ACTA DIURNA - Правни факултет

ius.bg.ac.rs

ACTA DIURNA - Правни факултет

ACTA DIURNAБилтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 16, април / мај 2007.Признања Факултету за велики успех


Сребрни успех наших студената нарегионалном такмичењу из људских праваБеограду је 14. и 15. априлаУ 2007. године било одржанопрво Регионално такмичење у симулацијисуђења пред Европскимсудом за људска права, у организацијиМладих правника Србије, апод покровитељством Шведскогхелсиншког комитета за људскаправа.У дводневном такмичењу, одржаному свечаним судницама Палатеправде, учествовало је једанаестправних факултета из Босне и Херцеговине,Црне Горе, Хрватске, Македонијеи Србије које су представљалињихови изабрани клубови,од по шест студената. Овај догађај јепо први пут, после вишегодишњепаузе, окупио правне факултете изпрестоница свих пет држава региона– Београда, Подгорице, Сарајева,3Тим нашег Факултета који је освојио друго место на Регионалном такмичењу у симулацији суђењапред Европским судом за људска права


Асистент мр Марија Караникићје учествовала на Шестој годишњојконференцији о европском одштетномправу (Conference on EuropeanTort Law), у организацији Истраживачкејединице за европско одштетноправо (ETL) и Европскогцентра за одштетно право и правоосигурања (ECTIL).Конференција је одржана упросторијама аустријске Академијенаука у Бечу, од 12 до 14. априла2007. године.Поред извештаја о најновијимпроменама у области одговорностиза причињену штету у појединимземљама Европске уније, Марија јеимала прилику да чује излагањапрофесора Хелмута Коциола (HelmutKoziol), Кристијана Вендехорста(Christiane Wendehhorst), ХортонаРоџерса (Horton Rogers) и БернардаКоха (Bernard Koch) на тему обавезенакнаде штете у случају смрти(Wrongful death).Захваљујући Chevening стипендијиВладе Уједињеног Краљевства,асистент Марија Караникић проводиову академску годину на УниверзитетуOxford.Проф. др Ђорђе Лазин је у периодуод 23–24. априла 2007. годинеучествовао на међународном научномскупу „The Influence of EULaw on the Criminal Law of the MemberStates “ који је одржан у Љубљаниу организацији Правног факултетау Љубљани са рефератом на тему„The International Standards for DiscretionaryCriminal Proceedings andthe Legislation on Criminal Procedurein Serbia “.У оквиру Сталне међународненаучне конференције „Legal, Politicaland Economical Iniciatives TowardsEurope of Knowledge“ у организацијиИнститута за Европу, УниверзитетаКТУ, у Каунасу (Литванија),проф. др Стеван Лилић одржао је27. априла предавање са пезентацијомна тему „Access to Justice in EUEnviromental Law Issues“.Мр Душан Ракитић, асистентприправник,учествовао је на конференцијикоја је одржана у Берлинуод 26. до 29. априла 2007.године. Осма по реду, конференцијана тему „Однос државе и цркве“организована је од стране Бискупскеконференције Католичкецркве Немачке (DBK), НемачкеЕвангеличке цркве (EKD) и Епархијесредњоевропске Српске православнецркве. Конференција јеокупила представнике надлежнихоргана извршних власти Србије иНемачке, као и представнике невладинихорганизација и стручњакеиз обе земље, као и високе представникесве три цркве. ДушанРакитић је у пленуму конференцијепредставио правни оквир односадржаве и цркава и верских заједницау Србији, изграђиван од 2001. до2006. године. У оквиру панела „Законодавствоу области вере и верскаслобода“ Душан Ракитић је изложиостав о условљености развојадемократије, с једне, и сарадњедржаве са традиционалним црквамаи верским заједницама, с другестране, и предложио организовањесерије предавања о цркви и демократијина Правном, Богословскоми Факултету политичких наукаБеоградског универзитета. Предлогје усвојен и уврштен у закључкеконференције.Мр Душан Ракитић на конфернцији у БерлинуМарко Давинић одржао је 14.маја предавање на колеџу Ст. Џонс(St. Johns College), Универзитета уОксфорду на тему „Србија – прошлости садашњост“. Посебна пажњатоком предавања, као и у дискусијикоја је уследила, посвећенаје генези косовског проблема и негативномутицају политике дуплихстандарда на демократска кретањау Србији. Предавању је присуствовалооко 100 професора и студенатапоменутог оксфордског колеџа.Др Слободан Марковић, редовнипрофесор нашег Факултета, одржаоје 16. маја 2006. године на Факултетууметности Универзитета уТемишвару (Румунија) предавањена тему „Copyleft vs. Copyright“. Такође,21. и 22. маја 2006. годинепроф. Марковић је на регионалномсеминару „Strategic Use of IntellectualProperty Rights for Economic and5


6Проф. др Слободан Марковић на Међународној конференцији у ОхридуSocial Development“, одржаном уОхриду (Македонија), на позивСветске организације за интелектуалнусвојину из Женеве одржаопредавања на следеће теме: IPR –Culture of Dematerialized Property(Права интелектуалне својине –култура дематеријализоване својине),IPR in Exporting Business (Праваинтелектуалне својине у извознимпословима) и License and Franchiseas Business Tools (Лиценца и франшизакао пословне алатке).На састанку министара просветеземаља – чланица Болоњског процеса,одржаном у Лондону 17. и 18.маја 2007. године, усвојен је, измеђуосталог, „Извештај о инвентарисањуБолоњског процеса 2007“ (BolognaProcess Stocktaking Report2007), припремљен од стране BolognaFollow-up Group, задужене заперманентно праћење реформи високогобразовања у Европи. У томеизвештају српски универзитети добилису врло добру оцену за постигнутерезултате у увођењу тростепенихстудије (bachelor – master– doctor), обезбеђивању квалитета,признавању дипома, образовањутоком читавог живота и увођењустудија за стицање заједничких диплома– активностима које чинесрж Болоњског процеса. У претходном„Извештају о инвентарисању“,припремљеном за министарски састанаку Бергену 2005. године, Србијаје била добила оцену 2.20, сакојом се налазила на 41. месту (одукупно 43 оцењене јурисдикције).Данас је она на 29. месту (од 48 оцењенихјурисдикција), при чему јојје дата оцена 4.00. На истом местуналазе се Италија, Словенија иЧешка, а иза нас су Грчка, Русија,Шпанија и многе друге државе. Напрвом месту налази се Ирска (4.92),а за њом су Шкотска, Норвешка иДанска (4.83), док је на сâмом днулествице Црна Гора, с оценом 2.75.Овај велики успех је од нарочитогзначаја за Правни факултет Универзитетау Београду, с обзиром даје у периоду у којем је забележеновако велики напредак у реформамависоког образовања у Србији,ректор Универзитета у Београду ипредседник Конференције универзитетаСрбије био наш професор,др Дејан Поповић.Немачки град Фрајбург је упериоду од 17. до 20. маја био домаћинсеминара из области упореднеправне традиције и римскогправа под називом Risikomanagementin der Antike. Овај семинар, накоме своје радове излажу најугледнијипрофесори, али и најмлађиаутори, одржава се сваке године.Правни факултет Универзитета уБеограду је, у сарадњи са Правнимфакултетом Универзитета у Грацу,био веома успешан домаћин тогскупа 2003. године.Предмет овогодишњег семинара,који је овог пута организовао Уни-Наш стуент Мирослав Ђорђевић на Међународној конференцији у Фрајбургу


