Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

pojistnyobzor.cz
  • No tags were found...

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Vážení čtenáři,právě se vám dostává do rukou první číslo časopisuPojistný obzor. Od letošního roku se z měsíčníkustává čtvrtletník ve zcela novém stylu – s pravidelnýmirubrikami a větším obsahem.Časopis s šestaosmdesátiletou tradicí zastáváv oblasti tištěných odborných médií naprosto jedinečnouroli. Současně je i jediným specializovanýmperiodikem, které se zabývá pojišťovnictvím.Tuto historickou tradici nadále ctíme a chceme jirozvíjet. Moderní doba, rychlost předávání informacía rozvoj elektronických médií nás, Českouasociaci pojišťoven coby vydavatele, přesvědčila,že nastal vhodný čas změnit koncepci časopisusměrem k lepší přehlednosti i dynamice jeho podoby.Našim záměrům jsme věnovali více než půlroku intenzivní práce.Snahou Pojistného obzoru je publikovat různénázory významných odborníků a zástupců státnísprávy vztahující se k pojištění, regulaci i dohledu.Tyto příspěvky o situaci nejen informují, alepředevším ji hodnotí. Názorová platforma vzniklav prvním čísle hned na několika místech, nejvícepak ale v rozhovorech s osobnostmi, které chodpojistného trhu do značné míry ovlivňují. V rubrice„Na aktuální téma“ naleznete interview s Ing. MilanemŠimáčkem, náměstkem ministra financí.Hovořili jsme s ním zejména o právě probíhajícíchlegislativních změnách, jež se českého pojišťovnictvíbezprostředně dotýkají. Jakou variantuhodlá ministerstvo financí prosazovat napříkladv rámci řešení důchodové reformy, se dočtetena stranách 4 a 5. Naše první číslo se samozřejměvěnuje i stále aktuální reformě zdravotnictví.Možnosti, které do současného systému zdravotnípéče dokážou vnést komerční pojišťovny,skvěle analyzuje v článku „Lze si pojistit zdraví?“Mgr. Petr Bohumský. Ke stejnému tématu se vyjádřili náměstek ministra zdravotnictví MUDr. PavelHroboň, M. S. Vyčerpávající interview o pojistnýchpodvodech nám poskytnul předseda Sekceprevence pojistného podvodu ČAP, Ing. Pavel Východský.To jsou ale jen některé články z obsahunového čísla…Vůbec poprvé si mohou o tom, co se právě dějev českém pojišťovnictví, přečíst i anglicky mluvícíčtenáři v rubrice Insurance Digest. Pro české čtenářejsme do této části přiložili slovníček vybranépojistné terminologie.Za významnou přidanou hodnotu pro čtenářečasopisu ještě považuji moderní design a intuitivníčlenění témat, které jim usnadní orientaciv textech.Přeji si, aby Pojistný obzor byl pro Vás vždy zárukouzdroje zajímavých informací a příjemnéhočtení.Tomáš SíkoraFoto: ČAPDear readers,You are holding in your hands the very first issueof the re-launched magazine Pojistný Obzor(The Insurance Horizon in English). The formerPO monthly has been transformed into a quarterlyand prides itself with a brand new style, regularsections and broader contents.With its 86-year-long tradition, our magazine hasplayed a unique part among professional printedmedia. In fact, it is the only periodical on theCzech market that deals with the insurance industry.We don’t intend to disrupt this long historicaltradition. On the contrary, we want to develop itsfull potential. New aspects of life, the speed ofinformation and the growth of electronic mediahave convinced the Czech Insurance Association(CIA), the PO’s publisher, that it is time to givethe magazine a new image to make it more dynamicand better structured. With this in mind,we worked hard for more than six months to developa new version of the magazine.The aim of Pojistný Obzor is to publish the opinionsof distinguished professionals and representativesof public administration with regardto insurance, regulation and supervision. Thesearticles include not just information but also assessmentof the issues in question. This effort isreflected in the very first topics, which offers interviewswith people who significantly influencethe insurance market.The “Current Issue” section includes an interviewwith Milan Šimáček, deputy minister of financeof the Czech Republic. We spoke to himnamely about the latest legislative changes thathave an immediate impact on the Czech insuranceindustry. On pages 4 and 5, for instance,you will find out which alternative of the pensionreform the Ministry of Finance is going to uphold.Of course, our first issue could not leave asidethe highly topical reform of public health care.“Is It Possible to Insure Health?” by Petr Bohumskýis a brilliant analysis of private insurancecompanies and the possibilities they can bringto the contemporary health care system. On thesame topic, we spoke with M.D. Pavel Hroboň,deputy minister of health for health insurance ofthe Czech Republic. Pavel Východský, the headof the Section of Prevention of Insurance Fraudin CIA, talks in great detail about insurance fraud.And these are just a few examples from the contentsof the current issue…For the first time ever, the “Insurance Digest”section offers English-speaking readers the opportunityto read news from the Czech insuranceindustry. Czech readers might find helpful theglossary of selected insurance terminology.Personally, I believe that the modern design andintuitive sectioning of topics enable easier orientationin the text, representing an outstandingadded value of the magazine.I hope that the PO will become a respectedsource of interesting information and pleasantreading for you.Tomáš SíkoraNa aktuální téma Pojistný obzor 1/2008 3


Na aktuální témaFoto: MF ČRStát již nebude levnou kořistíMarcela Kotyrovámanažer komunikace a vzděláváníČeská asociace pojišťoveNIng. Milan Šimáčeknáměstek ministra financíexkluzivně pro Pojistný obzorRok 2007 znamenal pro pojišťovnictví poměrněnáročné období především z hlediska přípravy legislativníchzměn. Do českého právního systémubylo potřeba implementovat hned několik směrnicEU. Z tohoto důvodu Česká asociace pojišťoven(ČAP) zpracovala pro státní správu v rámci přípravykonkrétních zákonů desítky analýz a argumentů.Za klíčovou je považována zejména novela zákonao pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, díky níždošlo k několika kvalitativním úpravám – zejménav rámci vyšší pojistné ochrany a vymáhání pojistnéhou neplatičů. I v letošním roce lze očekávat, žedojde díky novelizaci k posunu dalších zákonů, konkrétněnapříklad u zákona o pojišťovnictví. Náměsteksoučasného ministra financí Milan Šimáčekposkytnul Pojistnému obzoru exkluzivní rozhovor,ve kterém zhodnotil nejen loňský rok. Zejména sezaměřil na zásadní změny bezprostředně spojenés pojišťovnictvím. Jaké trh v roce s osudovou osmičkouna konci čekají?Pane náměstku, ministerstvo financí má za sebourok, který byl výrazně spojený s připravovanouvládní reformou veřejných financí. Můžetenám sdělit to, co považujete za největšíúspěch ministerstva v loňském roce?Na prvním místě uvedu zmiňovanou první fázi reformy,která má za cíl zvrátit negativní trend ve vývojiveřejných financí. Jsem rád, že se nám podařiloprosadit změny daňového systému – ten budevíce motivační a bude méně trestat aktivitu a píli.Současně jsme v systému zachovali výraznou solidaritubezdětných směrem k rodinám s dětmi.Zmínit bych měl také novelu zákona o rozpočtovémurčení daní, která odstraňuje problematickéskokové přechody mezi velikostními kategoriemiobcí, čímž se zamezí „kupčení s obyvateli“, a kteráposiluje příjmy především malých obcí. Celkemobecním rozpočtům přináší 4,6 miliard korun navíc.Mezi úspěchy bych dále rozhodně zařadil vyřešeníněkterých mezinárodních arbitráží jako napříkladPetrcíle nebo Kratochvíl. Ministerstvo v těchto případechuplatňovalo agresivní přístup, který vysílájednoznačný signál: stát již nebude levnou kořistí,jako tomu bylo za minulých vlád.Říká se, že osmička na konci letopočtu je pronás Čechy osudová. Podle mnohých přinášímimořádné přelomové události. Jaký budepodle Vás rok 2008 pro českou ekonomiku?Máme se těšit na nějaké převratné změny?Žádné převratné změny nečekám. Domnívámse, že česká ekonomika bude pokračovatve slušném tempu růstu. I když bude poněkudmenší než dosud, což vyplývá z její pozice nadpotenciálním produktem, kterou nelze dlouhodobědržet bez projevů této nerovnováhy– myslím tím inflačních tlaků. Co se týče daní,ministerstvo financí připravuje věcný návrh úplněnového zákona o dani z příjmu. Lze jej označitza převratnou změnu. Jeho účinnost se ale plánujeaž od roku 2010.Vzhledem k zaměření Pojistného obzoru senelze nezeptat: co přinese letošní rok do oblastipojišťovnictví. Jaké legislativní úpravypřipravujete?Čtenáři Vašeho časopisu jistě vědí o dvou významnýchzměnách v legislativě soukroméhopojišťovnictví. Tou první je transpozice takzvanépáté motorové směrnice do zákona o pojištěníodpovědnosti z provozu vozidla. Pokud budelegislativní proces probíhat bezproblémově,pak zákon nabude účinnosti 1. června 2008.Z hlavních navrhovaných změn bych namátkoupřipomněl navýšení minimálního limitu pojistnéhoplnění pro škodu na věci, a to ze současnéhranice 18 milionů korun na 35 milionů Kč bezohledu na počet poškozených. Významné jetaké rozšíření plnění z garančního fondu, jestližeškodu způsobí nezjištěné vozidlo, za které odpovídánezjištěná osoba. V případě těchto škodjiž nebude vyloučeno právo na plnění za věcnouškodu, pokud se ze stejné škodné události plnízávažné škody na zdraví.Druhou změnu přináší návrh zákona o pojišťovnictví...Ano, významně se do něj promítá zejména směrniceo zajištění, která současně mění i základnípodmínky týkající se životního a neživotníhopojištění a zásadně mění i doplňkový dohlednad činností pojišťoven a zajišťoven ve skupině.Nový zákon o pojišťovnictví dále upravuje činnosttuzemských a zahraničních zajišťoven proto,že v původním zákonu vůbec nebyla upravena.Ministerstvo financí s profesními asociacemi konzultujejak koncepční záměry, tak i přípravu nové legislativy.Spolupráci s nimi proto považuje za významnou.Snahou ministerstva financí bylo také maximálnězákon zpřehlednit a doplnit jej o souvisejícíprováděcí vyhlášky. V zásadě zákon nově upravuječinnost zajišťoven na území České republikyvčetně zavedení principu jednotného pasu prozajišťovny v zemích Evropského hospodářskéhoprostoru. Zákon ještě zjednodušuje nabýváníúčastí v pojišťovnách i zajišťovnách a zpřísňuje,ale současně také zpřehledňuje pravidla provýkon dohledu ČNB. V neposlední řadě zavádíněkteré povinnosti pojišťoven směřující k většíinformovanosti spotřebitelů. Jedná se o novýzákon, který nahrazuje zákon stávající a platit byměl začít od 1. září 2008.4 Pojistný obzor 1/2008 Na aktuální téma


Řada profesních asociací, které působí načeském trhu, aktivně podporuje projektyiniciované ministerstvem financí. V čemobecně spatřujete přínos ve spolupráci s těmitosdruženími a asociacemi?Profesní sdružení jako například Česká asociacepojišťoven hrají bezpochyby významnou roli,protože zastupují subjekty finančního trhu naveneka současně jsou přirozenými autoritamiuvnitř, mezi svými členy. Především jsou paktěmi, kdo ví o poskytování finančních produktůa služeb nejvíce – je to jejich práce. Proto s nimina ministerstvu financí konzultujeme jak našekoncepční záměry, tak i přípravu nové legislativy.Jako vhodný příklad spolupráce v této oblastimohu uvést projekt finančního vzdělávání.Můžete jej čtenářům představit podrobněji?V závěru roku 2006 jsme se rozhodli přijít s koncepčnímpřístupem ke zvyšování finanční gramotnostina celonárodní úrovni. Domníváme se,že toho lze dosáhnout jedině zapojením všechzainteresovaných stran, ať už státu, spotřebitelůnebo subjektů finančního trhu. Z naší iniciativyvznikla Expertní skupina pro finanční sektor,která vytváří nezávislou platformu pro diskusinad koncepčními otázkami ochrany spotřebitele.Spolupráce byla opravdu nutná. Přestožena trhu existovala řada vzdělávacích projektů,tyto projekty fungovaly izolovaně. Nebyly nijakkoordinované a nesdílely společné koncepčníIng. Milan ŠimáčekNáměstek ministra financí ČR,sekce finanční trhNarozen: 25. června 1963 v PrazeDosažené vzdělání:Absolvent ČVUT, Fakulta strojní, oborekonomika a řízení (1982–1987)Dosavadní praxe:• září 2005–září 2006 Poradce bankovnírady, Česká národní banka• září 2000–září 2005 Člen prezidia,Komise pro cenné papíry (od dubna 2004do října 2004 úřadující předseda)• září 1999–současnost Lektor – katedraměnové politiky a teorie, Fakulta financía účetnictví, Vysoká škola ekonomickáv Praze• 1995–srpen 2000 Ředitel sekce derivátůa nových produktů, Burza cennýchpapírů Praha• 1995 Vedoucí oddělení rozvoje, Burzacenných papírů Prahaprvky. Proto se tato pracovní skupina podílelana vytvoření Strategie finančního vzdělávání,pomáhala s formulací konkrétních standardůfinanční gramotnosti či vymezení cílových skupina jejích specifik. Projekt chápeme jako běhna dlouhou trať, nicméně prvním a naprosto zásadnímkrokem je počáteční společná diskuse.Za pravdu nám dává mimo jiné i Evropská komise,která v nedávno zveřejněných principechpřístupu k finančnímu vzdělávání doporučujezapojení subjektů finančního trhu.Jako jeden z příkladů spolupráce s profesnímisdruženími bych jmenoval nedávno spuštěnývzdělávací portál www.financnivzdelavani.cz. Na jeho vzniku se podílelo hned několikasociací, které podpořilo ministerstvo financíspolečně s ČNB. Web napomáhá věcně a bezreklamy na jednotlivé produkty či služby účastníkůprojektu zlepšovat informovanost čtenářůa nabízí jim například rady jak postupovat v typickýchživotních situacích.Vzhledem k nepříznivému demografickémuvývoji se asi všichni shodneme na tom, žedůchodová reforma je v České republice nevyhnutelná.Považujete tzv. opt-out (nebolivystoupení z veřejného systému) za vhodnouformu pro důchodový systém?Jedná se o alternativu, která má své velké výhody.Umožňuje občanům, aby se rozhodli, jak naložís určitou částí svých úspor. Mohli by si buď menší• 1994 Vedoucí burzovní seance, Burzacenných papírů Praha• 1991 Vedoucí manažer sekce privatizaceprůmyslu, Ministerstvo pro privatizacia správu národního majetkuOdborná činnost:• 2003–2005 Výbor pro koordinaci dohledunad finančním trhem – člen Výboru• 2000–2004 Výbor pro makléřské zkoušky– předseda• 2002–2005 Řídící výbor pro vytvořeníkoncepce legislativní úpravy účetnictvía aplikace IAS• 2003–2005 Výbor evropských regulátorůfinančních trhů (CESR) – člen Výboru• 2002–2005 Světová organizacedozorových institucí finančních trhů(IOSCO) – člen IOSCOPublikační činnost:Průvodce kapitálovým trhem (učebnice),Czech Business and Trade Euro, Ekonom,Hospodářské noviny, aj.Politická činnost:Není členem žádné politické stranyčást pojistného spořit sami na sebe a vyvázat částprostředků ze státního nemotivačního přerozdělovacíhopilíře důchodů. Nebo pokud nebudou důvěřovatsoukromým finančním institucím, mohli byzůstat pouze ve státním průběžném pilíři s tím, žeby více nesli důsledky demografických změn, kteréna průběžný pilíř časem dopadnou.S velkou pravděpodobností se v budoucnostize státu převede větší část zodpovědnostiza zajištění na stáří nebo zabezpečení zdravotnípéče na samotné občany. Významnější rolibudou hrát i finanční produkty typu životníhopojištění. Jaký je Váš názor na současný systémdaňových úlev v oblasti životního pojištěnía penzijního připojištění?Ministerstvo financí chce motivovat občanyk tomu, aby si naspořené finanční prostředky jednorázověnevybírali, ale aby preferovali měsíčnívýplaty ke svým penzím.Předpokládáte do budoucna další změnyv této oblasti?Jak jsem již zmínil, připravujeme nový zákon o daniz příjmu, který bude nutno podrobit důkladné diskusi.Součástí dialogu bude i „inventura“ všechmožných výjimek a úlev. Nechtějte ale po mně,abych tuto diskusi začal přes média.Jak vidíte současnou pozici českého pojišťovnictvía pozici pojišťoven z hlediska jejich stabilitypro finanční trh?Po zásadních transformačních změnách českéekonomiky se soukromé pojištění stalo nedílnousoučástí finančního trhu. Na rozdíl od jiných sektorůtato transformace nebyla zatížena finančnípomocí státu s určitými výjimkami. Pojištění sehrávánezastupitelnou úlohu při ochraně životaa zdraví občanů, umožňuje uchování majetkovýchstatků, eliminuje výkyvy v procesu výroby,distribuce a spotřeby, čímž významně přispíváke stabilitě a rozvoji národního hospodářství. Jakopříklad můžu uvést výrazný podíl soukromýchpojišťoven na likvidaci následků povodní v roce1997 nebo 2002.V důsledku vytváření dočasně volných finančníchprostředků, které slouží k budoucí úhradě vzniklýchzávazků z pojištění, vystupují pojišťovny a zajišťovnyna kapitálovém trhu jako významní investoři.České pojišťovnictví tak zaujímá z hlediska objemuaktiv dlouhodobě druhou pozici za bankovnímsektorem, proto je pokládám za velmi významnýa důležitý článek celého finančního trhu v Českérepublice. Všeobecně pojištění přispívá k vytvářenívětších jistot, které se pozitivně promítají v celkovémpodnikatelském klimatu.Pane náměstku, děkujeme Vámza rozhovorNa aktuální téma Pojistný obzor 1/2008 5


Legislativa a právoDohled nad pojišťovnictvímv novémIng. Ondřej Huslarsekce licenčních a sankčních řízení ČNBIng. David Rozumeksekce dohledu nad finančním trhem ČNBDohled nadpojišťovnictvím prošelv posledních třech letechřadou organizačníchzměn. Jeho současnéuspořádání fungujeod 1. ledna 2008.V rámci restrukturalizace dohledu nad finančnímtrhem došlo k 1. dubnu 2006 k integraci Úřadustátního dohledu v pojišťovnictví a penzijním připojištění(dále jen Úřad) do struktury ČNB (byldříve součástí Ministerstva financí). Zároveň došlok začlenění do té doby samostatně fungujícíKomise pro cenné papíry (KCP, dále jen Komise).Úřad prošel v posledním období na Ministerstvufinancí, stejně jako zbytek ministerstva, personálnímauditem, jehož výsledkem bylo zeštíhlenípočetního stavu téměř na polovinu.Cílem integrace orgánů dohledu nad finančnímtrhem do ČNB bylo zejména:• Převzetí institucí a začlenění jejích zaměstnancůdo organizace ČNB,• sjednocení firemní kultury uvnitř dohledu ČNBs dohledem nad bankovnictvím,• zachování bezporuchového výkonu dohledu nadvšemi dohlíženými subjekty finančního trhu.Z hlediska začlenění do organizační struktury bylzachován sektorový přístup. Z Komise byla vytvořenasekce regulace a dohledu nad kapitálovýmtrhem a z Úřadu vznikla sekce regulace a dohledunad pojišťovnami.Který model je optimální?Integrace obou subjektů v letech 2006 a 2007 proběhlaúspěšně. Nicméně již na počátku roku 2007bylo zřejmé, že je potřeba provést další změny,které vytvoří další předpoklady pro sjednocení postupůuplatňovaných při dohledu nad dohlíženoučástí finančního trhu, resp. přístupu k dohledu nadfinančním trhem obecně. Při hledání vhodnéhoorganizačního modelu posuzovala Česká národníbanka různé varianty, které byly založeny jakna funkcionálním, tak na sektorovém modelu.Po zevrubné diskusi byl zvolen funkcionální modelorganizačního uspořádání, který nejvíce odpovídalzáměrům ČNB.Nově vytvořená organizační struktura zachovalarozvržení dohledu do tří sekcí. Ty jsou dále členěnypodle základních činností dohledu, kterými jsoupříprava regulace, licenční a sankční řízení a výkondohledu na dálku i na místě. Uvedený diagram nadalší straně jasně ukazuje, že samotné sekce dohleduse člení na dalších 11 odborů:• Sekce regulace a analýz finančního trhuzahrnuje odbor regulace finančního trhu, který sezabývá tvorbou a připomínkováním právních předpisů,právních stanovisek a celkovou metodickoupodporou dohledu. Odbor analýz finančního trhupřipravuje nejrůznější zprávy a souhrnné analýzyo situaci na finančním trhu a odbor podpory dohleduse věnuje podpůrné činnosti dohledu zaměřenémj. na věcnou správu systémů a tvorbuvýkaznictví.• V sekci licenčních a sankčních řízení fungujeodbor licenční, který řeší všechny licenční otázkyve vztahu k dohlíženým osobám působícímna finančním trhu. Odbor cenných papírů a regulovanýchtrhů se zaměřuje především na problematikuemitentů cenných papírů, a to nejenz finančního sektoru. Odbor sankčních řízení jepak v rámci správních řízení určen k vynucovánípostupu dohledu.• Sekce dohledu nad finančním trhem zahrnujetři odbory dohledu na dálku a další dva odborydohledu na místě. Mezi odbory dohledu na dálkupatří odbor dohledu nad úvěrovými institucemi,který dohlíží nad bankami a družstevními záložnami.Odbor dohledu nad kapitálovým trhem dohlížínad obchodníky s cennými papíry, subjekty kolektivníhoinvestování, penzijními fondy, organizátoryregulovaných trhů, provozovateli vypořádacíchsystémů a investičními zprostředkovateli.Odbor dohledu nad pojišťovnictvím mána starosti dozor nad pojišťovnami a pojišťovacímizprostředkovateli. Do kategorie odborůna místě se řadí odbor kontroly řízení rizik. Tense zaměřuje na kontrolu obezřetnostních pravidelu všech subjektů finančního trhu. Odborkontroly pravidel jednání a odborné péče kontrolujejednání se zákazníky finančních institucía devizový dohled.Funkcionální model byl v rámci uvedené organizačnístruktury doveden až na úroveň jednotlivýchodborů. V praxi to znamená, že příslušné činnostijsou vykonávány vůči všem regulovaným subjektůmfinančního trhu, resp. v případě odborupodpory dohledu pro všechny útvary dohledu.Nové uspořádání dohledu nad finančním trhem poskytujeČNB možnost efektivnějšího uplatňování jednotnéhopřístupu k regulaci finančního trhu jako celku.Výjimku tvoří jen „odbory dohledu na dálku“, kdeČNB z praktických důvodů zachovala sektorovéčlenění. Oblast pojišťovnictví tak pokrývá výšeuvedený sektorově orientovaný odbor dohledunad pojišťovnictvím.Jednotný přístup k regulacifinančního trhuHlavním důvodem, proč došlo v rámci ČNB k novémuuspořádání dohledu nad finančním trhem,byla zejména možnost efektivnějšího uplatňováníjednotného přístupu k regulaci finančního trhujako celku. Nejde přitom jen o nastavení srovnatelnýchregulatorních podmínek k podnikání pro celýfinanční sektor, ale rovněž o další sjednocování6 Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo


nástrojů a přístupů dohledu, vybudování společnérizikové a tématické mapy celého finančního trhu.Nové uspořádání by mělo vést k celkově vyššíefektivitě dohledu.Organizační struktura vybraných sekcí ČNBČNB v roce 2008 hodlá systematicky využívatpřednosti nového uspořádání. Jejich celkové naplněnílze sice očekávat v delším časovém horizontu,nicméně již po prvním měsíci fungovánínové organizace dohledových činností je zřejmé,že první benefity přijdou záhy. Nový průběh dohledovýchprocesů (jejich „streamlining“) bude kontinuálněpřinášet další zhodnocení nové organizacedohledu.Sekce regulace a analýzfinančního trhuOdbor regulacefinančního trhuOdbor analýzfinančního trhuSekce licenčnícha sankčních řízeníOdbor licenčníOdbor cenných papírůa regulovaných trhůSekce dohledu nadfinančním trhemOdbor dohledu nadúvěrovými institucemiOdbor dohledu nadpojišťovnictvímNový zákon o pojišťovnictvíOdbor podporydohleduOdbor sankčních řízeníOdbor dohledu nadkapitálovým trhemNejpodstatnější změnou v pojišťovnictví v roce2008 bude zcela nový zákon o pojišťovnictví,který připravuje Ministerstvo financí. Dohledovésekce ČNB se již nyní připravují na práci s novýmzákonem tak, aby jakmile vstoupí v platnost, dokázalyvyužít jeho možností k efektivnějšímu výkonudohledu.Zdroj: ČNBOdbor kontrolyřízení rizikOdbor kontroly pravideljednání a odborné péčeObecné zásady pro hodnocenídopadů regulace (RIA)Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.specialista legislativní sekceČeská asociace pojišťovenZlepšit tvorbu regulace:to je hlavní cíl, který siklade RIA. Vždy se alemusí zvažovat, zda bynebylo vhodnější využítjiných prostředků, než jeregulace právní.Vláda České republiky přijala svým usnesenímč. 877 ze dne 13. srpna 2007 obecné zásadypro hodnocení dopadů regulace (tzv. „RegulatoryImpact Assessment“, ve zkratce RIA) s účinnostíod 1. listopadu 2007. Tyto obecné zásadyse vztahují na tvorbu v zásadě všech právníchpředpisů, které se připravují v souladu s Legislativnímipravidly vlády. Podstatné je, že vláda kladeznačný důraz na kvalitu regulace. Pokud tedybude regulace zvolena jako nejvhodnější řešení,měla by vykazovat určité kvalitativní ukazatele(principy). Za takovéto principy kvality regulacelze například považovat:• PřiměřenostRegulace by se měly provádět, jen pokud jeto opravdu nutné. Přijatá opatření mají odpovídatdanému riziku a identifikovaným a minimalizovanýmnákladům. Před samotnýmpřijetím regulace musí být zváženy všechnymožnosti, jak dosáhnout politických cílů. Dálese musí např. zvážit proporce jednotlivých foremregulace.• OdpovědnostZ regulace by mělo být dostatečně zřejmé,kdo komu a za co zodpovídá. Měl by existovatznámý, dobře dostupný, spravedlivýa účinný systém žalob (stížností) a odvolání.Regulace nesmí např. z(ne)výhodňovat některésubjekty na trhu.• KonzistencePři přípravě nové regulace by se mělo vycházetz již existujících nebo plánovaných regulací,ať již národního, unijního nebo mezinárodníhopůvodu. Regulace musí být předvídatelná,aby poskytovala stabilitu a jistotu těm, na něžse bezprostředně vztahuje.Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2008 7


