Katalog podsumowujący wojewódzki etap konkursu Agroliga 2012

dodr.pl

Katalog podsumowujący wojewódzki etap konkursu Agroliga 2012

Zapraszam do zapoznania się z wynikami wojewódzkiegoetapu konkursu AgroLiga 2012.W niniejszym biuletynie prezentujemy uczestnikówi laureatów w dwóch kategoriach. Pierwsza toRolnicy – osoby prowadzące gospodarstwo rolnesamodzielnie lub wraz z rodziną. Druga to Firmy –przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym,zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym,świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlemśrodkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn,pasz (również gospodarstwa wielkoobszarowe).Do konkursu zgłoszonych zostało 11 kandydatów,w tym w pierwszej kategorii – 7 gospodarstw, a w drugiej– 4 podmioty.Dzięki konkursowi możliwe jest zidentyfikowanie najlepszych praktyk i rozwiązańna rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz ludzi, których możnazaliczyć do liderów rozwoju lokalnego naszego regionu. Mistrzowie Wojewódzcyzostali zgłoszeni do drugiego etapu konkursu na szczeblu krajowym, jako nominacido tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2012. Konkurs zrealizowano na szczebluwojewódzkim w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich2012-2013.Zapraszam do zapoznania się z biuletynem. Wyróżniający się rolnicy indywidualnii firmy są wizytówką dolnośląskiej wsi.Z poważaniemWłodzimierz ChleboszCzłonek Zarządu WojewództwaDolnośląskiego3


Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich Dolnego Śląska oraz organizowaniekursów z zakresu przedsiębiorczości, należy do zadań Dolnośląskiego OśrodkaDoradztwa Rolniczego we Wrocławiu.Pokazywanie dobrych wzorców do naśladowania w obszarze rolnictwa oraz ludzi,którzy jako liderzy rozwoju lokalnego naszego regionu są dobrym przykładem dla środowiskawiejskiego, jest jedną z najskuteczniejszych metod promowania rozwoju obszarówwiejskich.W tegorocznej edycji konkursu AgroLiga 2012 wzięło udział 7 rolników oraz 4 firmy prowadzącedziałalność na terenie województwa dolnośląskiego.Organizatorami wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga są Dolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz, od 2010 roku, Urząd Marszałkowski WojewództwaDolnośląskiego. Tegoroczną edycję konkursu zrealizowano w ramach Planu DziałaniaKrajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012–2013.Uroczyste podsumowanie wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga 2012, na którymwręczone zostaną laureatom nagrody i okolicznościowe dyplomy odbędzie się 20 listopadab.r. w DODR we Wrocławiu.Organizatorami ogólnopolskiego konkursu są Stowarzyszenie AgroBiznesKlubwe współpracy z Redakcją Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. Patronat nad AgroLigą2012 objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego.Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2012 w kategoriachRolnicy i Firmy. Krajowy finał XX edycji konkursu AgroLiga 2012 odbędzie się w I kwartale2013 roku.5


Wyciąg z regulaminu wojewódzkiego konkursuAGROLIGA 2012Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi2012 w kategoriach Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą jereprezentowali na szczeblu krajowym. Konkurs jest realizowany w ramach Planu DziałaniaKrajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiegoi przyczynia się do promowania rozwoju obszarów wiejskich i naszego regionu poprzezupowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnegomających wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa.Do rywalizacji nie mogli przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji oraz MistrzowieWojewódzcy AgroLigi z lat 2007-2011.Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmowane były przez Powiatowe Zespoły DoradcówDODR we Wrocławiu lub bezpośrednio w Dziale Przedsiębiorczości Wiejskiego GospodarstwaDomowego i Agroturystyki.6 do kategorii Rolnicyzalicza się wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną.Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcejitp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowadziałalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,agroturystyka, itp.) pod warunkiem, że dochody uzyskiwane z tej działalności nie przewyższajądochodów z podstawowej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogąznaleźć się gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilneekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które niemają ziemi i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi. do kategorii Firmyzalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym, czyli na tereniedanego województwa i ościennych i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym,świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcjąmaszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwarolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.W obu kategoriach, na wybór Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego będzie miała wpływestetyka obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz płynność finansowa.Mistrzowie Wojewódzcy w obu kategoriach konkursowych: Rolnicy i Firmy zostaną zgłoszeniprzez DODR we Wrocławiu do drugiego etapu konkursu na szczeblu krajowym, jakonominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2012.


