Konfraternia Turystyczna - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

wstih.pl
  • No tags were found...

Konfraternia Turystyczna - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

ISSN 2082-8454Konfraternia TurystycznaCzasopismoWyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawieo badaniach i dydaktyce w turystyceR.11: 2013, nr 114 (391)15 kwietnia 2013 roku__________________________________________________________________________Aktualności „Konfraterni Turystycznej” znajdziesz na Facebooku !!!!Spis rozdziałówhttp://www.facebook.com/pages/Konfraternia-Turystyczna/174569065948556● Konferencje naukowe i branżowe – zapowiedzi ……. s. 1● Nowości wydawnicze ……………………………………… s. 5● Ekspertyzy i wyniki badań ………………………………. s. 7● Informacje dla fachowców ………………………………. s. 11.KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE – zapowiedziInteligentny Marketing Miejsc czyli Jak ugryźć 300 miliardów złotych?konferencja branżowa, Warszawa, 9 maja 2013 rokuOrganizatorzy: Fundacja Best Place – Europejski InstytutMarketingu Miejsc oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego„Teraz Polska”Cele wydarzenia:1. Stworzenie płaszczyzny dialogu pomiędzy JST aktywnymiw dziedzinie marketingu terytorialnego, a MinisterstwemRozwoju Regionalnego oraz innymi podmiotami partycypującymiw opracowaniu programów dla kolejnego budżetu UE.2. Identyfikacja możliwości programowania przedsięwzięćpromocyjnych JST wpisujących się w założenia nowej perspektywyfinansowej UE.3. Pokazanie najlepszych praktyk z UE – projektów marketingowych,których trzonem jest wytworzenie dla JST konkretnejwartości dodanej (a wsparcie promocyjne jest zagadnieniemdrugorzędnym).Dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnegoróżnego szczebla, instytucji i organizacji odpowiedzialnychza promocję Polski i regionów, ekspertów, ludzi marketingui mediów branżowych udział bezpłatny.● Więcej szczegółów na stronie:http://300mld.bestplaceinstytut.org/Źródło: Inteligentny marketing miejsc, data dostępu 11.04.20131


Zrównoważony Rozwój turystyki w regionach Polskikonferencja naukowa, Warszawa, 22 maja 2013 rokuCelem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń naukowychw różnych dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem turystyki.Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się przyczynkiem doowocnej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi zajmującymi sięrozwojem zrównoważonym w turystyce.Konferencja będzie przebiegała w formie dyskusji panelowych.Na każdym gremium panelowym wygłoszone zostaną referaty wprowadzającedo dyskusji, których tematyka będzie obejmowała rolę czynnikówgospodarczych, społecznych i kulturowych w zrównoważonym rozwoju turystyki w regionach Polski.Komitet NaukowyZagadnienia seminaryjne:1. Zasoby przyrodnicze i ich zagospodarowanie szansą dla zrównoważonego rozwoju turystyki2. Powiązania efektów gospodarczych określonych obszarów z rozwojem zrównoważonym turystyki3. Kulturowe determinanty rozwoju zrównoważonego turystyki4. Programy innowacyjne stymulujące zrównoważony rozwój turystyki5. Zastosowanie elementów rozwoju zrównoważonego w obiektach zakwaterowania turystycznego6. Udział społeczności lokalnych oraz władz samorządowych w realizacji projektów rozwoju turystykiKomitet naukowy: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wWarszawie; prof. dr hab. Bogusław Sawicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; prof. n. dr hab. BeataMeyer, Uniwersytet Szczeciński; prof. n. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz, Akademia Wychowania Fizycznegow Warszawie; prof. n. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych;doc. Nazar Kudla, Instytut Ekonomii i Turystyki we Lwowie, Ukraina; dr inż. Piotr Lutyk, RegionalnaDyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie; mgr inż. Jerzy Swatoń, Narodowy Fundusz OchronyŚrodowiskaInformacje organizacyjne:● organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Al. Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa● przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Magdalena Kozikowska, zgłoszenia i korespondencja,e-mail: magda.kozikowska@wstijo.edu.pl● karty zgłoszeniowe prosimy przesłać do 30 kwietnia 2013 roku mailowo do przewodniczącej KomitetuOrganizacyjnego magda.kozikowska@wstijo.edu.plDo pobrania● program konferencji (komunikat nr 1) - pobierz:http://www.wstijo.edu.pl/dokPDF/konferencje/22052013/turystyka-zrownowazona.pdf● karta zgłoszeniowa - pobierz: http://www.wstijo.edu.pl/dokPDF/konferencje/22052013/kartazgloszenia-na-konferencje.pdf● Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej konferencji:http://www.wstijo.edu.pl/news.aspx?id=0Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, data dostępu 04.03.2013Information Management ICIM 2013, The 11 th International ConferenceJurata, WOW „Goplana”, 22-24 May, 2013Cele konferencji. Konferencja odbywa się w języku angielskim (prezentacje, dyskusje, książka konferencyjna,referaty wygłoszone – po uzyskaniu pozytywnych dwóch recenzji zostaną opublikowanew numerze specjalnym Journal of Management and Finance, University of Gdansk) i stawia sobie dwapodstawowe cele. Po pierwsze, zorganizowanie spotkań i dyskusji przedstawicieli nauki, biznesu i odbiorcówkońcowych systemów i technologii informatycznych, umożliwiających zarządzanie informacjąw organizacji (m. in. systemy klasy ERP, Business Intelligence, Cloud Computing i in.). Po drugie, tworzenieforum wymiany doświadczeń naukowych i technologicznych w dziedzinie szeroko rozumianychsystemów zarządzania informacją i technologii informacji, jakimi zajmują się firmy informatycznei ośrodki naukowo-badawcze w kraju i za granicą.2


Cele te są realizowane poprzez zaproszenie do Komitetu Programowego Konferencji ICIM’2013 profesorówi specjalistów z najlepszych firm informatycznych i ośrodków w kraju i za granicą, prowadzących badania naukowew dyscyplinie informatyka. Ponadto, organizatorzy konferencji zorganizują dyskusję panelową wespół z firmą CloudSolutions Industry z Gdańska na temat Effective Revenue Management based on Costs oraz prezentację aplikacjiHotel Data. Zaproszą też do udziału w Konferencji wiodące firmy wytwarzające, dostarczające i użytkujące oprogramowanie,systemy zarządzania informacją (systemy klasy ERP, BI, CC ) i technologie informatyczne, itp. firmyinformatyczne, firmy produkcyjne, usługowe i handlowe, firmy telekomunikacyjne, urzędy administracji publiczneji in.Patronat konferencji. Konferencji patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, UniwersytetGdański (Katedra Informatyki Ekonomicznej), jeden z najlepszych Uniwersytetów w kraju, a patronat medialnyobjął IDG Computerworld. Planuje się też uzyskanie patronatu medialnego regionalnej telewizji i radia oraz gazetyPuls Biznesu, UM w Sopocie i Gdańsku.Partnerzy Konferencji w roku 2013: IBM Polska, SAP, ORACLESponsorzy Konferencji: MICROSOFT, ENERGAOgólne informacje o konferencji. Miejsce obrad: WOW Jurata, Hotele Goplana, Alga, Jantar. Szacowanaliczba uczestników: 60-80. Opłata konferencyjna: około 1600 PLN (obejmująca udział w konferencji, materiały konferencyjne,obsługa gastronomiczna przerw kawowych, lunche i obiady, udział w wydarzeniach towarzyszących.● Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. Bernard F. Kubiak, University of Gdańsk, ul. Piaskowa9, 81-864 Sopot, tel. (+48 58) 523-14-52, 523-14-00, fax.: (+48 58) 551-59-31, e-mail:ekobk@ug.edu.pl● Sekretarz Konferencji: dr Antoni Korowicki, University of Gdańsk, ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot, tel.(+48 58) 523-66-57, fax: (+48 58) 523-66-70, e-mail: geoak@ug.edu.pl● Komitet Programowy Konferencji: http://www.im-conference.net/program.php● Rejestracja: http://www.im-conference.net/registration.php● Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: http://www.im-conference.netŹródło: Bernard Kubiak, korespondencja nadesłana 08.04.2013Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego,dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego10. Konferencja naukowo-techniczna „Błękitny San”,Nozdrzec, 13-14 czerwca 2013 rokuZwiązek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, ul. Rynek 2, skr. poczt. 3, 36-065 Dynów, tel. /fax 16 652 19 90, e-mail: zwiazek@pogorzedynowskie.pl, internet: www.pogorzedynowskie.plŹródło: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, korespondencja nadesłana 10.04.20133


Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki.Człowiek w globalizującym się społeczeństwiekonferencja naukowa, Warszawa, 18 października 2013 rokuZakład Socjologii Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawiewe współpracy z Zakładem Filozofii Wydziału Nauk Społecznych SzkołyGłównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na pierwsząinterdyscyplinarną konferencję naukową „Społeczne, filozoficzne i pedagogiczneaspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym sięspołeczeństwie”, która odbędzie się 18 października 2013 roku.We współczesnym świecie człowiek stał się zarówno podmiotem jaki kreatorem wielkich zmian społecznych. Możliwość masowego i szybkiegoprzemieszczania się ludzi w przestrzeni jest jednym z zasadniczych czynników społecznej transformacji.Podróże i turystyka stają się tym samym podłożem dyfuzji kultury, zmian w obrębie świadomościspołecznej jak również zmian w dziedzinie polityki i gospodarki, przyczyniając się jednocześniedo konstytuowania się globalnego społeczeństwa.Ich wymiar społeczny, filozoficzny i pedagogiczny będą przedmiotem refleksji podejmowanejw przebiegu planowanej konferencji, na którą zapraszamy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych.Podróżowanie i turystyka rozpatrywane będą w kilku grupach problemowych:1. Transformacja świadomości społecznej a masowe przemieszczanie się ludzi w przestrzeni realneji wirtualnej.2. Kontakt międzykulturowy jako czynnik konstytuowania się „osobowości globalnej”.3. Człowiek jako wieczny wędrowiec– podróż jako proces poszukiwania i poznawania siebie oraz „innego”człowieka.4. Podróżowanie i turystyka – moda czy czynnik zrównoważonego rozwoju?5. Związki turystyki ze zmianami w obrębie polityki i gospodarki lokalnej, narodowej i globalnej.Mamy nadzieję, że konferencja otworzy nowe pola badań i refleksji nad znaczeniem podróżowaniai turystyki w globalizującym się społeczeństwie.Miejsce konferencji: aula Inauguracyjna Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie,Aleja Prymasa Tysiąclecia 38, 01-242 Warszawa● Komitet Naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Przecławski (WSTiJO); prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz(WSTiJO); prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW); dr Włodzimierz Banasik (WSTiJO);dr Iwona Błaszczak (SGGW); dr Hanna Borne-Januła (WSTiJO); dr Joanna Wyleżałek (WSTiJO)Po zakończeniu konferencji organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji, w którejumieszczone zostaną wszystkie referaty, które uzyskają pozytywną opinię recenzencką.Do 15 września 2013 roku uczestnicy konferencji otrzymają szczegółowy program, który zamieszczonyzostanie również na stronie: http://www.wstijo.edu.pl● kontakt: dr Joanna Wyleżałek, Kierownik Zakładu Socjologii WSTiJO - tel. 605 230 658.email: joanna.wylezalek@wstijo.edu.pl● do pobrania informacje o konferencji, karta zgłoszeniowa, wymogi edytorskie, pobierz:http://wstijo.edu.pl/dokPDF/konferencje/socjologia-konferencja-18102013.pdfŹródło: Joanna Wyleżałek, korespondencja nadesłana 12.03.2013Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz:● w „Aktualnościach Turystycznych”, dokument online:http://www.aktualnosciturystyczne.pl/kalendarz-konferencji-naukowych/4


NOWOŚCI WYDAWNICZEMiędzy lękiem i zachwytemMiędzy lękiem i zachwytem: sporty zimowe w śląskich Sudetachi ich znaczenie dla regionu (do 1945 roku) / Tomasz Przerwa.–Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie WydawnictwoOświatowe, 2012. – 440 s.: il.; 24 cm. Tyt. okł. i grzb.: Międzylękiem a zachwytem. Bibliogr. s. 409-424. Indeksy. Finansowanie:Instytut Historyczny Uniwersytetu WrocławskiegoPomysł pracy nie zrodził się ze sportowych pasji autora czy też oczarowaniaznakomitymi skądinąd wynikami polskich narciarzy – Adama Małysza i JustynyKowalczyk, ale z potrzeby wniknięcia w skomplikowaną tkankę problemówgórskich obszarów Śląska. Chodziło o wydobycie z badawczego niebytuważnego segmentu ich rozwoju, a jednocześnie o wykorzystanie nowego sposobuspojrzenia do poznania przynajmniej niektórych procesów zachodzącychtam przy końcu XIX i w pierwszej połowie XX w. Ogólnie można więc powiedzieć, że to nie przestrzeńŚląska dobierano do badanego problemu, ale że problem był sposobem uchwycenia przemian zachodzącychw regionie. Dzieje sportu i turystyki stanowią w sumie wygodną soczewkę, przez którą śledzimyzachodzące przemiany.● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej „Atut”, dokument online:http://www.atut.ig.pl/index.php?824,miedzy-lekiem-a-zachwytem, data dostępu 11.04.2013Obsługa kelnerska - klasa mistrzowskaObsługa kelnerska - klasa mistrzowska / Wilhelm Gutmayer,Hans Stickler, Heinz Lenger, Walter Kalinka. Warszawa: „Rea”,2013,– 248 s.; ISBN: 978-83-7544-596-1Podręcznik odkrywa tajniki mistrzów kelnerstwa dotyczące tranżerowania,filetowania, flambirowania oraz perfekcyjnego serwisu. W jednym bogatoilustrowanym tomie zostały zebrane najważniejsze umiejętności kelnerówpotwierdzające najwyższy poziom serwisu restauracji oraz jej pracowników.Książka pokazuje na czym polega obsługa na światowym poziomie oraz zawieraniezwykle cenne informacje o krojeniu i filetowaniu, flambirowaniu,marynowaniu, specjalnym nakrywaniu stołu, podawaniu serów, przygotowywaniui podawaniu kawy oraz umiejętnym doradzaniu gościom.Książka zawiera informacje o:• krojeniu i filetowaniu,• flambirowaniu,• marynowaniu,• specjalnym nakrywaniu stołu,• podawaniu serów,• przygotowywaniu i podawaniu kawy.● Spis treści: http://www.rea-sj.pl/file/product/?id=81● Przykładowe strony: http://www.rea-sj.pl/file/product/?id=82Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Rea”, dokument online: http://www.reasj.pl/product/Obsluga-kelnerska-klasamistrzowska/?id=874&utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_Gastronomia,data dostępu 08.04.20135


Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysoweReagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe / red.nauk. Ewa Dziedzic. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SzkołyGłównej Handlowej, 2013,– 236 s.; ISBN: 978-83-7378-780-3Wstęp. Jedną z charakterystycznych cech współczesnego świata jest niestabilnośćotoczenia, w jakim działają podmioty gospodarcze. Trudno wyrokowaćczy wydarzenia ją wywołujące występują obecnie częściej, czy też w zglobalizowanejgospodarce zasięg i skala ich oddziaływania jest większa. Współczesneśrodki komunikowania przekazują informacje szybciej i dokładniej niżmiało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, kształtując wyobraźnię milionówosób na całym świecie. Dodatkowo, zwiększona mobilność ludzi i czynnikówprodukcji sprawiają, że nawet to, co dzieje się w pozornie odległych miejscachmoże mieć bezpośredni wpływ na poszczególne przedsiębiorstwa.W literaturze poświęconej problemom ekonomii i zarządzania coraz częściejpojawiają się twierdzenia, że obecny okres może być nazwany czasem turbulencji lub wręcz chaosu.Podmioty gospodarcze powinny zatem dostosować swój sposób postępowania do szybkiego i skutecznegoreagowania na pojawiające się z różnych stron wyzwania, gdyż będą one regułą, a nie wyjątkiemkształtującym otoczenie biznesu. Powyższe twierdzenia dotyczą oczywiście także turystyki. Można nawetzaryzykować stwierdzenie, że dostosowanie się do niestabilnego otoczenia jest dla turystyki ważniejszei trudniejsze niż dla wielu innych rodzajów działalności gospodarczej. Wynika to z samej jejistoty: mobilności, komplementarności podaży i popytu, uzależnienia od czynników przyrodniczychi kulturowych, dużej elastyczności dochodowej popytu. Sprostanie pojawiającym się wyzwaniom wymagarozpoznania charakteru zagrożeń oraz uwarunkowań, które wpływają na skalę ich oddziaływania.Równie istotne jest zastanowienie się nad sposobami reagowania, którymi dysponują przedsiębiorcyw obliczu pojawiających się sytuacji kryzysowych.Problematyka związana z zagrożeniami kryzysowymi jest bardzo obszerna i obejmuje zagadnieniabędące przedmiotem badań dotyczących zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem, ekonomiii polityki gospodarczej. W pracach na temat turystyki zagadnienia te były dotychczas podejmowanesporadycznie i dopiero w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. doczekały się szerszego zainteresowania,na co niewątpliwie wpływ miały dramatyczne wydarzenia związane z atakami terrorystycznymiz 11 września 2001 roku. Niniejsze opracowanie jest próbą włączenia się w ten nurt badań. Jego celemjest przedstawienie podstawowych pojęć i koncepcji, które mogą być przydatne w dyskusjach i działaniachzmierzających do redukowania negatywnych skutków zjawisk kryzysowych. Zawarto w nimomówienie czynników wywołujących sytuacje kryzysowe, uwarunkowań mających wpływ na ich przebiegoraz działań, które mogą być podejmowane przez przedsiębiorstwa w takich sytuacjach. W opracowaniuprzeplatają się dwa ujęcia: teoretyczne, naświetlające poruszane zagadnienia w oparciu o literaturęprzedmiotu oraz empiryczne, zawierające opisy wybranych przypadków, w przeważającej częścidotyczących polskiego rynku turystycznego. Podstawą do przygotowania publikacji były badania statutoweprzeprowadzone w latach 2010-2011 przez zespół pracowników Katedry Turystyki Szkoły GłównejHandlowej.Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem. W rozdziale pierwszymprzedstawiono definicje pojęć związanych z sytuacjami kryzysowymi. W rozdziale drugim scharakteryzowanoczynniki sprawcze sytuacji kryzysowych oraz przedstawiono uwarunkowania istotnez punktu widzenia ich oddziaływania na otoczenie branży turystycznej. W rozdziale szczególną uwagępoświęcono interesariuszom branży i ich zachowaniom, gdyż mają one bezpośredni wpływ na przebiegsytuacji kryzysowych i ich konsekwencje dla przedsiębiorstw turystycznych. Rozdział trzeci dotyczyregulacji prawnych. Przedstawiono w nim analizę obowiązujących przepisów w aspekcie ich oddziaływaniana turystykę. Rozdział czwarty przybliża problem wpływu mediów na rozwój sytuacji kryzysowych.W rozdziale piątym scharakteryzowano narzędzia, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwaturystyczne w sytuacjach kryzysowych.Rozważania teoretyczne uzupełniają opisy przypadków, pochodzących głównie z polskiego rynkuturystycznego, z lat 2008-2010. Rozdział drugi uzupełnia charakterystyka zachowań głównychgrup interesariuszy w obliczu pojawiających się sytuacji kryzysowych. Podobnie rozdział piąty zostałzilustrowany wynikami badań przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach hotelowych i biurachpodróży. Również różne aspekty korzystania z mediów przez przedsiębiorstwa zostały zilustrowaneanalizą wybranych przypadków.Poszczególne części opracowania zostały przygotowane w oparciu o przegląd literatury przedmiotui badania własne wykorzystujące dane statystyczne, analizy materiałów źródłowych oraz wywiady.Opracowanie ma charakter deskryptywny, chociaż na podstawie przedstawionych przypadkówmożna formułować także wnioski o ogólniejszym charakterze. Otwarte jest jednak pytanie na tematpowtarzalności zaobserwowanych zależności przyczynowo-skutkowych, gdy każda sytuacja kryzysowa6


jest w znacznym zakresie unikalna. Niemniej wszelkie tego typu ustalenia mogą być przydatne w trakciekonstruowania działań antykryzysowych na różnych szczeblach zarządzania.● Spis treści:http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/598/REAGOWANIE_BRANZY_TURYSTYCZNEJ_NA_SYTUACJE_KRYZYSOWE_red._Ewa_Dziedzic/Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej, dokumentonline:http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/598/REAGOWANIE_BRANZY_TURYSTYCZNEJ_NA_SYTUACJE_KRYZYSOWE_red._Ewa_Dziedzic/, data dostępu 11.04.2013Wielki leksykon kulinarnyWielki leksykon kulinarny / F. Jurgen Hermann. Warszawa:„Rea”, 2013,– 1072 s.; ISBN: 978-83-7544-594-7Obszerne, nowoczesne wydanie encyklopedyczne, prezentujące szeroką wiedzękulinarną z zakresu kuchni polskiej i międzynarodowej. Książka zawieraponad 17 000 haseł uporządkowanych alfabetycznie oraz około 1100 kolorowychilustracji, zapoznaje ze składnikami zarówno klasycznych dań, jak teżtymi, które pozwalają na przyrządzenie „modnych” potraw z kuchni różnychnarodów.Leksykon adresowany jest do osób, które dopiero rozpoczynająkształcenie w branży gastronomicznej, oraz tych, które już pracują zawodowo,do pracowników gastronomii, techników żywienia i osób pracującychw handlu artykułami spożywczymi – oraz do wszystkich, którzy chętnie gotująi pasjonują się sztuką kulinarną.Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Rea”, dokument online: http://www.reasj.pl/product/Wielki-leksykonkulinarny/?id=872&utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_Gastronomia,data dostępu 08.04.2013Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz● w „Aktualnościach Turystycznych”, dokument online:http://www.aktualnosciturystyczne.pl/wydawnictwa/EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃKrajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 rokuW 2012 roku, po znacznym spadku w dwóch poprzednich latach, poziom uczestnictwamieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat w wyjazdach (podróżach) krajowychbył o sześć punktów procentowych wyższy niż w 2011 roku. Złożył się na toznaczny wzrost uczestnictwa zarówno w krajowych wyjazdach długookresowych(na 5 i więcej dni) jak i krótkookresowych (na 2-4 dni). Obserwujemy również trzypunktowywzrost uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych. W rezultacie w 2012roku uczestnictwo Polaków w wieku 15 i więcej lat w wyjazdach turystycznych (conajmniej z jednym noclegiem) w kraju lub za granicę było o osiem punktów procentowych wyższe niżw poprzednim roku: wyjechało o 2,9 mln (21%)osób więcej.● Załączniki do pobrania○ Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku / Jerzy Łaciak. Warszawa: Instytut Turystyki,2013,– 14 s., tab., wykr., mapy [461,1 KB], dokument online: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/article_attachments/attachments/42235/original/Wyj_Pol_2012.pdf?1365422013, data dostępu 08.04.2013Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 08.04.20137


Podróże Polaków w 2012 roku: podstawowe wyniki badańWedług szacunków Instytutu Turystyki, w 2012 roku Polacy wzięli udział w 40,5mln krajowych podróżach turystycznych, czyli o 31% (10,4 mln) więcej niż w 2011roku; prawie 40% stanowiły długo-okresowe, a ponad 60% – krótkookresowe. Obserwujemywiększy wzrost liczby podróży krótkookresowych (o 50%) niż liczby podróżydługookresowych (o 21%). W 2012 roku Polacy uczestniczący w podróżachna 5 i więcej dni wyjeżdżali na krótszy okres niż w poprzednim roku, uczestniczącyw podróżach na 2 4 dni – na podobny. Obserwujemy spadek średniej długości pobytuprzy wyjazdach długookresowych i podobną średnią – przy krótkookresowych.● Załączniki do pobrania○ Podróże Polaków w 2012 roku: podstawowe wyniki badań / Jerzy Łaciak. Warszawa: Instytut Turystyki,2012,– 12 s., tab., wykr., mapy [2,7 MB], dokument online:https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40708/original/Pod_Pol_podstawowe_wyniki_bada%C5%84_2012_%282%29.docx?1362558297, datadostępu 06.04.2013Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 06.04.2013Przyjazdy do Polski w 2012 rokuW 2012 roku było, jak szacujemy, 66,4 mln przyjazdów cudzoziemców, o 9% więcejniż w poprzednim roku. Liczbę przyjazdów turystów szacujemy na około 14,8 mln(o 11% więcej).W 2012 roku struktura celów pobytu niewiele się zmieniła. Wahania nieprzekraczają 1 pkt. proc. Więcej zmian występują w przypadku poszczególnychkrajów lub grup krajów. W grupie krajów „starej Unii” (poza Niemcami) widzimydość znaczny wzrost udziału przyjazdów turystyczno-wypoczynkowych i spadek –służbowych. Odwrotnie jest w grupie krajów „nowej Unii” i ważnych krajów zamorskich. Niemcy niecoograniczyli przyjazdy typowo tury-styczne. Wzrost udziału „innych celów” wśród Niemców i pozostałychkrajów „starej Unii” należy wiązać z przyjazdami na czerwcowe Mistrzostwa Europy.● Załączniki do pobrania○ Charakterystyka przyjazdów wg krajów 2012. Warszawa: Instytut Turystyki; ACTIV GROUP, 2012,–19 s.; tab. [102,6 KB], dokument online:https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40706/original/Charakterystyka_wg_kraj%C3%B3w_2012.docx?1362558006, data dostępu 06.04.2013○ Przyjazdy do Polski w 2012 roku: synteza wyników badań. Warszawa: Instytut Turystyki; ACTIVGROUP, 2012,– 9 s.; tab., wykr. / [490,7 KB], dokument online:https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40707/original/synteza_z_turystyki_zagranicznej_2012.docx?1362558131, data dostępu 06.04.2013Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 06.04.2013Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w PolsceWykonawcą opracowania jest Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwojui Promocji Turystyki. Opracowanie jest połączeniem analizy koncepcji teoretycznychz empirycznym wykorzystaniem ich w odniesieniu do polskiego rynkuusług turystycznych. W publikacji podjęto próbę systematyzacji pojęći koncepcji teoretycznych dotyczących rozwoju rynku turystycznego, a następniedokonano empirycznej weryfikacji wybranych koncepcji.Celem pracy było lepsze poznanie mechanizmów działania rynkuusług turystycznych w Polsce, a w konsekwencji wskazanie potencjalnychkierunków jego rozwoju oraz ewentualnych zagrożeń. Empiryczna analizakoncepcji ekonomicznych w odniesieniu do polskiego rynku powinna ponadtoprzyczynić się do wskazania narzędzi analitycznych, które mogą być przydatnedo monitorowania zachodzących zmian.W opracowaniu poruszono zagadnienia dotyczące:a) zakresu i struktury rynku usług turystycznych oraz kryteriów oceny kierunkówjego rozwoju,b) czynników wpływających na rozwój popytu i podaży oraz modeli umożliwiających kwantyfikację siłyich oddziaływania,c) konkurencyjności polskiej oferty turystycznej.8


