prijedlog procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija ...

obz.hr

prijedlog procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija ...

REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJASKUPŠTINAMaterijal za sjednicuPRIJEDLOG PROCJENEUGROŽENOSTI OD POŽARA ITEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJAOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEMaterijal pripremljen u- Službi za zajedničke posloveOsječko-baranjske županije i- Zavodu za unapređivanjesigurnosti d.d.Osijek, lipnja 2012.


PRIJEDLOG PROCJENEUGROŽENOSTI OD POŽARA ITEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJAOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESkupština Osječko-baranjske županije prihvatila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološkiheksplozija Osječko-baranjske županije svojim Zaključkom od 19. prosinca 2005. godine ("Županijskiglasnik" broj 17/05.).Navedenim dokumentom utvrđena je razina ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija napodručju Osječko-baranjske županije te je predviđen širok spektar zaštitnih mjera koje je potrebnoprovesti kako bi se spriječio nastanak i širenje požara odnosno kako bi se učinkovito provelo gašenjepožara ukoliko bi do njega došlo.Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.)procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovimazaštite od požara gradova i općina na području Županije.Pored toga, člankom 13. stavak 7. navedenog Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave najmanje jednom u 5 godina usklađuju procjene ugroženosti iz stavka 1. ovoga članka snovonastalim stanjem.Slijedom navedenog nadležna tijela Osječko-baranjske županije pokrenula su postupak izradenove Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije kako bi podacisadržani u navedenom dokumentu bili potpuno u skladu s novonastalim stanjem.Nakon što je u listopadu 2011. godine proveden postupak izbora najboljeg ponuditelja, izradanove Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije povjerena jeZavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka budući da je ponuda navedene tvrtke u iznosu64.944,00 kune (s PDV-om) ocijenjena najpovoljnijom. Ovdje treba reći da Zavod posjeduje sva potrebnaovlaštenja (kao i iskustvo i stručnost) za obavljanje poslova izrade procjene ugroženosti od požara itehnoloških eksplozija. Tome u prilog govori i činjenica da je Zavod, u suradnji s nadležnim tijelimaOsječko-baranjske županije, izradio i Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječkobaranjskežupanije iz 2005. godine.Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije izrađena jesukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("Narodne novine"broj 35/94., 110/05. i 28/10.).Procjenom su utvrđene postojeće opasnosti i predviđene odgovarajuće mjere zaštite od požara itehnoloških eksplozija kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi i imovine. Procjenaugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija bit će osnova za izradu Plana zaštite od požara itehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije kojim će se detaljno razraditi kako mjere za učinkovitogašenje požara tako i mjere za sprječavanje njegova nastanka.Procjena se sastoji od sljedećih tematskih cjelina: Prikaz postojećeg stanja, Procjene ugroženostigradova i općina, Stručna obrada činjeničnih podataka, Prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera kojeje potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju mogućurazinu, Zaključak i Grafički prilozi.Sukladno važećim propisima, ovlaštena institucija obavila je tehničku kontrolu ispravnosti,točnosti i valjanosti predloženih rješenja kao i potpunosti sadržaja predmetne Procjene, a pribavljena sui prethodna mišljenja Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Policijske uprave Osječkobaranjske.


U navedenim mišljenjima i Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije i Policijska upravaosječko-baranjska istakle su da je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječkobaranjskežupanije izrađena sukladno važećim propisima te da su njome obuhvaćeni podaci, detaljno istručno obrađeni i valorizirani.Slijedom navedenog predlaže se Skupštini prihvaćanje Procjene ugroženosti od požara itehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije.


Temeljem članka 13. stavak 7. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.), članka14. stavak 2. i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županijedonijela je na _____ sjednici ________________ 2012. godineZ A K L J U Č A Ko prihvaćanju Procjene ugroženostiod požara i tehnoloških eksplozijaOsječko-baranjske županijeI.Skupština prihvaća Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjskežupanije, koju je pripremila Služba za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije i Zavod zaunapređivanje sigurnosti d.d. Osijek.Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".II.Klasa:Urbroj:Predsjednikmr.sc. Zlatko Maksimović


SADRŽAJUvod ................................................................................................................................................ 1A. Prikaz postojećeg stanja ..................................................................................................... 3A.1. Površine i stanovništvo .......................................................................................... 3A.1.1. Tablični pregled površina s brojem stanovnika ........................................ 3A.1.2. Pregled površina po kategorijama korištenja zemljišta ............................ 4A.2. Pregled područja stambenih,industrijskih, turističkih, gradskih i seoskih naselja .6A.2.1. Veći stambeni kompleksi unutar naselja .................................................. 6A.2.2. Industrijske zone ....................................................................................... 7A.2.3. Turistička naselja ...................................................................................... 12A.2.4. Gradska i seoska naselja ........................................................................... 14A.3. Pregled područja šumskih i poljoprivrednih površina ........................................... 19A.3.1. Šumske površine ....................................................................................... 20A.3.2. Poljoprivredne površine ............................................................................ 22A.4.Pregled građevina prema opasnosti od nastajanja i širenja požara koji suevidentirani u Procjenama ugroženosti općina i gradova ..................................... 23A.4.1. Opis stanja ................................................................................................ 23A.4.2. Pregled pravnih osoba koje gospodare ili posjeduju građevines povećanom opasnošću od nastajanja požara i njihovakategorizacija ugroženosti ........................................................................ 23A.5. Pregled cestovnih i željezničkih prometnica ......................................................... 25A.5.1. Cestovne prometnice ................................................................................ 25A.5.2. Željezničke prometnice ............................................................................. 32A.6. Pregled vodovodne i vanjske hidrantske mreže .................................................... 36A.7.A.8.Pregled plinovoda, naftovoda i drugih glavnih instalacija za transportzapaljivih i opasnih tvari ........................................................................................ 54A.7.1. Plinska mreža ............................................................................................ 54A.7.2. Naftovodi .................................................................................................. 63A.7.3. Druge glavne instalacije za transport zapaljivih i opasnih tvari ............... 64Pregled većih građevina za uskladištavanje zapaljivih, eksplozivnihi plinovitih tvari ili drugih opasnih tvari ............................................................... 65A.9. Pregled glavnih energetskih instalacija ................................................................. 97A.9.1. Građevine za proizvodnju i prijenos električne energije .......................... 97A.10. Pregled značajnih građevina u kojima povremeno ili stalno boraviveći broj osoba ....................................................................................................... 100A.11. Pregled vatrogasnih postrojbi i njihove opremljenosti .......................................... 118A.11.1. Organizacija Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije ............. 118A.11.2. Vatrogasne postrojbe ................................................................................ 119A.11.3. Stožerne (središnje) vatrogasne postrojbe na područjuOsječko-baranjske županije ...................................................................... 123A.11.4. Opis brojnog stanja i opreme vatrogasnih postrojbi pojedinicama lokalne samouprave ............................................................... 124A.12. Pregled mjesta na kojima postoje stalna vatrogasna dežurstva (0-24 sata)po vatrogasnim zajednicama ................................................................................. 181A.13. Pregled uređenih prirodnih crpilišta vode za gašenje požara ................................ 183A.13.1. Tablični prikaz izvorišta vode za gašenje požara pojedinicama lokalne samouprave ................................................................ 183A.13.2. Prikaz mogućih prilaza vatrogasne cisterne i vatrogasacado izvora vode za gašenje požara po naseljima ........................................ 200A.13.3. Mogućnost punjenja zrakoplova za gašenje požara napodručju Osječko-baranjske županije ....................................................... 228A.14. Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih kod gašenja požara ........... 229A.15. Pregled zdravstvenih ustanova i bolnica koje bi pružileprvu pomoć ozlijeđenima u gašenju požara .......................................................... 246A.16. Pregled šumskih i poljoprivrednih površina te površinas kategorizacijom ugroženosti ............................................................................... 250A.17. Pregled evidentiranih požara u posljednih 10 godina ............................................ 269


B. Procjene ugroženosti za područja općina odnosno gradova ............................................... 272C. Stručna obrada činjeničnih podataka .................................................................................. 273C.1. Izgrađenost i povezanost naselja, gradova, zona te šumskih površinaglede uvjeta za širenje požara ............................................................................................. 273C.2. Izgrađenost prometnica za akciju gašenja požara .................................................. 275C.3. Učinkovitost izgrađene hidrantske mreže za gašenje požara ................................ 277C.4. Opasnot od nastajanja požara u građevinama gdje boravi veći broj osoba,industrijskim, skladišnim i drugim opasnim građevinama i lokacijama,odnosno zonama .................................................................................................... 282C.5. Opasnost od nastajanja požara u određenim šumskim ipoljoprivrednim područjima .................................................................................. 289C.6. Opasnost pri transportu i prijevozu opasnih tvari i određivanjepodručja na kojima se takva opasnost očekuje ...................................................... 291C.7. Opasnost na instalacijama za distribuciju plina i električne energije .................... 296C.8. Opasnost koja proizilazi iz dotrajalosti građevina, tehnologija iliinstalacija za razvod energenata ............................................................................ 299C.9. Opasnost radi neizgrađenosti puteva ili njihove nedovoljneširine za gašenje požara vatrogasnim vozilima ..................................................... 300C.10. Funkcionalnost sustava veza za opažanje i gašenje požara ................................... 302C.11. Brojnost i osposobljenost pučanstva za gašenje požara ........................................ 310C.12. Projevoz snaga za gašenje požara .......................................................................... 311C.13. Djelotvornost zdravstvene zaštite i prehrane gasitelja na većim požarima ........... 313C.14. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi ..................................... 314D. Prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera koje je potrebno provesti kako bi seopasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću razinu ................... 321E. Zaključak ............................................................................................................................ 329F. Grafički prilozi.................................................................................................................... 331


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeUvodUVODNa zahtjev Osječko-baranjske županije, u svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnološkiheksplozija koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilimatehničke prakse, planovima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i drugim odlukama tijela državneuprave, lokalne samouprave i uprave te općim aktima pravnih osoba sukladno članku 13. stavak 1. i 7.Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) provedeno je usklađivanje Procjeneugroženosti od požara.Procjena ugroženosti od požara izrađena je sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti odpožara i tehnološke ekspolozije ("Narodne novine" broj 35/94., 110/05. i 28/10.).Procjena ugroženosti od požara obavljena je s ciljem stručne analize, utvrđivanja postojećeopasnosti i predviđanja odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija kako bi se izbjeglougrožavanje života i zdravlja ljudi, kao i uništavanje građevina i njihovih sadržaja.Procjenom se utvrđuju vrste i izvori opasnosti za nastajanje požara i tehnoloških eksplozija, a kaostručna podloga za izradu procjene korišteni su:- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.),- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.),- Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 6/06.,125/06., 16/07., 95/08., 46/10. i 145/10.),- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.)- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07.)- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine" broj 108/95. i 56/10.)- Zakon o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine" broj 79/07.)- Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10. i 124/10.)- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11.),- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. i63/11.)- Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05., 139/08. i 57/11.)- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97.)- Zakon o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04., 111/06., 110/07., 60/08. i 87/09.)- Zakon o kemikalijama ("Narodne novine" broj 150/05., 53/08. i 49/11.),- Zakon o eksplozivnim tvarima ("Narodne novine" broj 178/04., 109/07., 67/08. i 144/10.),- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 153/09.),- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("Narodne novine" broj 35/94.,110/05. i 28/10.)- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine" broj 35/94., 55/94. i 142/03.)- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara("Narodne novine" broj 35/94. i 32/97.)- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima ("Narodne novine" broj 93/08.).- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine" broj 8/06.)- Pravilnik o sustavima za dojavu požara ("Narodne novine" broj 56/99.),- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara ("Narodne novine" broj 44/12),- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ("Narodne novine" broj 87/08. i33/10.)- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ("Narodne novine" broj 5/10.)- Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH ("Narodne novine" broj61/94.)- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine" broj43/95.)- Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnihvatrogasnih društava ("Narodne novine" broj 91/02.).1


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeUvod- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnihpostrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ("Narodne novine" broj 31/11.)- Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja("Narodne novine" broj 65/95.)- Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim inetrvencijama ("Narodnenovine" broj 65/94.),- Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskihvatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem ("Narodne novine" broj31/11.),- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara ("Službeni list" broj 7/84.),- Pravilnik o uređivanju šuma ("Narodne novine" broj 111/06. i 141/08.)- Pravilnik o zaštiti šuma od požara ("Narodne novine" broj. 26/03.)- Pravilnik o gospodarenju s otpadom ("Narodne novine" broj 23/07. i 111/07.)- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 97/05., 115/05., 81/08., 31/09.,156/09., 38/10., 10/11., 81/11. i 126/11.)- Pravilnik o zapaljivim tekućinama ("Narodne novine" broj 54/99.),- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata ("Narodne novine" broj 100/99.),- Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede("Narodne novine" broj 122/09., 9/10., 61/10., 82/10., 36/11. i 89/11.),- Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite odpožara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine" broj 61/94.),- Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija (HSUP-P 601.111),- Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodnenovine" broj 25/01.)- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u2012. godini ("Narodne novine" broj 43/12.)- Uredba o unutarnjem ustroju Državne uprave za zaštitu i spašavanje ("Narodne novine" broj 43/12.),- Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama("Narodne novine" broj 15/10.),- Odluka o mjerama zaštite šuma od požara na području Osječko-baranjske županije kojima ne gospodarepravne osobe ("Županijski glasnik" broj 8/04.),- Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnog materijala na poljoprivrednim idrugim površinama ("Županijski glasnik" broj 3/94. i 5/01.),- Propisane i priznate mjere zaštite od požara sadržane u propisima i standardima.Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija služit će kao osnova za izradu Planazaštite od požara i tehnoloških eksplozija u kojem će se riješiti organiziranje preventivnog djelovanja nazaštiti imovine mještana i pravnih osoba, kao i učinkovito gašenje požara.Sadržaj je Procjene:A Prikaz postojećeg stanjaB Procjene ugroženosti za područja općina i gradovaC Stručna obrada činjeničnih podatakaD Prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnostod nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću razinuE ZaključakF Grafički prilozi2


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.1.A. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJAA.1. POVRŠINE I STANOVNIŠTVOOsječko-baranjska županija prostire se na površini od 4.149 km 2 , što čini 7,3 % državnogteritorija. Nalazi se u istočnom dijelu Republike Hrvatske. Sa sjevera graniči s Republikom Mađarskom, as istoka s Republikom Srbijom. Četiri su susjedne županije: Virovitičko-podravska županija, Požeškoslavonskažupanija, Brodsko-posavska županija i Vukovarsko-srijemska županija.Teritorijalno-političkim ustrojstvom i uređenim Zakonom o područjima županija, gradova iopćina u Republici Hrvatskoj područje je Osječko-baranjske županije organizirano u 42 jedinice lokalnesamouprave. Od toga je 7 gradova i 35 općina.A.1.1. Tablični pregled površina s brojem stanovnikaPregled površina Osječko-baranjske županije dan je po jedinicama lokalne samouprave odnosnoopćinama i gradovima s brojem stanovnika prema posljednjem statističkom popisu i gustoći naseljenostikoja iz tih podataka proizlazi.Tablica br. 1Površina adm.pros. Broj stanovnika Gustoća naseljenostijedinice u km 22011.stan/km 2 2011.Osječko-baranjska županija1. Grad Beli Manastir 83,75 10.058 120,12. Grad Belišće 70,00 10.790 154,13. Grad Donji Miholjac 146,92 9.468 64,44. Grad Đakovo 168,94 27.798 164,55. Grad Našice 204,48 16.228 79,46. Grad Osijek 157,11 107.784 686,07. Grad Valpovo 141,41 11.570 81,8Ukupno gradovi: 972,61 193.696 199,23


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.1.Nastavak tablice br. 11. Općina Antunovac 60,47 3.704 61,32. Općina Bilje 285,02 5.657 20,13. Općina Bizovac 100,64 4.502 44,74. Općina Čeminac 61,20 2.903 47,45. Općina Čepin 120,02 11.571 96,46. Općina Darda 82,61 6.934 83,97. Općina Donja Motičina 51,50 1.647 32,08. Općina Draž 149,55 2.763 18,59. Općina Drenje 110,75 2.698 24,410. Općina Đurđenovac 116,67 6.743 57,811. Općina Erdut 157,77 7.372 46,712. Općina Ernestinovo 28,68 2.186 76,213. Općina Feričanci 46,36 2.144 46,214. Općina Gorjani 49,87 1.587 31,815. Općina Jagodnjak 104,90 2.040 24,216. Općina Kneževi Vinogradi 246,49 4.560 18,517. Općina Koška 122,73 3.992 32,518. Općina Levanjska Varoš 119,61 1.196 10,019. Općina Magadenovac 112,97 1.928 17,120. Općina Marijanci 65,72 2.402 36,621. Općina Petlovac 91,32 2.407 26,422. Općina Petrijevci 54,88 2.870 52,323. Općina Podgorač 131,19 2.890 22,024. Općina Podravska Moslavina 44,45 1.186 26,725. Općina Popovac 43,38 2.094 48,326. Općina Punitovci 40,99 1.800 43,927. Općina Satnica Đakovačka 77,50 2.179 28,128. Općine Semeljci 101,97 4.405 43,229. Općina Strizivojna 37,91 2.515 66,330. Općina Šodolovci 78,32 1.678 21,431. Općina Trnava 81,13 1.600 19,732. Općina Viljevo 98,69 2.072 21,033. Općina Viškovci 44,17 1.092 43,134. Općina Vladislavci 20,29 1.888 93,135. Općina Vuka 37,02 1.184 32,0Ukupno općine: 3.176,74 111.203 35,0Ukupno županija: 4.149,35 304.899 73,5(Izvor podataka: www.dzs.hr, Popisa stanovništva, domaćinstava i naselja 2011. godine)A.1.2. Pregled površina po kategorijama korištenja zemljištaIzvor podataka: Prostorni plan Osječko-baranjske županijePrema Prostornom planu Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik” broj 1/02 i 4/10)strukturu površina Županije čini poljoprivredno, šumsko i ostalo zemljište. U strukturi površinanajzastupljenije su poljoprivredne površine sa 64%. Šumske površine zauzimaju 27% površine, a ostalepovršine zastupljene su s preostalih 9%.Poljoprivredne površine zauzimaju 266.245 ha (2.662,45 km²) i imaju sljedeću strukturu: oranice86,6%, voćnjaci 1,1%, livade 2,2% i ostale površine (pašnjaci, ribnjaci) 9,0%. Šumske površinezauzimaju 114.257 ha (1.142,57 km²) i imaju sljedeću strukturu: obraslo 77%, neobraslo 10% i neplodnozemljište 13%.U strukturi ostalih površina potrebno je istaknuti vodene površine rijeka, močvara, jezera,ribnjaka i akumulacija. Najveće su rijeke Županije rijeka Dunav i rijeka Drava.4


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.1.Građevinska područja unutar kojih su građevinska područja naselja, zone sekundarnog(povremenog) stanovanja i proizvodne zone obuhvaćaju izgrađene, a dijelom i poljoprivredne površinezauzimaju 37.585 ha (375,85 km²) ili 9,1% ukupne površine Županije.5


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.A.2. PREGLED PODRUČJA STAMBENIH, INDUSTRIJSKIH, TURISTIČKIH,GRADSKIH I SEOSKIH NASELJAOvaj pregled izrađen je temeljem podataka iz procjena ugroženosti od požara gradova i općina kojesu sastavni dio ove Županijske procjene, a navedene su u poglavlju B.A.2.1. Veći stambeni kompleksi unutar naseljaPod većim stambenim kompleksom unutar naselja podrazumijeva se područje na kojem se nalazenajviše višestambene građevine kao i visoke građevine kakve su definirane Pravilnikom o tehničkimnormativima za zaštitu visokih objekata od požara.A.2.1.1. GRAD BELI MANASTIRKao veći stambeni kompleks prema gore danom opisu može se smatrati širi centar naselja BeliManastir.A.2.1.2. GRAD BELIŠĆEVeći stambeni kompleksi nalaze se u naselju Belišće:- Vijenac J.J. Strossmayera- Ulica A.G. Matoša- Vijenac S.H. GutmanaA.2.1.3. GRAD DONJI MIHOLJACKao veći stambeni kompleks prema gore danom opisu može se smatrati širi centar naselja DonjiMiholjac.A.2.1.4. GRAD ĐAKOVOVeći stambeni kompleksi nalaze se u naselju Đakovo:- Trg slobode- Ulica Augusta Cesarca- Splitska ulicaA.2.1.5. GRAD NAŠICEKao veći stambeni kompleks prema gore danom opisu može se smatrati širi centar naselja Našice.A.2.1.6. GRAD OSIJEKVeći su stambeni kompleksi u Osijeku:- Trg bana Josipa Jelačića, Huttlerova ulica i Vijenac Murse- Jug II- Sjenjak- Vijenac Petrove gore i Vijenac Dinare- Vijenac Ljudevita Posavskog- Blok centar I- Blok centar II- Naselje Vladimira Nazora- Vijenac Ivana Česmičkog- Vijenac Ivan Meštrovića- Vijenac Jopisa Kozarca- Bosutsko naselje- Vijenac Gorana Zobundžije- Vijenac Ljube Babića- Gornjodravska obala- Uske njive.A.2.1.7. GRAD VALPOVOVeći stambeni kompleksi nalaze se u naselju Valpovo:- centar naselja Valpova.6


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.A.2.2. Industrijske zoneIndustrijske zone podrazumijevaju područja na kojima postoji organizirana proizvodnja bilo kojegospodarske grane. U ovom poglavlju pobrojane su i lokacije na kojima je organizirano malo i srednjepoduzetništvo kao i lokacije na kojima se nalaze građevine za prodaju svih vrsta roba i pružanje usluga,koje za potrebe obavljanja svoje djelatnosti imaju veće skladišne prostore pa zbog veličine prostora ilivrste robe koju skladište predstavljaju potencijalnu opasnost za nastajanje požara (tzv. poduzetničkezone).Prikazani su podaci specifikacija podataka iz procjena općina i gradova prošireni podacima iz Katalogapoduzetničkih zona Osječko-baranjske županije.RED.LOKACIJA INDUSTRIJSKE ZONEBROJI. GRAD BELI MANASTIRBeli Manastir1. jugozapadni dio grada - istočno odželjezničke pruge (poslovna zona)2.Beli Manastirjugozapadni dio grada - zapadno odželjezničke pruge (poslovna zona)7NAZIV PRAVNE OSOBE ILI LOKACIJEBELJE d.d. PC MlinBELJE d.d. PC Tvornica mliječnih proizvodaBELJE d.d. PC RatarstvoBELJE d.d. PC BaranjkaPROGRES d.d.MANASTIR d.o.o.ECOCORTEC d.o.o.Darosy d.o.o.Trak d.o.o.Lumar d.o.o.Media box,Modica Mereo d.o.o.MramorEko vrelo d.o.o.BELJEREMONT d.o.o.STARCO d.d.3.Beli Manastirjugoistočni dio grada4. naselje Šećerana GP& partners Agribusiness Baranja d.o.o.II. GRAD BELIŠĆE1. Belišće-industrijska zonaBELIŠĆE d.d.HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE d.o.o.SIRIUS d.o.o.2. Belišće- gospodarska zonaPetrovic-GalvanoLimarija ŠIMIĆIII.1.2.GRAD DONJI MIHOLJACDonji MiholjacVukovarska ulicaDonji MiholjacKolodvorska ulicaNITOKEMPoduzetnicki inkubator- Donji Miholjac, Vukovarska 142MADRI d.o.o., Donji Miholjac, I. Meštovića 6KUPRES d.o.o. Donji Miholjac, Vukovarska 140LIMEX d.o.o. Donji Miholjac, Vukovarska 77aOCTARA d.d. Donji Miholjac, Vukovarska 55NOVI ŽITAR d.d. Donji Miholjac, Kolodvorska 105ŽITO d.o.o. Osijek, P.Pejačevića 25Tablica br. 2Donji Miholjac, Kolodvorska 108METALOGRADNJA d.o.o. Donji Miholjac, Kolodvorska bb3. Donji Miholjac-industrijska zona grada Industrijska zona „Janjevci"4. Donji Miholjac-poslovna zona grada Poslovna zona „Lanik”5.naselje Podgajci Podravski,MATICA d.o.o. Podgajci Podravski, V.Nazora bbUlica V.NazoraMODICUS d.o.o. Podgajci Podravski, , V.Nazora bb6. naselje Rakitovica, Venoseva ulica FAMI d.o.o. Rakitovica, Venoseva 1c7. naselje Miholjački Poreč MIDAL d.o.o. Varaždin8. naselje Radikovci, Ulica M. Gupca KANAAN d.o.o. Radikovci, M.Gupca 93,


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.IV.GRAD ĐAKOVONastavak tablice br. 21.ĐakovoIndustrijska zona Đakovština d.d.El. centrale 12Đakovština d.d.2.ĐakovoIndustrijska zona JUGV. GRAD NAŠICE1. Našice-poduzetnička zona poduzetnička zona2. Našice-poduzetnička zona3. naselje ZoljanHEP-OPS d.o.o., transformatorska postaja Đakovo II220/110/35/10 kVMETEOR d.d. Đakovo, tvornca kemijskih proizvodaGELI d.d., drvna industrijaĐAKOVO PILANA D.O.O.LIŠTICA, građevinska stolarijaDarko Bošnjaković, klesarska radnjaBILLA, trgovina mješovite robeAMBIJENT, trgovina namještajemSTANUŠIĆ, trgovina namještajemMD PROFIL, građevinarstvo i trgovinaANCONA, proizvodnja namještajaDRVOTOKARIJA, proizvodnja namještajaENERGA, građevinsrstvo, metalna industrija, PVC stolarijaNATIS – u sklopu poduzetničke zoneSLAVONIJA IGMNAŠIČKI INTERIJERNAŠICECEMENT d.d.AQUAESTIL4. naselje Našički Markovac PAPUK d.d.5. naselje Gradac KAMENOLOM GRADACVI. GRAD OSIJEK1.2.OsijekIndustrijska zona IstokOsijekIndustrijska zona Zeleno poljeSLOBODNA ZONA OSIJEKLUKA OSIJEK, LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o.ASCOMMERCE d.o.o. VišnjevacSAPONIA d.d. OsijekNIVETA d.d. OsijekBENETTON CROATIA d.o.o. Osijek,MEGGLE-MIA d.o.o. Osijek,KAROLINA d.o.o. OsijekMIO d.d. OsijekOSJEČKA PIVOVARA d.d. OsijekŽITO d.o.o. TSH Vitalka OsijekHEP PROIZVODNJA d.o.o. TE-TO OSIJEKHEP-ODS d.o.o.DP ELEKTROSLAVONIJA OsijekHEP-OPS d.o.o. PP OsijekTVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. OsijekTvornica šećera Osijek d.o.o.OPEKA d.d. OsijekINA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.,SD RAFINERIJE I MARKETINGSEKTOR LOGISTIKESLUŽBA SKLADIŠTENJAPJ TERMINAL OSIJEKINA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.,SD TRGOVINA,SEKTOR TRGOVINE NA MALO I RAZVOJA RADNOSTI,PJ OSIJEKELEKTROOSIJEK HOLDING d.d. Osijek8


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.2.Industrijska zona Zeleno poljePOLJOPRIVREDNI INSTITUT OsijekINSTITUT ZA ŠEĆERNU REPU OsijekELEKTROPROMET d.d.ZRCALO d.o.o.GRADNJA d.o.o.OSIJEK-KOTEKS d.d.AUTOZUBAK d.o.o.CENTAR ŠKOJO d.o.o. Osijek3. Industrijska zona Osijek – Donji grad SAPONIA d.d. Osijek4.5.6.7.8.9.10.10.Industrijska zona Osijek - Jug IOsijekSredišnji dioOsijekBosutsko naselje - “Mačkamama”OsijekRetfalaOsijekIndustrijska zona Gornji gradOsijekIndustrijska zona Zapadno predgrađeOsijekIndustrijska zona JugOsijekIndustrijska zona JugKURTIĆ-TRADE d.o.o. OsijekTEKSTIL LIO d.o.o. OsijekMAKO d.o.o. OsijekKAUFLANDBILJEMERKANT d.d. OsijekTC SJENJAKBILLABAUMAXOLT d.d. OsijekHEP TOPLINARSTVO d.o.o.POGON OSIJEKMERCATORSLAVONIJA MK d.d. OsijekMODE AKTUEL OsijekEMEZZETA- IPERCOOPPEVECPRIMABILLA d.d. OsijekPLODINELIDLMD PROFILASCOMMERCE VišnjevacTISKOMERC d.o.o. OsijekT-HT d.d.HP d.d.MC GLAS SLAVONIJE OsijekVODOVOD-OSIJEK d.o.o. OsijekPIONEER HI-HRED PROIZVODNJA d.o.o.NIVETA d.d. OsijekUKRAS d.d. OsijekCHEMOTEHNA d.d. OsijekVELEKEM d.d. OsijekBC AGROSLAVONIJA d.o.o. OsijekBRICK-ING d.o.o. OsijekTDR d.o.o. DC OsijekGUMIKEM OsijekMEDICA d.o.o. OSijekDIJAMANT d.d. OsijekKOLARIĆ Tvornica kožne galanterije OsijekHOBI CENTAR OsijekIPLAS d.o.o. OsijekSTOLING OsijekBEMA OsijekFEAL d.o.oPALČEK d.o.o. OsijekNOVOCOMMERCE d.o.o. OsijekNIRD d.o.o. Osijek9Nastavak tablice br. 2


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.Nastavak tablice br. 211. naselje BrijestPRO PLIN d.o.o., DC OsijekDRAVA INTERNATIONAL d.o.o.HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU ISELO Osijek12. naselje Sarvaš OPEKA d.d. Osijek13. naselje JosipovacPilana JASENPilana na pustari Tovljač14. naselje TenjaBONAVIA d.o.o.FERIVI&CO d.o.o.REFLEKTOR d.o.o.IVAČIĆ d.o.o.EURONAUTICS INTERNATIONAL d.o.o.IBL d.o.o.MIT d.o.o.Stoliv IvankovićD&D METALVARGON d.o.o.ZIT d.o.o.EXCIDO d.o.o.METAL ZEC d.o.o.VII. GRAD VALPOVO1.MORAVEK – obrada drvetaValpovo- istočna zona – zona malogFRANTSCHACH INDUSTRIJSKO PAKIRANJE d.o.o.gospodarstva-dio građevina u izgradnji2. Valpovo -sjeverna zona PPK VALPOVO d.d.3. Valpovo-poslovna zona Poslovna zonaVIII. OPĆINA ANTUNOVAC1. gospodarska zona AntunovacCRODUX-PLIN d.o.o.,PERUTNINI PTUJ PIPO d.o.o.2. Kolođvar C.U.S. d.o.o.VIII. OPĆINA BIZOVAC1. Bizovac - zona malog gospodarstva Zona malog gospodarstva „Sajmište”2.Bizovac- centarMIO d.d. Osijek, Pogon BizovacSUDARCOMMERCE BizovacMETALIS Bizovac3.Bizovac- zapadni dioINA-Industrija nafte d.d. Zagreb,Pogon proizvodnje, Radilište Beničanci - D.MiholjacNIVETA d.d. Osijek, Pogon Habjanovci4. naselje Habjanovci Pogon za industriju - RJ Valpovka TSHPeradarnik HabjanovciIX. OPĆINA ČEPIN1. Čepin - Školska ulica br. 18 IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o.3. naselje Beketinci EGZOTA d.o.o. BeketinciX. OPĆINA DARDA1.Darda,BELJE d.d. Darda,Ul. svetog Ivana Krstitelja 1aPC Tvornica stočne hrane2. naselje MeceBELJE d.d. Darda,AGROVET d.o.o.3. naselje Mece, BarutanaBELJE d.d. Darda,PC Ratarstvo PJ Brestovac-Karanac Ekonomija Brestovac4. naselje Darda, Ulica Ivana Mažuranića Prerada drveta d.o.o. DardaXI. OPĆINA DRAŽ1. naselje Topolje, Ul. Republike ZELENO ZLATO d.o.o. tvornica peletirane lucerne2. naselje Duboševica ANABELE d.o.o.XII. OPĆINA DRENJE1. naselje Mandićevac ĐAKOVAČKA VINA d.d.10


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.Nastavak tablice br. 2XIII. OPĆINA ĐURĐENOVAC1. Đurđenovac, Trg N.Š. Zrinskog tvrtke na prostoru bivšeg DIK ĐURĐENOVAC2.ĐurđenovacZona zanatstva i male privrede(kod željezničkog kolodvora)3. naselje Beljevina, Ul. Lj. Gaja 27 A-G DINAS d.o.o. Beljevina4. naselje BokšićCentralna plinska stanica tvrtke PLINACRO d.o.o. Zagreb,Sektor transporta plina, Pogon Slavonija Donji MiholjacXIV. OPĆINA ERDUT1. naselje Erdut, Trg B.Hercega 1 IPK Erdutski vinogradi d.o.o. Erdut2.naselje Bijelo Brdo,Ulica Nikole Tesle br. 65aVuković company d.o.o.3.naselje Bijelo Brdo,Ratarska ulica broj 42Vuković company d.o.o.XV. OPĆINA ERNESTINOVO1. naselje Ernestinovo, Braće Radića 9AGRO-CVITA d.o.o. ErnestinovoSušara i silos2.HEP –OPS d.o.o. Zagrebnaselje Divoš, sjeveroistočno uz DCPrijenosno područje Osijek518 između naselja Antunovac i DivošTransformatorska stanica 400/110 kV Ernestinovo3. naselje Laslovo, V. Nazora 73 PRVI MAJ d.d. LaslovoXVI. OPĆINA FERIČANCI1.Feričanci,FERA VINO d.o.o. FeričanciFerićeva ulica br. 16XVII. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI1.Kneževi Vinogradi,BOR-PLASTIKA d.o.o. Kneževi VinogradiGlavna ul. b.b.2.Kneževi Vinogradi,MOMO-PROMET d.o.o. Kneževi Vinogradi,Glavna ul. b.b.Republike 183.Kneževi Vinogradi,Udruga proizvođača rakije od voćaGlavna ul. b.b4.Kneževi Vinogradi,BELJE d.d. Dardaul. Petefi ŠandoraPC VINSKI PODRUMIXVIII. OPĆINA KOŠKA1. Koška Zona malog gospodarstva “Zadar”XIX. OPĆINA MAGADENOVAC1. naselje Beničanci, Ulica braće Radića KLAS d.o.o. Beničanci, B.Radića 472. naselje Beničanci INA - Radilište Beničanci3. naselje Šljivoševci, Ulica V.Nazora Rosa d.o.o. i Melem d.o.o. Šljivoševci, V.Nazora 624. naselje Kućanci, Kralja ZvonimiraCAUTIO d.o.o. NašiceOPG Nedjeljko MihaljXX. OPĆINA MARIJANCI1. naselje Črnkovci Poduzetnička zona2. naselje Črnkovci, Ulica N.TesleLINTEX d.o.o. Črnkovci, N.Tesle 45NOVA LINIJA d.o.o. Črnkovci, N.Tesle 45XXI. OPĆINA PETRIJEVCI1.2.naselje Petrijevcinaselje Petrijevci, Jelengradska ulicaGospodarska zona za malo i srednje poduzetništvoMEG d.o.oATALIA d.o.o.TRON d.o.oOblatna d.o.o. IlokStroping d.o.o.Am Agro PetrijevciXXII. OPĆINA POPOVAC1.naselje Kneževo,Industrijska ulica br. 1.BELJE-TOS d.o.o.XXIII. OPĆINA SEMELJCI1. Semeljci Poduzetnička zona “Berak”11


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.Nastavak tablice br. 2XXIV. OPĆINA VILJEVO1. Viljevo, Kardinala A.Stepinca LIMEX d.o.o. Viljevo, Kardinala A.Stepinca2. naselje Cret Viljevski Poduzetnička zonaXXV. OPĆINA VUKA1. Vuka, Osječka ulica 5 B.I.J.A.F – mlin i pekareA.2.3. Turistička naseljaOsječko-baranjska županija kontinentalna je županija na sjeveroistoku Hrvatske. Obuhvaća dioPodunavlja i Podravlja. Smještena je na plodnom tlu Panonske nizine. Omeđena je rijekama Savom,Dravom i Dunavom. Ravnice, šume, blagi brežuljci, ribnjaci, vodeni tokovi i močvarna područja dajuprepoznatljivu i privlačnu turističku sliku. Županija se nalazi u europskoj regiji Dunav-Drava-Sava igraniči s Mađarskom i Srbijom, a u blizini je i Bosna i Hercegovina. Osječko-baranjska županija imarazvijenu suradnju s regijama uz rijeku Dunav. U skoroj budućnosti kroz cijelu Županiju prolaziti koridor"Vc" čime se očekuje značajan porast tranzitnih gostiju s područja Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske,Njemačke i Ukrajine. Osječko-baranjska županija svojim zemljopisnim obilježjima pripada skupinikontinentalnog turizma. Kontinentalnom turizmu u Republici Hrvatskoj nije se posvećivala dovoljnapozornost. U posljednje vrijeme odnos prema kontinentalnom turizmu mijenja se pod utjecajem zbivanjana svjetskom turističkom tržištu. Naime, turistički trendovi u svijetu sve više pokazuju promjenuponašanja turista koji nastoje doživjeti što je više moguće različitih iskustava tijekom svog puta, tako se uposljednjem desetljeću pokazuju sve izraženiji znakovi zanimanja za tzv. "eko turizam", "seoski turizam","obrazovni turizam" "avanturistički" i sl. Pitanja okoliša, održivog razvoja i različitosti ponude u cjelinipostali su izuzetno privlačni čimbenici u turizmu. Za Osječko-baranjsku županiju od izuzetne je važnostirazvoj turizma kao pokretačke snage regionalnom gospodarskom razvoju. Nositelji su turizma napodručju Županije prije svega gradovi Osijek, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Belišće, Beli Manastir iValpovo te općine Bilje, Bizovac, Draž i Erdut koje se ističu svojim znamenitostima, ali i aktivnostimaturističkih djelatnika i lokalne samouprave. Danas Osječko-baranjska županija bilježi oko 188.000noćenja i prema tim je podacima u vrhu kontinentalnog turizma Republike Hrvatske prema relevantnimpokazateljima, ali i prema stopama rasta. Postojeći smještajni kapaciteti uglavnom su vezani uz gradoveOsijek, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Belišće. Ti su se gradovi razvili u turistička središtaprvenstveno radi potreba poslovnog i tranzitnog turizma. Sa svojim kulturno-povijesnim sadržajima igraditeljskom baštinom ti gradovi mogu zadovoljiti i svojom kulturnom ponudom. Od ostalih smještajnihkapaciteta ističu se kapaciteti vezani uz zdravstveni i rekreacijski turizam, a to je prije svega Bizovac, ali iprivatni smještaji u manjim naseljima Baranje.HOTELI I OSTALI SMJEŠTAJNI KAPACITETI U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI PREMAKATEGORIZACIJI I BROJU POSTELJATablica br. 3RED. BROJ NAZIV OBJEKTA KATEGORIZACIJA MJESTO BROJ LEŽAJA1. Hotel Patria **** Beli Manastir 802. Hotel Termia ** Bizovac 2053. Hotel Toplice * Bizovac 904. Hotel Slavona *** Donji Miholjac 135. Hotel Borik ** Donji Miholjac 936. Hotel Blaža *** Đakovo 467. Hotel Đakovo *** Đakovo 508. Hotel Park *** Našice 1009. Hotel Osijek **** Osijek 26010. Hotel Waldinger **** Osijek 3111. ZOO hotel **** Osijek 3512. Hotel Silver *** Osijek 5013. Hotel Vila Ariston *** Osijek 2114. Hotel Millennium *** Osijek 2015. Hotel Drava *** Osijek 1816. Hotel Central ** Osijek 6017. Hotel Mursa ** Osijek 26012


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.Nastavak tablice br. 318. Hotel Villa Valpovo *** Valpovo 20UKUPNO (HOTELSKI KAPACITETI U OBŽ) 1.449UKUPNO (OSTALE VRSTE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA) cca 700UKUPNO (SMJEŠTAJNI KAPACITETI U OBŽ) cca 2.150Izvor podataka: Turistička zajednica Osječko-baranjske županijePrema Pravilniku o proglašenju turističkih općina i gradova turistička mjesta Osječko-baranjskežupanije podijeljena su u sljedeće razrede:TURISTIČKA MJESTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJETablica br. 4GRAD OPĆINA NASELJE RAZREDBeli ManastirDBeli ManastirBBranjin VrhCBelišćeDBelišćeCDonji MiholjacDDonji MiholjacBĐakovoBĐakovoDPiškorevciBNašiceDJelisavacCNašiceARibnjakCZoljanCOsijekDJosipovacCOsijekAValpovoDLadimirevciCValpovoCBiljeDBiljeBKopačevoCLugCTikvešCVardaracCZlatna GredaBBizovacDBizovacASamatovciCČeminacDČeminacCNovi ČeminacCČepinDČepinCDardaDDardaCMeceCDražDDražCĐurđenovacDBeljevinaCErdutDAljmašCDaljCErdutC13


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.ErnestinovoGorjaniJagodnjakKneževi VinogradiLevanjska VarošMagadenovacPodravska MoslavinaPopovacTrnavaVukaErnestinovoGorjaniJagodnjakKaranacKneževi VinogradiSuzaZmajevacLevanjska VarošBeničanciKrčenikPopovacKondrićVukaNastavak tablice br. 4DCDCDCDCCCCDCDCDCDCDCDCA.2.4. Gradska i seoska naseljaTipologija naselja Županije temelji se na kategorizaciji utvrđenoj u Strategiji prostornog uređenjaRepublike Hrvatske u kojoj su naselja razvrstana u 4 osnovne kategorije. Izdvajanje naselja Županije upojedine kategorije obavljeno je na temelju sljedećih kriterija:RED.BROJTIP NASELJAKRITERIJI ZA TIPOLOGIJU URBANIZIRANOSTI NASELJAUKUPNI BROJSTANOVNIKA1991.GOD.% POLJOPRIV. UUKUPNOMSTANOVNIŠTVU14KRITERIJI% RADNIH MJESTAU ODNOSU NA BROJAKTIVNOGSTANOVNIŠTVATablica br. 5% DOMAĆINSTAVABEZPOLJODJELSKOGGOSPODARSTVA1. Gradska naselja ≥ 5.000 ≤ 5,00 ≥ 50,00 ≥ 70,002. Prijelazna-jačeurbanizirana naselja≥ 2.000 ≤ 10,00 ≥ 8,00 ≥ 50,003. Prijelazna-slabijeurbanizirana naselja≥ 1.000 ≤ 25,00 - ≥ 30,004. Seoska naseljeGrad BeliManastirNa temelju primIjenjenih kriterija razvrstana su naselja u pojedine kategorije.GRAD/OPĆINANASELJA PREMA URBANIZIRANOSTIGRADSKONAZIV BR.ST. NASELJE10.058BROJST.PRIJELAZNO –JAČEURBANIZIRANONASELJEBROJST.NASELJEPRIJELAZNO –SLABOURBANIZIRANONASELJEBROJST.NASELJETablica br. 6SEOSKOBROJST.B.Manastir 8.034 Branjin Vrh 982Šećerana 536Šumarina 481


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.Grad Belišće 10.790Grad DonjiMiholjac9.468Grad Đakovo 27.798Grad Našice 16.228Grad Osijek 107.784Grad Valpovo 11.570Općina3.704AntunovacOpćina Bilje 5.657Općina Bizovac 4.502Općina Čeminac 2.903Općina Čepin 11.571Općina Darda 6.934Nastavak tablice br. 6Belišće 6.493 Bistrinci 1.593 Bocanjevci 455Gat 705Gorica Valpovačka 166Kitišanci 151Tiborjanci 289Veliškovci 682Vinogradci 256D.Miholjac 6.226 Golinci 426Miholjački Poreč 183Podgajci Podravski 656Radikovci 290Rakitovica 868Sveti Đurađ 822Đakovo 20.316 Piškorevci 2.019 Budrovci 1.268 Đurđanci 428Kuševac 1.041 Ivanovci Gorjanski 574SelciĐakovački 1.799 Novi Perkovci 243Široko Polje 1.011Našice 7.894 Jelisavac 1.321 Brezik Našički 349MarkovacNašički 1.571 Ceremošnjak 108Martin 1.175 Gradac Našički 152Velimirovac 1.130 Granice 109Lađanska 304Lila 195Londžica 189Makloševac 126Polubaše 17Ribnjak 51Rozmajerovac 25Vukojevci 922Zoljan 724Osijek 83.496 Josipovac 4.119 Brijest 1.183 Klisa 324Tenja 7.401 Briješće 1.327 Nemetin 133Višnjevac 6.712 Sarvaš 1.875 Podravlje 345Tvrđavica 570Valpovo 7.396 Ladimirevci 1.592 Harkanovci 505Ivanovci 461Marijančaci 306Nard 517Šag 430Zelčin 352Antunovac 2.191 Ivanovac 1.513Bilje 3.627 Kopačevo 558Kozjak 58Lug 767Podunavlje 1Tikveš 10Vardarac 625Zlatna Greda 6Bizovac 2.029 Brođanci 558Cerovac 24Cret Bizovački 609Habjanci 460Novaki Bizovački 202Samatovci 607Selci 13Čeminac 968Grabovac 871Kozarac 722Mitrovac 20Novi Čeminac 341Čepin 9.463 Beketinci 610Čepinski Martinci 647Čokadinci 174Livana 651Darda 5.322 Mece 882Švajcarnica 195Uglješ 51415


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeOpćina DonjaMotičina1.674Općina Draž 2.763Općina Drenje 2.698OpćinaĐurđenovac6.743Općina Erdut 7.372Općina2.186ErnestinovoOpćina Feričanci 2.144Općina Gorjani 1.587OpćinaJagodnjakOpćina KneževiVinogradi2.0404.560Općina Koška 3.992OpćinaLevanjska Varoš1.196Prikaz postojećeg stanja A.2.Nastavak tablice br. 6DonjaMotičina 1.198 Gornja Motičina 47Seona 402Batina 881Draž 505Duboševica 548Gajić 287Podolje 138Topolje 396Borovik 6Bračevci 208Bučje Gorjansko 73Drenje 583Kućanci Đakovački 156Mandićevac 285Paljevina 191PodgorjeBračevačko 71Potnjani 494Preslatinci 154Pridvorje 193Slatinik Drenjski 290Đurđenovac 2.938 Beljevina 707Bokšić 435Bokšić Lug 255Gabrilovac 63Klokočevci 428Krčevina 115Lično Novo Selo 97Lipine 69Našičko Novo Selo 340Pribiševci 391Sušine 281Šaptinovci 546Teodorovac 78Dalj 3.952 Bijelo Brdo 1.976 Aljmaš 610Erdut 818Ernestinovo 1.048 Divoš 63Laslovo 1.074Feričanci 1.628 Gazije 53Valenovac 186Vučjak Feričanački 277Gorjani 994Tomašanci 582Jagodnjak 1.309 Bolman 525Majške Međe 84Novi Bolman 124KneževiVinogradi 1.626 Jasenovac 35Kamenac 166Karanac 928Kotlina 284Mirkovac 106Sokolovac 13Suza 562Zmajevac 835Koška 1.532 Andrijevac 158Branimirovac 95Breznica Našička 614Ledeik 193Lug Subotički 331Niza 426Normanci 331Ordanja 164Topoline 148Breznica Đakovačka 349Levanjska Varoš 304Majar 144Milinac 28Musić 7816


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.2.OpćinaMagadenovac1.92817Nastavak tablice br. 6Ovčara 23Paučje 56Ratkov Dol 28Slobodna Vlast 186Beničanci 516Kučanci 507Lacići 354Magadenovac 108Malinovac 93Šljivoševci 350Općina2.402Bočkinci 171MarijanciBrezovica 53Čamagajevci 216Črnkovci 810Kunišinci 313Marijanci 837Marijanski Ivanovci 2Općina Petlovac 2.407Baranjsko PetrovoSelo 517Luč 442Novi Bezdan 306Novo Nevesinje 63Petlovac 712Širine 58Torjanci 267Zeleno Polje 42Općina Petrijevci 2.870 Petrijevci 2.269 Satnica 574Općina Podgorač 2.894Bijela Loza 154Budimci 672Kelešinka 57Kršinci 127Ostrošinci 97Podgorač 867Poganovci 234Razbojište 283Stipanovci 403Općina1.186Gezinci 34PodravskaKrčenik 327MoslavinaMartinci Miholjački 39PodravskaMoslavina 788Općina Popovac 2.094Branjina 313Kneževo 810Popovac 971Općina Punitovci 1.800JosipovacPunitovački 788Jurjevac Punitovački 315Krndija 62Punitovci 635Općina Satnica 2.179 SatnicaĐakovačkaĐakovačka 1.444 Gašinci 735Općine Semeljci 4.405Semeljci 1.294 Kešinci 837Koritna 934Mrzović 601Vrbica 739Općina2.515StrizivojnaStrizivojna 2.515Općina Šodolovci 1.6787Ada 193Koprivna 124Palača 241Paulin Dvor 80Petrova Slatina 227Silaš 474Šodolovci 339Općina Trnava 1.600Dragotin 255HrkanovciĐakovački 137Kondrić 229Lapovci 278Svetoblažje 70Trnava 631


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeOpćina Viljevo 2.072Općina Viškovci 1.902Općina1.888VladislavciOpćina Vuka 1.184Prikaz postojećeg stanja A.2.Nastavak tablice br. 6Viljevo 1.222 Blanje 43Bockovac 52Cret Viljevski 80Ivanovo 291Kapelna 295Krunoslavje 89Viškovci 1.145 Forkuševci 465Vučevci 292Vladislavci 1.064 Dopsin 493Hrastin 331Hrastovac 173Lipovac Hrastinski 91Vuka 93018


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.3.A.3. PREGLED PODRUČJA ŠUMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINASlužbenu evidenciju o kulturama katastarskih čestica pa tako i šumskih i poljoprivrednih površinavodi Državna geodetska uprava. Šumskim i poljoprivrednim površinama upravljaju pravne ili fizičkeosobe u statusu vlasnika ili korisnika zemljišta. Pravne osobe vode vlastite evidencije o površinamakojima upravljaju. Kulture se vremenom mijenjaju na terenu pa nije česta pojava da se podaci službeneevidencije ne slažu s podacima na terenu. Niti evidencije pravnih osoba nisu konačne jer ne sadržepodatke o privatnim posjedima. Iz tog se razloga brojčani podaci koji se daju u tablicama u nastavkumeđusobno razlikuju, ali to ne bi trebalo predstavljati prepreku za uvid u stanje šumskih i poljoprivrednihpovršina u Osječko-baranjskoj županiji koja predstavljaju područja s potencijalnim opasnostima zanastajanje požara.UKUPNE POVRŠINE POJEDINIH VRSTA ZEMLJIŠTA U HEKTARIMA (STANJE OD 31.5.2001.)Tablica br. 7OsječkobaranjskažupanijaGrad/OpćinaPoljoprivredne površine19Šume išumskazemljištaTrstici,ribnjaci ivodeIzgrađenidio građ.područjaUKUPNOOranicei vrtoviVinogradi Voćnjaci Livade Pašnjaci1. Beli Manastir 5.061 89 54 204 28 1.871 512,36 555,64 8.3752. Belišće 4.187 4.17 106 27 233 1.404 364,28 671,72 7.0003. Donji Miholjac 8.598 6 146 63 487 2.710 2.061,57 620,43 14.6924. Ðakovo 11.943 234 119 819 374 1.919 254,11 1.341,89 16.8945. Našice 7.260 108 473 553 747 8.200 2.125,84 981,16 20.4486. Osijek 10.359 31 247 75 357 994 317,18 3.330,82 15.7117. Valpovo 7.715 3 154 170 386 3.780 1.057,56 875,44 14.141Ukupno gradovi 55.123 368 1.299 1.911 2.612 20.878 6.692,91 8.377,09 97.2611. Antunovac 5.252 - 15 10 28 113 403,59 225,41 6.0472. Bilje 6.413 7 29 111 1.918 12.107 7.479,78 437,22 28.5023. Bizovac 7.233 - 40 66 236 1.476 470,86 542,14 10.0644. Čeminac 4.187 1 6 31 51 1.472 122,85 249,15 6.1205. Čepin 9.284 2 18 9 186 1.239 660,83 603,17 12.0026. Darda 4.820 1 5 42 236 2.012 675,62 469,38 8.2617. Draž 7.330 250 322 357 1.596 2.418 2.221,51 460,48 14.9558. Donja Motičina 1.401 64 54 200 213 3.069 9,00 140,30 5.1509. Drenje 5.784 443 173 481 512 2.677 594,02 410,98 11.07510. Ðurđenovac 5.966 14 119 108 631 3.514 619,60 695,40 11.66711. Erdut 9.176 549 137 92 614 2.319 2.086,44 803,56 15.77712. Ernestinovo 2.320 4 1 1 49 10 290,52 192,48 2.86813. Feričanci 1.829 140 118 55 150 2.010 86,47 247,53 4.63614. Gorjani 4.267 8 14 41 23 444 67,83 122,17 4.98715. Jagodnjak 7.460 1 5 146 169 1.557 805,92 346,08 10.49016. KneževiVinogradi12.572 692 160 235 1.616 5.348 3.303,23 542,77 24.69417. Koška 6.885 2 5 86 440 4.103 74,25 677,75 12.27318. LevanjskaVaroš3.123 26 186 589 330 7.482 0,00 225,00 11.96119. Magadenovac 5.794 2 80 206 658 3.532 837,50 187,50 11.29720. Marijanci 4.580 3 72 163 345 867 326,94 215,06 6.57221. Podravska2.553 6 21 34 244 1.061 360,98 165,02 4.445Moslavina22. Petlovac 4.970 3 11 176 150 2.522 973,75 326,25 9.13223. Petrijevci 3.278 2 56 68 122 1.444 242,11 272,89 5.48824. Podgorač 8.789 40 71 401 480 35 2.805,66 497,34 13.11925. Punitovci 2.886 135 76 142 41 552 220,82 285,18 4.33826. Popovac 3.675 28 9 11 60 37 137,61 141,39 4.09927. Satnica3.243 11 38 260 212 770 3.075,25 140,75 7.750Ðakovačka28. Semeljci 8.063 23 194 120 116 1.193 182,11 305,89 10.19729. Strizivojna 1.763 4 23 243 130 1.310 190,40 127,60 3.79130. Šodolovci 5.380 4 15 61 247 1.473 393,45 258,55 7.83231. Trnava 3.339 158 210 285 129 3.635 75,98 281,02 8.11332. Viljevo 5.130 2 57 49 447 3.292 633,78 258,27 9.86933. Viškovci 3.379 22 34 29 127 572 138,42 115,58 4.417


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.3.Nastavak tablice br. 734. Vladislavci 1.555 - 8 - 20 155 116,67 174,33 2.02935. Vuka 3.019 2 20 41 39 252 179,68 149,32 3.702Ukupno općine 176.878 2.649 2.402 4.949 12.568 76.072 30.832,28 11.323,72 317.674Ukupnožupanija232.001 3.017 3.701 6.860 15.180 96.950 37.525,19 19.700,81 414.935IZVOR: Podaci Državne geodetske uprave Područnog ureda OsijekA.3.1. Šumske površineŠume i šumska zemljišta su, prema Zakonu o šumama, od općeg interesa te su stoga u državnomvlasništvu, osim privatnih šuma i šumskog zemljišta.U strukturi vlasništva površine privatnih šuma čine svega 1,7% ukupne površine šuma Županije, arasprostranjene su uglavnom u brdskom dijelu Županije.Šumama u državnom vlasništvu gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. Zagreb ustopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske.Na području Osječko-baranjske županije Hrvatske šume d.o.o. organizirane su u sljedećepodružnice i šumarije:- Uprava šuma Podružnica Osijek sa šumarijama Batina, Baranjsko Petrovo Selo, Darda, Tikveš,Đakovo, Levanjska Varoš, Osijek i Valpovo- Uprava šuma Podružnica Našice sa šumarijama Našice, Đurđenovac, Donji Miholjac i Koška- Uprava šuma Podružnica Vinkovci sa šumarijama Mikanovci (dio) i Strizivojna (dio).ISKAZ ŠUMSKIH POVRŠINATablica br. 8Organizac. jedinica Ukupno (ha) Radno dostupno Nedostupno (ha)Batina 11.320,58 5.159,42 6.161,16Baranjsko Petrovo Selo 7.073,48 2.780,22 74.293,26Darda 12.493,36 6.967,15 5.526,21Tikveš 11.736,65 11.736,65 0Đakovo 11.718,91 11.718,91 0Levanjska Varoš 8.519,47 8.519,47 0Osijek 8.937,79 8.324,38 613,41Valpovo 5.706,35 5.675,95 30,40Uprava šuma Po Osijek 77.506,59 60.882,15 16.624,44Našice 4.631,00 4.631,00 0Đurđenovac 7.266,00 7.266,00 0Donji Miholjac 8.580,00 8.527 53,00Koška 9.138,00 9.138,00 0Uprava šuma Po Našice 29.615,00 29.562,00 53,00Mikanovci 260,00 260,00 0Strizivojna 1506,00 1506,00 0Uprava šuma Po Vinkovci 1766,00 1766,00 0Hrvatske šume ukupno 108.887,59 92.210,15 16.677,44IZVOR: Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije 2010. godineHrvatske šume d.o.o. (108.888 ha) i privatne šume (12.598 ha) čine 121.486 ha površina šuma napodručju Osječko-baranjske županije.Površine šuma s lijeve obale Dunava u ukupnoj površini od 6.048 ha (Bačke šume) nisu dostupnekao posljedica ratnih zbivanja, a odnose se na iskazanu površinu Šumarije Batina. Ostale nedostupnešumske površine nisu dostupne radi miniranosti terena i to u površini od 10.576,44 ha.Na području je Osječko-baranjske županije 13,73% šumskih površina nedostupno.20


