Fungování Evropské unie - Euroskop.cz

euroskop.cz

Fungování Evropské unie - Euroskop.cz

Fungování Evropské unie4. března, PardubiceOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


• Hlavní orgány ES/EU:Evropská rada + Rada ministrůEvropská komiseEvropský parlamentEvropský soudní dvůrEvropský účetní dvůrEvropská centrální banka• Poradní orgány:Hospodářský a sociální výborVýbor regionů• Finanční orgány:Evropská investiční bankaEvropský ombudsman


„Tzv. legislativní trojúhelnhelník“• Evropská komise – hájí zájmy evropské integrac• Rada EU – hájí zájmy členských států• Evropský parlament – hájí zájmy „evropského lidu“ (občanůčlenských států)• Evropský soudní dvůr – dohlíží na dodržování a jednotný výkladevropského práva• EU lobbisté – hájí zájmy svých zaměstnavatelůOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Evropská rada= vrcholný orgán EU, mezivládní princip = hájí národní zájmy- Předsedové vlád členských států a hlavy států (Francie aFinsko) + ministři zahraničních věcí + předseda Evropskékomise⇒ Summit Evropské unie – formální – neformální- Silný politický význam a vliv – nejdůležitější strategické akoncepční rozhodnutíOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Vznik Evropské rady- Nejmladší instituce- Ch. de Gaull – setkávání nejvyšších představitelů na mezivládníúrovni (oslabení nadnárodního charakteru ES)⇒ Georges Pompidou –- Definitivně prosazeno na PRES FR – r. 1974 Paříž. deklarace –schůzky třikrát ročně- do primárního práva EU (smluvně) ukotvena až po přijetí JEA(1986) – složení, frekvence scházení, vliv na Společenství- Definitivní postavení, pravomoci ve Smlouvě o EUOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Rada EUSídlo Rady EUBudova Justus LipsiusEntropa


Rada EU (Rada ministrů)- Složena z ministrů členských států- Zastupování zájmů členských států, rozhodování aschvalování právních aktů- mezivládně koncipovanáVýchozí principy:- národní hledisko – rovné zastoupení bez ohledu naekonomické síle, velikosti, délce členství- odbornost – resortní příslušnost – projednávané téma- politický mandát – pravomoc přijímat závazky jménem vládOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Vývoj Rady EU- již ve Smlouvě o Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) –náhrada mezivládní platformy – pojistka pokud nadnárodnístrategie poškozovala zájmy ČS- Smlouvy EHS a EURATOM pozice Rady posílena –od r. 1958 tři Rady – ESUO, EHS (nejsilnější), EURATOM => r.1965 sloučení institucionálních struktura- JEA – procedura spolupráce s EP – postupné odstraněnípoužívání veta – rozšířena oblast rozhodování kvalifikovanouvětšinou (QMV) – zbržděno Lucemburským kompromisemOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Sektorové členění (resortní rady)- 9 oborových Rad:• Všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) – ministr zahraničía ministr pro evropské záležitosti• Hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN)• Spravedlnost a vnitřní věci (JHA)• Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele (EPSCO)• Konkurenceschopnost (COMPETITIVENESS)• Doprava, telekomunikace a energie (TTE)• Zemědělství a rybolov (AGFISH)• Životní prostředí (ENV)• Vzdělávání, mládež a kultura (EYC)tzv. „Jumbo Rada“ – více resortní – 70. a 80. léta- zasedání Rady formální – nefomální- do Amstrodamské smlouvy byla jednání neveřejná!Odbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Tři funkcionální roviny RadyHierarchická vnitřní strukturaGenerální sekretariát RadyEvropská radaRada odbornýchministrůCOREPER I, IIPracovní skupiny RadyTři společné body:- systémpředsednictví- sytém odbornýchvýborů- společný sekretariát


Evropská radaRada Evropské unieECOFIN GAERC JHA AGFISH EPSCO TTE ENV EYCCOREPER II. COREPER I.Antici GroupMertens GroupWPs WPs WPs …. více než 200 pracovních výborůGenerální sekretariát Rady


