wytyczne ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi dla agencji ... - KSOW

ksow.pl

wytyczne ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi dla agencji ... - KSOW

I. BENEFICJENCI POMOCY TECHNICZNEJ1. Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontrolii oceny stopnia realizacji ProgramuMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujące zadania związane z zarządzaniem,monitorowaniem, wdrażaniem, kontrolą i oceną stopnia realizacji Programu oraz zadania jednostkikoordynującej;Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizująca zadania agencji płatniczej, zadaniazwiązane z wdrażaniem pomocy technicznej oraz której delegowano zadania instytucjizarządzającej;Ministerstwo Finansów realizujące zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej orazwłaściwego organu;Prezes Urzędu Zamówień Publicznych realizujący zadania związane z przeprowadzaniem kontrolizamówień publicznych na wniosek instytucji zarządzającej;samorządy województw (urzędy marszałkowskie lub Wojewódzkie Samorządowe JednostkiOrganizacyjne), którym delegowano zadania instytucji zarządzającej oraz agencji płatniczej;Agencja Rynku Rolnego, której delegowano zadania instytucji zarządzającej oraz agencjipłatniczej;Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, której delegowano zadania instytucji zarządzającejoraz agencji płatniczej.2. Schemat II: Działania informacyjne i promocyjneMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;Agencja Rynku Rolnego;Samorządy Województw (Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Samorządowe JednostkiOrganizacyjne);Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.3. Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów WiejskichJednostka Centralna - Sekretariat Centralny usytuowany w MRiRW;Jednostki Regionalne - Sekretariaty Regionalne usytuowane w Samorządzie Województwa(Urzędzie Marszałkowskim lub Wojewódzkiej Samorządowej Jednostce Organizacyjnej).4

More magazines by this user
Similar magazines