Sylwetki uczestników konkursu zostaną opublikowane w miesięczniku Twój DoradcaRolniczy Rynek, w biuletynie KSOW, na stronach internetowych DODR we Wrocławiui KSOW. Zostaną zaprezentowane także podczas innych imprez organizowanych w tymokresie przez DODR we Wrocławiu oraz Sekretariat Regionalny KSOW w Urzędzie MarszałkowskimWojewództwa Dolnośląskiego.Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2012 odbędzie się w drodzegłosowania: uczestników imprez promocyjnych organizowanych przez DODR w okresiejego trwania, czytelników miesięcznika Twój Doradca Rolniczy Rynek oraz osoby odwiedzającestronę internetową Ośrodka www.dodr.pl, poprzez wypełnienie aktywnego formularzaumieszczonego na stronie oraz oceny dokonanej przez członków Komisji Konkursowej.7


Uczestnicy konkursu AGROLIGA 2012 kategoria ROLNICYWanda i Zdzisław NicpońŁugi gm. Wąsosz, powiat górowski– hodowla bydła mlecznegoWioletta i Adam PaluszekUniejowice, gm. Zagrodno, powiat złotoryjski– produkcja roślinnaJoanna i Roman JachymPustelnik, gm. Marciszów, powiat kamiennogórski– hodowla bydła mlecznegoBogumiła i Aleksander MyśkoJaroszówka, gm. Chojnów, powiat legnicki,– ferma danieliAgnieszka i Marcin GawendaKonary, gm. Udanin, powiat średzki,– produkcja roślinnaGrażyna i Józef KowalskiKliszów, gm. Rudna , powiat lubiński– produkcja roślinnaTeresa i Adam CaputaMuszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki– produkcja roślinna kategoria FIRMYKutzmann s. c.Gola Wąsoska, gm. Wąsosz, powiat górowskiwłaściciel – Sz. L. M. Kutzmannprofil produkcji – sportowe i rekreacyjne powozy konneZakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Gluten – Zbigniew ŚlusarczykWłosień k/Lubania, powiat lubański,profil produkcji – młynarstwoGrupa Producentów Agrofam Sp. z o.o.prezes – Stanisław BoruckiWarta Bolesławiecka, powiat bolesławieckikierunek produkcji – ziarno zbóż i nasion roślin oleistychRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. T. Kościuszki w Tomkowicachprezes – Teresa WłoszczyńskaTomkowice, gm. Strzegom, powiat świdnickikierunek produkcji – produkcja roślinna – zboża, rzepak, kukurydza na ziarno8