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.3.U sljedećoj tablici (Tablica broj 9.) daje se iskaz površina šuma prema njihovom stanju, a podobraslim površinama koje su dane u prvoj brojčanoj koloni podrazumijevaju se gospodarske šume i šumeposebne namjene. Površine su specificirane po upravnim jedinicama koje vode evidencije za područjekojim upravljaju.ORGANIZ.JEDINICAISKAZ POVRŠINA ŠUMAOBRASLEPOVRŠINENEOBRASLE NEPLODNE UKUPNO21Tablica br. 9haBatina 8.506,43 739,93 2.074,22 11.320,58Baranjsko Petrovo Selo 5.559,71 1.220,23 293,54 7.073,48Darda 7.191,71 4.478,24 823,41 12.493,36Tikveš 4.529,03 6.674,55 533,07 11.736,65Đakovo 11.092,84 550,00 76,07 11.718,91Lev. Varoš 7.851,71 613,20 54,56 8.519,47Osijek 7.853,12 819,64 265,03 8.937,79Valpovo 5.394,87 216,70 94,78 5.706,35Uprava šuma Po Osijek 57.979,42 15.312,49 4.214,68 77.506,59Našice 4.420,65 142,03 68,72 4.631,40Đurđenovac 6.890,61 221,68 153,63 7.265,92D.Miholjac 8.107,37 358,12 114,92 8.580,41Koška 8.501,12 479,44 156,92 9.137,48Uprava šuma Po Našice 27.919,75 1.201,27 494,19 29.615,21Mikanovci 251,00 4,00 5,00 260,00Strizivojna 1.419,00 46,00 41,00 1.506,00Uprava šuma Po Vinkovci 1.670,00 50,00 46,00 1.766,00Hrvatske šume Ukupno: 87.569,17 16.563,76 4.754,87 108.887,80IZVOR: Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije 2010. godinePrema dobnoj strukturi srednjodobne šume zauzimaju 44% ukupne površine, a nedostatak jenajstarijih tj. zrelih šuma za sječu kojih ima svega 2% ukupne površine. U ukupnoj strukturi drvne zalihehrast, kao najvrijednija gopodarska vrsta, sudjeluje sa 3%. Na području Županije prisutne su svekarakteristične šumske zajednice, od brdskih i nizinskih do onih pionirskih fitocenoza koje su se razvilena ritskim lokalitetima uz Dravu i Dunav.Prema vertikalnom razmještaju šumske vegetacije postoje sljedeće šumske zajednice:- šume hrasta kitnjaka i graba (brdska šuma)- šume hrasta lužnjaka i graba (nizinska šuma)- šume hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem (mikrodepresije)- šume poljskog jasena i johe (mikrodepresije)- šume crne i bijele topole (poplavno područje)- šume bijele vrbe i crne topole s plavom kupinom (ritska šuma)- šume bijele vrbe s bročikom (poplavno područje).Na području Županije nalaze se dva zakonom zaštićena dijela prirode koji su većim dijelomobrasli šumom te predstavljaju vrlo značajan ekološki i gospodarski resurs. To su Park prirode Kopačkirit i Zaštićen krajolik Erdut.POPIS ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE KOJI SU OBRASLI ŠUMOMTablica br. 10KATEGORIJA NAZIV GRADOPĆINAPARK PRIRODE - KOPAČKI RITOPĆINE BILJE, KNEŽEVIVINOGRADI I GRAD OSIJEKZAŠTIĆENIKRAJOLIKPOVRŠINAhaGODINAZAŠTITE17.770,00 1976./1999.- ERDUT ERDUT 160,00 1974.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.3.A.3.2. Poljoprivredne površineU ukupnoj količini poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske Osječko-baranjska županijasudjeluje sa 8,4%, a u ukupnoj količini obradivog zemljišta s 12%.POLJOPRIVREDNE POVRŠINE U REPUBLICI HRVATSKOJI OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJIREPUBLIKAHRVATSKA(ha)OSJEČKO-BARANJSKAŽUPANIJA(ha)UDIO OBŽ UPOVRŠINAMA RH%Poljoprivredne površine 3,181.107 266.245 8,4Obradive površine 2,020.626 242.405 12,0IZVOR: Prostorni plan Osječko- baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/02 i 4/10).Tablica br. 11Poljoprivredne površine u Županiji obuhvaćaju oko 64%, a obradive površine oko 58% ukupnepovršine Županije. Poljoprivredne površine Osječko-baranjske županije imaju sljedeću strukturu: oranice86,6%, voćnjaci 1,1%, vinogradi 1,1%, livade 2,2% i ostale površine (pašnjaci, ribnjaci) 9,0%.POLJOPRIVREDNAPOVRŠINA(ha)POLJOPRIVREDNE POVRŠINE ŽUPANIJE PREMAKATEGORIJAMA I NJIHOVA ZASTUPLJENOSTOBRADIVA POVRŠINATablica br. 12UKUPNO ORANICE VOĆNJAK VINOGRAD LIVADAUkupno (ha) 266.245 242.405 230.521 3.106 2.858 5.920Udjel (%) 100% 91,0% 86,6% 1,1% 1,1% 2,2%IZVOR: Prostorni plan Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/02 i 4/10).22


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.4.A.4. PREGLED GRAĐEVINA PREMA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJAPOŽARA KOJI SU EVIDENTIRANI U PROCJENAMA UGROŽENOSTI OPĆINA IGRADOVAGrađevine, građevinski dijelovi i prostori (u daljnjem tekstu: građevine i prostori), razvrstavaju setemeljem Zakona o zaštiti od požara u četiri kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti odpožara ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi,prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova te vrsti materijala upotrebljenog za izgradnju te o njihovuznačaju. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti odpožara uvrstio je građevine i prostore u kategorije ugroženosti. Istim Pravilnikom propisano je da ako supravne osobe vlasnici, odnosno, korisnici građevina ili prostora razvrstanih u prvu (I) i drugu (II)kategoriju ugroženosti od požara, moraju organizirati vlastite vatrogasne postrojbe i djelatnike zaduženeza poslove zaštite od požara, a njihov broj ovisi o kategoriji ugroženosti.A.4.1. Opis stanjaNa području Osječko-baranjske županije jedna je pravna osoba čije su građevine i prostorirješenjem MUP-a RH PU Osječko-baranjske razvrstane u I. kategoriju ugroženosti od požara, a 19pravnih osoba u II. kategoriju ugroženosti od požara. Ostale pravne osobe razvrstane su u III. odnosno IV.kategoriju ugroženosti od požara.Osim pravnih osoba u gospodarstvu koje su rješenjem MUP-a RH razvrstane po kategorijamaugroženosti od požara pod povećanom su opasnosti od nastajanja i širenja požara šumske i poljoprivrednepovršine koje su obrađene u posebnom poglavlju.A.4.2. Pregled pravnih osoba koje gospodare ili posjeduju građevine s povećanom opasnošću odnastajanja požara i njihova kategorizacija ugroženostiTablica br. 13REDNI JEDINICA LOKALNEKATEGORIJANAZIV PRAVNE OSOBE I SJEDIŠTEBROJ SAMOUPRAVEUGROŽENOSTI1. Grad Belišće BELIŠĆE d.d. Belišće, A. Starčevića 1 I-G2. Grad Osijek HEP PROIZVODNJA d.o.o., TE-TO Osijek, Osijek, M. DivaltaII-A2033. Grad Osijek KLINIĈKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, Osijek, Huttlerova 4 II-A4. Grad Osijek SAPONIA d.d., Osijek, M. Gupca 2 II-A5. Grad Osijek MERCATOR-H d.o.o. MC Osijek, Osijek, Gacka 10 II-A6. Grad Osijek TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o., Osijek, Frankopanska 99 II-A7. Grad Beli Manastir BELJE d.d. PC MLIN, B. Manastir, Trg slobode 23 II-B8. Grad Donji Miholjac MADRI d.o.o., Donji Miholjac, Ivana Meštrovića 6 II-B9. Grad Đakovo GELI d.d. Đakovo, P. Preradovića 221 II-B10. Grad Našice NATIS d.d., Našice, V. Lisinskog 65 II-B11. Grad Osijek INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, SD Rafinerije i marketing II-BSektor za dobavu nafte i logistiku, Sluţba skladištenja, PJ Skladišta,PC Osijek, Skladište Osijek, , Osijek, Vukovarska 30612. Grad Osijek VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1 II-B13. Grad Osijek KANDIT d.o.o., Osijek, Frankopanska 99 II-B14. Grad Osijek KAROLINA d.o.o. Osijek, Osijek, Vukovarska cesta 209 a II-B15. Grad Osijek HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE OSIJEK, Županijska 9,II-BOsijek16. Grad Osijek TRGOVAĈKI CENTAR OSIJEK, Osijek, Svilajska 36 II-B17. Općina Bizovac BIZOVAČKE TOPLICE d.d., Bizovac, Sunčana 39 II-B18. Općina Čepin IPK TVORNICA ULJA ČEPIN d.o.o., Čepin, Grada Vukovara 18 II-B19. Općina Darda BELJE d.d. PC TVORNICA STOČNE HRANE, Darda, Sv I. II-BKrstitelja 1a20. Općina Magadenovac INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, SD Istraživanje i proizvodnjanafte i plina, Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE, OkrugSlavonija, Pogon Beničanci, Otpremna stanica BeničanciII-B23


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.4.Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija pravnih osoba čije su građevine,građevinski dijelovi i prostori razvrstani u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara sastavni su dijeloviProcjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave na čijem prostorudjeluju.Otvorena su dva nova trgovačka centra, PORTANOVA Osijek, Svilajska 31a te AVENUEMALL Osijek, Sv. L. B. Mandića koji svojim značajkama pripadaju u II. kategoriju ugroženosti odpožara, ali ih još nije kategorizirao Inspektorat unutarnjih poslova PU Osječko-baranjske.24


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.A.5. PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICAA.5.1. Cestovne prometniceCestovna je mreža infrastrukturna osnova cestovnog prometa, a u Osječko-baranjskoj županiji jekao i drugdje nastala u interakciji praćenja osnovnih prometnih koridora i urbanog i suburbanog razvoja.Ona je temeljem Zakona o javnim cestama strukturirana kao mreža javnih i ostalih cesta. Javnim secestama pod općim i razvidnim uvjetima koristi većina sudionika u prometu. Ostale su ceste one kojimaupravljaju ili se njima koriste pravne ili fizičke osobe u obavljanju svojih djelatnosti. Javne se ceste,sukladno Zakonu o javnim cestama i Uredbi o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta, temeljemosnovnih, dopunskih i korektivnih kriterija, dijele na:- autoceste- državne ceste- županijske ceste- lokalne ceste.Izgrađene cestovne prometnice na području Osječko-baranjske županije su:- autocesta A5 ukupne dužine 42.890 m- državne ceste ukupne dužine 482.326 m- županijske ceste ukupne dužine 665.972 m- lokalne ceste ukupne dužine 554.604 m- ostale ili neraspoređene ceste ukupne dužine 1.146.710 m.Organizacijski, autocestama upravljaju i skrbe o njima Hrvatske autoceste d.o.o. Državnimcestama upravljaju i skrbe o njima Hrvatske ceste d.o.o. Županijskim i lokalnim cestama upravlja i skrbiUprava za ceste Osječko-baranjske županije. Ostale ceste su ceste koje koriste pravne ili fizičke osobe uobavljanju svoje djelatnosti, ceste koje su u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba. Sve one nerazvrstaneceste koje služe određenim gospodarskim djelatnostima su:- šumske ceste- poljoprivredne ceste- vodoprivredne ceste- vojne ceste- privatne ceste i druge slične ceste koje nisu predmet daljnjeg razmatranja ove Procjene.U sljedećim tablicama daje se pregled mreže državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanihprema vrstama kolnika:R.BR.IDENTIFIKACIJSKAOZNAKADRŽAVNE CESTE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJINAZIV CESTEDIONICA25DUŽINA(km)Tablica br. 14ASFALTNIKOLNIK(km)1. D2Orahovica (D314) - Našice (D53) - Josipovac (D34) - Osijek(Ž4085) - Osijek (D417) - Vukovar (D5)82,079 82,0792. D7GP Duboševica (gr. R. M.) - Beli Manastir (D517) -Karanac (D212) - Osijek (D2)- Ovčara (Ž4085) - Čepin91,228 91,228(Ž4105) - Đakovo (D38) - čvorište V. Koranica (A3)3. D34Slatina (D2) - D. Miholjac (D53) - Valpovo (D517) -Josipovac (D2)61,102 61,1024. D38 Djedina Rijeka (D53) - Đakovo (D7) 24,978 24,9785. D46 Ðakovo (D7) - Vinkovci (D55) 14,341 14,3416. D53 GP Donji Miholjac (gr. R. M.)- Našice (D2) –Ruševo (D38) 50,110 50,1107. D211 GP Baranj. Petrovo Selo (gr. R. M.) - Baranjsko Petrovo 1,964 1,964Selo (D517)8. D212 Karanac (D7) - GP Batina (gr. R. S.) 22,302 22,3029. D213 D2 - Dalj (D519) - GP Erdut (gr. R. S.) 26,609 26,60910. D417 Osijek: riječno pristanište Osijek (Ž4068) – Nemetin (D2) 2,311 2,311


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Nastavak tablice br. 1411. D418 D2 - zračna luka “Klisa” 2,303 2,30312. D515 Našice (D2) – Ðakovo (D7) 31,429 31,42913. D517 Beli Manastir (D7) – Baranjsko Petrovo Selo (D211) – 43,834 43,834Valpovo (D34) – Koška (D2)14. D518 Osijek (D2) – Ivankovo (D46) 19,530 19,53015. D519 Dalj (D213) – Vukovar: Borovo (D2) 8,206 8,206UKUPNO: 482, 326 482, 326Izvor podataka: Hrvatske ceste d.o.o.R.br.BrojcesteŽUPANIJSKE CESTE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJIOPIS CESTE26asfalt(km)Suvremeni kolnikbeto.(km)kocka(km)Ostalikam.mater.(km)Tablica br. 15Zemljanemakolnika(km)Dužinaukupno(km)1. 4011 D 7 - Duboševica - Ž 4018 4,400 - - - - 4,4002. 4017 Kneževo - D 7 1,900 - - - - 1,9003. 4018 D 7 (Kneževo) - Topolje - Gajić - (Draž) - 17,900 - 0,600 - - 18,500Batina D 2124. 4019 D 7(Kneževo) - Branjina - Podolje - Ž 4018 14,600 - - - - 14,600(Draž)5. 4027 Ž 4019 - Popovac (L44064) 2,200 - - - - 2,2006. 4030 Moslavina Podavska (D 34) - (Moslavački 5,630 - - - - 5,630Krčenik) - Zdenci - Orahovica - Pleternica (D38)7. 4031 D 34-Viljevo-Kapelna-Kučanci-Magadenovac- 39,000 - - - - 39,000Šljivoševci-Lacići-Koška (D 2)8. 4032 D 34 D. Miholjac (Mihanovića-P. Radića) - 5,300 - - - - 5,300Ivanovo9. 4033 Torjanci - N.Nevesinje - D 517 7,900 - - - - 7,90010. 4034 Luč (L44006) - Petlovac (D 517) 3,800 - - - - 3,80011. 4035 Šumarina (L44008) - D 517 1,000 - - - - 1,00012. 4036 Šećerana L44008) - D 7 1,700 - - - - 1,70013. 4037 Podolje (Ž4019) - Kotlina - Kn.Vinogradi (D 5,100 - - - 2,700 7,800212)14. 4040 D 517 - Novi Bezdan 1,200 - - - 1,20015. 4041 D 517-Bolman-Jagodnjak-N.Čeminac - Uglješ - 18,400 - - - - 18,400Švajcarnica (D 7)16. 4042 D 212 (Kn.Vinogradi) - Grabovac - Lug - 18,200 - - - - 18,200Vardarac - Bilje (Ž4257)17. 4046 Golinci (L44015) - Miholjački Poreč (D 53) 2,600 - - - - 2,60018. 4047 Miholjački Poreč(D 53)-Radikovci-8,600 - - - - 8,600Čamagajevci-Črnkovci (D 34)19. 4048 Čamagajevci (Ž 4047) - Marijanci (Ž 4049) 4,200 - - - - 4,20020. 4049 Črnkovci (Ž4047) - Marijanci - Šljivoševci (Ž 9,800 - - - - 9,8004031)21. 4050 Belišće (D 517) (K.Tomislava) - Valpovo2,900 - - - - 2,900(J.J.Strossmayera-A.B.Šimića)( Ž 5051)22. 4051 Valpovo: D 34 - D 34 (bana J.Jelačića-4,100 - - - - 4,100Osječka - M.Gupca)23. 4052 Valpovo(Ž 4051) (L.Ribara) - D 34 1,000 - - - - 1,00024. 4053 Valpovo (Ž 4051) (N.Tesle-E.Kvaternika) - 5,500 - - - - 5,500Nard (L44028)25. 4054 N.Čeminac (Ž 4041) - Čeminac (D 7) 3,300 - - 3,30026. 4055 T.L. "Tikveški dvorac" - Ž 4056 (Kozjak) 8,300 - - - - 8,30027. 4056 Lug (Ž 4042) - Kozjak-Podunavlje- Kopačevo - 16,800 - - - - 16,800Ž 4042 (Bilje)28. 4058 D 53 (Beničanci)-Bokšić Lug-Bokšić-24,200 - - - - 24,200Beljevina-Feričanci (D 2)29. 4059 Bocanjevci (L44023) -Gorica- Valpovo6,700 - - - - 6,700(Lj.Gaja-V.Nazora) (Ž 4051)30. 4060 D 517 (Metlinci) - Ladimirevci - Bizovac (D 2) 6,800 - - - - 6,80031. 4061 Ladimirevci (Ž 4060)-Satnica-Petrijevci (D 34) 7,400 - - - - 7,40032. 4064 Ž 4030 (Zdenci) - Zokov Gaj - Ž 4058 (Bokšić) 0,210 - - - - 0,210


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Nastavak tablice br. 1533. 4065 Zdenci (Ž 4030) - Bankovci - Ž 40582,590 - - - - 2,590(Feričanci)34. 4066 Bokšić (Ž 4058) -Šaptinovci- Klokočevci (D 6,100 - - - - 6,10053)35. 4067 Bizovac (D 2) - Novaki- Brođanci - Čepinski 10,000 - - - - 10,000Martinci (Ž 4105)36. 4068 D34-Josipovac-Višnjevac-Osijek-21,500 - - - - 21,500(J.J.Strossmayera-Kanižlića-Gundulića-Vukovarska) -Nemetin-D21337. 4073 Ž 4058 (Beljevina) - Đurđenovac (Ž 4075) 3,400 - - - - 3,40038. 4074 Šaptinovci (Ž 4066)-Sušine-Đurđenovac (Ž 4,600 - - - - 4,6004075)39. 4075 D 2 - Vučjak Feričanački - Đurđenovac -9,200 - - - - 9,200Pribiševci - D 5340. 4076 Ž 4075 (Vučjak Feričanački) - Našičko Novo 0,700 - - - - 0,700Selo (L44040)41. 4077 Brezik Našički - D 2 (L44041) (Našice) 2,600 - - - - 2,60042. 4078 Lađanska (L44043) - D 2 (Jelisavac) 1,400 - - - - 1,40043. 4079 D 2 (Koška) - Ledenik (L44047) 3,900 - - - - 3,90044. 4080 Koška (D 2) - Lug Subotički - Budimci (Ž 10,400 - - - - 10,4004105)45. 4081 Habjanovci (L44053) - Brođanci ( Ž 4067) 1,500 - - - - 1,50046. 4082 Tvrđavica - Ž 4257 3,100 - - - - 3,10047. 4083 Ž 4257 - Podravlje 1,700 - - - - 1,70048. 4084 Ž 4068 (Strossmayera- Svilajska)-1,000 - - - 2,300 3,300Čv."Frigis"(D 2) - Ž 4085 (sv L.B.Mandića)49. 4085 D 7(Ovčara) - Čepin - Livana - Osijek12,500 - - - - 12,500(Čv."Čepinska"-D 2- sv L.B.Mandića-Županijska) - Ž 4068 (Gundulićeva)50. 4086 Osijek (Ž 4085) (Vinkovačka) - Brijest - D 518 4,600 - - - - 4,60051. 4087 Osijek: Ž 4257 - Ž 4068 (od mosta=Trpimirove: 3,000 - - - - 3,000Europske avenije -cara Hadrijana-M.Gupca doVukovarske)52. 4088 Osijek: Ž 4068 (Vukovarska) - Čv.2,000 - - - - 2,000"Elektroslavonija" (D 2)53. 4089 Ž 4085 Čepin - Ivanovac - D 518 (Antunovac) 8,500 - - - - 8,50054. 4090 Ž 4085 - Briješće (L 44061) 0,800 - - - - 0,80055. 4091 Ž 4068-kralja P.Svačića (od Vukovarske; preko 6,800 - - - - 6,800obilaznice)-Tenja (Osječka-sv.Ane) (L44082)56. 4092 Aljmaš - Ž 4093 0,800 - - - - 0,80057. 4093 D 213 (Aljmaš) - Erdut - D 213 13,100 - - - - 13,10058. 4103 Marjančanci (L44029) - D 517 (Metlinci) 1,000 - - - - 1,00059. 4104 Seona - D 2 (Martin-Našice) 3,700 - - - - 3,70060. 4105 Podgorač (D 515)-Budimci-Poganovci-30,000 - - - - 30,000Čokadinci-Čepinski Martinci-Čepin (Ž4085)61. 4106 Ž 4105(Poganovci)-Krndija-Punitovci-15,000 - - - - 15,000Tomašanci-D 762. 4107 Punitovci(Ž4106)-Jurjevac Punitovački-9,400 - - - - 9,400Beketinci-D7(Bijele Klade-Mala Branjevina)63. 4108 Ž 4107 - Jurjevac Punitovački - Široko Polje ( D 5,000 - - - - 5,0007)64. 4109 D 7(Vel.Branjevina) - Vladislavci - Paulin Dvor 12,600 - - - - 12,600- Ernestinovo (D 518)65. 4110 Dopsin (L44107) - Vladislavci (Ž 4109) 1,800 - - - - 1,80066. 4118 T.L. "Borovik"(L44099)-Mandićevac-Drenje- 14,90014,900Kučanci-D 515 (Bijela Vila)- - - -67. 4119 Slatinik Drenjski (L44102) - Ž 41182,500 - - - - 2,500(Mandićevac)68. 4120 D 7(Vuka) - Lipovac Hrastinski - Koritna - Ž 8,400 - - - - 8,400413069. 4121 D 518 - Laslovo-Palača - Korog - Ž 41483,815 - - - - 3,815(Tordinci)70. 4122 Silaš (L44083) - Korog (Ž 4121) 2,350 - - - - 2,35027


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Nastavak tablice br. 1571. 4128 Josipovac Punitovački (Ž 4106)-Gorjani-Satnica 8,800 - - - - 8,800Đakovačka (D 515)72. 4129 Satnica Đakovačka(D 515)-Gašinci-Kondrić-D 8,500 - - 3,800 - 12,3003873. 4130 D 7(Kuševac)-Viškovci-Forkuševci-Semeljci- 24,500 - - - - 24,500Koritna-Šodolovci-Petrova Slatina - D518(Ernestinovo)74. 4131 Ž 4130 (Forkuševci) - Vučevci 2,600 - - - - 2,60075. 4132 Semeljci (Ž 4130) - Kešinci - Mrzović (Ž 4148) 3,000 - - - 2,600 5,60076. 4133 Kešinci (Ž 4132) - Vrbica - St. Mikanovci (D 6,330 - - 3,740 - 6,33046)77. 4144 Breznica Đakovačka (L44099) - Levanjska 2,360 - - - - 6,100Varoš - D 3878. 4145 Đakovo: D 7 - Ž 4146 (A.Starčevića-2,100 - - - - 2,100A.Hebranga)79. 4146 Đakovo: D 7 - D 46 (N.Tesle - V.Nazora - 3,900 - - - - 3,900F.K.Frankopana - E.Kvaternika)80. 4147 Đakovo: D 7 - Ž 4146 (F.Račkog - S.Radića - 3,300 - - - - 3,300bana J.Jelačića)81. 4148 Vrbica (Ž 4133) - Mrzović - Markušica -4,420 - - 4,842 - 9,262Tordinci - Ž 411182. 4163 D 38 (Kondrić) - Trnava - Staro Topolje (Ž 8,190 - - - 8,1904202)83. 4164 D 38 - Svetoblažje - Dragotin (L44126) 1,700 - - 3,600 - 5,30084. 4165 N.Perkovci (L44127) - Piškorevci - D 7 5,100 - - - 5,10085. 4168 Našice: Martin (D53)-Markovac Našički3,500 - - - - 3,500(D515) (kralja Tomislava-Pejačevićev trg-kraljaZvonimira-braće Radića)86. 4189 Lapovci (L44122) - Ž 4163 (ekonomija) 2,000 - - - - 2,00087. 4202 Bartolovci (D 525) - Brodski Varoš - Garčin - 8,785 - - - - 8,785Vrpolje - Strizivojna - St.Mikanovci (D 46)88. 4237 Koška (D-2) - Ordanja - Andrijevac (L44047) 4,200 - - 1,340 - 4,20089. 4238 Gorjani (Ž 4128) - Tomašanci (Ž 4106) 3,300 - - - - 3,30090. 4239 Tomašanci (Ž 4106) - Ivanovci Gorjanski - D 7 4,500 - - - 1,250 4,500(Kuševac)91. 4247 Čepin: D7 – Ž4085 1,600 - - - - 1,60092. 4257 D 7 (Švajcarnica) – Darda – Bilje – Osijek (D2) 16,800 - - - - 16,80093. 4259 Zmajevac (D212) – Ž4018 (Draž) 3,700 - - - - 3,70094. 4291 Ž4105 - čvor Čepin (A5) 1,710 - - - - 1,710UKUPNO: 641,790 - 0,600 15,982 7,600 665,972Izvor podataka: Uprava za ceste Osječko-baranjske županijeR.br.BrojcesteLOKALNE CESTE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJIOPIS CESTEasfaltSuvremeni kolnikbeto.(km)kockaOstalikam.mater.(km)Zemljanemakolnika(km)Tablica br. 16Dužinaukupno(km)1 40068 L 40066 (M.Rastovac) - Ž 4031(Kapelna-- - - 5,580 -Kućanci)5,5802 40080 Ž 4030 Duzluk-Gazije-G.Motičina-Seona (Ž 1,990 - - 8,590 -4104)10,5803 44001 Martinci Miholjački - Gezinci (D 34) 2,000 - - - 2,0004 44005 Zeleno polje - Ž 4034 (Petlovac) 1,500 - - - - 1,5005 44006 Luč (Ž 4034) - Šumarina (Ž 4035) 4,300 - - - - 4,3006 44007 Širine - D 517 - 0,600 - - - 0,6007 44008 Šumarina (Ž 4035) - Šećerana - Ž 4036 1,400 - - - - 1,4008 44010 Kn.Vinogradi (D 212) - Kamenac - Karanac- 7,980 - - 1,720 - 9,700Kozarac (D 7)9 44011 Suza (D 212) - Mirkovac - L 44034 (Jasenovac- 8,400 - - - - 8,400Sokolovac)10 44012 Ž 4031(Kapelna)-Blanje-Bockovac-Ivanovo (Ž4032)3,900 - - - 3,90028


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Nastavak tablice br. 1611 44013 Kapelna (Ž 4031)-Krunoslavje - L 440150,150 - - 7,250 - 7,400(Golinci)12 44014 L 44013 (Golinci) - Krunoslavje - Ž 40313,400 - - - - 3,400(Kućanci)13 44015 Golinci (Ž 4046) - Kućanci (Ž 4031) - - - 0,550 4,150 4,70014 44016 Podgajci Podravski(D 34)-Bočkinci-Ž 4047 0,950 - - 3,450 - 4,400(Čamagajevci)15 44017 Bočkinci (L 44016) - Črnkovci (D 34) 2,300 - - - - 2,30016 44018 Čamagajevci (Ž 4048) - Ž 4049 (Šljivoševci) - - - 4,700 - 4,70017 44019 Beničanci (D 53) - Lacići (Ž 4031) 4,200 - - - - 4,20018 44020 Marijanci (Ž 4049) - Marjanski Ivanovci - D 7,000 - - - 4,900 11,900517 (Harkanovci)19 44021 Ž 4049 (Marijanci) - Tiborjanci - D 34 5,500 - - - - 5,50020 44022 D 34 (Gat)- Veliškovci - L 44021 (Tiborjanci) 1,600 - - - - 1,60021 44023 Tiborjanci(L 44021)- Bocanjevci -Zelčin (D 6,630 - - 4,770 - 11,400517)22 44024 Kitišanci (D 34) - Vinogradci - L 440234,200 - - - - 4,200(Tiborjanci-Bocanjevci)23 44025 L 44020 (Marijanci) - Bocanjevci (L 44023) 0,700 - - - 3,400 4,10024 44026 Novo Nevesinje (Ž 4033) - D 517(Bakanga) 2,600 - - - 1,400 4,00025 44027 Kitišanci (D 34) - D 517(Belišće) 0,635 - - 1,365 - 2,00026 44028 Valpovo (Ž 4050 A.B.Šimića - Starovalpovački 2,350 - - 10,150 - 12,500put) - Nard - D 34 (Šag)27 44029 Marjančaci (Ž 4103) - D 517 (Ivanovci) 0,700 - - - - 0,70028 44030 D 517 - Majške Međe 1,100 - - - - 1,10029 44032 Darda (Ž 4257) - Ž 4042 (Lug-Vardarac) 1,250 - - 0,150 5,800 7,20030 44033 Darda (Ž 4257) - želj. Kolodvor 0,900 - - - - 0,90031 44034 Ž 4042 - Jasenovac - Sokolovac - Ž 4055 10,500 - - - 10,500(Kozjak)32 44035 Ž 4055 (dvorac) - Tikveš 3,700 - - - - 3,70033 440373,200 - - 1,700 -Feričanci (D 2) - Valenovac - Gazije (L 40080)4,90034 44038 D 2 (Vučjak Feričanački) - Valenovac (L0,770 - - 2,630 - 3,40044037)35 44039 Sušine (Ž 4074) - Teodorovac 2,200 - - - - 2,20036 44040 Našičko Novo Selo (Ž 4076) - Gabrilovac (Ž4075)2,400 - - - -2,40037 440411,020 - - 1,480 -Ličko N.Selo(L 44040)-Brezik Našički(Ž 4077)2,50038 440422,300 - - - -D 53 (Klokočevci) - Lipine2,30039 44043 D 53(Klokočevci)-Lila-Ribnjak-Lađanska (Ž 4,700 - - - - 4,7004078)40 440442,900 - - - -Velimirovac (D 53) - D 2 (Jelisavac)2,90041 440450,600 - - - -D 2 - želj. kolodvor "Jelisavac"0,60042 440461,150 - - 5,650 -Ledenik (Ž 4079) - Ž 4105 (Podgorač)6,80043 44047 Ledenik(L 44046)-Andrijevac-Branimirovac-Ž 3,315 - - 3,185 -40806,500( Lug Subotički)44 44048 Andrijevac (Ž 4237) - Bijela Loza - Ž 4105 2,700 - - 0,800 3,000(Klenik-Podgorač)6,50045 44049 Ordanja (Ž 4237) - Ž 4080 (Koška-Lug1,000 - - 1,000Subotički)2,00046 44050- - - 5,600D 517 (Harkanovci-Zelčin) - Topoline (D 2)5,60047 440510,614 - - 7,400 2,086Lug Subotički (Ž 4080) - Habjanovci (Ž 4081)10,10048 44052 Ivanovci (D 517) - Cret Bizovački ( D 2) 0,600 - - 3,600 2,000 6,20049 44053 Cret Bizovački (D 2) - Habjanovci (Ž 4081) 1,100 - - 2,900 - 4,00050 44054 Satnica Valpov.(Ž 4061) - D 2 (Bizovac-2,400 - - - - 2,400Samatovci)51 44055 Petrijevci (Ž 4061) - Selci - Brođanci (Ž 4067) 6,685 - - 6,615 - 13,30029


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Nastavak tablice br. 1652 44056 Cerovac - L 44055 (Selci) - - - 1,000 - 1,00053 44057 Čepinski Martinci (Ž 4105) - Ž 41076,300 - - 1,290 3,110 10,700(Beketinci)54 44058 D 2 (obilaznica Čađ.Meh.) - Josipovac (Ž 4068) 1,800 - - - - 1,80055 44060 Višnjevac (Ž 4068) - želj. kolodvor0,500 - - - - 0,500(N.Š.Zrinskog)56 44061 Briješće (Ž 4090) - Ž 4089 (Čepin-Ivanovac) - - - - 3,700 3,70057 44062 Osijek: Strelište "Pampas"- Virska -Ž 4068 0,400 - - - - 0,40058 44063 Osijek: Ž 4084("Frigis") Kapelska(škola)- 3,500 - - - - 3,500Kolodvorska-Sljemenska-Poljski put-Kršnjavog-Sv.Roka (Ž 4068) - Lička (L 44063)59 44064 Popovac (Ž4027) – Kamenac (L44010) - 3,000 - - 3,800 6,80060 44066 Osijek: Hipodrom - Kolodvorska - Ž 4068 0,600 - - - - 0,60061 44067 Osijek: Ž 4068 - Ž 4257 Strossmayera (od 3,100 - - - - 3,100Kanižlića)-Ribarska-Šamačka-Lučki prilaz-Kapucinska-Europske avenije(do Trpimirove)62 44068 Osijek: L 44079 (od Repub.Hr.) - Ž 40680,700 - - - - 0,700Županijska (do Gundulićeve)63 44070 Osijek: Ž 4086 - Drinska - Ž 42571,300 - - - - 1,300(Vinkovačka-Trpimirova)64 44072 Osijek: Ž 4257 -M.Divalta- Ž 4088 4,000 - - - - 4,00065 44075 Osijek: L 44072 - J.Huttlera(od Divaltove) - 2,500 - - - - 2,500Krstova - Zeleno Polje - Ž 4087 (do M.Gupca)66 44079 Osijek: L 44068 - Ž 4068 Hrvatske Republike- 0,900 - - - - 0,900Gajev trg-Vukovarska (do Krežme, trgb.Trenka)67 44080 Osijek: L 44067 - S.Radića - želj.kolodvor 0,800 - - - - 0,800Osijek (St.Radića od Kapucinske do kolodvora)68 44082 Tenja (Ž 4091) -(Crvena njiva)- Sarvaš (D 213) 4,700 - - - 3,600 8,30069 44083 Tenja (Ž 4091) - Silaš (Ž 4122) 9,500 - - - - 9,50070 44084 Bijelo Brdo (D 213) - želj. kolodvor 0,900 - - - - 0,90071 44085 D 213 (Bijelo Brdo, Mišino brdo) - Ž 4093- - - 3,100 3,100(Aljmaš)72 44086 D 213 (Marinovci) - Vera (Ž 4111) 4,300 - - 1,034 - 5,33473 44090 Gazije (L 40080)- D.Motičina (D 2) (šumska 1,080 - - 4,240 0,680 6,000cesta)74 44091 Zoljan (D 53) - želj.kolodvor 0,400 - - -0,40075 44092 Našice: D 2 (od semafora V.Lisinskog-0,900 - - - - 0,900J.J.Strossmayera do policije) - Ž 416876 44093 Markovac Našički (Ž 4168) - Makloševac -Ceremošnjak - Granice - Rozmajerovac8,000 - - 8,000 -16,00077 44094 Gradac Našički (D 53) - Londžica 3,200 - - 1,700 - 4,90078 44095 L 44094 (Londžica) - L 44093 (šum cest:0,100 - - 4,800 - 4,900Lonđica-Ceremošnjak)79 44097 Kelešinka - Stipanovci (D 515) 1,100 - - - - 1,10080 44098 Stipanovci (D 515) - Kršinci 3,400 - - - - 3,40081 44099 Podgorač (D 515)-Ostrošinci-Podgorje8,97515,025 - 24,000Bračevačko-Borovik- Paučje - BreznicaĐakovačka (Ž 4144)- -82 44100 D 515 (Razbojište-Bračevci) - Bučje Gorjansko 1,700 - - - - 1,70083 44101 D 515 (Bračevci-Potnjani) - Paljevina - Drenje 5,000 - - - - 5,000(Ž 4118)84 44102 Slatinik Drenjski (Ž 4119) - Paljevina -1,540 - - - 4,360 5,900Potnjani (D 515)85 44103 Potnjani (D 515) - Gorjani (Ž 4128) 1,648 - - - 4,052 5,70086 44104 D 515 (Bijela Vila) - Gorjani (L 44103) 0,370 - - - 3,230 3,60087 44105 Krndija (Ž 4106) - Gorjani (Ž 4128) 6,200 - - - - 6,20088 44106 Ž 4107(Beketinci) - Vuka (D 7) 4,200 - - - -4,20089 44107 D 7(Vuka) - Hrastovac - Dopsin (Ž 4110) 3,550 - - - 2,550 6,10090 44108 Široko Polje (D 7) - Semeljci (Ž 4130) 2,260 - - - 5,840 8,10091 44109 Ž 4109 - Hrastin - Koprivna - Šodolovci (Ž4130)5,900 - - - - 5,90030


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Nastavak tablice br. 1692 44110 Antunovac (D 518) - (Seleš - Orlovnjak) - 7,500 - - - - 7,500Tenja (L44083)93 44111 Laslovo (Ž 4121)(Vendelovo)-L 44112(Vrbik- 5,000 -3,100 2,500 12,000Betin dvor) - L 44083(Tenja-Silaš)1,40094 44112 D 518(Ernestinovo) - L 44111(Laslovo-Vrbik- - - - - 3,800 3,800Betin dvor)95 44114 L 44083(Tenja-Silaš) - Ćelije - Bobota (Ž- - - 0,910 0,9104111)96 44115 D 2 (ekonomija Klisa) - L 44086 (Marinovci) 4,200 - - 4,900 9,10097 44116 L 44086 (Marinovci-Vera) - D 519 (ekonomija 6,900 - - - - 6,900Lovas - Borovo selo)98 44117 Milinac - L 44099 (Paučje-Breznica Đak.) - - - 0,900 - 0,90099 44118 Slobodna Vlast (D 38) - Ratkov Dol - - - 2,300 - 2,300100 44119 D 38 - Musić 2,200 - - - - 2,200101 44120 Ovčara - D 38 2,000 - - - - 2,000102 44121 Hrkanovci Đakovački - Trnava (Ž 4163) 6,200 - - - -6,200103 44122 L 44121(Hrkanovci Đak.-Trnava) - Lapovci (Ž 0,780 - - 0,920 - 1,7004189)104 44123 Ž 4118 Mandičevac-Pridvorje-Preslatinci (L 2,600 - - 3,400 6,00044124)105 44124 Kućanci Đakovački(Ž 4118) -Preslatinci - Ž 1,900 - - 2,000 - 3,9004129 (Gašinci)106 44125 Gašinci (Ž 4129) - Selci Đakovački (D 38) 2,100 - - 2,100 4,200107 44126 Đakovo (Ž 4147 A.Mandića) - Dragotin (Ž 9,170 - - 5,830 15,0004164) - Trnava (Ž 4163)108 44127 L 44126- N.Perkovci - St.Perkovci (Ž 4190) 2,600 - - - - 2,600109 44128 Svetoblažje (Ž4164) – Ž4163 (Trnava) - - 2,700 2,700110 44133 Đakovo(Ž 4146)-(k.Tomislava-Pobjede-5,040 - - 3,260 - 8,300D.Domjanića)-L44134(Đ.Pisak-Đurđanci)111 44134 Semeljci (Ž 4130) -(Adruševac)- Đurđanci - D 2,310 - - 3,215 3,075 8,60046112 44135 L 44134 (Đurđanci) - Vrbica (Ž 4133) 0,080 - - 3,320 3,400113 44136 Budrovci (D 46) - D 7 (Piškorevci) 3,500 - - - 3,500114 44137 D 7(Đakovo) - Piškorevci (Ž 4165) 1,800 - - - - 1,800115 44138 D 7 - Ž 4202 (Strizivojna) 1,100 - - - - 1,100116 44139 Čeminac (D 7) - Grabovac (Ž 4042) 4,900 - - - - 4,900UKUPNO: 308,692 3,600 1,400 145,629 95,283 554,604Izvor podataka: Uprava za ceste Osječko-baranjske županijeREKAPITULACIJA CESTA PO VRSTAMA KOLNIKATablica br. 17DUŽINA (km)SUVREMENI KOLNIK OSTALI KOLNIKKATEGORIJA CESTEkam. kamenUKUPNOasfalt betonzemljakocka tucanik1 Autoceste 42,890 - - - - 42,89015 Državne ceste 482,326 - - - - 482,32694 Županijske ceste 641,790 - 0,600 15,982 7,600 665,972116 Lokalne ceste 308,692 3,600 1,400 145,629 95,283 554,604221 Ukupno: 1.475,698 3,600 2,000 161,611 102,883 1.745,792REKAPITULACIJA CESTA PO VRSTAMA KOLNIKA ISKAZANA U POSTOTCIMATablica br. 18KATEGORIJA CESTESUVREMENI KOLNIK OSTALI KOLNIKkm % km %UKUPNOAutoceste 42,890 100 - - 42,890Državne ceste 482,326 100 - - 482,326Županijske ceste 642,390 96,5 23,582 3,5 665,972Lokalne ceste 313,692 56,6 240,912 43,4 554,604Ukupno županijske i lokalne ceste: 1.481,298 79,3 362,106 20,7 1.745,79231


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.A.5.2. Željezničke prometniceNa području Osječko-baranjske županije izgrađene su sljedeće željezničke pruge:- Osijek-Beli Manastir-državna granica u dužini 31.702 m (M301)- Osijek-Strizivojna-Vrpolje u dužini 46.775 m (M302)- Vinkovci-Erdut u dužini 17.360 m (R104)- Našice-Nova Kapela u dužini 16.592 m (L206)- Dalj-Osijek-Varaždin u dužini 86.305 m (R202)- Bizovac-Belišće u dužini 12.940 m (L 208)- Osijek-Vinkovci u dužini 17.560 (L209)Sveukupno je izgrađeno 229.234 m željezničkih pruga.Preko željezničkih pruga ima ukupno 139 prijelaza cestovnih prometnica što može usporitivatrogasce pri odlasku na mjesto intervencije. Zaštićenih cestovnih prijelaza s branikom i polubranikomima 35, a 104 prijelaza je osigurano prometnim znacima, svjetlosno-zvučnom signalizacijom, odnosno,nadvožnjakom ili podvožnjakom.Pregled pružnih prijelaza na križanjima pruga i cesta na području Osječko-baranjske županijePruga: M301 Osijek - Beli Manastir - državna granica- km 1+353 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima i mimoilaznimogradama (Ž4068 Vukovarska ulica)- km 2+910 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima i mimoilaznimogradama (Ž4257 Biljska cesta, Podravlje)- km 6+684 prometni znaci (poljski put industrija Mece - Darda)- km 9+025 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (Ž4257Darda - Osijek)- km 9+287 prometni znaci (Proleterska ulica, Darda)- km 9+939 prometni znaci (L44032 Omladinska ulica, Darda)- km 10+887 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (poljski putBELJE d.d.)- km 13+702 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (D7 Švajcarnica)- km 14+754 prometni znaci (poljski put)- km 16+875 prometni znaci (Ž4054 Čeminac - Novi Čeminac)- km 21+565 prometni znaci (šumski put)- km 23+568 prometni znaci (šumski put)- km 25+963 prometni znaci (poljski put)- km 28+852 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (L44008 Šumarina -Šećerana)- km 30+820 prometni znaci (poljski put)- km 31+751 prometni znaci (poljski put)Pruga: M 302 Osijek - Strizivojna - Vrpolje- km 1+656 mimoilazne ograde (Bistrička ulica)- km 3+946 prometni znaci (Zapadna industrijska zona)- km 5+233 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (Ž4090 Briješće)- km 6+018 prometni znaci (poljski put, Cvjetna ulica)- km 6+282 prometni znaci (poljski put)- km 6+857 prometni znaci (poljski put)- km 8+078 prometni znaci (Ž4089 Čepin - Ivanovac)- km 9+035 prometni znaci (željeznička stanica Čepin)- km 10+110 prometni znaci (Ulica I.L. Ribara, Čepin)- km 11+908 prometni znaci (poljski put, Ovčara)- km 14+410 svjetlosno zvučna signalizacija (Ž4109 Vladislavci - Šodolovci)32


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.- km 15+719 prometni znaci (poljski put)- km 16+051 prometni znaci (poljski put)- km 18+608 prometni znaci (L44107 Vuka - Vladislavci)- km 21+169 prometni znaci (Ž.C.)- km 22+765 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 24+980 prometni znaci (L.C.)- km 25+147 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 28+271 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 29+837 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 33+325 polubranici i svjetlosno zvučna signalizacija automatski (Ž.C.)- km 35+024 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 36+471 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 37+222 branik iz kolodvora (nekategorizirana cesta)- km 37+661 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 37+981 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 38+371 polubranici i svjetlosno zvučna signalizacija automatski (D.C.)- km 39+593 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 40+085 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 41+734 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 43+071 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 43+393 prometni znaci (L.C.)- km 45+016 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 45+523 prometni znaci (nekategorizirana cesta)- km 46+084 prometni znaci (nekategorizirana cesta)Pruga: R104 Vinkovci - Edut- km 24+184 prometni znaci (L44116)- km 25+505 prometni znaci (poljski put)- km 27+175 prometni znaci (poljski put)- km 28+578 prometni znaci (Novi Dalj)- km 29+419 prometni znaci (poljski put)- km 29+824 prometni znaci (poljski put)- km 30+600 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (Dalj kolodvor)- km 31+903 podvožnjak- km 32+863 prometni znaci (poljski put)- km 34+859 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima- km 35+503 prometni znaci (poljski put)- km 36+114 prometni znaci (poljski put)- km 37+553 prometni znaci (poljski put)- km 38+516 nadvožnjakPruga: R202 Dalj - Osijek - Varaždin- km 3+375 prometni znaci (L44086 Marinovci)- km 7+485 prometni znaci (poljski put, "Narančićeve vratnice")- km 8+789 prometni znaci (L44086 Bijelo Brdo)- km 10+685 prometni znaci (L40082 Sarvaš)- km 12+795 prometni znaci (poljski put)- km 16+342 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (D417 Nemetin -Osijek - Vukovar)- km 18+564 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima i mimoilaznimogradama (Ž4088)- km 20+911 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima i mimoilaznimogradama (Ulica Josipa Huttlera)- km 21+736 svjetlosno zvučna signalizacija s automatsiom polubranicima i mimoilaznimogradama (L44071 Ulica kralja Petra Svačića)33


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.- km 24+458 svjetlosno zvučna signalizacija s automatsiom polubranicima i mimoilaznimogradama (Ž.C. 4085 Čepinska cesta)- km 24+986 prometni znaci (Našička ulica)- km 26+684 prometni znaci (Mlinska ulica)- km 28+723 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (Ulica N.Š.Zrinskog, Višnjevac)- km 31+495 prometni znaci (Ulica kralja Stjepana Držislava, Josipovac)- km 32+395 prometni znaci (Ulica braće Radić, Josipovac)- km 33+818 prometni znaci (Bizovačka cesta)- km 36+543 prometni znaci (L44055 Petrijevci - Cerovec - Selci)- km 38+547 prometni znaci (ulica u Samatovcima)- km 40+274 prometni znaci (poljski put , Krstićev prilaz)- km 42+387 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (Ž4067Bizovac - Čepinski Martinci)- km 44+428 prometni znaci (poljski put , Kalkanov prilaz)- km 46+341 prometni znaci (L44053 Cret - Habjanovci)- km 50+386 prometni znaci (ulica u selu Normanci)- km 56+373 branik kojim rukuje čuvar (Ž4080 Koška – Budimci, Ulica braće Radić)- km 57+077 prometni znaci (Ž4237 Koška –Andrijevci, Ulica Frana Krste Frankopana)- km 58+280 prometni znaci (Ž4079 Koška – Ledenik, Ulica Ivana Mažuranića)- km 61+019 prometni znaci (ulica u selu Niza)- km 64+358 prometni znaci (poljski put, Našička Breznica)- km 67+263 branik kojim rukuje čuvar ( Bistrička ulica, Jelisavac)- km 67+749 branik kojim rukuje čuvar (Ulica Jana Žiške, Jelisavac)- km 69+847 prometni znaci (poljski put Markovački pašnjak)- km 72+056 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (D515Našice - Đakovo)- km 72+220 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (Ž4168)- km 73+747 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (DC2 Našice- Osijek)- km 75+177 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (D53 DonjiMiholjac - Slavonski Brod)- km 78+750 branik kojim rukuje čuvar (L44040 Đurđenovac - Ličko Novo Selo)- km 79+288 prometni znaci (ulica u selu Đurđenovac)- km 80+509 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (Ž4075Đurđenovac - Pribiševci)- km 85+094 svjetlosno zvučna signalizacija s polubranicima kojima rukuje čuvar (Ž4058Gazije - Feričanci - Zdenci)Pruga: L206 Našice - Nova Kapela- km 0+241 prometni znaci (D515 Našice)- km 0+479 prometni znaci (L44093 Našice - Marinić Brdo)- km 1+588 prometni znaci (Vukomanović)- km 2+367 prometni znaci (auto poligon)- km 3+133 prometni znaci (stajalište Našice)- km 7+866 prometni znaci (L44095)- km 10+939 prometni znaci (Štukino brdo)- km 11+980 prometni znaci (Mala Londžica)- km 12+669 prometni znaci (L44094 Velika Londžica)Pruga: L208 Bizovac - Belišće- km 3+192 prometni znaci (poljski put)- km 4+775 prometni znaci (Ž4061 Ladimirevci - Petrijevci)- km 5+164 prometni znaci (poljski put)- km 6+423 prometni znaci (poljski put)- km 7+950 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (D34 Valpovo)34


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.- km 9+950 prometni znaci (Ž4053 Valpovo - Šag)- km 10+509 mimoilazne ograde (Ulica A. Begović, Valpovo)- km 10+777 prometni znaci (Omladinska ulica, Valpovo)- km 12+167 prometni znaci (spojna cesta u Belišću)Pruga: L209 Vinkovci - Osijek- km 16+069 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (Ž4121 Laslovo)- km 16+821 svjetlo-zvučna signalizacija (L44111 Laslovo)- km 18+318 prometni znaci (poljski put)- km 20+545 prometni znaci (poljski put)- km 21+209 prometni znaci (L44112 Ulica braće Radića u Ernestinovu)- km 21+866 prometni znaci (poljski put)- km 23+239 prometni znaci (poljski put Divoš)- km 25+710 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima i mimoilazneograde (D518 Antunovac I )- km 25+978 prometni znaci (ulica u Antunovcu)- km 27+485 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (D518AntunovacII)- km 29+116 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (D518 Brijest)- km 30+055 prometni znaci (NC poljski put)- km 31+453 svjetlosno zvučna signalizacija s automatskim polubranicima (Ankin Dvor)- km 32+444 prometni znaci (Bistrička ulica)35


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.A.6. PREGLED VODOVODNE I VANJSKE HIDRANTSKE MREŽEPregled vodovodne i hidrantske mreže izrađen je kao rekapitulacija podataka o vodovodnim ivanjskim hidrantskim mrežama danim u procjenama ugroženosti od požara gradova i općina koje susastavni dio ove Procjene, na temelju izvješća mjesnih distributera vode, podataka prikupljenih odmjesnih čelnika te na temelju uočenog stanja na terenu. Kako su u procjenama ugroženosti gradova iopćina ti podaci davani različitim metodama niti u ovoj skupnoj procjeni se ti podaci nisu moglipredstaviti na drugačiji način. Iz tog su razloga neki sustavi obrađeni detaljnije, a neki oskudnije, ali sekao zaključak nameće da su vanjske hidrantske mreže neravnomjerno izgrađene, a i tamo gdje postoje nepregledavaju se redovito tako da često nisu u uporabnom stanju. Zakon o zaštiti od požara propisao jevremenska razdoblja u kojima su vlasnici, odnosno, korisnici stabilnih instalacija namijenjenih za gašenjepožara dužni provoditi ispitivanja istih – najmanje jednom godišnje što dodatno utječe na dane ocjenepodobnosti izgrađenih sustava za gašenje požara. Ocjena podobnosti izgrađene hidrantske mreže na krajusvakog poglavlja, odnosno, za svaku općinu i/ili grad, osim kriterija propisanih Zakonom o zaštiti odpožara, dana je i u odnosu na uvjete propisane Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara. OvajPravilnik propisuje uvjete koje moraju udovoljiti izvori za opskrbu hidrantske mreže vodom. Za zaštitunaseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati najmanjeprotočnu količinu vode od 600 l/min. Isti, gore navedeni Pravilnik, propisao je uvjete koje moraispunjavati vanjska hidrantska mreža, odnosno, hidranti u njenom sastavu pa tako maksimalna udaljenostizmeđu dva susjedna vanjska hidranta na vanjskoj hidrantskoj mreži iznosi najviše 150 m ako posebnimpropisom nije drugačije određeno. Iznimno u naseljima sa samostojećim obiteljskim kućama udaljenostizmeđu dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najviše 300 m. Minimalni tlak u hidrantskoj mrežiiznosi 0,25 MPa (2,5 bara) uz osiguranje najmanje protočne količine vode od 600 l/min. Radi lakšegsnalaženja na terenu svi hidranti moraju biti propisno označeni. Hidranti na vanjskoj hidrantskoj mrežiizvode se u pravilu kao nadzemni, a ako smetaju prometu kao podzemni. Označavaju se metalnompločicom na šipki kod samog hidranta ili pločicom na najbližoj građevini s upisanim udaljenostimapodzemnog hidranta od građevine simbolom prema normi HRN DIN 4066..A.6.1. GRAD BELI MANASTIRVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u sljedećim naselja:- Beli Manastir s 226 hidranata u sljedećim ulicama: Ulica Ante Starčevića, Ulica AlojzijaStepinca, Ulica Adolfa Waldingera, Ulica Augusta Cesarca, Baranjska ulica, Ulica bana JosipaJelačića, Ulica Bele Bartoka, Bračka ulica, Ulica Branka Gavele, Ulica Dore Pejačević,Dunavska ulica, Ulica domovinske zahvalnosti, Ulica Đure Kiš Erne, Ulica dr. Franje Tuđmana,Ulica Frana Krste Frankopana, Ulica Franza Liszta, Ulica hrvatskih branitelja, Ulica ImreNagya, Ulica Ivana Kozarca, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Jerka Zlatarića, Ulica Josipa JurjaStrossmayera, Ulica Josipa Bosendorfa, Ulica Josipa Pančića, Ulica Jozsefa Antala, Ulica JulijaBenašića, Ulica Julija Klovića, Ulica dr. Kamila Firingera, Ulica kralja Tomislava, Ulica kraljaPetra Svačića, Ulica kralja Petra Krešimira IV, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Matka Peića,Ulica Matije Petra Katančića, Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Osječka ulica, UlicaPetra Dobrovića, Popovačka ulica, Ulica Republike, Ulica sv. Martina, Slavonska ulica,Sunčana ulica, Školska ulica, Trg slobode, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Vladana Desnice,Zagrebačka ulica- Branjin Vrh s 64 hidranta u sljedećim ulicama: Ulica Ante Kovačića, Ulica Eugena Kvaternika,Ulica Janusa Pannonuisa, Ulica Karašice, Kneževačka ulica, Ulica kneza Trpimira, Ulica knezaBranimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica Ljudevita Posavskog, Ulica svetog križa, Ulica SilvijaStrahimira Kranjčevića, Ulica Stjepana Radića, Vinogradska ulica- Šećerana s 40 hidranata u sljedećim ulicama: Ulica Ive Andrića, Ulica Ivana Meštrovića, UlicaIzidora Kršnjavoga, Ulica Lavoslava Ružičke, Ulica Miroslava Krleže, Ulica M. Markovića,Radnička ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica Vladimira Preloga, Ulica žrtava Domovinskog rata36


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.- Šumarina s 64 hidranta u sljedećim ulicama: Ulica Augusta Šenoe, Ulica M.A. Relkovića, Ulicabraće Radića, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Mirna ulica, UlicaM.J. ZagorkeVanjska hidrantska mreža spojena je na gradski vodovod Belog Manastira, a izvedena je PEHDcijevima ∅ 50 mm, ∅ 80 mm, ∅ 100 mm, ∅ 110 mm, ∅ 125 mm, ∅ 180 mm i ∅ 250 mm.Snabdijevanje je vodom iz crpilišta Nove livade u Belom Manastiru, Bana Jelačića bb iz četiri cijevnabunara ∅ 400/300 mm, dubine 42 - 45 m i iz dva cijevna bunara koji se nalaze u neposrednoj blizini šumeHaljevo sličnih karakteristika. Voda se u vodovodnu mrežu tiska crpkama pod tlakom od 6 bara. Višakvode otprema se u betonski spremnik kapaciteta 1 500 m 3 odakle se u slučaju tlaka u mreži manjeg od 3,5bara voda gravitacijskim putem vraća u vodovodnu mrežu. Ukupni kapacitet ta dva crpilišta iznosi 50 lvode u sekundi.Osim crpilišta Nove livade postoji jedan pričuvni cijevni bunar ∅ 300 mm, kapaciteta 5 l/sek nalokaciji Ulica Stjepana Sokolovića 4 u Belom Manastiru. Taj bunar služi za dopunjavanje hidrantskemreže u slučaju povećanja potrošnje vode u vodovodnoj mreži.Vanjski su hidranti u hidrantnim mrežama tih naselja podzemne i djelomično nadzemne izvedbe.Veliki broj podzemnih hidranata nije obilježen u skladu s HRN DIN 4066. Postoje hidranti koji supropisno obilježeni, ali se ne mogu pronaći jer su prekriveni zemljom, kamenom, šljunkom, betonom ilinekim drugim materijalom. Osim toga znatan broj hidranata neispravan je, a pregled hidranata i ispiranjehidrantske mreže ne obavlja se redovito. Tlak u mreži i količina vode ne odgovara potrebama za gašenjepožara u naseljima na području grada Belog Manastira. Glede gustoće izgrađenosti i visine građevinavanjska hidrantska mreža ne udovoljava u svim dijelovima Belog Manastira za gašenje mogućih požara.Vanjska hidrantska mreža nije izvedena u sljedećim ulicama Belog Manastira:Ulica Vojina Bakića, Ulica Julija Benašića, Ulica Stjepana Brodarića, Ulica Eugena Savojskoga, Ulicakardinala Franje Šepera, Ulica Vladimira Filakovca, Ulica Stjepana Stjepanova, Ulica Ruđera Boškovića,Ulica I. Kozarca, Ulica Janka Draškovića, Ulica Franje Račkoga, Ulica J. Kozarca, Ulica JosipaRunjanina, Ulica Frana Krste Frankopana, Planinska ulica, Grobljanska ulica, Ulica Marka Marulića,Ulica P. Dobrovića, te u dijelu Ulice V. Nazora.Vanjska hidrantska mreža na području Belog Manastira ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.2. GRAD BELIŠĆEVanjska hidrantska mreža izvedena je u svim naseljima grada Belišća.Hidrantska mreža u Belišću izvedena je cjevovodom DN 225 (nadzemni hidranti DN 110 - 123komada i podzemni hidranti 11 komada).U naselju Bistrinci hidrantska mreža izvedena je cjevovodom DN 160 ( nadzemni hidranti DN110 - 4 komada i podzemni hidranti DN 110 – 10 komada).Hidrantska mreža u naselju Gat izvedena je cjevovodom DN 225 (nadzemni hidranti DN 110 - 18komada).Hidrantska mreža u naselju Gorica Valpovačka izvedena je cjevovodom DN 160 ( nadzemni hidranti DN110 - 7 komada).Hidrantska mreža u naselju Bocanjevci izvedena je cjevovodom DN 160 (nadzemni hidranti DN110 - 15 komada).Hidrantska mreža u naselju Kitišanci hidrantska mreža izvedena je cjevovodom DN 225 (nadzemni hidranti DN 110 - 7 komada i podzemni hidranti DN 80).Hidrantska mreža u naselju Tiborjanci izvedena je cjevovodom DN 225 (nadzemni hidranti DN110 - 11 komada).Hidrantska mreža u naselju Veliškovci izvedena je cjevovodom DN 160 i 225 (nadzemni hidrantiDN 110 - 27 komada).37


