Program nauczania 2009 - Informatyka - Akademia Morska w ...

am.szczecin.pl

Program nauczania 2009 - Informatyka - Akademia Morska w ...

Akademia Morska w SzczecinieProgram nauczania2009Kierunek - informatykaSpecjalność:informatyka morskastudia inżynierskie (niestacjonarne)


RedakcjaWydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku Informatykaw składzie:Dziekan Wydziału Nawigacyjnegodr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM (przewodniczący)dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM – prodziekanmgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska – prodziekanmgr inż. kpt.ż.w. Jacek Frydecki – prodziekandr Piotr Borkowski – pełnomocnik Dziekana ds. kierunku kształcenia InformatykaOpracowanie siatki godzindr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM – dziekan, mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska – prodziekan, dr hab. inż.Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM – prodziekan, dr Piotr Borkowski – pełnomocnik Dziekana ds. kierunkukształcenia InformatykaOpracowanie treści programowychdr Piotr Borkowski, dr Joanna Brózda, mgr inż. Jarosław Chomski, dr hab. Czesława Christowa prof. nadzw. AM, dr JanuszChrzanowski, dr inż. Mariusz Dramski, dr inż. Maciej Gucma, dr inż. Stefan Jankowski, prof. dr hab. inż. Jury Korostil, drinż. Magdalena Krajewska, dr inż. Piotr Lewandowski, mgr Artur Lipecki, dr inż. Andrzej Lisaj, mgr inż. Janusz Magaj, drinż. Piotr Majzner, dr inż. Alji Maow, dr inż. Marcin Mąka, dr hab. Jan Nikołajew prof. nadzw. AM, prof. dr hab. inż.Evgeny Ochin, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM, mgr Elżbieta Plucińska, dr Marian Ryndak, prof. drhab. inż. Andrzej Stateczny, dr hab. inż. Waldemar Uchacz prof. nadzw. AM, dr inż. Janusz Uriasz, dr hab. ZenonZwierzewicz prof. nadzw. AMSkład komputerowymgr inż. Sylwia MusiałPlany studiów oraz treści programowe zatwierdzone na posiedzeniu RadyWydziału Nawigacyjnego w dniu 04.03.2009 r.Zmiany w planach studiów oraz treściach programowych zatwierdzone naposiedzeniu Rady Wydziału Nawigacyjnego w dniu 23.09.2009 r.2


SPIS TREŚCIInformacje o planach i programach studiów .................................................................................. 5Sylwetka absolwenta ...................................................................................................................... 5SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCANIAWprowadzone zmiany .................................................................................................................... 8Plan studiów ................................................................................................................................... 91. Język obcya. Język angielski ....................................................................................................... 11b. Język niemiecki ...................................................................................................... 132. Psychologia zachowań ludzkich ............................................................................................ 153.a. Elementy mikro i makroekonomii .......................................................................... 17b. Podstawy ekonomii ................................................................................................ 194.a. Podstawy organizacji i zarządzania ........................................................................ 21b. Zarządzanie przedsiębiorstwem ............................................................................. 235. Ergonomia ............................................................................................................................. 246. Matematyka dyskretna ........................................................................................................... 257. Algebra liniowa ..................................................................................................................... 278. Analiza matematyczna ........................................................................................................... 299. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka ......................................................................... 3110. Fizyka .................................................................................................................................... 3311. Elektronika ............................................................................................................................. 3612. Automatyka i układy cyfrowe ............................................................................................... 3813. Wstęp do programowania ...................................................................................................... 4014. Metody programowania ......................................................................................................... 4215. Architektura systemów komputerowych ............................................................................... 4416. Algorytmy i struktury danych ................................................................................................ 4617. Systemy operacyjne ............................................................................................................... 4818.a. Programowanie niskopoziomowe ........................................................................ 50b. Przetwarzanie obrazów cyfrowych ...................................................................... 5219. Programowanie obiektowe .................................................................................................... 5420. Bazy danych .......................................................................................................................... 5621. Sieci komputerowe ................................................................................................................ 5822. Grafika komputerowa ............................................................................................................ 6023. Inżynieria oprogramowania ................................................................................................... 6224. Paradygmaty programowania ................................................................................................ 6425. Aplikacje www ...................................................................................................................... 6626. Bezpieczeństwo systemów komputerowych ......................................................................... 6827. Systemy wbudowane ............................................................................................................. 7128. Sztuczna inteligencja ............................................................................................................. 7329. Problemy społeczne i zawodowe informatyki ....................................................................... 7530. Metody numeryczne .............................................................................................................. 7731.a. Systemy radiokomunikacji ................................................................................. 79b. Zarządzanie zintegrowanym systemem katastralnym ........................................ 813


32.33.34.35.a. Systemy telekomunikacji ............................................................................ 83b. Metrologia .................................................................................................. 85a. Symulatory morskie .................................................................................... 87b. Programowanie morskich symulatorów nawigacyjnych ............................ 89a. Systemy informacji przestrzennej .............................................................. 91b. Projektowanie systemów geoinformatycznych .......................................... 93a. Morskie systemy informatyczne I .............................................................. 95b. Informatyzacja w nawigacji ....................................................................... 9736.a. Morskie systemy informatyczne II ............................................................. 99b. Elektroniczne systemy nawigacyjne ........................................................ 10137. Projekt indywidualny ........................................................................................................... 10338. Projekt zespołowy ................................................................................................................ 10439. Seminarium dyplomowe ...................................................................................................... 10540. Praktyki zawodowe .............................................................................................................. 10741. Praca dyplomowa................................................................................................................. 1084


WYDZIAŁ NAWIGACYJNYKIERUNEK INFORMATYKASPECJALNOŚĆ INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA I STEROWANIASTUDIA INŻYNIERSKIEINFORMACJE O PLANACH I PROGRAMACH STUDIÓWProgram studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 4 tygodnie praktykizawodowej. Zawiera on 39 przedmiotów realizowanych w ciągu 1584 godzin, z czego naprzedmioty kształcenia ogólnego przypada 180 godzin, na przedmioty podstawowe 324 godzin,na przedmioty kierunkowe 660 godzin oraz na przedmioty specjalistyczne 420 godzin.Przedmioty do wyboru obejmują 480 godzin co stanowi ponad 30% ogólnej liczby godzin.Egzaminowi/zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów.Student przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracydyplomowej oraz sprawozdania z praktyki zawodowej.Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.SYLWETKA ABSOLWENTAInformatyka jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie, stąd też podstawowymikwalifikacjami absolwenta kierunku Informatyka w AM w Szczecinie będą umiejętnościabstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejściedo rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla informatyka.Absolwent Informatyki posiada gruntowne przygotowanie: informatyczne (języki i techniki programowania, systemy operacyjne, projektowaniesystemów, bazy danych), konieczne do zrozumienia zjawisk i procesów informatycznychzachodzących w otoczeniu, ogólne (matematyka, podstawy automatyki i elektroniki), specjalistyczne z zakresu analizy, projektowania, programowania, implementacji,uruchamiania czy też administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali;zostanie wdrożony do podjęcia pracy zarówno samodzielnej, jak i w większych zespołach,przy realizacji zarówno nowych systemów informatycznych, jak i obsłudze systemówistniejących, praktyczne i specjalistyczne; dobrym tego przykładem szczegółowym będą szerokorozumiane technologie internetowe, co obejmuje projektowanie, programowanie,uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych, ale także tworzenie stron,portali internetowych, handel elektroniczny i inne; przygotowanie to obejmować będzie takżeróżne interakcje, np. z serwisami bazodanowymi.Absolwenci kierunku Informatyka znajdą zatrudnienie w małych i średnich firmachi przedsiębiorstwach branży informatycznej, a także instytucjach korzystających z technologiiinformatycznych, w szczególności w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Kwalifikacjei umiejętności absolwentów będą dotyczyć nie tylko aspektów ogólnych, lecz również zagadnieńbardziej specjalistycznych, przykładowo baz i hurtowni danych czy projektowania aplikacji5


.SZCZEGÓŁOWYPROGRAM NAUCZANIASTUDIA NIESTACJONARNEI STOPNIA7


WPROWADZONE ZMIANYData Charakter zmiany Zakres8


Plan studiów9


1a. Przedmiot: Język angielskiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 4 48 2III 12 4 48 2IV 12 2 E 24 1Osoba odpowiedzialna - mgr Elżbieta PlucińskaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaJęzyk angielski na poziomie szkoły średniej.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawy gramatyki i słownictwo w stopniu umożliwiającym prostą komunikację w miejscu pracy, orazkorzystanie z literatury fachowej przy użyciu słownika (poziom podstawowy), gramatykę i słownictwow stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w miejscu pracy i korzystanie z literatury fachowej (poziomzaawansowany).Umieć rozumieć i formułować proste wypowiedzi pisemne i ustne, rozumieć proste teksty fachowez pomocą słownika (poziom podstawowy), swobodnie komunikować się w języku mówionym i pisanymw rejestrze ogólnym i fachowym, rozumieć literaturę fachową (poziom zaawansowany).PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR II JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 48 GODZ.1. ZAKRES GRAMATYCZNY: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, PresentPerfect, future forms – future will, be going to, Past Perfect, modal verbs: must, can, could, may, might,will, would, shall, should, need; adjectives.2. ZAKRES TEMATYCZNY: vocabulary referring to computer parts, desktop, using a word processor,storing data, creating folders, saving files, the Internet, mobile phones, e-mail addresses, servers, writing e-mails, sending files over the Internet, viewing and downloading files.SEMESTR III JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 48 GODZ.1. ZAKRES GRAMATYCZNY: the Passive, Reported Speech, Conditionals.2. ZAKRES TEMATYCZNY: vocabulary referring to downloading materials from the Internet, desktoppublishing, image editing, reviewing websites, designing web pages, multimedia, e-commerce, netiquette,computer programming, videoconferencing.SEMESTR IV JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 24 GODZ.1. ZAKRES GRAMATYCZNY: grammar revision.2. ZAKRES TEMATYCZNY: business correspondence: enquiries, offers, complaints, invoices; managingtelephone calls; CV, letters of application; subject magazine articles, instruction manuals.11


Metody dydaktyczneĆwiczenia komunikatywne, wykłady, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium komputerowym, prezentacje DVD –wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikatywnymi.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuZaliczenia pisemne w formie testów z danego semestru oraz zaliczenia w formie wypowiedzi ustnych. Egzaminpisemny – testowy, egzamin ustny – wypowiedź o tematyce fachowej.Literatura podstawowa1. Demetriades D., Information Technology. Workshop., Oxford University Press 2003.2. Dooley J., Evans V., Grammarway 2, Express Publishing 2007.3. Dooley J., Evans V., Grammarway 3, Express Publishing 2007.4. Illg J., Illg T., Słownik Informatyczny angielsko-polski, polsko-angielski, Videograf II 2003.5. Słownik naukowo-techniczy angielsko-polski, polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.Literatura uzupełniająca1. Kienzler I., New English Business. Wzory listów, umów i innych dokumentów w języku angielskimz tłumaczeniami, Ivax 2001.2. Otton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Intermediate, Longman 2001.3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press.4. Wielki Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, PWN.12


1b. Przedmiot: Język niemieckiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 4 48 2III 12 4 48 2IV 12 2 E 24 1Osoba odpowiedzialna - mgr Elżbieta PlucińskaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaJęzyk niemieckii na poziomie szkoły średniej.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawy gramatyki i słownictwo w stopniu umożliwiającym prostą komunikację w miejscu pracy, orazkorzystanie z literatury fachowej przy użyciu słownika (poziom podstawowy), gramatykę i słownictwo w stopniuumożliwiającym swobodną komunikację w miejscu pracy i korzystanie z literatury fachowej (poziomzaawansowany).Umieć rozumieć i formułować proste wypowiedzi pisemne i ustne, rozumieć proste teksty fachowe z pomocąsłownika (poziom podstawowy), swobodnie komunikować się w języku mówionym i pisanym w rejestrze ogólnymi fachowym, rozumieć literaturę fachową (poziom zaawansowany).PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR II JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 48 GODZ.1. ZAKRES GRAMATYCZNY: czas Präsens (czasowniki ze zmianą w temacie; czasowniki złożone); zdaniatwierdzące i pytające; szyk wyrazów w zdaniu; liczebniki, liczebniki porządkowe; zaimki dzierżawcze orazosobowe; Nominativ: rodzajniki określone i nieokreślone; czas: Präteritum; czasowniki modalne; trybrozkazujący; Akkusativ: rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe.2. ZAKRES TEMATYCZNY: dane osobiste, rodzina, praca; życie codzienne; opis miejsc; opisywaniebyłych działań, umiejętności, obowiązki, potrzeby; sprawozdanie; obsługa komputera i innych urządzeńbiurowych.SEMESTR III JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 48 GODZ.1. ZAKRES GRAMATYCZNY: czas Perfekt; Futur I; Genitiv; Dativ; przyimki; rodzajniki określonei nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe; zdania podrzędnie złożone.2. ZAKRES TEMATYCZNY: tłumaczenie prostych artykułów fachowych, streszczanie nabytej wiedzy;opisy; formy umów handlowych; negocjacje.SEMESTR IV JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 24 GODZ.1. ZAKRES GRAMATYCZNY: Passiv; rekcja czasownika; tryb przypuszczający Konjunktiv II i formaopisowa Konditionalis.2. ZAKRES TEMATYCZNY: Życiorys i list motywacyjny; szukanie pracy; rozmowa kwalifikacyjna;rozwijanie słownictwa związanego z informatyką.13


Metody dydaktyczneĆwiczenia komunikatywne, wykłady, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium komputerowym, prezentacje DVD –wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikatywnymi.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuZaliczenia pisemne w formie testów z danego semestru oraz zaliczenia w formie wypowiedzi ustnych. Egzaminpisemny – testowy, egzamin ustny – wypowiedź o tematyce fachowej.Literatura podstawowa1. Słownik naukowo-techniczy niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.2. Taschenwörterbuch Deutsch-Polnisch- Langenscheidt.3. Unternehmen Deutsch-Podręcznik, zeszyt ćwiczeń –Grundkurs, Hueber.4. Wybrane artykuły z prasy branżowej.Literatura uzupełniająca1. Bildwörterbuch –Duden.2. Blickpuntk Wirtschaft Stanisław Bęza,Poltext.3. Alles klar; Grammatik- WSIP.4. Klipp und klar- Grammatik und Lexik- Klett.14


2. Przedmiot: Psychologia zachowań ludzkichJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSI 12 1 12 1Osoba odpowiedzialna – dr hab. Jan Nikołajew prof. nadzw. AMPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaElementy mikro i makroekonomii, podstawy ekonomii.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać główne psychologiczne koncepcje człowieka (psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna);podstawowe pojęcia z zakresu psychologii (inteligencja, emocje, temperament, charakter, osobowość, motywacjastres, frustracja); główne rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna); wpływ sytuacji zewnętrznej nazachowanie człowieka; wpływ grupy na zachowanie się człowieka (zespół zadaniowy, grupa koleżeńska, tłum);zjawisko i dynamika reagowania na stres (stres poznawczy, emocjonalny, rozwojowy, sytuacyjny); proces adaptacjii jego strukturę (fazy przystosowania rzeczywistego, objawy adaptacji pozornej; źródła i przyczyny błędów wzachowaniu się człowieka (niezawodność człowieka); funkcje człowieka w procesie działania (energetyczna,wykonawcza, sterownicza i koncepcyjna); granice przystosowania i wydolności człowieka (zmęczenie, znużenie,wyczerpanie); zasady higieny psychicznej (racjonalne planowanie własnych zadań, wybór optymalnych strategiidziałań koniecznych); podstawy projektowania własnego rozwoju (tworzenie hierarchii celów osobistych); zasadyetyki pracy (kodeksy honorowe, reguły moralne).Umieć przeprowadzić obserwację dowolnego zjawiska z zastosowaniem różnych sposobów rejestracji danych;interpretować dane i określać ich użyteczność ze względu na cel działania; przygotować plan: referatu, zebrania,narady, zaplanować i zorganizować dowolne zdarzenie; wypowiadać się publicznie w roli referenta i dyskutanta;rozpoznawać objawy zmęczenia; definiować potrzeby i cele w aspekcie rozwoju osobowości.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IPSYCHOLOGIA ZACHOWAŃLUDZKICHAUDYTORYJNE12 GODZ.1. Przedmiot i metody psychologii.2. Proces poznawczy – percepcja.3. Psychologiczne aspekty procesu motywacyjnego.4. Psychologia procesu decyzyjnego.5. Emocje.6. Osobowość – rozwój.7. Stres.8. Adaptacja.9. Niezawodność człowieka.10. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu procesu pracy.11. Usprawnienia pracy: mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja.12. Praca umysłowa.13. Organizacja pracy własnej.14. Higiena psychiczna.15. Porozumiewanie się ludzi.15


16. Asertywność.Metody dydaktyczneWykład informacyjny, dyskusja.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuKolokwium pisemne lub ustne, praca zaliczeniowa(zaliczenie z oceną). Obowiązuje materiał przedstawiony nazajęciach, lektura podanej literatury oraz aktywna praca na zajęciach.Literatura podstawowa1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991.2. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 2004.3. Myers D., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Warszawa 2003.4. Sternberg R., Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1999.5. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.6. Wykowska M., Ergonomia, http:/ergonomia.imir.agh.edu.pl, (strona www).7. Zimbardo P., Psychologia i życie, GWP, Gdańsk 2002.Literatura uzupełniająca1. Charaktery – miesięcznik.2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2007.3. Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2006.4. Elliot A., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2006.5. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003.6. Korodecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1999.7. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań 2002.8. Personel, Zastosowania ergonomii – czasopisma.9. Ratajczak Z., Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa 1988.10. Terelak J., Psychologia pracy i bezrobocia, Warszawa 1993.11. Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 2000.16


3a. Przedmiot: Elementy mikro i makroekonomiiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSI 12 2 24 2Osoba odpowiedzialna - dr inż Piotr LewandowskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaPodstawy ekonomii.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowaniew warunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostugospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanieprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; rynku pieniężnego; rynku kapitałowego; rynku pracy; problemyglobalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacji systemowej.Umieć wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; określić związki zachodzące miedzy procesamiw makro- i mikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnychpodmiotów w procesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR I ELEMENTY MIKRO I MAKROEKONOMII AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystykapodstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych.2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrostgospodarczy.3. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnegoświata.4. Rola państwa w gospodarce rynkowej, opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego.5. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teoria wyborukonsumenta, mechanizm rynkowy.6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działaniaprzedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa.7. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz – ewolucja pieniądza i jego funkcji, podstawoweoperacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych,funkcjonowanie giełdy.8. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje,przyczyny i skutki bezrobocia, bezrobocie a inflacja.Metody dydaktyczneWykład informacyjny, dyskusja.17


Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie w formie ustnej bądź pisemnej, obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach.Literatura podstawowa1. Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin 2002.2. Grzywacz W., Podstawy mikroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin 2003.3. Marciniak S., Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2001.4. Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.Literatura uzupełniająca1. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia t. 1 oraz t. 3 (Zbiór zadań), PWE, Warszawa 2000.3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 2001.4. Beksiak J., Ekonomia, Warszawa 2000.5. Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia oraz Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1997.6. Grzelak A., Leźnicka A., Makroekonomia, PTE, Szczecin 1999.7. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 1997.8. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1991.9. Mansfirld E., Podstawy makroekonomii, Agencja Wydawnicza Placet, 2002.10. Próchnicki L., Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2000.11. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 1995.12. Samuelson W.F., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.18


