IFRS4 phase 2 chapter 6.ppt).pdf

actuaria.cz
  • No tags were found...

IFRS4 phase 2 chapter 6.ppt).pdf

IFRS4 – fáze 2 – kapitola 6Josef Lukášek


Opakování z pedminule• Ti stavební kameny „Current Exit Value“ Penžní toky asová hodnota penz Marže vyžadovaná úastníky trhu za riziko a poskytované služby• Aktiva kryjící pojistné smlouvy Metoda souasných odhad pro pojistné závazky = nejvhodnjší• Úetní jednotkaOceování se mže provádt na úrovni jednotlivých smluv i celého portfolia•Kreditní charakteristiky pojistných závazk CEV by je mla zohledovat•Vše nejspíš záleží na úastnících trhu!!!© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Opakování z minule• Úastníci trhu• Vliv chování pojistník a ocenní závazk 4 pístupy ocenní- 1 – Oekávané chování pojistník není zahrnuto vbec;- 2 – Zahrnutí pouze oekávaného nepíznivého chování pojistník;- 3 – Zahrnutí všech penžních tok, jejichž vyplacení mohou svým chováním pojistnícina pojistiteli vynutit;- 4 – Zahrnutí oekávaného píznivého i nepíznivého chování pojistník.• Pedbžné stanovisko: Schopnost pojistitele získat užitek z chování pojistníkavyplývá ze zákaznického vztahu, ne ze smlouvy.• Úzké spojení smlouvy a zákaznického vztahu opravuje k vykázání vztahu sezákazníky jako aktivum (pi splnní uritých podmínek). -> pístup 4• Vykazování nehmotného aktiva ve výši poizovacích náklad a závazku ve výšipoáteního pojistného by nadhodnocovalo závazek pojistitele•Obchodní spojení a pevody kmen© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Rozsah pednášky podle potu paragraf100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%33742Budepednášeno: 621:25 * 62 / 148= 36 minut 55Pednášeno: 1481h 25 minutObecnéCSOBAllianzKPMGDeloitte0%Celkem paragrafRozdleno do pednášek© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Rozsah pednášky podle paragraf v úvodu100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%40Budepednášeno:1:25 * 62/ 11 =46 minut64Pednášeno:1h 2511minutObecnéCSOBAllianzKPMGDeloitte0%paragraf v úvoduúvod dle kapitol© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Rozsah pednášky podle otevených otázek100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%203Bude 2pednášeno:1:25 * 24/ 10 =17 minutPednášeno:101h 25 minutObecnéCSOBAllianzKPMGDeloitte0%OtázkyRozdleno do kapitol© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Kapitola 6 – podíl na zisku – participating contracts• Odhad všech možných penžních tok nutno modelovat i smluvní amimosmluvní podíly na zisku (policyholders dividends)• IAS 37 požaduje identifikaci existence závazk (pojistitel mže býtsouástí takovéto dohody)• odhad závazku podílu na zisku z výnosu aktiv musí být v konzistenci surením hodnoty podkladových aktiv• kalkulace závazk z pojistných smluv s podílem na zisku a investinísmluv s podílem na zisku musí být shodná• Universal life pojistné smlouvy – odhad výnosu, užitý k odhadu závazkupodílu na zisku• Unit-linked pojistné smlouvy (investiní pojištní) – ohodnocení pasiv,jestliže neexistuje fair value aktiv.• Index-linked pojistné smlouvy – pojistitel nedrží podkladové aktivum atedy by mohlo dojít k pevodu závazk bez soubžného pevodu aktiv.IFRS íká aktiva by mla být pimená k závazkm© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


