Zápis z jednání RVK 13.11.2004.pdf - Český horolezecký svaz

horosvaz.cz

Zápis z jednání RVK 13.11.2004.pdf - Český horolezecký svaz

Zápis .1/2005z jednání Republikové vrcholové komise (RVK) HS v ertoryjích dne 13.11.2004.ítomni: Petr Hejtmánek, Vladimír Janko, Josef Straka, Vladislav Nehasil, Jaroslav Juda, JiíŽižka, Miroslav Josefi, Miroslav Ddek, Jií Chára a Jií Hušek za CHKO.Nepítomni: Jií Všeteka, Vladimír Tšitel, Radek Mikuláš, Vladislav Strnad, Stanislav Emingr(zástupce - Chára), Pavel Weisser, Oldich Hein a nikdo za: Jižní echy, Severní Moravu aMoravské pískovce.Program jednání:1. Statut oblastní vrcholové komise a lenní oblastních vrcholových komisí (OVK).2. Pravidla sportovního lezení na pískovcích - novelizace.3. Provádcí pokyny - pravidel sportovního lezení na pískovcích.4. Pravidla lezení na nepískovcových skalách - novelizace.5. Provádcí pokyny - pravidel lezení na nepískovcových skalách.6. Školení o jistících prostedcích, zpsobech jejich osazování a odpovdnosti - školení provedeBK HS ve spolupráci s JUDr. Heinem.7. Zpsoby a možnosti financování výmny jistících prostedk.8. Rozpoet centrální RVK - finanní a materiální požadavky na rok 2005.9. Kruhy pro prvovýstupce.Ad 1) Statut oblastní vrcholové komise a lenní OVK.Fungující VK HS byly již díve písemnou formou seznámeni se Statutem vrcholových komisíHS a vyzváni k založení píslušných OVK podle níže uvedeného lenní. Pedsedové OVKobdrželi v ertoryjích tabulku s vymezením - zalenním lezeckých oblastí R do píslušnýchOVK a vyzváni k doplnní lokalit a kontakt na jednotlivé správce.lenní OVK a jejich pedsedové:edseda RVKIng. Petr Hejtmánek - mobil: 777 974 439, e-mail: nh.savana@volny.cz, (resp.:l.rumlova@geosa.cz), adresa: Mlýnská 46a, 466 02 Jablonec nad NisouMístopedseda RVKMgr. Jií Všeteka - mobil: 603 164 562, e-mail: jiri.vsetecka@lkp.cz, adresa: Tylova 1083, 50601 JiínDv subkomise - pískovcová (podtržené) a skalní.Labské pískovce - www.vrcholky.czIng.Vladislav Nehasil - mobil: 603 893 389, e-mail: vnehasil@volny.cz, adresa: Dvoákova1224/21, 405 01 Dín IIDubské skályRNDr. Radek Mikuláš - tel: adresa: Jeseniova 93, 130 00 Praha 3