3b. Przedmiot: Podstawy ekonomiiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSI 12 2 24 2Osoba odpowiedzialna - dr inż Piotr LewandowskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaPodstawy ekonomii.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowanie wwarunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostugospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanieprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; funkcjonowanie rynku pieniężnego; funkcjonowanie rynku kapitałowego;funkcjonowanie rynku pracy; problemy globalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacjisystemowej.Umieć wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; wyjaśnić związki zachodzące między procesami w makroimikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnych podmiotów wprocesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR I PODSTAWY EKONOMII AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu.2. Gospodarka jako system ekonomiczno-społeczny.3. Gospodarka rynkowa - podstawowe kategorie.4. Rynek towarów i usług.5. Rynek pracy.6. Rynek papierów wartościowych.7. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.8. Dochód narodowy i budżet państwa.9. Inflacja i bezrobocie.10. Międzynarodowa współpraca ekonomiczna i integracja gospodarcza.11. Główne problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata.12. Cele i prawidłowości gospodarowania.13. Podmioty procesu gospodarowania.14. System gospodarki etatystycznej i liberalnej.15. Rynek, jego segmenty. Elementy rynku. Mechanizm rynkowy.16. Pieniądz i banki.17. Istota, rodzaje i funkcje przedsiębiorstw.19


18. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego.19. Funkcje budżetu państwa. Deficyt budżetowy i dług publiczny.20. Inflacja i bezrobocie w gospodarce rynkowej. Polityka stabilizacji gospodarki.21. Wymiana międzynarodowa i jej formy.22. Opcje i dylematy przekształcenia polskiego systemu gospodarczego.Metody dydaktyczneWykład informacyjny, dyskusjaForma i warunki zaliczenia przedmiotuObowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach.Literatura podstawowa1. Begg D., Ekonomia, PWN 1993.2. Czarny B., Podstawy ekonomii,. PWE 2000.3. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, Podstawowe problemy, PWN 1998.4. Milerski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN 2000.5. Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP 1996.Literatura uzupełniająca1. Beksiak J., Ekonomia, PWN 2000.2. Caban W., Ekonomia, PWE 2001.3. Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze 2000.4. Nasiłowski M., System rynkowy, Key Text 1998.20


4a. Przedmiot: Podstawy organizacji i zarządzaniaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 1 12 1Osoba odpowiedzialna - dr hab. Czesława Christowa prof. nadzw. AMPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaElementy mikro i makroekonomii, podstawy ekonomii.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać teorie organizacji i zarządzania, ich genezę i rozwój, pojęcia związane z dziedziną organizacjii zarządzania, zagadnienia związane z cyklem organizacyjnym oraz podziałem pracy, teorię struktur, pojęcieefektywności działań zorganizowanych, struktury systemu zarządzania, funkcje zarządzania (planowanie,organizowanie, motywowanie i kontrolowanie), metody i style zarządzania zasobami ludzkimi, zasady tworzeniagrup i zespołów, teorię podejmowania decyzji, etapy i modele procesów decyzyjnych, systemy informacyjnezarządzania, podstawy zarządzania nieruchomościami.Umieć przeprowadzać analizę porównawczą struktur organizacyjnych wybranych firm, poddać ocenie proceduręrealizacji celu na dowolnie wybranym przykładzie, dokonać analizy procesu decyzyjnego, przeprowadzić symulacjęskutków podjętych decyzji na wybranym przykładzie, efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i nieruchomościami.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IIPODSTAWY ORGANIZACJI IZARZĄDZANIAAUDYTORYJNE12 GODZ.1. Przedmiot, zakres i cel nauki o organizacji i zarządzaniu. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania.Analiza pojęć.2. Cykl organizacyjny. Działanie zorganizowane i jego cechy. Działanie indywidualne i zespołowe. Podziałpracy, specjalizacja, standaryzacja. Synergia i efekt organizacyjny.3. Teorie struktur. Podstawowe typy struktur. Kryteria doboru struktur organizacyjnych. Zmianyorganizacyjne.4. Model systemu zarządzania. Struktura funkcjonalna, własnościowa, organizacyjna, informacyjna,przestrzenna systemu zarządzania.5. Funkcje zarządzania. Charakterystyka funkcji planowania, organizowania, motywowania, przewodzenia,kontrolowania.6. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi.7. Metody i style zarządzania.8. podstawy teorii podejmowania decyzji. Podstawowe modele procesów decyzyjnych. Ryzyko decyzyjne.Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu.9. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.10. Czynniki konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw.11. Metody analizy strategicznej organizacji gospodarczych. Zarządzanie strategiczne i bieżąceprzedsiębiorstwem.12. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.13. Etyka w biznesie. Kodeksy etyczne przedsiębiorstw.14. Model zawodowy i osobowy menedżera. Zarządzanie czasem.21


15. Kierunki rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu.Metody dydaktycznePrezentacja audiowizualna zrobiona w programie Power Point.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuForma pisemna.Literatura podstawowa1. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Czarnów 2004.2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.3. Stoner J.A.F., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.4. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 1999.5. Wycena i zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod redakcją A. Szablowskiego i R. Tuzimka,Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.Literatura uzupełniająca1. Christowa Cz., Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych. ZachodniopomorskieCentrum Logistyczne - Port Szczecin, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2005.2. Christowa-Dobrowolska M., Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, WydawnictwoAkademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007.3. Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów,praca zbiorowa pod redakcją Cz. Christowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007.22


4b. Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwemJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 1 12 1Osoba odpowiedzialna - dr Joanna BrózdaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaElementy mikro i makroekonomii, podstawy ekonomii.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać teoretyczne i praktyczne zasady zarządzania przedsiębiorstwem.Umieć zarządzać przedsiębiorstwem.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR II ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.3. Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw.4. Postępowanie naprawcze, układowe, upadłościowe i likwidacja jako elementy restrukturyzacji naprawczej.5. Otoczenie przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi.6. Przedsiębiorstwo na rynku globalnym.7. Zasoby przedsiębiorstwa i ich charakterystyka (naturalne, ludzkie, kapitałowe, niematerialne, patenty,prawa autorskie, reputacja, wiedza, kultura, informacja, czas).8. Czynniki lokalizacji współczesnych przedsiębiorstw.9. Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie.10. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna w przedsiębiorstwie.11. Organizowanie działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie.12. Motywowanie pracowników.13. Kontrola i kontroling. Kontroling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.14. Zarządzanie międzynarodowe. Zarządzanie międzykulturowe.15. Metody i mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa.Metody dydaktycznePrezentacja audiowizualna zrobiona w programie Power Point.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuForma pisemna.Literatura podstawowa1. Knosala R., Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. PWE 2007.2. Kowalczewski W., Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. DIFIN 2006.3. Marek S., Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego 1999.Literatura uzupełniająca23


1. Kupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Wydawnictwo PWE 2005.2. Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. Difin 2004.5. Przedmiot: ErgonomiaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVII 12 1 12 1Osoba odpowiedzialna dr inż. Andrzej BąkPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaPsychologia zachowań ludzkich.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe zagadnienia ergonomii, szkodliwe skutki obsługi komputera, przeciwwskazania do pracy nastanowiskach komputerowych choroby zawodowe.Umieć przygotować stanowisko komputerowe do pracy.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VII ERGONOMIA AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Podstawowe zagadnienia ergonomii.2. Fizjologia organizmu człowieka, a materialne warunki pracy.3. Kształtowanie środowiska pracy – czynniki ergonomiczne.4. Stanowisko komputerowe. Elementy typowego stanowiska.5. Szkodliwe skutki obsługi komputera dla organizmu człowieka.6. Przeciwwskazania do pracy na stanowiskach komputerowych.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Badania ergonomiczne. Choroby zawodowe.8. Znowelizowany Kodeks pracy RP, dyrektywy UE, inne regulacje prawne, normy z zakresu ergonomii.Metody dydaktyczneWykład informacyjny, dyskusja.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuKolokwium pisemne lub ustne, praca zaliczeniowa(zaliczenie z oceną). Obowiązuje materiał przedstawiony nazajęciach, lektura podanej literatury oraz aktywna praca na zajęciach.Literatura podstawowa1. Bugajska J., Ergonomia, CIOP 2001.2. Hansen A., Ergonomia na co dzień, IWZZ 1987.3. Józefaciuk J., Nowacka W., Ćwiczenia z ergonomii i ochrony pracy, SGGW-AR 1989.4. Kordecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP 1999.5. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN 2002.6. Szlązak J., Szlązak N., Bezpieczeństwo i higiena pracy, AGH 2005.Literatura uzupełniająca1. Batogowska A., Malinowski A., Ergonomia dla każdego, Sorus 1997.24


6. Przedmiot: Matematyka dyskretnaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 2 E 3 24 36 7Osoba odpowiedzialna - prof. dr hab. inż. Jury KorostilPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgebra liniowa, analiza matematyczna.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać definicje, twierdzenia oraz zastosowania z zakresu tematyki funkcji, relacji, zbiorów, elementów logikimatematycznej, rachunku zdań, zasady indukcji matematycznej, rekurencji, kombinatoryki, teorii liczb, drzew igrafów.Umieć rozwiązywać zadania z zakresu tematyki funkcji, relacji, zbiorów, elementów logiki matematycznej,rachunku zdań, zasady indukcji matematycznej, rekurencji, kombinatoryki, teorii liczb, drzew i grafów.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR II MATEMATYKA DYSKRETNA AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Funkcje, relacje i zbiory.2. Elementy logiki matematycznej.3. Rachunek zdań i tautologie.4. Techniki dowodzenia twierdzeń.5. Zasada indukcji matematycznej.6. Rekurencja.7. Kombinatoryka.8. Teoria liczb.9. Drzewa i grafy.SEMESTR II MATEMATYKA DYSKRETNA ĆWICZENIOWE 36 GODZ.1. Ćwiczenia rachunkowe obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach audytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład.Ćwiczenia: obliczenia rachunkowe.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Ćwiczenia - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Pozytywna ocena z pisemnych sprawdzianów.Literatura podstawowa1. Lipski W., Marek W., Analiza kombinatoryczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowa 1986.2. Pałka Z., Ruciński A., Wykłady z kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1998.25


3. Ross K., Wright C., Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1996.4. Wilson R., Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.Literatura uzupełniająca1. Bryant V., Aspekty kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1977.2. Graham R., Knuth D., Patashnik O., Matematyka Konkretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1996.3. Lipski W., Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.26


7. Przedmiot: Algebra liniowaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSI 12 2 E 2 24 24 6Osoba odpowiedzialna - dr Piotr BorkowskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaOpanowanie materiału z zakresu programu nauczania z matematyki dla szkół średnich.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać definicje i twierdzenia dotyczące tematyki ciał, przestrzeni wektorowych, zbioru liczb zespolonych,macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych, rachunek wektorowy.Umieć rozwiązywać zadania dotyczące tematyki ciał, przestrzeni wektorowych, zbioru liczb zespolonych,macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych oraz podstaw geometrii analitycznej.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR I ALGEBRA LINIOWA AUDYTORYJNE 24 GODZ.9. Zbiór liczb zespolonych: definicja liczby zespolonej, postać kartezjańska i trygonometryczna liczbyzespolonej, działania na liczbach zespolonych.10. Macierze i wyznaczniki: definicja i rodzaje macierzy, algebra macierzy, definicja i własności wyznacznika,rząd macierzy, macierz odwrotna.11. Układy równań liniowych: wzory Cramera, metoda macierzowa, twierdzenia Kroneckera-Capellego.12. Ciała i przestrzenie wektorowe: grupa, ciało (przemienne), charakterystyka ciała, przykłady ciał, definicjaprzestrzeni wektorowej, podprzestrzenie wektorowe, kombinacja liniowa wektorów, układ liniowoniezależny, wymiar przestrzeni wektorowej.13. Elementy geometrii analitycznej.SEMESTR I ALGEBRA LINIOWA ĆWICZENIOWE 24 GODZ.1. Ćwiczenia rachunkowe obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach audytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład.Ćwiczenia: obliczenia rachunkowe.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Ćwiczenia - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Pozytywna ocena z pisemnych sprawdzianów.Literatura podstawowa7. Białynicki-Birula A., Algebra liniowa z geometrią, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.8. Krupiński R., Kasyk L., Poradnik matematyczny, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, 2004.9. Krupiński R., Repetytorium z matematyki, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, 2004.27


10. Winnicki K., Landowski M., Matematyka, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, 2005.Literatura uzupełniająca2. Gancarzewicz J., Algebra liniowa z elementami geometrii, Wydawnicwo Naukowe UJ 2001.3. Nomizu K., Fundamentals of Linear Algebra, McGraw-Hill 1966.4. Zbiór zadań z matematyki, Skrypt pod redakcją R. Krupińskiego, Dział Wydawnictw AM w Szczecinie, 2004.28


8. Przedmiot: Analiza matematycznaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSI 12 2 E 3 24 36 7Osoba odpowiedzialna - dr hab. Zenon Zwierzewicz prof. nadzw. AMPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaOpanowanie materiału z zakresu programu nauczania z matematyki dla szkół średnich.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać definicje, twierdzenia oraz zastosowania z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej iwielu zmiennych, równań różniczkowych zwyczajnych oraz szeregów liczbowych i funkcyjnych.Umieć rozwiązywać zadania z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych,równań różniczkowych zwyczajnych oraz szeregów liczbowych i funkcyjnych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR I ANALIZA MATEMATYCZNA AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: wiadomości uzupełniające dotyczące granicciągów i granic funkcji, funkcje cyklometryczne, pochodna i różniczka funkcji, pochodnei różniczki wyższych rzędów, twierdzenia o wartości średniej, wzór Taylora, monotoniczność, ekstrema,wypukłość, wklęsłość, punkty przegięcia, asymptoty, reguły de L’ Hospitala, badania przebieguzmienności funkcji.2. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona, podstawowe metody i twierdzeniacałkowania, całka oznaczona Riemanna, definicja całki oznaczonej, własności, twierdzenie Newtona –Leibniza, całki niewłaściwe, zastosowanie całki oznaczonej w geometrii.3. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych: definicja funkcji dwóch zmiennych, granica,ciągłość, pochodne cząstkowe i różniczka zupełna, pochodne cząstkowe i różniczki zupełne wyższychrzędów, wzór Taylora, ekstrema funkcji wielu zmiennych, definicja i własności całki podwójnej i całkipotrójnej, zamiana całek wielokrotnych na całki iterowane, całki krzywoliniowe niekierowanei skierowane, twierdzenie Greena.4. Równania różniczkowe zwyczajne; wybrane typy równań różniczkowych pierwszego rzędu (np. równaniao zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne, równania liniowe), równania różniczkowe drugiegorzędu, przypadki szczególne, równania różniczkowe liniowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach.5. Szeregi liczbowe i funkcyjne: definicja szeregu liczbowego, kryteria zbieżności szeregówo wyrazach dodatnich, szeregi przemienne, szeregi warunkowo i bezwzględnie zbieżne, ciągii szeregi funkcyjne, zbieżność i jednostajna zbieżność ciągu i szeregu funkcyjnego, szeregi potęgowe,szereg Taylora.SEMESTR I ANALIZA MATEMATYCZNA ĆWICZENIOWE 36 GODZ.1. Ćwiczenia rachunkowe obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach audytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład.29


Ćwiczenia: obliczenia rachunkowe.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Ćwiczenia - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Pozytywna ocena z pisemnych sprawdzianów.Literatura podstawowa1. Krupiński R., Kasyk L., Poradnik matematyczny, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, 2004.2. Krupiński R., Repetytorium z matematyki, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, 2004.3. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach część I i II, Państwowe WydawnictwoNaukowe 1986.4. Winnicki K., Landowski M., Matematyka, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, 2005.5. Zbiór zadań z matematyki, Skrypt pod redakcją R. Krupińskiego, Dział Wydawnictw AM w Szczecinie, 2004.Literatura uzupełniająca1. Banaś J., Wędrychowicz S., Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2001.2. Fichtenholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1978.3. Rudin W., Podstawy analizy matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982.4. Rudnicki W., Wykłady z analizy matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2001.30


9. Przedmiot: Rachunek prawdopodobieństwa i statystykaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 2 E 3 24 36 7Osoba odpowiedzialna - dr Piotr BorkowskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgebra liniowa, analiza matematyczna.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać definicje, twierdzenia oraz zastosowania z zakresu tematyki zmiennych losowych dyskretnych, zmiennychlosowych ciągłych, estymacji punktowej, estymacji przedziałowej, weryfikowania hipotez statystycznych, korelacjiregresji liniowej.Umieć rozwiązywać zadania z zakresu tematyki zmiennych losowych dyskretnych, zmiennych losowychciągłych, estymacji punktowej, estymacji przedziałowej, weryfikowania hipotez statystycznych, korelacji regresjiliniowej.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IIRACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWAI STATYSTYKAAUDYTORYJNE24 GODZ.1. Definicje prawdopodobieństwa, własności, niezależność zdarzeń, prawdopodobieństwo warunkowe,prawdopodobieństwo całkowite , schemat Bernoulliego.2. Zmienna losowa typu skokowego i ciągłego, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja.3. Własności wartości oczekiwanej i wariancji, standaryzacja zmiennej losowej.4. Wektor losowy dwuwymiarowy, niezależność zmiennych losowych.5. Współczynniki korelacji zmiennych losowych, centralne twierdzenie graniczne.6. Estymacja punktowa i przedziałowa wartości oczekiwanej, wariancji, oraz wskaźnika struktury dla małej idużej próby.7. Testy dla wartości oczekiwanej, wariancji i wskaźnika struktury dla małej i dużej próby – jedna i dwiepopulacje.8. Testy zgodności i niezależności chi-kwadrat.9. Korelacja i regresja liniowa.SEMESTR IIRACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWAI STATYSTYKAĆWICZENIOWE36 GODZ.1. Ćwiczenia rachunkowe obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach audytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład.Ćwiczenia: obliczenia rachunkowe.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu31


Audytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Ćwiczenia - Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Pozytywna ocena z pisemnych sprawdzianów.Literatura podstawowa1. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne dla studentów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1998.2. Krupiński R., Zalewski Z., Podstawy statystyki matematycznej, Skrypt dla studentów WSM w Szczecinie 1988.3. Krupiński R., Zalewski Z., Rachunek prawdopodobieństwa, Skrypt dla studentów WSM w Szczecinie 1988.4. Krysicki W. i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I,II, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.Literatura uzupełniająca1. Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Script 2006.2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2006.3. Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WydawnictwaNaukowo-Techniczne 2001.4. Ombach J., Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo – Maple, Wydawnictwo UJ, 2000.32