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Hidrantska mreža u naselju Vinogradci izvedena je cjevovodom DN 160 ( nadzemni hidranti DN110- 9 komada).Na području grada Belišća vanjska hidrantska mreža priključena je na vodoopskrbni sustav kojise temelji na zahvatu vode iz rijeke Drave postrojenjem za pripremu i preradu tehnološke vode unutarkruga Belišće d.d.Tvrtka za komunalne djelatnosti Kombel d.o.o. Belišće održava hidrantsku mrežu jednomgodišnje te periodično provodi pregled ispitivanja funkcionalnsti vanjske hidrantske mreže za sva naseljau Belišću.Izvedena hidrantska mreža u naselju Bistrinci ne zadovoljava karakteristike Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara. Za navedenu hidrantsku mrežu nije predočena projektnadokumentacija. Međusobna udaljenost hidranata u dijelu naselja ne zadovoljava propisane karakteristikekao ni broj postavljenih nadzemnih i podzemnih hidranata. Vanjski podzemni i nadzemni hidranti nisupropisano označeni. U pojedinim ulicama ne mogu se postići potrebne minimalne količine vode uz tlak0,25 MPa i količinu vode od minimalno Q = 600 l/min.Izvedena hidrantska mreža za naselja Gat, Gorica Valpovačka, Bocanjevci, Kitišanci, Tiborjanci,Veliškovci i Vinogradci zadovoljava karakteristike Pravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara, aista je postavljena za posredno gašenje požara.Vanjska hidrantska mreža na području grada Belišća zadovoljava uvjete Pravilnika za hidrantskumrežu za gašenje požara, osim u naselju Bistrinci.A.6.3. GRAD DONJI MIHOLACNa području grada Donji Miholjac vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je unaselju Donji Miholjac te u naseljima Miholjački Poreč, Rakitovica, Sveti Đurađ i Podgajci Podravski usastavu vodovodne mreže grada Donji Miholjac.Opskrba je vodom iz crpilišta vode u Donjem Miholjcu koje se nalazi na predjelu Vrančari nazapadnom dijelu Donjeg Miholjca. Kapacitet je crpilišta 40 l/s. Izlazni tlak iz pogona reguliran je na 4,0bara s mogućnošću povećanja tlaka ako se za to ukaže potreba.Znatan broj podzemnih hidranata nije propisno obilježen sukladno HRN DIN 40664. Oni koji supropisno obilježeni često se ne mogu pronaći jer su prekriveni zemljom, kamenom, šljunkom, betonom ilinekim drugim materijalom. Osim toga znatan broj hidranata neispravan je, a pregled hidranata, ispiranje iispitivanje hidrantske mreže ne obavlja se redovito.Vanjska hidrantska mreža na području grada Donji Miholjac ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.4. GRAD ĐAKOVOVodoopskrbni sustav Ðakovo sastoji se od zahvata podzemne vode na tri crpilišta (Trslana, Pašinbunar i Bazen), tlačnih ili hidroforskih stanica te transportne i distribucijske vodovodne mreže.Grad Đakovo: izveden je gradski vodovod i postavljena hidrantska instalacija. Ne postoje snimljeniprikazi hidrantske mreže u gradu, a razmaci su među hidrantima veći od propisanih.Đakovački Selci: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemnihidranti na međusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Piškorevci: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemni hidrantina međusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Novi Perkovci: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemnihidranti na međusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Budrovci: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemni hidranti nameđusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.38


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Đurđanci: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemni hidranti nameđusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Arduševac: u mjestu nije izgrađena hidrantska mrežaPisak: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemni hidranti nameđusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Kuševac: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemni hidranti nameđusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Ivanovci: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemni hidranti nameđusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Široko Polje: kroz naselje je postavljena hidrantska instalacija. Postavljeni su propisani nadzemni hidrantina međusobnom razmaku 200-400 m, što je daleko više od propisanog razmaka.Određeni broj hidranata na hidrantskoj mreži grada Đakova neispravan je, a pregled hidranata, ispiranje iispitivanje hidrantske mreže ne obavlja se redovito.Vanjska hidrantska mreža na području grada Đakova ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.5. GRAD NAŠICENaselja grada Našica djelomično su pokrivena vodoopskrbnim sustavom koji se opskrbljuje izcrpilišta Velimirovac, Toplice i izvorišta Seona. Crpilište Velimirovac sastoji se od tri bušena zdencapojedinačne izdašnosti 30-40 l/sec, od kojih su u pogonu uvijek dva. U pripremi je četvrti zdenac istogkapaciteta. Nakon pročišćavanja voda se putem tlačne distribucijske stanice kapaciteta 64 l/s tlači utransportnu i vodoopskrbnu mrežu te vodotoranj smješten u centru Našica.U mjestima na području grada Našice nema hidrantske mreže u sljedećim naseljima:- Makloševac- Čeremošnjak- Gradac Našički- Crna Klada- Granice- Londžica- Polubaše- Rozmajerovac.TABLIČNI PRIKAZ IZVEDENE HIDRANTSKE MREŽETablica br. 19UKUPNA KOLIČINARED.VANJSKIH HIDRANATANAZIV NASELJABR.(komada)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.NašiceMartinZoljanŠipovacVelimirovacMarkovciVukojevciJelisavacLađanskaRibnjakLilaBrezik969671720931103825SVEUKUPNO:241 komadU naseljima u kojima postoji hidrantska mreža u svim ulicama nije izvedena hidrantska mreža.Pregled hidranata, ispiranje i ispitivanje hidrantske mreže ne obavlja se redovito.Vanjska hidrantska mreža na području grada Našica ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.39


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.A.6.6. GRAD OSIJEKVodoopskrbna mreža u naseljima na području grada Osijeka (Briješće, Brijest, Josipovac, Klisa,Nemetin, Osijek, Podravlje, Sarvaš, Tenja, Tvrđavica i Višnjevac) ujedno je i vanjska hidrantska mrežaza gašenje požara kojom se štite navedena naselja.Vodoopskrbni sustav grada Osijeka opskrbljuje se vodom zahvaćenom na crpilištu Vinogradi iz18 bušenih zdenaca; prosječna pojedinačna izdašnost zdenaca je oko 40 l/s, dok je ukupni instaliranikapacitet crpki 720 l/s u čemu je sadržana i određena rezerva namijenjena sigurnosti pogona; crpilište jeprojektirano za rad do 600 l/s.Vodozahvat Pampas na rijeci Dravi kapaciteta 350 l/s koristi se kao rezervno i dopunsko crpilišteu slučaju intervencija na primarnom crpilištu ili u slučaju potrebe za dopunjavanjem razlike izmeđuukupne potrošnje vodoopskrbnog sustava grada Osijeka i zahvaćene količine vode sa crpilišta Vinogradi.Isporuka vode za cijeli vodoopskrbni sustav grada Osijeka centralizirana je, odnosno, provodi se sjednog mjesta – iz pogona za proizvodnju vode Nebo pustara u Osijeku (Poljski put 1).U pogonu za proizvodnju vode postoje četiri vodospremnika ukupnog kapaciteta 10.000 m 3 .Izlazni tlak iz pogona određen je u dva režima: noćni 4,0 bar-a u vremenu od 00:00 do 6:00 idnevni 5,0 bar-a od 6:00-24:00.Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara nisu pokrivene sve ulice u dijelovima naseljana području grada Osijeka.Analizom podataka o vanjskim hidrantima dobivenim od distributera vode VODOVOD-OSIJEKd.o.o. i provjerom stanja na terenu utvrđeno je sljedeće:- na nacrtima nije označeno koji su hidranti vanjske izvedbe, a koji podzemne izvedbe- provjerom na terenu utvrđeno je da se određeni broj hidranata ne može pronaći radi pokrivenostislojem zemlje, asfalta, kamena, pijeska i sl., a kod nekih hidranata je utvrđena i neispravnost- na građevinama u čijoj se blizini hidrant nalazi kod velikog broja hidranata nisu postavljenenatpisne oznake (pločice) s podacima o mjestu podzemnog hidranta- razmak između pojedinih hidranata je veći od propisanog- dosta hidranata je podzemne izvedbe.Vanjska hidrantska mreža na području grada Osijeka ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.Što se tiče vanjske hidrantske mreže za gašenje požara kod pravnih osoba koje nemaju uređaje zapovišenje pritiska vode, a mreža je spojena na gradski vodovod, pritisci u mreži i ukupna količina vodeovise o lokaciji na kojoj se pravna osoba nalazi, tako da je stanje slično onome što je navedeno uprethodnom stavku.Uvažavajući činjenicu da je postavljen određeni broj novih vanjskih hidranata te da se obavljakonstantna dogradnja i rekonstrukcija vodovodne, a time i hidrantske mreže može se zaključiti kako jestanje u naseljima na području grada Osijeka svakim danom sve bolje.A.6.7. GRAD VALPOVONajveći dio distributivnog područja grada Valpovo i prigradskih naselja opskrbljuje se pitkomvodom s vodozahvata iz rijeke Drave u krugu Belišće d.d., a samo naselje Šag s vodocrpilišta Jarčevac. Utijeku je proširenje crpilišta Jarčevac do kapaciteta 60 l/sek tako da se planira prebacivanje opskrbecijelog distributivnog područja na crpilište Jarčevac. Na izgrađenoj vodoopskrbnoj mreži izvedeni suhidranti DN 80 i to u naselju Valpovo koji su podzemni u centru naselja, a u predgrađu nadzemnihidranti.Tlakovi u mreži kreću se 3,5-4,5 bara i mijenjaju se ovisno o trenutnoj potrošnji koja jeuvjetovana godišnjim dobom, odnosno, vremenskim uvjetima kao i trenutnom kapacitetu vodozahvata.Pregled hidranata, ispiranje i ispitivanje hidrantske mreže ne obavlja se redovito.40


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Vanjska hidrantska mreža na području grada Valpova ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.8. OPĆINA ANTUNOVACVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u sastavu vodoopskrbnog sustava općineAntunovac u oba naselja, a spojena je na gradski vodovod grada Osijeka te se napaja vodom izvodocrpilišta koje se nalazi na području grada Osijeka. Isporuka vode provodi se iz jednog mjesta,pogona za proizvodnju vode Nebo pustara u Osijeku. Izlazni tlak iz pogona reguliran je u dva režima:noćni 4,0 bara u vremenu od 00:00 do 6:00 sati i dnevni 5,0 bara u vremenu od 6:00 do 24:00 sati.U naselju Antunovac je izvedeno ukupno 65 hidranata, od toga 4 podzemna i 61 nadzemnihidrant. U naselju Ivanovac izvedeno je ukupno 46 hidranata, od toga 3 podzemna i 43 nadzemnahidranta.Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara nisu pokrivene sve ulice u naseljima.Vanjska hidrantska mreža na području općine Antunovac ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.9. OPĆINA BILJEU naselju Bilje postoje 42 vanjska hidranta.U naselju Kopačevo postoje 3 vanjska hidranta.U naselju Lug postoji 9 vanjskih hidranata.U naselju Vardarac postoji 7 vanjskih hidranataU naseljima Kozjak, Tikveš, Zlatna Greda i Podunavlje nije izvedena hidrantska mreža.Opskrba je vodom iz vodocrpilišta Mece na području Općine kapaciteta 25-75 l/s. Ispitivanjevanjske hidrantske mreže nije provedeno.Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara nisu pokrivene sve ulice u naseljima u kojimaje izvedena hidrantska mreža.Izvedena hidrantska mreža na području općine Bilje ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.Na velikom dijelu prostora općine Bilje prostire se Park prirode Kopački rit. U sklopu Parkaprirode hidrantska mreža izvedena je u prijamnom centru Mali Sakadaš te u području dvorca Tikveš. Uprijamnom centru Mali Sakadaš na hidrantskoj mreži izgrađena su dva nadzemna hidranta, a u kompleksudvorca Tikveš izgrađeno je 11 nadzemnih hidranata. Hidrantska mreža i hidranti na njoj novoizgrađeni sui u potpunosti ispravni te kao takvi udovoljavaju traženim propisanim uvjetima, osim količine vode.A.6.10. OPĆINA BIZOVACVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Bizovac, Brođanci, CretBizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački i Samatovci dok u naseljima Cerovac i Selci nije izvedena.Vanjska hidrantska mreža spojena je na mjesni vodovod, a izvedena je cijevima ∅ 110, ∅ 160 i ∅ 225mm. Raspored hidrantske mreže je prema zakonskim propisima do 150 m razmaka u naseljima. Ukupnoje izgrađeno 198 hidranata na vodovodnoj mreži na podrucju općine Bizovac. Opskrba je vodom iz crpnepostaje na rijeci Dravi u krugu tvornice Belišće d.d. Prema podacima distributera vode Dvorac d.o.o. izValpova, tlak je u mreži od 3,5 do 4 bara.41


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.U Bizovačkim toplicama d.d. Bizovac izgrađena je vanjska hidrantska mreža sa 6 nadzemnih i 1podzemnim hidrantom te i 44 zidna hidranta unutarnje hidrantske mreže. Hidrantska mreža zadovoljava upogledu tlakova i količine vode za gašenje požara. Opskrba vodom hidrantske mreže u Bizovačkimtoplicama riješena je pomoću podzemnog crpilišta - bunara kapaciteta 30 l/sek iz kojega dubinska crpkapuni spremnik kapaciteta 600 m 3 . Dobava vode iz spremnika u hidrantsku mrežu je preko hidrostanice satri crpke.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Bizovac zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara, osim u naseljima Cerovac i Selci gdje nije izvedena vanjskahidrantska mreža.A.6.11. OPĆINA ČEMINACNa području općine Čeminac izvedene su vodoopskrbne mreže sljedećih naselja:- Čeminac- Novi Čeminac- Kozarac- Grabovac (stara mreža).Za sada je na distributivnom području Baranjskog vodovoda d.o.o. aktivno Crpilište Livade kodBelog Manastira što je u susjednoj jedinici lokalne samouprave. Maksimalni je kapacitet Crpilišta Livade43 l/s, a opskrbljuje pitkom vodom naselja na području grada Belog Manastira i općine KneževiVinogradi.Vodoopskrba za cijelo područje općine Čeminac, za sada, riješena je kupovinom vode odsusjednog distributera (Vodoopskrba Darda d.o.o.).Količina i pritisak vode u svim naseljima općine Čeminac, odnosno, na svim hidrantima unutarnaselja trebao bi biti dovoljan za gašenje požara prema važećim propisima.U naselju Čeminac postavljeno je 40 vanjskih hidranata u sljedećim ulicama: Ulica StjepanaRadića, Nova ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Matije Gupca, Ulica kardinala A.Stepinca, Školska ulica, Ulica A. Starčevića. U naselju Grabovac postavljeno je 19 vanjskih hidranata usljedećim ulicama: Zagorska ulica, Ulica hrvatskih branitelja, Čeminačka ulica. U naselju Kozaracpostavljeno je 63 vanjska hidranta u sljedećim ulicama: Novo naselje, Međimurska ulica, Ulica A.Starčevića, Ulica hrvatske mladeži, Ulica Damira Furdija, Ulica Matije Gupca, Ulica Stjepana Radića,Ulica Josipa bana Jelačića. U naselju Novi Čeminac postavljeno je 21 vanjskih hidranata u sljedećimulicama: Vukovarska ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica Ante Starčevića, Ulica kralja Zvonimira, BaranjskaulicaSljedeće ulice u naseljima na području općine Čeminac nisu u potpunosti pokrivene hidrantskommrežom:- Čeminac:- Kolodvorska ulica na potezu od Ulice Lj. Gaja do Ulice kardinala A. Stepinca- ulica iz Kolodvorske ulice nasuprot Školske ulice- ulica iz Nove ulice nasuprot ulice I.G. Kovačića.- Grabovac:- Dvorska ulica- Grobljanska ulica- Ulica braće Radić- Ulica I. Andrića- Nova ulica- Bistrička ulica.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Čeminac ne zadovoljava uvjete Pravilnikaza hidrantsku mrežu za gašenje požara.42


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.A.6.12. OPĆINA ČEPINVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Čepin, Čepinski Martinci,Čokadinci, Livana i Ovčara, a u ostalim naseljima Općine nije izvedena.U naseljima vanjska hidrantska mreža spojena je na gradski vodovod grada Osijeka te se napajavodom iz vodocrpilišta koje se nalazi na području grada Osijeka. Isporuka vode provodi se s jednogmjesta, pogona za proizvodnju vode Nebo pustara u Osijeku. Izlazni tlak iz pogona reguliran je u dvarežima: noćni 4,0 bara u vremenu od 00:00 do 6:00 sati i dnevni 5,0 bara u vremenu od 6:00 do 24:00sati.Većina je vanjskih hidranata podzemne izvedbe. Određeni broj podzemnih hidranata nijepropisno obilježen tako da se hidranti vrlo teško pronalaze. Ima hidranata koji su propisno obilježeni, alise ne mogu pronaći jer su prekriveni zemljom, kamenom, betonom ili nekim drugim materijalom. Kododređenog broja hidranata udaljenosti između dva hidranta veće su od propisanih 150 m.U naselju Čepin vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije izvedena u: Ulici knezaTrpimira, Ulici Andrije Kačića Miošića, Ulici Matije Gupca, Ulici Augusta Cesarca, Ulici Franje Račkogi Ulici Vladimira Nazora.U naselju Čokadinci vanjska hidrantska mreža s nadzemnim hidrantima izvedena je na glavnojulici.U naselju Čepinski Martinci vanjska hidrantska mreža s nadzemnim hidrantima izvedena je naglavnoj ulici.U naselju Livana hidranti su podzemne izvedbe, a razmak je između nekih hidranata veći odpropisanih 150 m. Kod određenog broja hidranata nedostaju oznake lokacije podzemnog hidranta. Nekisu hidranati propisno označeni, ali se hidrant ne može pronaći jer je prekriven zemljom, betonom ilinekim drugim materijalom. Vanjska hidrantska mreža izvedena je u svim ulicama osim u južnom krakuCvjetne ulice od cestovne prometnice Osijek-Đakovo do željezničke pruge. U ostalim ulicama izveden jenedovoljan broj vanjskih hidranata.U naselju Beketinci vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije izvedena.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Čepin ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.13. OPĆINA DARDAVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u sastavu vodoopskrbnog sustava općineDarda kojim su u potpunosti pokrivena sva četiri naselja: Darda, Mece, Švajcarnica i Uglješ. Vanjskahidrantska mreža izvedena je s podzemnim hidrantima. Opskrba vodom je iz crpilišta koje se nalazi napredjelu Konkološ na području općine Bilje kapaciteta 80 l/s. Vodoopskrbni sustav na području općineDarda izveden je cijevima Ø 50 mm, Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 200 mm i Ø 250 mm.Podataka o ukupnom broju izvedenih vanjskih hidranata na vodoopskrbnom sustavu nema. Kododređenog broja hidranata nedostaju oznake lokacije podzemnog hidranta. Neki su hidranti propisnooznačeni, ali se hidrant ne može pronaći jer je prekriven zemljom, betonom ili nekim drugim materijalom.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Darda ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.14. OPĆINA DONJA MOTIČINAVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u svim dužim ulicama naselja DonjaMotičina u sklopu vodoopskrbne mreže grada Našica (crpilišta Velimirovac, Toplice i izvorišta Seona),dok u drugim naseljima Općine nije izvedena.43


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Obilaskom terena u naselju Donja Motičina uočeno je 8 nadzemnih i 4 podzemna hidranta. Prematvrdnji predstavnika općine Donja Motičina u naselju Seona u Ulici Zrinskih i Frankopana izvedena jevodoopskrbna mreža koja je također spojena na vodovod grada Našice, ali u tom naselju, prilikomobilaska, nisu uočeni hidranti.Kako točnih podataka o ukupnom broju izvedenih vanjskih hidranata na vodoopskrbnom sustavunema, pretpostavlja se da je određeni broj podzemnih hidranata zatrpan zemljom, asfaltom ili nekimdrugim materijalom te se teško pronalaze jer na svim mjestima nisu propisno obilježeni.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Donja Motičina ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.15. OPĆINA DRAŽU naseljima na području Općine Draž nije izvedena vodoopskrbna mreža za snabdijevanje naseljapitkom vodom, tako da nije izvedena ni vanjska hidrantska mreža.Planovima razvoja vodoopskrbe Osječko-baranjske županije, rješenje vodoopskrbe naselja naprostoru sjeverne Baranje predviđeno je proširenjem i povezivanjem postojećih vodoopskrbnih sustava,uz uključivanje planiranog regionalnog izvorišta Topolje na području sjeverne Baranje (grad BeliManastir, te općine Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Branjina i Čeminac).Većina projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje vodoopskrbnog sustava na područjuopćine Draž s predviđenim izvorištem vode Topolje i spajanja u vodoopskrbni sustav sjeverne Baranjeizrađena je. U pojedinim naseljima izgrađena je potpuno ili djelomično (samo magistralni cjevovod)vodovodna mreža, a u nekom naseljima se planira izgradnja.Na dijelovima gdje su postavljeni cjevovodi postavljeni su i nadzemni hidranti. Radi lošeggospodarskog stanja na tom području i uopće radi teške gospodarske i financijske situacije u RepubliciHrvatskoj ne zna se rok u kojem bi moglo doći do konačne realizacije tog programa te puštanjavodoopskrbnog sustava u pogon.A.6.16. OPĆINA DRENJEU Općini Drenje vanjska hidrantska mreža nije izvedena.A.6.17. OPĆINA ĐURĐENOVACVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Beljevina, Bokšić,Đurđenovac, Gabrilovac, Klokočevci, Krčevina, Ličko Novo Selo, Našičko Novo Selo, Pribiševci,Sušine, Šaptinovci. Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije izvedena u naseljima Bokšić Lug,Lipine i Teodorovac.Vodoopskrbna mreža u sustavu u kojem je izvedena i vanjska hidrantska mreža za gašenje požara,izgrađena je cijevima presjeka Ø 3/4"; Ø 5/4"; Ø 2"; Ø 90 mm; Ø 100 mm; Ø 110 mm; Ø 150 mm i Ø250 mm od različitog materijala (PVC, alkaten, azbest-cement).Temeljem dobivenih podataka u sustavu vodoopskrbne mreže u naseljima na području općineĐurđenovac izvedeno je ukupno 179 komada vanjskih hidranata za gašenje požara, a stanje po naseljimadano je u sljedećoj tablici.44


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.TABLIČNI PRIKAZ IZVEDENE HIDRANTSKE MREŽETablica br. 20Redni broj Naziv naselja / ulice Broj hidranata1. Beljevina 57 NH2. Bokšić 6 NH3. Đurđenovac 20 NH + 12 PH4. Gabrilovac 2 NH5. Klokočevci 25 NH6. Krčevina 10 NH7. Ličko Novo Selo 3 NH8. Našičko Novo Selo 16 NH9. Pribiševci 6 PH10. Sušine 10 NH11. Šaptinovci 11 NH + 1PHIzvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Đurđenovac ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.18. OPĆINA ERDUTVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u sustavu vodoopskrbne mreže naseljaAljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut.U svim naseljima izgrađen je vlastiti vodoopskrbni sustav kako slijedi:- U naselju Aljmaš vodovodna mreža napaja se iz vodocrpilišta Dalj preko spremnika od 30 m 3 .Izvedeno je ukupno 6.150 m vodovodne mreže. Sve su alkatan cijevi promjera 20 do 100 mm.U sustavu vodoopskrbne mreže izvedena je vanjska hidrantska mreža za gašenje požara spodzemnim hidrantima. Od ukupnog broja hidranata 4 je hidranta u funkciji.- U naselju Bijelo Brdo vodovodna mreža napaja se iz vodovodne mreže grada Osijeka.Izvedeno je ukupno 27.500 m vodovodne mreže. Cijevi su PVC i alkatan promjera 50 do 200mm.U sustavu vodoopskrbne mreže izvedena je vanjska hidrantska mreža za gašenje požara spodzemnim hidrantima. Od ukupnog broja hidranata 25 je hidranata u funkciji.- U naselju Dalj izvedeno je ukupno 48.100 m vodovodne mreže od cijevi različitih dimenzija.Vodovod se snabdijeva vodom iz cijevnog bunara ∅300 mm, dubine preko 80,0 m, aizdašnost je bunara 25,0 l/sek. Crpilište se vode nalazi južno od naselja Dalj, sa zapadne straneDC519 Dalj-Borovo. Za pričuvu vode izgrađen je spremnik kapaciteta 330 m 3 .U sustavu vodoopskrbne mreže izvedena je vanjska hidrantska mreža za gašenje požara spodzemnim i nadzemnim hidrantima. Od ukupnog broja podzemnih hidranata 26 je hidranta ufunkciji. Na distributivnom cjevovodu Dalj - Erdut (dionica kroz naselje Dalj) instalirano je 25nadzemnih hidranata.- U naselju Erdut vodovodna mreža napaja se iz vodocrpilišta Dalj.Izvedeno je ukupno 20.300 m vodovodne mreže od cijevi različitih dimenzija salonit, alkatan iželjezo. Vodovodna mreža predviđena je za rekonstrukciju.U sustavu vodoopskrbne mreže izvedena je vanjska hidrantska mreža za gašenje požara spodzemnim i nadzemnim hidrantima. Od ukupnog broja podzemnih hidranata na staroj mreži5 je hidranta u funkciji. Na novoizgrađenoj mreži (2002. g.) u Novom Erdutu instalirano je25 nadzemnih hidranata. Na distributivnom cjevovodu Aljmaš - Erdut instalirano je 45nadzemnih hidranataUtvrđeno je sljedeće stanje:- veliki broj podzemnih hidranata nije obilježen pločicom na najbližem objektu ili stupcu supisanim udaljenostima, tako da se hidranti vrlo teško pronalaze- postoje hidranti koji su obilježeni pločicom za označavanje mjesta hidranta, ali se ne mogupronaći jer su pokriveni zemljom, kamenom, šljunkom, betonom ili nekim drugim materijalom45


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.- velik broj hidranata nije obilježen pločicom, a ne mogu se ni pronaći iz navedenih razloga jersu zatrpani,- veliki broj hidranata neispravan je, a pregled svih hidranata i ispiranje hidrantske mreže neprovodi se redovito, postoje podaci o funkcionalnosti vanjske hidrantske mreže i tlakovima umreži koje radi distributer vode- vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije snimljena, tako da ne postoji situacijski planvanjske hidrantske mreže s ucrtanim svim hidrantima.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Erdut ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.19. OPĆINA ERNESTINOVOVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u sva tri naselja na području općineErnestinovo.U naseljima Divoš, Ernestinovo i Laslovo vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena jeu sustavu mjesnog vodovoda koji je spojen s gradskim vodovodom grada Osijeka iz kojeg se opskrbljujevodom.Isporuka vode za cijeli sustav provodi se s jednog mjesta - pogona za proizvodnju vode Nebopustara u Osijeku (Poljski put 1). Izlazni tlak iz pogona reguliran je u dva režima: noćni 4,0 bara uvremenu od 00:00 do 6:00 i dnevni 5,0 bara od 6:00-24:00U naselju Divoš nalazi se 9 nadzemnih hidranata u Ulici Koče Popovića.U naselju Ernestinovo nalazi se 10 nadzemnih hidranata i 32 hidranta podzemne izvedbe usljedećim ulicama: Ulica Vladimira Nazora, Stadionska ulica, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica P.Smajića, Školska ulica, Frankopanska ulica, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica Matije Gupca, Ulicabana J.Jelačića, Sunčana ulica, Ulica braće Radić, Ulica I.G. Kovačića.U naselju Laslovo ima 46 nadzemnih hidranata i 2 hidranta podzemne izvedbe u sljedećimulicama: Ulica Petefi Šandora, Zadružna ulica, Ulica pobjede, Ulica Rudolfa Frančića, Vinogradska ulica,Ulica Vladimira Nazora, Kolodvorska ulica, Školska ulica, Mirna ulica, Ulica dr. Franje Tuđmana, UlicaJosipa Kozarca.Očevidom u naseljima na području općine Ernestinovo uglavnom su uočeni vanjski hidrantinadzemne izvedbe i jedan dio podzemnih hidranata koji nisu obilježeni pločicom na najbližoj građevini.Očevidom je utvrđeno da je određeni broj podzemnih hidranata u naselju Ernestinovo zatrpan zemljom,asfaltom ili nekim drugim materijalom, dok su hidranti u naselju Divoš oštećeni.Kako svi hidranti nisu obilježeni pločicom na najbližem objektu s upisanim udaljenostimapodzemnog hidranta od građevine, hidranti se vrlo teško pronalaze.Podzemne hidrante, tamo gdje se nalaze na zelenim površinama, gdje ne smetaju manipulaciji (prolazima,parkirališnim prostorima) potrebno je zamijeniti s nadzemnim hidrantima.Glede gustoće izgrađenosti i visine građevina na temelju utvrđenog stanja može se zaključiti davanjska hidrantska mreža za gašenje požara uglavnom udovoljava propisanim uvjetima glede međusobneudaljenosti između hidranata koja je u većini slučajeva manja od propisanih 150 m, odnosno 300 m.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Ernestinovo ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.20. OPĆINA FERIČANCIVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Feričanci, Valenovac iVučjak Feričanački u sklopu vodoopskrbne mreže grada Našica (crpilišta Velimirovac, Toplice i izvorištaSeona). Hidrantska mreža nije izvedena u naselju Gazije.46


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Raspored je hidrantske mreže prema zakonskim propisima do 150 m razmaka u naseljima.Vodododna mreža izgrađena je prema projektnoj dokumentaciji i pripadajućoj građevinskoj dozvoli.Nema podataka o ispitivanju vanjske hidrantske mreže.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Feričanci uglavnom zadovoljavakarakteristike Pravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara, osim u naselju Gazije gdje nije izvedenavanjska hidrantska mreža.A.6.21. OPĆINA GORJANINa području općine Gorjani hidrantska mreža izvedena je u svim naseljima Općine (Gorjani iTomašanci). Vodovodna mreža spojena je na vodoopskrbni sustav Ðakovo i sastoji se od zahvatapodzemne vode na tri crpilišta (Trslana, Pašin bunar i Bazen), tlačnih ili hidroforskih stanica tetransportne i distribucijske vodovodne mreže.TABLIČNI PRIKAZ IZVEDENE HIDRANTSKE MREŽETablica br. 21RED.BR. NAZIV NASELJAUKUPNA KOLIČINA VANJSKIHHIDRANATA (komada)1.2.GorjaniTomašanci1311SVEUKUPNO:24 komadaIzvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Gorjani ne zadovoljava uvjete Pravilnikaza hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.22. OPĆINA JAGODNJAKU općini Jagodnjak kroz naselje Jagodnjak prošao je lokalni cjevovod, lijevom stranom glavneulice i u dijelu sporednih ulica, tako da na tim mjestima postoje vanjski hidranti.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Jagodnjak ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADINa području Općine Kneževi Vinogradi izvedene su vodoopskrbne mreže sljedećih naselja:- Kneževi Vinogradi, Karanac i Ciglana (stare mreže)- Kamenac, Kotlina, Suza, ZmajevacBaranjski vodovod d.o.o. nema geodetske snimke izvedenog stanja za stare mreže naseljaKneževi Vinogradi, Karanac i Ciglana jer pri preuzimanju istih od jedinice lokalne samouprave nisu dobilidokumentaciju neophodnu za upravljanje.Za sada je aktivno Crpilište Livade kod Belog Manastira što je u susjednoj jedinici lokalnesamouprave i na toj se lokaciji skladište i doziraju u sirovu vodu kemikalije za dezinfekciju. Maksimalnije kapacitet Crpilišta Livade 43 l/s, a opskrbljuje pitkom vodom naselja na području grada BelogManastira i općine Kneževi Vinogradi.Količina i pritisak vode u svim naseljima općine Kneževi Vinogradi, odnosno, na svim hidrantimaunutar naselja trebao bi biti dovolja za gašenje požara prema važećim propisima.U naselju Kamenac postavljeno je 140 vanjskih hidranata u Glavnoj ulici.U naselju Karanačka pustara postavljeno je 2 vanjska hidranta.U naselju Karanac postavljeno je 13 vanjskih hidranata u Kolodvorskoj ulici.47


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.U naselju Kotlina postavljeno je 33 vanjska hidranta u sljedećim ulicama: Glavna ulica, UlicaDoza Đerda, Ulica Petefi Šandora, Put 223, Put 513.U naselju Suza postavljeno je 30 vanjskih hidranata u sljedećim ulicama: Ulica maršala Tita,Ulica Ač. Gedeona, Ulica Petefi Šandora, Ulica Košut Lajoša, Željeznička ulica.U naselju Zmajevac postavljen je 91 vanjski hidrant u sljedećim ulicama: Ulica maršala Tita,Ulica maršala Tita - I surduk, Ulica maršala Tita - II surduk, Ulica Rok, Sportska ulica, Rajna ulica, Ulica1. maja, Ulica mala Rajna, Željeznička ulica, Ulica A. Endre, Ulica J. Atile, Dunavska mala ulica,Dunavska ulica, Ulica Petefi Šandora, Vašarište, Vašarište - odvojakPrema podacima iz stare Procjene ugroženosti od požara iz 2003. godine u naselju KneževiVinogradi izvedeno je ukupno 43 vanjska hidranta, a u naselju Karanac 31 vanjski hidrant, od čega samonekoliko hidranta nadzemne izvedbe, a najveći je broj hidranata podzemne izvedbe.U naseljima na području općine Kneževi Vinogradi uglavnom su vanjski hidranti nadzemneizvedbe i jedan dio podzemnih hidranata koji su obilježeni pločicom. Kako svi hidranti nisu obilježenipločicom na metalnoj šipki kod samog hidranta, niti pločicom na najbližem objektu s upisanimudaljenostima podzemnog hidranta od građevine, hidranti se vrlo teško pronalaze, a pretpostavlja se da jeodređeni broj hidranata zatrpan zemljom, asfaltom ili nekim drugim materijalom.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Kneževi Vinogradi ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.24. OPĆINA KOŠKAVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Breznica Našička, Koška,Niza, Normanci, Ordanja i Topoline. Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije izvedena unaseljima Andrijevac, Ledenik, Branimirovac i Subotički Lug.U naselju Koška postavljeno je 56 vanjskih hidranata.U naselju Našička Breznica postavljeno je 27 vanjskih hidranata.U naselju Niza postavljeno je 28 vanjskih hidranata.U naselju Normanci postavljeno je 12 vanjskih hidranata.U naselju Topoline postavljeno je 10 vanjskih hidranata.U naselju Ordanja postavljeno je 12 vanjskih hidranata.Opskrba je vodom iz crpne postaje na rijeci Dravi u krugu tvornice Belišće d.d. Prema podacimadistributera vode Dvorac d.o.o. iz Valpova tlak je u mreži od 3,5 do 4 bara.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Koška ne zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠU općini Levanjska Varoš vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljimaBreznica Đakovačka i Levanjska Varoš. Naselja Borojevci, Čenkovo, Majar, Milinac, Musić, Ovčara,Paučje, Ratkov Dol i Slobodna Vlast nemaju izgrađenu hidrantsku mrežu.U naselju Levanjska Varoš izvedeno je 4 vanjska hidranta.U naselju Đakovačka Breznica izvedena su 3 vanjska hidranta.Vodovodna mreža spojena je na vodoopskrbni sustav Ðakovo i sastoji se od zahvata podzemnevode na tri crpilišta (Trslana, Pašin bunar i Bazen), tlaènih ili hidroforskih stanica te transportne idistribucijske vodovodne mreže.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Levanjska Varoš ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.48


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.A.6.26. OPĆINA MAGADENOVACVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u svim naseljima na području općineMagadenovac.U naseljima Beničanci, Lacići, Kućanci, Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci vanjskahidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u sustavu mjesnog vodovoda koji je spojen s vodovodnimsustavom grada Donjeg Miholjca iz kojeg se opskrbljuje vodom.Isporuka vode za cijeli sustav provodi se iz jednog mjesta - pogona za proizvodnju vode uDonjem Miholjcu.Izlazni tlak iz pogona reguliran je u na 4,0 bara s mogućnosti povećanja tlaka ako se za to ukažepotreba.U naselju Beničanci ima 21 nadzemni hidrant u sljedećim ulicama: Ulica Ive Lole Ribara,odvojak Ulice Ive Lole Ribara, Ulica braće Radić, odvojak Ulice braće Radić, Ulica Nikole Šubića-Zrinskog, Ulica kralja Tomislava, Ulica Vladimira Nazora.U naselju Kučanci nalazi se 40 nadzemnih hidranata u sljedećim ulicama: Ulica kralja Zvonimira,odvojak Ulice kralja Zvonimira prema nogometnom igralištu, odvojak Ulice kralja Zvonimira, UlicaMatije Gupca, Ulica Stjepana Radića.U naselju Lacići nalazi se 12 nadzemnih hidranata u sljedećim ulicama: Ulica Vladimira Nazora,Ulica Pavla Radića, Ulica Andrije Kačića, Ulica Ivana Krajačića.U naselju Magadenovac nalazi se 7 nadzemnih hidranata u sljedećim ulicama: Školska ulica,Glavna ulica, Golinska ulica.U naselju Malinovac nalazi se 7 nadzemnih hidranata u Ulici braće Radić.U naselju Šljivoševci 17 nadzemnih hidranata nalazi se u Ulici Vladimira Nazora.Glede gustoće izgrađenosti i visine građevina na temelju utvrđenog stanja može se zaključiti davanjska hidrantska mreža za gašenje požara u naseljima Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenovac,Malinovac i Šljivoševci udovoljava propisanim uvjetima glede međusobne udaljenosti među hidrantimakoja je manja od propisanih 150 m, odnosno 300 m.Tlakovi i količine vode u vodovodnoj mreži zadovoljavaju količinama potrebnim za zaštitunaseljenih mjesta hidrantskom mrežom za gašenje požara od 600 l/min.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Magadenovac zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.27. OPĆINA MARIJANCIVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Brezovica, Čamagajevci,Črnkovci, Kunišinci, Marijanci, Marjanski Ivanovci. Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naselju Bočkinci.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u sustavu mjesnog vodovoda koji jespojen s vodovodnim sustavom grada Donjeg Miholjca iz kojeg se opskrbljuje vodom.Isporuka vode za cijeli sustav provodi se s jednog mjesta - pogona za proizvodnju vode u DonjemMiholjcu.Izlazni tlak iz pogona reguliran je u na 4,0 bara s mogućnosti povećanja tlaka ako se za to ukažepotreba.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Marijanci ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.49


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.A.6.28. OPĆINA PETLOVACU općini Petlovac naselja Baranjsko Petrovo Selo, Luč, Petlovac, Sudaraž, Širine, Torjanci iZeleno Polje nemaju izgrađenu hidrantsku mrežu dok naselja Novi Bezdan i Novo Nevesinje imajuizgrađene hidrantske mreže za gašenje požara koje se napajaju iz zasebnih arteških bunara.Hidrantska mreža u naselju Novi Bezdan napaja se iz arteškog bunara dubine 25 m iz kojeg sepuni spremnik volumena 7.000 l. Hidrantska mreža izvedena je čeličnim cijevima ∅ 100 mm. Izgrađenoje 11 podzemnih hidranata. Pristup je hidrantima slobodan, ali nedostaju pločice s oznakama položaja.Tlak i količina vode na hidrantima ne udovoljava propisanim potrebama.Hidrantska mreža u naselju Novo Nevesinje napaja se iz arteškog bunara dubine 58 m iz kojeg sepuni spremnik volumena 2.500 l. Hidrantska mreža izvedena je čeličnim cijevima ∅ 100 mm. Izgrađenoje 5 podzemnih hidranata koji nisu standardne izvedbe te nedostaju pločice s oznakom položaja. Tlak ikoličina vode na hidrantima ne udovoljava propisanim potrebama.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Petlovac ne zadovoljava uvjete Pravilnikaza hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.29. OPĆINA PETRIJEVCIVanjska hidrantska mreža izvedena je u nasljima Petrijevci i Satnica i pokriva cijela naselja.Hidrantska mreža u naselju Petrijevci izvedena je cjevovodom DN 90-225 (nadzemni hidranti DN80 - 33 komada i podzemni hidranti DN 80 - 43 komada).U naselju Satnica hidrantska mreža izvedena je cjevovodom DN 90-160 (nadzemni hidranti DN80 - 11 komada i podzemni hidranti DN 80 - 7 komada).Vodoopskrbna mreža naselja Petrijevci i Satnica snabdijeva se iz vodocrpilišta Jarčevac.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Petrijevci zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.30. OPĆINA PODGORAČOpćina Podgorač izgrađuje vodoopskrbni sustav, a trenutno samo dva naselja (Stipanovci iKelešinka) imaju riješeno pitanje vodoopskrbnog sustava dok se ostala naselja opskrbljuju iz vlastitihbunara. Za sustav vodoopskrbe zadužano je poduzeće Našički vodovod d.o.o. Društvo ne posjedujedetaljnu dokumentaciju izvedenog stanja hidrantske mreže u naseljima Stipanovci i Kelešinka.Hidrantska mreža napaja se iz vodoopskrbne mreže grada Našica (crpilište Velimirovac tekaptaže Seona i Gornja Motičina).PRIKAZ IZGRAĐENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽETablica br. 22UKUPNA KOLIČINARED.VANJSKIH HIDRANATANAZIV NASELJABR.(komada)1.2.StipanovciKelešinka73SVEUKUPNO:10 komadaSnimanjem stanja na terenu uočeni su samo vidljivi podzemni hidranti. Podzemni hidranti nisupropisno obilježeni tako da se hidranti vrlo teško pronalaze, a neki se ne mogu pronaći, jer su pokrivenizemljom, kamenom, šljunkom, betonom ili nekim drugim materijalom. Pregled hidranata i ispiranjehidrantske mreže ne vrši se redovito, te stoga nema podataka o funkcionalnosti vanjske hidrantske mrežeza gašenje požara. Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije snimljena, tako da se ne raspolažepodacima o izvedenoj hidrantskoj mreži i svim hidrantima na njoj.50


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Podgorač ne zadovoljava uvjete Pravilnikaza hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINAU općini Podravska Moslavina vanjska hidrantska mreža nije izvedena.A.6.32. OPĆINA POPOVACU općini Popovac nema izgrađene hidrantske mreže, osim u naselju Kneževo u kojeme jeizgrađena vanjska hidrantska mreža koja nije u funkciji.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Popovac ne zadovoljava uvjete Pravilnikaza hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.33. OPĆINA PUNITOVCIVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Josipovac Punitovački,Jurjevac Punitovački i Punitovci. Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije izvedena u naseljuKrndija.Vodovodna mreža spojena je na vodoopskrbni sustav Ðakovo i sastoji se od zahvata podzemnevode na tri crpilišta (Trslana, Pašin bunar i Bazen), tlačnih ili hidroforskih stanica te transportne idistribucijske vodovodne mreže.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Punitovci ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKAVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Satnica Đakovačka iGašinci.Vodovodna mreža spojena je na vodoopskrbni sustav Ðakovo i sastoji se od zahvata podzemnevode na tri crpilišta (Trslana, Pašin bunar i Bazen), tlačnih ili hidroforskih stanica te transportne idistribucijske vodovodne mreže.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Punitovci ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.35. OPĆINA SEMELJCINa području općine Semeljci hidrantska mreža izvedena je u svim naseljima.51


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.PRIKAZ IZGRAĐENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽETablica br. 23UKUPNA KOLIČINARED.VANJSKIH HIDRANATANAZIV NASELJABR.(komada)1.2.3.4.5.SemeljciKešinciVrbicaMrzovićKoritna1556712SVEUKUPNO:45 komadaIzvedena vanjska hidrantska mreža na području Općine Semeljci ne zadovoljava uvjete Pravilnikaza hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.36. OPĆINA STRIZIVOJNAU općini Strizivojna hidrantska mreža izvedena je u naselju Strizivojna gdje je postavljeno 15nadzemnih hidranata u Ulici kralja Tomislava i Ulici braće Radić.Napajanje je hidrantske mreže u Ulici braće Radića putem distributivnog vodovoda iz općineVrpolje. Napajanje je hidrantske mreže u Ulici kralja Tomislava putem distributivnog vodovoda izvodocrpilišta grada Đakovo.Vodovodna mreža spojena je na vodoopskrbni sustav Ðakovo i sastoji se od zahvata podzemnevode na tri crpilišta (Trslana, Pašin bunar i Bazen), tlačnih ili hidroforskih stanica te transportne idistribucijske vodovodne mreže.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Strizivojna ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.37. OPĆINA ŠODOLOVCIVanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Petrova Slatina, Ada, Palačai Silaš, dok u naseljima Šodolovci, Koprivna i Paulin Dvor nije izvedena.PRIKAZ IZGRAĐENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽETablica br. 24UKUPNA KOLIČINARED.VANJSKIH HIDRANATANAZIV NASELJABR.(komada)1.2.3.4.AdaPalačaPetrova SlatinaSilaš46521SVEUKUPNO:36 komadaIzvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Šodolovci ne zadovoljava uvjetePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.38. OPĆINA TRNAVAU općini Trnava vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Trnava,Lapovci, Dragotin i Svetoblažje.Naselja Hrkanovci Đakovački i Kondrić nemaju hidrantsku mrežu.52


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.6.Vodovodna mreža spojena je na vodoopskrbni sustav Ðakovo i sastoji se od zahvata podzemnevode na tri crpilišta (Trslana, Pašin bunar i Bazen), tlačnih ili hidroforskih stanica te transportne idistribucijske vodovodne mreže.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Trnava ne zadovoljava karakteristikePravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.39. OPĆINA VILJEVOU općini Viljevo vanjska hidrantska mreža nije izvedena.A.6.40. OPĆINA VIŠKOVCINa području općine Viškovci hidrantska mreža izvedena je u svim naseljima.PRIKAZ IZGRAĐENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽETablica br. 25UKUPNA KOLIČINARED.VANJSKIH HIDRANATANAZIV NASELJABR.(komada)1.2.3.ViškovciForkuševciVučevci2733SVEUKUPNO:33 komadaIzvedena vanjska hidrantska mreža na području općine Viškovci ne zadovoljava uvjete Pravilnikaza hidrantsku mrežu za gašenje požara.A.6.41. OPĆINA VLADISLAVCIU općini Vladislavci vanjska hidrantska mreža nije izvedena.A.6.42. OPĆINA VUKAU općini Vuka vanjska hidrantska mreža nije izvedena.53


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.A.7. PREGLED PLINOVODA, NAFTOVODA I DRUGIH GLAVNIH INSTALACIJA ZATRANSPORT ZAPALJIVIH I OPASNIH TVARIA.7.1. Plinska mrežaPlinoopskrbni sustav u cjelini možemo podijeliti na dva sustava: sustav veledistribucije i sustavdistribucije prirodnog plina.Sustav veledistribucije pokriva teritorij cijele države, a na području Osječko-baranjske županijebogato je razvijen, ali ne i završen. Tlak je u veledistribucijskim plinovodima 50 bara i po pravcimapovezuje otpremne plinske stanice, skladišta plina i mjerno redukcijske stanice (MRS-e). Mjernoredukcijske stanice predstavljaju mjesta povezivanja veledistribucijskog i magistralnog plinovoda,odnosno, povezuju veledistributera i potrošača te su na taj način i izvorište svake distribucijske mreže.Radni je tlak u magistralnim plinovodima 20-50 bara, odnosno, u većini slučajeva do 40 bara sizuzetkom kaptažnog plinovoda Beničanci-Belišće DN 500 (20”) u kojem je radni tlak 2,2 bara, amaksimalni tlak 20 bara.Veledistribucijski plinovodi s karakteristikama su vidljivi iz sljedeće tablice:VELEDISTRIBUCIJSKI PLINOVODITablica br. 26PROMJERMAX.KLASIFIKAC.PLINOVODA RADNI TLAKNAZIV PLINOVODA PLINOVODAmm inch (bara)Budrovac - D. Miholjac magistralni 450 18 50Beničanci - Sl. Brod magistralni 150 6 50D. Miholjac - Osijek magistralni 300 12 50D. Miholjac – Sl. Brod magistralni 300 12 50Beničanci - Belišće regionalni 500 20 50D. Miholjac - CPS Bokšić regionalni 350 14 50Beničanci – Belišće regionalni 300 12 12Beničanci – Našice regionalni 150 6 50Strizivojna – Ðakovo regionalni 250 10 50Obod – Koška spojni 100 4 50Velimirovac – Čačinci spojni 100 4 50CPS-Bokšić – Beničanci tehnološki 300 12 50Sl. Brod – Vinkovci magistralni 300 12 50Slobodnica – Donji Miholjac magistralni 800 30 50Izvor podataka: PLINACRO d.o.o. ZagrebNa plinovodima su sljedeće mjerno-redukcijske stanice:MJERNO-REDUKCIJSKE STANICEMJERNOREDUKCIJSKASTANICAOSIJEK 1Tablica br. 27NAZIVNI IZLAZNIPOTROŠAČMJERNEKAPACITET TLAKIZRAVNILINIJEDISTRIBUTERm3/sat (bara)POTROŠAČNAPOMENE1 42500 16TE-TOREZERVNA(Termoelektranatoplana)LINIJA2 42500 16 TE-TO3 6400 3 TE-TOukupno 489004 6400 3 HEP OSIJEK5 6400 3 HEP OSIJEKukupno 128006 2600 6 HEP SARVAŠ54


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.Nastavak tablice br. 271 10000 3 HEP2 6400 3OSIJEK 2ukupno 16400 NE RADI1 10000 HEP2 6400 3 HEP GRADukupno 16400 31 7500 2 BEL BELIŠĆE2 19500 2 BEL BELIŠĆEBELIŠĆE3 2600 2 HEP VALPOVOukupno 29600D. MIHOLJAC 1 4000 3 HEP1 4000 3 HEPMAGADENOVAC 2 4000 3 V.S. FARMABIZOVAC 1 1000 3 DVORAC1 33000 6 Đ.VODOVODĐAKOVO2 7000 6 Đ.VODOVODukupno 40000KOŠKA 1 1600 3 HEPMARIJANCI 1 1600 3 HEPNAŠICE 3 4000 3 HEPNAŠICECEMENT 1 16000 3 NAŠICECEMENTĐURĐENOVAC 1 4000 3 PLINODOMBOKŠIĆ 2 1600 3 PLINODOMFERIČANCI 1 4000 3 HEPSTRIZIVOJNA 2 4000 6 Đ.VODOVODVILJEVO 1 1000 3 HEPBELI MANASTIR 1 3 HEPIzvor podataka: PLINACRO d.o.o. ZagrebTako izgrađen sustav pokriva veći dio Županije. Iz podataka o MRS-ama vidljivo je da se plindistribuira izravnim potrošačima te drugim potrošačima posredno preko distributera.Distribucijske su mreže srednjetlačne (P=1-4 bara), a uključuju i dva pravca višeg tlaka: dionicaOsijek-Sarvaš te visokotlačni rasplet u Ðakovu tlaka u vodu P=6 bara.MRS-om se u Osijeku opskrbljuju grad Osijek, općina Antunovac, općina Čepin i općinaErnestinovo.Na MRS-u u Belišću priključene su mreže grada Valpova i grada Belišća.Na MRS-u u Donjem Miholjcu priključene su mreže grada Donjeg Miholjca.Na MRS-u u Magadenovcu priključene su mreže naselja u općini Magadenovac.Na MRS-u u Bizovcu priključene su mreže naselja grada Valpova, općine Bizovac, općine Koškai općine Petrijevci.Na MRS-u u Ðakovu priključene su mreže grada Đakova, općina Gorjani, općina Punitovci,općina Semeljci, općina Šodolovci i općina Viškovci.Na MRS-u u Koški priključene su mreže naselja grada Valpova i općine Koška.Na MRS-u u Marijancima priključene su mreže naselja grada Belišća i općina Marijanci.Na MRS-u u Našicama priključene su mreže naselja grada Našice i općine Podgorač.Na MRS-u Našice/cementara priključeno je i naselje Gradac Našički.Na MRS-u u Ðurđenovcu priključene su mreže naselja općine Ðurđenovac i općine Feričanci.Na MRS-u u Bokšiću priključene su mreže naselja općine Đurđenovac.Na MRS-u Feričanci priključene su mreže naselja općine Feričanci.Na MRS-u u Strizivojni priključeno je naselje Strizivojna te naselja u istočnom dijelu Brodskoposavskežupanije.Na MRS-u u Viljevu priključene su mreže naselja u općini Podravska Moslavina i općini Viljevo.Na MRS-u u Belom Manastiru priključene su mreže naselja grada Belog Manastira, općineČeminac, općine Darda, općine Kneževi Vinogradi i općine Popovac.U nastavku se daje osvrt na plinske mreže po jedinicama lokalne samouprave na način kako jeista obrađena u procjenama ugroženosti općina odnosno gradova, a podaci su dorađeni za potrebe izradeove procjene.55


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.A.7.1.1. GRAD BELI MANASTIRNa području grada Belog Manastira izgrađena je plinska mreža u naseljima Beli Manastir,Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.A.7.1.2. GRAD BELIŠĆENa području grada Belišća smještena je MRS-a u Belišću od koje se razvodi srednjetlačna plinskamreža po naseljima (Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci i Vinogradci),radnog tlaka 3 bara.Na području općine Marijanci u Marijancima nalazi se MRS-a iz koje se razvodi srednjetlačnaplinska mreža do naselja Veliškovci s južne strane i naselja Tiborjanci.A.7.1.3. GRAD DONJI MIHOLJACU naseljima na području grada Donjeg Miholjca (Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč,Podgajci Podravski, Rakitovica, Radikovci i Sveti Ðurađ) izgrađeni su srednjetlačni distributivniplinovodi s čeličnim i PE-HD cijevima različitog presjeka, a maksimalni radni tlak u plinovodima je 3,0bara.Svi čelični plinovodi imaju katodnu zaštitu. U sustavu plinovoda nalazi se mjerno-regulacijskičvor Donji Miholjac i mjerno-regulacijska stanica Donji Miholjac instaliranog kapaciteta od 1.000 m 3 /satplina.A.7.1.4. GRAD ĐAKOVONa području grada Đakova izgrađena je jedna mjernoredukcijska stanica na magistralnomplinovodu od koje se provodi razvod lokalnim plinovodima do krajnjeg potrošača. Lokalni su plinovodina visokom, srednjem i niskom tlaku. Na području grada Đakova izgrađena je plinska mreža u naseljimaĐakovo, Đakovački Selci, Ivanovci Gorjanski, Kuševac, Piškorevci i Široko Polje.A.7.1.5. GRAD NAŠICEPreko područja grada Našica prelaze dvije trase magistralnog plinovoda, izgrađene su dvijemjernoredukcijske stanice. Na području grada Našice izgrađena je plinska mreža u naseljima Našice,Brezik Našički, Gradac Našički, Jelisavac, Lađanska, Lila, Martin, Našički Markovac, Ribnjak,Velimirovac, Vukojevci i Zoljan.A.7.1.6. GRAD OSIJEKNa područje grada Osijeka prirodni plin doprema se magistralnim plinovodom Donji Miholjac -Osijek DN 300, a ukupna dužina izgrađenog magistralnog plinovoda na području grada Osijeka iznosi16,700 km.Plinovod je izveden čeličnim cijevima promjera 300 mm (12”), maksimalni je radni tlak uplinovodu 50 bara, a medij je u cijevima prirodni plin u kojem ima 95% metana.Na području grada Osijeka izgrađene su tri mjerno-redukcijske stanice i jedna blokadnoispuhivačka stanica (Višnjevac IS 3) u kojima su ugrađeni ručni zaporni ventili tako da se u slučaju bilokakve nezgode dovod plina može prekinuti.56


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.Mjerno-redukcijske stanice (MRS) smještene su uz južnu obilaznicu kako slijedi:- MRS 3 kod cestovne petlje južne obilaznice i Ulice sv.L.B.Mandića- MRS 2 kod raskrižja južne obilaznice i Tenjske ceste- MRS 1 u ograđenom krugu Termoelektrane-Toplane na Zelenom poljuBlokadno ispuhivačka stanica Višnjevac IS 3 izgrađena je s južne strane neposredno uz južnuobilaznicu, južno od naselja Višnjevac.Od mjerno-redukcijskih stanica visokotlačnog magistralnog plinovoda prema naseljima izgrađenisu srednjetlačni glavni distributivni plinovodi raznih promjera cijevi (6”, 8”, 10” i 12”), a nadalje seprema potrebi smanjuje presjek cijevi plinovoda na 4” i 2”. Maksimalni je radni tlak u tim plinovodima 3bara.Na glavnim distributivnim plinovodima postavljeni su ventili za mogućnost razdvajanja zonadjelovanja MRS-a i to:- jedan ventil na plinovodu ∅ 8” u Industrijskoj četvrti koji razdvaja zonu djelovanje MRS-e III iMRS-e II;- jedan ventil na plinovodu ∅ 6” i jedan na plinovodu ∅ 8” u naselju Jug II koji razdvajaju zonedjelovanja MRS-e II i MRS-e I.Na području grada Osijeka izgrađena je plinska mreža u naseljima Osijeka, Brijesta, Briješća,Josipovca, Nemetina, Podravlja, Sarvaša, Tenje, Tvrđavice i Višnjevca.Na području grada Osijeka izgrađeno je ukupno 43 distributivno-redukcijske stanice u kojimapostoji mogućnost zatvaranja dovoda plina u pojedinim dijelovima grada, odnosno, naselja.U slučaju nezgode postavljeni su u pojedinim ulicama i za mogućnost zatvaranja dotoka plinazaporni ručni ventili na početku dugačkih ulica ili dijelova naselja. U tu svrhu postavljeno je 619 ventilana području samog grada Osijeka. Glavni je razvod plina srednjetlačnom plinskom mrežom cijevimapromjera 6”, tlak je u mreži 3 bara, a redukcije su izvedene na niskotlačnu plinsku mrežu tlaka 0,75 bara.Za naselje Sarvaš ulazni tlak u MRS-u je 10 bara, a potom se po naselju obavlja razvod plinasrednjetlačnom plinskom mrežom od 3 bara s redukcijom na niskotlačnu plinsku mrežu tlaka 0,75 bara.A.7.1.7. GRAD VALPOVOPodručje grada Valpova opskrbljuje se plinom dijelom iz mjerno-redukcijske stanice u Belišću, adijelom iz mjerno-redukcijske stanice smještene u jugoistočnom dijelu grada. Plinificirana su sva naseljas područja grada: Valpovo, Harkanovci, Ivanovci, Ladimirevci, Marjančaci, Nard, Šag i Zelčin. Mreža jedistributivna s radnim tlakom u mreži od 1 do 3 bara.A.7.1.8. OPĆINA ANTUNOVACNa području općine Antunovac izgrađena je plinska mreža u oba naselja Općine (Antunovac iIvanovac).Visokotlačni plinovod na području općine Antunovac opskrbljuje se prirodnim plinom iz mjernoredukcijskestanice izgrađene na području grada Osijeka uz južnu obilaznicu u blizini benzinske postaje uUlici svetog Leopolda Bogdana Mandića. U sustavu visokotlačne distributivne plinske mreže, napodručju općine Antunovac nisu izvedene mjerno-redukcijske stanice.Za slučaje nezgode prije ulaza u naselje na početku većeg broja ulica u naseljima postavljeni suručni zaporni ventili koji omogućuju zatvaranje dotoka prirodnog plina. U naselju Antunovac ima 10zapornih ventila, a u naselju Ivanovac 7. Radni tlak u visokotlačnoj plinskoj mreži iznosi 3,0 bara, aredukcije na ulazu u građevine izvedene su na niskotlačnu plinsku mrežu radnog tlaka 0,22 bara.57


