PARIZ • SPECIJALNA PONUDA - Wayout

wayout.rs
  • No tags were found...

PARIZ • SPECIJALNA PONUDA - Wayout

PARIZSPECIJALNA PONUDAJANUAR–MART3, 4 ili 5 DANA – AVIONOMPotražite wayout aranžmane kod 860 ovlašćenih agenata širom Srbije, Bosne, Makedonije, Crne Gore i HrvatskeWayout d.o.o. ,Takovska 36-38, 11000 Beograd, Srbija | Call centar: +381 11 20 83 774, +381 11 20 83 602, +381 11 20 83 604 | Avio služba: +381 11 20 83 794 | www.wayout.rsLicenca kategorije OTP, broj 390 od 23. 2. 2010 | Program putovanja br. 1 | Važi od 28. 12. 2011


VAŽNE NAPOMENE:PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOM- Program je individualan. Za realizaciju putovanja je potrebno minimum 2 putnika.- Rok za potvrdu rezervacije aranžmana (hotelskog smeštaja, avio prevoza sa brojevima letova i satnicamapoletanja/sletanja) je najviše 4 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.- Uplata aranžmana u celosti vrši se najkasnije 10 dana pre polaska na putovanje.- Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije “WAYOUT” je 5 dana pre početka putovanja.- Cena aranžmana za treću osobu u pomoćnom ležaju, dete 2-12 god, i jednokrevetnu sobu su na upit.- Pomoćni ležaj je manji od standardnog. Smeštaj treće osobe u sobi utiče na udobnost boravka (veličina sobe jestandardna dvokrevetna, sa dodatim ležajem).Popusti za decu 2-12.god važe u pratnji dvoje odraslih.- Jednokrevetne sobe se posebno naplaćuju i moraju se posebno odobriti od strane hotela- Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta.- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.wayout.rs- Organizator putovanja nije ovlašćen da proceni valjanost putnih i drugih isprava.- Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosovai Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Državljani Srbijekoji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena morajuposedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosiodgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovimaotkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimomzemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave priMinistarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.- Preporuka DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE u Srbiji je da svi putnici obezbede putno zdravstveno osiguranje. Postoji mogućnostda granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici. Organizator putovanja ne može bitiodgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.- Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika.MOLIMO PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLETANJA AVIONA DVA DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJEAgencija “Wayout” D.o.o. je Organizator putovanja i zadržava pravo promene redosleda sadržaja programausled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati.„Wayout“ D.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanjaMOLIMO PUTNIKE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OPŠTE USLOVE PUTOVANJA AGENCIJE “WAYOUT” D.O.O.USAGLAŠENE SA YUTA STANDARDOM KOJI SU SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMAPROGRAM br. 1. važi od 28.12.2011.


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMNa osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl.glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA“WAYOUT“, d.o.o., Beograd, broj licence: OTP390/2010 (u daljem tekstu: Organizator) dana24.06.2011.god. utvrduje sledećeOPŠTE USLOVE PUTOVANJAMolimo Vas da pre potpisivanja Ugovora/potvrdeo putovanju prethodno pročitatei proučite tekst Opštih uslova putovanja, jerVašim potpisom potvrđujete da su Vam istiuručeni u jednom primerku, da ste upoznatisa sadržinom istih i da ih u celosti prihvatate.Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavnideo Ugovora/potvrde o putovanju (u daljemtekstu: Ugovor) između putnika i TA “WAYOUT”kao organizatora i obavezujuće su za obe ugovornestrane, osim odredbi definisanih pisanimugovorom ili Programom putovanja (u daljemtekstu: Program).1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik seza putovanje može prijaviti u sedištu Organizatora,ograncima Organizatora i agencijama sa kojimaima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje:Posrednik). Kada Posrednik u programu putovanjaOrganizatora i Ugovoru ne naznači svojstvoPosrednika, odgovara za izvršenje Programaputovanja kao organizator putovanja. Prijavapostaje punovažna kada je potvrđena zaključenjempisanog ugovora. Ugovor može biti zaključeni na trajnom nosaču zapisa i u elektronskojformi, uz obaveznu uplatu akontacije u visiniod najmanje 50% od cene aranžmana. Ostatakugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno,plaća se 10 dana pre početka putovanja.Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti,smatra se da je putovanje otkazao u skladu satačkom 10. ovih Opštih uslova.Putnik zaključenjem Ugovora potvrđuje damu je uručen Program, koji uz ove Opšte uslovepostaju njegov sastavni deo. Ugovor obavezujeOrganizatora i ne može se menjati, osimako ugovorne strane izričito ugovore drugačijeili ako promene nastanu usled više sile.Organizator je u obavezi da pre zaključenjaUgovora obavesti Putnika o svakoj promeni podatakaiz Programa u pismenoj formi ili trajnomnosaču zapisa (trajnom medijumu). Ukoliko jerezervacija izvršena putem sredstava komunikacijena daljinu, Organizator ima obavezu daPutnika na isti način na koji je rezervisao putovanjeobavesti o promeni podataka iz Programa,a Putnik ima obavezu da se u roku od 48sati od prijema obaveštenja o promeni izjasni oda li ponudu prihvata ili ne prihvata i otkaže rezervaciju.Jedan Putnik može zaključiti Ugovor za višelica, uz obavezu da Putnik potpisnik Ugovora utrenutku zaključenja Ugovora dostavi Organizatoruna uvid pasoše ostalih Putnika, čime se,uz uplatu cene aranžmana/akontacije i upisivanjembroja njihovih pasoša u Ugovor smatra dasu i ostali putnici saglasni sa zaključenjem istog.Ovakav Ugovor, zajedno sa svim posledicamakoje proizlaze (raskid Ugovora, otkaz putovanja,uplata akontacije, odnosno preostalog delaaranžmana i dr), važe za sve putnike navedeneu Ugovoru, a naročito činjenica da su upoznatisa Programom i ovim Opštim uslovima.2. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: Usvom poslovanju Organizator je dužan da postupau skladu sa pažnjom dobrog privrednika.Obaveze Organizatora su: Da sa putnikom zaključiUgovor, da putniku uruči Program i oveOpšte uslove, i da ga informiše o ponudi mogućihvidova putnog osiguranja - (u daljem tesktu:paket putnog osiguranja); da isplati srazmernurealnu razliku između ugovorene cene i ceneputovanja snižene srazmerno neizvršenju ilinepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu:sniženje cene) povodom blagovremenog i osnovanogprigovora putnika u skladu sa zakonom iovim Opštim uslovima, osim ako su propusti uizvršenju Programa nastali: krivicom putnika ilise pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovorenineposredni pružalac usluga u realizaciji Programa,delovanjem više sile ili nepredviđenihdogađaja na koje Organizator nema uticaja i čijesu posledice neizbežne uprkos primeni dužnepažnje ili nekim drugim događajima koje Organizatornije mogao predvideti i prevladati; dase saglasno dobrim poslovnim običajima u ovojoblasti stara o pravima i interesima putnika; dapre polaska na put dostavi putniku ime, adre-


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMsu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosnolokalne agencije partnera organizatora, odnosnonaziv, adresu i broj telefona Organizatora;ne odgovara za usluge pružene putniku odstrane drugih lica van Programa.U slučaju da se rezervacija i prodaja turističkogaranžmana vrši na daljinu, Organizator jeobavezan da sa putnikom zaključi Ugovor kojiosim podataka iz Programa sadrži i: posebnezahteve putnika sa kojima se organizator saglasio;adresa, postupak i rok za ulaganje pritužbiputnika, kao i rok za rešavanje pritužbi, naziv iadresu organizatora, putnika i osiguravača; datumi mesto zaključenja ugovora i potpise ugovornihstrana i uslove pod kojima putnik ima pravoda odustane od Ugovora i naziv i adresa zastupnikaodnosno posrednika, ukoliko je prekonjih zaključen Ugovor.3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: Da se prezaključenja Ugovora detaljno upozna sa uručenimProgramom i ovim Opštim uslovima, štosvojim potpisom na ugovoru potvrđuje u viduposebne ugovorne klauzule; da istakne i ugovoriposebne zahteve koji nisu obuhvaćeni Programom,da se upozna o mogućnostima zaključenjaugovora o svim mogućim fakultativnimvidovima osiguranja; uplati ugovorenu cenupod uslovima, rokovima i na način predviđenUgovorom, ovim Opštim uslovima i Programom;Organizatoru blagovremeno dostavi tačnei kompletne podatke i dokumenta potrebnaza organizovanje putovanja i garantuje da on,njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju usloveodređene propisima naše, tranzitne i odredišnezemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarnii drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbediodgovarajuće polise putnog osiguranja;Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocimausluga ili trećim licima kršenjem zakonskihi drugih propisa i ovih Opštih uslova. Oganizatorunaknadi stvarne troškove prouzrokovanezamenom putnika i da solidarno snosi neplaćenideo cene aranžmana odnosno Programa;Bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatorui neposrednom pružaocu usluga i da otome sa njima sačini i potpiše potvrdu o istom;Pre zaključenja ugovora se informiše preko sajtaMinistarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.yu) ili na drugi način o zemljama tzv.visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije 24sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenihpredstavnika Organizatora o tačnomvremenu povratka.Putnik ima pravo da odredi drugo lice daumesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjavauslove predviđene za određjeno putovanje).4. CENE TURISTIČKIH USLUGA OBUHVA-ĆENIH PROGRAMOM PUTOVANJA: Cene suiskazane u stranoj valuti a obračun uplata vršise u zemlji u dinarima prema prodajnom kursuposlovne banke organizatora na dan uplate,odnosno kursu navedenom u programu putovanja.Cene su formirane na osnovu poslovne politikeorganizatora i ne mogu biti predmet prigovora- reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu(van programa putovanja) plaćaju se na licumesta ino partneru organizatora putovanja.Cena Programa uključuje, kombinaciju najmanjedve ili više sledećih usluga prosečnogkvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i to:prevoza, smeštaja, ishrane, pripreme i organizacijeputovanja, za koje je ugovorena jedinstvenacena koju putnik plaća (dalje: standardneusluge), ako nešto drugo nije Programompredviđeno ili posebno ugovoreno.Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugonije Programom predviđeno ili posebno ugovoreno,troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnogturističkog vodiča, predstavnika organizatora,turističkog animatora, fakultativnih programa,korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanjaviza, ulaznica u objekte i na manifestacije,osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service,korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih,lekarskih, telefonskih i dr. usluga, posebnosedište u prevoznom sredstvu, troškove smeštajau jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnimkarakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkonitd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge).Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popustaza decu kao i na ostale pogodnosti koje suposebno date u Programu su određeni od neposrednihpružalaca usluga i iste treba tumačitirestriktivno (npr. za decu do dve godine sta-