10. Przedmiot: FizykaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSI 12 2 E 2 24 24 6Osoba odpowiedzialna - dr Janusz ChrzanowskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaProgram fizyki obejmujący zakres wiedzy nabytej w szkole średniej.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać jednostki podstawowe układu SI i podstawy metrologii; podstawowe definicje i równania objęteprogramem nauczania; zasady budowy i działania podstawowego sprzętu laboratoryjnego; swobodne posługiwaniesię wybranymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi; kojarzenie zjawisk fizycznychz określonymi urządzeniami stosowanymi w technice; inne zagadnienia przewidziane w programie,a potrzebne przyszłemu nawigatorowi w praktyce morskiej.Umieć korzystać z literatury potrzebnej do rozwiązywania określonych zagadnień technicznych, a nawetnaukowych; formułować własne poglądy na temat funkcjonowania aparatury na bazie podstawowych praw fizyki;rozwiązywać zadania tekstowe oraz problemy wynikające z potrzeb badawczych oraz technicznych; wiązać wiedzęfizyczną z zagadnieniami technicznymi.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR I FIZYKA AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Układ inercjalny, kinematyka punktu materialnego, zasady dynamiki Newtona, równania ruchu Newtona,ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym, jednostki siły.2. Prawo powszechnego ciążenia.3. Dynamika układu punktów materialnych, równania ruchu Newtona, środek masy, twierdzenie o ruchuśrodka masy.4. Zasada zachowania pędu.5. Moment siły i moment pędu, zasada zachowania momentu pędu dla układu punktów materialnych, siłycentralne.6. Prawa Keplera.7. Energia kinetyczna i potencjalna, praca mechaniczna, siły konserwatywne, zasada zachowania energiimechanicznej.8. Dynamika ciała sztywnego, prędkość kątowa i przyspieszenie kątowe, moment pędu bryły w ruchuobrotowym, moment bezwładności, twierdzenie Steinera, energia kinetyczna ruchu obrotowego, teoriażyroskopu, zasady dynamiki Newtona w odniesieniu do bryły sztywnej.9. Drganie harmoniczne proste, definicja geometryczna, matematyczna i fizyczna, pojęcie siły sprężystej,całkowita energia w ruchu drgającym, składanie drgań równoległych i prostopadłych.10. Ruch drgający tłumiony.11. Drgania wymuszone, rezonans mechaniczny.12. Ruch falowy, fala mechaniczna podłużna i poprzeczna, fala harmoniczna płaska, równanie falowe,parametry opisujące fale, zasada Huygensa i zasada superpozycji, źródła koherentne i zjawiskointerferencji fal, interferencja na dwóch szczelinach, fala stojąca.13. Podstawy akustyki.33


14. Ciecz doskonała, ciecz rzeczywista, lepkość cieczy, hydrostatyka, dynamika cieczy, równanieBernoulli’ego, jednostki ciśnienia.15. Kinetyczno-molekularna teoria gazów, gaz doskonały i rzeczywisty, podstawowe związki międzyparametrami makro- i mikroskopowymi, prawo Bunsena, rozkład prędkości Maxwella.16. I zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, praca, ciepło, mechaniczny równoważnik ciepła, ciepłowłaściwe gazów doskonałych, przemiana adiabatyczna.17. II zasada termodynamiki, procesy odwracalne i nieodwracalne, ilustracja II zasady termodynamiki woparciu o cykl Carnota.18. Elektryczność i magnetyzm, elektrostatyka, ładunki elektryczne, prawo Coulomba, natężenie polaelektrycznego, materia w polu elektrycznym, wektor indukcji elektrycznej, strumień indukcji i prawoGaussa dla ładunków elektrycznych, napięcie i potencjał elektryczny, prąd elektryczny, siłaelektromotoryczna, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, pole magnetyczne, prawo Lorentza i reguła Ampera,definicja indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego, uogólnione prawo Ampera,magnetostatyka, SEM indukcji i uogólnione prawo Faradaya, fale elektromagnetyczne.19. Szczególna teoria względności, układ inercjalny, zasada względności, transformacja Galileusza,doświadczenie Michelsona – Morleya, postulat o stałości prędkości światła, transformacja Lorentza,dylatacja czasu i kontrakcja długości, doświadczenia potwierdzające teorię względności, paradoksy izagadki.20. Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej i jądrowej, hipoteza Plancka, promieniowanie termiczne ciał.SEMESTR I FIZYKA LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła rewersyjnego.2. Wyznaczanie ciepła topnienia i parowania.3. Badania drgań własnych struny metodą rezonansu.4. Wyznaczanie modułu sztywności przy pomocy wahadła torsyjnego.5. Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu.6. Wyznaczanie stosunku c p /c V.7. Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia.8. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.9. Pomiar lepkości dynamicznej oraz zależność lepkości od temperatury.Metody dydaktyczneWykład.Ćwiczenia: obliczenia rachunkowe.Laboratorium: wykonywanie indywidualnie przez studenta ćwiczeń w oparciu o przygotowany zestaw laboratoryjnyz instrukcją.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Ćwiczenia - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Pozytywna ocena ze sprawdzianu pozakończeniu semestru I.Laboratoprium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie teoretycznych zagadnień zćwiczeń laboratoryjnych. Wykonanie według harmonogramu zestawu programowych ćwiczeń laboratoryjnych.Złożenie poprawnych sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych opracowanych wedługinstrukcji stanowiskowych.Literatura podstawowa1. Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, WNT 2004.2. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Cz. II pod redakcją J. Kirkiewicza, WSM Szczecin, Szczecin 2003.3. Jezierski K., Kołodka B., Sierański K., Zadania z rozwiązaniami – skrypt do ćwiczeń z fizyki dla studentów Iroku Wyższych Uczelni, Część I i II, Oficyna Wydawnicza Scripta, Wrocław 2000.4. Kirkiewicz J., Chrzanowski J., Bieg B., Pikuła R., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Cz. I, WSM Szczecin,Szczecin 2001.Literatura uzupełniająca1. Dryński T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, wyd. VII, PWN, Warszawa 1977.2. Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki. Zbiór zadań, PWN 2005.34


3. Massalski J., Massalska M., Fizyka dla inżynierów. Cz. I, WNT 2005.35


11. Przedmiot: ElektronikaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 1 1 12 12 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Piotr MajznerStatus przedmiotuPrzedmiot podstawowy o treściach technicznych.Przedmioty wprowadzające i inne wymaganiaFizyka, fizyka ciała stałego, matematyka.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe wielkości elektryczne; podstawy teorii obwodów elektrycznych; zasadę działania ipodstawowe parametry elementów elektronicznych; sposoby analizy podstawowych obwodów RLC; opispodstawowy sygnałów elektrycznych; sposoby analizy podstawowych sygnałów elektrycznych; zasadę działania ipodstawowe parametry elementów półprzewodnikowych; budowę, zasadę działania filtrów elektrycznych;podstawy miernictwa elektrycznego; zasady pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;parametry obwodów jedno i wielofazowych; działanie podstawowych maszyn elektrycznych; zasady bezpiecznegoużytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych; cechy źródeł energii elektrycznej; zasadę działania ipodstawowe parametry urządzeń elektronicznych takich jak:, zasilacze, wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne,generatory, pętle sprzężenia fazowego; podstawy modulacji i demodulacji; podstawowe parametry falielektromagnetycznej.Umieć dokonać analizy działania podstawowych obwodów elektrycznych; przedstawić cechy podstawowychelementów elektronicznych i półprzewodnikowych, dokonać pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych ielektronicznych oraz oszacować ich wyniki; określić podstawowe parametry badanych obwodów elektrycznych;dobrać elementy elektroniczne i półprzewodnikowe w zależności od stawianych wymagań; podać zasadybezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi; scharakteryzować obwody jedno i wielofazowe;przedstawić cechy podstawowych maszyn elektrycznych; scharakteryzować parametry podstawowych źródełenergii elektrycznej; scharakteryzować parametry podstawowych urządzeń elektronicznych; scharakteryzowaćpodstawowe parametry modulacji analogowych i cyfrowych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR III ELEKTRONIKA AUDYTORYJNE 12 GODZ.361. Podstawowe wielkości elektryczne oraz ich jednostki.2. Podstawowe elementy elektroniczne.3. Podstawy analizy obwodów elektrycznych.4. Analiza stałoprądowa i zmiennoprądowa układów RLC.5. Sygnały elektryczne.6. Budowa, parametry, charakterystyki i zastosowanie podstawowych elementów półprzewodnikowych.7. Filtry bierne i aktywne.8. Miernictwo elektryczne– podstawowe zasady.9. Pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.10. Obwody jedno i wielofazowe, linie zasilające.11. Zabezpieczenia obwodów zasilających12. Podstawowe maszyny elektryczne.


13. Źródła energii elektrycznej, ogniwa elektrochemiczne.14. Układy zasilające.15. Wzmacniacze.16. Wzmacniacze operacyjne.17. Generatory drgań sinusoidalnych i niesinusoidalnych.18. Pętle sprzężenia fazowego.19. Modulacja i detekcja.20. Fala elektromagnetyczna.SEMESTR III ELEKTRONIKA LABORATORYJNE 12 GODZ.1. Pomiary wielkości elektronicznych miernikami i oscyloskopami.2. Układy RLC.3. Elementy półprzewodnikowe.4. Zasilacze.5. Wzmacniacze.6. Wzmacniacze operacyjne.7. Generatory.8. Filtry.9. Modulacja i detekcja.10. Analiza i przetwarzanie sygnałów.11. Maszyny prądu stałego, maszyny prądu zmiennego.12. Zabezpieczenia układów i urządzeń elektronicznych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Ćwiczenia – zadania indywidualne realizowane pod nadzorem prowadzącego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - pisemne zaliczenie - test metodą krótkich odpowiedziĆwiczenia – opracowanie sprawozdań do wszystkich ćwiczeń i zaliczenie wszystkich wejściówek.Literatura podstawowa1. Analogowe układy scalone, Nadachowski M, Kulka Z., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1985.2. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków WNT 20043. Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, M. Rusek, J. Pasierbiński, WNT 20054. Podstawy elektroniki i energoelektroniki, J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1981.5. Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, A. Filipkowski WNT 20066. Układy półprzewodnikowe, Tietze U., Schenk Ch., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1987.Literatura uzupełniająca1. Fizyczne podstawy elektrotechniki, Pilawski M., Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1987.2. Podstawy elektroniki, Rusek A., Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1996.37


12. Przedmiot: Automatyka i układy cyfroweJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 1 1 12 12 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Piotr MajznerStatus przedmiotuPrzedmiot podstawowy o treściach technicznych.Przedmioty wprowadzające i inne wymaganiaMatematyka, fizyka, elektrotechnika, elektronika, matematyka.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać działanie przetworników analogowo-cyfrowych (AC) i cyfrowo-analogowych (CA); podstawowe systemyliczbowe i kody cyfrowe; algebrę Boole’a; .charakterystykę podstawowych funkcji logicznych; działaniepodstawowych układów cyfrowych; działanie złożonych układów cyfrowych; podstawowe pojęcia układówsterowania i regulacji automatycznej; podstawy rachunku operatorowego; modele matematyczne obiektów; sposobyidentyfikacji modeli obiektów; działanie podstawowych regulatorów; działanie podstawowych cyfrowychalgorytmów predykcyjnych; cechy układów o zmiennej strukturze.Umieć opisać działanie i podstawowe parametry przetworników AC i CA; zapisać liczby w różnych systemach, ikodach cyfrowych; dokonać optymalizacji funkcji logicznych, dokonać syntezy podstawowych układów cyfrowych– funkcji logicznych, układów synchronicznych i asynchronicznych; opisać działanie i podstawowe parametryzłożonych układów cyfrowych; opisać matematycznie podstawowe układów sterowania i regulacji automatycznej;dokonać identyfikacji podstawowych obiektów automatyki; dokonać wyboru typu regulatora do badanego układu;dokonać analizy działania podstawowych układów cyfrowych algorytmów predykcyjnych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR V AUTOMATYKA I UKŁADY CYFROWE AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.2. Systemy liczbowe i kody cyfrowe.3. Podstawowe funkcje logiczne, funktory układów logicznych.4. Przerzutniki synchroniczne i asynchroniczne.5. Synteza układów cyfrowych – realizacja funkcji logicznych, układów sekwencyjnych synchronicznych,układów asynchronicznych.6. złożone układy cyfrowe.7. Teoria sterowani i regulacji – pojęcia podstawowe.8. Równania stanu.9. Modele dynamiczne układu sterowania, model dyskretny elementów ciągłych.10. Stabilność układów automatyki.11. Podstawowe modele obiektów sterowania.12. Systemy liniowe dyskretne autonomiczne.13. Systemy nieautonomiczne.14. Regulatory.15. Cyfrowe algorytmy predykcyjne.16. Układy o zmiennej strukturze.38


SEMESTR V AUTOMATYKA I UKŁADY CYFROWE LABORATORYJNE 12 GODZ.1. Podstawowe układy logiczne.2. Optymalizacja funkcji logicznych.3. Układy synchroniczne cz.I.4. Układy synchroniczne cz.II.5. Układy asynchroniczne cz.I.6. Układy synchroniczne cz.II.7. Identyfikacja obiektów automatyki.8. Badanie charakterystyk podstawowych obiektów automatyki.9. Podstawowe układy regulacji automatycznej.10. Regulatory PID – badanie układów podstawowych.11. Regulatory PID - badanie układów złożonych.12. Cyfrowe układy automatyki.13. Podstawowe układy logiczne.14. Układy synchroniczne.15. Układy asynchroniczne.16. Identyfikacja obiektów automatyki.17. Badanie charakterystyk podstawowych obiektów automatyki.18. Podstawowe układy regulacji automatycznej.19. Regulatory PID.20. Cyfrowe układy automatyki.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Ćwiczenia – zadania indywidualne realizowane pod nadzorem prowadzącegoForma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - pisemne zaliczenie - test metodą krótkich odpowiedziĆwiczenia – opracowanie sprawozdań do wszystkich ćwiczeń i zaliczenie wszystkich wejściówek.Literatura podstawowa1. Synteza układów logicznych. Podręcznik, T. Łuba, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.2. Synteza układów cyfrowych, T. Łuba (red.), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.3. Logic Synthesis and Verification, S. Hassoun, T. Sasao, R. Brayton (ed.), Kluwer Academic Publishers,2002.4. Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, Niederliński A.,WNT, Warszawa 1985.5. Automatyka układy liniowe, Laminet, T. WNT 1985.6. Komputerowe układy automatyki, Orłowski H., WNT, Warszawa 1987,Literatura uzupełniająca1. Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, Pieńkos J. Turczyński J, WKiŁ, 1986.2. Teoria sterowania i systemów, Kaczorek T. Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.39


13. Przedmiot: Wstęp do programowaniaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSI 12 2 E 3 24 36 8Osoba odpowiedzialna - dr hab. inż. Waldemar Uchacz prof. nadzw. AMStatus przedmiotuPrzedmiot kierunkowy (podstawy programowania).Przedmioty wprowadzające i inne wymaganiaOpanowanie materiału z zakresu programu nauczania z informatyki dla szkół średnich.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać pojęcie algorytmu, podstawowe konstrukcje programistyczne, implementacje algorytmów w językachprogramowania, podstawowe struktury danych, metody weryfikacji poprawności programów.Umieć czytać ze zrozumieniem programy zapisane w języku programowania imperatywnego, wykonywaćoperacje na podstawowych strukturach danych, wykonywać proste programy i weryfikować ich poprawność.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR I WSTĘP DO PROGRAMOWANIA AUDYTORYJNE 24 GODZ1. Pojęcie algorytmu (historia powstania pojęcia algorytmu, algorytmy znane ze szkoły, rozwiązywanierównań liniowych i kwadratowych).2. Języki formalne (alfabet, składnia i semantyka, gramatyki bezkontekstowe jako narzędzie definiowaniaskładni, definiowanie semantyki przez interpretację wyrażeń poprawnych składniowo).3. Reprezentacja liczb w komputerze (stałe całkowite i rzeczywiste, reprezentacje binarne stałoizmiennopozycyjne, systemy znak-moduł i uzupełnieniowy, rachunek zmiennopozycyjny — pojęciezakresu i błędu zaokrągleń).4. Zmienne i wyrażenia (typ zmiennej i wartościowanie zmiennych, wyrażenia arytmetyczne i logiczne:składnia i semantyka).5. Instrukcje while-programów (pusta, przypisania, warunkowa, iteracji, wyboru, czytania, pisania,wywołania procedury, obliczenia skończone i nieskończone, błędy obliczeń, przykłady algorytmów).6. Asercje w programach i niezmienniki pętli (formuły Hoare'a, uzasadnianie poprawności programów,własność stopu i metody jej dowodzenia).7. Typy danych (tablice, rekordy, zbiory, pliki, typy wyliczeniowe i okrojone, typy wskaźnikowe).8. Pliki (pliki o dostępie bezpośrednim, pliki tekstowe).9. Funkcje i procedury (składnia i semantyka, sposoby przekazywania parametrów: przez wartość i przezzmienną, widoczność zmiennych w zagnieżdżonych procedurach).10. Miary złożoności algorytmów (koszty algorytmu: czasowy i pamięciowy, pesymistyczny i średni, rozmiardanych, przykłady wyznaczania kosztów, koszt zamortyzowany).11. Rekurencja.SEMESTR I WSTĘP DO PROGRAMOWANIA LABORATORYJNE 36 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.40


Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Banachowski L., Kreczmar A., Elementy analizy algorytmów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1987.2. Wirth N., Wstęp do programowania systematycznego, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1999.3. http://wazniak.mimuw.edu.pl4. Allen S.,Modelowanie danych. 2006.5. Koleśnik K.,Wstęp do programowania z przykładami w Turbo Pascalu. 1999.Literatura uzupełniająca1. Alagić S., Arbib M., Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, Wydawnictwa Naukowo -Techniczne 1982.2. Buczek B.,Algorytmy. Ćwiczenia. 2008.3. Kingsley-Hughes A., Kingsley-Hughes K.,Programowanie. Od podstaw. 2005.41


14. Przedmiot: Metody programowaniaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Magdalena KrajewskaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaWstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać techniki programistyczne oraz struktury danych wykorzystywane w programowaniu.Umieć pisać i uruchamiać programy wykonane w różnych technikach o rozmiarze rzędu 100 wierszy kodu.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR II METODY PROGRAMOWANIA AUDYTORYJNE 12 GODZ.421. Rekurencja:o rekurencyjne wyrażanie pojęćo zastosowania i implementacjao dowodzenie poprawności procedur rekurencyjnych2. Programowanie z nawrotami:o przeszukiwanie pełnej przestrzeni stanówo ucinanie rekursji3. Metoda dziel i rządź:o metoda inkrementacyjnao podział binarny4. Dynamiczne struktury danych:o typy wskaźnikoweo wskaźnikowa realizacja listo podstawowe operacje na listacho listy jednokierunkowe, dwukierunkowe i cykliczneo atrapy i strażnicy5. Liniowe struktury danych: stosy i kolejki:o implementacja tablicowa i listowao implementacja grafu za pomocą list sąsiedztwao algorytmy DFS i BFS6. Drzewa:o implementacja drzew dowolnego rzęduo drzewa binarneo obiegi drzewo konwersja wyrażeń z postaci infiksowej na prefiksową i postfiksową (ONP)7. Programowanie zachłanne:o algorytm Huffmana8. Metoda spamiętywania:o programowanie dynamiczneo problem plecakowyo optymalne mnożenie wielu macierzy


SEMESTR II METODY PROGRAMOWANIA LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.LaboratoriumObowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Cormen T.H., Leiserson C., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmiki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne2004.2. Wirth N., Algorytmy+Struktury danych=Programy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2001.3. http://wazniak.mimuw.edu.plLiteratura uzupełniająca1. Knuth D.E., Sztuka programowania komputerów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2002.2. Spolsky J.,Sztuka pisania oprogramowania. Wybór i redakcja Joel Spolsky. 2007.43


