Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

extranet.kr.vysocina.cz
  • No tags were found...

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Střední škola řemesel a služeb Moravské BudějoviceTovačovského sady 79, 676 02 Moravské BudějoviceIČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117webové stránky školy: www.ssrs.cz, e-mail: ssrs@ssrs.czVÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010Nahrazuje: Výroční zprávu na Střední školeřemesel a služeb Moravské Budějoviceve školním roce 2009/2010Vypracoval:Ing. Jaroslav Doležal, ředitel školySchválil:Ing. Jaroslav Doležal, ředitel školyKontroloval:Karel JanoušekŠkolská rada schválila dne 7.10.2010Výroční zpráva nabývá platnosti: 7.10.20101


Obsah- Charakteristika školy 3-4- Školská rada 5- Vzdělávací koncepce SŠ řemesel a služeb 6- Přehled učebních oborů a studijních oborů 7-17- Pracoviště smluvně zajištěná pro OV 18-23- Maturitní zkouška 24- Závěrečná zkouška 25- Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 26-28- Přehled počtu žáků ve třídách – šk. rok 2009/2010 29- Vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2009/2010 30-31- Vzdělávání a kulturní akce žáků ve šk. roce 2009/2010 32-33- Další činnost SŠ řemesel a služeb 34-36- Přehled o hospodaření na SŠ řemesel a služeb 37- Personální zabezpečení provozu:- Přehled o kvalifikaci pracovníků – učitelé TV 38-39- Přehled o kvalifikaci pracovníků učitelé OV 40-41- Přehled o kvalifikaci THP pracovníků 42- Přehled o kvalifikaci pracovníků provozních pracovníků 43-44- Přehled o kvalifikaci pracovníků – vychovatelé 45- Předmětové komise na školním rok 2009/2010 46- Exkurze ve školním roce 2009/2010 47-48- Seznam žáků ubytovaných na DM ve šk. roce 2009/2010 49-50- Učební plány 51-75- Prevence sociálně patologických jevů ve šk.roce 2009/2010 76-782


A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLENázev školyStřední škola řemesel a služeb Moravské BudějoviceSídlo školy Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské BudějovicePrávní forma Příspěvková organizaceIČO 00 055 069Zřizovatel kraj VysočinaAdresa prodálkový přístup ssrs@ssrs.czŘEDITEL ŠKOLYJméno, příjmení,titulJaroslav Doležal, Ing.CHARAKTERISTIKA ŠKOLYStřední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 jepříspěvkovou organizací zřízenou krajem Vysočina.Sídlo kraje Vysočina: Žižkova 57 JihlavaIČO: 70890749Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice vznikla sloučením tří školSOUz Moravské Budějovice,SOUs Moravské Budějovice a SOUL a U Lesonice.Součástí školy je sociální budova s vlastní školní jídelnou a domovem mládeže. Cena zaubytování činí 900,- Kč měsíčně. Ve volném čase mají ubytovaní žáci možnost kulturního asportovního vyžití. K dispozici mají tělocvičnu a bazén na základní škole Havlíčkova,v budově domova mládeže je možno využívat posilovnu, kulečníkový stůl, stůl na stolní tenis,společenskou místnost a hudební místnost. Ubytovaní žáci mají možnost neomezenéhopřístupu na dvou počítačích na internet. Dále mají možnosti navštěvovat sportovní oddílyv SK Moravské Budějovice a v SOKOLE Moravské Budějovice.Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, kde úhrada za 1 oběd činí 26,--Kč .Celodenní strava 70,-- Kč. Ve školní jídelně se stravují i zaměstnanci SŠřs (cena oběda prozaměstnance činí 10,-- Kč). Školní jídelna zajišťuje stravování cizích strávníků, kde cenaoběda činí 50,-- Kč.3


Odloučená pracoviště1. SŠřs, Dobrovského 10, Moravské Budějovice –teoretické vyučování2. SŠřs, K Háji 683, Moravské Budějovice –odborný výcvik3. SŠřs, Chelčického 316, Moravské Budějovice- odborný výcvikŠkolská zařízení1. Střední škola s kapacitou 1 120 žáků2. Školní jídelna Tovačovského sady 520 jídel4. Domov mládeže Tovačovského sady 72 lůžek4


ŠKOLSKÁ RADANa základě § 167 školského zákona a usnesení Rady kraje Vysočina č. 0868/22/2005/RK zedne 21.6.2005 byly uskutečněny volby a s účinností od 1.1.2006 se zřizuje školská rada sestanoveným počtem členů:Členové školské rady:1. Ing. Luboš Strejček2. Ing. Jan NekulaZástupci zřizovatele jmenovaní radou kraje Vysočina1. Ing.Vladimír Ampapa2. Jiří KučeraZástupci zvoleni zletilými žáky a zákonnými zástupce nezletilých žáků1. Ing. František Lustig2. Josef ŠplíchalZástupci zvolení pedagogickými pracovníky školyŠkolská radaa) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnémuuskutečňování,b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhujejejich změny,d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středníchškolách,e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboruhospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,g) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státnísprávu ve školství a dalším orgánům státní správy.Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejménak dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů15) poskytneředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených daným právním předpisem.O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí,ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednáníse účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokudškolská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejichpředložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.5


Vzdělávací koncepce Střední školy řemesel a služeb Moravské BudějoviceStřední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice realizuje v současné době tři typystudia:;1. Tříleté učební obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou- prodavač pro smíšené zboří- kuchař – číšník pro pohostinství- automechanik- elektrikář – silnoproud- instalatér- obráběč kovů- opravář zemědělských strojů- zámečník2. Studijní obory SŠřs Moravské Budějovice čtyřleté ukončené maturitní zkouškou- obchodník- mechanik seřizovač- mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení3. Nástavbové studium SŠřs Moravské Budějovice pro absolventy tříletých učebníchoboru ukončené maturitní zkouškou- elektrotechnika- podnikáníVýběr oborů i forem studia je prováděn na základě technického, materiálního a hlavněpersonálního vybavení školy s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v regionu. Pro absolventytříletých učebních oborů nabízíme nástavbové studium, které umožňuje získat úplné střednívzdělání. Pro studenty, kteří nemohou studovat v denním studiu nabízíme formu dálkovéstudia jak v učebních oborech, tak v nástavbovém studiu.Součástí školy je autoškola, která zajišťuje výuku řízení motorových vozidel skupin„A,B,C,T,“ pro žáky SŠřs Moravské Budějovice. Další součástí nabídky školy je i svářečskáškola, ve které provádíme přezkušování svářečů a základní kurzy pro svařováníelektrickým obloukem, plamenem a svařování v ochranné atmosféře.Teoretické vyučování probíhá ve dvou budovách školy a to: Tovačovského sady 79a Dobrovského 10.Odborný výcvik probíhá na vlastních pracovištích v Moravských Budějovicích a to:Chelčického 316 a K Háji 683. Učební obory mají zajištěný ve II. a III. ročníků individuálníodborný výcvik pod vedením instruktorů. Pracoviště jsou smluvně zajištěna.6


Přehled učebních a studijních oborůMECHANIK SEŘIZOVAČ -23 – 45 – L / 001Délka přípravyUčební obor je určen proPodmínky přijetíDosažený stupeň vzděláníZpůsob ukončení studia4 rokyhochy a dívkyúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostúplné střední vzdělánímaturitní zkouškaPopis a pojetí oboruAbsolvent studijního oboru mechanik seřizovač podle příslušného zaměření jepřipraven k výkonu náročných dělnických povolání pro obsluhu, ošetřování a údržbu,pro seřizování, popřípadě programování konvenčních a číslicově řízených obráběcíchstrojů, zařízení a výrobních linek.Může působit ve vybrané technickohospodářské funkci provozního charakteru, jako jenapříklad mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravkář apod..Skončení přípravy ve studijním oboru je završeno úspěšným vykonáním maturitnízkoušky a příslušnou praxí. Ta bude zabezpečena na odborných pracovištích našíškoly a ve firmách spolupracujících s naší školou – jedná se o tyto firmy- BAST s.r.o. , Mor. Budějovice- TIRAD, Šašovice- O.K.T. s.r.o. Hostim- TOS Znojmo- Budest, Mor. Budějovice- KOVA Jemnice s.r.o.Další vzdělávání absolventůAbsolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohouucházet o studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.7


Mechanik instalatérských a elektrotechnickýchzařízení budov 39-41-L/002Délka přípravy4 rokyStudijní obor je určen pro hochy a dívkyPodmínky přijetíúspěšné ukončení povinnéškolní docházky apodmínky přijímacího řízeníZpůsob ukončení studia maturitní zkouškaPopis a pojetí oboruTeoretické vyučování se střídá s odborným výcvikem v pravidelných cyklech.V teoretickém vyučování se žáci vzdělávají ve všeobecných i odborných předmětecha získávají tak znalosti potřebné pro výkon jejich budoucí profese.V odborném výcviku je příprava zaměřena na- instalatérské montáže, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody,kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky včetně montáže armatur a zařizovacíchpředmětů.-elektromontážní práce: tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů ainstalací včetně montáže, zapojování a oprav zařizovacích elektrických předmětů aspotřebičů v objektech bytové, občanské i průmyslové zástavby.Odborný výcvik se provádí v dílnách školy a na smluvně zajištěných pracovištíchv odborných firmách. Součástí výuky je základní kurz svařování plamenem (ZK 311W01) - nutno složit příslušnou zkoušku, navíc mají žáci možnost získat svářecí průkazpro pájení mědi a základní kurz svařování plastů za zvýhodněné ceny.Součásti výuky je získání osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci §5 vyhláškyč.50/1978 Sb.- nutno složit příslušnou zkoušku.UplatněníAbsolvent je středoškolsky vzdělaný odborník sevzděláním všeobecným i odborným. Je schopenv praxi vykonávat komplexní činnost spojenous instalací, jednoduššími návrhy, oživováním,opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním,údržbou konkrétních elektronických systémů a zařízení. Dovede zpracovatdokumentaci technických zařízení budov s aplikací příslušných technickýchnorem a předpisů.Možnosti dalšího vzděláváníPo úspěšném vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysokýchškolách ve všech formách pomaturitního studia.8


OBCHODNÍK – OBCHODNICE 66 – 41 – L / 008Délka přípravy4 rokyUčební obor je určen pro hochy a dívkyPodmínky přijetíúspěšné ukončenípovinné školní docházkyzdravotní způsobilostDosažený stupeň vzdělání úplné střední vzděláníZpůsob ukončení studia maturitní zkouškaPopis a pojetí oboruObecným cílem je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti navědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole.Odborné vzdělání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činnostív obchodním provozu. Absolvent vykonává činnosti, při nichž samostatně uplatňujezískané vědomosti, dovednosti a návyky, osobní zodpovědnost a samostatnost.Profil absolventaPo ukončení přípravy ve studijním oboru obchodník a po úspěšném vykonánímaturitní zkoušky žák ovládá následující okruhy pracovních činností - obchodní aadministrativní činnost, ekonomické činnosti, podnikatelské činnosti, oborovoulegislativu, marketingové a propagační činnosti.Absolventi se uplatní v organizacích a podnicích provozujících obchod, na veletrzích aprodejních výstavách. Jsou připraveni pracovat v oddělení nákupu a prodeje zboží,marketingu, logistiky, propagace či obchodním oddělení. Mají předpoklady kvykonávání samostatného řízení obchodní činnosti a uplatní se jako obchodníinspektoři, vedoucí provozních a organizačních jednotek, pro která se doporučujeúplné střední odborné vzdělání.Další vzdělávání absolventůAbsolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonalimaturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium navysokých školách nebo vyšších odborných školách.9


PRODAVAČ, PRODAVAČKA 66 – 51 – H / 004Délka přípravy3 rokyUčební obor je určen pro hochy a dívkyPodmínky přijetíúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostZpůsob ukončení studia závěrečná zkouškaPopis a pojetí oboruUčební obor je koncipován jako obor se zaměřením na smíšené zboží . Cílem vzděláníje orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je propovolání prodavače tak, aby mohli odpovědně pracovat ve všech typech provozníchjednotek různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.Profil absolventaAbsolvent tohoto oboru má charakteristické rysy a schopnosti mezi které patřísamostatné a iniciativní řešení pracovních úkolů, samostatné a pohotové rozhodovánía rozvinuté organizační schopnosti. Pracuje v rámci profesní etiky, umí jednat s lidmia uplatňuje estetické cítění .Absolvent ovládá techniku administrativy při vyřizování písemností, ovládá základníoperace při příjmu zboží, skladování a vystavování zboží, včetně základních způsobůaranžování. Zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží a umí ho ošetřovat. Ovládáčinnosti spojené s pokladní službou, předpisy týkající se hmotné odpovědnosti adodržuje bezpečnostní a hygienické předpisy.Další vzdělávání absolventůPo úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent můžeucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletýchučebních oborů.10


KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA – SERVÍRKA PRO POHOSTINSTVÍ65 – 51 – H / 002Délka přípravy3 rokyUčební obor je určen pro hochy a dívkyPodmínky přijetíúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostZpůsob ukončení studia závěrečná zkouškaPopis a pojetí oboruPříprava v učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, kterése organizuje formou odborného výcviku.Tento obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy proúsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem pocelé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonáváníobchodně podnikatelských aktivit v oboru.Žák v průběhu studia získá možnost absolvovat barmanský kurz a kurzvyřezávání zeleniny.Profil absolventaAbsolvent ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů, má osvojenoutechniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnostipro technologické zpracování. Ovládá přípravu běžného sortimentu jídel teplé astudené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů dle platnýchreceptur. Absolvent zná používání inventáře a ovládá techniku obsluhy, komunikacis hostem. Ovládá přípravu pracoviště na provoz a přípravných prací k podávání jídela nápojů.Další vzdělávání absolventůPo úspěšném vykonání závěrečné zkoušky seabsolvent může ucházet o přijetí do studijníhooboru pro absolventy tříletých učebních oborů.11


AUTOMECHANIK 23 – 68 – H / 001Délka přípravyUčební obor je určen proPodmínky přijetíZpůsob ukončení studia3 rokyhochy a dívkyúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostzávěrečná zkouškaPopis a pojetí oboruOpravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Prováděnídemontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Používání a obsluhadiagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. V rámciosnov probíhá u vozidel měření emisí.Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny B,C azaškolení na řezání kyslíko-acetylenovým plamenem ZP 311-2W01(D-G2). Pro zájemce je možné mimo osnovy získat svářecí průkaz prometodu ZK 135 W01 (Z-M1).Profil absolventa oboruPo ukončení přípravy se absolvent orientuje v technologické a servisní dokumentacirůzných typů silničních vozidel, v dílenských tabulkách, výběrech norem, čtetechnické výkresy a schémata obsažená v uvedené dokumentaci.Absolvent je schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, doplňování avýměny provozních hmot, provádět výrobci předepsané záruční a pozáruční prohlídkya běžné, středně náročné opravy silničních motorových vozidel, a to jak výměnoudílů, tak jejich opravou či úpravou, provádět údržbu a středně složité opravyelektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel.Další vzdělávání absolventůPo úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent můžeucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletýchučebních oborů.12


ELEKTRIKÁŘ PRO SILNOPROUD 26 – 51 – H / 003Délka přípravyUčební obor je určen proPodmínky přijetíZpůsob ukončení studia3 rokyhochy a dívkyúspěšné ukončenípovinné školní docházky,zdravotní způsobilost,splnění přijímacích kritériízávěrečná zkouškaabsolvent obdrží osvědčeníz vyhlášky č.50/1978 o odbornézpůsobilosti v elektrotechnice posložení příslušné zkouškyPopis a pojetí oboruPraktická i teoretická příprava je zaměřena na povolání elektrotechnickéhocharakteru ( provozní elektrikář, elektromechanik, montér výtahu, chladírenskýmechanik aj.). Zájemci mohou získat svářecí průkaz pro metodu ZP 311-2W01(D-G2).Profil absolventa oboruAbsolvent se umí orientovat v základní technické dokumentaci, umí ji zhotovit a takévyužít. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití a umí s nimipracovat. Zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat,umí je nahrazovat jejich ekvivalenty. Je schopen samostatně pracovat při výrobě,instalaci a údržbě rozvodných zařízení, a to jak v bytových a průmyslovýchrozvodech, tak i ve speciálních aplikacích, jako je výpočetní technika, instalace vezdravotnictví a v zabezpečovací technice. Umí zapojit nejrůznější spotřebiče, jeseznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá používání jednotlivých měřícíchpřístrojů. Rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení, umí jeopravovat a udržovat.Další vzdělávání absolventůPo vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu může veškole vykonat zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb., pro výkonelektrotechnických profesí, popř. může pokračovat v nástavbovémstudiu zakončeném maturitní zkouškou.13


INSTALATÉR 36 – 52 – H/001Délka přípravy3 rokyUčební obor je určen pro hochyPodmínky přijetíúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostZpůsob ukončení studia závěrečná zkouškaPopis a pojetí oboruMontáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topnýchrozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinýmitechnikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek auvádění do provozu.Žák v průběhu studia získá oprávnění svařovat kyslíko–acetylenovýmplamenem ZK 311 W01 ( Z-G1). Možnost získání svářečského průkazu nasvařování plastů (D-U2).Profil absolventaAbsolvent učebního oboru je schopen samostatně vykonávat instalatérské práce. Mávšeobecnou znalost o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu předevšímv oblastech zdroje a získání energie, rozvodných systémů, principu a využitízákladních armatur a provozních podmínek sítí.Absolvent se orientuje v materiálové a technologické nabídce výrobních aobchodních firem. Umí se orientovat a číst původní technickou instalačnídokumentaci a kreslit montážní náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovatvýpis materiálu a sestavit komplexní technicko–ekonomickou nabídku zákazníkovi.Další vzdělávání absolventůPo úspěšném vykonání závěrečné zkoušky může žákpokračovat nástavbovýmstudiem. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonalimaturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokýchškolách nebo vyšších odborných školách.14


OBRÁBĚČ KOVŮ 23 – 56- -H / 002Délka přípravyObor je určen proPodmínky přijetíZpůsob ukončení studia3 rokyhochy a dívkyúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostzávěrečná zkouškaPopis a pojetí oboruTento obor se týká strojního třískového obrábění kovových a nekovovýchsoučástek na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řeznýchpodmínek a geometrie nástroje.Jedná se o práci na základních druzích obráběcích strojů – soustruhu, frézce, brusce,vrtačce a vyvrtávačce.Profil absolventaAbsolvent umí správně a samostatně číst jednoduché výkresy, normy, technologickéa pracovní postupy, podle kterých určí tvar součástek, jejich rozměry, toleranci adrsnost povrchu. Při práci na základních druzích obráběcích strojů umí volit,kontrolovat a udržovat řezné nástroje, správně určit, nastavit a udržet řeznépodmínky podle druhu obrábění a vlastností obráběného materiálu.Příprava v učebním oboru obráběč kovů vytváří předpoklady k tomu, aby absolventzvládal obsluhu různých druhů nejmodernějších obráběcích strojů, včetně strojů s NCa CNC řízením a obráběcích center.Další vzdělávání absolventůPo úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolventmůže ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventytříletých učebních oborů.15


OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 – 55 – H / 003Délka přípravyUčební obor je určen proPodmínky přijetí3 rokyhochyúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostZpůsob ukončení studia závěrečná zkouškaPopis a pojetí oboruOpravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontrolya oprav strojních součástí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedenéopravě. Zejména se jedná o energetické prostředky – traktory, nákladní automobily,samojízdné stroje a pracovní stroje a zařízení používané v technologických procesechpěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny B,C,T.Žák v průběhu studia získá oprávnění svařovat kyslíko-acetylenovýmplamenem ZK 311 W01 ( Z-G1), v ochranné atmosféře CO 2 ZK 135 W01 (Z-M1) a zaškolení řezání kyslíko-acetylenovým plamenem ZP 311 2W01 (D-G2).Profil absolventaAbsolvent tohoto oboru umí se znalostí základů zemědělské výroby prováděttechnickou údržbu, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů amechanizačních prostředků. Umí provádět jednoduché renovace součástí,demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Svařuje elektrickýmobloukem, plamenem a řeže kyslíkem, řídí motorová vozidla v rozsahu řidičskéhooprávnění skupiny C. Zná obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení a využívávýsledků měření ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělskétechniky. Absolvent vykonává své pracovní činnosti tak, aby nenarušoval životníprostředí. Zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce.Další vzdělávání absolventůPo úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolventmůže ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventytříletých učebních oborů.16


ZÁMEČNÍK 23 – 51 – H / 001Délka přípravyObor je určen proPodmínky přijetíZpůsob ukončení studia3 rokyhochy a dívkyúspěšné ukončení povinnéškolní docházkyzdravotní způsobilostzávěrečná zkouškaPopis a pojetí oboruObor zahrnuje ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvkůkonstrukcí. Jedná se o montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení.Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívanév nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, řízenídomácností.Profil absolventa oboruZ hlediska odborných vědomostí a dovedností se absolvent orientuje ve výrobníchpostupech a v ostatní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovnípostupy jednotlivých součástí a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobníhopostupu, k rychlé výrobě dílů či opravě.Pro plnění pracovních úkolů si absolvent umí připravit základní rukodělné nástroje anářadí, zdvihací zařízení, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště apodle předepsaného technologického postupu připravit materiál.Žák v průběhu studia získá oprávnění svařovat elektrickým obloukemv ochranné atmosféře CO 2 ZK 135 W01 (Z-M1) a proběhne zaškolení nařezání kyslíko–acetylenovým plamenem ZP 311 – 2W01 (D-G2).Další vzdělávání absolventůPo úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent můžeucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletýchučebních oborů.17


Seznam smluvních pracovišť pro školní rok 2009/2010Obor: Automechanik + OZSMartínek RomanAUTOSERVIS IČ: 697 28 542671 02 Horní Břečkov 13 DIČ: CZ609 064 738Agrovýkup a.s.Bezručova 1125 IČ: 253 05 107676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ 253 05 107Drůbež – Vysočina spol. s r.o.K Hoře 111 IČ: 262 97 451676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ262 97 451František ZemčíkAutodoprava CZ SPEDICEChelčického 264 IČ: 100 84 304676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ540 801 3325Ferrum s.r.o.Chelčického 260 IČ: 499 68 947676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ499 68 947BaN STAV s.r.o.Růžová 946 IČ: 255 15 683675 31 Jemnice DIČ: CZ255 15 683AUTO KELLYAUTOSERVISDušan Matuška IČ: 456 62 487Hrádek 513 DIČ: CZ670 406 1463EMPO, spol. s r.o.U Černého mostu 1029 IČ: 469 71 807675 31 Jemnice DIČ: CZ469 71 807ZEOS Vesce s.r.o.Sídlo Vesce IČ: 494 52 703676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ494 52 703Auto Kudláček spol. s r.o.sídlo Nová 523675 51 Jaroměřice n.Rok. IČ: 268 92 219Provozovna: Poděbradova 1127 DIČ: CZ268 92 219Bedřich FendrichAUTOSERVISPražská 40 IČ: 724 53 028669 02 Znojmo DIČ: CZ 760 121 470918


Obor: Kuchař – číšníkRUMBURAK s.r.o.Bítov 106 IČ: 283 32 814671 10 Bítov DIČ: CZ283 32 814Hotel BERMUDATOSKANA, s.r.o.Marianské náměstí 10 IČ: 607 06 147669 02 Znojmo DIČ: CZ 607 06 147Petr SOLARhostinská činnostDukelských bojovníků 3298/130 IČ: 759 73 243671 81 ZnojmoRESTAURACE, PENZION, STUDIOVENUŠE Mor.BudějoviceNám. Míru 52 IĆ: 499 58 933676 02 Moravské BudějoviceMateřská škola Moravské BudějoviceFišerova 1340 IČ: 750 23 644676 02 Moravské BudějovicePENZION, RESTAURACE, KAVÁRNAU TESAŘŮBítov 101 IČ: 456 64 595641 10 BítovMilada ChytrováJídelna Šebkovice IČ: 725 09 465675 45 ŠebkoviceEuroDejv s.r.o.Mladoňovice 12 IČ: 277 22 015675 32 Třebelovice DIČ: CZ277 22 015Erbovní vinárnaHUPRA s.r.o.Provozovna: Purcnerova 60 IČ: 255 30 658676 02 Mor.Budějovice DIČ: 255 30 658Restaurace u PavelcůZdeněk PavelecŠtířaty 146 IČ: 133 99 055671 02 Štítary DIČ: CZ660 318 0848Restaurace BOWLINGTyršova 682 IČ: 686 61 886676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ580 829 163219