верзитет Albert-Ludwigs из Фрајбургаи Универзитет из Граца, био једеликатан проблем преноса ризикау старим правима. Излагањем својихрадова, као и активним учествовањему дискусијама о свакомраду, свој допринос скупу су далимногобројни учесници из Немачке,Аустрије, Италије, Мађарске, Словеније,Бих, Хрватске и наше земље.Међу многобројним еминентнимпрофесорима који су учествовали ураду нашли су се и др Герхард туер(Грац), др Волфганг Кајзер (Фрајбург),др Алберто Мафи (Милано), дрДитлиф Либс (Фрајбург), др ГвидоФајфер (Минхен), др Мартин Дрехер(Магдебург), др Јанез Крањц (Љубљана),као и многи други. Нашфакултет је представљао МирославЂорђевић, студент треће године, којије одржао реферат на тему „ComparativeAnalysis of Risk Managementin Roman law, Serbian Doctrine andXIX Century Legislation“. После излагањарада уследила је дискусија укојој је реферат нашег представникаоцењем одличним критикама. Скупје завршен 20. маја организованимразгледањем лепог универзитетскогграда Фрајбурга и заједничком вечером,на којој константовано да јесеминар протекао изузетно успешно,због чега ће бити организован иследеће године, по тринаести пут.Проф. др Зоран Стојановић ипроф. др Милан Шкулић су, усаставу делегације српског правосуђа,били од 23. до 28. маја у студијскојпосети у Француској. Томприликом су посетили францускоМинистарство правде, Високи саветправосуђа и Школу за континуирануобуку правосудних кадровау Паризу, као и француску Правосуднуакадемију у Бордоу. У саставуделегације су између осталихбили: Драгиша Слијепчевић, судијаВСС, Боса Ненадић, судија Уставногсуда, Јасна Киурски, заменикРепубличког ЈТ, као и ДраганаБољевић, судија Окружног суда уБеограду и Председник Друштвасудија Србије. Научни скупови у земљиПроф. др Ђорђе Лазин је у периодуод 20–22. марта 2007.године учествовао на научном скупу„Примена новог Законика окривичном поступку“ у организацијиУдружења за кривично правои криминологију Србије које је одржанона Копаонику са рефератомна тему „Заштита људских слободаи права у новом Законику окривчном поступку“. На овом скупује донет закључак да се предложиодлагање примене новог Законикао кривичном поступку збогнепостојања материјалних, организационихи кадровских услова зањегову примену, као и бројних концепцијских,логичких и језичкихнедостатака и противуставних решењаи да се приступи изради новогЗаконика о кривчном поступку.У оквиру модула Грађанско друштво,у организацији Београдскеотворене школе (БОШ), проф. дрСтеван Лилић одржао је 1. априлаполазницима Школе предавање натему „Докле је стигла реформа државнеуправе?“У четвртак, 12. априла 2007. године,на Правном факултету Универзитетау Београду, одржана јепрезентација Службе спољних пословаи Дипломатске академије Министарстваспољних послова РепубликеСрбије. На почетку скупа,учеснике и присутне поздравио једекан Правног факултета проф. дрМирко Васиљевић. О историјскомразвоју службе спољних пословамодерне Србије и обуци младихдипломата говорио је АмбасадорБожин Николић, директор Дипло-7Презентација Дипломатске академије у амфитеатру V нашег Факултета


8матске академије. Амбасадор дрМилан Пауновић, главни правнисаветник Министарства спољнихпослова, говорио је о Министарствуспољних послова као спољнополитичкоморгану Републике Србије.Др Душко Црногорчевић,Амбасадор Републике Србије у Румунији,је говорио о дипломатији уфукнцији спољне политике РепубликеСрбије, а Амбасадор ЗдравкоБисић, директор Дирекције за персоналнеи правне послове, о организацијиМинистарства спољнихпослова и условима за пријем приправникау Министарство спољнихпослова.У Конференцијској сали Правногфакултета Универзитета у Београду,у организацији Мисије ОЕБС-а уСрбији, Специјалног тужилаштваОкружног јавног тужилаштва РепубликеСрбије и Правног факултета,26. априла 2007. године одржанје Округли сто о смерницамаза израду правног оквира о заплении одузимању противправно стеченеимовинске користи. Чланове округлогстола најпре су поздравили дрЉиљана Радуловић, професор Кривичногправа и продекан за наставуна Правном факултету Универзитетау Београду, Слободан Радовановић,Специјални тужилац заорганизовани криминал, гђа РутВан Рхијн шеф одељења за владавинуправа и људска права приМисији ОЕБС-а у Београду и БранкоНиколић, Правни саветник МисијеОЕБСа. На Округлом столу јеговорио и доц. др Горан Илић сарефератом на тему: Међународнистандарди у погледу заплене и одузимањапротивправно стечене имовинскекористи. Скуп је изазвао великоинтересовање научне истручне јавности.На Економском факултету Универзитетау Београду, у организацијиовог Факултета и Научногдруштва економиста, 11. маја 2007.године одржано је саветовање натему „Како завршити приватизацијуу Србији: резултати и перспективе“.Један од уводних рефератана тему приватизације градскогграђевинског земљишта изложио јеБошко Мијатовић, а коаутори овограда су и професори са нашег Факултетапроф. др Драгор Хибер ипроф. др Борис Беговић. На овомсаветовању реферат о златним акцијамау поступку приватизацијеУчесници Округлог стола о смерницама за израду правног оквира о заплени иодузимању противправно стечене имовинске користиизложила је и асистент мр ТатјанаЈованић.Друштво за античке студије иАрхив Срема крајем априла 2007.године издали су Зборник радоваАнтика и савремени свет у којемсу се нашли прилози педесет и дваучесника међународног скупа Антикаи савремени свет одржаногпочетком новембра 2006. године уСремској Митровици и СремскимКарловцима.У овом зборнику налазе се и тризапажена прилога наших колега:проф. др Симе Аврамовића Англосаксонизацијаантичког грчког права(стр. 11–21), проф. др Жике БујуклићаForum Romanum као изазовза модерна истраживања (стр. 35–46) и доцента др Војислава СтанимировићаИсламска култура каомост између европске антике и ренесансе(стр. 350–371).Већи број професора и асистенатанашег факултета учествовао јена XVI Сусрету правника у привредиСрбије који је одржан у ВрњачкојБањи од 16. до 18. маја 2007. годинеса темом „Право и зaштитаинвеститора“. Пред више од 500учесника (правника из привреде,правосуђа, управе и других организација),говорило је око 90 референатаиз земље и професора и адвокатаиз Аустрије, Немачке, Русије,Црне Горе и Републике Српске. Уоквиру Сусрета организована судва округла стола са темама „Заштитапотрошача“ и „Инвестициониспорови и порези“. У завршнимпорукама са саветовањаистакнуто је да је трајна правна заштитаинвеститора нужна претпоставкастабилне, развојне и конкурентнепривреде, а да је за постојањетакве заштите нужно обезбедитинеопходне прет поставке политичкестабилности (државни оквир, регуларнередовне а не ванредне изборе,стабилне и одговорне парламенте,стабилне и одговорне владе,транспарентне и држави и народу


9Шеснаести сусрет правника у привреди Србијеодговорне политичке странке, професионалнуи одговорну државнууправу), као и неопходне правнепретпоставке (довољан квантитетправа, објективан квалитет права инезависно и праву одговорно правосуђе).У том смислу, правници упривреди, између осталог, залажусе за транспарентији поступак доношењанових закона, уз већеукључивање стручних и научнихинституција, независних експерата,активнију улогу привредних коморау поступку доношења законакоји се тичу привреде, као и уз постепеноразвијање институције ауторствапредлога нацрта закона,која би појачала одговорност, професионализами квалитет закона.Правилна примена закона природноналаже и завршетак реформеправосуђа, оснивање недостајућихсудова, растерећење судова, развојалтернативних начина решавањаспорова (арбитраже, медијације,мирења, избраних судова и слично),као и трајније решење питањадостојног финансирања судова исудија, што је још једна у низу порукаXVI скупа Правника у привреди.Удружењење за међународнокривично право одржало је својепето по реду, јубиларно, међународносаветовање на Тари, у временуод 16–20. маја 2007. године на


10тему „Примена међународног кривичногправа – организовани криминал“.У раду Саветовања узелису учешћа и наши професори и сарадници:проф. др Миленко Крећа,председник Удружења, проф. дрМилан Шкулић, проф. др ВладанЈончић, мр Александар Гајић, асистент,мр Игор Вуковић, асистент,Вања Бајевић, асистент-приправники Јелена Јовичић, асистентприправник.У организацији саветовањапоред наших наставника исарадника знатно су допринели идр Срето Ного, секретар Удружењаи Новица Пековић, судија Врховногсуда Србије. Саветовању је присуствоваознатан број научника исарадника са правних факултета уСрбији, наставници и сараднициса Криминалистичко – полицијскаакадемије, судије, судије Специјалногсуда, јавни тужиоци, представницииз специјалног тужилаштва,стручњаци из Министарства Унутрашњихпослова Р. Србије, Министарствафинансија Р. Србије, Управецарина Р. Србије, адвокати идруги стручњаци из области права.Саветовању су присуствовали иуниверзитетски наставници издругих држава; Републике Српске,Македоније, Црне Горе, ФедерацијеБосне и Херцеговине, Бугарске иСловеније.22. маја 2007. године, у КонференцијскојСали Правног факултета,у организацији Правног факултетаи београдске канцеларијеСавета Европе, одржан је округлисто на тему Председавање СаветомЕвропе из перспективе људскихправа. На скупу су говорили ВладанЈоксимовић, из канцеларије СаветаЕвропе у Београду и СлавољубЦарић, агент Републике Србије приСуду за људска права у Стразбуру.Модератор је била мр СветиславаБулајић, асистент на нашем Факутлету.Проф. др Ђорђе Лазин је 26. маја2007. године учествовао на Округломстолу „Непримењивост Законикао кривичном поступку из 2006.године – разлози за одлагање применеи доношење новог Законика“ уорганизацији Адвокатске комореСрбије који је одржан у „Сава центру“са рефератом на тему „Противуставнеодредбе у новом Законикуо кривичном поступку из 2006.године“. На овом Округлом столуусвојен је закључак да се предложиодлагање примене новог Законикао кривичном пступку из 2006. годинеи да се приступи изради новогЗаконика. Гости на предавањимаамфитеатру VI Правног факултета,дана 4. априла 2007.Угодине, др Клаус вон Лампе, професори адвокат из Берлина, одржаоје предавање на тему „Организованикриминалитет“ у оквируспецијалистичких струковних студија„Тероризам, организовани криминалитети корупција“.На вежбама из предмета Економскаполитика, које изводи асистентмр Татјана Јованић, 24. априла2007. године гостовала је ИванаАнтић, правни саветник Агенцијеза приватизацију, одржавши веомазанимљиво излагање на тему методаприватизације предвиђених ва-Проф. др Клаус вон Лампе са полазницима специјалистичких студијаероризам, организовани криминалитет и корупција