eský ráj - www.hruboskalsko.cz, www.lkp.czMiroslav Ddek - mobil: 608 523 983, adresa: Terronská 2106, 511 01 TurnovBroumovskoIng. Miroslav Josefi - mobil: 602 466 551, e-mail: m.josefi@email.cz, adresa: Mánesova 371, 55101 JaromJizersko-lužické horyIng.Vladimír Janko - tel: 488 111 051(zam), 483 713 781(byt), e-mail: v.janko@iol.cz,vladimir.janko@preciosa.com, adresa: Pivovarská 53, 466 01 Jablonec nad NisouPraha a okolíRNDr. Vladislav Strnad, tel: 2 84 68 30 51, adresa: Teboradická 1067, 182 00 Praha 8Severozápadní echyStanislav Emingr, e-mail: emingr.st@seznam.cz, adresa: Lidická 77, blok 600, 434 11 MostZápadní echyIng. Jií Žižka - mobil: 737 288 699, e-mail: john@j-zizka.cz, adresa: Pod cihelnou 8, 323 17PlzeJižní echyzatím nebyla založenaVysoinaJaroslav Juda - tel: 566 666 505, mobil: 605 546 135, e-mail: vk.vysocina@email.cz, adresa:Vepová 93, 592 11 Velké LoseniceSeverní MoravaJií Babaa - mobil: 603 702 412, e-mail: jiri.babaca@seznam.cz, Masarykovo nám. 87/10,753 01 Hranice na MoravMoravské pískovcezatím nebyla založenaJižní MoravaIng. Pavel Weisser, mobil: 603 434 570, e-mail: pawelw@volny.cz, adresa: Tmova, BrnoAd 2) Pravidla sportovního lezení na pískovcích - novelizace.Poslední novelizovaná pravidla, schválená VV HS 1.7.1998 vyžadují v nkterých bodech zmn.lenové RVK se dohodli pro následující zmny:- v úvodu Pravidel upozornit že lezení je nebezpený sport a že ani dodržování Pravidel nemžezajistit pro lezce 100% bezpenost. Navrhuji - Upozornní: Lezení je rizikový sport i pidodržování tchto Pravidel.- §1, odst.(2): po schválení novelizace VV HS zmnit datumy,


- v celém znní Pravidel nahradit VK za OVK,- §3, odst.(1): nahradit za: Provozovat lezení na pískovcích je povoleno lezcm jen ve smysluchto Pravidel.Pozn: Zástupce CHKO Jií Hušek pislíbil projednání "právní použitelnosti" Pravidel pro orgányochrany pírody, ve smyslu jejich závaznosti pro všechny lezce bez rozdílu lenství.- §3, odst.(1), písmeno d): Správu CHKO nahradit za - píslušnému orgánu ochrany pírody a ve3. ádku vypustit - nebo ornitologové.- §3, odst.(2), písmeno c): vypustit - s tvrdou podrážkou a - (nap. vibram)- §3, odst.(2), doplnit o písmeno f) používat jakékoli chemické prostedky (nap. Magnézium).- §4, odst.(1), písmeno a): vypustit celý ádek- §4, odst.(3): nahradit - pouze lano i lanové ploché smyky za horolezecké lano a lanové i plochétextilní smyky (dále jen smyky).- §5, odst.(3), písmeno b) odst. 2): vypustit celý ádek- §5 vložit nový odstavec s (-) Obuv - lezeky: používat obuv s hladkou a mkkou podrážkou.- §5 vložit nový odstavec s (-) Horní jištní (lezení ve stylu TR) je povoleno pouze po prstupucesty lenem lanového družstva zdola (lanové družstvo jsou nejvíce ti lezci - neplatí proprvovýstupy).- §6, odst.(5), písmeno a): na konec vty doplnit - (pejištní),- §6, odst.(5), písmeno b): doplnit o - a orgán ochrany pírody (dojištní),- §6, odst.(9): ponechat jen 1. vtu a dále pokraovat vtou - Fixní slaovací prostedek takéslouží k vybudování jistícího stanovišt na vrcholu.- §7,odst.(3), v 5. v vypustit celou vtu v závorce,- §7,odst.(4), v poslední v zmnit slovosled a ve 3. v vydutiny nahradit za díry,- §9, odst.(6) - VV HS nahradit za RVK HS,- §10, odst.(1) - VK HS nahradit za RVK HS- Jednotná pískovcová klasifikace: odst (1) nahradit za Stanovení klasifikace je subjektivnímposouzením lezeckých obtíží na hotové, popsané a zajištné cest a je proto pouze orientaní.U odstavce (3) vypustit slovní komentáe uvedené po pomlce. U peskok je ponechat.Pozn. Další jednání o úprav Pravidel probíhaly mezi leny RVK prostednictvím e-mail.Konená verze, na které se lenové RVK dohodnou, bude pedložena VV HS na nejbližšíjednání.Ad 3 a 5) Provádcí pokyny - pravidel sportovního lezení na pískovcích a nepískovcovýchskalách.Vzhledem k nepítomnost pedsedy BK HS byl vznesen požadavek na urychlené vypracovánímetodických dopis, které budou souástí k pískovcových i skalních pravidel. Mimo jiné by mlymet. dopisy obsahovat: Typy fixních prostedk, typy lepidel resp. tmel, postup osazování(návod) v. výkresu pískovcových kruh, a slaák a vrtaných skob (borhák). Úkol: BK HS,termín: VH HS 2005.Ad 4) Pravidla lezení na nepískovcových skalách - novelizace.Po ptení pravidel RVK došla k závru, že pravidla jsou zastaralá a zbyte složitá. Bylorozhodnuto je celé pepracovat. Úkol: Jarda Juda - pipraví první návrh, termín: konec roku 2004.Pravidla pro lezení v Jizerských horách. Pro velké specifikum tchto pravidel bylo rozhodnuto, že