GASTRO – TM s.r.o.,provozovna Hostimrestaurace Grešlové Mýto IČ: 607 01 960671 54 HostimTomáš PokornýProvoz: Motorest na Formanské poštěGrešlové Mýto 23 IČ: 628 41 777671 56 Grešlové MýtoZákladní školaHavlíčkova 933 IČ: 474 38 487676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ474 38 487Josef ČermákMánesova 1507 IČ: 628 52 221676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ671 010 1607ing. Bronislav ValaValeč 217,675 53místo podnikání: Dražka 624 IČ: 415 49 007675 55 Hrotovice DIČ: CZ581 105 1224Marcela LesslováKomenského 34 IČ: 130 72 676675 51 Jaroměřice n. Rok. DIČ: CZ430 320 426Základní škola T.G.Masarykanám. Svobody 903 IČ: 474 43 456676 02 Moravské BudějoviceGrand HOTEL OPERA, s.r.o.Komenského 996 IČ: 282 68 806675 51 Jaroměřice n. Rok. DIČ: CZ282 68 806RESTAURACE A PENZIONLadislav SaniceÚdolní 222 IČ: 628 53 333675 31 Jemnice DIČ: CZ680 828 1678NEKON s.r.o.Husova 115 IČ: 282 69 306675 31 Jemnice DIČ: CZ282 69 306Aleš Kasalna Podolí 305 IČ: 632 42 761675 31 Jemnice DIČ: CZ720 112 1454Restaurace GRANDnám. Míru 12 IČ: 185 38 924676 02 Moravské Budějovice20


SANTÉ ZN, spol. srov.o.MOTOREST E*59Oblekovice 361 IČ: 607 43 204671 81 ZnojmoObor: Mechanik-seřizovač + zámečník + obráběč kovů + elektrikářBAST s.r.o.K Hoře 1339 IČ: 433 71 884676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ433 71 884BUDEST, s.r.o.Srázná 444 IČ: 253 07 363676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ253 07 363Libor MARZámečnictví, kovoobráběníBlížkovice 93 IČ: 456 63 891671 55Ferrum s.r.o.Chelčického 260 IČ: 499 68 947676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ499 68 947KOVO Stehlík s.r.o.Jevišovice 420 IČ: 276 74 304671 53 Jevišovice DIČ: CZ276 74 304KOVOVÝROBAMezník s.r.o.Znojemská 607 IČ: 269 45 207675 55 Hrotovice DIČ: CZ269 45 207ELEKTROOPRAVNA SPDVelká brána 773 IČ: 461 82 471675 31 Jemnice DIČ: CZ480 417 455METALKOV MB s.r.o.Gagarinova 1102 IČ: 255 07 770676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ255 07 770MOTORPAL, a.s.Personální útvarTopolová 816 IČ: 276 22 819675 31 JemniceZnojemské strojírny, s.r.o.Tovární 11 IČ: 469 72 315670 11 Znojmo DIČ: CZ 469 72 31521


Obor: Obchodník + prodavačBedřich NěmecNám. ČSA 58 IČ: 130 70 142676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ 6401200971BILLAul. Husova676 02 Moravské BudějoviceIng. František VečeřaJiráskova 337 IČ: 756 54 199676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ 6611160798 Město Jaroměřice n.Rok. IČ: 002 89 507675 51 Jaroměřice n. Rok. JATKA MS s.r.o.Kosinova 220 IČ: 279 05 977676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ27905977ZOD, družstvo675 45 Šebkovice DIČ: CZ 00140392Svoboda BohumilDům obuvi1. máje 880 IČ: 653 32 865676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ 5609271646MARCO sport, s.r.o.Provozovna TřebíčKomenského nám. 141/5 IČ: 262 90 081674 01 TřebíčFrantišek BláhaBudkov 41 IČ: 440 62 362675 42 Budkov DIČ: CZ 5612020788Marie ČechováMAJKABlížkovice 302 IČ: 463 25 841671 55 Blížkovice DIČ: CZ 5456262427Marie SmetanováMojmírova 440 IČ: 757 60 169676 02 Moravské Budějovice JMB družstvo IČ: 00032301- 245 Mor. Budějovice- 410 Mor. Budějovice- 441 Jaroměřice n. Rok.- 520 Jemnice- 540 Mor.Budějovice22


CM Coorex Mart s.r.o.Nám. Míru 2 IČ: 285 86 344676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ 28586344 MiniMax Jemnice s.r.o.V Ráji 175 IČ: 276 94 585675 31 Jemnice DIČ: CZ 27694585Smíšené zboží Trojanprovozovna UherčiceJana Kroupová, Vratěnín 103 IČ: 718 52 310671 07 Vratěnín DIČ: CZ 8158044972Karel MakovičkaProdej jízdních kol a sportovních potřebHusova 165Jaroměřice n.Rok. IČ: 454 31 671675 51Smíšené zbožíMarie FicováJakubov 21 IČ: 685 95 221675 44 Lesonice DIČ: CZ 5754221022ELEKTRA ELMAN s.r.o.nám. Míru 4(provozovna Hostim 172) IČ: 685 95 221676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ46975811KauflandTřebíč IČ: 25110161KauflandZnojmo IČ: 25110161 Potraviny Chalupa IČ: 628 53 481Slavonice23


Výsledky vzdělávání žáků SŠ řemesel a služeb Moravské BudějoviceMaturitní zkoušky:Maturitní zkoušky byly zahájeny 13. dubna 2010 písemnou částí, která proběhlav budově SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice dle plánu maturitních zkoušek. Celkempracovaly tři zkušební komise, jejíž členové jsou z řad učitelů pro TV na SŠřs. Předsedovézkušebních komisí byli jmenováni Krajským úřadem Jihlava. Praktické zkoušky a ústnízkoušky proběhly na SŠřs Moravské Budějovice dle rozpisu MZ.Třída Obor PočetžákůMS4SŠ2PSŠ2ESŠ3DProspěliProspělisvyznamenánímNeprospěliZkouškunekonaliMechanikseřizovač19 10 - 1 8Podnikánídenní18 9 - 3 6formaElektrotechnika 13 4 2 - 7Podnikání –dálková forma14 14 - - -24


Závěrečná zkouškaZávěrečné zkoušky byly zahájeny 1. června 2010 písemnou částí, která proběhla v budováchSŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice dle plánu závěrečných zkoušek. Celkem pracovaly čtyřizkušební komise, jejíž členové jsou z řad učitelů pro TV a OV na SŠřs . Předsedové zkušebníchkomisí byli jmenováni Krajským úřadem Jihlava. Praktické zkoušky proběhly na pracovištích SŠřsu oboru prodavač na pracovišti Jednota M. Budějovice. Ústní zkoušky proběhly na SŠřs Mor.Budějovice dle rozpisu ZUZ.Třída Obor PočetžákůAP3EOZS3automechanikprodavačelektrikářOpravářzemědělskýchstrojůProspěliProspělisvyznamenánímNeprospěliZkouškunekonali19 15 3 1 -7 6 1 - -5 4 1 - -17 16 1 - -ZOK3zámečník 14 12 2 - -obráběč kovů 17 17 - - -KČ3 kuchař-číšník 27 20 5 - 225


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPřijímací řízení do prvních ročníků studijních a učebních oborů.Kritéria přijímacího řízení – školní rok 2009/20101. Maturitní obory:- Mechanik seřizovač- Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov- ObchodníkHlavní kritéria přijímacího řízení:Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu za první pololetí9. ročníku základní školy.Pomocná kritéria přijímacího řízení:Při rovnosti průměrného prospěchu uchazečů podle hlavního kritéria budou uchazečirozděleni podle pomocných kritérií v tomto pořadí:1. kritérium - prospěch z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku základní školy2. kritérium - prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku základní školy3. kritérium - prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku základní školy4. kritérium - průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku na základní škole2. Nástavbové obory :- Podnikání- ElektrotechnikaHlavní kritéria přijímacího řízení:Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu za první pololetí3. ročníku učebního oboru střední školy.Pomocná kritéria přijímacího řízení:Při rovnosti průměrného prospěchu uchazečů podle hlavního kritéria budou uchazečirozděleni podle pomocných kritérií v tomto pořadí:1. kritérium - prospěch z matematiky v 1. pololetí 3. ročníku střední školy2. kritérium - prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 3. ročníku střední školy3. kritérium - prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí 3. ročníku střední školy4. kritérium - průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole26


3. Učební obory :- Automechanik- Zámečník- Obráběč kovů- Elektrikář- silnoproud- Opravář zemědělských strojů- Kuchař –číšník pro pohostinství- Prodavač pro smíšené zboží- Krejčí- InstalatérHlavní kritéria přijímacího řízení:Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu za první pololetí9. ročníku základní školy.Pomocná kritéria přijímacího řízení:Při rovnosti průměrného prospěchu uchazečů podle hlavního kritéria budou uchazečirozděleni podle pomocných kritérií v tomto pořadí:1. kritérium - prospěch z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku základní školy2. kritérium - prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku základní školy3. kritérium - prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku základní školy4. kritérium - průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku na základní škole27


Do denního studia do 1. ročníku bylo podáno celkem 252 přihlášek, z toho 80 žákůnastoupilo do 3 tříletých oborů zakončených výučním listem a 31 žáků do 4 letéhostudijního oboru zakončeného maturitní zkouškou.Do denního nástavbového studia bylo podáno 88 přihlášek, z toho 60 žákůnastoupilo. Do dálkové formy studia při zaměstnání pro absolventy učebních oborů bylopodáno 45 přihlášek, z toho 38 žáků nastoupilo.Seznam žáků, kteří nastoupili na SŠřs, ke dni 1.9.2010Obor Kód oboru CelkemMechanik instalatérských a elektrotechnickýchzařízení budov 39-41-L/002 12Obchodník 66-41-L/01 19Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 17elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 10instalatér 36-52-H/01 16opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 24kuchař-číšník 65-51-H/01 13Elektrotechnika 26-41-L/501 30Podnikání 64-41-L/51 30Podnikání-dálkové st. 64-41-L/51 3828


AP1Přehled počtu žáků ve třídách školní rok 2009/2010Třída Obor Celkem-začátek23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel66-51-H/01 Prodavačšk. roku188Celkem-konecšk. roku149KČ1 65-51-H/01 Kuchař-číšník 23 20OZS1 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 21 19ZE1 23-51-H/01 Strojní mechanik26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud1811810OMI166-41-L/01 Obchodník39-41-L/002 Mechanik inst. a el. zařízení budov18141612MS1 23-45-L/001 Mechanik seřizovač 25 24A2 23-68-H/001 automechanik 17 18KČ2 65-51-H/002 kuchař-číšník pro pohostinství 28 25OZS2 41-55-H/003 opravář zemědělských strojů 30 29ZOK2 23-51-H/001 zámečník191923-56-H/001 obráběč kovů1313MS2 23-45-L/001 mechanik seřizovač 25 23OMS2 66-41-L/008 obchodník23-45-L/001 mechanik seřizovač219177AP323-68-H/001 automechanik66-51-H/004 prodavač pro smíšené zboží178197KČ3 65-51-H/002 kuchař-číšník pro pohostinství 27 15ZOK323-51-H/001 zámečník23-56-H/001 obráběč kovů13171417EOZS3 26-51-H/003 elektrikář-silnoproud41-55-H/003 opravář zemědělských strojů520519MS3 23-45-L/001 mechanik seřizovač 15 15O3 66-41-L/008 obchodník 18 19MS4 23-45-L/001 mechanik seřizovač 19 19SŠ1P 64-41-L/524 podnikání 32 16SŠ1E 26-41-L/501 elektrotechnika 29 12SŠ2E 26-41-L/501 elektrotechnika 13 13SŠ2P 64-41-L/524 podnikání 18 18SŠ1-Da 64-41-L/524 podnikání 2728SŠ1-Db 64-41-L/524 podnikání 30SŠ3-D 64-41-L/524 podnikání 15 14Celkem 641 54329


Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010:Název akce Termín Místo účastníciŠkolení - občanská nauka 17.8.2009 - OlomoucMgr. Hana Doležalová19.9.2009Školení SAS 8.10.2009 Brno Ing. František AntonínŠkolení 16.10.2009 Brno Ing. Marta BauerováŠkolení český jazyk – státní 23.11.2009 Třebíč, SŠ stavební Mgr. Dana HermanovámaturitaTřebíčŠkolení německý jazyk-státní 24.11.2009 Jihlava Mgr. Dana NekulovámaturitaŠkolení český jazyk-státnímaturita30.11.2009 Třebíč Mgr. Marie PlačkováŠkolení anglický jazyk-státnímaturitaŠkolení německý jazyk-státnímaturitaŠkolení český jazyk-státnímaturitaŠkolení český jazyk-státnímaturitaŠkolení anglický jazyk-státnímaturitaŠkolení anglický jazyk-státnímaturita4.12.2009 Jihlava Ing. Dana Hrdá, PetraKovářová14.12.2009 Jihlava Mgr. Dana Nekulová,Helena Svobodová14.12.2009 Třebíč Mgr. Dana Hermanová4.1.2010 Třebíč Mgr. Marie Plačková6.1.2010 Jihlava Petra Kovářová12.1.2010 Jihlava Ing. Dana HrdáSeminář český jazyk 18.2.2010 Brno Ing. Dana Hrdá a PetraKovářováŠkolení český jazyk-státnímaturitaŠkolení německý jazyk-státnímaturitaŠkolení anglický jazyk-státnímaturitaŠkolení anglický jazyk-státnímaturitaŠkolení český jazyk-státnímaturita23.2.2010 Třebíč Mgr. Dana Hermanová26.2.2010 Jihlava Mgr. Dana Nekulová,Helena Svobodová3.3.2010 Jihlava Petra Kovářová9.3.2010 Jihlava Ing. Dana Hrdá9.3.2010 Třebíč Mgr. Marie PlačkováŠkolení elektro 11.3.2010 Jihlava Ladislav VlkŠkolení německý jazyk-státní 26.3.2010 Jihlava Mgr. Dana Nekulová,30


maturitaHelena SvobodováInovativní výuka8.4.2010 Třebíč Mgr. Dana Nekulováv anglickém a německémjazykuŠkolení anglický jazyk-státní 9.4.2010 Jihlava Ing. Dana HrdámaturitaŠkolení – český jazyk 9.4.2010 Brno Mgr. Marie PlačkováŠkolení ředitelů 16.6.2010 Telč Ing. Jaroslav DoležalŠkolení –finanční gramotnost 16.6.2010 Brno-ZŠ, nám. Míru3Ing. Marta Bauerová,Ing. Yvona Švaříčková31


Vzdělávání a kulturní akce žáků ve školním roce 2009/2010:Název akce Termín Místo účastníciSeznamovací kurz pro 7.9.2009- Kosová u Mor. žáci 1. ročníků1. ročníky8.9.2009 BudějovicStrojírenský veletrh-exkurze 18.9.2009 BVV Brno OZS2, Z3, OK3Exkurze Znojmo 24.9.2009 Znojmo MS2, OMS2Didakta veletrh vzdělávání 21.10.2009 Třebíč JanoušekTurnaj v kopané SŠ 21.10.2009 Třebíč žáci SŠřsMuzeum O. Březiny 22.10.2009 Jaroměřice nad MS3RokytnouBazilika-exkurze 22.10.2009 Třebíč SŠ2PPolní den Jemnice 23.10.2009 Jemnice OZSSeznámení s památkami 24.10.2009 Třebíč OMS2, O3UNESCO-exkurzeVeletrh vzdělávání SŠ 5.11.2009 Znojmo žáci SŠřs, JanoušekKurz první pomoci pro žáky 13.11.2009 Učebna č. 1- SŠřs KČ2, OMS2Kurz první pomoci pro žáky 1.12.2009 Učebna č. 1-SŠřs OZS2, MS2Den otevřených dveří 3.12.2009 všechny budovy SŠřs všichni zaměstnanciOdborná exkurze 4.12.2009 Hrotovice, JevišoviceExkurze Praha-parlament 9.12.2009 Praha SŠ2P, SŠ2E, MS3České republikyKurz první pomoci pro žáky 11.12.2009 Učebna č. 1-SŠřs A2, ZOK2Mikrosonda help 1 testování– státní maturita15.12.2009 Učebny SŠřs-Dobrovského 10žáci mat. ročníkůPoznávací zájezd do Vídně 15.12.2009 Vídeň žáci SŠřsMikrosonda help 1 testování 16.12.2009 Učebny SŠřs- žáci mat. oborů– státní maturitaDobrovského 10Sportovní den 18.12.2009 SokolovnaM.BudějoviceSportovní den 21.12.2009 Sokolovna m.BudějoviceSŠ1E, SŠ1P,SŠ2E,SŠ2P, ZOK3, EOZS3,AP3, KČ3,žáci 1. a 2. ročníkůMuzikál Bídníci 11.1.2010 Městské divadlo Brno žáci SŠřsVývoj světové rockové 13.1.2010 Kinosál Mor. žáci SŠřshudby od 50. let současnostBudějoviceLyžařský kurz 31.1.2010- Lipnožáci SŠřs6.2.2010Maturitní ples – školní 20.2.2010 Městské kultur. stř. žáci a zaměstnanci32


Soutěž odbornýchdovedností mechanikseřizovačMor.Budějovice SŠřs1.3.2010 Žďár nad Sázavou MS2Turnaj v sálové kopané SŠ 3.3.2010 SŠ Dačice žáci SŠřsVeletrh SALIMA 5.3.2010 BVV Brno KČ1, KČ2Soutěž odborných24.3.2010 SPŠ Třebíč E3, E2dovedností elektroAgrotech Brno 24.3.2010 BVV Brno OZS2Sporotovní den- turnaj veflorbalu a stolním tenisuObchodní domy IKEA –odborná exkurzeExkurze Bosch Jihlava-NCstroje30.3.2010 Sokolovna M. žáci SŠřsBudějovice7.4.2010 Brno OMs2, O312.4.2010 Jihlava MS1, OMS2, MS3Veletrh elektro Ampér Praha 14.4.2010 Praha SŠ1E, SŠ2ESoutěž odbornýchdovedností, obchodníkSoutěž odbornýchdovedností automechanikVývoj divadla v průběhustaletí20.4.2010 Jihlava žáci uč. a st. oboruprodavač a obchodník21.4.2010 Jihlava žáci uč. oboruautomechanik29.4.2010 Kinosál sokolovna žáci SŠřsExkurze-výroba automobilů 3.5.2010 Kvasiny žáci uč. oboruautomechanikThe Aktion preventivníprogram BESIP4.5.2010 Beseda MěKS Mor.Budějovicežáci SŠřsExkurze TOS Kuřim 11.5.2010 Kuřim ZOK2, ZOK3Exkurze Gastroden 12.5.2010 Velké Meziříčí KČ1, KČ2Exkurze Bosch –Manu 19.5.2010 Jihlava, Nová Ves MS2, OMS2, MS3HummelAutosalon BVV Brno 8.6.2010 Brno A1,A2Exkurze na vodní elektrárnu 14.6.2010 MS3Školní výlet 17.6.2010 Vranov nad Dyjí SŠ1POdborná exkurze 21.6.2010 Znojmo Egston aŠtítaryE1 a E233


Další činnost SŠ řemesel a služeb Mor. BudějoviceSvářečská škola – základní metodyČísloprotokoluMetoda Obor PočetúčastníkůcelkemZ tohodospělých149 ZP 81-2 1.1 OZS 2 10 0150 ZP 81-2 1.1 OZS 2 9 0151 ZP 81-2 1.1 OZS 2 10 0152 ZP 81-2 1.1 Z 2 7 0153 ZP 81-2 1.1 Z 2 9 0160/ZP ZP 81-2 1.1 A 3 8 0161/ZP ZP 81-2 1.1 A 3 8 0162/ZP ZP 81-2 1.1 E 3 5 0154 ZK 135.1 OZS 2 12 0155 ZK 135.1 Z 2 10 0156 ZK 135.1 OZS 2 11 0159 ZK 135.1 OZS 2 10 0157 ZK 135.1 Z 2 9 1158 ZK 135.1 cizí 6 6160 ZK 135.1 cizí 3 3160 ZK 311.1 cizí 1 1Celkem ZP 81-2 1.1 66 0Celkem ZK 135.1 61 10Celkem ZK 311.1 1 134


Svářečská škola – přezkoušení svářečůProtokol Počet osob Počet metod168 26 49169 20 34170 20 37171 11 21172 58 101173 33 54174 17 34175 27 50176 31 55177 15 28178 7 13179 3 5180 13 26181 20 37182 27 47Celkem 328 59135


AutoškolaKurzčísloPočetOsobSkupina“A“ Skupina“B“ Skupina“C“ Skupina“T“1/09 20 1 20 16 02/09 17 2 17 17 13/09 26 0 0 0 26Celkem 63 3 37 33 27Barmanský kurzBarmanský kurz proběhl v době od 05.10.2009 – 09.10.2009 pro obor Kuchař-číšník2.ročník, počet žáků 14, instruktor p. Holík František.Vyřezávání ovoce a zeleninyVyřezávání ovoce a zeleniny proběhlo dne 12.03.2010 pro obor Kuchař-číšník1.-3.ročník v počtu 20 žáků. Instruktor p. Beran David.Střední škola řemesel a služeb Moravské BudějoviceTovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice36


IČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117webové stránky školy: www.ssrs.cz, e-mail: ssrs@ssrs.czZákladní údaje o hospodaření v roce 2010Pedagogičtí pracovníci Odborná PedagogickáPřijaté příspěvky a dotace na provoz celkem 36,814.543,--v tom: přímé NIV celkem UZ 33353 29.288.000,--pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 UZ 33026 11.832,--provozní NIV celkem 7.495.000,--příjmy z prodeje majetku 19.711,--Náklady hlavní činnost doplňková činnostSpotřeba materiálu 3,144.177,96 130.228,11Spotřeba energie 2,811.447,60 77.389,20Opravy a udržování 103.979,18 5.490,--Cestovné 25.078,-- 0Náklady na reprezentaci 9.968,61 0Ostatní služby 2,367.788,31 67.316,40Mzdové náklady 21,735.645,-- 154.110,--Zákonné sociální pojištění 7,216.092,-- 20.220,--Jiné sociální pojištění 89.133,-- 264,--Zákonné sociální náklady 417.734,-- 0Jiné sociální náklady 72.951,-- 0Jiné daně a poplatky 10.470,-- 0Odpisy dlouhodobého majetku 1,445.609,50 0Ostatní náklady z činnosti 41.261,-- 0Ostatní finanční náklady 199.707,-- 5.726,--Celkem náklady 39,691.042,16 460.743,71Výnosy hlavní činnost doplňková činnostVýnosy z prodeje vlastních výrobků 657.414,-- 0Výnosy z prodeje služeb 1,951.455,50 605.839,--Výnosy z pronájmu 145.524,-- 0Jiné výnosy z vlastních výkonů 3.525,-- 0Čerpání fondů 23.310,81 0Ostatní výnosy z činnosti 93.699,66 0Úroky 1.570,19 0Celkem výnosy 36.691.042,16 605.839,--ZISK 0 145.095,29SOU řemesel a služeb Vzdělání Aprobace (obor) Pedagogická Praxe v oboru způsobilost způsobilostMoravské Budějovice praxe dle vyhlášky MŠMT ČR37


č. 139/1997 Sb.Ing. Marta Bauerová VUT BRNO DPS obor Ekonomika 16 7 ANO ANOfakulta strojníMgr.PedagogičtíHana DoležalovápracovníciUJEP BRNO Občanská nauka 26 xOdbornáANOPedagogickáANOfak. Pedagogická pro 5 - 12 roč.Tělesná výchovaIng. Ludmila Bílá VUT Brno DPS obor Mikroelektronika 6 x ANO ANOfakulta elektronickáIng. Antonín František VŠDS ŽILINA DPS obor Ekonomika 24 4 ANO ANOfakulta ekonomikyMgr. Dana Hermanová PEDAGOGICKÁ FAKULTA Český jazyk 27 x ANO ANOv OSTRAVĚ pro 5 - 12 roč.DějepisIng. Dana Hrdá VŠ TEXTILNÍ V LIBERCI DPS obor Technologie 17 10 ANO ANOIng. František Lustig VUT BRNO DPSfakulta strojnítextilu a oděvnictvíobor Strojírenskátechnologie 15 8 ANO ANOKarel Dočkal SPŠE - Jihlava DPS odborné předměty 8 21 NE ANOv oboru elektroMgr. Dana Nekulová UJEP BRNO Ruský jazyk 31 x ANO ANOfak. Pedagogická pro 5 - 12 roč.Občanská naukaVlastislava Písařovicová SPŠ ODĚVNÍ PROSTĚJOV DPS obor Výroba oděvů a prádla 16 20 NE ANOMgr. Marie Skoumalová UJEP BRNO Matematika 30 x ANO ANOfak. Pdagogická pro 5 - 12 roč.FyzikaIng. Yvona Švaříčková VŠE PRAHA DPS obor Ekonomika služeb 21 6 ANO ANOfakulta obchodnía cest. RuchuDPS- doplňující pedagogické studiumpedagogická praxe+praxe v oboru = celkové odpracované rokyTeoretická výukaTeoretická výukaSOU řemesel a služeb Vzdělání Aprobace (obor) Pedagogická Praxe v oboru způsobilost způsobilost38


