10 lipcaa.pdf - Cieszyn.pl

cieszyn.pl

10 lipcaa.pdf - Cieszyn.pl

10 lipca 2009 roku ISSN 1234-1746 Nr 14 (707)4. wakacyjne kadry, scena pierwsza, ujęcie pierwszeW środę 8 lipca, o godz. 18.00, w Teatrze im. A. Mickiewicza odbyło sięuroczyste rozpoczęcie 4. Festiwalu Filmowego Wakacyjne Kadry.Zaproszeni przez organizatorów goście oraz wszyscy zebrani na widowni cieszyńskiegoteatru byli świadkami wypowiedzianego przez burmistrza Cieszyna, BogdanaFicka, zdania: „Festiwal uważam za otwarty”, któremu towarzyszyło uderzenie klapsaz napisem: 4. Festiwal Filmowy Wakacyjne Kadry. Dalej, do późna w nocy, była muzykai filmy.Zanim to jednak nastąpiło gości powitał Piotr Gruchel, zastępca kierownika WydziałuEdukacji i Kultury UM. Wymienił i podziękował obecnym na widowni osobomreprezentującym instytucje współorganizatorów i patronów medialnych, a następnieprzedstawił Wojciecha Majewskiego, reżysera, dyrektora artystycznego WakacyjnychKadrów, który widzom zebranym w teatrze zaanonsował Dariusza Górnioka, cieszynianina,kompozytora i autora muzyki do wyświetlanego zaraz po uroczystości filmuJ. J. Kolskiego: „Afonia i pszczoły”.(dok. 7 str.)Fot. R. KarpińskaOtwarcia Festiwalu dokonali burmistrz Bogdan Ficek i dyrektorartystyczny Wojciech MajewskiFot. OrganizatorzyKoncert Izy Zając i tria Jarosława MałysaWarsztaty plastyczne dla dzieci stanowią integralną część Festiwalułowicki pasiak dla cieszynaFot. ZPiTZCPrzedstawiciele ZPiTZC z “Łowickim Pasiakiem”. Od lewej: Kinga Łagosz, Karolina Małysz,Alicja Haszczak (członek jury), Grażyna Stawarska (choreograf), Kazimierz SkibaOd 2002 roku, w ostatni weekend czerwca, Łowicki OśrodekKultury wraz z Urzędem Miejskim organizują Jarmark Łowicki,w ramach którego odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne.Spotkaniom tym towarzyszy konkurs zespołów pieśnii tańca, wytypowanych przez Radę Artystyczną, a także spotkaniawarsztatowe dla choreografów i kierowników zespołów oraz inneimprezy towarzyszące.27 i 28 czerwca odbyła się w Łowiczu VIII edycja OgólnopolskichSpotkań Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak”. W muszlikoncertowej na Błoniach o główną nagrodę zmagało się siedem zespołówwytypowanych drogą eliminacji spośród 36. zgłoszonych dokonkursu: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki” z Sannik, ZespółPieśni i Tańca „Bazuny” z Żukowa, Zespół Regionalny „Mogilanie”z Mogilan, Zespół Reginalny „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego,Zespół Pieśni i Tańca „Gdańsk” z Gdańska, Reprezentacyjny FolklorystycznyZespół Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka” oraz Zespół Pieśnii Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej z Cieszyna.(dok. 4 strona)


wiadomości ratuszowe30 czerwca został podpisany protokół odbioru sali sportowejoraz krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4. Prace nadprzygotowaniem inwestycji mającej na celu modernizację bazy sportowejSP4 rozpoczęto w 2003 r. Wykonano inwentaryzację budowlaną,ekspertyzy, audyt energetyczny, dokumentację projektową.W 2008 roku, w wyniku przetargu nieograniczonego, wyłonionowykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Beskid-Holding” z Bielska-Białej. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2008 r.,a zakończono 29 maja 2009 r. W czerwcu bieżącego roku przeprowadzonorozruchy urządzeń, kontrolę ppoż. oraz kontrolę sanitarną.Zakres rzeczowy całej inwestycji objął:- nadbudowę o jedną kondygnację segmentu technologicznego napotrzeby widowni (lekka konstrukcja stalowa obudowana płytamiwarstwowymi);- budowę sali gimnastycznej poprzez nadbudowę o jedną kondygnacjęi rozbudowę segmentu szatniowo-sanitarnego;- przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego basenu wraz z przystosowaniemdla potrzeb osób niepełnosprawnych;- remont stalowej konstrukcji nośnej hali basenowej wraz z wymianąpokrycia dachowego;- wymianę istniejącej niecki basenowej na nową z blachy nierdzewnejo wymiarach 8,0 x 16,67 m wyposażonej w urządzenia rehabilitacyjnorekreacyjne– masaż ścienny, masaż karku, gejzer powietrzny;- wykonanie nowych instalacji wod.-kan, c.o., wentylacji, elektrycznej,uzdatniania wody basenowej;- wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej;- termoizolację budynków istniejących;- przebudowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej;- dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.W wyniku rozbudowy zwiększyła się pow. użytkowa obiektu o 582 m 2 do1161,5 m 2 a kubatura o 4024 m 3 . Koszt robót budowlanych wyniósł 8,4 mlnzł (środki własne: 6,17 mln zł; WFOŚ i GW: 584 363 zł, w tym: pożyczka 327398 zł, dotacja 256 965 zł; PFRON: 1,65 mln zł). Nadzór nad całością inwestycjisprawowali pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich UM. IM/TLJeszcze w wakacje otwarty zostanie zmodernizowany basen przynaszej szkole. Mieszkańcy będą mogli korzystać z pływalni w godzinach10.00 - 19.00. Wymiary pływalni nie uległy zmianie, ale mamy nowąnieckę ze stali nierdzewnej, widownię oraz baterie słoneczne na dachu,które podgrzewają wodę użytkową.(dok. 4 str.)Fot. Wydział IMFot. Wydział IMWejście do basenu, kwiecień 2008Basen przed modernizacją, kwiecień 2008wiadomościbasen i sala sportowa dla uczniów sp 4Fot. Tomasz LenkiewiczFot. Tomasz LenkiewiczFot. Tomasz LenkiewiczFot. Tomasz LenkiewiczNowy basen, czerwiec 2009Sala sportowa, czerwiec 2009Wejście do basenu, czerwiec 2009Widok na nowy kompleks sportowy, czerwiec 2009


atuszoweW dniach 4– 20 czerwca już po raz drugi cieszyniacy mieli okazjęwziąć udział w organizowanym przez Bibliotekę Miejską wCieszynie Międzynarodowym Festiwalu Czytania nad Olzą. W tymroku idei popularyzacji książki wśród dzieci i młodzieży oraz zachęceniudo aktywnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych patronowało hasło„Książka na orbicie czasu”. Podczas dwóch festiwalowych tygodni organizatorzyFestiwalu zaproponowali obecnym i przyszłym czytelnikomszereg imprez i działań zbliżających młodego czytelnika do książki, a takżeakcentujących jej zmieniający się wizerunek na przestrzeni dziejów.Dawne oblicze książki reprezentowały: spotkania z Gutenbergiem,warsztaty drukarskie grupy Kalander oraz widowiska o tematyce rycerskiejmające miejsce podczas uroczystej inauguracji Festiwalu.Współczesny wymiar literatury wyznaczały formy korespondujące zesłowem pisanym. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spektakleteatralne w wykonaniu Sceny ABECADŁO z Krakowa, Teatru WielkieKoło z Będzina, Teatru Księżyc z Cieszyna oraz działającego przy BMw Cieszynie „Naszego Teatrzyku”. Należy podkreślić, iż przedstawieniaobejrzało ponad 630 dzieci.Przedszkolaki i uczniowie chętnie brali też udział w spotkaniach autorskichz pisarką Barbarą Gawryluk, zaś młodzi poligloci mieli okazjęzmierzyć się z językiem angielskim podczas warsztatów czytelniczychprowadzonych metodą Helen Doron.Transgraniczny wymiar Festiwalu podkreślały wizyty gości z Czechi ich aktywny udział w festiwalowych przedsięwzięciach. Bibliotekarzezza Olzy uczestniczyli w konferencjach, wykładach i spotkaniach autorskichprowadzonych przez znakomitych prelegentów, wśród którychFot. BMPonad 30 pojazdów wzięło udział w pokaziesprzętu wojskowego, który odbył się27 czerwca na cieszyńskim rynku.Pomiędzy 14.00 a 15.00 mieszkańcy moglizobaczyć m.in. sprzęt wojskowy pochodzącyz okresu II wojny światowej, pojazdy używaneAktorzy Teatru Księżyc wraz z publicznościąFot. BMjeszcze do niedawna przez polskie wojsko orazumundurowanie żołnierzy.Dodatkową atrakcją był koncert szkockiejorkiestry wojskowej. Pomimo deszczowej pogody,wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciuwidzów zainteresowanych tą tematyką.z książką na orbicie czasuSpotkanie autorskie z Barbarą Gawrylukwymienić trzeba dr Marię Molicką oraz dr Joannę Jurgałę-Jureczkę.Nie zabrakło także ciekawej propozycji skierowanej do najmłodszychzaolziańskich czytelników. Uczniowie Szkoły Podstawowej z PolskimJęzykiem Nauczania w Czeskim Cieszynie zostali zaproszeni przezOddział dla dzieci BM w Cieszynie na warsztaty literackie pod hasłem„Kto czyta ma piękne sny”.Biblioteka Miejska miała także okazję gościć pracowników BibliotekiRegionalnej z Karwiny - Helenę Legowicz i Barbarę Kołatek, któreprzygotowały dla cieszyńskich uczniów wyjątkową interaktywną lekcjęregionalną poświęconą twórczości Józefa Ondrusza, połączoną zpromocją książki „Tu się żyje bez starości. Godki śląskie”.Wśród wydarzeń towarzyszących festiwalowi wymienić także trzeba,cieszące się dużym zainteresowaniem wystawy, kiermasze, lekcjebiblioteczne oraz spotkania edukacyjne.Zwieńczeniem festiwalowych działań, a także okazją do odbycianiezwykłej literackiej wędrówki w czasie i przestrzeni był finał MiędzynarodowegoKonkursu Literackiego „Zostań pisarzem z kosmicznąfantazją” pod patronatem honorowym Beaty Ostrowickiej, pisarki polskieji Petry Braunovej, pisarki czeskiej. Zwycięzcami polskiej edycji konkursuzostali: w kategorii I (uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6) - JuliaGorczańska, w kategorii II (gimnazjaliści) – Magdalena Kudzia.Liczny i aktywny udział cieszyńskich przedszkolaków, uczniów szkółpodstawowych i gimnazjalnych powiatu cieszyńskiego oraz młodychczytelników zza Olzy, a także dorosłych mieszkańców miasta, pozwalasądzić, iż festiwalowe spotkania z książką przejdą na dobre do repertuarucieszyńskich imprez kulturalnych.BMpojazdy wojskowe na rynkuNastępnie parada pojazdów wojskowychprzejechała na rynek do Czeskiego Cieszyna.Pokaz był częścią V Pikniku Historyczno– Wojskowego, który odbył się w dniach26 - 28 czerwca w Hażlachu.TLwiadomości ratuszoweFot. Ryszard T. KominekWystęp orkiestry szkockiej w Czeskim CieszyniePokaz sprzętu wojskowego na rynku