15. Przedmiot: Architektura systemów komputerowychJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSII 12 2 E 2 24 24 7Osoba odpowiedzialna - prof. dr hab. inż. Evgeny OchinPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaOpanowanie materiału z zakresu programu nauczania z informatyki dla szkół średnich.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawy techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, maszynową reprezentację danych i realizację operacjiarytmetycznych, organizację i architekturę systemów pamięci, interfejsy i komunikację, organizację jednostkicentralnej, wieloprocesorowość i architektury alternatywne.Umieć projektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczać reprezentację liczb całkowitych irzeczywistych oraz wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne na tych reprezentacjach.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IIARCHITEKTURA SYSTEMÓWKOMPUTEROWYCHAUDYTORYJNE24 GODZ.1. Wprowadzenie — pojęcie komputera, taksonomie architektur komputerowych, pojęcie hierarchii pamięci.Maszyna von Neumanna, architektury Harvard, Princeton, Harvard-Princeton.2. Dane — typy, reprezentacje, organizacja i adresowanie pamięci. Konwencje Big-Endian i Little-Endian.Wyrównanie naturalne. Dane wektorowe.3. Synteza aplikacyjnego modelu programowego na podstawie wymagań języka wysokiego poziomu.4. Budowa modelu programowego — rejestry, tryby adresowania, model operacji warunkowych, listainstrukcji. Konstrukcja modelu programowego w podejściu CISC i RISC.5. Przykłady modeli programowych RISC (MIPS) i CISC (x86). Jednostki zmiennopozycyjne i wektorowe.6. Synteza jednocyklowej jednostki wykonawczej. Jednostki wielocyklowe. Przejście od jednostkijednocyklowej do potokowej.7. Struktura potoku. Problemy synchronizacji i opóźnienia w prostym potoku. Superpotok.8. Jednostki wielopotokowe (superskalarne) — zasady działania, hazardy i opóźnienia.9. Kieszenie jako warstwa hierarchii pamięci. Organizacja i zasady działania. Model wydajności. Reakcja nazapis danych. Wielopoziomowe systemy kieszeni.10. Metody redukcji opóźnień w procesorach superpotokowych i superskalarnych. Przewidywanie skoków.Sposoby redukcji opóźnienia danych.11. Wymagania wieloprocesowego systemu operacyjnego. Zasady ochrony zasobów komputera. Funkcjesystemu zarządzania pamięcią.12. Implementacja zarządzania pamięcią — prosta relokacja, segmentacja, stronicowanie. Podstawy realizacjisystemu pamięci wirtualnej. Optymalizacja stronicowania.13. Wyjątki — definicja, klasyfikacja. Obsługa wyjątków.14. Podstawy organizacji wejścia wyjścia. Obsługa urządzeń zewnętrznych przy użyciu aktywnegooczekiwania, przerwań i DMA.15. Struktura komputera jednoprocesorowego i jej ewolucja od lat 60 XX w. do współczesności.44


SEMESTR IIARCHITEKTURA SYSTEMÓWKOMPUTEROWYCHLABORATORYJNE24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Biernat J., Arytmetyka komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.2. Patterson D., Hennessy J., Computer Organization and design, Elsevier 2005.3. http://wazniak.mimuw.edu.pl4. Zieliński B.,Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań. 2002.Literatura uzupełniająca1. Materiały firmowe - dokumenty techniczne dostępne w sieci WWW - MIPS, Intel, AMD.2. Specyfikacje Application Binary Interface.3. Metzger P.,Anatomia PC. Kompendium. Wydanie IV. 2008.45


16. Przedmiot: Algorytmy i struktury danychJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 2 E 2 24 24 7Osoba odpowiedzialna - dr hab. inż. Waldemar Uchacz prof. nadzw. AMStatus przedmiotuPrzedmiot kierunkowy (algorytmy i złożoności).Przedmioty wprowadzające i inne wymaganiaMatematyka dyskretna, metody programowania, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawy analizy algorytmów, techniki projektowania algorytmów (dziel i rządź, programowaniedynamiczne, algorytmy zachłanne, przeszukiwanie z nawrotami, heurystyki), podstawowe algorytmy (sortowanie,selekcja, wyszukiwanie), abstrakcyjne struktury danych i ich implementacje (listy, drzewa, grafy, słowniki, drzewaposzukiwań binarnych, haszowanie, stosy, kolejki, kolejki priorytetowe), podstawowe algorytmy grafowe(przeszukiwanie wszerz i w głąb), problemy obliczeniowo trudne (NP-zupełność, nierozstrzygalność).Umieć konstruować algorytmy z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR III ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH AUDYTORYJNE 24 GODZ.461. Podstawowe zasady analizy algorytmów:o poprawnośćo złożoność obliczeniowa algorytmu (pesymistyczna, oczekiwana)o koszt zamortyzowany: metoda potencjału2. Podstawowe techniki i struktury:o metoda dziel i zwyciężajo metoda zachłannao programowanie dynamiczneo transformacyjna konstrukcja algorytmuo elementarne struktury danych: stosy, kolejki, listy3. Sortowanie:o sortowanie przez porównania (InsertionSort, QuickSort, MergeSort)o proste kolejki priorytetowe: kopce binarneo HeapSorto sortowanie pozycyjneo złożoność problemu sortowania4. Selekcja:o algorytm Hoare'ao algorytm magicznych piąteko Wyszukiwanie i proste słowniki:o wyszukiwanie liniowe i binarneo prosty słownik: drzewa poszukiwań binarnych


o haszowanie5. Efektywne implementacje słownika:o drzewa AVLo drzewa typu splayo B-drzewa6. Złożone struktury danych:o wzmocnione kolejki priorytetowe: kolejki dwumianowe, kopce Fibonacciegoo efektywne sumowanie zbiorów rozłącznych7. Algorytmy grafowe:o DFS i jego zastosowaniao problemy ścieżkowe -- Algorytm Dijkstryo minimalne drzewo rozpinające8. Wyszukiwanie wzorca w tekstach:o prefikso-sufiksyo algorytm Knutha-Morisa-Pratta9. Tekstowe struktury danych:o tablice sufiksoweo drzewa sufiksowe10. NP-zupełność:o klasa NP.o problemy NP-trudne i NP-zupełneSEMESTR III ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Harel D., Rzecz o istocie informatyki – Algorytmika, WNT 2000.2. Wirth N., Algorytmy + Struktury danych = Programy, WNT 1999.3. http://wazniak.mimuw.edu.pl4. Wróblewski P.,Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III. 2003.Literatura uzupełniająca1. Kierzkowski A., Turbo Pascal . Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion 2006.2. Stephens R., Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi, Wydawnictwo Helion 2000.3. Aho A. V.,. Hopcroft J. E, Ullman J. D.,Algorytmy i struktury danych. 2003.4. Roszkowski J.,Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie III. 2004.47


17. Przedmiot: Systemy operacyjneJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 2 E 2 24 24 7Osoba odpowiedzialna - dr inż. Alji MaowPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaArchitektura systemów komputerowych, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać rodzaje systemów operacyjnych, zasady działania systemów operacyjnych, procesy i wątki, współbieżność,szeregowanie zadań, zarządzanie pamięcią.Umieć rozwiązywać klasyczne problemy synchronizacji (problemy producent-konsument i czytelnicy-pisarzeoraz problem pięciu filozofów), dobierać algorytm szeregowania zadań do specyfiki aplikacji.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR III SYSTEMY OPERACYJNE AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Rola i zadania systemu operacyjnego.2. Klasyfikacja systemów operacyjnych.3. Szeregowanie zadań.4. Zarządzanie pamięcią.5. Zarządzanie urządzeniami wejścia-wyjścia.6. System plików.7. Przetwarzanie współbieżne i synchronizacja procesów.8. Zakleszczenie.SEMESTR III SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuWYKŁADYObowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.LABORATORIAObowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.Literatura podstawowa1. Nutt G., Operating Systems. A Modern Perspective, Addison Wesley Longman 2002.2. Silberschatz A., Peterson J.L., Gagne G., Podstawy systemów operacyjnych, WNT 2005.3. Stallings W., Systemy operacyjne, Robomatic 2004.48


4. Tanenbaum A.S., Modern Operating Systems, Prentice-Hall 2001.5. http://wazniak.mimuw.edu.pl6. Morimoto R., Noel M., Droubi O., Mistry R., Amaris C.,Windows Server 2008 PL. Księga eksperta. 2009.7. Tomaszewska-Adamarek A.,Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik. 2005.8. Fusco J.,Linux. Niezbędnik programisty. 2009.9. Granneman S.,Linux. Rozmówki. 2006.10. Ray D. S., Ray E. J.,Po prostu UNIX. 2000.11. Czarny P.,Linux. Kurs. 2004.12. Czarny P.,Linux. Kurs. Wydanie II. 2007.13. Love R.,Linux. Programowanie systemowe. 2008.14. Matthew N., Stones R.,Zaawansowane programowanie w systemie Linux. 2002.Literatura uzupełniająca1. Bach M.J., Budowa systemu operacyjnego Unix, WNT 1995.2. Bic L., Shaw A.C., The Logical Design of Operating Systems, Prentice-Hall 1988.3. Solomon D.A., Russinovich M.E., Microsoft Windows® 2000 od środka, Helion 2003.4. Vahalia U., Jądro systemu UNIX®. Nowe horyzonty, WNT 2001.5. Zdanowski S.,Debian Linux. System operacyjny dla każdego. Pierwsze starcie. 2009.6. Hill B. M., Harris D. B., Vyas J.,Debian GNU/Linux 3.1. Biblia. 2006.7. McFedries P.,Windows Vista PL. Księga eksperta. 2008.8. Miller M., The Green Button Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki. 2007.9. Pogue D.,Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik. 2008.10. Kaczmarek J., Landowska A., Wróbel M.,Szkoła systemu Linux. 2007.11. Ward B.,Jak działa Linux. 2005.12. Mac Kelby S.,OS X Tiger. Skuteczne rozwiązania. 2008.13. Hill B. M., Bacon J., Burger C., Ivan Krstić J. J.,Ubuntu. Oficjalny podręcznik. 2007.49


18a. Przedmiot: Programowanie niskopoziomoweJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIV 12 1 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Alji MaowPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaArchitektura systemów komputerowych, metody programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać zasady programowania asemblerowego i hybrydowego oraz narzędzia do tego służące.Umieć umieć stworzyć programy asemblerowe i hybrydowe.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IV PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Wprowadzenie mdash; zastosowanie programowania asemblerowego i hybrydowego, środowisko pracyprogramu w systemie operacyjnym i bez niego.2. Proces tworzenia programu — kompilacja, łączenie. Oprogramowanie narzędziowe — kompilator,asembler, konsolidator. Biblioteki. Tworzenie programu wielomodułowego.3. Programowanie asemblerowe w środowisku systemu operacyjnego — sekcje, deklaracje danych,ładowanie i start programu, korzystanie z funkcji systemowych.4. Wywoływanie procedur. Konwencje wołania. Standardy ABI — analiza kilku wybranych konwencji dlaprocesorów RISC (MIPS, ARM) i CISC (x86, AMD64). Tworzenie oprogramowania hybrydowego.5. Techniki programowania asemblerowego. Metody optymalizacji kodu możliwe do realizacji wyłącznie napoziomie asemblera. Błędy i złe nawyki w programowaniu asemblerowym.6. Wprowadzenie do programowania jednostek wektorowych.SEMESTR IV PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie zaliczenia pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Biernat J., Arytmetyka komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.2. Materiały firmowe - dokumenty techniczne dostępne w sieci WWW - MIPS, Intel, AMD.50


3. http://wazniak.mimuw.edu.plLiteratura uzupełniająca1. Specyfikacje Application Binary Interface.2. M., Gawrylczyk Efekty graficzne w asemblerze. 1996.3. Hyde R.,Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo. 2006.51


18b. Przedmiot: Przetwarzanie obrazów cyfrowychJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIV 12 1 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Alji MaowPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgebra liniowa, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać proste metody przetwarzania obrazów, filtry cyfrowe, algorytmy wykrywania krawędzi, metody kompresjiobrazów cyfrowych, transformacje globalne, transformacje lokalne, operacje morfologiczne (szkielet, kontur itp.).Umieć wykonywać operacje na pikselach, wykonywać operacje na obrazach w odcieniach jasności, stosowaćfiltry liniowe i nieliniowe, wykonywać redukcję cech obrazów cyfrowych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IV PRZETWARZANIE OBRAZÓW CYFROWYCH AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Modelowanie obrazów cyfrowych, modele pikseli, notacja algorytmiczna dla pikseli i dla przegląduobrazu, miary bliskości obrazów cyfrowych.2. Dyskretne transformaty Fouriera, Dyskretna transformata Cosinusowa.3. Interpolacja obrazu cyfrowego, zagadnienie interpolacji obrazu cyfrowego, interpolacja przez powielanie,pokryciowa, dwuliniowa, przekształcenie afiniczne obrazów cyfrowych.4. Binaryzacja obrazów cyfrowych, metoda tablic progowych, metody dyfuzji błędu.5. Metody filtracji obrazów, filtry dolno i górnoprzepustowe, filtry nieliniowe.6. Algorytmy wykrywania krawędzi, filtry kombinowane, algorytmy oparte na operatorze Gaussa.7. Metody rozpoznawania obrazów, klasyfikacja metod rozpoznania, metody minimalnoodległościowe,metody aproksymacyjne, metody probabilistyczne, metody ciągowe.SEMESTR IV PRZETWARZANIE OBRAZÓW CYFROWYCH LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie zaliczenia pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Kuchariew G., Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, Politechnika Szczecińska 1998.52


2. Malina W., Smiatacz M., Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ2005.3. Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT 1987.4. Schafer W., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiL 1979.5. Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ 1993.6. Tadeusiewicz R., Flasinski M, Rozpoznawanie obrazów, PWN 1991.Literatura uzupełniająca1. Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT 1992.2. Rosenfeld A., Kak A., Digital Picture Processing, Academic Press 1982.3. Long B.,Fotografia cyfrowa. Wydanie III. 2006.4. Oberlan Ł.,Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne. 2003.53


19. Przedmiot: Programowanie obiektoweJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIV 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Mariusz Dramskikierunkowy (architektura systemów komputerowych) o treściach technicznych.Przedmioty wprowadzające i inne wymaganiaMetody programowania, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać pojęcia klasy i obiektu oraz zagadnienia związane z kapsułkowaniem, dziedziczeniem i polimorfizmem,podstawy projektowania obiektowego, formalizmy do zapisywania projektów i programów obiektowych.Umieć pisać programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie oraz opisywać swojerozwiązania w przyjętej notacji.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IV PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE AUDYTORYJNE 12 GODZ.541. Obiektowe modelowanie dziedziny2. Wprowadzenie do programowania obiektowego3. Ochrona danych, enkapsulacja4. Klasy, klasy abstrakcyjne5. Funkcje wirtualne6. Wprowadzenie do UMLa7. Tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów8. Dziedziczenie i polimorfizm9. Interfejsy10. Wyjątki11. Typy uogólnione i kolekcje12. Strumienie, serializacja13. Wzorce projektowe14. Graficzny interfejs użytkownikaSEMESTR IV PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.


Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne2002.2. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J., Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowegowielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2005.3. Gosling J., Joy B., Steele G., Bracha G., Java Language Specification, Addison-Wesley Professional 2005.4. http://wazniak.mimuw.edu.pl5. Lis M.,Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. 2006.6. Java Horstmann C. S., Cornell G.,. Podstawy. Wydanie VIII. 2008.7. Smart J. F.,Java. Praktyczne narzędzia. 2009.8. Lis M.,Java. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. 2007.9. Schildt H.,Java. Kompendium programisty. 2005.10. MacDonald M.,Visual Basic 2005. Wprowadzenie do programowania w .NET. 2007.Literatura uzupełniająca1. Eckel B., Thinking in Java, Prentice Hall 2006.2. Larman C., Applying UML and Patterns, Prentice Hall 2005.3. Lis M.,Praktyczny kurs Java. Wydanie II. 2007.4. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.,Tablice informatyczne. UML. 2007.5. Sadowski T. M.,Praktyczny kurs Delphi. 2003.6. Daniluk A.,C++Builder. Kompendium programisty. 2003.7. Hayder H.,Programowanie obiektowe w PHP 5. 2009.8. Stephens R.,Visual Basic 2008. Warsztat programisty. 2009.9. Jakubczyk K.,Turbo Pascal i Borland C++. Przykłady. Wydanie II. 2006.55


20. Przedmiot: Bazy danychJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIV 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Paweł BanaśPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgebra liniowa, architektura systemów komputerowych, metody programowania, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawową terminologię dotyczącą pracy z komputerowymi bazami danych, możliwości współczesnychprogramów obsługi baz danych, klasyczne i nowoczesne metody modelowania i projektowania systemówbazodanowych.Umieć obsługiwać programy przeznaczone do zarządzania gotowymi bazami danych oraz modyfikować bazydanych, zaprojektować i stworzyć indywidualną bazę danych, odszukać potrzebną informacjęw dowolnej bazie danych (SQL), przeprowadzać normalizację schematów logicznych baz danych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IV BAZY DANYCH AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Wprowadzenie do problematyki baz danych.2. Relacyjny model baz danych.3. Modelowanie schematów pojęciowych i schematów implementacyjnych w modelu relacyjnym.4. Fizyczna organizacja danych.5. Zarządzanie transakcjami w bazie danych.6. Mechanizmy odtwarzania bazy danych po awarii.7. Problemy wykonywania i optymalizacji zapytań w systemach baz danych.SEMESTR IV BAZY DANYCH LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Wprowadzenie do języka SQL.2. Funkcje w SQL.3. Łączenie tabel.4. Podzapytania.5. Język manipulowania danych (DML).6. Język definiowania danych (DDL).7. Mechanizm zarządzania współbieżnym wykonywaniem transakcji, opierający się na blokowaniu.8. Język PL/SQL.9. Mechanizmy autoryzacji dostępu do bazy danych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.56


Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja systemów baz danych, WNT 2003.2. Gnybek J., Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz, Wydawnictwo Helion 2005.3. Ullman J.D., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.4. http://wazniak.mimuw.edu.pl5. PHP6 i MySQL 5. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. 2009/ Larry Ullman6. McLaughlin M.,Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL. 2009.7. Lis M.,PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy. 2007.8. Lis M.,PHP i MySQL. Dla każdego. 2005.9. Bazy Dudek W.,danych SQL. Teoria i praktyka. 2006.10. Price J.,Oracle Database 11g i SQL. Programowanie. 2009.11. Gnybek J.,Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydanie III. 2005.12. Pribyl B., Feuerstein S.,Oracle PL/SQL. Wprowadzenie. 2002.Literatura uzupełniająca1. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion 2005.2. Szeliga M., ABC języka SQL, Helion 20003. Wilton P., Colby J., SQL od podstaw, Wydawnictwo Helion 2005.4. Tow D.,SQL. Optymalizacja. 2004.5. Mendrala D., Szeliga M.,SQL Server 2005 Express. Skuteczne rozwiązania. 2007.6. Ullman L.,MySQL. Szybki start. 2003.7. SQL Coburn R.,dla każdego. 2001.8. Rizzo T., Machanic A., Dewson R., Walters R., Sack J., Skin J.,SQL Server 2005. 2007.9. Lis M.,SQL. Ćwiczenia praktyczne. 2006.10. Lis M.,MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne. 2006.11. Pelikant A.,Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL. 2009.12. Pelikant A.,Bazy danych. Pierwsze starcie. 2009.57