Moravské Budějovice praxe dle vyhlášky MŠMT ČRč. 139/1997 Sb.Ing. Bohuslav Binder VUT BRNO DPS Technologie 22 4 ANO ANOfakulta strojníIng. Milena Fučíková VŠZ BRNO DPS Mechanizace 31 x ANO ANOzemědělstvíIng. Jaroslav Kuba VŠZ BRNO DPS Mechanizace 24 2 ANO ANOzemědělstvíMgr. Jiří Zyblikiewicz UK PRAHA Tělesná výchova a sport 6 x ANO ANOfakulta tělesné výchovy a sportuMgr. Marie Plačková UJEP BRNO Ruský jazyk 25 x ANO ANOČeský jazyk, Občanskáfakulta pedagogickánaukaMgr. Emilie Řiháčková MU BRNO DPS speciální pedagogika 17 13 NE ANOfakulta pedagogickáHelena Svobodová SVVŠ MOR. BUDĚJOVICE cestovní ruch 19 21 NE NESEŠ Karlovy VaryBožena Pavlíková SEŠ Třebíč DPS Všeobecná ekonomika 19 24 NE ANOIng. Jana Kacetlová ANO ANOIng. Martin Veselý MZLU BRNO obor provoz techniky 10 x ANO ANOfakulta agronomickáDPSPetra Kovářová Střední odborná škola Mor. Budějovice rodinná škola 2 x NE NEIng. Jiří Šálek VŠZ BRNO obor lesní inženýrství 27 x ANO ANOMgr.Vítězslav Svobodafakulta lesního inženýrstvíPF České BudějoviceDPSobor fyzika - základytechniky 29 x ANO ANODPS- doplňující pedagogické studiumpedagogická praxe + praxe v oboru = celkové odpracované rokyMoravskéPedagogičtíBudějoviceč. 139/1997 Sb.pracovníci Odborná PedagogickáKarel DočkalStřední školyČST Olomouc - výuční list - elektromontér rozvod.zařízeníVzděláníelektromontér rozvodný zařízeníAprobace (obor)8Pedagogická21Praxe v oboruANOzpůsobilostANOzpůsobilostřemesel a služebSPŠ Jihlava - maturitní zkouškapraxe dle vyhlášky MŠMT ČR39


Josef Šplíchal KPS Mor. Budějovice - výuční list - frézař frézař 31 13 ANO ANOSPŠS Třebíč - maturitní zkouškaVŠ BrnoDPSKarel Janoušek KPS Mor. Budějovice - výuční list - strojní zámečník strojní zámečník 24 3 ANO ANOSOUs Mor.Budějovice - výuční list - prodavačprodavačSOUs Mor.Budějovice -maturitní zkouškaVUT BrnoDPSVěra Kaňková SOUs Mor. Budějovice - výuční list - prodavač prodavač 15 22 ANO ANOSEŠ Třebíč - maturitní zkouškaČVUT BrnoDPSBohumil Krištof ÚSO - SPŠS TŘEBÍČ DPS soustružník kovů 9 25 ANO ANOVáclav Pokorný KPS Mor.Budějovice - výuční list - strojní zámečník strojní zámečník 23 16 ANO ANOSOU Třebíč - výuční list - intalatérinstalatérSPŠS Třebíč - maturitní zkouškaVUT BrnoDPSKarel Smetana SOUz Třebíč - výuční list - opravář zemědělských strojů opravář zem.strojů 35 3 ANO ANOSOUs Mor.Budějovice - výuční list - elektromechanik strojů azařízeníelektrom.stroj. a zařízeníSZTŠ Litomyšl - maturitní zkouškaVŠ zemědělská BrnoDPS1Ladislav Vlk OSP Třebíč - výuční list - provozní elektormontér provozní elektromontér 17 20 ANO ANOSŠPP Mor. Budějovice - maturitní zkouškaVUT BrnoDPSLibor Říha ČSAD Brno - výuční list - automechanik automechanik 27 3 ANO ANOSPŠ SŽ Břeclav - maturitní zkouškaVŠ zemědělská BrnoDPSLadislav Slabý SPŠS Pelhřimov - maturitní zkouška strojní zámečník 29 11 ANO ANOMotorpal Jemnice - výuční list - strojní zámečníktraktorista mechanizátorSOUz Jihalva - výuční list - traktorista mechanizátorVŠ zemědělská BrnoDPSJan Svoboda ČSAD Brno - výuční list - automechanik automechanik 17 16 ANO ANOSPŠ Třebíč - maturitní zkouškaMZLU BrnoDPSVlasta Slabá RJ Třebíč - výuční list - kuchařka kuchařka 11 16 ANO ANOSHŠ Brno - maturitní zkouškaUK PrahaDPSDPS- doplňující pedagogické studiumpedagogická praxe+praxe v oboru = celkové odpracované roky40


Pedagogičtípracovníci Odborná PedagogickáStřední školy Vzdělání Aprobace (obor) Pedagogická Praxe v oboru způsobilost způsobilostřemesel a služeb praxe dle vyhlášky MŠMT ČRMoravské Budějoviceč. 139/1997 Sb.Karel Tichý ČAO Brno - výuční list - karosář karosář 17 30 NE NETomáš Dolejský SOUz Moravské Budějovice - výuční list klempíř pro strojní výrobu klempíř 3 4 ANO ANOSOUz Moravské Budějovice - výuční list opravář zemědělskýchstojůopravář zemědělských strojůSOU řemesel a služeb M.B. - maturitní zkouška - provoznítechnikaPF Hradec KrálovéDPSJaroslav Jahoda Šmeralovy závody Brno - výuční list - soustružník kovů soustružník kovů 18 27 ANO ANOSOUs Mor.Budějovice - maturitní zkouškaUK PrahaDPSČestmír Malý ZOU Třebíč - výuční list- opravář zem.strojů opravář zemědělských strojů 28 17 ANO ANOSZTŠ Ivančice - maturitní zkouškaVŠ zemědělská BrnoDPSDana Durdová SOU Batelov - výuční list - kuchařka-servírka kuchařka - servírka 6 21 ANO ANOSŠPP Praha - maturitní zkouškaUK Praha DPSJaroslavaDoležalová SOUz Mor.Budějovice - výuční list chovatel hospod.zvířat chovatel hospodářských zvířat 28 8 ANO ANOSZTŠ Třebíč - maturitní zkouškaVŠ zemědělská BrnoDPSFrantišek Mikýsek ZOU Mor. Budějovice opravář zemědělských strojů 16 28 NE NEFrantišek Nesnídal KPS Mor.Budějovice soustružník kovů 32 13 ANO ANOSVVŠ Mor. Budějovice- maturitní zkouškaSPŠ Jihlava - maturitní zkouškaPF BrnoDPSIng. FrantišekChvátal SZTŠ Ivančice - maturitní zkouška mechanizace zemědělství 16 12 ANO ANOVŠ zemědělská Brno - státní zkouška - mechanizace zemědělstvíMZLU BrnoDPSIVV Mze ČR - funkční studiumIng. Jan Tuček SOU strojírenské Mor. Budějovice - výuční list strojní mechanik 2 2 ANOSPŠ strojnická v Třebíči - maturitní zkouškastrojírenstvíVysoká vojenská škola pozemního vojskaekonomika a managementPavel KovárníkSOU zemědělské v Třebíči - výuční listSOU zemědělské v Třebíči - maturitní zkouška podnikání v oboru strojírenství -mechanik opravář zem.technikou 2 11 ANOmech. oravář zem. strojůDPS- doplňující pedagogické studiumpedagogická praxe+praxe v oboru = celkové odpracované roky41


Technicko-ekonomický úsekJméno a příjmení PROFESE VZDĚLÁNÍMarie Sochnová vedoucí technicko-ekonomického úseku ÚSO - Gymnázium Mor. BudějoviceSEŠ JihlavaLenka Muzikářová účetní ÚSO - SVVŠ Mor. BudějoviceSPŠS BrnoMiroslava Zyblikiewiczová účetní Střední - Ekonomická škola Třebíčhospodářská administrativaHana Nahodilová mzdová účetní ÚSO - SEŠobor všeobecná ekonomikaBěla Přibylová sekretářka ÚSO - SEŠ Znojmoobor všeobecná ekonomika42


Školní kuchyněJméno a příjmení PROFESE VZDĚLÁNÍLudmila Lusková vedoucí školní kuchyně OU Batelovkuchařka - servírkaJana Škodová vedoucí kuchařka SOU Batelovkuchařka - servírkaMária Ungerová kuchařka Slovenský hodváb, n.p. Senicaúpravářka chemických vlákenLadislava Prokopová kuchařka Restaurace v Tábořekuchař- kuchařkaMartina Bendová kuchařka SOU Batelovkuchařka - servírka43


Provozně obsluhující pracovníciJméno a příjmení PROFESE VZDĚLÁNÍHana Portová skladnice ÚSO - SEŠ Znojmoobor ekonomika spojůBohumil Fučík školník - údržbář SO - Československé automobilové opravny Brnovýuční list - automechanikPavol Gorel topič SO - SOU obchodné Košicevýuční list - kuchařSvobodováLadislava uklízečka ÚSO - Gymnázium Mor. BudějovicePeterováKvětoslava uklízečka SO - ZGK Třebíčvýuční list - úpravářka a řetízkovačka punčochFukalová Ilona uklízečka základní školaBohumil Komenda školník - údržbář SO - KPS Mor. Budějovicevýuční list - frézařMilada Mrkosová uklízečka základní školaAlena Gallovábezpečnostnípracovník SO - OPP Třebíčvýuční list - dámská krejčováMarie Fučíková uklízečka SO - OPP Třebíčvýuční list - dámská krejčová44


VychovateléJméno a příjmení PROFESE VZDĚLÁNÍFrantišek Trnka vedoucí vychovatel ÚSO - Gymnázium Mor. BudějoviceSPgŠ Boskoviceobor vychovatelstvíJitka Bočková vychovatelka ÚSO - Gymnázium Mor. BudějoviceSPgŠ Boskoviceobor vychovatelstvíMarie Csandalová vychovatelka ÚSO - Gymnázium Mor. BudějoviceMU v Brně fakulta pedagogická - DPSPředmětové komise na školní rok 2009-201045


Služby /prodavač,kuchař-číšník /Předseda: Ing. Yvona ŠvaříčkováČlenové: Mgr.Emílie Řiháčková , Ing. Bauerová Marta, Dana Durdová, Božena Pavlíková,Karel Janoušek, Věra Kaňková, Vlasta Slabá, Jaroslava Doležalová, Ing. Jiří Šálek,Vlastislava PísařovicováAutomechanik a opravářPředseda: Ing. Jaroslav KubaČlenové: Ing. Bohuslav Binder, František Mikýsek, Jan Svoboda, Říha Libor, Jahoda Jar.,Ing. Martin Veselý, Ing. Milena Fučíková, Tomáš DolejskýStrojní / zámečník, obráběč kovů, mechanik seřizovač, mechanik instalatérskýcha elektrotechnických zařízení, instalatér /Předseda: Ing.František LustigČlenové: Josef Šplíchal, Václav Pokorný, Bohumil Krištof, Ing. Bohuslav Binder, KarelDočkal, Jaroslav Jahoda, Pavel Kovárník, Ing. Martin Veselý, Tomáš DohnalElektro / elektrikář, elektrotechnika/Předseda: Ing. Ludmila BíláČlenové: Ladislav Vlk, Karel Smetana, Karel DočkalSpolečensko jazykováPředseda: Mgr. Dana NekulováČlenové: Ing. Dana Hrdá, Mgr. Marie Plačková, Mgr. Dana Hermanová,Mgr. Hana Doležalová, Helena Svobodová, Petra KovářováPřírodovědnáPředseda: Mgr. Marie SkoumalováČlenové: Ing. Jana Kacetlová, Ing. Milena Fučíková, Ing.Antonín František, Ing. Jiří ŠálekTělovýchovnáPředseda: Mgr. Jiří ZyblikiewiczČlenové: František Trnka, Vlastislava PísařovicováPlán exkurzí na školní rok 2009 /201046


