DIFFUSION MODELLING

ekf.tuke.sk

DIFFUSION MODELLING

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIIIПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАДАНЬКІВ Й.ЯНОЖОВА Г.МУжгородський національний університет, к.е.н.,професорУжгородський національний університет, к.е.н., професорAbstractThe article shows the notion of profit and profitability, showing their differencefrom the concept of income. The necessity for indicators to assess the profitabilityefficiency of any economic enterprise. The method of calculation and expediencyanalysis of indicators of profitability and efficiency investment capital and choice ofinvestment management of the enterprise.Keywords: profit, profitability, income, efficiency, depreciation, financial,leverage.1 ВСТУПРозвиток економічних відносин обумовлює зміни економічнихпріоритетів суб'єктів таких відносин. Залежно від умов функціонування, статусута конкретних потреб управління віддається перевага певним видам показників,що характеризують ефективність функціонування різних суб'єктівгосподарювання.Змінюється економічна ситуація в Україні, змінюються і підходи дооцінки та методики аналізу прибутковості (доходності) підприємницькоїдіяльності, що передбачає й орієнтацію на інші показники, які більш повновідповідають цим ситуаціям.В сучасних умовах розвитку економіки України такими показникамистають дохід і доходність, які в більшій ступені, ніж прибуток характеризуютьнаскільки ефективно працює підприємство.Показники доходності більш прийнятні для порівняльного аналізупідприємств-конкурентів для оцінки їх інвестиційної привабливості тавизначення конкурентних переваг з метою зміцнення їх на відповідному сегментіринку.Традиційно для оцінки ефективності діяльності підприємствавикористовувались і використовуються абсолютні і відносні показникиприбутку.


ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАПитанням використання показників прибутку в якості критеріїв оцінкиефективності діяльності підприємств присвячена чисельна кількість працьпровідних вчених, як вітчизняних , так і зарубіжних, таких як Бланк І.А., ГоловС.Ф., Кіндрацька Г.І., Мец В.О., Чумаченко М.Г., Шморгун І.В., Савицька Г.В.,Ковальов В.В., Палій В.Ф., Зуділін та багато інших. Методика фінансовогоаналізу прибутковості, яку розглядають автори, орієнтована на використанняформ звітності, головним чином, Звіту про фінансові результати, в якій івідображені зазначені показники.В той же час питання використання показників доходності в оцінціефективності функціонування суб'єктів господарювання у фінансовому аналізудосліджені недостатньо.Метою даної статті є дослідження показників доходності і обґрунтуваннядоцільності їх використання у фінансовому аналізі для оцінки реальноїприбутковості та ефективності функціонування суб'єктів господарювання.Методологічною основою дослідження є системний метод пізнанняпроцесів впливу показників на ефективність діяльності суб’єктівгосподарювання. Науковими інструментами при досліджені є загальнонаукові таспеціальні методи дослідження: аналіз і синтез, єдність абстрактного іконкретного, узагальнення, порівняння та функціональний метод.2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯДля прийняття багатьох управлінських рішень в багатьох випадкахнеобхідно знати не тільки розмір прибутку, отриманого суб'єктомгосподарювання, а й його доходність. Саме доходність характеризує не тількиефективність діяльності суб'єкта господарювання, а також й майстерністьуправління інвестиціями. Як правило,найбільша частина доходу складаєприбуток. Однак прибуток підприємства, який наводиться у фінансовій звітності,в певній мірі є величиною умовною.На практиці, в системі бухгалтерського обліку, в нормативнихдокументах, що регулюють оподаткування, прибуток ототожнюється з доходом.Нам представляється, що це не одне й теж саме. Спробуємо визначити, що жявляє собою дохід і які його відмінності від прибутку.Якщо взяти толкові словники, то в них дохід трактується по-різному. Так,у [1, C.60] дохід – важливіший економічний показник роботи підприємств, фірмта інших організацій, що відображає їх фінансові надходження від усіх видівдіяльності. Дохід – це фінансові надходження від основної і неосновноїдіяльності підприємства, кінцевим результатом якого є виготовлена і реалізованапродукція або надані послуги (виконані роботи), оплачені покупцем абозамовником. Фінансові доходи є побічними фінансовими надходженнямипідприємства. Їх джерелом слугують дивіденди на вкладені паї або придбаніакції або інші цінні папери, штрафи, отримані від контрагентів, та іншінезаплановані доходи, які виникають в силу різних обставин протягом поточного


NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII(звітного) року. У [2, C.81; 3, С.154] дохід визначається як засіб у грошовій абонатуральній формі, отриманий в результаті підприємницької або будь-якій іншоїдіяльності.У [ 4] дається визначення доходів відповідно їх визнання та оцінки зточки зору бухгалтерського обліку та їх відображення у фінансовій звітності.Для мети фінансового аналізу представляє інтерес розширена сутністькатегорії «Дохід», яке доповнюється їх видами, характеристика яких намиузагальнена в табл.1.Характеристика видів доходівТаблиця 1Вид доходуХарактеристика1 2Дохід банку чистий - процентний Бруто-процентний дохід банку завирахуванням процентів, виплачених запозикамиДохід брутто Прибуток (дивіденди), виражений упроцентах по відношенню доконвертованого капіталуДохід дивіденднийСума щорічного дивіденду у процентахвід поточної ціни акційДохід інвестиційний Дохід (проценти, дивіденди) поінвестиціях в цінні папери та іншіфінансові активи (у відмінність відопераційного прибутку)Дохід маржинальнийГраничний додатковий дохід, отриманий врезультаті продажу додаткової одиниціпродукціїПродовження таблиці 11 2Дохід готівкою на інвестованийкапіталДохід незаробленийНорма прибутку на інвестуванняготівкою, поверненими вкладнику наоснові його інвестицій, без облікунакопичень прибуткового податку абовикористання коштів, які запозичені1) дохід, отриманий від інвестицій уцінні папери або нерухомість,накопичень (у відмінність відзаробітної плати, операційногодоходу);2) Дохід, отриманий раніше терміну(наприклад попередня орендна


ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАплата)Дохід номінальнийФіксований дохід з цінного паперу упроцентному вираженні до їїномінальної вартостіДохід оперативнийДохід від головної діяльності кампаніїДохід по інвестиціях мінімальноприйнятнийПоказник доцільності того чи іншогопроекту (встановлюється компанієюдля внутрішнього фінансовогопланування).Дохід позитивний Дохід, що перевищує очікуванийрівень інфляціїДохід преміальнийДохід продавця опціонів або страховоїкомпаніїДовід реальнийДохід з поправкою на інфляціюДохід фундируваний Отримуваний від сталих джерел,тобто від володіння землею та іншоюнерухомістюДоходи від іноземних інвестицій Доходи, отримані інвесторами віддовгострокових вкладень капіталу іекономічні об’єкти зарубіжних країнДоходи від надання в орендуДоходи. Що створюються від найму іорендиДоходи з капіталуДоходи у вигляді прибутку, процентів,дивідендів. А також доходи вілпідприємницької діяльності, участі вкомпаніях. Від позичок, банківськихвкладеньУ Звіті про фінансові результати наведене лаконічне поняття доходу:збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів чи зменшеннязобов’язань, які сприяють зростанню власного капіталу. В той час як прибутоквизначається як сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ним витрати [5].Наведена таблиця яскраво ілюструє, що визначення доходу набагатоширші ніж визначення прибутку.Толкові словники трактують також дохід як потік грошових коштів, щонадходять у розпорядження держави, суб'єкта господарювання, підприємства абоокремої особи в процесі розподілу національного доходу. При цьомуназиваються чотири його основні форми: прибуток, рента, заробітна плата іпроцент. Тобто це ще раз підтверджує, що поняття доходу порівняно зприбутком є більш ємним.Рахуємо доцільним розрізняти поняття доходу у вузькому і широкомурозумінні . У вузькому розумінні воно може використовуватися як синонім будь-


NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIIIякої з його форм. Тому правомірно, наприклад, прибуток від реалізації продукції,робіт, послуг називати доходом від основної діяльності суб'єкта господарювання.У широкому розумінні поняття дохід охоплює усі грошові кошти, що надійшли урозпорядження підприємства в різних його формах.При адміністративному керуванні економікою дохід підприємствобмежувався тільки однією формою надходження коштів – прибутком. Усучасних умовах господарювання все більшу роль у доходах підприємства порядз прибутком відіграють надходження (проценти, дивіденди) від цінних паперівінших емітентів. У зв'язку з цим кінцевий результат його фінансовогосподарськоїдіяльності, на нашу думку, правильніше було б називати неприбутком від звичайної діяльності, а доходом по балансу (балансовий дохід).Назва показника повинна відображати його економічну сутність. Підкреслимоще один момент, який є вирішальним у відмінностях між прибутком і доходом.Кожне підприємство має в своєму розпорядженні тимчасово вільні кошти. Мовайде про ті з них, котрі мають цільовий характер, регулярно надходять нарозрахунковий рахунок підприємства, накопичуються там, але використовуватиїх передбачається лише через деякий невизначений, можливо довготривалийтермін. Це амортизаційні відрахування, відрахування у резервний фонд або іншіаналогічні фонди, створення яких передбачено українським законодавством.Амортизаційні відрахування, хоч і враховуються у бухгалтерському обліку яквитрати, для підприємства слугують джерелом коштів. Спрацювання являєсобою зниження вартості основних засобів і нематеріальних активів в результатіїх використання і старіння. [8,9,10]. В бухгалтерському обліку амортизаційнівідрахування відносять на собівартість виготовленої продукції, оскільки вони євитратами, необхідними для здійснення виробничої діяльності. Але амортизація,яка надійшла у складі виручки від реалізації продукції за своєю суттю виступає“компенсацією” підприємства самому собі за раніш здійсненні витрати напридбання основних засобів і нематеріальних активів. Амортизаційнівідрахування проходять по активу балансу, але підприємства можутьвикористовувати їх у різних цілях за своїм баченням. В будь-якому випадку цеодин із джерел підприємства. [6,7,11].Як правило, підприємство рівномірно нараховують спрацювання протягомтерміну їх корисного користування. Щоб сприяти оновленню виробничогопотенціалу, підприємствам надана можливість застосовувати прискоренуамортизацію основних засобів, що використовують для придбання та випускунових прогресивних видів матеріалів, приладів та устаткування, а також длярозширення експорту продукції. Підприємствам надано право самостійновстановлювати коефіцієнт прискорення амортизації Із-за численних умов,виконання яких обов'язкове для отримання можливості застосовуватиприскорену амортизацію, з одного боку і загострення проблеми реалізаціїпродукції як наслідок підвищення цін в результаті зростання собівартості, зіншого, застосування на практиці прискореної амортизації на загальних умовах


ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАнезначне. Але якщо вона використовується, то може суттєво вплинути наприбуток і доходність підприємства.Більш широко прискорену амортизацію застосовують малі підприємства.Порядок нарахування зносу основних засобів неоднозначно впливає на кінцевірезультати діяльності підприємств. І це може проявитися у збільшенніоборотності коштів підприємства за рахунок скорочення прибутку від реалізації,коли прискорена амортизації не призвела до зростання цін на готову продукцію.Можливий варіант, коли додаткові витрати на прискорену амортизацію повністюпокриваються зростанням цін на готові вироби. В цьому випадку прискоренаамортизація не впливає на розмір прибутку, а веде лише до збільшення коштів вобороті.На суму відрахувань у резервні або інші фонди зменшується прибуток відзвичайної діяльності до оподаткування. Не входять ці відрахування і в прибуток,що залишається на підприємстві (чистий прибуток). Тому, щоб мати уявленняпро розмір коштів, які надійшли в розпорядження підприємства у звітному році,потрібно поряд із чистим прибутком і амортизаційними відрахуваннямирозглядати кошти резервного або інших аналогічних фондів, що створюються зарахунок прибутку. У сукупності всі ці надходження найбільш повнохарактеризують доходність підприємства у звітному періоді.В зарубіжній практиці при визначенні ступеня доходності вкладеногокапіталу використовують цілу систему взаємопов'язаних показників, кожний зяких для користувачів звітності несе певне розумове навантаження, так як маєвідповідне економічне тлумачення [6, С.29]. Однак серед фахівців розвинутихкраїн не має єдиної думки по цьому питанню. В літературі з фінансового аналізу[6,7,8] пропонується кілька десятків різних способів розрахунку показників рівнядоходності види якої та їх характеристика наведені в табл..2..


NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIIIТаблиця 2Характеристика показників рівня доходностіВиди доходностіХарактеристикаДоходність Характеризує відношення (рівень)доходу до авансованого капіталу абойого елементам,джерелам коштів,загальній величині поточних витрат абоз елементам. Показник доходностівідображає скільки гривен доходуотримала організація на кожну гривнюкапіталу, активів, витратДоходність реальнаФактичний розмір відносного прибутку,який отримує інвестор, котрий тримає, апотім продає цінний папірДоходність сумарних активів Відношення прибутку до вирахуванняподатків до середньої вартості активів.Доходність вказанаВідношення дивідендної і купівельноїставки до поточної ринкової ціни акціїабо облігації у процентах; для облігації зфіксованим доходом рівнозначнопоточної доходностіНайбільш інформативним є визначення доходу в роботі [8, С..348] .Однак всі визначення об’єднані спільною думкою про те, що різні рівнідоходності являють собою співвідношення певного виду доходу з тією чи іншоюбазою порівняння.. Їх принято називати показниками або коефіцієнтамирентабельності.Різні аспекти доходності промислових підприємств характеризують наступніпоказники:1.Прибуток (дохід) від основної діяльності – відповідає прибутку від реалізаціїпродукції, робіт, послуг; характеризує фінансовий результат діяльності зарадиякого було створено підприємство;2.Прибуток або збиток від фінансової діяльності відображає сальдо міждоходами і збитками по операціях, не пов'язаних з реалізацією продукції (зурахування процентів за користування банківськими кредитами);3.Дохід від інвестиційної діяльності – складова частина прибутку від фінансовоїдіяльності, що являє собою суму доходів підприємства від фінансових вкладень впаї, акції інших підприємств, в облігації та інші цінні папери;4.Прибуток від звичайної діяльності (балансовий дохід) – характеризує сумарнийдохід, отриманий підприємством від його виробничої і фінансової діяльності;5.Чистий прибуток дорівнює частині прибутку від звичайної діяльності завирахуванням відрахувань у резервні та інші аналогічні фонди; сплати рентних


ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАплатежів та інших відрахувань з прибутку до його оподаткування, також податкуна прибуток і податку на перевищення фактичних витрат на оплату праціпорівняно з нормованою їх величиною;6.Прибуток, що знаходиться у повному розпорядженні підприємства, - та частинадоходу, котра залишається на підприємстві після завершення усіх розподільнихоперацій. Являє собою чистий прибуток, зменшений на суму нарахованихдивідендів по акціях;7.Нетто-результат експлуатації інвестицій - відображає економічний ефект,отриманий підприємством від використання вкладеного в нього капіталу.Прибуток і проценти за кредит можна розглядати як плату за передані урозпорядження підприємства фінансові кошти, як дохід з власного капіталу і,відповідно, дохід з позикового капіталу. Сума прибутку і процента за кредит(хоча з бухгалтерської точки зору перша являється доходом, інші – витратамидля підприємства) характеризує сукупний дохід власників капіталу і кредитів.Нетто-результат експлуатації інвестицій дорівнює сумі прибутку від звичайноїдіяльності і процентів за кредит, віднесених на собівартість продукції, так яквеличину останніх, відповідно з діючим законодавством, занижений загальнийдохід від використання вкладеного в підприємство капіталу;8.Потік готівки - це показник, який характеризує величину коштів, яку маєпідприємство у своєму розпорядженні (хоча і тимчасово). Розраховується цейпоказник шляхом додавання до чистого прибутку суми нарахованих у звітномуперіоді амортизаційних відрахувань і відрахувань у резервний та інші аналогічніфонди.На наш погляд, найбільшої уваги в якості бази порівняння доходу,заслуговують наступні види коштів:1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг);2.Власний капітал, що являє собою суму статутного , додаткового ірезервного капіталу, нерозподіленого прибутку;3.Чисті активи, що характеризують величину коштів, інвестованих упідприємство. Величина чистих активів визначається за даними балансу як сумавласних джерел і довгострокових зобов'язань (або як різниця між загальноюсумою активів і величиною короткострокових зобов'язань).При розрахунку рівня доходності іноді використовуються залишкивказаних коштів на кінець звітного року. Більш точні значення відноснихпоказників доходності можуть бути отримані при порівнянні із середньорічнимиданими.Різні співвідношення того чи іншого виду доходу з тим чи іншим видомкоштів характеризує певну сторону доходності підприємства.Нами пропонуються ті з них, які , на нашу думку, представляютьнайбільший інтерес.1.Показники доходності діяльності підприємства:


NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIIIа) норма Прибуток, що заходиться у повному розпорядженні підприємствасамофінансування = ------------------------------------------------------------------------ (1)Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціїНорма самофінансування відображає прибуток, котрий підприємство маєз кожної гривні реалізованої продукції після завершення всіх розпоряджувальнихоперацій. Цей показник характеризує спроможність підприємства досамофінансування, що має велике значення при розробці політики фінансуваннякапіталовкладень, а звідси, і інвестиційної політики підприємства.б) норма Чистий прибутокпідприємницького =------------------------------------------------------------- х 100% (2)доходу Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціїНорма підприємницького доходу дає найбільш точне уявлення прокінцеві результати діяльності підприємства, про ступінь сталості йогостану на ринку. Тенденція до зниження цього показника може свідчитипро скорочення попиту на продукцію.Рентабельністьв) реалізованої Прибуток від реалізації продукціїпродукції (товарів, =--------------------------------------------------------- х 100% (3)робіт, послуг) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціїРентабельність реалізованої продукції характеризує доходність основноїдіяльності підприємства. Тому можна рекомендувати менеджерамвикористовувати показник рентабельності реалізованої продукції для контролюза взаємозв'язком між цінами, кількістю реалізованого товару та величиноювитрат виробництва і реалізації продукції.2. Показники рентабельності власного капіталу:Чистий прибутока) Чиста рентабельність =------------------------------- х 100 % (4)власного капіталу власний капіталЯк відомо рентабельність власного капіталу є ключовим інвестиційнимпоказником, що характеризує норму прибутку на власний капітал. Акціонери(інвестори) приділяють цьому показнику особливу увагу, оскільки з їх позиційвін найкращим чином характеризує результативність діяльності підприємства,показуючи, скільки прибутку приносить кожна гривня власного капіталу. Великезначення показника чистої рентабельності власного капіталу гарантує високийрівень дивідендів не тільки у звітному році, а й в майбутньому, так як припускаєзначне накопичення прибутку.Прибуток від звичайної діяльності


ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАб) Загальна рентабельність=------------------------------------------------ х 100% (5)власного капіталу Власний капіталЗагальна рентабельність власного капіталу характеризує доходністьпідприємства від усіх видів його діяльності в розрахунку на гривню вкладеньвласних коштів. Застосовується цей показник при аналізі використанняоборотного капіталу. Використовується у взаємозв'язку з показникамисамофінансування (частка власного капіталу у загальній величині активів абопоказник співвідношення величини позикових коштів до величини власногокапіталу), оскільки збільшення загальної рентабельності власного капіталу можесупроводжуватися зниженням рівня самофінансування.3.Показники рентабельності активівЧиста рентабельність Чистий прибутока) активів =--------------------------- х 100 (6)Чисті активиПоказник чистої рентабельності підприємства слугує підприємству длявизначення ефективності використання капіталів на різних підприємствах ігалузях, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного у виробництвокапіталу як власного, так і позикового.РентабельністьПотік готівкиб) сукупного капіталу =----------------------------- х 100% (7)Чисті активиРентабельність сукупного капіталу ще в більшій ступені, ніж попереднійпоказник дає можливість робити висновки про загальну доходність підприємстватобто його спроможність отримувати прибуток з усіх економічних ресурсів, що єв розпорядженні підприємстві. Цей показник має велике значення при визначенніліквідності підприємства.ЗагальнаНетто-результат експлуатації інвестиційв) рентабельність =----------------------------------------------------------------- х 100% (8)підприємстваЧисті активиЗагальна рентабельність підприємства у зарубіжній практиціфінансового аналізу розглядається як основний показник результативностідіяльності підприємства. В практиці фінансового аналізу українськихпідприємств цей показник практично не використовується.Наведені показники доходності підприємства тісно взаємопов'язані. Чим більшеприбутку отримає підприємство з кожної гривни чистого доходу (виручки) відреалізації і чим більше обсяг продаж на кожну гривню вкладених у власні кошти(або активи), тим вищим буде чиста рентабельність власного капіталу (або чистарентабельність підприємства). Цей взаємозв'язок показаний у формулі (9):


NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIIIЧистий Чистий Чистий дохід (виручка)прибуток прибуток від реалізації---------------------- =--- ------------------------------Х ------------------------------------ (9)Власний капітал Чистий дохід Власний капітал(чисті активи) (виручка) від реалізації (чисті активи)Звертаємо увагу, що висока норма підприємницького доходу зовсім неозначає високу чисту рентабельність власного капіталу (чисту рентабельністьпідприємства). Це можливо лише при певному рівні співвідношення чистогодоходу (виручки) від реалізації до власного капіталу (чистим активам). Цейпоказник має назву коефіцієнт оборотності власного капіталу (вкладеного) івідображає темпи оновлення активів. З цього рівняння слідує також, що доволіневелика порівняно з обсягом виробництва норма підприємницького доходуможе поєднуватися з високою чистою рентабельністю власного капіталу (чистоюрентабельністю підприємства). Це можливо при достатньо високій оборотностікапіталу. Таким чином, регулювання чистої рентабельності власного капіталузводиться до дії на обидві її складові: норму підприємницького доходу ікоефіцієнт оборотності капіталу. В свою чергу, на норму підприємницькогодоходу впливають такі фактори, як цінова політика, обсяг і структура витрат.Коефіцієнт оборотності капіталу складається під дією галузевих умоввиробництва, а також економічної стратегії підприємства.Розглянемо взаємозв'язок між іншими показниками доходності, зокремаміж загальною рентабельністю підприємства, використовуючи для цьогоформулу (8):П+ СР(в+п) =-------------, (10)Кв +КпР(в.+п) х (Кв +Кп) = Рв х Кв + Рп х Кп, (11)КпР = Р(в+п) +Р(в+п) –Рп х -------, (12)КвДе П- прибуток від звичайної діяльності;С –проценти за кредит;Кв і Кп – капітал власний і позиковий;Рв,Рп, Р(в+п) – загальна рентабельність власного і позикового капіталу,а також загальна рентабельність підприємства.Формула (12) показує, що загальна рентабельність власного капіталузалежить від двох факторів загальної рентабельності підприємства, і, як йогоназивають західні фінансисти, ефекту важеля. Економічний сенс важеля полягаєв тому, що підвищити рентабельність власного капіталу можна шляхомзалучення позикових коштів за умови, що загальна рентабельність підприємствавища процента по позиках, що сплачуються. Дія, що стає в цьому випадкузаборгованістю, називають ефектом важеля, котрий, як видно з формули (12) ,складається з двох складових. Перша визначається як різниця між загальноюрентабельністю підприємства і середньою ставкою процента за кредит. Цю


ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАскладову прийнято називати диференціалом. Друга складова являє собоюспіввідношення між позиковими і власними коштами і характеризує сили діїважеля. Її в працях деяких авторів. зокрема, Савицької Г.В. називають плечемважеля [Савицька Г.В., чумаченко, Подольська].Чим менше розрив між загальною рентабельністю підприємства ісередньою ставкою процента за кредит, тим більше необхідно залучатипозикових коштів, щоб підвищити рентабельність власного капіталу. Плечефінансового важеля є важливою характеристикою фінансової незалежностіпідприємства від позикових коштів. Допустима його величина залежить,головним чином, від швидкості обороту оборотних коштів.3 ВИСНОВКИДоходність характеризує не тільки ефективність діяльності суб’єктівгосподарювання, а й також майстерність управління фінансово-господарськоюдіяльністю підприємства. Їх сутність набагато ширше ніж поняття прибутку,тому показники доходності є найбільш інформативними для фінансового аналізу.Рівень доходності найбільш повно й об’єктивно характеризує ефективністьдіяльності підприємства, дозволяє визначити доцільні напрямки інвестиційноїполітики, здійснити порівняльний аналіз підприємств-конкурентів та порівнянняіз середньорічними даними. Показниками доходності є такі важливі показники якнорма самофінансування, за допомогою якої можна оцінити спроможністьпідприємства до самофінансування, що має велике значення при розробціполітики інвестування капіталовкладень; норма підприємницького доходу, якадає точнее уявлення про кінцеві результати діяльності підприємства, про ступіньсталості його стану на ринку; різні, біль розширені показники рентабельності,що в сукупності дають змогу зробити висновки про загальну доходністьпідприємства тобто отримувати прибуток з усіх економічних ресурсів, що є врозпорядженні підприємства.4 ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬАналіз показників доходності має важливе практичне значення, так як віндозволяє оцінити доходність виробництва і ефективність використаннявкладеного в нього капіталу, вибрати раціональну інвестиційну політику,визначити ступінь ліквідності підприємства. Однак, в Україні такий аналіз ще неотримав широкого розповсюдження не тільки із-за недостатньої йоготеоретичної розробки стосовно наших умов, але із-за відсутності інформаційноїбази. Порівняльний аналіз доходності підприємств вкрай утруднений, так якнеобхідні для цього відомості не публікуються. Тому у подальшому потребує


NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIIIвирішення проблема розробки методики фінансового аналізу на основіпоказників доходності, пошуку відповідних механізмів її реалізації.REFERENCES / POUŽITÁ LITERATÚRA[1] Словарь делового человека /О.В.АМУРЖУЕВ, А.И.БОЛВАЧЕВ,Е.Т.ГРЕБНЕВ.и др.; ПОД НАУЧ.ред.О.В.АМУРЖУЕВА.-М..:Экономика,2004.-236 с.[2] Универсальний экономический словарь. Менеджмент, маркетинг,реструктуризация.-К.:Поисково-издательское агенство “Книга памятиУкраїни”, 1999.-392 с.[3] Економічна енциклопедія: [у 3-х т.] Т.1,редкол.:МОЧЕРНИЙ С.В. (відп.ред.)[та ін.].-К., 2000.-864с.[4] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: НаказМіністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. за № 290,зареєстровано Міністерством юстиції України 14 грудня 1999 р. за №860/4153 (із змінами і доповненнями).-К:1999[5] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансовірезультати”, ф.2 Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. за № 87,зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 р. за №391/3690 (із змінами і доповненнями).-К.:!999[6] ЗУДИЛИН А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитыхкапиталистических стран:Екатеринбург, 1992.-213 с.[7] Милдтон Девид. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений /Пер.С англ.; Под ред. И.И.Елисеевой.-М.:Аудит ЮНИТИ,1997, 408 с.[8] ПЛАСКОВА Н.С.Экономический анализ.-М.:Эксмо,2008.-704 с.[9] САВИЦЬКА Г.В.Економічний аналіз діяльності підприємстіва: Навч.посіб.-К.:Знання, 2009.- 854 с.[10] ПОДОЛЬСЬКА В.О.,Яріш О.В.Фінансовий аналіз:Навч.посібник.-К.:ЦНЛ,2007.-488 с.[11] ШМОРГУН Н.П.,Головко І.В.Фінансовий аналіз. Навчальний посібник.-К.:ЦНЛ,2008.-528 с.

More magazines by this user
Similar magazines