nova godina • pariz 5 dana – avionom - Wayout

wayout.rs
  • No tags were found...

nova godina • pariz 5 dana – avionom - Wayout

USLOVI PLAĆANJA:NOVA GODINA PARIZ 5 dana AVIONOM- Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa za efektivu na dan uplate.- Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, dok je ostatak je podložan promeni.NAČIN PLAĆANJA:-Gotovinski - uplata avansa od najmanje 50% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.-Kreditnim karticama (Visa, Dina Card, Master Card i Maestro)-Uplatom preko računaVAŽNE NAPOMENE:-Za realizaciju putovanja je potrebno minimum 15 putnika.-Uplata aranžmana u celosti vrši se najkasnije 10 dana pre polaska na putovanje.-Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije “WAYOUT” je 5 dana pre početka putovanja.-Jedan hotelski dan, kao rezervisane usluge računa se od 14h00/ datuma početka putovanja do 10h00 poslednjegdana aranžmana, bez obzira kada gost uđe u hotel. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmanapre 14h00 i poslednjeg dana nakon 10h00 iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.-Cena aranžmana za treću osobu u pomoćnom ležaju, dete 2-12 god, i jednokrevetnu sobu su na upit.-Pomoćni ležaj je manji od standardnog. Smeštaj treće osobe u sobi utiče na udobnostboravka (veličina sobe je standardna dvokrevetna, sa dodatim ležajem)-Popusti za decu 2-12.god važe u pratnji dvoje odraslih.-Jednokrevetne sobe se posebno naplaćuju i moraju se posebno odobriti od strane hotela-Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta.-Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.wayout.rs-Organizator putovanja nije ovlašćen da proceni valjanost putnih i drugih isprava.-Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosovai Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Državljani Srbijekoji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena morajuposedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosiodgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovimaotkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom


NOVA GODINA PARIZ 5 dana AVIONOMzemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave priMinistarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.-Preporuka DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE u Srbiji je da svi putnici obezbede putno zdravstveno osiguranje. Postoji mogućnostda granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici. Organizator putovanja ne može bitiodgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.-Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika.MOLIMO PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLETANJA AVIONA DVA DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJEAgencija “Wayout” D.o.o. je Organizator putovanja i zadržava pravo promene redosleda sadržaja programausled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati.„Wayout“ D.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanjaMOLIMO PUTNIKE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OPŠTE USLOVE PUTOVANJA AGENCIJE “WAYOUT” D.O.O.USAGLAŠENE SA YUTA STANDARDOM KOJI SU SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMAPROGRAM br. 1. važi od 7.11.2011.Wayout d.o.o matični broj: 20195720, PIB: 104587418, Takovska 36-38, 11000 Beograd, SrbijaTel: +381.11.2083.602, +381.11.2083.604, fax: +381.11.2760.247e-mail: office@wayout.co.rs , www.wayout.rs, licenca br. OTP 390/2010 od 23.02.2010