ZáříBrno BVV –strojírenský veletrh MS2, ZOK3 BinderŘíjenZemědělská technika v Jemnici OZS2, OZS3 FučíkováVO sklad M. Budějovice O1 KaňkováListopadBast Mor. Budějovice Z1, Z2, Z3 MS1 ŠplíchalHypermarket Olympia Brno O1 ŠvaříčkováParlament ČR Muzeum PČR SŠ1P a 1E ŠvaříčkováČNB Praha SŠ2EP BauerováProsinecPivovar Znojmo,hotel Prestige KČ DurdováÚnorŽďas Žďár nad Sázavou Z1,Z2,Z3 DočkalVeletrh Styl, Kabo Brno P2, P3 ŠvaříčkováBřezenÚřad práce Třebíč 3. ročníky PavlíkováPivovar Znojmo, hotel Prestige Bítov KČ1 DurdováVeletrh fiktivních firem SŠ2EP PavlíkováDubenČistička odpad. Vod M. Budějovice A1, OZS1 Šálek, Mus.Dům O. Březiny Jaroměřice MS3 PlačkováOkresní soud Znojmo/Třebíč/ SŠ1P a 1E ŠvaříčkováBosch Jihlava MS1, MS2 Dočkal, LustigGastroden Hradec Králové KČ ŘiháčkováPraha –Ampér nástavby BíláAutomobilka Kolín A1, A2 BinderKvětenGastrogen Velké Meziříčí KČ1, KČ2, KČ3 ŘiháčkováPolní den /místo bude upřesněno/ OZS1, OZS2 Kuba47


Zemědělská společnost Litohoř OZS2, OZS3 FučíkováProhlídka sklizňových strojů Kámen OZS2, OZS3 FučíkováRozvodna Slavětice, Dukovany SŠ1E BíláVídeň a okolí zájemci NekulováPelhřimov – naučná stezka MS2 DoležalováČervenAutotec Brno A1,A2 VeselýTřidírna odpadu TS Mor. Budějovice A1,ZOK1,OZS1MS1, OMS1 ŠálekPodyjí A1 ŠálekVýchovná skupina č. 148


Poř.číslo Příjmení a jméno Třída1. Bauerová Kateřina SOŠ 1. roč.2. Havlíčková Lucie SOŠ 1. roč.3. Straková Markéta SOŠ 1. roč.4. Jašková Dana SOŠ 1. roč.5. Hynková Marie SOŠ 1. roč.6. Nováčková Anna SOŠ 1. roč.7. Marková Petra SOŠ 2. roč.8. Vaňurová Marta SOŠ 2. roč.9. Smutná Ivona SOŠ 2. roč.10. Rusnáková Lucie SOŠ 2. roč.11. Stehlíková Marie SOŠ 2. roč.12. Melkesová Nela SOŠ 2. roč.13. Vrbová Denisa SOŠ 2. roč.14. Dvořák Radim SŠřs 3. roč.15. Dohn Jakub SŠřs 3. roč.16. Dvořáková Lada SŠřs 3. roč.17. Trojanová Lenka SOŠ 3. roč.18. Misařová Romana SOŠ 3. roč.19. Vágnerová Tereza SOŠ 3. roč.20. Kolářová Veronika SOŠ 3. roč.21. Vlčková Pavlína SOŠ 3. roč.22. Jacková Vladislava SOŠ 4. roč.23. Krúpová Radka SOŠ 4. roč.24. Jilečková Klára SOŠ 4. roč.25. Lukášková Karolína SOŠ 4. roč.26. Sládková Zuzana SOŠ 4. roč.27. Benc Petr SŠřs 4. roč.Vychovatelka Marie CsandalováVýchovná skupina č.249


Poř. Číslo Příjmení a jméno Třída1. Jahn Marek SŠřs 1. roč.2. Kolman Jiří SŠřs 1. roč.3. Krajíček Václav SŠřs 1. roč.4. Ptáčník Martin SŠřs 1. roč.5. Bělovský Martin SŠřs 1. roč.6. Badinka Jakub SŠřs 1. roč.7. Havlík Tomáš SŠřs 1. roč.8. Tran Trung Duc SŠřs 2. roč.9. Sýkora Lukáš SŠřs 2. roč.10. Matika Jan SŠřs 2. roč.11. Ampapa Libor SŠřs 2. roč.12. Dobeš Jaroslav SŠřs 2. roč.13. Straka Filip SOŠ 2. roč.14. Lakatoš Miroslav SOŠ 2. roč.15. Hrubý Vojtěch SOŠ 2. roč.16. Zsagar Marián SŠřs 3. roč.17. Voves Jakub SŠřs 3. roč.18. Dobeš Josef SŠřs 3. roč.19. Munka David SŠřs 3. roč.20. Novák Miroslav SŠřs 3. roč.21. Kubeš Michal SŠřs 3. roč.22. Danko Michal SŠřs 3. roč.23. Jileček Roman SŠřs 3. roč.24. Havlík Vladimír SŠřs 4. roč.25. Svoboda Zdeněk SŠřs 1. N.26. Pokorný Miloš SŠřs 2. N.27. Žák Martin SŠřs 2. N.Vychovatelka Jitka Bočková50


Třída: OMI 1obor: Obchodník,Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budovškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Mgr. Marie Skoumalovápředmětpočet hodin vyučujícíMI Očeský jazyk a literatura 3 3 Mgr. Dana Hermanováněmecký jazyk,anglický jazyk 3 3 H. Svobodová, P. Kovářovádruhý cizí jazyk 0 1 H. Svobodová,P. Kovářovádějepis 2 2 Mgr. Hana Doležalovámatematika 3 2 Mgr. Marie Skoumalováfyzika 2 0 Mgr. Vítězslav Svobodachemie, základy přírodních věd 1 2 Ing. Jana Kacetlovázáklady ekologie,životní prostředí čl. 1 1 Ing.Jiří Šálektělesná výchova 2 2 Mgr.J Zyblikiewicz Písařovicováinformační a kom. technologie 2 2 Ing.Antonín Františekzáklady stavitelství 2 0 Ing. Milena Fučíkovástrojnictví 1 0 Ing.Bohuslav Bindertechnické kreslení 1 0 Ing.František Lustigzáklady elektrotechniky 3 0 Karel Dočkalpísemná komunikace 0 2 Božena Pavlíkováekonomika 0 2 Ing. Marta Bauerováobchodní provoz 0 2 Věra Kaňkovázbožíznalství 0 2 Ing. Yvona Švaříčkováodborný výcvik 6 6 Jan Tuček, Věra Kaňkovácelkem 32 32Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb51


Třída: MS1obor: Mechanik seřizovačškolní rok: 2009/2010třídní učitel Ing. František Lustigpředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 3 Mgr. Dana Hermanováněmecký jazyk,anglický jazyk 3 H. Svobodová,Ing. J. Kacetlovádějepis 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 4 Ing. Jana Kacetlováfyzika 2 Mgr. Vítězslav Svobodachemie 1,5 Ing. Jana Kacetlovázáklady ekologie 1 Ing.Jiří Šálektělesná výchova 2 Mgr.Jiří Zyblikiewiczpráce s počítačem 2 Ing.Antonín Františektechnická dokumentace 2 Ing.František Lustigstrojírenská technologie 2 Tomáš Dohnaltechnologie 2,5 Ing.František Lustigodborný výcvik 6 Jahoda, Dohnal,Šplíchalcelkem 32Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb52


Třída: ZE 1obor: zámečník, elektrikářškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Karel Dočkalpředmětpočet hodin vyučujícíZ Ečeský jazyk a literatura 2 2 Martina Lukšováněmecký jazyk,anglický jazyk 2 2 H.Svobodová, Ing. J. Kacetlováobčanská nauka 1 1 Ing. Jaroslav Doležalzáklady přírodních věd 1 1 Ing. Jiří Šálekmatematika 1 1 Ing. Jana Kacetlovátělesná výchova 1 1 Mgr.Jiří Zyblikiewiczpráce s počítačem 1 1 Tomáš Dohnaltechnické kreslení 2 0 Ing. Milena Fučíkovástrojnictví 2 0 T. Dohnaltechnologie 3 2 T. Dohnal, Karel Dočkalstrojírenská technologie 1,5 0 Ing. Bohuslav Binderelektronika 0 2,5 Ing.Ludmila Bíláelektrické stroje a přístroje 0 3 Karel Dočkalodborný výcvik 15 15celkem 32,5 31,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb53


Třída: KČ1obor: kuchař číšníkškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Mgr. Emilie Řiháčkovápředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 1,5 Mgr.Marie Plačkováněmecký jazyk,anglický jazyk 2 2 H. Svobodová, P. Kovářovádruhý cizí jazyk 1 1 H.Svobodová, P. Kovářováobčanská nauka 1 Vlastislava Písařovicovázáklady přírodních věd 1základy ekologie 1 Ing. Jiří Šálekmatematika 1 Ing.Milena Fučíkovátělesná výchova 1 Písařovicová ,Mgr.Zyblikiewiczpísemná a elektronická komunikace 1 Božena Pavlíkovápotraviny a výživa 1,5 Mgr.Emilie Řiháčkovástolničení 2 Mgr.Emilie Řiháčkováspolečenská výchova 1 Mgr.Emilie Řiháčkovátechnologie 1,5 Mgr.Emilie Řiháčkováodborný výcvik 15 Doležalová, Durdová, Slabá,celkem 31,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb54


Třída: AP1obor: automechanik, prodavačškolní rok: 2009/2010třídní učitel Vlastislava Písařovicovápředmětpočet hodin vyučujícíP Ačeský jazyk a literatura 1,5 1,5 Mgr. Dana Hermanováněmecký jazyk, anglický jazyk 2 2 H. Svobodová,P. Kovářováobčanská nauka 1 1 Vlastislava Písařovicovázáklady přírodních věd 1 1 Ing. Jana Kacetlovázáklady ekologie 1 1 Ing. Jiří Šálekmatematika 1 1 Ing. Jana Kacetlovátělesná výchova 1 1 Písařovicová,Mgr. Zyblikiewiczpráce s počítačem 1 1 Ing.Martin Veselýobchodní provoz 1 0 Vlastislava Písařovicovápísemná a elektronická dokumentace 1 0 Božena Pavlíkováobchodní počty 1 0 Vlastislava Písařovicovápsychologie prodeje 1 0 Mgr.Hana Doležalová.zbožíznalství 2 0 Věra Kaňkovástrojnictví 0 1,5 Ing. Jaroslav Kubaopravárenství a diagnostika 0 1,5 Ing. Martin Veselýautomobily 0 2 Ing.Jaroslav Kubatechnické kreslení 0 1,5 Ing. Milena Fučíkovástrojírenská technologie 0 1 Ing. Bohuslav Binderodborný výcvik 15 15celkem 30,5 32Schvaluje: Ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb55


Třída: OZS1obor: opravář zemědělských strojůškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Ing. Jaroslav KubaPředmětpočethodinvyučující0český jazyk a literatura 1,5 Mgr.Marie Plačková.německý jazyk,anglický jazyk 2 H. Svobodová, P. Kovářováobčanská nauka 1 V. Písařovicovázáklady přírodních věd 1 Ing. Jaroslav Kubazáklady ekologie 1 Ing.Jiří Šálekmatematika 1 Ing. Jiří Šálektělesná výchova 1 František Trnkapráce s počítačem 1 Ing. Martin Veselýtechnické kreslení 1,5 Ing.Milena Fučíkovástrojírenská technologie 1,5 Ing.Jaroslav Kubatechnologie oprav 1,5 Ing.Jaroslav Kubastrojnictví 2 Ing.Jaroslav Kubaodborný výcvik 15 F. Nesnídal, K. Tichýcelkem 31Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb56