wiadomości ratuszowe(dok. z 1 str.)Zgodnie z regulaminem konkursu, każdy zespół zaprezentował30-minutowy program. Cieszyniacy pokazali suitę tańców cieszyńskichprzygotowaną przez Grażynę Stawarską i Piotra Gruchela.Fot. ZPiTZCW czerwcu w działającej na osiedlu ZOR Filii nr 1 BibliotekiMiejskiej w Cieszynie zakończono trwający od dwóch lat proceskomputeryzacji placówki. Do baz danych Biblioteki wprowadzonychzostało ponad 7 500 woluminów.Uruchomiony moduł wypożyczeń umożliwia elektroniczną obsługęwypożyczeń, tj. elektroniczną rejestrację czytelników, wypożyczeń,zwrotów, rezerwacji, monitów i statystyki.Skomputeryzowanie procesu udostępniania zbiorów w znacznymstopniu przyspieszy obsługę czytelników, jak również da możliwośćszybkiego wyszukiwania informacji o zbiorach i ich dostępności. Czytelnicybędą mieli także możliwość zarezerwowania poszukiwanychtytułów.W związku z wprowadzonymi zmianami zapraszamy czytelników filii doodbioru nowych legitymacji czytelniczych. Zapraszamy także do korzystaniaz istniejącej w placówce bezpłatnej czytelni internetowej Ikonka.BM(dok. z 2 str.)Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowejkomputery w filii bibliotekiDzieci biorące udział w zajęciach wakacyjnychRadość uczniów będzie wielka, gdy po wakacjach będą mieli dodyspozycji w obiekcie nie tylko nowoczesną pływalnię, ale też salęgimnastyczną, która powstała na pierwszym piętrze, nad prysznicamii szatniami basenu.W trakcie roku szkolnego basen ma służyć głównie uczniom naszejszkoły, ale również uczniowie innych szkół cieszyńskich, osoby niepełnosprawneoraz mieszkańcy będą mogli z niego korzystać.wiadomościłowicki pasiak dla cieszynaPerfekcyjny występ naszego zespołu zaowocował główną nagrodą- „Łowickim Pasiakiem” oraz nagrodą finansową ufundowaną przezMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza konkursem cieszyńscytancerze zaprezentowali publiczności folklor górali beskidzkich.Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny zespołu, oceniającwszystkie elementy (choreografię, opracowanie muzyczne, wykonanietańca, śpiew, stroje) na maksymalną ilość punktów. Cieszyński folklorw wykonaniu ZPiTZC kolejny raz zachwycił jurorów i publiczność.Oprócz uczestniczenia w zmaganiach konkursowych członkowieZespołu wraz z pozostałymi grupami brali udział w uroczystej mszy,podczas której odbyły się chrzty dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego,gdyby nie widok maluchów, przepięknie i barwnie ubranychw stroje łowickie. Ręcznie haftowane, w wielobarwne kwiaty, sukienki,bluzki, miniaturowe pasiaste spodnie chłopców, kolorowe kapeluszei chusteczki na głowę - było na co popatrzeć. Łowiczanie bardzo dbają,aby nie zaginęła tradycja.Podczas jarmarku, twórcy ludowi prezentowali m.in. barwnie haftowanena czarnym aksamicie łowickie, kobiece pasy, charakterystycznedla tego regionu wycinanki, rzeźby w drewnie oraz tradycyjne jadłoregionalne.Niewątpliwie był to bardzo pracowity, ale wyjątkowo udany udziałzespołu z Cieszyna w konkursowych, łowickich zmaganiach.Barbara KarnasFot. BMWanda Pindel - kierowniczka filii nr 1 Biblioteki Miejskiejwakacjew centrum profilaktykiOd początku wakacji (od 22 czerwca) dzieci z gminy Cieszynuczestniczą w zajęciach wakacyjnych w Centrum ProfilaktykiEdukacjii i Terapii „Kontakt”. Codziennie ok. 15 dzieciaków ciekawiespędza czas: grają w piłkę, bawią się w różne gry, korzystają z pracowniceramicznej i komputerowej oraz chodzą na spacery.W ramach półkolonii planujemy również: kino, teatr, basen, ogniska,Muzeum Drukarstwa, Park Leśnych Niespodzianek i inne wycieczki.Zajęcia odbywają się przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku,wgodzinach 10.00-14.00. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku7-15 lat. Szczegóły: 033 479 54 55.Kontaktbasen i sala sportowa dla uczniów sp 4Cennik usług za korzystanie z basenu Szkoły Podstawowej nr 4w Cieszynie:1. bilet wstępu 6 zł / 1 godz.2. bilet ulgowy (za okazaniem legitymacji) 3 zł / 1 godz.Szczegółowe informacje na temat korzystania z basenu można uzyskaću kierownika obiektu - Czesława Banota, tel. 697 845 076, lub w sekretariacieszkoły, tel. 033 8520733, w godz. 8.00 – 15.00.SP4


atuszowePod koniec czerwca Agnieszka Murasstudentka III roku edukacji artystycznejInstytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiegow Cieszynie przeprowadziła w naszymmieście eksperyment artystyczny, którypowstał przy okazji pleneru malarskiegopt. „Iluzja w przestrzeni”. Był on punktemwyjścia do rozważań na temat tego, czy i jakludzie zwracają uwagę na to co ich otacza.- Na jedną godzinę pozwoliłam sobie nadokonanie pewnej subtelnej ingerencji, zmianyw przestrzeni ratusza Cieszyna. ZastąpiwszyPo prawej zmodyfikowane logo CieszynaMiędzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet z okazji „ŚwiętaTrzech Braci” zakończył sezon startowy cieszyńskich siatkarek.Odbył się on 21 czerwca, a organizatorami byli: Volleyball Club VICTO-RIA MOSIR Cieszyn oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.Mecze były bardzo zacięte i wyrównane, a zwyciężczyniami turnieju,w którym oprócz gospodyń uczestniczyły siatkarki czeskie - TJ SLAVOJCzeski Cieszyn oraz słowackie – PALAS VK Levice, zostały siatkarkiVictorii, wygrywając wszystkie mecze.Drugie miejsce wywalczyły siatkarki zza Olzy, a trzecie przypadło wudziale siatkarkom ze Słowacji. Nadmienić trzeba, że siatkarki PALASVK Levice gościły w Cieszynie przez trzy dni, rozgrywając z gospodyniamicodziennie mecze.Podobnie jak turniej, dla naszych siatkarek udany był cały sezon2008/2009. Przypomnijmy, że siatkarki Victorii startowały w rozgrywkachŚląskiej Ligi Siatkówki w czterech kategoriach: młodziczek (rocznik 1994i młodsze), kadetek (r. 1992 i mł), juniorek (r. 1990 i mł) oraz seniorek.W kategorii młodziczek na 40 startujących zespołów dziewczynyzajęły 18 miejsce.W kadetkach cieszynianki wypadły o wiele lepiej i zajęły 4 miejsce(na 41 zespołów), dochodząc do finału. W finale dziewczyny przegrałyz późniejszymi finalistkami Mistrzostw Polski (BKS Aluprof Bielsko Biała-4 miejsce i UKS Krzanowice - 7). Juniorki swoje rozgrywki zakończyłyna 8 miejscu (na 23 zespoły), dochodząc do półfinałów.Pełnym sukcesem zakończyły się rozgrywki seniorek, grających wczwartej lidze (18 zespołów). Nasze siatkarki były bezkonkurencyjnei bez przegrania meczu wywalczyły awans do trzeciej ligi.Do sukcesu cieszyńskich siatkarek z pewnością przyczyniła się pracatrenerów: Andrzeja Husarka oraz Patrycji Oborny, którzy prowadzilizespoły w rozgrywkach.24 czerwca członkowie Klubu Przedsiębiorcy z Cieszynauczestniczyli w warsztatach „Efektywna komunikacja - sprawakluczowa w biznesie”.Zajęcia poprowadził Robert Rudnik, przedsiębiorca i trener ds.zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem, omawiającpoziomy, procesy i bariery w komunikowaniu się. Poprzez gry symulacyjneuczestnicy zapoznali się z etapami przekazywania informacjii najczęściej występującymi problemami komunikacyjnymi w zespole.Wysłuchali informacji o zniekształceniach i zaburzeniach w komunikowaniusię oraz o 7 sposobach dobrego słuchania. Rozwiązująctesty i analizując przykłady z życia dowiedzieli się, jak zostać dobrymnadawcą i odbiorcą.Trener otrzymał wysokie noty za profesjonalne prowadzenie warsztatu,dobór ćwiczeń oraz mobilizację uczestników do aktywnego udziałuoryginalne logo miasta moim, delikatnie poprawionym,obserwowałam czy ktoś zwrócina to uwagę.Po godzinnej obserwacji stwierdziłam, a wzasadzie potwierdziłam swoje przypuszczenia,iż nikt, nawet jedna osoba nie zauważyłazmiany.Taka obserwacja powinna dawaćpretekst do przemyśleń, na ile to co nasotacza ma wpływ na nas, a na ile na nasząpodświadomość?Podobnej zmiany dokonałam na parkingu parafiiewangelickiej. Ona jednak dokonana była wTablica na parkingu parafii ewangelickiejFot. Victoriailuzja w przestrzeniramach treści. Otóż pod pędzel poszła tablica,która informuje o zakazie stawiania samochodów,a który nie dotyczy klientów parafii.I tutaj instynkt nie zawiódł. Zaobserwowaćmożna było analogiczną sytuację. Jednak wtym miejscu na tyle była ona zróźnicowana, żeci, którzy parkowali właśnie w tym miejscu wpisywalisię w mój projekt. Żadna bowiem osobastawiająca tam samochód nie była klientemparafii i nie zwracając uwagi na zamieszczonątablicę, wpisywali się nieświadomie w zaaranżowanąsytuację.Dokonane przeze mnie zmiany to jedynieszkic do dalszych działań, które chciałabymrealizować w przyszłości, a które związane sąz przestrzenią publiczną. Dodatkowo były onejakby próbą przełamania lodów z własnymioporami i tendencją zamykania wszystkiego wścianach galerii - tak swój projekt przedstawiłaAgnieszka Muras.udany sezon siatkarekVolleyball Club VICTORIAWięcej informacji o rozgrywkach siatkarek można uzyskać na stronieinternetowej www.szps.pl.KPkluczowa sprawa w biznesiei rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. „Super trening, przyjaznaatmosfera, aktywna praca zespołowa, świetne ćwiczenia związane zwyrażaniem emocji…” - to uczestnicy wymienili w oryginalnej ankiecieprowadzącego.Robert Rudnik, wysoko oceniając poziom wiedzy i zaangażowanianaszych przedsiębiorców, zamierza przedstawić kadrze menedżerskiej,jedną z najciekawszych koncepcji zarządzania firmą.Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości zaprasza więc na kolejneunikalne warsztaty „Strategiczna Karta Wyników – narzędzie pracymenedżera”, które odbędą się 6 i 7 sierpnia w sali konferencyjnejOranżerii cieszyńskiego zamku.Więcej informacji: Dział Przedsiębiorczości, tel. 0 33 851 08 21 w.21.www.klubprzedsiebiorcy.eu.ŚZSziPwiadomości ratuszowe