o pípadné novelizaci resp. návrhu ke zmnám rozhodne OVK Jizersko-lužická na jednání27.11.2004. Do konce roku 2004 informuje pedseda Janko všechny leny RVK HS o výsledku.Ad 6) Školení o jistících prostedcích, zpsobech jejich osazování a odpovdnosti - školeníprovede BK HS ve spolupráci s JUDr. Heinem.Vzhledem k nepítomnosti obou zástupc bylo uinno následující:- krátké školení a seznámení s problematikou jistících prostedk provedl zástupce firmy Raveltik -Josef Straka.- prozatím byl vznesen požadavek na pedsedy OVK, aby urily správce oblastí, kteí budou proosazování jistících prostedk v budoucnu vyškoleni BK HS - viz další bod.Ad 7) Zpsoby a možnosti financování výmny jistících prostedk.Po vyškolení správc budou tito správci vymovat jistící prostedky za odmnu ve výši:- výmna pískovcových kruh a slaák - 150,- K za kus,- výmna vrcholové krabice - 50,-K za kus,- osazení dobíracího díku - 50,- K za kus,- výmna skoby za lepenou skobu (borhák) nebo výmna borháku - 50,- K za kus,Podmínkou je odstranní pvodního vadného jištní. Za vymné jištní bude správce ruit -jakým zpsobem, to stanoví BK HS ve spolupráci s právníky - termín VH HS.Ad 8) Rozpoet centrální RVK - finanní a materiální požadavky na rok 2005.Všechny OVK dostaly za úkol pedložit své nároky do konce roku 2004.Ad 9) Kruhy pro prvovýstupce.Bylo schválena dotace výroby pískovcových kruh pro prvovýstupce. Kruhy budou ke koupi uíslušných vrcholových OVK. OVK bude zajišovat a kontrolovat jejich osazení.Cena jednoho kruhu v. lepidla byla stanovena na 50,- K za kus. Minimální odbr bude 5 kruh =jedna tuba lepidla (tmel). Prvovýstupcovské nýty a osazovací sadu (pistole, vyfukova, kartá asmšovací hubice) hradí prvovýstupce.zné:Stanislav Emingr - prozatimní pedseda OVK, zaslal "Zprávu o innosti OVK SZ echy", ve kteréseznámil se stavem souasných VK a nutností svolat zástupce oblastí a zvolit nové vedení dleplatného Statutu pro OVK.Je nutné urychlen provit a zmapovat stav fixního jištní v Labských pískovcích a navrhnoutešení. V Labských pískovcích byly a jsou používány, nikým neschválené a v Pravidlech nikdypovolené borháky, zejména typu "Kouba". Úkol: BK HS, termín: do VH HS.Zapsal: Petr Hejtmánek


ílohy:1. Tabulka s vymezením - zalenním lezeckých oblastí R do píslušných OVK.2. Pravidla sportovního lezení na pískovcových skalách v echách - návrh novelizace.

More magazines by this user
Similar magazines