● Załączniki do pobrania○ Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce / Ewa Dziedzic, Teresa Skalska.Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, 2012,– 197s.; tab., wykr. ISBN: 978-83-936236-5-5 [4,2 MB], dokument online:https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40401/original/Ekonomiczne_uwarunkowania_rozwoku_us%C5%82ug_turystycznych_w_Polsce.pdf?1361782273, data dostępu 25.02.2013Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 06.04.2013Skonsolidowany rachunek wydatków na turystykę w Polsce: raportWykonawcą „Skonsolidowanego rachunku wydatków na turystykę w Polsce” jestfirma „EU-Consult” Sp. z o.o. Celem niniejszego opracowania jest analiza wydatkówbudżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na turystykę orazidentyfikacja podatników działających na rynku usług turystycznych, a także próbaokreślenia uwarunkowań i możliwości zwiększenia wpływów podatkowych pochodzącychz sektora usług turystycznych.Usługi turystyczne, podobnie jak inne rodzaje działalności gospodarczej, stanowią źródło dochodówbudżetowych. W sektorze tym występują w głównej mierze podmioty małe oraz średnie. Zauważono,że system dochodów państwa z tytułu usług turystycznych posiada wiele słabości. Problememjest brak praktyki określania lokalnych normatywów podatkowych dotyczących sektora turystyki.Konsekwencją tego jest występowanie tzw. szarej strefy (zjawiska ukrywania dochodów) na rynkuusług turystycznych.● Załączniki do pobrania○ Skonsolidowany rachunek wydatków na turystykę w Polsce: raport. Gdańsk: EU-Consult, 2012 – 58s.; wykr., tab. [720,5 KB], dokument online:https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40400/original/Skonsolidowany_rachunek_wydatk%C3%B3w_na_turystyk%C4%99.pdf?1361781595,data dostępu 25.02.2013Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 06.04.2013Rachunek satelitarny turystyki dla Polski za lata 2009-2010: wersja uproszczonaGłównym celem uproszczonego rachunku satelitarnego turystyki (RST) dla Polskijest oszacowanie udziału turystyki w gospodarce narodowej w krótszej perspektywieczasowej, niż pozwala na to wersja pełna RST.W opracowaniu oszacowano główne wskaźniki związane z gospodarką turystyczną:○ spożycie turystyczne poszczególnych produktów przez rezydentów i nierezydentów;○ współczynniki turystycznej wartości dodanej (TWD) dla poszczególnych branż składowych gospodarkiturystycznej, z uwzględnieniem zmiany klasyfikacji działalności gospodarczej;○ turystyczną wartości dodaną w poszczególnych branżach gospodarki turystycznej;○ zatrudnienie w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej;○ inwestycje w środki trwałe dla podmiotów gospodarki turystycznej (w charakterystycznych rodzajachdziałalności turystycznej).● Załączniki do pobrania○ Rachunek satelitarny turystyki dla Polski za lata 2009-2010: wersja uproszczona / Artur Kotliński,Krzysztof Gutta, Magdalena Jażdżewska-Gutta, Grzegorz Daszuta. Gdańsk: EU-Consult, 2012– 51 s.; wykr., tab. [154,3 KB], dokument online:https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40398/original/Rachunek_Satelitarny_Turystyki_dla_Polski_za_lata_2009-2010_wer._20121217_%281%29.docx?1361780631, data dostępu 25.02.2013○ Rachunek satelitarny turystyki dla Polski za lata 2009-2010: wersja uproszczona: streszczenie /Artur Kotliński, Krzysztof Gutta, Magdalena Jażdżewska-Gutta, Grzegorz Daszuta. Gdańsk:EU-Consult, 2012 – 51 s.; wykr., tab.; dokument online:https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/files/Downloads/20130221122522/Rachunek_Satelitarny_Turystyki_dla_Polski_za_lata_2009-2010_-_streszczenie_wer._20121216_(1).docx?1361449557, data dostępu 25.02.2013Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 06.04.20139


Hotele pięciogwiazdkowe i all-inclusive coraz popularniejsze wśród PolakówRosną wymagania Polaków w odniesieniudo zagranicznych wyjazdów wakacyjnych.Coraz chętniej wybieramy hotele pięciogwiazdkoweoraz opcję all-inclusive.W 2012 roku średnio takie wakacje kosztowałyniemal 5200 zł. Rośnie również popularnośćofert first minute, czyli kupowanychz dużych wyprzedzeniem. Jednakwciąż najczęściej tuż przed wyjazdem dokonujemyrezerwacji w biurach podróży.Jak wynika z raportu TravelPlanet,najpopularniejsze kierunki turystyczne Polakówto niezmiennie Egipt, Grecja i Turcja.Na dalszych miejscach w 2012 roku znalazłysię Hiszpania oraz Tunezja, ale w tym roku popularna jest też Bułgaria. Egipt wygrywa ceną – tojeden z najtańszych kierunków. Zarówno tam, jak i w Turcji infrastruktura sprzyja wypoczynkowi razemz dziećmi.Mimo że ceny wakacji zagranicznych od dwóch lat rosną, Polacy coraz chętniej wybierają ofertęz najwyższej półki. Średni koszt wyjazdu wzrósł w 2012 roku do niemal 5200 zł, w 2011 roku było took. 5000 zł.– Mamy większe wymagania, chcemy mieć sprawdzone biuro, chcemy mieć lepszy hotel, chcemymieć opcję all-inclusive, żeby na miejscu nie wydać więcej pieniędzy – wyjaśnia w rozmowiez Agencją Informacyjną Newseria Anna Wolanowska, kierowniczka oddziału TravelPlanet.Najpopularniejsze nadal są hotele czterogwiazdkowe – wybiera ja niemal 45 proc. wyjeżdżających.Jednak coraz więcej Polaków decyduje się na zakwaterowanie w luksusowych obiektach pięciogwiazdkowych.W 2012 roku taką ofertę wykupiła jedna czwarta klientów TravelPlanet. Spada za topopularność hoteli dwu- i jednogwiazdkowych oraz obiektów klasy turystycznej. Łącznie, według RaportuPodróżnika TravelPlanet, na takie wakacje zdecydowało się mniej niż 5 proc. wyjeżdżających.Z oferty all-inclusive natomiast jeszcze w 2007 roku korzystała mniej niż połowa wyjeżdżających, natomiastw 2012 roku już ponad 76 proc.– Klient, który wybiera opcje dwóch posiłków – śniadania i obiadokolacje, to z reguły płacimniej, ale nie liczy, że na miejscu do tych kolacji będzie musiał dopłacić do napojów i do atrakcji, któresą na miejscu, czyli np. korzystanie z niektórych aquaparków, przy opcji HB [ang. Half Board], możebyć odpłatne – mówi Wolanowska.Najchętniej w ostatniej chwili i w spokojne regionyPodróżujemy już prawie wyłącznie samolotem. W ubiegłym roku ponad 92 proc. wyjeżdżającychkorzystało z wycieczek czarterowych. Najwięcej Polaków wciąż korzysta z ofert last-minutei rezerwuje wyjazdy na mniej niż 10 dni przed wylotem. W 2012 roku zrobiło tak niemal 42 proc. wyjeżdżających.Ale popularne są również oferty first-minute, czyli rezerwowane z ponad dwumiesięcznymwyprzedzeniem.– Z tego względu, że na pewno jest to dużo atrakcyjniejsza cena i klient ma możliwość wyborukonkretnego zakwaterowania, konkretnego hotelu, nie jest to z góry narzucone, że kupujemy to, cozostało – tłumaczy Anna Wolanowska. Dodaje, że różnica cenowa może wynieść nawet 40 proc.Według niej popularność last-minute zmalała w związku z bankructwami biur podróży. Polacywolą teraz zapłacić nieco więcej, ale mieć pewność wyjazdu z dobrym biurem.Na preferencje wakacyjne wpływ mają też bieżące wydarzenia polityczne. W 2011 roku, jakwynika z badań TravelPlanet, mniej wyjazdów rezerwowano od lutego do maja. Polaków wystraszyływtedy wydarzenia tzw. Arabskiej Wiosny i niepokoje w popularnych Egipcie i Tunezji. W 2012 rokumniej osób wyjeżdżało do Grecji z uwagi na kryzys gospodarczy i trwające strajki. Teraz Grecja wracado łask, ale za to spada popularność Cypru.Równocześnie coraz więcej osób decyduje się na wyjazdów do nowych krajów, m.in. do Gruzjioraz Czarnogóry.– Coraz częściej są to raczej kurorty, w których już jest kilka obiektów, gdzie rodziny z dziećmirównież mogą pojechać. Ale zazwyczaj są to wyjazdy we dwoje, gdzie turysta wynajmuje sobie samochódi na własną rękę zwiedza dany kraj – podkreśla kierowniczka oddziału punktu TravelPlanet.Odsetek Polaków wyjeżdżających do krajów innych niż te w basenie Morza Śródziemnegooraz Bułgaria to wciąż jednak mniej niż 10 proc.Źródło: Newseria, data dostępu 08.04.201310