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMrosti, relevantan je kalendarski datum kada detenavršava dve godine u odnosu na dan početkaputovanja).Sve vrste usluga koje nisu predviđene Programomputnik mora posebno pisanim putem ugovoritisa Organizatorom. Posrednik nije ovlašćenda u ime Organizatora zaključuje ili prihvata posebneusluge koje nisu predviđene Programom,.Organizator ne može biti odgovoran putnikuza fakultativne i naknadno izvršene usluge, kojeizvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposrednipružalac usluga, a nisu bile predviđene Programomi pisanim putem ugovorene. Organizatorodgovara samo za opise usluga sadržanih usvojim Programima i ne odgovara za opise uslugau katalozima – publikacijama ili na web-sajtovimaneposrednih pružalaca usluga, kao npr.hotela, i dr., osim ako putnika nije izričito uputiona iste.Ukoliko Putnik zahteva posebnu uslugu tokomputovanja, van Programa, plaća je na licumesta predstavniku strane agencije u valuti zemljeu kojoj se nalazi, a Organizator nije odgovoranza usluge koje pruži i naplati strana agencija,odnosno neposredni pružalac usluga, zausluge koje nisu bile predviđene Programom nitiobuhvaćene Ugovorom.Datum početka i završetka putovanja utvrđenProgramom ne podrazumeva celodnevni boravakputnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji.Vreme – čas polaska ili dolaska putnikai ulaska putnika u smeštajni objekat uslovljenje procedurama na graničnim prelazima, stanjuna putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkimi vremenskim uslovima ili višom silom kojemogu da utiču na vreme poletanja aviona idr. na koje organizator ne može uticati, te zbogtoga u navedenim slučajevima Organizator nesnosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programasu predvidjeni za putovanje i ne podrazumevajuboravak u hotelu ili mestu opredeljenja- već samo označavaju kalendarskidan početka i završetka putovanja, tako daOrganizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg,noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska usobu u kasnim večernjim časovima, napuštanjahotela u ranim jutarnjim časovima i slično.Za avio aranžmane ugovoreno vreme početkaputovanja je sastanak putnika na aerodromukoji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvoobjavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije.U slučaju pomeranja navedenog vremenapoletanja aviona organizator ne snosi nikakvuodgovornost, već se primenjuju nacionalni imeđunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja.Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanjeaviona kod čarter letova je u kasnim večernjimili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđenugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv.“hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu,smatra se da je Program u celosti izvršen.Avionske ili posebne prevozne karte važe samona njima naznačenim danima.Usmene i bilo koje druge vrste informacije,koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programuili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezujuOrganizatora.5. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NAOTKAZ: Organizator može zahtevati povećanjeugovorene cene najkasnije 15 dana pre početkaputovanja ako je nakon zaključenja ugovoradošlo do promene u kursu razmene valute ili dopromene u tarifama prevoznika i u drugim zakonompredviđenim slučajevima. Za povećanjeobjavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnostputnika.Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinutiugovor bez obaveze naknade štete organizatoru,ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanjapisanog obaveštenja o povećanju cene, ukom slučaju ima pravo na povraćaj onoga štoje platio organizatoru. Ako u naznačenom roku,putnik pisanim putem ne obavesti organizatorada odustaje od ugovora, smatra se da je saglasansa novom cenom.Organizator ima pravo da objavljenim aranžmanimanaknadno smanji cenu, s tim što pomenutoumanjenje ne može odnosniti na većzaključene Ugovore.6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevoznasredstva i dr. usluge opisani su prema službenojkategorizaciji domicilne zemlje u vreme


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMobjavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivipo destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije.U Programu je navedena kategorizacijasmeštajnih objekata u trenutku zaključenja UgovoraOrganizatora i ino partnera. Ishrana, konfori kvalitet usluge zavise prevashodno od cenearanžmana, izabrane destinacije i kategorizacijeodređene po lokalnim-nacionalnim propisimai van nadzora i uticaja su Organizatora. Sveusluge navedene u Programu podrazumevajustandardne usluge (prosečne standarde kvaliteta,uobičajene i specifične za određene destinacijei mesta), zbog čega je neophodno da Putnikugovori posebne usluge ukoliko ih želi ili sumu neophodne.Opisi iz Programa se odnose isključivo nasmeštajne objekte sa pripadajućim sadržajima,a ne i na njihovo šire okruženje. Pojedini sadržajiu Programu ne moraju biti u funkciji imajućiu vidu period boravka i druge parametre (okolneobjekte, konfiguraciju terena I sl).Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca,lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatoraili lokalnog predstavnika organizatorapredviđene Programom ne podrazumeva njihovocelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samokontakt i neophodnu-nužnu pomoć putnikupo unapred utvrđenim terminima periodičnogdežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugiprikladan način. Instrukcije i uputstva turističkogvodiča, turističkog pratioca ili predstavnikaorganizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka,prevozom, smeštajem, zakonskim i drugimpropisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanjepomenutih instrukcija predstavlja povreduovih Opštih uslova i sve eventualne posledicei štetu u takvom slučaju snosi putnik ucelosti.7. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ : Rasporedsoba / apartmana u hotelu određuje recepcijaistog. Hoteli mogu biti sastavljeni od više istihili različitih smeštajnih objekata i jedinica. UkolikoPutnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnihodlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanusmeštajnu jedinicu u smeštajnom objektuopisanom u Programu, bez obzira na osobenostiputnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost,blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ako 5dana pre ugovorenog dana otpočinjanja turističkogputovanja Organizator utvrdi da je prinuđenda izmeni pojedine bitne odredbe ugovora – vrstu,lokaciju, kategoriju ili nivo udobnosti smeštajadužan je da izmene bez odlaganja saopštiPutniku u pismenoj formi ili na trajnom nosačuzapisa (trajnom medijumu) koji je lako dostupanpotrošaču. Putnik može u roku od 2 danaod dana prijema obaveštenja o izmenama Ugovorada prihvati izmene ugovora ili da raskineugovor uz povraćaj uplaćene cene, o čemu jedužan da bez odlaganja obavesti organizatorana način na koji je izvršio rezervaciju.Nakon otpočinjanja turističkog putovanja ugovorenismeštaj može se bez saglasnosti Putnikazameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorijeu ugovorenom mestu smeštaja na teretOrganizatora, a smeštaj u objekte niže kategorijemože se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćajarazlike u ceni srazmerno smanjenoj kategorijismeštajnog objekta.Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanjapravila ponašanja u smeštajnom objektua naročito na: deponovanje i čuvanje novca,dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pićau sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanjasobe u određeno vreme, broj osoba u sobii dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smeštaj Putnikau objekat je najranije posle 16,00 h na danpočetka korišćenja usluge, a napuštanje objektanajkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenjausluge. Putnik nema pravo na refundacijuzbog samovoljnog, odnosno svojom krivicomizazvanog prevremenog napuštanja smeštajnogobjekta, ni na cenu hotelske usluge, nina cenu prevoza.Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne ičetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji,apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardnedvokrevetne sobe sa jednim, odnosnodva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ilimetalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogupogoršati kvalitet smeštaja, u skladu sa kategorizacijomi propisima domicilne zemlje.Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđenaza piće, ali se ista, bez obzira na njen eventualnidrugačiji sastav, miris i ukus ili eventualni sa-


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMlinitet, smatra hemijski i bakteriološki ispravnomza sve ostale potrebe.Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnimobjektima različit je po destinacijama i objektimai ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.Osim kod namere i grube neodgovornosti Organizatornema nikakvu odgovornost za predmete,koji se obično ne nose sa sobom. Zato seputnicima ne preporučuje, da na putovanja nosesa sobom vredne predmete a u suprotnom,putniku se preporučuje da iste preda uredno načuvanje.Organizator ne odgovara putniku za štetu nastaluzbog njegovog nepoštovanja zakonskihpropisa, propisanih pravila i običaja utvrđenihod strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednihpružalaca usluga.Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane,zavisi pretežno od visine cene aranžmana,kategorije objekta, destinacije i lokalnih običajabez obzira da li je usluživanje po principu samopsluživanjeili posluživanja (menija). Usluga ALLINCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja drugausluga podrazumeva usluge po internim hotelskimpravilima i ne mora biti identična ni u okviruiste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, akodrugačije nije naznačeno u programu putovanja,podrazumeva kontinentalni doručak. Ukoliko jepopunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%,hotel ima pravo da umesto usluge samoposluživanjaservira uslugu a la carte – posluživanje.Usluge transfera i prevoza putnika podrazumevastandardni kvalitet po važećim propisimazemlje gde se usluga realizuje i primenjujuse propisi, principi i pravila određenih od straneprevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznomsredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta,niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzevako je to posebno ugovoreno itd.).Neusklađenost ličnih podataka datih organizatorusa podacima u pasošu putnika (imenaputnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanjenove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenjekarte neregularnom za šta posledice snosiputnik. Putnik je odgovoran za svoju avionskukartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromuili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanjaduplikata avionske karte, kao ni bording karte.Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitkaili nestanka tokom putovanja.Putnik ima obavezu primerenog ponašanja uprevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola,droge ili neprimerenog ponašanja – organizatorima pravo da ga ne primi na prevozili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstvaa dalji prevoz do odredišta neće biti obavezaagencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanjaiz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaćese skala otkaza iz člana 10. U prevoznimsredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranjeopojnih sredstava, alkohola. Putnik nesme uznemiravati svojim ponašanjem službenalica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom bićeodmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putnipravac, pauze, mesto i dužine njihovog trajanjaodređuje vodič - vozač. Vodič-vozač ima pravoda, zbog neižbežnih okolnosti, promeni red vožnje,itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđenomesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljagaod mesta parkiranja do smeštajne jediniceje obaveza putniika (prevoz će biti što je mogućebliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljagaod parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizatorne snosi odgovornost za nestanak ilioštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu,agencija ne odgovara. Dužnost putnikaje da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima,i da lične stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu(agencija ne odgovara za njihov nestanak).Agencija ima pravo da za prevoz angažujesve tipove turističkih autobusa koji ispunjavajuuslove predviđene propisima o komforu autobusa(mini bus, autobus ili double decker) bezprethodnog informisanja putnika o tipu autobusa.Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebitoaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnikje dužan da svu nastalu štetu u prevoznomsredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licumesta.Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnimili jezerskim prevoznim sredstvima obavljase i direktna odgovornost ovih prevoznika jeodređena u skladu sa propisima kojima se regulišupomenute vrste saobraćaja.


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOM8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZA-KONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programuodnose se isključivo na državljane saputnom ispravom R. Srbije. Obaveza je Putnikasa stranom putnom ispravom da se upozna saviznim, carinskim, zdravstvenim i dr. uslovimakoji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju kodnadležnog konzulata, kao i da sve potrebne dokumenteobezbedi blagovremeno i uredno. Putnikza putovanje u inostranstvo mora imati važećuputnu ispravu sa rokom važenja još najmanje6 meseci od dana završetka putovanja i u rokudostaviti Organizatoru ispravne i kompletnepotrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize,ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenikagencije organizatora, niti posrednika nije ovlašćenda utvrdjuje validnost putnih i drugihisprava i dokumenata. Kada Organizator posredujeu postupku podnošenja dokumentacijeisti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vizeu roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnostputnog i drugih dokumenta ili ako pograničnevlasti ili imigracione službe ne odobreulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukolikoputnik za vreme putovanja izgubi putne ispraveili mu budu ukradene, dužan je o svom troškublagovremeno obezbediti nove i snositi sveeventualne štetne posledice po tom osnovu.Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezaneza njegovo zdravstveno stanje (specifičnaishrana, karakteristike smeštaja i sl.). Za putovanjau zemlje, u kojima važe posebna pravilakoja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavkuodređenih dokumenata, obaveza je putnikada obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajućepotvrde o tome i da u slučaju eventualnihposledica sam snosi odgovornost za štetu.Putnik je dužan striktno poštovati carinske,devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemaljau kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavkaputovanja, odnosno boravka i svega drugog,sve posledice i troškove snosi sam putnik.Ukoliko se putovanje ne može realizovatizbog propusta putnika vezano za odredbe ovetačke, primenuju se odredbe tačke 10. ovih Opštihuslova.9. PROMENA I OTKAZ UGOVORA ODSTRANE ORGANIZATORA: Organizator je dužanda Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeniPrograma na način na koji je zaključen Ugovor,najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja,a Putnik ima rok od 48 časova od danaprijema obaveštenja o otkazu odgovoriti Organizatoruda li prihvata istu. Prihvat nove ponudemože se izvršiti i kroz izvršenu uplatu ugovorenecene.U slučaju prihvata nove ponude, Putnik imapravo na srazmerno sniženje cene u slučaju daje nova ponuda viša od prvobitno ugovorene,odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni izmeđuprvobitne i nove ponude, ukolika je ponudaskuplja od prvobitno ugovorene.Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenuod strane Organizatora, Putnik ima pravona povraćaj ukupno uplaćene cene.Organizator ima pravo otkazati putovanje uslučaju: nedovolnog broja prijavljenih putnika,pod uslovom da je Putnika o tome obavestionajkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja;prestanka ugovora zbog nemogućnostiispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorneugovorne strane, a koje bi da su postojaleu vreme objavljivanja Programa bile opravdanrazlog Organizatoru da Program ne objavljujei Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putnikuizvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnijeu roku od 15 dana od dana otkaza.Ukoliko u Programu nije posebno navedeno,da bi se putovanje realizovalo, najmanji brojprijavljenih putnika treba da bude: za putovanjeautobusom 30 putnika, za putovanje na redovnimavio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanjena interkontinentalnim avio linijama 15 putnika,za putovanje na posebno ugovorenim aviočarterlinijama a vozovima ili hidrogliserima najmanje80% popunjenosti kapaciteta.Organizator za vreme putovanja, o čemu jedužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestitiputnika, zadržava pravo promene dana ilisata putovanja, kao i pravo promene maršuteputovanja i neophodne izmene Programa ukolikose promene uslovi za putovanje (promenjenred letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMsredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju,zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog zaobilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosnasituacija, elementarne nepogode ili drugevanredne i objektivne okolnosti i više sile) bezobaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknadeputniku. U navedenim slučajevima Organizatorsam snosi eventualne dodatne troškove izmeneprograma putovanja. Ukoliko se započetoputovanje iz opravdanih razloga prekine, organizatorima pravo na naknadu za stvarno izvršeneusluge.Organizator se oslobadja ispunjenja Ugovoraonda, ako Putnik u okviru grupnog putovanjaometa sprovodjenje putovanja usled grubogi nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenuopomenu. U tom slučaju putnik ima obavezuda organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnuštetu.U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti kojese unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogupodvesti pod višu silu (terorističkih napada,vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemijei druge bolesti, elementarne nepogode, klimatskiuslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravoraskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravona stvarne odnosno učinjene troškove. UkolikoPutnik uprkos obezbeđenoj evakuaciji ili naredbenadležnih vlasti Republike Srbije, ipak želida nastavi putovanje, u obavezi je da o tomesastavi i potpiše pisanu ispravu da je obaveštenda može biti vraćen u Srbiju, da je upoznat saeventualnim posledicama ostanka i sa činjenicomda mu Organizator putovanja možda nećemoći omogućiti povratak u najkraćem roku uslučaju kasnije promene situacije u zemlji putovanja,10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTO-VANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja,o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora.Datum pismenog otkaza Ugovorapredstavlja osnov za obračun naknade kojapripada Organizatoru, izražene procentualnou odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programomnije drugačije određeno i to:• 5% ako se putovanje otkaže do 45 dan prepočetka putovanja (blagovremeni otkaz)• 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30dana pre početka putovanja,• 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početkaputovanja ,• 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početkaputovanja,• 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početkaputovanja,• 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početkaputovanja,• 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početkaputovanja ili u toku putovanja.Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja,smeštajnog objekta, smeštajne jedinice,nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjemputnika od putovanja.Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditisamo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukolikoje do otkaza došlo zbog: iznenadne bolestiputnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brataili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrtiputnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brataili sestre putnika, usvojenika i usvojioca odnosnopoziva za vojnu vežbu putnika ili elementarnenepogode zvanično proglašene. Za navedeneslučajeve putnik je obavezan dostavitiorganizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava izzdravstvenog osiguranja po osnovu privremenesprečenosti za rad ( potvrdu izabranog lekaraiz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listustacionarne zdravstvene ustanove), odnosnoumrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Nemogu se smatrati opravdanim razlozima za otkazili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkihnapada, eksplozija, zaraze, epidemijei druge bolesti, elementarne nepogode, klimatskiuslovi i sl., za koje nije proglašeno vanrednostanje od strane nadležnih državnih organa zemljeputovanja.Iznenadna bolest podrazumeva od straneovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivanooboljenje, odnosno infektivnu bolest iliorganski poremećaj, koji nastane posle zaključenjaugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti jeposledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja,a takve je prirode da zahteva lečenje, boravaku bolnici (hospitalizaciju) i onemogućavapočetak ugovorenog putovanja.