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.A.7.1.9. OPĆINA BILJENa području općine Bilje izgrađena je plinska mreža u naseljima Bilje, Vardarac i Kopačevo.A.7.1.10. OPĆINA BIZOVACMagistralni plinovod prolazi sjeveroistočnim dijelom općine Bizovac, a opskrba naselja provodise iz mjerno redukcijske stanice smještene na području grada Valpova na udaljenosti 1,39 km od graniceopćine Bizovac.Promjer je cijevi magistralnog plinovoda 12" (300 mm), maksimalni je radni tlak u plinovodu 50bara. Zaporni ventil nalazi se na lokaciji spomenute mjerno-redukcijske stanice, tako da se u slučaju bilokakve nezgode dovod plina može prekinuti. Na području općine Bizovac nema zapornih ventila za prekiddotoka plina na magistralnom plinovodu.Od mjerno-redukcijske postaje prema naselju Bizovac izveden je lokalni distribucijski plinovodplastičnim cijevima ∅ 160 mm, a razvod kroz naselja na području općine Bizovac plastičnim cijevimaraznih promjera. Izvedena je srednjetlačna plinska mreža s radnim tlakom 3 bara.Na području općine Bizovac izgrađena je plinska mreža u naseljima Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački,Habjanovci, Novaki Bizovački i Samatovci. Nisu plinificirana dva najmanja naselja, Cerovac i Selci.A.7.1.11. OPĆINA ČEMINACNa području općine Čeminac provedena je plinifikacija u naseljima Čeminac, Kozarac i NoviČeminac.HEP-Plin d.o.o. Osijek obavlja poslove distribucije plina, uz ustrojeno dežurstvo 24 sata na dan.Za slučaje nezgode prije ulaza u naselje na početku većeg broja ulica u naseljima postavljeni suručni zaporni ventili za mogućnost zatvaranja dotoka prirodnog plina.Radni tlak u visokotlačnoj plinskoj mreži iznosi 3,0 bara, a redukcije na ulazu u građevineizvedene su na niskotlačnu plinsku mrežu radnog tlaka od 0,22 bara.A.7.1.12. OPĆINA ČEPINNa području općine Čepin provedena je plinifikacija u naseljima Čepin i Livana.Na području općine Čepin prirodni plin doprema se iz MRS-e III koja je smještena uz raskrižjecestovne južne obilaznice i Ulice svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku koja je vezana namagistralni plinovod Donji Miholjac-Osijek DN 300. Od MRS-e III prema općini Čepin plin se dopremacijevima presjeka 8”.Na području općine Čepin izgrađena je jedna distributivno-redukcijska stanica. Za zatvaranjadotoka plina u slučajevima nezgode, u pojedinim ulicama postavljeni su zaporni ručni ventili na početkuulice, naselja ili dijela naselja. U tu svrhu ugrađeno je ukupno 20 ventila.Glavni razvod plina je u srednjetlačnoj plinskoj mreži od 3 bara, a redukcije su izvedene naniskotlačnu plinsku mrežu tlaka od 0,75 bara.A.7.1.13. OPĆINA DARDANa području općine Darda provedena je plinifikacija u naseljima Darda, Mece i Uglješ.58


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.A.7.1.14. OPĆINA DONJA MOTIČINANa području općine Donja Motičina nije izgrađena plinska mreža.A.7.1.15. OPĆINA DRAŽNa području općine Draž provedena je plinifikacija u naselju Topolje.A.7.1.16. OPĆINA DRENJENa području općine Drenje nije izgrađena plinska mreža.A.7.1.17. OPĆINA ĐURĐENOVACPreko područja općine Đurđenovac prelaze:- magistralni plinovod Beničanci-Našice DN 150 (6"),- magistralni plinovod Slobodnica-Donji Miholjac DN 800 (30")- regionalni plinovod Donji Miholjac-CPS Bokšić DN 350 (14")- regionalni plinovod Beničanci-Koška DN 100 (4" obod Koška)- plinovod Velimirovac-Čačinci DN 150 (6") u većem dijelu, a pri kraju DN 100 (4")Plinovod je izveden čeličnim cijevima, maksimalni je radni tlak u plinovodu 50 bara, a medij je ucijevima prirodni plin u kojem ima 95% metana.Na području općine Đurđenovac izveden je plinski čvor Klokočevci i centralna plinska stanica(skladište plina) Bokšić od koje se razvodi srednjetlačna plinska mreža po cijelom području općine, aradni tlak u cijeloj dužini od 101,5 km iznosi 3,0 bara. Mjerno redukcijska stanica Bokšić u krugu CPSBokšić ima instaliran kapacitet od 1.600 m 3 /sat plina.Na području općine Đurđenovac provedena je plinifikacija u naseljima Đurđenovac, Klokočevci,Ličko Novo Selo, Lipine, Našičko Novo Selo, Pribiševci, Sušine, Šaptinovci i Teodorovac.Za slučajeve nezgode prije ulaza u naselje i na početku svih ulica u naseljima postavljeni su ručnizaporni ventili za mogućnost zatvaranja dotoka prirodnog plina.U naselju Đurđenovac u sustavu srednjetlačne distributivne plinske mreže izvedena je centralnaplinska stanica s mjerno-redukcijskom stanicom instaliranog kapaciteta 1.600 m 3 /sat plina. Redukcije naulazu u građevine neposrednog potrošača izvedene su na niskotlačnu plinsku mrežu radnog tlaka od 0,75bara.A.7.1.18. OPĆINA ERDUTNa području općine Erdut postoji izgrađena plinska mreža, ali nije puštena u rad radi neriješenihpravnih odnosa.A.7.1.19. OPĆINA ERNESTINOVONa području općine Ernestinovo provedena je plinifikacija u naseljima Ernestinovo, Divoš iLaslovo.Za slučajeve nezgode prije ulaza u naselje na početku većeg broja ulica u naseljima postavljeni suručni zaporni ventili za mogućnost zatvaranja dotoka prirodnog plina.59


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.Radni tlak u visokotlačnoj plinskoj mreži iznosi 3,0 bara, a redukcije na ulazu u građevineizvedene su na niskotlačnu plinsku mrežu radnog tlaka od 0,22 bara.A.7.1.20. OPĆINA FERIČANCINa području općine Feričanci prirodni plin doprema se magistralnim plinovodom Đurđenovac-Orahovica presjeka 160 mm, radnog tlaka 40,0 bara.U naselju Feričanci izgrađena je jedna mjerno-regulacijska stanica na srednjetlačnoj mreži stlakom od 3 bara. Plinska mreža izgrađena je u naseljima Feričanci, Valenovac i Vučjak Feričanački. Zaslučajeve nezgode u pojedinim ulicama postavljeni su zaporni ručni ventili na početku pojedinih ulica ilidijelova naselja čime se omogućuje zatvaranja dotoka plina. U tu svrhu ugrađeno je ukupno 12 ventila.Glavni je razvod plina srednjetlačnom plinskom mrežom radnog tlaka od 3,0 bara, a redukcije suizvedene na niskotlačnu plinsku mrežu tlaka 0,75 bara.A.7.1.21. OPĆINA GORJANINa području općine Gorjani provedena je plinifikacija u naselju Tomašanci.A.7.1.22. OPĆINA JAGODNJAKNa području općine Jagodnjak nije izgrađena plinska mreža.A.7.1.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADINa području općine Kneževi Vinogradi provedena je plinifikacija u naseljima Kneževi Vinogradi,Karanac, Kamenac i Zmajevac.A.7.1.24. OPĆINA KOŠKAOpskrba općine Koška je iz mjerno redukcijske stanice smještene u Koški u Ulici Josipa Kozarca,do koje se plin doprema magistralnim plinovodom iz smjera općine Đurđenovac.Na području općine Koška provedena je plinifikacija u naseljima Koška, Breznica Našička, LugSubotički, Niza, Ordanja i Topoline.A.7.1.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠNa području općine Levanjska Varoš nije izgrađena plinska mreža.A.7.1.26. OPĆINA MAGADENOVACPreko područja općine Magadenovac izgrađeni su visokotlačni magistralni plinovodi i kaptažniplinovod:- Donji Miholjac-Slavonski Brod DN 300- Beničanci-Našice DN 300- Beničanci-Našice DN 150- Donji Miholjac-Bokšić DN 35060


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.- Beničanci-Belišće DN 300- Beničanci-Belišće DN 500- Slobodnica-Donji Miholjac DN 800Radni je tlak u plinovodima 20-50 bara, odnosno, u većini slučajeva do 40 bara, s izuzetkomkaptažnog plinovoda Beničanci-Belišće DN 500 (20”) u kojem je radni tlak 2,2 bara, a maksimalni tlak20 bara.Plinovodi su izvedeni čeličnim cijevima prema “API”standardu, promjer cijevi je od 6” do 20”,debljina stijenki cijevi je 7,14 do 9,00 mm.Cijevima protječe prirodni plin u kojem ima 95% metana. Svi čelični plinovodi, osim plinovodaBeničanci-Belišće DN 500 i DN 300 imaju katodnu zaštitu. U sustavu plinovoda nalazi se 4 mjernoregulacijskačvora, 3 mjerno-regulacijske stanice i 1 blokadno-ispuhivačka stanica.U naseljima na području općine Magadenovac (Magadenovac, Beničanci, Brezovica, Kućanci,Lacići, Malinovac i Šljivoševci) izgrađeni su srednjetlačni distributivni plinovodi s čeličnim i PE-HDcijevima različitog presjeka, a maksimalni radni tlak u plinovodima je 3,0 bara.Svi čelični plinovodi imaju katodnu zaštitu. U sustavu plinovoda nalaze se mjerno-regulacijskičvorovi Beničanci i Otpremna stanica Beničanci te mjerno-regulacijska stanica Magadenovac instaliranogkapaciteta od 5.200 m 3 /sat plina.A.7.1.27. OPĆINA MARIJANCIPreko područja općine Marijanci izgrađeni su visokotlačni magistralni plinovodi i kaptažniplinovod:- Donji Miholjac-Osijek DN 300- Beničanci-Belišće DN 300- Beničanci-Belišće DN 500U naseljima na području općine Marijanci (Marijanci, Bočkinci, Čamagajevci, Črnkovci iKunišinci) izgrađeni su srednjetlačni distributivni plinovodi s čeličnim i PE-HD cijevima različitogpresjeka, a maksimalni radni tlak u plinovodima je 3,0 bara.Svi čelični plinovodi imaju katodnu zaštitu. U sustavu plinovoda nalazi se mjerno-regulacijskastanica Marijanci instaliranog kapaciteta od 640 m 3 /sat plina.A.7.1.28. OPĆINA PETLOVACNa području općine Petlovac nije izgrađena plinska mreža.A.7.1.29. OPĆINA PETRIJEVCIPeko područja općine Petrijevci izgrađen je magistralni plinovod Donji Miholjac-Osijek DN 300(12") kojim se doprema prirodni plin do mjerno redukcijske stanice Satnica.Plinovod je izveden čeličnim cijevima promjera 300 mm (12"), maksimalni radni tlak uplinovodu je 50 baraNa području općine smještena je MRS u Satnici od koje se razvodi srednjetlačna plinska mrežapo naseljima, radnog tlaka 3 bara.Na području općine Petrijevci provedena je plinifikacija u naseljima Petrijevci i Satnica.Za slučajeve nezgode prije ulaza u naselje i na početku svih ulica u naseljima postavljeni su ručnizaporni ventili za mogućnost zatvaranja dotoka prirodnog plina. Ukupno je postavljeno 70 zapornihventila i to u naselju Petrijevci 49, a u naselju Satnica 21 zaporni ventil. Redukcije na ulazu u građevineizvedene su na niskotlačnu plinsku mrežu radnog tlaka 0,75 bara.61


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.A.7.1.30. OPĆINA PODGORAČNa području općine Podgorač provedena je plinifikacija u naseljima Kelešinka, Podgorač iStipanovci.A.7.1.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINAPreko dijela općine vodi podzemni magistralni plinovod Budrovac - Donji Miholjac DN 450(18") u ukupnoj dužini 4,48 km. Na njemu nema mjerno-redukcijskih postaja niti blokadnih ventila udijelu koji prelazi područjem općine Podravska Moslavina.Opskrba plinificiranih naselja Podravska Moslavina, Gezinci i Krčenik Moslavački, obavlja se izmjernoredukcijske stanice na području općine Viljevo.A.7.1.32. OPĆINA POPOVACNa području općine Popovac provedena je plinifikacija u naseljima Popovac i Branjina.A.7.1.33. OPĆINA PUNITOVCINa području općine Punitovci provedena je plinifikacija u naseljima Punitovci, JosipovacPunitivački i Jurjevac Punitovački.A.7.1.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKANa području općine Satnica Đakovačka nije izgrađena plinska mreža.A.7.1.35. OPĆINA SEMELJCIOpćina Semeljci opskrbljuje se prirodnim plinom iz mjerno-redukcijske stanice izgrađene napodručju grada Đakovo. U sustavu distributivne plinske mreže, na području općine Semeljci nisuizvedene mjernoredukcijske stanice. Plinska mreža izgrađena je u svim naseljima općine (Semeljci,Kešinci, Koritna, Mrzović i Vrbica) PE-HD cijevima srednjeg radnog tlaka od 4 bara. U sustavudistributivne plinske mreže, na području općine Semeljci nisu izvedene mjerno-redukcijske stanice.A.7.1.36. OPĆINA STRIZIVOJNANa području općine Strizivojna izgrađena je plinska mreža PE-HD cijevima kao srednjetlačnaplinska mreža s radnim tlakom od 3 bara. Snabdijevanje mreže provodi se iz mjerno-redukcijske staniceStrizivojna.A.7.1.37. OPĆINA ŠODOLOVCINa području općine Šodolovci provedena je plinifikacija u naselju Palača.A.7.1.38. OPĆINA TRNAVANa području općine Trnava nije izgrađena plinska mreža.62


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.A.7.1.39. OPĆINA VILJEVOPreko područja općine Viljevo izgrađen je visokotlačni magistralni plinovod Budrovac-DonjiMiholjac DN 450.U naseljima na području općine Viljevo (Viljevo, Cret Viljevski, Ivanovo, Kapelna i Krunosavlje)izgrađeni su srednjetlačni distributivni plinovodi s čeličnim i PE-HD cijevima različitog presjeka, amaksimalni radni tlak u plinovodima je 3,0 bara.Svi čelični plinovodi imaju katodnu zaštitu. U sustavu plinovoda nalazi se mjerno-regulacijskastanica Viljevo instaliranog kapaciteta od 4.000 m 3 /sat plina i blokadno ispuhivačka stanica Viljevo.A.7.1.40. OPĆINA VIŠKOVCIOpćina Viškovci opskrbljuje se prirodnim plinom iz mjerno-redukcijske stanice izgrađene napodručju grada Đakovo. Plinska mreža izgrađena je u naseljima Viškovci, Forkuševci i Vučevci, PE-HDcijevima kao srednjetlačna mreža s radnim tlakom od 4 bara. U sustavu distributivne plinske mreže napodručju općine Viškovci nisu izvedene mjerno-redukcijske stanice.A.7.1.41. OPĆINA VLADISLAVCINa području općine Vladislavci nije izgrađena plinska mreža.A.7.1.42. OPĆINA VUKANa području općine Vuka nije izgrađena plinska mreža.A.7.2. NaftovodiNa području Županije crpi se sirova nafta na 8 naftnih polja. Iz pojedinačnih se bušotina spojnim ikolektorskim naftovodima transportira do otpremne stanice u Beničancima.Kolektorski su naftovodi:- Bizovac-Števkovica,- Števkovica-Beničanci,- Obod-Beničanci,- Kućanci/Kapelna-Beničanci,- Crnac-Beničanci.Tako prikupljena nafta transportira se naftovodom Beničanci-Ruščica promjera ∅ 12″ odotpremne stanice u Beničancima do prijamne stanice u Ruščici (istočno od Slavonskog Broda). Nalokaciji u Ruščici nalaze se rezervoari iz kojih se pretovara sirova nafta i transportira riječnim tankerimado rafinerije u Sisku. Na području Županije taj se naftovod pruža u dužini od 51 km.Uz željezničku prugu Vinkovci-Zagreb smješten je važan infrastrukturni koridor koji obuhvaćajedan međunarodni naftovod, jedan kolektorski naftovod, magistralni plinovod (bivši produktovod) teplanirani plinovod.Međunarodni naftovod JANAF (Jadranski naftovod) promjera ∅ 26″ dio je dionice SlavonskiBrod-Opatovac i služi za transport nafte od luke Omišalj na Krku do rafinerija u Sloveniji, Mađarskoj,Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.Uz trasu JANAF-a paralelno je položen naftovod Ðeletovci-Ruščica kojim se do pretovarnestanice u Ruščici transportira nafta s naftnih polja Ðeletovci, Privlaka i Ilača. Promjer je tog naftovoda ∅12″.63


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.7.Oba naftovoda pružaju se teritorijem Županije u dužini od približno 11 km.INA d.d. Radilište Beničanci razvrstano je u II b kategoriju ugroženosti od požara i za lokacijupostoji izrađena Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara.A.7.3. Druge glavne instalacije za transport zapaljivih i opasnih tvaritvari.Na području Osječko-baranjske županije nema drugih instalacija za transport zapaljivih i opasnih64


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.A.8. PREGLED VEĆIH GRAĐEVINA ZA USKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH,EKSPLOZIVNIH I PLINOVITIH ILI DRUGIH OPASNIH TVARIPod zapaljivim tekućinama i plinovima u Procjeni ugroženosti podrazumjevaju se one zapaljive tekućine iplinovi koji su opisani u Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima. U istom Zakonu utvrđene suosnovne smjernice građenja građevina i postrojenja u kojima se obavlja skladištenje i promet zapaljivimtekućinama i/ili plinovima kao i opće mjere zaštite od požara i eksplozija u njima. U Pravilniku ozapaljivim tekućinama zapaljive tekućine svrstane su u skupine i podskupine i detaljnije razrađenesmjernice dane u Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima. U ovom poglavlju specificirane su igrađevine u kojima se skladište i/ili stavljaju u promet eksplozivne tvari koje su definirane Zakonom oeksplozivnim tvarima kao i građevine za skladištenje i promet drugim opasnim tvarima koje su definiraneZakonom o otrovima.Podaci u tablicama preuzeti su iz Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalnesamouprave, a dorađeni su za potrebe izrade ove Procjene ugroženosti.PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIHTEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI I DRUGIH OPASNIH TVARIKratica UNP korištena u tablici znači: ukapljeni naftni plinA.8.1. GRAD BELI MANASTIRRED.BR.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.65Tablica br. 28LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINABeli Manastir,Osječka bbBeli Manastir,Bele Bartoka bbBeli Manastir,Trg slobode 23Beli Manastir,Bele Bartoka bbBeli Manastir,I. Nagya 1Beli Manastir,Bele Bartoka 33Beli Manastir,Osječka 2Beli Manastir,Republike 13Beli Manastir,A.Cesarića 46Beli Manastir,Sv. Martina 16Beli Manastir,Školska 3INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.Benzinska postaja IINA INDUSTRIJA NAFTE d.d.Benzinska postaja IIBELJE d.d. DardaPC MlinBELJE d.d. DardaPJ SjemenarstvoBELJE d.d. DardaPC Tvornica mliječnihproizvodaBELJE d.d. DardaPC BaranjkaBELJE REMONT d.o.o.Baranjska čistoća d.o.o.Beli ManastirPostaja za opskrbu vozilagorivomPrivatno vlasništvoOsnovna škola Beli ManastirGimnazija Beli ManastirPrva i Druga srednja škola BeliManastir- motorni benzin BMB-95- motorni benzin BMB-98- dizel- UNP- motorni benzin BMB-95- motorni benzin BMB-98- dizel- UNP- vrlo lako ulje- pšenica, kukuruz, suncokret- sjemenska roba (pšenica, ječam isl.)- vrlo lako ulje27 t18 t46,5 t1,4 t14 t14 t28 t0,564 t234 t44.600 t8.000 t911 t- fungicidi5 t- UNP0,75 t- vrlo lako ulje51 t- dizel18,6 t- vrlo lako ulje 27,9 t- mazut- motorna ulja- rabljeno motorno ulje- UNP- dizel50 t3 t5 t1,5 t23,2 t- dizel 18,6 t- UNP 3 m 3- vrlo lako ulje 27,9 t- vrlo lako ulje 23,3 t


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Beli Manastir,Ulica kraljaTomislava 53Beli Manastir,V.Nazora 34aBeli Manastir,Bana Jelačića108Beli Manastir,Ulica kraljaZvonimira 69Beli Manastir,I. Nagya 18Beli Manastir,I. Nagya 6Beli Manastir,Trg slobode 2eBeli Manastir,Školska 5Beli Manastir,I. Nagya bbBeli Manastir,Ulica kraljaTomislava 30Branjin Vrh,Kneževačka bbBranjin Vrh,Ulica svetogkrižaŠumarina,M.Markovića 10Grad BeliManastiržupanijski uredi, gradskauprava, Općinski sud, Upravaprihoda, Uprava za stanovanjeDječji vrtić Beli ManastirCentralni vrtićDom za starije i nemoćne osobeHEP-ODS d.o.o.DP ELEKTROSLAVONIJA -OsijekMediteran crijep d.o.o.Promjer d.o.o.Hrvatski zavod zazapošljavanje, Ispostava BeliManastirHrvatske pošteDom zdravlja Beli ManastirStambeno-poslovna građevinaP+8IV. policijska postajaBeli ManastirPoljoprivredna zadruga BeliManastirPodručni vrtićGP&partnersPravne i fizičke osobe napodručju grada Beli ManastirNastavak tablice br. 28- vrlo lako ulje 27,9 t- vrlo lako ulje 12,1 t- vrlo lako ulje 27,9 t- vrlo lako ulje 4,7 t- vrlo lako ulje 18,6 t- vrlo lako ulje 4,7 t- vrlo lako ulje 9,3 t- vrlo lako ulje 55,8 t- vrlo lako ulje 18,6 t- vrlo lako ulje 18,6 t- umjetno gnojivo:UREA, 15:15:15 i KAN130t- vrlo lako ulje 18,6 t- vrlo lako ulje 12,1 t- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.2. GRAD BELIŠĆERED.BR.1.2.Tablica br. 29LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINABelišćeuz D517Belišće,Ulica kardinalaA. Stepinca 1Tama Pertrol d.o.obenzinska postaja3. Belišće Belišće d.d.4.VodozahvatDrava5. Grad BelišćePoljoprivredna ljekarnaVodozahvat DravaPravne i fizičke osobe napodručju grada Belišća- motorni benzin- dizel i lož ulje- UNP- razni pesticidi, fungicidi i drugazaštitna sredstva- skladište kemikalija i papira- skladište sumpora- skladište ulja i maziva- skladište plinskih boca- skladište boja i lakova- skladište tehničkih plinova- skladište mazuta- spremnik mazuta- benzinska postaja (nafta)100 t100 t3 t.600 t900 t30 t560 kg5t2800 kg100 t70 m 3120 t- klor 200 l- UNP u nadzemnim spremnicima66


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.A.8.3. GRAD DONJI MIHOLJACRED.BR.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.67Tablica br. 30LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINADonji MiholjacVukovarskaulica (sjever)Donji MiholjacVukovarskaulica (jug)Donji Miholjac,Pavla Radića bbDonji Miholjac,Kolodvorska106Donji Miholjac,Kolodvorska108Donji Miholjac,Kolodvorska105Donji Miholjac,Ulica kraljaDržislava bbPodgajciPodravskiV. Nazora 144Donji MiholjacKolodvorska147aDonji MiholjacKolodvorska147aGrad DonjiMiholjacA.8.4. GRAD ĐAKOVORED.BR.1.2.3.4.INA-Industrija nafte d.d. ZagrebBenzinska postajaINA-Industrija nafte d.d. Zagrebbenzinska postajaKG Park d.o.o. Donji MiholjacCrpilište vodePLINACRO d.o.o. Zagreb,Stanica za odorizaciju plinaŽito d.o.o. Osijek,Postaja za opskrbu mot.vozilagorivomŽITO d.o.o. Donji MiholjacTVORNICA STOČNE HRANE-silosi, podna skladišta, sušare,mlinVGI Karašica-VučicaDonji Miholjac,Postaja za opskrbu motornihvozila gorivomPZ Valpovo,Postaja za opskrbu poljop.mehanizacije gorivomHEP-ODS d.o.o.DP ELEKTROSLAVONIJA -OsijekHEP-OPS d.o.o.PP OsijekPravne i fizičke osobe napodručju grada Donji Miholjac- motorni benzin- dizel gorivo- plin propan-butan u bocama- motorni benzin- dizel gorivo60.000 l50.000 l1,12 t40.000 l20.000 l- klor 300 kg- merkaptan 20 kg- dizel gorivo 20.000 l- žitarice, kukuruz, uljarice, brašno -promjenjivodo 1850vagona- dizel gorivo 20.000 l- dizel gorivo 10.000 l- transformatorsko ulje 6,11 t- transformatorsko ulje 23,09 t- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 31LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAĐakovoV.Nazora 136ĐakovoP.PreradovićabbĐakovoV. Nazora bbobilaznicaĐakovoIndustrijskazona bbINA-Industrij nafte d.d. Zagrebbenzinska postaja IINA-Industrija nafte d.d. Zagrebbenzinska postaja IIZovko d.o.o. SesveteSlatinska 9benzinska postajaMeteor d.d. za proizvodnjukemijskih proizvodaĐakovo- motorni benzin- dizel- UNP- motorni benzin- dizel- UNP- motorni benzin- dizel- izopropil alkohol- terpentinsko ulje- aceton- etilni alkohol- uljni razrjeđivač- petrolej- krema za cipele- svijeće parafinske- natrijev hipoklorid- solna kiselina60 t100 t1,2 t40 t50 t1,12 t90 t60 t1 t1 t0,85 t2 t1 t63,5 t0,7 t3,3 t0,85 t2,5 t


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.4.5.ĐakovoEl.Centrale 126. Grad ĐakovoĐakovština d.d. – ĐakovoPravne i fizičke osobe napodručju grada Đakovo- parafin- natrijeva lužina- kalijev hidroksid- white spirit- mazut- xilen- AD-95- ekstra lako ulje- mazut (robne rezerve)- propan butan- UNP u nadzemnim spremnicimaNastavak tablice br. 311,8 t1 t1 t20 t100 t100 t50 t100 t756 t300 kgA.8.5. GRAD NAŠICERED.BR.1.2.3.4.5.6.7.68Tablica br. 32LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINANašiceUlica kraljaTomislava 16MarkovacNašičkiOsječka 6NašiceUlica kraljaPetra KrešimiraIV.NašiceV.Lisinskog 65NašiceB. Radića 24NašiceB. Radića 26NašičkiMarkovacINA-Industrij nafte d.d. Zagrebbenzinska postajaINA-Industrij nafte d.d. Zagrebbenzinska postaja IINA-Industrij nafte d.d. Zagrebbenzinska postaja INatis d.o.o.-tvornica namještajaNašička gradnja d.o.o.-građevinsko poduzećeScat-ing d.o.o.-građevinsko poduzećePapuk d.d.skladištenje i prerada žitarica8. Pepelane Našički vodovod d.o.o9. Gradac Kamenolom Gradac d.d.10.11.ZoljanTajnovac 1ZoljanTajnovac 112. Grad NašiceA.8.6. GRAD OSIJEKRED.BR.1.Aquaestril plus d.o.o.- proizvodnja kupaonskeopremeNašicecement d.d.-tvornica cementaPravne i fizičke osobe napodručju grada Našice- motorni benzin- dizel- UNP- motorni benzin- dizel- UNP- naftni derivati- UNP60 t20 t1,12 t50 t40 t1,12 t80 t1,12 t- lakovi i boje20 t- drvo- otpadna ulja 1,2 t- naftni derivati- ulja i maziva- papir- rabljeno ulje- žitarice- komunalni otpad- klor- gospodarski eksploziv- naftni derivati- ulja- poliester smola, gel- aceton- metilen klorid- katalizator- ulja- poliester smole- aceton- ostale kemikalije- eksploziv Amonal- UNP u nadzemnim spremnicima5 t0,4 t4 m 32.000 l/god100.000 m 34 t70 t20 t5 t1,5 t0,5 t1 t10 t10 t1 t1,2 t10 tTablica br. 33LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAOsijek,Cara Hadrijana3HEP-PROIZVODNJA d.o.o.,TERMOELEKTRANATOPLANA OSIJEKmazutvrlo lako ulje4.650 t33,2 t


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.Osijek,M.Divalta 203Osijek,Vukovarska 306Brijest,Vinkovačka bbOsijek,VukovarskaulicaOsijek,Lošinjska ulicaOsijek,Ulica knezaTrpimira istokOsijek,Ulica knezaTrpimira zapadOsijek,Trg LjudevitaGajaOsijek,Ulica I.G.KovačićaOsijek,VinkovačkacestaHEP-PROIZVODNJA d.o.o.,TERMOELEKTRANATOPLANA OSIJEKINA – Industrija nafte d.d.SD RAFINERIJE IMARKETINGSEKTOR LOGISTIKESLUŽBA SKLADIŠTENJA PJTERMINAL OSIJEKPROPLIN d.o.o. ZagrebRPC SlavonijaPJ OsijekSkladište plinaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaNastavak tablice br. 33vrlo lako ulje (EL)1.000 m 3mazut39.500 m 3solna kiselina HCl90 m 3natrijeva lužina NaOH80 m 3Feriklorid FeCl 3 46 m 3dizel gorivo4.500 m 3vrlo lako ulje2.500 m 3bezolovni benzin2.025 m 3nadzemni spremnici:- R3 i R4 po 5.000 m 3- R5 i R6 po 1.500 m 3- R7 s 2.250 m 3- R8 s 2.550 m 3podzemni spremnici:- 4x20 m 3UNP (propan-butan):- tri nadzemna spremnika volumena60.000 l.80 t- dva nadzemna spremnika volumena100.000 litara (ne koriste se)90 t- UNP u bocama od 10 kg i 35 kgeurosuper BS95eurosuper BS98eurosuper BS95 CLASSdizeleurodizel BSUNP u bocama (140 komada)eurosuper BS95eurosuper BS95 CLASSdizeleurodizel BSUNP u bocama (108 komada)eurosuper BS95eurosuper BS98eurosuper BS95 CLASSdizeleurodizel BSUNP u bocama (79 komada)eurosuper BS95eurosuper BS98eurosuper BS95 CLASSdizeleurodizel BSUNP u bocama (80+21 komada)eurosuper BS95eurodizel BSUNP u bocama (60 komada)eurosuper BS95eurosuper BS95 CLASSdizeleurodizel BSUNP u bocama (102 komada)eurosuper BS95eurosuper BS95 CLASSdizeleurodizel BSUNP u bocama (110 komada)50 t30.000 l20.000 l20.000 l20.000 l20.000 l1,4 t30.000 l20.000 l30.000 l20.000 l1,08 t30.000 l20.000 l30.000 l20.000 l20.000 l0,79 t30.000 l20.000 l20.000 l20.000 l20.000 l1,535 t20.000 l10.000 l0,6 t15.000 l15.000 l15.000 l15.000 l1,02 t15.000 l15.000 l15.000 l15.000 l1,1 t69


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.12.13.14.15.16.17.18.19.Osijek,UlicaA.KanižlićaOsijek,Ulica S.PetőfijaOsijek,Ulica sv.L.B.MandićaOsijek,Tvrđavica bbOsijek,Vukovarska bbu bliziniNemetinaOsijek,Svačićeva bbOsijek,Ulica sv.L.B.Mandića bbOsijek,Kneza Trpimira18aINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-Industrija nafte d.d.benzinska postajaINA-OSIJEK PETROL d.d.benzinska postajaINA-OSIJEK PETROL d.d.benzinska postajaINA-OSIJEK PETROL d.d.benzinska postajaOMV HRVATSKA d.o.o.benzinska postajaOMV HRVATSKA d.o.o.benzinska postajaNastavak tablice br. 33eurosuper BS9530.000 leurosuper BS95 CLASS20.000 ldizel20.000 leurodizel BS30.000 lUNP u bocama (114 komada)1,14 teurosuper BS9510.000 leurosuper BS95 CLASS10.000 ldizel10.000 leurodizel BS10.000 lUNP u bocama (84 komada)0,84 teurosuper BS95eurosuper BS98eurosuper BS95 CLASSdizeleurodizel BSauto plin LPG u dva nadzemnaspremnika 4,85 m 3UNP u bocama (82 komada)eurosuper 95 BSsuper 95eurosuper 98 +eurodizel BSdizelplavi dizellož uljeauto plin LPG u tri nadzemnaspremnika, dva zapremine 4,85 m 3 ,jedan zapremine 2 m 3UNP u bocama (40 komada)eurodizel BSsuper 95lož uljeeurosuper 95 BSplavi dizeldizelauto plin LPG u tri nadzemnaspremnika, dva zapremine 4,85 m 3 ,jedan zapremine 2 m 3UNP u bocama (40 komada)dizelsuper 95plavi dizeleurodizel BSeurosuper 95 BSlož uljeauto plin LPG u dva nadzemnaspremnika svaki zapremine 4,85 m 3UNP u bocama (40 komada)motorni benzindizel gorivoauto plin LPG u jednom nadzemnomspremniku zapremine 4,85 m 3UNP u bocamamotorni benzindizel gorivoauto plin LPG u dva nadzemnaspremniku zapremine 4,85 m 3 i 2 m 3UNP u bocama30.000 l20.000 l20.000 l30.000 l30.000 lit.4 t0,82 t30.000 l30.000 l30.000 l30.000 l30.000 l30.000 l40.000 l0,4 t60.000 l30.000 l30.000 l60.000 l30.000 l30.000 l0,4 t60.000 l30.000 l30.000 l60.000 l30.000 l30.000 l0,4 t44 t50 t2,2 t0,64 t44 t50 t3,5 t1,28 t70


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Osijek, Ulica J.J.Strossmayera335Osijek,Ulica J.R. KhirabbOsijek,Ulica knezaTrpimiraOsijek,Južna obilaznicau blizinistadiona NKOsijekOsijek,StrossmayerovabbOsijek,Ul. sv.L.B.MandićaOsijek,Vukovarska 49Osijek,Južna obilaznicabbOsijek,Ulica svetogL.B. Mandićabr. 33OMV HRVATSKA d.o.o.benzinska postajaLUKOIL CROATIA d.o.o.benzinska postajaPETROL Osijekbenzinska postajaPETROL Osijekbenzinska postajaPETROL OsijekBenzinska postajaTIFON Osijekbenzinska postajaTIFON Osijekbenzinska postajaKONTINUITET d.o.o. OsijekBenzinska postaja PETROSTijekom izrade ove Procjenetvrtka se nalazi u stanjumirovanja i ne zna se hoće linastaviti s radomPANTURIST d.d.OsijekPostaja za opskrbu motornihvozila gorivomSkladištemotorni benzindizel gorivoplavi dizeleurodizel BSeurosuper 95 BSeurosuper 98 BSauto plin LPG u dva nadzemnaspremnik svaki zapremine 4,85 m 3UNP u bocama (40 komada)eurosuper 95 BSeurosuper 98 BSeurosuper 98 BSeurodizeleurodizel BSeurosuper 95 BSeurosuper 98 BSeurosuper 98 BSeurodizeleurodizel BSauto plin LPG u jednom nadzemnomspremniku zapremine 4,85 m 3UNP u bocamaeurosuper 95 BSeurosuper 98 BSeurodizeleurodizel BSauto plin LPG u jednom nadzemnomspremniku zapremine 4,85 m 3UNP u bocamaeurosuper 95 BSeurosuper 98 BSeurodizel BSauto plin LPG u jednom nadzemnomspremniku zapremine 4,85 m 3eurosuper 95 BSeurosuper 98 BSeurodizel BSbezolovni motorni benzin BMB-95bezolovni motorni benzin BMB-98dizel gorivoeurodizellož ulje-ELplavi dizelauto plin LPG u dva nadzemnaspremniku svaki zapremine 4,85 m 3dizel gorivo u tri podzemna ukopanaspremnika zapremine oko 50.000 lsvakivrlo lako uljeNastavak tablice br. 3335 t40 t19.456 l29.608 l40.323 l20.164 l4,4 t0,4 t50.000 l50.000 l50.000 l50.000 l50.000 l46.000 l20.000 l16.000 l70.000 l50.000 l2,2 t50.000 l50.000 l50.000 l50.000 l2,2 t50.000 l50.000 l50.000 l2,2 t50.000 l50.000 l50.000 l30.000 l30.000 l30.000 l30.000 l30.000 l30.000 l4,4 t140,0 t108,0 t29.Osijek,Ulica sv. L.B.Mandića 33Servis MAN i NEOPLANAUTOREPARATURA d.d.Osijekrabljeno ulje u jednom ukopanomspremniku zapremine oko 20.000 l(taložnica)vrlo lako ulje20.000 l8,3 t71


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.30.31.32.33. Klisa34.Osijek,Ulica jablanova13Osijek,Ulica sv.L.B.Mandića bbOsijek, Ulicasv.L.B.MandićaOsijek,KnezaTrpimira 2aHRVATSKE ŠUME d.o.o.RJ ŠUMATRANSStanica za opskrbu motornihvozila gorivomPANONIJA d.d. u stečajuOsijekPostaja za opskrbu vozilagorivom i ostale građevineŠPORTSKO-POSLOVNAZRAČNA LUKA Osijekbenzinska postajaZRAČNA LUKA OSIJEKbenzinska postajaHrvatske željeznice d.d.Vuča vlakova OsijekPodzemno betonsko skladišteNadzemno zidano skladišteSkladište i otvoreni ograđeniprostorGradski prijevoz putnika d.o.o.OsijekNastavak tablice br. 33dizel gorivo27,9 tvrlo lako ulje18,6 tmotorni benzin15 tmotorno ulje0,5 thidraulično ulje0,5 tdizel gorivo u dva podzemnaspremnika zapremine po 50.000 l 100.000 lulje za loženje u podzemnomspremnikumlazno gorivoavio benzinmlazno gorivoavio benzindizel gorivo u 6 ležećih spremnikakapaciteta 50 m 3 svaki(dnevna zaliha dizel goriva je 50.000l do 60.000 l, a potrošnja 13.000 l do15.000 l)ulje"Lokomadaol" u stojećemspremniku zapremine 10.000 l(dnevna zaliha ulja u spremniku je800 do 1.500 l)ulje u limenim bačvama(super 5 SAE 30, hidraol 68 i 100,komadaprima, epol)20.000 l46,5 t74,4 t372 t46,5 t300.000 l10.000 l6.000 ldo 8.000 l35.36.37.38.39.40.41.Osijek,Cara Hadrijana1Osijek,Trg L.RužičkeOsijek,Huttlerova 35Osijek,K.Trpimira 2OsijekS.Radića 6Osijek,Vinkovačka 2Osijek,M.Divalta br.195Postaja za opskrbu motornihvozila gorivomKrug poduzećaPU OSJEČKA-BARANJSKABenzinska postaja i ostalegrađevineGUMICENTAR VULKANSTUDENTSKI CENTARSREDNJOŠKOLSKI ĐAČKIDOMPREHRANA d.o.o. OsijekGradnja d.o.o. Osijekdizel gorivo u podzemnim ukopanimspremnicima(potrošnja 15.000 l dnevno)rabljeno uljemotorno ulje(potrošnje 500 l dnevno)ivasol (potrošnja 50 l dnevno)acetilen (potrošnja 5 boca dnevno)kisik (potrošnja 10 boca dnevno)dizel gorivoeurosuper 95motorno uljeeksplozivna sredstvaUNP (propan-butan) u nadzemnomspremniku zapremine 5.000 lUNP (propan-butan) u nadzemnomspremniku zapremine 5.000 lUNP (propan-butan) u nadzemnomspremniku zapremine 1.800 lUNP (propan-butan) u nadzemnomspremniku zapremine 1.800 lUNP (propan-butan)u jednom nadzemnom spremnikuvolumena 2.750 l41.500 l2.000 l5.000 l500 l20 boca40 boca27,9 t27,9 t1,0 t2.118 kg2.118 kg786 kg786 kg1.201 kg72


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.Osijek,Vukovarska br.318Osijek,Šamačka br. 4Osijek,Ribarska br. 4Osijek,Zagrebačka 2aOsijek,J.Huttlera 4Osijek,Frankopanska99Osijek,Frankopanska99Osijek,Frankopanska99Osijek,Ul. jablanova 23Osijek,Ul. jablanova 21Stanić d.o.o.Centar Škojo d.o.o. OsijekHotel OsijekESSEKER CENTAR d.o.o.OsijekUčenički domHrvatskog radišeKLINIČKI BOLNIČKICENTAR OSIJEKTSH OSJEČANKA d.o.o.OSIJEKTijekom izrade ove Procjenetvrtka se nalazi u stanjumirovanja i ne zna se hoće linastaviti proizvodnjuKANDIT d.o.o.Tvornica šećera Osijek d.o.o.NIVETA d.d. OsijekNIVETA d.d. OsijekNastavak tablice br. 33UNP (propan-butan)u jednom nadzemnom spremnikuvolumena 4.850 l2.118 kgUNP (propan-butan)u jednom nadzemnom spremnikuvolumena 4.850 l2.118 kgUNP (propan-butan)u jednom nadzemnom spremnikuvolumena 4.850 l2.118 kgUNP (propan-butan)u jednom nadzemnom spremnikuvolumena 2.700 l1.179 kgalkohol0,5 taceton0,3 teter0,2 tbenzin0,2 tostalo0,2 tkisik10 m 3briketirani rezancisirovine u rasutom stanjuuvrećana stočna hranagume i klinasto remenjemaziva mastpapirmazuttetra-klor-ugljiksulfatna kiselinaNavedene količine odnose se navrijeme kada tvornica proizvodistočnu hranu.papirna ambalažapvc - folija i ostale folijemlijeko u prahuškrobno brašnoeuropaletemaslacostale sirovinekakaovacšećerčokolada i bomboni upakirani ukartonsku ambalažušećermazutulje za podmazivanjerezanacboce s kisikom i plinompapirnitro razrjeđivačivlakna polypropilenalauran SANpoliestersko ljepilopolistiren PSpolietilen PEpolypropilen PPkartonska ambalažasirak12.000 t4.500 t155 t1,0 t1,0 t2,0 t5,0 t20 l2.000 m 311 t50 t2 t450 komada10 t50 t100 t800 t46.400 t10 t12 t10.500 t3,0 t10 l2,0 t3,0 t0,5 t5,0 t5,0 t10,0 t10,0 t30,0 t73


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.52.53.Osijek,M.Gupca 2Osijek,Vukovarska 31654. Nemetin55.56.Osijek,Ul. jablanova 32Osijek,Ul. jablanova 44SAPONIA d.d. OsijekSAPONIA d.d. OsijekSAPONIA d.d. OsijekUKRAS d.d. OsijekCHROMOS BOJE I LAKOVId.d. ZagrebLDC OsijekVELEKEM d.d. ZagrebPodružnica Osijekmirisne komadapozicije (bačve)etanol, izopropanol (bačve)white spiritboce UNPboce acetilendruge opasne kemikalije:HCl (32%)NaOH (45-50%)H 2 SO 4 (60%)HNO 3 (60%)CH 3 COOHH 3 PO 4 (75%)DBSKNa perkarbonatlužinadiesel gorivolož uljespremnici su podzemnimirisne komadapozicije (bačve)od toga zapaljive komadapozicijeuljni razrjeđivačinitro razrjeđivačimotorno uljeboje i lakovizapaljive boje i lakovi Ib skupinazapaljive boje i lakovi Ic skupinazapaljive boje i lakovi II skupinazapaljive boje i lakovi IIIa skupinaNastavak tablice br. 332.000 l5.000 l1 t200 kg200 kg25 t40 t1 t3 t1 t2,5 t40 t100 t15 t50.000 l50.000 l50 t2,5 t0,4 t0,4 t0,2 t1,0 t8.501 kg10.664 kg11.158 kg3.700 kg57.Osijek,Ul. jablanova 17Skladištezapaljive boje i lakovi Ib skupinazapaljive boje i lakovi Ic skupinazapaljive boje i lakovi II skupinazapaljive boje i lakovi III skupina2.185 l3.417 l2.936 l5.364 lProdajni centarCHEMOTEHNA d.o.o. Osijekzapaljive boje i lakovi Ib skupinazapaljive boje i lakovi Ic skupinazapaljive boje i lakovi II skupinazapaljive boje i lakovi III skupina234 l320 l410 l430 l58.Osijek,Ul. jablanova 38I. Skladište sintetski lakovisintetske temeljne bojesintetski razrjeđivačisintetski kitovinitro lakovinitro temeljne bojenitro razrjeđivačilazurne bojepoliuretanski lakovi za parketvrsta ambalaže: limena i PVCkoličina pakovanja:0,75 l; 1 l; 2,5 l; 4 l; 5 l; 18 l; 20 l.,0,5 kg; 1 kg;1.000 l600 l600 l200 kg200 l130 l900 l800 l360 l74


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.CHEMOTEHNA d.o.o. OsijekNastavak tablice br. 3358.59.6061.62.63.Osijek,Ul. jablanova 38Osijek,J.J.Strossmayera348bOsijek,Vukovarska 154Osijek,Svilajska 35Osijek,Trpimirova 24Osijek,Ul. jablanova 47II. Skladište otrova octena kiselina 80%mravlja kiselina 85%natrijev hipoklorit 12%vodikov peroksid 35%natrijev hidrosulfitnatrijeva lužina 30%tetrakloretilenkoličina pakovanja:karnister 50 kg, bačva 350 kg,kontejner 1000 l;GT IZOLIRKA d.o.oProdavaonicaGT IZOLIRKA d.o.oProdavaonicaPEVEC ZAGREB d.o.ou stečajuP.C. 27 OsijekBAUMAX d.o.oPC OsijekGUMIKEM OsijekSika BoomPattex ljepilo universalPattex ljepilo za cipeleMakroflex sredstvo za čišćenje pjeneMakroflex pištoljska pjenaCeresit pjenaLak RallyeLak sprejLak emajlKemocel nitro temeljna bojaKemocel lakRazrjeđivač nitroKemocid impregnacijaLak za parketePattex express fix PL 600Nitro razrjeđivačLak sprej Happy colorLak cromodenLak DDLaneno uljeFirnisKemocidHammerite lakoviHammerite razrjeđivačCeresit pjenaCeresit čistač pjeneCeresit ljepiloPatex ljepiloPatex ljepilo za cipeleLjepilo za parket le555Razrjeđivač nitro 1lBoje nitro i lako zapaljive 0.75lLak sprejevi 400 mlPur pjena 500 mlPur pjena 750 mlLak za parket 2 komadapboje, lakovi i lazure zapaljiveRazrjeđivačlak sprejevilak za parketpur pjenaljepilogumeni proizvodi4.000 kg3.000 kg4.000 kg9.000 kg1.100 kg3.000 kg4.000 kg11,1 l15,2 l0,55 l3,5 l6,75 l28,5 l12 l6 l1,2 l22,5 l62,25 l48 l74 l30 l4,13 kg50 l22 l4 l4 l15 l25 l10 l31,5 l1,25 l72 l1,5 l9 l1 l1,25 l20 kg146 l318 l166 l65 kg110 l124 l4.000 l100 l500 komada100 kg50 komada500 kg1,6 t75


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeŽITO d.o.o. OsijekPrikaz postojećeg stanja A.8.Nastavak tablice br. 3364.65.66.Osijek,M. Divalta 193KlisaEkonomijaKlisa bbKlisaEkonomijaKlisaSilosi OsijekTvornica stočne hrane VitalkaSJEMNESKE KULTUREd.o.o.NOVI AGRAR d.o.o. OsijekRatarstvo KlisaSpremnici gorivasirovinska roba(pšenica, kukuruz, ječam, soja ...)žitaricemaksimalni kapacitetprosječna popunjenost 15%herbicidiinsekticidifungicidumjetna gnojiva: - NPK 5:15:30- KAN- UREAdizel gorivo u jednom ukopanomspremniku zapremine 30.000 l i u dvaspremnika po 20.000 l68.000 t2.000 t300 t415 l235 kg115175 l85 t20 t70.000 l67.68.69.70.KlisaEkonomijaKlisaOsijekEkonomijaAnkin DvorTenjaUlica fra G.Martića bbOsijek,Zapadnopredgrađe 18Skladište ulja i mazivaNOVI AGRAR d.o.o. OsijekFarma tovnih junadiTrenč silosiNOVI AGRAR d.o.o. OsijekFarma tovnih junadiTrenč silosiSimental-Commerce d.o.o.FarmaTrenč silosiPIONNER HI-BREDPROIZVODNJA d.o.o.Dorada sjemena OsijekPoljoprivredni institut Osijekuljemastisilaža, sjenaža, kukuruzna prekupasilaža, sjenaža, kukuruzna prekupasilaža, sjenaža, kukuruzna prekupakukuruz (zrno)suncokret (zrno)uljana repicasredstva za tretiranje:- Maxim XL 035 FS- Cruiser FS 350- Poncho FS 600- Mesurol FS 500- Apron400 l100 kg7.000 t1.000 t200 t6.000 l1.300 l700 l2.700 l300 l71.72.73.Osijek,Južnopredgrađe 17Osijek,M.Divalta 320Osijek,Ulica kraljaP.Svačića 4Skladište zaštitnih sredstavazaštitna sredstva(fungicidi, pesticidi, herbicidi)Skladište umjetnog gnojiva 7-20-30UREAKANInstitut za šećernu repu dizel gorivo (2 spremnika)zaštitna sredstva(fungicidi, pesticidi, herbicidi)umjetna gnojivaOLT d.d. u stečaju Osijek ulje za loženje u podzemnomukopanom spremnikukisik u bocama1.400 l168 t65 t233 t18,6 t0,5 t35,0 t20.000 l400 kg76


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.74.75.Osijek,M. Divalta 2Osijek,Vukovarska 312Dom za psihički bolesne odrasleosobe Osijek,OsijekNastavak tablice br. 33ulje za loženje u podzemnom 5.000 lukopanom spremnikuulje za loženje u nadzemnom 3.000 lspremnikuUNP (propan-butan) u nadzemnom 1.179 kgspremniku zapremine 2.700 lUNP u bocama kapaciteta 25 kg10 bocaPIVOVARA d.d. Osijek ugljikov IV oksid (CO 2 )u tri nadzemna spremnikaamonijak (NH 3 ) u cjevovodima usklopu strojarniceklorovodična kiselina (HCl) u jednomnadzemnom spremnikuVODOVOD-OSIJEK d.o.o.Osijek10 do 15 t7 do 8 t12 do 15 t76.Osijek,Poljski put 1RJ Vozni parkPostaja za opskrbu motornihvozila gorivom(objekt se ne koristi)dizel gorivo u dva ukopanaspremnika zapremine 23.000 lmotorni benzin u dva spremnikazapremine 7.000 l i 13.000 l-PJ Gradski vodovodUpravna zgrada, Kotlovnicaulje za loženje u dva ukopanaspremnika zapremine 8.000 l i 12.000lulje za loženje u spremnikuzapremine 50.000 l-50.000 lKlorna postajaklor u kontejnerima25.000 lZgrada aeracijesulfatna kiselina, benzen, alkohol,hidrogen peroksid100 lSkladište posebnih materijastanica za kisik s dvije baterije po 12ležećih boca kisikastanica za acetilen sa dvije baterije po8 stojećih boca acetilena100 l76.Osijek,Poljski put 1PJ Tehnički plinoviSkladište karbidaRampe u punionicikalcijev karbid u buradimaacetilen u stojećim plinskim bocamaza acetilen90 t3 t77.Osijek, UlicaJ.R.Kira br. 49Skladište UNP-aNadzemni spremnici za kisikCentralno skladišteSkladište zapaljivih tekućina77ukapljeni naftni plinkisik- temeljna boja- Piroksal- razrjeđivač (nitro)- razrjeđivač (uljni)- boja- boja uljna- boja za beton- ljepilo3 t42,8 t250 kg20 kg120 l250 l130 kg290 kg50 kg50 kgHEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Istok transformatorsko ulje 10,09 t


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.Osijek, Ulicacara Hadrijana 3Osijek,Našička ulica36aOsijek,Ružina 16Osijek,Drinska 20Osijek,Vukovarska219aOsijek,Mlinska 136Osijek,M. Gupca 11Osijek,Maceljska ulicaOsijek,Drinska 20Osijek,M. Divaltabr. 20388. Brijest bb89. Grad OsijekNastavak tablice br. 33HEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Centar transformatorsko ulje 11,94 tHEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Zapad transformatorsko ulje 9,9 tHEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Gornji grad transformatorsko ulje 9,81 tHEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Jug transformatorsko ulje 14,91 tHEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Standard transformatorsko ulje 2,92 tHEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Retfala transformatorsko ulje 6,35 tHEP-ODS d.o.o. ZagrebDP ELEKTROSLAVONIJAOsijekTransformatorska stanica35/10 kV Donji grad transformatorsko ulje 9,91 tHEP-OPS d.o.o. ZagrebPP OsijekTransformatorska stanica110/(20)10 kV Osijek 4 transformatorsko ulje 20 tHEP-OPS d.o.o. ZagrebPP OsijekTransformatorska stanica110/10 kV Osijek 3 transformatorsko ulje 31 tHEP-OPS d.o.o. ZagrebPP OsijekTransformatorska stanica110/35/10 kV Osijek 2 transformatorsko ulje 48,14 tHEP-OPS d.o.o. ZagrebPP OsijekTransformatorska stanica110/35/10 kV Osijek 1 transformatorsko ulje 42,50 tPravne i fizičke osobe napodručju grada OsijekaUNP u nadzemnim spremnicima78


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.A.8.7. GRAD VALPOVORED.BR.1.2.3.LOKACIJAValpovoI.L.Ribara 61Valpovo, Ulicabana J.Jelačića30ValpovoA.B. Šimića 274. Grad ValpovoVLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINAINA-Industrij nafte d.d. Zagrebbenzinska postaja IINA-Industrij nafte d.d. Zagrebbenzinska postaja IIValpovo d.d.Pravne i fizičke osobe napodručju grada ValpovoVRSTA OPASNE TVARI- motorni benzin BMB-95- motorni benzin MB-98- dizel- dizel-plavi- UNP- motorni benzin BMB-95- motorni benzin MB-98- dizel- dizel- UNP- žitarice i uljarice- acetilen- ulja i masti- lož ulje- melasa- masnoća i ulje- razna roba- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 34KOLIČINA20 t20 t50 t20 t1,12 t20 t20 t20 t20 t1,12 t50.000 t15 boca900 t210 t1800 t20 t2800 tA.8.8. OPĆINA ANTUNOVACRED.BR.1.2.3.4.79Tablica br. 35LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAFarma muznihkrava OrlovnjakEkonomskodvorište SelešEkonomskodvorište Josipindvor (Brijest)Ekonomskodvorište Josipindvor (Brijest)IPK Mliječna farma Holsteind.o.o.Orlovnjak b.b. AntunovacFarma muznih krava OrlovnjakNadstrešnice za sijeno i slamuSpremnik UNP-aSpremnik gorivaNOVI AGRAR d.o.o.Đakovština 3, OsijekProfitni centar SelešEkonomsko dvorište SelešPostaja za opskrbu motornihvozila gorivomSkladište uljaSkladište sredstava za zaštitubiljaNOVI AGRAR d.o.o.Đakovština 3, OsijekProfitni centar SelešEkonomsko dvorište JosipinDvorPostaja za opskrbu motornihvozila gorivoŽITO d.o.o.Đakovština 3, OsijekSkladište Josipin dvor- sijeno- slama- 2 spremnika UNP-a po 4.850 l- dizel gorivo u nadzemnomspremniku s dvostrukim plaštom- dizel gorivo u 3 podzemna ukopanaspremnika zapremine 50.000 lit,20.000 lit i 15.000 lit- motorno ulje u bačvama- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi idr.- dizel gorivo u 3 podzemna ukopanaspremnika zapremine 35.000 lit,10.000 lit i 15.000 lit- zaštitna sredstva:- herbicidi- fungicidi- insekticidi- umjetna gnojiva:- tekuća- granulirana2.500 t1.000 t9.700 l10.000 l85.000 l2.000 l5.0 t60.000 l84.000 kg50.000 kg33.000 kg7.250 l257.000 kg


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.5.6.7.Ivanovac ublizini zaseokaKorođ GradU blizini naseljaBrijest kodJosipin dvoraOpćinaAntunovacJazbec Ivan, Crkvena 16,IvanovacNadstrešnica za slamu i sijenoHEP-OPS d.o.o.Prijenosno područje OsijekHEP-ODS d.o.o.DP Elektroslavonija OsijekNastavak tablice br. 35- slama i sijeno u jednoj nadstrešnici i 350 tjednoj kamari na otvorenomprostoruTS 110/35 kV Osijek 1 - transformatorsko ulje 45tPravne i fizičke osobe napodručju općine Antunovac- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.9. OPĆINA BILJERED.BR.1.Tablica br. 36LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINABilje, UlicaKraljaZvonimira 12. Općina BiljeA.8.10. OPĆINA BIZOVACRED.BR.1.2.3.4.INA-INDUSTRIJAd.d. Zagrebbenzinska postajaPravne i fizičke osobe napodručju općine BiljeNAFTE- motorni benzin- dizel- dizel-plavi- UNP- UNP u nadzemnim spremnicima16.000 l32.000 l16.000 l1 tTablica br. 37LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINABizovac, UlicakraljaTomislava bbBizovacSunčana 39BrođanciTrg 2BizovacSunčana 25. Općina BizovacA.8.11. OPĆINA ČEMINACRED.BR.1.Benzinska postajaBizovačke toplice d.d. Bizovac,Hotel "TERMIA"PPK V ALPOVO d.o.o.Valpovo, Ratarstvo BrodanciPostaja za opskrbupoljoprivredne mehanizacijegorivom - postaja za gorivoEUROPLANTAZE d.o.o.BizovacPravne i fizičke osobe napodručju općine Bizovac- motorni benzin- dizel- vrlolako ulje- UNP (nadzemni spremnik)- klor (bazeni) - plinski- klor - tekući (hipoklorit)- vrlo lako ulje- dizel- umjetno gnojivo- zaštitna sredstva- umjetno gnojivo- zaštitna sredstva- UNP u nadzemnim spremnicima40 t20 t20 t0 t0,9 t0,9 t20 t20 tTablica br. 38LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAČeminacsjeverno odŽ4054Čeminac- NoviČeminac2. Mitrovac3.Kozaracsjeverozapadnood naselja, aistočno od D74. HaljevoBELJE d.d. DardaPC Mliječno govedarstvoPJ Čeminac- sijeno- slama- plin propan-butan- dizel gorivo547,5 t1.820 t5 m 32 m 3BELJE d.d. DardaPC Mliječno govedarstvoPJ Mitrovac- slama- plin propan-butan- dizel gorivo50 t2 m 31 m 3BELJE d.d. DardaPC SvinjogojstvoPJ Kozarac - plin propan-butan 60 m 3BELJE d.d. DardaPC SvinjogojstvoPJ Haljevo - plin propan-butan 3x5 m 380