wiadomości ratuszowePrawie 400 zawodników wzięłoudział w ostatniej, 9 parti INDYWIDU-ALNYCH MISTRZOSTWACH ŚLĄ-SKA JUNIORÓW W SZACHACH.Zawody miały miejsce 16 czerwcai odbyły się z cyklu eliminacji do półfinałówMistrzostw Polski Juniorów 2009.Wysoką formę zaprezentowali cieszyńscyszachiści reprezentującyMUKS „SZS” Cieszyn:• Michał Cieślar, grupa C-15, 6,5 pkt ,3 miejsce - awans do półfinałów M.P.;• Elżbieta Sobótka, grupa D-13,3 pkt., 10 miejsce;• Wojciech Kopel, grupa C-15, 4 pkt.,32 miejsce.Fot. MUKSsukcesy młodych szachistówW czerwcu sekcja szachowa MUKS SZS Cieszyn wraz z DomemNarodowym zorganizowała dwa turnieje szachowe.20 czerwca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbył się turniej zcyklu „Zdobywam kategorie szachowe”. W zawodach rywalizowało26 zawodników.Zwycięzcą został zawodnik MUKS Maciej Klus (6 pkt. zdobył IV kat),2 miejsce wywalczył Paweł Kukioła z Bielska – Białej (4,5 pkt zdobyłIV kat), a trzecie miejsce Konrad Biela również z Bielska – Białej (4,5pkt zdobył IV kat).Dwa dni później został rozegrany kolejny turniej. Tym razem byłto Międzynarodowy Turniej Szachowy „Wakacje z szachami”.W zawodach wzięło udział 41 graczy, którzy startowali w trzechgrupach wiekowych:Do 10 lat1 miejsce Marek Lojek Czeski Cieszyn DDm2 miejsce Michał Mrozik Beskid Skoczów3 miejsce Tymoteusz Dobrucki MUKS SZS CieszynDo 14 lat1 miejsce Maciej Klus MUKS SZS Cieszyn2 miejsce Konrad Biela Bielsko – Biała3 miejsce Wojciech Kopel MUKS SZS CieszynDo 18 lat1 miejsce Michał Cieślar MUKS SZS Cieszyn2 miejsce Marek Niewiadomy Bielsko – Biała3 miejsce Paweł Kukioła Bielsko - BiałaMichał CieślarOd lewej: Paweł Kukioła, Maciej Klus, Konrad Biela,kierownik sekcji szachowej Piotr FoltynSzczegółowe informacje na temat cieszyńskiej sekcji szachowej:Piotr Foltyn, tel. 0 696 464 460.wiadomościcztery pory w teuvieOd 18 czerwca w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczościmożna oglądać wystawę fotografii Heikki Mahlamäki – fińskiegoartysty i nauczyciela. Fotografowanie natury jest jego pasją odlat. Na wystawie prezentuje przyrodę Teuvy o różnych porach roku.Jak sam mówi, kolorystyka zdjęć ma dla niego ogromne znaczenie,a wyraźne zmiany pór roku w Finlandii umożliwiają mu uchwycenieszerokiej gamy kolorów. Jest autorem fotografii unikatowych zjawiskatmosferycznych. Wielokrotnie uhonorowany w konkursie magazynuKamera oraz zdobywca nagrody publiczności w konkursie Ars NovaBotnica Art Exhibition 2007.Od ponad 30 lat Teuva jest partnerską gminą Cieszyna. Pierwszekontakty zaczęły się w 1975 roku od współpracy Zespołu Pieśni i TańcaZiemi Cieszyńskiej oraz zespołu Kiepsu z Teuvy. Współpracujące zesobą instytucje, organizacje pozarządowe i szkoły, setki mieszkańcówzdążyły się zaprzyjaźnić i, mimo odległości, nawet wielokrotnie odwiedzić.Dzięki fotografiom Heikki Mahlamäki możemy docenić urodęfińskiego krajobrazu i przyrody, a tym samym zachęcić do odwiedzintych, którzy do Teuvy jeszcze nie dotarli.Ekspozycji towarzyszy wystawa Lato Muminków na Zamku, w ramachktórej zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.Najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. Rozstrzygnięciekonkursu nastąpi podczas imprezy „Skarby z cieszyńskiejtrówły” 20 września 2009 r.Wystawy można oglądać w Zamku Sztuki do 9 sierpnia. Galerie czynnecodziennie w godz. 10.00 – 17.00.ŚZSziPW dniach 19-21 czerwca wPoznaniu odbyły się MistrzostwaPolski Masters w pływaniu.W zawodach wzięli udział zawodnicyMTP Delfin Cieszyn.Łukasz Widzik zdobył w stylu grzbietowymbrązowy medal na 100 m, piątemiejsce na 200 m i szóste na 50 m.Stylem dowolnym na 50 m wywalczyłpiąte miejsce.Michał Szmyt w stylu dowolnym na200 m osiągnął czwarte miejsce, a na100 m czternaste, natomiast w stylugrzbietowym na 100 m był siódmy.Tomasz Niedzwiecki w stylu dowolnymzdobył piąte miejsce na 100 i 50m oraz siódme na 400 m.brązowy medalłukasza widzikaŁukasz Widzikprzyroda uczy najpiękniejKomisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK w Warszawieogłosiła wyniki konkursu w projekcie „Przyroda uczynajpiękniej”, w którym wzięło udział 361 miast z terenu całego kraju,ponad 1500 środowisk (szkół, drużyn harcerskich, szkolnych klubówturystycznych i innych). Wśród 32 środowisk wyróżnionych w ramachpodsumowania projektu znalazła się również cieszyńska szkoła.23 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyłosię podsumowanie i wręczenie wyróżnień a zarazem otwarcie wystawynagrodzonych prac. Wyróżnienie jakie przyznano Zespołowi SzkółEkonomiczno-Gastronomicznych z Cieszyna jest zasługą współpracyszkolnej Komisji Przyrody w składzie: B. Mucek, A. Wisełka i W. Mrozińska-Dzięgiel,z Komisją Ochrony Przyrody Oddziału PTTK „BeskidŚląski” w Cieszynie. Było to już drugie wyróżnienie dla szkoły w minionymroku szkolnym.Zachęcamy również inne placówki szkolne do brania udziału w tymkonkursie, który będzie trwał w kolejnym roku szkolnym.Dodatkowo informujemy, że w miesiącu wrześniu Komisja OchronyPrzyrody cieszyńskiego PTTK będzie organizowała kolejne „Jesiennesprzątanie Rezerwatow Przyrody”. Przewidziane jest również, przy współpracyNadleśnictwa w Ustroniu sprzątanie Rezerwartu Czantoria.Przewodniczący Komisji Ochrony PrzyrodyOddział „Beskid Śląski” w Cieszynie Jan Machała


atuszowelato muminków na zamkuŚląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości zaprasza dziecii młodzież do zabawy na plaży i odpoczynku na hamaku przyszumie fal na wystawie pt. „Lato Muminków na Zamku”. Możnana niej spotkać znane postacie z Doliny Muminków, usiąść w pokojuTaty Muminka oraz wziąć udział w konkursie plastycznym. Najlepszeprace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. Rozstrzygnięciekonkursu nastąpi podczas imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówły”20 września. Wystawę można oglądać w Bastei Zamku Sztuki do 23lipca. Galeria czynna codziennie w godz. 10.00 – 17.00.Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach Eko – latoz Muminkami, które odbędą się dwóch edycjach:• 15 - 16 lipca w godz. 11.00 - 13.00 „Pomnik Muminka”, prowadzący:Stowarzyszenie SERFENTA. Podczas warsztatów uczestnicystworzą wielkiego Muminka z plastikowych butelek łącząc tym samymekologię, sztukę i zabawę. Podczas warsztatów poruszone zostanąkwestie recyklingu i reusingu. Ilość uczestników: 10 osób, wiek: 8 - 13lat. Zgłoszenia pod numerem tel. 033 851 08 21 w.24 lub sztuka@zamekcieszyn.pl do dnia 14 lipca.• 8 - 9 sierpnia, w godz. 10.00 – 12.00 „Oswajanie Buki” - śmieciw kieszeniach mile widziane, prowadząca: artystka Agula Swoboda.Warsztaty będą polegały na realizacji form przestrzennych - stworów ipotworów z Doliny Muminków z użyciem papieru mache i śmieci, czylirecyklingu. Warsztatom towarzyszyć będzie mini wykład o ciekawymartyście - krótka prezentacja twórczości Olafa Breuninga. Ilość uczestników:10 osób, wiek: 11-16 lat. Zgłoszenia pod numerem tel. 033 85108 21 w.24 lub sztuka@zamekcieszyn.pl do dnia 7.08.2009 r.Udział w warsztatach jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.Serdecznie zapraszamy!ŚZSziPW 2000 roku został założony Międzyszkolny Klub Sportowy„Cieszko” Cieszyn. Prezesem cieszyńskiego klubu tenisa stołowegojest Andrzej Hałaczkiewicz, a trenerem zawodniczek Waldemar Szczupak.W chwili obecnej tę dyscyplinę sportu uprawia 18 dziewcząt, zczego najmłodsza, Oliwia Łuczak, ma dopiero 7 lat (najstarsza 19 lat).Od sezonu 2001/2002 klub bierze udział w rozgrywkach Śląskiego iPolskiego Związku Tenisa Stołowego i do tej pory zawodniczki zdobyły5 TYTUŁÓW DRUŻYNOWYCH MISTRZYŃ ŚLĄSKA oraz 14 TYTUŁÓWINDYWIDUALNYCH MISTRZYŃ ŚLĄSKA. Łącznie zdobyły 70 medali:19 złotych, 17 srebrnych, 34 brązowych. Największym osiągnięciem byłbrązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetek w składzie:Marzena Wolak, Dominika Kozik.Poniżej prezentujemy podsumowanie sezonu 2008/2009:- II liga - 2 miejsce drużyny w składzie: Marzena Wolak, GabrielaLegierska, Dominika Kozik, Andrea Kavicka, Julia Plinta.- III liga - 4 miejsce drużyny: Klaudia Brańczyk, Dominika Cieślar,Karolina Lewandowska, Izabela Heller.- Mistrzostwa Śląska - drużynowy, brązowy medal młodziczek:D. Cieślar, K. Lewandowska- Mistrzostwa Śląska - drużynowy, złoty medal kadetek: G. Legierska,J. Plinta; 5 miejsce: K. Brańczyk, I.Heller (druga drużyna); indywidualniezłoty medal wywalczyła Gabriela Legierska (Zdobyła w sumie 4medale: 2 złote oraz 2 brązowe w grze podwójnej i mieszanej!).- Półfinały Mistrzostw Polski - drużyna młodziczek (D. Cieślar, K.Lewandowska) zdobyła awans do Mistrzostw Polski; drużyna kadetek(G. Legierska, J. Plinta) zdobyła II miejsce w grupie; 2 miejsce GabrieliLegierskiej (awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży).- Mistrzostwa Polski Kadetek - Gabriela Legierska indywidualnie25 - 32 (przedział miejsc), gra mieszana 25-32, gra podwójna 9-16.- Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek - 9 miejsce DominikiCieślar i Karoliny Lewandowskiej(dok. z 1 str.)Koncertem tria instrumentalistów pod kierunkiem Jarosława Małysa iwokalistki jazzowej Izy Zając rozpoczęto Festiwal. Ze sceny popłynęłamuzyka filmowa Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza do słów WojciechaMłynarskiego oraz znane utwory Steve’a Wondera w aranżacjachjazzowych. Zespół przypomniał publiczności ścieżki dźwiękowe z takichznanych filmów jak: „Wojna domowa”, „Czterdziestolatek”, „PrzygodyTomka Banana”. Na zakończenie koncertu serca widowni podbiłamuzyka i słowa Wojciecha Młynarskiego napisane do utworu „Superszary blues”.Fot. CieszkoDzieci bawiące się na “plaży”podsumowanie sezonuOliwia Łuczak uczennica Szkoły Podstawowej nr 4- Międzynarodowy Turniej Hasselt (Belgia) - 5 miejsce indywidualnieGabrieli Legierskiej; drużynowo Gabrielia Legierska wraz z KamiląGębką (Częstochowa) zdobyły II miejsce.- Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny - Oliwia Łuczak, PaulinaKruk, Paulina Kopel, Agnieszka Wójciga zajęły w swoich kategoriachwiekowych czołowe miejsca.NABÓR DO SEKCJI TENISA STOŁOWEGOOd 27 lipca w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, ul. Błogocka 24w godz.10.00 -13.00, Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” Cieszynbędzie prowadził nabór dziewcząt z rocznika 2000 i młodszych do swojejsekcji. Szczegóły: 0 502 120 924.4. wakacyjne kadry, scena pierwsza, ujęcie pierwszeImpreza zakończy się w niedzielę (12 lipca) na rynku koncertemlegendarnej grupy Izrael.Szczegóły: www.wakacyjnekadry.plwiadomości ratuszowe