Třída: MS2obor: Mechanik seřizovačškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Mgr. Dana Nekulovápředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 2,5 Mgr. Dana Hermanováněmecký jazyk,anglický jazyk 3, 3 Mgr. D. Nekulová,Ing. D. Hrdáobčanská nauka 1 Mgr. Hana Doležalovádějepis 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 3 Mgr. Marie Skoumalováfyzika 1 Ing. Ludmila Bílápráce s počítačem 2 Ing. Antonín Františektělesná výchova 2 Mgr. Jiří Zyblikiewiczstrojnictví 2 Ing. František Lustigtechnická dokumentace 2 Ing. František Lustigstrojírenská technologie 1 Ing. Bohuslav Bindertechnologie 2 Ing. František Lustigkonverzace z cizího jazyka * 1,1 Mgr. D. Nekulová,Ing. D. Hrdáodborný výcvik 10,5celkem 33* nepovinný předmětSchvaluje. Ing. Jaroslav Doležal , ředitel SŠ řemesel a služeb57


Třída: A2obor: automechanikškolní rok: 2009/2010třídní učitel Ing. Jiří Šálekpředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 2 Mgr.Dana Hermanováněmecký jazyk,anglický jazyk 2 H.Svobodová, Ing. Jiří Šálekobčanská nauka 1 Ing.Jaroslav Doležalmatematika 1 Ing. Jana Kacetlováfyzika 1 Ing. Jiří Sálekpráce s počítačem 1,5 Ing. Martin Veselýtělesná výchova 1 Mgr.Jiří Zyblikiewiczautomobily 2,5 Ing. Martin Veselýopravárenství a diagnostika 2,5 Ing. Martin Veselýelektrotechnika 2 Ing. Martin Veselýodborný výcvik 15,5celkem 32Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb58


Třída: OMS2obor:Obchodník, Mechanik seřizovačškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Mgr.Dana Hermanovápředmětpočet hodin vyučujícíMS Očeský jazyk a literatura 2,5 2,5 Mgr. Dana Hermanováněmecký jazyk,anglický jazyk 3 3 Mgr. Nekulová, Ing.Hrdá ,Kovářovádruhý cizí jazyk 0 1 Mgr. D. Nekulová, P. Kovářovádějepis 1 1 Mgr. Hana Doležalováobčanská nauka 1 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 3 2 Mgr.Skoumalová, Mgr. Dubskýfyzika 1 0 Ing. Ludmila Bílátělesná výchova 2 2 Mgr.J Zyblikiewicz Písařovicovázáklady přírodních věd 0 2 Ing. Jana Kacetlovápráce s počítačem, informační tech. 2 2 Ing.Antonín Františekstrojnictví 2 0 Ing. František Lustigstrojírenská technologie 1 0 Ing.Bohuslav Bindertechnická dokumentace 2 0 Ing.František Lustigtechnologie 2 0 Ing.František Lustigekonomika 0 2 Božena Pavlíkováobchodní provoz 0 2 Věra Kaňkováúčetnictví 0 2 Ing. Marta Bauerováadministrativa provozu 0 1 Božena Pavlíkováaplikovaná psychologie 0 1 Mgr. Hana Doležalovázbožíznalství 0 2,5 Ing. Yvona Švaříčkovákonverzace z cizího jazyka* 1 1 Mgr. D. Nekulová, Ing.D.Hrdáodborný výcvik 10,5 6 Tuček, Kaňkovácelkem 33 33*nepovinný předmětSchvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb59


Třída: ZOK 2obor: zámečník, obráběč kovůškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Mgr. Jiří Zyblikiewiczpředmětpočet hodin vyučujícíZ OKčeský jazyk a literatura 2 2 Mgr.Marie Plačkováněmecký jazyk,anglický jazyk 1.5N 1,5 H.Svobodová, P. Kovářováobčanská nauka 1 1 Ing. Jaroslav Doležalmatematika 1,5 1,5 Ing. Jana Kacetlováfyzika 1 1 Tomáš Dohnalpráce s počítačem 1 1 Ing.Martin Veselýtělesná výchova 1 1 Mgr.Jiří Zyblikiewiczzáklady strojnictví 2,5 0 Ing.Bohuslav Binderstrojírenská technologie 1,5 1,5 Ing.Bohuslav Binder - spojenitechnologie 2,5 2,5 Ing. J. Kuba Ing. B. Bindertechnická dokumentace 0 1 |Ing. Milena Fučíkovástrojnictví 0 2 Tomáš Dohnalodborný výcvik 17,5 17 Pokorný, Kovárník, Krištofcelkem 31,5 331,5NSchvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb60


Třída: KČ2obor: kuchař číšníkškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Božena Pavlíkovápředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 2 Mgr.Marie Plačkováněmecký jazyk, anglický jazyk 2+2 Helena Svobodová, Ing. Šálekobčanská nauka 1 Ing. Jaroslav Doležalmatematika 1 Ing.Milena Fučíkovátělesná výchova 1 Mgr.Zyblikiewicz, Písařovicováekonomika 1 Božena Pavlíkovápotraviny a výživa 2 Mgr.Emílie Řiháčkovátechnologie 2 Mgr.Emílie Řiháčkovástolničení 2 Mgr.Emílie Řiháčkovátechnika administrativy 1+1 Božena Pavlíkovávýpočetní technika 1 Ing.Martin Veselýodborný výcvik 17 Doležalová, Durdová, Slabácelkem 33Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb61


Třída: OZS2obor : opravář zemědělských strojůškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Ing.Milena Fučíkovápředmětpočet hodinOZSvyučujícíčeský jazyk a literatura 2 Mgr.Marie Plačkováobčanská nauka 1 Ing. Jaroslav Doležalmatematika 1 Ing. Milena Fučíkováfyzika 1 Ing. Milena Fučíkovátělesná výchova 2 František Trnkamotorová vozidla 2,5 Ing.Jaroslav Kubatechnologie oprav 2,5 Ing.Jaroslav Kubazáklady zemědělské výroby 2 Ing.Milena Fučíkovázemědělské stroje a zařízení 2,5 Ing.Milena Fučíkováodborný výcvik 17 Mikýsek, Dolejskýcelkem 33,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb62


Třída: MS3obor: Mechanik seřizovačškolní rok: 2009/2010třídní učitel Mgr. Hana Doležalovápředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 2,5 Mgr.Marie Plačkováněmecký jazyk,anglický jazyk 3 Mgr.D.Nekulová, Ing. D. Hrdákonverzace z cizího jazyka* 1,1, Mgr.D.Nekulová, Ing. D. Hrdáobčanská nauka 1 Mgr.Hana Doležalová.matematika 2,5 Mgr.Marie Skoumalováfyzika 1 Mgr.Vítězslav Svobodapráce s počítačem 1 Ing. Antonín Františektělesná výchova 2 Mgr.Jiří Zyblikiewicz.ekonomika 1 Ing.Jiří Šálekzáklady technické mechaniky 1,5 Ing.František Lustigtechnická dokumentace 2 Ing František Lustigtechnologie 2,5 Karel Dočkal.odborný výcvik 14celkem 34*nepovinný předmětSchvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb63


Třída: O3obor: obchodníkškolní rok: 2009/2010třídní učitel Ing. Marta Bauerová.předmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 2 Mgr.Dana Hermanováněmecký jazyk,anglický jazyk 3 Mgr. Dana.Nekulová,Ing.D.Hrdáněmecký jazyk, anglický jazyk 2 Mgr. Dana Nekulová,Ing.D.Hrdákonverzace v cizím jazyce 1 Mgr. Dana Nekulová,Ing.D.Hrdáobčanská nauka 1 Mgr. Hana Doležalovádějepis 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 2 Mgr. František Dubskýtělesná výchova 2 Vlastislava Písařovicováekonomika 2 Ing.Marta Bauerováobchodní provoz 2 Ing.Yvona Švaříčkováúčetnictví 2 Ing.Marta Bauerováadministrativa provozu 1 Božena Pavlíkováinformační technologie 2 Ing.Antonín Františekmanagement 1 Ing.Yvona Švaříčkovázbožíznalství 2 Ing.Yvona Švaříčkováodborný výcvik 7 Janoušekcelkem 33Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb64


Třída: AP3obor: automechanik, prodavačškolní rok: 2009/2010;třídní učitel. Ing. Martin Veselýpředmětpočet hodin vyučujícíP Ačeský jazyk a literatura 1 1 Mgr.Marie Plačkováněmecký jazyk, anglický jazyk 2. 2 H. Svobodová, P. Kovářováobčanská nauka 1 1 Mgr.Hana Doležalovámatematika 1 1 Ing. Milena Fučíkováfyzika 0 1 Ing. Jaroslav Kubainf technologie , práce s počítačem 1,5 1,5 Ing.Martin Veselýtělesná výchova 1 1 Písařovicová, Mgr.Zyblikiewiczzdravověda 1 0 Vlastislava Písařovicováekonomika 1.5 1,5 Mgr. Emilie Řiháčkováobchodní provoz 1 0 Vlastislava Písařovcováadministrativa prodejny 1 0 Božena Pavlíkováúčetnictví 1,5 0 Božena Pavlíkovápropagace 1 0 Vlastislava Písařovicovázbožíznalství 2 0 Ing.Yvona Švaříčkováautomobily 0 2,5 Ing.Martin Veselýopravárenství a diagnostika 0 3 Ing.Martin Veselýelektrotechnika 0 1,5 Ing.Martin Veselýodborný výcvik 16,5 15,5 J.Svoboda, L.Říha , K. Janoušekcelkem 33 32,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb65


Třída: EOZS3obor : opravář zemědělských strojů, elektrikářškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Ladislav Vlkpředmětpočet hodinOZS Evyučujícíčeský jazyk a literatura 2 2 Mgr.Marie Plačkováněmecký a anglický jazyk 0 1,5 Svobodová, Kovářováobčanská nauka 1 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 1 1 Ing.Milena Fučíkovápráce s počítačem 0 1 Ing. Martin Veselýfyzika 1 0 Ing. Jaroslav Kubatělesná výchova 2 1 František Trnkaekonomika a organizace 1,5 1,5 Ing. Jiří Šálekzemědělské stroje a zařízení 2,5 0 Ing.Jaroslav Kubatechnologie oprav 2,5 0 Ing.Jaroslav Kubamotorová vozidla 2,5 0 Ing. František Chvátalel. stroje a přístroje 0 3 Ladislav Vlkrozvodná zařízení 0 2 Ing. Ludmila Bíláelektrické měření 0 2 Ladislav Vlkodborný výcvik 17 16,5 Vlk, Mikýsek, Dolejskýcelkem 33 32,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb66


Třída: KČ3obor: kuchař - číšník pro pohostinstvíškolní rok: 2010/2011třídní učitel: Božena Pavlíkovápředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 1 Mgr.Marie Plačkováněmecký jazyk,anglický jazyk 2 Helena Svobodová, P. Kovářováobčanská nauka 1 Mgr.Hana Doležalovámatematika 1 Ing..Milena Fučíkovátělesná výchova 1 Mgr Zyblikiewicz, Písařovicováhospodářské výpočty 1 Vlastislava Písařovicováekonomika 1,5 Božena Pavlíkovápotraviny a výživa 1,5 Mgr.Emílie Řiháčkovátechnologie 3 Mgr.Emílie Řiháčkovástolničení 3 Mgr.Emílie Řiháčkovátechnika administrativy 2+0,5 Božena Pavlíkováodborný výcvik 15 Durdovácelkem 33,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb67


Třída: ZOK3obor: zámečník, obráběč kovůškolní rok: 2009/2010třídní učitel : Ing. Bohuslav Binderpředmětpočet hodin vyučujícíZ OKčeský jazyk a literatura 2 2 Mgr. Marie Plačkováněmecký jazyk, anglický jazyk 1,5N 1,5 H. Svobodová, P. Kovářováobčanská nauka 1 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 1 1 Ing. Bohuslav Bindertělesná výchova 1 1 Mgr.Jiří Zyblikiewiczekonomika 1,5 1,5 Ing. Jiří Šálekzáklady strojnictví , strojnictví 2 2 Ing. F. Lustig , Ing.B.Binder,technologie 3 3,5 Ing. F Lustig, Ing.B. Binder,strojírenská technologie 1 0 Ing. Jaroslav Kubatechnická dokumentace 1 1 Ing.Milena Fučíkováodborný výcvik 17,5 17,5 Pokorný, Kovárník, Krištofcelkem 31 322 NSchvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb68