Analiza cen imprez turystycznych: edycja Last MinuteKolejny raport spółki TravelDATA poszerza analizę cen imprez turystycznych o dane dotyczące ofertLast Minute.Pierwsza analiza tego typu, obejmuje kształtowanie się cen turystycznych imprez na trzyi cztery tygodnie przed terminem wyjazdu (14-28 dni), czyli w okresie 22 kwietnia do 5 maja. W bieżącymroku termin ten pokrywa się w przybliżeniu z terminem długiego weekendu majowego (27 kwiecień– 5 maj) i w związku z tym wnioski trudno generalizować, a analiza została pomyślana jako„pierwszy sygnał rozszerzenia palety terminów”, w których ceny będą monitorowane przez TravelDATAw najbliższej przyszłości. Niemniej, jak przekonują przedstawiciele spółki, można już teraz sformułowaćkilka wstępnych wniosków.Różnice w średnich cenach majowego last minute wobec cen pełni sezonu (high season) sąnajmniejsze dla kierunków całorocznych takich jak: wybrzeże egipskie czy Synaj i w przypadku wyjazdów7-dniowych w wersji All Inclusive wynoszą odpowiednio: 210 zł i 125 zł. To kontrastuje z sezonowąTurcją, gdzie w przypadku Riwiery – średnie różnice między wyjazdami last minute a high seasonwynoszą ponad 750 zł, a dla Turcji południowo-zachodniej – 535 zł. Również średnia różnica całorocznychWysp Kanaryjskich jest znacznie mniejsza (535 zł) od różnicy odnośnych cen na hiszpańskimwybrzeżu (około 1500 zł).Oznaczać to może, że znacznie lepszych okazji do poszukiwań mocno przecenionych wyjazdówdostarczać mogą kierunki sezonowe. Wyraźnie większe relatywne zniżki na tureckiej Riwierze – pomimofaktu, iż jest ona tańsza od pozostałej części Turcji, świadczyć mogą o pewnej nadpodaży ofert natym kierunku. Jeszcze większe różnice cen na Krecie wobec Turcji południowo-zachodniej (935 zł wobec535 zł), przy podobnym poziomie cenowym (czyli dużo większa przecena procentowa) świadczyćmogą o tym samym zjawisku odnośnie głównej wyspy greckiej – komentuje Andrzej Betlej, współzałożycielTravelDATA.Cotygodniowa Analiza Cen wyjazdów wakacyjnych (high season) pokazuje, że początek kwietniaprzyniósł wyraźne zwyżki cen oferowanych imprez turystycznych na wszystkich kierunkach i niemalwe wszystkich biurach podróży. Ma to zapewne związek z zakończeniem I kwartału, wraz z nimczęści promocji cenowych udzielanym touroperatorom przez hotele z tytułu wczesnych rezerwacji (tzw.early bookings). Średnia ważona cena wyjazdów 7-dniowych w wersji All Inclusive wzrosła o 39,90 zł.Najmniejszą zwyżkę cen odnotowały obiekty 3* do 3,5* – o 19,80 zł, większą 4* do 4,5* – o 30,70 zł,a największą obiekty 5* – o 66,70 zł. W przekroju kierunków najbardziej podrożały Portugalia – o 111zł, Turcja – o 62,90 zł oraz Bułgaria – o 58,10 zł. Nieco mniejszą skalę wzrostów cen zanotowanow Tunezji – o 53,80 zł oraz na popularnych kierunkach jakimi są Hiszpania – o 40,70 zł oraz Grecja –o średnio 37,80 zł.W pełnym przekroju 10 najważniejszych kierunków i oferowanych na nich grup produktów(10 z wyżywieniem all inclusiwe i 2 z dwoma posiłkami), pomimo wyższych od przeciętnych podwyżekcen, pozycję najbardziej konkurencyjnego cenowo touroperatora zachowała Itaka. Biuro to aż w pięciu(na 12) wspomnianych grupach produktów oferowało najlepsze lub drugie najlepsze średnie ceny, wyprzedzającw tym względzie lidera początkowej fazy oferty first minute, czyli Wezyr Holidays, a także7islands oraz GTI, które poprawiło pozycję dzięki mniejszym niż inni ostatnim podwyżkom. Konkurencyjnąpozycję poprawiła też grupa Rainbow Tours, dzięki atrakcyjnej cenowo ofercie prezentowanejprzez spółkę córkę Bee Free na obu kierunkach egipskich oraz w Tunezji – dodaje Jacek Dąbrowski,współzałożyciel TravelDATA.11


● Poniżej skrót raportu. Wcześniejsze raporty znaleźć można pod tym adresem:http://dziennikturystyczny.pl/tag/traveldata-raport/.● Analiza cen imprez turystycznych Last Minute [http://pl.scribd.com/doc/134624742/Analiza-Cen-Imprez-Turystycznych-Last-Minute] by nuAuroraŹródło: Dziennik Turystyczny, 08.04.2013INFORMACJE DLA FACHOWCÓWMinisterstwo rekomenduje: jakie zmiany czekają branżę turystyczną?Podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. turystyki, działającejw ramach Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej,Sportu i Turystyki, które odbyło się przed weekendem,Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w MinisterstwieSportu i Turystyki zaprezentowała materiał „Rekomendacjedo zmian ustawy o usługach turystycznych napodstawie analizy funkcjonowania ustawy ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczeń finansowych”.Jakie plany ma MSiT?Wśród ministerialnych rekomendacji ogólnych znalazły się m.in.:● propozycja zmiany definicji „usług turystycznych” na następującą: „usługi umożliwiające realizacjęimprezy turystycznej, świadczone klientom przez organizatorów turystyki, obiekty świadcząceusługi hotelarskie, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek”;● rezygnacja z definicji „turysty” i „odwiedzającego”;● zmiana definicji „klienta” tak, aby obejmowała: 1) osobę, która zamierza korzystać lub korzystaz usług turystycznych, 2) osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenieusług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowiprzedmiotu jej działalności gospodarczej, 3) osobę, na rzecz której umowa została zawarta,4) osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzedniozawartą umową;● rozszerzenie definicji „organizatora turystyki” na następującą: „podmiot, który zawodowo organizujeimprezy turystyczne i sprzedaje je lub oferuje na sprzedaż lub podmiot, którego działalność polegana wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniemumów o świadczenie usług turystycznych” – definicja ta łączy zadania faktyczniewykonywane zarówno przez organizatorów turystyki, jak i przez pośredników turystycznych;● usunięcie definicji „przedsiębiorcy” jako niewykorzystywaną w dalszej części ustawy.12