жећом регулативом из ове области.У суботу, 5. маја 2007. године, дрКаритос Панајотис, адвокат и професор,одржао је предавање на тему„Тероризам и организовани криминалитету Грчкој“, у оквиру специјаистичкихструковних студија„Тероризам, организовани криминалитети корупција“.достојности исказа сведока и вестака“студентима треће годинекоји похађају предавања из Судскепсихологије код доц. др Наташе Делић.У четвртак, 10. маја 2007. годинеу амфитеатру IV нашег Факултета,проф. др Евангелос Василакакис саПравног факултета Аристотел Уни-Проф. др Алан Вотсон на предавању у амфитеатру VУ оквиру посете нашем Факултету,познати амерички професоршкотског порекла Алан Вотсон(Alan Watson) одржао је два предавањанашим студентима. Прво предавањеје било намењено студентимапрве године студија ипредстављено је 26. априла 2007. годинеу амфитеатру V, у оквиру наставеиз Националне историје државеи права, под називом „LegalTransplants Today“. Друго предавањеје одржано 27. априла 2007. године уоквиру клуба Forum Romanum, атема је била „American LegalEducation“. Оба предавања су билаизванредно посећена и пропраћенавеликим бројем питања која су гоступостављали наши студенти. Каои ранијих година, сусрет са студентимасе завршавао дугим разговоримапосле предавања.8. маја 2007. године Татјана БезмаревићЈанић, судија Првог општинскогсуда у Београду,одржала јепредавање на тему „Оцена веро-верзитета из Солуна, у оквиру предавањана предмету Међународно11Проф. др Каритос Панајотис и проф. др Зоран Стојановић


приватно право, одржао је предавањена тему International ProceduralLaw: Brussels I Regulation.Студенти који похађају предавањаиз Судске психологије код доц.др Наташе Делић су 21. марта 2007.године присуствовали су суђењимау Првом и Другом општинском судуу Београду и Окружном суду уБеограду.12Катедра за кривично право је,као и сваке године, организовалаодлазак у Окружни затвор у Београдуи Специјалну затворску болницу,као један од видова практичненаставе. Асистент мр Игор Вуковић,асистент-приправник ЈеленаЈовичић, асисистент-приправникИван Ђокић и преко 100 нашихстудената са основних студија су, упериоду од 21. до 23. маја 2007. године,имали прилику да обиђу овеустанове и да се кроз разговор саНаши студенти у посети Казнено-поправном заводу у Сремској Митровициовлашћеним лицима ближе упознајуса њиховим радом.24. маја 2007. године доц. др НаташаДелић, асисистент приправникЈелена Јовичић и преко 30 нашихстудената са основних студијасу посетили Казнено поправни заводу Сремској Митровици. Студентису обишли затворено и полуотвореноодељење Завода и томприликом се ближе упознали са начиномизвршења казне затвора. Општи семинараприла 2007. године, у организацијиОпштег семинара, у ам-3.фитеатру II Правног факултетаУниверзитета у Београду, одржанаје трибина на тему Српски политичкиговор модерног доба, поводомистоимене књиге аутора ДејанаМилића. На трибини су говорилипроф. др Драгољуб Мићуновић,председник Политичког савета Демократскестранке, Вук Драшковић,председник Српског покретаобнове, доц. др Слободан Г. Марковићи аутор. Водитељ трибине биоје проф. др Јовица Тркуља.5. априла 2007. године, у организацијиОпшет семинара, у Сали заседнице Правног факултета Универзитетау Београду одржана јеВук Драшковић и Драгољуб Мићуновић у разговору са Деканом Правног факултетапроф. др Мирком Васиљевићем


О књизи су говорили: др ЧедомирАнтић, Маринко Вучинић и аутор.Водитељ трибине био је проф. дрЈовица Тркуља.17. априла 2007. године, у сали заседнице Правног факултета Универзитетау Београду, у организацијиОпштег семинара, одржан јеник, аутора др Дејвида Мекензија,професора Универзитета СевернаКаролина, САД. О књизи су говорилидр Александар А. Миљковић,Живота Ивановић и аутор. Водитељтрибине био је проф. др ЈовицаТркуља.Прва трибина Општег семинарау мају месецу одржана је на темуПлатон и Аристотел као највишидомет античке философије 8. маја2007. године у Сали за седнице.Предавање на ову тему одржала једр Вера Јанићијевић. Водитељ трибинебио је проф. др Јовица Тркуља.трибина на тему Зачетак идеје о секуларнојдржави у рабинском јудаизму.Уводничар трибине био јепроф. др Елиезер Папо, а водитељпроф. др Јовица Тркуља.Трећа трибина у организацијиОпштег семинара у априлу месецуодржана је 10. априла у Сали заседнице. Тема овог састанка био јеразговор о књизи Гроф ЧедомиљМијатовић, у издању нашег факултетаи издавачке куће Досије, ауторадоц. др Слободана Г. Марковића.разговор о књизи Милован Миловановићспрски дипломата и држав-15. маја 2007. године, у Сали заседнице Правног факултета Универзитетау Београду, у организацијиОпштег семинара, проф. дрДанило Баста одржао је предавањена тему Ханс Келзен пред сопственимогледалом (Келзенова друга аутобиографија).Водитељ трибинебио је проф. др Јовица Тркуља.13Састанак Општег семинара поводом књиге Гроф Чедомиљ Мијатовић21. маја 2007. године, у организацијиОпштег семинара, у сали заседнице Правног факултетеа Уни-


вање на тему „Примена важећегЦаринског закона Републике Србијеи рад на усаглашавању са прописимаЕвропске уније“. Водитељ трибинебио је проф. др Јовица Тркуља.верзитета у Београду, Мирјана ОташевићЛушић одржала је преда-22. маја 2007. године у амфитеатруII на Правном факултету Универзитетау Београду, у организацијиОпштег семинара и ЈПСлужбени гласник, одржан је разговоро књизи Оливера Ињца Великеадвокатске одбране. О књизи суговорили проф. др Јовица Тркуља,адвокати Илија Радуловић, СтрахињаКастратовић и Миша Павловић,као и књижевник Иван Ивановић.Водитељ састанка била јеГордана Милосављевић. 14Факултетски животаприла 2007. године, на25. првом састанку новоизабранередакције факултетског часописа„Анали Правног факултета“,решењем декана Факултета, зако-уредника међународног издањаовог часописа именован је проф. дрАлан Вотсон (Alan Watson), заједноНова редакција часописа Анали Правног факултетаса проф. др Симом Аврамовићем.Алан Вотсон је професор Правногфакултета Универзитета у Џорџији,САД, један од најугледнијих компаративистаи правних историчара усвету, почасни доктор шест светскихуниверзитета, међу којима иУниверзитета у Београду, дугогодишњипријатељ нашег Факултета,оснивач Фондације из које се награђујунајбољи радови наших студенатавезани за његову теоријуправних транспланата (Alan WatsonFoundation). У раду првог састанкаредакције активно је учествовао ипроф. Вотсон, коме је том приликомуручено решење о именовањуза ко-уредника часописа. На састанкуредакције донето је вишеважних одлука, међу којима и онада се часопис, поред уобичајеног,почне да објављује и у електронскомоблику. Ово су први кораци уреализовању намере редакције дасе углед нашег факултетског часописајош више увећа, нарочито његовогмеђународног издања, штоби требало да доведе до повољнијегрангирања „Анала“ и, самим тим,већег вредновања радова који се уњему објављују.26. априла 2007. године потписанје споразум о научно-стручноји пословно-техничкој сарадњи измеђуПравног факултета Универзи-