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.5.6.7.GrabovacBraće Radića 11Novi Čeminac,Ulica TinaUjevićaČeminac,Kolodvorska 388. Općina ČeminacBELJE d.d. DardaPC RatarstvoPJ Brestovac-KaranacOPG Terzić KrešimiFarma muznih kravaOsnovna škola ČeminacPodzemni spremnikPravne i fizičke osobe napodručju općine Čeminac- dizel gorivo- zaštitna sredstva(insekticidi 5%fungicidi 20%herbicidi 75%)- umjetna gnojiva- sjeme- sijeno- slamaNastavak tablice br. 38160 m 335-40 t2.000 t200 t- lož ulje 10.000 1- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.12. OPĆINA ČEPINRED.BR.1.2.3.4.Tablica br. 39LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAČepin,Školska ulica 18Čepin, UlicakraljaZvonimira 1Čepin, UlicakraljaTomislava bbČepin(farma Ovčara)5. Općina ČepinA.8.13. OPĆINA DARDARED.BR.1.2.3.IPK Tvornica ulja Čepin d.d.ČepinINA Osijek petrol d.d.Osijekbenzinska postajaDržavni hidrometeorološkizavod, ZagrebCentar obrane od tučeRadarski centar ČepinŽITO d.o.o.Ratarstvo OvčaraPravne i fizičke osobe napodručju općine Čepin- mazut- dizel gorivo- sirovo ulje- rafinirano ulje- suncokret- pogače od suncokreta- motorni benzin- dizel gorivo- UNP20 t1 t100 t5 t200 t100 t100 t100 t660 kg- lož ulje 20 t- plavi dizel- lož ulje- zaštitna sredstva- UNP u nadzemnim spremnicima50 t80 tTablica br. 40LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINADarda,Ulica svetogIvana Krsiteljab.b.Darda,Osječka b.b.Mece,EkonomijaBrestovac napredjeluBerutanaINA-Industrija nafte d.d. Zagreb,benzinska postajaINA CRO petrol d.d. Zagreb,Radnička cesta 228benzinska postajaBelje d.d. DardaPC RatarstvoPoljoprivreda BrestovacNadzemni spremnici za lož ulje- motorni benzin- plavi dizel- dizel gorivo- UNP u bocama od 10 kg- motorni benzin- dizel gorivo- plavi dizel- EL- lož ulje- UNP u bocama od 10kg42 t21 t21 t650 kg100.000 l50.000 l50.000 l30.000 l56 kom- EL- lož ulje 31.500 l81


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.45.6.7.Darda,Ulica svetogIvana Krstiteljabr. 1aDarda,Školska 9Darda,Hrvatskemladeži b.b.Darda,Žrtavadomovinskograta 58. Općina DardaBELJE d.d. Darda,PC Tvornica stočne hrane DardaBetonski silosi za žitarice(Tri baterije po 18 ćelija i 4polučelije, kapacitet jedne ćelijeoko 450 t, a jedne polućelije oko220 t. Ukupni kapacitet jednebaterije iznosi oko 9.000 t.)- podno skladište (novo)- podno skladište (staro)- nadzemni spremnik za gorivo ublizini kotlovnice zapremine250 m 3- ukopani spremnik za gorivo ublizini kotlovnice zapremine 20m 3- obzidani spremnik za gorivoispod komandne ploče silosa zapotrebe sušare zapremine 30 m 3- ukopani spremnik za gorivokod radione, za opskrbu voziladizel gorivom zapremine 20 m 3Osnovna škola Darda- nadzemni ležeći spremnik zaUNP zapremine 5,0 m3- podzemni ukopani spremnik založ ulje zapremine 63 m3Dječji vrtić RadostKuhinjaStabilni sustav za UNP sa 2 bocezapremine po 50 kgGrađa d.d. DardaRobna kućaPravne i fizičke osobe napodručju općine Darda- žitarice, kukuruz i uljarice- žitarice- žitarice- EL- lož ulje- EL- lož ulje- EL- lož ulje- eurodizel- UNP- EL- lož ulje- UNP u bocama po 50 kg- UNP u bocama po 10 kgNastavak tablice br. 4027.000 t23.000 t21.000 t250.000 l20.000 l30.000 l20.000 l5,0 m 363.000 l100 kg50 kg- UNP u bocama po 10 kg 30 kom- UNP u nadzemnim spremnicima 3,0 m 3A.8.14. OPĆINA DONJA MOTIČINARED.BR.1.LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARIOpćina DonjaMotičinaA.8.15. OPĆINA DRAŽRED.BR.Pravne i fizičke osobe napodručju općine Donja Motičina- UNP u nadzemnim spremnicimaLOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI1. Draž, Planina bbPoljoprivredna zadrugaTopolje, Topoljebenzinska postaja- motorni benzin i dizel gorivo uukopanim spremnicima- plin UNP u bocama po 10 kgTablica br. 41KOLIČINATablica br. 42KOLIČINA30.000 l40 kom2. Topolje3. DuboševicaPoljoprivredna zadrugaCerine, TopoljeSkladište otrovnih tvariAnabela d.o.o. DuboševicaSkladište otrovnih tvari82- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina ikultura- umjetno gnojivo- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina ikultura- umjetno gnojivo


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.4.5.Topolje,Republike 50Draž, I. L.Ribara 16. Općina Draž7.S južne straneŽC 4019Branjina-Dražuz ulicu Planinajugozapadno odnaselja GajićPoljoprivredna zadrugaTopolje, TopoljeIstakalište gorivaSilos i sušara za žitariceSkladište otrovnih tvarikladište UNP-aOsnovna školaPravne i fizičke osobe napodručju općine DražHEP-ODS d.o.o.DP ElektroslavonijaOsijekTransformatorska stanica35/10 kVDraž- plavi dizel i lož ulje u ukopanimspremnicima- lož ulje u nadzemnim spremnicima- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina ikultura- umjetno gnojivo- plin UNP u bocamapo 10 kg- plin propan - butan u nadzemnomspremniku- ulje za loženje u podzemnomspremniku- UNP u nadzemnim spremnicima- transformatorsko ulje u 2transformatora snage4.000 kVANastavak tablice br. 4230.000 l5.00 l300 l50 t40 kom6,2 tA.8.16. OPĆINA DRENJERED.BR.LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI1. Općina DrenjeA.8.17. OPĆINA ĐURĐENOVACPravne i fizičke osobe napodručju Općine Drenje- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 43KOLIČINATablica br. 44RED.BR.1.2.3.4.5.6.LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAĐurđenovac,Kolodvorska 19Južno od naseljaBokšić LugBeljevinaLj. Gaja 27Šaptinovci,Ulica bana J.Jelačića 44BokšićCPS BokšićOpćinaĐurđenovacINA Osijek petrol d.d. OsijekGundulićeva 5/IIIBenzinska postajaINA-Industrija nafte d.d. ZagrebOkrug SlavonijaPogon "Beničanci"Donji Miholjac S. Radića 8Transformatorska stanicaTS 35/6/0,4 kV Bokšić"A-G DINAS" d.o.o.BeljevinaSkladište boja i lakova"Agronom" d.o.o.ŠaptinovciSkladište otrovnih tvariPLINACRO d.o.o. ZagrebSektor transporta plinaCentralna plinska stanica BokšićPravne i fizičke osobe napodručju općine Đurđenovac- motorni benzin- dizel- plavi dizel- UNP60 t30 t30 t600 kg- transformatorsko ulje 3.400 l- razne vrste boja i lakova,razrjeđivača i drugih premaza, čijakoličina ovisi o potrebamaproizvodnjemax. 2.000 l- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura(pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr.)500 l- razne vrste umjetnih gnojiva200 t- prirodni plin -- UNP u nadzemnim spremnicima83


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.A.8.18. OPĆINA ERDUTRED.BR.1.2.3.Tablica br. 45LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINANalazi se sjužne strane DC213 Osijek-Erdut, nedalekoraskrižja sa ŽC4093 premaAljmašuDalj,Ulica DariaDujmovića 10Dalj, Ulicabana J.Jelačića159HEP d.d.DP Elektroslavonija OsijekTS 35/10 kv DaljINA d.d. ZagrebSD TrgovinaPJ Maloprodaje OsijekBenzinska postajaNovi agrar d.o.o.PC Daljska poljaSkladište otrovnih tvari- transformatorsko ulje 6,2 t- EURODIZEL- EUROSUPER 95- EURODIZEL PLAVI- DIZELSvi rezervoari su ukopaniPlin propan-butan ubocama po 10 kg- sredstva za tretiranje polj. površina ikultura (herbicidi, insekticidi,fungicidi i dr.)- razne vrste umjetnih gnojiva30.000 l30.000 l30.000 l30.000 l63 kom7.000 kg200 t4. Erdut5.6.7.8.Dalj,Zagrebačka bbBijelo Brdo,Ulica N.TesleDalj,Ulica braćeRadića 8Dalj,UlicaJ.Glibušića9. Općina ErdutPostaja za opskrbupolj.mehanizacije gorivomErdutski vinogradi d.o.o. ErdutSkladište otrovnih tvariVinogradiPostaja za opskrbu polj.Mehanizacije gorivomVinogradiSpremnik centralnog grijanjaDvoracSpremnik centralnog grijanjaUpravna zgradaSpremnik centralnog grijanjaVinarijaRahladna komora- plavi dizel- sredstva za zaštitu vinograda- diesel gorivo- lož ulje- lož ulje- lož ulje- amonijak40.000 l15.000 kg30.000 l5.500 l30.000 l60.000 l50 kgOsnovna škola Dalj - ulje za loženje 11.000 lOsnovna školaBijelo Brdo- ulje za loženje 40.000 lSrednja škola Dalj - ulje za loženje 6.000 lČVORKOVAC DaljCrpilište vode DaljPogon za preradu vodePravne i fizičke osobe napodručju općine Erdut- natrijev klorit NaClO 2 600 kg- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.19. OPĆINA ERNESTINOVORED.BR.1.84Tablica br. 46LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINASjeveroistočnood naselja DivošHEP-OPS d.o.o. ZagrebPrijenosno područje OsijekTransformatorska stanica400/110 kV Ernestinovo- transformatorsko ulje 170,50 t


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Laslovo,zapadno odnaselja Laslovouz DC 518Ernestinovo,Ulicabraće Radića 91Ernestinovo,Ulica V. Nazorab.b.Divoš,Ulica KočePopovića 9Crpna postajaPaulin Dvor naŽ4109 izmeđunaseljaErnestinovo iPaulin DvorErnestinovo,V. Nazora 104Laslovo,V. Nazora 5Ernestinovo,Školska ul. 1Laslovo,Školska ul. 1HEP-ODS d.o.o. ZagrebDP Elektroslavonija OsijekTransformatorska stanica 35/10kV LaslovoAGRO-CVITA d.o.o.ErnestinovoArmirano betonski silosSušara kapaciteta 16 t/sat ipodzemni spremnik za lož uljevolumena 100.000 lTIFON d.o.o.Benzinska postajaPETROL-BUTAN d.o.oSpremnici UNP-aHrvatske vode ZagrebUl. grada Vukovara 220, ZagrebVGI “VUKA” OsijekPodzemni ukopani spremnik zadizel gorivo volumena 20.000 lAGRARIA LaslovoProdavaonicaAGRARIA LaslovoProdavaonicaOsnovna škola ErnestinovoPodzemni ukopani spremnici založ ulje volumena 20.000 lOsnovna škola LaslovoNadzemni ležeći spremnik založ ulje volumena 15.000 lPoljoprivredna zadrugaALMUS ErnestinovoNastavak tablice br. 46- transformatorsko ulje 5,20 t- pšenica i kukuruz- ulje za loženje- BMB 95 class- BMB 95 BS- dizel- eurodizel- eurodizel class6.500 t100.000 l20.000 l50.000 l20.000 l50.000 l10.000 lUNP- 5 velikih spremnika po 61 m 3 305.000 l- jedan mali spremnik 4,85 m 3 4.850 l- dizel gorivo 20.000 l-UNP u bocama 10 kg-boje i lakovo- umjetno gnojivo- herbicidi, fungicidi, insekticidi-UNP u bocama 10 kg-boje i lakovo- umjetno gnojivo- herbicidi, fungicidi, insekticidi400 kg300 kg30 t300 kg400 kg300 kg30 t300 kg- ulje za loženje 20.000 l- ulje za loženje 15.000 l11.Ernestinovo,V. Nazora 75Postaja za opskrbu motornihvozila gorivomSkladište otrovnih tvari- dizel gorivo u dva podzemnaukopana spremnika volumena8.500 l i 10.500 l- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr. utekućem stanju19.000 l2.000 l12.Ernestinovo,Školska ul 2Dom zdravlja OsijekZdravstvena stanica ErnestinovoNadzemni ležeći spremnik zaUNP- razne vrste gnojiva- plin propan - butan40,00 t85


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.13.14.15.LaslovoKolodvorska ul.5Laslovo,UlICA V.Nazora 73OpćinaErnestinovoDom zdravlja OsijekAmbulanta LaslovoNadzemni ležeći spremnik zaUNPPRVI MAJ d.d. LaslovoNadzemni ležeći spremnik zaUNPPravne i fizičke osobe napodručju općine ErnestinovoNastavak tablice br. 46- plin propan - butan- plin propan - butan- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.20. OPĆINA FERIČANCIRED.BR.1.Tablica br. 47LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAFeričanciTrg M.Gupca 10INA-INDUSTRIJA NAFTEd.d. ZagrebBenzinska postajaOSILOVAC d.o.o.Feričanci- motorni benzin- dizel- UNP40 t40 t1,12 t2.3.4.Feričanci,Osilovačka 34Feričanci,Dore Pejačević 1OpćinaFeričanciPostaja za opskrbu polj.mehanizacije gorivomSkladište otrovnih tvariPoljoprivredna zadruga MatijaGubec FeričanciPravne i fizičke osobe napodručju općine Feričanci- dizel gorivo- motorno ulje- umjetno gnojivo:- pesticidi, herbicidi, fungicidi,insekticidi, radenticidi- umjetno gnojivo:- zastitna sredstva- UNP u nadzemnim spremnicima10.000 l1 t20 t1 tA.8.21. OPĆINA GORJANIRED.BR.1.2.Tablica br. 48LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAGorjaniBolokan 16TomašanciS. Radića bb3. Općina GorjaniA.8.22. OPĆINA JAGODNJAKRED.BR.1.2.Kontinuitet d.o.o.Slavonija petrolPravne i fizičke osobe napodručju općine Gorjani- motorni benzin- eurodizel- plavi dizel- plinske boce (UNP)- motorni benzin- eurodizel- plinske boce (UNP)- UNP u nadzemnim spremnicima120 t15 t15 t120 t60 tTablica br. 49LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAJagodnjakB Kidrića 59BolmanS. KovačevićabbPZ Naše seloPZ Bolman- lož ulje- plavi dizel- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr.- UNP-plavi dizel6.000 l10.000 l5.000 l20.000 l86


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.3.4.5.JagodnjakB. Kidrića 118JagodnjakB. Kidrića 57BolmanS. Kovačevića6. Brod pustara I7. Brod pustara IU8.OpćinaJagodnjakAgro-život-poljoprivredna ljekarnaOsnovna škola JagodnjakOsnovna škola JagodnjakPodručna školaBELJE d.d. DardaPC SvinjogojstvoBELJE d.d. DardaPC SvinjogojstvoPravne i fizičke osobe napodručju općine JagodnjakNastavak tablice br. 49- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr.-lož ulje15.000 l-lož ulje2.000 l- UNP 25.000 l- UNP 15.000 l- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIRED.BR.1.2.3.Tablica br. 50LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAKneževiVinogradi,istočno od ŽC4042 Grabovac-KneževiVinogradi, najugozapadnomdijelu naseljaKneževiVinogradi,zapadno od ŽC4042Grabovac-KneževiVinogradi, najugozapadnomdijelu naseljaFarma ovaca itovne junadiProsine,jugozapadno odnaselja KneževiVinogradiINA-Industrija nafte d.d.,SD Trgovina,Sektor upravljanjamaloprodajom,PJ Osijek,Vukovarska 306, Osijekbenzinska postajaHrvatska elektroprivredaDistribucija d.o.o. Zagreb,DP ″Elektroslavonija″ Osijek,Pogon Osijek, Pogonski uredBeli ManastirTransformatorska stanica 35/10kVKneževi VinogradiBelje d.d. Darda,PJ MLIJEČNOGOVEDARSTVOFarma ProsineNadstrešnice za sijeno i slamu 4kom i kamare na otvorenomprostoru 3 komBELJE d.d. DardaPC RATARSTVOPJ Mirkovac- dizel- eurodizel plavi- eurodizel BS- eurosuper BS 95- autoplin - nadzemni spremnik- UNP za grijanje - nadzemnispremnik- UNP u bocama po 10 kg, 75 kom20 m 320 m 320 m 320 m 34,85 m 32,7 m 3750 kg- transformatorsko ulje 4.380 kg- sijeno- slama350 t700 t4. MirkovacSkladište otrovnih tvari- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, fungicidi,insekticidi, rodenticidi i dr.100 t100 lNadzemni ležeći spremnici zaUNP zapremine 1x1.976 lit. i1x1.482 litre- plin propan-butan1.750 kg87


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.5. SokolovacBelje d.d. Darda,PJ SVINJOGOJSTVOFarma SokolovacNastavak tablice br. 50Nadzemni ležeći spremnici zaUNP zapremine (3 kom)BELJE d.d. DardaPC Kooperacija-Karanac- plin propan-butan6. KaranacSkladište otrovnih tvari- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi i dr.500 t10 t7.KneževiVinogradi,Glavna ul. 41Nadzemni ležeći spremnik zaUNPOPEKA d.d. OsijekProdavaonica- plin propan-butan- razne vrste boja i lakova upakovanju po 0,75 kg (220 kom)- razrjeđivači2.500 kg165 kg50 lit8.9.10.11.12.Karanac,Kolodvorska ul.156Kotlina,Glavna ul. 66Kotlina,Glavna ul. 66Suza,Ulica maršalaTita 98Suza, Ulicamaršala Tita 99SABOPRODUKT KaranacSkladište otrovnih tvariSOJA d.o.o. KotlinaSkladište otrovnih tvariAGROKOTLINA d.o.o.KotlinaSkladište otrovnih tvariPoljoprivredna zadrugaPODRUM SuzaSkladište otrovnih tvariDANUBIUS d.o.o.SuzaSkladište otrovnih tvari88- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr.u tekućem stanjuu prahu- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr.u tekućem stanjuu prahu- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr.u tekućem stanjuu prahu- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:pesticidi, herbicidi, insekticidi,fungicidi, rodenticidi i dr.u tekućem stanjuu prahu- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:herbicidifungicidiakaricidifolijarna gnojiva100 l50 kg100 t100 l50 kg100 t100 l50 kg100 t100 l50 kg100 t3000 l/kg1500 l/kg100 l/kg500 l/kg


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeDANUBIUS d.o.o.SuzaPrikaz postojećeg stanja A.8.Nastavak tablice br. 5013.KneževiVinogradi,1. maja bbSkladište za mineralnagnojivaSjemenska roba- razne vrste umjetnih gnojiva- razna sjemenska roba871 t200 tSilosi- žitarice6000 t14.15.16.17.18.19.KneževiVinogradi,SvetozaraMiletića 119KneževiVinogradi,Glavna 113KneževiVinogradi,Glavna 122-124KneževiVinogradi,HrvatskeRepublike 5Državna cestaD-7 Osijek-BeliManastir(Karanačkaciglana)OpćinaJagodnjakSpremnik UNPANABBELA d.o.o.Beli ManastirPoljoprivredna ljekarnaPZ NAŠE SELO JagodnjakPoljoprivredna ljekarna br.6IZOLIRKA-TRGOVINA d.o.oBiljeTrgovina i skladište- UNP- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:herbicidifungicidiinsekticidi- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina i kultura:herbicidifungicidiinsekticidi- razne vrste umjetnih gnojiva10 m 3470 l445 kg155 l19 t250 l300 kg90 l2 t100 kg- boje, lakovi, razređivačiLjekarna Beli ManastirPodružnica br. 3 - alkohol 10 lLEPUS d.o.o.Nadzemni ležeći spremnik zaUNPPravne i fizičke osobe napodručju općine Jagodnjak- plin propan-butan- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.24. OPĆINA KOŠKARED.BR.1.2.3.4.Tablica br. 51LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAKoškaV. Nazora bbKoška,Matije Gupca198KoškaKolodvorska 24NašičkaBreznicaOsječka 715. Općina KoškaTERRA-KO PETROLBenzinska postajaHANA-KOŠKA d.o.o.ekonomsko dvorišteHANA-KOŠKAd.o.o.sušaraTeklić IvanautolakirerPravne i fizičke osobe napodručju općine Koška- motorni benzin- dizel- propan butan30,0 t30,0 t520 kg- tekuća goriva 40 t- tekuća goriva 50 t- boje i lakovi 300 l- UNP u nadzemnim spremnicima89


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.A.8.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠRED.BR.1.2.3.4.Tablica br. 52LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINALevanjskaVarošGlavna 47LevanjskaVarošGlavna 66BreznicaĐakovacka,Glavna bbOpćinaLevanjskaVarošBenzinska postaja- lož ulje- dizel plavi- motorni benzin 9515.000 l15.000 l15.000 lOsnovna škola S.S. Kranjčević - lož ulje 10.000 lDom za psihički bolesne odrasleosobePravne i fizičke osobe napodručju općine LevanjskaVarošA.8.26. OPĆINA MAGADENOVACRED.BR.1.- lož ulje- UNP- UNP u nadzemnim spremnicima15.000 l3 m 3Tablica br. 53LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINABeničanciOtpremnastanicaINA-Industrija nafte d.d.Zagreb,SD Istraživanje i proizvodnjanafte i plinaSektor proizvodnje nafte i plinaza JIEOkrig SlavonijaPogon BeničanciOtpremna stanica Beničanci- instalirani kapaciteti zauskladištenje sirove nafte(nadzemni stojeći spremnici 4komada po 5.000 m 3 i u procesnimposudama kapaciteta 200 m 3 )- sirova nafta i plinski kondenzatuskladištenjeu spremnicima, vršnakoličina- prirodni plin u cjevovodima20.400 m 3400 t/dan100.000m 3 /dan- ukapljeni naftni plin u cjevovodima20.000m 3 /dan2.Magadenovac,uz državnucestu br. 53INA-Industrija nafte d.d. ZagrebSD TrgovinaPJM OsijekBenzinska postajaBlata d.o.o. Magadenovac- nečista nafta- eurosuper- eurodizel BS- eurodizel CLASS- plavi dizel- UNP u bocama po 10 kg10.000 m 320.000 l20.000 l20.000 l20.000 l84 kom3. MalinovacPostaja za opskrbu gorivom- dizel gorivo15.000 lSkladište otrovnih tvariROSA d.o.o.MELEM d.o.o.Ulica Vladimira Nazora- sredstva za tretiranje polj. površinaumjetna gnojiva500 l200 t4. ŠljivoševciSilosi i sušara- žitarice- kukuruz6.240 tPostaja za opskrbu gorivom- dizel gorivo50.000 lSkladište za otrovna sredstva- sredstva za tretiranje polj. površinaumjetna gnojiva3.800 l360 t90


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeKlas d.o.o. BeničanciPrikaz postojećeg stanja A.8.Nastavak tablice br. 535. BeničanciSilosiPostaja za ospkrbu gorivom- žitarice- kukuruz- dizel gorivo10.000 t8.000 l6.OpćinaMagadenovacSkladište za otrovna sredstvaPravne i fizičke osobe napodručju općine Magadenovac- sredstva za tretiranje polj. površinaumjetna gnojiva- UNP u nadzemnim spremnicima950 l60 tA.8.27. OPĆINA MARIJANCIRED.BR.1.91Tablica br. 54LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAMarijanci, UlicaJ.J.Strossmayera2. Bočkinci3.OpćinaMarijanciA.8.28. OPĆINA PETLOVACRED.BR.1.IPK Matakovo d.o.o.Skladište otrovnih tvariSušara za duhan u privatnomvlasništvuPravne i fizičke osobe napodručju općine Marijanci- pesticidi i ostala sredstva zatretiranje poljoprivrednih površina ikultura- razne vrste umjetnih gnojiva- ulje za loženje- UNP u nadzemnim spremnicima1.000 l200 t1.500 do5.000 lTablica br. 55LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINANovo NevesinjeŽidopustara 22. Zeleno Polje4. Petlovac5.6.7.8.BaranjskoPetrovo SeloKolodvorska bbPetlovacR. Končara 29TorjanciGraničarska bbNovi BezdanSrednja 99. Općina PetlovacHrvatske ŠumeŠumarija B.P. SeloBelje d.d.PC RatarstvoPoljoprivreda Zeleno PoljeBelje d.d.PC Tov junadiFarma Sudaraž- UNP 4.850 l- UNP 4.850 l- lož ulje 30.000 lPodručna škola - lož ulje 16.000 lPodručna škola - lož ulje 8.000 lPodručna školaPodručna školaA.8.29. OPĆINA PETRIJEVCIRED.BR.1.2.Pravne i fizičke osobe napodručju Općine Petlovac- lož ulje 6.000 l- lož ulje 7.000 l- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 56LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAPetrijevci, Jarakbr.4 uz D2PetrijevciJarak br. 3 uzDC2INA Osijek-petrol d.d. Osijek,Gundulićeva 5benzinska postajaSanitacija Osijek d.d. Petrijevci,Jarak 3-nadzemni ležeči spremnikkapaciteta 4,85 m 3- motorni benzin- eurodizel i vrlo lako ulje- UNP u bocama po 10 kg- razne vrste otrova- insekticidi- merkaptan- UPN100.000 l100.000 l40 kom2.000 kg5.000 l1.000 kg3.880 l


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.3.4.sjeverozapadnood naseljaPetrijevciOpćinaPetrijevciDVORAC d.o.o.vodocrpilište JarčevacKlorna stanicaPravne i fizičke osobe napodručju općine PetrijevciNastavak tablice br. 56- klor 200 l- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.30. OPĆINA PODGORAČRED.BR.1.2.3.4.5.67.92Tablica br. 57LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAPodgoračHinka Juhna 23PodgoračHinka Juhna 8PodgoračTrgP.Pejačevića bbPodgoračTrgP.Pejačevića 5Poganovci,Glavna bbBudimci,B.J.JelačićaOpćinaPodravskaMoslavinaINA-Industrija nafte d.d. ZagrebBenzinska postajaOsnovna škola Hinka Juhna- motorni benzin- dizel- dizel plavi- UNP30 t15 t16 t1,12 t- lož ulje 5.000 lBilla d.o.o. - UNP 3,5 m 3Ordinacija opće medicineBilla d.o.o.Petros d.o.oSkladište PoganovciPZ PrvčaPravne i fizičke osobe napodručju općine PodravskaMoslavinaA.8.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINARED.BR.1.2.- UNP 5 m 3- lož ulje- plavi dizel- sredstva za zaštitu bilja- UNP u nadzemnim spremnicima30.000 l10.000 lTablica br. 58LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAPodravskaMoslavinaOpćinaPodravskaMoslavinaA.8.32. OPĆINA POPOVACRED.BR.1.2.3.Moslavka d.o.o.J. J. Strossmayera 150Pravne i fizičke osobe napodručju općine PodravskaMoslavina- motorni benzin- dizel- vrlo lako ulje- UNP u nadzemnim spremnicima20 t16 t16 tTablica br. 59LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAKneževoTrgD.Dermešeka 2PopovacHatvanBelje d.d. DardaPC RatarstvoPoljoprivreda KneževoBelje d.d. DardaPC Mliječno govedarstvoFarma PopovacBelje d.d. DardaPC Tov JunadiFarma Hatvan- dizel- dizel plavi- motorna ulja- rabljena motorna ulja- lož ulje- herbicidi- fungicidi- insekticidi- umjetna gnojiva7 t25 t1000 l700 l20.000 l4.300 l650 l450 l315 t- UNP 20.000 l- UNP 20.000 l


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.4.5.6.7.KneževoIndustrijska 1PopovacV.Nazora 26BranjinaD.Kokanovića23PopovacV.Nazora 318. Općina PopovacBELJE-TOS d.o.o.Osnovna škola PopovacNastavak tablice br. 59- vrlo lako ulje 5.000 l- vrlo lako ulje 8.000 lOsnovna škola PopovacPodručno odjeljenje Branjina - vrlo lako ulje 6.000 lBiljemerkant d.o.o. - UNP 4.850 lPravne i fizičke osobe napodručju općine Popovac- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.33. OPĆINA PUNITOVCIRED.BR.1.2.3.Tablica br. 60LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAJosipovacPunitovačkiM. Gupca 15JosipovacPunitovačkiB. Banas 2OpćinaPunitovciSun-Track d.o.o.Benzinska postaja- dizel- dizel plavi- lož ulje15 t15 t15 tOsnovna škola Josipa Kozarca - lož ulje 10.000 lPravne i fizičke osobe napodručju općine PunitovciA.8.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKARED.BR.1.2.3.- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 61LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINASatnicaĐakovačka,Ulicabana J.JelačićabbSatnicaĐakovačka,A. Starčevića 11Općina SatnicaĐakovačkaA.8.35. OPĆINA SEMELJCIRED.BR.1.2.Petrol d.o.o.benzinska postajaMILCbenzinska postajaPravne i fizičke osobe napodručju općine SatnicaĐakovačka- motorni benzin- dizel- dizel plavi- UNP50 t30 t30 t400 kg- dizel plavi 5 t- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 62LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINASemeljci,Ulica kraljaTomislava bbSemeljci,Ulica kraljaTomislava bb3. Semeljci Benzinska postaja4. Kešinci Benzinska postaja5. Općina SemeljciPZ Osatima - dizel 20.000 lBERAK d.o.o. - benzin i dizel 60.000 lPravne i fizičke osobe napodručju općine Semeljci- motorni benzin- dizel- motorni benzin- dizel- UNP- UNP u nadzemnim spremnicima25.000 l75.000 l5.000 l15.000 l5.000 l93


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.A.8.36. OPĆINA STRIZIVOJNARED.BR.1.94Tablica br. 63LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAOpćinaStrizivojnaA.8.37. OPĆINA ŠODOLOVCIRED.BR.Pravne i fizičke osobe napodručju općine Strizivojna- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 64LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINA- lož ulje15.000 lSilaš,Benzinska postaja1.- plavi dizel15.000 lSrednja bb KONTINUITET- UNP400 kg2. Silaš Područna škola - vrlo lako ulje 3.000 l3.4.Šodolovci,Trg slobode 1OpćinaŠodolovciA.8.38. OPĆINA TRNAVARED.BR.1.2.3.Područna škola - vrlo lako ulje 5.000 lPravne i fizičke osobe napodručju općine Šodolovci- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 65LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINATrnava,I. Meštrovića 25Trnava, Ulicabraće Radića 1Trnava,I. Meštrovića 24. Općina TrnavaA.8.39. OPĆINA VILJEVORED.BR.1. Viljevo2. KapelnaParagon d.o.o.Benzinska postajaOsnovna škola- motorni benzin- lož ulje- plavi dizel- dizel15.000 l15.000 l15.000 l15.000 l- vrlo lako ulje 10.000 lOpćina Trnava - vrlo lako ulje 2.000 lPravne i fizičke osobe napodručju općine Trnava- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 66LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINA3. Općina ViljevoA.8.40. OPĆINA VIŠKOVCIRED.BR.1. Viškovci2.PZ Viljevo - Skladište otrovnihtvariPostaja za opskrbu polj.mehanizacije gorivomKapelna d.o.o. KapelnaSkladište otrovnih tvariPostaja za opskrbu polj.mehanizacije gorivomPravne i fizičke osobe napodručju općine Viljevo- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina- umjetna gnojiva- dizel gorivo- sredstva za tretiranjepoljoprivrednih površina- umjetna gnojiva- dizel gorivo- UNP u nadzemnim spremnicima500 l100 t30.000 l500 l100 t20.000 lTablica br. 67LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAViškovci,Ulica kraljaTomislava 123. Općina ViljevoŽITO d.o.o.Farma ForkuševciPoljoprivredna zadrugaPravne i fizičke osobe napodručju općine Viljevo- UNP spremnik 60.000 l- sredstva za zaštitu bilja- gnojiva- UNP u nadzemnim spremnicima200 kg20 t


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.A.8.41. OPĆINA VLADISLAVCIRED.BR.1.Tablica br. 68LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAVladislavci,Ulica kraljaTomislava 752. Općina ViljevoA.8.42. OPĆINA VUKARED.BR.1.2.3.Osnovna škola - vrlo lako ulje 50.000 lPravne i fizičke osobe napodručju općine Viljevo- UNP u nadzemnim spremnicimaTablica br. 69LOKACIJA VLASNIK/KORISNIK/GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINAVuka,Mali RastovačićbbVuka,Osječka 5Vuka,M.Cepelića 14. Općina VukaŽITO d.o.o. - UNP 10.000 lB.I.J.A.F. d.o.o. - UNP 10.000 lOsnovna školaMilka CepelićaPravne i fizičke osobe napodručju općine Vuka- lož ulje 50.000 l- UNP u nadzemnim spremnicimaA.8.43. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKALDIŠTENE MANJE KOLIČINEZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA, EKSPLOZOVNIH TVARI I DRUGIH OPASNIHTVARI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJETablica br. 70R.br. Vrsta lokacije Vrsta opasne tvari1. Prodavaonice boja i lakova - sintetički lakovi na bazi alifatskih smola ili na bazi sintetičkih- nitrolakovi- razrjeđivači- tankoslojne lazure - lazurni premazi bez dodatka laka- lak lazure - lazurni premazi sa dodatkom laka- rafinirani etilni alkohol 96 %- petrolej za rasvjetu- razne vrste ljepila- lakovi za parket- auto lakovi- benzin za čišćenje odjeće u malom pakovanju2. Ljekarne - alkohol3. Poljoprivredne ljekarne4 Poljoprivredne zadruge ipoljoprivredna dobra- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranje poljoprivrednih površina i kultura: pesticidi,herbicidi, fungicidi, insekticidi, rodenticidi i dr. u tekućem stanju i u prahu- razne vrste umjetnih gnojiva- sredstva za tretiranje poljoprivrednih površina i kultura: pesticidi,herbicidi, fungicidi, insekticidi, rodenticidi i dr. u tekućem stanju i u prahu5. Drvoprerađivačkeradionice- ljepila- boje, lakovi, razređivači6. Prodavaonice UNP-a - plin propan - butan u bocama po 10 kg ograđeni prostorA.8.44. MINIRANA PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEU procjenama ugroženosti općina i gradova nisu jednako obrađena minirana područja te se stogau nastavku daju podaci Hrvatskog centra za razminiranje koji je proveo izviđanje na području Osječkobaranjskežupanije u svrhu utvrđivanja stanja minski sumnjivih prostora.95


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.8.Definirani minski sumnjivi prostor Županije rezultat je pojedinačno provedenih općih izvidacjelokupnih prostora općina i gradova.U privitku ove Procjene ugroženosti nalazi se i pregledni zemljovid minski sumnjivih područjaOsječko-baranjske županije. Nadalje, daju se podaci o provedenom obilježavanju s tablicama minskeopasnosti.Dane informacije nisu konačne jer se i nadalje provodi praćenje stanja i obilježavanje minskisumnjivih prostora kako od strane Hrvatskog centra za razminiranje tako i jedinica lokalne samouprave.Općim izvidom cjelokupnih prostora općina i gradova definiran je minski sumnjivi prostorOsječko-baranjske županije u veličini od 135.569.150 m 2 (135,57 km 2 ), ili 3,27 % ukupne površineŽupanije, sa stanjem od prosinca 2011.Minski sumnjivim prostorom zahvaćeno je područje 15 općina i gradova županije: Belišće, DonjiMiholjac, Osijek, Valpovo, Antunovac, Bilje, Darda, Draž, Ernestinovo, Jagodnjak, Petlovac, Petrijevci,Popovac, Semeljci, Šodolovci, Vladislavci i Vuka.OBILJEŽAVANJE MINSKI SUMNJIVOG PROSTORA PO OPĆINAMA – GRADOVIMATablica br. 71Red.OPĆINA - GRADObilježavanje – postavljeno oznaka (broj)broj1. Grad Belišće 1142. Grad Donji Miholjac 1053. Grad Osijek 2864. Grad Valpovo 2255. Općina Antunovac 2546. Općina Bilje 4497. Općina Darda 6198. Općina Draž 829. Općina Ernestinovo 7010. Općina Jagodnjak 29011. Općina Petlovac 66412. Općina Petrijevci 10113. Općina Šodolovci 39614. Općina Vladislavci 7315. Općina Vuka 9Ukupno postavljeno oznaka 3.737Minski sumnjivi prostor u Osječko-baranjskoj županiji obilježen je sa 3.737 oznaka minskeopasnosti.96


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.9.A.9. PREGLED GLAVNIH ENERGETSKIH INSTALACIJAA.9.1. Građevine za proizvodnju i prijenos električne energijeElektroenergetska infrastruktura na području Osječko-baranjske županije obuhvaća proizvodnju,prijenos i distribuciju električne energije.A.9.1.1. Proizvodnja električne energijeProizvodnja električne energije za elektroenergetski sustav postoji samo u gradu Osijeku u TE-TO Osijek koja je u okviru HEP-PROIZVODNJA d.o.o., a proizvodne su značajke TE-TO:- Instalirana snaga TE-TO Osijek• Električna snagaToplinski parno turbinski blokWaagner Biro, Austrija - TPK- Jugoturbina-Končar - 1985. god. = 45 MWDva plinsko turbinska agregataAEG-Kanis, Njemačka - 1976. god. 2x25 = 50 MWUKUPNO = 95 MW•Toplinska snagaDva parna kotla - Waagner Biro - 1985. god. 2x125 = 250 t/hTri steamblock kotla - Ðuro Ðaković- 1976. god.3x18 = 56 t/hKotao na otpadnu toplinuSteinmüller, Njemačka 1976. god.54 t/hCjelokupna proizvodnja predaje se u elektroenergetski sustav iz kojeg se uzimaju potrebnekoličine električne energije.Proizvodnja električne energije obavlja se i u industrijskoj energani u sklopu Kombinata Belišćed.d., ali je njen značaj lokalnog karaktera, samo za potrebe kombinata te je detaljnije obrađena u procjeniugroženosti od požara Kombinata.A.9.1.2. Prijenos električne energijePrijenos električne energije na području Županije obavlja HEP-OPS d.o.o. Prijenosno područjeOsijek. Ostvaruje se prijenosnim sustavima na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponima koji su uDomovinskom ratu znatno oštećeni, a TS Ernestinovo potpuno razorena.Danas su TS Ernestinovo i svi dalekovodi vraćeni u funkciju.Na 400 kV naponskoj razini prijenosni sustav čini jedna trafostanica 400/110 kV TS Ernestinovoi četiri 400 kV dalekovoda:- DV408 Ernestinovo-Žerjavinec kojim se povezuju istočna i zapadna Hrvatska- DV409 Ernestinovo-Sremska Mitrovica kao veza prema Republici Srbiji- DV410 Ernestinovo-Ugljevik kao veza prema Federaciji BiH- DV429 i DV461 (dvostuki DV) Ernestinovo-Pecs kao veza prema Republici Mađarskoj97


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.9.Na 220 kV naponskoj razini prijenosni sustav čine jedna trafostanica 220/110 kV (TS Ðakovo) idva 220 kV dalekovoda:- DV230 Ðakovo-Tuzla i- DV259 Đakovo-Gradačac.Na 110 kV naponskoj razini prijenosni sustav čine 110 kV nadzemni dalekovodi kojima sedoprema električna energija do glavnih potrošačkih središta Županije, 8+2 trafostanica u vlasništvu HEPai dvije industrijske 110/x kV trafostanice.Tijekom Domovinskog rata veći dio 110 kV vodova bio je izvan pogona jer su razoreni, a danassu energetski sutav i dalekovodi u cijelosti obnovljeni.U sljedećoj tablici predočene su značajke prijenosne mreže Županije:RED.BROJKARAKTERISTIKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJENAPONSKARAZINA(kV)VRSTAOBJEKTAJEDINICAMJEREIZNOSTablica br. 72Trafostanica kom 11. 400 energetski MVA 600 (prigušnica 100)trafo kom 2Trafostanica kom 12. 220 energetski MVA 2 x 150trafo kom 2Trafostanica kom 8+23. 110 energetski MVA 442trafo kom 15Izvor podataka: HEP d.d.A.9.1.3. Distribucija električne energijeDistribuciju električne energije na području Županije obavlja HEP-ODS d.o.o. DPElektroslavonija Osijek preko svoje distribucijske elektroenergetske mreže.Distribucijska mreža na 35 kV naponskoj razini služi za dopremu električne energije u neposrednu blizinuvećih skupina potrošača, a sadrži trafostanice 35/10 kV te podzemne kabelske i nadzemne 35 kVdalekovode. Ovim dalekovodima se TS 35/10 kV povezuju s TS 110/35 kV iz kojih se napajaju te semeđusobno povezuju.Mreža na 10 kV naponskoj razini služi za dopremu električne energije do potrošača, a sadržitrafostanice 10/0,4 kV te podzemne kabelske i nadzemne 10 kV dalekovode. Ova razinaelektroenergetske mreže prikazuje se tek u grafičkim prilozima planova nižeg reda.U sljedećim tablicama prikazane su značajke srednjenaponskog dijela distribucijske mreže iraspored trafostanica na području Osječko-baranjske županije načinjenih na temelju podataka iz procjenaugroženosti općina i gradova i podatak HEP-a:KARAKTERISTIKE DISTRIBUCIJSKOG ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJETablica br. 73RED.BROJNAPON(kV)VRSTAOBJEKTA98JEDINICAMJEREIZNOSTrafostanica kom 191. 35 Transformator MVA 240kom 38Trafostanica kom 11802. 10 Transformator MVA 328kom 1203


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.9.RED.BROJTABLIČNI PRIKAZ TRAFOSTANICA NA PODRUČJU ŽUPANIJEGRAD/OPĆINATS400 kVTS220 kVTS110 kVTS35 kVGRAD1. Beli Manastir 1 2 422. Belišće 1 1 303. Donji Miholjac 1 1 624. Đakovo 1 1 1 955. Našice 2 686. Osijek 3 8 4457. Valpovo 1 54OPĆINA1. Antunovac 1 152. Bilje 1 353. Bizovac 324. Čeminac 165. Čepin 1 386. Darda 287. Donja Motičina 88. Draž 1 279. Drenje 1510. Đurđenovac 1 4211. Erdut 1 5412. Ernestinovo 1 1 1313. Feričanci 1714. Gorjani 715. Jagodnjak 1616. Kneževi Vinogradi 1 3117. Koška 2618. Levanjska Varoš 1419. Magadenovac 1 4420. Marijanci 1 2321. Petlovac 2022. Petrijevci 1 1523. Podgorač 1 2224. Podravska Moslavina 825. Popovac 1526. Punitovci 927. Satnica Đakovačka 828. Semeljci 2229. Strizivojna 1030. Šodolovci 1131. Trnava 1132. Viljevo 2233. Viškovci 834. Vladislavci 1235. Vuka 7Tablica br. 74TS10 kV99


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.A.10. PREGLED ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILISTALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBAPravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara,osim građevina u kojima se proizvode, prerađuju ili skladište upaljive tekućine, u kategorije ugroženosti razvrstanesu i sve građevine javne i poslovne namjene u kojima se okuplja 20 ili više osoba i to na način da su:- javne i poslovne građevine koje imaju prostorije za okupljanje više od 1000 osoba razvrstane u II. a kategoriju;- javne i poslovne građevine koje imaju prostorije za okupljanje od 500 - 1000 osoba razvrstane u II. b kategoriju;- javne i poslovne građevine koje imaju prostorije za okupljanje od 300 - 500 osoba razvrstane u III. kategoriju, a- javne i poslovne građevine koje imaju prostorije u kojima se okuplja 20 - 300 osoba razvrstane su u IV. kategoriju.U nastavku se tablično daje popis građevina koje imaju prostorije za okupljanje više od 20 osoba, a koje sukao takve evidentirane u procjenama ugroženosti gradova i općina, kao i one građevine koje tim procjenama nisuobuhvaćene, ali je očigledno da su se na ovom popisu trebale naći.A.10.1. GRAD BELI MANASTIRRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA100Tablica br. 75BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITIU PROSTORIMA1. Nastavno športska dvorana 10002. Baranja-film, Beli Manastir, Trg slobode 16a 3003. Dom za starije i nemoćne, Beli Manastir, Bana Jelačića 108 2204. Dom međugeneracijske solidarnosti, Beli Manastir 505. Osnovna škola Beli Manastir, Sv. Martina 16 4006. Gimnazija Beli Manastir, Školska 3 1207. Prva srednja škola 1208. Druga srednja škola 1209. Osnovna škola Šećerana , Ulica žrtava Domovinskog rata 27 22010. Osnovna škola Branjin Vrh 10011. Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir, V. Nazora 34a 14012. Dječji vrtić Cvrčak Šećerana 2313. Dječji vrtić Cvrčak Branjin vrh 2014. Kršćanska adventistička crkva Beli Manastir, B. Kidriča 9 5015. Evanđeoska crkva Beli Manastir, Osječka 44 5016. Katolička crkva Beli Manastir 10017. Katolička crkva Branjin Vrh 7018. Katolička crkva Šumarina 7019. SPC Svetog Mihajla, Beli Manastir 8020. Centar za mlade, Beli Manastir 5021. Dom zdravlja Beli Manastir, Školska 5 20022. Konzum, Beli Manastir, Republike 1 15023. Autobusni kolodvor Beli Manastir 10024. Željeznički kolodvor Beli Manastir 10025. Hotel Patria, Beli Manastir, Osječka 1c 30026. N.Š.K. Baranja Belje, Beli Manastir, Ulica kralja P.Krešimira IV (stadion) 2000A.10.2. GRAD BELIŠĆERED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 76BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Ivan Kukuljević Sakcinski, Ulica kralja Tomislava 196 11502. Područna škola Veliškovci 503. Dječji vrtić Maslačak, Radnička 4 1504. Dom umirovljenika, Vijenac J.J. Strossmayera 67 1505. Dom za starije i nemoćne osobe Lucija, Belišće 1006. Športska dvorana, Ulica kralja Tomislava 196 11007. Amatersko kazalište, Ulica kralja Tomislava 196 2008. Kino, Trg A. Starčevića 22 3009. Župna crkva, Belišće, A.Stepinca 6 40010. Katolička crkva, Veliškovci 200


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.A.10.3. GRAD DONJI MIHOLJACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA101Tablica br. 77BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola August Harambašić, Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1 8002. Glazbena škola Donji Miholjac, Trg A.Starčevića 21 2003. Osnovna škola Matija Gubec, Područna škola Golinci, Ulica kralja Tomislava 69 604. Osnovna škola Matija Gubec, Područna škola Radikovci, M.Gupca 103a 605. Osnovna škola August Harambašić Rakitovica, Venoseva 5 606. Srednja škola Donji Miholjac, Vukovarska 84 5007. Dječji vrtić Pinokio, Donji Miholjac, Prilaz stadionu 3 2508. Katolička crkva, Župni ured Luč, Donji Miholjac, V.Nazora 97 709. Župni ured Sv. Martina, Podgajci Podravski, V.Nazora 140 20010. Župni ured Sv.Ane, Radikovci, M.Gupca 62 15011. Samostan Družba Marijinih sestara D.Miholjac, Ulica kralja Držislava 8 2012. Samostan sestara svetog križa, D.Miholjac, S.Radića 3 2013. Obrtnički dom Donji Miholjac, Kolodvorska ulica 5014. Ugostiteljski objekt Stara Drava, Donji Miholjac 5015. Vatrogasni dom Donji Miholjac, Basaričekova 4 12016. Restoran Glembaj, Donji Miholjac, A.Harambašića 19 30017. Restoran Zagreb, Donji Miholjac, Kolodvorska 4 23018. Restoran Valentino, Donji Miholjac, Ljudevita Gaja 5 15019. Restoran Kapuciner, Donji Miholjac, A.Harambašića 1 23020. Hotel Slavona, Donji Miholjac, Gajeva 15a 23021. Hotel Borik, Donji Miholjac, Vukovarska ulica 123 35022. Ugostiteljski objekt Orion, Kolodvorska 19, Donji Miholjac 10023. Ugostiteljski objekt Laguna, Kolodvorska 25, Donji Miholjac 20024. Ugostiteljski objekt Kuglana, A.Cesarca 2, Donji Miholjac 10025. Ugostiteljski objekt Graničar, Vukovarska 52, Donji Miholjac 3026. Kafe bar Glens, Kolodvorska 26, Donji Miholjac 10027. Kino dvorana Donji Miholjac, Trg A.Starčevića 1 35028. Robna kuća, Donji Miholjac, Kolodvorska 6 30029. N.K.Jedinstvo, Donji Miholjac, A.Cesarca 2 (stadion) 2000A.10.4. GRAD ĐAKOVOTablica br. 78U Procjeni ugroženosti od požara grada Đakova uočene su u tablici navedene građevine bez broja osoba koje semože očekivati u njima te se ovdje podaci prenose na isti način. Međutim prema nazivu i opisu tih građevina možese zaključiti da će se u njima tijekom korištenja zateći i daleko više od 20 osoba.BROJ OSOBA KOJIRED.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJAMOŽE BORAVITI UBR.PROSTORIMA1. Osnovna škola Vladimir Nazor2. Osnovna škola I.G.Kovačić3. Osnovna škola J.Čolnića4. Gimnazija A.G.Matoša5. Srednja strukovna škola braće Radić6. Obrtnička škola A.Horvata7. Bogoslovno sjemenište8. Dom umirovljenika9. Dom za umirovljene svećenike10. Teologija11. Dječji vrtić i jaslice u naselju Vila12. Dječji vrtić i jaslice u Gajevoj 213. Dječji vrtić i jaslice u Mažuranićevoj 414. Dječji vrtić i jaslice Sunčev sjaj Nazareta15. Hotel Blaža16. Dom kulture17. Dom zdravlja


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 7818. Gradski bazen19. Samostan sestara svetog križa20. Đakovačka katedrala21. Crkva dobrog pastira (Sjever)22. Stadion NK Croatia23. Stadion NK Đakovo24. Hrvatski sokol25. Osnovna škola Kuševac26. Osnovna škola Ivanovci27. Osnovna škola Selci Đakovački28. Osnovna škola M. Gubec Piškorevci29. Osnovna škola Novi Perkovci30. Osnovna škola Budrovci31. Osnovna škola Đurđanci32. Osnovna škola Široko Polje33. Robna kuća ROMA, Đakovo, Splitska bb 20034. Konzum, Đakovo, V.Nazora 6 30035. Kaufland, Đakovo, F.Račkog 50036. Minaco, Đakovo, Industrijska zona bb 20037. Mercator, Đakovo, V. Nazora 50038. N.K. Jedinstvo, Đakovo, R.Boškovića bb (stadion) 200039. Športska dvorana Sjever, Đakovo 60040. Đakovačka katedrala41. Samostan sestara svetog križa, Đaovo42. Župna crkva Svih svetih , Đakovo43. Crkva dobrog pastira, Đakovo44. Kapelica na đakovačkom groblju45. Židovska crkva na đakovačkom groblju46. Crkva svetog Ivana Krstitelja, Đakovački Pisak47. Crkva Imena Isusova, Đurđanci48. Crkva svetog Nikole, Budrovci49. Crkva Snježne Gospe, Selci Đakovački50. Crkva svetog Martina, Selc Đakovački51. Crkva svetog Ivana Krstitelja, Ivanovci52. Crkva kraljice svete krunice, Kuševac53. Crkva svetog Antuna, Novi Perkovci54. Crkva preobraženja Kristova, Piškorevci55. Crkva svetog Dimitrija, Piškorevci56. Crkva svetog Izidora, Široko PoljeA.10.5. GRAD NAŠICERED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 79BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Dječji vrtić Bubamara, Našice, Ulica braće Radića 140 262. Dječji vrtić Potočnica, Našice, Ulica kralja Tomislava 50 303. Dječji vrtić Zvončić, Našice, D.Pejačević 4 2064. Osnovna škola kralja Tomislava, Našice, Matice hrvatske 1 6225. Područna škola Gradac, Gradac, N.Tesle 14 226. Područna škola Markovac, Markovac, F. Strapača 35 807. Područna škola Velimirovac, Velimirovac, Ulica bana J.Jelačića 73 618. Osnovna škola I.B. Slovaka, Jelisavac, I.B. Slovaka 37 2009. Područna škola Lađanska, B.J.Jelačića bb 1410. Osnovna škola Dore Pejačević, Našice, A.Cesarca 18 79211. Područna škola Vukojevci, Vukojevci, K.Tomislava 118 86012. Srednja škola I.Kršnjavog, Našice, A.Cesarca 20 139013. Dvorana Osnovna škola Dore Pejačević, Našice, A.Cesarca 18 150102


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 7914. Dvorana Osnovne škole kralja Tomislava, Našice, Matice hrvatske 1 100015. Dvorana Srednje škole I.Kršnjavog, Našice, A.Cesarca 20 15016. Evanđeska pentekostna crkva, Našice, I.Mažuranića 17 10017. Crkva sv. A.Padovanskog, Našice, Ulica kralja Tomislava 1 50018. Opća Bolnica Našice, Ulica bana Jelačića 6 15019. Dom Zdravlja Našice, Ulica bana Jelačića 6 2020. Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica, Našice, Pejačevićev trg 5 20A.10.6. GRAD OSIJEKRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 80BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Športska dvorana ZRINJEVAC Osijek, Reisnerova 46a 25002. Športska dvorana JUG 2 Osijek, Kralja Petra Svačića bb 12503. Športska dvorana GRADSKI VRT, Kneza Trpimira 23 50004. Streljana PAMPAS Osijek, Š.Petefija bb 20005. Stadion NK OSIJEK u Osijeku, Wilsonova bb 195006. SD OLIMPIJA Osijek, Zeleno polje 5007. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE Osijek, Županijska 9 6008. DJEČJE KAZALIŠTE u Osijeku, Trg bana J.Jelačića 19 2509. Kino URANIA Osijek, Šetalište V.Hengla 1 30010. Kino EUROPA Osijek, Šetalište P.Preradovića 2 30011. Kino CINESTAR Osijek, Svilajska 31 150012. Kino CINEPLEX Osijek, Ulica sv. L.B. Mandića 50a 120013. HOTEL CENTRAL Osijek, Trg A.Starčevića 6 10014. HOTEL DRAVA Osijek, I.F. Gundulića 25a 5015. HOTEL MILENIUM Osijek, Kralja P. Svačića 5016. HOTEL MURSA Osijek, B. Kašića 2a 30017. HOTEL OSIJEK, Osijek, Šamačka 4 30018. HOTEL SILVER Osijek, M.Divalta 84 6019. HOTEL VILA ARISTON Osijek, A.K. Miočića 6 5020. HOTEL WALDINGER Osijek, Županijska 8 10021. ZOO HOTEL Tvrđavica, Sjevernodravska obala bb 30022. Restoran ALAS Osijek, Reisnerova 12a 5023. Restoran BENDEK Osijek, Vukovarska 121 23024. Restoran BIJELO PLAVI Osijek, M.Divalta 8 10025. Restoran IKTUS Osijek, Šet. kar. F. Šepera bb 10026. Restoran KARAKA Osijek, Kneza Trpimira 16 10027. Restoran KOPIKA Tvrđavica bb 10028. Restoran IKTUS Osijek, Šet. kar. F. Šepera bb 10029. Restoran McDonald's Osijek, Županijska ul. 7 10030. Restoran MULLER Osijek, Križanićev trg 9 10031. Restoran PREHRANA Osijek, Vinkovačka 2 10032. Pučka kuhinja CARITAS Osijek, M. Gupca 8 12033. Šećeranski dom, Osijek, Frankopanska 99 40034. Učionica JPVP Grada Osijeka, Osijek, I.G. Kovačića 2 6035. Dvorana DVD-a Osijek Donji grad, Osijek, Cvjetkova 12 25036. Dvorana DVD-a Osijek Gornji grad, Osijek, Pavla Pejačevića 44 25037. Dvorana DVD-a Osijek Retfala, Osijek, ul. S. Petőfi 1 12038. Restoran VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1 20039. Sala za svatove GLASSER Osijek, J.J.Strossmayera 113 10040. Sala za svatove CLASSIC Osijek, Ulica Jablanova 36 20041. Sala za svatove PEPELJUGA Osijek, Radićeva 15 20042. Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, Osijek1000Ginekologija i dječji odjel43. AUTOBUSNI KOLODVOR Osijek 30044. ŽELJEZNIČKI KOLODVOR Osijek 1.000103


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 8045. Dječji vrtić BUBAMARA Osijek, P.Pejačevića 21 15046. Dječji vrtić CVRČAK Osijek, J.J.Strossmayera 145 7047. Dječji vrtić IVANČICA Osijek, I.Tijardovića 4 6048. Dječji vrtić JABUKA Osijek, Vij.I.Česmičkog 7a 19049. Dječji vrtić JAGLENAC Osijek, Krstova 99a 14050. Dječji vrtić JELENKO Osijek, Bele Bartoka 55a 16051. Dječji vrtić KOCKICA Osijek, Vijenac lipa bb 6052. Dječji vrtić KOSJENKA Osijek, Kralja P.Svačića 36a 12053. Dječji vrtić KRIJESNICA Osijek, Korčulanska 3 22054. Dječji vrtić LATICA Osijek, Vij.A.Cesarca 15 18055. Dječji vrtić MAK Osijek, Vijenac Murse 8 23056. Dječji vrtić MASLAČAK Osijek, Velaluška bb 17057. Dječji vrtić NEVIČICA Osijek, Opatijska 68 a 18058. Dječji vrtić PČELICA Osijek, Gacka 1a 26059. Dječji vrtić POTOČNICA Osijek, I.Kršnjavoga 29 22060. Dječji vrtić RADOST Osijek, Zagrebačka 10 13061. Dječji vrtić SJENČICA Osijek, Sjenjak 8 20062. Dječji vrtić STRIBOR Osijek, Vij.I.Meštrovića 7 24063. Dječji vrtić SUNČICA Osijek, Kolodvorska 61a 20064. Dječji vrtić TRATINČICA Osijek, Gacka 1b 6065. Dječji vrtić VEDRI DANI Osijek, L.Jagera 16 15066. Dječji vrtić JOSIPOVAC, Josipovac, M. Marulića 182 10067. Dječji vrtić BAMBI Podravlje, Princa E.Savojskog 4 5068. Dječji vrtić RIBICA, Sarvaš, Osječka 64 5069. Dječji vrtić VRAPČIĆ, Tenja, V. Mačeka 10 12070. Dječji vrtić BOBITA, Osijek, Krbavska bb 5071. Dječji vrtić HEIDI, Osijek, Drinska 41 5072. Dječji vrtić MARIJA PETKOVIĆ, Osijek, Bakarska 1 5073. Dječji vrtić DUGINE BOJE, Osijek, Zagrebačka 19 5074. Dječji vrtić MALI PRINC, Osijek, A. Paradžika 3 5075. Dječji vrtić MALI PRINC, Višnjevac, N.Š. Zrinskog 3 10076. OŠ ANTUN MIHANOVIĆ Osijek, Gunduličeva 5a 25077. OŠ AUGUST ŠENOA Osijek, Drinska 14 25078. OŠ DOBRIŠA CESARIĆ, Osijek, Neretvanska 10 20079. OŠ GRIGOR VITEZ Osijek, Korčulanska 1 25080. OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA Osijek, Frankopanska 64 20081. OŠ FRANJO KREŽMA Osijek, Školska 3 20082. OŠ IVAN FILIPOVIĆ Osijek, Kalnička 48 20083. OŠ JAGODE TRUHELKE Osijek, Crkvena 23 40084. OŠ LJUDEVITA GAJA Osijek, Krstova 99 20085. OŠ MLADOST Osijek, Sjenjak 7 30086. OŠ RETFALA Osijek, Kapelska 52a 20088. OŠ SVETE ANE Osijek, Svete Ane 2 20089. OŠ TIN UJEVIĆ Osijek, Opatijska 46 20090. OŠ VIJENAC Osijek, VIj.I.Meštrovića 36 15091. OŠ VLADIMIRA BECIĆA Osijek, Vij. A.Cesarca 36 20092. OŠ JOSIPOVAC Josipovac, Osječka 77a 15093. OŠ SARVAŠ Sarvaš, Osječka 51 10094. OŠ TENJA Tenja, Svete Ane 2 20095. OŠ VIŠNJEVAC Višnjevac, Crni put 41 15096. Centar za odgoj i obrazovanje IVAN ŠTARK Osijek, Drinska 12b 20097. I. GIMNAZIJA Osijek, Županijska 4 40098. II. GIMNAZIJA Osijek, K.Firingera 5 40099. III. GIMNAZIJA Osijek, K.Firingera 14 400100. ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA Osijek, Istarska 3 500101. STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA Osijek, Istarska 3 500104