wiadomości ratuszowe22 czerwca - 1 lipca• W związku z budową drogi łączącej ul. Granicznąz ul Frysztacką, wyrazić zgodę nausunięcie kilku drzew rosnących na działcenależącej do Gminy.• W związku z rezygnacją dzierżawcy, wypowiedziećumowę dzierżawy działki położonejprzy ul. Mickiewicza.• Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowaniana roboty budowlane pn. „Budowakanalizacji sanitarnej w rejonie ulicKatowickiej i Hażlaskiej”, powołać komisjęprzetargową.• Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowaniana wykonanie części robótzwiązanych z wymianą foteli kinowych wramach zadania „Modernizacja obiektukina Piast”, powołać komisję przetargową.• Zgłosić autopoprawkę do projektu uchwałyskierowanej pod obrady Rady Miejskiejdot. zmiany budżetu Miasta na 2009 rok,polegającą na wprowadzeniu nowego projektuuchwały oznaczonego jako Projekt II.• W celu przeprowadzenia postępowańegzaminacyjnych na stopień nauczycielimianowanych, powołać komisje egzaminacyjne.• Dokonać zmian w planie wydatków budżetumiasta Cieszyna na rok 2009.• W celu wykonania uchwał Rady Miejskiejpodjętych na sesji w dniu 25 czerwca 200910 VII11 VII12 VII13 VII14 VII15 VII16 VII17 VII„Dbam o zdrowie”„MEDI-TM””„Na Kubisza”„Na Kubisza”„Galen”„Farma-Rosa”„Medea”„Centrum”ul. Hallera 45ul. Frysztacka 20ul. Kubisza 1ul. Kubisza 1ul. Liburnia 22ul. Bobrecka 27ul. Bielska 8ul. Filasiewicza 3roku, skierować je do poszczególnych wydziałówi jednostek UM.• Zawrzeć umowę z pełnomocnikami inicjatorówbudowy oświetlenia przy ul. Krokusówokreślającą partycypację w kosztachbudowy oświetlenia, realizowanego w trybieProgramu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnychw 2009 roku.• Zawrzeć umowę z pełnomocnikiem inicjatorówbudowy oświetlenia przy ul. Długiej,określającą partycypację w kosztach budowyoświetlenia, realizowanego w trybieProgramu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnychw 2009 roku.• Podać do publicznej wiadomości wykaznieruchomości przeznaczonych do zbyciaw drodze bezprzetargowej (2 lokale mieszkalneprzy ul. Śniegonia, 1 lokal mieszkalnyprzy ul. Górny Rynek).• Wyrazić zgodę Państwowemu InstytutowiGeologicznemu z Krakowa na nieodpłatnewejście na grunt będący własnością Gminy,w związku z prowadzeniem prac geologicznychpolegających na wywierceniu dwóchotworów badawczo-pomiarowych do głębokości25 m w ramach realizacji projektuprac geologicznych dla założenia sieci monitoringuna osuwisku w Cieszynie”.• Nie wykonać prawa pierwokupu działek położonychw rejonie ul. Frysztackiej, które toInstytucje kultury, podobnie jak firmy komercyjne, chcąc zaistnieć i pozostać wświadomości swoich klientów-odbiorców, prowadzą różnorodne działania promocyjne.Jednym z istotnych elementów tych działań jest stworzenie graficznego znaku - logo, którybędzie jednoznacznie kojarzył się z daną instytucją. O swój „znak rozpoznawczy” postanowiłazadbać Biblioteka Miejska w Cieszynie.W maju br. ogłoszony został konkurs na logo Biblioteki. Konkurs polegał na zaprojektowaniuznaku graficznego - symbolu cieszyńskiej biblioteki, który stanie się oficjalną częściąidentyfikacji wizualnej instytucji. Na konkurs wpłynęło 126 projektów, stworzonych zarówno przezprofesjonalnych grafików, jak i amatorów. Pięcioosobowe jury pod przewodnictwem adiunktaUniwersytetu Śląskiego Jarosława Skutnika dokonało wyboru projektu, który został oficjalnymlogo Biblioteki. W swoim wyborze jury kierowało się m.in. niepowtarzalnością i oryginalnościąznaku, jego nawiązaniem do działalności Biblioteki oraz łatwością rozpoznania i zapamiętania.Autorem zwycięskiego projektu został krakowianin – Jarosław Lewenko, którego logonawiązuje do linorytu Bronisława Kohuta, wykorzystywanego do tej pory jako znak rozpoznawczyBiblioteki Miejskiej w Cieszynie. Zwycięski znak łączy w sobie nowoczesną formę graficzną ztradycyjnym postrzeganiem cieszyńskiej biblioteki.W gronie laureatów konkursu znaleźli się również: Artur Blaźniak (II miejsce), Karol Rogóż (IIImiejsce), Artur Grzelec, Filip Komorowski, Maciej Łopian, Kazimierz Mika, Natalia Rzeźniczek-Riess (wyróżnienia) oraz Alicja Lasicz (nagroda specjalna bibliotekarzy).Zwycięskie logo oraz pozostałe projekty zgłoszone do konkursu zaprezentowane zostały20 czerwca podczas uroczystego podsumowania konkursu i wręczenia nagród.Wszystkie prace nadesłane na konkurs można oglądać do końca sierpnia na wystawie zorganizowanejw czytelni Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (I piętro).BMtel. 852-25-36tel. 479-70-80tel. 852-09-50tel. 852-09-50tel. 857-99-61tel. 858-27-65tel. 852-13-45tel. 852-51-0218 VII19 VII20 VII21 VII22 VII23 VII24 VII25 VII„Pod Zamkiem”„UTIS”Apteka w Biedronce„Dbam o zdrowie”„Na Trakcie”„U Miłosiernych”„Moja Apteka”„Na Starówce”wiadomościgrunty właściciel sprzedaje prywatnej firmie.• Wydzierżawić, na okres 3 lat, osobie fizycznejdziałkę położoną przy ul. Działkowej,z przeznaczeniem na ogródek rekreacyjny.• Przedłużyć, na okres 5 lat, pełnienie obowiązkówdyrektora Szkoły Podstawowej nr 7w Cieszynie Pani Jadwidze Wąsowicz.• Uchylić zarządzenie w sprawie sprzedażygruntu w trybie bezprzetargowym położonegoprzy ul. Konopnickiej na rzecz dotychczasowegoużytkownika wieczystego.• Sprzedać, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,działkę położoną przy ul.Zajęczej.• Sprzedać, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,działkę położoną przy ul.Zamarskiej.• Udzielić Stowarzyszeniu Rozwoju i WspółpracyRegionalnej OLZA z Cieszyna pożyczkido 28 grudnia 2009 r. w wysokości70 000 zł na działalność związaną z realizowanymiprojektami współfinansowanymize środków UE, w ramach Programu OperacyjnegoWspółpracy TransgranicznejRepublika Czeska – Rzeczpospolita Polska2007 – 2013.• Sprzedać, w drodze ustnego przetarguograniczonego, działkę położoną przy ul.Króliczej.TLnowe logo bibliotekiFot. BMJarosław Lewenko - autor nowego loga Bibliotekiul. Głęboka 62ul. Bielska 37ul. Kolejowa 20ul. Hallera 45ul. Szybińskiego 1ul. Londzina 1ul. Rynek 6ul. Mennicza 20tel. 852-13-63tel. 852-54-40tel. 858-23-15tel. 852-25-36tel. 851-35-54tel. 852-02-67tel. 857-92-50tel. 857-76-40


atuszoweW dniu 25 czerwca 2009 roku w sali sesyjnejRatusza odbyła się XXXV sesja Rady MiejskiejCieszyna. Po otwarciu sesji, PrzewodniczącaRady Miejskiej przywitała Panów Burmistrzów,Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, PaństwaRadnych oraz Naczelników Wydziału UrzęduMiasta, mieszkańców Cieszyna i przedstawicieliprasy lokalnej.Po stwierdzeniu prawomocności obradprzedstawiono porządek obrad, do któregowprowadzono zmianę, którą w imieniu Komisjidoraźnej ds. współpracy transgranicznej wniosłajej Przewodnicząca Pani Halina Bocheńska,dotyczącą wprowadzenia projektu uchwały wsprawie współpracy z miastem Czeski Cieszynw celu przygotowania projektu „Wspólne rozwiązanieproblemu parkowania w miastachCieszyn i Czeski Cieszyn z uwzględnieniemmożliwości dwustronnego ruchu drogowegona Moście Wolności i na Moście Przyjaźni”.W dalszej kolejności obrad przyjęto protokółz poprzedniej sesji i podjęto dyskusję na tematinformacji dotyczącej:• działalności Biblioteki Miejskiej w Cieszynie:otwierając dyskusję Przewodniczącazapoznała Radnych z pismem DyrektoraBiblioteki Śląskiej w Katowicach na tematdziałalności publicznych bibliotek samorządowychw 2008 roku. W piśmie tym DyrektorBiblioteki Śląskiej stwierdza m.in., że BibliotekaMiejska w Cieszynie w roku 2008 osiągnęłabardzo dobre wyniki działalności, a uzyskanywskaźnik liczby czytelników znacznie przewyższaśrednią zarówno dla powiatu, jak iwojewództwa śląskiego, następnie Pani IzabelaKula - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynieprzedstawiła prezentację multimedialnąuwzględniającą wszystkie obszary działań tejplacówki, a Komisja Oświaty, Kultury i Sportupo szczegółowej analizie przedłożonych materiałów,wysłuchaniu wyjaśnień bardzo wysokooceniła prace Biblioteki i rekomendowała Radzieprzyjęcie przedłożonego sprawozdania,• stanu zabytków rejestrowych i możliwościpozyskania funduszy unijnych na ichrenowację,• działalności MOSiRu pod kątem funkcjonowaniawielofunkcyjnej hali widowiskowosportowej,• budownictwa komunalnego – w szczególnościw zakresie budowy mieszkań socjalnych.polsko-czeski dwubój6 czerwca w Cieszynie odbyły się Międzynarodowe Zawody wDwuboju Nowoczesnym (pływanie na dystansie 50 m stylem dowolnym,bieg na odcinku 500 m).W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:Kat. 1996 i starsi:Wilk Martyna - Delfin Cieszyn; Dzivy Jan - SC BystrzycaKat. 1997-1998Humlova Aleksandra - SC Bystrzyca; Grycz Marek - SC BystrzycaKat. 1999-2000Sznapka Joanna - SC Bystrzyca; Wisełka Jakub - Delfin CieszynKat. 2001 i młodsiBojkova Anna - SC Bystrzyca; Parchański Kamil - Delfin CieszynOrganizatorem dwuboju był MTP Delfin Cieszyn.Zawody zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego „Przekraczamy Granice”.W związku z zaplanowaną debatą na tematbudownictwa komunalnego w naszym mieścieodbyły się między sesjami dwa spotkaniarobocze przedstawicieli Klubów i Prezydiumz Burmistrzami Bogdanem Fickiem i JanemMatuszkiem, w wyniku których Kluby „NowaKoalicja” i „Nasze Miasto”przedstawiły na sesjiswoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.Uwagi ujęte w stanowisku dotyczyły międzyinnymi:• braku planów w zakresie kontynuowaniabudowy mieszkań socjalnych bądź komunalnychprzy ul. Towarowej ( w miejscu nieużytkowanegobaraku własności gminy Cieszyn),• nie wyjaśnienia kwestii ewentualnychroszczeń wywłaszczonych właścicieli w proponowanychprzez Burmistrza lokalizacjach,między innymi na ul. Barteczka i Popiołka,• opracowania brakujących miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego dlaMiasta, z których powinna wynikać lokalizacjabudynków wielorodzinnych,• przeprowadzenia weryfikacji list oczekującychna mieszkania socjalne i komunalne,• wskazania możliwości pozyskania podzabudowę komunalną terenów użytkowanychprzez Straż Graniczną przy ul. WojskaPolskiego oraz po byłych Zakładach „Las”przy Al. Łyska.Podczas dyskusji Radna Pani Janina Cichomskazgłosiła wniosek o podjęcie przezRadę Miasta decyzji o budowie mieszkań komunalnychz najmem na czas nieoznaczony.Przeprowadzona debata będzie z pewnościąpomocną w podjęciu decyzji dotyczącejdalszych losów budownictwa komunalnegow Cieszynie.Następnie rozpoczęto obrady nad projektamiuchwał:- wydania opinii o lokalizacji salonu gier naautomatach w Cieszynie, Rynek 20,- wydania opinii o lokalizacji salonu gier naautomatach w Cieszynie, ul. Mennicza 48,- wydania opinii o lokalizacji salonu gier naautomatach w Cieszynie, ul.Sejmowa1,- zaopiniowania projektu uchwały Rady MiastaRuda Śląska w sprawie likwidacji SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejSzpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibąprzy ul. Lipa 2,- wszczęcia postępowania nadania kategoriiulicy Hajduka w Cieszynie,Fot. Delfin- ustalenia trybu postępowania o udzieleniedotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektorafinansów publicznych zmiany uchwałyRady Miejskiej nr XXVII/263/08 z dnia 30.10.2008 r.,- w sprawie określenia zasad zbywania, nabywaniai obciążania nieruchomości oraz ichwydzierżawiania lub wynajmowania na czasoznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,w tym zawierania kolejnych umówdzierżawy lub najmu po umowie zawartej naczas oznaczony do 3 lat,- zmieniająca uchwałę w sprawie programugospodarowania mieszkaniowym zasobemGminy Cieszyn,- zmiany budżetu Miasta na 2009 rok,- ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu MiastaCieszyna,- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej naII półrocze 2009 roku,- współpracy z miastem Czeski Cieszyn w celuprzygotowania projektu „Wspólne rozwiązanieproblemu parkowania w miastach Cieszyn iCzeski Cieszyn z uwzględnieniem możliwościruchu drogowego na moście Wolności i namoście Przyjaźni.Zostało podjętych 11 uchwał, nie podjętouchwały w sprawie określenia zasad zbywania,nabywania i obciążania nieruchomości oraz ichwydzierżawiania lub wynajmowania na czasoznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,w tym zawierania kolejnych umówdzierżawy lub najmu po umowie zawartej naczas oznaczony do 3 lat.Następnie Rada została zapoznana zesprawozdaniem z działalności BurmistrzaMiasta Cieszyna w okresie między sesjami,interpelacjami, wnioskami, zapytaniami radnychi odpowiedziami udzielonymi radnym.Zostały także zgłoszone zapytania i wniosekKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej i PatologiiSpołecznej.W kolejnym punkcie sesji oświadczeniazłożyli Pan Burmistrz i Radny Jan Żurek,Radni zostali zapoznani z korespondencjąi informacją kierowaną do Rady MiejskiejCieszyna.Po wyczerpaniu porządku obrad sesjazostała zamknięta.Przewodnicząca Rady Miejskiej CieszynaHalina BocheńskaStart do biegu na dystansie 500 mwiadomości ratuszowe