Třída: MS4obor: Mechanik seřizovačškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Mgr. Marie Plačkovápředmět počet hodin vyučujícíčeský jazyk a literatura 3 Mgr.Marie Plačkováněmecký jazyk,anglický jazyk 3 Mgr.D.Nekulová, Ing. D. Hrdákonverzace z cizího jazyka 1,1 Mgr.D.Nekulová, Ing. D. Hrdáobčanská nauka 1 Mgr.Hana Doležalová.matematika 2,5 Mgr.Marie Skoumalová.fyzika 1 Mgr.Vítězslav Svobodapráce s počítačem 1 Ing. Antonín Františektělesná výchova 2 Mgr.Jiří Zyblikiewicz.ekonomika 2 Ing.Jiří Šálektechnická dokumentace 2,5 Karel Dočkaltechnologie 5 Ing.František Lustigprogramování CNC 1,5 Karel Dočkalodborný výcvik 3,5 Dočkal, Šplíchal,Jahodaseminář z matematiky* 1 Mgr. Marie Skoumalovácelkem 29*nepovinný předmětSchvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb69


Třída: SŠ1Eobor: elektrotechnikaškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Ing. Dana Hrdápředmětpočet vyučujícíhodinčeský jazyk a literatura 3 Mgr.Dana Hermanováněmecký jazyk, anglický jazyk 3,3 Mgr. Dana Nekulová, Ing. D.Hrdákonverzace v cizím jazyce 1 Mgr. Dana Nekulová, Ing. D. Hrdáobčanská nauka 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 3 Mgr.Marie Skoumalovátělesná výchova 2 Mgr.Jiří Zyblikiewiczfyzika 2 Ing. Ludmila Bílázáklady práva 1 Ing.Yvona Švaříčkováekonomika a řízení 1,5 Ing. Jiří Šálekobsluha osobních počítačů 2 Ing.Antonín Františekautomatizace 2 Ing.Ludmila Bíláelektrická měření 2 + 2 Karel Smetanaelektronika 2 Karel Smetanaelektrotechnika 3 Ing.Ludmila Bíláelektrické stroje a přístroje 4 Ladislav Vlkcelkem 32,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb70


Třída: SŠ1Pobor: Podnikáníškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Ing. Jana Kacetlovápředmětpočet hodin vyučujícíPčeský jazyk a literatura 3 Mgr.Marie Plačková.německý jazyk,anglický jazyk 3 Mgr. K. Konvalinová,Ing.D. Hrdádějepis 2 Mgr.Hana Doležalovámatematika 2 Mgr. Marie Skoumalovátělesná výchova 2 Mgr. J.Zyblikiewicz, Písařovicovázáklady přírodních věd 2 Ing. Jana Kacetlovápráce s počítačem 2 Ing.Antonín Františekekonomika podniku 3 Ing.Marta Bauerováúčetnictví 3 Ing.Marta Bauerovápísemná a elektronická komunikace 2 Božena Pavlíkováprávo 1 Ing. Yvona Švaříčkovámanagement a marketing 2 Ing.Jiří Šálekpsychologie 2 Mgr.Hana Doležalová.hospodářský zeměpis 1,5 Ing. Jiří Šálekkonverzace v jazyce 1 K. Konvalinová,Ing. D. Hrdácelkem 31,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb71


Třída: SŠ2Pobor: Podnikáníškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Ing.Yvona Švaříčková.předmětpočet hodin vyučujícíPčeský jazyk a literatura 3 Mgr.Marie Plačková.německý jazyk,anglický jazyk 3 Mgr. D. Nekulová ,Ing.D. Hrdáobčanská nauka 1 Mgr.Hana Doležalovámatematika 2 Ing. Milena Fučíkovátělesná výchova 2 Mgr. J.Zyblikiewicz, V.Písařovicovápráce s počítačem 2 Ing.Antonín Františekekonomika podniku 3 Ing.Marta Bauerováúčetnictví 4 Ing.Marta Bauerovápísemná a elektronická komunikace 2 Božena Pavlíkováprávo 2 Ing.Yvona Švaříčkovámanagement a marketing 2 Ing.Yvona Švaříčkováchod podniku 2 Ing.Yvona Švaříčkováhospodářský zeměpis 1,5 Ing.Yvona Švaříčkovákonverzace v německém jazyku 1 Mgr. D. Nekulová ,Ing. D. Hrdácelkem 30,5Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb72


Třída: SŠ2Eobor: elektrotechnikaškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Ing. Ludmila Bílápředmětpočet vyučujícíhodinčeský jazyk a literatura 3 Mgr.Dana Hermanováněmecký jazyk, anglický jazyk 3,3 Mgr. Dana Nekulová, Ing. D.Hrdákonverzace v cizím jazyce 1 Mgr. Dana Nekulová, Ing. D. Hrdáobčanská nauka 1 Mgr. Hana Doležalovámatematika 3 Mgr.Marie Skoumalovátělesná výchova 2 Mgr.Jiří Zyblikiewiczfyzika 2 Ing. Ludmila Bílázáklady práva 1 Ing.Yvona Švaříčkováekonomika a řízení 1,5 Ing. Jiří Šálekobsluha osobních počítačů 2 Ing.Antonín Františekautomatizace 2 Ing.Ludmila Bíláelektrická měření 2 Karel Smetanaelektronika 2 Ing.Ludmila Bíláelektrotechnika 3 Ing.Ludmila Bíláelektrické stroje a přístroje 4 Ladislav Vlkcelkem 32,5* nepovinný předmětSchvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb74


Třída: SŠ1Dobor: Podnikáníškolní rok: 2009/2010třídní učitel: Ing. Dana Hrdá, Mgr. Květa Konvalinovápředmět počet hodin vyučujícírok týdenčeský jazyk a literatura 20 0,5 Mgr. Marie Plačkovácizí jazyk 20 0,5 Ing. Dana Hrdá, K. Konvalinovádějepis 20 0,5 Mgr. Hana Doležalovámatematika 20 0,5 Ing..Milena Fučíkovázáklady přírodních věd 10 0,25 Ing. Jana Kacetlovákonverzace v cizím jazyce 10 0,25 Ing. Dana Hrdá,K. Konvalinovácelkem 100práce s počítačem 10 0,25 Ing. Antonín Františekekonomika podniku 10 0,25 Ing. Yvona Švaříčkováúčetnictví 30 0,75 Ing. Marta Bauerovápísemná elektronická komunikace 20 0,5 Božena Pavlíkováprávo 10 0,25 Ing. Yvona Švaříčkovápsychologie 10 0,25 Mgr. Hana Doležalovámanagement a marketing 20 0,5 Ing. Yvona Švaříčkovácelkem 110Schvaluje: ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠ řemesel a služeb75


Minimální program prevence sociálně patologických jevůÚvodTento program vychází z metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů udětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.Sociálně patologické jevy jsou v dnešní době celospolečenským problémem. Je proto nutné, aby sei naše škola podílela na prevenci těchto jevů. Preventivní aktivity mají vést k upevnění pozitivníchvlastností a návyků u studentů, které jim pomohou v krizových chvílích života přijmout nejvhodnějšířešení nastalé situace. Hlavním cílem tohoto programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu veškole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování arozvoji osobnosti.Do prioritních aktivit školy patří:- odpovědnost za systematické vzdělávání metodika prevence a dalších pedagogických pracovníkův řešení problémových situací souvisejících s výskytem patologických jevů,- urychlení adaptace učňů 1. ročníků na nové prostředí , umožnit učňům, jejich třídnímu učiteli aučitelům odborné výchovy před nástupem do školy vzájemné poznání, vytvořit vzájemné sociálnívazby a nalézt své místo ve skupině- ( seznamovací kurz na začátku 1. ročníku),- zařadit do výuky jednotlivých předmětů výchovu ke zdravému životnímu stylu,- vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času,- průběžně sledovat situaci z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů ve škole, v DM, iv odborném výcviku a uplatňovat metody na včasné zachycení ohrožených dětí,- poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce,- pravidelné hodnocení minimálního preventivního plánu.Tento program ukládá řediteli školy:- vytvářet podmínky pro realizaci prevence,- odpovědnost za plnění minimálního programu,- podporovat práci školního metodika prevence a vytvářet mu ve škole odpovídající podmínky,- zodpovědnost za soustavné vzdělávání školního metodika prevence a umožnění účasti navzdělávacích kurzech, seminářích a preventivních akcích,- vytvářet prostor pro informování všech pedagogických pracovníků o vhodných a nejnovějšíchmetodách prevence a situaci ve škole,- zajišťovat vybavení školy metodickými a odbornými materiály,- nabízet žákům hodnotné volnočasové aktivity v DM,- zajišťovat spolupráci s rodiči,- sledovat efektivitu preventivních aktivit,- uplatňovat přiměřenou represi za přestupky proti školnímu řádu.76


Tento program ukládá metodikovi školní prevence:- koordinovat přípravu minimálního preventivního programu,- inovovat program podle konkrétní situace a vyhodnocovat podle příkazu ředitele jeho účinnost,- poskytovat pedagogickým pracovníkům a učňům odborné informace z oblasti prevence,- informovat pravidelně o preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními,- sledovat rizika vzniku patologických jevů,- spolupracovat s poradenskými a krizovými centry,- účastnit se organizovaných porad k problematice,- zpracovat podklady k vypracování a hodnocení minimálního programu.Aktivity pro pedagogické pracovníky:- informovat pedagogické pracovníky o záměrech školy, obsahu minimálního programu prevence,výskytu patologických jevů, společně řešit tyto případy ve snaze pomoci žákům, kteří majíproblémy,Zodpovídá: ředitel školy- vyžadovat od pedagogických pracovníků důsledné potírání alkoholu, návykových látek a kontroluopatření proti dostupnosti těchto látek ve škole a jejím okolí. Důsledně kontrolovat dodržováníškolního řádu včetně kárných opatření .Zodpovídá ředitel školy- důsledně sledovat docházku v procentním vyjádření, kontrolovat omlouvání absence,soustřeďovat se na záškoláctví, šikanu, projevy nesnášenlivosti apod.Zodpovídají: všichni pedag. pracovníciAktivity pro rodiče:- pravidelně informovat rodiče o výskytech negativních jevů a způsobech, jak jim předcházet,Zodpovídají: třídní učitelé- pomáhat rodičům informacemi při zjištěných nebo podezřelých projevech patologického chováníjejich dětí, o příznacích užívání psychotropních látek včetně případné pomoci a provázanostispolupráce při řešení dané problematiky,Zodpovídají: Mgr. PlačkováIng. Bauerová- zajistit seznámení rodičů s postupem při průkazném zjištění zneužívání návykových látek, šikany,rasismu atd.Zodpovídají: třídní učitelé77


Aktivity pro žáky:- seznamovací kurz pro 1. ročníky,Zodpovídá: Mgr. Doležalová- obměna informačních materiálů na nástěnkách na horní i dolní budově (seznam organizacíposkytujících pomoc, informace o zdravém životním stylu atd.),Zodpovídá: Mgr. DoležalováMgr. Plačková- sledování příspěvků ve schránce důvěry a jejich řešení,Zodpovídají: Mgr. PlačkováMgr. Doležalová- věnovat zvýšenou pozornost žákům, u nichž jsou zjištěny problémy v chování nebo prospěchu,-Zodpovídají: všichni pedagogičtí pracovníci- věnovat pozornost volnočasovým aktivitámA, plavání, bruslení, posilovna a další aktivity na domově mládeže ( zodpovídá hlavnívychovatel)B, organizování školních sportovních soutěží a účast na mimoškolních, organizace večerníholyžování ( zodpovídají učitelé tělesné výchovy)C, možnost návštěvy infocentra v odpoledních hodinách ( dozor zajišťují studující starší osmnáctilet)D, kurs 1. pomoci pro žáky 2. ročníků ( zodpovídá zástupce ředitele školy),- zapojení studentů do sbírky Světluška (8. 9. 2010) ( zodpovídá Mgr. Plačková),- přednáška Metody a formy práce v kontaktním centru pro drogově závislé a následná besedas pracovníky K-centra v Třebíči pro 1. ročníky ( zodpovídá Mgr. Plačková),- činnost školního parlamentu.Zodpovídá: Ing. Bauerová78

More magazines by this user
Similar magazines