Pojawiła się także propozycja uregulowania na gruncie ustawy o dochodach jednostek samorząduterytorialnego zasady, że „wpływy z tytułu opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegającychsię o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz za sprawdzenie znajomościjęzyka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek stanowią bezpośredni dochód budżetusamorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia egzaminówna przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz egzaminów ze znajomości języków obcychprzewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także wprowadzenie analogicznego przepisudotyczącego finansowania zadania przeprowadzania kategoryzacji obiektów hotelarskich”.Ważna częścią jest obszar dot. systemu zabezpieczeń finansowych oraz proces likwidowaniaskutków niewypłacalności. A tam:● wprowadzenie obowiązku organizatora turystyki do prowadzenia ewidencji zawieranych z klientamiumów (w sposób określony rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki) oraz zakaz zawieraniaprzez organizatorów turystyki umów o imprezę turystyczną po przekroczeniu zadeklarowanychprzychodów stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości zabezpieczenia w sytuacji,gdy organizator turystyki nie podwyższy tego zabezpieczenia;● wprowadzenie dodatkowego warunku przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej(pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 5 lat nie złożono oświadczenia o niewypłacalnościprzez nw. osoby lub nie został wydany zakaz prowadzenia działalności organizatora turystykilub pośrednika turystycznego);● doprecyzowanie pojęcia „kosztów powrotu klientów do kraju” – jednoznaczne włączenie kosztówtransferów, ukończenia imprezy zgodnie z planem itd.;● zobowiązanie ubezpieczycieli oraz zarządców systemów rezerwacyjnych do przekazywania danychdotyczących klientów ubezpieczonych lub wprowadzonych do systemu rezerwacyjnego;● przeniesienie ważniejszych regulacji z rozporządzenia o wzorach formularzy umowy gwarancji bankowej,umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów wprostdo ustawy● wprowadzenie regulacji, iż wykreślenie przedsiębiorcy na jego wniosek z rejestru jest możliwe tylkow przypadku, gdy wykona on wszystkie zobowiązania umowne względem klientów lub udowodniprzeniesienie zobowiązań wynikających z podpisanych z klientami umów o imprezę turystycznąna innego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego● objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony klienta w przypadku sprzedaży „pakietów dynamicznych”● rezygnacja z określenia zakresu terytorialnego działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznegowprost w ustawie o usługach turystycznych● wprowadzenie przepisów i sankcji karnych:a) kto, będąc organizatorem turystyki lub osobą uprawnioną do jego reprezentowania, niezgłasza oświadczenia o swojej niewypłacalności w zakresie wykonywania działalności organizatora turystykipomimo powstania warunków uzasadniających uruchomienie zabezpieczenia finansowego –podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;b) prowadzenie sankcji karnych za nieudzielanie marszałkom województw informacji niezbędnychdo zapewnienia bezpiecznego sprowadzenia klientów niewypłacalnego biura podróży do krajuprzez każdego, kto takie informacje posiada;c) wprowadzenie sankcji karnych za niewywiązanie się organizatora turystyki lub pośrednika turystycznegolub jego podwykonawców za nieudzielenie pomocy poszkodowanym klientom, tj. za brakwspółpracy przy organizacji powrotu klientów do kraju w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorcy;Wśród innych propozycji znalazły się m.in.:● określenie statusu prawnego oraz praw i obowiązków portali sprzedaży grupowej oferujących sprzedażimprez turystycznych, które faktycznie wykonują zadania agentów turystycznych;● rozszerzenie zakresu kontroli podmiotów świadczących usługi turystyczne przeprowadzanej przezmarszałków województw oraz ministra właściwego do spraw turystyki.Szczegóły powyższych propozycje oraz pozostałe rekomendacje znaleźć można w dokumenciedostępnym poniżej.● Rekomendacje MSiT [http://pl.scribd.com/doc/134627526/Rekomdacje-MSiT] by nuAuroraŹródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu 08.04.201313


Kolejne imprezy sportowe sposobem na pozyskanie zagranicznych turystówPolska Organizacja Turystyczna chcew dalszym ciągu promować Polskę poprzezsport. Turystów do naszego kraju mająprzekonywać kolejne imprezy, jak np. majowemistrzostwa Europy w snookerze czyTour de Pologne. Ubiegły rok – dzięki Euro2012 – okazał się być rekordowym podwzględem liczby zagranicznych turystówodwiedzających nasz kraj. Według statystykPolskiej Organizacji Turystycznej przyjechałoich 11 proc. więcej niż w 2011 roku.Polska Organizacja Turystycznawspółpracuje z organizatorami kolejnychimprez sportowych. Na koniec maja zaplanowanonp. Indywidualne mistrzostwa Europy w snookerze, które będą rozgrywane w Zielonej Górze.– To będzie prawie 2 tygodnie wielkich emocji, a zarazem dwa tygodnie skierowanych oczu mediówi kibiców snookera z całego świata, a szczególnie z Europy właśnie na Zieloną Górę, a więc naPolskę – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.POT już od sześciu lat angażuje się również w Tour de Pologne, czyli najważniejszą imprezę kolarskąw kraju. Poprzez sport organizacja chce budować pozytywny wizerunek Polski wśród gościz zagranicy.– Jesteśmy w pierwszej lidze organizatorów dużych imprez sportowych na świecie – mówiSzmytke. – Dla budowy wizerunku turystycznego kraju, czyli dla zachęcenia turystów z całego światado przyjazdów właśnie do tego miejsca, potrzeba jest pozytywnych emocji.Do Polski przyjechało w ubiegłym roku ponad 13,5 mln zagranicznych turystów, co przeszłonajśmielsze oczekiwania branży. Ta spodziewała się bowiem spadków.– Efekt przyjazdów po Euro 2012 miał być odłożony o 2-3 lata w czasie, czyli spodziewaliśmysię ich w roku 2013-2014, tymczasem już za 2012 odnotowaliśmy największy w ostatnich kilkunastulatach skok – mówi szef POT.Polska sprawdziła się w roli organizatora i gospodarza zawodów. Według Szmytke tym samymstaliśmy się krajem, w którym światowe i europejskie federacje sportowe chętnie organizująi organizować będą zawody najwyższej rangi. Podobnie z imprezami kulturalnymi, które zwykle przyciągająduże rzesze widzów.– Pamiętajmy, że turystyka jest działem eksportu – przypomina szef POT. – Niczegonie wywozimy, ale pieniądze przyjeżdżają do nas w postaci zapłaty za noclegi, gastronomię czy zawszelkie aktywności w życiu codziennym. W roku 2012 udział turystyki i przemysłu turystycznegow PKB to jest prawie 6 proc., co umiejscawia turystykę wśród najbardziej dochodowych gałęzi polskiejgospodarki. Dla porównania rolnictwo to około 3 proc. PKB – mówi Rafał Szmytke.Źródło: Newseria.pl, data dostępu 12.04.2013Innowacyjny program: menedżerskie studia hotelarskieW roku akademickim 2013/2014 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcychw Warszawie rozpoczyna innowacyjny program menadżerskich studiówhotelarskich.Program ten różnić się będzie w zasadniczy sposób od dotychczasowychspecjalizacji kierunku turystyka i rekreacja. Po pierwsze w okresietrzyletnich studiów licencjackich odbędzie się sześciomiesięczna praktykaw hotelach sieciowych wysokich kategorii (Hyatt, Hilton, Radisson, itp.).Będzie ona stanowić zintegrowany element nowoczesnego programu wyższychstudiów zawodowych. Po drugie, znaczna część zajęć dydaktycznych tego programu będzie realizowanaprzez wybitnych praktyków branży hotelarskiej i gastronomicznej. Kolejnym elementem będzietu intensyfikacja praktycznej nauki języków obcych.Menedżerskie studia hotelarskie WSTiJO stanowią jeden z pierwszych programów nowoczesnychstudiów zawodowych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom branży hotelarskiej w Polsce.Półroczna praktyka w renomowanych hotelach w Warszawie umożliwi studentom zdobycie niezbędnychumiejętności i kompetencji a jednocześnie ułatwi kontakty i zwiększy możliwości zatrudnieniaw obiektach hotelarskich wysokich kategorii.Studia, ze względu na swój charakter, odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Przeznaczonesą one dla kandydatów zdecydowanych na pracę w branży hotelarskiej. Dlatego też, przy zgłoszeniu nastudia, wymagany będzie list motywacyjny.Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, data dostępu 09.03.201314