10wiadomości ratuszoweDo zbycia i najmuBurmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu10.08.2009 r. o godz. 10.30 odbędą się rokowania nasprzedaż działki nr 50/143 o pow. 312 m 2 obr. 76,położonej w rejonie ul. Kruczej w Cieszynie.Cena wyjściowa do rokowań wynosi 15.000,- zł.Rokowania są ograniczone do właścicieli nieruchomościprzyległych do dz. 50/143. Termin zgłoszeniaudziału w rokowaniach i wpłacenia zaliczki w wys.1.500,- zł upływa 3.08.2009 r.Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczonena stronie www.um.cieszyn.pl oraz natablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąćpod numerem tel. 0334794 230 lub 0334794 234.Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że 10.08.2009 r.o godz. 10.00 w sali nr 13 UM w Cieszynie odbędzie sięustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomościprzyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowejpołożonej w Cieszynie w rejonie ulicy Siennej, ozn. nr16/23 obr. 37 o pow. 147 m 2 .Cena wywoławcza wynosi: 6.700,- zł. Termin zgłoszeniauczestnictwa w przetargu i wpłacenia wadiumw wys. 670,- zł upływa w dniu 03.08.2009 r.Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczonena stronie internetowej www.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąćpod numerem tel. 033 4794 230 lub 033 4794234.Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczonodo zbycia, w trybie bezprzetargowym narzecz aktualnych najemców:• lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przyul. Górny Rynek 1 w Cieszynie wraz z udziałem donieruchomości gruntowej i części wspólnych budynkuw 6336/207674 części,• lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przyul. Śniegonia 2 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomościgruntowej i części wspólnych budynkuw 4927/70285 części,• lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przyul. Śniegonia 2 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomościgruntowej i części wspólnych budynkuw 6168/70285 części.Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbyciazostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Cieszynie /Rynek 1, I piętro/ na okres 21 dni,tj. od dnia 1 lipca 2009r. do dnia 21 lipca 2009r.Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że 11.08.2009 r.o godz. 10.00 w sali nr 13 UM w Cieszynie odbędziesię ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomościprzyległych, na sprzedaż nieruchomościgruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Zamarskiej,ozn. nr 33/7 obr. 8 o pow. 550 m 2 . Cenawywoławcza wynosi: 28.600,- zł. Termin zgłoszeniauczestnictwa w przetargu i wpłacenia wadium w wys.2.860,- zł upływa w dniu 04.08.2009 r.Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczonena stronie internetowej www.um.cieszyn.ploraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąćpod numerem tel. 033 4794 230 lub 033 4794234.Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu11.08.2009 r. w sali nr 13 UM w Cieszynie o godz.10.30 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony nasprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr20/90 i 20/91 obr. 68 o łącznej pow. 877 m 2 położonychprzy ul. Zajęczej w Cieszynie. Cena wywoławczawynosi 52.000,- zł. Termin wpłacenia wadium w wys.5.200,- zł upływa 04.08. 2009 r.Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczonena stronie internetowej www.um.cieszyn.ploraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąćpod numerem tel. 0334794 230 lub 0334794 234.Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że 11.08.2009 r.o godz. 10.15 w sali nr 13 UM w Cieszynie odbędzie sięustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkownikówwieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedażnieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przyul. Króliczej, ozn. nr 20/92 obr. 68 o pow. 451 m 2 .Cena wywoławcza wynosi: 26.200,- zł. Termin zgłoszeniauczestnictwa w przetargu i wpłacenia wadiumw wys. 2.620,- zł upływa w dniu 04.08.2009 r.Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczonena stronie internetowej www.um.cieszyn.pl orazna tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąćpod numerem tel. 033 4794 230 lub 033 4794234.ObwieszczeniaBurmistrza Miasta Cieszynaw sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięć• Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, iżBurmistrz Miasta Cieszyna w dniu 22.06.2009 r., po rozpatrzeniuwniosku pana dr inż. Damiana Hernika – Dyrektorads. Ekonomiczno-Finansowych Energetyki CieszyńskiejSpółka z o. o., wydał decyzję znak OŚR.3.7624-22/5/09o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn. „Dobudowa odcinka sieci cieplnej magistrali Zachód zwłączeniem do sieci cieplnej magistrali Północ, na działcenr 45 w obr. 27 w Cieszynie”.Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznaćsię w Wydziale Ochrony Środowiska i RolnictwaUM w Cieszynie, Rynek 1, pokój nr 17, w godz pracyurzędu. Z upoważnienia Burmistrza MiastaNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiskai Rolnictwa mgr Aleksander Dorda• Zgodnie z art.19 ust. 2 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 27kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) zawiadamiam,iż Burmistrz Miasta Cieszyna w dniu 26.06.2009r., po rozpatrzeniu wniosku pana Krzysztofa Galei,prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą„Galeja Technika i Technologia”, Pogórze 58, 43-430Skoczów, pełnomocnika Firmy Transportowej SkowronEwa, Frysztacka 93A, 43-400 Cieszyn, wydał decyzjęznak OŚR.3.7624-20/12/08/09 o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącejhali poprzez przystosowanie jej do prowadzeniastacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji izakładu przetwarzania sprzętu RTV i AGD oraz budowydo 100 miejsc postojowych w Cieszynie w obrębie 64przy ul. Frysztackiej 93a, na działkach nr 155/2, 155/3,155/5, 155/6 oraz na części działek 155/8 i 155/7.Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się wpublicznie dostępnym wykazie danych o dokumentachprowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska i RolnictwaUM w Cieszynie, Rynek 1, pok. 17.Z upoważnienia Burmistrza Miastadr Małgorzata Węgierekwiadomościapelburmistrza cieszynaDrodzy mieszkańcy!Jednym z bardziej uciążliwych problemów,jaki pojawił się ostatnio na terenie Cieszyna,jest zaśmiecanie miejsc przeznaczonych doużytku publicznego, zwłaszcza poprzez podrzucanieśmieci do lub obok koszy ulicznych,podwórek gospodarczych na kontenery, natereny przystanków autobusowych, poboczadróg, czy do parków.Wprawdzie Straż Miejska walczy z problemem,o czym świadczą chociażby 33 mandatykarne nałożone w ostatnim okresie (od 1.04 do30.06.2009 r) za zanieczyszczenie terenów, tojednak w większości przypadków strażnikomnie udaje się ustalić sprawców podrzucaniaśmieci. W takich przypadkach to władający terenemjest zobowiązany do ich uprzątnięcia.Apeluję więc do mieszkańców Cieszyna,żeby jak najczęściej i jak najszybciej informowaćStraż Miejską o podrzuconych śmieciach.Wówczas jest duża szansa ustaleniai pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcyzaśmiecenia.Właśnie dzięki takim zgłoszeniom w ostatnimczasie udało się strażnikom ustalić i ukaraćosoby, które podrzuciły śmieci na poboczachulic: Ustrońskiej, Zagrodowej, do i obok kubłówulicznych przy Menniczej i Zamkowej, czy obokpunktu skupu złomu przy ul. Ks. Świeżego.Innym dokuczliwym problemem jest zanieczyszczanieprzez psy chodników, ulic czyplaców zabaw. Warto pamiętać, że właścicielpsa ma obowiązek posprzątać po swoim„pupilku”. Niestety, jak to każdy może samzobaczyć, są tacy, którzy nie przestrzegająregulaminu.Zwracam się z prośbą do Państwa o piętnowanietakich przypadków, zwracanie uwagiwłaścicielom psów, a nawet zgłaszanie StrażyMiejskiej (np. pod bezpłatny numer telefonu986).Tylko wspólny wysiłek służb porządkowychoraz mieszkańców pozwoli uporać sięz problemem podrzucania śmieci i zanieczyszczaniapsimi odchodami naszego pięknegoCieszyna.Burmistrz Miasta Cieszynadr inż. Bogdan Ficekzbieramy zużyte baterieW Cieszynie od maja 2004 roku można pozbywaćsię zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowychw sposób przyjazny dla środowiska. Z inicjatywyUrzędu Miejskiego w Cieszynie, przy współpracy zfirmą PMS BARTNICKI, na terenie Cieszyna zostałyrozstawione pojemniki służące do gromadzenia tegotypu odpadów.Ogólnodostępne pojemniki na baterie znajdująsię:• w budynku Urzędu Miejskiego, Ratusz, Rynek 1, wholu przy wejściu;• w siedzibie Straży Miejskiej, ul. Kochanowskiego 14,w holu przy wejściu;• w sklepie SPOŁEM, ul. Limanowskiego 2;• w sklepie ogólnospożywczym przy ul. Szymanowskiego4;• w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie,ul. Szeroka 13, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,II piętro.Ponadto pojemniki na baterie ustawione zostały wkilkunastu szkołach podstawowych i gimnazjach orazw niektórych punktach fotograficznych.Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają zużytebaterie do ich wrzucania do oznakowanych pojemnikówustawionych w wymienionych powyżej urzędachlub poprzez dzieci – do pojemników znajdujących sięna terenach szkół.