Потписивање споразума о сарадњи саКриминалистичко-полицијском академијом у Београдутета у Београду и Криминалистичко-полицијскеакадемије у Београду.Потписивању споразума су присуствовалиса Правног факултета:декан проф. др Мирко Васиљевић,проф. др Будимир Кошутић, проф.др Миленко Крећа, проф. др ЂорђеИгњатовић, проф. др Боривоје Шундерићи секретар Мирко Ваљаревић.Испред Академије присуствовалису: декан проф. др СлободанПетровић, продекан за научно-истраживачкирад проф. др ЂорђеЂорђевић, продекан за наставу доц.др Радован Радовановић, секретарОливера Спасовић, као и члан СаветаАкадемије проф. др ДрагољубКавран.28. маја 2007. године, у организацијиИнститута за правне и друштвененауке Правног факултетаУниверзитета у Београду, чији јеуправник проф. др Ђорђе Игњатовић,у Конференцијској сали Правногфакултета, одржан је раднисастанак поводом учешћа нашегФакултета у Седмом оквирномпројекту Европске уније за финансирањенаучно-истраживачког рада.О могућностима учешћа наовом пројекту колеге са нашег Факутлетаупознала је гђа Сузана Војиновићиз Министраства наука РепубликеСрбије.30. маја 2007. године одржан једодатни радни састанак наставникаи сарадника Правног факултетазаинтересованих за учешће на Седмомоквирном пројекту Европскеуније и договорено да се они укључеу већ понуђене пројекте. Следећисастанак је заказан за 11. јун2007. године с циљем постизања коначногдоговора о понуђеним пројектимаи евентуалном саставу тимовакоји би учествовали у њиховојреализацији.Од недавно се на сајту нашег Факултетаналази линк ка интернетпрезентацији Фондације Алан Вотсон– www.alanwatson.org. У оквируделатности нашег Факултета, AlanWatson Foundation је посвећенаподстицању научно-истаживачкограда из области упоредног права иправне историје. Фондација носиназив по чувеном професору АлануВотсону са Универзитета уЏорџији, почасном доктору Универзитетау Београду. Интернетстраницу су израдили и уређују јенаши студенти Ана Батрићевић иВиктор Милосављевић. Презентацијасадржи мноштво кориснихинформација везаних за упоредноправо, правну историју, као и дифузионистичкетенденције у праву.На њој су такође доступни и радовинаграђени на конкурсу којиФондација сваке године расписује.Мисија Фондације састоји се у инспирисањуи награђивају успеха нашихстудентата. Основан је такођеи Online Comparative Law Forum, на15Учесници радног састанка поводом Седмог оквирног пројекта Европске уније зафинансирање научно-истраживачког рада


коме су постављени значајни научнирадови из поменутих области,обавештења, као и расправе о тимтемама.На новооснованом Alan WatsonFoundation Website-у ће такође ускоробити објављиване и другеелектронске публикације из областиупоредног права и правне историје.Током свог боравка у Београдуод 23. априла до 2. маја, проф.Вотсон је остварио низ контакатавезаних за проширење делатностиФондације са добротворним циљемда се подстакну студенти нашегФакултета на научно-истраживачкирад у области упоредног права иправне историје. Међународна сарадња16Маја 2001. године ректори Универзитетау Београду и Универзитетау Питсбургу потписалису уговор о сарадњи у оквиру когаје посебно предвиђена сарадњаправних факултета ова два универзитета.Захваљујући финансијскојподршци америчке Владе, ова сарадњаје резултирала посетом вишеамеричких професора нашем Факултету,који су у периоду од маја2001. до маја 2003. године одржалиниз предавања из предмета: Енглескиза правнике, Уставно правоСАД, Људска права, Међународнопривредно право и Кривично правоСАД. Додатно, наш професор дрСтеван Лилић је у зимском семестру2001. године боравио каогостујући предавач на питсбуршкомФакултету, а наши асистентимр Милена Ђорђевић, мр ИванаКрстић и мр Вук Радовић су са успехоммагистрирали на овом факултету.Сарадња са овом престижномамеричком високошколскомустановом у значајној мери је допринелаи установљењу Moot Courtтакмичења на нашем Факултету,јер је управо иницијална финансијскаи стручна подршка тиму нашегФакултета од стране Универзитетау Питсбургу довела до тогада октобра 2002. године др ВладимирПавић и мр Милена Ђорђевићотпочну са припремама наших студенатаза Moot court такмичење изМеђународног привредног и Арбитражногправа, на којем су овегодине наши студенти освојили високотреће место.Иако је финансијска помоћ америчкеВладе исцрпљена пре две године,сарадња ова два Факултета јенастављена захваљујући пре свегадомишљатости и жељи америчкогпартнера да нашим студентимаобезбеди могућности наставкашколовања у Америци, као и значајнојфинансијској помоћи америчкекомпаније US Steel са седиштему Питсбургу, која је присутнаи на нашем тржишту. Тако је мајаЂорђе Кривокапићна свечаној додели диплома2006. године LLM студије на Правномфакултету у Питсбургу завршилаи наша студенткиња ЈеленаАрсић, а маја 2007. године ЂорђеКривокапић. Међународни центарза правне студије Универзитета уПитсбургу, који већ низ година успешноводи проф. др Роналд Бранд,је и ове године успео да прибавидео средстава неопходних за масерстудије наших дипломаца у Питсбургуи на LLM програм примиоНаташу Лалатовић која је била члановогодишњег Vis Moot тима нашегФакултета.Да размена студената у оквируовог плодног пројекта сарадње двафакултета није једносмерна, сведочии присуство неколицине америчкихстудената који су претходнихгодина боравили у Београду налетњој пракси, коју су им обезбедилиасистенти и професори нашегФакултета. Додатно, већ су традиционалнисусрети нашег и питсбуршкогтима у Бечу, дан пред званичанпочетак такмичења, ињихови пријатељски окршаји увиду својеврсне генералне пробепред такмичење која је ове године,на обострано задовољство, одвелаоба тима у финални круг такмичења.4. априла 2007. године Правнифакултет Универзитета у Београдупосетили су представници Дипломатскеакадемије Републике ЦрнеГоре „Гавро Вуковић“ из Подгорице,и то Драган Вукчевић, ДиректорДипломатске академије репуб-


лике Црне Горе, професор наПравном факултету у Подгорици иуправним постдипломских студијана Факултету политичких наука уПодгорици; Лола Поповић, самосталнисаветник и секретар управеДипломатске акдемије у ЦрнојГори, и Ивана Јелић, асистент наФакултету политичких наука уПодгорици и секретар Дипломатскеакадемије у Подгорици. Проф.др Мирко Васиљевић, декан Правногфакултета у Београду, заједноса професорима и асистентима саМеђународно јавне катедре, примилису госте са Дипломатске академијеЦГ, у циљу разматрања могућностиза сарадњу између ове двеинституције.У среду, 18. априла, проф. дрАлександра Јовановић, продекан зафинансије је примила Вилијем Нилсона,професора емеритуса УниверзитетаВикторија у Канади(William Neilson, Professor Emeritusof Law, University of Victoria, Canada),Милицу Мудрић и Чарлса Филпота(Charles Philpott), правне саветникеОЕБС-а у Одељењу за владавинуправа и људска права. Тема разговораје био програм „Законодавнипоступак, савремена пракса израдезакона и законодавна политика“чију би реализацију на нашем Факултетуфинансирао ОЕБС. У разговорусу учествовали и проф. дрГашо Кнежевић, доцент др ДобросавМиловановић и доцент др ВладанПетров.У понедељак 7. маја 2007. годинеу студентској компјутерској лабораторијина нашем Факултету дрГрег Кеслер и Дебра Ли су презентовалирегионални пројекат „MultimediaLaw and Language – Moodlecourse Management System“, и интернетсајт http://l4law.org/ намењенстудентима права као и правницимакоји желе да обогате своје знањеенглеског језика који се користи управне сврхе. Проф. др Стеван Лилићизнео је наша искуства у применисавремене комуникационетехнологије у обогаћењу знања енглескогјезика који се користи управне сврхе. Овом приликом,проф. др. Александра Јовановић,продекан за финансије, потписалаје Споразум о академској сарадњиизмеђу Language4law, Inc. и Правногфакултета Универзитета уПроф. др Александра Јовановић и проф. др Гашо Кнежевић на састанкуса делегацијом ОЕБС-а у деканатуБеограду, који ће омогућити нашимстудентима да од октобра месеца2007. године бесплатно користе сајтhttp://l4law.org/Студенти Високих европскихстудија Правног факултета Универзитетау Београду, у пратњиасистента мр Душана Поповића ипрофесора француског језика МаријеПетровић, боравили су од 12.до 19. маја 2007. године у Францускојна студијском путовању токомкојег су посетили Стразбур и Нанси.Студенти су примљени у СаветуЕвропе само неколико дана поштоје Србија преузела председавањеКомитетом министара СЕ, а сусрелису се и са амбасадором Србијепри Савету Европе, госпођом СлађаномПрицом. У Европском судуза људска права студенти су присуствовалисуђењу у спору Saadi v.United Kingdom, а сусрели су се и сасудијом тог суда из наше земље,проф. др Драгољубом Поповићем.Посету Стразбуру студенти су завршилиобиласком Европског парламента.Други део студијског путовањастуденти Високих европских студијасу провели у Нансију где супосетили партнерски УниверзитетНанси II и његов Европски универзитетскицентар. Директор Европскогуниверзитетског центра, проф.др Етјен Крики, одржао је предавањена тему „ Европска унија послефранцуских председничких избора„, а студенти су се сусрели иса осталим француским професоримакоји су им предавали у Београду.За студенте је била организованаи посета родној кућиРоберта Шумана у близини Меца.Високе европске студије од 1997.године организују Правни факултетУниверзитета у Београду и Европскиуниверзитетски центар УниверзитетаНанси II. Директориових студија су проф. др Весна Бесаровићи проф. др Жан Дени Му-17