21. Przedmiot: Sieci komputeroweJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIV 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - prof. dr hab. inż. Evgeny OchinPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaArchitektura systemów komputerowych, systemy operacyjne.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać rodzaje sieci komputerowych i ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe (ATM, Ethernet, FrameRelay i rodzina protokołów TCP/IP), zasady funkcjonowania sieci LAN i WAN, zagadnienia dotyczące transmisjibezprzewodowej, problemy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.Umieć samodzielnie projektować sieć komputerową.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IV SIECI KOMPUTEROWE AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Wprowadzenie: historia sieci komputerowych, model ISO-OSI, rodzaje i topologie sieci.2. Media transmisyjne i ich parametry, rodzaje okablowania.3. Rozwój standardu Ethernet: podstawy funkcjonowania sieci Ethernet, standardy: Fast Ethernet, GigabitEthernet i 10 Gigabit Ethernet, STP.4. WAN - Sieci Frame Relay: budowa sieci, urządzenia komunikacyjne, protokół transmisjiSieci ATM:budowa komórki, rodzaje połączeń (PVC, SVC), klasy ruchu, sygnalizacja, model odniesienia, ILMI,LANE.5. Protokoły z rodziny TCP/IP: IP, ICMP, IGMP.6. Adresacja w sieciach IP.7. Uzyskiwanie adresu IP: statyczne, ARP/RARP, BOOTP, DHCP.8. Protokoły warstwy transportowej stosu protokołów TCP/IP: UDP,TCP.9. DNS.10. Routing w sieciach IP: zasady wyboru trasy, tablica routingu, protokoły routingu dynamicznego(RIP/RIP2, OSPF, BGP).11. Sieci bezprzewodowe WLAN.12. Podstawowe usługi sieciowe: poczta elektroniczna (SMTP, IMAP, POPS, autoryzacja, zabezpieczenia),transmisja danych (FTP, SCP), zdalny dostęp (telnet, SSH, usługi terminalowe), serwisy informacyjne(HTTP).13. Ochrona danych w sieci: metody projektowania sieci bezpiecznych, analiza ruchu, firewall, VPN, IDS.SEMESTR IV SIECI KOMPUTEROWE LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.58


Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Derfler F., Freed L., Okablowanie sieciowe w praktyce. Księga eksperta, Helion 2000.2. Haugdaht J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta, Helion 2000.3. Krysiak K., Sieci komputerowe – Kompendium, Helion 2005.4. Odom W., Knott T., Akademia Cisco CCNA semestr 1 Podstawy działania sieci, PWN 2007.5. http://wazniak.mimuw.edu.pl6. Mueller S., Ogletree T. W., Soper M. E.,Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V. 2006.7. Józefiok A., Budowa sieci komputerowych na przełącznikach i routerach Cisco. 2009.8. Pawlak R., Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II. 2008.9. Schetina E., Green K., Carlson J.,Bezpieczeństwo w sieci. 2002.10. Zieliński B.,Bezprzewodowe sieci komputerowe. 2000.Literatura uzupełniająca1. Rak T., Tworzenie sieci komputerowej. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2006.2. Siyan K.S., Parker T., TCP/IP. Księga eksperta, Helion 2002.3. Sportack M., Sieci komputerowe – księga eksperta, Helion 1999.4. Krysiak K.,Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II. 2005.5. Rak T.,Tworzenie sieci komputerowej. Ćwiczenia praktyczne. 2006.6. W., Wrotek Sieci komputerowe. Kurs. 2008.7. Ross J.,Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych.Wydanie II. 2009.8. Kurose J. F., Ross K. W.,Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z internetem w tle. Wydanie III. 2006.59


22. Przedmiot: Grafika komputerowaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - prof. dr hab. inż. Andrzej StatecznyPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgorytmy i struktury danych.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe techniki w grafice komputerowej, systemy grafiki, podstawy komunikacji człowiek-komputer,budowę prostych interfejsów graficznych.Umieć tworzyć obrazy, realizować podstawowe transformacje (skalowanie, obrót, translacja), implementowaćproste procedury transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych, zbudować prosty interfejs graficzny.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR V GRAFIKA KOMPUTEROWA AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Historia i zastosowania grafiki komputerowej. Grafika rastrowa i wektorowa. Sprzęt dla potrzeb grafikikomputerowej.2. Podstawowe operacje rastrowe.3. Współrzędne jednorodne. Opis macierzowy przekształceń dwuwymiarowych i trójwymiarowych.4. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Rzutowanie, kamera i wirtualne studio.5. Modelowanie brył. Modelowanie krzywych i powierzchni.6. Eliminacja elementów zasłoniętych.7. Światło i barwa w grafice komputerowej.8. Modelowanie oświetlenia. Cieniowanie.9. Oświetlenie globalne. Metoda śledzenia promieni. Metoda energetyczna.10. Dążenie do realizmu w grafice komputerowej. Animacja.11. Komunikacja człowiek-komputer.SEMESTR V GRAFIKA KOMPUTEROWA LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.60


Literatura podstawowa1. Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, WNT 1990.2. Zabrodzki J., Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT 1994.3. http://wazniak.mimuw.edu.pl4. Zimek R.,CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia praktyczne. 2008.5. Makar J., Patterson D.,Macromedia Flash 8 ActionScript. Oficjalny podręcznik.6. Owczarz-Dadan A.,Adobe Photoshop Elements 7 PL. Obróbka zdjęć cyfrowych. 2009.7. Peters K., Tan M., MacDonald J.,Flash. Akademia matematycznych sztuczek. Wydanie II. 2007.8. Ulrich K.,Flash 8. Klatka po klatce. 2006.9. Green T., Chilcott J. L.,Macromedia Flash 8 Professional. Oficjalny podręcznik. 2006.10. Pasek K.,Flash 8. Ćwiczenia praktyczne. 2006.11. Murdock K. L.,3D Studio MAX 3.x. Techniki i narzędzia animacyjne. Biblia. 2001.Literatura uzupełniająca1. Foley J.D., Computer Graphics, Principles and Practice, Addison-Wesley Publ.Co. 1996.2. Hearn D., Baker P., Computer Graphics, Prentice Hall 1997.3. Shirley P., Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters 2005.4. Wrotek W.,Po prostu CorelDRAW X4 PL. 2008.5. Powers S.,Grafika w Internecie. 2009.6. Zimek R.,ABC CorelDRAW X3 PL. 2007.7. Zimek R.,CorelDRAW X3. Ćwiczenia praktyczne. 2006.8. Bain S., Wilkinson N.,Corel DRAW 12. Oficjalny podręcznik. 2004.9. Schwartz S., Davis P.,Po prostu CorelDRAW 11. 2003.10. Fleming B., Schrand R. H.,Tworzenie cyfrowych postaci. 2002.61


23. Przedmiot: Inżynieria oprogramowaniaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AMPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaMatematyka dyskretna, programowanie obiektowe, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać cykl życia systemów informatycznych i jego etapy, metody analizy i projektowania systemówinformatycznych, narzędzia komputerowego wspomagania tworzenia oprogramowania, zagadnienia wdrażania ieksploatacji systemów informatycznych.Umieć posługiwać się wzorcami projektowymi, projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką strukturalnąlub obiektową, dokonywać przeglądu projektu oprogramowania, wybierać narzędzia wspomagające budowęoprogramowania, dobierać model procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia,specyfikować wymagania dotyczące oprogramowania i przeprowadzania ich przeglądu, tworzyć plan testowania,uczestniczyć w inspekcji kodu, zarządzać konfiguracją oprogramowania, opracowywać plan przedsięwzięciadotyczącego budowy oprogramowania.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR V INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA AUDYTORYJNE 12 GODZ.621. Ogólna charakterystyka analitycznych metod projektowania systemów informatycznych i ich krótkiprzegląd.2. Projektowanie strukturalne systemów informatycznych.3. Projektowanie obiektowe systemów informatycznych.4. Modele języka UML.5. Konstruowanie relacyjnych modeli baz danych.6. Metody zarządzania projektami informatycznymi – diagramy Gantta, model PERT/CPM.7. Wybrane problemy konstrukcji i wdrażania systemów informatycznych.8. Podstawy projektowania i realizacji systemów informatycznych – fazy realizacji projektu, etapyprojektowania, analizy przepływu informacji, projekt bazy danych, specyfikacja środowiska sprzętowego ioprogramowania, określenie wymagań kadrowych, projekty aplikacji systemu, określenie kosztówwykonania systemu, opracowanie harmonogramu tworzenia i wdrażania.SEMESTR V INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Narzędzia CASE, RAD.2. Diagramy: (DFD), (ERD), (STC), (STD), słownik danych (DD).3. Definiowanie obiektów.4. Definiowanie klas i ich hierarchii.5. Diagramy przypadków użycia.6. Diagramy współpracy.7. Diagramy stanów.8. Projektowanie architektury systemów.9. Projekt wybranego systemu informatycznego.


Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Beck K., Cynthia A., Wydajne programowanie – Extreme Programming, Mikom 2005.2. Górski J., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom 1999.3. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, WNT 2003.4. Jaszkiewicz A.,Inżynieria oprogramowania. 1997.5. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.,Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych.2006.Literatura uzupełniająca1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML przewodnik użytkownika, WNT 2002.2. Fowler M., Scott K., UML w kropelce, LTP 2002.3. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych,Helion 2005.4. Miles R., Hamilton K.,UML 2.0. Wprowadzenie. 2007.5. Wrycza S., (praca zbiorowa)UML 2.1. Ćwiczenia. 2007.6. Pilone D., Pitman N.,UML 2.0. Almanach. 2007.7. Stevens P.,UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II. 2007.63


24. Przedmiot: Paradygmaty programowaniaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Mariusz DramskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgorytmy i struktury danych, programowanie obiektowe.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać i rozumieć podstawowe paradygmaty programowania.Umieć oceniać przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych dorozwiązywania różnego typu problemów (projektowania, implementacji, testowania i debugowania programówobiektowych).PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR V PARADYGMATY PROGRAMOWANIA AUDYTORYJNE 12 GODZ.641. Pojęcia ogólne:o opis składni i semantyki języków programowaniao typyo przekazywanie parametrów do podprogramówo abstrakcyjne typy danycho przeciążanie operatorów i podprogramówo polimorfizm2. Programowanie imperatywne:o zmienneo struktura blokowao wiązanie statyczne i dynamiczneo organizacja wywołań podprogramówo przydział pamięci na stosie i na stercie3. Programowanie obiektowe:o klasy jako abstrakcyjne typy danycho dziedziczenieo późne (dynamiczne) wiązanie wywołańo polimorfizmo szablony i klasy rodzajowe4. Programowanie funkcyjne:o funkcje jako model programowaniao rachunek lambdao dopasowywanie wzorcao nadawanie typówo rekursjao leniwa ewaluacjao funkcje wyższego rzędu5. Programowanie w logice:o rachunek predykatów w Prologu


oorezolucjalistySEMESTR V PARADYGMATY PROGRAMOWANIA LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Kluźniak F., Szpakowicz S., Prolog, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1983.2. Moczurad M., Wybrane zagadnienia z teorii rekursji, Wydawnictwo UJ 2002.3. Sebesta R., Concepts of Programming Languages, Addison Wesley 2005.4. http://wazniak.mimuw.edu.plLiteratura uzupełniająca1. Arnold K., Gosling J., The Java Programming Language, Addison Wesley 2005.2. Bird R., Introduction to Functional Programming using Haskell, Prentice Hall 1988.3. Clocksin W. F., Mellish C. S.,Prolog. Programowanie. 2000.65


25. Przedmiot: Aplikacje wwwJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVI 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Magdalena KrajewskaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaBazy danych, programowanie obiektowe, sieci komputerowe.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać historię rozwoju technologii www, podstawowe składniki architektury www (warstwa cienkiego klienta,warstwa aplikacji, warstwa bazy danych, protokół HTTP, przeglądarka www, serwer HTTP, serwer aplikacji),podstawowe technologie implementacji interfejsu użytkownika, technologie implementacji logiki prezentacji,technologie implementacji logiki biznesowej, zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji www oraz metody ochrony przednimiUmieć stworzyć aplikację www.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VI APLIKACJE WWW AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Wprowadzenie do architektury www i problematyki aplikacji.2. Interfejs użytkownika aplikacji WWW.3. Przegląd własności funkcjonalnych serwerów.4. Technologie implementacji logiki prezentacji.5. Mechanizmy dostępu do baz danych w najpopularniejszych technologiach do tworzenia aplikacji www.6. Metody atakowania aplikacji www oraz mechanizmy ochrony przed nimi.SEMESTR VI APLIKACJE WWW LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Deitel H.M., Deitel P.J., Nieto T.R., Internet & World Wide Web. How to program, Deitel & Associates Inc2001.2. http://wazniak.mimuw.edu.pl3. McGovern G., Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć uwagę internauty?. 2009.66


4. Thurow S.,Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II. 2008.5. Moncur M.,JavaScript dla każdego. Wydanie IV. 2007.6. Tomaszewska-Adamarek A.,Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. 2007.7. Souders S.,Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW. 2008.8. Castro E.,Po prostu XML. 2001.9. Webster S.,Flash i PHP. Podstawy. 2002.10. Powers S.,Grafika w Internecie. 2009.Literatura uzupełniająca1. Naik D.C., Internet Standards and Protocols, Microsoft Press 1998.2. Schmitt Ch., Dominey T., Li C., Marcotte E., Orchard D., Trammell M.,CSS. Projektowanie profesjonalnychstron WWW. 2009.3. Derr M., Symes T.,Joomla. Tworzenie stron WWW. Szybki start. 2009.4. Porter J.,Serwisy społecznościowe. Projektowanie. 2009.5. King A. B.,Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek. 2009.6. Kasperski M., Boguska-Torbicz A.,Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce. 2008.7. Sokół M.,Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. 2006.8. Frankowski P.,Joomla! Ćwiczenia. 2007.9. Kierzkowski A.,PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. 2006.10. Sokół R.,Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II. 2007.67


26. Przedmiot: Bezpieczeństwo systemów komputerowychJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVI 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - prof. dr hab. inż. Jury KorostilPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAplikacje www, sieci komputerowe, systemy operacyjne.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać zagrożenia systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji,modele bezpieczeństwa i klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych (TCSEC, ITSEC, EAL), problematykętworzenia polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, elementy kryptografii, zagadnienia dotyczące podpisuelektronicznego i infrastruktury klucza publicznego, podstawowe modele uwierzytelniania, strategie kontrolidostępu, problematykę bezpieczeństwa protokołów komunikacyjnych i usług aplikacyjnych.Umieć wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładach.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VIBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓWKOMPUTEROWYCHAUDYTORYJNE12 GODZ.1. Podstawowe problemy bezpieczeństwa:o przestępstwa komputeroweo polityka bezpieczeństwao normy i zaleceniao klasy bezpieczeństwa systemów komputerowycho podstawowe środki ostrożności i mechanizmy ochronyo mechanizmy uwierzytelniania (m.in. uwierzytelnianie jednostronne, dwustronne, z zaufaną stronątrzecią, single sign-on, one-time passwords)o uwierzytelnianie biometryczneo strategie autoryzacji i kontroli dostępu (m.in. uznaniowa i ścisła kontrola dostępu, listy ACL)o ograniczanie podsłuchuo mechanizmy podnoszenia stopnia dostępności informacji (redundancja komponentów,archiwizacja i kopie zapasowe)2. Elementy kryptografii:o szyfry symetryczneo szyfry asymetryczneo zarządzanie kluczami (PKI)o funkcje skrótu i podpis cyfrowyo uwierzytelnianie kryptograficzneo narzędziao prawne aspekty wykorzystania kryptografii3. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych:o typowe naruszenia bezpieczeństwao problemy uwierzytelniania i kontroli dostępu współczesnych systemów operacyjnycho wirusy, konie trojańskie i in.o zamaskowane kanały komunikacyjne68


o ograniczone środowiska wykonaniao delegacja uprawnień administracyjnych4. Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej:o bezpieczeństwo podstawowych protokołów i urządzeń sieciowych w poszczególnych warstwachmodelu OSIo narzędzia podnoszące poziom bezpieczeństwa siecio tunele VPN i protokół IPseco zapory sieciowe (firewall)o bezpieczeństwo infrastruktury sieci bezprzewodowych i urządzeń mobilnych (WiFi, Bluetooth)o bezpieczeństwo usług VoIP5. Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług:o bezpieczne środowisko aplikacyjneo problemy ochrony popularnych usług aplikacyjnych (WWW, poczta elektroniczna, komunikatoryinternetowe)o ochrona na poziomie warstwy sesji (protokół SSL/TLS)o zagrożenia technologii aplikacji internetowycho bezpieczne protokoły aplikacyjne (X.400, PEM, PGP)6. Bezpieczne programowanie:o krytyczne błędy programistyczne (np. przepełnienie bufora)o ochrona przed błędamio bezpieczna kompilacjao bezpieczne bibliotekio sztuka tworzenia bezpiecznego kodu7. Środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie:o interfejs usług bezpieczeństwao kerberoso GSSAPIo SASLo PAMo bazy danych o podwyższonym bezpieczeństwie8. Zarządzanie bezpieczeństwem:o monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS)o narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne icentralne)o procedury reagowania, dokumentowanie incydentówo aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacjiSEMESTR VIBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓWKOMPUTEROWYCHLABORATORYJNE24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Cheswick W.R., Firewalle i bezpieczeństwo w sieci, Helion 2003.2. Ferguson N., Schneier B., Kryptografia w praktyce., Helion 2004.3. Stokłosa J., Bliski T., Pankowski T., Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PWN 2001.4. http://wazniak.mimuw.edu.pl5. Szeliga M.,Bezpieczeństwo w sieciach Windows. 2003.69


6. Schetina E., Green K., Carlson J.,Bezpieczeństwo w sieci. 2002.7. Matulewski J., Ratkowski J.,Firewall. Szybki start. 2005.Literatura uzupełniająca1. Garfinkel S., Spafford G., Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Wyd. RM 1997.2. Stallings W., Network Security Essentials, Prentice Hall 2003.3. Serafin M., Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. 2008.4. Karbowski M., Podstawy kryptografii. Wydanie II. 2007.5. Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce. 2006.6. Barnett R. C., Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW. 2007.7. Hook D., Kryptografia w Javie. Od podstaw. 2006.8. Lockhart A.,125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II. 2007.9. Kurose SJ. F., Keith W. Rieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z internetem w tle. Wydanie III. 2006.70


27. Przedmiot: Systemy wbudowaneJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVI 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Marcin MąkaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaArchitektura systemów komputerowych, automatyka, elektronika, systemy operacyjne.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać wiadomości na temat mikrokontrolerów, programów wbudowanych, systemów operacyjnych czasurzeczywistego, projektowania systemów niezawodnych.Umieć programować proste systemy wbudowane, podnosić niezawodność systemu wbudowanego, rozumieć rolędokumentacji.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VI SYSTEMY WBUDOWANE AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Problematyka sterowania i regulacji.2. Komputerowe systemy sterowania (KSS).3. Wymagania w zakresie oprogramowania komputerowego systemów sterujących.4. Programowalne sterowniki logiczne (PLC).5. Mikrokontrolery.6. Systemy uruchomieniowe.7. Protokoły stosowane w systemach wbudowanych.8. Projektowanie niezawodnych systemów sterujących.9. Wybrane przykłady zastosowań systemów wbudowanych.SEMESTR VI SYSTEMY WBUDOWANE LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Daca W., Mikrokontrolery – od układów 8-bitowych do 32-bitowych, MIKOM 2000.71


2. Dorf R.C., Bishop R.H., Modern control systems, Addison Wesley 1995.3. Marwedel P., Embedded System Design, Kluwer Academic Publishers 2003.4. Mikulczycki T., Samsonowicz J., Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych: układy modelowaniaprocesów dyskretnych i programowania PLC, WNT 1997.5. Niederliński A., Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, WNT 1985.6. Orłowski H., Komputerowe układy automatyki, WNT 1987.7. http://wazniak.mimuw.edu.plLiteratura uzupełniająca1. Kaczorek T., Teoria sterowania, PWN 1996.2. Pełka R., Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania, WKŁ 2000.3. Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004.4. Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie II. 2004.5. Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB. Leksykon kieszonkowy. 2005.6. Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III.72