Wizytówki gospodarcze uczestników konkursuAGROLIGA 2012 na Dolnym Śląskukategoria ROLNICYWanda i Zdzisław NicpońŁugi, gm. WąsoszProwadzą gospodarstwo o powierzchni160 ha, specjalizujące się w hodowli bydłamlecznego. Obora jest objęta kontroląużytkowości mlecznej metodą A4 orazrodowodowej, prowadzonej przez PolskąFederację Hodowców Bydła i ProducentówMleka w Warszawie. Gospodarstwo współpracujez Mazowieckim Centrum Hodowlii Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Uzyskiwanaśrednia wydajność mleka kształtuje sięna poziomie 9000 l rocznie od sztuki. Stadoliczy 83 krowy dojne, 40 jałówek cielnychi 20 jałówek do 20 miesięcy oraz 45 cieląt.Gospodarstwo od kilku lat reprezentujepowiat górowski na wojewódzkiej wystawiezwierząt hodowlanych w Piotrowicach. Wystawianezwierzęta otrzymały tytuły czempionówwystaw w Piotrowicach i w Opolu.W produkcji roślinnej głównymi uprawamisą kukurydza na kiszonkę, trwałe użytkizielone, jęczmień i pszenica. W gospodarstwieuzyskiwane są plony zbóż na poziomie70 dt/ha. Rolnik posiada komplet maszynrolniczych do uprawy roślin paszowych oraznowoczesne silosy do przechowywaniazbiorów. Bazę paszową stanowi kukurydzana kiszonkę, trwałe użytki zielone oraz zboża.Zboża w gospodarstwie przeznacza siędo sporządzania pasz treściwych dla bydłamlecznego. Za dotychczasowe osiągnięciarolnik został odznaczony przez MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką Zasłużonydla Rolnictwa.9


Wioletta i Adam PaluszekUniejowice gm. ZagrodnoProwadzą samodzielnie gospodarstworolne od 1996 roku. W tym czasie jego powierzchniawzrosła z 6 do 72 ha. To gospodarstwoz produkcją roślinną. Głównymiuprawami są zboża, rzepak i ziemniaki.Rolnicy stosują najnowsze odmiany i technologieprodukcji roślinnej. Efektem sąwysokie plony – pszenica ozima 65 dt/ha,jęczmień jary – 45 dt/ha, rzepak ozimy –40 dt/ha oraz ziemniaki – 400 dt/ha.Gospodarstwo posiada komplet maszynrolniczych do uprawy i zbioru roślin.Państwo Paluszek urządzili ładnyogród z wydzielonym kącikiem rekreacyjnym.W latach 2005, 2006 i 2009 braliudział w gminnych i powiatowych konkursachna Najładniejszą zagrodę – zawszew czołówce wyróżnionych gospodarstw,a w 2006 otrzymali wyróżnienie w wojewódzkiejedycji konkursu.10


Jolanta i Roman JachymPustelnik, gm. MarciszówProwadzą rodzinne gospodarstwo rolneo powierzchni 63,5 ha, specjalizujące sięw hodowli bydła mlecznego. Uzyskiwanaśrednia wydajność mleka to 7500 l rocznieod sztuki. Pogłowie bydła liczy 50 sztuk,w tym 22 krowy dojne rasy polska czerwono-białaoraz 28 sztuk młodego bydłaopasowego. W 2011 roku rolnik wybudowałwolnostanowiskową oborę z halą udojową,Inwestycja była realizowana w ramachdziałania Modernizacja gospodarstwrolnych PROW 2007-2013. Gospodarstwoprowadzi działalność w warunkach górskichna glebach IV i V klasy.Głównymi uprawami na gruntach ornychsą zboża, uprawiane na powierzchniok. 12 ha (jęczmień jary, owies, żyto ozimei mieszanki zbóż). Cała produkcja roślinnaprzeznaczana jest na pasze dla zwierząthodowlanych. Trwałe użytki zielone stanowią48,5 ha. Dodatkowym źródłem dochodówgospodarstwa jest półhektarowaszkółka roślin ozdobnych oraz 1,5-hektarowaplantacja świerka srebrzystego.Córka gospodarzy Alicja prowadzicertyfikowany Ośrodek Górskiej TurystykiJeździeckiej, afiliowany przez PTTK, z czteremakońmi pod siodło. Gospodarstwostanowi bazę dydaktyczną dla studentówi uczniów szkół rolniczych, odbywają się turównież praktyki i staże.Za dotychczasowe osiągnięcia rolnikzostał odznaczony przez Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi odznaką Zasłużonydla Rolnictwa oraz branżowym odznaczeniem– Zasłużony dla spółdzielczości mleczarskiej.11