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 80102. TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐER BOŠKOVIĆ 300Osijek, Vukovarska 209103. MEDICINSKA ŠKOLA Osijek, Vukovarska 209 300104. GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA Osijek, Drinska 16a 300105. POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA Osijek, Jadrovska 20 300106. ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENU UMJETNOST Osijek,300Krbavska bb107. EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA, Trg Sv. Trojstva 4 300108. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA Osijek, Matije Gupca 61 300109. TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS Osijek,300Gundulićeva 38110. OBRTNIČKA ŠKOLA Osijek, Trg bana J.Jelačića 24 300111. GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA Osijek, Trg Sv. Trojstva 1 200112. ISUSOVAČKA KLASIĆNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Osijek, Trg 200V.Lisinskog 1113. PRVA PRIVATNA ŠKOLA GAUDEAMUS Osijek, Školska 6 150114. PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH Osijek, Drinska 12a 100115. ŠKOLA ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE VINKO BEK Osijek,100Vinkovačka 3116. EKONOMSKI FAKULTET Osijek, Trg Lj.Gaja 7 300117. ELETROTEHNIČKI FAKULTET Osijek, Kneza Trpimira 2b, Cara Hadrijana bb 300118. EVANĐEOSKO-TEOLOŠKI FAKULTET u Osijeku, Cvjetkova 30 200119. FILOZOFSKI FAKULTET Osijek, L. Jagera 9 300120. GRAĐEVINSKI FAKULTET Osijek, Drinska 161, Crkvena 21 200121. MEDICINSKI FAKULTET Osijek, J. Huttlera 4 200122. POLJOPRIVREDNI FAKULTET Osijek, Cara Hadrijana bb 250123. PRAVNI FAKULTET Osijek, S.Radića 13 i 17 250124. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Osijek, F.Kuhača 18 150125. UČITELJSKI FAKULTET OSIJEK Osijek, Cara Hadrijana bb 200126. SVEUČILIŠNI ODJELI Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 200127. Učenički dom Hrvatskog radiše Osijek, Zagrebačka 2a 150128. Sredjoškolski đački dom Osijek, S.Radića 6 130129. Dom učenika Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, Lučki prilaz 4 120130 Dom učenikaTrgovačke škole Osijek, Gundulićeva 38 200131. STUDENTSKI CENTAR Osijek, Istarska 5 400132. Stari Studentski dom Osijek, I.G. Kovačića 4 270133. Novi Studentski dom Osijek, K.P. Svačića 1c 500134. CENTAR ZA ODGOJ MLADEŽI Osijek, Vinkovačka 61 120135. DOM ZA DJECU I MLADEŽ Osijek, Ružina ul. 32 200136. DOM HRVATSKE VOJSKE Osijek, Ulica kralja Zvonimira 500137. Policijska uprava Osječko-baranjska Osijek, Trg L.Ružičke 1 450138. RKT Crkva Snježne Gospe Osijek, Trg Bana Jelačića 250139. RKT Crkva Preslavnog imena Marijina Osijek,Crkvena 34 350140. RKT Crkva svetog Roka Osijek, Rask. Crkvene ul. i Ul. J.Gojkovića 70141. RKT Crkva svete obitelji Osijek, Paška 35a 200142. RKT Crkva svetog Petra i Pavla Osijek, P.Pejačevića 1 1.000143. RKT Crkva svetog Mihaela Osijek, Trg J.Križanića 2 550144. RKT Crkva svetog Antuna Osijek, Franjevačka ul. 500145. RKT Crkva Uzvišenja svetog križa Osijek, Žumberačka 53 350146. RKT Crkva svetog Josipa Radnika Osijek, Savska 34 300147. RKT Crkva svetog Ćirila i Metoda Osijek, M.Divalta 71 250148. RKT Crkva Mučeništva Svetog Ivana Krstitelja Brijest, Usorska 80 200149. RKT Crkva svetog Josipa Josipovac, Osječka 112 300150. RKT Crkva svetog Luke Josipovac, Grgura Ninskog 18a 300151. RKT Crkva rošenja blažene djevice Marije Višnjevac, J. Kozarca 103 450152. RKT Crkva svete Ane Tenja, Svete Ane 10 300153. RKT Svetište Svetog L.B. Mandića Osijek, Sv.L.B.Mandića 159 500154. RKT Župa sv. Leopolda B.Mandića, Kapela Briješće, Duga ul. 61 120105


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 80155. Provincijska rezidencija i samostan družbe Marijine sestre odčudotvorne medaljice, Osijek, J.J.Strossmayera 200156. SPC Uspenija Presvete Bogorodice Osijek, Zmaj Jove Jovanovića 450157. SPC Tenja, Vladka Mačeka 27 300158. Evanđeoska crkva RADOSNE VIJESTI Osijek, Cvjetkova 32 200159. Evangelistička crkva Osijek, L.Jagera 350160. Noćni klub TUFNA Osijek, F. Kuhača 10 300161. Noćni klub BASTION Osijek, Trg V. Lisinskog 300162. Noćni bar Q-CLUB Osijek, F. Kuhača 10 300163. Noćni klub OLD BRIDGE PUB Osijek, F. Kuhača 6 300164. Night PATIKA bar Osijek, J.J.Strossmayera 42 250165. Disco bar KLUB SOUND Osijek, K. Firingera 24 200166. VEGA KLUB Osijek, Fakultetska 3 1.000167. Disco bar COME BACK Tenja, V. Mačeka 2 100168. Disco bar SJENA Tenja, V. Hengla 4 100169. TC AVENUE MALL Osijek, Sv. L.B. Mandića 50a 2000170. TC BAUMAX Osijek, Kneza Trpimira 24 300171. TC BILLA Osijek, Kneza Trpimira 14 250172. TC BILLA Osijek, J.J. Strossmayera 167 250173. TC ESSEKER CENTAR Osijek, Ribarska 4 250174. TC KAUFLAND Osijek, J.R.Kira 40 300175. TC KONZUM Osijek, J.J.Strossmayera 242 150176. TC KONZUM Osijek, Opatijska 26 250177. TC KONZUM Osijek, Vinkovačka 68 150178. TC LIDL Osijek, Zeleno polje 8a 150179. TC LIDL Osijek, Sv. L.B. Mandića 33a 150180. TC INTERSPAR Osijek, Sv. L.B. Mandića 7 300181. TC MERCATOR Osijek, Gacka 10 1000182. TC METRO Osijek, Kneza Trpimira 28 250183. TC NAMA Osijek, Trg Ante Starčevića 250184. TC PEVEC Osijek, Svilajska 35 250185. TC PLODINE Osijek, Strossmayerova 343 250186. TC PLODINE Osijek, Huttlerova 250187. TC PORTANOVA Osijek, Svilajska 31a 2000188. TC OSIJEK Osijek, Svilajska 36 1000189. TC VELPRO Osijek, Ulica jablanova 27 200190. TC EURO SHOP, Sjenjak 33 150191. TC SUPERMARKET, Trg slobode 6 250A.10.7. GRAD VALPOVOTablica br. 81U Procjeni ugroženosti od požara grada Valpova uočene su i u tablici navedene građevine bez broja osoba koje semože očekivati u njima te se ovdje podaci prenose na isti način. Međutim prema nazivu i opisu tih građevina možese zaključiti da će se u njima tijekom korištenja zateći i daleko više od 20 osoba.BROJ OSOBA KOJIRED.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJAMOŽE BORAVITI UBR.PROSTORIMA1. Osnovna škola Valpovo2. Osnovna škola Ladimirevci3. Dječji vrtić Maza4. SOS Dječje selo Ladimirevci5. Područna škola Šag6. Područna škola Nard7. Područna škola Ivanovci8. Područna škola Harkanovci9. Srednja škola Valpovo10. Crkva u Valpovu11. Crkva u Ladimirevcima106


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije12. Crkva u Harkanovcima13. Crkva u Marjančacima14. Crkva u Zelčinu15. Crkva u Šagu16. Crkva u Ivanovcima17. Crkva u Nardu18. Gradska športska dvorana Valpovo19. Školska dvorana Ladimirevci20. Školska dvorana Osnovne škole Valpovo21. Vatrogasni dom Ladimirevci22. Kino Tomislav Valpovo23. Hrvatska čitaonica Valpovo24. Društveni dom Harkanovci25. Vatrogasni dom Ladimirovci26. Vatrogasni dom Zelčin27. Vatrogasni dom Šag28. Vatrogasni dom Nard29. Vatrogasni dom Valpovo30. Sala za svatove Vijević, Valpovo31. Restoran Valpovački dvori, Valpovo32. Restoran Park, Valpovo33. Hotel Villa Valpovo34. Dom Zdravlja Valpovo35. Disko club D, Valpovo36. Udruga umirovljenika, Valpovo37. Dom za stare i nemoćne Valpovo38. Dom za stare i nemoćne ZelčinPrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 81A.10.8. OPĆINA ANTUNOVACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA107Tablica br. 82BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Antunovac, Školska 15, Antunovac 2002. Osnovna škola Antunovac, Područna škola, Crkvena bb, Ivanovac 903. Katolička crkva Sv. Rozalije, Duga 51, Ivanovac 1504. Hrvatski dom Ivanovac 3005. Katolička crkva sv. Antuna, Braće Radića bb, Antunovac 1506. Hrvatski dom Antunovac, Braće Radića 4, Antunovac 3007. Zgrada Ivanovac, Crkvena 53 150A.10.9. OPĆINA BILJERED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 83BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Ured Općine Bilje, Ulica kralja Zvonimra 1b 302. Dvorac princa Eugena Savojskog, Bilje, P. Šandora 31 753. Ambulanta Bilje, P. Šandora 31 504. Ambulanta i Poštanski ured, Lug, P.Šandora 1145. Hrvatske pošte Poštanski ured Bilje, Kralja Zvonimira 8 306. Osnovna škola Bilje, Školska 6 5807. Osnovna škola Kopačevo, P.Šandora 13 478. Osnovna škola Lug, Školska 6 1009. Osnovna škola Vardarac, Školska 2 5010. Dječji vrtić, Bilje, Školska 6 7011. Područni dječji vrtić, Kopačevo, P.Šandora 13 3012. Područni dječji vrtić, Lug, Školska 6 20


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 8313. Područni dječji vrtić, Vardarac, Školska 2 1514. Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, Bilje, Trg bana Jelačića 1 38016. Mađarska reformatorska crkva Kopačevo, P.Šandora 5 17017. Reformatorska crkva Lug, P.Šandora 159 18018. Adventistička crkva Lug, P.Šandora 191 7019. Reformatorska škola Vardarac, Lajoš Košut 10 12020. Dom kulture Bilje, Kralja Zvonimire 2 30021. Vatrogasni dom Bilje, Hrvatskih branitelja 5 4022. Lovački dom Bilje, Ulica športova bb 14023. Dom kulture Kopačevo, Kiš Ferenca 1 40024. Lovački dom Kopačevo, P.Šandora 3 3525. Vatrogasni dom Kopačevo, Kiš Ferenca 3 2226. Etnografska zbirka, Lug, P.Šandora 114 3027. Dom kulture Lug, P.Šandora 114 10028. Lovači dom Lug, izvan naselja 7029. Vatrogasni dom Lug, Školska 2 2030. Dom mladeži Lug, P.Šandora 175 7031. Dom kulture Vardarac, P.Šandora 41 19032. Lovački dom Vardarac, van naselja 2534. Vatrogasni dom Vardarac, P.Šandora 43 2035. Park prirode Kopački rit, Kopačevo 300A.10.10. OPĆINA BIZOVACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA1. Bizovačke toplice d.d. Hotel Termia, Bizovac, Sunčana 392. Klinički bolnički centar Osijek, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitacijuBizovac3. Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac, dr. Franje Tuđmana 14. Područna škola Brođanci5. Područna škola Habjanovci6. Područna škola Cret7. Područna škola Samatovci8. Dječji vrtić Bizovac, Braće Radić 399. Crkva u Bizovcu10. Crkva u Brođancima11. Crkva u Cretu12. Crkva u Habjanovcima13. Crkva u SamatovcimaTablica br. 84BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMAA.10.11. OPĆINA ČEMINACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA108Tablica br. 85BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Čeminac, Kolodvorska 48, Čeminac 2002. Područna škola, M. Gupca 5, Kozarac 403. Katolička crkva Presvetog srca Isusova, Kolodvorska 1, Čeminac 3004. Katolička crkva sv. Emerika, M. Gupca 3, Kozarac 1505. Katolička crkva sv. Martina, Zagorska 51, Grabovac 1506. Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Područna škola Grabovac, Grobljanska 4 807. Dom kulture, Čeminac, Kolodvorska 2 2008. Dom kulture, Kozarac, Međimurska 7 1209. Vatrogasni dom, Grabovac, Zagorska ulica 12010. Dom kulture, Novi Čeminac, M. Tita 10011. Dom kulture Međimurski dom, Ulica bana Jelačića , Kozarac 30012. Dom zdravlja Ambulanta Čeminac 20


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 8513. Stadion NK Međimurec Kozarac 20014. Stadion NK Mladost Čeminac 1000A.10.12. OPĆINA ČEPINRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 86BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Miroslav Krleža Čepin, Kralja Zvonimira br. 100 4002. Osnovna škola Vladimir Nazor Čepin, Kalnička br. 17 4303. Motel Čepin, Čepin, Kralja Zvonimira broj 1 1404. Ugostiteljski objekt Zelenkrov Čepin, Osječka broj bb 1305. Sala DVD Čepin, Kralja Tomislava 1 2506. Dječji vrtić Zvončić Čepin, Školska broj 2 1127. RKT Crkva Duha Svetog, Čepin, Krndije 2 1208. RKT Crkva Naselja prijateljsta, Čepin 1509. RKT Crkva Presvijetlog Trojstva Čepin, Kralja Zvonimira br. 200 20010. RKT Crkva Radosne vijesti, Dom molitve, Čepin, Psunjska br. 12 8011. RKT Crkva Uskrsnuća Kristova, Čepin, Kralja Tomislava 11 15012. Dom umirovljenika Čepin, Kralja Zvonimira br. 214 15013. Lovački dom Čepin, Kralja Zvonimira 124 15014. Osnovna Škola Vladimir Nazor Čepinski Martinci, Stjepana Radića 85 8015. RKT Crkva Svetog Martina Čepinski Martinci 10016. RKT Crkva Beketinci, Beketinci 100 25017. SPC Svetog Arhanđela Mihajla, Čepin, Kralja Zvonimira br. 227 15018. SPC Svetog Đurđa Čepinski Martinci 8019. Konzum, Čepin, Osječka 11 15020. Billa, Čepin 15021. Plodine, Čepin 150A.10.13. OPĆINA DARDARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 87BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Darda, Školska 9, Darda 3002. Športska dvorana Osnovne škole 5003. Pravoslavna crkvena opština, 135. Baranjske brigade 20, Darda 804. Kršćanska adventistička crkva, Đure Đakovića 5, Darda 505. Dječji vrtić Radost, Žrtava Domovinskog rata b.b., Darda 1006. Restoran Košuta, Žrtava Domovinskog rata 1, Darda 807. Omladinski dom, S.S. Kranjčevića, Darda 150A.10.14. OPĆINA DONJA MOTIČINARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 88BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1.Osnovna škola Vladimir Nazor,Područni odjel, Matije Gupca 46, Donja Motičina602. Područni odjel, Zrinskih i Frankopana 13, Seona 303. Vatrogasni dom Donja Motičina, Ulica Matije Gupca 3004. Društveni dom Seona, Ulica Zrinskih i Frankopana 2005. Društveni dom Gornja Motičina, Ulica Mladena Vidovića 1006. Katolička crkva Svih Svetih, Donja Motičina, Ulica Matije Gupca 5007. Katolička crkva Sv. Mihovila, Seona, Ulica Zrinskih i Frankopana 400109


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.A.10.15. OPĆINA DRAŽRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA110Tablica br. 89BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITIU PROSTORIMA1. Osnovna škola Batina, 11. novembra 31 1502. Osnovna škola Draž, I. L. Ribara 1 6003. Katolička crkva sv. Valentina, Batina 3004. Katolička crkva Uznešenja Blažene Djevice Marije, Duboševica 5005. Osnovna škola Topolje 506. Osnovna škola Duboševica 307. Mađarska crkva Srca Isusova Draž, Planinska ulica 2508. Katolička crkva sv. Marka, Topolje 2509. Katolička crkva sv. Ane Podolje 20010. Kino dvorana Batina, Trg slobode 35011. Dom kulture Draž, Trg Stipe Đurina 45012. Dom kulture Gajić, Matije Gupca 48 25013. Dom kulture Topolje, Ul. Republike 20014. Dom kulture Duboševica, Ul. Dr. Franje Tuđmana 2 40015. Dom kulture Podolje, Ulica planina 28016. Gostiona VIKEND Duboševica, Ulica dr. Franje Tuđmana 200A.10.16. OPĆINA DRENJERED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 90BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Drenje, Lj.Gaja 28, Drenje 1702. Katolička crkva, Kralja Zvonimira 1, Drenje 200A.10.17. OPĆINA ĐURĐENOVACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 91BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola J. J. Strossmayera, Đurđenovac, Kardinala A. Stepinca b.b. 6002. Područna škola Klokočevci 303. Područna škola Pribiševci 244. Područna škola Šaptinovci 305. Područna škola Beljevina 606. Područna škola Bokšić 247. Područna škola Bokšić Lug 208. Srednja škola Josipa Kozarca, Đurđenovac, Trg N.Š. Zrinskog 4 1209. Dječji vrtić Jaglac, Đurđenovac, Kardinala A. Stepinca bb 12010. Katolička crkva Sv. Petra, Bokšić 6011. Katolička crkva Sv. Josipa, Đurđenovac 10012. Katolička crkva Sv. Martina, Beljevina 6013. Katolička crkva Sv. Vida Šaptinovci 6014. Starokatolička crkva Sv. Vida Šaptinovci 6015. Katolička crkva Sv. Ivana Teodorovac 2016. Katolička crkva Sv. Ane Našičko Novo Selo 4017. Katolička crkva Sv. Roka Pribiševci 4018. Katolička crkva Sv. Ilije Klokočevci 5019. Katolička crkva Sv. Jurja Bokšić Lug 4020. VILA (ugostiteljska i društvena djelatnost) Đurđenovac, Trg bana Jelačića 1 4021. Hrvatska knjižnica i čitaonica Đurđenovac 4022. Radnički dom Đurđenovac – kino dvorana i mala sala R. doma 20023. Dom zdravlja Našice – Ambulanta Đurđenovac , Kolodvorska 2 6024. Ljekarna Đurđenovac, Trg J. bana Jelačića 2 4025. Školsko športska dvorana Đurđenovac 500


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br.9126. Športski centar Đurđenovac 100-15027. Športski centar Beljevina 100-15028. Športski centar Bokšić Lug 8029. Športski centar Klokočevci 8030. Športski centar Pribiševci 8031. Športski centar Našičko Novo Selo 4032. Športski centar Šaptinovci 100-15033. Rekreacijski centar Gabrilovac 6034. Rekreacijski centar Sušine 40A.10.18. OPĆINA ERDUTRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 92BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Bijelo Brdo, Bijelo Brdo, Ul. N. Tesle 71 2402. Osnovna škola Dalj, Zagrebačka bb 2403. Područna škola Erdut, J. Krašteka bb 204. Srednja škola, Dalj, Braće Radića 8 1105. Katolička crkva Sv. Josipa, Dalj, Braće Radića 9 1006. Srpska pravoslavna crkva Sv. Dimitrija, Dalj, Bana J. Jelačića bb 3007. Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja, Bijelo Brdo, E. Kvaternika 23 2508. Srpska pravoslavna crkva Sv. Arhangela Mihajla, Erdut bb 1009. Restoran IPK- Erdutski vinogradi 12010. Vatrogasni dom, Erdut, J. Krašteka bb 25011. Dom kulture Dalj, Bana J. Jelačića 12 70012. Restoran “1001 noć”, Erdut, Naselje Zrinskih Frankopana 5013. Dom Kulture Aljmaš, Trg Braće Radića 20014. Dom Kulture Bijelo Brdo, Ul. N. Tesle 40015. Disko bar “Medison”, Dalj, Kardinala A. Stepinca 400A.10.19. OPĆINA ERNESTINOVORED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 93BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Ernestinovo, Školska 1, Ernestinovo 2002. Osnovna škola Laslovo, Školska 1, Laslovo 1503. Vatrogasni dom DVD-a Ernestinovo, V.Nazora 64, Ernestinovo 2004. Dom KUD-a Petefi Šandor, V.Nazora 23, Laslovo 3505. Prvi maj d.d. Laslovo, V.Nazora 73, Laslovo 2006. Kolonija kipara naivaca Petar Smajić Ernestinovo, V.Nazora 50, 200A.10.20. OPĆINA FERIČANCITablica br. 94BROJ OSOBA KOJIRED.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJAMOŽE BORAVITI UBR.PROSTORIMA1. Osnovna škola Vladimir Nazor, Feričanci, Trg M.Gupca 69 3502.Katolička crkva Duha Svetoga, Župni ured Duha Svetoga Feričanci, TrgM.Gupca 73003. Općina Feričanci, Trg M.Gupca 3, višenamjenska dvorana 5004. Dječji vrtić “Zvončić” Našice, Područni vrtić Feričanci 305. Vatrogasni dom Valenovac 1006. Društveni dom Vučjak Feričanački 100111


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.A.10.21. OPĆINA GORJANIRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA112Tablica br. 95BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Dom zdravlja Gorjani, Grčka 2 202. Osnovna škola Gorjani, Bolokan 20 1503. Crkva Gorjani, Bolokan 15 4004. Osnovna škola Tomašanci, Kralja Tomislava 2 385. Crkva Tomašanci, Stjepana Radića bb 170A.10.22. OPĆINA JAGODNJAKRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 96BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Jagodnjak, B.Kidriča 57 1202. Područna škola Bolman, s.Kovačevića 67 303. Dom kulture Jagodnjak 200A.10.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 97BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola, Glavna 42, Kneževi Vinogradi 3002. Područna škola Karanac, Kolodvorska ulica 106 403. Osnovna škola Zmajevac, Sportska 2A, Zmajevac 1004. Područna škola, Trg Ač Gedeona 9, Suza 205. Područna škola, Glavna ul. 5, Kotlina 206. Kovač Čarda, Maršala Tita 215, Suza 1507. Sportsko rekreacioni centar ″Bazeni″, M. Pijade 11, Kneževi Vinogradi 3008. Vinski podrumi - restoran Belje d.d., Petefi Šandora 2, Kneževi Vinogradi 1509. Kino dvorana Kneževi Vinogradi, Glavna 10 20010. Dom Kulture Karanac, ul. Petefi Šandora 20011. Dom Kulture Zmajevac, ul. M. Tita 90 25012. Dom Kulture Suza, ul. M. Tita 103 20013. Dom Kulture Kotlina, Glavna ul. 50 15014. Dom Kulture Kamenac, Glavna ul. 53 10015. Restoran Mirkovac 15016. Disko bar, Glavna 84a, Kneževi Vinogradi 20017. Reformatorska crkva Kotlina, Glavna ul. 108 10018. Reformatorska crkva Kneževi Vinogradi, P. Šandora 5 10019. Reformatorska crkva Karanac, Kolodvorska ul. 104 10020. Reformatorska crkva Kamenac, Glavna ul. 57 10021. RKT crkva Sv. Mihaela Arhanđela, ul. Petefi Šandora 11, Kneževi Vinogradi 12022. RKT crkva Sv. Donata, I.L. Ribara 34, Karanac 12023. RKT crkva Sv. Antuna, ul. M. Tita 64, Suza 10024. RKT crkva Našašća Sv. Križa, ul. M. Tita 153, Zmajevac 12025. SPC Vavedenja Presvete Bogorodice, ul. Sv. Miletića 2, Kneževi Vinogradi 10026. SPC Sv. S. Štiljanovića, ul. N. Tesle 4a, Karanac 5027. Nazarenska crkva, Petefi Šandora 10A, Kotlina 3028. Reformatorska crkva, ul. M. Tita, Suza 12029. Reformatorska crkva, ul. M. Tita 189, Zmajevac 10030. Športski objekat NK Borac Kneževi Vinogradi 10031. Športski objekat NK Grozd Kotlina 3032. Športski objekat NK Polet Karanac i Kuglana 3033. Športski objekat NK Zmaj Zmajevac 3034. Restoran "PIROŠ ČIZMA", M. Tita 101, Suza 10035. Restoran Josić, vl. Josić Vlatka, Zmajevac, Planine 194 100


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.A.10.24. OPĆINA KOŠKARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 98BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola, Ivane Brlić Mažuranić, Koška, Trg dr. F.Tuđmana 2 4202. Područna škola Niza3. Područna škola Ledenil4. Područna škola Našička Breznica5. Područna špkola Topoline6. Područna škola Subotički Lug7. Mjesne crkveA.10.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 99BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola S.S. Kranjčević, Levanjska Varoš, Glavna 62 2502. Vatrogasni dom DVD Levanjska Varoš, Glavna 75 2003. Dom za psihičko bolesne odrasle osobe, Đakovačka Breznica, Glavna bb 1004. Katolička crkva, Levanjska Varoš 4 1505. Karmel Sv. Josipa, Bakovačka Breznica bb 30A.10.26. OPĆINA MAGADENOVACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 100BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Područna škola Beničanci, I.L.Ribara bb 1202. Područna škola Kučanci, Kralja Zvonimira 94 1203. Područna škola Lacići, A.Kačića-Miošića bb 704. OŠ Matija Gubec Magadenovac, Školska 3 5005. Sportska dvorana Osnovne škole, Magadenovac, Školska 3 5006. Područna škola Šljivoševci, V.Nazora 53 1007. Katolička crkva Sv.GrguraVelikog pape, Župni ured Šljivoševci,V.Nazora 78 2008. Katolička crkva Sv. Karla Boromejskog, Lacići 1009. Katolička crkva Sv Ilija, Beničanci 10010. Katolička crkva Sv. Matije Apostola, Kućanci 10011. Srpska pravoslavna crkva Sv. Petra i Pavla, Kućanci 20012. Društveni dom Beničanci, I.L. Ribara 15013. Društveni dom Šljivoševci, V. Nazora 40014. Društveni dom Kućanci, K. Zvonimira 15015. Društveni dom Lacići, A. Kačića 40016. Društveni dom Malinovac, Braće Radića 7017. Lovačka kuća Lacići, A. Kačića 5018. Lovački dom Kučanci, S.Radića 10019. Ribarska kuća Lacići 50A.10.27. OPĆINA MARIJANCITablica br. 101RED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA113BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITIU PROSTORIMA1. Osnovna škola August Harambašić, Područna škola Črnkovci, K. A. Stepinca 51 502. Osnovna škola Matija Gubec Marijanci, Trg Sv.Petra i Pavla 5 903. Dječji vrtić Pinokio, Marijanci, Trg Sv.Petra i Pavla 5 404. Dječji vrtić Pinokio, Črnkovci, N.Tesle 23 255. Društveni dom Marijanci, Trg Sv.Petra i Pavla 4 5006. Katolička crkva Sv.Petra i Pavla Marijanci, Trg Sv.Petra i Pavla 1 300


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 1017. Društveni dom Črnkovci, K.A.Stepinca 52 3008. Katolička crkva Sv. Lovre, Črnkovci, K.A.Stepinca 50 3009. Hrvatski dom Čamagajevci, Glavna 99 15010. Katolička crkva Sv.Andrije, Čamagajevci, Glavna 109 10011. DVD Bočkinci, M.Gupca 25 20012. Katolička crkva Sv.Augustina, M.Gupca 10013. DVD Kunišinci, Kralja Zvonimira 61 20014. Dom Marijanski Ivanovci 50A.10.28. OPĆINA PETLOVACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 102BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Šećerana, Podruna škola Baranjsko Petrovo selo, Kolodvorska bb 802. Područna škola Petlovac i vrtić Petlovac 203. Područna škola Novi Bezdan 204. Područna škola Luc 205. Područna škola Torjanci 206. Župna crkva Našašća Sv. Kriza u Petlovcu 1007. Župna crkva Sv. Lovre u Baranjskom Petrovom Selu 1008. Župna crkva Sv. Marije Magdalene u Luču 1009. Župna crkva Rođenja BDM u Torjanicima 10010. Župna crkva Sv. Mihaela u Novom Bezdanu 10011. Dom kulture Petlovac 25012. Dom kulture Baranjsko Petrovo Selo 20013. Dom kulture Novi Bezdan 150-20014. Dom kulture Torjanci 80A.10.29. OPĆINA PETRIJEVCIRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 103BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Petrijevci, Republike 116 1502. Osnovna škola Petrijevci, Satnica, Školska 18 153. Dječji vrtić Maslačak, Petrijevci, Republike 110 304. Katolička crkva Sv. Petra Apostola Petrijevci, Republike 120 5005. Katolička crkva, Sv. Katarine Satnica, Trg Sv. Katarine 2 2006. Kino Petrijevci, Republike 128, Petrijevci 2007. Dom Satnica 1008. Vatrogasni dom Petrijevci 2009. Restoran Jelengrad Petrijevci 10010. Sportsko rekreacion centar Emaus, Satnica 20011. Školska sportska dvirana, Petrijevci 200A.10.30. OPĆINA PODGORAČRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 104BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Hinka Juhna, Hinka Juhna 8, Podgorač 3002. Područna škola Budimci, B.J.Jelačića 75 503. Područna škola Poganovci, Osječka 17 204. Područna škola Stipanovci,J.J. Strossmayera 7 205. Područna škola Razbojištre, B.Radića 35 206. Katolička crkva, Hinka Juhna 4, Podgorač 3007. Vatrogasni dim, Trg P.Pejačevića 4, Podgorač 200114


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.A.10.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA115Tablica br. 105BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. DVD Moslavina Podravska 1502. Župna crkva, Moslavina Podravska 1503. DVD Krčenik 2004. Župna crkva Krčenik 200A.10.32. OPĆINA POPOVACRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 106BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Popovac, ul. Vladimira Nazora 3002. Područna škola Kneževo 303. Područna škola Branjina 204. RKT crkva Sv.Josipa Popovac, ul. Vladimira Nazora 1505. Pravoslavna crkva Popovac, ul. Vladimira Nazora 1006. RKT crkva Sv. Hildegarde Kneževo 1007. Pravoslavna crkva Kneževo, Perivoj Marije Kristine 1008.RKT crkva Uzvišenja Blažene Djevice Marije, Branjina,ul. Antuna i Marije Milaka2009. Pravoslavna crkva Branjina, ul. Davora Kokanovića 10010. Dom kulture 10011. Dom kulture Branjina 100-150A.10.33. OPĆINA PUNITOVCIRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 107BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Josip Kozarac, B. Bana 2, Josipovac Punitovački 2502. Područna škola Punitovci, Domovska 5 503. Područna škola Jurjevac Punitovački, Glavna 47 504. Katolička crkva, M. Gupca 31, Punitovci 1505. Vatrogasni dom Josipovac Punitovački, Strossmayerova 5 350A.10.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 108BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola, Satnica Đakovačka, B.J.Jelačića 6 2002. Osnovna škola, Gašinci 1003. Katolička crkva, Satnica Đakovačka, B.J.Jelačića 3 3004. Katolička crkva, Gašinci 2005. Dom kulture, Satnica Đakovačka, A. Stračevića 28 5006. Vatrogasni dom, Satnica Đakovačka, A. Stračevića 24 2007. Vatrogasni dom, Gašinci 200A.10.35. OPĆINA SEMELJCIRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 109BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci, Školska 21 2002. Područna škola Koritna, Kolodvorska 2 603. Područna škola Kešinci, Doljanska 1 704. Područna škola Vrbica 50


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 1095. Područna škola Mrzović 506. Društveni dom Semeljci, B.Radića 1 5007. Društveni dom Koritna 5008. Društveni dom Kešinci, Doljanska 30 5009. Vatrogasni dom Mrzović, Vrbička 10 40010. Vatrogasni dom Vrbica 30011. Župna crkva Semeljci 10012. Župna crkva Vrbica 10013. Školsko sportska cvorana OŠ Josipa Kozarca Semeljci 300A.10.36. OPĆINA STRIZIVOJNARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 110BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola I.B. Mažuranić, Strizivojna, B.Radića 166 4002. Hrvatski dom, Strizivojna, B.Radića 172 5003. Župna crkva Sv. Martina, Strizivojna, B.Radića 225 10004. Kolodvor Strizivojna 2505. Caffe bar Ravnica, Strizivojna, kolodvor2 5006. Disco bar 202, Strizivojna, Kolodvorska 20 3507. Disco Kondor, Strizivojna, kolodvor 3508. Caffe bar IN, Strizivojna, Kolodvorska 1 509. Caffe bar Kondor, Strizivojna, Kolodvorska 2 5010. Caffe bar Tonćo, Strizivojna, B.Radića 223 5011. Disco bar Queen, Strizivojna, K.Tomislava 2 350A.10.37. OPĆINA ŠODOLOVCIRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 111BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Dom kulture Šodolovci, Ive Andrića 3 1002. Dom kulture Koprivna, Ruđera Boškovića 42 1003. Dom kulture Petrova Slatina, Kordunaška 48 1004. Dom kulture Ada, Glavna 6 1505. Dom kulture Palača, M.Odavića 2 2006. Dom kulture Silaš, Borisa Kidrića 3 200A.10.38. OPĆINA TRNAVARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 112BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola J.J.Strossmayera, B.Radića 1, Trnava 2102. Hrvatski dom kulture Trnava, I. Meštrovića 2 1503. Hrvatski dom kulture Lapovci 1004. Hrvatski dom kulture Hrkanovci Đakovački 1005. Hrvatski dom kulture Kondrić 506. Katolička crkva, I.Meštrovića 20, Trnava 200A.10.39. OPĆINA VILJEVORED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 113BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Matija Gubec, Područna škola Krunoslavje, Glavna 58 502. Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo, Kralja Tomislava 1 5003. Rimokatolička crkva Sv.Andrije, Župni ured Viljevo, Braće Radića 185 3504. Srpska pravoslavna crkva Sv.Duha, Kapelna, Ul.P.Preradovića 2 150116


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.10.Nastavak tablice br. 1135. Rimokatolička crkva Svih svetih srijemskih mučenika, Ivanovo, A. Starčevića 2 3006. Društveni dom Viljevo, Ante Starčevića 2 5007. Vatrogasni dom Viljevo, Ante Starčevića 2 1008. Nogometno igralište NK Viljevo, Viljevo, Kralja Tomislava 8 1009. Lovački dom “Kuna” Viljevo, Kard.A.Stepinca 62 15010. Društveni dom Kapelna, Ul.P.Preradovića 2 40011. Vatrogasni dom Kapelna, Ul.P.Preradovića 6 10012. Područna škola Kapelna, Ul.P.Preradovića 3 10013. Područna škola Ivanovo, Školska ulica 10014. Dom hrvatske mladeži Ivanovo, Školska ulica 4 25015. Vatrogasno spremište Ivanovo, Školska ulica 4 2016. Društveni dom Krunoslavje, Glavna ulica 15017. Društveni dom Blanje, Glavna ulica 10018. Stara škola Cret Viljevski, Kralja Tomislava 10019. Vatrogasni dom Cret Viljevski, Kralja Tomislava 5020. Nogometno igralište NK Ivanovo, Ivanovo, Školska ulica 50A.10.40. OPĆINA VIŠKOVCIRED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 114BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Luke Botića, Viškovci, Omladinska 1 2302. Crkva u Viškovcima, Omladinska 1 4003. Crkva u Forkuševcima, S.Radića 56 3004. Crkva u Vučevcima, I.L.Ribara 63 300A.10.41. OPĆINA VLADISLAVCITablica br. 115BROJ OSOBA KOJIRED.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJAMOŽE BORAVITI UBR.PROSTORIMA1. Osnovna škola Mato Lovrak, Vladislavci, Kralja Tomislava 75 250A.10.42. OPĆINA VUKARED.BR.NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJATablica br. 116BROJ OSOBA KOJIMOŽE BORAVITI UPROSTORIMA1. Osnovna škola Milka Cepelića - Vuka, M.Cepelića 1 2402. Katolična crkva Sv. Josipa - Vuka, Osječka 90 1503. Hrvatski dom - Vuka, Osječka 84 400117


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11. PREGLED VATROGASNIH POSTROJBI I NJIHOVE OPREMLJENOSTIA.11.1 Organizacija Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županijeVatrogasna djelatnost koju obavljaju vatrogasne postrojbe kao i način njihovog ustrojavanja iorganiziranja propisuje Zakon o vatrogastvu. Vatrogasna zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna inestranačka udruga od interesa za Republiku Hrvatsku u području zaštite od požara i vatrogastva.U svrhu organiziranja i djelovanja učinkovite vatrogasne službe, jedinice lokalne samoupraveosnivaju javne vatrogasne postrojbe te potiču osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava. Potreban brojvatrogasnih postrojbi utvrđuje se planom zaštite od požara pojedine jedinice lokalne samouprave. Javnevatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu iprofesionalne postrojbe u gospodarstvu udružuju se u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada.Iznimno, dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osnovati zajedničku vatrogasnuzajednicu kao područnu vatrogasnu zajednicu. Sve ranije nabrojane postrojbe udružuju se u vatrogasnuzajednicu županije.Vatrogasna zajednica promiče interese profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, javnihprofesionalnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Županije.Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije osnovana je 1993. godine kao pravni sljednikVatrogasnog saveza zajednice općina Osijek. Područje je djelovanja Osječko-baranjska županija, asjedište je u Osijeku.USTROJSTVO VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEA. PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE B.VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE1. BARANJA 1. GRADA BELIŠĆE2. ĐAKOVO 2. DONJI MIHOLJAC3. ĐAKOVŠTINA 3. OPĆINE BILJE4. OPĆINA ĐAKOVŠTINA 4. OPĆINE BIZOVAC5. NAŠICE 5. OPĆINE ĐURĐENOVAC6. OSIJEK 6. OPĆINE MAGADENOVAC7. GRADA VALPOVO I OPĆINE PETRIJEVCI 7. OPĆINE MARIJANCI8. OPĆINE SEMELJCI9. OPĆINE VILJEVOIzvor podataka: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije118


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.xA.11.2. Vatrogasne postrojbeU Vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije, kako je vidljivo iz gornje sheme, udruženoje 16 vatrogasnih zajednica u čijem se sastavu nalazi ukupno 156 vatrogasnih postrojbi.Struktura je vatrogasnih postrojbi sljedeća:- 3 javne profesionalne vatrogasne postrojbe,- 3 dobrovoljne vatrogasne postrojbe s profesionalnim jezgrom,- 2 profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu,- 7 dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu,- 142 dobrovoljna vatrogasna društava.U navedenim vatrogasnim postrojbama ukupno ima 4.225 aktivnih vatrogasaca, 166profesionalnih vatrogasca (od čega 15 u DVD-ima), 1.500 pripadnika vatrogasne mladeži.Odlukom Skupštine Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, područje županijepodijeljeno je na šest rajona. Rajonima pripadaju područne odnosno gradske i općinske vatrogasnezajednice i to :1. Rajon Osijek (Područna vatrogasna zajednica Osijek)2. Rajon Našice (Područna vatrogasna zajednica Našice, Vatrogasna zajednica OpćineĐurđenovac)3. Rajon Đakovo (Vatrogasna zajednica Đakovo, Vatrogasna zajednica Đakovštine, Područnavatrogasna zajednica općine Đakovština, Vatrogasna zajednica općine Semeljci)4. Rajon Beli Manastir (Područna vatrogasna zajednica Baranja, Vatrogasna zajednica općineBilje)5. Rajon Valpovo (Vatrogasna zajednica grada Valpova i općine Petrijevci, Vatrogasnazajednica grada Belišća, Vatrogasna zajednica općine Bizovac)6. Rajon Donji Miholjac (Vatrogasna zajednica Donji Miholjac, Vatrogasna zajednica općineMagadenovac, Vatrogasna zajednica općine Marijanci, Vatrogasna zajednica općine Viljevo)119


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.STANJE LJUDSTVA I USTROJTablica br. 117OPISPROFESIONALNIVATROGASCIDOBROVOLJNIVATROGASCIDOBROVOLJNIVATROGASCI UINDUSTRIJIPROFESIONALNIVATROGASCI UINDUSTRIJIVATROGASNIH3 145 7 2POSTROJBISTALNO DEŽURSTVO 3 4 1 1S TELEFONSKOM3 4 - 1CENTRALOM 193VATROGASNI DOMOVI 3 145 1 1OPERATIVNIH ČLANOVA 134 4.091 182 22OD TOGA ZAPOSLENO 134 15 - 22OSTALO ČLANSTVO - 3.420 108 -STANJE OSPOSOBLJENOSTI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJETablica br. 118ZVANJABROJVATROGASNA MLADEŽ 1.500VATROGASAC 2.215VATROGASAC 1. KLASE 915VATROGASNI DOČASNIK 512VATROGASNI DOČASNIK 1. KLASE 290VATROGASNI ČASNIK 250VATROGASNI ČASNIK 1. KLASE 221VIŠI VATROGASNI ČASNIK 30VIŠI VATROGASNI ČASNIK 1. KLASE 25STROJAR 400BOLNIČAR 1SPECIJALIST ZA APARATE ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA 150SPECIJALIST ZA SPAŠAVANJE PRI TEHNIČKIM INTERVENCIJAMA 50SPECIJALIST ZA INTERVENCIJE S OPASNIM TVARIMA 30SPECIJALIST ZA SPAŠAVANJE S VISINA I DUBINA 9SPECIJALIST ZA PNEUMATSKE I HIDRAULIČKE ALATE 18BROJNO STANJE ČLANSTVA I UPOSLENIH U 2011. GODINITablica br. 119VRSTA ČLANSTVABROJ ČLANOVAOperativni članovi u dobrovoljnim vatrogasnim društvima i DVD-u 4018Profesionalno uposleni u DVD-u 23Profesionalni vatrogasci u javnim vatrogasnim postrojbama 126Profesionalni vatrogasci u vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu 34Mladež i podmladak ( 6-16 godina) 3934Ostalo članstvo (pričuvni, veterani, počasni i drugo) 1981Ukupno članova 10077BROJNO STANJE ČLANSTVA PO VATROGASNIM ZVANJIMA U DVD-ima U 2011. GODINITablica br. 120VRSTA ZVANJABROJDjeca od 6 do 12 godina 2212Vatrogasna mladež 1722Vatrogasac ( I. klasa) 3242Dočasnik ( I. klasa) 815Časnik ( I. klasa ) 441Viši vatrogasni časnik 27Viši vatrogasni časnik 1. klase 14Počasni vatrogasni časnik 86Ostali 1239120


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.U nastavku se daje pregled organiziranosti vatrogasnih postrojbi po vatrogasnim zajednicama.Pregled je sastavljen prema podacima Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, a kratice koje seu nastavku teksta koriste znače sljedeće:JPVP - Javna profesionalna vatrogasna postrojbaPVP - Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvuDVD - Dobrovoljno vatrogasno društvoDVU - Dobrovoljna vatrogasna udrugaA.11.2.1.PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICEA.11.2.1.1. PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA BARANJAPodručna vatrogasna zajednica ustrojena je za područje grada Belog Manastira i 7 općina, a u njojsu udružena sljedeća vatrogasna društva:Grad Beli Manastir: JPVP Beli Manastir, DVD Beli Manastir, DVD Branjin VrhOpćina Čeminac: DVD Kozarac, DVD Grabovac, DVD u gospodarstvu Brestovac - GrabovacOpćina Darda: DVD DardaOpćina Draž: DVD Batina, DVD Draž, DVD Duboševica, DVD Gajić, DVD Podolje, DVD TopoljeOpćina Jagodnjak: DVD JagodnjakOpćina Kneževi Vinogradi: DVD Karanac, DVD Kneževi Vinogradi, DVD Kotlina, DVD Suza, DVDZmajevacOpćina Petlovac: DVD Baranjsko Petrovo Selo, DVD Luč, DVD Novi Bezdan, DVD PetlovacOpćina Popovac: DVD Branjina, DVD PopovacA.11.2.1.2. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVOPodručna vatrogasna zajednica ustrojena je za područje grada Đakova i općine Strizivojna, a unjoj su udružena sljedeća vatrogasna društva:Grad Đakovo: DVD Đakovo, DVD Budrovci, DVD Novi Perkovci, DVD Piškorevci, DVD Ivanovci,DVD Selci Đakovački, DVD Široko Polje, DVU EnergaOpćina Strizivojna: DVD StrizivojnaA.11.2.1.3. VATROGASNA ZAJEDNICA ĐAKOVŠTINEPodručna vatrogasna zajednica ustrojena je za područje 3 općine, a u njoj su udružena sljedećavatrogasna društva:Općina Gorjani: DVD TomašanciOpćina Punitovci: DVD Jurjevac, DVD PunitovciOpćina Viškovci: DVD Forkuševci, DVD ViškovciA.11.2.1.4. PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINA ĐAKOVŠTINEPodručna vatrogasna zajednica ustrojena je za područje 6 općina, a u njoj su udružena sljedećavatrogasna društva:Općina Drenje: DVD Drenje, DVD Kučanci, DVD Paljevina, DVD Potnjani, DVD Preslatinci, DVDPridvorje, DVD Slatnik DrenjskiOpćina Gorjani: DVD GorjaniOpćina Levanjska Varoš: DVD Levanjska VarošOpćina Punitovci: DVD Josipovac PunitovačkiOpćina Satnica Đakovačka: DVD Gašinci,D VD Satnica ĐakovačkaOpćina Trnava: DVD Trnava121


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11.2.1.5. VATROGASNA ZAJEDNICA NAŠICEPodručna vatrogasna zajednica ustrojena je za područje grada Našice i 4 općine, a u njoj suudružena sljedeća vatrogasna društva:Općina Feričanci: DVD Feričanci, DVD ValenovacOpćina Donja Motićina: DVD Donja MotičinaOpćina Podgorač: DVD Podgorač, DVD Stipanovci, DVD Kršinci, DVD KelešinkaOpćina Koška:Grad Našice:DVD Koška, DVD Našicka Breznica, DVD LedenikJPVP Našice, DVD Vukojevci, DVD Markovac Našicki, DVD Jelisavac, DVDVelimirovac, DVD Lila, DVD Zoljan, IDVD "Papuk" i IDVD "Našice cement".A.11.2.1.6. PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OSIJEKPodručna vatrogasna zajednica ustrojena je za područje grada Osijeka i 7 općina u kojima djelujuvatrogasne postrojbe i to:Grad Osijek: JPVP Osijek, DVD Retfala - Osijek, DVD Osijek - Gornji grad, DVD Osijek - Donjigrad, DVD Tenja i DVD Sarvaš.Općina Antunovac: DVD Ivanovac i DVD Antunovac.Općina Čepin: DVD Beketinci, DVD Čepin.Općina Vuka: DVD Vuka.Općina Ernestinovo: DVD Ernestinovo, DVD Laslovo.Općina Erdut: DVD Dalj, DVD Aljmaš, DVD, Bijelo Brdo, DVD Erdut.Općina Šodolovci: DVD Silaš.Općina Vladislavci: DVD Hrastin, DVD Vladislavci.DVD u gospodarstvu koji djeluju na području grada Osijeka su: Saponia, Vodovod, Karolina,HEP TE-TO, Zračna luka Osijek.A.11.2.1.7. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VALPOVO I OPĆINE PETRIJEVCIPodručna vatrogasna zajednica ustrojena je za područje grada Valpova i općine Petrijevci gdjedjeluju sljedeće postrojbe:Grad Valpovo: DVD Valpovo, DVD Harkanovci, DVD Ivanovci, DVD Ladimirevci, DVDMarjančaci, DVD Nard, DVD Šag, DVD ZelčinOpćina Petrijevci: DVD PetrijevciA.11.2.2. VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE :A.11.2.2.1. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆEVatrogasna zajednica ustrojena je za područje grada Belišća.Grad Belišće: DVD Belišće, DVD Bristrinci, DVD Bocanjevci, DVD Gat, DVD Tiborjanci, DVDVeliškovci, DVD Vinogadci, PVP Belišće d.d.A.11.2.2.2. VATROGASNA ZAJEDNICA DONJI MIHOLJACVatrogasna zajednica ustrojena je za područje grada Donji Miholjac, a u njoj su udružena sljedećavatrogasna društva:Grad Donji Miholjac: DVD Donji Miholjac, DVD Podravski Podgajci, DVD Radikovci, DVDRakitovica, DVD Sveti Đurad, DVD Miholjački Poreč, DVD GolinciA.11.2.2.3. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BILJEVatrogasna zajednica ustrojena je za područje općine Bilje.122


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Općina Bilje:DVD Bilje, DVD Kopačevo, DVD Lug, DVD VardaracA.11.2.2.4. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BIZOVACVatrogasna zajednica ustrojena je za područje općine Bizovac.Općina Bizovac: DVD Bizovac, DVD Brođanci, DVD Cret, DVD HabjanovciA.11.2.2.5. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ĐURĐENOVACVatrogasna zajednica ustrojena je za područje općine Đurđenovac.Općina Đurđenovac : DVD Đurđenovac, DVD Beljevina, DVD Bokšić Lug, DVD Klokočevci, DVDNašičko Novo Selo, DVD Pribiševci, DVD ŠaptinovciA.11.2.2.6. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MAGADENOVACVatrogasna zajednica ustrojena je za područje općine Magadenovac.Općina Magadenovac: DVD Beničanci, DVD Kučanci, DVD Lacići, DVD ŠljivoševciA.11.2.2.7. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJANCIVatrogasna zajednica ustrojena je za područje općine Marijanci.Općina Marjanci: DVD Bočkinci, DVD Čamagajevci, DVD Črnkovci, DVD Marjanci, DVD KunišinciA.11.2.2.8. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SEMELJCIVatrogasna zajednica ustrojena je za područje općine Semeljci.Općina Semeljci: DVD Kešinci, DVD Koritna, DVD Mrzović, DVD Semeljci, DVD VrbicaA.11.2.2.9. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VILJEVOVatrogasna zajednica ustrojena je za područje općine Viljevo.Općina Viljevo: DVD Viljevo, DVD Kapelna, DVD Ivanovo.A.11.3. Stožerne (središnje) vatrogasne postrojbie na području Osječko-baranjske županijeREDNIBROJNAZIV GRADA - OPĆINE1. GRAD BELI MANASTIR123Tablica broj 121STOŽERNA (SREDIŠNJA)VATROGASNA POSTROJBAJPVP BELI MANASTIRDVD BELI MANASTIR2. GRAD BELIŠĆE DVD BELIŠĆE3. GRAD DONJI MIHOLJAC DVD DONJI MIHOLJAC4. GRAD ĐAKOVO DVD ĐAKOVO5. GRAD NAŠICE JPVP NAŠICE6. GRAD OSIJEKJPVP OSIJEKDVD RETFALA - OSIJEKDVD OSIJEK – GORNJI GRADDVD OSIJEK – DONJI GRAD7. GRAD VALPOVO DVD VALPOVO8. OPĆINA ANTUNOVACDVD ANTUNOVACDVD IVANOVAC9. OPĆINA BILJE DVD BILJE10. OPĆINA BIZOVAC DVD BIZOVAC11. OPĆINA ČEMINAC DVD KOZARAC12. OPĆINA ČEPIN DVD ČEPIN13. OPĆINA DARDA DVD DARDA


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Nastavak tablice broj 12114. OPĆINA DONJA MOTIČINA DVD DONJA MOTIČINA15. OPĆINA DRAŽDVD BATINADVD DUBOŠEVICA16. OPĆINA DRENJEDVD DRENJEDVD POTNJANI17. OPĆINA ĐURĐENOVACDVD ĐURĐENOVACDVD ŠAPTINOVCI18. OPĆINA ERDUT DVD DALJ19. OPĆINA ERNESTINOVO DVD ERNESTINOVO20. OPĆINA FERIČANCI DVD FERIČANCI21. OPĆINA GORJANIDVD GORJANIDVD TOMOŠANCI22. OPĆINA JAGODNJAK DVD JAGODNJAK23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIDVD KARANACDVD KNEŽEVI VINOGRADI24. OPĆINA KOŠKA DVD KOŠKA25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ DVD LEVANJSKA VAROŠ26. OPĆINA MAGADENOVAC DVD BENIČANCI27. OPĆINA MARIJANCI DVD MARIJANCI28. OPĆINA PETLOVAC DVD PETLOVAC29. OPĆINA PETRIJEVCI DVD PETRIJEVCI30. OPĆINA PODGORAČ DVD PODGORAČ31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA DVD PODRAVSKA MOSLAVINA32. OPĆINA POPOVAC DVD POPOVAC33. OPĆINA PUNITOVCI DVD JOSIPOVAC PUNITOVAČKI34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA DVD SATNIČKA ĐAKOVAČKA35. OPĆINA SEMELJCI36. OPĆINA STRIZIVOJNADVD SEMELJCIDVD KEŠINCIDVD STRIZIVOJNADVD ĐAKOVO37. OPĆINA ŠODOLOVCI DVD SILAŠ38. OPĆINA TRNAVA DVD TRNAVA39. OPĆINA VILJEVO DVD VILJEVO40. OPĆINA VIŠKOVCI DVD VIŠKOVCI41. OPĆINA VLADISLAVCI DVD VLADISLAVCI42. OPĆINA VUKA DVD VUKAA.11.4. Opis brojnog stanja i opreme vatrogasnih postrojbi po jedinicama lokalne samoupravePregled koji se daje u nastavku specifikacija je podataka iz procjena ugroženosti općine i gradova i podatakaVatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije.A.11.4.1. GRAD BELI MANASTIRNa području lokalne samouprave grada Belog Manastira djeluje Javna profesionalna vatrogasnapostrojba sa sjedištem u Belom Manastiru, V. Desnice 2, Dobrovoljna vatrogasna postrojba BeliManastir (djeluje u sklopu Javne profesionalne vatrogasne postrojbe) sa sjedištem u Belom Manastiru, V.Desnice 2 i Dobrovoljna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Branjinom Vrhu u Ulici sv. Križa 57a.a) Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Belog ManastiraVatrogasna postrojba smještena je u Belom Manastiru, Ul. V.Desnice 2.U Vatrogasnoj postrojbi Beli Manastir zaposleno je ukupno 23 radnika od čega je 21profesionalni vatrogasac. Svi vatrogasci posjeduju srednju stručnu spremu i kvalifikaciju za vatrogasnogtehničara. Jedan je od njih inženjer zaštite od požara.Vatrogasna postrojba ima stalno dežurstvo.Garaža za vozila grijana je.124


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 122VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kratko navalno vozilo Mercedes Atego2005. DA DA DA- visokotlačna pumpa, cafs, 3500 l vode, 400 lpjenila- agregat za struju 8 KW, hidraulični alat s hid.pumpomAuto cisterna Mercedes Actros2007. DA DA DA- visokotlačna pumpa 10000 l vode, 500 l pjenilaNavalno vozilo Bedford1984. DA DA DA- visokotlačna pumpa, 1000 l vode, agregat za strujuEndress 7 kWAutocisterna Fap 13 S1974. DA DA DA- srednjetlačna pumpa 16/8, 7000 l vodeNavalno vatrogasno vozilo Tam 125 T 10 4x41980. DA DA DA- srednjetlačna pumpa 16/8, 1800 l vodeKombinirano vat. vozilo Fap 13 S1976. DA DA DA- srednjetlačna pumpa 16/8, 35001 vode, 200 lpjenila, 1000 kg. PrahaAutoljestva Tam 170 T 14 ,25 m 1982. DA DA DAAutocisterna Fap 13 S1979. DA DA DA- srednjetlačna pumpa 8/8, 6000 1 vodeVozilo za prijevoz ljudstva - Citroen Jumper 2005. DA DA DAVozilo za prijevoz opreme i ljudstva - Renault Master 2009. DA DA DAZapovjedno vozilo - Škoda Octavia 2007. DA DA DAOstala oprema:- hidraulične škare i hidraulična razupora za spašavanje u prometnim i inim nesrećama- komplet lanci i kuke za tehničke intervencije- termo kamera- agregat Rosenbauer 8/8 za dobavu vode s pripadajućom opremom- agregat za dobijanje električne energije jačine 8 kW- agregat za dobijanje električne energije enderes 2,6 kW- agregat za dobavu vode Standard WA-30, 2 komada- izolacijski aparati, 11 komada- kompresor Junior (200-300 bara)- generator lake pjene- zračni jastuci (od 11 tona, 1 komad i od 24 tone, 1 komad)- električne muljne pumpe, 3 komada- ostala oprema (cijevine, armature, mlaznice i dr.)- ostala zaštitna oprema (kacige, opasači, sjekirice i dr.)- set za prikupljanje opasnih tekućina, 3 komada- uređaj za mjerenje i koncentracije plinova MULTIWARN II 1 komad- plinonepropusna odijela, 3 komad- čepovi i jastuci za brtvljenje, komplet- sabirni spremnik za prikupljanje opasnih tekućina 3000 l, 1 komad- vezivno sredstvo, apsorbenti, 250 kg. i dr.- pumpa za pretakanje opasnih tvari s opremom- šator za dekontaminaciju vatrogasaca i dr.- osobna zaštitna oprema.b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Beli ManastirDobrovoljno vatrogasno društvo Beli Manastri koristi prostore Javne profesinalne vatrogasnapostrojbe grada Belog Manastira, a smještena je u Belom Manastiru, Ul. V. Desnice 2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Beli Manastir ima 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasacaGaraža za vozila grijana je.125