Legislativa a právo• TransparentnostRegulující úřady mají působit transparentněa dále mají disponovat jednoduchými a pro regulovanésubjekty přijatelnými právními předpisy.Konzultace se musí konat ještě před tím,než dojde k vytvoření konečného návrhu regulace.Jedině tak budou mít zainteresovanéskupiny a experti jistotu, že byl jejich názorzvážen.• Cílenost, směřováníRegulace se musí zaměřit na problém a minimalizovatjeho vedlejší efekty a dopady. Regulaceby se měla soustředit na řešení danéhoproblému. Regulace by se měla systematickyprověřovat, aby se zjistilo, zda je ještě nutnáa účinná.Regulace zamezízbytečným regulacímObecné zásady pro hodnocení dopadů regulacezdůrazňují, že aplikace RIA by mělave svém důsledku eliminovat vytváření novýchregulací, které nejsou bezprostředněnutné. Zejména proto by se metoda RIA mělaaplikovat co možná nejdříve, tedy v samémpočátku úvah o řešení vzniklého problému.Již v okamžiku, kdy rezort začne uvažovato zařazení legislativního úkolu do plánu pracívlády, lze využití RIA doporučit.Jak již bylo uvedeno, obecné zásady se vztahujína přípravu všech obecně závaznýchprávních předpisů. Přesto existují výjimky(např. státní rozpočet, státní závěrečný účet,krizové situace či návrhy právních předpisů),jejichž obsahem jsou pouze změny technickéhorázu, které nemají žádný dopad na věcnoustránku právního předpisu. Obecné zásadynelze uplatňovat ani v případě obecných procesníchpředpisů, jakým je kupříkladu správnířád, občanský soudní řád, trestní řád, zákono kontrole, ani u ostatních naléhavých případů,zejména pokud hrozí citelné ekonomickéči jiné ztráty.Dvoustupňový procesPro provádění RIA byl zvolen dvoustupňovýproces: všeobecné zásady pro hodnocenídopadů regulace budou uplatňovány buďve zkrácené podobě (tzv. Malá RIA), neboformou hlubší analýzy, konkrétně v případěočekávaných rozsáhlých dopadů či ohroženíněkteré ze státem podporované politiky(tzv. Velká RIA).Malá RIA: Její součástí je důvod předložení,návrh variant řešení, vyhodnocení nákladůa přínosů i návrh řešení.Velká RIA čerpá z Malé RIA, kterou dále rozšiřuje.V okamžiku, kdy Malá RIA identifikujeurčitý dopad, bude uplatněna Velká RIA. Tytodopady mohou být jak kvantitativního charakteru(dopad přesahuje stanovený limit v mil.Kč), tak i kvalitativního charakteru (dopadymají za následek znevýhodnění některé sociálnískupiny a její uplatnění ve společnostia dále mají vliv na hospodářskou soutěž, nebozásadním způsobem pozmění podmínky fungovánítrhu, nebo napraví jeho selhání). S výjimkamise počítá u Velké RIA, a to tehdy,když se mění sazby daně, výše regulovanýchcen, nebo jde o návrh právního předpisu, kterýimplementuje právo ES/EU. V takových případechse vždy provede pouze Malá RIA, kterábude obsahovat kvantitativní zhodnocenídopadů, zejména na státní rozpočet a ostatníveřejné rozpočty.Jak mají pomáhatkonzultace?Obecné zásady dále vyzdvihují například úlohukonzultací v rámci procesních pravidelpro provádění RIA. Ty uvádí, že konzultacese stranami, jichž se týká, jsou základem RIA.Metoda RIA předpokládá, že veškeré dopadynavrhované regulace nelze odhadnout„od stolu“. Široké konzultace s odbornouveřejností jsou rovněž v souladu se zásadouotevřenosti a transparentnosti procesů ve veřejnésprávě.Konzultace, které se provádí v průběhu zpracováníMalé i Velké RIA, by měly:• nalézat nové perspektivy při nahlíženína problém a identifikovat další možné variantyřešení,• usnadnit předkladateli právního předpisusituaci při hledání rovnováhy mezi protichůdnýmizájmy,• poskytnout nezávislou kontrolu hodnocenímožných dopadů provedených úřadem,který RIA zpracovává,• zmírnit riziko nepředvídaných důsledků,• zvýšit porozumění návrhu a zlepšit připravenostzainteresovaných subjektů při implementaciprávního předpisu.Způsob provedení konzultací je v kompetencipředkladatele. Pouze v případě Velké RIA jenutné vždy provést závěrečnou veřejnou konzultaci.Ta spočívá ve zveřejnění dokumentuna webových stránkách po dobu minimálně4 týdnů. V této době má široká veřejnost možnostvyjádřit se k hodnocení dopadů. Výsledektéto veřejné konzultace se pak musí promítnoutdo zpracované zprávy RIA.RIA se může přímo dotknout asociací a jejích členů zejménav oblasti konzultací a vyhodnocování nákladů a přínosů.Za zvláštní formu konzultací lze pro účely RIApovažovat i připomínkové řízení. V souladus Legislativními pravidly vlády je připomínkovéřízení veřejné. Nejen orgány veřejnésprávy, ale i široká veřejnost tak mají možnostvyjádřit se ke konečnému návrhu právníhopředpisu a provedené RIA, případně upozornitna nesoulad mezi návrhem a závěrečnouzprávou RIA.Snaha o nový rozměrObecné zásady by měly vnést do legislativníhoprocesu novou kvalitu. Jde však o poměrně náročnýproces, který se může setkávat s celouřadou objektivních i subjektivních problémů.Proto vláda České republiky počítá s provedenímrevize a vyhodnocením účinnosti obecnýchzásad do 31. prosince 2008 a proto takéuložila, aby bylo zajištěno zveřejňování všechprovedených hodnocení dopadů regulace způsobem,který umožňuje dálkový přístup.RIA se může rovněž dotknout asociací i jejíchčlenů, zejména v oblasti konzultací a vyhodnocovánínákladů a přínosů. Lze předpokládat,že některý z ústředních správních úřadůmůže požádat např. o kvantitativní analýzu určitéhonavrhovaného řešení.Pramen: Obecné zásady pro hodnocenídopadů regulace; příloha k usnesení vládyč. 877 ze dne 13. srpna 20078 Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo


Pojištění odpovědnosti za škoduzpůsobenou při výkonu činnostiinsolvenčního správceČinnost insolvenčníchsprávců upravuje zákonč. 216/2006 Sb.,o insolvenčních správcích.Co přesně zájemcům o výkontéto funkce nařizuje?Mgr. Petr Gruberpředseda pracovní skupiny pojištění odpovědnosti za škodyČeská asociace pojišťovenAby mohlo ministerstvo spravedlnosti vydat povoleník výkonu funkce insolvenčního správce,musí žadatel podle ustanovení § 6 a § 8 výše jmenovanéhozákona mimo jiné na vlastní náklad uzavřítsmlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu,kterou by mohl způsobit v souvislosti s výkonemtéto funkce. Smlouva musí být časově sjednánana celou dobu, kdy správce tuto funkci vykonává.Ustanovení § 39 tohoto zákona pak ministerstvospravedlnosti opravňuje vyhláškou stanovit minimálnístandardy pojištění odpovědnosti za škodu,které by mohly vzniknout v souvislosti s výkonemfunkce insolvenčního správce, i minimální limit pojistnéhoplnění.Minimální limit plnění:1 milion KčOptimalizace termínůV průběhu roku 2007 jednala Česká asociace pojišťoven(ČAP) s ministerstvem spravedlnosti připřípravě návrhu vyhlášky, která upravuje minimálnílimit pojistného plnění a minimální standardy pojištěníodpovědnosti insolvenčních správců. ČAP prosazovala,aby svým obsahem podstatně širší odpovědnostza způsobenou újmu nahradila klasickáa v České republice běžně používaná odpovědnostza způsobenou škodu. Zástupci ČAP ministerstvoupozorňovali, že tuzemské pojišťovny odpovědnostza újmu nenabízejí. Takovéto pojištění bynavíc bylo v rozporu se zákonem o pojistné smlouvě,který pojištění odpovědnosti za způsobenouújmu nezná. Daný argument podpořily jak právnívýhradně na principu „claims made“ – při zachovánítohoto principu musí příčina vzniku škody i uplatněnínároku na její úhradu nastat v době trvání pojištění.Nicméně v rámci výše limitů plnění dosáhlypojišťovny společně s ministerstvem vzájemnéhokonsenzu.Bude možné standardyakceptovat?Vyhlášku o minimálním limitu pojistného plněnía minimálních standardech pojistných smluv insolvenčníchsprávců vydalo ministerstvo spravedlnostidne 22. listopadu 2007 pod číslem 314/2007Sb. Účinnosti pak nabyla 1. ledna 2008. Ustanovení§ 2 této vyhlášky říká, že minimální limitpojistného plnění z pojištění odpovědnostiza škodu, která by mohla vzniknout v souvislostis výkonem funkce insolvenčního správce,se pro fyzické osoby stanoví částkou 1 milionkorun. Pro veřejné obchodní společnosti a zahraničníspolečnosti platí stejná částka (tj. 1mil. Kč), ovšem násobená počtem ohlášenýchspolečníků. Stanovenými minimálními standardypojistných smluv ve smyslu ustanovení § 3 serozumí takové pojištění, jež se vztahuje na odpovědnostinsolvenčního správce za újmu,která vznikla v souvislosti s jeho výkonemnebo s činností jeho zaměstnanců při výkonu jehofunkce. K dané újmě nicméně musí dojít v dobětrvání pojištění.Přestože v rámci výše limitů plnění dosáhly pojišťovnya ministerstvo spravedlnosti shody, nebudou stanovenéminimální standardy pojištění pro většinu tuzemskýchpojistitelů přijatelné.nejasnosti, které vyplývají z příslušných ustanoveníinsolvenčního zákona a zákona o insolvenčníchsprávcích, tak připomínky asociace k samotnémunávrhu novely § 37 odst. 1 insolvenčního zákona,konkrétně v rámci jasné definice odpovědnostiinsolvenčního správce za škodu. Česká asociacepojišťoven dále požadovala, aby z obsahu minimálníchstandardů nevyplývalo, že pojištění musíbýt koncipováno na principu příčiny škody, kterývětšina tuzemských pojistitelů nemůže akceptovats o hledem na požadavky svých zajistitelů. Asociaceještě ministerstvo upozornila, že pojištění profesníodpovědnosti se v současné době sjednáváPři konečném projednávání návrhu vyhlášky nebylok výše uvedeným stanoviskům České asociacepojišťoven přihlédnuto. Lze tedy předpokládat, ževyhláškou č. 314/2007 Sb. stanovené minimálnístandardy pojištění nebudou pro většinu tuzemskýchpojistitelů přijatelné. Nicméně i v rámciprincipu pojištění „claims made“ je možné pojistnouochranu insolvenčních správců na dobu, kdyjiž svoji činnost ukončili, smluvně zajistit. Lze touskutečnit pomocí následného nebo udržovacíhopojistného krytí.Teprve praxe ukáže, zda ministerstvo spravedlnostiuzná, že pojistná ochrana ve forměpojistné smlouvy o odpovědnosti insolvenčníhosprávce za způsobenou škodu (nikoli způsobenouújmu) při výkonu jeho činnosti vyhovujepožadovaným standardům.Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2008 9


Legislativa a právoZ nových právních předpisůJUDr. Jiřina Kotrbatápředsedkyně české sekce mezinárodního sdružení pro pojistné právo (AIDA)1. Vyhláškou č. 281/2007 Sb. se mění vyhláškač. 478/2000 Sb., kterou se provádízákon o silniční dopravě, ve znění vyhláškyč. 55/2003 Sb. Účinnost 1. 1. 2008, část1. 4. 2008.2. Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidencidotací. Účinnost 1. 1. 2008.3. Sdělení Ministerstva financí č. 291/2007Sb. z 23. 11. 2007, jímž se určují emisnípodmínky Dluhopisu České publiky,2007-2057, 4,85 %.4. Zákonem č. 296/2007 Sb. se mění zákonč. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobechjeho řešení (insolvenční zákon), ve zněnípozdějších předpisů, a některé zákonyv souvislosti s jeho přijetím. Účinnost 1.1. 2008, část 1. 1. 2009. Zákon mění vícenež sto dalších zákonů, např. směnečnýa šekový, trestní, o mezinárodním právusoukromém a procesním (§ 11d Úpadekpojišťovny nebo zajišťovny), o pojištěníodpovědnosti za škodu způsobenou provozemvozidla (v § 26 se doplňuje věta:Probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešenúpadek nebo hrozící úpadek vlastníkavozidla, vykonává povinnosti vlastníka vozidlapodle tohoto zákona po svém ustanoveníinsolvenční správce, jestliže na nějpřešlo oprávnění nakládat s majetkovoupodstatou vlastníka vozidla), o pojišťovnictví(§ 10b odst. 2: Pro účely tohoto zákonase za důvěryhodnou právnickou osobu nepovažujerovněž právnická osoba, na jejížmajetek byl prohlášen konkurs nebo soudzamítl insolvenční návrh proto, že majetekprávnické osoby nepostačuje k úhradě nákladůinsolvenčního řízení, nebo jestližeinsolvenční soud konkurs zrušil jinak nežusnesením o zrušení konkursu po splněnírozvrhového usnesení nebo proto, žemajetek této právnické osoby je zcela nepostačující),obdobná změna je v zákonuo pojišťovacích zprostředkovatelích. Dálese mění zákony o účetnictví, o bankách,o penzijním připojištění (§ 53 zrušen),o podnikání na kapitálovém trhu občanskýsoudní řád, živnostenský zákon, obchodnízákoník, daňové zákony a další.5. Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádupro insolvenční řízení a kterou se provádějíněkterá ustanovení insolvenčního zákona.Účinnost 1. 1. 2008, část 1. 1. 2009.6. Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálnímlimitu pojistného plnění a minimálníchstandardech pojistných smluv insolvenčníchsprávců. Účinnost 1. 1. 2008.Minimální limit pojistného plnění z pojištěníodpovědnosti za škodu, která by mohlavzniknout v souvislosti s výkonem funkceinsolvenčního správce podle insolvenčníhozákona nebo s činností jeho zaměstnanců,se pro fyzické osoby stanoví částkou1 000 000 Kč. Minimální limit pojistnéhoplnění z pojištění se pro veřejné obchodníspolečnosti a zahraniční společnosti stanovíčástkou 1 000 000 Kč násobenou počtemohlášených společníků. Pojištění se vztahujena odpovědnost insolvenčního správceza újmu, která je způsobena v souvislostis výkonem funkce insolvenčního správcenebo s činností jeho zaměstnanců při výkonujeho funkce, k němuž došlo v dobětrvání pojištění.7. Vyhláškou č. 323/2007 Sb. se mění vyhláškač. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněnýchpozemních komunikací a o změně vyhláškyč. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákono pozemních komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů.Účinnost 1. 1. 2008, část 14. 12. 2007.8. Vyhláškou č. 326/2007 Sb. se mění vyhláškač. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitýchdávek v nemocenském pojištění,ve znění pozdějších předpisů.Účinnost 1. 1. 2008.9. Sdělení Ministerstva práce a sociálníchvěcí ze dne 7. 12. 2007 č. 330/2007 Sb.,o vyhlášení průměrné mzdy v národnímhospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 proúčely zákona o zaměstnanosti. Průměrnámzda činí 21 119 Kč.10. Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovenívýše základních sazeb zahraničního stravnéhopro rok 2008. Účinnost 1. 1. 2008.11. Zákon č. 344/2007 Sb., kterým se měnízákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněnípozdějších předpisů. Účinnost 1. 3. 2008.12. Zákonem č. 345/2007 Sb. se mění zákonč. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,a některé další zákony.Účinnost 1. 1. 2008.13. Zákonem č. 347/2007 Sb. se mění zákonč. 120/2001 Sb., o soudních exekutorecha exekuční činnosti (exekuční řád)a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů. Účinnost 1. 1. 2008. Novelamimo jiné výslovně stanoví, že pokud dojdek zastavení exekuce pro nemajetnostpovinného, výdaje hradí exekutorovioprávněný.14. Vyhláškou č. 351/2007 Sb. se mění vyhláškač. 502/2002 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,10 Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo


pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,ve znění pozdějších předpisů.Účinnost 1. 1. 2008.15. Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou sepro účely poskytování cestovních náhradmění sazby základní náhrady za používánísilničních motorových vozidel a stanoví průměrnácena pohonných hmot. Účinnost1. 1. 2008. Sazba za 1 km jízdy činí 4,10 Kč,průměrná cena benzinu 30,60 až 33,10 Kčza 1 litr.16. Zákon č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtuČeské republiky na rok 2008.Účinnost 1. 1. 2008.17. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterýmse stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.Účinnost 1. 1. 2008.18. Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se měnízákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů, a další souvisejícízákony. Účinnost 1. 1. 2008. Mění sei dalších šestnáct zákonů.19. Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravěnáhrady za ztrátu na výdělku po skončenípracovní neschopnosti vzniklé pracovnímúrazem nebo nemocí z povolání, o úpravěnáhrady za ztrátu na výdělku po skončenípracovní neschopnosti nebo při invaliditěa o úpravě náhrady nákladů na výživupozůstalých (úprava náhrady).Účinnost 28. 12. 2007.původu a zeměpisných označení a o změnězákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějšíchpředpisů. Účinnost 31. 12. 2007.21. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivecha o změnách některých souvisejících zákonů(zákon o léčivech). Účinnost 31. 12. 2007.Zákon stanoví povinnost před zahájenímklinického hodnocení humánních léčivýchpřípravků s účastí fyzických osob jakosubjektů hodnocení uzavřít pojištění odpovědnostiza škodu, jehož prostřednictvímje zajištěno i odškodnění v případě smrtisubjektu hodnocení nebo v případě škodyvzniklé na jeho zdraví v důsledku prováděníklinického hodnocení. Uzavření takovéhopojištění je povinen zajistit zadavatel. Porušenítéto povinnosti je kvalifikováno jakosprávní delikt.22. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některýchustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,o oceňování majetku a o změně některýchzákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovacívyhláška). Účinnost 1. 2. 2008.23. Sdělení Ministerstva financí ze dne15. 1. 2008 č. 12/2008 Sb., jímž se určujíemisní podmínky Dluhopisu České republiky,2008-2011, 4,10 %.24. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technickýchpodmínkách požární ochrany staveb.Účinnost 1. 7. 2008.?20. Zákon č. 375/2007 Sb., kterým se měnízákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení§ !25. Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovanémregistru znečišťování životního prostředía integrovaném systému plnění ohlašovacíchpovinností v oblasti životního prostředía o změně některých zákonů. Účinnost12. 2. 2008.26. Zákon č. 29/2008 Sb., kterým se měnízákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovémtrhu, ve znění pozdějších předpisů.Účinnost 12. 2. 2008.27. Zákon č. 34/2008 Sb., kterým se měnízákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změněněkterých dalších zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů. Účinnost 12. 2. 2008.Mění se i § 57 Finanční záruka a pojištění.Finanční záruka podle přímo použitelnéhopředpisu Evropských společenství o přepravěodpadů musí být složena nebo odpovídajícípojištění podle tohoto předpisumusí být prokázáno při podání oznámenío přeshraniční přepravě odpadů. Ministerstvomůže povolit složení finanční zárukynebo prokázání odpovídajícího pojištěnínejpozději k okamžiku zahájení přepravy.Finanční záruku nebo pojištění schvalujeministerstvo. Má-li ministerstvo důvodnépochybnosti o tom, zda poskytnutá finančnízáruka nebo pojištění je v souladu s přímopoužitelným předpisem Evropských společenstvío přepravě odpadů dostatečné, stanovívýši a druh finanční záruky nebo určídruh pojištění a výši pojistné částky protento účel.28. Zákonem č. 35/2008 Sb. se mění zákonč. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve zněnípozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000Sb., o Státním zemědělském intervenčnímfondu a o změně některých dalších zákonů(zákon o Státním zemědělském intervenčnímfondu), ve znění pozdějších předpisů.Účinnost 12. 2. 2008. Podpůrný a garančnírolnický a lesnický fond poskytuje i podporufinančních prostředků určených propodporu pojištění na pojištění podnikáník řízení rizik a řešení krizí způsobených nepříznivýmiklimatickými nebo zooveterinárnímivlivy.29. Zákonem č. 36/2008 Sb. se mění zákonč. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů, zákonč. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změněa doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozovánírozhlasového a televizního vysílání,ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů. Účinnost 12. 2. 2008.Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2008 11


Legislativa a právoPlán legislativníchprací vlády ČR na rok 2008Vláda ČR na svém zasedánídne 16. ledna 2008 schválilaPlán legislativních pracína rok 2008.Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.specialista legislativní sekcečeská asociace pojišťovenDo tohoto plánu již nejsou zařazeny návrhyz plánu roku 2007 jako například návrh zákonao pojišťovnictví a návrh novely zákona o pojištěníodpovědnosti z provozu vozidla. Nicméněi u nich v roce 2008 nadále pokračujelegislativní proces. Ani návrh novely zákonao pojistné smlouvě, ani návrh novely zákonao pojišťovnictví, pokud jde o implementacičlánku 5 směrnice 2004/113/ES (zavádí se jízásada rovného zacházení s muži a ženamiv přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování)plán neobsahuje. I tak jsou legislativnízáměry vlády obsáhlé. Konkrétní výběr návrhůprávních předpisů, které se přímo nebonepřímo dotknou pojišťovnictví či pojištění,naleznete v tabulce.Výběr zahrnuje jak reformní návrhy zákonůz ministerstva zdravotnictví, tak i z ministerstvapráce a sociálních věcí. Zvláště jetřeba upozornit na návrh zákona o veřejnémzdravotním pojištění a návrh věcného záměruzákona, kterým bude realizována III. etapadůchodové reformy. Ministerstvo financícoby regulátor připraví například návrh věcnéhozáměru zákona o dohledu nad finančnímtrhem. Ministerstvo spravedlnosti by vláděmělo předložit návrh Občanského zákoníkua návrh obchodního zákona apod.Výtah z plánu legislativních prací vlády ČR na rok 2008Ministerstvo Název Předloženívládě ČRMŽPNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech 3/08MPSV Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku poskončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebonemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku poskončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravěnáhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 11/08MPSV Návrh věcného záměru zákona, kterým bude realizována III.etapa důchodové reformy 12/08MVNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb.,o dobrovolnické službě 12/08MPO Návrh zákona implementujícího směrnici o službách 9/08MZ Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění 5/08MZ Návrh zákona o Úřadu pro dohled nad ZP 5/08MZ Návrh zákona o ZP 5/08MZ Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě 5/08MZNávrh zákona o zdravotnických službách a podmínkách jejichposkytování 5/08MSP Návrh občanského zákoníku 12/08MSP Návrh obchodního zákona 12/08MSP Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém 12/08MSP Návrh novely insolvenčního zákona 12/08MF Návrh novely zákona o daních z příjmů 3/08MF Návrh věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem 6/08MFNávrh novely zákona o penzijním připojištění se státnímpříspěvkem 6/08MF Návrh zákona o daních z příjmů 12/08MD Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích 7/08MDNávrh novely zákona o podmínkách provozu vozidelna pozemních komunikacích 12/08Pozn.: Názvy některých právních předpisů byly formálně zkráceny12 Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo


O vývoji legislativního procesuIng. Jaroslav Mesršmíd, CSc.specialista legislativní sekceČeská asociace pojišťoven1. Návrh novely zákonač. 168/1999 Sb., o pojištěníodpovědnosti z provozuvozidla, ve znění pozdějšíchpředpisů (sněmovní tiskčíslo 250)První čtení v Poslanecké sněmovně ParlamentuČR (PS PČR) proběhlo 24. října 2007.Rozpočtový výbor návrh projednal dne 21. listopadu2007, hlasoval o jednotlivých pozměňovacíchnávrzích, ale nepřijal žádné usnesení,resp. doporučení pro plénum Poslanecké sněmovny.2. Návrh zákonao pojišťovnictvíDne 5. února 2008 předložilo ministerstvo financípo vnějším připomínkovém řízení návrhzákona k dalšímu projednávání do Legislativnírady vlády ČR. První z jejích komisí se jím začnezabývat 15. února 2008. Účinnost zákonaje zatím navržena na 1. září 2008. Finální termínúčinnosti závisí na rychlosti legislativníhoprocesu.Toto je již třetí nový návrh zákona o pojišťovnictvív pořadí od roku 1991. Důvodem je rozsahimplementace vyplývající zejména ze směrniceo zajištění. Tato směrnice umožňuje zajišťovnámpůsobit v EU či EHP na základě jednohopovolení, v jiných členských státech EUmohou provozovat zajišťovací činnost formoupobočky (právo usazení) nebo formou svobodyposkytování služeb. Zajišťovny tak získávají obdobnýrežim, který mají pojišťovny.Směrnice o zajištění se týká i pojišťoven, kterékromě pojišťovací činnosti mohou provozovati zajišťovací činnost. Konkrétně pro ně existujídoplňkové kapitálové požadavky, požadavkyna solventnost a garanční fond. Rozsah zajišťovacíčinnosti ovšem musí v dané pojišťovnětvořit významnou část podnikání. Teprveve chvíli, kdy daná pojišťovna překročí limityzajistného a technických rezerv, musí dojítnapříklad ke zvýšení základního kapitálu pojišťovnya dalších sledovaných ekonomickýchukazatelů.Návrh zákona o pojišťovnictví zahrnujekromě implementace směrnice o zajištěníi přenesená a upravená ustanovení dalšíchevropských směrnic k pojišťovnictví a úpravouzdokonaluje i některá opatření, jež směřujík posílení finanční stability pojišťoven. Mezi něse například řadí řídicí a kontrolní systém, technickérezervy či skladba finančního umístění.Návrh byl ve druhém čtení projednánPS PČR 1. února 2008 a ve třetím čtení13. února 2008.Sněmovna přijala pozměňovací návrhy, kteréznamenají:• zesílení boje proti nepojištěným vozidlům(Došlo ke schválení příspěvku České kancelářipojistitelů za dobu, po kterou bylovozidlo provozováno bez pojištění odpovědnostiv rozporu se zákonem.),• že jediným dokladem o pojištění odpovědnostibude zelená karta,• že upomínka na zaplacení dlužného pojistnéhobude zasílána nejen pojistníkovi,ale i vlastníkovi vozidla, a to v případech,kdy pojistník není vlastníkem vozidla,• že zákon by měl nabýt s výjimkou některýchustanovení účinnost od 1. 6. 2008.Legislativní proces bude pokračovat projednávánímnávrhu novely předmětného návrhuzákona v Senátu Parlamentu ČR.Foto: ČAPLegislativa a právo Pojistný obzor 1/2008 13


Ekonomické informacePředběžné výsledky členů ČAPza rok 2007Ing. Josef Kellerspecialista pro ekonomiku a statistikuVíce než osmiprocentnínárůst celkovéhopředepsaného pojistnéhoznamená proti předchozímudvouletému období2005-2006 téměřzdvojnásobení tempaMgr. Ing. Ondřej Martinekpověřený vedením Pracovní skupiny statistikyčeská asociace pojišťovenČeská asociace pojišťoven shromáždila v lednuletošního roku předběžné výsledky členůza období 1-12/2007. Stručná statistika obsahujezákladní ukazatele týkající se předepsanéhopojistného, počtu smluv některých druhůpojištění a obchodní produkce v životnímpojištění.Celkové předepsané pojistné 28 členských pojišťovenČAP dosáhlo hodnoty 130,3 mld. Kč.Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 tatosuma reprezentuje nárůst o 8,2 %. Členské pojišťovnyČAP se na českém trhu podílí z více neždevadesáti procent – aktuální informace uvádějíčíslo 97,8 % – proto lze tento údaj považovatza dostatečně spolehlivý i ve vztahu k celémutrhu. Více než osmiprocentní nárůst celkovéhopředepsaného pojistného znamená proti předchozímudvouletému období 2005-2006 téměřzdvojnásobení tempa. Přesto výsledek dosáhnulpolovičního růstu proti poslednímu vrcholu, kterýstatistiky zaznamenaly v roce 2003 – dynamikutrhu tehdy představoval téměř 17% nárůst celkověpředepsaného pojistného.životního pojištění vedl též ke zvýšení jeho podíluna celkovém předepsaném pojistném na 40 %,ovšem proti evropskému průměru kolem 60 % jetento podíl v České republice stále nízký.O čem vypovídají statistikyZ dostupných údajů lze poměrně dobře odvodit,že za tímto vývojem životního pojištění stojí výraznýrozvoj tzv. investičních pojištění, která jsou častospojena s jednorázovými platbami pojistného.Jednorázové pojistné, jež zaznamenalo po předchozímrůstu pokles v roce 2005 o více než 13 %a v roce 2006 stagnovalo, v minulém roce naopakvýrazně vzrostlo (o 35,1 %), když posílily zejménačistě jednorázově placené typy pojistných produktů(+41,6 %). Zároveň v tomto segmentu jepatrné, že koncentrace trhu má klesající tendenci.Protože však dochází v ostatních typech jednorázovýchproduktů k výraznější koncentraci, majícelkově tři největší pojišťovny za rok 2007 tržní podílo více než 3 % vyšší než tři největší pojišťovnyza rok 2006. Z údajů o obchodní produkci vyplývá,že průměrné jednorázové pojistné rostlo i v roce2007. Stabilní růst 6,4 % potvrdilo běžně placenépojistné (+6,7 % v roce 2006). Zde naopak lídři trhuspíše oslabovali, a celková koncentrace trhu setak mírně snížila. Údaje o obchodní produkci jasnědokazují, že se počet nově uzavřených smluvmeziročně zvýšil o bezmála 17 % a jejich korunováhodnota vzrostla o více než 20 %. I u běžně placenéhopojistného tedy dochází k růstu průměrnéhopojistného a dynamika jeho ukazatelů dává příslibstabilního růstu trhu i v roce 2008.Segment neživotníhopojištění…… dosáhl mírného růstu 4,4 % (proti 3,8 % v roce2006). Obdobně vypadala situace na českém pojistnémtrhu od roku 2004. Pojištění vozidel (haváriea odpovědnost z provozu vozidla) se tehdy takénacházelo pod průměrem 4,4 % (3,8 % a 3,0 %),když oslabovali především lídři trhu. V návaznostina tento fakt došlo k mírnému snížení koncentraceSrovná se pojistné s HDP?Podíl životního pojištění na celkovém pojistném (%)Na přímou otázku přímá odpověď: v porovnánís dosavadním vývojem českého hospodářstvímůžeme předpokládat, že by se pojistné mohlov růstu s HDP srovnat, dokonce by jej mohloi překonat. Měřeno počtem pojistných smluvdosáhl pojistný trh objemu téměř 26 mil. smluvve kmeni, což představuje meziroční nárůst4,6 %, a i v tomto ukazateli došlo k akceleracitempa růstu proti 3,9 % v roce 2006. Na uvedenémvýsledku se podstatnou měrou podílí životnípojištění, které vzrostlo o výrazných 14 %. Tentosegment pokračoval v oživení od nejnižšího bodurůstu v roce 2005, kdy statistiky zaznamenaly nárůstjen +1,7 %. Tehdy došlo k zastavení poklesutempa, který nastal po roce 2003. Rychlejší růst42,041,040,039,038,037,036,035,02002 2003 2004 2005 2006 2007*Zdroj: ČAP, *údaje za členy ČAP14 Pojistný obzor 1/2008 Ekonomické informace