Bogumiła i Aleksander MyśkoJaroszówka, gm. ChojnówPaństwo Myśko prowadzą fermę danielina całej powierzchni swojego gospodarstwa.To wyłącznie użytki zielone. Na fermieutrzymywanych jest łącznie około 650danieli. Stado zarodowe liczy ok. 220 łańi 100 byków. Materiał hodowlany pochodziz polskich linii hodowlanych. Gospodarstwopołożone wśród łąk i lasów posiadadoskonałe warunki do utrzymywania tychzwierząt. Daniele przebywają w trzechogrodzonych siatką kwaterach, wydzielonychna powierzchni 132 ha pastwisk. Kwaterysą połączone wspólnym korytarzemprzepędowym. Na każdej kwaterze znajdujesię wiata chroniąca zwierzęta przed słońcemi wiatrem.Hodowla jest prowadzona pod nadzoremweterynaryjnym. Zwierzęta pochodzącez gospodarstwa mają certyfikat ekologicznejprodukcji.Państwo Myśko prowadzą także gospodarstwoagroturystyczne.Latem daniele przebywają na pastwisku,gdzie mają zapewniony dostępdo wody i lizawki. Zimą na kwaterachumieszczane są paśniki do dokarmianiazwierząt sianem i mieszanką zbożowąoraz paszami wzbogaconymi w witaminyi składniki mineralne.12


Agnieszka i Marcin GawendaKonary, gm. UdaninWspólnie gospodarują od 1997 roku.Po przejęciu gruntów od rodziców powiększyliareał gospodarstwa, któregopowierzchnia wynosi dziś 200 ha gruntówornych (110 ha to własność rolników).Podstawowym kierunkiem jestprodukcja roślinna, głównie zboża, któresą uprawiane na powierzchni ok. 120 ha.W tym roku pszenicą ozimą obsianych jest115 ha, rzepakiem 50 ha, kukurydzą na ziarno20 ha oraz burakami cukrowymi 15 ha.Uzyskiwane plony roślin uprawnych w gospodarstwieznacznie przekraczają średnieplony uzyskiwane w powiecie i wynoszą– pszenica ozima – 65-75 dt, rzepak ozimy– 35-40 dt, kukurydza – 80-110 dt oraz burakicukrowe – 650-750 dt.Rolnicy korzystają z dostępnych funduszypomocowych, przeznaczając środkina modernizację zaplecza produkcyjnego.Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowanei wyposażone w nowe maszyny i narzędziaumożliwiające bezpieczne, sprawnei terminowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych.Cały park maszynowy znajdujesię pod zadaszeniem (garaże-wiaty).Gospodarstwo dysponuje własnym zapleczemmagazynowym do przechowywaniapłodów rolnych. Są to silosy zbożowe z systememzaładunki i rozładunku oraz odpowiednioprzygotowane magazyny płaskie.W 2010 roku gospodarstwo zdobyłowyróżnienie w wojewódzkiej edycji konkursuna Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.Otoczenie gospodarstwa jest estetycznei funkcjonalne urządzone. Podwórzeutwardzone, zabudowania gospodarcze sązadbane i w dobrym stanie technicznym.Całość upiększają ogródki i skalniaki.13


Grażyna i Józef KowalscyKliszów, gm. RudnaProwadzą gospodarstwo rolne na dobrymkompleksie glebowym pszenno-żytnim– specjalizują się w produkcji roślinnej.Głównym kierunkiem produkcji jest uprawazbóż i rzepaku. Średnie uzyskiwanew gospodarstwie plony wynoszą dla pszenicyozimej 63 dt/ha, rzepaku 36 dt/ha.Zabudowania gospodarskie są estetyczniei funkcjonalnie urządzone.Państwo Kowalscy przejęli gospodarstworolne w 1984 roku od rodzicówi teściów. Podejmowane przez rolnikówdecyzje inwestycyjne sprawiły, że gospodarstwozajmuje dziś powierzchnię 80,5UR z czego 60% to grunty własne. Funduszeunijne, umożliwiły wymianę sprzęturolniczego. Rolnicy przywiązują dużą wagęprzykłada do stanu budynków zapleczaprodukcyjnego i obejścia.14