тон, а организују се уз подршку Министарстваиностраних пословаФранцуске, које је финансијски подржалои ово студијско путовање.31. маја 2007. године проф. дрЉиљана Радуловић примила јепроф. др Мери Футер са Универзитетау Нотигему, поводом сарадњенаше две високошколске институцијеи конкурса за стипендије замагистарске студије на Правномфакултету Универзитета у Нотингему.Скупу је присуствовао и доц.др Владимир Павић, као и великиброј студената заинтересованих занаставак студија на овој високошколскојустанови. Проф. др МериФутер је похвалила напоре нашегФакултета у едукацији младихправника у чији се квалитет уверила пратећи рад наша четиридипломца током мастер студијаДелегација нашег Факултета у посети Европском парламенттупретходне школске године уНотингему. 18Темпус пројекатСастанак Радног тела за Србију,које чине декани правних факултетау Београду, Нишу и НовомСаду, координатори ТЕМПУС ПО-ГЕСТЕИ пројекта са сва три факултета,а на челу са Председникомрадног тела проф. др Дејаном Поповићем,имали су у Новом Садусастанак са руководиоцем целогпројекта (Grantholder-om), проф.др Силвом Деветаком са Правногфакултета у Марибору.На овом састанку су разматранапитања акредитације мастер програмаПОГЕСТЕИ, као и претходнопитање прилагођавања ПОГЕС-ТЕИ програма (започетог у времераније важећег режима последипломскихстудија), промењеном садржајуи смислу који је „мастер“ добиопо новом Закону о високомобразовању Републике Србије. Притом, истовремено је договорено даПОГЕСТЕИ мастер буде акредитованна начин да буде могућ и наставакдокторских студија на основаманаведеног ТЕМПУС програмастудија из области европског права.Одлучено је да након обављенеакредитације програма, настава наовом „слободном мастеру“ кренеод летњег семестра школске2007/2008. године.На састанку је разматрано и питањекако реализовати тзв. Mobilityпрограм, односно посете нашихосам млађих колега (који ће учествоватии у извођењу наставе на одређенимкурсевима овог програма),европским правним факултетима уСалцбургу, Франкфурту на Одри,Марибору, који су у оквиру КонзорцијумаТЕМПУС ПОГЕСТЕИ. Разматранаје и друга димензија овогпрограма, чија реализација је планираназа следећу школску годину,а везана је за радне посете професораса наведених европских факултетаПравном факултету уБеограду, што треба да буде у функцијишто бољег почетка реализацијенаведеног мастер програма.Разматрана су и сва релевантнатехничка и методолошка питањареализације важног дела овог ТЕМ-ПУС пројекта, везана за E-learning(учење уз помоћ интернета).У оквиру Tempus Pogestei Mobilityпрограма доц. др Моника Милошевићи асис. мр Милош Милошевићборавили су у периоду од 20. до 27.маја на Правном факултету Универзитетау Салцбургу. Будући даје један од циљева поменутог програмајачање сарадње између универзитетаукључених у ТЕМПУСпројекат, учвршћен је контакт саколегама са Правног факултетаУниверзитета Салцбург, проф. дрМихаел Гаистлингером (проф. дрMichael Geistlinger) и мр Саром Фусек(мр Sarah Fussek) као и Правногфакултета Универзитета у Нишупроф. др Мирком Живковићем ипроф. др Зораном Радивојевићем.


Летња школаПравна клиникаНа Правном факултету Универзитетау Београду у периодуод 10. до 22. септембра 2007. годинеодржаће се прва летња школа о европскиминтеграцијама – AlpbachSummer School on EuropeanIntegration (ASSEI) – Belgrade. ASSEIорганизују заједнички Правни факултету Београду и Албах иницијативамладих у Београду. Ова летњашкола ће представљати значајандопринос продубљивању знања истудија Европског права на нашемФакултету, као и регионалној сарадњистудената права.Изворну Alpbach Summer Schoolреализује, у оквирима Албах Форума,Правни факултет Универзитетау Инсбруку, и то већ 15 година уконтинуитету. Наша је намера даASSEI постане традиционална летњашкола на овим просторима,препознатљива по високом квалитетукоји нуди Правни факултетУниверзитета у БеоградуИдеја о организовању ове летњешколе родила се новембра 2006. годинеиз разговора проф. др ДрагицеВујадиновић и др Ерхарда Бусека– Председника Албах Форума испецијалног координатора Пактаза стабилност за Југоисточну Европутоком посете нашем Факултету.Том приликом Правни факултет уБеограду је установио сарадњу сПравним факултетом Универзитетау Инсбруку и с Албах Форумом,мају месецу 2007. године је завршенкурс Правна килиникаУза 2006/2007. годину. Курс су похађалистуденти IV године и апсолвентиПравног факултета који супоказали изузетан успех у свом досадашњемшколовању. Организованесу правне клинике за кривично,породично и облигационоправо. Студенти су уз помоћ наставникаПравног факултета у Београду,судија, тужилаца, адвоката и правнихстручњака обучавани за решавањепрактичних проблема. Накрају су одржане симулације коришћењемнаставних метода којеобухватају „brainstorming“, прав нуанализу случаја, „играње улога“, сeминаре,вођење дневника и сличнеактивности.а као први резултат наведене сарадњедоговорена је организацијаове летње школе.Модел школе, садржај рада иглавни предавачи су преузети одизворне Alpbach Summer School, стим што су додатно укључене итеме које су од посебног значаја запроцес придруживања Србије Европскојунији. Програм рада школеи ближе објашњење пројекта у целиније доступно на сајту Правногфакултета.Часови на ASSEI летњој школидржаће се на енглеском језику, а полазници,претежно студенти права,биће делом из Србије, а делом и издевет земаља региона: Словенија,Македонија, Хрватска, БиХ, ЦрнаГора, Бугарска, Румунија, Албанија иМолдавија. Интересовање за учеш ћена летњој школи је огромно, а селекцијанајбољих полазника треба да сезаврши до 15. јуна.Управник летње школе је проф. дрДрагица Вујадиновић, а секретарасистент мр Милена Ђорђевић. 28. маја 2007. године подељене судипломе полазницима Правне клиникеза избегличко право и правоазиланата коју је Правни факултетУниверзитета у Београду организоваоу сарадњи са канцеларијом UN-HCR-а (UN High Commissioner forRefugees) у Београду. 19Нови курсеви на Факултетуаприлу 2007. године на Правномфакултету Универзитета уУБеограду, у сарадњи са Међународномфинансијском корпорацијом(IFC), отпочела је настава на специјалистичкимструковним студијама„Корпоративно управљање“која ће трајати пет месеци уз укупанфонд од 90 часова. По завршеткунаставе полазници курса стичуправо на полагање специјалистичкогиспита пред комисијом са-