atuszoweFot. COKlato z muzykąSerdecznie zapraszamy mieszkańców Cieszyna do Parku Pokojuna cykl koncertów LATO Z MUZYKĄ 2009. Odbywać się onebędą w niedzielne popołudnia lipca i sierpnia. WSTĘP WOLNY.Tegoroczna edycja rozpocznie się 12 lipca koncertem KwartetuSmyczkowego LIBERTE ME. Wszystkie koncerty rozpoczynać siębędą o godzinie 16.00.19.07. Beata RASZKIEWICZ - sopran, Ewa BĄK - fortepian26.07. AMADEUS TRIO2.08. Orkiestra SalonowaProf. Hilarego DROZDA9.08. Duet GitarowyPrzemysław STRĄCZEKAndrzej TREFON16.08. Brass Brothers Quintett23.08. Kwartet SaksofonowyPSM CIESZYN30.08. Kwartet SmyczkowyANIMATOProwadzenie koncertów: Grażyna Durlow i Roman Matyja.Kierownik artystyczny: Witold Raszka.Współpraca: COK Dom Narodowy. Projekt finansowany przez MiastoCieszyn.Szczegółowe informacje znajdują się na afiszach oraz na stroniewww.cieszyn.plzarządzanie czasemCzas wyczynia z zegarkiem dosłownie,co się chce.(J. Carroll)15 lipca zapraszamy przedsiębiorców i osoby zainteresowanedo udziału w seminarium na temat „Zarządzanie sobą w czasiei priorytetami”. Odbędzie się ono w godz. 17:00 - 20:00 w sali konferencyjnejZamku Sztuki.Seminarium interaktywne poprowadzą:• dr Katarzyna Ramirez - Prezes Zarządu Pracowni SatysfakcjiSp. z o.o. z Warszawy. Doktor nauk humanistycznych oraz certyfikowanytrener polskich i zagranicznych programów rynku pracy i zarządzania.• Mariusz Cyzio - trener i menedżer z wieloletnim doświadczeniemzdobytym na kierowniczych stanowiskach w polskich i zagranicznychfirmach produkcyjnych i usługowych.Czas to problem mentalności - gdy stoimy na przystanku w oczekiwaniuna autobus, dłuży się w nieskończoność, gdy spędzamy czas zprzyjaciółmi, biegnie bardzo szybko.W trakcie spotkania przekażemy uczestnikom koncepcję związanąz jak najbardziej efektywnym wykorzystywaniem czasu i efektywną,sprawną realizacją zadań.Zakres tematyczny:• Psychologiczne aspekty postrzegania czasu.• Budowanie właściwego nastawienia.• Inwentaryzacja własnego czasu .• Wyznaczanie zadań i celów i budowanie ich hierarchii.• Właściwe sporządzanie harmonogramów realizacji zadań.• Bariery czasowe i sposoby ich przezwyciężania.• Motywacja a czas.• Zagadnienie pomocy - ja i inni w czasie.• Organizacja pracy- zarządzanie sobą i pracownikami w czasie.Więcej informacji: Biuro Klubu tel. 033 8510821 w.22; www.klubprzedsiebiorcy.eu;biuroklub@zamekcieszyn.pl.ŚZSziPwarsztaty typograficzneW dniach od 20 do 31 lipca 2009 w Śląskim Zamku Sztuki iPrzedsiębiorczości odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Typograficzne.Przeznaczone są dla projektantów i studentów skupionychna projektowaniu krojów pism, systemów identyfikacyjnych oraz znaków.Szczególnie dedykowane są osobom zainteresowanym projektami dlajęzyków środkowo-europejskich.Pierwszą część, skoncentrowaną na środkowoeuropejskiej diakrytycei parach kerningowych, poprowadzą Filip Blažek i Martin Pecina (Praga,Typo Magazin, twórcy Comenia project – fontu nagrodzonego EuropeanDesign Awards 2008).Drugą część, poświęconą detalom w projektowaniu i digitalizacjiznaków, poprowadzi Gerry Leonidas (Reading University Visual Communicationand Typography). Język wykładowy: angielski. Koniecznejest posiadanie własnych laptopów i oprogramowania CS2 i wyżej orazFontlab. Koszt udziału wynosi 2000 zł. W wybranym, tygodniowymkursie tematycznym: 1500 zł. Koszty pobytu i podróży uczestnicypokrywają samodzielnie.Zgłoszenia do 15 lipca 2009r. Formularz zgłoszeniowy dostępny nawww.zamekcieszyn.pl.Kontakt: tel. 033 851 08 21 w. 24 lub sztuka@zamekcieszyn.pl.ŚZSziPpółkolonia informatycznaCentrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” przy StowarzyszeniuPomocy Wzajemnej „Być Razem”, ul. Ks. Janusza3, serdecznie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychna półkolonię informatyczną, która rozpoczniesię 10 sierpnia i będzie trwała przez cztery dni w tygodniu po dwiegodziny lekcyjne dziennie.Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisydrogą mailową (tomczyk_lukasz@tlen.pl) oraz telefonicznie 033479-54-55.Szczegóły: 033 479 54 55.11wiadomości ratuszowe


12wiadomości ratuszowe13 lipca, godz.10.00 Warsztaty origami– prowadzenie Wanda Hanslik15 lipca, godz.10.00 „Barwy Lata” – plenermalarski dla dzieci – prowadzenie WandaHanslik17 lipca, godz. 17.00 Wakacyjne spotkaniez folklorem - koncert kapeli ludowej (Rynek)„BRYNIOKI” z Brennej18 lipca, godz. 11.00 Przewodnik czeka:„Szlakiem ewangelików cieszyńskich” - wycieczka(zbiórka przed DN, współorg. PTTK)20 lipca, godz. 10.00 „Bajka o słoniu”– spektakl plenerowy dla dzieci (Rynek) wyk.Teatr Własny Stanisławiak (w razie niepogodyCOK „Dom Narodowy”)20 – 22 lipca Plener malarski dla młodzieżyi dorosłych21 lipca, godz. 10.00 „Baw się razem znami”- impreza dla dzieci (w programie: zabawy,gry, konkursy, nagrody)22-23 lipca, godz.10.00 „Lato z ceramiką”– zajęcia w pracowni ceramicznej - prowadzenieGabriela Zbrońska13. 07. g.14.00 Kolekcja Szaruchy - zaj. zcyklu Czytanie na dywanie.14. 07. g.14.00 Wesoła zagroda - zajęciaplastyczne.15. 07. g.14.00 Ciekawe dlaczego cytrynysą kwaśne i ... - zajęcia literackie.17. 07. g.14.00 W czarodziejskim lesie -zajęcia plastyczne.20. 07. g.14.00 Myszom na ratunek - zajęciaz cyklu Czytanie na dywania.21. 07. g.14.00 Historia polnego konika- zajęcia plastyczne.22. 07. g.14.00 Ciekawe dlaczego morzejest słone i ... - zajęcia literackie.24. 07. g.14.00 Wędrówka mróweczki - zajęciaplastyczne.27. 07. g.14.00 Powietrze na strychu smakujeinaczej – zaj. z cyklu Czytanie na dywanie.28. 07. g.14.00 Kolorowe obłoczki - zajęciaplastyczne.29. 07. g.14.00 Ciekawe, dlaczego kangurymają torby i ... - zajęcia literackie.Do 31 lipca22 - 31 lipcaDo 31 lipca16, 23, 30 lipca17, 24, 31 lipca13, 20, 27 lipca12, 20, 27 lipca15, 22, 29 lipca11 - 12 lipca13, 15, 17, 20, 22, 24 lipca13,15, 17, 20, 22, 24 lipca14 lipca16 lipca18-19 lipca18 lipca20 lipca21 lipca23 lipca23 lipca25 - 26 lipca25 lipca25 lipca27, 29, 31 lipca27, 29, 31 lipcalato w mieściedom narodowy zaprasza28-29 lipca, godz.10.00 Warsztaty tkackie– prowadzenie Helena Wrzecionko28-30 lipca Plener ceramiczny dla młodzieżyi dorosłych (zapisy do 15 lipca, ilość miejscograniczona)Zajęcia warsztatowe i plenery - wstęp wolny,zapisy, ilość miejsc ograniczona!Lipiec - „Wakacje z szachami” – poniedziałki,czwartki, g.16.00Lipiec, sierpień - Lato z Muzyką – Koncertyw Parku Pokoju - niedziele, g.16.00 (szczegóły12 str., współorg. Ciesz.Tow. Muzyczne)– wstęp wolny1 sierpnia, godz. 11.00 Przewodnik czeka:„Wielkie doły” w Czeskim Cieszynie- wycieczka (zbiórka: Most Wolności, koło„Celmy”,współorg. PTTK)15 sierpnia, godz. 11.00 Przewodnik czeka„Architektura średniowiecznego Cieszyna”- wycieczka (zbiórka przed COK, współorg.PTTK)22 sierpnia, godz. 11.00 Przewodnik czekalato z bibliotekąsportWakacyjne spotkania szachowe /16:00-19:00/ ponWakacje z tenisem stołowym /10:00 -13:00/ pon - ptWakacje z karate /9:00 - 11:00/ wt oraz czwWakacyjna Liga Tenisa Ziemnego /10:00 - 14:00/Letnia Strefa Aktywności - Jogging /start 19:00/Letnia Strefa Aktywności - Nordic Walking /start 19:00/Letnia Strefa Aktywności - Aikido /start 19:00/Letnia Strefa Aktywności - Tai Chi /start 19:00/„Plaża 2009” - II Festiwal Siatkówki Plażowej /start 10:00/Koszykówka - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00-13:00/Siatkówka - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00 - !3:00/Turniej piłki wodnej „Waterpolo” /start 12:00/Turniej koszykówki dla wszystkich /10:00-16:00/„Plaża 2009” - II Festiwal Siatkówki Plażowej /start 10:00/Wyprawy rowerowe - Poznajmy sąsiednie regiony„Wielki wyścig kolarskich kapsli” /start 12:00/Turniej Beach Soccera - Plażowy Futbol /start 12:00/Wycieczka - Szlakiem Beskidu ŚląskiegoTurniej koszykówki dla wszystkich /10:00-16:00/„Plaża 2009” - II Festiwal Siatkówki Plażowej /start 10:00/Turniej oldbojów w tenisie stołowym /start 10:00/Bezpieczna kąpiel - zajęcia edukacyjne /10:00-13:00/Piłka nożna - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00-13:00/Koszykówka - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00-13:00/wiadomości„Konkurs wiedzy o Cieszynie” (sala widowiskowa,Dom Narodowy, współorg. PTTK)29 sierpnia „Strachy na Zamku” - pożegnaniewakacji (współorg.KaSS) - szczegółyna afiszachWYSTAWY2-12 VII Wystawa w ramach FestiwaluFilmowego „Wakacyjne Kadry”15-31 VII SZTUKA REPUBLIKI AŁTAJU– wystawa prac członków Związku ArtystówGórnego Ałtaju7-17 VII PLAKAT FILMOWY (Wystawa wramach „Wakacyjnych Kadrów”)22 VII - 31 VIII „CIESZYN ZNANY I NIE-ZNANY” - wystawa fotografii Edwarda Figny4-14 VIII „WODNE IMPRESJE” - wystawafotografii Jolanty Mysińskiej i Jerzego Chachlowskiego18-31 VIII „MOZAIKA KADRÓW” - wystawazbiorowa członków CTFSzczegóły: 033 852 20 44.31. 07. g.14.00 Kropkowane biedronki - zajęciaplastyczne.SIERPIEŃ3. 08. g.14.00 List w butelce - zajęcia z cykluCzytanie na dywanie.4. 08. g.14.00 Na pustynnych szlakach -zajęcia plastyczne.5. 08. g.14.00 Mieć węża w kieszeni - zajęcialiterackie.7. 08. g.14.00 W cieniu bananowca - zajęciaplastyczne.10. 08. g.14.00 Kiedy pada deszcz - zaj. zcyklu Czytanie na dywanie.11. 08. g.14.00 Morskie osobliwości - zajęciaplastyczne.12. 08. g.14.00 Mydlić komuś oczy - zajęcialiterackie.14. 08. g.14.00 Pienione fale jezior - zajęciaplastyczne.17. 08. g.14.00 Zuza i pawilon strachów - zaj.z cyklu Czytanie na dywanie.18. 08. g.14.00 Tajemnicze źródełko - zajęciaplastyczne.19. 08. g.14.00 Gdy kot śpi, myszy harcują- zajęcia literackie.21. 08. g.14.00 Bez ludzi i raj się znudzi- zajęcia literackie.24. 08. g.14.00 Lodówkowa paskuda - zaj.z cyklu Czytanie na dywanie.25. 08. g.14.00 Z lotu ptaka - zajęcia plastyczne.26. 08. g.14.00 Gdzie dwóch się bije tamtrzeci korzysta - zajęcia literackie.28. 08. g.14.00 Magiczny kamień - zajęciaplastyczne.31. 08. g.14.00 Pożegnanie lata – spotkaniepołączone z nagrodami dla czytelników biorącychudział w wakacyjnych zajęciach.Oddział dla Dzieci Biblioteki Miejskiej zastrzegasobie możliwość zmiany proponowanychtematów zajęć.Szczegóły: 033 852 07 10.COK „Dom Narodowy”Schronisko MłodzieżoweKS Shindo - ul. ŚrutarskaKorty MOSiR - ul. SportowaHala widowiskowo-sportowaHala widowiskowo-sportowaUniwersytet ŚląskiUniwersytet ŚląskiKąpielisko MiejskieBoisko wielofunkcyjne SP 2Boisko wielofunkcyjne SP 3Kąpielisko MiejskieHala widowiskowo-sportowaOs. LiburniaSzczegóły - OndraszekKąpielisko MiejskieUniwersytet ŚląskiSzczegóły - CzłapokiHala widowiskowo-sportowaUniwersytet ŚląskiSchronisko MłodzieżoweKąpielisko MiejskieBoisko wielofunkcyjne SP 3Boisko wielofunkcyjne SP 2