Teresa i Adam CaputaMuszkowice, gm. CiepłowodyProwadzą gospodarstwo rolne o łącznejpowierzchni 185 ha UR (84 ha towłasność). Działalność rolnicza jest ukierunkowanana produkcję roślinną. Główneuprawy to pszenica, rzepak oraz kukurydza.Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesnemaszyny, niezbędne do wykonywaniaprac polowych i zabiegów agrotechnicznychod uprawy do zbioru roślin.Rolnicy stosują najnowsze odmiany i technologieprodukcji roślinnej. Uzyskiwaneplony są znacznie wyższe od średnich w regioniei kształtują się na poziomie – zbożaok. 80 dt/ha, rzepak ozimy 40 dt/ha orazkukurydza na poziomie 10-12 dt/ha.Państwo Caputa planują przekazaniegospodarstwa synowi, który pomagaw jego prowadzeniu. Nowy dom mieszkalnyjest oddzielony od części produkcyjnejgospodarstwa, a jego otoczenie estetycznezagospodarowane. Sprzęt rolniczy jestprzechowywany pod wiatą wybudowanąw części gospodarczej zagrody.Rolnicy korzystają z funduszy pomocowych,przeznaczając je środki na modernizacjęzaplecza produkcyjnego.15


kategoria FIRMYFirma Kutzmann s. c.Sz. L. M. Kurtzmann,Gola Wąsowska, gm. WąsoszSpółka powstała w 1994 roku. Od początkudziała jako mała firma rodzinna,gdzie wiedza jest przekazywana z pokoleniana pokolenie. Zarządza nią SzymonKutzmann, który z synami Markiem i Maciejemkieruje wszystkimi działami przedsiębiorstwa.Siedziba i oddział produkcyjnyznajdują się w starych magazynachzbożowych w miejscowości Gola Wąsoska.Od dwóch lat firma, znana na europejskimrynku, jako Dolnośląska Fabryka PowozówKonnych, prowadzi również oddział handlowyw Górze.Spółka produkuje rekreacyjne i sportowepowozy konne. Cel, który sobie stawiato tworzenie bezpiecznych, nowoczesnych,ale prostych w obsłudze bryczek, którychużytkowanie sprawi przyjemność klientom.Sprzedaje powozy do Rosji, USA, Japoniioraz większości krajów europejskich. FirmaKutzmann zatrudnia 30 pracowników,a roczna produkcja to około 300 bryczek.Niewielkie rozmiary i nowoczesny park maszynowypozwalają na elastyczne reagowaniena potrzeby rynku. Od kilku lat spółkawytwarza także części zamienne do powozówkonnych i świadczy usługi takie, jakpiaskowanie metalu, lakierowanie proszkowe,toczenie CNC, produkcja i hartowanieresorów, cięcie i wycinanie plazmą CNC,spawanie oraz usługi ślusarskie.Firma Kutzman jest również aktywnana rynku maszyn i urządzeń rolniczych dla16


zwierząt pociągowych. Największym projektem,który zrealizowała w tym zakresiejest Equitract 25. To rodzaj traktora. Jegogłówną siłą napędową jest koń, ciągnącyza sobą maszynę z 25 konnym silnikiemKoheler, który moc 25 KM bez straty przekładana nowoczesny silnik hydrauliczny,węże i WOM. Produkcja takich maszyn mapomóc w zachowaniu ras koni zimnokrwistych,które nie są już wykorzystywaneprzez rolników.Firma bierze udział w lokalnych wystawachi dożynkach promujących region.W 2004 roku została laureatem V edycjiogólnopolskiego konkursu Sposób na sukcesw kategorii Firmy Rodzinne. Osiągnięciemspółki są także wysokie lokatyzawodników powożących bryczkami wyprodukowanymiw przedsiębiorstwie podczasmistrzostw kraju lub świata w tej kategorii.Właściciele spółki planują otwarciezagranicznego oddziału handlowego.17