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 123VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo WW za prijevoz vatrogasaca 1997. DA DA DAZapovjedno vozilo Golf 1990. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 15 kompleta- agregat za struju Endres 2,6 kW, 1 komad- vatrogasna crpka WA-30, 1 komad- muljna pumpa 220 V, 1 komad- muljna pumpa, 1 komad- izolacijski aparati, 2 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo Branjin vrhDobrovoljno vatrogasno društvo Branjin Vrh ima sjedište u Branjinom Vrhu u Ul. sv. Križa 57a.Dobrovoljno vatrogasno društvo Branjin Vrh ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 124VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapacitet 5000 l 1983. DA - IV - XmjesecKombi vozilo Ford 1977. DA DA DAOstala oprema:- motorna prijenosna pumpa Rosenbauer 8/8- osobna zaštitna oprema, 8 kompletaA.11.4.2. GRAD BELIŠĆENa području grada Belišća djeluju sljedeća vatrogasna društva: - DVD Belišće- PVP u gospodarstvu Belišće d.d.- DVD Bistrinci- DVD Gat- DVD Veliškovci- DVD Tiborjanci- DVD Vinogradci- DVD Bocanjevcia) Dobrovoljno vatrogasno društvo BelišćeDobrovoljno vatrogasno društvo Belišće nalazi se u Belišću u Željezničkoj ulici 11.Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće ima 26 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 125VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Dodge, 1800 l vode 1986. DA DA DAMalo navalno vozilo Mazda DA DA DA126


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema po ugovoru s profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu "Belišće" d.d.- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparati, 3 komadab) Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu Belišće d.d.U sklopu gospodarstva Belišće d.d. nalazi se Profesionalna vatrogasna jedinica u gospodarstvukoja broji 4 profesinalna vatrogasca i 26 dobrovoljnih vatrogasaca članova. Dežurstvo je organizirano u 3smjene.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 126VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo FAP, 3000 l vode, niskotlačna crpka 1967. DA DA DAAutocisterna FAP, 8000 l vode, niskotlačna crpka 1979. DA DA DAAutocisterna FAP, 8000 l vode, niskotlačna crpka 1981. DA DA DAOstala oprema:- prijevozni generator za proizvodnju el. energije - 16 kW,- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode- oprema za dobavu vode iz hidrantske mreže- generator za laku pjenu- 1 odijelo za ulaz u vatruc) Dobrovoljno vatrogasno društvo BistrinciDobrovoljno vatrogasno društvo Bistrinci ima sjedište u Bistrincima, Radnička ulica 5.Dobrovoljno vatrogasno društvo Bistrinci ima 48 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 127VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo DAIMLER BENZ, 3500 l vode 1967. DA DA DATraktorska cisterna Belje 5000 l vode 1980. DA - DAOstala oprema:- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode- oprema za dobavu vode iz hidrantske mreže- osobna zaštitna oprema, 4 kompletad) Dobrovoljno vatrogasno društvo BocanjevciDobrovoljno vatrogasno društvo Bocanjevci ima sjedište u Bocanjevcima u Ulici M.Gupca 73.Dobrovoljno vatrogasno društvo Bocanjevci ima 26 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 128VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje, 5000 l vode 1980. DA - DAVatrogasni kombi 1997. DA DA DA127


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- prijenosna motorna crpka za gašenje 8-8- oprema za dobavu vode iz hidrantske mreže- osobna zaštitna oprema, 2 kompletae) Dobrovoljno vatrogasno društvo Vinogradci32.Dobrovoljno vatrogasno društvo Vinogradci ima sjedište u Vinogradcima u Ulici kralja TomislavaDobrovoljno vatrogasno društvo Vinogradci ima 30 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 129VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Autocisterna DA DA IV - XmjesecVatrogasni kombi 1987. DA DA DAOstala oprema:- oprema za dobavu vode iz hidrantske mreže- osobna zaštitna oprema, 2 kompleta- prijenosna motorna crpka za gašenjef) Dobrovoljno vatrogasno društvo TiborjanciDobrovoljno vatrogasno društvo Tiborjanci ima sjedište u Tiborjancima, Ulica braće Radića 2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Tiborjanci i ima 32 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 130VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje, 5000 l vode 1980. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- oprema za dobavu vode iz hidrantske mreže- osobna zaštitna oprema, 2 kompletag) Dobrovoljno vatrogasno društvo GatDobrovoljno vatrogasno društvo Gat ima sjedište u Gatu u Kolodvorskoj ulici bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Gat ima 47 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 131VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Autocisterna DA DA DANavalno vozilo Daimler Benz, 800 l vode 1980. DA DA DA128


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode- oprema za dobavu vode iz hidrantske mreže- osobna zaštitna oprema, 2 kompleta- prijenosna motorna crpka za gašenje- izolacijski aparati, 2 komadah) Dobrovoljno vatrogasno društvo VeliškovciDobrovoljno vatrogasno društvo Veliškovci ima sjedište u Veliškovcima u u Ulici kraljaTomislava 18.Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliškovci ima 55 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 132VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Autocisterna DA DA DAOstala oprema:- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode- oprema za dobavu vode iz hidrantske mreže- osobna zaštitna oprema, 4 kompleta- prijenosna motorna crpka za gašenjeA.11.4.3. GRAD DONJI MIHOLJACNa području grada Donjeg Miholjca djeluju sljedeća vatrogasna društva: - DVD Donji Miholjac- DVD Golinci- DVD Miholjački Poreč- DVD Podgajci Podravsk- DVD Radikovci- DVD Rakitovica- DVD Sveti Đurađa) Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji MiholjacDobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac nalazi se u ulici Đ.Basaričeka 4.Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac ima zaposleno 8 profesionalnih vatrogasaca i 30operativnih dobrovoljnih vatrogasca.Vatrogasna postrojba ima stalno dežurstvo.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 133VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Mercedes Atego 1528,2007. DA DA DA- 2500 l vode, 400 l pjenila, pumpa NH 30 28710 svisokotlačnim sklopom 400/40Kombinirano vozilo FAP 1616- (voda-2800 l; pjena-300 l; prah-1000 kg),centrifugalne crpke kapaciteta 1600 l/min., dvijemlaznice za prah tzv. "pištolj", te bacač praha FS34, kapaciteta 40 kp/sek.1983. DA DA DA129


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Autocisterna Mercedes Atego 1523- (7500 l vode) centrifugalne crpke kapaciteta 1600l/min.; bacač voda-pjena 1200 l/min., mlaznica zapuni mlaz -1 komadNastavak tablice broj 133DA DA DAAutoljestve DAF 2100, DL 23-12 Vario - 30 metara 1990. DA DA DAKombi za prijevoz ljudstva i orpeme Peugeot Boxer 2003. DA DA DA2.2 HDIZapovjedno vozilo Peugeot Partner DA DA DADostavno vozilo Citroen Berlingo 1,9D, nosivost 800 kg 2001. DA DA DAOstala oprema:- Holmatro - hidraulični alat za spašavanje ozljeđenih pri prometnim nezgodama; crpka TPU 10+Petrol 58 dB(A), podloge HRS 22 RAM support, razupore RA 3321 RAM jack-16.5 t, škare CT3150 Combitool 35,5 t, pripadajuća hidraulična dva crijeva, te 720 bar-a radnog tlaka- prikolica s vatrogasnom motornom štrcaljkom, tipa Rosenbauer, centr.crpke kapaciteta 1600l/min.- turbogen T-GLP 200 - uređaj za proizvodnju lake pjene s dodatkom za isisavanje dima- Mio Honda WA - 30/BH - uređaj za ispumpavanje vode- priključno vozilo - monitor tj. bacač na podvosku - 1 komad; Rosenbauer zajedno spripadajućom opremom; međumještalica, 2 komada; sabirnica, 2 komada, usisna cijevmeđumješalice 25 mm, te mlaznica za puni mlaz, 2 komada- izolacijski aparat Spiraton, 3 komada- pričuvne boce za izolacijski aparat Spiraton, 2 komada- kanister za pjenilo 30 l, 6 komada- bačva (200 l) s pjenilom (SANCO fluorproteinsko), 1 komad- bačva (200 l) s pjenilom (SABO HYDREX-G F.F.F. Pfluorprotein), 2 komada- crpka za pretakanje opasnih tvari DEPA ELRO 20/10 EX s pripadajućom opremom (cjevine,priključci, vakumska cijev, usisne armature)- čelični rezervoar kapaciteta 190 l- rezervoar za opasne tekućine kapaciteta 3.000 l- zaštitno odijelo Neplam, 2 kompleta- osobna zaštitna oprema, 8 kompleta- izolacijski aparati, 5 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo GolinciDobrovoljno vatrogasno društvo Golinci ima sjedište u Golincima, Trg sv. Ivana bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Golinci ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 134VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 80 T 15, 1000 l vode 1990. DA NE NEOstala oprema:- prijenosna motorna crpka 4/4c) Dobrovoljno vatrogasno društvo Miholjački PorečDobrovoljno vatrogasno društvo Miholjački Poreč ima sjedište u Miholjačkom Poreču, EugenaKraja bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Miholjački Poreč ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.130


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 135VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna BELJE 3000 l 1981. DA - IV - Xmjesecd) Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgajci PodravskiDobrovoljno vatrogasno društvo Podgajci Podravski ima sjedište u Podgajcima Podravskim,V.Nazora 134.Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgajci Podravski ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 136VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Creina 3200 l s crpkom 1982. DA - DAOstala oprema:- crpka MVŠ 11/3 Honda (1985. god.)- crpka kapaciteta 400 l/min- izolacijski aparat, 1 komade) Dobrovoljno vatrogasno duštvo RadikovciDobrovoljno vatrogasno društvo Radikovci ima sjedište u Radikovcima, M.Gupca bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Radikovci ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 137VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna CREINA 3200 l 1984. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- prijenosna motorna crpka za gašenje 8/8f) Dobrovoljno vatrogasno duštvo RakitovicaDobrovoljno vatrogasno društvo Rakitovica ima sjedište u Rakitovici, Glavna ulica 55.Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakitovica ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 138VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 2500 l 1974. DA - IV - Xmjesec131


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.g) Dobrovoljno vatrogasno duštvo Sveti ĐurađDobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurađ ima sjedište u Svetom Đurađu, A.Radića 156.Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurađ ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 139VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1987. NE - NEOstala oprema:- crpka - neispravnaA.11.4.4. GRAD ĐAKOVONa području grada Đakova djeluju sljedeća vatrogasna društva: - DVD Đakovo- DVU Energa- DVD Budrovci- DVD Ivanovci- DVD Novi Perkovci- DVD Piškorevci- DVD Selci Đakovački- DVD Široko Poljea) Dobrovoljno vatrogasno društvo ĐakovoDobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo ima sjedište u Đakovu, Splitska bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo ima 6 profesionalnih vatrogasaca i 92 operativnadobrovoljna vatrogasca.Vatrogasna postrojba ima stalno dežurstvo.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 140VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Atego 2500 l 2007. DA DA DAKombinirano vozilo TAM 6500 3000 l voda 1984. DA DA DAAutocisterna TAM 260 11000 l vode 1988. DA DA DATehničko vozilo TAM190 1987. DA DA DAAuto ljestve TAM 30 m 1975. DA DA DAZapovjedno vozilo Landrover 1972. DA DA DAVozilo za prijevoz opreme i ljudi Peugeot 2008. DA DA DAVozilo za prijevoz opreme i ljudi Peugeot 2007. DA DA DAPutničko vozilo BMW 1985. DA DA DAOstala oprema:- oprema za nezgode- osobna zaštitna oprema, 40 kompleta- izolacijski aparati, 12 kompleta- agregat 8/8, 2 komada- pumpa Honda, 2 komada- agregat 18 kw, 1 komad- zračni uskočni jastuk, 1 komad- otvorena spusnica, 1 komad132


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.b) Dobrovoljna vatrogasna udruga EnergaDobrovoljna vatrogasna udruga Energa ima sjedište u Đakovu, Industrijska zona bb 6.Dobrovoljna vatrogasna udruga Energa ima 99 operativnih operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 141VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombinirano vatrogasno vozilo TAM 190 1989. DA NE NENavalno vozilo Atego 2008. DA DA DAAutocisterna TAM 260 1991. DA DA DATehničko vozilo Mercedes 1974. DA DA DAAutoljestve Mercedes 30 m 1981. DA NE DAKombi vozilo 2002. DA DA DAKombi vozilo 2006. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 48 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno društvo BudrovciDobrovoljno vatrogasno društvo Budrovci ima sjedište u Budrovcima, Stanka Lehote 2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Budrovci ima 60 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 142VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1987. DA NE IV - XmjesecVozilo za prijevoz opreme i ljudi Renault Master 2005. DA DA DAKombinirano vozilo Mercedes 1972. DA NE IV - XmjesecOstala oprema:- crpka Rosenbauerd) Dobrovoljno vatrogasno društvo IvanovciDobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovci ima sjedište u Ivanovcima, Đakovačka 22.Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovci ima 14 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 143Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1984. DA - DAe) Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi PerkovciDobrovoljno vatrogasno društvo Novi Perkovci ima sjedište u Novi Perkovcima, Glavna ulica 31.Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Perkovci ima 55 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.133


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 144VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 3000 l 1992. DA - IV - XmjesecVozilo za prijevoz opreme i ljudi 1972. NE NE NENavalno vozilo TAM 5500 1972. DA NE NEd) Dobrovoljno vatrogasno društvo PiškorevciDobrovoljno vatrogasno društvo Piškorevci ima sjedište u Piškorevcima, Stjepana Radića 18.Dobrovoljno vatrogasno društvo Piškorevci ima 57 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 145VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1987. DA - IV - XmjesecNavalno vozilo 2500 l 1973. DA DA IV - XmjesecVozilo za prijevoz opreme i ljudi Renault Master 2008. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 6 kompletaf) Dobrovoljno vatrogasno društvo Selci ĐakovačkiDobrovoljno vatrogasno društvo Selci Đakovački ima sjedište Selcima Đakovačkim, V. Nazora 1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Selci Đakovački ima 25 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 146VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1980. DA - DANavalno vozilo - malo 1975. DA NE NEh) Dobrovoljno vatrogasno društvo Široko PoljeDobrovoljno vatrogasno društvo Široko Polje ima sjedište Širokom Polju, V. Nazora bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Široko Polje ima 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 147VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 3000 l 1984. DA - DANavalno vozilo FAP 16/16 1983. DA DA DAKombi vozilo Renault Traffic 2008. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta134


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11.4.5. GRAD NAŠICENa području grada Našica djeluju sljedeća vatrogasna društva:- JPVP Našice- DVD Jelisavac- DVD Lila- DVD Markovac Našicki- DVD Velimirovac- DVD Vukojevci- DVD Zoljana) Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada NašicaJavna profesionalna vatrogasna postrojba grada Našica ima sjedište u Našicama, Braće Radića 26.Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Našica ima 16 profesionalnih vatrogasaca i 36operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Vatrogasna postrojba ima stalno dežurstvo.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 148VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Tehničko vozilo TAM-170 3000 l vode 1983. DA DA DANavalno vozilo MAN 2009. DA DA DANavalno vozilo Mercedes 800 l vode 1984. DA DA DAAutocisterna 10000 l vode TAM-260 1990. DA DA DAAutoljestve 25 m Stayer 1984. DA DA DAKombi vozilo Renault 2005. DA DA DAKombi vozilo Mercedes 2001. DA DA DAGolf IV zapovjedno vozilo 1999. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 20 kompleta- komplet za ekološke nesreće, 1 komplet- oprema za tehničke intervencije, 1 komad- prijenosna pumpa Honda 11/3, 4 komada- prijenosna pumpa 8/8, 2 komada- izolacijski aparat, 7 kompleta- agregat za struju 8,5kW, 1 komad- agregat za struju 4 kW, 1 komad- agregat za struju 2,5 kW, 1 komadb) Dobrovoljno vatrogasno društvo JelisavacDobrovoljno vatrogasno društvo Jelisavac ima 33 operativna dobrovljna vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 149VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l vode 1980. DA - IV - XmjesecKombi vozilo 1992. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna pumpa 8/8 Mio Standard, 2 komada- prijenosna pumpa Honda 11/3135


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.c) Dobrovoljno vatrogasno društvo LilaDobrovoljno vatrogasno društvo Lila ima 38 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 150VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo Ford 1998. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna motorna crpka 8/8- prijenosna pumpa Honda 11/3d) Dobrovoljno vatrogasno društvo Markovac NašičkiDobrovoljno vatrogasno društvo Markovac Našički ma 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 151VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo VW 2004. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna motorna crpka 8/8- prijenosna pumpa Honda 11/3- prijenosna pumpa Tomose) Dobrovoljno vatrogasno društvo VelimirovacDobrovoljno vatrogasno društvo Velimirovac ima 28 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 152VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo Mercedes Vito 2000. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna pumpa Honda 11/3, 2 komadaf) Dobrovoljno vatrogasno društvo VukojevciDobrovoljno vatrogasno društvo Vukojevci ima 19 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 153VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo VW 1995. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna motorna crpka 8/8- prijenosna pumpa Tomos 5/1136


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.g) Dobrovoljno vatrogasno društvo ZoljanDobrovoljno vatrogasno društvo Zoljan ima 22 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 154VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo Opel 2003. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna pumpa Tomos 5/1, 2 komada- osobna zaštitna oprema, 4 kompletaA.11.4.6. GRAD OSIJEKNa području lokalne uprave grada Osijeka djeluje jedna profesionalna, četiri dobrovoljnevatrogasne postrojbe, četiri profesionalne i šest dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.- JPVP Osijek- DVD Osijek - Gornji grad- DVD Osijek - Donji grad- DVD Retfala - Osijek- DVD Tenja- DVD SarvašNa području grada Osijeka djeluju i sljedeće postrojbe u gospodarstvu:- Karolina d.o.o- Vodovod – Osijek d.o.o.- Saponia d.d.- HEP TE-TO- Zračna luka Osijeka) Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada OsijekaJavna profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka ima sjedište u Ulici I.G.Kovačića 2 uOsijeku.Javna profesionalna vatrogasna postrojba ima uposleno 98 radnika od čega je 91 operativniprofesionalni vatrogasac i to:- vatrogasci 17 radnika- vatrogasci voditelji vatrogasne grupe 22 radnika- vatrogasci voditelji vatrogasnog odjeljenja 9 radnika- vatrogasci vozači vatrogasnog vozila 23 radnika- operativni dežurni vatrogasne smjene 8 radnika- voditelji vatrogasne smjene 5 radnika- zapovjednici vatrogasne smjene 4 radnika- časnik za sigurnost 1 radnik- zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe 1 radnik- zapovjednik vatrogasne postrojbe 1 radnikVatrogasna postrojba ima stalno dežurstvo.Garaža za vozila grijana je.137


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 155VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Dugo navalno vatrogasno vozilo Mercedes Atego 2005. DA DA DAZapovjedno vatrogasno vozilo Mazda 2003. DA DA DAVozilo za gašenje šumskih požara Unimog 2006. DA DA DAVatrogasne ljestve Metz 53 metara 2006. DA DA DAZglobna platforma Ikarus 42 metara 2007. DA DA DATehničko vozilo - srednje 2007. DA DA DATehničko vozilo s kranom - teško 2008. DA DA DAKombinirano navalno vozilo (voda, pjena, prah, CO 2 ) 2008. DA DA DAKombinirano navalno vozilo TAM 190 T - dodijeljeno 1992. DA DA DAKombinirano navalno vozilo TAM 190 T 1987. DA DA DAAutocisterna TAM 190 VP 1989. DA DA DAAutocisterna FAP 1620 1987. DA DA DAKemijsko vozilo prah/pjena Mercedes AxorKemijsko vozilo prah/pjena FAP 1980. DA DA DAAutoljestva TAM 190 T Tehnomehanika 32 metra 1987. DA DA DAKamionet TAM 80 T3B 1985. DA DA DAKombi Citroen C-25 D 1990. DA DA DAKombi Citroen Jumper HDI 2005. DA DA DAZglobna platforma TAM 190 T 1991. DA DA DAVozilo za akcidente ATEGO DAIMLER 1328 AF 4X4 DA DA DAOstala oprema:- pumpa za crpljenje opasnih tvari tip, DEPA ELRO 3 komada- pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina 2 komada- eksplozimetar tip, Multivarn II 1 komad- eksplozimetar tip, Minivarn 1 komad- eksplozimetar tip, Dräger XAM-5000 1 komad- eksplozimetar tip, Dräger PAC Ex 1 komad- eksplozimetar tip, MSA – TITAN 1 komad- uređaj za mjerenje koncentracije opasnih tvari , Dräger – ACURO 2000 1 komad- toplinska kamera tip, Talisman 1 komad- toplinska kamera tip, ISG K 250 1 komad- radiološki detektor, tip automess - 6150 AD 1 2 komada- radiološki osobni dozimetar, tip GRAETZ – ED 150 2 komada- radiološki osobni dozimetar, tip ALADOS 1 komad- odijela za potpunu zaštitu, tip 1 20 komada- odijela za potpunu zaštitu, tip 2 6 komada- aparati za zaštitu organa za disanje 49 komada- boca s komprimiranim zrakom 113 komada- agregati za punjenje boca izolacijskih aparata 2 komada- uređaj za gašenje zračnom pjenom CAFS 3 komada- vatrogasna prikolica punjena s 250 kg praha ABC 1 komada- hidraulička oprema za spašavanje u prometnim nezgodama 5 kompleta- bazeni za prikupljanje opasnih tekućina 3.000 litara 3 komada- bazeni za prikupljanje opasnih tekućina 5.000 litara 3 komada- jurišni čamac GREGO 440/90 KS sa 100 metara brane za brze rijeke SAVA Kranjb) Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek - Gornji gradDobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Gornji grad posjeduje vatrogasni dom u Ulici. P.Pejačevića 44 u Osijeku.Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek - Gornji grad ima 29 operativnih dobrovoljnihvatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.138


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 156VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Auto cisterna Mercedes 139 LP - dopuštena nosivost 1997. DA DA DA4000 kgNavalno vozilo Iveco 500l vode 100 l pjenila 2007. DA DA DAKamionet VW Transporter 2011. DA DA DAKombi vozilo Volkswagen-transporter za 9 osoba 2005. DA DA DAZapovjedno vozilo VW kedy - 7 nosivost 1200 kg 2008. DA DA DAOstala oprema:- agregat za struju 3 kW s reflektorima za osvjetljavanje- pumpa za vodu Ziegler 8/8- pumpa za vodu Honda 400- el. pumpa za vodu 400 l/min- el. pumpa za vodu 600 l/min- zračni uskočni jastuk za spašavanje s visina- motorna pila, 2 komada- osobna zaštitna oprema, 20 kompleta- izolacijski aparat, 5 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek - Donji gradDobrovoljno vatrogasno društvo Osijek-Donji grad posjeduje vatrogasni dom u Cvjetkovoj ul. 12u Osijeku.Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek - Donji grad ima 32 operativna dobrovoljna iprofesionalna vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 157VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Mercedes Sprinter dozvoljene nosivosti 2007. DA DA DA500 l vode i 40 l pjenila kgTeretni auto Mercredes, dozvoljena nosivost 500 kg za 9 2002. DA DA DAosobaAutocisterna MAN 5000 l vode 2004. DA DA DAZapovjedno vatrogasno vozilo Nissan 2004. DA DA DAKombi vatrogasno vozilo Mercedes Sprinter 2004. DA DA DAOstala oprema:- niskotlačna crpka Rosenbauer 8/8, 1 komad- muljna crpka Standard Honda, 2 komada- elektro potopna pumpa, 2 komada- osobna zaštitna oprema, 20 kompleta- izolacijski aparat, 5 kompletad) Dobrovoljno vatrogasno društvo Retfala - OsijekDobrovoljno vatrogasno društvo Retfala - Osijek posjeduje vatrogasni dom u Ulici. SandoraPetőfija 1 u Osijeku.Dobrovoljno vatrogasno društvo Retfala - Osijek ima 36 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.139


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 158VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo MAN, dozvoljena nosivost 7500 kg 2005. DA DA DAVatrogasna autocisterna FAP 8000 l 1980. DA DA DAKombi vozilo VW za 9 osoba 2005. DA DA DAKombi vozilo Vivaro za 9 osoba 2007. DA DA DAOstala oprema:- crpka za crpljenje vode Rosenbauer 8/8, 1 komad- crpka za crpljenje vode Honda 4/1, 3 komada- osobna zaštitna oprema, 15 kompleta- mala motorka, 1 komad- izolacijski aparat, 5 komada- agregat za struju 5 kW, 1 komad- agragat za struju 2,5 kW, 2 komada- Holmatro, 1 komplete) Dobrovoljno vatrogasno društvo TenjaDobrovoljno vatrogasno društvo Tenja posjeduje vatrogasni dom u Tenji u ulici V. Mačeka 18.Dobrovoljno vatrogasno društvo Tenja ima 23 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 159VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 5500 1971. DA DA IV - XmjesecNavalno vozilo TAM 190 T 15 DA DA IV - XmjesecKombi vozilo Renault Trafic 2004. DA DA DAOstala oprema:- crpka za crpljenje vode Honda 4/1, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 9 kompletaf) Dodrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu Karolina d.o.o. OsijekDobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu Karolina d.o.o. Osijek, Vukovarska ulica 209a sukupno 5 profesionalnih vatrogasaca i 16 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 160VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo Opel 2009. DA DA DAOstala oprema:- agregat Rosenbauer 8/8, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 20 kompleta140


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.g) Dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu “Vodovod–Osijek”VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1, ima organizirano dobrovoljno vatrogasnodruštvo u gospodarstvu s 4 profesionalna vatrogasca i 30 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 161VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo Ford 1994. DA DA DAOstala oprema:- vatrogasna crpka Rosenbauer, 1 komad- vatrogasna crpka Honda, 4 komada- potapajuća crpka za vodu- prijenosni generator za proizvodnju struje- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta- 4 boce, 2 dišna aparatah) Dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu Saponia d.d.Dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu SAPONIA d.d. Osijek koristi za svoje potrebedvije prostorije, jednu na lokaciji Ulice Matije Gupca 2, a drugu na lokaciji Vukovarska 202.Vatrogasno dežurstvo organizirano je preko 7 profesionalnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 162VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Vatrogasno kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme DA DA DAOstala oprema:- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8- prijenosni generator za proizvodnju el. struje 1,5 kW- pumpa za pretakanje agresivnih tekućina, 2 komada- pumpa za pretakanje lako zapaljivih tekućinai) Dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu HEP d.d. TE-TO OsijekDobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu HEP d.d. TE-TO Osijek, Martina Divalta 203djeluje sa 5 profesionalnih vatrogasaca i 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Ostala oprema:- agregat Honda 1200 l/min, 1 komad- monofazna elektrocrpka 600 l/min, 1 komad- izolacijski aparat, 2 kompleta- eksploziometar.j) Vatrogasna postrojba Zračne luke OsijekU Vatrogasnoj postrojbi Zračne luke Osijek obavlja se stalno vatrogasno dežurstvo u vrijemeotvorenosti Zračne luke.Broj profesionalnog vatrogasnog osoblja: 9. Broj pomoćnog vatrogasnog osoblja (osoblje spoloženim licencama za pomoćnog vatrogasca): 8.Garaža za vozila grijana je.141


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 163VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo MAN 6x6DA NE DAvoda - 9100 1, pjenilo - 1100 lNavalno vozilo Mercedes 6x6DA NE DAvoda - 8000 1, pjenilo - 1000 lZapovjedno vozilo Mazda DA NE DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 9 kompleta- izolacijski aparat, 9 komadae) Dobrovoljno vatrogasno društvo SarvašDobrovoljno vatrogasno društvo Sarvaš osnovano je 2011. i u fazi je nabavljanja osnovne opreme zaobavljanje vatrogasne djelatnosti.A.11.4.7. GRAD VALPOVONa području grada Valpova za vatrogasno djelovanje organizirana su sljedeća dobrovoljna vatrogasnadruštva:- DVD Valpovo- DVD Harkanovci- DVD Ivanovci- DVD Ladimirevci- DVD Marjančaci- DVD Nard- DVD Šag- DVD Zelčin- DVD Valpovo d.d.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo ValpovoDobrovoljno vatrogasno društvo Valpovo nalazi se u Ulici Matije Gupca 50.DVD Valpovo s profesionalnom jezgrom ima u svom sastavu 54 operativna dobrovoljnavatrogasca i 2 zaposlena profesionalna vatrogasca.Vatrogasna postrojba ima stalno dežurstvo.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 164VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 2400 l, pumpa 16/8, s opremom 1978. DA DA DAza gašenje vodom i pjenomNavalno vozilo DAF s visokotlačnom crpkom i1982. DA DA DAopremom za gašenje vodom i pjenomNavalno vozilo DENNIS s visokotlačnom crpkom i 1982 DA DA DAopremom za gašenje vodom i pjenomAutocisterna Mercedes Atego s visokotlačnom pumpom 2009. DA DA DAza vodu, kapaciteta 7200 lAutocisterna TAM kapaciteta 5000 l 1967. DA DA DAAutocisterna FAP 8000 litara (16/8 pumpa) 1981. DA DA DAKombi vozilo Renault Master 2006. DA DA DAKombi vozilo Citroen C 25 1984. NE NE NE142


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- 500 litara pjenila- oprema za spašavanje kod prometnih nesreća tip Holmatro TPU 10+- pumpa DEPA ELRO s pripadajućim osnovnim kompletom pribora- generator za struju 5 kVA- generator za struju 10 kVA- pumpa za vodu Honda WP 30, 2 komada- osobna zaštitna oprema, 17 kompleta- izolacijski aparat, 9 komada + 3 rezervne boce- detektor plina Multiwarn - drager, 1 komadb) Dobrovoljno vatrogasno društvo HarkanovciDobrovoljno vatrogasno društvo Harkanovci nalazi se u Ulici braće Radića 63.Dobrovoljno vatrogasno društvo Harkanovci ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 165Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1974. DA - DAc) Dobrovoljno vatrogasno društvo IvanovciDobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovci nalazi se u Preradovićevoj ulici.Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovci ima17 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 166Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1974. DA - DAd) Dobrovoljno vatrogasno društvo LadimirevciDobrovoljno vatrogasno društvo Ladimirevci nalazi se u Ulici V. Nazora 3Dobrovoljno vatrogasno društvo Ladimirevci ima 16 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 167Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1974. DA - DAe) Dobrovoljno vatrogasno društvo MarjančaciDobrovoljno vatrogasno društvo Marjančaci nalazi se u Ulici braće Radića bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Marjančaci ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.143


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 168VrstaGodišteTehničkiIspravno(DA/NE)Služba zaštite i sigurnosti Valpovo d.d. nalazi se u Ulici A.B.Šimića 27.U njoj djeluje 26 operativnih vatrogasaca.144Registrirano(DA/NE)Spremno zavatrogasnuintervenciju(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1974. DA - DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 3 kompletaf) Dobrovoljno vatrogasno društvo NardDobrovoljno vatrogasno društvo Nard nalazi se u Valpovačkoj bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Nard ima 18 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 169VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 3000 l 1974. DA - IV - Xmjesecg) Dobrovoljno vatrogasno društvo ŠagDobrovoljno vatrogasno društvo Šag nalazi se u Ulici M. Gupca 29.Dobrovoljno vatrogasno društvo Šag ima 17 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 170VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 3000 l 1974. DA - IV - Xmjesech) Dobrovoljno vatrogasno društvo ZelčinDobrovoljno vatrogasno društvo Zelčin nalazi se u Ulici oslobođenja 4.Dobrovoljno vatrogasno društvo Zelčin ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 171VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l 1974. DA - DAKombi vozilo Mercedes 1986. DA DA DAKombi vozilo Citroen Jumper 1996. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 6 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadai) Služba zaštite i sigurnosti Valpovo d.d.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 172VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo 1974. DA DA DAAutocisterna 1986. DA DA DAKombi vozilo TAM 1996. DA DA DAA.11.4.8. OPĆINA ANTUNOVACNa području općine Antunovac za vatrogasno djelovanje organizirana su dva dobrovoljnavatrogasna društva i to:- DVD Antunovac- DVD Ivanovac.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo AntunovacDobrovoljno vatrogasno društvo Antunovac nalazi se u Ulici braće Radić 4 u Antunovcu.Dobrovoljno vatrogasno društvo Antunovac ima 27 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Vrijeme potrebno za djelovanje po uzbuni između 8 i 12 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 173VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 2400 l vode 1992. DA DA DAKombi Fiat Ducato 9 sjedala 2006. DA DA DAOstala oprema:- crpka za crpljenje vode Rosenbauer 8/8, 1 komad- crpka za crpljenje vode Honda, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 13 kompleta- pumpa za struju potopna, 1 komad- izolacijski aparat, 2 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo IvanovacDobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovac nalazi se u Crkvenoj ulici 2 u Ivanovcu.Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovac ima 45 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Vrijeme za okupljane od 8 do 10 operativnih vatrogasaca u slučaju intervencije potrebno je 5-10minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 174VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 - l kompletna s motornom 1974. DA - DAcrpkom (Honda) i ostalom opremom za tu potrebuKombi vozilo DA DA DAOstala oprema:- crpka Rosenbauer na prikolici s kompletnom opremom- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta- izolacijski aparat, 1 komad145


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11.4.9. OPĆINA BILJENa području općine Bilje djeluju 4 dobrovoljna vatrogasna društva:- DVD Bilje- DVD Kopačevo- DVD Lug- DVD Vardaraca) Dobrovoljno vatrogasno društvo BiljeDobrovoljno vatrogasno društvo Bilje nalazi se u Vatrogasnoj ulica 5 u Bilju.Dobrovoljno vatrogasno društvo Bilje ima 43 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 175VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 1450 l 1978. DA DA DAKombi vozilo Mercedes za tehn.interv./agregat 12 kW, 1986. DA DA DApumpa 8/8Zapovjedno vozilo Lada Niva 2009. DA DA DAOstala oprema:- motorna prijenosna pumpa Rosenbauer 8/8, 1 komad- motorna prijenosna pumpa Zigler, 1 komad- motorna prijenosna pumpa Tomos 600 l/min, 1 komad- potopna pumpa 800 l/min električna, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 22 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo KopačevoDobrovoljno vatrogasno društvo Kopačevo nalazi se u Ulici Ferenca Kiša bb u Kopačevu.Dobrovoljno vatrogasno društvo Kopačevo ima 13 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 176VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 5000 l 1984. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 2 kompleta- pumpa Rosenbauer 8/8, 1 komad- pumpa plivajuća, 1 komadc) Dobrovoljno vatrogasno društvo LugDobrovoljno vatrogasno društvo Lug nalazi se u Ulici Š. Petefija 112 u Lugu.Dobrovoljno vatrogasno društvo Lug ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.146


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 177VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 5000 l 1983. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- motorna pumpa Honda WA-30, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 2 kompletad) Dobrovoljno vatrogasno društvo VardaracDobrovoljno vatrogasno društvo Vardarac nalazi se u Ulici Š. Petefija116 u Vardarcu.Dobrovoljno vatrogasno društvo Vardarac ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 178VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 3000 l 1985. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- prijenosna motorna pumpa Honda kapaciteta 6001/min- osobna zaštitna oprema, 11 kompletaA.11.4.10. OPĆINA BIZOVACNa području općine Bizovac djeluju 4 dobrovoljna vatrogasna društva: - DVD Bizovac- DVD Brođanci- DVD Cret- DVD Habjanovcia) Dobrovoljno vatrogasno društvo BizovacDobrovoljno vatrogasno društvo Vardarac nalazi se u Bizovcu, Ulica kralja Tomislava 212.Dobrovoljno vatrogasno društvo Vardarac ima 47 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 179VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 1971. DA DA DAKombi vozilo WV 1998. DA DA DAOstala oprema:- agregat Rosenbauer 8/8- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- električna pumpa potopna, 1 komad- izolacijski aparat, 4 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo BrođanciDobrovoljno vatrogasno društvo Brođanci nalazi se u Brođancima, Trg br. 4.147


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Dobrovoljno vatrogasno društvo Brođanci ima 25 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 180VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 5000 l 1980. DA - IV - Xmjesecc) Dobrovoljno vatrogasno društvo CretDobrovoljno vatrogasno društvo Cret nalazi se u Cretu, Matije Gupca 90.Dobrovoljno vatrogasno društvo Cret ima 16 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 181Vrsta Godište TehničkiIspravno(DA/NE)Registrirano(DA/NE)Spremno zavatrogasnuintervenciju(DA/NE)Traktorska cisterna 3000 l - jednoosovinska 1980. DA - DAOstala oprema:- crpka Rosenbauer 8/8d) Dobrovoljno vatrogasno društvo HabjanovciDobrovoljno vatrogasno društvo Habjanovci nalazi se u Habjanovcima, Školska 23.Dobrovoljno vatrogasno društvo Habjanovci ima 36 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 182VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 5000 l 1980. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- motorna štrcaljka Rosenbauer RK 40A.11.4.11. OPĆINA ČEMINACNa području općine Čeminac djeluju 3 dobrovoljna vatrogasna društva:- DVD Grabovac- DVD Kozarac- DVD u gospodarstvu Brestovac, Grabovaca) Dobrovoljno vatrogasno društvo KozaracDobrovoljno vatrogasno društvo Kozarac nalazi se u Kozarcu, Međimurska 47.Dobrovoljno vatrogasno društvo Kozarac ima 18 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Potrebno je vrijeme okupljanja i kretanja na intervenciju jednog vatrogasnog odjeljenja 15minuta.Garaža za vozila grijana je.148


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 183VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 1600 1 vode, visokotlačna 1981. DA DA DAcrpka MajevicaOstala oprema:- potopna električna pumpa- zaštitna vatrogasna odijela za prilaz vatri, 15 kompleta- motorna pilab) Dobrovoljno vatrogasno društvo GrabovacDobrovoljno vatrogasno društvo Grabovac nalazi se u Grabovcu, Zagorska 56.Dobrovoljno vatrogasno društvo Grabovac ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja u sastavu od 8 do 10 operativnih vatrogasaca iodlazak na intervenciju potrebno je 10 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 184VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 2400 1 vode, srednjetlačna crpka 1980. DA DA DAZapovjedno vozilo Ford 1990. DA DA DAOstala oprema:- agregat Rosenbauer 8/8, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 2 kompleta- izolacijski aparat, 2 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu Brestovac, GrabovacDobrovoljno vatrogasno duštvo u gospodarstvu Brestovac ima vatrogasni dom sa spremištem unaselju Grabovac, Braće Radića bb.Dobrovoljno vatrogasno duštvo u gospodarstvu Brestovac ima ukupno 16 dobrovoljnihvatrogasca, a postrojbu čini odjeljenje od 9 operativnih vatrogasca.Za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja u sastavu od 9 operativnih vatrogasaca i odlazak naintervenciju potrebno je 15 minuta.DVD u gospodarstvu Belje Brestovac, Grabovac posjeduje jedno navalno vatrogasno vozilo TLF16/25 s potrebnom opremom za gašenje požara, osim izolacijskih aparata.A.11.4.12. OPĆINA ČEPINNa području općine Čepin djeluju dvije dobrovoljne vatrogasne postrojbe:- DVD Čepin- DVD Beketincia) Dobrovoljno vatrogasno društvo ČepinDobrovoljno vatrogasno društvo Čepin nalazi se u Čepinu, Kralja Zvonimira broj 105.Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin ima 28 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.149


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 185VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Vatrogasna autocisterna TAM 110 s 4500 l vode i crkom 1980. DA DA DAdo 25 baraKombi vozilo Renault Traffic 2009. DA DA DANavalno vozilo 2400 l DAF /Rosenbauer 1989. DA DA DAOstala oprema:- agregat Rosenbauer8/8, 1 komad- motorna pumpa Standard, 1komad- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo BeketinciDobrovoljno vatrogasno društvo Beketinci nalazi se u Beketincima, Čepinska ulica bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Beketinci ima 35 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 186VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Auto cisterna TAM s 4500 l vode i srednjetlačnomcrpkom1977. DA DA IV - XmjesecTraktorska cisterna 3000 l 1987. NE - IV - XmjesecKombi vozilo Vivaro 2007. DA DA DAOstala oprema:- motorna pumpa Honda WA - 30, 1 komad- zaštitno odijelo, 10 kompleta- izolacijski aparat, 2 komadaA.11.4.13. OPĆINA DARDANa području općine Darda djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo - DVD Darda.Dobrovoljno vatrogasno društvo Darda nalazi se u Ulici Vladimira Nazora br. 2 u Dardi.Dobrovoljno vatrogasno društvo Darda ima 22 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 197VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 4500 s rezervoarom vode 1700 l 1964. DA DA DAKombi vozilo Mercedes 1979. NE NE NEOstala oprema:- prijenosna motorna pumpa Rosenbauer 16/8, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 20 kompleta- vatrogasna crpka WA-30, 1 komad- potopna pumpa 220 V, 1 komad- agregat za struju, 1 komad150


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11.4.14. OPĆINA DONJA MOTIČINANa području općine Donja Motičina djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo - DVD DonjaMotičina.Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Motičina nalazi se u Ulici Matije Gupca bb u DonjojMotičini.Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Motičina ima 35 operativnih dobrovoljna vatrogasca.Za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja u sastavu od 8 do 10 operativnih vatrogasaca iodlazak na intervenciju potrebno je vrijeme do 6 minuta nakon uzbunjivanja.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 188VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Autocisterna FAP 13/14 volumena 4.000 l vode i 400 l 1985. DA DA DApjenilaKombi vozilo TAM 1986. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna motorna crpka do 400 l/min- prijenosna motorna crpka od 400-800 l/min.- osobna zaštitna oprema, 5 kompletaA.11.4.15. OPĆINA DRAŽNa području općine Draž djeluje šest dobrovoljnih vatrogasnih društava i to:- DVD Batina- DVD Duboševica- DVD Draž- DVD Gajić- DVD Podolje- DVD Topoljea) Dobrovoljno vatrogasno društvo BatinaDobrovoljno vatrogasno društvo Batina nalazi se u Ulici V.Nazora 92, Batina.Dobrovoljno vatrogasno društvo Batina ima 7 operativnih dobrovoljna vatrogasca.Nakon znaka uzbune svi operativni vatrogasci okupe se u vremenskom razdoblju do 15 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 189Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo marke Bedford kapaciteta 1800 l s 1986. DA DA IV - Xvisokotlačnom crpkomTraktorsku cisternu kapaciteta 3000 l s pratećomopremomOstala oprema:- prijenosna motorna pumpa Honda 600 l/min, 3 komada- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompletamjesec1986. DA - IV - Xmjesec151


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.b) Dobrovoljno vatrogasno društvo DuboševicaDobrovoljno vatrogasno društvo Duboševica nalazi se u Ulici dr. F. Tuđmana 2, Duboševica.Dobrovoljno vatrogasno društvo Duboševica ima 8 operativnih dobrovoljna vatrogasca.Nakon znaka uzbune u vremenu do 30 minuta odazove se potreban broj vatrogasaca za odlazakna intervenciju.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 190VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Bedford 1800 1 vode, visokotlačna crpka 1986. DA DA DATraktorska cisterna Belje kapaciteta 5000 l 1986. DA - DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno društvo DražDobrovoljno vatrogasno društvo Draž nalazi se u Ulici braće Radić 58, Draž.Dobrovoljno vatrogasno društvo Draž ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Nakon znaka uzbune svi operativni vatrogasci okupe se u vremenskom razdoblju do 20 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 191Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 5000 1 skompletnom opremom za gašenje požarad) Dobrovoljno vatrogasno društvo Gajić1979. DA - IV - XmjesecDobrovoljno vatrogasno društvo Gajić nalazi se u Ulici Matije Gupca bb, Gajić.Dobrovoljno vatrogasno društvo Gajić ima 14 operativnih dobrovoljna vatrogasca.Nakon uzbunjivanja vatrogasaca za izlazak na intervenciju, odnosno za okupljanje vatrogasacapotrebno je do 15 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 192VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 5000 l 1983. DA - IV - Xmjesece) Dobrovoljno vatrogasno društvo PodoljeDobrovoljno vatrogasno društvo Podolje nalazi se u Planinskoj ulici 139, Podolje.Dobrovoljno vatrogasno društvo Podolje ima 7 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Nakon znaka uzbune u vremenu do 30 minuta odazove se potreban broj vatrogasaca za odlazakna intervenciju.Garaža za vozila nije grijana.152


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 193VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 3.000 l 1985. DA - IV - Xmjesecf) Dobrovoljno vatrogasno društvo TopoljeDobrovoljno vatrogasno društvo Topolje nalazi se u Ulici Republike 25, Topolje.Dobrovoljno vatrogasno društvo Topolje ima 5 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Nakon znaka uzbune za izlazak na vatrogasnu intervenciju, odnosno za okupljanje vatrogasacapotrebno je do 30 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 194VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 5.000 l vode 1985. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- pumpa prijenosna 1100 l /min, 1 komadA.11.4.16. OPĆINA DRENJENa području općine Drenje djeluje osam dobrovoljnih vatrogasnih društava i to:- DVD Drenje- DVD Potnjani- DVD Kučanci- DVD Paljevina- DVD Preslatinci- DVD Pridvorje- DVD Slatnik Drenjskia) Dobrovoljno vatrogasno društvo DrenjeDobrovoljno vatrogasno društvo Drenje nalazi se u Gajevoj ulici.Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenje ima 21 operativnog dobrovoljnog vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 195VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 2.600 l vode, crpka 16/8 1986. DA DA DAKombi vozilo TAM - DA -Ostala oprema:- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompleta153


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.b) Dobrovoljno vatrogasno društvo PotnjaniDobrovoljno vatrogasno društvo Potnjani nalazi se u Ulici braće Radića bb.Dobrovoljno vatrogasno društvo Potnjani ima 39 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 196VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 4500 1963. DA NE NEOstala oprema:- osobna zaštitna odijela Bristol, 5 kompleta- agregat Honda- agragat za struju 2,4 kW, 1 komad- izolacijski aparat, 2 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno društvo KučanciDobrovoljno vatrogasno društvo Kučanci nalazi se u Ulici braće Radića 32a.Dobrovoljno vatrogasno društvo Kučanci ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 197VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3 000 l 1985. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 3 kompleta- agregat Rosenbauer, 1 komadd) Dobrovoljno vatrogasno društvo PaljevinaDobrovoljno vatrogasno društvo Paljevina nalazi se u Ulici braće Radića 63.Dobrovoljno vatrogasno društvo Paljevina ima 39 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 198VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1984. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 1 komplete) Dobrovoljno vatrogasno društvo Slatnik DrenjskiDobrovoljno vatrogasno društvo Slatinik Drenjski nalazi se u Ulici M. Gupca 59.Dobrovoljno vatrogasno društvo Slatinik Drenjski ima 16 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.154


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 199VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1984. DA - IV - Xmjesecf) Dobrovoljno vatrogasno društvo PreslatinciVatrogasne opreme nema.g) Dobrovoljno vatrogasno društvo PridvorjeVatrogasne opreme nema.A.11.4.17. OPĆINA ĐURĐENOVACNa području Općine Đurđenovac djeluje 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava kako slijedi:- DVD Đurđenovac- DVD Šaptinovci- DVD Beljevina- DVD Bokšić- DVD Bokšić Lug- DVD Klokočevci- DVD Našičko Novo Selo- DVD Pribiševcia) Dobrovoljno vatrogasno društvo ĐurđenovacDobrovoljno vatrogasno društvo Đurđenovac nalazi se u Đurđenovcu, Kolodvorska 1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđenovac ima 30 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 200VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Terensko vozilo Nissan Pick-up na koji je ugrađen 1992. DA DA DAvisoko tlačni modul (po nalogu načelnika OpćineĐurđenovac dano na korištenje DVD-u Šaptinovci)Ostala oprema:- motorna pumpa Honda BHW-30- motorna vatrogasna štrcaljka Rosenbauer- motorna vatrogasna štrcaljka Magirus- osobna zaštitna oprema, 10 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo Šaptinovci37.Dobrovoljno vatrogasno društvo Šaptinovci nalazi se u Šaptinovcima, Ulica bana Josipa JelačićaDobrovoljno vatrogasno društvo Šaptinovci ima 65 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.155


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 201Vrsta Godište TehničkiIspravno(DA/NE)Registrirano(DA/NE)Spremno zavatrogasnuintervenciju(DA/NE)Navalno vozilo 2010. NE NE NEAuto cisterna FAP 13/14 1979. DA DA DAVozilo DVD Đurđenovac (Pick-up) na korištenju u 1992. DA DA DADVD ŠaptinovciOstala oprema:- motorna vatrogasna štrcaljka Zigler 8/16 (1973.g)- motorna vatrogasna štrcaljka Rosenbauer 8/8 (1986.g)- motorna vodena pumpa Honda BHW-30 (1996.g)- električna potopna vodena pumpa 220 V (1989.g)- osobna zaštitna oprema, 11 kompleta- izolacijski aparat, 2 komadac) Dobrovoljno vatrogasno društvo BeljevinaDobrovoljno vatrogasno društvo Beljevina nalazi se u Beljevini, Ljudevita Gaja 95.Dobrovoljno vatrogasno društvo Beljevina ima 40 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 202VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Terensko vozilo Uvaz 1989. DA NE NEOstala oprema:- motorna vatrogasna štrcaljka MVŠ 5/3 Tomos (1987 g) - neispravna- motorna pumpa za vodu Honda BHW 30 (2003 g.)- osobna zaštitna oprema, 2 kompletad) Dobrovoljno vatrogasno društvo BokšićDobrovoljno vatrogasno društvo Bokšić nalazi se u Bokšiću, Osječka 1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Bokšić ima 24 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 203Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 5000 l 1985. NE - NEe) Dobrovoljno vatrogasno društvo Bokšić LugDobrovoljno vatrogasno društvo Bokšić Lug nalazi se u Bokšić Lugu, Šumska 9.Dobrovoljno vatrogasno društvo Bokšić Lug ima 22 operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 204Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 5000 l 1985. DA - NE156


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- motorna pumpa za vodu Honda BHW 30 (2003 g.)f) Dobrovoljno vatrogasno društvo KlokočevciDobrovoljno vatrogasno društvo Klokočevci nalazi se u Klokočevcima, Matije Gupca 1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Klokočevci ima 29 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Ostala oprema:- motorna vatrogasna štrcaljka Magirus 6/8 (1964 g.)- motorna vodena pumpa Honda BHW 30 (2003 g.)g) Dobrovoljno vatrogasno društvo Našičko Novo SeloDobrovoljno vatrogasno društvo Našičko Novo Selo nalazi se u Našičkom Novom Selu, BraćeRadića 33.Dobrovoljno vatrogasno društvo Našičko Novo Selo ima 57 operativnih dobrovoljnihvatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 205VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo TAM 75 A-5 1982. DA DA DAOstala oprema:- motorna vatrogasna štrcaljka Rosenbauer 8/8 (1986.g.)- motorna vatrogasna štrcaljka Tomos 5/3 (1981.g.) - neispravna- motorna pumpa za vodu Honda BHW - 30 (1996.g)- osobna zaštitna oprema, 2 kompletah) Dobrovoljno vatrogasno društvo PribiševciDobrovoljno vatrogasno društvo Pribiševci nalazi se u Pribiševcima, Matije Gupca 106.Dobrovoljno vatrogasno društvo Pribiševcima 16 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Ostala oprema:- motorna vatrogasna štrcaljka Magirus 8/8 (1958.g)- motorna vatrogasna štrcaljka Magirus 6/8 (1974.g.)A.11.4.18. OPĆINA ERDUTNa području Općine Erdut djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva i to:- DVD Dalj- DVD Aljmaš- DVD Bijelo Brdo- DVD Erdut.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo DaljDobrovoljno vatrogasno duštvo Dalj, Ulica kardinala Alozija Stepinca 3, ima 25 operativnihvatrogasaca.Nakon uzbunjivanja vrijeme je okupljanja i pripreme za izlazak do kretanja na intervenciju od 5do 7 min.Garaža za vozila grijana je.157


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 206VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Mercedes 3000 l vode 1980. DA DA DAAutocisternu TAM kapaciteta 5000 l 1973. DA DA DAKombi Vivaro 9 sjedala 1995. DA DA DAKombi Zastava (za prijevoz opreme) 1981. DA DA DAOstala oprema:- vatrogasna crpka Ziegler 8/8- osobna zaštitna oprema, 6 kompleta- izolacijski aparat, 5 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo AljmašAdresa je vatrogasne postrojbe Mladena Palinkaša 5, Aljmaš.Društvo ima 20 dobrovoljnih vatrogasaca.Ovisno o vremenu uzbunjivanja, radnim danom u radno vrijeme (od 6:00 do 15:00) 15-20 minuta,a u ostalo vrijeme 10-15 minutaGaraža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 207VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Mercedes L 409 500 l vode visoki tlak 1981. DA DA IV - XmjesecKombi vozilo IMV - 1600 1981. DA DA DATraktorska cisterna Belje 3000 l 1974. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- vatrogasna crpka Rosenbauer 800 l/min, 1 komad- motorna crpka Honda, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 5 komadac) Dobrovoljno vatrogasno društvo Bijelo BrdoAdresa je vatrogasne postrojbe Školski trg bb, Bijelo Brdo.Broj je operativnih vatrogasaca koji mogu djelovati na intervenciji 20 vatrogasaca. Vrijeme jeokupljanja od 5 do 10 vatrogasaca 15 - 20 min.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 208VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Steyer 2000 l vode 1981. DA DA IV - XmjesecTraktorska cisterna 3000 l - DA -Ostala oprema:- osobna zaštitna oprema, 3 kompleta- vatrogasna crpka Rosenbauer, 1 komad- vatrogasna crpka Mio Standard, 1 komad158


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.d) Dobrovoljno vatrogasno društvo ErdutDobrovoljno vatrogasno duštvo Erdut, Josipa Krašteka bb, ima 8 operativnih članova.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca i izlazak na intervenciju nakon uzbunjivanja 10-15 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 209Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vatrogasno vozilo s visokotlačnom crpkom"Dodge" kapaciteta 2.000 lOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta1985. NE NE IV -XmjesecA.11.4.19. OPĆINA ERNESTINOVONa području općine Ernestinovo za vatrogasno djelovanje organizirana su dva dobrovoljna vatrogasnadruštva i to: - DVD Ernestinovo- DVD Laslovo.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo ErnestinovoDobrovoljno vatrogasno duštvo Ernestinovo ima vatrogasni dom sa spremištem u naseljuErnestinovo u Ul. V. Nazora 64.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Ernestinovo ima 25 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 210VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Autocisternu FAP 1314 FF s 8.000 l vode 1980. DA DA IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo LaslovoDVD Laslovo ima vatrogasni dom sa spremištem u naselju Laslovu u Ulici V. Nazora 22.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Laslovo ima 10 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 211Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo T-5500 s 2500 l vode DA DA IV - XVozilo za prijevoz ljudi Merceses 409 s pumpomRozenbauer 16/8mjesecDA DA DA159


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- agregat 3 kW, 1 komad- pumpa Honda (mala pumpa), 2 komada- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 1 komadA.11.4.20. OPĆINA FERIČANCINa području Općine Feričanci djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva i to:- DVD Feričanci- DVD Valenovac.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo FeričanciDobrovoljno vatrogasno duštvo Feričanci na lokaciji Feričanci, D.Pejačević bb ima 65operativnih vatrogasaca.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak u akciju gašenja požara je 5 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 212VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Dodge 1986. DA DA DAAutocisternu FAP 13/14 4000 l 1978. DA DA DAKombi vozilo VW 2009. DA DA DAOstala oprema:- crpka MVŠ 11/3 Honda, 2 komada- crpka MVŠ 5/1 Tomos- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo ValenovacDruštvo na lokaciji Valenovac, Braće Radić bb ima 13 operativnih vatrogasaca.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak na intervenciju je 15 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 113VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Opel 1000 l vode 1974. DA DA IV - XmjesecOstala oprema:- crpka MVŠ 5/1 Tomos- crpka električna uranjačaA.11.4.21. OPĆINA GORJANINa području općine Gorjani djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društava:- DVD Gorjani- DVD Tomošanci160


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo GorjaniDruštvo na lokaciji Gorjani, Balokan 9, ima 40 operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 214VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus Deutz 170 D-11 2700 l vode 1976. DA DA DATerensko-zapovjedno vozilo Lada Niva 2005. DA DA DAOstala oprema:- agregat Rosenbauer na auto prikolici- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta- izolacijski aparat, 12 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo TomošanciDruštvo na lokaciji Tomošanci, S.Radića 1, ima 45 operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 215VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus Deutz 170 D- 11 2700 l vode 1970. DA DA DAOstala oprema:- vatrogasna crpka Honda- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta- izolacijski aparat, 1 komadA.11.4.22. OPĆINA JAGODNJAKNa području općine Jagodnjak djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo i to DVD Jagodnjak.Vatrogasni dom smješten je u Ulici B. Kidriča 135 u naselju Jagodnjak.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Jagodnjak ima 25 operativnih vatrogasaca.Za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja i odlazak na intervenciju potrebno je 5-10 minutanakon uzbunjivanja.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 216VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 125 T 10 4x4 s 1800 l vode iDA DA DApumpom 16/8,Traktorska cisterna Belje 5000 l 1983. DA - DAOstala oprema:- prijenosna motorna crpka Mio Standard WA-30, 1 komad- izolacijski aparat, 3 komada- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- agregat za el. energiju 2,6 kW, 1 komad161


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11.4.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADINa području općine Kneževi Vinogradi djeluje pet dobrovoljnih vatrogasnih društava:- DVD Karanac- DVD Kneževi Vinogradi- DVD Kotlina- DVD Suza- DVD Zmajevaca) Dobrovoljno vatrogasno društvo KaranacDobrovoljno vatrogasno društvo Karanac ima vatrogasni dom u naselju Karanac, Kolodvorska ul.123.Dobrovoljno vatrogasno društvo Karanac ima 25 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja u sastavu 10-12 operativnih vatrogasaca i odlazak naintervenciju potrebno je 8-10 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 217VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Vatrogasno navalno vozilo Magirus 2400 l vode,srednjetlačna crpka 16/8 1973. DA DA DAVatrogasna traktorska cisterna Belje 5000 l 1980. DA - DAOstala oprema:- vatrogasna potapajuća crpka 1200 l, 1 komad- motorna pila, 1 komad- motorna pumpa Honda WB-30, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta- izolacijski aparat, 6 kompletab) Doborovoljno vatrogasno društvo Kneževi VinogradiDobrovoljno vatrogasno duštvo Kneževi Vinogradi ima vatrogasni dom sa spremištem u naseljuKneževi Vinogradi, Glavna ul. b.b.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Kneževi Vinogradi ima 10 operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Ostala oprema:- prijenosna motorna pumpa Tomos 400 l/min, 2 komada- osobna zaštitna oprema, 7 kompletac) Doborovoljno vatrogasno društvo KotlinaDobrovoljno vatrogasno duštvo Kotlina ima vatrogasni dom sa spremištem u naselju Kotlina.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 218VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje zapremine 3.000 l 1983. DA - IV - Xmjesec162


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.d) Dobrovoljno vatrogasno društvo SuzaDobrovoljno vatrogasno duštvo Suza ima vatrogasni dom sa spremištem u naselju Suza, Ul.Gedeona Ača 1.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Suza ima 10 operativnih vatrogasaca.Vrijeme je okupljanja u vatrogasnom spremištu 40 minuta (nema traktora u vlasništvu DVD-a).Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 219VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje zapremine 3000 l 1983. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 2 kompletae) Dobrovoljno vatrogasno društvo ZmajevacDobrovoljno vatrogasno duštvo Zmajevac ima vatrogasni dom u Zmajevcu, Ul. M. Tita br. 136.U dobrovoljnom vatrogasnom duštvu Zmajevac ima 22 operativna vatrogasca.Za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja u sastavu od 8 operativnih vatrogasaca i odlazak naintervenciju potrebno je 5- 12 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 220VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1985. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 4 kompletaA.11.4.24. OPĆINA KOŠKANa području općine Koška djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva kako slijedi:- DVD Koška- DVD Našička Breznica- DVD Ledenik.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo KoškaDobrovoljno vatrogasno duštvo Koška ima vatrogasni dom u naselju Koška, Trg dr. FranjeTuđmana 8.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Koška ima 20 operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 221VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo FAP 13/14 kapaciteta 4000 l vode 1979. DA DA DANavalno vozilo TAM 5500 kapaciteta 2000 l vode 1968. NE NE NE163