NOVA GODINA PARIZ 5 dana AVIONOMsu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosnolokalne agencije partnera organizatora, odnosnonaziv, adresu i broj telefona Organizatora;ne odgovara za usluge pružene putniku odstrane drugih lica van Programa.U slučaju da se rezervacija i prodaja turističkogaranžmana vrši na daljinu, Organizator jeobavezan da sa putnikom zaključi Ugovor kojiosim podataka iz Programa sadrži i: posebnezahteve putnika sa kojima se organizator saglasio;adresa, postupak i rok za ulaganje pritužbiputnika, kao i rok za rešavanje pritužbi, naziv iadresu organizatora, putnika i osiguravača; datumi mesto zaključenja ugovora i potpise ugovornihstrana i uslove pod kojima putnik ima pravoda odustane od Ugovora i naziv i adresa zastupnikaodnosno posrednika, ukoliko je prekonjih zaključen Ugovor.3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: Da se prezaključenja Ugovora detaljno upozna sa uručenimProgramom i ovim Opštim uslovima, štosvojim potpisom na ugovoru potvrđuje u viduposebne ugovorne klauzule; da istakne i ugovoriposebne zahteve koji nisu obuhvaćeni Programom,da se upozna o mogućnostima zaključenjaugovora o svim mogućim fakultativnimvidovima osiguranja; uplati ugovorenu cenupod uslovima, rokovima i na način predviđenUgovorom, ovim Opštim uslovima i Programom;Organizatoru blagovremeno dostavi tačnei kompletne podatke i dokumenta potrebnaza organizovanje putovanja i garantuje da on,njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju usloveodređene propisima naše, tranzitne i odredišnezemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarnii drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbediodgovarajuće polise putnog osiguranja;Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocimausluga ili trećim licima kršenjem zakonskihi drugih propisa i ovih Opštih uslova. Oganizatorunaknadi stvarne troškove prouzrokovanezamenom putnika i da solidarno snosi neplaćenideo cene aranžmana odnosno Programa;Bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatorui neposrednom pružaocu usluga i da otome sa njima sačini i potpiše potvrdu o istom;Pre zaključenja ugovora se informiše preko sajtaMinistarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.yu) ili na drugi način o zemljama tzv.visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije 24sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenihpredstavnika Organizatora o tačnomvremenu povratka.Putnik ima pravo da odredi drugo lice daumesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjavauslove predviđene za određjeno putovanje).4. CENE TURISTIČKIH USLUGA OBUHVA-ĆENIH PROGRAMOM PUTOVANJA: Cene suiskazane u stranoj valuti a obračun uplata vršise u zemlji u dinarima prema prodajnom kursuposlovne banke organizatora na dan uplate,odnosno kursu navedenom u programu putovanja.Cene su formirane na osnovu poslovne politikeorganizatora i ne mogu biti predmet prigovora- reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu(van programa putovanja) plaćaju se na licumesta ino partneru organizatora putovanja.Cena Programa uključuje, kombinaciju najmanjedve ili više sledećih usluga prosečnogkvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i to:prevoza, smeštaja, ishrane, pripreme i organizacijeputovanja, za koje je ugovorena jedinstvenacena koju putnik plaća (dalje: standardneusluge), ako nešto drugo nije Programompredviđeno ili posebno ugovoreno.Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugonije Programom predviđeno ili posebno ugovoreno,troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnogturističkog vodiča, predstavnika organizatora,turističkog animatora, fakultativnih programa,korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanjaviza, ulaznica u objekte i na manifestacije,osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service,korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih,lekarskih, telefonskih i dr. usluga, posebnosedište u prevoznom sredstvu, troškove smeštajau jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnimkarakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkonitd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge).Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popustaza decu kao i na ostale pogodnosti koje suposebno date u Programu su određeni od neposrednihpružalaca usluga i iste treba tumačitirestriktivno (npr. za decu do dve godine sta-