стављеном од три члана. Дипломуспецијалисте за корпоративно управљањеће кандидатима који успешноположе специјалистичкииспит заједнички издавати Правнифакултет Универзитета у Београдуи IFC. Од домаћих предавача наовом курсу ће учествовати проф.др Мирко Васиљевић, проф. др ДејанПоповић, проф. др МирољубЛабус, проф. др Светислав Табороши,проф. др Бранко Лубарда,проф. др Небојша Јовановић, проф.др Гордана Илић-Попов, проф. дрАлександра Јовановић, проф. дрБорис Беговић, проф. др ПредрагШулејић, проф. др Бранко Љутић,проф. др Зоран Арсић (Правни факултету Новом Саду), проф. дрБошко Живковић (Економски факултету Београду), Милко Штимац,председник Комисије за хартијеод вредности, мр ДрагишаСлијепчевић – судија ВСС, ДрагицаМарјановић – судија ВСС, РадомирЛазаревић – председник Вишегтрговинског суда у Београду, мрВук Радовић. Списак страних предавачаIFC доставља по договору.Од 7. до 17. маја 2007. године, наПравном факултету Универзитетау Београду одржан је двонедељникурс на енглеском језику BusinessLaw of the USA. Предавач је био угледниамерички адвокат Alen Burchett,члан калифорнијске Адвокатскекоморе и оснивач престижнеадвокатске канцеларије StewartHumpherys Burchett & Molin, LLP.На курсу су посебно обрађене теме:амерички правни систем, правнообразовање и правна пракса, уговорноправо САД и електронскатрговина, одговорност произвођачаи деликти у привреди, начин решавањаспорова, облици привреднихдруштава као и стварно правои обезбеђење потраживања у правуСАД. Курс је похађало преко 50 студенатанашег Факултета. 20Moot CourtСтуденти Правног факултетаУниверзитета у Београду којису на националном BCC – BalkanCase Challenge такмичењу за Србијуосвојили прво место (такмичење сеодржало у марту 2007. године у НовомСаду) имали су прилику дасвоје знање и умешност из Међународногјавног права прикажу наBCC међународном такмичењу којесе одржало у Бечу, од 20–25. мајаове године. Тимови који су се такмичилиу оквиру овог moot court-асу били састављени од студенатаправа из свих земаља учесница(Босне и Херцеговине, Бугарске, Румуније,Аустрије, Албаније, Косова,Молдавије, Македоније, Србије,Хрватске и Словеније), тачније, почетири такмичара из различитихземаља чинило је један тим. Нашистуденти који су се такмичили –Милица Стојановић, Милица Новаковић,Вук Цуцић и Урош Живковић– иако су се борили једнипротив других, остварили су одличнерезултате. У полуфиналетакмичења, након завршених прелиминарнихрунди, кандидовала сусе четири тима од којих су три билапредвођена нашим студентима. Усамо финале прошли су тимови HНаш студент Урош Живковић, добитник награде за најбољег говорника натакмичењу Balkan Case Challengeи A (у тиму A је био наш студентУрош Живковић). Друго место освојиоје тим A, док је прва позицијаприпала тиму H.Поред тимске оцене, такмичарису били оцењивани и на индивидуалномплану, а титулу најбољег говорникацелокупног такмичењапонео је наш студент Урош Живковић.Као награду за постигнут успехна такмичењу, Европски ФорумAlpbach доделио је Урошу Живковићустипендију за Alpbach летњушколу о европским интеграцијамакоја ће се одржати од 16. до 31. августау Инсбруку, Аустрија.Судећи по коментарима судија(махом професора и асистенатаМеђународног јавног права са Универзитетакао што су Лајден, Беч и


21Са IV Београдског модела Ујединњених нацијаГрац) и, како тимском тако и индивидуалномпласману, наши студентису показали изузетно зна ње испособност да одговоре на високезахтеве такмичења, да прикажунаш Факултет у најбољем светлу ида достојанствено представе какоБеоград тако и Србију.Удружење за Уједињене нацијеСрбије је у периоду од 25. до 29. априла2007. године, организовалочетврти Београдски међународнимодел Уједињених нација – БИ-МУН 2007. БИМУН представљаалтернативни начин едукације крозмоделовање, односно симулацијузаседања органа УН. Учешћем наовој међународној конференцији,студенти стичу знања о актуелнимсветским питањима и начинимањиховог решавања кроз механизмеУН. Студенти преузимају улогудипломата, земаља чланица УН, закоју се припремају кроз истраживачкирад о теми, земљи коју представљајуи сложеној процедури органаУН. Ова врста моделовањаостварује се у преко 40 земаља широмсвета.БИМУН 2007 обухватио је четирикомитета, са симулацијом заседањаследећих органа УН на актуелнетеме: Савет безбедности УН:„Опасност ширења нуклеарногоружја: ситуација у Ирану“, Генералнаскупштина/VI комитет: „Ре-


22форма Савета безбедности“, Саветза људска права: „Права националнихмањина у југоисточној Европи“,као и Комитет за Светску баштинуУНЕСКА: „Заштита угрожене баштинеу областима конфликта“.На Конференцију се пријавило212 студената из 31 државе света.Након селекције, на БИМУН-у2007, учествовало је 122 студента,од тога 80 из наше земље и 42 из 18земаља широм света (Албаније, Бугарске,Грчке, Хрватске, Ирске,Италије, Израела, Македоније,Молдавије, Кипра, Немачке, Румуније,САД, Словачке, Словеније,Шпаније, Швајцарске, Украјине).Успешности БИМУН-а 2007, допринелису студенти права МилицаСтојановић, Милица Новаковић,Ивана Нинчић, Марија Стијеља,Неда Смиљанић и Милош Дилкић,а такође су се истакли и Урош Живковић,Марија Шћекић, ДанијелаДоброта, Бојана Миковић, ОгњенБожовић, Саво Манојловић, НенадБабић, Марко Ракић, Јелена Васић,Forum RomanumКорнел Дражилов и Стефан Ковачевић.И ове године, за најбољегделегата саме конференције, проглашенје студент Правног факултета,Вељко Радосављевић.У петак, 11. маја 2007. године, услушаоници VIII (судница) наПравном факултету Универзитетау Београду, одржан је састанак поводомформирања тима Правногфакултета за XV међународно такмичењеиз области Међународногпривредног права и Арбитражногправа – Willem C. Vis InternationalCommercial Arbitration Moot. О могућностимаучешћа на овом такмичењушколске 2007/08 године студентесу упознали доцент дрВладимир Павић и асистент мрМилена Ђорђевић, тренери тимаФакултета, као и студенти, члановитима који су ове године нашемфакултету обезбедили „бронзанумедаљу.“ Очигледно је да је овогодишњиуспех наших студената утицаода се број кандидата за члановетима за наредну годину готово удвостручи.Др Павић и мр Ђорђевићсу после вишедневних интервјуа санеколико десетина пријављеих кандидатауспели да направе шири избород 20 кандидата са којима ће одоктобра месеца почети да раде нарешавању још једног компликованогпроблема из Међународногпривредног и Арбитражног права.Иако у тиму Факултета није биломеста за све пријављене студенте,радује чињеница да наш Факултетобилује сјајним младим правницимакоји су жељни да се поред савладавањаредовних школских обавезаухвате у коштац и са оваквим додатнимзадацима. Додатно, вредиспоменути да сви пријављени кандидатисјајно говоре енглески језик,просечна оцена им је око 9, а списакдругих страних језика које овимлади правници говоре укључујенемачки, француски, италијански,шпански, руски, чешки, грчки, пачак и кине ски језик! Шездесетак студената нашегфакултета било је на десетодневнојстручној екскурзији поИталији, током које их је професорЖика Бујуклић ближе упознао санеким од најважнијих остатака античкеи средњовековне културе натом тлу. Главни циљ пута је билоупознавање са градом Римом, алије група обишла и Венецију (с чувенимстатутом средњовековне градскекомуне), Верону (где је откривенрукопис Гајевих Институција),Пизу (где су пронађене Дигесте) иФиренцу (град у коме се тај рукописданас налази). Професор Бујуклићје организовао посету Институтуза Римско право на УниверзитетуLa Sapienza у Риму, најеминентнијојустанови за ту научну област у свету.Студенте је примио директорИнститута, професор Марио Тала-Наши студенти у Институту за Римско право у Риму


манка, угледни романиста и експертза античко грчко право. Пријатноје био изненађен бројношћустудентске групе из Србије и њиховомзаинтересованошћу за овај научницентар. Професор Таламанкаје нашим студентима омогућио обилазакпросторија у којима се одржавајуроманистички семинари испецијалистичке студије, а са богатимкњижним фондом ове установеупознала их је управница библиотекедр Франческа Галвањо.Професор Бујујклић се захвалио нагостопримству и у име Правногфакултета у Београду поклониоИнституту неколико примеракакњиге „Forum Romanum – римскадржава, право, религија и митови“.Током боравка у Риму професорБујуклић је студенте детаљно упознаоса Forumom Romanumom, местомна коме су стварани темељиевропске правне културе. Водио ихје у разгледање остатака царскихфорума и владарских палата на Палатину.Студенти су посетили иКолосеум, Трајанове тржнице, Хиподром,Каракалине терме, Хадријанови Августов маузолеј, Пантеон.Разгледали су и Капитолскимузеј, Ватиканске музеје и импресивниМузеј римске цивилизацијеу ЕУР-у (у новом делу Рима који јесаградио Мусолини). Посебан данје био посвећен одласку до Хадријановевиле у Тиволију и у античкулуку Остију, која по археолошкимостацима не заостаје много заонима у Помпеји. Нису заобиђенини прелепи градски тргови и фонтанеу Риму. Посебан доживљај занаше студенте било је присуствовањепрослави 2760. рођенданаграда Рима (21. марта), одржаној натргу испред Градске већнице наКампидољуЧланови клуба Forum Romanumборавили су од 24. 4. до 1. 5. 2007.Проф. др Жика Бујуклић и проф. др Марио Таламанка,директор Института за римско правона екскурзији у Тунису. Сунце, сјајногостопримство, бројни античкии средњовековни споменици, одлазаку Сахару, шарени базар у тврђавиу Сусу, само су неки од хиљадуразлога који су чланове нашег клубапо трећи пут у последње четиригодине одвели у Тунис на још једнонезаборавно путовање.У петак, 27. априла 2007. годинегост клуба Forum Romanum био јемлади италијански музичар, ФабрициоСкудери (Scuderi). Члановинашег клуба уживали су у дивномконцерту и звуцима његове класичнегитаре. На програму су биладела Тареге (Tarrega), Дуартеа(Duarte), Лаура (Lauro), Виља-Лобоса(Villa-Lobos), Де Фаље (DeFalla) и Родрига (Rodrigo). Скудерије, иначе, велики пријатељ нашегнарода и чест је и радо виђен гост уСрбији. Недавно је отворио својимнаступом „Априлске сусрете“ у Београдскомкултурном центру. Поредтога, интересује се и за традиционалнумузику европских народа, анарочито народа Балкана и Медитерана,коју изводи са квартетомтрадиционалних жичаних инструмената.У сарадњи са Клубом „Иранскосрпско-црногорскогпријатељства“Клуб Forum Romanum је организоваопредавање „Ислам у Ирану“које је у препуном сем. 241 одржано18. маја 2007. године. Наши гостии предавачи били су Његова ЕкселенцијаSeyed Morteza Mir Heydari,амбасадор Исламске РепубликеИран у Београду, проф. др Раде Божовић,редовни професор Филолошкогфакултета у Београду и мрОливер Потежица, бивши амбасадорСЦГ у Ирану и Јордану. Поредизузетно надахнутог предавања,амбасадор Ирана је изразио жељуза успостављањем сарадње измеђуПравног факултета у Београду иПравног факултета у Техерану. Свиприсутни су са задовољством прихватилиовај предлог, а први плодовибудуће сарадње могли би стићивећ у првом семестру нове школскегодине. 23