28. Przedmiot: Sztuczna inteligencjaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVI 12 1 E 2 12 24 6Osoba odpowiedzialna - dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AMPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAnaliza matematyczna, matematyka dyskretna, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe techniki sztucznej inteligencji, metody wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego, sposobyreprezentacji wiedzy.Umieć biegle posługiwać się technikami sztucznej inteligencji we wspieraniu procesów podejmowania decyzji,takich jak np. prognozowanie, planowanie, diagnostyka, sterowanie.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VI SZTUCZNA INTELIGENCJA AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Znaczenie inteligencji, inteligencja naturalna i sztuczna, zakres badań nad sztuczną inteligencją.2. Wnioskowanie - sformułowanie zadania, składnia i semantyka języka logiki, budowa systemuautomatycznego wnioskowania.3. Rola niedoskonałej wiedzy we wnioskowaniu - wnioskowanie Bayesowskie, logika rozmyta.4. Wnioskowanie jako zadanie przeszukiwania przestrzeni, strategie przeszukiwania w głąb i wszerz.5. Metoda przeszukiwania przestrzeni najpierw najlepszy, rola i pożądane właściwości funkcji oceniającej ifunkcji heurystycznej.6. Przegląd wybranych strategii przeszukiwania przestrzeni - metoda wzrostu, błądzenia przypadkowegosymulowanego wyżarzania.7. Strategie gier dwuosobowych, algorytm MINMAX i przycinanie alfa-beta.8. Zadanie wnioskowania indukcyjnego, dyskusja właściwości atrybutów warunkowych, zasada uczenia znauczycielem, pojęcie funkcji błędu, problem generalizacji, rola zbioru trenującego i testowego.9. Metody konstrukcji drzew decyzyjnych.10. Regresja liniowa i nieliniowa, reguła delta.11. Sieci neuronowe, problem uczenia perceptronu wielowarstwowego.12. Uczenie ze wzmocnieniem - sformułowanie zadania, dyskusja funkcji wartości, uczenie ze wzmocnieniemjako metoda aproksymacji funkcji wartości.SEMESTR VI SZTUCZNA INTELIGENCJA LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.73


Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie egzaminu pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Cichosz P., Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2000.2. Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1999.3. http://wazniak.mimuw.edu.plLiteratura uzupełniająca1. Arabas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2001.2. Kasperski M.Sztuczna Inteligencja. 200374


29. Przedmiot: Problemy społeczne i zawodowe informatykiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVII 12 2 E 24 2Osoba odpowiedzialna - dr inż. Janusz UriaszPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaElementy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania, psychologia zachowań ludzkich.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać tematykę odpowiedzialności zawodowej i etycznej; kodeksy etyczne i kodeksy postępowania; ryzyko iodpowiedzialność związane z systemami informatycznymi; problemy i zagadnienia prawne dotyczące własnościintelektualnej; system patentowy i prawne podstawy ochrony prywatności.Umieć dostrzegać i doceniać społeczny kontekst informatyki i związane z nią ryzyko; oceniać sytuacjepojawiające się w życiu zawodowym informatyka, zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VIIPROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWEINFORMATYKIAUDYTORYJNE24 GODZ.1. Rozwój informatyki.2. Społeczny kontekst informatyki.3. Problemy Internetu.4. Ochrona danych osobowych.5. Zawody informatyczne i edukacja informatyków.6. Etyka w informatyce.7. Ryzyko przedsięwzięć informatycznych.8. Ochrona prawna własności intelektualnej.9. Poszukiwanie pracy.10. Efektywne zarządzanie czasem.11. Wybrane akty prawne.Metody dydaktycznePrezentacja multimedialna, dyskusja.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuEgzamin w formie pisemnej.Literatura podstawowa1. Cieciura M., Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT 2009.2. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT 2006.3. http://wazniak.mimuw.edu.plLiteratura uzupełniająca75


1. Adams A., McCrindle R., Social and Professional Issues of the Information Age, John Wiley & Sons Ltd,Chichester 2008.2. Dziuba D., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra InformatykiGospodarczej i Analiz Ekonomicznych 2000.3. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja PostępuTelekomunikacji 1999.4. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.5. Grzywacz Jacek (red.), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce, Szkoła GłównaHandlowa w Warszawie 2003.6. Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press 1998.7. Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne Perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik sp. z o.o.i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych 2003.8. Kostański P., Marek D. (red. naukowa), Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 2008.9. Markiewicz K., Wawer M., Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, DIFIN 2005.10. Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.76


30. Przedmiot: Metody numeryczneJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 1 1 12 12 2Osoba odpowiedzialna - dr hab. Zenon Zwierzewicz prof. nadzw. AMPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgebra liniowa, analiza matematyczna, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać metody numerycznego rozwiązywania podstawowych zagadnień matematycznych spotykanych wzastosowaniach.Umieć zastosować poznane metody numeryczne.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR III METODY NUMERYCZNE AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa2. Uwarunkowanie zadania, numeryczna poprawność algorytmu3. Równania nieliniowe4. Wybrane zadania algebry liniowej:o układy równań liniowycho liniowe zadanie najmniejszych kwadratówo zagadnienie własne5. Interpolacja i aproksymacja:o wielomianowao splajnowao trygonometrycznao szybka transformacja Fouriera6. Całkowanie i różniczkowanie7. Środowisko obliczeń numerycznych:o języki programowaniao wybrane specjalistyczne biblioteki i techniki optymalizacyjneSEMESTR III METODY NUMERYCZNE LABORATORYJNE 12 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.77


Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zdanie zaliczenia pisemnego.Laboratorium - obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Zaliczenie poszczególnych blokówtematycznych.Literatura podstawowa1. Björck A., Dahlquist G., Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1987.2. http://wazniak.mimuw.edu.plLiteratura uzupełniająca1. Kincaid D., Cheney W., Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006.2. Baron B.,Metody numeryczne w Delphi 4. 1999.78


31a. Przedmiot: Systemy radiokomunikacjiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 2 E 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Andrzej LisajPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgebra liniowa, elektronika.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe pojęcia z zakresu systemów radiokomunikacyjnych, propagacji fal radiowych, modulacjianten radiokomunikacyjnych, topologii sieci, transmisji nadawania i odbiorów sygnałów, urządzeń i systemówradiokomunikacyjnych.Umieć swobodnie użytkować nowoczesne systemy i urządzenia radiokomunikacyjne, student zdobędzie wiedzęobejmującej projektowanie sieci radiokomunikacji ruchomej, w tym, projektowanie stacji bazowych i projektowaniatopologii sieci, konstrukcji nowych urządzeń w oparciu o gotowe elementy i podzespoły oraz wykonywania ichpomiarów.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR III SYSTEMY RADIOKOMUNIKACJI AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Propagacja fal radiowych2. Modulacja i demodulacja sygnałów.3. Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej i morskiej.4. Sieci i systemy radiokomunikacji komórkowej GSM i UMTS.5. Technika nadawania i odbioru sygnałów.6. Cyfrowa technika transmisji i odbioru radiowego i telewizyjnego.7. Systemy i technika antenowa.8. Urządzenia radiokomunikacyjne.9. Podstawy projektowania układów radiokomunikacyjnych.10. Komputerowe projektowanie sieci radiokomunikacyjnych i komórkowych.11. Systemy radiofonii cyfrowej.12. Podstawy konstrukcji urządzeń nadawczych i odbiorczych.13. Elementy miernictwa radiokomunikacyjnego.14. Kompatybilność systemów radiokomunikacyjnych.15. Metody wyznaczanie zasięgów nadajników radiowych i telewizyjnych.16. Systemy radiokomunikacji satelitarnej.SEMESTR III SYSTEMY RADIOKOMUNIKACJI LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Projektowanie układów radiokomunikacyjnych.2. Projektowanie anten radiokomunikacyjnych.3. Symulacja i projektowanie sieci radiokomunikacji komórkowej.4. Pomiar parametrów sygnałów i kanałów radiowych analogowych i cyfrowych.5. Pomiary rozchodzenia się fal radiowych.79


6. Badanie nadajników i odbiorników radiowych.7. Projektowanie lokalizacja terminali ruchomych w sieciach komórkowych.8. Odbiór i pomiary sygnałów łączności satelitarnej.9. Obsługa urządzeń radiokomunikacyjnych-laboratoria własne i zewnętrzne systemy radiowe.10. Pomiary parametrów sygnałów radiokomunikacji satelitarnej.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Ćwiczenia-zadania indywidualne realizowane pod nadzorem prowadzącego w oparciu o wybrane metodyw laboratoriach specjalistycznych uczelni oraz zewnętrznych systemach radiokomunikacyjnych.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium –zaliczenie pisemne - na podstawie ocen z kolokwiów, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeńw laboratorium.Ćwiczenia – wstępne kolokwium i sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego.Literatura podstawowa1. Hołubowicz W., Płóciennik P., Różański A., Systemy łączności bezprzewodowej, Warszawa 1998.2. Lyons R. G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ 2003.3. Miller B., Bisdikian C., Bluetooth, Helion 2003.4. Wesołowski K., Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ 2003.5. Zieliński T. P., Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ 2002.Literatura uzupełniająca1. Chustecki J., Vademecum teleinformatyka, Warszawa 2002.2. Oppermann I., UWB Theory and Applications, John Wiley & Sons 2004.80


31b. Przedmiot: Zarządzanie zintegrowanym systemem katastralnymJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 2 E 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Andrzej LisajPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAnaliza matematyczna, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać pojęcie katastru, prawne funkcjonowania katastru, cele i zadania katastru, części składowe operatukatastralnego, zintegrowany system katastralny, podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości.Umieć pozyskiwać i aktualizować dane ewidencyjne, obliczać pola powierzchni obiektów katastralnych,przygotowywać dane katastralne na podstawie dokumentacji geodezyjnej, sporządzać mapę katastralną,przygotowywać pakiet danych katastralnych, opracowywać dokumentację operatów katastralnych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IIIZARZĄDZANIE ZINTEGROWANYMSYSTEMEM KATASTRALNYMAUDYTORYJNE24 GODZ.1. Zastosowanie programów informatycznych w procesie aktualizacji danych katastralnych.2. Projektowanie zintegrowanego systemu katastralnego.3. Symulacja komputerowych programów operatu katastralnego.4. Analiza informatycznych programów budowy systemu katastralnego w Polsce- MATRA 1, MATRA 2.5. Opracowywanie algorytmu statystycznych metod inwestowania w gospodarce nieruchomościami.6. Konstrukcja modelu matematycznego danych katastralnych na podstawie dokumentacji geodezyjnej.7. Obliczanie pól powierzchni obiektów katastralnych.8. Opracowywanie algorytmu ewidencji gruntów oraz ich modernizacja w kierunku tworzenia katastrunieruchomości.9. Projektowanie modelu matematycznego procesu inwestycyjnego wybranej nieruchomości.10. Zastosowanie symulacyjnych programów informatycznych w celu opracowywania charakterystykiwybranej nieruchomości w aspekcie rynkowym.SEMESTR IIIZARZĄDZANIE ZINTEGROWANYMSYSTEMEM KATASTRALNYMLABORATORYJNE24 GODZ.1. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciachaudytoryjnych.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Ćwiczenia – zadania indywidualne realizowane pod nadzorem prowadzącego.81


Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium - Pisemne zaliczenie - test metodą krótkich odpowiedzi.Ćwiczenia – opracowanie sprawozdań do wszystkich ćwiczeń i zaliczenie wszystkich wejściówek.Literatura podstawowa1. Brzeski W., Dobrowolski G., Sądek S., Vademecum pośrednika nieruchomości, Krakowski InstytutNieruchomości 1996.2. Gaździcki J., Systemy katastralne, PPWK 1995.3. Kucharska -Stasiak E., Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości Valor 1999.Literatura uzupełniająca1. Artykuły publikowane w miesięczniku Przegląd Geodezyjny.2. Główny Geodeta Kraju – Instrukcje techniczne.3. Hozer J., Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy, Uniwersytet Szczeciński 1998.82


32a. Przedmiot: Systemy telekomunikacjiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 2 E 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - mgr inż. Jarosław ChomskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAnaliza matematyczna, elektronika.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe pojęciami z zakresu telekomunikacji; przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych wdziedzinie czasu i częstotliwości; porównywanie transmisji analogowych i cyfrowych; zasady doboru sygnałów dowłaściwości kanału telekomunikacyjnego; rolę kodowania w przesyłaniu informacji i kryteria jakości transmisji,zastosowanie narzędzi i algorytmów analogowych oraz cyfrowych przetwarzania sygnałów; metody pomiarów;systemy pomiarowe.Umieć analizować sygnały i systemy w dziedzinie czasu i częstotliwości; rozwiązywać podstawowe problemyteoriosygnałowe, obsługiwać systemy radiokomunikacji stałej, ruchomej, optycznej; wykonać podstawowe pomiaryelektryczne i telekomunikacyjne.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR III SYSTEMY TELEKOMUNIKACJI AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Klasyfikacja sygnałów. Przestrzenie sygnałów.2. Analiza częstotliwościowa sygnałów analogowych i dyskretnych.3. Analiza korelacyjna sygnałów.4. Próbkowanie sygnałów.5. Przetwarzanie sygnałów przez układy LS.6. Filtracja cyfrowa.7. Modulacje analogowe amplitudy i kąta.8. Modulacje impulsowe i cyfrowe.9. Kanał telekomunikacyjny i jego właściwości.10. Szumy, zakłócenia, zaniki i zniekształcenia.11. Nowoczesne systemy telekomunikacyjne.12. Miernictwo telekomunikacyjne.SEMESTR III SYSTEMY TELEKOMUNIKACJI LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Programy symulacji komputerowej. Środowisko pracy.2. Filtracja cyfrowa.3. Analiza Fouriera sygnałów, pomiar widma.4. Badanie układów modulacji analogowej.5. Badanie układów modulacji cyfrowej.6. Badanie interferencji i zakłóceń w systemie telekomunikacyjnym.7. Pomiar wybranych parametrów systemów telekomunikacyjnych.83


Metody dydaktyczneWykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych.Ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane z wykorzystaniem instrukcji dla studentów w oparciu o programysymulacji komputerowej oraz układy rzeczywiste.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie pisemne.Laboratorium – opracowanie sprawozdań i zaliczenie wszystkich ćwiczeń.Literatura podstawowa1. Haykin S., Systemy telekomunikacyjne, WKŁ 2004.2. Szabatin J., Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2002.3. Wesołowski K., Podstawy telekomunikacji cyfrowej, WKŁ 2003.4. Zieliński T., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ 2005.Literatura uzupełniająca1. Lathi B., Systemy telekomunikacyjne, WNT 1972.2. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.84


32b. Przedmiot: MetrologiaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIII 12 2 E 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - mgr inż. Jarosław ChomskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAnaliza matematyczna, elektronika, fizyka.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe definicje i pojęcia metrologii, metody pomiarowe i aparaturą pomiarową wykorzystywaną dopomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.Umieć przeprowadzać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; analizować, przedstawiać iinterpretować wyniki wykonywanych pomiarów.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR III METROLOGIA AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Podstawowe definicje i pojęcia metrologiczne.2. Metody i procedury prowadzenia pomiarów.3. Statystyka w metrologii.4. Źródła błędów.5. Zasada działania urządzeń pomiarowych.6. Pomiary z zastosowaniem oscyloskopów analogowych i cyfrowych.7. Pomiary cyfrowe okresu i częstotliwości.8. Analogowe i cyfrowe pomiary napięcia prądu i rezystancji.9. Właściwości metrologiczne nowoczesnej aparatury pomiarowej.10. Wybrane metody pomiarów analogowych i cyfrowych.11. Pomiary wielkości nieelektrycznych.12. Podzespoły systemów rejestracji danych.13. Interfejsy pomiarowe.SEMESTR III METROLOGIA LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Obsługa urządzeń pomiarowych.2. Statystyczna analiza wyników pomiarów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.3. Pomiary wielkości elektrycznych.4. Pomiary elementów elektronicznych biernych.5. Pomiary elementów elektronicznych czynnych.6. Pomiary wielkości nieelektrycznych.Metody dydaktyczneWykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych.85


Ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane z wykorzystaniem instrukcji dla studentów w oparciu o programysymulacji komputerowej oraz układy rzeczywiste.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie pisemne.Laboratorium – opracowanie sprawozdań i zaliczenie wszystkich ćwiczeń.Literatura podstawowa1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2003.2. Podręcznik metrologii, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 1990.3. Rydzewski J., Pomiary oscyloskopowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1999.Literatura uzupełniająca1. Sydenham P.H., Handbbook of Measurement Science, Wiley Interscience Publication 1982.86


33a. Przedmiot: Symulatory morskieJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIV 12 2 3 24 36 5VI 12 2 24 2Osoba odpowiedzialna - dr inż. Maciej GucmaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, fizyka, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać budowę i zasadę działania symulatora morskiego, równania ruchu i metody ich rozwiązywania,zagadnienie formalne związane z budową symulatora ruchu statku, zjawiska fizyczne zwiane z ruchem statku.Umieć zdefiniować algorytm działania symulatora w tym: modelu hydrodynamicznego, układu sterownia,wizualizacji, instrumentów nawigacyjnych, układów siłowni, holowników i innych elementów symulatora;,budować scenerie 2D i 3D, używać map elektronicznych w postaci bibliotek i komponentów, używać klaswizualizacji 2D i 3D w symulacji.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IV SYMULATORY MORSKIE AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Metody symulacji systemów.2. Ogólna klasyfikacja i podział systemów symulacyjnych.3. Symulatory morskie, definicje, systematyka.4. Wymagania formalno prawne stawiane przez IMO morskim systemom symulowanym.5. Historia morskich badań symulacyjnych, rozwój metod i narzędzi.6. Podstawy budowy symulatorów.7. Modele matematyczne używane w symulacjach.8. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w symulatorach morskich.9. Modelowanie ruchu jednostek pływających.10. Modelowanie obiektów offshore.11. Metody transmisji w symulatorach morskich.12. Układy automatyki sterującej symulatorów.SEMESTR IV SYMULATORY MORSKIE LABORATORYJNE 36 GODZ.1. Symulator mapy elektronicznej ECDIS – budowa i konfiguracja.2. Symulator systemu łączności GMDSS – budowa i konfiguracja.3. Symulator morski 3D oparty na komputerze PC – budowa i konfiguracja.4. Symulator morski 3D mostek nawigacyjny – budowa i konfiguracja.5. Symulator morski 2D Inżynierii Ruchu Morskiego – budowa i konfiguracja.6. Symulator pilotowego system nawigacyjnego – budowa i konfiguracja.SEMESTR VI SYMULATORY MORSKIE LABORATORYJNE 24 GODZ.87