W Europie rośnie popyt na turystykę kolejowąWzmożone zainteresowanie turystyką kolejową to efekt dynamicznego rozwoju przewozów kolejowych,pojawienia się nowej oferty produktowej i poprawy standardu na kolei.Turystyka kolejowa to gałąź turystyki mająca długoletnią tradycję. Stanowi dobrze rozwiniętąi świetnie zorganizowaną formę spędzania wolnego czasu. Według badań instytutu IPK International,w ujęciu światowym 5 proc. turystów decyduje się na tę formę wypoczynku. Jej udział w rynku turystycznymjest porównywalny do udziału turystyki autokarowej, na którą decyduje się 7 proc. turystów.Entuzjastami podróży kolejowych są przede wszystkim Europejczycy. Jak wskazują statystyki, w Europiezainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu systematycznie wzrasta. Wynika to przedewszystkim z dobrego wizerunku przewozów kolejowych w krajach zachodnich oraz z rosnącej jakościusług świadczonych przez przewoźników.Pociąg do kolei. Tworzenie produktów kolejowych odbywa się na zasadzie ścisłej współpracymiędzy touroperatorami a przewoźnikami, przy czym kondycja tych drugich od lat nie była tak dobra.Według prognoz do 2020 roku liczba pasażerów korzystających z dalekobieżnych połączeń kolejowychw Europie przekroczy 1,36 mld, czyli w porównaniu z rokiem 2011 wzrośnie o ok. 21 proc.Roczne tempo wzrostu wyniesie zatem 2,2 proc. Takie dane przedstawione zostały w raporcie „The RailJourney to 2020” opublikowanym przez firmę Amadeus. Przedstawia on prognozy na lata 2011–2020.Dokument wskazuje, że spodziewany wzrost liczby pasażerów we wskazanym okresie będzie przedewszystkim generowany przez Wielką Brytanię, Francję, Szwajcarię i Niemcy. Już teraz te cztery państwagenerują 70 proc. wzrostu w Europie. Sytuacja ta nie dziwi, gdyż są to kraje, w których turystykakolejowa cieszy się największym powodzeniem. – W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji istnieją wyspecjalizowaniorganizatorzy, którzy oferują tylko wycieczki kolejowe. Wydają specjalne katalogi opisująceprogramy wycieczek kolejowych. Klienci, którzy są stałymi adresatami takiej usługi, czekają cosezon na nowe wydanie katalogu, a nowi, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z turystyką kolejowąświadomie pytają w swoim biurze podróży o wycieczkę kolejową – komentuje Radosław Skrodzki, prezeszarządu Ideatour Germanus. W Polsce ta sytuacja wygląda zgoła inaczej. W 2011 roku z zagranicznejpodróży koleją skorzystało w Polsce 2 mln pasażerów, a z krajowych połączeń – 263 mln, z tego235 mln podróżowało na odcinkach krótkodystansowych (do 100 km, wykluczając kolej miejską, np.metro). Jednak tylko niewielki odsetek korzystał z pociągów w celach turystycznych. A nikt nie miałszansy skorzystania z wycieczki kolejowej po Polsce, analogicznej chociażby do brytyjskiego RoyalScotsman. U nas takiej oferty po prostu nie ma.Rośnie popyt. Tymczasem w ostatnich dwóch latach Belgia, Szwecja, Szwajcaria, i WielkaBrytania przeżywają swego rodzaju boom na turystykę kolejową. Niesłabnącym powodzeniem cieszą siępociągi Orient Express, Danube Express, Classic Courier, Hansa Express czy jeżdżące tylko w obrębiejednego kraju: hiszpańskie El Andaluz i El Transcantabrico oraz brytyjskie Royal Scotsman. Prawdziwymhitem jest przywrócony po prawie dwudziestoletniej przerwie pociąg El Andaluz, który na ma swojejtrasie Sewillę, Kordobę, Grenadę i Kadyks. O wzmożonym zainteresowaniu wycieczkami kolejowymiu naszych zachodnich sąsiadów przekonuje Radosław Skrodzki: – Mogę przytoczyć przykład z naszejdziałalności dotyczący właśnie zagranicznych pociągów turystycznych przyjeżdżających do Polski –mówi. – W bieżącym roku obsłużymy trzy pociągi specjalne z Niemiec, w 2012 roku był tylko jeden.Trzykrotny wzrost sprzedaży pokazuje, że nie słabnie zainteresowanie takim produktem turystycznym.W każdym z trzech terminów pociąg zabierze ok. 150 do 200 uczestników wycieczki kolejowej – dodaje.Produkt się rozwija. Warto podkreślić, że na rynku europejskim rozwija się oferta produktowaturystyki kolejowej, która już nie ogranicza się do historycznych pociągów i tras, takich jak OrientExpress. Poszczególni operatorzy kolejowi stają się coraz bardziej otwarci na współpracę z branżą turystyczną.Czarterowanie pociągów bądź „obudowanie” biletu dodatkowym pakietem nie stanowi już problemu.Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi między innymi niemiecki narodowy przewoźnik DeutscheBahn. Raport Amadeusa wskazuje na sześć kluczowych trendów, które będą kształtowały dalszy rozwójbranży kolejowej: liberalizacja rynku, wejście na rynek nowych graczy, ukończenie nowych liniidużych prędkości, nowe węzły kolejowe, współpraca z innymi przewoźnikami – lotniczymi i kolejowymioraz koszty. – Raport pokazuje, że bezproblemowe podróżowanie koleją po całej Europie może się staćrzeczywistością. Tworzenie standardów wymiany danych, rezerwacji i sprzedaży biletów całkowiciezmieni sposób postrzegania podróży koleją – mówi Thomas Drexler, dyrektor Amadeus Rail. – Uczynito kolej bardziej dostępną i upowszechni przekonanie, że jest ona najlepszym sposobem podróżowaniapo Europie – dodaje. Dla rozwoju produktów kolejowych przede wszystkim istotna jest rozbudowa siecikolejowej, szczególnie poszerzenie jej o trasy szybkiego ruchu. Unia Europejska ma ambicje, żeby do2030 roku sieć szybkich tras kolejowych potroiła swoją długość. Hiszpania, Francja i Niemcy przodująw Europie pod względem inwestycji w szybkie trasy. W Rosji natomiast na ukończeniu jest pierwszatrasa szybkiego ruchu łącząca Petersburg z Moskwą. Ważnym czynnikiem jest także skomunikowaniedalekobieżnych tras kolejowych z lotniskami. Póki co tylko 14 lotnisk w Europie ma takie połączenia.Rozbudowa sieci kolejowych w całej Europie umożliwi tworzenie programów łączących przelot samolotemz podróżą kolejową i ułatwi dostęp do ciekawych turystycznie regionów. Aby turystyczne szlakikolejowe przebiegały także przez Polskę, potrzebne są ogromne inwestycje. Niestety, obraz rodzimej15