24Вести из библиотекелисту Високошколске библиотеке,гласилу Заједнице биб-Улиотека универзитета у Србијиобјављен је у броју 1. за 2007. чланакпод називом „БиблиотекаПравног факултета Универзитетау Београду као важан центар студијаи правних истраживања“ којисвестрано приказује нашу библиотеку.Сматрајући да је текст признањенашој библиотеци и да садрживажне информације о њеномраду, доносимо изводе из текста:Библиотека Правног факултетаУниверзитета у Београду је једна однајстаријих високошколских библиотекаи најбогатија правна библиотекана овим просторима. Библиотекаје смештена на два нивоа уприземљу Правног факултета и проширенаизградњом анкеса зграде.Током 2005. и 2006. године адаптиранесу и проширене галеријскимпростором корисничка читаоница идве сале за учење и добијен је леп имодеран простор од око 2.300 m 2 . Услуживањекорисника се сада одвијау квалитетно опремљеној, лепо дизајнираноји функционалној просторијикоја има 75 корисничкихместа са компјутерским прикључцима.Сам простор је подељен у двечитаонице, студентску, у којој се идају публикације на послугу и наставничку,у којој је смештена идаје се на коришћење текућа периодика,док две сале за учење садаимају 350 места за рад и учење студенатаи више од 120 компјутерскихприкључака. Централни простород око 100 m 2 је такођеадаптиран и намењен свим видовимакултурног, научног, просветног,промотивног и пропагандног радаБиблиотеке, као и презентацији ипопуларизацији свих важних активностинаставника, сарадника истудената. И у другим просторијамаБиблиотеке преуређењем су побољшаниуслови за рад и омогућенопроширење њених функција. Ухолу испред читаонице поклономсе формира фонд белетристике идруге литературе потребне младима,коју ће студенти слободно позајмљивати.Отворена је и читаоницареференсне литераутуре и уњој је смештен највећи део енциклопедија,лексикона, речника, правнихи других приручника, као идруга секундарна литература којуБиблиотека поседује. Научна читаоница,намењена првенствено магистарндимаи докторандима је уСпомен-соби проф. др ДрагашаДенковића у којој се чува његовабиблиотека-легат, коју чини 1814књига и 54 наслова периодике.Крајем прошле године Правнифакултет је обележио 165 годинарада и то је леп повод за приказ овебиблиотеке. О Библиотеци за нашлист говори др Светлана Мирчов,њен руководилац:– Њени корени сежу до књигохранилиштаЛицеја, а као самосталнабиблиотека основана је последњедеценије 19. века. Ваљано је и високостручноутемељена и усмеренапоглавито на литературу из свихобласти правних, али и других сродниххуманистичких наука.На основу свог дугогодишњегискуства, она даје оцену високошколскихбиблиотека уопште:– Високошколско образовање је иу свету и код нас у процесу значајнихи суштинских промена, а факултетскебиблиотеке су у томеактивни судеоници и битна потпорасвим корисницима, посебностуденској популацији.Добивши улогу значајног сегментау реформисаној научнонаставнојинфраструктури, факултетске библиотекекреативно учествују у радуи развоју факултета, обогаћују фондове,шире службе и услуге и, што јепосебно важно, изграђују информационукомпетентност својих корисникаи развијају креативности устицању знања.То се, наравно, односи и на БиблиотекуПравног факултета Универзитетау Београду која је била,јесте и мора и надаље бити важнаподршка наставнонаучном процесуобразовања будућих правника,али и центар за правна истраживања,не само наставника, сарадникаи студената матичног факултета,него и научника из других институцијаиз земље и света.Завидно богатство фондаОсновни предуслов да једна библиотекабуде успешна, јесте богатствоњеног фонда, а у фонду овеБиблиотеке данас је похрањено око139.000 примерака монографских и2.800 наслова у 32.800 годишта серијскихпубликација, пребогата исвеобухватна референсна збиркаод преко 500 публикација, колекцијавише од 100 уникатних и раритетнихкњига, затим примерцина Факултету одбрањених докторскихи магистарских теза, семинарскирадови последипломаца, као ипосебна збирка у стварању којучине монографске публикације наставникаи сарадника и сва факултетскаиздања.Богат избор литературе на нашеми страним језицима омогућаваистраживање различитих правнихсистема, од античког и средњовековног,до модерног, нарочито европскоги англосаксонског.О начину попуњавања фондовадр Мирчов каже:– Фондови Библиотеке се попуњавајукуповином, поклоном и разменом.Набавља се првенствено правна,али и економска, филозофска,социолошка, историјска и друга литератураиз сродних области знања.На основу дезидерата наставникаи сарадника купују се свепотребне, наше и стране, монографскеи серијске публикације, а уновије време и аудио-визуелне иелектронске.– Поклону, као драгоценом видунабавке, посвећује се посебна пажња.Дародаваца, институција ипојединаца, више је од стотину ињима се дужна пошта одаје у факултетскомбилтену Acta diurna,


као и доделом захвалница. Размена,последњих година донекле занемарена,шири се на бројне правне факултетеи друге институције у земљи,региону и свету, а базу разменечине Анали Правног факултета уБеограду.– Каталошки се обрађују и предметизујусве набављене монографскепубликације, израђује се каталогнаслова серијских публикација ипосебни каталози међународнихправних конвенција, закона и докторскихи магистарских теза. Селективносе врши ауторска обрадачланака из наше периодике и зборника,а планира се и њихова предметизација,као и потпуна аналитичкаобрада стране периодике.– За претраживање богатог библиотечкогфонда корисницима једоступно више каталога и другихинформационих инструмената којису резултат свестране стручнеобраде библиотечке грађе. Тако супоред електронског каталога, доступнии лисни ауторски и предметникаталог књига, као и свиостали већ наведени каталози, напомињедр Мирчов.Двомесечно се објављује и Билтенпринова библиотеке, прегледновонабављених монографских публикација.Библиотечка грађа је похрањенау магацину и распоређена по текућемброју.– У магацинске просторије којеимају преко 1.200 m 2 и у којима сечува драгоцен и пребогат библиотечкифонд, заслужују посебну пажњу.И оне ће током 2007. годинебити ваљано преуређене и функционалноопремљене. Ради се интензивнои на повезу и преповезу многобројнихвредних дела, првенственооних које су време и влага оштетили.– Свим читаоцима је преко Интернетаомогућено електронскопретраживање фонда БиблиотекеПравног факултета. Они, као и свикорисници академске мреже, могу,посредством КоБСОН-а, приступитинајвећим електронским сервисимакоји у овом тренутку обухватају20.000 часописа и обављатиWEB OPAC претраживање узајамногкаталога Виртуелне библиотекеСрбије и локалних електронскихбаза библиотека чланица, од којихје једна и наша библиотека.Неминовна је и дигитализацијанајактивнијег дела фонда, највреднијихи најзначајнијих публикација,али и ревизија фонда и излучивањеиз њега неактуелне грађе.На реду је информатичкоописмењавањеДр Мирчов наводи да је у наредномпериоду приоритетно следеће:– Да би оптимално одговорилазахтевима новог информатичкогдоба и реформисане наставе, нашабиблиотека ће омогућити студентскојпопулацији, али и осталимзаинтересованим корисницима,информатичко описмењавањеи овладавање целокупним информационимапаратом Библиотеке.У томе ће пресудну улогу иматиоспособљени медијатори – библио-25Широк круг корисникаМеђу 10.000 корисника Библиотеке,највише је студената, наставникаи сарадника Правног факултета,али су њене читаоницеотворене и другим корисницима.Реновирана читаоница на Правном факултету


