPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA W TORUNIU148,506401. 0000232086 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNY RUCH EKOLOGICZNO-REKREACYJNO-SPORTOWY 146,506402. 0000273874 STOWARZYSZENIE "PRO - EKOPLANET" 144,606403. 0000132706 POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LUBINIE 143,306404. 0000347484 POMORSKA DRUśYNA PIŁKARSKA "KARLIKOWO" SOPOT 143,006405. 0000046650 TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ 142,506406. 0000194433 STOWARZYSZENIE "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI" 142,306407. 0000245589 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KALINA - LUBLIN" 140,906408. 0000232141 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TĘCZA" W ZESPOLE SZKÓŁ W SIENNICY RÓśANEJ 139,706409. 0000200045 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE "WSPÓLNE DZIEDZICTWO" 137,656410. 0000279625 STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA DLA WAŁBRZYCHA" 137,306411. 0000235853 STOWARZYSZENIE POSPOLITE RUSZENIE 136,406412. 0000308550 POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJA "ŚLĄSKI POMOST" 136,206413. 0000242804 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NOWE MIASTECZKO" 135,606414. 0000235728 LIGA KOBIET POLSKICH - ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE 135,106415. 0000217559 FUNDACJA "JAGNIĄTKÓW" 133,806416. 0000158561 POLSKIE TOWARZYSTWO LECZENIA RAN 133,206417. 0000097840 MILICKI KLUB KOSZYKÓWKI 133,106418. 0000353742 FUNDACJA DOBRYCH DZIAŁAŃ 132,206419. 0000003819 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PAWŁOWIE GM. PIETROWICE WIELKIE 131,106420. 0000174293 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY KOBIERZYCE 129,906421. 0000214696 STOWARZYSZENIE "PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" 127,606422. 0000350013 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO 126,906423. 0000282274 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁYNÓW 126,006424. 0000085991 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W CZARNOCINIE 124,306425. 0000142933 STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MAG-RYS ZGIERZ 123,106426. 0000206461 FUNDACJA GAP POLSKA-PLAN GLOBALNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ ZIEMI 121,106427. 0000229479 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ŁANKOWICACH 120,106428. 0000121863 FUNDACJA INSPIRACJI EDUKACYJNEJ I KULTUROWEJ 117,806429. 0000004922 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO 115,906430. 0000034807 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE 115,206431. 0000211046 LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS "śENISZ" śENICHÓW 114,906432. 0000223487 STOWARZYSZENIE EGIDA 114,306433. 0000041082 REGIONALNE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ W NIEDŹWIEDZY 113,806434. 0000367322 LUDOWY KLUB SPORTOWY "DRZEWIARZ" JASIENICA 113,606435. 0000293764 FUNDACJA INICJATYW STUDENCKICH PROSTUDENT 113,006436. 0000110508 WIEJSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO" 112,00160


6437. 0000164758 TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCIOWE "STOKROTKA" W HACZOWIE 111,506438. 0000122069 GORLICKI KLUB SPORTOWY "GLINIK" GORLICE 110,106439. 0000200249 DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK STUDIÓW STRATEGICZNYCH 109,306440. 0000137743FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA WYśSZEGO, SPECJALNEGO IKULTURY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM107,706441. 0000039609 CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO 107,406442. 0000134829 KLUB SPORTOWY "OTRYT-I" 107,006443. 0000100524 FUNDACJA "AKADEMIA EUROPEJSKA KULICE-KUELZ" 106,106444. 0000327642 STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO GŁUCHÓW GÓRNY 105,006445. 0000009613 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 104,606446. 0000262627 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - "GNIAZDO" 104,206447. 0000135335 FUNDACJA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH 103,006448. 0000296095 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WIERZBNIE 102,306449. 0000207309STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BESKIDZKIEGO FOLKLORU MUZYKI, TAŃCA IŚPIEWU "POD OCHODZITĄ"101,406450. 0000174002 FUNDACJA SPOŁECZNYCH KURATORÓW SĄDOWYCH "DAJMY SZANSĘ" 101,406451. 0000164922 BIELSKIE TOWARZYSTWO TRAMWAJOWE 101,106452. 0000230702 KLUB PIŁKARSKI VICTORIA OSTRZESZÓW 100,906453. 0000276672 STOWARZYSZENIE MŁODARP 100,036454. 0000158040FUNDACJA WSPIERANIA POWSZECHNEJ EDUKACJI INFORMATYCZNEJ IPOPULARYZACJI INTERNETU "E-ODLOT"6455. 0000206191 WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH 97,606456. 0000095021 STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - EINDHOVEN 93,206457. 0000035071 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU "AGRO - GROUP" 91,206458. 0000286122 FUNDACJA STRATEGIA DLA POLSKI 90,206459. 0000351290 KLUB SPORTOWY LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "ORZEŁ PLATERÓWKA" 89,906460. 0000160203 STOWARZYSZENIE SZTUKI ESTRADOWEJ "ESTRADA" 89,106461. 0000250555 POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W JAWORZE 88,906462. 0000160516 STOWARZYSZENIE "NA POśYTEK PUBLICZNY" 87,306463. 0000298885 STOWARZYSZENIE "NASZ ŁĄG - NASZA WIEŚ" 86,306464. 0000216495 ZAGÓRSKIE TOWARZYSTWO NARCIARSKIE 86,106465. 0000261155 STOWARZYSZENIE "IZBA REGIONALNA" W JANOWSZCZYŹNIE 82,206466. 0000229969 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI LASKOWICE 82,006467. 0000326130 POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY MUZYCZNEJ 80,306468. 0000064668 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 79,806469. 0000300860 FUNDACJA REGIONALNA KASZUBSKIE BARWY 78,806470. 0000161192 OPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BADMINTONA 78,806471. 0000097219 PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 78,206472. 00002485566473. 0000121766STOWARZYSZENIE KOMITETU OBYWATELSKIEGO EMERYTÓW, RENCISTÓW I GRUPKRZYWDZONYCH SOCJALNIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KOREKTASTRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH6474. 0000034952 STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ - CIS W PRZEMYŚLU 75,506475. 0000004694 STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU 74,906476. 0000252342 LUDOWY KLUB SPORTOWY "SAN" W GORZYCACH 73,206477. 0000035633 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W GDAŃSKU 73,106478. 0000279725 FUNDACJA PARTNERSTWO JADWIGA 71,5098,4077,6076,70161