Grupa ProducentówAgrofarm Sp. z o.o.Warta BolesławieckaSpółka Agrofarm powstała w kwietniu2008 roku, jako grupa produkująca zbożai nasiona roślin motylkowych. Jej udziałowcamijest pięciu rolników z powiatu bolesławieckiego.Celem wspólnego działania jest poprawaefektywności gospodarowania. Ułatwia todostosowanie profilu produkcji rolnej i jakościproduktów do potrzeb rynku oraz wspólnąorganizację sprzedaży i zaopatrzenia w środkido produkcji. Głównym przedmiotem działalnościGrupy jest sprzedaż produktów rolnychwyprodukowanych w gospodarstwachjej członków – pszenicy, rzepaku, kukurydzyi jęczmienia. W pierwszym roku działalności,za pośrednictwem Agrofarm sprzedano6 518 ton ziarna zbóż i roślin oleistych. Dziękiwspólnemu działaniu rolnicy wykorzystalimożliwość uzyskania wsparcia finansowegona inwestycje. W tym roku ukończyli wspólneprzedsięwzięcie, umożliwiające magazynowaniei przygotowanie ziarna do sprzedaży.Zaplecze magazynowo-suszarniczo-czyszczącejest wyposażone w laboratorium do przeprowadzaniaanaliz jakości ziarna.19


Rolnicza Spółdzielnia ProdukcyjnaTomkowice, gm. StrzegomRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna imieniaTadeusza Kościuszki w Tomkowicachpowstała w 1953 roku. Pół wieku później,w październiku 2002 roku, została wpisanado Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawowądziałalnością Spółdzielni, zatrudniającejpiętnastu członków, jedną osobę będącądomownikiem oraz jednego pracownikanajemnego, jest produkcja roślinna.Działalność rolnicza jest prowadzonana 430 ha UR. W 2011 roku pszenica ozimauprawiana była na powierzchni 124ha, a uzyskane plony wyniosły ponad69 dt/ha, pszenicę jarą uprawiano na 20ha, uzyskując plon na poziomie 63,3 dt/ha, rzepak uprawiany był na powierzchni96,5 ha i plonował na poziomie 28,3 dt/ha,a kukurydza na ziarno uprawiana na 89,7ha dała 106 dt/ha. Wartość sprzedaży produkcjiroślinnej wyniosła ponad 2,5 mln zł,co oznacza, że każdy hektar uprawianejziemi przyniósł 5 853 zł przychodu, a wartośćtzw. dniówki obrachunkowej wyniosła7 zł.Spółdzielnia prowadzi również działalnośćpozarolniczą. To głównie handel detalicznyartykułami spożywczymi i przemysłowymi,prowadzony w trzech sklepach.Uzyskana w ciągu roku marża wyniosła ok.670 tys. zł, co stanowi ponad 27% wartościsprzedaży.Spółdzielnia inwestuje znaczącą częśćprzychodów w maszyny rolnicze. W ciąguostatniego roku na inwestycje przeznaczonoponad 1 mln zł. Za te pieniądze kupionokombajn zbożowy, agregat uprawowo-siewnyoraz ścierniskowy, rozsiewaczdo wapna i nawozów, zaprawiarkę do nasionoraz zrealizowano inwestycje w budynkii budowle, aby poprawić estetykęotoczenia i warunki pracy.20


Wyniki konkursu AGROLIGA 2012na Dolnym ŚląskuWojewódzka Komisja Konkursu AgroLiga 2012 powołana przez Dyrektora DODRwe Wrocławiu zatwierdziła listę uczestników konkursu pod względem zgodności z kryteriami,przeliczyła liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów przez internetna ekwiwalent punktowy (za każde 100 głosów kandydat otrzymał 1 punkt) oraz dokonałaoceny uczestników. Jury oceniało wyniki produkcyjne, estetykę obejścia, płynność finansowąi perspektywę rozwoju (gospodarstwa, firmy).Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w drodze głosowania przezinternet: na stronie http://www.dodr.pl/I/news/072012/4/index.shtml /SONDA.pl/21