1-12/2006 1-12/2007 Index 2007/2006Předepsané pojistné celkem (tis. Kč) 120 411 623 130 269 221 108,19Životní pojištění 47 232 832 53 864 736 114,04• běžně placené 34 653 207 36 868 072 106,39• jednorázově placené celkem 12 579 625 16 996 664 135,11– jednorázově placené spojené s existující běžně placenou smlouvou 5 730 519 7 383 583 128,85• samostatně jednorázově placené celkem (vč. návratného vkladu) 6 653 849 9 421 083 141,59Neživotní pojištění 73 178 791 76 404 485 104,41z toho: • zákonné pojištění odpovědnosti 5 199 571 5 675 928 109,16• pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 21 891 714 22 552 456 103,02• havarijní pojištění vozidel 15 499 751 16 085 544 103,78• podnikatelská pojištění 16 758 347 16 118 306 96,18Počet smluv ve kmeni (ks)Počet smluv ve kmeni celkem 24 794 893 25 944 970 104,64Životní pojištění 10 085 958 10 423 248 103,34Neživotní pojištění 14 708 935 15 521 722 105,53• pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 5 568 998 5 806 974 104,27• podnikatelská pojištění 793 412 780 865 98,42Obchodní produkce životního pojištění (tis. Kč, ks)Obchodní produkce celkem (smlouvy v tis. Kč) 16 393 425 22 411 233 136,71v tom: • běžně placené 5 705 497 6 897 310 120,89• jednorázově placené celkem 10 687 928 15 513 923 145,15– běžně placené smlouvou 5 103 879 6 772 816 132,70• samostatně jednorázově placené celkem (vč. návratného vkladu) 5 382 132 8 541 979 158,71Obchodní produkce celkem (smlouvy v ks) 627 317 733 465 116,92v tom: • běžně placené 580 530 675 904 116,43• samostatně jednorázově placené celkem (vč. návratného vkladu) 46 787 57 561 123,03Zdroj: ČAP, Předběžné údaje 1-12/2007 (www.cap.cz)trhu ve zmiňovaných pojistných odvětvích. Podnikatelskápojištění dokonce klesla podle předepsanéhopojistného o téměř 4 %. Nicméně je třebaupozornit, že oslabovali především menší pojistitelé,čímž došlo k částečné koncentraci trhu.Na výraznějším růstu zákonného pojištění odpovědnostizaměstnavatele (+9,2 %) se nepochybněodráží celkový hospodářský vzestup země. Podíváme-lise dále konkrétně na počet pojistnýchsmluv v neživotním pojištění, trh narostl o 5,5 %,což může na jedné straně indikovat rostoucí cenovoukonkurenci a tlak pojistníků na optimalizacinákladů na pojistné. Na straně druhé však tentopohyb vzhůru může znamenat příslib zvýšení temparůstu pojistného v dalších letech, stejně jakotomu bylo například v roce 2006, kdy počet smluvve kmeni narostl o 5,8 %.Jeden trh, různé tendenceZávěrem můžeme konstatovat, že v jednotlivýchsegmentech pojistného trhu lze pozorovat odlišnévývojové tendence. Na trhu neživotního pojištěnívidíme rychlejší růst počtu smluv než předepsanéhopojistného. Naopak tempo růstu pojistnéhozaostává za růstem hrubého domácího produktu.Koncentrace trhu motorových pojištění se spíšesnižuje, zatímco koncentrace trhu podnikatelskýchpojištění má opačnou, tj. spíše zvyšující se tendenci.Na trhu s běžně placeným životním pojištěnímpozorujeme víceméně stabilní růst, který oscilujekolem růstu hrubého domácího produktu. Průměrnépojistné u nové produkce se naopak zvyšuje,přestože koncentrace trhu mírně klesá. Vedle tohona trhu jednorázově placeného životního pojištěníje patrný velmi nevyrovnaný vývoj pohybující seKoncentrace trhu podle podílu pojišťoven (%)od dvouciferných poklesů k dvouciferným nárůstům,jež provází růst průměrného pojistného a zvyšujícíse koncentrace trhu. I přesto, že postavenítří největších pojistitelů na území České republikyoslabilo, stále lze hovořit o rozšiřování vedoucískupiny.Pro rok 2008 se nabízí otázka, jak tyto tendenceovlivní změněné ekonomické podmínky. Budeposílena role pojištění jako nástroje zajištění protirizikům? Nebo dojde k jeho potlačení jako zbytnéhostatku ustupujícího zajištění ostatních potřebobyvatel?Celkem Neživotní pojištění Životní pojištění2006 2007 2006 2007 2006 2007Prvních 5 75,18 72,98 85,45 84,04 72,52 73,43Prvních 10 92,22 91,76 96,78 96,62 92,99 92,56Prvních 15 97,55 97,43 98,83 98,62 99,41 99,20Zdroj: ČAP, Předběžné údaje 1-12/2007 (www.cap.cz)Ekonomické informace Pojistný obzor 1/2008 15


Ekonomické informaceK implementaci mezinárodníchúčetních standardův pojišťovnictví v ČRV poslední době seobjevily úvahy o zavedenímezinárodních účetníchstandardů i pro účetnízávěrky pojišťoven.Ing. Josef Kellerspecialista pro ekonomiku a statistikučeská asociace pojišťovenS ohledem na dosavadní praktické zkušenosti jaks implementací mezinárodních účetních standardů(tj. IAS/IFRS) pro individuální účetní závěrku(podle § 19 odst. 9 zákona o účetnictví), tak i s přípravoupodkladů pro konsolidovanou účetní závěrku(podle § 23a zákona o účetnictví) považujemeza účelné rozčlenit danou problematiku nejméněna 3 oblasti:a) vztah mezinárodních standardů a českých účetníchpředpisů,b) daňové konsekvence implementace mezinárodníchúčetních standardů,c) dopady použití mezinárodních účetních standardůna úpravu pravidel dohledu.Pro samotné téma je pak důležité mít neustálena paměti i vybrané praktické přístupy. Řadí semezi ně například tyto:o účetnictví. Dále není upraveno, která ustanovenízákona o účetnictví se pro společnosti účtujícípodle mezinárodních standardů stávají irelevantní.Tím se de iure dostává účetní jednotka do situace,kdy při splnění požadavků zákona nevyhovípožadavkům IFRS, a při splnění požadavků IFRSnaopak nevyhoví požadavkům zákona.2. Opětovné přecházení mezi účtováním podlečeských účetních předpisů a podle mezinárodníchstandardů, které je zákonem implicitněpředpokládáno, nelze prakticky provádět.Přestože ministerstvo financí tento přechod stavído pozice jakési téměř rutinní operace, nenítoto přitom dostatečně ošetřeno. Například neníupraveno, jak má společnost, která implementovalamezinárodní účetní standardy a která poslézepřestala splňovat podmínky podle § 19 odst. 9,vážnou překážku pro efektivní implementaci mezinárodníchstandardů. Příslušné ustanovení zákonao daních z příjmů ve skutečnosti dotyčné společnostidiskriminuje, neboť bez paralelního vedeníúčetnictví podle českých předpisů tuto záznamnípovinnost není možné beze zbytku splnit. O rizicícha nákladech vyvolaných předmětným ustanovenímlze uvažovat jako o nadměrném zatěžováníplátce daně.Plošná implementace IFRS do finančního sektoruse nepochybně dotkne i dohledu nad tímtosektorem. Na první pohled jsou patrné formálnídopady – orgány dohledu v současné doběakceptují nejen výsledky oceňování a vykazovánípodle českých účetních standardů, ale využívajítéž formu výkazů upravenou příslušnými předpisy.Tato forma však není ani platná, ani vhodná pro• Nelze očekávat, že by se IAS/IFRS jakkoli přizpůsobovalyčeskému právu.• Způsob, jakým jsou IAS/IFRS implementoványdo práva EU, prakticky vylučuje dosáhnoutplné kompatibility s požadavky IAS/IFRS přisoučasném dodržení např. zákona o účetnictví.(V mnoha ohledech se sice jedná o nesouladspíše formální, nicméně např. kvůli nepřevzetíkoncepčního rámce nedošlo k plné implementaciIAS/IFRS).• Provázanost zákona o dani z příjmů s českýmiúčetními předpisy je natolik silná, že si nelzepředstavit rychlou změnu tohoto přístupu, tj.že by např. došlo k oddělení účetnictví a daní.Současný způsob implementace podle § 19odst. 9 se jeví jako nedořešený ve vztahu mezinárodníchstandardů a českých účetních předpisů,protože:1. Neřeší vztah mezi zákonem o účetnictvía mezinárodními standardy.Proto není zcela jasné, zda se na účetní jednotkuvztahují ustanovení např. části čtvrté zákonaZpůsob, jak zákon o daních z příjmů upravuje postup,kterým se zjišťuje základ daně, je administrativněvelmi náročný a tvoří vážnou překážku pro efektivníimplementaci mezinárodních účetních standardů.řešit rozdíly ve výši a struktuře vlastního kapitálunakumulované za dobu vedení účetnictví podlemezinárodních účetních standardů, když je povinnavrátit se k účtování podle českých účetníchpředpisů.3. Vztah mezi mezitímním výkaznictvím nenířešen podle mezinárodních standardů a podlečeského zákona.Daňové konsekvence zavedení mezinárodníchúčetních standardů, konkrétně předevšímzpůsob, jakým zákon o daních z příjmů upravujepostup, kterým se zjišťuje základ daně, je administrativněnatolik náročný, že de facto znamenáspolečnosti vykazující podle mezinárodních standardů,které navíc žádnou jednotnou strukturu výkazůnepředepisují. Rovněž je třeba mít na zřetelirozdílné přístupy (proti IFRS) v oceňování, které sezačínají objevovat v konceptu Solvency II. 16 Pojistný obzor 1/2008 Ekonomické informace


Solventnost II – návrh technickýchspecifikací QIS4Kamil Žák a Jiří FialkaPracovní skupina pro Solventnost IIčeská asociace pojišťovenStěžejním tématem roku2008 bude pro českýpojistný trh kalibracestandardního vzorce prokapitálový požadavek,kterým se bude zabývatKvantitativní dopadovástudie 4.Pracovní skupina České asociace pojišťoven(ČAP) pro Solventnost II se hodlá i v letošnímroce zapojovat do příprav zavedení nové evropskéregulace. Kromě zmiňované kalibracestandardního vzorce budou dalšími prioritamiletošního roku například rozhodnutí o principuproporcionality nebo o roli lokálního a skupinovéhodohledu.mezinárodním dohledům, je konečný termínodevzdání 7. července, u pojišťovacích a zajišťovacíchskupin pak 31. července. První konzultacevýsledků studie jsou plánovány na přelomzáří a října 2008. ČAP a ČNB zároveň jednajío možnosti uspořádat seminář ke QIS4 v polovinědubna 2008, na kterém by byl konzultovánzpůsob vyplnění spreadsheetu QIS4.být oceňovány jako aktivum po zohlednění případných(pravděpodobnostně vážených) ztrátpři porušení závazků protistrany. Bezrizikovádiskontní sazba je nyní definována s odkazemna vládní dluhopisy s ratingem AAA, a nikolivswapové sazby.ZjednodušeníSolventnost IIDne 10. července 2007 byl Evropskou komisí(EC) schválen návrh směrnice označované jakoSolventnost II (SII), která stanoví nový regulatornírámec pro evropské pojišťovny a zajišťovny.Podkladem pro tento návrh jsou předevšímtechnické rady, které komisi poskytnul Výborevropských pojišťovacích a penzijních dozorů(CEIOPS). V oblasti tzv. prvního pilíře, jenž obsahujekvantitativní požadavky na pojišťovny,využívá CEIOPS data získaná od pojišťovenv rámci kvantitativních dopadových studií. Dne21. prosince 2007 zveřejnila Evropská komisenávrh technických specifikací Kvantitativní dopadovéstudie 4 (QIS4). Tato studie proběhneod dubna do července 2008, přičemž oficiální„spreadsheet“ (tj. výpočetní tabulky zveřejněnéEvropskou komisí) ke QIS4 bude vydán25. dubna 2008. Spreadsheet bude přeložendo češtiny, bude vybaven odkazy na příslušnéčásti technické specifikace a dále bude obsahovatzabudované kontroly interní konzistencedat. U pojišťoven a zajišťoven, které budoupožádány o předložení svých výsledků QIS4Ocenění aktiv a pasivZjednodušení ve výpočtech se vztahuje na společnostipodle významnosti testovaného rizika.Nyní se pokusíme shrnout význačné body studieQIS4 – nejprve se zaměříme na oblast oceněníaktiv a pasiv.Na základě výsledků QIS3, kde 95 % disponibilníhokapitálu bylo pojišťovnami klasifikovánojako kapitál Tieru 1, je v QIS4 poskytnut návodpro nutnou charakteristiku kapitálu pro každýz těchto tierů a jsou v něm uvedeny i některépříklady. Dále je poskytnut návod ohledně toho,kdy by mohly být hodnoty aktiv podle InternationalFinancial Reporting Standards (IFRS)vhodným zjednodušením ekonomických hodnot,případně jak by mohly být hodnoty podleIFRS upraveny. Tento návod naznačuje, žepožitky poskytované vlastním zaměstnancůmpojišťovny je nutné považovat za pasiva a následněje testovat jako součást stress testů přivýpočtu Solvenčního kapitálového požadavku(SCR). Nicméně pozdější pokyny pro určovánívlastních fondů a disponibilního kapitálu naznačují,že by tato pasiva mohla být ignorována.Pasiva musí být oceňována včetně zajištěnía budoucí očekávané toky ze zajištění by mělyQIS4 dále obsahuje návrh řady možných zjednodušeníve výpočtech technických rezerv (TP)a SCR, která mohou být použita za určitých definovanýchokolností. Zejména je zaveden koncepttzv. proxies, což jsou techniky pro výpočetTP v případě, že pojistitel není schopen zajistitdostatečnou aktuárskou (tj. pojistně matematickou,pozn. red.) expertízu, nebo v případěnedostatku statistických dat.Důležité je, že umožnění používání zjednodušeníve výpočtech se nevztahuje na společnostipodle velikosti, ale podle významnostitestovaného rizika. I pro malé společnostis významným rizikem proto budou požadoványdetailní sofistikované výpočty. Evropský výborpro pojišťovnictví (CEA) v této souvislostiprosazuje zohlednění rizikovosti společnosti přivykonávání dohledu.Výpočet SCRZnačný prostor je v QIS4 věnován i změnámve výpočtu SCR proti QIS3. V rámci těchtozměn byl odstraněn alternativní přístup vyloučenívolných aktiv z měření tržního rizika pomocístress testů. To znamená, že pojišťovnys velkým množstvím volných aktiv budou vykazovatzhoršené poměry krytí SCR, a to zejménapokud tato volná aktiva budou investovánado rizikovějších tříd aktiv. Složka operačníhorizika v kapitálu nyní obsahuje 25 % nákladůz produktů investičního životního pojištění.Ekonomické informace Pojistný obzor 1/2008 17


Ekonomické informaceLimit ve výši 30 % Základního solvenčního kapitálovéhopožadavku (BSCR) se pak na tutosložku nevztahuje. Hodnota stress testu v submoduluzániku pojistných smluv životního pojištěníbyla snížena na 30% úroveň hromadnéhozániku smluv (původní hodnota tvořila 75%), současně je ale rozšířena tak, aby platilapro všechny oblasti životního pojištění.Parametry modulu rizika neživotního pojištěníbyly upraveny použitím různých parametrů rizikarezerv a rizika pojistného a změnou faktorudůvěryhodnosti pro odhady parametru rizikapojistného pro konkrétní společnosti. CEIOPSrovněž vítá připomínky ohledně toho, zda byzačlenění parametrů pro konkrétní společnostimohlo být rozšířeno i na další parametry – jakonapříklad v modulu životního pojištění. Sub-modulkatastrof neživotního pojištění se výrazněmodifikoval a je nyní složitější. Faktorový přístupje navrhován v případech, kde od místníhodohledu nejsou k dispozici žádné regionálníscénáře. Kapitálové požadavky pro riziko vichřice,povodně, zemětřesení u pojištění majetkua riziko přírodní katastrofy u sdruženého pojištěníjsou agregovány pomocí různých vzorcůa korelační matice.Do zdravotního modulu SCR jsou nyní shromážděnytři různé typy zdravotního pojištění –dlouhodobé zdravotní pojištění (specifické proNěmecko a Rakousko), krátkodobé zdravotnípojištění a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.Kapitálový požadavek pro riziko protistranybyl výrazně změněn, aby obsahoval v mířerizika zvýšenou závislost na protistraně při relevantnímstresovém scénáři (pojistné riziko prozajištění a tržní riziko pro deriváty). Podle QIS4nyní není povoleno použít dynamické chovánímanagementu (tzv. management actions)ke zmírnění rizik pro snížení efektivního dopadupředepsaných stress testů.Interní modelyCílem studie je též zmapovat, do jaké mírypojišťovací subjekty používají interní modelypro výpočet SCR, a shromáždit data týkající sevlastností jednotlivých modelů. Za tímto účelemobsahuje QIS4 kvalitativní dotazník týkajícíse interních modelů, k jehož vyplnění bylyvyzvány i pojišťovny, které interní modely k výpočtůmnepoužívají. Interní modely mohou býtv některých případech jednodušší než samotnástandardní formule, nesmí ovšem dojít k žádnéztrátě informace či pominutí nějakého rizika.Výpočet MCRV porovnání s QIS3 změnami také prošel výpočetminimálního kapitálového požadavku(MCR). Tento výpočet se opět stal jednoduchýmlineárním faktorovým přístupem s procentyaplikovanými na TP a rizikový kapitál proživotní pojišťění a na TP a pojistné pro neživotníQIS4 aneb Kvantitativní dopadová studie 4 bezesporuznamená jednu z nejvýznamnějších událostí pro sektorpojišťovnictví v roce 2008.pojišťění. Procenta se liší podle typu rizika pojistnésmlouvy. Nicméně alternativy, které bylytestovány v rámci QIS3, nebyly vyjmuty z diskuseo konečné podobě výpočtu MCR.SkupinyRozdíl proti QIS3 nastal v QIS4 i v oblasti skupinovýchvýpočtů. Protože se v rámci QIS3 nepodařilozískat dostatek kvalitních dat, a výsledkytudíž nejsou tak spolehlivé jako u jednotlivýchsubjektů, je hlavním cílem získat co nejvíce informacío rozsahu diverzifikačních efektů a téžshromáždit více informací o interních modelechskupin. Výsledkem by mělo být získánífungující standardní formule pro výpočet SCRpro skupiny a také zohlednění diverzifikačníchefektů v této formuli. Zároveň se testuje konsolidovanýpřístup ke skupinovému výpočtuSCR a výsledky se porovnávají se součtemjednotlivých SCR výsledků z interních modelůskupiny. Výpočty pomocí výchozí metody SCRbudou v rámci QIS4 provedeny odděleně prosubjekty z Evropské Ekonomické Oblasti (EEA)a pro subjekty mimo EEA.Solventnost II (SII) a výpočet SCR jsou velmičasto porovnávány ke stanovování ratinguskupin. Na rozdíl od SII se ale rating stanovujevždy pro jednu entitu s přihlédnutím k dopaduvlastnictví dalších společností.ZávěremQIS4 je bezesporu jednou z nejvýznamnějšíchudálostí pro sektor pojišťovnictví v roce 2008.Návrh směrnice SII stanovil základní rámecnového regulatorního režimu. Hlavní cíle QIS4zahrnují mimo jiné získání informací pro vydánínových implementačních opatření v porovnáníse současným režimem Solvency I. Výsledkytéto studie, shrnuté zejména v reportu plánovanémna listopad 2008, by měly v mnohémnapovědět, jaké budou konkrétní rysy připravovanéhorežimu SII.S ohledem na vývoj diskusí v oblasti kapitálovéhopožadavku v pojišťovnictví je vhodné sedo tohoto procesu zapojit již nyní, ať již přípravouna splnění budoucích požadavků, poskytnutíminformací CEIOPS, či prosazovánímsvých stanovisek (např. prostřednictvím ČAP,resp. CEA). Evropská komise, Výbor evropskýchpojišťovacích a penzijních dozorů a dalšíinstituce, které se přípravou nového režimuzabývají, jsou připraveny naslouchat komentářůma diskutovat o nich – proto se zde nabízí jedinečnámožnost se na tvorbě nového režimuaktivně podílet.>


Očimapojišťoven:reformaveřejných financía zákon o jejichstabilizaciIng. Jaroslav Kulhánekčlen prezidia české asociace pojišťovenNa podzim roku 2007 byl těsnou většinou prosazenbalík zákonů, které mají odstartovat stabilizacia reformu veřejných financí. Součástí těchtozměn je i novela zákona o daních z příjmů. O naplněnípolitických cílů a slibů se dá jistě polemizovata výsledek hodnocení bude na každém z nás.Nicméně samotný zákon je počtem změn ve formětéměř stovky novel zákonem, který jistě nenaplňujeočekávání stability a dlouhodobějšíhohorizontu daňového projektování hospodářskéčinnosti ekonomických subjektů.Z pohledu pojišťoven……je nutné posoudit dopady změn v části, kteráse dotýká právnických osob. Jmenujme konkrétněněkteré z nich:• Došlo ke snížení sazby daně z příjmů na 21 %v roce 2008, na 20 % v roce 2009 a v roce2010 na 19 %.• Zpřísněna byla uznatelnost úroků (tzv. pravidlonízké kapitalizace), a to ve dvou směrech:za prvé se zpřísnil poměr mezi vlastním kapitálema cizím kapitálem u spojených osobna 1:3 a za druhé bude toto pravidlo aplikovánoi na nespojené osoby v poměru 1:6. Totoomezení může významným způsobem zvýšitdaňovou povinnost z důvodu neuznání velkéčásti hrazených úroků.• Minimální doba trvání finančního leasingu sesjednotila s dobou odpisování pronajímanéhomajetku.• Odpisová skupina 1a, podle které se odepisovalyautomobily po dobu 4 let, se zrušila a vozidlase přesunula do skupiny 2 s pětiletoudobou odpisování.• Osvobození úroků z hypotečních zástavníchlistů bylo zrušeno.• Zpřísnila se tvorba opravných položek k nepromlčenýmpohledávkám, které nejsou řešenysoudně.• Byl zrušen limit pro vstupní cenu automobilua nájemného ve výši 1,5 mil. Kč.• Dále došlo ke změnám v souvislosti s novýmzákoníkem práce. V zásadě je lze charakterizovatsnahou reagovat na filozofii zákoníku práce„Co není zakázáno, je povoleno“. Nový zákonse proto snaží dosáhnout následující koncepce:pokud nějaký výdaj vynaložený na zaměstnancesnižuje daňový základ zaměstnavatele,pak je zdanitelným příjmem zaměstnancea současně vstupuje do vyměřovacího základupro odvod sociálního a zdravotního pojištění.• Zpřesnil se postup poplatníka v případě sestaveníúčetní závěrky podle Mezinárodníchúčetních standardů.V této souvislosti nelze pominout změnu zákonao rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,kde z daňově uznatelných nákladů byly vyloučenynáklady na tvorbu jiných technických rezervu životního a neživotního pojištění (ŽP a NŽP)a na vyrovnávací rezervu u neživotního pojištění.Podpora soukromého ŽPDruhou neméně významnou změnou pro pojišťovacíodvětví je úprava té části zákona o daníchz příjmů, která se dotýká fyzických osob a upravujepodmínky daňové podpory tzv. soukroméhoživotního pojištění.V zásadě lze konstatovat, že dosavadní koncepcepodpory soukromého životního pojištěníbyla zachována. Těžko se dá posoudit, zda jeto výsledek odmítavého stanoviska ČAP k prováděnínekoncepčních změn před uvažovanoudůchodovou reformou nebo nedostatek odvahyze strany navrhovatelů. Přesto si myslíme, že lzes dosaženým výsledkem dále pracovat.Princip provedených úprav ŽP1. V zákoně došlo ke sloučení limitu osvobozenéhood daně z příjmů: výše příspěvku zaměstnavatelena penzijní pojištění a soukromé životnípojištění je nyní stanovena celkovou částkou24 000 Kč. ČAP tuto úpravu odmítala, ale nepodařilose udržet oddělení příspěvku na penzijnípřipojištění a soukromé životní pojištění. Na jednustranu může být tato změna výhodou, pokudse podaří vyzdvihnout výhody pojištění. Za tohotopředpokladu lze získat pro pojištění výhoducelých 24 000 Kč osvobozeného příspěvku.Na druhé straně se ale přitvrdí konkurence daňověpodporovaných produktů.2. Zvýšila se konkurence poskytovatelů soukroméhoživotního pojištění s daňovým zvýhodněnímo pojišťovny usazené nejen na území ČR, alei v rámci Evropského hospodářského prostoru.Všechny pojišťovny musí nicméně nabídnoutprodukt splňující podmínky vymezené místnímzákonem o daních z příjmů.3. Výše uvedené změny v zákoně o daních z příjmůreagovaly na změny zákoníku práce – rozšiřujíprostor zaměstnavatelů pro tzv. výdaje (náklady)na pracovní a sociální podmínky, péči o zdravía zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců,do kterých lze zahrnout i výdaje na příspěvkyna soukromé životní pojištění. Na straně zaměstnavatelepadl touto úpravou limit 8 000 Kč na daňověuznatelný výdaj na příspěvek na soukroméživotní pojištění. Příspěvek na soukromé životnípojištění v neomezené výši je vždy daňověuznatelným výdajem zaměstnavatele, musí býtvšak zpracován vnitropodnikovou normou nebodohodou v kolektivní smlouvě. Tato úprava samao sobě může představovat významný potenciálpro růst životního pojištění i růst odložené spotřeby,resp. finančního zajištění na dobu důchodovéhověku klientů pojišťoven.4. Zavedení tzv. rovné daně (ovšem počítanéz vyššího daňového základu tzv. superhrubé mzdyve výši 15 %) devalvuje skutečný přínos možnostisnížení daně z příjmů z titulu uplatnění nezdanitelnéčásti základu daně ve výši až 12 000 Kč.Důvodem je skutečnost, že při dříve uplatňovanéprogresivní dani mohlo přinést snížení daně ažo 3 840 Kč, při rovné dani však znamená úsporuna dani z příjmů až 1 800 Kč za rok.5. Zavedení rovné daně se odrazilo i ve změněnastavení výše sazeb u příjmů, které podléhajízvláštní sazbě daně. Tato úprava znamená to, žejsme ztratili určité daňové znevýhodnění předčasněukončovaných smluv, kdy odbytné (odkupné)bylo zdaňováno vyšší 25% sazbou daně. Novelazákona o daních z příjmů srovnala výši této daněpro případ předčasného ukončení pojistné smlouvyse standardním plněním ze životního pojištění.Od roku 2008 tak nově činí shodně 15 %.V době, kdy hodnotíme klady a zápory novelizovanéhoznění zákona o daních z příjmů, se již diskutujevěcný záměr změn provedených v tomtozákoně. Vláda si klade vyšší cíl, na jehož konci byměl být konečně nový zákon. Ten by se oprostilod zátěže a nedostatků zákona, který vznikalna konci minulého století. ČAP se určitě budechtít do procesu přípravy nového zákona o daníchz příjmů aktivně zapojit, a přispět tak ke kvalitnía moderní podobě této důležité právní normy.Ekonomické informace Pojistný obzor 1/2008 19