6479. 0000020961 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DANKOWIC 67,506480. 0000254528 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW 67,106481. 0000043433 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" W ZAKOPANEM 66,306482. 0000204104 STOWARZYSZENIE POMOCY "MANUS" 66,006483. 0000009681 ZRZESZENIE SZLACHTY HERBU "SAS" 65,506484. 0000168639 FUNDACJA HUMANITARNA "DEWAJTIS" 64,506485. 0000176301 TOWARZYSTWO EDUKACJI FINANSOWEJ 62,206486. 0000127050 FUNDACJA FILMOWA ARMII KRAJOWEJ 61,006487. 0000214631 KLUB SPORTOWY "EKO-PROD SZEMUD" 59,906488. 0000042453 STOWARZYSZENIE GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ EUROREGION BAŁTYK 58,106489. 0000017727 FUNDACJA "MEDYK" 57,906490. 0000092215 OCHOTNICZA STRAś POśARNA 57,306491. 0000144851 FUNDACJA WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA "TERAPIA ALTA" 56,306492. 0000356462 KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB LARYNGEKTOMOWANYCH 55,806493. 0000191362 AVSI POLSKA 54,006494. 0000030638 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 53,106495. 0000230971 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO PROMOCJI MIASTA JAWORA IM. ŚWIĘTEGO MARCINA 53,006496. 0000087185 FUNDACJA KOLEJARZY "ZDROWIE" 51,706497. 0000199890 FUNDACJA STOLICY PIOSENKI POLSKIEJ 50,906498. 0000058185 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GORASZOWICACH 49,906499. 0000068588 DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "WROS" 47,806500. 0000317051 FUNDACJA "TAURUS" 47,706501. 0000244236 POLSKIE TOWARZYSTWO HIPIATRYCZNE 46,906502. 0000326643 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DYLAKI 44,406503. 0000162334 STOWARZYSZENIE POMOCY "WIARA" 43,706504. 0000230170 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W SOPOCIE 43,006505. 0000227281 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO 41,006506. 0000012671 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ "CANTICA CANTAMUS" 40,806507. 0000017483 GALICYJSKI KLUB GÓRSKI 40,206508. 0000040691 STOWARZYSZENIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ W TUCHOMIU 38,606509. 0000021507 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA 36,606510. 0000279329 FUNDACJA NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU WSI POLSKIEJ 35,006511. 0000300922 FUNDACJA PRO CULTURAE BONO 26,906512. 0000148358 ROTARY KLUB POZNAŃ - STARÓWKA 25,806513. 0000202205 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KRZYśANOWICACH 25,406514. 0000053015 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI 24,806515. 0000226777 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DARGOBĄDZU 24,406516. 0000064286 FUNDACJA POMOCY I PROMOCJI "PRO MUSICA" 23,406517. 0000167932 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO- EDUKACYJNE INSPIRATOR 23,006518. 0000207127 FUNDACJA "FORTALICJA CZEMIERNIKI" 23,006519. 0000168396 RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP NOWY TOMYŚL W NOWYM TOMYŚLU 22,106520. 0000300771 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BLISZCZYCACH 20,006521. 0000098472 STOWARZYSZENIE CENTRUM PREWENCJI NARKOMANII "NADZIEJA" 18,30162


6522. 0000145389 REKORD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA 15,806523. 0000239221FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA WYśSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I NAUKSPOŁECZNYCH W TYCHACH6524. 0000203912 STOWARZYSZENIE GWARDYJSKI KLUB SPORTOWY "WYBRZEśE" 12,006525. 0000142363 FORUM KRASKÓW ZJEDNOCZENIE NA RZECZ SZTUKI I KULTURY EUROPEJSKIEJ 10,106526. 0000046597 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 8,906527. 0000226354 PRZEDSIĘBIORCY PRZY GIEŁDZIE HURTOWEJ OKRZEI 7,806528. 0000269850OŚRODEK ANALIZ POLITYCZNO-PRAWNYCH ORGANIZACJA POśYTKUPUBLICZNEGO6529. 0000022405 FUNDACJA "DAR-TOM" 6,906530. 0000124180 FUNDACJA BADAWCZA NUTRICIA 6,006531. 0000108171 FUNDACJA "BONUM COMMUNE" 4,806532. 0000059478 STOWARZYSZENIE POMOCY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁUBCZYNIE 2,806533. 0000266198 STOWARZYSZENIE FAIR PLAY 0,40SUMA 400 241 359,8412,906,90163

More magazines by this user
Similar magazines