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMOrganizator, u slučaju da putnik koji je odustao,obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenuizvrši sam organizator, dužan je putnikuizvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnomiznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenihtroškova.U slučaju da je Putnik sa osiguravačem zaključioUgovor o osiguranju od otkaza putovanja,svoje pravo ostvaruje direktno od straneosiguravača, pri čemu će se primeniti odredbeOpštih uslova osiguranja osiguravača.Kod odustanka od ugovora, putniku se nevraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanjeu dobijanju viza i iznos uplaćen na ime osiguranja.11. PRTLJAG : Prevoz prtljaga do određenetežine koju određuje avio prevoznik, je besplatan.Višak prtljaga putnik plaća prema važećimcenama avio-prevoznika. Transport specijalnogprtljaga od aerodroma do hotela i nazadje isključivo stvar samih turista. Preporučuje seda se zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti imedikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.Kod prevoza autobusom putnik može poneti2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemajupravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditibrigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo,o davanju, odnosno preuzimanju prtljagapredatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajniobjekat. Sva svoja prava po navedenom,putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaocausluge smeštaja ili osiguranja a prema važećimmeđunarodnim i domaćim propisima.Na svim aerodromima se primenjuju posebnabezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom,te preporučujemo za više informacija dase putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla uBeogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta:www.beg.aeroOsim kod namere i grube nepažnje Organizatornema nikakvu odgovornost za prtljag ipredmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzevkada je preuzeo predmete na čuvanje. Zatose putnicima ne preporučuje, da na putovanjanose sa sobom vredne predmete a u suprotnom,putniku se preporučuje da iste preda urednona čuvanje.Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenjaili nestanak prtljaga lokalnom predstavnikuOrganizatora ili ino-partneru. Ukoliko Putniksvojom krivicom propusti da prijavi nedostatke,gubi pravo na naknadu i dalja potraživanja vezanaza učinjeni propust.12. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVA-NJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje.Organizator savetuje zaključenje osiguranjaza otkaz putovanja, osiguranje putneodgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranjeprotiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posredniknude putna osiguranja, radi se samo oposredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključujesamo između Putnika i osiguravajuće kompanije,kome se eventualni zahtevi direktno upućuju.Treba da pročitate uslove osiguranja i obavezeiz ugovora o osiguranju. Premije osiguranjanisu sastavni deo cene putovanja i dospevajuodmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju.Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da muje informisan i upućen na obezbeđenje paketaputnog osiguranja. Paket putnog osiguranja nepokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te sePutniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer tomože biti razlog da pogranične vlasti ne dozvoledalje putovanje ili da Putnik mora sam platitiznačajne troškove eventualnog lečenja.Prema Zakonu o turizmu organizator ima sledećegarancije putovanja:1. polisu osiguranja potraživanja za slučaj insolventnostiOrganizatora putovanja broj273077 osiguravajuće kuće „WIENER STAD-TISCHE”, a.d.o., Beograd, Trešnjinog cveta1, za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratkaputnika sa putovanja u mesto polaskau zemlji i inostranstvu. U slučaju nemogućnostiorganizatora da izmiri troškove nužogsmeštaja, ishrane i povratka putnika u mestopolaska zbog nelikvidnsiti ili stečaja organizatora,putnici zatečeni na putovanju trebana najbrži način da kontaktiraju osiguravača”,na tel. br. +381 11 220 98 63. Potrebnoje da putnik navede broj ugovora, mestoputovanja, naziv smeštajnog objekta, imenaputnika, adresu ili broj telefona preko kojih semože kontaktirati i


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOM2. polisu osiguranja odgovornosti Organizatoraputovanja prema putniku broj 42217283 osiguravajućekuće „WIENER STADTISCHE”,a.d.o., Beograd, Trešnjinog cveta 1, kojuprouzrokuje neispunjenjem, delimičnim ispunjenjemili neurednim ispunjenjem obaveze.Putnik svoja prava za naknadu štete ostvarujena osnovu pravnosnanžne i izvršne sudskepresude, odnosno odluke arbitražnogsuda YUTA ili drugog vansudskog rešenjapotrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštimuslovima i Opštim uslovima YUTE.13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKAI REŠAVANJE SPOROVA: Putnik je obavezanbez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopštiti lokalnom predstavniku organizatora, aako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocuusluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili direktnoorganizatoru i sarađivati u dobroj namerida se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđenorešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženjecene ako nesavesno i na propisani načinpropusti da ukaže Organizatoru na odstupanjeizmeđu pruženih i ugovorenih usluga.Za prigovore, pomoć, hitne i druge slučajeveputnik nas može kontaktirati preko telefona broj+381 69 264 6433, odnosno faksa broj +381 112760 247, radnim danima od 09-21h po srednjeevropskomvremenu, subotom od 09-17 posrednjeevropskom vremenu ili preko e-maila:office@wayout.co.rs i na našoj adresi: Beograd,Takovska 36/38Potrebno je da putnik navede broj ugovora,mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta,imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojihse može kontaktiratiPutnik je u obavezi da dobronamerno sarađjujei strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni (npr. kvarfrižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćenapartman i dr.nedostaci).Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta,putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocemusluga o tome na licu mesta sastavljapotvrdu koju obojica potpisuju. Putnik zadržavajedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovoraotklonjen na licu mesta, Putnik je obavezanpotpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenicada je nastavio korišćenje ponuđenog rešenjasmatra se da je Program u celosti izvršen,Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta,putnik je obavezan da u roku od 8 dana nakonugovorenog dana završetka putovanja, isključivoorganizatoru, dostavi osnovan i dokumentovanprigovor (potvrdu o prigovoru na licumesta,, račune o plaćenim troškovima, zahtevpo vrstama neizvršenih usluga činjeničnokonkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakogputnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevatipovraćaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnikugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovoraili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje,reklamaciju podnosi pojedinačno, jer Organizatorneće razmatrati grupne reklamacije.Organizator je dužan uzeti u postupak samoblagovremene, obrazložene i dokumentovaneprigovore, a kojima se uzrok nije mogao otklonitiu toku putovanja na licu mesta.Organizator je dužan dostaviti putniku pisaniodgovor na prigovor u roku od 15 dana oddana prijema prigovora Putnika, odnosno u rokuod 15 dana putniku isplatiti razliku u ceni naime neizvršenih, neadekvatno izvršenih odnosnodelimično izvršenih usluga u roku od 15 danaod dana dostavljanja blagovremenog i osnovanogprigovora.Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu trebaurediti, Organizator će dostaviti putniku odgovorda istu u ostavljenom roku uredi podpretnjom propuštanja.Organizator će u skladu sa dobrim poslovnimobičajima u zakonskom roku odgovoritiputniku i po reklamacijama koje su neblagovremene,neosnovane ili neuredne.Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostićisamo iznos reklamiranog a neizvršenog delausluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge,niti dostići iznos celokupne cene Programa.Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanomi blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenuneizvršene, odnosno delimično izvršene uslu-


PARIZ JANUAR–MART 5 DANA AVIONOMge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na imesrazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade,podrazumeva se da je saglasan sa predlogomorganizatora za mirno rešenje spora, te sena taj način odrekao svih daljih potraživanja premaorganizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzirana činjenicu da li je o tome potpisao pismenupotvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnomrazrešenju medjusobnih spornih odnosa.Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putnikuizvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladusa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizatorputniku ponudio realnu razliku u ceni zaneadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikomneposrednog pružaoca usluga koji je važiona dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugimraspoloživim dokazima, te da je organizator postupiou skladu sa pozitivnim propisima.Putnik i Organizator se obavezuju da sveeventualne sporove pokušati da reše međusobnimdogovorom, u suprotnom ugovaraju nadležnostArbitražnog suda YUTA-e, Beograd, Kondina14, uz primenu odredaba Zakona o turizmu,Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštitipotrošača i Opštih uslova putovanja YUTAutvrđenih dana 09.02.2011. godine.14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“I POJEDINAČNE USLUGE: Za individualne»rezervacije na upit« putnik polaže na ime troškovarezervacije depozit koji ne može biti manjiod 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnomkursu poslovne banke Organizatora.Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od straneputnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana.Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdiu ugovorenom roku, depozit se u celosti vraćaputniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenurezervaciju, a koja je u celosti u skladusa zahtevima putnika, iznos depozita zadržavaorganizator u celosti.Organizator, osim zbog svoje grube nepažnjei nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalnai telesna oštećenja kod individualnih turističkihusluga po zahtevu putnika, za koje je on samoposrednik između putnika i neposrednih pružaocausluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja,prevoza, ulaznice za sportske manifestacije,izlete, rent-a car i dr.).Ukoliko je rezervisano i kombinovano visepojedinačnih usluga (npr. let i kružna tura), naknadaza storno se obracunava pojedinacno ina kraju se sabira.15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNI-KA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno,predstavljaju poslovnu tajnu organizatora.Putnik je saglasan da lične podatke organizatormože koristiti za realizaciju ugovorenogprograma putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavatiadrese, mesto, vreme i cena putovanjai imena saputnika drugim licima, osim licimaodređenim posebnim propisima.16. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizatormože programom putovanja ili posebnim opštimuslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnikau odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima(povodom održavanja sportskih, kongresnihi sličnih međunarodnih manifestacija iposebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov,ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnijeuslove za putnika u pogledu rokova i visinenaknade kod odustajanja putnika od putovanjai iznosa i rokova plaćanja i sl.Ovi Opšti uslovi važe od 24.06.2011.godine,kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi utvrđenii objavljeni 07.03.2011. godine.Zdravko Majnik, direktor

More magazines by this user
Similar magazines