Pojistné produktyLze si pojistit zdraví?mgr. petr Bohumskýspecialista pro zdravotní pojištěníčeská asociace pojišťovenZdraví lze pojistit nejlépezdravým životním stylem,který náš zdravotní stavovlivňuje ze všeho nejvíce.Ovšem opomenoutnemůžeme ani možnosti,které nabízejí pojišťovny…Konkrétně zdravotní pojišťovny nepojišťujízdraví, ale hradí zdravotní péči z příspěvkůvybraných podle nastavené míry solidarityve společnosti. Komerční pojišťovnynaopak na sebe smluvně přebírají rizikoztrát, jemuž jsme v souvislosti se zdravotnípéčí vystaveni.u nás i v dalších zemích s podobnou strukturoufinancování zdravotní péče jen potvrzuje,že vícezdrojové financování zdravotnípéče, v jiných systémech naprosto běžné,je i pro Českou republiku jedinou vhodnoucestou k obnově rovnováhy mezi výdajovoua příjmovou stránkou zdravotnictví.zohledňuje jak nutnost efektivity a výkonnostisystému zdravotní péče, tak sociálníaspekty charakterizované principem solidarity,v jednom ze svých doporučení rovněžuvádí, že část výše příspěvků jednotlivcedo systému má být odvozena od jeho individuálníhorizika.Veřejné zdravotní pojištěníČeská republika je mezi státy OECD zemís nejvyšším, tj. 90% 1 podílem veřejnýchzdrojů na financování zdravotnictví. Ačkoličeské zdravotnictví poskytuje srovnatelněkvalitní péči s rozvinutými státy, navícs podstatně nižšími náklady, zaostáváza nimi svou strukturou financování péče.Ta je příliš závislá na veřejném zdravotnímpojištění a dosud se neotevřela dalším způsobůmfinancování, především komerčnímuzdravotnímu pojištění. Chronicky deficitnísituace veřejného zdravotního pojištěníVývoj podílu soukromých výdajů na zdravotním pojištění (1990–2003)50Vývoj podílu soukromých výdajů v čase (vizgraf) se v jednotlivých systémech liší. Lzez něj například vysledovat, že dodatečnézdroje do zdravotnictví Švýcarska, stejnějako u nás, přináší veřejné zdroje, zatímcov Nizozemí zdroje soukromé. Díky reformámv Německu a Rakousku došlo k posílení rolesoukromých výdajů. Francouzský systémspoluúčastí zachovává stejnou proporci a irskýpokles podílu soukromých výdajů můžebýt způsoben prostorem pro jejich uplatněnípřevážně v doplňkových službách.Prototyp „ideálního“ systému zdravotnípéče vypracovaný organizací NERA 2 , kterýSoukromé zdravotnípojištěníKomerční pojišťovny nabízejí pojistné produktyjako ochranu proti rizikům. Rizika jsoupojistitelná, pokud jsou zjednodušeně řečenonahodilá, měřitelná a vyskytují se v dostatečnémmnožství. Tyto charakteristikyrizika v souvislosti s újmou na zdraví splňují,proto soukromé zdravotní pojištění existujebez ohledu na to, zda je pojišťovnictvísoučástí zdravotnického systému nebo zdafinanční toky z pojistných plnění přispívajíspíše do domácího rozpočtu pacientů nežna financování zdravotní péče.Rozlišujeme tři základní typy soukroméhozdravotního pojištění:403020101990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Švýcarsko Irsko Rakousko Německo Nizozemsko Francie* údaj není známZdroj: OECD Health Data, 2 nd edition• Plné zdravotní pojištění poskytuje pojištěníkompletních zdravotních služeba v plném rozsahu nahrazuje veřejnézdravotní pojištění („substitutive“),• doplňkové zdravotní pojištění pojišťujetu zdravotní péči, která je veřejnýmzdravotním pojištěním hrazena jen částečně,nebo není hrazena vůbec („complementary“),• zdravotní připojištění pokrývající jinéslužby než zdravotní péči zajišťujerychlejší přístup ke zdravotním službáma pojištěným nabízí širší možnost volby(„supplementary“).20 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty


Pojistný trh soukromého zdravotního pojištěníse mezi jednotlivými zeměmi významněliší. Pokud jde o společnosti, které totopojištění nabízejí, jsou trhy v Irsku, Dánsku,Finsku, Rakousku, Řecku, ale i ve VelkéBritánii značně konsolidované. Na druhoustranu například ve Francii, Itálii a Španělskuprovozuje takové pojištění více než 100subjektů. Po zavedení třetí neživotní pojišťovacísměrnice do legislativy jednotlivýchstátů došlo v mnoha zemích k další konsolidacitrhu doplňkového zdravotního pojištění.Co se týče velikosti a počtu pojišťoven,které na národních trzích komerční pojištěníprovozují, je velký počet těchto pojišťoven(ať už vzájemných, nebo komerčních) typickýpro země s dlouhou tradicí tohoto pojistnéhoodvětví. Naopak v zemích s maloutradicí komerčního zdravotního pojištění jei počet pojišťoven provozujících toto odvětvízákonitě nízký.Výše příjmu klienta se zdá být hlavní determinantoupoptávky po doplňkovém zdravotnímpojištění. To platí především v zemích,kde veřejné zdravotní pojištění pokrývávětšinu zdravotnických služeb a doplňkovézdravotní pojištění klienti poptávají jen jakoluxusní statek. Skutečná nebo vnímaná kvalitaposkytovaných služeb v rámci veřejnéhozdravotnictví patří k dalším významnýmzdrojům poptávky po doplňkovém zdravotnímpojištění. Nejistota poskytnutí služby,čekací doby a větší možnost výběru poskytovatelevedlo např. v Irsku a Austrálii k vyššípoptávce po doplňkovém zdravotnímpojištění. Zdravotní stav člověka také rozhodujeo potenciální poptávce. Jedním zezásadních prvků trhu se soukromým zdravotnímpojištěním je, že na něm panuje vysokámíra asymetrické informace. Stabilitatrhu je ohrožena, pokud pojišťovny nemajínástroj, kterým by se mohly bránit vysokémíře subjektivního rizika.V řadě zemí hrají vedle individuálních produktůdoplňkového pojištění významnouroli i skupinové produkty. Zde stojí za povšimnutí,že se často jedná o země, s nimižmá Česká republika mnoho společného,ať už je to (v rámci EU) nižší ekonomickávyspělost, převažující politická orientace čimalá tradice soukromého zdravotního pojištění.Signifikantní je i dynamický rozvoj skupinovéhozdravotního připojištění v těchtozemích. Klíčovou roli ovšem hraje daňovézvýhodnění takového pojištění, které poskytujestát.Pojistné produkty jsou zpravidla nabízenyjako balíčky mnoha různých zdravotních rizik.Specificky zaměřené produkty se praktickynevyskytují, což je zřejmě nástroj proomezení rizika antiselekce. Základní rozdílmezi produkty tvoří velikost krytí (pojistnéčástky), méně významným parametrem jepak skladba rizik. U produktů soukroméhozdravotního pojištění často existují variantylišící se velikostí krytí u těch zdravotních rizik,jejichž léčba může být poskytnuta v různékvalitě.Transformace zdravotníchpojišťovenTaké v rámci velmi důležité institucionálníproblematiky panuje mezi různými státyznačná pestrost, avšak v členských zemíchSpolupráce komerčních a zdravotních pojišťoven bymohla být východiskem ze současné situace na trhu sezdravotním pojištěním.EU (s výjimkou Nizozemí od roku 2006a Slovenska) existuje jasný předěl mezi institucemi,které provozují veřejné zdravotnípojištění a pojišťovnami, jež provozují komerčnípojištění nebo připojištění.Podle již zmiňovaného prototypu NERA jeteoreticky kombinace provozování pojištěnízákladní péče a pojištění ostatní péče přípustnáza předpokladu zamezení přelévánízdrojů. Současná právní úprava v Českérepublice nevylučuje, aby zdravotní pojišťovnyposkytovaly pojištění pro takové služby,které nejsou kryty v rámci tzv. hrazenépéče. Dokonce to právní úprava výslovněumožňuje. Stávající česká zdravotnická legislativavšak není sladěna s právem EU,což může v širším pohledu komunitárníhopráva narážet zejména v oblastech hospodářskésoutěže a pojišťovacích direktiv.Jestliže tedy dojde k transformaci zdravotníchpojišťoven na akciové společnosti, zákonodárcebude muset vymezit rozsah oprávněník činnosti. V podstatě pak půjde o politické rozhodnutí,zda by přicházelo v úvahu současnéprovádění veřejného pojištění a připojištění.Takové řešení je jistě legislativně možné. Nicméněby se jednalo o rizikový krok, který bymohl vést k ohrožení tržního prostředí a mohlby vytvářet prostředí málo odolné proti zneužívánípostavení zdravotních pojišťoven na trhu.Problematika je citlivá zejména s ohledemna informace, které jim byly svěřeny v souvislostis veřejným zdravotním pojištěním a kteréby jim přinášely nepřiměřenou konkurenčnívýhodu.Úplné vyloučení komerčních pojišťoven z realizaceproduktů kryjících rizika, jež souvisejíse zdravím, není proveditelné už kvůli principůmpojišťovacího odvětví. Zůstává tedy jenotázkou, zda se zdroje z těchto produktů stanousoučástí financování zdravotnictví.Komerční pojišťovny vykazují proti zdravotnímpojišťovnám řadu předností, kterýchby bylo vhodné v soukromém zdravotnímpojištění využít. Jedná se zejména o dlouhodoboufinanční stabilitu sektoru a s tímspojenou důvěru občanů, dále pak o efektivnístátní dohled, vytváření dlouhodobýchtechnických rezerv podle přísných pravidelpřevzatých z EU, schopnost prodávat individualizovanéprodukty prostřednictvím prodejníchsítí, přítomnost významných nadnárodníchpojišťoven na českém pojistnémtrhu a s ní spojená snadná přenositelnostknow-how z trhů s rozvinutým soukromýmzdravotním pojištěním. Mezi další výhodylze dále počítat silně konkurenční prostředí,které vytváří tlak na zvyšování kvality služebpro klienty.Východiskem ze současné situace by mohlabýt další podpora spolupráce komerčnícha zdravotních pojišťoven. Tím se široké kontakty,sítě zdravotnických zařízení a knowhowv oboru medicíny, jimiž disponují pojišťovnyzdravotní, spojí s ekonomickoustabilitou a akceschopností pojišťovenkomerčních. V situaci, kdy ze čtyř velkýchčeských zdravotních pojišťoven již dvě majídceřiné komerční pojišťovny (PojišťovnaVZP a.s. a Vitalitas a.s.), by bylo vhodné zachovatinstitucionální předěl mezi veřejnýmzdravotním pojištěním a komerčním pojišťovnictvími pro soukromé zdravotní pojištění.1OECD Health Data 20032National Economic Research AssociatesPojistné produkty Pojistný obzor 1/2008 21


Pojistné produktyFoto: MZ ČRRole komerčníchpojišťoven porosteMarcela Kotyrovámanažer komunikace a vzděláváníčeská asociace pojišťovenRozhovor s MUDr. PavlemHroboněm, M.S.,náměstkem pro zdravotnípojištění MZ ČRV čem osobně spatřujete největší přínosprávě probíhající reformy zdravotnictví?Kdyby toto slovo nebylo v Čechách historickyzdiskreditováno, řekl bych v nastolení normálníchvztahů ve zdravotnictví. Skutečně jdeo to, aby zdravotnictví a zdravotní pojištění přirespektování jejich specifik přestaly být ostrovemsocialismu, začaly v nich platit základníekonomické zákony a byl jim umožněn rozvoj.Z přetrvávajícího vnímání „rozpočtové sféry“se zdravotnictví prostě musí posunout do postavení,které mu náleží, tedy zřejmě nejvýznamnějšíhosektoru služeb v České republices perspektivou zajímavého růstu. Zároveň jetřeba nadále udržet solidární charakter veřejnéhozdravotního pojištění, a zajistit tak přístupke kvalitní péči všem občanům tohoto státu.Jak by měl vypadat ideální systém zdravotnípéče v České republice? Je třeba naléztzcela nový koncept zdravotnictví?Nehledáme žádný zcela nový koncept. Držímevšechny základní principy dnešníhosystému veřejného zdravotního pojištění –povinnou účast, odvody založené na výši příjmů,přerozdělení, konkurující si zdravotní pojišťovny.To, co děláme, je zlepšování definicerolí, zodpovědností a motivací jednotlivýchúčastníků systému – konkrétně zdravotníchpojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče,státní správy a občanů. Zejména pojišťovnyse musí z plateben změnit na aktivní nákupčízdravotní péče. Tento záměr je zcela v souladus vývojem ve všech vyspělých zemích.Z kterých států, konkrétně jejich zdravotníchsystémů, jste čerpali při vytvářeníčeského konceptu? V čem byly pozitivníinspirací? Můžete uvést i příklady kritérií,která jste rozhodně nechtěli v Českérepublice aplikovat?Vycházeli jsme z vývoje v evropských státechse systémem veřejného zdravotního pojištěnís konkurujícími si pojišťovnami. Hlavně jsmese inspirovali Nizozemím, v menší míře Švýcarskema Německem. Velmi zajímavou zkušenostíje samozřejmě vývoj na Slovensku.Rozhodně jsme nechtěli bořit jeden systémzdravotního pojištění pro všechny občany, zavrhlijsme tedy například opt-out [tzv. vystoupení,pozn. red.] z veřejného systému.Zkvalitní se v celkovém měřítku službyve zdravotnictví díky připravované zdravotníreformě?Jsem o tom přesvědčen. Nebude to ale hnedzítra. Nástroje jsou stejné jako v jiných sektorech– konkurence, standardy péče a zveřejněníinformací.Jakou roli by měly sehrát v ministerstvempřipravovaném systému zdravotníhopojištění konkrétně komerční pojišťovny?V čem by mohly být přínosem?Role komerčních pojišťoven poroste. Přesnějšívymezení péče hrazené a nehrazené z veřejnéhopojištění a umožnění dnes zakázanékombinace plateb z veřejného pojištění a platebsoukromých povede k rozvoji komerčníhopojištění. Oba sektory, tedy veřejné zdravotnípojištění a komerční pojištění, zůstanouoddělené legislativně i institucionálně. Zdravotnía komerční pojišťovny ale budou mocisdílet distribuční kanály a vytvářet společnénabídky pro klienty.Současné zdravotní pojišťovny hodláMinisterstvo zdravotnictví České republikytransformovat na akciové společnosti.Pavel Hroboň, M.D., M.S.Náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČRPavel Hroboň v současné době pracujena Ministerstvu zdravotnictví ČR jakonáměstek ministra zodpovědný zazdravotní pojištění, léky a zdravotnicképrostředky.Původním povoláním je lékař. V letech1994-95 studoval zdravotní politiku a řízenízdravotnictví na Harvardské univerzitě veSpojených státech amerických. Po návratupřednášel na 2. lékařské fakultě a Fakultěsociálních věd Univerzity Karlovy.V letech 1998 až 2002 pracoval jakokonzultant mezinárodní poradenské firmyMcKinsey&Company v několika evropskýchzemích. K hlavním oblastem jeho činnostipatřilo zdravotnictví a finanční instituce.Od roku 2002 do roku 2005 pracoval proVšeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jakoporadce a ředitel strategie.Pavel Hroboň je jedním ze zakladatelůa bývalým předsedou správní radyobčanského sdružení Reforma zdravotnictví– forum.cz, které připravilo a koncem roku2005 zveřejnilo komplexní návrh reformyčeského zdravotnictví.22 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty


Proč? Domníváte se, že takto budou fungovatlépe než dosud?Opět jsem o tom přesvědčen. Dnes majízdravotní pojišťovny zcela zvláštní a nedostatečnouprávní úpravu a nemají žádného majitelese zájmem o jejich dlouhodobou stabilitua rozvoj. Významné zlepšení je třeba v oblasticorporate governance [správy a řízení společnostípozn. red.], transparentnosti účetnictvía zvýšení zodpovědnosti managementu. Uvedujeden příklad za všechny – dnešní členovésprávních rad zdravotních pojišťoven nemajížádnou právní zodpovědnost za výsledkyspravovaných organizací.Zdravotní a komerční pojišťovny budou moci sdíletdistribuční kanály a vytvářet společné nabídky pro klienty.Jaká zdravotní péče by měla být krytaz veřejného zdravotního pojištění a jakásféra péče by měla spadat do komerčníhopojištění? Jistě existují sporné kategorie(např. pooperační rehabilitace) – jakýmzpůsobem rozhodujete při jejich kategorizaci,kam budou spadat?Kritérií pro rozhodování existuje celá řada, pronás je ale tím hlavním finanční zátěž pro řadovéhoobčana. Nechystáme žádné významnéomezení dnešního rozsahu péče hrazenéz veřejného zdravotního pojištění. V nejbližšíchletech je cílem zvýšení efektivity poskytováníslužeb hrazených z veřejného pojištěnía využití významných možností úspor, kterédnes v systému existují.Máte již jasnou představu o optimálnímpoměru financování zdravotní péče meziveřejným a soukromým pojištěním? Můžetejej, prosím, procentuelně vyčíslit?Žádný univerzálně platný „optimální poměr“neexistuje. Je ale jasné, že v důsledku stárnutíobyvatelstva a vzrůstajících nároků budepodíl soukromých peněz stoupat. Očekávámtedy, že se postupně budeme blížit k poměrůmobvyklým v jiných zemích Evropské unie.I ty se ale budou v důsledku výše zmíněnýchvlivů měnit.Děkujeme Vám za rozhovor.Nově zavedené poplatky u lékaře jako součást náhrady škody z povinného ručeníJUDr. Tomáš BeranV souvislosti se zavedením poplatků u lékařevyvstala podstatná otázka, zda úhradatěchto nákladů je škodou ve smyslu občanskéhozákoníku a také zda lze tyto poplatkyuplatnit v rámci náhrad z pojištění odpovědnostiza škodu způsobenou provozem vozidel(tzv. povinného ručení).Poplatky u lékaře byly zavedeny zákonemč. 261/2007 Sb. a jejich rozsah je přibližněnásledující:§ 16aRegulační poplatky1. Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce,je povinen v souvislosti s poskytováním hrazenépéče hradit zdravotnickému zařízení, kterézdravotní péči uvedenou v písmenech a) až f)poskytlo, regulační poplatek ve výši:a) 30 Kč za• návštěvu, při které bylo provedeno klinickévyšetření (dále jen „návštěva“) u praktickéholékaře, praktického lékaře pro děti a dorost,ženského lékaře, nebo za návštěvu, při kterébylo provedeno vyšetření u zubního lékaře,• návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanouambulantní zdravotní péči,• návštěvní službu poskytnutou praktickýmlékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost(§ 20 odst. 3)b) 30 Kč za návštěvu u klinického psychologa,c) 30 Kč za návštěvu u klinického logopeda,d) 30 Kč za vydání každého, ze zdravotního pojištěníplně nebo částečně hrazeného, léčivéhopřípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařskéúčely, předepsaného na receptu, bez ohleduna počet předepsaných balení,e) 90 Kč za pohotovostní službu poskytnutouzdravotnickým zařízením poskytujícím:1. lékařskou službu první pomoci včetně lékařskéslužby první pomoci poskytované zubnímilékaři,2. ústavní pohotovostní službu v sobotu, nedělinebo ve svátek a v pracovních dnech v doběod 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedojde k následnémupřijetí pojištěnce do ústavní péče,f) 60 Kč za každý den, ve kterém je poskytovánaústavní péče (§ 23), komplexní lázeňská péče(§ 33 odst. 4) nebo ústavní péče v dětskýchodborných léčebnách a ozdravovnách (§ 34),přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijatk poskytování takové péče, a den, ve kterémbylo poskytování takové péče ukončeno, počítájako jeden den; to platí i pro pobyt průvodcedítěte, je-li podle § 25 hrazen ze zdravotního pojištění.Povinnosti vyplývající z jiných zákonů tímnejsou dotčeny.Z hlediska občanského zákoníku a rozsahunáhrad dle ustanovení § 449 občanského zákoníkumá poškozený nárok na úhradu účelně vynaloženýchnákladů spojených s léčením. Mezináklady takto pod náhradu škody zahrnuté patřínapř. náklady na účelně vynaloženou zvláštnípéči nehrazenou ze zdravotního pojištění (rehabilitace,ozdravné pobyty apod.), případně účelněvynaložené náklady na zdravotnický materiál,které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.Poplatky u lékaře jsou rovněž účelně vynaloženýmináklady na léčení, které poškozenýmusel vynaložit, neboť se jedná o povinnouplatbu pro účely poskytnutí zdravotní péčea z hlediska ustanovení občanského zákoníkuo náhradě škody tak budou uplatnitelné protiosobě, která za škodu odpovídá ve všech režimechodpovědnosti za škodu.Všechny tyto náklady jsou proto předmětemnáhrady škody dle občanského zákoníku, a jsoutak shodně předmětem náhrad z povinného ručení,neboť se jedná o náhradu škody na zdravídle ustanovení § 6 odst. 2, písm. a) zákonač. 168/1999 Sb.S ohledem na shora uvedené proto platí,že poplatky u lékaře lze uplatnit i z povinnéhoručení, neboť se jedná o nárok z titulu náhradyškody na zdraví, který je zahrnut v rozsahuplnění z povinného ručení. Poškozený tentonárok může uplatnit, samozřejmě nelze neždoporučit uschovat si doklad o zaplacení a přiuplatňování nároku na náhradu škody proti odpovědnostnípojišťovně viníka jej předložit.Vzhledem k tomu, že se jedná o relativněnízké částky, nelze ani předpokládat, že by tatoskutečnost měla zásadní vliv na výši pojistnéhoplnění, a tedy i výši pojistného.Pojistné produkty Pojistný obzor 1 /2008 23


Pojistné produktyÚder blesku a likvidace pojistnýchudálostí – I. dílIng. Martin LiškaINSERVIS MVC s.r.o.Z nedávných požadavkůlikvidátorů vyplývá, žeotázky související s postupylikvidace pojistných událostív důsledku úderu bleskuneztrácejí na aktuálnosti.Pojďme si tedy připomenoutzákladní fakta.Tématy „Úder blesku“, „Ochrana před bleskem“a „Minimalizace rizik úderu blesku“se již zabývalo mnoho knih i článků. Nicméněpři bližším setkání s touto problematikouvyplývá, že dostupná literatura klade na běžnéholikvidátora bez hlubšího technickéhovzdělání v elektrotechnice přílišné nároky.Navíc poznatky z ní lze jen obtížně aplikovat.Pokud ale na druhou stranu pojistitelév praxi používají různé zjednodušené metodiky,aniž by pochopili základy dané oblasti,mohou docházet k nesprávným výsledkůma závěrům.Naším záměrem proto bylo spojit základnítechnická fakta a teorii s praktickými postupypři likvidaci škody tak, aby i likvidátor, kterýnení specialistou v oboru elektro, dokázalv co největším počtu pojistných případů postupovatsprávně. Vzhledem k rozsahu danéproblematiky vychází článek ve dvou dílech:první díl vás seznámí se základním technickýmminimem, které by měl znát každý likvidátorzabývající se tímto rizikem. Druháčást, zaměřená na základní metodické postupyv praxi (např. jak rozlišit škodu přepětíma úderem blesku, či základní postupy při prohlídkách),vyjde v následujícím čísle Pojistnéhoobzoru.Blesk, anebo přepětí?Základním předpokladem pro správné vyřízenípojistné události je pro každého likvidátorajednoznačně umět rozlišit, zda jde o škoduzpůsobenou bleskem, nebo přepětím.Definice popisuje blesk jako atmosférickýelektrický výboj vznikající mezi dvěma elektrickynabitými mraky, nebo mezi mrakema zemí. Při tomto jevu protékají bleskovýmkanálem proudy řádově 20 000-60 000 ampérůpo dobu cca 250 mikrosekund. Teplotableskového kanálu může dosáhnout až30 000 o C. Právě účinky toku takových nadměrnýchproudů bývají hlavní příčinou destruktivníhopůsobení na věci, a to nejenv bezprostřední blízkosti, ale i ve větší vzdálenostiod místa úderu.Naopak za přepětí lze obecně označit napětí,které přesahuje nejvyšší hodnotu provozníhonapětí v elektrickém obvodu. Přepětípak může ohrozit elektrické zařízení nebozdraví jeho obsluhy. Při likvidaci škod z rizikablesku na elektrických nebo elektronickýchzařízeních se setkáváme často se škodamipřepětím, které však může vzniknout nejenjako důsledek přímého či nepřímého účinkublesku, ale také z jiných příčin (nesprávněnavržená zdrojová soustava, závady zdrojů,spínací přepětí vzniklé spínáním a vypínánímsilových obvodů, výboje statické elektřinyapod.).Přímý a nepřímý úderbleskuPři přímém úderu blesku do budovy nebojiné věci je proud blesku nebo jeho částisveden především ochrannými prostředky(hromosvodní soustavou), ale i jinými vodivýmiuzemněnými součástmi (např. potrubnímirozvody, plechovou střešní krytinoua dalšími klempířskými prvky či kovovýmikonstrukcemi). Část bleskového proudumůže být dále svedena kabelovými rozvody(napájení, datové kabely, anténní svody),které vedou v blízkosti, nebo někdy i v souběhus prvky hromosvodní soustavy. Pokudnebyla provedena žádná náležitá opatření,proteče vysoký vyrovnávací proud s rušivýmpůsobením a všemi důsledky přes uzemněníelektrické instalace do napájecího vedení.Část proudu blesku se tímto způsobem dostanetaké do napájecí sítě.O nepřímém úderu blesku hovořímetehdy, když blesk neudeří přímo do (pojištěného)objektu, ale ve větší vzdálenostiod něj. Často blesk udeří do země, venkovníhovedení nebo do transformátorové stanice,nadzemních sdělovacích a ovládacíchŠetření likvidace pojistných událostí v důsledku úderublesku není v praxi vůbec jednoduché.rozvodů, kovových součástí technologieapod. Také blesky mezi dvěma mraky indukujísvým elektromagnetickým polem proudve vedení v okruhu až do jednoho kilometru.Tato indukovaná přepětí, která mohourovněž dosáhnout více než 10 000 voltů, sedále přenášejí např. po napájecí a telefonnísíti a dostávají se touto cestou do přístrojů.Pokud nebyla provedena žádná přídavnáochranná opatření (tato opatření ovšem nikdynemohou zaručit 100% účinnost), dojdesnadno k jejich zničení.Jak minimalizovat rizikavzniku škody bleskemZákladním řešením je jednoznačně provedenívnější ochrany před účinkem blesku.24 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty


Správně navržená, správně zhotovená a pravidelněrevidovaná vnější ochrana objektůmůže podstatným způsobem hrozící rizikaeliminovat. Ochrana se skládá obecně z jímacíhozařízení, svodů a systému uzemnění.Pro konstrukci platí technické normyIEC 61024-1, popř. IEC 62305-3, popis požadavkůovšem přesahuje rámec tohotočlánku. Pro objekty s prostory s nebezpečímvýbuchu nebo požáru, případně objektykonstruované ze stavebních hmot stupněhořlavosti C1, C2, C3 jsou pravidelné revizevyžadovány jednou za dva roky. Lhůta 5 letpak platí pro objekty ostatní.Abychom mohli minimalizovat další výskytškod na elektronice, je potřeba mít dobřeřešené napájecí rozvody – s kvalitním uzemněnímochranného vodiče a bez zemníchsmyček. Důležitou roli hraje i dobře navrženásoustava vyrovnání potenciálu pospojovánímvodivých neživých částí.V zásadě lze říci, že nejvíc se dají rizika škodybleskem minimalizovat již v samotnémprojektu a následně při kvalitní realizaci elektroinstalace.Na tomto místě je nutné konstatovat, že v případěelektronického zařízení žádná ochrana nemůžepřinést absolutní jistotu, že ke škodám nedojde– zejména v případech přímého úderu bleskudo objektu. Vhodným opatřením lze však škodyvýrazně minimalizovat. Způsobem přídavnéochrany elektronických systémů se zabývá řadaspecializovaných firem. V zásadě se vždy jednáo dodatečnou montáž svodičů přepětí do napájecíchrozvodů a ochranu datových rozvodů.Blesk a pojistné podmínkypojišťovenA nyní se pojďme opět věnovat praxi. Definicepojistných podmínek pro riziko blesk jevelmi ustálená a u řady pojišťoven se v podstatěshoduje. Uvedené příklady (zkrácenécitace) to jen dokazují:„…přímý zásah blesku (atmosférického výboje)do pojištěné věci. …místo přímého zásahudo pojištěné věci musí být spolehlivězjištěno… pojistnou událostí není poškozenínebo zničení elektrických a elektronickýchpřístrojů… přepětím nebo indukcí, která nastalav souvislosti s úderem blesku.“„… za úder blesku se považuje bezprostřednípřechod blesku na pojištěnou věc…za škodu… se nepovažuje škoda způsobenáv průběhu bouře na elektrických a elektronickýchzařízení přepětím.“„Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřednípůsobení energie nebo teploty jehovýboje na věci. Škoda vzniklá úderem bleskumusí být zjistitelná podle viditelných destrukčníchúčinků na věci nebo na budově,v níž byla věc v době pojistné události uložena.Úderem blesku není dočasné přepětí…k němuž došlo v důsledku působení bleskuna tato vedení.“Z uvedených citací je zřejmé, že pojistnépodmínky striktně vyžadují prokázání příméhopoškození věci energií blesku. Jeden z citovanýchvýkladů pojmů dokonce vyžaduje„spolehlivé zjištění místa přímého úderublesku“. Z pojistného krytí jsou naopak vyloučenyveškeré škody, které vznikly přepětím,a to i když toto přepětí vzniklo v příčinnésouvislosti s blízkým úderem blesku.Je nesporné, že likvidace škody v důsledkublesku vyžaduje odborné posouzení všechokolností a provedení takového šetření, kteréby prokázalo, anebo případně vyloučiloplatnost uvedených definic. To není v praxivždy jednoduché. Navržené základní postupypro toto posouzení budou popsány v příštímdíle.Foto: ČAPPojistné produkty Pojistný obzor 1/2008 25


Pojistné produktyZákrutač. 361/2000Do dnešního dne bylo v rámci chystané novely zákona361/2000 Sb., podáno již více než 860 pozměňovacíchnávrhů na úpravu jeho stávající právní normy. Možnázměna ustanovení § 47, který upravuje postup účastníků přivzniku dopravní nehody, se dotkne i pojistného sektoru.Michal Šimonspecialista pro neživotní pojištěníčeská asociace pojišťovenZa účelem posouzení jednotlivých návrhů zmiňovanéhozákona, jenž upravuje pravidla provozuna pozemních komunikacích, zřídilo ministerstvodopravy expertní skupinu, která má za úkol věcněposoudit jednotlivé návrhy a následně rozhodnout,jaké pozměňovací návrhy budou předány poslaneckésněmovně. Mezi všemi pozměňovacíminávrhy se nachází i mnoho takových, jež pozitivněovlivní bezpečnost silničního provozu. Z pohledukaždého motoristy, potažmo řidiče, bude jistězajímavé sledovat vývoj v otázce možné změnybodového systému. Nicméně mezi nepřebernýmmnožstvím pozměňovacích návrhů lze nalézt hnedněkolik, které mohou mít výrazný dopad i na pojistnýsektor.Postup při dopravní nehoděPravděpodobně nejvýznamnější změnu očekávámeu ustanovení § 47, které upravuje postupúčastníků při vzniku dopravní nehody (DN).V ustanovení § 47 odst. 4 je upravena povinnostpřivolat na místo dopravní nehody policii,mimo jiné pokud dojde na některém ze zúčastněnýchvozidel ke škodě zjevně přesahující50 000 korun.Pro změnu tohoto limitu hovoří optikou PolicieČeské republiky následující fakta:• Ve většině evropských států policie šetří pouzetakové škody, při kterých dojde ke značnéhmotné škodě nebo ke škodě na zdraví.Některé z více než 860 pozměňovacích návrhů na úpravustávající právní normy zákona o provozu na pozemníchkomunikacích bezprostředně ovlivní činnost pojišťoven.Právě dohledová činnost policie by měla být hlavnímnástrojem na zlepšení bezpečnosti v provozuna pozemních komunikacích: policejní statistikyzcela jasně dokazují, že na vzniku dopravníchnehod se nejvíce podílejí řidiči, kteří nedodržujípřiměřenou rychlost. Pokud se Policie Českérepubliky bude moci více věnovat dohledovéčinnosti, můžeme očekávat jisté zvýšení bezpečnostiv silničním provozu a s tím spojené sníženícelkového počtu dopravních nehod. Pro výraznénezvyšování stávajícího limitu se zasazují předevšímpojišťovny. Při likvidaci škod z dopravníchnehod se v současné době policejní protokolyvyužívají coby stěžejní podklady, z nichž likvidátořipojistných událostí následně vycházejí. Stávajícíčinnost PČR v rámci šetření dopravníchnehod pro pracovníky pojišťoven samozřejměznamená velký přínos. Pojistný sektor se protoobává extrémního zvyšování limitu, hovoří seaž o výši 250 000 Kč, především kvůli nárůsturizika pojistných podvodů. Právě oblast pojištěnímotorových vozidel momentálně nejvíce„postihuje“ výskyt pojistného podvodu. Rozumnouhranici lze spatřovat ve zvýšení limituna 100 000 korun.Z výše uvedeného vyplývá, že argumenty policievyznívají mnohem pádněji. Proto k posunutí minimálníholimitu s největší pravděpodobností dojde.V tom případě ale bude záležet na všech pojišťovnácha jejich uchopení celé situace. Jedním z možnýchřešení, jak nahradit přítomnost policie u tzv.bagatelních škod, je zavedení zákonné povinnostisepsání záznamu o dopravní nehodě. Pro tentoúčel lze jasně stanovit, jaké náležitosti by takovýtozáznam měl obsahovat. Případně by bylo možnévyužít stávající formulář – tzv. Evropský záznamo nehodě (viz. ilustrace). Sepsáním takovéhotodokumentu by došlo k řádnému zadokumentovánívzniklé situace. Tíha určení míry odpovědnostia správného vyhodnocení dopravní nehody (kdoa jakým způsobem se podílel na jejím vzniku) bypak ležela především na pracovnících pojišťoven.Současně se zde otevírá i prostor pro pojišťovny,které by měly své klienty informovat, jak správněpři nehodě postupovat. Dokument, který účastníciDN na místě sepíší, by pak měl být dostatečnýmdůkazním materiálem pro odškodnění vzniklýchnároků.Jaké změny nám chystaná novela zákonač. 361/2000 Sb. nakonec přinese a zda schválenáustanovení naplní hlavní očekávaní, tj. zvýšíbezpečnost na našich silnicích, prozatím zůstávánezodpovězeno.• Z policejních statistik vyplývá, že zhruba 85 %všech šetřených nehod tvoří nehody se zjevnouškodou do stávajícího limitu.• Šetření těchto nehod ovšem nadměrně vyčerpávákapacity policie.• Dopravní složky PČR se nemohou z personálníchdůvodů věnovat své hlavní činnosti,tj. dohledu nad bezpečností v silničním provozua její prevenci.Vyřeší situaci záznamo nehodě?26 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty


Zimníodpovědnostníškody na zdravíLetošní zima se zdá být již za svým zenitem, likvidátorůmpojištění odpovědnosti se přesto ještě může významněpřipomenout. Obzvláště odpovědnostní škody na zdraví setotiž k pojišťovnám dostávají s významným zpožděním.Ing. Vladimír FuchsEurop AssistanceZ odpovědnostních škod na zdraví v rámci cestovníhopojištění jsou problematické zejménaškody, které působí čeští rekreační lyžaři,snowboardisté apod. (dále jen lyžaři) jiným lyžařům,většinou jiným státním příslušníkům, přisvých zahraničních aktivitách. Jenom na územírakouských Alp se ročně stane přes 70 000 lyžařskýchúrazů, které si vyžádají ošetření v nemocnici.Rakouské úřady uvádí, že celých 10 %je způsobeno kolizí s jiným lyžařem a přibližněv 5000 případech existuje nárok na odškodnění.Připojištění odpovědnosti pro lyžování v Alpáchsi coby velmi relevantní produkt zasloužípozornost pojišťoven i klientů.Viníkem, nebo poškozeným?Pro celý ráz likvidace odpovědnostních událostítohoto typu je velice důležité zejména určeníviníka a poškozeného. K určení viníka dojdemena základě rozboru dané kolize, chování jednotlivýchúčastníků bezprostředně před kolizía na základě analýzy dodržení platných pravidelze strany všech aktivních účastníků této potenciálnípojistné události. V lyžařských areálechnapříč alpskou oblastí se platná pravidla chovánínávštěvníků dají zjednodušeně shrnoutdo následujících skupin:• Asi nejdůležitějšími pravidly uplatňovanýmina značených sjezdových tratích jsou základnípravidla mezinárodní lyžařské federace FIS(Fédération Internationale de Ski). Jde o desetpravidel, která jsou uznávána celoevropsky,a lyžaři se s nimi mohou seznámit na internetunebo v tištěné podobě například v hotelích,penzionech či cestovních kancelářích. PravidlaFIS bývají také vyvěšena v hlavních evropskýchjazycích na informačních tabulích u nástupníchmíst lanovek a vleků téměř všech alpskýchstředisek. S tímto desaterem se lyžaři mohousetkat i v českých lyžařských centrech. PravidlaFIS však zůstávají určitým všeobecně platnýmrámcem chování či provozním řádem, rozhodněnejsou zákonnými normami. Poprvé bylaformulována v roce 1967 a poslední revize sedatuje do roku 2002. Jednotlivé země pak pravidlaFIS doplňují o další specifická pravidla prosnowboardisty, případně o další podrobnějšícelkovou úpravu pravidel „provozu“ na sjezdovýchtratích. Tyto doplňky vyhlašují různé profesníči odborné svazy a sdružení. V Rakouskujsou to například známá pravidla POE (Pistenordnungsentwurfesdes ÖstereichischenKuratorium für alpine Sicherheit). Specifickádoplňková pravidla rovněž platí v Itálii, Švýcarskua ve Francii.• Druhou skupinu pravidel tvoří všeobecněplatné zákony a legislativní předpisy danézemě. Ty samozřejmě upravují všeobecnápravidla chování, v nejednom případě ale tytozákonné normy i přímo upravují chování lyžařůna sjezdových tratích. Zákony zpravidla řešíublížení na zdraví, využívání horské služby (vizčlánek o zpoplatnění zásahů horské službyv rubrice Ze světa), povinnosti poskytnutí pomociapod. Ze specifických zákonných předpisůmůžeme jako příklad uvést zákon platnýod roku 2005 v Itálii, který nařizuje použití homologovanépřilby pro děti do věku 14 let.• Další skupinu tvoří místní vyhlášky a nařízení,které upravují podmínky přímo v danélokalitě či středisku a limitují např. vstup do určitýchoblastí, zabývají se místním značením,lavinovým nebezpečím nebo nově dokoncei omezují rychlost na úsecích sjezdových tratí.I tyto vyhlášky bývají k dispozici v informačníchmateriálech přímo v daných destinacích. Všichniklienti stejně jako případní likvidátoři pojistnýchudálostí by o nich měli mít přehled. Jdeo zákonné či podzákonné normy daných zemía jejich porušování může být i sankcionováno.Z právě uvedených tří skupin pravidel, kteréupravují pravidla „provozu“ na sjezdových tratích,bývají pro posuzování jednotlivých událostíkolizí na sjezdových tratích nejčastěji aplikovánapravidla FIS.Pozor! Jde o pojistnouudálost.Pro „zimní odpovědnostní“ pojistné událostibývá typické, že ke stanovení přesného popisuudálosti, ke které dojde na lyžařském svahu,často dochází až se zpožděním. V takovýchpřípadech již není možné zpětně událost detailnědokumentovat a mnohdy chybí i možnostkontaktovat svědky události. Zkušenosti našíJenom na území rakouských Alp se ročně stane přes70 000 lyžařských úrazů, které si vyžádají ošetřenív nemocnici.asistenční služby říkají, že klienti si stále ještěmálokdy dokážou na daném místě a v potřebnémčase spojit kolizi, při níž sami nejsou zraněni,přímo s pojistnou událostí. V tuto chvíli sivětšinou neuvědomí, že po nich někdo můžepožadovat náhradu škody. Klienti se v takovémpřípadě snaží situaci řešit sami bez kompetentnípomoci, ať už ze strany asistenční služby,pojišťovny, či jiných odborníků. V této fázi jevelice důležité získat přesný popis okamžiku,kdy se pojistná událost stala, a zejména popismechanismu jejího vzniku. Asi každá pojišťovnamá zkušenosti s událostmi, kdy přesnýpopis kolize ze strany pojištěných neodpovídalpopisu ze strany poškozených, případně neodpovídalformální dokumentaci o události. Jevelice důležité, aby si každý klient pojišťovnydokázal na místě vážnější události zajistit alespoňjednoho svědka a jeho kontaktní údaje siPojistné produkty Pojistný obzor 1/2008 27


Pojistné produktypoznamenal. Účast policie bývá na místě kolizespíše výjimečná. Speciální jednotky policie(např. rakouská Alpingerdarmerie) jsou určenypředevším pro vyšetřování událostí s většímrozsahem škod či vážnými následky než prořešení běžných kolizí na sjezdových tratích.Horská služba většinou řeší událost zejménapo lékařské stránce a zápisy mechanismu událostíjsou pro potřeby šetření pojišťovny nedostatečné.Potřebná detailní hlášení o průběhuudálostí tak bývají vyplňována až s časovýmodstupem a většinou pouze na základě vyjádřenípoškozeného a jeho svědků. Svědky jsoučasto rodinní příslušníci. Nejvíce policejních zápisůkolizí vzniká až následně na služebně, čisepsáním policejního protokolu s poškozenýmv nemocnici.Boční nárazy: nejčastějšípříčiny kolizeKaždopádně i přesný popis události v protokolua dostatek svědků ještě neznamená, želze jednoznačně určit viníka a poškozeného.Uveďme si jako příklad pojistné události, kteréby měly být vyřešeny díky pravidlu 3 ze souborupravidel FIS, tj. pravidla o volbě jízdní stopy(pravidla FIS jsou uvedena v kompletním zněnív rámečku na straně 29). Toto pravidlo se přiřešení kolizí používá jako jedno z nejčastějších.Problematice aplikace pravidla 3 se detailněvěnuje například Dr. Gschöpf ve své práci Werhat Vorrang auf der Piste? Dr. Gschöpf dokumentuje,že velká většina kolizí na sjezdovýchtratích se nestane jednoznačným nárazemzezadu rychleji jedoucího lyžaře do pomalejijedoucího lyžaře před ním, což by byla z hlediskaaplikace pravidla 3 jednoznačná situace prourčení viníka. Tuto variantu si také většina laikůchybně vykládá za pomoci analogie kolize motorovýchvozidel. Většina kolizí na sjezdovýchtratích se však stává při setkání obloukových,pro lyžování tak typických, trajektorií dvou lyžařů.Kolize tak vznikají mechanismem nárazuz boku až zpředu. Při těchto bočních nárazechje velice těžké určit přesně úhly nárazu a rychlostipři srážce. Označení viníka aplikací pravidla3 se tak stává značně obtížným úkolem.Pouze pokud je následně na místě kolize zkušenýodborník, který dokáže situaci analyzovat,lze s dostatečnou pravděpodobností závěry akceptovat.Tento příklad aplikace pravidla 3 jasnědokumentuje složitost problematiky určeníviníka a poškozeného při kolizi dvou lyžařů.Mnoho odpovědnostních pojistných událostíse dnes k pojišťovnám dostává s písemnýmpřiznáním pojištěného. Kolik pojistných událostíurčení viníci skutečně zavinili, ovšem zůstávánezodpovězeno. Někteří klienti na sebepravděpodobně přebírají vinu pouze z důvoduneznalosti pravidel, či jejich nesprávné aplikace.Když jsou po vzájemné kolizi konfrontovánirozborem paragrafů od druhé strany a jsou jíonačeni za viníky, ihned se přiznají a danou verzipotvrdí. V zahraničí tuto praxi, která ovšemnepůsobí ve prospěch pojišťoven, ještě zvýrazňujejazyková bariéra.Ovlivnit příčinu události jetéměř nemožnéVýše škod z pojištění odpovědnosti bývají vysokéa často přesahují 100 000 Kč. Tak jako u jinýchodpovědnostních škod na zdraví jsou i protyto škody velice běžné nároky nejen na úhradupřímých nákladů lékařské péče, či úhradynákladů na zásah horské služby. Většinouna pojišťovnu současně putují i nároky na úhradunákladů na opatrovníka, ušlé mzdy, bolestného,ztížení společenského uplatnění apod.Pokud pojišťovna obdrží odpovědnostní škoduz lyžařské kolize ze zahraničí, snaží se běžně conejrychleji docílit shody na částkách plnění tak,aby nedošlo k nákladnému soudnímu řízení.V rámci soudního řízení by si pojišťovna totižmusela samozřejmě platit zahraničního právní-Foto: ČAP28 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty


10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích1. Ohled na ostatní lyžařeKaždý lyžař nebo snowboardista se musíneustále chovat tak, aby neohrožovalnebo nepoškozoval někoho jiného.2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdyKaždý lyžař nebo snowboardista musíjezdit s přiměřeným odstupem a s ohledemna vzdálenost, na kterou vidí. Svourychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobitsvému umění, terénním, sněhovýma povětrnostním poměrům jakož hustotěprovozu.3. Volba jízdní stopyLyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadumusí svou jízdní stopu zvolit tak, abyneohrožoval lyžaře jedoucího před ním.4. PředjížděníPředjíždět se může ze shora nebo zespoda,zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem,který poskytne předjížděnémulyžaři či snowboardistovi pro všechnyjeho pohyby dostatek prostoru.5. Vjíždění a rozjížděníKaždý lyžař nebo snowboardista, kterýchce vjet do sjezdové tratě nebo se chcepo zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnoutnahoru a dolů a přesvědčit se,že to může učinit bez nebezpečí pro sebea pro ostatní.6. ZastaveníKaždý lyžař nebo snowboardista se musívyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržovalna úzkých nebo nepřehledných místechsjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista,který upadl, musí takové místo uvolnitco nejrychleji.7. Stoupání a sestupLyžař nebo snowboardista, který stoupánebo sestupuje pěšky, musí používatokraj sjezdové tratě.8. Respektování značekKaždý lyžař nebo snowboardista musí respektovatznačení a signalizaci.9. Chování při úrazechPři úrazech je každý lyžař nebo snowboardistapovinen poskytnout první pomoc.10. Povinnost prokázání seKaždý lyžař nebo snowboardista, ať svědeknebo účastník, ať odpovědný nebone, je povinen v případě úrazu prokázatsvé osobní údaje.Zdroj pravidla FIS: Horská služba ČRpouze potvrdit průběh události a případně jejpřipomínkovat.Závěrem si dovolím konstatovat, že i přes uvedenýrozbor unikátních specifik škod na zdravíze sjezdových tratí přeci jenom existuje analogies provozem motorových vozidel na silnicích:hlavní prevencí kolizí na sjezdových tratích totižtaké zůstává vlastní chování, opatrnost a ohleduplnostúčastníků provozu.Foto: HZS SKka, případně hradit výlohy a pobyt tuzemskéhoprávníka. To vše za podstoupení rizika nejistéhovýsledku a hrazení nákladů celého soudníhořízení a nákladů protistrany. Celkové výše škodse navíc v takových případech pohybují ve statisících.Možnosti pojišťoven v soudním řízenílimituje skutečnost, že na prokazování průběhukolize měla druhá strana dostatek času. Oficiálníprotokoly jsou na pojišťovnu často hlášenys právně připravenou pozicí poškozeného.Události se tak likvidují především dohodouna výši plnění, ale samotnou podstatu šetření,tj. příčinu kolize, její okolnosti, určení viníka jižlze ovlivnit pouze výjimečně. Z praxe právníchzástupců poškozených dále vyplývá, že urgovatklienta-viníka lze běžně soudními upomínkami.Tlak je vyvíjen zejména v případech, kdyse pojišťovna (či její zmocněnci pro likvidaci)snaží případ a jeho okolnosti hlouběji prověřovat.Pojišťovny proto někdy mohou pro docílenídohody o plnění disponovat pouze omezenýmčasem na likvidaci události.Komunikace předevšímLze takovémuto typu událostí nějak předcházet?Jsem přesvědčen, že vhodná komunikaceze strany pojišťoven směrem ke klientům dokážezajistit nejen lepší prevenci problematickýchudálostí, ale mohla by i ovlivnit odbyt (při)pojištění odpovědnosti. Témata této komunikacenejsou vždy zřejmá, připojme proto několikzákladních:• Klienti by měli vždy využít rady a konzultaceasistenční služby. Ta je událostí provedea může okamžitě zajistit i tlumočení, kontaktováníkonzulátu, asistenci pro jednání s policií.• Klienti by nikdy neměli podepisovat dokumenty,jejichž obsah detailně neznají, případněmohou do protokolu napsat i svou verziv češtině. Klienti by si vždy měli poznamenatsvědky události. Nikdy by neměli v protokolupotvrzovat, že jsou viníky, či spoluviníky, alePojistné produkty Pojistný obzor 1/2008 29


Pojistné produktyPojišťovny podvody netolerujíMarcela Kotyrovámanažer komunikace a vzděláváníčeská asociace pojišťovenNa téma pojistnýchpodvodů a jejich prevencehovoříme s Ing. PavlemVýchodským, předsedousekce prevence pojistnéhopodvodu ČAP.Foto: ČAPPojistné podvody (PP) způsobují každoročněvelké finanční ztráty, na které nedoplácíjen poctiví klienti, ale zejménapojišťovny, které tyto neoprávněné škodyhradí. Bohužel v mnoha zemích se trestnýčin pojistného podvodu společenskytoleruje, protože bezprostředně po činunení vidět žádná zraněná, napadená čiokradená oběť.„Skutečnost, že pojistný podvod je trestnýčin a že jeho důsledky mají dopad na hospodařenípojišťoven a následně pak i na řádnéhoklienta, je pro pachatele nepodstatná,v některých případech může být dokoncezáměrem. Jisté procento osob, které páchátyto podvody, totiž neskrývá svůj velminegativní až nesnášenlivý vztah vůči pojišťovnám,kdy nejde jen o vlastní obohacení,ale navíc o poškození pojišťovny,“ upozorňujepředseda sekce prevence pojistnéhopodvodu České asociace pojišťovenIng. Pavel Východský, kterého jsme požádalio rozhovor.Jakou oblast pojišťovnictví vnímáte jakonejrizikovější v souvislosti s pojistnýmpodvodem a proč?To může být velmi různé podle země a jejíholegislativního prostředí, včetně společenskéhovnímání hodnot, na kterých se podvody páchají.Např. v zámoří je nejčastější oblastí páchánípojistných podvodů životní, úrazové a zdravotnípojištění, včetně podvodů například s lékyze zdravotního pojištění. To vyplývá z komerčníhoprostředí ve zdravotním pojištění, ale takéz toho, že náhrady škod se v této oblasti pohybujív nesrovnatelně vyšších částkách nežnapříklad u nás a jsou výrazně vyšší než škodyna majetku např. na motorových vozidlech.A jak je tomu u nás?V našem i středoevropském měřítku jsounejčastější pojistné podvody páchány na motorovýchvozidlech a na majetku, a to z požárníchškod či ze škod odcizení či zničení. To jepochopitelné, protože pohybují-li se náhradyškod na vozidlech či majetku v řádech statisícůa milionů, narozdíl od škod na zdraví, kterése až na výjimky vyplácejí v řádech tisíců aždesetitisíců, jsou škody na vozidlech a majetkunejzajímavější z pohledu hodnoty získanépřípadným podvodem.Na motorových vozidlech je specifickou oblastípojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvaněpovinné ručení, kde se velmi často využíváefektu, že se náhrada škody vyplácí poškozenému,který není v žádném klientskémvztahu vůči pojišťovně, a nikoliv viníkovi, tedypojištěnému čili klientovi příslušné pojišťovny.Povinné ručení je také nejnáchylnější k výplatěnáhrady škody, která se ve skutečnosti stalajinak a podle skutečnosti by nebyla kryta žádnýmpojištěním. Například důsledkem dopravnínehody jednoho vozidla vznikne poškození,které by za normálních okolností bylo krytoz havarijního pojištění. Při neexistenci takovéhopojištění je však „nutné“ takzvaně pozměnitnehodový děj za účasti jiného vozidla, kteréby mělo údajně způsobit uvedené poškození,a z jehož povinného ručení by pak mohla býtnáhrada škody vyplacena. Tím je nutné zinscenovatnehodový děj, který se jinak ale nestala to je poté předmětem šetření příslušnéhopojistného podvodu pomocí zkoumání technicképřiměřenosti nehodového děje.Statistiky potvrzují, že velké množství pojistnýchpodvodů vzniká v období přírodníchkatastrof. V roce 2006 bylo u nás téměř25 % pojistných podvodů odhaleno právěpři likvidaci pojistných událostí vzniklýchpři sněhových kalamitách a povodních.Bohužel je to tak. V období kalamit a přírodníchkatastrof se riziko páchání pojistných podvodůpoměrně značně zvyšuje. Vyplývá to z toho,že lidé většinou utrpí výrazně vyšší škodu nežv případě běžných nahodilých událostí na jejichmajetku a při tom si obvykle uvědomí, že tytohodnoty neměli v okamžiku katastrofy pojištěnénebo je měli pojištěné v neodpovídajícímrozsahu nebo na špatně nastavené hodnoty.Systémová výměna informací mezi pojišťovnami jedůležitým krokem v boji s pojistným podvodem.To jsou pak okamžiky, kdy dochází k páchánípojistných podvodů takzvaně „ze zoufalství“.Častěji bohužel dochází k úmyslnému zkreslovánírozsahu poškození například v důsledkuvichřice, kdy se pár spadaných tašek „doplní“o dodatečně shozenou starou střechu, abypojišťovna vlastně uhradila rekonstrukci celéstřechy.Nespoléhají pachatelé takových podvodůna to, že pojišťovny mají v tomto období30 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty


výrazně zvýšený nápor případů k šetřenía chtějí je řešit co nejrychleji?Ano, pachatelé takových podvodů zneužívajípřístupu pojišťoven, které se snaží co nejrychlejivyjít vstříc poškozeným např. tím, žepoškození sami pořídí na pokyn pojišťovny fotodokumentacirozsahu poškození a urychlenězačnou s opravou poškozených věcí, aby setím zabránilo vzniku dalších škod v důsledkutoho, že z kapacitních důvodů by způsobenouškodu mohl likvidátor prohlédnout až s časovýmzpožděním.Co je nutné říci, že se pojišťovnám daří takovénekalé praktiky odhalovat a neoprávněnéškody z přírodních katastrof nenechat bez vyšetřeníi s příslušnými důsledky.Mají stejné zkušenosti i v zahraničí?V zahraničí je situace stejná. Například ve Spojenýchstátech amerických byla po hurikánuKatrina odhadována celková hodnotaškod na 100 miliard USD. Z toho bylo zhrzba1,6 milionu registrovaných pojistných událostív celkové hodnotě téměř 35 miliard USDna pojistném plnění. Odhad pojistných podvodůna těchto škodách byl v hodnotě 6 miliardUSD. To byl důvod, kdy nejvyšší státní zástupcevyhlásil speciální program boje proti pojistnýmpodvodům souvisejících s hurikánemKatrina s nulovou tolerancí vůči těmto podvodům.V této souvislosti bylo FBI předloženocelkem 70 žalob na pojistný podvod, kde došlok prokázání viny v 60 případech.Jaké mechanismy mohou pojišťovny v bojiproti pojistnému podvodu využít?Mechanismy jsou několikerého druhu v závislostina druhu pojistného podvodu. Nejzákladnějšíčlenění pojistných podvodů neboli fraudůje na klientský fraud a interní fraud.Klientským fraudem se nazývá pokus klientači jiné osoby účastné na pojištění či pojistnéudálosti o předložení nepravdivých či změněnýchúdajů za účelem získání neoprávněnévýhody vyjádřené neoprávněnou hodnotoupojistného plnění z pojistné události.Interním fraudem pak rozumíme takovouudálost, na které má přímo či nepřímo podíl čiúčast některý ze zaměstnanců pojišťovny opěts úmyslem získat neoprávněné plnění z pojistnéudálosti, ať už pro kteroukoliv osobu zúčastněnouna pojištění či pojistné události, nebopro sebe sama.Proti klientskému fraudu je možné uplatňovatnapříklad systémy včasného vyhledávánípodezřelých pojistných událostí, a to podle rizikovýchkritérií, která jsou jednotlivými pojišťovnamivyvíjena a upravována podle zkušenostíz praxe. Jednou z metod použití rizikových kritériíje vážená hodnota pravděpodobnosti výskytupojistného podvodu u příslušného typupojistné události, charakterizované konkrétnímkritériem či kombinací více kritérií. Další možnostíje vyhledávání podezřelých souvislostív klientském chování ve více zdánlivě nesouvisejícíchpřípadech, případně i ve více pojišťovnách.Pojišťovny mají poměrně velké množstvídat o svých klientech, které postupem časustále více využívají ke studiu chování podezřelýchpřípadů či klientů.A jak se pojišťovny vyrovnávají s internímpodvodem?Proti internímu fraudu můžeme bojovat vícezpůsoby. Obdobně účinný je systém vyhledávánípodezřelých pojistných událostí za použitírizikových kritérií, jako je tomu u klientskéhofraudu, ale tentokrát kritérií modifikovanýchs ohledem na aspekt účasti zaměstnancena podvodu.Dalším způsobem boje proti internímu fraudujsou důsledně uplatňovaná pravidla vnitřníhokontrolního a řídicího systému příslušné pojišťovny.Tento princip vychází z nastavení kontrolníchmechanismů v jednotlivých hlavníchprocesech, následně v jejich monitorování,poté vyhodnocování a opětovně upravenémunastavení původních kontrolních procesů. Tatometoda se týká v podstatě všech významnýchprocesů, kde může dojít k vlivu zaměstnancena průběh pojištění či vyřizování pojistnýchudálostí včetně platebních procesů. Schematickyto můžeme zobrazit následovně:Definice změnkontrolníchmechanismůVyhodnocovánívýsledkůNastaveníkontrolníchmechanismůMonitorováníkontrolníchbodůMezi neméně závažný fraud patří i podvodnájednání zástupců, jak vlastních obchodníchsítí, tak i externích pojišťovacíchporadců. Jak pojišťovny přistupují k těmtopodvodům? Je poradci odebrána licencek podnikání v tomto oboru, jestliže se u nějpodvodné jednání prokáže?Tam, kde se na podvodu podílí obchodní zástupce,nezáleží, zda interní či externí, pojišťovnypostupují stejně jako v případě klientskéhofraudu. To znamená, že vyšetřují tento případ,jako kterýkoliv jiný pokus o podvod. Pokud sepotvrdí profesní pochybení, a nikoliv podvod,pak se zpravidla rozvazuje smlouva o obchodnímzastoupení. V případě, že se prokáže podvoda přímá účast obchodníka na tomto podvodu,je rovněž rozvázána smlouva o obchodnímzastoupení, a navíc se případ řeší z trestněprávního hlediska ve spolupráci s orgány činnýmiv trestním řízení.Pravdou však zůstává, že nezřídka se takovýobchodník zajímá o stejnou práci v jinépojišťovně, kde může úspěšně pracovat v obchodědál. Pokud si ad hoc tyto informacepojišťovny vymění, postupují vůči takovýmobchodníkům dříve, než stačí podobnou činnostprovádět u jiné pojišťovny. Významně byvšak všem pojistitelům na trhu pomohlo systémovéřešení výměny informací o takovýchne zcela poctivých obchodních zástupcích.V některých blízkých evropských zemích jižexistuje takový registr, který používají všechnypojišťovny v dané zemi a případný nepoctivýobchodní zástupce, jestliže profesněpochybí nebo je trestně stíhán pro podvodyna pozici obchodního zástupce, nemá již šancise v tomto oboru uplatnit.Výměna dat hraje obecně významnou roliv odhalování pojistných podvodů, chystáse i u nás podobné systémové řešení?Právě proto, že pachatelé podvodů se zpravidlanesoustřeďují pouze na jednu pojišťovnu,považujeme výměnu informací o podezřelýchpřípadech za velmi důležitou k vytvoření celéhoobrazu vztahů příslušných osob a subjektůk předmětným případům. To, co se osamoceněv jedné pojišťovně může jevit jako nahodiláudálost s nepotvrzeným podezřením, může býtve světle znalostí z jiné, případně jiných pojišťovenjako zcela jasný a v souvislostech prokazatelnýpodvod. Nezřídka se stává, že osoba čisubjekt, kterému je prokázáno podezření na pojistnýpodvod, se objevuje v jiných případech,ovšem stejně provedených i u jiných pojišťoven.Výměna informací mezi pojišťovnami za účelemšetření podezření z podvodného jednání, kteráje na základě zákona o pojišťovnictví možná, jejedním z významných informačních zdrojů přizkoumání podezřelých vazeb a souvislostí mezisubjekty zapojenými do páchání této trestnéčinnosti. Nutno říci, že se pojišťovny mezi sebousnaží významně spolupracovat při výměnětěchto informací a na základě těchto vztahů sepodařilo objasnit či významně rozšířit mnohápodezření z podvodného jednání. V současnédobě pracujeme na projektu, který by řešil tutovýměnu informací systémově.Pojistné produkty Pojistný obzor 1/2008 31


Pojistné produktyJe systém sdílení dat, který připravujetev rámci odborné sekce prevence pojistnýchpodvodů v ČAP srovnatelný se zahraničnímisystémy?Připravovaný systém výměny informací v rámciČAP je obdobný a srovnatelný se systémypoužívanými v blízkém i dalekém zahraničí.Proti těm zahraničním má však jednu přednost.Systémy, které bylo možno doposudshlédnout, fungují na bázi dotazů do extraktudat jiných pojišťoven pro práci vyšetřovatelůpříslušné pojišťovny tak, aby tento vyšetřovatelzískal komplexnější informace k případu,který právě řeší.Navrhovaný systém by měl využívat i funkcionalituvyhledávání duplicitních a jinak podezřelýchpojistných událostí na základě předem definovanýchkritérií. Informace o těchto podezřelýchsouvislostech by měl automaticky poskytovatpříslušným pojišťovnám, které jsou k daným subjektůmnějakým způsobem vázány.Podvodníci stále zdokonalují metody páchánítrestné činnosti, pojišťovny musírychle reagovat a implementovat do kontrolníchmechanismů nástroje k jejich odhalení.Není to začarovaný kruh?Může to připomínat začarovaný kruh, ovšemze širšího pohledu se takové věci dějí historicky.Dochází ke zdokonalování trestné činnostina jedné straně a současně zdokonalování způsobůšetření na straně druhé. Není to tedy jenaspekt dnešní doby, ale je to dlouhodobý procesochraňování hodnot pojišťoven a současněi poctivých klientů. Byly doby, kdy pojišťovnyneměly specializované útvary pro šetření těchtopodezřelých případů. Dnes je mají a tytoútvary neustále zdokonalují své nástroje propráci s informacemi.Také trestní právo se z pohledu pojistnéhopodvodu vyvíjí. Ještě před několika lety nebylpojistný podvod v trestním zákoně samostatnědefinován. Nicméně už několik let je pojistnýpodvod veden jako samostatný trestný čin, cožmimo jiné není samozřejmostí ve spoustě vyspělýchzemí. Navíc formou novelizací trestníhozákona se Česká asociace pojišťoven snaží zapracovávatdo tohoto samostatného paragrafui důsledky nových trendů ve vývoji pojistnéhopodvodu. Dobrým příkladem je snaha o změnurozsahu osob, na které se může vztahovat tentotrestný čin z účastníků pojištění i na třetí osoby,které mají s pojištěním či pojistnou událostí souvislosta mohly by svým přičiněním získat neboumožnit neoprávněnou výhodu v podobě neoprávněnévýplaty náhrady škody.Pojistné podvody již dávno přesáhly regionálnícharakter a řadí se do kategorie nadnárodníkriminality. Je jedním z důvodů páchánítéto trestné činnosti u mezinárodněorganizovaného zločinu praní špinavýchpeněz?Praní špinavých peněz je často zaměňovános pojistným podvodem. Je to však činnost řešenápodle zvláštního zákona. Zjednodušeněřečeno, praní špinavých peněz se pojišťoventýká pouze v oblasti životního pojištění a jdeo činnost, kdy například někdo potřebuje jednorázovýmvkladem na životní pojistku zlegalizovatvýnosy z jiné trestné činnosti tím, žepo uplynutí doby pojištění si dotyčný přijdedo pojišťovny pro výplatu plnění z dožití životnípojistky, a tím by mohly být jeho původně „nelegální“peníze zlegalizované, chcete-li „vyprané“.Pro tento případ mají mít pojišťovnynastavené mechanismy ohlášení tzv. podezřeléhoobchodu podle zákona o legalizaci výnosůz trestné činnosti.Naproti tomu pojistný podvod je zjednodušeněřečeno chování, kdy dotyčná osoba chcezískat prospěch v podobě neoprávněné výplatyplnění z pojistné události tím, že pojišťovněuvede nesprávné, upravené či jinak zkreslenéúdaje při sjednání pojištění nebo při vyřizovánípojistné události. To se zejména týká jak neživotníchpojištění (vozidel, majetku, odpovědnosti,přepravy zásilek atd.), úrazového pojištění,tak i životního pojištění například v případěnesprávných údajů ve zdravotní dokumentaci.Kde vidíte u nás rezervy v odhalování pojistnéhopodvodu ve srovnání se zahraničím?Myslím, že ze zkušeností je možno říci, žev zahraničí existuje mnohem lepší a systematičtějšíspolupráce pojišťoven s policiía ostatními orgány činnými v trestním řízení.V řadě zemí existují v policejních strukturáchspecialisté či specializované útvary pro vyšetřovánípojistných podvodů. Dobrým příklademje specializovaná jednotka vyšetřovánípojistných podvodů FBI ve Spojených státechamerických. I v evropských zemích bychomnašli specializované útvary pro vyšetřovánípojistných podvodů, třeba ve Velké Británii čiNěmecku. V těchto zemích si uvědomují, žepojistný podvod je společensky nebezpečnýmtrestným činem, z jehož zdrojů je financovánajiná trestná činnost.Další rezervy lze spatřovat v relativněmalém počtu případů, které se dostanou aždo fáze soudního řízení a poměrně dlouhédobě od okamžiku odhalení k okamžiku trestu.Podvodníci pak mohou nabýt dojmu relativněvelké beztrestnosti jejich počínání.V čem jsme naopak proti zahraničí poměrnědaleko, je definice pojistného podvodujako trestného činu včetně relativně vysokýchtrestních sazeb. V některých zemích jsou výšetrestu podstatně nižší v řádech měsíců odnětísvobody a pokuty v hodnotách stovek či tisíců,např. dolarů.Co vnímáte do budoucna jako hlavní úkolyv tomto vyrovnaném boji s podvodníky?Na tuto otázku není jednoduchá odpověď, alezjednodušeně řečeno by se to dalo shrnoutdo několika bodů.I. Výsledky vs. kapacityPři vyšetřování podvodů v jednotlivých členskýchpojišťovnách jde ve velké míře o velmiindividuální práci vyšetřovatelů, tzn. kapacity,které pojišťovny na tuto práci věnují, jsou limitujícípro výsledky v této oblasti. Občas jsoutyto kapacity považovány za lidské zdroje, kteréspotřebovávají náklady, a jejich práce se dáobtížně plánovat a jen těžko měřit. Zkušenostiz několikaleté historie ukazují, že prokázanéhodnoty zejména na podvodných pojistnýchudálostech činí v dlouhodobém pohledu asi8 až 15 milionů korun na jednoho vyšetřovateleza rok. To při podstatně nižších nákladechna jejich provoz znamená významnýpřínos do uspořených nákladů zejména na vyplacenáplnění.Cílem v této oblasti tedy je prosazování názoru,že výsledky vyšetřování jsou významnýmpřínosem do hospodaření pojišťoven a nákladyna ně jsou dobrou investicí.II. Systémová podporaVyšetřování podvodů v pojišťovnách již nemůžebýt založeno jen na ruční intuitivní práci vyšetřovatelů.Bez systémové podpory efektivníhovyhledávání podezřelých případů a subjektůvčetně předcházení jejich vzniku nelze již dnesefektivně bojovat proti zdokonalujícímu se„průmyslu na pojistné podvody“. Základnímcílem je tedy budování systémových nástrojůefektivního vyhledávání podezřelých případůa subjektů s tím, že náklady vynaloženéna jejich budování jsou velmi rychle návratnéinvestice.III. Výměna informacíZ důvodu zdokonalování podvodů a profesionalizacepodvodníků je důležitá spolupráce mezipojišťovnami, tzn. implementace systémupro efektivní výměnu informací mezi pojišťovnamiv mezích zákona je důležitým krokemk vyšší kvalitě společného boje proti pojistnýmpodvodům v rámci celého pojistného trhu. 32 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty


Ze světaEvropský trhs motorovýmpojištěnímMgr. Ondřej Karelspecialista pro mezinárodní vztahyČeská asociace pojišťovenKoncem ledna 2008 vyšla publikace Evropskéhopojišťovacího výboru (CEA)The European Motor Insurance Market2006, která chce především poukázatna velmi důležitou ekonomickou roli motorovéhopojištění v Evropě a jeho celkovoukomplexnost.Publikace vycházející ze statistických údajůčlenských asociací CEA a externích statistickýchzdrojů (IRTAD, OECD, EUROSTAT)přináší jednak obecné informace o vývojia trendech evropského motorového pojištěníjako celku a jednak materiály týkající se významnýchudálostí, ke kterým došlo na jednotlivýchtrzích v roce 2006. Svým obsahemtaké reaguje na Zelenou knihu o retailovýchfinančních službách (viz vložený článek „Zelenákniha“), v níž Evropská komise kritizovalapředevším roztříštěnost trhu s motorovýmpojištěním, nízký objem přeshraničních transakcía velké rozdíly v ceně pojištění mezi jednotlivýmistáty, ale i některé Evropskou komisínavrhované iniciativy k posílení integraceevropského trhu s motorovým pojištěním.Stručný výtah toho nejzajímavějšího z publikaceo evropském trhu s motorovým pojištěnímse dočtete na následujících řádcích.Objem trhuPočet pojišťoven nabízejících motorovépojištění v Evropě postupně klesal z 1634v roce 1998 na 1250 v roce 2006, průměrnětedy o 3 % ročně. S přibližným počtem300 milionů motorových vozidel, z nichžokolo 78 % tvoří osobní a komerční čtyřkolávozidla, 10 % užitková vozidla a 12 %motocykly, je evropský trh vůbec největšímtrhem s motorovým pojištěním na světě.Na druhém místě se nachází severoamerickýtrh s přibližně 250 miliony vozidel.Podle celkového přijatého pojistného jemotorové pojištění s 127,2 mld. eur za rokZelená knihaEvropská komise v současnosti přezkoumávájednotný trh, aby zajistila, že její politikaodpovídá potřebám 21. století. V návaznostina Bílou knihu o politice finančníchslužeb 2005-2010 vydala komise v dubnu2007 Zelenou knihu o maloobchodníchfinančních službách na jednotném trhu.Veřejná diskuse k ní probíhala do července2007. V úvodu tohoto dokumentu jsouvymezeny zejména tyto cíle navrhovanépolitiky:• Zajistit, aby regulované otevřené trhya silná hospodářská soutěž poskytovalyprodukty, jež odpovídají potřebám spotřebitelůa zajišťují výběr, hodnotu a kvalitu.• Zvýšit důvěru spotřebitelů tím, že budouodpovídajícím způsobem chráněnia že poskytovatelé služeb budou finančnězdraví a důvěryhodní.• Posílit postavení spotřebitelů, abymohli přijímat správná rozhodnutí s ohledemna svou finanční situaci. To je založenona několika prvcích včetně finančnígramotnosti, poskytování jednoznačnýchpotřebných a včasných informací, vysocekvalitního poradenství a rovných podmíneku produktů, které jsou vnímány jakoprodukty s obdobnými vlastnostmi.Komise v Zelené knize prezentuje, žeintegrace maloobchodních finančních služebdosud nedosáhla svého potenciálua hospodářská soutěž se na některých trzíchjeví jako nedostatečná. Je možné, žespotřebitelé v rámci Evropské unie nebudouschopni plně využít výhod jednotnéhotrhu. Tyto názory podporují údaje prokazujícínízkou přeshraniční aktivitu v oblastifinančních služeb, velké kolísání cen (retailovébankovnictví – značné rozdíly senapř. vyskytují u platebních služeb). Dokazujíto i další příklady týkající se omezenérozmanitosti produktů a značných rozdílůve výkonnosti trhu.Opatření, jak zlepšit fungování jednotnéhotrhu v oblasti finančních služeb, kteréEvropská komise navrhuje, jsou pochopitelnějádrem Zelené knihy.Pojišťovnictví se mohou dotknoutzvláště tyto úkoly:• Přezkoumat vnitrostátní právní předpisyo „veřejném zájmu“ s přihlédnutímk příslušným zásadám judikatury: jedná sezejména o to, zda nejsou požadavky a nárokyna pobočky a podniky, které působív hostitelské zemi na základě svobodyposkytování služeb (např. ve výkaznictví),nadměrné. Tato svoboda vyplývá z právníchpředpisů veřejného zájmu.Ovšem na druhé straně je nutné prověřit,jestli nedochází k ochranářství domácíhotrhu. Tento úkol by měl zabezpečit CEI-OPS (Výbor evropských orgánů dohledunad pojišťovnami a zaměstnaneckýmipenzijními fondy).• Analyzovat vývoj trhu pomocí prostředkůdlouhodobých úspor soukromýchosob: cílem je určit produkty, které jsouv současnosti k dispozici, hlavní distribučníkanály a vliv na výběr spotřebitelů.Komise úkol řeší zadáním příslušného externíhovýzkumu.• Posoudit, zda směrnice o uvádění finančníchslužeb na trh na dálku dosáhlasvých cílů a zhodnotit právní a ekonomickédopady této směrnice.• Analyzovat trh v oblasti zprostředkováníúvěru: na základě výsledků rozhodnout,zda je nutné navrhnout odpovídající evropskýprávní rámec.• Přezkoumat směrnici o zprostředkovánípojištění: úkolem je zjistit, zda směrnicedosáhla vytyčených cílů v oblasti ochranyspotřebitele při současné podpoře jednotnéhopojistného trhu. CEIOPS by měl překontrolovatzpůsob, jakým byla směrniceprovedena. Tato zpráva se má použít jakozáklad pro případnou revizi směrnice v letech2008-2009.Co se kolísání cen týče, komise se letoshodlá na tento problém zaměřit v hlavníchmaloobchodních finančních službách.V Zelené knize je zmínka, že např. u pojištěnímotorových vozidel nebo u pojištěnídomácnosti lze základní ceny pojistnéhoproduktu porovnávat obtížněji, protože seznačně liší pojistné krytí a místní podmínkyrizika. Nicméně na základě této zmínkya následného zpřesňování záměrů komisev oblasti pojištění motorových vozidelzpracovala federace národních asociacípojišťoven (CEA) studii o evropském trhupojištění motorových vozidel (viz článek„Evropský trh s motorovým pojištěním“).-jm-Pozn: Podrobnou studii o Zelené knizenaleznete v čísle 22 časopisu Pojistnérozpravy, které vyjde v červnu 2008.Ze světa Pojistný obzor 1/2008 33


1101009080107,9% 109,7% 113,6% 111,3% 107,6% 100,9% 99,3% 94,0% 93,7% 96,3% 97,5%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Ze světaPřijaté pojistné z POV (v milionech EUR)80 00070 00060 00050 00040 00030 00020 00010 000001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006POV2006 největší kategorií neživotního pojištění– na celkovém předepsaném pojistném sepodílí z 31 procent.Pojištění odpovědnostiza škodu způsobenouprovozem vozidla (POV)Celkové přijaté pojistné za POV, které je založenona povinně smluvním principu, činilo v roce2006 v Evropě 64 miliard eur. Přestože toto čísloneustále mírně roste díky zvyšujícímu se počtupojištěných vozidel, úroveň růstu tohoto odvětvíse již druhým rokem projevila negativně a dostalase nejníže za posledních 10 let. V roce 2006tento pokles činil -1,8 % proti -1,5 % v roce 2005.Nejnižší úroveň růstu POV lze zaznamenat na nasycenýchzápadních trzích (např. v Německu, Portugalsku,Nizozemí či Francii). Za tímto poklesemstojí především vysoká míra konkurence mezi pojistitelina těchto trzích, kteří při soutěžení o získáníco největšího podílu na trhu nabídli zákazníkůmrůzné slevy a pobídky – například v podobě slevpro dobré řidiče, zavedení taxace podle najetéhopočtu kilometrů, podílu na ziscích apod. Nutnopoznamenat, že podobná situace vládne na polis motorovým pojištěním obecně. Naopak nejvyššídynamiku růstu v tomto segmentu vykazují novéčlenské státy EU.Havarijní pojištění (HAV)Havarijní pojištění, které je založeno čistě na dobrovolnémprincipu, tvoří menší část celkovéhopřijatého pojistného motorového pojištění. Ovšemna rozdíl od POV vykazuje pozitivní úroveň růstu40035030025020015010050Míra růstu (po započtení inflace)LucemburskoBelgieRakouskoSlovinskoŠpanělskoNěmeckoNorskoPortugalsko– příjem z tohoto pojistného vzrostl v roce 2006o 2,6 % proti 0,9 % v roce 2005. Silnější růst tohotoodvětví v roce 2006 byl dán především zvýšenímcen náhradních dílů, které se ve finále do pojistnéhopromítlo.0Analýza -10 000 nákladů motorovéhopojištěnínabídky tak, aby se obnovila výdělečnost pojištění.Poměr mezi těmito dvěma faktory nejvíce ovlivňujínáklady vyplácené na pojistná plnění. Vlastnínáklady pojistitele s provozem pojištění jsou totižproti nim relativně malé: na západě tvoří zhruba20 % celkových nákladů. Výše zmiňovaný poměrdo roku 1998 prudce rostl: reflektoval zvyšující sepočet nehod a s nimi i pojistná plnění, na něž aletrh nereagoval růstem ceny pojištění. Následkemtoho došlo až ke vzniku technického deficitu, kterýsi pojistitelé v průběhu těchto let přivodili.Mimo jiné díky zvýšení bezpečnosti silničního provozua zároveň snížení počtu nehod došlo v dalšíchletech ke zlepšení, na něž však ceny pojištěnípřímo nereagovaly. Teprve v roce 2002 tento poměrpoprvé klesl pod 100 %, čímž došlo ke sníženífinanční závislost pojistitelů na příjmech z investic.V letech 2005 a 2006 se příjmy z pojistného snížilyvíce než výdaje za pojistná plnění, a škodní poměrse tak opětovně zvýšil. Tento ukazatel naznačuje,že se evropský pojistný sektor nachází na počátkunového obchodního cyklu.Celkový technický výsledekv mínusuAčkoli se technické výsledky od roku 1999 zlepšovaly,pozitivní trend nastal až od roku 2002.-20 000Kombinovaný škodní poměr je pro analýzu nákladů-30 000 jedním z klíčových ukazatelů, neboť vyjadřuje letech je třeba říci, že současné pozitivní výsledkyNavzdory jistému zlepšení situace v posledníchpoměr nákladů na kompenzaci pojistných událostívčetně vlastních nákladů pojistitele na provoz letech. Celkový technický výsledek pojištění za po-dosud nenahradily ztráty způsobené v minulých-40 000pojištění vůči příjmu z pojistného. Dlouhodobé slední desetiletí činí mínus 22 miliard eur a tutosledování tohoto údaje poukazuje na cykličnost markantní ztrátu dosud nesli pojistitelé. Negativnímotorového -50 000 pojištění, která se projevuje stoupáníma klesáním 1996 onoho 1997 poměru. 1998 Tyto 1999 „upisovací 2000 2001 šímu snižování 2002 2003 pojistného, 2004 které 2005 nekopíruje 2006 úro-výsledek odpovídá na otázku, proč dochází k men-cykly“ trvají v průměru 6-9 let. Podle jejich nejrozšířenějšíhovysvětlení je způsobuje samotný také, proč se současná úroveň kombinovanéhoveň snižování výdajů na pojistná plnění. Vysvětlujeprůmysl především destruktivním soutěžením škodního poměru nachází pod 100 %.v rámci konkurenčního boje a následným sníženímKombinovaný škodní poměr (POV + HAV)12011010090806%5%4%3%2%1%0%-1%-2%Zdroj: CEAMaltaŠvédsko107,9% 109,7% 113,6% 111,3% 107,6% 100,9% 99,3% 94,0% 93,7% 96,3% 97,5%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ŘeckoCEAFrancieFinskoChorvatskoSlovenskoEstonskoPolskoTureckoLotyšskoZdroj: CEA34 Pojistný obzor 1/2008 Ze světa