1. Układy siłowni – sterownie maszyną.2. Tworzenie scenerii i elementów symulacji w narzędziach komercyjnych – MultiGen.3. Budowa modelu hydrodynamicznego w narzędziach komercyjnych – MultiGen.4. Budowa elementów 3D w AutoCAD dla potrzeb symulatora morskiego.5. Synchronizacja obrazów radarowych i ECDIS w symulatorze mostka nawigacyjnego.6. Metody i systemy transmisji obrazów 3D w symulatorze mostka.7. Metody obróbki danych statystycznych z przejazdów symulacyjnych.8. Metody łącznia wielu symulatorów – kontrola instruktora.9. Transmisja danych z i do symulatora wizyjnego – sieci Ethernet, RS485 i inne.Metody dydaktycznePrezentacje multimedialne, rzeczywiste prezentacje istniejących symulatorów, projektowanie komputerowe nasystemach PC.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie w formie testu. Zajęcia laboratoryjne – w formie testu oraz indywidualnego projektusystemu symulacyjnego.Literatura podstawowa1. Babiuch M., Autocad 2007, Helion 2007.2. Baron B., Algorytmy numeryczne w Delphi, Helion, 2007.3. David M., Fizyka dla programistów gier, Helion 2003.4. Gucma L., Modelowanie czynników ryzyka zderzenia jednostek pływających z konstrukcjami portowymi ipełnomorskimi, AM Szczecin 2005.5. Pang T., Metody obliczeniowe w fizyce, PWN 2001.6. Perry S., C# I .NET, Helion 2007.7. Rosłoniec S., Wybrane metody numeryczne, Oficyna PW 2002.8. Sharp J., Visual c#2005, Microsoft 2006.9. Podreczniki Multigen (multimedia)10. Podreczniki OpenGL (multimedia)Literatura uzupełniająca1. Gucma S., Inżynieria Ruchu Morskiego, Okrętownictwo i Żegluga 2001.2. Mahafaza B., Radar System Analisys and Design, Chapman and Hall 2005.88


33b. Przedmiot: Programowanie morskich symulatorów nawigacyjnychJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSIV 12 2 3 12 36 5VI 12 2 24 2Osoba odpowiedzialna - dr inż. Maciej GucmaPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaAlgorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, fizyka, metody numeryczne, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać budowę i zasadę działania symulatora morskiego, równania ruchu i metody ich rozwiązywania,zagadnienie formalne związane z budową symulatora ruchu statku, zjawiska fizyczne zwiane z ruchem statku,metod numeryczne stosowne w symulacjach komputerowych, metody implementacji modeli matematycznych wśrodowiskach programistycznych.Umieć zbudować algorytm działania symulatora w tym: modelu hydrodynamicznego, układu sterownia,wizualizacji, instrumentów nawigacyjnych, układów siłowni, holowników i innych elementów symulatora;oprogramować układy sterowania i inne elementy symulatora morskiego, używać map elektronicznych w postacibibliotek i komponentów, konstruować algorytmy sterownia.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR IVPROGRAMOWANIE MORSKICHSYMULATORÓW NAWIGACYJNYCHAUDYTORYJNE24 GODZ.1. Zapoznanie się ze środowiskiem Microsoft Visual Studio 2005 wykorzystywanym w projektowaniuaplikacji symulacyjnych.2. Zapoznanie się ze sposobem przechowywania danych.3. Stworzenie przykładowej aplikacji symulatora morskiego – prezentacja z przykładami.4. Podstawowe sposoby przechowywania danych geograficznych stosowane w symulatorach morskich.5. Wczytywanie danych z odbiornika GPS w standardzie NMEA-0183 biblioteki geod.6. Aplikacje wizualizujące wektorowe dane przestrzenne.7. Zaawansowane model hydrodynamiczne wykorzystywane w symulatorach.8. Interfejs użytkownika w symulatorze 3D i 2D.SEMESTR IVPROGRAMOWANIE MORSKICHSYMULATORÓW NAWIGACYJNYCHLABORATORYJNE36 GODZ.1. Wprowadzenie do systemów symulowanych – symulator ruchu statku.2. Praktyczne aspekty i wymogi stawiane symulatorom – na przykładzie symulatora dynamicznego.3. Język UML w prostym symulatorze hydrodynamicznym.4. Metody numeryczne stosowane w symulatorach.5. Rodzaje modeli matematycznych – proste modele ruchu statku.6. Rodzaje modeli matematycznych – złożone modele ruchu statku.7. Modele matematyczne jednostek offshore i lądowych.8. Implementacja modelu ruchu w postaci algorytmu.89


9. Implementacja autopilota i sterownia PID i adaptacyjnego w postaci algorytmu.10. Implementacja instrumentów nawigacyjnych w postaci algorytmu.11. Implementacja układów siłowni okrętowej w postaci algorytmu.12. Implementacja holowników nawigacyjnych w postaci algorytmu.13. Implementacja urządzeń odbojowych i cumowniczych nawigacyjnych w postaci algorytmu.SEMESTR VIPROGRAMOWANIE MORSKICHSYMULATORÓW NAWIGACYJNYCHLABORATORYJNE24 GODZ.1. Programowanie obiektowe C# modeli matematycznych ruchu statku.2. Sterowanie ruchem w symulatorze w języku C#.3. Elementy kontrolne w symulatorze w języku C#.4. Wizualizacja 2D w symulatorze w języku C#.5. Wizualizacja 3D w symulatorze w języku C# implementacja klasy OpenGL.6. Mapy elektroniczne – implementacja OpenECDIS w C++ i C#.7. Mapy elektroniczne – implementacja C-Map w C#.8. Modelownie obiektów wizualizacji 2D.9. Budowa własnych map w systemach GIS i ECDIS.10. Sterownie czasem symulacji.Metody dydaktycznePrezentacje multimedialne, rzeczywiste prezentacje istniejących symulatorów, projektowanie komputerowe nasystemach PC.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie w formie testu. Zajęcia laboratoryjne – w formie testu oraz indywidualnego projektusystemu symulacyjnego.Literatura podstawowa1. Babiuch M., Autocad 2007, Helion 2007.2. Baron B., Algorytmy numeryczne w Delphi, Helion, 2007.3. David M., Fizyka dla programistów gier, Helion 2003.4. Gucma L., Modelowanie czynników ryzyka zderzenia jednostek pływających z konstrukcjami portowymi ipełnomorskimi, AM Szczecin 2005.5. Pang T., Metody obliczeniowe w fizyce, PWN 2001.6. Perry S., C# I .NET, Helion 2007.7. Rosłoniec S., Wybrane metody numeryczne, Oficyna PW 2002.8. Sharp J., Visual c#2005, Microsoft 2006.9. Podreczniki Multigen (multimedia)10. Podreczniki OpenGL (multimedia)Literatura uzupełniająca1. Gucma S., Inżynieria Ruchu Morskiego, Okrętownictwo i Żegluga 2001.2. Mahafaza B., Radar System Analisys and Design, Chapman and Hall 2005.90


34a. Przedmiot: Systemy informacji przestrzennejJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 2 E 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - prof. dr hab. inż. Andrzej StatecznyPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaInżynieria oprogramowania, systemy radiokomunikacji, systemy telekomunikacji.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać zasady i metody korzystania z systemów GIS stosowanych; zasady stosowania standardówtechniczno-eksploatacyjnych opracowanych dla potrzeb wymiany i wizualizacji danych kartograficznych; zasadyi metody tworzenia geograficznych systemów informacyjnych oraz systemów elektronicznej mapy nawigacyjnej;metody pozyskiwania informacji dla potrzeb monitorowania sytuacji nawigacyjnej na akwenie; metody i środkitechniczne transmisji danych, systemy teleinformatyczne wykorzystywanew geograficznych systemach informacyjnych; metody tworzenia baz danych nawigacyjnych, hydrograficznychi ogólno geograficznych.Umieć wykorzystywać systemy informacji przestrzennych w nawigacji; przeprowadzić analizę, modelować,projektować, realizować i weryfikować morskie systemy informatyczne: nadzoru eksploatacyjno – technicznego isystemy wsparcia logistycznego. Wykorzystywać systemy elektronicznej mapy nawigacyjnej oraz geograficznesystemy informacyjne w systemach sterowania ruchem statków.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR V SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Istota systemów informacji przestrzennej. Podstawowe pojęcia, standardy i bazy danych GIS.2. Zasady i przykłady zastosowania GIS w nawigacji.3. Projektowanie systemów geoinformatycznych.4. Modele danych GIS: rastrowe i wektorowe. Warstwy, obiekty, atrybuty.5. Sposoby pozyskiwania i selekcji informacji. Digitalizacja i ocena jakościowa danych.6. Analizy przestrzenne. Generalizacja i wizualizacja. Regulacje prawne i normy techniczne.7. Oprogramowanie stosowane w GIS – kategorie programów GIS, rodzaje systemów GIS, rodzajeprogramów wspomagających GIS, cechy charakterystyczne pakietów GIS, przyszłość oprogramowaniaGIS, przegląd pakietów oprogramowania GIS.SEMESTR V SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Zapoznanie się z podstawowymi narzędziami programu ArcGIS – krótki kurs początkowy.2. Tworzenie map numerycznych.3. Dołączanie danych tabelarycznych do mapy.4. Adresy i inne sposoby określania położenia na mapie.5. Prezentacja danych przy użyciu symboli graficznych.6. Opisywanie map przy użyciu tekstu i grafik.7. Prezentacja danych za pomocą wykresów.8. Wybór odwzorowania. Komponowanie mapy.91


Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie pisemne (test metodą krótkich odpowiedzi).Laboratorium – zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych laboratoriów oraz opracowanie projektuindywidualnego.Literatura podstawowa1. Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa2006.2. Burrough P., McDonnell A., Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, NewYork 2004.3. Davis D., GIS dla każdego, Wydawnictwo MICON, Warszawa 2004.4. Eckes K., Modele i analizy w systemach informacji przestrzennej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2006.5. El-Sheimy N., Valeo C., Habib A., Digital Terrain Modelling. Acquisition, manipulation, and applications,Artech House, Boston 2005.6. Gaździcki J., Leksykon Geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa 2003.7. Kraak M., Ormeling F., Kartografia, wizualizacja danych przestrzennych, PWN, 1998.8. Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej. Podstawy, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz2004.9. Li Z., Zhu Q., Gold Ch., Digital Terrain Modeling. Principles and methodology, CRC PRESS, Boca Raton2005.10. Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT,LIS. Wydawnictwo HELION, 2005.11. Longley P., Goodchil M., Maguire D., Hind. D., GIS teoria i praktyka, PWN Warszawa 2006.12. Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, PWN, 1999.13. Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowaniekoncepcyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.14. Stateczny A. (red.), Metody nawigacji porównawczej, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2004.15. Stateczny A., Nawigacja porównawcza, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001.16. Wiśniewski B., Mapy faksymilowe w nawigacji, Wyd. WSM w Szczecinie, Szczecin, 1988.Literatura uzupełniająca1. Główny Geodeta Kraju – Instrukcje techniczne.2. Materiały konferencyjne w tym konferencji PTIP.3. Normy ISO z serii 19100.4. Podręczniki elektroniczne do wybranego oprogramowania GIS.5. Portale geoinformacyjne.6. Strony internetowe producentów oprogramowania GIS.92


34b. Przedmiot: Projektowanie systemów geoinformatycznychJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 2 E 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - prof. dr hab. inż. Andrzej StatecznyPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaBazy danych, wstęp do programowania.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać strukturę systemu geoinformatycznego, etapy realizacji projektu/systemu geoinformatycznego, metodywdrażania GIS.Umieć projektować i wdrażać systemy geoinformatyczne zgodnie z przyjętymi zasadami.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VPROJEKTOWANIE SYSTEMÓWGEOINFORMATYCZNYCHAUDYTORYJNE12 GODZ.1. Zakres projektowania. Ogólne zasady projektowania systemów informacyjnych, cechy projektowaniasystemów geoinformatycznych.2. Definiowanie projektu.3. Planowanie przedsięwzięcia.4. Studium wykonalności i jego elementy.5. Zakres niezbędnych analiz zależnie od rodzaju przedsięwzięcia. Personel i zarządzanie.6. Projektowanie. Narzędzia projektowania. Tematyka naukowa i techniczna w dziedzinie geoinformacji.7. Projektowanie bazy danych przestrzennych: pojęciowe, logiczne i fizyczne.8. Projektowanie procesów oraz ich realizacji.9. Projektowanie aplikacji geoinformacyjnych.10. Implementacja projektu. Wykonanie. Testowanie. Wdrożenie. Eksploatacja i rozwój.SEMESTR VPROJEKTOWANIE SYSTEMÓWGEOINFORMATYCZNYCHLABORATORYJNE24 GODZ.1. Planowanie projektu: analiza potrzeb użytkowników i wdrożenia systemu.2. Analiza problemu: zdefiniowanie celu projektu, zakres projektu, sposób realizacji, analiza ekonomiczna.3. Projekt koncepcyjny i techniczny systemu.4. Analiza źródeł, rodzaj danych wykorzystywanych w projekcie.5. Projekt baz danych.6. Opracowanie projektu pilotowego.7. Testowanie projektu.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.93


Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie pisemne (test metodą krótkich odpowiedzi).Laboratorium – zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych laboratoriów oraz opracowanie projektuindywidualnego.Literatura podstawowa1. Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK 2006.2. Kraak M., Ormeling F., Kartografia, wizualizacja danych przestrzennych, PWN 1998.3. Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej, Wydawnictwo HELION 2005.4. Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, PWN 1999.Literatura uzupełniająca1. Główny Geodeta Kraju – Instrukcje techniczne.2. Materiały konferencyjne w tym konferencji PTIP.3. Normy ISO z serii 19100.4. Podręczniki elektroniczne do wybranego oprogramowania GIS.5. Portale geoinformacyjne.6. Strony internetowe producentów oprogramowania GIS.94


35a. Przedmiot: Morskie systemy informatyczne IJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 2 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Janusz UriaszPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaInżynieria oprogramowania, systemy radiokomunikacji, systemy telekomunikacji.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać podstawowe geograficzne systemy informacyjne wykorzystywane w VTS. Systemy nadzorueksploatacyjno – technicznego: systemy wspomagania zarządzania statkiem, diagnostyczne i inne. Systemywsparcia logistycznego: systemy bookingowe, preplanerskie, magazynowo - portowe, VTS, AIS, RIS, osłonypogodowej itp.Umieć analizować i oceniać sytuację nawigacyjną; sytuacje kolizyjne; planować ruch statków, monitorować ruchstatków; tworzyć bazy danych o akwenie; przetwarzać dane nawigacyjne.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR V MORSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE I AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Systemy informatyczne na statkach.2. Systemy nadzoru eksploatacyjno-technicznego.3. Systemy diagnostyczne.4. Systemy bookingowe/systemy preplanerskie.5. Systemy załadunkowe.6. systemy map elektronicznych.7. System automatycznej identyfikacji statków.8. Systemy kontroli i nadzoru ruchu statków VTS.9. Systemy osłony pogodowej.10. Systemy wspomagania decyzji nawigacyjnych.SEMESTR V MORSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE I LABORATORYJNE 24 GODZ.1. System nadzoru eksploatacyjno-technicznego.2. System załadunkowy.3. System map elektronicznych.4. System VTS.5. System osłony pogodowej.6. System wspomagania decyzji nawigacyjnych.7. Projekt wybranego systemu wsparcia logistycznego.Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.95


Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie pisemne (test metodą krótkich odpowiedzi).Laboratorium – zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych laboratoriów oraz opracowanie projektuindywidualnego.Literatura podstawowa1. Jagniszczak I., Systemy sterowania i zarządzania ruchem statków i barek na wodach przybrzeżnych iśródlądowych, Wyd. WSM w Szczecinie, Szczecin, 2003.2. Jagniszczak I., Systemy sterowania i zarządzania ruchem statków, Wyd. WSM w Szczecinie, Szczecin, 2001.3. Stateczny A. (red.), Metody nawigacji porównawczej, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2004.4. Stateczny A., Nawigacja porównawcza, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001.Literatura uzupełniająca1. Materiały konferencyjne w tym konferencji PTIP.2. Normy ISO z serii 19100.3. Publikacje Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), instytucji klasyfikacyjnych i innych, dotyczącesystemów informatycznych na statkach.96


35b. Przedmiot: Informatyzacja w nawigacjiJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSV 12 2 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Janusz UriaszPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaInżynieria oprogramowania, systemy radiokomunikacji, systemy telekomunikacji.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać problematykę zadań informatyzacji w nawigacji morskiej związanej z przetwarzaniem informacjinawigacyjnej, prezentacją, estymacją przetwarzaniem i wykorzystaniem w rozwiązywaniu zadań nawigacyjnych,monitoringu przewozów ładunków a także w ochronie środowiska morskiego.Umieć przygotować dane nawigacyjne na potrzeby systemów informatycznych, dokonać estymacji parametrównawigacyjnych, dokonać transformacji i przeniesienia współrzędnych, znać zagadnienia działań antykolizyjnych,przygotować dane dla systemów monitoringu przewozu ładunków, obsługiwać systemy modelowaniazanieczyszczeń środowiska morskiego.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR V INFORMATYZACJA W NAWIGACJI AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Obszary informatyzacji w nawigacji.2. Źródła informacji nawigacyjnej.3. Przetwarzanie i prezentacja informacji nawigacyjnej.4. Wyznaczanie parametrów pozycyjnych.5. Transformacja, przenoszenie, zliczenie pozycji.6. Estymacja parametrów nawigacyjnych.7. Informatyzacja w zadaniach antykolizyjnych.8. Informatyzacja w monitoringu przewozu ładunków.9. Informatyzacja w ochronie środowiska morskiego.SEMESTR V INFORMATYZACJA W NAWIGACJI LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Przygotowanie nawigacyjnych danych do celów informatyzacji.2. Sposoby prezentacji informacji nawigacyjnej.3. Obliczanie parametrów pozycji statku.4. Transformacja i przenoszenie współrzędnych.5. Wykonanie obliczeń zliczenia pozycji.6. Zadania estymacji parametrów ruchu.7. Rozwiązywanie sytuacji kolizyjnych.8. Przygotowanie danych dla systemów monitoringu przewozu ładunków.9. Zadania modelowania zanieczyszczeń wód morskich.97


Metody dydaktyczneWykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi.Zajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – zaliczenie pisemne (test metodą krótkich odpowiedzi).Laboratorium – zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych laboratoriów oraz opracowanie projektuindywidualnego.Literatura podstawowa1. Banachowicz A., Urbański J., Obliczenia nawigacyjne, AMW 1987.2. Urbański J., Czapczyk M., Podstawy kartografii i geodezji nawigacyjnej, WSM 1988.3. Using MATLAB Version 7.0. The Math Works Inc.Literatura uzupełniająca1. Brzózka J., Dorobczyński L., Matlab. Środowisko obliczeń naukowo technicznych, MIKOM 2005.2. Osada E., Geodezja, Politechnika Wrocławska 2002.3. Rogers R., Applied Mathematics in Integrated Navigational Systems, AIAA 2003.4. Śmierzchalski R., Synteza metod i algorytmów wspomagania decyzji nawigatora w sytuacji kolizyjnej namorzu, WSM 1998.5. Wawruch R., ARPA, zasada działania i wykorzystani, WSM 1998.6. Zwierzewicz Z., Methods of mathematical control theory and their applications to some optimization problemsof modern marine navigation, WSM 1994.98


