4.3. Poprečni stabilitet broda pri većim uglovima nagiba

fms.tivat.me
  • No tags were found...

4.3. Poprečni stabilitet broda pri većim uglovima nagiba

4.3. Poprečni stabilitet broda pri većim uglovimanagiba1


Ako je nagib broda veći, onda izračavanje avanje poluge stabilitetaGZ, preko izraza MoGo.tg ϕ ne daje dovoljno tačnerezultate, već se mora pristupiti račnom utvrđivanju vodnelinije na kojoj brod pliva i njenog težišta,ta, što znatnokomplikuje izračunavanje momenta stabiliteta.Ovaj problem se u praksi rješava uvođenjem ʺSʺ krivih idijagrama poluge stabiliteta GZ dobijenih iz ʺSʺ krivih.Određivanje ʺSʺ krivih2


Dakle na dijagramu su nanešene ene vrijednosti poluge stabiliteta GZ uzavisnosti od deplasmana broda, a za date uglove nagiba.Na pravoj D = const., izmjerimo vrijednosti GZ za date uglove inanesemo ih na dijagramu poluge stabiliteta kojije prikazan na slici. s4


Ovakav dijagram važi i samo za određeni gaz, , odnosno oodređenideplasman i određeni položaj težišta ta broda.Kako je Mst = D ∙ GZ, može e se sa dijagrama izračunati momentstabiliteta za svaki ugao nagiba, koji nastaje pod dejstvom određenogmomenta spoljašnjih sila Mss.Ugao pri kojem kriva poluge stabiliteta postaje nula, naziva se ugaogubitka stabiliteta, , a ugao pri kojem je poluga stabiliteta maksimalnanaziva se ugao maksimalne poluge stabiliteta.6


ANALIZA GZ ‐ KRIVULJE STABILITETA1. U ishodištu 0 nema kraka stabiliteta i brod se nalazi u statičkom stanju ravnoteže.e.2. U početku krivulja slijedi prtavac koji spaja ishodište sa ordinatom kod ugla 57.3°, , aordinata ima vrijednost početne metacentarske visine MoGo koja se dobija računskimputem. Odvajanjem krivulje od pravca događa se kod ugla od 7° nagiba. MoGo ne smijemozamijeniti sa metacentarskom visinom kada se brod nagne u ugao od 57.3°.3. Povećanjem ugla nagiba krivulja se penje tj. krakovi stabilitetai rastu. Taj Trast traje doodređenog ugla nagiba na kome je krak stabiliteta najveći. Najveća a vrijednost kraka stabilitetazove se maksimalni krak ili GZ max.Odgovarajući i ugao maksimalnom kraku zove se kritički ki ugao nagiba, a tačka T kritičnatačka.Daljnjim rastom ugla nagiba, krivulja pada, odnosno krakovi stabiliteta se smanjuju.4. Tačka T na krivulji odgovara uglu kod kojeg paluba broda počinje da uranja u more. Akose vanjski moment imalo poveća, uspravljajući i moment broda biti će e prevladan i brod će e seprevrnuti. Kritična tačka T je ujedno i tačka prevrtanja.5. Raspon nagiba od tačke 0 do tačke R u kome je krak stabiliteta pozitivan, zove se7opseg stabiliteta, , a stabilitet je veći, ako je opseg veći, to se postiže e većim nadvođem.


STABILITET JEDRLICE8


Pitanja ?HVALA NA PAŽNJI9

More magazines by this user
Similar magazines