Rozhodování• Jednomyslně – citlivé oblasti + II. a III. pilíř• Prostou většinou – velice ojedinělé – podle hlav• Kvalifikovanou většinou (QMV) – 80% jednání –postupně se počet oblastí QMV rozšiřovalNěmecko, Francie, Itálie, Spojené královstvíŠpanělsko, PolskoNizozemskoČR, Belgie, Řecko, Maďarsko, PortugalskoDánsko, Irsko, Litva, Slovensko, FinskoKypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko,Slovinsko2927131274Celkem 345


Rozhodování QMV= silové hlasování x v praxi převládá konsensuální hlasová• Smlouva z Nice – zavádí trojí většinu:- 255 z 345 – cca 74%- 50% hlasujících států- 62% obyvatel v hlasujících státech- změny QMV obsažené v LS – dvojí většina:- 55% počtu ČS (v některých případech 72%)- 65% počtu obyvatelOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Pravomoci Rady• Legislativa – společně s EP v I. pilíři, výhradní právo ve II. aIII. pilíři (jednomyslně)• Rozpočtová pravomoc – společně s EP• Iniciativa – předkládá EK• Zahraniční vztahy – Vysoký zmocněnec pro SZBP (JavierSolana – zároveň generální tajemník)• Koordinace spolupráce mezi soudy a policejními složkami=> „mezivládní spolupráce“ – II. a III. pilířOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Předsednictví v Radě EU (PRES)


Evropská komise- Exekutivní orgán v I. pilíři – legislativní iniciativa- Nadnárodní instituce ES- 27 komisařů s pětiletým funkčním obdobím (11/2009)- Reprezentuje zájmy Společenství – rozmělňovánínárodních stanovisek „opatrovníkem zájmůSpolečenství“Palác Berlaymont v Bruselu,postavený jako sídlo Evropskékomise


Vývoj EK• Smlouva o ESUO – Vysoký úřad - Jean Monnenezbytné vytvořit orgán který by hájil zájmyESUO…velice široké pravomoci; 9 členný, vlastnípříjmy• Komise ve Smlouvách EURATOM (postupně ztrátavýznamu ve prospěch EHS) a EHS …omezenypravomoci jednomyslným hlasováním v Radě ministrů(ochranářský Lucemburský kompromis)…• 1965 Slučovací smlouvaOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Nejvýznamnějšíkomise EHS/ESleden 1958 – červen 1967leden 1985 – leden 1995leden 1995 – červenec 1999Září 1999 – listopad 2004Listopad 2004 – dosudWalter Hallstein (SRN)Jacques Delors (Francie)Jacques Santer(Lucembursko) rezignovalRomano Prodi (Itálie)José Manule Barosso(Portugalsko)


Struktura komise• Předseda komise – José Manuel Barroso• Členové komise – komisaři = >Úřadykomisařů KabinetyGenerální ředitelství (DG) (resorty)Generální sekretariát a společné službyGenerální sekretariátPředseda komise5 místopředsedů – Walstrom, Verheugen, Kallas, Barrot, FratiniOstatní komisařiGenerální ředitelstvíŘeditelstvíOdděleníKabinetySpecializovanéagentury


• Hlasování v EK – každý komisař jeden hlas- prostá většina …EK mluví jedním hlasem• Vliv zájmových skupin – lobbying• Vztah komisař – členská země• Přes 20 tis. úředníků – 67% všech úředníků institucí EU(překlady – multilingvistické prostředí – finančně i časově náročné– 23 oficiálních jazyků x úřední jazyk – angličtina,francouzština)Odbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Funkce komise• „Strážce smluv“ – dozírá na apikaci primárního a sekundárníhopráva, možnost žaloby u ESD• Výlučná legislativní iniciativa sekundárního práva• Tvorba a správa 97% rozpočtu ES• Komitologie – může přijímat „banální“ legistalivní normy• Zastupování ES na mezinárodním poli – společně s Radou(Vysoký zmocněnec…) a předsednickou zemíOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Evropský parlament= „hlas občanů Společenství“• Nadnárodní instituce• 785 poslanců EPBrusel (Belgie)- Schůze politických frakcí a výborůŠtrasburk (Francie)- Oficiální sídlo- Plenární zasedáníLucemburksekretariát