36a. Przedmiot: Morskie systemy informatyczne IIJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVI 12 2 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Stefan JankowskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaMorskie systemy informatyczne I, inżynieria oprogramowania, systemy radiokomunikacji, systemytelekomunikacji.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać pojęcie systemu zintegrowanego, metody wymiany informacji pomiędzy urządzeniami nawigacyjnymi ikorekcji błędów transmisji, protokół transmisji szeregowej NMEA, wybrane firmowe protokoły transmisjiproducentów sprzętu i oprogramowania nawigacyjnego; strukturę raportu identyfikacyjnego AIS, schematkomunikacji radiowej STDMA; strukturę depeszy różnicowej i depeszy RTK GNSS, protokoły komunikacjiradiowej RTCM i CMR, protokoły rejestracji danych GNSS – RINEX, i wybrane firmowe; zasady konfiguracjitransmisji danych w urządzeniach nawigacyjnych oraz aplikacjach ENC, ECDIS; standard symboliki w AIS, ARPAi systemach ENC.Umieć dokonać podłączenia urządzeń nawigacyjnych do komputera zarządzającego z ENC, ECDIS;skonfigurować urządzenia i aplikacje nawigacyjne do pracy zintegrowanej – odbiornik systemu nawigacyjnego(GNSS, Loran-C), zestaw AIS, radar, ARPA, aplikacja ENC-ECDIS; dokonać rejestracji danych w protokoleNMEA, RINEX i protokołach firmowych, dokonać rejestracji obrazu radarowego i jego obróbki, zaprojektowaćaplikację obsługującą wybrany protokół wymiany danych nawigacyjnych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VI MORSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE II AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Podstawy teoretyczne systemów zintegrowanych.2. Protokół transmisji szeregowej NMEA.3. Wybrane firmowe protokoły transmisji producentów sprzętu i oprogramowania nawigacyjnego.4. Struktura raportu identyfikacyjnego AIS, schemat komunikacji radiowej STDMA.5. Struktura depeszy różnicowej i depeszy RTK GNSS, protokoły komunikacji radiowej RTCM i CMR.6. Analiza błędów transmisji danych i metody korekcji.7. Protokoły rejestracji danych GNSS – RINEX.8. Zasady konfiguracji transmisji danych w urządzeniach nawigacyjnych oraz aplikacjach ENC, ECDIS.9. Integracja informacji, błędy oraz standardy symboliki w ARPA, AIS i ECDIS.SEMESTR VI MORSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE II LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Podłączenie urządzeń nawigacyjnych do komputera zarządzającego z ENC, ECDIS.2. Konfiguracja urządzeń i aplikacji nawigacyjnych do pracy zintegrowanej – odbiornik systemunawigacyjnego (GNSS, Loran-C), zestaw AIS, radar, ARPA, aplikacja ENC-ECDIS.3. Rejestracja danych w protokole NMEA, RINEX i protokołach firmowych.4. Porównanie informacji dostępnej w ARPA, AIS, ECDIS.5. Rejestracja i obróbka obrazu radarowego.99


Metody dydaktyczneAudytorium: prezentacje multimedialne.Laboratoria: stanowiska laboratoryjne zbudowane na urządzeniach rzeczywistych i symulatorach.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – kolokwium i egzamin ustny.Laboratorium – pisemne sprawdziany wiedzy przed rozpoczęciem części praktycznej laboratoriów oraz ocenaposzczególnych ćwiczeń praktycznych.Literatura podstawowa1. Narkiewicz J., GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności , 2007.2. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, PWN , 2007.3. System nawigacyjny GALILEO Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne, Wydawnictwa Komunikacji iŁączności , Luty 2006.4. Osterloh H., TCP/IP. Szkoła programowania, Wydawnictwo Helion , 2006.Literatura uzupełniająca1. Chodorek A., Dystrybucja danych w sieci. Internet, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.2. Gook M., Interfejsy sprzętowe komputerów PC, Wydawnictwo Helion , Styczeń 2005.100


36b. Przedmiot: Elektroniczne systemy nawigacyjneJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVI 12 2 2 24 24 4Osoba odpowiedzialna - dr inż. Stefan JankowskiPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaMorskie systemy informatyczne I, inżynieria oprogramowania, systemy radiokomunikacji, systemytelekomunikacji.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać metody wymiany informacji pomiędzy urządzeniami nawigacyjnymi i korekcji błędów transmisji, protokółtransmisji szeregowej NMEA, wybrane firmowe protokoły transmisji producentów sprzętu i oprogramowanianawigacyjnego; strukturę, strukturę depeszy różnicowej i depeszy RTK GNSS, protokoły komunikacji radiowejRTCM i CMR, metody wykorzystujące alternatywne systemy radiokomunikacyjne do wyznaczania pozycji,przesyłania poprawek różnicowych (gsm, gprs).Umieć dokonać podłączenia urządzeń nawigacyjnych do komputera zarządzającego z ENC, ECDIS;skonfigurować urządzenia i aplikacje nawigacyjne do pracy zintegrowanej – odbiornik systemu nawigacyjnego(GNSS, Loran-C), aplikacja ENC-ECDIS; dokonać rejestracji danych w protokole NMEA, RINEX i protokołachfirmowych, zaprojektować aplikację obsługującą wybrany protokół wymiany danych nawigacyjnych,zaprojektować aplikację wykorzystującą informacje nawigacyjne dla celów przemysłowych.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VI ELEKTRONICZNE SYSTEMY NAWIGACYJNE AUDYTORYJNE 24 GODZ.1. Protokół transmisji szeregowej NMEA.2. Wybrane firmowe protokoły transmisji producentów sprzętu i oprogramowania nawigacyjnego.3. Struktura depeszy różnicowej i depeszy RTK GNSS, protokoły komunikacji radiowej RTCM i CMR.4. Analiza błędów transmisji danych i metody korekcji.5. Zasady konfiguracji transmisji danych w urządzeniach nawigacyjnych oraz aplikacjach ENC, ECDIS.6. Integracja informacji, błędy oraz standardy symboliki w różnych systemach nawigacyjnych.7. Wykorzystanie telefonii GSM w nawigacji.8. Transmisja depeszy różnicowej za pomocą aplikacji internetowych.9. Monitoring wykorzystujący techniki satelitarne.SEMESTR VI ELEKTRONICZNE SYSTEMY NAWIGACYJNE LABORATORYJNE 24 GODZ.1. Podłączenie urządzeń nawigacyjnych do komputera zarządzającego z ENC, ECDIS.2. Konfiguracja urządzeń i aplikacji nawigacyjnych do pracy zintegrowanej.3. Rejestracja danych w protokole NMEA, RINEX i protokołach firmowych.4. Transmisja depeszy różnicowej za pomocą Internetu oraz telefonii komórkowej.5. Lokalizatory wykorzystujące techniki satelitarnego pozycjonowania.101


Metody dydaktyczneAudytorium: prezentacje multimedialne.Laboratoria: stanowiska laboratoryjne zbudowane na urządzeniach rzeczywistych i symulatorach.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuAudytorium – kolokwium i egzamin ustny.Laboratorium – pisemne sprawdziany wiedzy przed rozpoczęciem części praktycznej laboratoriów oraz ocenaposzczególnych ćwiczeń praktycznych.Literatura podstawowa1. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, PWN 2007.2. Narkiewicz J., GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności , 2007.3. Osterloh H., TCP/IP. Szkoła programowania, Wydawnictwo Helion 2006.4. System nawigacyjny GALILEO Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne, Wydawnictwa Komunikacji iŁączności 2006.Literatura uzupełniająca1. Chodorek A., Dystrybucja danych w sieci. Internet, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2007.2. Gook M., Interfejsy sprzętowe komputerów PC, Wydawnictwo Helion 2005.102


37. Przedmiot: Projekt indywidualnyJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVII 12 3 36 5Osoba odpowiedzialna - mgr inż. Janusz MagajStatus przedmiotuPrzedmiot kierunkowy o treściach technicznych.Przedmioty wprowadzające i inne wymaganiaWszystkie przedmioty podstawowe, kierunkowe, specjalistyczne.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać zasady dokumentacji projektów informatycznych.Umieć indywidualnie zrealizować projekt informatyczny.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VII PROJEKT INDYWIDUALNY LABORATORYJNE 36 GODZ.1. W ramach tego przedmiotu studenci wykonują indywidualne projekty, których tematyka jest ustalanawspólnie ze studentami, wskazane jest aby dotyczyła ona pracy dyplomowej.Metody dydaktyczneZajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuObowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Pozytywne zaliczenie projektu.Literatura podstawowa1. Specyficzna dla danego projektu (dotycząca tak samej dziedziny projektu, jak i stosowanych narzędzi).Literatura uzupełniająca1. Specyficzna dla danego projektu (dotycząca tak samej dziedziny projektu, jak i stosowanych narzędzi).103


38. Przedmiot: Projekt zespołowyJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVII 12 5 60 6Osoba odpowiedzialna - dr inż. Paweł BanaśPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaWszystkie przedmioty podstawowe, kierunkowe, specjalistyczne.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać zasady dokumentacji projektów informatycznych.Umieć zespołowo zrealizować duży projekt informatyczny.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VII PROJEKT ZESPOŁOWY LABORATORYJNE 60 GODZ.1. Przeznaczeniem przedmiotu jest opracowanie złożonego projektu końcowego, którego pomyślne iterminowe wykonanie stanowi test dojrzałości zawodowej przyszłego absolwenta kierunku informatyki.Zaleca się, by studenci w trakcie prac nad projektem poznawali (sami) nowe technologie konieczne dorealizacji zadania. Faza pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości(tzn. studenci nie powinni dostawać gotowej specyfikacji wymagań, lecz stworzyć ją na podstawie rozmówz prowadzącym zajęcia — pełniącym wówczas rolę klienta). Przy ocenie projektu uwzględnia się oprócztreści merytorycznych inicjatywę i samodzielność studenta. Opracowany projekt powinien zostać złożonyw postaci drukowanej, nadającej się do recenzji. Tematyka projektów jest ustalana indywidualnie iuwzględnia program studiów.Metody dydaktyczneZajęcia w laboratorium informatycznym z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuObowiązkowe uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Pozytywne zaliczenie projektu.Literatura podstawowaSpecyficzna dla danego projektu (dotycząca tak samej dziedziny projektu, jak i stosowanych narzędzi).Literatura uzupełniającaSpecyficzna dla danego projektu (dotycząca tak samej dziedziny projektu, jak i stosowanych narzędzi).104


39. Przedmiot: Seminarium dyplomoweJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzew semestrze A C L A C LECTSVII 12 1 1 12 12 1Osoba odpowiedzialna - dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AMPrzedmioty wprowadzające i inne wymaganiaProjekt indywidualny, projekt zbiorowy.Założenia i cele przedmiotuPo wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien:Znać procedury pisania pracy dyplomowej, podstawowe pojęcia metodologii badań naukowych, metody badańnaukowych, metody opracowania badań empirycznych, zasady tworzenia modeli matematycznych.Umieć posługiwać się tekstem naukowym, sporządzać notatki z literatury krajowej i zagranicznej, planowaćprzeprowadzenie badań, stosować procedury i metody badawcze, opracować wyniki badań, sporządzaćsprawozdanie z przeprowadzonych badań.PROGRAM ZAJĘĆSEMESTR VII SEMINARIUM DYPLOMOWE AUDYTORYJNE 12 GODZ.1. Koncepcja pracy dyplomowej.2. Znajomość literatury dotyczącej tematu pracy.3. Przyjęcie metody i procedury badawczej.4. Sformułowanie problemów i hipotez (głównych i szczegółowych).5. Przyjęcie zmiennych, wskaźników, obszarów badań itp.6. Plan pracy, prezentowanie treści merytorycznych z prowadzonych badań.7. Gromadzenie materiału badawczego.8. Analiza i opracowanie wyników badań.9. Wyprowadzenie wniosków.10. Schemat pracy dyplomowej w zakresie wymagań formalnych i edytorskich.11. Aktualizacja i poszerzanie programowej wiedzy studenta w zakresie tematyki pracy dyplomowej.SEMESTR VII SEMINARIUM DYPLOMOWE ĆWICZENIOWE 12 GODZ.1. Ćwiczenia obejmują zagadnienia z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach audytoryjnych.Metody dydaktyczneZajęcia seminaryjne przy użyciu środków audiowizualnych.Forma i warunki zaliczenia przedmiotuWarunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przedstawienie koncepcji pracy dyplomowej.Literatura podstawowa1. Campel Cz., Jak pisać i publikować pracę naukową, Politechnika Poznańska, Poznań, 1984.2. Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, WSHE, Włocławek, 1998.105


3. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa, 1985.4. Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd. Art. Olsztyn, 1999.Literatura uzupełniająca1. Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe KUL Lublin, 1992.2. Pabis S., Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa, 1985.3. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław, 1967.4. Wójcicki R., Wykłady z metodologii nauk PWN, Warszawa, 1982.5. Walczak A., Seminarium i praca dyplomowa z nawigacji, Wyd. WSM, Szczecin 1974.6. Walczak A., Rola seminarium dyplomowego w uczelniach morskich, Wyd. AM, Szczecin 2007.106


40. Przedmiot: Praktyki zawodoweJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarnePLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCHSemestrLiczba tygodniwakacje IV 4Cele praktykiCelem praktyki jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie z praktycznymizastosowaniami nabytych umiejętności analitycznych, projektowych, programistycznych. Poznanie podstawowychmetod, form oraz narzędzi pracy, sposobu prowadzenia dokumentacji przez zakład pracy. Zapoznanie się zplanowaniem pracy, prowadzeniem dokumentacji.Miejsce praktyki1. Przedsiębiorstwa świadczące usługi informatyczne.2. Firmy produkcyjne wykorzystujące w szerokim zakresie techniki i narzędzia informatyczne.3. Firmy, w których istnieją wydzielone komórki organizacyjne zajmujące się informatyzacją.4. Placówki i instytuty badawcze i oświatowe w zakresie narzędzi informatycznych.5. Rządowe jednostki administracyjne takie jak Urzędy Miejskie, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Morskie,Inspektoraty Wód Śródlądowych i inne w zakresie narzędzi informatycznych.Zaleca się, aby student samodzielnie wybrał zakład do odbycia praktyki.Sprawozdanie z praktykiZawartość sprawozdania będzie zależeć od charakteru przedsiębiorstwa oraz rodzaju wykonywanych czynności.Ogólną zawartość sprawozdania przedstawiono poniżej:1. Opis ogólny przedsiębiorstwa ( status formalnoprawny, przedmiot działalności, zarys struktury organizacyjnej –główne stanowiska kierownicze, wielkość zatrudnienia).2. Specjalizacja podmiotu gospodarczego. Asortyment produkcji i/lub rodzaj świadczonych usług, strukturainformacyjna przedsiębiorstwa ( obieg informacji w przedsiębiorstwie), charakter i zasady współpracyposzczególnych działów i pracowników, charakter przygotowania zawodowego pracowników.3. Opis wykorzystywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego.4. Charakterystyka zadań podejmowanych w ramach praktyki i stopień wykorzystania wiedzy informatycznej(samodzielnej i we współpracy z pracownikami).5. Problematyka jakości w przedsiębiorstwie.6. Ocena możliwości wykorzystania uzyskanego doświadczenia w ramach praktyki na potrzeby realizowanejpracy dyplomowej oraz przyszłej pracy zawodowej.7. Wnioski na temat zapotrzebowania na absolwentów kierunku Informatyka (oczekiwane umiejętności przezpracodawcę).Warunki zaliczenia praktyki1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki przez studenta.2. Pozytywna ocena sprawozdania z praktyk wydana przez kierownika praktyk.107


41. Przedmiot: Praca dyplomowaJednostka prowadząca kierunekAkademia Morska w SzczecinieWydział NawigacyjnyKierunekINFORMATYKASpecjalnośćInformatyka morskaTryb studiówNiestacjonarneNA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIEPRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKAWybór promotora i tematu pracy inżynierskiej.Pracę dyplomową inżynierską student wykonuje pod kierunkiem upoważnionego nauczyciela akademickiego.Uprawnienie to nie obejmuje nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: asystenta,wykładowcy, lektora i instruktora.Student może wykonać pracę dyplomową poza Uczelnią w ramach wymiany międzyuczelnianej. W takimprzypadku promotorem pracy dyplomowej może być osoba wyznaczona przez właściwy organ uczelnipartnerskiej za zgoda Dziekana.Studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy dyplomowej, a tym samym promotora pracy dyplomowej.Promotor może odmówić przyjęcia studenta. Sprawy sporne rozstrzyga Dziekan. Temat pracy dyplomowejuważa się za ustalony z chwiląuzyskania przez studenta pisemnej zgody promotora na jej podjęcie.Wykaz tematów i promotorów prac inżynierskich dla studentów danego rocznika podaje Dziekan.Termin wyboru tematu pracy inżynierskiej.Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż na rok przed ukończeniem studiów.Możliwość zmiany tematu pracy dyplomowej lub promotora dotyczy jedynie przypadków szczególnych,wynikających z przyczyn obiektywnych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan.punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Pracędyplomową może stanowić opracowane w ramach projektu zespołowego rozwiązanie wraz z odpowiedniądokumentacją. W trakcie przygotowywania pracy dyplomowej student odbywa obowiązkowe konsultacje zpromotoremOcena pracy inżynierskiej.Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez Dziekana. W przypadkurozbieżności ocen Dziekan może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta i na jej podstawie podjąć decyzje odopuszczeniu studenta do egzaminu inżynierskiego.NIEZALICZENIE PRACY DYPLOMOWEJ108Student, którego praca dyplomowa uzyskała ocenę niedostateczną może ubiegać się o przyznanie dodatkowychtrzech miesięcy na jej poprawienie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opiniirecenzenta.Brak zgody Dziekana w sprawie przyznania dodatkowego czasu na poprawienie pracy dyplomowej lubponowna negatywna ocena pracy dyplomowej, powoduje skreślenie z listy studentów.Warunki wznowienia studiów w przypadku określonym w pkt 12 ustala Dziekan, przy czym warunkiemkoniecznym jest podjecie innego tematu pracy dyplomowej.EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITermin egzaminu inżynierskiego.Termin egzaminu inżynierskiego wyznacza Dziekan, przy czym winien odbywać się on w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od obowiązującej daty złożenia prac dyplomowych.Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu inżynierskiego dla studenta, który złożył pracędyplomową przed upływem obowiązującego terminu.Złożenie egzaminu inżynierskiego.Egzamin inżynierski jest egzaminem ustnym, w trakcie którego komisja egzaminacyjna, pod przewodnictwemDziekana lub osoby przez niego powołanej, sprawdza stopień przygotowania studenta do wykonywania zawoduw specjalności stanowiącej przedmiot studiów.W skład komisji powołanej przez Dziekana wchodzą przewodniczący i co najmniej dwaj nauczycieleakademiccy reprezentujący podstawowe przedmioty zawodowe danej specjalności.


Komisja może nie zadać pytań dotyczących bezpośrednio pracy dyplomowej, jeżeli jego praca, zarówno przezpromotora, jak i recenzenta, została oceniona na ocenę co najmniej dobrą.W przypadku nie zdania przez studenta egzaminu inżynierskiego lub nieusprawiedliwionego nie przystąpieniado tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza powtórny termin, który jest terminem ostatecznym.Powtórny termin nie może przypadać wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż poupływie trzech miesięcy od daty pierwszego terminu.Przy ocenie tematów egzaminacyjnych stosuje się skalę ocen:1) bardzo dobry [5,0];2) dobry plus [4,5];3) dobry [4,0];4) dostateczny plus [3,5];5) dostateczny [3,0];6) niedostateczny [2,0].Oceną egzaminu inżynierskiego jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych tematów referowanych przezstudenta i stanowiących przedmiot egzaminu, zaokrągloną do połowy oceny zgodnie z zasadą określona wpunkcie 6.W przypadku gdy przynajmniej jedna z ocen z poszczególnych tematów referowanych przez studenta jestniedostateczna egzamin inżynierski uznaje się za nie zdany.109

More magazines by this user
Similar magazines