Průměrná cena POVS ohledem na to, co bylo uvedeno výše, stojíza povšimnutí průměrná cena tzv. povinného ručenív jednotlivých evropských státech a faktorykteré ji ovlivňují. Například v Lucembursku je průměrnácena POV 391 eur, tedy dvojnásobná protiprůměru zemí CEA. Naopak průměrná cena POVv Lotyšsku činí pouhých 72 eur a odpovídá méněnež 40 % průměrné ceny zemí CEA. Obecně nejvyššíceny POV nalezneme v západních státech,které jsou ekonomicky vyspělejší, nejnižší nabízízemě z tzv. bývalého východního bloku.Pro doplnění uveďme, že v roce 2005 činila průměrnáceny POV v České republice, a to při zachovánímetodiky jejího výpočtu, přibližně 4 000 Kč.Objektivně se tedy pohybovala pod průměremCEA. Z obecného hlediska stojí za upozorněníi fakt, že se cena POV významně liší nejen mezijednotlivými zeměmi, ale v některých zemích –např. v Německu nebo Itálii – i mezi jednotlivýmiregiony. Výši POV a zákonitě i cenové rozdíly mezijednotlivými státy ovlivňují především četnostpojistných událostí, jejich nákladnost, náklady pojistitelůna zabezpečení produktů a v některýchstátech i zdanění příjmů z pojistného.Četnost pojistných událostí, měřenou jako poměrmezi počtem pojistných událostí a počtem pojištěnýchvozidel, pak ovlivňují konkrétní podmínkyv dané zemi, případně regionu – za určující faktorylze považovat např. geografii a klima, hustotuprovozu, řidičské schopnosti řidičů, právní úpravupravidel silničního provozu, místní zvyklosti atd.Průměrná škodní frekvence, tj. počet škodníchudálostí na 100 pojištěných vozidel ve státechCEA činí 6,6 % s tím, že se mezi jednotlivými zeměmiznačně liší. Například v Rakousku dosahujehodnoty 11 %, zatímco ve Finsku pouhá 3 %.Nákladnost pojistnýchudálostí……určuje především průměrná hodnota škody. Evropskýprůměr činí podle výpočtů CEA 3300 eur.Výše této částky se ovšem v jednotlivých zemíchopět výrazně odlišuje. Pro srovnání: více než 5 000eur dosahuje ve Finsku proti více než 4 000 eurv Itálii a méně než 1 000 eur na Slovensku.Za nejnákladnější položku odškodnění lze jednoznačněoznačit kompenzaci škod na zdraví. Takézde je ale podíl náhrady škody na zdraví na celkovésumě vyplacené poškozenému pokaždé jiný– v Itálii jej představuje zhruba 75 %, ve Finsku,Francii a Belgii 50 %. V mnohem menším procentuelnímvyjádření se podíl pohybuje ve východníchstátech EU, například ve Slovinsku a Estonsku.Průměrná cena pojistného POV, v EUR (2005)400350300250200150100500LucemburskoBelgiePodle zjištění CEA je průměrná hodnota škodníchudálostí, při kterých došlo ke škodě na zdraví,zhruba desetkrát vyšší než událostí, při nichž došlopouze 0 ke škodě na majetku. Podíl těchto škodna zdraví se na všech škodách v Evropě podílí přibližněšesti procenty.Významné -10 000 rozdíly lze mezi jednotlivými státy pozorovati v kategorii „Následky dopravních nehod“.Podle-20 000statistiky OECD připadá na jednu smrtelnoudopravní nehodu v Německu průměrně 13, 7 hospitalizovanýchlidí, zatímco v Norsku a Portugalskuje -30 to 000 pouze 3,7 osob. Velké rozdíly také panujíve vztahu k dopravním prostředkům použitýmk přepravě.-40 000Další faktoryRakouskoSlovinskoŠpanělskoNěmeckoNorskoPortugalskoMalta-50 000Náklady pojistitelů na odškodnění obětí dopravníchnehod ovlivňují i následující faktory:• Cena vozidel a náhradních dílů: za posledních10 let vzrostly cena práce autoopraven a cenynáhradních dílů v průměru o 36 %, což reprezentuje3,5% roční nárůst. V některých zemíchjako např. na Slovensku nebo v Portugalskuse dokonce zdvojnásobily. Ceny náhradních120 dílů se mohou na jednotlivých národních trzíchopět výrazně lišit.• Náklady na lékařskou péči obecně rostou mnohemrychleji než ostatní indexy cen.110• Také náklady na právní zastupování se rok100 od roku zvyšují.ŠvédskoV některých zemích je tento druh pojištění navícdaňově zatížen: například v Dánsku dosahuje zdaněnípříjmů z POV téměř 60 %!Závěry studieStudie se svým obsahem snaží dokázat, jak složitýa komplexní evropský trh s motorovým pojištěnímje. V pozadí nezůstává ani vysoká míra konkurence,ani fakt, že v určitých aspektech mezi jednotlivýmistáty existují velké rozdíly. Studie tak korigujeněkteré názory EK, např. ohledně možnosti zavedení„přenositelnosti“ pojistek mezi státy nebovytvoření produktu „ panevropské pojistky“. Publikacevysvětluje proces tvorby ceny pojištění a uvádídůvody rozdílnosti cen napříč Evropou. Dále z nívyplývají některá doporučení CEA pro Evropskoukomisi nebo odpovědné orgány jednotlivých států,která by mohla být provedena ve prospěch pojistníků.Řadí se mezi ně také:• snížení úrovně pojistného pomocí snížení frekvencepojistných událostí (zvýšením bezpečnostisilničního provozu) a snížení průměrnýchnákladů těchto pojistných událostí (minimalizacepočtu škod způsobených nepojištěnýmivozidly, boj s pojistným podvodem),• další integrace trhu s motorovým pojištěnímpomocí zlepšování existujících právních předpisůEU a posilováním řešení pomocí samoregulace,Náklady pojistitelů na zabezpečení produktů • zvýšení výhod evropské integrace tohoto odvětvípro spotřebitele sbližováním předpisů90obsahují jak náklady na akvizici, které se opět značnědiferencují 107,9% podle 109,7% metody 113,6% získávání 111,3% klienta, 107,6% tak 100,9% týkajících 99,3% se 94,0% registrace 93,7% vozidel. 96,3% 97,5%i náklady 80 nutné k obstarání všech operačních činnostíspojených 1996 se 1997 vznikem 1998 a provozem 1999 pojištění. 2000 2001 Studii 2002 lze zdarma 2003 stáhnout 2004 na internetových 2005 2006strán-kách CEA (www.cea.eu) v oddíle „Statistika“. Obecně tvoří 20-40 % z celkových nákladů.Řecko1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006CEAFrancieFinskoChorvatskoSlovenskoEstonskoPolskoTureckoLotyšskoZdroj: CEAZe světa Pojistný obzor 1/2008 35


Ze světaTretí rokhorskéhopoisteniaing. Ivan Podstupkavedúci redaktor Poistné rozhl’adyslovenská asociácia poisťovníSlovenské hory poskytujú nádherné zážitky, aleniekedy aj utrpenie. K bolesti sa môžu pridružiť ďalšienepríjemné veci – účet od Horskej a záchrannej služby.S povinnosťou návštevníkov hôr hradiť náklady na jejzásahy vznikol v niektorých slovenských poisťovniachnový produkt – horské poistenie.Zákon o Horskej a záchrannej službeč. 544/2002 Zb. platí od 1. januára 2003.Osobe, ktorá sa nachádza v horskej oblasti,stanovuje povinnosť uhradiť horskej službenáklady spojené s výkonom záchrannej činnostialebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú,okrem nákladov, ktoré sa uhrádzajú z povinnéhozdravotného poistenia. Podstatnázmena nastala po prijatí zákona č. 567/2005Z. z. Vypustili sa slová „okrem nákladov,ktoré sa uhrádzajú z povinného zdravotnéhopoistenia“. Novela nadobudla účinnosť1. júla 2006. Najnovšie bol Zákon o Horskeja záchrannej službe nepriamo novelizovanýzákonom č. 519/2007 Z. z. Z povinnosti bolivyňaté fyzické osoby, ktoré sú maloleté,a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosťna právne úkony.Reakcie poisťovníNa Slovensku poskytuje poistenie, respektívepripoistenie nákladov vyplývajúcich zozásahu horskej služby šesť poisťovní. Predávasa cez vlastné siete poisťovní, sprostredkovateľov,ale i obchodné miesta inštitúcií,s ktorými majú poisťovne zmluvy, napríkladbanky a cestovné kancelárie.Produkty sa ponúkajú v buď rámci balíkov,ako pripoistenie či osobitné poistenie. Uzatvoriťsa môžu jednorazovo alebo na celýrok. Hoci sa poistenie v jednotlivých poisťovniachniektorými črtami líši, spája ichúhrada nevyhnutných nákladov spojenéhos pátraním, vyslobodzovaním, prvou pomocoua prevozom do zdravotníckeho zariadeniaa v najtragickejších prípadoch prepravoutelesných pozostatkov. Jedna z poisťovnív ponuke vymenováva horské oblasti, kdepoistenie platí – Malá Fatra, Veľká Fatra,Stredné Beskydy, Nízke, Západné, Vysokéa Belianske Tatry, Slovenský raj a Pieniny.Podľa miery rizika je poistné od 10 korúnna osobu a deň a 390 na osobu a rok. Inápoisťovňa zvolila odlišnú konštrukciu produktu.Základ, kde sa platí 20 korún na osobua deň, alebo 500 korún za osobu a rok.Sem patrí napríklad pešia turistika, lyžovanie,sánkovanie. Pri stupni extrém sa odrážazvýšené riziko: platí sa dvojnásobok– je pre všetky aktivity typu základ, plusnapríklad pre horolezectvo, jaskyniarstvo,paragliding. Výška poistného plnenia sa pohybujev státisícoch korún, to má stačiť ajna prevoz vrtuľníkom.Za desať mesiacov predchádzajúcehoroka bolo v Allianz-Slovenskej poisťovniuzavretých 9-tisíc zmlúv (jedna zmluva saNa Slovensku si už vyše troch rokov musia technickézásahy horskej služby hradiť sami postihnutí.môže vzťahovať na viac poistencov). Keďžeprodukt sa ponúka od polovice roka 2006,nie je podľa Kataríny Janákovej z Allianz –Slovenská poisťovňa možné zodpovedajúcostanoviť vývoj záujmu o poistenie nákladovna záchranné akcie horskej služby.Poisťovne odporúčajú uzavrieť toto poistenielyžiarom, ktorí jazdia mimo zjazdovieka vyznačených bežeckých trás. Vtedyod nich horská služba môže žiadať úhradunákladov na zásah. Inak, na udržiavanýchlyžiarskych strediskách preberá zodpovednosťa prípadné náklady prevádzkovateľtrate. Podobne to platí v lete pri pohybeturistov po nevyznačených chodníkochFoto: ČAP36 Pojistný obzor 1/2008 Ze světa


PO-2008-person.indd 1 19.3.2008 17:44:54a technických zariadeniach – rebríky, reťaze,stupačky a iné sprístupňovacie zariadenia.Zásah Horskej a záchrannej služby musíturista bez horského poistenia zaplatiť sám.Poisťovne upozorňujú klientov na výlukyz poistného plnenia, alebo znížené plnenieza istých okolností – napríklad pri udalostipod vplyvom alkoholu. Podobne je to s poisteníma pripoistením na viac či menej rizikovérekreačné činnosti v zahraničí. Na nebezpečnýchlyžiarskych terénoch je povinnáprilba, deti ju tam musia mať bezpodmienečne,podobne, v mnohých krajinách jepovinná pri bicyklovaní.Záchrana v horáchKaždý zásah treba rozdeliť na dve časti. Jednouje poskytovanie zdravotnej starostlivostia druhou technický zásah. Všetky úkonytýkajúce sa zdravotnej starostlivosti naďalejhradia zdravotné poisťovne. Technické zásahysi bude musieť postihnutý uhradiť sám.A to bez rozdielu, či bol porušený zákon, čisi úraz a následný zásah záchranárov zavinil,alebo nie. Novela zákona č. 544/2002Z. z. stanovuje, o aké technické zásahy ide.Napríklad vyhľadávanie a vyslobodzovanieosôb v tiesni, poskytovanie prvej pomoci,s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákonapovinná hradiť zdravotná poisťovňa (teda lekára lieky), preprava k najbližšiemu dopravnémuprostriedku alebo zdravotníckemuzariadeniu, prevoz telesných pozostatkov.Typickým technickým zásahom je uviaznutie.Človek príde do terénu, kde nemámožnosť ísť ďalej ani sa vrátiť a vtedy potrebujepomoc záchranárov. Časté sú pátraniapo stratených osobách.Technický zásahJe to všetko to, čo nehradí zdravotná poisťovňa:• náklady spojené s výkonom záchrannejčinnosti alebo s pátraním,• náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanieosôb v tiesni,• náklady na poskytovanie prvej pomociosobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoréje zo zákona povinná hradiť zdravotnápoisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),• náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnémuprostriedku zdravotníckehozariadenia, prípadne náklady na prepravupriamo do zdravotníckeho zariadenia,• v najtragickejšom prípade prevoz telesnýchpozostatkovPritom nezáleží, či sa turista riadil alebo neriadilbezpečnostnými pokynmi Horskej záchrannejslužby. Musí hradiť náklady.InzerceMožnosti, jak zákonem upravitfinancování Horské služby v ČRNa Slovensku platí Zákono Horskej a záchrannej službeč. 544/2002 Zb. šestýmrokem a místní pojišťovnyjiž déle než tři roky nabízejíPojištění nákladů na zásahHS. Horská služba ČR svoučinnost financuje předevšímze státního rozpočtu, případněze sponzorských darů.„Od roku 2005 se dotacez důvodů úsporných opatřenívlády nezměnily. Navíc anido budoucna nelze předpokládat,že k jejich navýšenídojde. A to i přesto, že s rozvojemcestovního ruchu rostenávštěvnost českých horskýchstředisek, a logickytedy i počet úrazů a následnýchzásahů horské služby,“sdělila nám JUDr. MagdaKrytinářová z Ministerstvapro místní rozvoj České republiky.„S hrazením službyze státní pokladny nemusísouhlasit ti čeští občané,kteří na hory nejezdí. V takovémpřípadě se mohoucítit poškozeni, že je z jejichdaní hrazen každý zásahhorské služby,“ okomentovalaKrytinářová současnéhledisko, proč se uvažujeo zpoplatnění zásahů horskéslužby z kapes samotnýchnávštěvníků hor. „Pojistit seje dnes při cestě do zahraničízcela samozřejmé, neboťve všech okolních státechjsou zásahy Horské službyzpoplatněny. Zejménaproto řešíme, zda budoujejí zásahy zpoplatněny takév České republice. Momentálněanalyzujeme možnosti,a to i ve spolupráci s Českouasociací pojišťoven,“ informovalaJUDr. Krytinářová.-noe-in association withPro rozvoj nových TPA projektů hledámedo našeho týmu kolegy na tyto pozice:- specialista - likvidátor- administrativní pracovníkPožadujeme flexibilitu a samostatnost.Jazykové schopnosti a praxe v oblastipojišťovnictví vítány.Nabízíme zajímavou práci na novýchprojektech s vazbou na zahraničí.NEPŘEHLÉDNĚTEDalší informace na: www.inservis.comAdresa pro zasílání CV: info@inservis.comZe světa Pojistný obzor 1/2008 37


Z domovaÚnor – měsícživotníhopojištěníČeská asociace pojišťoven (ČAP) se rozhodla zintenzivnitkomunikaci vůči české veřejnosti. V rámci zlepšeníochrany spotřebitele proto vyvíjí aktivity, které si kladouza cíl zvýšit informovanost občanů a jejich finančnípovědomí.Jana ČechováHauska & PartnerČeská asociace pojišťoven letos poprvé vyhlásilaúnor měsícem pojištění: každým rokem v tutodobu hodlá informovat občany o specifické oblastipojistných produktů – letos se zaměřila na problematikuživotního pojištění. Související informačníkampaň „Pojisti život“ si především kladla za cílsrozumitelnou formou vysvětlit význam životníhopojištění a vyvrátit různé mýty a polopravdy, kterése v souvislosti s ním objevují.„Kampaň, letos zaměřená konkrétně na životnípojištění, sice odstartovala v únoru, nicméně informacebudeme klientům předávat v průběhucelého roku. Za tímto účelem jsme zprovozniliweb www.pojistizivot.cz,“ říká Marcela Kotyrová,manažerka komunikace a vzdělávání z Českéasociace pojišťoven.A jaké informace na stránkách zájemcio tuto problematiku naleznou? Konkrétně napříkladdesatero užitečných rad, na co si dátpři sjednávání životního pojištění pozor. Na nejčastějšídotazy z praxe, které kladou klientipojišťoven, odpovídá rubrika Často kladenédotazy (FAQ). Návštěvníci se dále dozví, jakýprodukt dokáže optimálně vyřešit specifickéživotní situace.Na webu se nachází i tzv. produktové listy,které srozumitelně a komplexně charakterizujíjednotlivé produkty životního pojištění.Koncem loňského roku je vytvořil tým odborníkůČAP. Ke společnému využívání obsahuproduktových listů se přihlásily všechny člensképojišťovny. „Naším společným cílem jeposkytnout klientovi před nákupem životníhopojištění takové informace, aby byl s jejich pomocíschopný identifikovat vhodnost produktupro svoje potřeby,“ vysvětluje hlavní důvodkampaně Marcela Kotyrová. Na webovýchstránkách klienti dále získají přehled o aktuálnínabídce jednotlivých produktů členských pojišťovenČAP.Ještě týž den se informace objevily ve vysíláníČeské televize – v odpoledním studiu na ČT24poskytnul rozhovor výkonný ředitel Českéasociace pojišťoven. Základní fakta o kampanizmínil pořad Ekonomika 24 i druhý den v poledníchzprávách na ČT1. Český rozhlas 2 - Prahazvolil problematiku životního pojištění tématemdne ve vysílání 5. února 2008. Celodenní vysílánízakončil odpolední pořad „Káva o čtvrté“.Pro informacena www.pojistizivot.czHlavní cílovou skupinou kampaně „Pojisti život“ jeřadový občan – finanční povědomí českého spotřebiteleje stále nízkáKampaň podpořili mediálnípartneři,……jmenovitě internetové servery Finance.cz,Peníze.cz, FinančníNoviny.cz, ČeskéNoviny.cza Měšec.cz, kteří výraznou měrou přispěli k informovanostiveřejnosti a účinné medializacikampaně. Ke zvýšení návštěvnosti internetovýchstránek kampaně napomáhalo i umístěníbannerů, hypertextů, článků a PR textů s aktivnímiprokliky na www.pojistizivot.cz na portálechzmíněných mediálních partnerů.Pozornost médiíKampaň „Pojisti život“ nastartovala 31. lednatisková konference za vysoké účasti novinářů.V přímém přenosu na dotazy posluchačů reagovalvýkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora společněse specialistkou na životní pojištění ČAP IvanouMenclovou. Deník Právo věnoval kampani v poloviněúnora speciální šestistránkovou přílohu.Příspěvky se také hojně objevovaly na internetovýchserverech, v některých denících i odbornýchmédiích.Hlavní cílovou skupinou kampaně Českéasociace pojišťoven stále zůstává řadový občan,nezapomínali jsme tedy ani na tematické,osvětové články o životním pojištění, kterébyly publikovány v několika lifestylových magazínecha časopisech pro ženy – např. v Katce,Květech, Nové Tině, Rytmu života apod.„Díky velmi intenzivní práci v průběhu kampaněČAP ukázala zástupcům médií, že je velmifundovaným odborníkem pro oblast pojištění.Podařilo se nám tak podpořit, rozvinout a v ně-www.pojistizivot.cz38 Pojistný obzor 1/2008 Z domova


kolika případech i navázat novou spoluprácis dalšími novináři,“ shrnula přínosy kampaněMarcela Kotyrová.Členové ČAP aktivitu uvítaliZa velice důležitý dílčí úspěch celé kampaněpovažuje Marcela Kotyrová podporu členskýchpojišťoven:„Jako velmi pozitivní vnímám snahua schopnost pojišťoven sjednotit své úsilípři vytvoření projektu, který cíleně podporujeochranu klienta.“Na přípravě koncepcecelé kampaně sevýznamně podílelapracovní skupinakomunikace ČAP.Odbornou garancinad připravovanýmimateriály převzalasekce životníhopojištění ČAP.Jednotlivé člensképojišťovny se připojilyk propagaci celékampaně zejménaumístěním bannerůa loga kampaněna svých webovýchstránkách. Někteříčlenové v souvislostis kampaníposkytovali různébenefity v rámcisjednaných pojistekživotního pojištěnív tomto období.postup může mnohdy znamenat finanční ztrátu,“varuje Síkora.S delším časovým horizontem ještě souvisíi další častý omyl stávajících klientů: mnohoz nich se totiž domnívá, že životní pojištění, kterési sjednali před několika lety, jim v průběhucelé doby trvání pojištění vytvoří dostatečnourezervu i na důchod. Ovšem nemusí tomu takbýt vždy – očekávání od životního pojištění jetřeba neustále „aktualizovat“, a to zejménav intencích pojistných částek.Vzdělaný a informovanýklient se umí dobře pojistitJedním z povzbudivých výsledků kampaně jezvyšující se počet dotazů, které ČAP zaregistrovala:nejenže se znásobily, ale zvýšila se i jejichkvalita. „Otázky klientů jsou konkrétnější a směřujímnohem více do hloubky. Tazatelé evidentněo životním pojištění více přemýšlejí, umí si již najítrelevantní informace a pracovat s nimi,“ uvádíMarcela Kotyrová.Každý zodpovědný klient by měl být schopen získatzákladní informace o životním pojištění, rámcověsi udělat představu o svých očekáváních,která vlastně má. Výběr konkrétního produktu bypak měl konzultovat s pojišťovacím poradcem.Ten klientovi orientaci v nabídce na trhu usnadníJedeme dál…Česká asociace pojišťoven již nyní uvažujeo dalším pokračování úspěšné kampaně.Na letošní únorovou kampaň, podporujícíživotní pojištění, by v dalších letech mohlynavázat kampaně zaměřené například napojištění vozidel, cestovní pojištění nebopojištění majetku.a zároveň ho seznámí s všeobecnými pojistnýmipodmínkami. Důležité je nebát se zeptat na případnénejasnosti. Dobrý pojišťovací poradce senevyhýbá žádným otázkám a na všechny ochotněodpoví vždy s přihlédnutím ke konkrétní situaciklienta.KlientipředevšímPřehled medializace kampaně „Pojisti život“Jak už bylo zmíněno na začátku článku, kampaňsi mimo jiné kladla za cíl vyvrátit přetrvávajícímýty a polopravdy o životním pojištění. „Potenciálníklienti se paradoxně nejčastěji mýlí v účelusjednání životního pojištění,“ vysvětluje výkonnýředitel ČAP Tomáš Síkora. „Hlavním úkolemživotního pojištění je totiž opravdu zabezpečitsebe a své blízké pro případ nečekané životníudálosti. Spoření či daňové úlevy by měly být aždruhořadé důvody,“ zdůrazňuje.Stejně tak by lidé měli mít na paměti, žeživotní pojištění je strategický finanční nástrojdlouhodobého charakteru, většinou nejméněna deset let: „Není tedy vhodné pojistnousmlouvu předčasně ukončit, protože takovýto10 %39 %2 %49 %InternetTištěná periodikaTelevizeRozhlasZdroj: ČAPZdroj: ČAPZ domova Pojistný obzor 1/2008 39


Z domovaZ tiskových zprávčlenských pojišťoven(podle data vydání)O výsledcích za rok 2007EGAP – 22. ledna 2008EGAP v roce 2007 uzavřel 364 nových pojistnýchsmluv v celkovém objemu téměř 50 mld.Kč. Přibližně 2 /3 tohoto objemu představují pojistnésmlouvy na pojištění rozsáhlých vývozů,tj. vývozů, jejichž hodnota přesahuje 1 mld. Kč.Dosažený výsledek znamená meziroční nárůsto cca 67 %.Za celé období činnosti EGAP (1992-2007) bylyse státní podporou pojištěny úvěry, investicea záruky v celkové hodnotě 310 mld. Kč.VIENNA INSURANCE GROUP ČR –22. ledna 2008VIENNA INSURANCE GROUP ČR (Kooperativaa Česká podnikatelská pojišťovna) vykázalaza loňský rok meziroční růst předepsaného pojistnéhoo 6 % na celkových 33,7 mld. Kč. Ziskpřed zdaněním VIG ČR vzrostl dokonce o 26 %a dosáhl 1,6 mld. Kč. Kooperativa se na úspěšnýchvýsledcích podílela hrubým ziskem 1,4 mld.Kč a předepsaným pojistným 28,9 mld. Kč.ČPP vloni dosáhla zisku před zdaněním 203 milionůKč, pojistné pak výše 4,7 miliardy Kč.UNIQA pojišťovna – 29. ledna 2008Podle předběžných výsledků za minulý rok sepředepsané pojistné UNIQA pojišťovny zvýšiloo 20,1 % na 3,783 miliardy korun. Ve srovnánís rokem 2006 rostla UNIQA během minuléhoroku dvojnásobným tempem. Na výsledku sepodílelo neživotní pojištění předpisem ve výši2,675 mld. Kč a životní pojištění 1,108 mld. Kč.Životní pojištění UNIQA pojišťovny vzrostlo meziročněo 31 % a poprvé překročilo miliardovouhranici pojistného. Neživotní segmenty narostlyproti roku 2006 o 16,2 % a doznaly výraznéhooživení. Dá se očekávat, že i ve srovnání celéhotrhu dosáhla UNIQA mimořádné dynamiky.AXA – 11. února 2008Finanční skupina AXA zaznamenala v roce 2007velmi silný růst příjmů. Celkové neauditovanépříjmy dosáhly výše 78 miliard eur, což je meziročněo 20 % více. Úspěšná byla AXA ve všechhlavních oblastech svého podnikání, kterýmijsou životní pojištění a spoření, pojištění majetku,úrazové pojištění a správa aktiv.ČSOB pojišťovna – 27. února 2008V roce 2007 se ČSOB stala nejziskovější pojišťovnouSkupiny KBC ve střední Evropě. Nadprůměrnýmtempem rostlo i předepsané pojistné.Celkové předepsané pojistné ČSOB Pojišťovnyloni stouplo o 18 % na 9,055 miliardy korun. V životnímpojištění vyskočilo předepsané pojistnéo více než 22 % na 5,420 miliardy korun, přitomtržní podíl ČSOB Pojišťovny překročil 10 %a v neživotním pojištění, jež vykázalo růst o 12 %na 3,635 miliardy korun, vzrostl na téměř 5 %.ČESKÁ POJIŠŤOVNA – 29. února 2008Loňské hospodaření ČP dle předběžných výsledkůskončilo ziskem ve výši 6,7 mld. korun po zdanění.Celkové předepsané pojistné u neživotníhopojištění se stejně jako v r. 2006 přehouplo přes26 mld. Kč. Největší meziroční nárůsty zaznamenalopojištění odpovědnosti občanů s 32procentnímrůstem a pojištění plodin a technických rizik,obě s více než patnáctiprocentním meziročnímnárůstem. Předepsané pojistné v životním pojištěnínarostlo o 3 procenta – ze 13,2 miliardykorun v roce 2006 na 13,6 miliardy korun v roce2007. V jednorázově placeném pojištění si ČPpřipsala dokonce osmnáctiprocentní meziročnízlepšení. Běžně placené pojištění vykazuje vícenež dvouprocentní vzestup.AVIVA – 3. března 2008Celkový objem hrubého předepsaného pojistnéhodosáhl v r. 2007 788,5 mil. Kč, což představujemeziroční nárůst 8,77 %. Rok 2007 byl proAVIVU úspěšný především v oblasti pravidelněplaceného pojistného, na které se pojišťovnaprimárně orientuje. V tomto segmentu dosáhlameziročního růstu 12,63 %.Pojišťovna České spořitelny – 7. března 2008Pojišťovna ČS vykázala k 31. prosinci 2007 čistýzisk ve výši 369,21 mil. Kč (počítáno podle českýchúčetních standardů CAS). V meziročnímsrovnání jde o nárůst o více než 20 %. Výsledekpodle CAS odpovídá zhodnocení vloženého kapitálu(ROE) ve výši 21,9 %. Objem technickýchrezerv životního pojištění vzrostl meziročněo 14,7 % na úroveň 15,45 mld. Kč.AEGON Pojišťovna – 10. března 2007Celkový čistý zisk dosáhl výše 2,5 mld. EUR.V porovnání s rokem 2006 tak poklesl o 20 %.Hlavním důvodem poklesu je přepočet ziskůamerických společností skupiny AEGON na Euroa z tohoto hlediska negativní oslabování kurzuAmerického dolaru vůči Euru.AEGON současně oznámil, že bilance společnostinebyla nikterak významně dotčena krizí kolemamerického hypotečního trhu. AEGON subprimeportfolio, v celkové výši 2,9 mld. EUR, mái nadále vysokou kvalitu – více jak 99 % investicje hodnoceno ratingem AA a AAA.ING ČR – 10. března 2008V r. 2007 zaznamenala retailová část společnostiING ČR (životní a zdravotní pojištění, penzijnífond, podílové fondy, spořicí účty a hypotéky)22% nárůst aktivit ve správě na celkem 79,88mld. Kč. Velké investice ING ČR vložila do vývojea propagace přímého distribučního kanálu spořicíhoúčtu ING Konto. I přesto čistý zisk ING Retailvzrostl o 4 % a ke konci roku činil 1,12 mld. Kč.Investice do ING Konta se jednoznačně vyplácí,protože přivedla velkou část nových klientů.Ke konci r. 2007 mělo smlouvu s ING 867 629klientů, což je o 15 % více než v r. 2006.ALLIANZ pojišťovna – 13. března 2007Allianz pojišťovna vytvořila v roce 2007 ziskpo zdanění podle IFRS ve výši 1,11 mld. Kč.To představuje v meziročním srovnání nárůsto 53,8 %. Jedná se o nejlepší výsledek v celépatnáctileté historii Allianz pojišťovny.Celkové hrubé předepsané pojistné za rok2007 dosáhlo objemu 9,6 mld. Kč, což v meziročnímsrovnání představuje nárůst o 2,4 %.V oblasti životního pojištění předepsané pojistnév meziročním srovnání vzrostlo o 21,7 %40 Pojistný obzor 1/2008 Z domova