atuszowe28 lipca30 lipca30 lipca1 sierpnia3, 5, 7 sierpnia3, 5, 7 sierpnia3,10,17,24,31 sierpnia3 - 21 sierpnia3 - 31 sierpnia4 sierpnia4,13,20,27 sierpnia4 sierpnia7,14,21,28 sierpnia8 sierpnia8 sierpnia9 sierpnia9 sierpnia10,12,14,17,19,21 sierpnia10,12,14,17,19,21 sierpnia10, 17, 24, 31 sierpnia11-12 sierpnia13 sierpnia13 sierpnia15 sierpnia15 sierpnia17 sierpnia18 - 19 sierpnia20 sierpnia22 sierpnia24,24,28,31 sierpnia24,24,28,31 sierpnia25 sierpnia27 sierpnia29 sierpnia„Wielki Szlem” - turniej tenisa stołowego /10:00 -14:00/Turniej piłki nożnej dla wszystkich /10:00-16:00/Wycieczka - Szlakiem Beskidu Śląskiego„Plaża 2009” - II Festiwal Siatkówki Plażowej /start 10:00/Piłka nożna - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00-13:00/Koszykówka - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00-13:00/Letnia Strefa Aktywności - Nordic Walking /start 19:00/Wakacje z tenisem stołowym /10:00 -13:00/ pon - ptWakacje z karate /9:00 -11:00/ wt oraz czw„Wielki Szlem” - turniej tenisa stołowego /10:00-14:00/Wakacyjna liga tenisa ziemnego /10:00 - 14:00/Turniej piłki nożnej dla wszystkich /10:00- 16:00/Letnia Strefa Aktywności - Jogging /start 19:00/„Plaża 2009” - II Festiwal Siatkówki Plażowej /start 10:00/Wyprawy rowerowe - Dookoła zapory Cierlicko„PLAŻA 2009” - II Festiwal Siatkówki Plażowej /start 10:00/Cieszyn Streetball CupPiłka ręczna - nauka, doskonalenie, turniejePiłka nożna - nauka, doskonalenie, turniejeLetnia Strefa Aktywności - Aikido /start 19:00/„Wielki Szlem” - turniej tenisa stołowego /10:00-14:00/Turniej piłki nożnej dla wszystkich/10:00-16:00/Zawody pływackie dla dzieci /start 10:00/Wyprawy rowerowe - Dookoła zapory CierlickoIgrzyska olimpijskie dla dzieci„Wielki wyścig kolarskich kapsli” /start 12:00/„Wielki Szlem” - turniej tenisa stołowego /10:00 -14:00/Turniej siatkówki dla wszystkich /10:00-16:00/MTB - Mistrzostwa w kolarstwie górskim dla dzieci i młodzieżyDrużynowe - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00-13:00/Piłka ręczna - nauka, doskonalenie, turnieje /10:00 -13:00/Beach Soccer - Plażowy Futbol - finały /start 12:00/Finały turniejów dla wszystkich /10:00 -16:00/SOAP BOX RACING - własne konstukcje pojazdów /start 12:00/Os. Liburnia - stół betonowyHala widowiskowo-sportowaSzczegóły - CzłapokiKąpielisko MiejskieBoisko wielofunkcyjne SP 3Boisko wielofunkcyjne SP 2Hala widowiskowo-sportowaSchronisko MłodzieżoweKs Shindo - ul. ŚrutarskaOs. Podgórze - stół betonowyKorty Mosir - ul. SportowaHala widowiskowo-sportowaHala widowiskowo-sportowaKąpielisko MiejskieSzczegóły - OndraszekKąpielisko Miejskie - finałyBoisko wielofunkcyjne SP 3Boisko wielofunkcyjne SP 2Boisko wielofunkcyjne SP 3Uniwersytet ŚląskiOs. Bobrek Wsch.- stół betonowyHala widowiskowo-sportowaKąpielisko MiejskieSzczegóły - OndraszekHala widowiskowo-sportowaKąpielisko MiejskieOs. Piastowskie - stół betonowyHala widowiskowo-sportowaTor motokrosowyBoisko wielofunkcyjne SP 2Boisko wielofunkcyjne SP 3Uniwersytet ŚląskiHala widowiskowo-sportowaUniwersytet ŚląskiSzczegóły: MOSiR, 033 8522044będą się uczyć języka polskiegoLetnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej zbliża się wielkimikrokami. Właśnie trwają przygotowania do jej dziewiętnastej jużedycji. Z końcem lipca Szkoła Języka i Kultury Polskiej przenosi sięze swej katowickiej siedziby do cieszyńskiego gmachu UniwersytetuŚląskiego. W tym roku szkoła odbędzie się w dniach od 31 lipca do27 sierpnia. 31 lipca będzie miała miejsce uroczysta inauguracja.Jak co roku Cieszyn wypełnią studenci z różnych części świata. Wtegorocznej letniej szkole weźmie udział około 150 obcokrajowców zEuropy (Francja, Włochy, Niemcy, Czechy…), Azji (Chiny, Japonia,Kazachstan), Ameryki (USA) i Afryki (Egipt). Do ich grona dołącząrównież nauczyciele języka polskiego z zagranicy i animatorzy życiakulturalnego w środowiskach polonijnych. Zarówno studenci, jak iuczestnicy warsztatów wezmą udział w 80 godzinach lektoratu językapolskiego, kilkudziesięciu godzinach wykładów i seminariów o językupolskim, literaturze, kulturze. Nowością w tym roku będzie prowadzeniezajęć z dziećmi polonijnymi z Ukrainy i Białorusi.Starannie przygotowany przez nauczycieli Szkoły Języka i Kultury Polskiejprogram obejmuje także zwiedzanie ciekawych miejsc i wycieczki naGórny Śląsk, do Oświęcimia, w Beskidy, do Krakowa. W organizowanymco roku Turnieju Tłumaczy cudzoziemscy studenci będą przekładać polskiewiersze. Nauczą się także polskich piosenek ludowych i biesiadnych, zasmakują w polskiej kuchni (której potrawy sami przygotują). Uczestnicyszkoły spotkają się ze znanymi Polakami. Będą mieli możliwość obejrzenia kilkunastu polskich filmów. Zorganizują swój własny studencki teatrzyk.15 sierpnia to tradycyjnie najciekawszy dzień, w którym najwięcej się dzieje. W godzinachprzedpołudniowych odbędzie się „Sprawdzian z polskiego”, impreza o ogólnopolskim zasięgu,w której mogą wziąć udział wszyscy cudzoziemcy, pragnący zmierzyć się z polską ortografią.Prace nad dyktandem odbywają się pod czujnym okiem znakomitych językoznawców. Tekstdyktanda układa profesor Aldona Skudrzyk. Po południu wszyscy zagraniczni studenci będąmieli okazję zaprezentować swój własny kraj na „Wieczorze Narodów”. Na ogromnej scenie nacieszyńskim rynku uczestnicy szkoły zapoznają nas ze swoją kulturą, przedstawiając piosenki,tańce, stroje, narodowe potrawy i zwyczaje.W związku z 20. rocznicą zniesienia komunizmu w Polsce tegoroczna letnia szkoła koncentrowaćsię będzie na tematach związanych z PRL-em. Dużo uwagi zamierzamy poświęcić osobiei twórczości Juliusza Słowackiego z okazji Roku Słowackiego.Sierpień w Cieszynie, jak co roku, będzie miesiącem bardzo kolorowym i egzotycznym. Oddziewiętnastu już lat letnia szkoła związana jest z cieszyńską siedzibą Uniwersytetu Śląskiego,Fot. z archiwum SzkołyUbiegłoroczni uczestnicy Szkołya cieszynianie jak zawsze są mile widziani na imprezach przez nas organizowanych.Zapraszamy i do zobaczenia w sierpniu!Więcej informacji pod naszym katowickim numerem telefonu (czynnym do końca lipca): 0 32251 2991 oraz na stronie internetowej: www.sjikp.us.edu.pl. Szczegółowe wiadomości na tematprogramu tegorocznej szkoły w następnym wydaniu Wiadomości Ratuszowych.Aleksandra Kręcichwost13wiadomości ratuszowe