Uczestnik konkursu AGROLIGA 2012kategoria ROLNICYliczba oddanychgłosówliczba dodatkowychpunktówWanda i Zdzisław Nicpoń – ŁUGI 235 2,35Wioletta i Adam Paluszek – UNIEJOWICE 489 4,89Jolanta i Roman Jachym – PUSTELNIK 406 4,06Bogumiła i Aleksander Myśko– JAROSZÓWKA13 0,13Agnieszka i Marcin Gawenda – KONARY 475 4,75Grażyna i Józef Kowalski – KLISZÓW 472 4,72Teresa i Adam Caputa – MUSZKOWICE 4 0,04kategoria FIRMYKutzmann s.c. – GOLA WĄSOSKA 9 0,09ZPUH Gluten Zbigniew Ślusarczyk – WŁOSIEŃ 1 0,01Grupa Producentów Agrofam Sp. z o.o.– WARTA BOLESŁAWIECKA107 1,07RSP im. T. Kościuszki – TOMKOWICE 146 1,46Łącznie oddano głosów 2 357Tytuł Mistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2012 zdobyli:w kategorii ROLNICYWanda i Zdzisław Nicpoń z Ługów w gminie Wąsosz, powiat górowskiw kategorii FIRMYZPUH Gluten Zbigniew Ślusarczyk z Włosienia w gminie Lubań, powiat lubańskiTytuł Wicemistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2012 zdobyli:w kategorii ROLNICYWioletta i Adam Paluszek z Uniejowic w gminie Zagrodno, powiat złotoryjskiw kategorii FIRMYFirma Kutzmann s. c. Sz. L. M. Kurtzmannz Goli Wąsoskiej w gminie Wąsosz, powiat górowski22


Mistrzowie WojewódzcyAGROLIGI z lat 2007-2011Kategoria RolnicyA G R O L I G A 2007Lucyna i Stanisław MroczekLutomia Dolna, gmina Świdnicapowiat świdnickiA G R O L I G A 2008Weronika i Tadeusz GajurGierałtowiec, gmina ZłotoryjaPowiat złotoryjskiKategoria FirmyFirma Handlowo Produkcyjna Majaz Sobina, gmina Polkowiceprezes Janusz BurejKrajowy Wicemistrz AgroLigi 2008A G R O L I G A 2009Małgorzata i Henryk FitaKędzie, gmina Żmigródpowiat trzebnickiAgrohandel s. j. Anna i Ireneusz Plecetyz LegnicyKrajowy Wicemistrz AgroLigi 2009A G R O L I G A 2010Elżbieta i Tadeusz RotkiewiczTarpno, gmina Niechlóworaz Włodków Dolny, gmina Górapowiat górowskiFirma Doraze Sławęcic w powiecie górowskimprezes Tadeusz PodgórskiKrajowy Wicemistrz AgroLigi 2010A G R O L I G A 2011Jolanta i Janusz DziekanWierzowice, gmina Krośnicepowiat milickiPPHU Rydełkoz Goli Górowskiej w powiecie górowskimprezes Czesław Rydełkiewicz23


24WydawcaUrząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoDepartament Obszarów Wiejskich i RolnictwaWydział Obszarów Wiejskichul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-1450-411 Wrocławtel. 71 776 91 64, 71 776 98 53, 71 776 90 11faks 71 776 98 52OpracowanieDolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiuul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocławtel. 71 339 80 21/22, faks 71 339 79 12www.dodr.plAutorRyszard TargoszDział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowegoi Agroturystyki, DODR we WrocławiuProjekt i skład komputerowyEwa KutkowskaDział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, DODR we WrocławiuRedakcjaAgnieszka SiegelDział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, DODR we WrocławiuNakład1000 sztuk

More magazines by this user
Similar magazines