Views
3 years ago

Download PDF version of article - eFOCUS

Download PDF version of article - eFOCUS

manažment iCTTo má,

manažment iCTTo má, samozrejme, za následok aj vývoj mana -žérskeho inštrumentária, kde sa pri nie vždy do -konalom pochopení príslušného manažérskehonástroja presadzuje technologické riešenie uprednostňovanépred skutočným nasadením danéhonástroja.Implementácia ICT je ale úspešná len vtedy,keď plní ciele a dosahuje výsledky, pre ktoré si ichpodnik nechal zaviesť. Stále treba mať na pamätiúlohu informácií a ICT v manažmente organizácie,a to na požiadavku vytvárania (získania), di s -tribúcie a uchovávania tých správnych informáciípožadovaných pre proces rozhodovania a kona -nia. S tým treba pristúpiť k problematike ICT užod samotného procesu výberu, obstarávania a im -plementácie.Trendy, ktoré zaznievajú v poslednom obdobítak naznačujú návrat k pôvodnému zmyslu ICT,ktorý nie je postavený na slove „technológia", alena slovách „informácie“ a „komunikácia“. V naj -bližšom čase teda budeme svedkami pragmatic -kejšieho prístupu podnikov a ich manažérov k vý -beru a implementácii ICT riešení. (tabulka 1)ICT je nutné vnímať len ako prostriedok nazabezpečenie dostatočne kvalitných vstupnýchdát a informácií do celostného systému, ktorýposkytuje manažmentu potrebný rozhľad a prehľad– t. j. inteligenciu.Hlavnými nedostatkami ICT pre manažment je,že dostupné informačné systémy obsahujú častokrátveľký podiel irelevantných a nepotrebnýchinformácií (čo vedie k preťažovaniu, zahmlievaniupodstatných skutočnosti, neprehľadnosti), pričomposkytujú len málo kvalitných, relevantných a premanažérske rozhodovanie využiteľných informácií.VÝZNAM REPORTINGUZískavanie maximálneho objemu dát (napr.z transakčných systémov), fragmentácia a štruktúrovanieinformácii, budovanie samostatnýchdatabáz, či neskôr centrálnych dátových skladov,to boli heslá rozvoja podnikových informačnýchsystémov minulého obdobia. Viedlo to ale k tomu,že kvalita sa nahradila kvantitou. Zvládnutie tohtoobrovského a často nekonzistentného množstvainformácií, to sú výzvy pre súčasné obdobie.Je totiž potrebné opakovane zdôrazniť, že efektívnyje iba taký informačný systém, ktorý naplníinformačnú potrebu manažmentu a ktorý prispejeku skvalitneniu rozhodovacích procesov a podporíinovačný potenciál smerom ku kontinuálnemubudovaniu konkurenčných výhod.Technológie a riešenia je pritom nevyhnutnévnímať len ako prostriedky zabezpečujúce dostatočnekvalitné vstupné dáta a informácie docelostného systému, ktorý poskytuje manaž -mentu potrebný rozhľad a prehľad podporujúcikvalitné rozhodovanie a to tak na operatívnej, akoi strategickej úrovni.Obr. 1: Posun smerom k informačnej spoločnostiFaktory a trendy brániace objemu investícií do ICTzvyšujúce sa nároky na hardvérové vybavenie a teda aj na investície podnikovdo tohto vybavenia (a to tak do obstarávania, ako aj správy a údržby)vysoké náklady spojené so softvérovými riešeniami (základné licencie,technická a servisná podpora, dodatočné rozšírenia, atď.)nárast finančnej náročnosti implementačných projektov(na služby spojené s implementáciou)zložitosť (a nejednotnosť v prístupe) vo výpočtoch rentabilityinvestícií do ICT (ROI in ICT)v neposlednom rade aj prebiehajúca finančná kríza, ktorá prinútipodniky k vyššej dôslednosti a rozvážnosti pri investičnom rozhodovaníTab. 1: Posun smerom k informačnej spoločnostiFaktory a trendy zvyšujúce záujem o nové ICT riešeniazmena pohľadu na význam a dôležitosť informácií pre manažérsku prácu(posun ku komplexnému a systémovému pohľadu na podnik a podnikanie)nástup controllingových – dopredu orientovaných informačných modelov(záujem o modely tvorby informácii o budúcnosti)zvýšený záujem o hodnotné informácie, umožňujúce aktívneovplyvňovať operatívnu aj strategickú výkonnosť podnikupotreba zvýšenia prehľadnosti a vypovedacej hodnoty informácií(online reporting, vizualizácia)zvyšujúce sa tempo zmien, zostrujúca sa konkurencia,prevaha ponuky nad dopytom a tak neustále hľadanie novýchforiem zvyšovania konkurencieschopnostieFOCUS 4/200859