4 typy pojistných smluv s podílem na zisku(a) participating contracts – smlouvy s podílem na zisku(b) universal life contracts(c) unit-linked contracts – smlouvy investiního pojištní(d) index-linked contracts – smlouvy s participací na vývoji indexu()© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Participating contracts – smlouvy s podílem na zisku -definice• garance ve smlouv + definice podílu na zisku- Podíl na zisku z investic- Podíl na zisku z vývoje kmene• pojistitel má „omezené“ možnosti rozhodnout o výši nebo asurozdlení podíl na zisku (discretion / constraints)• pojistník má právo podílet se na podílech na zisku (policyholderparticipation right)• Participating contract = ‘discretionary participation feature’- (DPF) – IFRS 4 (platné od 1.1.2005)• V této kapitole se nediskutuje definice „podílu na zisku“ - DPF právo na podíl na zisku x volnost pípisu© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Definice DPF - prvky dobrovolné spoluúastiSmluvní právo pijmout jako doplnk k zarueným užitkm následujícídodatené užitky:(a) takové, u nichž je pravdpodobné, že budou významnou ástí celkovýchsmluvních užitk;(b) takové, jejichž ástka nebo termín je smluvn na vli výstavce; a(c) takové, které se smluvn zakládají na:(i) výkonnosti urité skupiny smluv nebo uritého typu smlouvy;(ii) realizovaných a/nebo nerealizovaných investiních výnosech z urenéskupiny aktiv držených výstavcem; nebo(iii) zisku nebo ztrát spolenosti, fondu nebo jiné jednotky, která vystavujesmlouvu.zaruené užitky – platby nebo jiné užitky, na které má uritý pojištnec neboinvestor bezpodmínené právo, jenž nepodléhá smluvní vli výstavce.© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Píklad smlouvy podílu na zisku (z IFRS 4 Phase 2) –obecný pohled• smlouvy bez podílu na zisku- Pedpokládané škody jsou 80 pojistné je 89 (vetn náklad) – margin 9• smlouva s podílem na zisku- Pedpokládané škody jsou 80 pojistné 100 + klauzule o podílu na zisku vevýši nap. 13, pokud škody dopadnou jak se pedpokládá – margin 7- Pokud budou škody do 93 vždy podíl na zisku• známé smlouvy s podílem na zisku- Životní pojištní (s TUM) s pojistnou ástkou pi dožití- Skupinové smlouvy s podílem na zisku v pípad nízkého škodního nebokombinovaného procenta- Penzijní fond© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