14wiadomości ratuszoweUWAGA!!! DO 16.07 KINO NIECZYNNE!!!17-23.07, g. 15:00, 16:45, 18:30 POTWORYKONTRA OBCY (science-fiction/dubbing),USA, od lat 717-22.07, g. 20:15 WOJNA POLSKO-RUSKA(dramat), Polska, od lat 1824.07-6.08, g. 14:30, 17:15, 20:00 HARRYPOTTER I KSIĄŻĘ PÓŁKRWI (przygodowy/fantasy), Anglia/USA, od lat 12WAKACYJNE KINO FAMILIJNE (UWAGA!Promocja!!! Obniżone ceny biletów!!!)21.07, g. 10:30 POTWORY KONTRA OBCY(science-fiction/dubbing), USA, od lat 724, 28, 31.07 i 4.08, g. 10:30 HARRY POTTERI KSIĄŻĘ PÓŁKRWI (przygodowy/fantasy),Anglia/USA, od lat 12WAKACYJNY KALEJDOSKOP FILMOWY-Tryptyk Michela Gondry`ego23.07, g. 20:15 JAK WE ŚNIE, (Fr./Włochy),dramat, od lat 15Do 12.07 FESTIWAL FILMOWY „WAKACYJNEKADRY”- szczegóły 15 strona.22.08, g. 19.00 KONCERT GALOWY z okazji25-lecia pracy artystycznej Aleksandra Teligi„WIELKA SŁAWA – TO ŻART” „VIVA ILCANTO”.29.08, g. 19.00 GALOWY KONCERT FINAŁO-WY Parada Gwiazd Opery „VIVA IL CANTO”.31.08, g. 18.00 Galowy Koncert InauguracyjnyXXII Międzynarodowego StudenckiegoFestiwalu Folklorystycznego (Syria, Serbia,Węgry, Turcja, Rosja, Sycylia, Bułgaria,Polska).25.09, g. 19.00 MAGICZNY „HOLLYWOOD”,WIDOWISKO MUZYCZNO-TANECZNO-FIL-MOWE- Grażyna Brodzińska i jej Goście.28.09, g. 20.00 „DOWÓD” TEATR POLONIAFUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZKULTURY. Wystąpią: Maria Seweryn, JoannaTrzepiecińska, Andrzej Seweryn, PawełCiołkosz.Do 30.09 „Echo mojej sztuki” wystawa pracJana WałachaMuzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00,11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 12.00, 13.00,14.00, 15.00, pt.: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,16.00Czynne: środa, piątek 9.00 - 13.00. Zwiedzaniei udział w warsztatach graficznych po uzgodnieniuterminu: tel. 851 16 30 (śr., pt., 8.00-14.00), 0501 636 701, muzeumdrukarstwa@o2.pl lub osobiście.Bezpłatne zwiedzanie muzeum, które mieścisię przy ul. Frysztackiej, możliwe jest powcześniejszym kontakcie telefonicznym - 604833 667, Krzysztof NeściorINFORMACJA 033 47 94 248/9Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz.8.00-18.00, sob. 9.00-15.00Do 22.08 SOLA SCRIPTURA. Reformacja ikontrreformacja w literaturze XVI i XVII w.Wystawy czynne codziennie 10:00-17:00Do 2.08 ŚLĄSKA RZECZ 2008 - wystawapokonkursowa - czwarta edycja konkursu promującanajlepsze pod względem wzornictwaprodukty oraz projekty z zakresu komunikacjiwizualnej i multimediów.Do 2.08 „ŚLĄSKA RZECZ 1989” - wystawaprezentująca przedmioty pożądania z przełomudekad. Nawiązuje do obchodów 20 - tejrocznicy wolnych wyborów w Polsce.Do 9.08 CZTERY PORY ROKU W TEUVIE -wystawa fotografii Heikki Mahlamäki; GaleriaZamku Sztuki. Ekspozycji towarzyszy wystawadla dzieci „Lato Muminków na Zamku” orazkonkurs plastyczny dla najmłodszych; BastejaZamku Sztuki.Do 23.08 LATO MUMINKÓW NA ZAMKU - wystawai konkurs plastyczny dla najmłodszych;Basteja Zamku Sztuki.LATO W MIEŚCIEEKO - LATO Z MUMINKAMI - warsztaty dladzieci i młodzieży:15-16.07 POMNIK MUMINKA - tworzeniewielkiego Muminka z plastikowych butelek.Podczas warsztatów poruszony zostanie tematrecyklingu i reusingu. Uczestnicy: wiek 8-12 lat.Wstęp wolny. Zgłoszenia: tel. 033 851 08 21w.24 lub sztuka@zamekcieszyn.pl do 14.07.8-9.08. OSWAJANIE BUKI - śmieci w kieszeniachmile widziane - realizacja formprzestrzennych - stworów i potworów z DolinyMuminków z użyciem papieru mache orazśmieci. Warsztatom będzie towarzyszył miniwykład o twórczości Olafa Breuninga. Uczestnicy:wiek 11-16 lat. Wstęp wolny. Zgłoszeniado 07.08: tel. 033 851 08 21 w.24 lub sztuka@zamekcieszyn.pl.Warsztaty20-31.07 MIĘDZYNARODOWE WARSZTATYTYPOGRAFICZNE - projektowanie i dygitalizacjakrojów pism; prowadzący: Filip Blažeki Martin Pecina (Praga, Typo Magazin) orazGerry Leonidas (Reading University VisualCommunication and Typography). Formularzzgłoszeniowy na www.zamekcieszyn.pl.19-20.07, g. 9:00-16:00 Warsztaty wikliny;prowadzący Bernard Borzęcki Zgłoszenia: majorek@zamekcieszyn.pl.Pracownie Zamku.Konferencje15.07, g. 17:00-20.00 „ZARZĄDZANIE CZA-SEM” - spotkanie odbędzie się w Klubieprzedsiębiorcy; prowadzący: KatarzynaRamirez, Mariusz Cyzio. Sala konferencyjnaZamku Sztuki.Informacja turystyczna i sklep z pamiątkamiczynne codziennie od 9:00 do 17:00.Wypożyczalnia rowerów czynna codziennieod 9:00 do 17:00.Wieża Piastowska i Rotunda czynne codziennieod 9:00 do 18:00.wiadomościOśrodek Kultury „Strzelnica” z CzeskiegoCieszyna serdecznie zapraszana WAKACJE Z FILMEM/PRAZDNINYS FILMEM.Dla dzieci przygotowano projekcje filmówanimowanych takich jak: „Bolek i Lolek”,„Asterix”, „Tom i Jerry”, zaś dorośli będą moglizobaczyć „pod gołym niebem” kilka musicali.Szczegółowe informacje na temat cenbiletów wstępu oraz miejsc projekcji: www.kassct.cz, Informacja Turystyczna w CzeskimCieszynie, Ośrodek Kultury „Strzelnica”,kino „Central”. Cała impreza potrwa do 31sierpniaturniejesiatkówki plażowej11 lipca o godzinie 10:00 rozpocznie się wCieszynie II edycja turniejów siatkówki plażowejdla kobiet i mężczyzn pt. „PLAŻA 2009”.Przewidziano nagrody dla każdego zawodnika.Organizatorami turniejów są: Akademicki ZwiązekSportowy w Cieszynie oraz Miejski OśrodekSportu i Rekreacji w Cieszynie.Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: www.mosir-cieszyn.pl, 0 669 410 810.• 11-12 lipca - I turniej kobiet i mężczyzn• 18-19 lipca - II turniej kobiet i mężczyzn• 25 lipca - III turniej kobiet• 26 lipca - III turniej mężczyzn• 1 sierpnia - finał kobiet• 9 sierpnia - finał mężczyznSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziałuw zawodach.„przewodnik czeka”wycieczki z przewodnikiem pttkW ramach akcji „Lato w mieście”, cieszyńscyprzewodnicy zapraszają na bezpłatneoprowadzanie po naszym mieście.18 lipca, g. 11.00 „Szlakiem ewangelikówcieszyńśkich” (zbiórka przed COK)1 sierpnia, g. 11.00 „Wielkie doły” w CzeskimCieszynie (zbiórka przy Moście Wolności)15 sierpnia, g. 11.00 „Architektura średniowiecznegoCieszyna” (zbiórka przed COK)Szczegóły: 033 851 25 20, 033 852 11 86.INFORMACJA 033 47 94 248/9


atuszowezapraszamy na ostatnie dni wakacyjnych kadrów18 i 19 lipca w godz. 10.00 - 18.00 w HALI WIDOWISKOWO -SPORTOWEJ (ul. Sportowa 1) odbędzie się IV i V MiędzynarodowaWystawa Kotów Rasowych.Wstęp: ulgowy 7 zł, normalny 10 zł.Poprzednią wystawę, która odbyła się 1 maja zwiedziło ok. 1500 osób.Ponad dwustu wystawców m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy iwystawa kotówFinlandii zaprezentowało 345 kotów (25 ras).Wygrał kot perski Małgorzaty Makowskiej (PL), drugie miejsce zająłkot syberyjski Izabeli Jarosz (PL), trzecie - kot orientalny Moniki Kierepy(PL), czwarte - kot brytyjski Marka Peciara (SK).Serdeczenie zapraszamy!Szczegóły: 033 851 00 07.Fot. R. Ptasiński15wiadomości ratuszoweKoty prezentowane na wystawie w dniu 1 maja


(cd. z poprzedniego numeru)Via SacraKościoły i Klasztory w cieszynie i czeskim Cieszynie cz. 9Fot. z archiwum Muzeum Śląska CieszyńskiegoFot. R. KarpińskaFot. R. KarpińskaKaplica pw. Świętej Rodziny, początek XX w. Kaplica, 2008 r. Wnętrze kaplicy, 2007 r.KLASZTOR SIÓSTR MIŁOSIERDZIAŚW. KAROLA BOROMEUSZAZgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. KarolaBoromeusza powstało w połowie XVIII wieku wNancy dla opieki nad chorymi i potrzebującymi,potem zajęło się także nauczaniem dziewcząt.Placówka w Cieszynie powstała w 1875 r.w kamienicy szlacheckiej przy Górnym Rynku,przy której stopniowo powstał kompleks zabudowańmieszczących m.in. przedszkole, szkołęludową i wydziałową, seminarium żeńskie. Wszkołach na terenie klasztoru uczyło się czasamiponad pięćset osób.Po II wojnie światowej, kiedy władze komunistycznezakazały im pracy z młodzieżą, boromeuszkizajęły się opieką nad osobami starszymi inieuleczalnie chorymi. Obecnie na terenie klasztorudziała Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.Znajdującą się na terenie klasztoru kaplicępod wezwaniem Św. Rodziny wzniesiono wlatach 1877-78 w stylu neoromańskim, z wyposażeniemw stylu neogotyckim. Jej ozdobęstanowi ołtarz z obrazami św. Rodziny, św.Karola Boromeusza oraz św. Jadwigi.Kaplicę zdobią okna z witrażami, chór wspierasię na dwóch neoromańskich kolumnach zkapitelami kostkowymi, od dołu sufit zdobionyjest ornamentyką geometryczną. Ornamentykana suficie została zamalowana po II wojnieświatowej i odkryta w czasie renowacji w1998 r.Z klasztoru boromeuszek udajemy się ulicąWyższa Brama na Plac Kościelny, który swojąnazwę bierze od ewangelickiego Kościoła Jezusowego.(cd. w kolejnych WR)Janusz SpyraTekst pochodzi z ulotki pn. „VIA SACRA.Kościoły i klasztory w Cieszynie i CzeskimCieszynie” wydanej przez Biuro Promocji i InformacjiUM. Można ją otrzymać w CieszyńskimCentrum Informacji (Ratusz, parter).Fot. R. KarpińskaChór muzyczny, 2008 r.Fot. Tomasz LenkiewiczFot. Cieszyn Czeski Cieszyn na starych widokówkach i fotografiach, WART 1999Klasztor, lipiec 2009 Dom Konwentu Boromeuszek, 1918 r.Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej strony. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.),które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście. Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów.Wiadomości Ratuszowe, Biuro Promocji i Informacji, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, wr@um.cieszyn.pl

More magazines by this user
Similar magazines