NOVA GODINA PARIZ 5 dana AVIONOMlinitet, smatra hemijski i bakteriološki ispravnomza sve ostale potrebe.Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnimobjektima različit je po destinacijama i objektimai ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.Osim kod namere i grube neodgovornosti Organizatornema nikakvu odgovornost za predmete,koji se obično ne nose sa sobom. Zato seputnicima ne preporučuje, da na putovanja nosesa sobom vredne predmete a u suprotnom,putniku se preporučuje da iste preda uredno načuvanje.Organizator ne odgovara putniku za štetu nastaluzbog njegovog nepoštovanja zakonskihpropisa, propisanih pravila i običaja utvrđenihod strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednihpružalaca usluga.Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane,zavisi pretežno od visine cene aranžmana,kategorije objekta, destinacije i lokalnih običajabez obzira da li je usluživanje po principu samopsluživanjeili posluživanja (menija). Usluga ALLINCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja drugausluga podrazumeva usluge po internim hotelskimpravilima i ne mora biti identična ni u okviruiste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, akodrugačije nije naznačeno u programu putovanja,podrazumeva kontinentalni doručak. Ukoliko jepopunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%,hotel ima pravo da umesto usluge samoposluživanjaservira uslugu a la carte – posluživanje.Usluge transfera i prevoza putnika podrazumevastandardni kvalitet po važećim propisimazemlje gde se usluga realizuje i primenjujuse propisi, principi i pravila određenih od straneprevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznomsredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta,niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzevako je to posebno ugovoreno itd.).Neusklađenost ličnih podataka datih organizatorusa podacima u pasošu putnika (imenaputnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanjenove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenjekarte neregularnom za šta posledice snosiputnik. Putnik je odgovoran za svoju avionskukartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromuili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanjaduplikata avionske karte, kao ni bording karte.Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitkaili nestanka tokom putovanja.Putnik ima obavezu primerenog ponašanja uprevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola,droge ili neprimerenog ponašanja – organizatorima pravo da ga ne primi na prevozili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstvaa dalji prevoz do odredišta neće biti obavezaagencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanjaiz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaćese skala otkaza iz člana 10. U prevoznimsredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranjeopojnih sredstava, alkohola. Putnik nesme uznemiravati svojim ponašanjem službenalica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom bićeodmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putnipravac, pauze, mesto i dužine njihovog trajanjaodređuje vodič - vozač. Vodič-vozač ima pravoda, zbog neižbežnih okolnosti, promeni red vožnje,itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđenomesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljagaod mesta parkiranja do smeštajne jediniceje obaveza putniika (prevoz će biti što je mogućebliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljagaod parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizatorne snosi odgovornost za nestanak ilioštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu,agencija ne odgovara. Dužnost putnikaje da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima,i da lične stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu(agencija ne odgovara za njihov nestanak).Agencija ima pravo da za prevoz angažujesve tipove turističkih autobusa koji ispunjavajuuslove predviđene propisima o komforu autobusa(mini bus, autobus ili double decker) bezprethodnog informisanja putnika o tipu autobusa.Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebitoaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnikje dužan da svu nastalu štetu u prevoznomsredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licumesta.Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnimili jezerskim prevoznim sredstvima obavljase i direktna odgovornost ovih prevoznika jeodređena u skladu sa propisima kojima se regulišupomenute vrste saobraćaja.


NOVA GODINA PARIZ 5 dana AVIONOM8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZA-KONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programuodnose se isključivo na državljane saputnom ispravom R. Srbije. Obaveza je Putnikasa stranom putnom ispravom da se upozna saviznim, carinskim, zdravstvenim i dr. uslovimakoji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju kodnadležnog konzulata, kao i da sve potrebne dokumenteobezbedi blagovremeno i uredno. Putnikza putovanje u inostranstvo mora imati važećuputnu ispravu sa rokom važenja još najmanje6 meseci od dana završetka putovanja i u rokudostaviti Organizatoru ispravne i kompletnepotrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize,ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenikagencije organizatora, niti posrednika nije ovlašćenda utvrdjuje validnost putnih i drugihisprava i dokumenata. Kada Organizator posredujeu postupku podnošenja dokumentacijeisti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vizeu roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnostputnog i drugih dokumenta ili ako pograničnevlasti ili imigracione službe ne odobreulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukolikoputnik za vreme putovanja izgubi putne ispraveili mu budu ukradene, dužan je o svom troškublagovremeno obezbediti nove i snositi sveeventualne štetne posledice po tom osnovu.Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezaneza njegovo zdravstveno stanje (specifičnaishrana, karakteristike smeštaja i sl.). Za putovanjau zemlje, u kojima važe posebna pravilakoja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavkuodređenih dokumenata, obaveza je putnikada obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajućepotvrde o tome i da u slučaju eventualnihposledica sam snosi odgovornost za štetu.Putnik je dužan striktno poštovati carinske,devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemaljau kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavkaputovanja, odnosno boravka i svega drugog,sve posledice i troškove snosi sam putnik.Ukoliko se putovanje ne može realizovatizbog propusta putnika vezano za odredbe ovetačke, primenuju se odredbe tačke 10. ovih Opštihuslova.9. PROMENA I OTKAZ UGOVORA ODSTRANE ORGANIZATORA: Organizator je dužanda Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeniPrograma na način na koji je zaključen Ugovor,najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja,a Putnik ima rok od 48 časova od danaprijema obaveštenja o otkazu odgovoriti Organizatoruda li prihvata istu. Prihvat nove ponudemože se izvršiti i kroz izvršenu uplatu ugovorenecene.U slučaju prihvata nove ponude, Putnik imapravo na srazmerno sniženje cene u slučaju daje nova ponuda viša od prvobitno ugovorene,odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni izmeđuprvobitne i nove ponude, ukolika je ponudaskuplja od prvobitno ugovorene.Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenuod strane Organizatora, Putnik ima pravona povraćaj ukupno uplaćene cene.Organizator ima pravo otkazati putovanje uslučaju: nedovolnog broja prijavljenih putnika,pod uslovom da je Putnika o tome obavestionajkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja;prestanka ugovora zbog nemogućnostiispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorneugovorne strane, a koje bi da su postojaleu vreme objavljivanja Programa bile opravdanrazlog Organizatoru da Program ne objavljujei Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putnikuizvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnijeu roku od 15 dana od dana otkaza.Ukoliko u Programu nije posebno navedeno,da bi se putovanje realizovalo, najmanji brojprijavljenih putnika treba da bude: za putovanjeautobusom 30 putnika, za putovanje na redovnimavio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanjena interkontinentalnim avio linijama 15 putnika,za putovanje na posebno ugovorenim aviočarterlinijama a vozovima ili hidrogliserima najmanje80% popunjenosti kapaciteta.Organizator za vreme putovanja, o čemu jedužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestitiputnika, zadržava pravo promene dana ilisata putovanja, kao i pravo promene maršuteputovanja i neophodne izmene Programa ukolikose promene uslovi za putovanje (promenjenred letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog


NOVA GODINA PARIZ 5 dana AVIONOM2. polisu osiguranja odgovornosti Organizatoraputovanja prema putniku broj 42217283 osiguravajućekuće „WIENER STADTISCHE”,a.d.o., Beograd, Trešnjinog cveta 1, kojuprouzrokuje neispunjenjem, delimičnim ispunjenjemili neurednim ispunjenjem obaveze.Putnik svoja prava za naknadu štete ostvarujena osnovu pravnosnanžne i izvršne sudskepresude, odnosno odluke arbitražnogsuda YUTA ili drugog vansudskog rešenjapotrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštimuslovima i Opštim uslovima YUTE.13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKAI REŠAVANJE SPOROVA: Putnik je obavezanbez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopštiti lokalnom predstavniku organizatora, aako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocuusluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili direktnoorganizatoru i sarađivati u dobroj namerida se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđenorešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženjecene ako nesavesno i na propisani načinpropusti da ukaže Organizatoru na odstupanjeizmeđu pruženih i ugovorenih usluga.Za prigovore, pomoć, hitne i druge slučajeveputnik nas može kontaktirati preko telefona broj+381 69 264 6433, odnosno faksa broj +381 112760 247, radnim danima od 09-21h po srednjeevropskomvremenu, subotom od 09-17 posrednjeevropskom vremenu ili preko e-maila:office@wayout.co.rs i na našoj adresi: Beograd,Takovska 36/38Potrebno je da putnik navede broj ugovora,mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta,imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojihse može kontaktiratiPutnik je u obavezi da dobronamerno sarađjujei strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni (npr. kvarfrižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćenapartman i dr.nedostaci).Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta,putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocemusluga o tome na licu mesta sastavljapotvrdu koju obojica potpisuju. Putnik zadržavajedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovoraotklonjen na licu mesta, Putnik je obavezanpotpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenicada je nastavio korišćenje ponuđenog rešenjasmatra se da je Program u celosti izvršen,Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta,putnik je obavezan da u roku od 8 dana nakonugovorenog dana završetka putovanja, isključivoorganizatoru, dostavi osnovan i dokumentovanprigovor (potvrdu o prigovoru na licumesta,, račune o plaćenim troškovima, zahtevpo vrstama neizvršenih usluga činjeničnokonkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakogputnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevatipovraćaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnikugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovoraili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje,reklamaciju podnosi pojedinačno, jer Organizatorneće razmatrati grupne reklamacije.Organizator je dužan uzeti u postupak samoblagovremene, obrazložene i dokumentovaneprigovore, a kojima se uzrok nije mogao otklonitiu toku putovanja na licu mesta.Organizator je dužan dostaviti putniku pisaniodgovor na prigovor u roku od 15 dana oddana prijema prigovora Putnika, odnosno u rokuod 15 dana putniku isplatiti razliku u ceni naime neizvršenih, neadekvatno izvršenih odnosnodelimično izvršenih usluga u roku od 15 danaod dana dostavljanja blagovremenog i osnovanogprigovora.Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu trebaurediti, Organizator će dostaviti putniku odgovorda istu u ostavljenom roku uredi podpretnjom propuštanja.Organizator će u skladu sa dobrim poslovnimobičajima u zakonskom roku odgovoritiputniku i po reklamacijama koje su neblagovremene,neosnovane ili neuredne.Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostićisamo iznos reklamiranog a neizvršenog delausluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge,niti dostići iznos celokupne cene Programa.Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanomi blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenuneizvršene, odnosno delimično izvršene uslu-


NOVA GODINA PARIZ 5 dana AVIONOMge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na imesrazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade,podrazumeva se da je saglasan sa predlogomorganizatora za mirno rešenje spora, te sena taj način odrekao svih daljih potraživanja premaorganizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzirana činjenicu da li je o tome potpisao pismenupotvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnomrazrešenju medjusobnih spornih odnosa.Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putnikuizvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladusa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizatorputniku ponudio realnu razliku u ceni zaneadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikomneposrednog pružaoca usluga koji je važiona dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugimraspoloživim dokazima, te da je organizator postupiou skladu sa pozitivnim propisima.Putnik i Organizator se obavezuju da sveeventualne sporove pokušati da reše međusobnimdogovorom, u suprotnom ugovaraju nadležnostArbitražnog suda YUTA-e, Beograd, Kondina14, uz primenu odredaba Zakona o turizmu,Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštitipotrošača i Opštih uslova putovanja YUTAutvrđenih dana 09.02.2011. godine.14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“I POJEDINAČNE USLUGE: Za individualne»rezervacije na upit« putnik polaže na ime troškovarezervacije depozit koji ne može biti manjiod 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnomkursu poslovne banke Organizatora.Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od straneputnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana.Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdiu ugovorenom roku, depozit se u celosti vraćaputniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenurezervaciju, a koja je u celosti u skladusa zahtevima putnika, iznos depozita zadržavaorganizator u celosti.Organizator, osim zbog svoje grube nepažnjei nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalnai telesna oštećenja kod individualnih turističkihusluga po zahtevu putnika, za koje je on samoposrednik između putnika i neposrednih pružaocausluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja,prevoza, ulaznice za sportske manifestacije,izlete, rent-a car i dr.).Ukoliko je rezervisano i kombinovano visepojedinačnih usluga (npr. let i kružna tura), naknadaza storno se obracunava pojedinacno ina kraju se sabira.15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNI-KA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno,predstavljaju poslovnu tajnu organizatora.Putnik je saglasan da lične podatke organizatormože koristiti za realizaciju ugovorenogprograma putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavatiadrese, mesto, vreme i cena putovanjai imena saputnika drugim licima, osim licimaodređenim posebnim propisima.16. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizatormože programom putovanja ili posebnim opštimuslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnikau odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima(povodom održavanja sportskih, kongresnihi sličnih međunarodnih manifestacija iposebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov,ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnijeuslove za putnika u pogledu rokova i visinenaknade kod odustajanja putnika od putovanjai iznosa i rokova plaćanja i sl.Ovi Opšti uslovi važe od 24.06.2011.godine,kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi utvrđenii objavljeni 07.03.2011. godine.Zdravko Majnik, direktor

More magazines by this user
Similar magazines