3 fáze rozdlení podílu na zisku1. urení ástky k rozdlení (distributable amount )- Nap urení procenta hrubého výnosu (objemu prostedk nebo procenta)2. rozdlení ástek jednotlivým skupinám smlouvám (policyholdersurplus)- Nap. aplikace rzných srážek 85% hrubého výnosu- Aplikace zákonných smluvních i regulatorních požadavk- minimální výnos je požadován bez ohledu na hrubém výnosu3. rozdlení ástky na jednotlivou smlouvu (policyholder dividend)- Implementace podílu do smlouvy – cash, navýšení krytí, snížení pojistného..V bodech 2 a 3 mže být jistá volnost (discretion) ale svázaná smluvnímiregulatorními i tržními omezeními (constrains)© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Poznámky k alokaci podílu na zisku• volnost mže být v bod 1 „distributable amount“ – realizovaný xnerealizovaný zisk• pokud se zisk zrealizuje musí být k rozdlení – omezeno následnbodem 2• nkteré podíly na zisku jsou povinné nkteré lze „použít“ na krytí jinýchztrát – nesolventnost• mže docházet k asovému zpoždní rozdlování podílu na zisku(jedna generace smluv vydlává a jiná participuje)• pojistitel musí rozdlit podíly na zisku dle tzv. „contribution principle“tzn. dle relativního podílu každé smlouvy (penzijní fond)© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Definice závazku• Framework (koncepní rámec) definuje závazek - souasné závazkyplynou z minulých událostí – oekávaný výsledek výplat ze spolenosti,které vyplývají z ekonomických odškodnní tetí stran• útovat o potenciálních podílech na zisku ?• existuje souasný závazek?• IAS 37 Rezervy, podmínné závazky a podmínná aktiva- Legal obligations (závazky vyplývající ze smlouvy)- Constructive obligations (mimosmluvní závazky) – podíly na zisku- vznikly z takových krok podniku, kdy:a) podnik dává zavedeným zpsobem chování, v minulosti zveejnnýmipravidly nebo dostaten konkrétním bžným oznámením tetím stranámnajevo, že urité závazky uzná; ab) v dsledku toho vytvoil podnik u ásti tchto tetích stran reálnéoekávání, že takové závazky budou splnny© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Podmínky k možnosti útovat o podílech na zisku• mluví o tom §15 exposure draft IAS 37- Pi nedostatku právní vynutitelnosti, je nutná jistá opatrnost, pi stanovení možnostitakovýto (souasný) závazek zaútovat. V pípad mimosmluvních požadavk, toto jemožné pouze, když:- (a) spolenost naznaila tetí stran, že akceptuje jisté odpovdnosti,- (b) tetí strana mže dvodn oekávat, že spolenost provede dané odpovdnosti a- (c) tetí strana bude bu profitovat z konání spolenosti nebo utrpí škodu z jejíhonekonání• vyvolání reálného oekávání (naznaení)- Ve smlouv a již pesn i obecn- Marketingové sdlení, letáky, obchodní e apod.- Pojistník platí více v oekávání výplaty podíl na zisku• POZN: Donucení konkurencí není dvod pro tvorbu tohoto závazku© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Pedbžný pohled výboru na smlouvy s podílem na zisku• ocenní závazk by mlo obsahovat potenciální podíly na zisku vkaždém scénái, kde k nim dochází• je vždy na posouzení zda IAS 37 je aplikovatelný• podíly na zisku mohou vznikat z rzných zdroj/typ/oblastí- Pímo jako výsledek finanního výkaz / výsledku (pozor na O&G)- Nepímo/ásten na finanním výsledku (pouze realizované zisky)- Budoucí pojistné, které je zahrnuto do výpot• pravidla by mla být shodná pro všechny typy pojišoven• vždy by mlo být v píloze (disclosure) vše popsáno!© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Oceování smluv s podíly na zisku• dv otevené/problematické otázky oceování- Pístup k O&G- Stanovení diskontní míry• Opce a garance jsou zde asymetrické typy výplaty- píklad: 90% dodateného výnosu dostane pojistník a má garantovánminimáln 100% návratu vkladu- Pro ocenní tohoto je nutné použít „option pricing techniques“, kterázahrnuje ocenní této opce- Odklon od deterministického výpotu ke stochastickému© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Oceování smluv s podíly na zisku• dv otevené/problematické otázky oceování- Pístup k O&G- Stanovení diskontní míry• diskontní míra- dle kapitoly 3 by mla odrážet charakteristiku závazku a ne charakteristikudržených aktiv- U smluv s podílem na zisku mže dojít k propojení mezi aktivy a závazky –nkteré finanní toky ze závazk mohou být závislé na aktivech- Nap. podíl na zisku je definován jako rozdíl mezi výnosem z aktiv avyplaceným plnním ze smrtí© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Universal Life - definiceThe American Council of Life Insurers definice: Celoživotní pojištníumožující po zaplacení poátení splátky platit pojistné kdykoliv a vjakékoliv výši mezi uritým minimem a maximem. Je dovoleno i velmiflexibiln (bez zkoumání zdravotního stavu) si mnit pojištní smrti• Pojistn technické vlastnosti pojistné na úet pojistníka pojistník rozhoduje o výši a asu platby pojištní smrti je financováno z útu pojistníka zmna pojistné ástky bez zdr. Dotazníku jsou strhávány další poplatky z útu pojistníka je umožnno odbytí smlouvy -> hodnota útu – poplatek za zrušení© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Universal Life - definice• Investiní vlastnosti výnos je pevážn pipisován dle rozhodnutí pojišovny na úet pojistníka výnos urený pojišovnou zahrnuje:- výnos z aktiv, podmínky finanního trhu, konkurenní prostedí, oekávánípojistník a požadavky dozoru nebo minimální garance výnos mže 100% záviset na skupin aktiv, které jsou urené k danýmsmlouvám- Zahrnující: minimální zaruené zhodnocení a obsahující management fee(poplatek za správu aktiv)© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Pipsané výnosOtázka: kdy se pipíše výnos z podkladových aktiv• názor: výnos pipisovat podobným mechanismem jako „policyholderdividends“ 3 kroky procesu pipisování podílu na zisku• alternativní názor: „povinnost“ pojistitele je pouze garantovanéminimum a tím oceovat závazky!pedpoklady storen musí ale být konzistentní s takovýmto scénáem• pohled výboru: scéná s minimální garancí nedává použitelnouinformaci pro uživatele mly by se oceovat závazky s podíly na zisku© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Budoucí penžní toky – budoucí pojistné• kapitola 4 budoucí penžní toky by mly obsahovat pouze pojistné,které pojistník musí platit• universal life nepožaduje striktn budoucí pojistné!• výše budoucího pojistného by mohla být nesprávn odhadnuta• výbor se tímto bude ješt zabývat na poli (operationality) aadekvátnosti testu postaitelnosti© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Unit Linked – Investiní pojištníDefinice• podíly – cena podílu interního nebo externího investiního fondu• výnos svázaný s cenou podílu – UL benefits• aktiva náležící UL – separate account• ostatní všechny aktiva pojistitele – general account• Vlastnosti investiního pojištní Za pojistné jsou nakupovány jednotky fondu cena jednotky odráží fair value aktiv poplatky jsou strhávány z fondu pojistné za riziko je strháváno z fondu existují rzné druhy „akumulovaných dluh“ i jiných út na krytíadministrativních a poáteních náklad i speciálního pojistného krytí fondy pevážn oddleny od dalších aktivit pojistitele (rozdíl proti OPF) pojistitel mže nabízet rzné druhy garancí, za tyto je vybírán další poplatek© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Investiní pojištní – otázky• ml by pojistitel rozpoznat podkladová aktiva a píslušné závazky?• standardn pro UL platí : FV aktiva = FV pasiva• co se stane pokud aktiva nemohou být ocenny jako FV?© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