Vývoj EP• Smlouva o ESUO – Shromáždění – pouze kontrolní činnostVysokého úřadu s možností ho odvolat (obě institucenadnárodní) x Rada (obava ČS)…společné pro EHS aEURATOM- Delegáti národních parlamentů – podle počtu občanů veprospěch malých států- Od 60. let se používá označení Evropský parlament(smluvně až v JEA)• summit v Haagu 1969 – rozpočtová pravomoc• 1979 – první přímé volby do EP – nezávislost na národníchparlamentech, posílení legitimity• …Posilování pravomocí EP – Maastricht, AmsterodamOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Organizační struktura• Předsednictvo:- Předseda EP – Hans- Gert Pöttering – volen na 2,5 roku – řídíEP a zastupuje jej navenek- 14 místopředsedů, 6 kvestorů (pozorovatelé) – funkčníobdobí 2,5 roku - řídí praktický chod• Generální sekretariát• Parlamentní výbory• Politické frakceOdbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Složenení EP- 785 poslanců volených na 5 let- „…hlavním kritériem početobyvatel členské země, kteréposlanec zastupuje“…princip„degresivní proporcionality“- mandát nekumulativní vrámci Společenství


EPP-EDPESALDEZelení/EFASkupina Evropské lidovéstrany (Křesťanskýchdemokratů) a Evropskýchdemokratů – ODS, KDUSkupina sociálníchdemokratů v Evropskémparlamentu - ČSSDSkupina Aliance liberálů ademokratů pro EvropuSkupina Zelených/ Evropskésvobodné aliancePolitické frakceEUL/NGLUENSkupinaIND/DEMSkupina konfederaceEvropské sjednocené levice aSeverské zelené levice -KSČMUnie pro Evropu národůSkupina nezávislých/demokracieZaložení politické frakce?


Parlamentní výbory• Činnost EP je organizována v rámci 20 výborů – profesionalizace;členství 2,5 roku• Zohledněn poměr politických stran v Parlamentu- Výbor pro zahraniční věci- (místopředseda Libor Rouček, Jana Hybášková,…)- Rozpočtový výbor - (Hynek Fajmon, Jana Hybášková, Libor Rouček)- Výbor pro regionálnlní rozvoj - (Jana Bobošíková, Oldřich Vlasák, VladimírŽelezný, …)- Výbor pro zemědělstvlství a rozvoj venkova - (Hynek Fajmon, Vladimír Železný)- Výbor pro kultura a vzdělání - (Věra Flasarová, Tomáš Zatloukal, JaroslavZvěřina, …)- Výbor pro zaměstnanost a sociálnlní otázky- (Jiří Maštálka, Milan Cabrnoch,…)- Výbor pro průmysl, výzkum a energetika - (místopředseda Mirolav Ransdorf,Vladimír Remek…)- apod.Odbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Pravomoci EP- Kontrolní pravomoci – schvaluje složení EK, možnost vyslovení nedůvěryEK jako celku, právo interpelace- Přijímání legislativy – tzv. spolurozhodovací procedura s Radou –sekundární právo x primární právo omezeně- Rozpočtové pravomoci – schvaluje rozpočet – navrhuje změny, příp. můžeodmítnout jako celek- „přiblížení k občanům“ – petiční právo občanů (EP založil Petiční výbor –cca 2000 peticí), Evropský ombudsman – Nikiforos Diamandouros- Iniciativa k iniciativě – od . 1993 může EP vyzvat EK k iniciativě v určitéoblasti- apod,.Odbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Volby do Evropského parlamentuVolby do EP – nepodařilo se sjednotit – 27 odlišných volebních systémůTotožné – právo volit a být volen tam, kde má občan bydliště .


Čeští poslanci v EP (volby 6/2004)Odbor informování o evropských záležitostechÚřad vlády ČR


Volby 4. – 7. června 2009Maximálně 750 poslanců


Děkuji za pozornost☺Renata PochobradskáEurocentrum PardubiceT./ 466 768 392/393, E./ eurocentrum.pardubice@euroskop.czURL: www.euroskop.cz/eurocentrum.pardubice

More magazines by this user
Similar magazines