VÝZVA PRE OŠETOVATEĽSTVO – CERTIFIKÁT KVALITY - naše ...

vusch.sk

VÝZVA PRE OŠETOVATEĽSTVO – CERTIFIKÁT KVALITY - naše ...

VÝZVA PRE OŠETOVATEĽSTVO– CERTIFIKÁT KVALITY -naše skúsenosti so zavádzanímindikátorov kvalityAnna MÉSZÁROSOVÁĽubica VLASATÁ


Hlavný zámer poskytovaniazdravotnej starostlivosti voVÚSCH a.s.:• Poskytnúť každému pacientovi také služby,ktoré budú viesť k zlepšeniu jeho zdravotnéhostavu a kvality života• Zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania askvalitňovania úrovne poskytovania zdravotnejstarostlivosti, ubytovania a stravovaniapacientov v rámci celého reťazca procesov vnašej organizácií


Hlavný zámer poskytovaniazdravotnej starostlivosti voVÚSCH a.s.:• Kontinuálny rast organizácie• Ambíciou ústavu je stať sa špičkovýmpracoviskom s pôsobnosťou nie len v rámciregiónu, ale poskytovať kvalitné služby ajzahraničným klientom (emigrantom,cudzincom)


Systém manažérstva kvality(SMK)• SMK je spôsob riadenia organizácieso zameraním m na kvalitu výstupnéhoproduktu/služby– zdravotnejstarostlivosti• VÚSCH a.s. sa pripravoval a získalcertifikáciu systému manažérstvakvality podľa normyISO 9001:2000


Proces získavania certifikácie SMK:1. zavedenie systému manažérstva kvality voVÚSCH a.s.2. predcertifikačný audit podľa normyISO 9001:20003. certifikáciu systému manažérstva kvality


ISO 9001:2000ISOInternational Organization for Standardization• Medzinárodnrodná organizácia pre normalizáciu• Založenená v roku 1947• Vytvorila 15 000 medzinárodnýchštandardov,ktoré ovplyvnili väčšinu vpodnikateľských aktivít t ačinnosť štátnych tnych inštittitúcií.


Dôvody budovania SMK voVÚSCH a.s., Košice• Zákon 538/2005: Ukladázdravotníckym organizáciciám m zaviesťa udržiavaiavať SMK, ktorý v princípepezodpovedá norme ISO 9001:2000.Navyše e musí obsahovať údaje ododržiavaniavaní štandardnýchdiagnostických, terapeutickýchpostupov a štandardnýchošetrovateľských postupov.


Dôvody budovania SMK voVÚSCH a.s., Košice• Zvýšenie kvality poskytovanýchslužieb• Ochrana pracovníkov(dodržiavanie predpisov a postupov)• Obchodné meno a image organizácie• Vybudovanie a udržanieknow-howorganizácieVÚSCH a.s. sa do 1.4.2007 musel preukázazať plánom zavádzania SMK.


Benefity z budovania SMKvo VÚSCH a.s.:Zvyšovanie kvality poskytovania ošetrovateľských služiebOchranapracovníkov,aj celejorganizácieDodržiavaniepredpisov,postupov aošetrovateľskýchštandardov naoperačnej sáleZlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacientaZvýšenie spokojnosti pacientaZlepšenieobchodnéhomena acelkovéhodojmuorganizácie –“image“Vybudovanie a udržiavanie know – howv ošetrovateľskej praxi a v prácisestier na operačnej sále


Ako sa v praxi prejavuje SMK?Dodržiavanie platných zákonov pre ošetrovateľstvoDôsledné vedeniedokumentácie(podpisy,pečiatky,inform. súhlasy)Je nutnévypracovať adodržiavaťprocesuálne aštrukturálneštandardyZlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacientaZvýšenie spokojnosti pacientaSystematickývýberindikátorovkvality a ichvyhodnocovaniena OSPravidelnéaudityRealizovanie nápravných opatrení,zlepšovať fungovanie kvality


Dokumentácia SMKJe umiestnená na intranete – lokálnejsieti VÚSCH, kde má každý svojeprihlasovacie meno a heslo adokumenty nájde podľa svojhopracovného zaradenia


Jednorázové rúškovanie:


AuditJe kontrola štandardizovanýchpostupov, stanovenie základnýchzásad, postupov a zodpovednostipre plánovanie.


Najčastejšie otázky auditorov:•Sú všetci zamestnanci preškolení z politiky kvality?•Sú všetci zamestnanci preškolení z prevádzkovéhoporiadku , organizácie práce, kolektívnej zmluvy, príručkykvality, ošetrovateľských procesov, nariadení o odpadoch?•Sú zamestnanci preškolení zo štrukturálnych aprocesuálnych štandardov výkonu na OS?•Vykonáva sa hygienická sanitácia podľa hygienickoepidemickéhorežimu na pracovisku?•Sú z toho záznamy, dokumentácia a zápisy o kontrole?•Sú záznamy z objednávania liekov, šijacieho mat. a ŠZM?•Sú lieky, šijací materiál a ŠZM v lehote expirácie?•Sú rozpisy služieb personálu na pracovisku v poriadku?


•Sú vykonané na OS (interné a hygienickou) službou stery?•Sú na pracovisku sterilizátory?•Sú vedené záznamy o sterilizácii?•Sú na OS germicídne žiariče?•Vedie sa evidencia ich prevádzky?•Nakladá sa s odpadom podľa vypracovaných predpisoch?•Je nebezpečný odpad označený identifikačným listom?•Sú identifikačné listy a záznamy umiestnené naviditeľnom mieste?•Nakladá sa s chemikáliami podľa požiadaviekprevádzkového poriadku pre nakladanie s chem. faktormi?•Sú servisné knihy prístrojov na OS na viditeľnom mieste?•Sú všetky tlačivá čitateľné?•Sú všetky zošity anotované?•Sú všetky záznamy podpísané?


•Je oper. program v poriadku (údaje o pac., dátum,podpis)? Vedú sa kompletné záznamy zdravotnej aošetrovateľskej starostlivosti?•Sú záznamy o spotrebe zdravotného, šijacieho, a ŠZM vporiadku?•Je vypísaný a priložený zoznam setov pri každej operácii?•Je operačná kniha v poriadku?•Je vypísaný záznam o operácii v poriadku?•Sú pracovníci na OS ustrojení podľa predpisu?•Nosia zamestnanci identifikačné karty?


Najvýznamnejšie prínosy SMK prenašu kliniku z praktického pohľadu:1. Zjednotila sa ošetrovateľská dokumentácia slekárskou dokumentáciou – vznikla spoločnázdravotná dokumentácia2.Vedie sa veľmi presná a prísna evidenciavýkonov3.Klinika cievnej chirurgie vypracovalaformované súhlasy pacienta s operáciou


Náš budúci indikátor kvality


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!!!

More magazines by this user
Similar magazines