kolei nie prezentuje się najlepiej, dlatego póki co turyści z naszego kraju nie uważają turystyki kolejowejza atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. AOŹródło: Wiadomości Turystyczne, data dostępu 12.04.2013PTTK bezpłatnie!Bezpłatny udział w IV Warszawskich TargachKsiążki? To możliwe! Centralna Biblioteka PolskiegoTowarzystwa Turystyczno-Krajoznawczegow Warszawie zaprasza do udziału PrzeglądzieKsiążki Turystycznej „Podróże z Książką”, organizowanymw tegorocznej edycji IV WarszawskichTargów Książki od 16 do 19 maja 2013 roku.W ramach bezpłatnego zgłoszenia przyjmujemydo 3 tytułów od jednego zgłoszeniodawcy.Każda publikacja zgłoszona do udziału w Przeglądziema gwarantowaną prezentację promocyjną na stoisku targowym w czasie trwania IV WarszawskichTargów Książki.Celem Przeglądu jest promocja najnowszych publikacji turystycznych i krajoznawczych na stoiskutargowym pn. Przegląd Książki Turystycznej „Podróże z Książką”, organizowanym w Strefie PodróżyIV Warszawskich Targów Książki, w imieniu organizatorów przez Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie.Termin nadsyłania publikacji – do 30 kwietnia 2013 roku. Kontakt: Maria Janowicz,tel. 22 831 80 65, 501 393 066, e-mail: cb@pttk.plSerdecznie zapraszamy!Źródło: Centralna Biblioteka PTTK, data dostępu 08.04.2013Czasopisma punktowane z ISBN-em? Koniec malowania trawyZanim przejdę do meritum wpisu, od razu zdradzęzaskoczenie. To nie ma być film kryminalny – dalszaczęść wpisu wszystko wyjaśni. Jak pewne wiecie niektóreczasopisma wydawane są w Polsce jako „seriewydawnicze”, co oznacza, że poszczególne tomy czasopismsą jednocześnie monografiami naukowymi.Zapewne się już domyślacie, że to powoduje wiele…możliwości.I one się skończą.Ja również byłem zaciekawiony, czy takiemalowanie trawy będzie zauważane przez ministerstwo.Nie chodzi o takie sytuacje, w których periodyki ma przyznawany ISBN od kilkudziesięciu lat(takie sposoby wydawania czasopism w wydawnictwa anglosaskich są normalne). Tutaj chodzi o to, żemłode czasopisma „na pewien czas stają się monografiami”. Taki rodzaj „kameleona punktowego”. Dlategoteż chciałem tę sprawę ugryźć bardzo poważnie: najpierw skonsultowałem się z Panem RenkiemMendruniem – kierownikiem Zakładu Znormalizowanych Numerów Wydawnictw z Biblioteki Narodowej,aby wyjaśnić, czy od strony Biblioteki Narodowej taka procedura jest dopuszczalna. I okazało się,że: tak, jest dopuszczalna, aczkolwiek niekoniecznie uzasadniona.W związku z tym napisałem zapytanie do Wydziału Działalności Statutowej Departamentu InstrumentówPolityki Naukowej MNiSW. Moje pytanie zostało przekierowane do prof. Jerzego Wilkina –Przewodniczącego zespołu d.s. oceny czasopism naukowych, a dzisiaj uzyskałem mailową odpowiedź.Dlatego też pozwalam sobie powiedzieć wprost: takie praktyki są zauważone i będę „prostowane”. A wjaki sposób i dokładnie o co chodzi, to możecie przeczytać poniżej.Treść pytania wysłana do MNiSW. Chciałbym prosić o pomoc w zinterpretowaniu pewnej nurtującejmnie kwestii. Chodzi mianowicie o punktowanie i ewaluacje czasopism, których poszczególnenumery „na pewien czas” stają się monografiami.Jest to zagadnienie istotne, ponieważ coraz więcej redakcji czasopism naukowych stara sięstosować „podwójną klasyfikację”, aby: (1) przetrwać okres pierwszych lat wydawania nowego periodyku(przed ewaluacją i przyznaniu punktów,) (2) podnieść punktowanie tekstów wydawanych w ramachswojego tytułu.Mamy następującą sytuację. Osoba X stwierdza, że zakłada czasopismo naukowe o tytule„ABC”. I wszystko robi zgodnie z procedurą i prawem: rejestruje czasopismo w sądzie, zbiera teksty,uzyskuje ISSN od Biblioteki Narodowej. Wydaje pierwszy numer (lub więcej). Ale potem wnioskuje tak:za publikację w czasopiśmie „ABC” do czasu złożenia pierwszej ankiety i ewaluacji autorzy nie otrzymajążadnych punktów (a to prowadzi do trudności w zdobyciu dobrych tekstów do periodyku).W związku z tym w kolejnych numerach czasopismo oprócz numeru ISSN ma przyznany numerISBN na każdym kolejny tom/zeszyt. Oczywiście jest wskazany podtytuł (tzw. tytuł wyróżniający).16


Dzięki temu autorzy w sprawozdaniach dla jednostek mogą wykazywać w dwojaki sposób ten sam tytuł(oczywiście mogą wskazać tylko jedną opcję):1. został opublikowany artykuł w czasopiśmie „ABC” (ISSN XXXX-XXXX) w 2012 roku –0 punktów.2. został opublikowany rozdział w monografii „ABC. Podtytuł wyróżniający” (ISBN XXX) w 2012roku – 4 punkty za rozdział w języku polskim.Oczywiście nie dotyczy to tylko „młodych czasopism”, ale również tych, które uzyskały w oceniemniej niż 4 punkty lub nie uzyskały ich wcale.Konsultowałem tę sprawę mailowo i telefonicznie z Panem Renkiem Mendruniem – kierownikiemZakładu Znormalizowanych Numerów Wydawnictw z Biblioteki Narodowej. Taka praktyka odstrony formalnej jest zgodna z tym, do czego służą i jak się wykorzystuje numery ISSN i ISBN.Taka praktyka jest zgodna z prawem, aczkolwiek nie potrafię przełożyć jej na proces ewaluacjiczasopism.Jeżeli czasopismo (półrocznik) po dwóch latach wydało 4 numery (każdy oprócz ISSN ma ISBN– a więc tekst w nim może być uznany formalnie za rozdział w monografii, jeśli oczywiście cały tomspełnia warunki nakładane na monografię) i będzie składało ankietę ewaluacyjną, to poda tylko numerISSN.Taka praktyka – ze strony redakcji – może być oczywiście czymś normalnym i praktykowanymod wielu lat (wówczas na pewno nie służy to „ograniu systemu”). Jednakże znam redakcje, które w tensposób starają się zapewnić czasopismu „przeżycie” poprzez przyciąganie autorów „czterema punktamiza rozdział w monografii”. I coś takiego nazywają ostrożnością, a ja – proszę wybaczyć – „malowaniemtrawy”.Rozumiem, że takie teksty nie podpadają również pod kategorię artykułów monograficznych[http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocenaparametryczna-jednostek-naukowych/ocena-jednostek-naukowych-od-2013-r/czesto-zadawanepytania-odpowiedzi-na-pytania-zwiazane-z-kompleksowa-ocena-dzialalnosci-naukowej-i-badawczorozwojowej-jednostek-naukowych/].W związku z tym, mam pytanie: czy taka praktyka jest dozwolona, czy obecne rozwiązaniaprawne przewidziały taką sytuację? Bo od strony naukowej rozdział w monografii od artykułu w czasopiśmienie musi różnić się czymkolwiek.Rozumiem, że założenie było takie, aby zróżnicować formy wydawnicze i wprowadzić motywacjęprojakościową: “Wydajesz monografię, to za rozdział od razu dostaniesz 4 punkty – ale nie więcej.Wydajesz czasopismo, zaczynasz od pułapu 0 punktów, ale możesz dojść do 50 punktów”.Czy mógłbym poprosić o napisanie, w jaki sposób takie redakcje (czasopisma) będą traktowanepodczas ewaluacji? Czy będą one za takie praktyki dyscyplinowane, czy jest to po prostu dozwolonapraktyka?Odpowiedź prof. Jerzego Wiklina. Otrzymałem od p. Agnieszki Drogowskiej z MNiSW Pana pytaniedotyczące publikacji o charakterze monograficznym wydawane pod szyldem czasopism. W komunikacieo kryteriach i trybie oceny czasopism naukowych, jaki opublikujemy w tym roku, zamieścimyinformację w tej sprawie. Moje stanowisko w poruszonej przez Pana kwestii jest następujące:czasopisma naukowe powinny zachowywać konsekwentnie charakter czasopisma, a więc periodycznejpublikacji zawierającej przede wszystkim artykuły naukowe. Nie powinny być one serią wydawniczączy zbiorem zeszytów o charakterze monograficznym. Dlatego też przyjmujemy, ze w jednym numerzeczasopisma nie powinno być mniej niż 2 artykuły naukowe. Jestem zwolennikiem uporządkowaniatych spraw i jasności kryteriów oceny czasopism. Dziękuję za przesłane przez Pana uwagi i przekażę jeczłonkom mojego zespołu.Na zakończenie. Oczywiście ta odpowiedź jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia, gdyż wciąż niewiemy, w jaki sposób takie czasopisma zostaną potraktowane. Ważne jest jednak to, że kwestia będzieuregulowana. Czy to dobrze, czy to źle? Jak będzie jasno i transparentnie, to wszystkim wyjdzie nadobre.Zdaję sobie sprawę, że są periodyki, które od wielu lat mają przyznawane ISBN-y – oczywiściebędzie trzeba oddzielić ziarno od plew.Zdjęcie: Some rights reserved by Mike Shaheen PhotographyŹródło: Warsztat badacza, data dostępu 06.04.2013-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17


Prośba o wzajemnośćBędę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego czasopisma informacyjnego,czyli o nadsyłanie informacji:● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej),● o nowościach wydawniczych z zakresu nauk o turystyce, w tym o materiałach pokonferencyjnychbędę wdzięczny za elektroniczną wersje: okładki oraz spisu treści), o sposobie ich bezpłatnegopozyskania lub o warunkach zakupu,● o zakończonych badaniach naukowych,● o zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych.● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawcząw turystyce.Zapewniam rozpowszechnienie informacji Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie elektronicznegotygodnika „Konfraternia Turystyczna” oraz na Facebooku.Serdecznie dziękuję i pozdrawiamWojciech RozwadowskiKonfraternia Turystyczna: czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystycejest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskahttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.___________________________________________________________________________________________________Patronat merytoryczny: Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyższychZarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichRedakcja „Konfraterni Turystycznej”. Redaktor naczelny: Wojciech Rozwadowski.Adres redakcji: ul. Renesansowa 13, lok. 38, 01-905 Warszawa, tel. 503.382.910,email: wojciech.rozwadowski@gmail.com * konfraternia.turystyczna@gmail.com *http://konfraternia.bloog.pl.____________________________________________________________________________________________________Redakcja „Konfraterni Turystycznej” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty.Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowejlub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204)niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwodalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.18

More magazines by this user
Similar magazines