a dosáhlo objemu 2,6 mld. Kč. Allianz pojišťovnatak v životním pojištění překonala průměrný růsttrhu, který v roce 2007 dosáhl 14 %. V oblastineživotního pojištění Allianz pojišťovna dosáhlapředepsaného pojistného v objemu 6,99 mld.Kč, což je o 3,3 % méně než v roce 2006.Z významných událostí:GENERALI PPF Holding – 17. ledna 2008Generali a PPF Group prostřednictvím České pojišťovnyspojují svá pojišťovací aktiva v regionuSVE a vytváří významný subjekt trhu pojišťovnictvív tomto regionu, který zpočátku plánuje působitve 12 zemích. Tento krok je součástí strategieexpanze do dalších zemí regionu, jakož i dalšíhorozvoje podnikání na stávajících trzích.Ladislav Bartoníček, současný předsedapředstavenstva České pojišťovny bude generálnímředitelem Generali PPF Holding. Sergio Balbinot,generální ředitel Generali Group, pak budezastávat funkci předsedy představenstva novéholdingové společnosti.VIENNA INSURANCE GROUP – 22. ledna 2008Akcie Wiener Städtische Versicherung AG ViennaInsurance Group budou po dohodě s vídeňskouburzou od 1. února 2008 obchodovány podmezinárodním názvem Vienna Insurance Groupse zkratkou cenného papíru VIG.Od 5. února 2008 jsou akcie Vienna InsuranceGroup (VIG) kotovány na pražské burze. Akciebudou obchodovány na hlavním trhu pražskéburzy a průběžné obchodování akcií bude probíhatv nejdůležitějším burzovním segmentuSPAD, ve kterém je realizováno přibližně 95 procentvšech obchodů.ČESKÁ POJIŠŤOVNA – 8. února 2008Česká pojišťovna získala jedno z nejvyšších možnýchratingových hodnocení, kterého lze v Českérepublice dosáhnout. Mezinárodní ratingováagentura Standard & Poor’s jí zvýšila úvěrovéhodnocení i rating finanční síly o tři stupně z BBBna stupeň A se stabilním výhledem.O měsíc později Mezinárodní ratingová agenturaMoody´s zvýšila rating finanční síly Česképojišťovny o tři stupně z Baa3 na stupeň A3 sestabilním výhledem. Česká pojišťovna tak v krátkémsledu získala již podruhé jedno z nejvyššíchmožných ratingových hodnocení, kterého lzev České republice dosáhnout.AXA – 13. února 2008Finanční skupina AXA uzavřela dohodu o koupi50% podílu firmy OYAK ve společnosti AXAOYAK Holding A. Ş. („AXA OYAK“), kterou AXAa OYAK založily v roce 1999. Podle podmínek dohodyAXA za tento podíl zaplatí v hotovosti 525milionů amerických dolarů.AXA – 19. února 2008Skupina AXA dosáhla dohody se společnostíING, týkající se nabytí 100 % akcií mexické pojišťovacíspolečnosti ING Seguros za 1,5 miliardyamerických dolarů.PersonálieČESKÁ POJIŠŤOVNA – 15. ledna 2008Jan Ježdík ukončí své působení v ČP na pozicináměstka pro podnikatelská rizika ke koncisrpna 2008, dokdy bude působit ve funkcičlena představenstva, a se skupinou PPF a ČPbude i nadále spolupracovat. Ve funkci ho vystřídápan Milan Beneš (39 let).AEGON – 28. ledna 2008Novým členem představenstva AEGON Pojišťovna,a.s. se stal p. Dušan Friedl, který nahradildosavadního člena představenstva p. LiboraNekvasila. Dušan Friedl od ledna zároveň zastávápozici ředitele divize obchod.AXA – 31. ledna 2008Generálním ředitelem finanční skupiny AXApro ČR a SR bude od 1. února 2008 DušanDoliak (42), který dosud působil jako provozníředitel skupiny AXA ČR a SR. Doliak nahradíPetra Žaludu, který se rozhodl přijmout novouvýzvu a po více než deseti letech úspěšné prácepro skupinu AXA v ČR a SR požádal o uvolněníze svých funkcí.ING – 21. února 2008Od 1. března 2008 bude mít ING Retail ČR/SRnovou generální ředitelku a předsedkyni výkonnérady. Stane se jí Alexis George, kterápřichází z Austrálie, kde dosud pracovala jakovýkonná ředitelka pro osobní investice. Alexisnahradí dosavadního generálního ředitele INGRetail ČR/SR Dicka Okhuijsena, který odcházído Japonska.Pojišťovny nabídly novéproduktyUNIQA pojišťovna – 8. ledna 2008UNIQA od začátku roku 2008 rozšířila Pojištěnípřerušení provozu podnikatelů na několik desítekdalších podnikatelských aktivit v oblastislužeb a řemesel. Pojištění je konstruovánostavebnicovým způsobem – klient si vybírákrytí jednotlivých položek nákladů, které muvzniknou v případě přerušení provozu – napříkladnájemné, mzdy pro zaměstnance, leasingovésplátky apod. V případě zahrnutí do krytílze pojistit také ušlý zisk, kterého by v případěnormálního fungování prokazatelně mohl dosáhnout.AIG EUROPE, S.A. – 22. ledna 2008AIG EUROPE, S.A., pobočka pro ČR nabízí pojištěnídenního odškodného při hospitalizaci. Uzavřenímtakového pojištění je možno se chránitpřed nově zavedenými poplatky za pobyt v nemocnici,kdy je pacient odkázán na nemocenskédávky. Firmy, které sjednají toto pojištění svýmzaměstnancům, mohou využít skupinové slevy.ČESKÁ POJIŠŤOVNA – 28. ledna 2008ČP nabídla prostřednictvím své dceřiné společnostiČP ZDRAVÍ „Pojištění denní podporyve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici“.Tento produkt kryje povinný šedesátikorunovýpoplatek za pobyt v nemocnici.ČP ZDRAVÍ nabízí také pojištění PULS – Pojištěnídenní podpory při pobytu v nemocnici, kdese výše denní podpory pohybuje podle přáníklienta.Aviva – 4. února 2008Aviva představuje v březnu prostřednictvímreklamní kampaně „Protože děti a budoucnostnelze předvídat“ změny v dětském životnímpojištění TALISMAN.AXA – 4. února 2008Rodiče, kteří budou chtít své dítě ochránita zároveň mu spořit, mohou od 1. února uzavřítu AXA investiční životní pojištění pro dětiMedvídek. Nabízí jim velké množství různýchpřipojištění s 50% slevou a volnost v rozhodování,jak velká část bude určena na pojištěnía jak velká na investice. Navíc v případě úmrtíči plné invalidity rodičů pojištění nezaniká, neboťjej dítěti i nadále hradí pojišťovna.GENERALI Pojišťovna a.s. – 5. února 2008Generali nabízí pojištění denních dávek připobytu v nemocnici z důvodu nemoci, úrazu,těhotenství a porodu. Při dlouhodobém pobytuv nemocnici lze pojistné plnění na základě žádostiklienta vyplácet také zálohově.UNIQA pojišťovna – 28. února 2008UNIQA pojišťovna nabízí pojištění povinnýchpoplatků za každý den hospitalizace. Produkts názvem Nemocnice nabízí pojišťovna za jednotnéroční pojistné, přičemž plnění ve formědenní dávky za každý den pobytu v nemocnicije odstupňováno podle pohlaví a věku klienta.Z domova Pojistný obzor 1/2008 41


Z domovaMotocykl – nejen radost,ale i rizikamgr. ema novotnášéfredaktorka POčeská asociace pojišťovenNa výstavě Motocykl2008 v rámci projektu„Bezpečná jízdana motocyklu“ hovořilzástupce ČAP o aktuálníchtrendech na polihavarijního pojištěníi povinného ručeníFoto: ČAPPřestože oficiální statistiky Policie Českérepubliky za období leden-prosinec 2007zaznamenaly v rámci nehod významný poklesv celém spektru příčin jejich zavinění,smutnou výjimku tvoří karamboly způsobenéřidiči motocyklů. Nepříznivou situacichtějí pomocí interaktivního DVD zvrátitčlenové Mobility Clubu s ministerstvemdopravy za podpory pojišťoven ČAP.Vraťme se ale ještě k právě uvedeným statistikám,konkrétně k posledně jmenované kategorii:v rámci dopravních nehod, které vlonizavinili řidiči motocyklů, došlo k citelnému nárůstuo více než 19 %, což představuje rovných351 havárií. Z hlediska jejich závažnosti připadábezmála 39 usmrcených osob na tisícovkudopravních nehod – proti průměrné hodnotě6,15 úmrtí na 1000 nehod v České republiceje tento více než šestinásobný počet alarmující(viz tabulka). Statistiky do třetice všeho zléhomimo jiné konstatují, že osoby mladší 35 letreprezentují téměř 42(!) % z celkového počtuusmrcených při nehodách, které se v loňskémroce staly.Zájem o motorky je enormníVliv na nelichotivá data, která mapují předevšímnásledky provozu jednostopých motorovýchvozidel, má logicky i jejich prodej. Ten sepodle Svazu dovozců automobilů loni v rámcinových strojů zvýšil o celou čtvrtinu, konkrétněo téměř 25 000 kusů! Ze zahraničí na českýtrh navíc v roce 2007 doputovalo dalších19 000 ojetin. Zvýšený zájem o motocyklysvědčí nejen o rostoucí životní úrovni obyvatel,ale i o nezkrotné touze majitelů po adrenalinovýchzážitcích. A právě nezvládnutí motocykluv dnes už poměrně hustém provozus sebou především v řidičských začátcíchpřináší katastrofální následky. Nejvíce ztrát (aťuž hmotných, nebo na zdraví) pak logicky sčítajínejméně chránění účastníci provozu, tedysami motocyklisté.Boj se zanedbanou prevencíČísla ze statistik v úvodu tohoto článku jenpotvrzují smutný fakt – motocykly v silničnímprovozu s sebou bohužel nesou neúměrněvysoké riziko nehodovosti, mnohdy sesmrtelným zraněním. Tento negativní trendse rozhodlo změnit zájmové sdružení MobilityClub, které se na propagaci bezpečného silničníhochování primárně zaměřuje. Členovéklubu proto přišli s nápadem, který zrealizovalispolečně se zástupci Ministerstva dopravyČeské republiky. V rámci projektu „Z kolana moto“ vytvořili interaktivní DVD, ve kterémse formou krátkých instruktážních šotů cílenězaměřují především na rizikové mladé řidiče.DVD doprovází populární moderátor a vášnivýmotorista Standa Berkovec, který radí, jak napříkladbezpečně zvládnout různé typy krizovýchsituací na silnici za řídítky motocyklu.Tolik potřebnou osvětu se rozhodly podpořiti členské pojišťovny České asociacepojišťoven, které se podílejí na distribuci tohotoDVD.Standa Berkovec projekt Z kola na motoblíže představil i návštěvníkům březnové výstavyMotocykl 2008. Ve dnech 6. a 7. březnase prezentace zúčastnil také specialista na neživotnípojištění ČAP Michal Šimon, kterýv rámci doprovodného programu „Bezpečnájízda na motocyklu“ představil účastníkůmpojistné produkty zaměřené na motocykly.Přítomným také odpovídal na dotazy týkajícíse motopojištění a vysvětloval důvody, pročsi je sjednat. Opominuty nezůstaly ani vývoja poslední trendy v této oblasti.Počet nehod připadajících na 1000 havárií podle vybraných druhů vozidelDruh vozidla 2007 2006 2005Malý motocykl 13,3 12 25,3Motocykl 38,7 41,3 33,2Osobní automobil 6,3 5,1 5,7Zdroj: PPČR42 Pojistný obzor 1/2008 Z domova


Insurance DigestIs It Possible to Insure Health?Petr Bohumskýhealth Insurance specialistCzech Insurance Associationtranslation: entreThe best health insurance isactually a healthy lifestyle,which affects our healthcondition most of all.Nevertheless, we cannotignore the possibilities thatare offered by insurancecompanies …Specifically, public health insurance companiesdo not insure health, but they cover health care 1from contributions that are collected through thesystem of solidarity applied in the society. On thecontrary, depending on the contract, private insurancecompanies take over the risk of losses weface in connection with health care.Public health insuranceAmong OECD countries, the 90% (OECD HealthData 2003) share of public health care on total financingin the Czech Republic is ranked the highest.Although the quality provided under the Czechhealth care system is comparable to advancedcountries, even at substantially lower costs, it lagsbehind in terms of the structure of financing of thecare. It depends to a very large extent on publichealth insurance, and has not yet opened up toother funding methods, primarily to private healthinsurance. The chronic deficits within the publichealth sector in the Czech Republic, as well as inother countries with similar structures of healthcare funding, confirm that multi-source financingof health care 2 , considered a standard in otherTrend in the Proportion of Pivate Expenses in Health Insurance (1990-2003)5040302010systems, is the only suitable way for the CzechRepublic. This will lead to the recovery of the balancebetween costs and revenues in the healthcare system.The share of private expenses 3 in individual systemsvaries over time (see the chart below). Itshows that in other states, similar as in our country,additional funds are provided to the health caresystem from public sources, just like in Switzerland,while in the Netherlands they come fromprivate sources. In Germany and Austria, the roleof private expenses was reinforced thanks to theaccomplished reforms. In the French system, theshares are proportionate. The drop in the share ofprivate expenses in Ireland may be caused by theirlarger use mostly in complementary services.The prototype of an “ideal“ health care systemprocessed by NERA (National Economic ResearchAssociates), which takes into account the necessityof the health care system’s efficiency and effectiveness,as well as social aspects expressed bythe principle of solidarity 4 , also recommends thatpart of an individual’s contributions to the systemshould be related to his/her individual risk.1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* n/aSwitzerland Ireland Austria Germany The Netherlands FranceSource: OECD Health Data 2003Private health insurancePrivate insurance companies offer insuranceproducts as protection against risks. The risksare insurable 5 if they – simply said – happen bychance, are measurable and occur in sufficientquantity. Risks related to damage to health 6 meetthese terms; that’s why private insurance existsregardless whether the insurance industry is partof the health care system, or whether the cashflowing from indemnity 7 contributes more to thepatients’ home budget or to health care funding.We distinguish three basic types of privatehealth insurance:• Substitutive health insurance 8 covers insuranceof comprehensive health care servicesand fully substitutes for public healthinsurance;• Complementary health insurance 9 insuresthe health care, which is covered from publichealth care only partially, or not at all;• Supplementary health insurance 10 coversalso other services than health care and ensuresfaster access to health care services, andoffers the insured a wider range of options.The private health care insurance market in individualcountries greatly varies. In terms of companiesproviding such insurance, markets in Ireland,Denmark, Finland, Austria, Greece as well as inGreat Britain, are consolidated to a large extent.On the other hand, in France, Italy and Spain privatehealth insurance is provided by more than100 entities. After the implementation of thethird non-life insurance directive 11 in the legal systemof individual countries, the complementaryhealth insurance market in many countries furtherconsolidated. In terms of size and numberof the insurance companies, which provide privatehealth insurance on their national markets,the high number of such insurance companies(be it reciprocal, or private) is typical for countrieswhere this insurance sector keeps a long tradi-Insurance Digest Pojistný obzor 1/2008 43


tion. Adversely, in countries with a short traditionof private health insurance, the number of insurancecompanies operating in this insurance sectoris naturally low.The income of the client seems to be themain determinant of the demand for complementaryhealth insurance. This especially applies incountries where public health insurance coversmost of the health care services and clients demandcomplementary health insurance only asa luxury item. The actual or perceived quality ofservices provided in the framework of the publichealth care system is another significant sourceof demand for complementary health insurance.For example in Ireland and Australia, the uncertaintyof provision of a service, the waiting timeand larger choice of the service provider led toa higher demand for complementary health insurance.The health condition of an individual alsodetermines potential demand. One of the vitalfeatures of the private health insurance market isthe high measure of asymmetric information. Themarket’s stability is endangered if the insurancecompanies do not have an instrument that couldhelp them protect themselves against a high levelof subjective risk.In addition to individual complementary insuranceproducts, group products also play an importantrole in many countries. It is worth mentioningthat very often this applies to countries that havea lot in common with the Czech Republic; theyare (within the EU) either less economically advanced,have a prevailing political orientation orshort tradition of public health insurance. Dynamicdevelopment of supplementary group healthinsurance in these countries is also significant.However, tax benefits provided by the state forsuch insurance play the key role.Insurance products are usually offered as packagescovering many various health risks. Specificallystreamlined products almost do not appear,and this is apparently an instrument serving thecurbing of the risk of anti-selection. The amountof insurance coverage (sum insured) is the crucialfactor distinguishing separate products; the structureof risks is a less important parameter. Privatehealth insurance products often feature variationswith a different scope of coverage of those healthrisks whose medical treatment can offer a differentquality range.Transformation of HealthInsurance CompaniesIndividual countries also greatly differ with respectto vital institutional issues; however in EUmember countries (with the exception of theNetherlands since 2006, and Slovakia) there isa clear boundary between institutions providingpublic health insurance and insurance companiesproviding private insurance, or additionalinsurance 12 .According to the NERA prototype mentionedabove, the combination of basic health care insuranceand insurance of other health care is theoreticallypermissible on condition that it would bepossible to prevent mixing of sources. The currentlegal system of the Czech Republic does notbar the health insurance companies from providinginsurance for services that are not covered inthe framework of so-called “covered care”. Theformulation of the law even explicitly allows it.But the current Czech laws governing health carehave not yet been harmonized with the EU law1health care – zdravotní péče, zdravotnictví2 multi-source financing of health care –vícezdrojové financování zdravotní péče3private expenses – soukromé výdaje4principle of solidarity – princip solidarity5insurable – pojistitelný6damage to health – újma na zdraví7indemnity – pojistné plnění8 substitutive health insurance – plnézdravotní pojštěníand this can, in the broader perspective of thecommunitarian law, create obstacles especiallyin the sphere of economic competition and insurancedirectives.Hence, if the health insurance companies aretransformed into joint-stock companies, the lawmakerwill have to specify the scope of licences.This will in fact involve a political decision whetherconcurrent provision of public insurance andsupplementary insurance is feasible. From thepoint of law, such solution is possible, however, itwould be a risky step; it could endanger the marketenvironment and create an environment insufficientlyresistant against misuse of the healthinsurance companies’ market position. The issueis sensitive especially with respect to informationthat was entrusted to them in connection withpublic health insurance, and that would providethem with an inadequate competitive advantage.Complete exclusion of private insurance companiesfrom the realization of products coveringhealth-related risks is not feasible – because ofprinciples applying to the insurance sector. Thequestion is whether sources generated throughthese products will be part of funds used for financingof public health care.Compared with public health insurance companies,the private ones have many advantagesthat should be used in private health insurance.They include in particular, long-term financial stabilityof the sector connected with the confidenceof citizens, efficient state supervision, creation oflong-term technical reserves under strict rulestaken over from the EU, the ability to sell customizedproducts through sales networks, thepresence of major supranational insurance companieson the Czech insurance market and easyCooperation of private and public health insurancecompanies could be the way out of the current situationon the health insurance marketknow-how transferability from markets with advancedprivate health insurance. Other advantagesinclude a highly competitive environmentthat creates pressure on enhancing the quality ofservices to clients.Further support of cooperation of private insurancecompanies and health insurance companiescould be the way out of the current situation.It would connect wide contacts, medical facilities’networks and medical know-how of healthinsurance companies with the economic stabilityand efficiency of private insurance companies. Inthe situation where two of four big Czech publichealth insurance companies have subsidiariesthat are private insurance companies (PojišťovnaVZP a.s. and Vitalitas a.s.), it would be proper tokeep the institutional line between public healthinsurance and private insurance also in the sphereof private health insurance.Selected insurance terminology from the textVybraná pojistná terminologie z textu9complementary health insurance –doplňkové zdravotní pojištění10supplementary health insurance –zdravotní připojištění, které pokrývá jinéslužby než zdravotní péči11insurance directive – pojišťovací směrnice,pojišťovací direktiva12additional insurance – připojistění44 Pojistný obzor 1/2008 Insurance Digest


Insurance DigestThe Importance of PrivateInsurance Companies Will GrowMarcela KotyrováCommunications and Training ManagerCzech insurance associationtranslation: entreHealth care must move tothe position it deserves, i.e.to the position of the mostsignificant service sectorin the Czech Republic withan interesting prospect forgrowth.Foto: ČAPInterview with MD PavelHroboň, M.S., CzechRepublic’s Deputy Ministerof Health for HealthInsuranceWhat, in your opinion, is the greatest benefitof the currently implemented health carereform?If the word was not as discredited in Czechiaas it is, I would say the establishment of normalrelations in the health care sector. In reality,the health care system and health insuranceshould stop being islands of socialism – whilerespecting their specific features – and thatbasic economic laws should start applying tothem so that they can develop. The health caresector has still been perceived that it belongsto the “budgetary sphere” – and this mustchange. Health care must move to the positionit deserves, i.e. to the position of the mostsignificant service sector in the Czech Republicwith an interesting prospect for growth. At thesame time, it is necessary to preserve the solidarityof public health insurance, and ensureaccess to good quality care to all citizens of ourcountry.Pavel Hroboň, M.D., M.S.Deputy Minister of Health for HealthInsurance of the Czech RepublicPavel Hroboň currently works as a deputy tothe Minister of Health of the Czech Republicand is responsible for health insurance andreimbursement of drugs and medical devices.He is a co-founder and former chairmanof a think-tank Health reform.cz. Its aim isto prepare and support implementation ofa substantial overhaul of the Czech healthcare system.In 2002-2004 Pavel has advised the CEO ofthe General Health Insurance Fund (VZP) ofWhat would an ideal health care system inthe Czech Republic look like? Is it necessaryto find a completely new health careconcept?We are not searching for any brand new concept.We wish to adhere to all basic principlesof the current public health insurance system– compulsory participation, income-basedcontributions, re-distribution, competing insurancecompanies. We are aiming at improvingthe definition of roles, competencies and motivationof individual participants of the system– specifically the insurance companies,health care providers, state administrationand citizens. Namely the insurance companiesmust be transformed from mere payersto active buyers of health care. This objectivefully complies with development in all advancedcountries.Which states, or better, which health caresystems, did you use as examples for theCzech concept? In what aspects did theyserve as a positive inspiration? Can yougive us an example of criteria that you definitelydid not want to apply in the CzechRepublic?We based our concept on the developmentin European countries that have public healthinsurance with competing private insurancecompanies. We were mostly inspired by theNetherlands, a little less by Switzerland andGermany. Current development in Slovakia isalso a very interesting experience. We definitelydid not want to crush the concept of onehealth insurance system for all citizens, thereforewe have for example rejected the optionof opt-out from the public system.the Czech Republic and in 2005, he workedfor VZP as a director of strategy.In 1998-2002 Pavel worked as a consultantfor the Prague office of McKinsey&Company.At McKinsey he consulted his clients inhealth care, insurance and banking in severalEuropean countries.Pavel has a M.D. from the Charles Universityin Prague and Master of Science degreein health policy and management from theHarvard School of Public Health. Pavel alsohas experience from practicing medicineand teaching public health at the CharlesUniversity in Prague.Insurance Digest Pojistný obzor 1/2008 45


Insurance DigestWill the quality of health care services onthe whole improve thanks to the preparedhealth care reform?I am convinced abou that. But it will not happentomorrow. The instruments are the sameas in other sectors – competition, health carestandards and publishing of information.What role should the private insurancecompanies play in the health care systemprepared by the Ministry? In what way canthey benefit the system?The role of private insurance companies willgrow. A more exact definition of health care,either covered or not covered by public insurance,and facilitation of today’s banned combinationof payments from public insurance and byprivate payments, will lead to the developmentof private insurance. The public health insuranceand private insurance sectors will remainseparated both in terms of legislation and institutions.However, health insurance companiestogether with private insurance firms will beable to share distribution channels and createjoint bids for clients.The Ministry of Health of the Czech Republicintends to transform current insurancecompanies into joint stock companies.Why? Will they then function betterthan now?Again, I strongly believe they will. Today, thepublic health insurance companies have veryodd and insufficient legal regulation, and theyhave no owner who would care for their longtermstability and development. They needmajor improvements in the area of corporategovernance, transparency in accounting and increasingthe liability of management. I will giveyou one example for all – current members ofmanagement councils of public health insurancecompanies are not legally liable for the resultsof the organization they manage.Which types of health care should be coveredfrom public health insurance and whichshould fall under private insurance? Surelythere are certain border-lines, or disputablecategories (for example post-operative rehabilitation)– how do you decide in whichcategory they should fall?Many criteria have to be taken into account inthe decision-making, but the key criterion forus is the financial load of an ordinary citizen.We do not prepare any major limitation of today’sscope of care covered by public healthinsurance. Our aim for the coming years is increasingthe efficiency of services covered bypublic insurance and use of cost-effective measureswhich exist in the current system.Do you already have a clear idea whatwould be the optimal proportion of healthcare funding by public and private insurance?Can you please express it in per cent?Actually, no universally applicable “optimalproportion” exists. But it is quite clear that theshare of private money will rise – as a resultof the ageing of the population and growingrequirements. I expect that we will graduallyapproach conditions now usual in other EUcountries. But these will also change in consequenceof the above mentioned factors.Thank you for your time.InzerceSanace škodzpůsobenýchohněm a vodouVysoušenídokumentůBELFOR Czechia, spol. s r.o.centrála:Družstevní 17 • 250 90 JirnyTel.: +420 281 960 519Fax: +420 281 865 145pobočka:Rudná 78 • 700 30 Ostrava – ZábřehTel.: +420 596 789 490Fax: +420 596 789 49124-hodinový servis800 235 367www.cz.belfor.com46 Pojistný obzor 1/2008 Insurance Digest


POJISTNÝ OBZOROdborný čtvrtletník českého pojišťovnictví1/2008Ročník LXXXVVydavatel: Česká asociace pojišťovenRedakční rada:Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.,Mgr. Ondřej Karel, Ing. Josef Keller, Marcela Kotyrová,Ivana Menclová, Ing. Jaroslav Mesršmíd CSc.,PhDr. Miloš Novák, Ing. Tomáš Síkora,Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek VíchŠéfredaktorka: Mgr. Ema NovotnáAdresa: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4Telefon: (+420) 222 350 161Fax: (+420) 261 142 409E-mail: ema.novotna@cap.cz, pojistny.obzor@cap.czGrafická úprava, sazba, litografie: ENTRE s.r.o.,Chodovecké náměstí 8, 141 00 Praha 4Tisk: DOT Tiskárna s.r.o., Hálkova 2, 120 00 Praha 2ISSN 0032-2393Distribuce:A.L.L. PRODUCTIONF. V. Veselého 15, 193 00 Praha 9Telefon: (+420) 234 092 851Fax: (+420) 234 092 813Objednávky a předplatné na adrese:A.L.L. PRODUCTION, box 732, 111 21 Praha 1E-mail: pojistny.obzor@predplatne.czwww.predplatne.czPředplatné na Slovensku:L. K. PERMANENT, PP 4, 834 14 Bratislava 34Telefon: (+421) 244 373 311Fax: (+421) 244 453 711E-mail: lkperm@lkpermanent.skPodávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvímpoštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne27. 7. 1994; Českou poštou, s.p. OZSeČÚstí nad Labem, dne 21. 1. 1998, j.zn. P - 330/98.Evidenční číslo: MK ČR E 1060.Inzerce: veškeré informace podá redakce.Nevyžádané rukopisy nevracíme.Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a přizachování autorských práv.© Česká asociace pojišťovenwww.cap.czCena výtisku: 75 KčRoční předplatné: 240 KčPojistný obzor je členem Mezinárodní organizaceodborného pojišťovacího tisku.www.piassurance.euNa aktuální téma Pojistný obzor 1/2008 3


Česká asociace pojišťovenNa Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Česká republikatel.: +420 222 350 150fax: +420 261 142 409e-mail: sekretariat@cap.czhttp://www.cap.cz

More magazines by this user
Similar magazines