manažment iCTObr. 2: Jeden z controllingových pohľadov na videnie informácií v súvislostiachJedným zo spôsobov vysporiadania sa s in for -mačnými potrebami manažmentu je aj podni kovýreporting, ktorý možno pokladať za jeden z naj -starších nástrojov manažérskych informač nýchsystémov. Dá sa definovať ako (polo-) automatic -ký podnikový proces alebo funkcionalita, ktoráposkytuje (na pravidelnej alebo príležitostnejbáze) požadované informácie. Pravidelný repor -ting väčšinou využíva preddefinované sché my,príležitostný (ad-hoc) reporting od po vedá na špe -cifické otázky užívateľov.Vzhľadom na meniace sa prostredie a infor mač -né potreby manažmentu (pri stále nových prí le ži -tostiach a hrozbách) je z pohľadu manažmentučo raz väčší záujem najmä o formy ad-hoc re por -tingu. Ten môže prebiehať v dvoch formách: On-demand reporty (reporty na vyžiadanie, mi -moriadne reporty) – neštandardné reporty, vy -hotovované na vyžiadanie – po obsahovej a pre -zentačnej stránke sú jednoduchšie a „trefnej šie”.Sú podporované Data Miningovými techno ló gia -mi. Časová odozva medzi požiadavkou a re por -tom je dlhšia, ale výstupná kvalita je vysoká. Online reporty – reporty si vytvárajú manažérina základe svojej aktuálnej informačnej potreby.Ide o prehľadnejšiu a promptnejšiu formazískavania informácií (do procesu nie sú za -komponovaní informační technici). Sú podpo -rované OLAP a Business Intelligence technológiami.Keďže budúcnosť (podnikových výsledkov,pod nikateľského prostredia, konkurencie) je v sú -časnosti predvídateľná len s určitou mierou prav -depodobnosti, manažéri kladú pri ICT zvýšenénároky nie len na kvalitu, ale aj na interpretova -teľnosť informácií potrebných na manažérskerozhodovanie.DOPREDU A V SÚVISLOSTIACHTreba si uvedomiť, že informačné systémy v tejpodobe, ako ich poznáme, obsahujú najmä histo -Obr. 3: Kvalitatívne odlíšenie úrovní dáta, informácie, vedomosti (poznatky), znalosti, inteligenciarické dáta (resp. informácie o minulosti a sú čas -nosti), pričom manažéri potrebujú svojimi roz -hodnutiami aktívne ovplyvňovať budúcnosť.Manažérska teória už istý čas ponúka prostredníctvomnástrojov operatívneho a strategickéhocontrollingu východisko v hľadaní „dopredu vy po -vedajúcich“ informácií, pričom odpoveď je najmävo videní stavu „v súvislostiach“. V sú vislostiach,kde manažéri na základe zadefinovaných kauzálnychvzťahov vidia dopady svojich rozhodnutí,vidia vzájomné súvislosti medzi prebiehajúcimitrendmi, vidia previazanosť statických a dy na mic -kých veličín, vidia podnikový systém komplexnea multidimenzionálne.Ďalším z manažérskych smerov, ktorý už dlhšiepoukazuje na potrebu vnímania kvalitatívnehoposunu medzi úrovňami dát a informácií je aj zna -lostný manažment. Teória znalostného manaž -mentu jasne hovorí, že dáta nie sú informácie,informácie nie sú vedomosti a vedomosti nie sú toisté ako znalosti.V súčasnosti sa ide ešte ďalej a definuje sa za tiaľposledná úroveň, ktorou je inteligencia.Toto hierarchické odlíšenie jednotlivých kvalitatívneodlišných úrovní je prospešné aj vzhľadomna uvedomenie si potreby hierarchizácie podni -kového informačného systému vo vzťahu s úrov -ňou špecifických informačných potrieb jednot li -vých stupňov manažmentu.Pre vrcholový manažment by mal informačnýsystém poskytovať komplexné informácie, pri ná -šajúce súhrnný prehľad o podnikovej činnosti,zatiaľ čo pre nižšie stupne by mal poskytovať in -formácie konkrétne a detailné. Aj preto vrstva ma -nažérskeho informačného systému pozostávanajmä z reportingovej, vizualizačnej (dashboard,cockpit) a analytickej zložky. Možnosti, formy akoaj kvalita jednotlivých zložiek sa v priebehu vývojapostupne menili (vyvíjali), ale podstata ostalaa aj naďalej ostane zachovaná.BUSINESS INTELLIGENCETermín Business Intelligence nie je nový. Užv roku 1989 ho definoval analytik spoločnostiGartner Group Howard J. Dresner. OznačenímBusiness Intelligence pomenoval sériu konceptova metód určených na skvalitnenie rozhodnutífirmy, čím z tohto pojmu urobil zastrešujúci po -jem pre všetky nástroje na podporu rozhodovaniazaložené na dátach. Business Intelligence sa totižprimárne definuje ako „manažérska filozofia“postavená na vnímaní hodnoty informácií, a nieako technológia či technologické riešenie. Vy chá -dza sa tu z modelu dáta-informácie-vedomostiznalosti-inteligencia,keď práve posledná úroveňje z pohľadu manažérskeho rozhodovania (špe -ciál ne to platí pre strategickú úroveň) dôležitáa najhodnotnejšia. Okrem pojmu Business In tel -ligence sú na rovnakom princípe postavené ajkoncepty Competitive Intelligence, Market In tel -ligence, Customer Intelligence, či Financial Intel -ligence.Business Intelligence umožňuje manažérompodnikov kvalitne sa rozhodovať. Pracuje s inter -nými ale aj externými dátami, nad ktorými reali -zuje súbor kauzálnych analýz. Ich výsledkom tak60 eFOCUS 4/2008

Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF Version - UNESCO Islamabad
Download: PDF version (704 kb) - Ain o Salish Kendra
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
View/save PDF version of this document - La Strada International
Time Share (Polish version).pdf - Miller Canfield
presnimi/download PDF file - hirc.botanic.hr, Department of Botany ...
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS