Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego ...

umwd.dolnyslask.pl

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego ...

ProjektROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)z dnia …………………… 2011 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybui terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramachProgramu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniuzrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego FunduszuRybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdańoraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważonyrozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”(Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734), wprowadzasię następujące zmiany:1) § 8 otrzymuje brzmienie:„§ 8. 1. Instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyoraz instytucja zarządzająca w odniesieniu do instytucji pośredniczącej, o której mowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, sporządzają i przekazują Agencji Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków.2. Wzór poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków, o którym mowaw ust. 1:1) przygotowuje instytucja zarządzająca; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawieszczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).


2) jest umieszczony na stronie internetowej urzędu obsługującego ministrawłaściwego dla rybołówstwa.3. Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków, o którym mowa w ust. 1,jest przekazywane nie później niż do dnia:1) 5 kwietnia - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia do dnia31 marca;2) 5 lipca - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 kwietnia do dnia30 czerwca;3) 5 października - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 lipca do dnia30 września;4) 5 stycznia - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 października do dnia31 grudnia.4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wypłat pomocyprzyznanej w zakresie wszystkich osi priorytetowych programu operacyjnego,sporządza i przekazuje instytucji zarządzającej zbiorcze poświadczenie poniesionychwydatków.5. Wzór zbiorczego poświadczenia poniesionych wydatków, o którym mowa w ust. 4:1) przygotowuje instytucja zarządzająca;2) jest umieszczony na stronie internetowej urzędu obsługującego ministrawłaściwego dla rybołówstwa.6. Zbiorcze poświadczenie poniesionych wydatków, o którym mowa w ust. 4, jestprzekazywane nie później niż do dnia:1) 15 kwietnia - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia do dnia31 marca;2) 15 lipca - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 kwietnia do dnia30 czerwca;3) 15 października - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 lipca do dnia30 września;4) 15 stycznia - w przypadku wydatków poniesionych od dnia 1 października do dnia31 grudnia.”;2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2. Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową albokońcową, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w szczególności na podstawie


zbiorczego poświadczenia poniesionych wydatków, o którym mowa w § 8 ust. 4oraz na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez instytucję zarządzającąlub inną instytucję upoważnioną na podstawie odrębnych przepisówdo przeprowadzania kontroli.”.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ROLNICTWAI ROZWOJU WSI


UZASADNIENIEZgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniuzrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego FunduszuRybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241), zwanej dalej „ustawą”,minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb,terminy i zakres sprawozdań dotyczących realizacji programu operacyjnego„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”, a także tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do operacji realizowanychprzez beneficjentów oraz w odniesieniu do programu operacyjnego.Wskazane upoważnienie ustawowe zostało wykonane przez wydanierozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawieszczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybui zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektorarybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” (Dz. U. Nr 142,poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734).Zgodnie z art. 59 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006,str. 1), instytucja zarządzająca programem operacyjnym odpowiada w szczególnościza zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriamimającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz spełniają one mającezastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji oraz,że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiścieponiesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.Na podstawie art. 58 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawieEuropejskiego Funduszu Rybackiego, państwo członkowskie może wyznaczyć jednąlub kilka instytucji pośredniczących w celu wykonania części lub całości zadańinstytucji zarządzającej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zadania instytucjizarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym,w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonują:


1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej„Agencją”, dla Osi Priorytetowych 1-3;2) Samorząd województwa, dla Osi Priorytetowej 4;3) jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynymfundatorem jest Skarb Państwa, którym minister właściwy do sprawrybołówstwa powierzył wykonywanie zadań instytucji zarządzającejdla Osi Priorytetowej 5 – zgodnie z umową z dnia 9 października 2009r. nr RYB/3/2009 zawartą pomiędzy Ministrem Rolnictwa i RozwojuWsi a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zadaniazostały przekazane do FAPA.Zgodnie z obecnym brzmieniem § 8, Agencja jest obowiązana do przygotowaniaoraz przekazania instytucji zarządzającej zestawienia kwot wydatków kwalifikowalnychwypłaconych beneficjentom. W przypadku osi priorytetowych 4 i 5, instytucje inne niżAgencja są odpowiedzialne za weryfikację kwalifikowalności poniesionych wydatków.Dla osi priorytetowej 4, instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie, że operacje sąwybierane do finansowania zgodnie z kryteriami określonymi w programieoperacyjnym, przepisach wspólnotowych i krajowych, oraz, że wydatki zadeklarowaneprzez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodnez zasadami wspólnotowymi i krajowymi są samorządy województw, natomiast dla osiPriorytetowej 5 właściwą instytucją w tym zakresie jest Fundacja Programów Pomocydla Rolnictwa (FAPA).Obecnie, Agencja jest odpowiedzialna za poświadczenie kwalifikowalnościwydatków, których weryfikacja należy do zadań innych instytucji pośredniczących orazinstytucji zarządzającej w odniesieniu do instytucji pośredniczącej, o której mowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy będącej beneficjentem pomocy finansowej ze środkapomoc techniczna. W legislacji krajowej oraz umowach zawartych z Agencją brak jestprzekazania zadania dotyczącego poświadczania wydatków w odniesieniu do osipriorytetowej 4 i 5, brak jest również wskazania instytucji, która ma poświadczaćw tym zakresie wydatki. Zgodnie z art. 21 ustawy wypłaty pomocy finansowejdokonuje Agencja. Wypłata pomocy finansowej na podstawie art. 21 ustawy dotyczytylko płatności ze środków pochodzących z dotacji celowej - środki krajowe (25%),o której mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


zarządzającą w szczególności na podstawie zbiorczego poświadczenia wypłaconychbeneficjentom wydatków.Biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte podczas realizacji SektorowegoProgramu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, zdecydowanosię uzupełnić § 9 ust. 2 o inne instytucje, których kontrole mają wpływna sporządzanie przez instytucję zarządzającą poświadczenia i deklaracji wydatkóworaz wniosku o płatność okresową albo końcową. W szczególności mogą byćto wyniki kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli instytucji: instytucji audytowej(Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej), Europejskiego TrybunałuObrachunkowego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. ZwalczaniaNadużyć Finansowych (OLAF), upoważnionych do przeprowadzania czynnościkontrolnych na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 498/2007 oraz odrębnychprzepisów dotyczących kontroli wydatkowania środków finansowych.Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tymnie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacjinorm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowejw procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42,poz. 337), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie InformacjiPublicznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Projekt rozporządzenia jest zawarty w Programie Prac Legislacyjnych MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi na okres styczeń – czerwiec 2011 r.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI1. Podmioty, na które oddziałuje regulacjaProjektowane rozporządzenie dotyczy następujących podmiotów:1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w zakresie pełnienia funkcji instytucjizarządzającej;2) samorządu województwa – w zakresie pełnienia funkcji instytucjipośredniczącej;3) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w zakresie pełnieniafunkcji instytucji pośredniczącej;4) Ministra Finansów - w zakresie pełnienia funkcji instytucji certyfikującej;5) jednostki sektora finansów publicznych lub fundacji, której jedynymfundatorem jest Skarb Państwa, której minister właściwy do sprawrybołówstwa powierzył wykonywanie zadań instytucji zarządzającej dla osipriorytetowej piątej - pomoc techniczna;2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwai budżety jednostek samorządu terytorialnegoWejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływuna sektor finansów publicznych.3. Wpływ regulacji na rynek pracyWejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływuna rynek pracy.4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstwProjektowane rozporządzenie nie ma wpływu konkurencyjność gospodarkii przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalnyWejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuacjęi rozwój regionów.


6. Konsultacje społeczneProjekt rozporządzenia nie podlegał konsultacjom społecznym. Projektowane zmianydotyczą poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków przez instytucjezaangażowane w przepływy środków finansowych w zakresie ProgramuOperacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarówrybackich 2007-2013”, tj. dot. instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących:Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Programów Pomocydla Rolnictwa oraz Samorządów Województw. Tym samym projektowanerozporządzenie nie dotyczy partnerów społecznych.Opracowanow Departamencie RybołówstwaAkceptowałZa zgodność pod względemprawnym i redakcyjnym

More magazines by this user
Similar magazines