26течки и информациони стручњаци,добри познаваоци свих медијазнања и вешти едукатори који ћесваког заинтересованог корисникауводити у класичне и модерне методеналажења и евалуације информација.“Фонд Библиотеке Правног факултетаУниверзитета у Београдутоком априла и маја 2007. годинеобогатили су следећи дародавци:Институције: Организација заевропску безбедност и сарадњу(ОЕБС), Мисија у Србији; Народнабиблиотека Србије; Интермеx;Промоције књигаСтудентски животмаја 2007. године успешно28. је завршен Наградни конкурсза израду есеја из порескогПравни факултет Свеучилишта уСплиту, Књижница Правни факултету Загребу; Фонд за хуманитарноправо.Појединци: проф. др Сима Аврамовић;проф. др Илија Бабић;проф. др Данило Баста; мр НадаБакић; проф. др Мирко Васиљевић;Јелена Грол; проф. др Живојин Д.Денић; Душан Дубајић; асист. мрМилена Ђорћевић; проф. др АлександраЈовановић; Живадин Јовановић;Томислав Крсмановић;проф. др Рајко Кузмановић; проф.др Стеван Лилић; др СветланаМирчов; проф. др Момир Милојевић;проф. др Марко Младеновић;Слободан М. Обрадовић; доц. дрпрепуном амфитеатру „СлободанЈовановић“ на ПравномУфакултету Универзитета у Београду17. априла 2007. године одржана јепромоција књига проф. др ОливераАнтића: Serbia & Mon tenegro – Familyand Inheritance Law, у издањуInternational Encyclo paedia of Laws,Kluwer Law Interna tional (Netherlands-USA-United King dom) и Наследноправо, шесто измењено и допуњеноиздање, у издању Правног факултетаУниверзитета у Београду. Присутнима,будућој јуристичкој елити– студентима, реномираним судијамаи адвокатским угледницима, универзитетскимнаставницима и другимзаинтересованима, на почеткупромоције обратио се декан Правногфакултета проф. др Мирко Васиљевић,изразивши част и задовољствозбог богаћења наше научнебаштине овим делима. Академикпроф. др Слободан Перовић анализираоје књиге аутора са јуристичког,културолошког и философскогаспекта, указавши на њихов непроцењивзначај. Проф. др МиодрагОрлић говорио је о великом значајукњига професора Антића за међународнуафирмацију и аутора и нашеправне науке и легислативе, а проф.др Сима Аврамовић је указао да једело аутора обзнана богатих вредностиправне културе нашег народа.Проф. др Слободан Панов, говорећио стилу аутора, истакао јекао његове одлике аристократизамдуха, аутентично господство, елегантнујуриспруденцију, фину коегзистенцијуелитног и популарног,озбиљног и духовитог (у Хесеовскомсхватању духовитости као крунеинтелигенције), оданост вековнимправним принципима и лакоћукреације финих правних решења,умеће мере доследности и толерантнекооперативности. Доцент дрДејан Ђурђевић, говорећи о уџбеникуиз Наследног права, истакаоВладимир Павић; доц. др ГорданаПавићевић Вукашиновић; проф. дрЈовица Тркуља; проф. др ПанајотисГ. Харитос; проф. др Коста Чавошки;др Љубомир Чимбуровић.Библиотека свим дародавциманајсрдачније захваљује.Библиотека Правног факултетаУниверзитета у Београду поклонилаје књиге и часописе следећимбиблиотекама: Библиотеци Правногфакултета Универзитета уБања Луци; Библиотеци Правногфакултета Универзитета у НовомСаду и Библиотеци Правног факултетаУниверзитета у ИсточномСарајеву. је широку анализу фундаменталнихнаследноправних института.Студенти и свршени правници изовог уџбеника проф. Антића могуда се упознају са позитивноправнимреше њима, становиштима доктринеи судске праксе, са историјскоправними упоредноправнимприказом наследноправних установа.По његовим речима, уџбеникиз Наследног права аутора професораАнтића, својим квалитетом сесам препоручује нашој правничкојјавности и представља важан датумнаше цивилистике. Стилизованои ефектно аутора и овај скуппоздравио је и студент продеканМарко Милутиновић. На крају,скупу се кратким и ефектним говоромобратио и сам аутор – проф. дрОливер Антић, подсетивши присутнена богату правну традицију српскогнарода и захваливши се свимговорницима и присутнима. права на тему „Начело фактицитетау српском пореском праву“,који је Правни факултет Универзитетау Београду расписао у сарадњиса Deloitte д.о.о. Београд.


Комисија у саставу проф. др ДејанПоповић, проф. др ГорданаИлић-Попов и Срђан Петровић,партнер одељења Пореских услугаDeloitte д.о.о. Београд, прегледала је15 благовремено достављених есеја.Руководећи се критеријумима оригиналностиу обради задате теме,садржинским квалитетом рада, каои ценећи језичку писменост Комисијаје донела одлуку о избору трипобедника.Студенти чији су есеји изабраникао најбољи су: Владимир Перовић,Драгутин Ненезић и Никола Урошевић,који ће као награду похађатидвомесечну летњу праксу у реномиранојревизорско-консултантскојкући Deloitte д.о.о. Београд.На недавно одржаном јубиларном20. Београдском Маратону,Правни факултет Универзитета уБеограду, имао је свог представника,студента четврте године МиливојевићЉубишу, кога је подржаоса куповином нове опреме за маратон.Љубиша је успео да претрчистазу маратона од 42 км, и заузме132. место у веома јакој конкуренцијисветских такмичара из Африке,Азије и Европе. Career Day на нашем Факултетуорганизацији Правног факултетаУниверзитета у Београду,У25. маја 2007. године одржан је другиCareer Day. Наиме, на иницијативустудената а захва љујући позитивномискуству и изузетномуспеху прошлогодишњег CareerDay-а управа Факултета одлучилаје да овај догађај постане део традицијенашег Факултета. Циљ овеманифестације и ове године био јеисти– да потенцијалним послодавцимана савремен начин презентујeспособности наших студената (оцене,знање језика, информатичкуписменост и друго) и да помогнестудентима Правног факултета упроналажењу најбољег могућег запослења,летњих пракси, волонтирања.У име Факултета, а уз великоразумевање и подршку управе инаставника, Career Day организовалису студенти Ема Беднаржи Михаило Јевремовић.Career Day је омогућио нашимстудентима да и ове године ступе уконтакт са угледним кућама као штосу: Deloitte, Price Waterhouse Coopers,KPMG, Ernst&Young, Citadel InvestmentServices, Gyde Loyrette No uel, Piraeusbank, Народна банка Србије, ТелекомСрбија, адвокатске канцеларије HarrisonsSolicitors, CMS Beograd, Карановић-Николић,Томић-Стевић-Дулић,Јанковић-Поповић-Митић, Божовић-Ђелић-Ивковић,Којовић, Моравчевић-Војновић-Здравковић/Schonherr, као представници судоваи тужилаштва Млади правници Србије,Национална служба за запошљавање,итд. За велики број кућадолазак на Career Day је постао деотрадиције, али било је и оних којису први пут кроз ову манифестацијуупознали наше студенте.За изванредан изглед штандовапобринуо се Beoexpo System, који јеФакултету пружио техничку подршку.Наравно, и сами учесници суу том погледу направили позитиванпомак у односу на прошлу годину,учинивши да њихов просторбуде још интересантнији и да ихпредстави у још бољем светлу. Деканпроф. др Мирко Васиљевић је,симболично, након што је зазвонилостаро факултетско звоно, званичноотворио други Career Day.Од десет сати ујутру па до шестпоподне, колико је Career Day трајао,велики број младих људи је посетиоову манифестацију, разговараоо својој будућности, посетиопрезентацију а.к. Карановић-Николић– Један реални дан адвокатапривредног права, учествовао у радионициCitadel Investment Services– Како постати инвестиционибанкар?, и на крају већ успео даобави конултације у вези свог првогзапослења. Према подацима којесмо добили од послодаваца, прикупљеноје стотине биографија изнатан број студената је већ позванна разговор за праксу и посао.Правни факултет Универзитета уБеограду наставиће да пружа подршкуовој манифестацији, са циљемда следеће године окупи још вишеучесника. CIP – Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд378(497.11)ACTA diurna : билтен Правногфакултета Универзитета у Београду/ уредник Војислав Станимировић.– 2004, бр. 1 (октобар) – . – Београд(Булевар краља Александра 67) :Правни факултет Универзитета уБеограду, 2004 – (Београд : Досије).– 29 cmДвомесечно. – Наставља традицијубилтена који је излазио у периодуод 1990–1997. године под истимнасловомISSN 1820-3981 = Acta diurna(Београд)COBISS.SR-ID 11824615627

More magazines by this user
Similar magazines