„uznání“ a prezentace „separate account assets“separate account assets:• oddlené aktiva i závazky z rozvahy pojistitele aktiva jsou držena pro pojistníky (berou na sebe investiní riziko) v njakých pípadech s aktivy pojišovna nedisponuje vbec úprava je konzistentní s tím, jak asset manažer zodpovídá za fondy eliminuje se tím nesoulad aktiv a pasiv v P&L, pokud k nmu dochází• souástí rozvahy pojistitele aktiva a závazky jako jedna položka oddlen odostatních všech aktiv (general account) pojišovna kontroluje investiní rozhodnutí oddlení není vhodné, když pojišovna vypoádává všechny závazky ze smlouvy je zde vyšší informovanost uživatel výkaz• souástí rozvahy pojistitele aktiva a závazky a smíchané s ostatními aktivy a pasivy pojišovna kontroluje investiní rozhodnutí oddlení není vhodné, když pojišovna vypoádává všechny závazky ze smlouvy tato možnost spojuje aktiva se stejnými vlastnostmi•Není zde jednoznané doporuení výboru© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Úetní nesoulad aktiv a pasiv v investinímpojištní• standardn FV aktiv = FV pasiv• píklady FV aktiv FV pasiv aktiva nemohou být oddlena obsahují akcie, finanní závazky pojistitelesamotného nebo goodwill podízené spolenosti aktiva mohou být oddlena; neexistuje FV nejedná se o finanní aktiva ajsou definována jako „inventá“ dle IAS2- Jsou oceována nížší z cost a net realisable value existuje FV, ale ocenní je oddleno z P&L (aktiva obsahující budovy pronajatépojišovn k podnikání – IAS 16 Property, Plant and Equipment)• doporuení výboru je FV aktiv = FV pasiv© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Oddlení a ocenní aktiv „separate account“ – náležícíchzávazkm investiního pojištní• Nkolik výjimek proti standardním postupm oddlování a oceováníaktiv rozšíení FV opce v IAS 39 – v pípad pronájmu vlastních nemovitostí tolerování nebo vyžadování od pojistitele oddlit všechny aktiva jako „náležící“investinímu pojištní (treasury shares, goodwill podízené spolenosti) pro zmny v FV vlastních nemovitostí požadovat oddlit tuto zmnu v• tyto výjimky výbor bude zkoumat s ohledem na možnost rozšíeníprincip útování aktiv držených pro jiné subjekty (pojistníky)© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Ocenní závazk z investiního pojištní• pokud aktiva nejsou FV pasíva je nutné také zmnit o tento rozdíl ?- Rozdíl mezi úetní hodnotou a FV hodnotou aktiv se vylouí z pasív NE: je to pouze ad hoc zmna a je to proti obecným principm ocenní ANO: je to použití metody souasné výstupní hodnoty- hodnota vyplacených pasiv je pímo spjatá s zmnou hodnoty aktiv – principinvestiního pojištnínesoulad mezi aktivy a pasivy v pípad pronájmu vlastních nemovitostísob zstane.Dvod není v jiné metodologii ocenní, ale jiném zachycení úetních ástek© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Závr investiního pojištní• výbor preferuje eliminaci nesouladu aktiv a pasiv, které mohouvzniknout neoddlením aktiv investiního pojištní nebo neocenním FVpes P&L odstranní všech nesoulad vnáší nekonzistence do dalších požadavku IFRSs toto naráží na základní cíl stanovení standard na základ princip je možné najít širší pojetí útování aktiv držených pro jiné strany (pojistníky). není jednoznaný názor, jestli je nekonzistence s požadavky IFRS vhodná© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Index-linked pojistní• definice: pojistné závazky nebo finanní závazky jsou spjaty s vývojem „njakého“indexu pojišovna není smluvn vázána držet jako podkladové aktivum daný index- Vzniká zde nekonzistence aktiv a pasiv - Výbor by ml umožnit tuto nekonzistenci nebo umožnit/požadovat pasivaoceovat podobn jako aktiva• Výbor se nebude zabývat touto nekonzistencí pojišovna není povinna držet aktiva musí dojít k nekonzistenci mezi aktivy apasivy (rozdíl proti UL) pi ocenní pasív souasnou výstupní hodnotou je irrelevantní hodnota aktiv pi zaimplementování výjimky by došlo k poteb nových definic a kriterií,dokonce k novému zajišovacímu úetnictví© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Závr - shrnutí• penžní toky musí obsahovat podíly na zisku• IAS 37 definuje smluvní i mimosmluvní závazky• IAS 37 bude zmnn v roce 2008 (na základ exposure draft 2005)• podíly na zisku mohou být dány rznými zdroji: z finanních výkaz a pojišovna pesné pravidlo jedná se o závazek s O&G finanních výkaz a pojišovna rozdluje pouze „nkteré“ ásti – realizovaný xnerealizovaný zisk z budoucího pojistného, kde je ástka jako podíl na zisku• stejná pravidla jsou pro všechny typy spoleností• pro ocenní smluv s podílem na zisku by se mlo používat O&G pi asymetrickém systému výplat penžních tok závislých na aktivech konzistentního s ocenním píslušných aktiv• universal life: oceovat potenciální podíl na zisku• investiní pojištní eliminovat všechny nesoulady mezi ocenním pasiv a aktiv• index linked: nesoulad aktiv a pasiv; dojde k nekonzistenci mezi penosempasiv a aktiv souasná pravidla IFRSs jsou ale vhodná pro takováto aktiva© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Otázky k této kapitoleQuestion 16(a) For participating contracts, should the cash flows for each scenario incorporate anunbiased estimate of the policyholder dividends payable in that scenario to satisfy a legal orconstructive obligation that exists at the reporting date? Why or why not?(b) An exposure draft of June 2005 proposed amendments to IAS 37 (see paragraphs 247–253 of this paper). Do those proposals give enough guidance for an insurer to determinewhen a participating contract gives rise to a legal or constructive obligation to paypolicyholder dividends?Question 17Should the Board do some or all of the following to eliminate accounting mismatches thatcould arise for unit-linked contracts? Why or why not?(a) Permit or require insurers to recognise treasury shares as an asset if they are held to backa unit-linked liability (even though they do not meet the Framework’s definition of an asset).(b) Permit or require insurers to recognise internally generated goodwill of a subsidiary if theinvestment in that subsidiary is held to back a unit-linked liability (even though IFRSs prohibitthe recognition of internally generated goodwill in all other cases).(c) Permit or require insurers to measure assets at fair value through profit or loss if they areheld to back a unit-linked liability (even if IFRSs do not permit that treatment for identicalassets held for another purpose).(d) Exclude from the current exit value of a unit-linked liability any differences between thecarrying amount of the assets held to back that liability and their fair value (even though someview this as conflicting with the definition of current exit value).© Copyright AllianzJosef Lukášek, Allianz pojišovna, a.s., Praha


Dkuji za pozornostjosef.lukasek@allianz.cz

More magazines by this user
Similar magazines