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- prijenosna pumapa Honda 11/3, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 15 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo Našička BreznicaDobrovoljno vatrogasno duštvo Našička Breznica ima vatrogasni dom u naselju NašičkaBreznica, Osječka 151.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Našička Breznica ima 10 operativnih vatrogasacaGaraža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 222VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Mercedes 1967. DA DA IV - XmjesecTraktorska cisterna 1980. NE - NEOstala oprema:- motorna pumpa 8/8- električna muljna pumpac) Dobrovoljno vatrogasno društvo LedenikDobrovoljno vatrogasno društvo Ledenik nalazi se u Ulici kralja Zvonimira.U njemu djeluje 10 operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 223VrstaGodišteTehničkiIspravno(DA/NE)Registrirano(DA/NE)Spremno zavatrogasnuintervenciju(DA/NE)Kombi vozilo 8+1 TAM 1983. DA NE NEOstala oprema:- prijenosna pumpa Honda 11/3A.11.4.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠNa području općine Levanjska Varoš djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo - DVDLevanjska Varoš.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Levanjska Varoš nalazi se u Glavnoj ulici 75. U sklopu društvadjeluje 30 operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 224VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 1985. DA DA DATraktorska cisterna Belje 3000 l 1984. DA - DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema,10 kompleta- izolacijski aparat, 3 kompleta- agregat Rosenbauer 8/8, 1 komad164


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11.4.26. OPĆINA MAGADENOVACNa području općine Magadenovac djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva kako slijedi:- DVD Beničanci- DVD Kučanci- DVD Lacići- DVD Šljivoševcia) Dobrovoljno vatrogasno duštvo BeničanciDobrovoljno vatrogasno duštvo Beničanci, I.L.Ribara 39, ima ukupno 130 članova od čega je 35operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Vrijeme okupljanja 8-10 vatrogasaca. Vrijeme kretanja na intervenciju 7-10 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 225VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo DAF 1700 1991. DA DA DAAuto cisternu TAM 190 7500 l 1988. DA DA DAOstala oprema:- crpka MVŠ 8/8 Zigler (1977. god.)- crpka kapaciteta 200 l/min- osobna zaštitna oprema, 20 kompleta- izolacijski aparat, 4 kompleta- agregat, 1 komadb) Dobrovoljno vatrogasno duštvo KučanciDobrovoljno vatrogasno duštvo Kučanci, Kralja Zvonimira 68 ima 18 operativnih dobrovoljnihvatrogasaca.Vrijeme potrebno za okupljanje odjeljenja od 8 do 10 vatrogasaca. Vrijeme je kretanja naintervenciju do 10 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 226VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l s crpkom 1958. DA - DAOstala oprema:- pumpa Honda - crpka 500 l/min- osobna zaštitna oprema, 2 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno duštvo LacićiDobrovoljno vatrogasno duštvo Lacići, A.Kačića 64, ima 10 operativnih dobrovoljnihvatrogasaca.Vrijeme za okupljanje u vatrogasnom spremištu od 10 vatrogasaca nakon uzbunjivanja je oko 10minuta.Garaža za vozila grijana je.165


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 227VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1986. DA - DAOstala oprema:- crpka MVŠ 4/4 Rosenbauer (1970. god.)- crpka Hondad) Dobrovoljno vatrogasno duštvo ŠljivoševciDobrovoljno vatrogasno duštvo Šljivoševci, V.Nazora 89, ima 13 operativnih dobrovoljnihvatrogasaca.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak na intervenciju 10-15 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 228VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l s crpkom 1986. DA - DAOstala oprema:- crpka MVŠ 8/8 Paul Ludvig (1959. god.)- crpka MVŠ 8/8 Rosenbauer (1970. god.)- osobna zaštitna oprema, 4 kompletaA.11.4.27. OPĆINA MARIJANCINa području općine Marijanci djeluju pet dobrovoljnih vatrogasnih društava kako slijedi:- DVD Marijanci- DVD Bočkinci- DVD Čamagajevci- DVD Črnkovci- DVD Kunišincia) Dobrovoljno vatrogasno društvo MarijanciDobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci, Trg Sv. Petra i Pavla ima ukupno 65 članova, od čegasu 24 operativna dobrovoljna vatrogasca, 12 članova su žene, a 32 člana je mladež.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak na intervenciju je 10 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 229VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Creina 1986. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- crpka MVŠ V 30 Honda (1985. god.)- osobna zaštitna oprema, 16 kompleta- izolacijski aparat, 3 komada166


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.b) Dobrovoljno vatrogasno društvo BočkinciDobrovoljno vatrogasno društvo Bočkinci, M.Gupca 25. Imaju ukupno 45 članova od čega je 20operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, 9 članova su žene, a 9 članova je mladež.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak u akciju gašenja požara je 10 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 230VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1986. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- crpka MVŠ 4/4 Honda (1978. god.)c) Dobrovoljno vatrogasno društvo ČamagajevciDobrovoljno vatrogasno društvo Čamagajevci, Hrvatski dom, ima ukupno 30 članova, od čega je12 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, 9 članova su žene, a 9 članova je mladež.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak u akciju gašenja požara je 15 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 231VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna kapaciteta 5000 l 1962. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- crpka MVŠ 4/4 Honda (1990. god.)- prijenosna motorna crpka za gašenje 4/4 - neispravnad) Dobrovoljno vatrogasno društvo ČrnkovciDobrovoljno vatrogasno društvo Črnkovci, K.A.Stepinca 52, ima 38 članova od čega je 12operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, 10 članova su žene, a 22 člana je mladež.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak u akciju gašenja požara je 5 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 232VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Steyer 790 170/l32, 4x4, 4000 l vode, 1974. DA DA DA200 l pjenila, pumpa 16/8 s visokotlačnim sklopom120/25Ostala oprema:- crpka MVŠ 4/4 Rosenbauer (1968. god.) - ispravna- vatrogasna crpka 8/8, 1 komad ispravan, 1 komad neispravan- osobna zaštitna oprema, 16 kompleta- izolacijski aparat, 3 komada167


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.e) Dobrovoljno vatrogasno društvo KunišinciDobrovoljno vatrogasno društvo Kunišanci, Kralja Zvonimira 61, ima ukupno 50 članova od čegaje 22 operativna dobrovoljna vatrogasca, 14 članova su žene, a 14 članova je mladež.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak na intervenciju je 20 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 233VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1986. DA - IV - XmjesecA.11.4.28. OPĆINA PETLOVACNa području općine Petlovac djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva kako slijedi:- DVD Petlovac- DVD Baranjsko Petrovo Selo- DVD Luč- DVD Novi Bezdana) Dobrovoljno vatrogasno društvo PetlovacDobrovoljno vatrogasno društvo Petlovac, Rade Končara 48, ima 52 operativnih dobrovoljnihvatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 234VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Vatrogasno navalno vozilo Magirus 1800 1 vode, 1982. DA DA DAvisokotlačna crpkaTraktorska cisterna Majevica kapaciteta 5000 1 s crpkom 1978. DA NE NEKombi vozilo za prijevoz vatrogasaca 2004. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 16 kompleta- izolacijski aparat, 3 komada- vatrogasna crpka honda WA-30, 1 komad- potopna električna crpka 220 V, 1 komad- agregat endres 2,6 KW, 1 komad- motorna pila, 1 komadb) Dobrovoljno vatrogasno društvo Baranjsko Petrovo SeloDobrovoljno vatrogasno društvo Baranjsko Petrovo Selo, Glavna bb ima 30 operativnihdobrovoljnih vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.168


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 235VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1985. NE - IV - XmjesecNavalno vozilo 1600 l i visokotlačna pumpa 1978. DA DA IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 2 kompleta- agregat za dobivanje elekt. struje 2,2 kW- pjenilo 20 l- kompresor 10 barac) Dobrovoljno vatrogasno društvo LučDobrovoljno vatrogasno društvo Luč ima 11 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 236VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vatrogasno vozilo TAM 4500 1964. DA NE IV - XmjesecTraktorska cisterna Belje kapaciteta 5000 l s crpkom 1982. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 1 kompletd) Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi BezdanDobrovoljno vatrogasno društvo Novi Bezdan ima 47 operativnih dobrovoljnih vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 237VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje kapaciteta 5000 l s crpkom 1982. DA - DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 2 kompletaA.11.4.29. OPĆINA PETRIJEVCINa području općine Petrijevci djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo - DVD Petrijevci.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo PetrijevciDobrovoljno vatrogasno duštvo Petrijevci ima 55 operativnih članova.Za odlazak na intervenciju potrebno je vrijeme do 10 minuta.Garaža za vozila grijana je.169


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 238VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Volvo, 2400 l, visokotlačna pumpa 1995. DA DA DAAutocisterna TAM 190, 8000 l, srednjetlačna pumpa 1998. DA DA DAKombi vozilo Volkswagen 1974. DA DA DATraktorska cisterna dvoosovinska Belje 5000 l 1985. DA - DAOstala oprema:- motorna vatrogasna štrcaljka MVŠ 8/8 Rosenbauer (1974. god.)- motorna vatrogasna štrcaljka MVŠ 4/3 Metz (1968. god.)- motorna vatrogasna štrcaljka MVŠ 5/3 Tomos (1994. god.)- pjenilo - 200 l- osobna zaštitna oprema, 30 kompleta- izolacijski aparat, 6 kompletaA.11.4.30. OPĆINA PODGORAČNa području općine Podgorač djeluje četiri dobrovoljna vatrogasna društva i to:- DVD Podgorač- DVD Stipanovci- DVD Kršinci- DVD Kelešinka.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo PodgoračDobrovoljno vatrogasno duštvo Podgorač, Trg P.Pejačevića 4, ima ukupno 60 članova od čega je29 operativnih dobrovoljnih vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 239VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo FAP 13/14 s 4000 l vode 1978. DA DA DAOstala oprema:- prijenosna pumpa Honda 11/3, 1 komad- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo StipanovciDobrovoljno vatrogasno duštvo Stipanovci, J.J.Strossmayera 62, ima ukupno 120 članova od čegaje 70 operativnih dobrovoljnih vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 240VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Zastava 1981. DA DA IV - XmjesecTraktorska cisterna Belje 5000 l 1980. DA - IV - Xmjesec170


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Nastavaka tablice broj 240Kombi vozilo Opel Vivaro 2008. DA DA DAKombi vozilo TAM-80 1986. DA DA DAOstala oprema:- motorna pumpa 8/8 - neispravna- električna pumpa- osobna zaštitna oprema, 13 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno društvo KršinciDobrovoljno vatrogasno duštvo Kršinci, B. Radića bb, ima ukupno 50 članova od čega je 20operativnih dobrovoljnih vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 241VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Kombi vozilo VW 1984. DA DA DATraktorska cisterna 5000 l - DA - DAOstala oprema:- prijenosna pumpa Tomos 5/1 - neispravna- prijenosna pumpa Hondad) Dobrovoljno vatrogasno društvo KelešinkaDobrovoljno vatrogasno duštvo Kelešinka, B.Rdića 32, ima ukupno 30 članova od čega je 18operativnih dobrovoljnih vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Ostala oprema:- motorna pumpa Tomos 5/1A.11.4.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINANa području općine Podravska Moslavina djeluju dvije dobrovoljne postrojbe i to:- DVD Podravska Moslavina- DVD Krčenika) Dobrovoljno vatrogasno društvo Podravska MoslavinaDobrovoljna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Podravskoj Moslavini, Strossmayerova ulicabroj 124, s ukupno 34 dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 242VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo tip LP-913 1977. DA DA DATraktorska cisterna 3000 l 1990. DA - DATraktorska cisterna 3000 l 1990. DA - DA171


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- motorna crpka za vodu Ziegler 8/8 (neispravna)- motorna crpka Rosenbauer snage35 kW (neispravna)- motorna crpka Illo (povijesna) - izvan funkcije- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo KrčenikDobrovoljna vatrogasna postrojba u Krčeniku, Kolodvorska ulica broj 58, s ukupno 15dobrovoljnih vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 243VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Creina, kapaciteta 3000 l 1985. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- motorna crpka za vodu Šora M-P-800 (neispravna)- motorna crpka TMZ snaga 6 KS (neispravna)A.11.4.32. OPĆINA POPOVACNa području općine Popovac djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva:- DVD Popovac- DVD Branjina.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo PopovacDobrovoljno vatrogasno duštvo Popovac, Ulica Vladimira Nazora 28, ima ukupno 12 operativnihvatrogasaca.Za odlazak na intervenciju potrebno je vrijeme do 15 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 244VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 3000 l 1985. DA - IV - XmjesecVatrogasna cisterna TAM 4500 BM 419-AH 6000 l 1975. DA DA IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo BranjinaGaraža za vozila nije grijana.172


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 245VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska vatrogasna cisterna Belje 3000 l 1983. NE - IV - XmjesecA.11.4.33. OPĆINA PUNITOVCINa području općine Punitovci djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva i to:- DVD Josipovac Punitovački- DVD Punitovci- DVD Jurjevac.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipovac PunitovačkiDobrovoljno vatrogasno duštvo Josipovac Punitovački nalazi se u Strossmayerovoj ulici 5. U njemu djeluje 20operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 246VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Tatra 1987. DA DA DAKombi vozilo Renault 2004. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo PunitovciDobrovoljno vatrogasno duštvo Punitovci nalazi se u Ulici Matije Gupca. U njemu djeluje 20operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 247VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Mercedes D 1113 2.4001 pumpa 16/8 1975. DA NE NEAutocisterna Mercedes 2628 D 9000 1 pumpa 16/8 1983. DA NE NEOstala oprema:- pumpa Rosenbauer 8/8- pumpa Honda- osobna zaštitna oprema, 15 kompleta- izolacijski aparat, 2 komadac) Dobrovoljno vatrogasno društvo JurjevacGaraža za vozila nije grijana.173


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 248VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 5000 l bez pumpe - posuđena od 1984. DA - IV - XDVD PunitovcimjesecKombi Mercedes - DA DA DAOstala oprema:- pumpa Standard 200 1A.11.4.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKANa području općine Satnica Đakovačka djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva i to:- DVD Satnica Đakovačka- DVD Gašinci.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica ĐakovačkaDobrovoljno vatrogasno duštvo Satnica Đakovačka nalazi se u Ulici Ante Starčevića 24. U njemudjeluje 24 operativna vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 249VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Autocisterna TAM 3000 l 1991. DA DA DAKombinirano vozilo 2010. DA DA DAOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 5 komadab) Dobrovoljno vatrogasno društvo GašinciDobrovoljno vatrogasno duštvo Gašinci nalazi se u Ulici Stjepana Radića. U njemu djeluje 21 operativnivatrogasac.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 250VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Autocisterna DA DA DAOstala oprema:- pumpa Rosenbauer 8/8A.11.4.35. OPĆINA SEMELJCINa području općine Semeljci djeluje pet dobrovoljnih postrojbi i to:174- DVD Semeljci- DVD Kešinci- DVD Koritna- DVD Mrzović- DVD Vrbica


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.a) Dobrovoljno vatrogasno društvo SemeljciDobrovoljno vatrogasno duštvo Semeljci, Ulica braće Radića 2 ima 32 operativna vatrogasca.Za okupljanje i odlazak na intervenciju potrebno je vrijeme do 15 minuta.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 251VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 170, 800 l vode, 150 l pjenila 1974. DA DA DATraktorska cisterna Majevica 5000 l 1967. DA - DAOstala oprema:- Rosenbauer crpka kapaciteta 800 l/min- pumpa Honda- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 2 kompletab) Dobrovoljno vatrogasno društvo KešinciDobrovoljno vatrogasno duštvo Kešinci, Doljanska 14, ima 81 člana od toga 50 operativnihvatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 252VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Auto cisterna Mercedes 2632, 9000 1 vode, pumpa 16/8 1982. DA DA DAAuto cisterna TAM 5000, 4500 1 vode 1975. DA DA DANavalno vozilo Mercedes 10L7 TLF 16 2500 1 vode 1976. DA DA DAAuto ljestve Tam 5500 domet 32 m 1975. DA NE NEKombi vozilo Ford Tranzit 1+8 - putnički 2008. DA DA DAOstala oprema:- pumpa Rosenbauer 8/8- monofazna električna dubinska pumpa Grunfos- razvalni alat (škare i razupore)- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 2 kompletac) Dobrovoljno vatrogasno društvo KoritnaDobrovoljno vatrogasno društvo Koritna nalazi se u Ulici Matije Gupca 1. U njemu djeluje 27operativnih vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 253Spremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuVrstaGodište Ispravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 2400 1 vode pumpa 16/8 1963. DA DA DATraktorska cisterna Belje 3000 1 vode pumpa kardanska 1983. DA - DAOstala oprema:- crpka Rosenbauer 8/8175


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.d) Dobrovoljno vatrogasno društvo MrzovićDobrovoljno vatrogasno duštvo Mrzović, Vrbićka 16, ima 15 operativnih vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 254VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 170 D11 s 2400 l vode 1986. DA DA DATraktorska cisterna kapaciteta 5000 l 1980. DA - DAKombi vozilo Mercedes 207 D 1+8 - putničko 1982. DA DA DAOstala oprema:- pumpa Honda- osobna zaštitna oprema, 3 kompleta- izolacijski aparat, 4 kompletae) Dobrovoljno vatrogasno društvo VrbicaDobrovoljno vatrogasno duštvo Vrbica, Kešinačka 4, ima 25 operativnih vatrogasaca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 255VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus 150 D10 s 2400 l vode i1974. DA DA DAcrpkom 16/8Traktorska cisterna kapaciteta 5000 l 1980. DA - DAKombi vozilo Mercedes Benz 207 1+8 - putničko 1982. DA DA DAOstala oprema:- pumpa Rosenbauer 400/8- osobna zaštitna oprema, 3 kompletaA.11.4.36. OPĆINA STRIZIVOJNANa području općine Strizivojna djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo - DVD Strizivojna.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Strizivojna ima 22 operativna vatrogasca. Za vrijeme povećaneopasnosti od požara organizira se dežurstvo.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 256VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Mercedes kapaciteta 2600 l 1970. DA DA DAVozilo za prijevoz opreme i ljudi Ford Tranzit 1984. DA DA DAOstala oprema:- izolacijski aparat, 3 kompleta- osobna zaštitna oprema, 13 kompleta- agregat Rosenbauer- električna pumpa176


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.A.11.4.37. OPĆINA ŠODOLOVCINa području općine Šodolovci djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo - DVD Silaš.Dobrovoljno vatrogasno duštvo Silaš ima 12 operativna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 257VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 5500 kapaciteta 2500 l 1978. DA DA IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadaA.11.4.38. OPĆINA TRNAVANa području općine Trnava djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo - DVD Trnava.Dobrovoljno vatrogasno društvo Trnava nalazi se u Ulici braće Radića 33. U njemu djeluje 40operativnih vatrogasca.Garaža za vozila grijana je.Vozila: Tablica broj 258VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Marte 1400 l vode, srednjetlačna crpka 1984. NE NE NE16/8Navalno vozilo Mercedes Metz 1992. NE NE NETraktorska cisterna Belje 3000 l 1980. DA - DAOstala oprema:- agregat Rosenbauer 8/8 neispravan- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadaA.11.4.39. OPĆINA VILJEVONa području općine Viljevo djeluju tri dobrovoljne vatrogasne postrojbe i to:- DVD Viljevo- DVD Ivanovo- DVD Kapelnaa) Dobrovoljno vatrogasno duštvo ViljevoDobrovoljno vatrogasno duštvo Viljevo, A.Starčevića 2, ima ukupno 30 članova od čega je 20operativnih dobrovoljnih vatrogasaca i 8 članova je mladež.Vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca za izlazak na intervenciju je 25 minuta.Garaža za vozila grijana je.177


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Vozila: Tablica broj 259VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Auto cisterna (navalno vozilo) s potrebitom opremom, 1991. DA DA DARenault 3000 l,Auto cisterna (terensko vozilo) opremljena, Iveco, 2000 l 1981. DA DA DAAuto cisterna (terensko vozilo) opremljena, Iveco, 2000 l 1980. DA NE NEAuto cisterna (terensko vozilo) s opremom, Mercedes, 1980. DA DA DA1500 lKombi vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme, Peugeot 1984. DA DA DAKombi vozilo za potrebe vatrogastva i hitne intervencije 1993. DA NE NEna cesti, Renault TrafikTraktorska cisterna Belje 5000 l 1986. DA - DATraktorska cisterna Belje 3000 l 1983. DA - DAOstala oprema:- crpka kapaciteta 400 l/min, 2 komada- prijenosna motorna crpka 8 - 8- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 12 komadab) Dobrovoljno vatrogasno duštvo IvanovoDobrovoljno vatrogasno duštvo Ivanovo, V.Nazora 32, ima ukupno 20 članova od čega je 11operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 260VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 4000 l 1971. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- crpka kapaciteta 400 l/min.- agregat Mio Standardc) Dobrovoljno vatrogasno duštvo KapelnaDobrovoljno vatrogasno duštvo Kapelna, P.Preradovića 95, ima ukupno 18 članova, od čega je 10operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 261VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna Belje 4000 l 1978. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- crpka kapaciteta 400 l/min.A.11.4.40. OPĆINA VIŠKOVCINa području Općine Viškovci djeluju dvije dobrovoljne vatrogasne postrojbe i to: - DVD Viškovci- DVD Forkuševci178


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.a) Dobrovoljno vatrogasno duštvo ViškovciDobrovoljno vatrogasno duštvo Viškovci, Omladinska bb, ima ukupno 42 člana od čega je 29operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 262VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 3000 l 1970. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- pumpa Zigler 800/8- osobna zaštitna oprema, 5 kompleta- izolacijski aparat, 3 komadab) Dobrovoljno vatrogasno duštvo ForkuševciDobrovoljno vatrogasno duštvo Forkuševci, S.Radića 64, ima ukupno 56 članova od čega su 32operativna dobrovoljna vatrogasca.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 263VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Traktorska cisterna 3000 l 1970. DA - IV - XmjesecOstala oprema:- crpka Honda 400 lA.11.4.41. OPĆINA VLADISLAVCINa području općine Vladislavci djeluju dvije dobrovoljne vatrogasne postrojbe i to:- DVD Vladislavci- DVD Hrastin.a) Dobrovoljno vatrogasno duštvo VladislavciDobrovoljno vatrogasno duštvo Vladislavci, E.Kiša 3, ima ukupno 47 članova od čega je 27operativnih dobrovoljnih vatrogasaca i 20 članova mladeži.Za okupljanje dobrovoljnih vatrogasaca i odlazak na intervenciju potrebno je 15-20 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 264VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 3000 l vode i crpkom 1981. DA DA IV - XmjesecKombi vozilo 9 sjedala 1990. DA DA DAVatrogasna traktorska cisterna 5000 l 1975. DA - IV - Xmjesec179


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.11.Ostala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komada- potopna pumpa- agregat Zigler- pumpa Rosenbauerb) Dobrovoljno vatrogasno duštvo HrastinDobrovoljno vatrogasno duštvo Hrastin, Š.Petefija 64, ima 25 operativnih dobrovoljnihvatrogasaca.Za okupljanje dobrovoljnih vatrogasaca i odlazak na intervenciju potrebno je 15 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 265VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo Magirus2 000 l vode 1967. DA DA IV - XmjesecOstala oprema:- crpka Rosenbauer 6/6 neispravno- crpka Honda- zaštitno odijelo, 5 kompletaA.11.4.42. OPĆINA VUKANa području općine Vuka djeluje jedna dobrovoljna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Vuki.Dobrovoljno vatrogasno društvo Vuka ima 15 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.Za okupljanje dobrovoljnih vatrogasaca i odlazak na intervenciju potrebno je najmanje 10 minuta.Garaža za vozila nije grijana.Vozila: Tablica broj 266VrstaGodišteSpremno zaTehničkiRegistrirano vatrogasnuIspravno(DA/NE) intervenciju(DA/NE)(DA/NE)Navalno vozilo TAM 5500 1968. NE NE NEVatrogasna traktorska cisterna 5000 l DA IV - XmjesecOstala oprema:- osobna zaštitna oprema, 10 kompleta- izolacijski aparat, 3 komada180


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.12.A.12. PREGLED MJESTA NA KOJIMA POSTOJE STALNA VATROGASNADEŽURSTVA (0-24 SATA) PO VATROGASNIM ZAJEDNICAMAREDNIBROJ1. BARANJA2. BELIŠĆE3. DONJI MIHOLJAC4. ĐAKOVO5. NAŠICE6. OSIJEK7. VALPOVOVATROGASNA ZAJEDNICAIzvor podataka: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županijeVATROGASNA POSTROJBATablica br. 267JAVNA PROFESIONALNAVATROGASNA POSTROJBAGRADA BELI MANASTIRPROFESIONALNAVATROGASNA POSTROJBABELIŠĆE d.d.DOBROVOLJNO VATROGASNODRUŠTVO DONJI MIHOLJACDOBROVOLJNO VATROGASNODRUŠTVO ĐAKOVOJAVNA PROFESIONALNAVATROGASNA POSTROJBAGRADA NAŠICEJAVNA PROFESIONALNAVATROGASNA POSTROJBAGRADA OSIJEKADOBROVOLJNO VATROGASNODRUŠTVO VALPOVOVATROGASNIOPERATIVNICENTARŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTARC-BROJVOC-aADRESAVATROGASNOGOPERATIVNOGCENTRAOsijekI.G.Kovačića 2ŽVOC JPVP031/209-093OSIJEKIzvor podataka: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županijePODACI O ŽUPANIJSKOMVATROGASNOMZAPOVJEDNIKUBoris Banjan098/437-972Tablica br. 268REDNIBROJVATROGASNI OPERATIVNICENTARVATROGASNI OPERATIVNI CENTRIC-BROJVOC-a1. JPVP BELI MANASTIR 031/700-2712. DVD BELIŠĆE 031/516-2163. DVD DONJI MIHOLJAC 031/631-6344. DVD ĐAKOVO 031/810-0935. JPVP NAŠICE 031/614-1506. JPVP OSIJEK 031/209-093ADRESA VATROGASNOGOPERATIVNOG CENTRAB.ManastirV. Desnice 2BelišćeŽeljeznička 11D.MiholjacĐ. Basaričeka 4ĐakovoSplitska 21NašiceBraće Radića 26OsijekI.G.Kovačića 2Valpovo,7. DVD VALPOVO 031/650-475M. Gupca 50Izvor podataka: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županijeOPĆINE I GRADOVIPOKRIVANJATablica br. 269Beli Manastir, Bilje, Čeminac,Darda, Draž, Jagodnjak,Kneževi Vinogradi, Petlovac,PopovacBelišćeDonji Miholjac, Marijanci,Podravska Moslavina,Drenje, Đakovo, Gorjani,Levanjska Varoš, Punitovci,Satnica Đakovačka, Semeljci,Strizivojna, Trnava, ViškovciDonja Motičina, Feričanci,Našice, Podgorač, KoškaAntunovac, Čepin, Erdut,Ernestinovo, Osijek,Šodolovci, Vladislavci, VukaBizovac, Petrijevci, Valpovo181


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.12.REDNIBROJSREDIŠNJA OPĆINSKAVATROGASNAPOSTROJBAOSTALO – općinski zapovjednici (preko 112)C-BROJ1. DVD ŠAPTINOVCI -2. DVD BENIČANCI031/648-208098/334-9453. DVD VILJEVO 031/644-5374. DVD MARIJANCI -Izvor podataka: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županijeADRESA IPODACI OZAPOVJEDNIKUZvonko Abičić091/315-1103Silvijo Kovač098/943-8862Mirko Knežević098/795-054Dragan Krleža099/682-1183Tablica br. 270OPĆINAĐurđenovacMagadenovacViljevoMarijanci182


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.A.13. PREGLED UREĐENIH PRIRODNIH CRPILIŠTA VODE ZA GAŠENJE POŽARAA.13.1. Tablični prikaz izvorišta vode za gašenje požara po jedinicama lokalne samoupraveOvaj prikaz izrađen je kao specifikacija prikaza prirodnih crpilišta vode za gašenje požara danih uprocjenama ugroženosti od požara općina i gradova te na osnovi podataka Hrvatskih voda.Za neke gradove i općine dani su posebno podaci za kanale, a posebno za izvorišta.A.13.1.1. GRAD BELI MANASTIRTablica br. 271R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODEPredjeli Drenovača, Pivnica, Taložno polje,Bunarić, Komadić, Biličišće i Kleišće sjeverno1. Potok Karašicaod naselja Šumarina, predjeli Okrugla međa iTekuća voda uLajmir sjeverno od naselja Šećerana, te predjelineograničenim količinama.Rastić, Logor, Salaš i Travnik sjeverno odnaselja Branjin Vrh kao i sjeverni dio naseljaBranjin Vrh2. Odvodni kanal BojanaPretežni dio tijekom godineu kanalu ima vode, koja semože koristiti za gašenjePredio Šumarina jugozapadno od naselja požara. Količina vode ovisiŠumarinao periodu u godini ikoličini oborina napovršinama s kojih seodvodi voda.3. Jezero Šećerana Sjeverno od Tvornice šećera Branjin Vrh Stajaća voda 92.000 m 3A.13.1.2. GRAD BELIŠĆETablica br. 272R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Drava Sjeverna granica grada BelišćaTekuća voda uneograničenim količinama.2. Rijeka KarašicaCijelom dužinom područja grada Belišća u Tekuća voda usmjeru istok - zapadneograničenim količinama.3. Rijeka Vučica Naselje Bocanjevci (cca 500 m od naselja)Tekuća voda uneograničenim količinama.A.13.1.3. GRAD DONJI MIHOLJACTablica br. 273R.BR. Kanali I. reda Kanali II. reda DUŽINA (m)1.2.KarašicaOdlazni kanal Karašica-Drava19 2803 100UKUPNO: 22 380R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODESjeverno od naselja Donji Miholjac na granici s1. Rijeka Dravagranici područja grada Donji MiholjacMađarskom i sjeverno od naselja Sveti Đurađ i Tekuća voda uPodgajci Podravski, odnosno na sjevernoj neograničenim količinama.2. Rijeka Karašica3.4.Odušni kanal Karašica-DravaRibnjakpovršine 952,5 haJužno od naselja Donji Miholjac, odnosno najužnom dijelu područja gradaZapadno od naselja Donji Miholjac, na granici sopćinom ViljevoSjeverno od naselja Donji Miholjac, nasjevernom dijelu područja grada5. Jezero FAMI U krugu tvrtke FAMI u privatnom vlasništvu183Tekuća voda uneograničenim količinamaStajaća voda čija količinaovisi o oborinama i visinivodostaja u rijeci KarašiciStajaća voda u količini9.525.000 m 3Stajaća voda u količini odoko 33.750 m 3


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.6.Umjetno jezerovel. 10x10 m7. Stari ribnjak8. Ciglanski bajerRasadnik Lanik, sjeverno od naselja DonjiMiholjacNa sjeverozapadnom dijelu naselja DonjiMiholjacU ulici Ciglana na istočnom dijelu naselja, nalokaciji stare CiglaneNastavak tablice br. 273Stajaća voda u količini do100 m 3Stajaća voda u količinivećoj od 10.000 m 3Stajaća voda u količinivećoj od 6.000 m 3A.13.1.4. GRAD ĐAKOVOTablica br. 274R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Jezero JošavaIstočno od ceste Đakovo-Kuševac te 1,5 kmsjeverno od naselja Pisak1.600.000 m 32. Jezero Mlinac1 km sjeverno od ceste Selci Đakovački -Levanjska Varoš180.000 m 33.Bajer iza Ulice Franje Između Ulica F.Račkog i Ulice biskupaRačkogA.Mandića75.000 m 34.Bajer iza Ulice BožidaraAdžijeSjeverno od Ulice Božidara Adžije 30.000 m 35. Gradski bazen U Ulici A.Starčevića iza Hotela Blaža 1.500 m 3A.13.1.5. GRAD NAŠICETablica br. 275R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka NašičkaNaselja Našički Markovac, Lila, Ribnjak, NeograničenNašice(tekuća voda)2. Potok Vujnovac Naselje NašiceNeograničen(tekuća voda)3. Jezero Lapovac II Naselje MakloševacStajaća voda2.308.000 m 34. Jezero u Velikom Parku Naselje Našice Stajaća voda5. Ribnjaci Naselje Lađanska Stajaća vodaA.13.1.6. GRAD OSIJEKTablica br. 276R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Drava Osijek, Višnjevac, Josipovac, Sarvaš, Nemetin,Podravlje, TvrđavicaNeograničen(tekuća voda)2. Stara Drava Višnjevac Stajaća voda 10.000 m 33. Rekreacijski centar Osijek, Kupska ulica Stajaća voda 20.000 m 34. Ciglarski bajer Osijek, Jug II Stajaća voda 70.000 m 35. Ciglarski bajer Osijek, Zeleno polje iza kruga MIO Osijek Stajaća voda 30.000 m 36. Ciglarski bajer Osijek, Našičko naselje Stajaća voda 16.000 m 37. Bara Osijek, unutar cestovne petlje na raskrižjuUl.sv.L.B.Mandića i Južne obilaznice Stajaća voda 1.900 m 38. Ciglarski bajer Sarvaš Stajaća voda 5.000 m 39. Ciglarski bajer Tenja Stajaća voda 600 m 3A.13.1.7. GRAD VALPOVOTablica br. 277R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Drava Naselje NardNeograničen(tekuća voda)2. Rijeka Karašica Naselje ValpovoNeograničen(tekuća voda)3. Rijeka Vučica Naselja Ladimirevci, Harkanovci, MarjančaciNeograničen(tekuća voda)4. Satnički ribnjak Naselje Ladimirevci Stajaća voda184


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.A.13.1.8. OPĆINA ANTUNOVACTablica br. 278R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Ribnjak ZidineU blizini starih zidina neposredno uz zapadnuStajaća voda u količini ccagranicu općine Antunovac i općine Čepin5-10.000 m 3 .(nalazi se na području općine Čepin)2. Bobotski kanalProtječe južnom granicom godručja općineAntunovac na razmeđi s općinom ErnestinovoStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju sa kojegaBobotski kanal, Mikajkanal, Salaj kanal i ostalikanali odvode vodu, što upraktičnom smislu značida se u Bobotski kanalslijeva voda sa cijelogpodručja općineAntunovac te dijelapodručja općina Čepin,Ernestinovo i Vladislavci,tako da u kanalu imatijekom cijele godinedostatna količina vode zagašenje požara.A.13.1.9. OPĆINA BILJETablica br. 279R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Jezero Stara Drava Južno od naselja BiljeStajaća voda površine 500ha, dubina 4,0 mA.13.1.10. OPĆINA BIZOVACTablica br. 280R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1.Ciglarski bajeri ukupnepovršine 6,1 ha sprosječnom dubinomvode 5,0 mBizovac, Slatina na sjevernom dijelu općine 304.980 m 3A.13.1.11. OPĆINA ČEMINACTablica br. 281R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Uglješki kanal Nalazi se južno od naselja Novi ČeminacStajaća kanalska voda čijakoličina ovisi opadalinama na području skojega Uglješki kanal idrugi odvodni kanali kojise u njega ulijevaju odvodevodu.U kanalu ima tijekomcijelegodine dovoljna količinavode za gašenje požara.Stajaća kanalska voda čija2. Kanal Bkoličina ovisi o visiniNalazi se južno od Ž4054 Čeminac-Novivodostaja u UglješkomČeminac između željezničke pruge i naseljakanalu.Novi Čeminac odnosno Ž4041 NoviVećim dijelom godine uČeminac-Uglješkanalu je dovoljna količinavode za gašenje požara.185


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.3.Jezero (vlasnikZlatko Pinjuh)4. Ribnjak5. Kanal Bojana6. Mali DunavJezero se nalazi na istočnom dijelu područjaopćine Čeminac, istočno od naseljaGrabovacJezero se nalazi na sjevernom dijelu područjaopćine Čeminac, na sjevernom dijelu naseljaKozaracProtječe sjevernim dijelom područjaopćine u smjeru zapad-istok, a protiće isjevernim dijelom naselja Kozarac kao isa istočne strane uz Ž4042 KneževiVinogradi-Grabovac odnosno istočno odnaselja Grabovac.Nalazi se na dijelu istočne granice područjaopćine Čeminac, istočno od naseljaGrabovacNastavak tablice br. 281Stajaća voda u količinioko 26 250 m 3 .Stajaća vodaStajaća kanalska voda čijakoličina ovisi opadalinama na istočnom isjevernom dijelu područjaopćine Čeminac odnosnona dijelupodručja Grada BeliManastir i Općine KneževiVinogradi s kojega kanaliHaljevo i Bojana odnosnoodvodni kanali koji seulijevaju u te kanaleodvode vodu.Većim dijelom godine ukanalu je dovoljna količinavode za gašenje požara.Stajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju grada BelogManastira i općinaČeminac, KneževiVinogradi i Bilje s kojihkanali Haljevo i Bojana tedrugi kanali koji u njihutječu odvode vodu.Tijekom cijele godine uMalom Dunavu dovoljnaje količina vode za gašenjepožara.A.13.1.12. OPĆINA ČEPINTablica br. 282R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1.Brondin kanal i KanalNema vode tijekomProlaze sjeverozapanim dijelom općine ČepinCrni Foksušnog ljetnog razdoblja2. Rijeka Vuka Uz južni dio općine ČepinTijekom ljetnih mjeseci,vodostaj na minimumu3.4.Poganovačko-KravičkikanalBobotski kanal i kanalKorpašProlazi rubnim područjem Općine u blizininaselja Čepin; u Čepinskim Martincima prolaziispod mosta cestovne prometnice premaBizovcu, a na zapadnom dijelu ČepinskihMartinaca u duž.oko 350 m prema Čokadincimaide paralelno uz cestu Čepinski Martinci-Čokadinci, uz istočni rub, a sjeverno od naseljaČokadinci trasa kanala vodi uz južni rub šumeIvanjske MeđeProlaze graničnim područjem na jugoistočnomdijelu općine ČepinStajaća voda u kanaluširine dna 6,0 m i dubineod 0,40 m do 4,0 m ovisnoo godišnjem periodu, tj.kapaciteta pričuve vode zagašenje požara od 2,5 m 3do 40 m 3 po 1 m dužnomkanalaStajaća voda u kanalu skapacitetom vode od 1,5m 3 do 14 m 3 po 1 mdužnom kanala, što ovisi ogodišnjem periodu186


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije5. Pojilište za životinjeŠuma Sijerkovina u blizini naselja ČepinskiMartinci6. Jama Čepinski Martinci (Rastik)7. Ciglarske jame Vladislavci-ciglanaPrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 282Jama veličine 10x40 m iprosječne dubine 1,0 mima kapacitet 400 m 3stajaće vode.Jama veličine 6x40 m idubine 0,70 m imakapacitet 168 m 3 stajaćevode.Jedna jama veličine100x300 m i dubine 1,50m ima kapacitet 45.000 m 3stajaće vode;druga jama veličine300x250 m i dubine 1,50m ima kapacitet 112.500m 3 stajaće vode.A.13.1.13. OPĆINA DARDATablica br. 283R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1.Nalazi se na zapadnom dijelu naselja Darda uzMjesno kupalište jezeroStajaća voda u količininogometno igralište na udaljenosti oko 150 mĐolaoko 18.000 m 3od Ulice svetog Ivana Krstitelja2.Spojni kanalMala Đola3. Rijeka DravaNalazi se južno od mjesnog kupališta od kojegaga dijeli samo cesta na jugozapadnom dijelunaselja Darda između konjičkog kluba imjesnog kupalištaNalazi se na južnom dijelu područja općineDarda4. Stara Drava Nalazi se na južnom dijelu područja općine5. Kanal Uglješ6. Kanal Barbara7. Kanal Halasica8. Tatine bareNalazi se na sjevernom dijelu područja općine,zapadno od naselja Uglješ, Švajcarnica i Darda,a protječe u smjeru sjeverozapad-jugoistokNalazi se na zapadnom dijelu područja općine, aprotječe u smjeru sjeverozapad-jugoistokNalazi se na zapadnom dijelu područja općine, aprotječe u smjeru sjeverozapad-jugoistokNalaze se na sjeverozapadnom dijelu područjaopćine Darda187Stajaća voda u količinioko 15.000 m 3Tekuća voda uneograničenim količinamaStajaća voda u količinidostatnoj za gašenjesvakog požaraStajaća kanalska voda čijakoličina ovisi opadalinama na sjevernomdijelu područja općineDarda s kojega kanalUglješ i ostali kanali kojiutječu u kanal Uglješodvode voduStajaća kanalska voda čijakoličina ovisi opadalinama na zapadnomdijelu područja općineDarda s kojega kanalBarbara, kanal Halasica ikanal Uglješ te ostaliodvodni kanali koji u njihutječu odvode voduStajaća kanalska voda čijakoličina ovisi o padalinamana zapadnom dijelupodručja općine Darda skojega kanal Halasicaodvodi vodu, odnosno, ovisini vodostaja u kanaluBarbara u koji utječe vodaiz kanala HalasicaStajaća voda u dvije bareu količini od 20.000 m 3 i1.800 m 3 vode


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.9. Bara Halaševo10 Rijeka KarašicaNalazi u šumskom predjelu Topolik, na južnomdijelu područja općineProtječe jugozapadnom granicom područjaopćine Darda i manjim dijelom čini prirodnugranicu s područjem općine PetrijevciNastavak tablice br. 283Stajaća voda u količini odoko 90.000 m 3Tekuća voda uneograničenim količinamaA.13.1.14. OPĆINA DONJA MOTIČINATablica br. 284R.BR. Kanali I. reda Kanali II. reda DUŽINA (m)1. - Bukvik4.2002.3.4.- Babina voda- Zmajevac- Seonački potok6.8006.7006.400UKUPNO: 24.100R.BR.NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Ribnjaci Nalaze se na predjelu livada Erešica.2. Izvor Nalazi se u blizini naselja Gornja Motičina.3. Vodotok I. reda Bukvik4.Brdski potok BabinaVoda5. Brdski potok Zmajevac6. Seonački potokProtječe sjeveroistočnim dijelom područjaopćine Donja Motičina u smjeru jug-sjever, aistočno i sjeveroistočno od naselja DonjaMotičina.Protječe srednjim dijelom područja općineDonja Motičina u smjeru zapad-istok, kroznaselje Donja Motičina, a istočno od naseljaDonja Motičina spaja se s brdskim potokomZmajevac i utječe u potok Bukvik.Protječe srednjim dijelom područja općineDonja Motičina, u smjeru jugozapadsjeveroistok,južno i jugozapadno od naseljaDonja Motičina, preko južnog dijela naseljaDonja Motičina, a istočno od tog naselja se spajas brdskim potokom Babina voda i utječe u potokBukvik.Protječe jugoistočnim dijelom područja općineDonja Motičina u smjeru jugozapadsjeveroistok,a južno od naselja Seona.188Stajaća voda u četiriribnjaka veličine oko 2.000m 2 , a u svakom ribnjaku jeoko 3.000 m 3 vode.Izvorska voda u količinioko 10 m 3 .Tekuća voda čija količinaovisi o padalinama nasrednjem dijelu područjaopćine Donja Motičina skojih brdski potoci Babinavoda i Zmajevac koji ublizini naselja DonjaMotičina utječu u potokBukvik, odvode vodu.Tekuća voda čija količinaovisi o padalinama nabrdskom zapadnom dijelupodručja općine DonjaMotičina s kojeg potokBabina voda odvodi vodu.Tekuća voda čija količinaovisi o padalinama nasrednjem brdskom dijelupodručja općine DonjaMotičina s kojeg potokZmajevac odvodi vodu.Tekuća voda čija količinaovisi o padalinama najužnom i jugoistočnomdijelu područja općineDonja Motičina s kojegSeonački potok odvodivodu.A.13.1.15. OPĆINA DRAŽTablica br. 285R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1.Protječe istočnim dijelom područja općine odTekuća voda uRijeka Dunavgranice s područjem općine Kneževi Vinogradi,neograničenim(državna voda)istočno uz naselje Batina, do granice s NRkoličinama.Mađarskom, u smjeru sjeverozapad-jugoistok.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.2.3.4.5.6.7.8.9.Topoljski DunavacakumulacijaVodotok Karašica(državna voda)Odvodni kanal Karašica(državna voda)Puškaš- kanal I. reda(lokalna voda)Balić fok- kanal I. reda(lokalna voda)Gomboš- kanal I. reda(lokalna voda)Budžak K-7kanal I. reda(lokalna voda)Stara Borza- kanal II.reda(lokalna voda)Korito Topoljskog Dunavca nalazi se nasjevernoj polovini područja općine od predjelaOstrovac, istočno od naselja Topolje, sjevernood naselja Draž do Ustave Draž, odnosno,obrambenog nasipa.Protječe južnim dijelom područja općine odgranice sa područjem općine Popovac, sjevernood naselja Podolje, južno od naselja Gajić, kroznaselje Draž do ušća u rijeku Dunav sjeverno odnaselja Batina u smjeru jugozapad-sjeveroistok.Protječe južnim srednjim dijelom područjaopćine na većem potezu paralelno s vodotokomKarašica od granice područja općine Popovacnedaleko ŽC 4019 Branjina-Draž na jugozapad.dijelu područja općine, sjeverno od naseljaPodolje, južno od naselja Gajić u smjerujugozapad - sjeveroistok, gdje naglo s istočnestrane naselja Gajić mijenja smjer i teče premasjeverozapadu i spaja se s TopoljskimDunavcem sjeverno od naselja Gajić.Protječe sjeverozapadnim dijelom područjaopćine od predjela Selska bara od crpne stanicePuškaš kod Topoljskog Dunavca u smjerusjeverozapad- jugoistok.Protječe srednjim dijelom područja općine nasjevernoj polovini preko predjela Budžaksjeverno od Topoljskog Dunavca u kojegautječe sjeverno od naselja Draž.Protječe istočnim dijelom područja općine usmjeru sjever-jugozapad paralelno saobrambenim Dunavskim nasipom jugoistočnood naselja Batina.Protječe srednjim dijelom područja općine nasjevernoj polovini u smjeru sjeveroistokjugozapadod crpne stanice Budžak do ušća ukanal Balić fok.Protječe sjeverozapadnim dijelom područjaopćine u smjeru sjeverozapad-jugoistok oddržavne granice s NR Mađarskom sjeverno odnaselja Udvar, zatim obilazi sjevernom iistočnom stranom naselja Duboševica, sjevernood naselja Topolje do Ustave Topolje na spoju sTopoljskim Dunavcem.Nastavak tablice br. 285Stajaća voda u količini od2 500 000 m 3 kod min.vodostaja do 7 500 000 m 3kod max. vodostaja.Tekuća voda čija količinaovisi o oborinama najužnim predjelima općine skojih bujični vodotociodvode vodu kao i napredjelima s kojihmelioracijski kanaliodvode vodu, odnosno, ovisini vodostaja rijekeDunav.Tekuća voda čija količinaovisi o oborinama najugozapadnom dijelupodručja općine s kojegodvodni kanal Karašica ikanal III reda Cerinjeodvode vodu i o visinivodostaja TopoljskogDunavca.Kanalska voda čijakoličina ovisi o oborinamana sjeverozapadnom dijelupodručja općine sa kojegakanal odvodi vodu i ovisini vodostajaTopoljskog Dunavca.Kanalska voda čijakoličina ovisi o oborinamana predjelima St. livade iBudžak sa kojih kanalodvodi vodu i o visinivodostaja TopoljskogDunavca.Kanalska voda čijakoličina ovisi o oborinamana predjelima s kojihodvodi vodu i o visinivodostaja rijeke Dunav.Kanalska voda čijakoličina ovisi o oborinamana površinama s kojihkanal odvodi vodu i ovisini vodostajaTopoljskog Dunavca.Kanalna voda čija količinaovisi o oborinama nasjeverozapadnom dijelupodručja općine s kojegkanal odvodi vodu i ovisini vodostaja u kanaluPuškaš i TopoljskomDunavcu.189


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.10.Spojni kanal Puškaš-Stara Borza kanal II. reda(lokalna voda)Protječe sjeverno od naselja Topolje u smjerujugozapad- sjeveroistok spajajući kanal I. redaPuškaš i kanal II. reda Stara Borza.Nastavak tablice br. 285Kanalska voda čijakoličina ovisi o oborinamana području s kojih kanalodvodi vodu kao i o visinivodostaja u kanalu StaraBorza.A.13.1.16. OPĆINA DRENJETablica br. 286R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Akumulacija „Borovik” Brana „Borovik”Stajaća voda 2.000.000 m 3vodeA.13.1.17. OPĆINA ĐURĐENOVACTablica br. 287R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1.Rijeka VučicaTekuća voda uprotječe sjevernom granicom područja općine u(kanal I. reda dužineneograničenimsmjeru sjeverozapad-jugoistok16.250 m)količinama.2.3.4.5.6.7.Našička Rijeka(kanal I. reda dužine6.520 m)Kanal Marjanac(kanal I. reda dužine10.345 m)Kanal Jazvanac(kanal II. reda dužine4.750 m)Kanal Lukavac(kanal II. reda dužine6.320)Kanal Crnac(kanal II. reda dužine10.566)Kanal Iskrica(kanal I. reda dužine14.590 m)Protječe većim dijelom istočnom granicompodručja općine, a manjim dijelom presijecapodručje općine u smjeru jugozapadsjeveroistok.Protječe zapadnom granicom općine u smjerujugozapad-sjeveroistok.Protječe zapadnim dijelom područja općine usmjeru jugozapad-sjeveroistok.Protječe zapadnim dijelom područja općine usmjeru jugozapad-sjeveroistok.Protječe zapadnim dijelom područja općine usmjeru jugozapad-sjeveroistok.Protječe srednjim dijelom područja općine usmjeru jugozapad-sjeveroistok.Tekuća voda čija količinaovisi o oborinama najužnom dijelu i naistočnom dijelu područjaopćine s kojeg vodotociIskrica, Bukvik,Pribiševačka Rijeka, CrnaVoda i Našička rijekaodvode vodu jer sumeđusobno povezani.Tekuća voda čija količinaovisi o oborinama napovršinama s kojih kanalodvodi vodu.Stajaća voda čija količinaovisi o oborinama napovršinama s kojih kanalodvodi vodu.Tekuća voda čija količinaovisi o oborinama napovršinama s koji kanalJazvanac i Lukavacodvode vodu.Tekuća voda čija količinaovisi o oborinama napovršinama s koji kanalJazvanac, Lukavac i Crnacodvode vodu.Tekuća voda čija količinaovisi o padalinama najužnom dijelu područjaopćine s kojeg vodotociIskrica, Bukvik,Pribiševačka rijeka, CrnaVoda i Našička rijekaodvode vodu.190


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.8.9.10.Kanal Bukvik(kanal I. reda dužine15.700)Kanal Pribiševačkarijeka(kanal II. reda dužine11.600 m)Kanal Crna voda(kanal II. reda dužine9.075)Protječe srednjim dijelom područja općine usmjeru jugozapad-sjeveroistok.Protječe srednjim južnim dijelom područjaopćine u smjeru jug-sjever.Protječe južnim dijelom područja općine usmjeru istok-zapad.Nastavak tablice br. 287Tekuća voda čija količinaovisi o padalinama najužnom dijelu područjaopćine s kojeg vodotociIskrica, Bukvik,Pribiševačka rijeka, CrnaVoda i Našička rijekaodvode vodu.Stajaća voda čija količinaovisi o padalinama najužnom dijelu područjaopćine s kojeg vodotociIskrica, Bukvik,Pribiševačka rijeka, Crnavoda i Našička rijekaodvode vodu.Stajaća voda čija količinaovisi o padalinama najužnom dijelu područjaopćine s kojeg vodotociIskrica, Bukvik,Pribiševačka rijeka, Crnavoda i Našička rijekaodvode vodu.A.13.1.18. OPĆINA ERDUTTablica br. 288R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka DunavAljmaš, Dalj i Erdut, te sjeverni, sjeveroistočni,Tekuća voda uistočni i jugoistočni granični dijelovi područjaneograničenim količinamaopćine2. Rijeka DravaSjeverozapadni dio područja općine, sjevernood naselja Bijelo Brdo i sjeverozapadno odnaselja Aljmaš3. Rukavac rijeke Drave Sjeveroistočno od naselja Bijelo Brdo4.5.6.Rukavac rijeke Dunav(Gornji Dunavac)Rukavac rijeke Dunav(Donji Dunavac)Rukavac rijeke Dunav(Dunavac Tanja)7. Bara ZatonjNa istočnom dijelu područja općine, jugoistočnood naselja ErdutNa istočnom dijelu područja općine, istočno ijugoistočno od naselja Novi ErdutNa jugoistočnom dijelu područja općine, istočnood naselja DaljNa sjevernom dijelu područja općine ušumskom predjelu PorićTekuća voda uneograničenim količinamaStajaća voda u količini600.000 m 3 . Količina vodeovisi o visini vodostajarijeke Drave i visnipodzemnih vodaStajaća voda u količinioko 131.250 m 3 , količinavode ovisi o visinivodostaja rijeke Dunav ivisini podzemnih voda.Stajaća voda u količinioko 500 000 m 3 , količinavode ovisi o visinivodostaja rijeke Dunav ivisini podzemnih voda.Stajaća voda uneograničenimkoličinama.Stajaća voda u količinioko 106 000 m 3 , količinavode ovisi o visinivodostaja rijeke Dunav ivisini podzemnih voda191


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.8. Bara Tonja9. Bara Tot HaglaNa sjevernom dijelu područja općine ušumskom predjelu PorićNa sjevernom dijelu područja općine ušumskom predjelu PorićNastavak tablice br. 288Stajaća voda u količinioko 37 500 m 3 , količinavode ovisi o visinivodostaja rijeke Dunav ivisini podzemnih vodaStajaća voda u količinioko 56 250 m 3 , količinavode ovisi o visinivodostaja rijeke Dunav ivisini podzemnih vodaA.13.1.19. OPĆINA ERNESTINOVOTablica br. 289R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODETekuća voda čija količina1. Rijeka Vukaovisi o padalinama naProtječe južnom i jugozapadnom granicompodručjima s kojih rijekapodručja općine Ernestinovo i tako čini prirodnuVuka i odvodni kanali kojigranicu s područjima susjednih općina.utječu u rijeku Vukuodvode vodu.2.Prokop-odteretni kanalna kojem se nalazi crpnastanica Paulin Dvor3. Prokop Laslovo4. Bobotski kanalOdteretni kanal je prokopan na zapadnoj granicipodručja općine Ernestinovo, a povezuje rijekuVuku i Bobotski kanal.Prokop Laslovo je prokopan južno od naseljaLaslovo tako da presijeca meander rijeke Vuke iskraćuje njen tok.Protječe sjevernomgranicom godručja općineErnestinovo na razmeđi sa općinom AntunovacStajaća kanalska voda čijakoličina ovisi ovodostajima u rijeci Vuki iBobotskom kanalu. Uprokopu ima uvijekdostatna količina vode zagašenje požara.Tekuća voda čija količinaovisi o visini vodostaja urijeci Vuki.Stajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju sa kojegaBobotski kanal odvodivodu, što u praktičnomsmislu znači da se uBobotski kanal slijeva vodas područja OpćineErnestinovo te područjaOpćina Antunovac, Čepin iVladislavci, tako da ukanalu ima tijekom cijelegodine dostatna količinavode za gašenje požara.A.13.1.20. OPĆINA FERIČANCITablica br. 290R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Potok GrnjašnicaTekuća voda čija količinaProtječe južno od naselja Feričanci, a dijelom iovisi o oborinama i visinikroz naselje te nadalje srednjim dijelom općinepodzemnih voda2. Potok Marijanac3. Potok IskricaProtječe na sjevernom dijelu područja općine ublizini farme tovne junadi na OsilovcuProtječe sjeverno od naselja Feričanci, a dijelomi kroz naselje4. Osilovački ribnjak Nalazi se na sjevernom dijelu područja općineTekuća voda čija količinaovisi o oborinama i visinipodzemnih vodaTekuća voda čija količinaovisi o oborinama i visinipodzemnih vodaStajaćavoda u količini od69.600 m 3192


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.5. Ribnjaci Švajcerija6. Otvoreni izvor Prudnjak7.Otvoreni izvor potokaLovnik u Valenovcu8. Potok Babina vodaA.13.1.21. OPĆINA GORJANINalaze se na istočnom dijelu općine na predjeluŠvajcerijaNalazi se u naselju Feričanci nedaleko kbr. 2 uUlici Brkićev Arman na udaljenosti oko 50 mod cesteNalazi se južno od naselja Valenovac uz cestuValenovac-GazijeProtječe kroz naselje Gazije i većim dijelompreko južnog područja općineNastavak tablice br. 290Stajaća voda u količini od187.500 m3Stajaća voda u količini odoko 1,0 m 3 uz stalnoizviranje, a što ovisi ooborinama i visinipodzemnih vodaStajaća voda u količini odoko 6,0 m 3 uz stalnoizviranje, a što ovisi ooborinama i visinipodzemnih vodaTekuća voda čija količinaovisi o oborinama i visinipodzemnih vodaNa području općine Gorjani ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljne izdašnosti zagašenje požara.A.13.1.22. OPĆINA JAGODNJAKTablica br. 291R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Vodocrpilište Gložđe Između Jagodnjaka 100 m južno do ŽC4041Stajaća voda, kanal širine15 m dužine 100 m,dubine do 2,5 m.2. Vodocrpilište Jagodnjak 150 m sjeveroistočno od kraja Ulice V.GaćešeStajaća voda, kanal širine6-8 m dužine preko 2,5km i dubine ispod 1 m.A.13.1.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADITablica br. 292R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka DunavProtječe istočnim dijelom područja općineTekuća voda uKneževi Vinogradi tako da odvaja tri manjaneograničenimdijela općine koja se nalaze istočno od rijekekoličinama.Dunav2.RukavacStari Dunav3. Monjoroški Dunavac4. Mali DunavNalazi se na sjeveroistočnom dijelu područjaopćine Kneževi Vinogradi, istočno od naseljaZmajevac.Nalazi se na istočnom dijelu područja općineKneževi Vinogradi i svojim tokom čini prirodnugranicu općine.Protječe manjim dijelom južne granice područjaopćine Kneževi Vinogradi, južno od naseljaSokolovac, gdje čini prirodnu granicu, zatimmeandrira srednjim dijelom općine pokrajnaselja Sokolovac i istočno od naselja Mirkovacu blizini zaseoka Bodorfok.Obzirom na činjenicu daje rukavac Stari Dunav nadva kraja spojen s rijekomDunav u njemu ima uvijekdovoljna količina vode zagašenje požara.Obzriom na činjenicu, daje Monjoroški Dunavacspojen s rijekom Dunav unjemu ima uvijek dovoljnakoličina vode za gašenjepožara.U vodotoku ima uvijekdostatna količina vode zagašenje požara.193


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.5. Vemeljski Dunavac6. Vodotok Čarna7.Bare na šumskomzemljištu8. Stari Dunavac9. Bojana kanal10.11.Kanal Dunav--Tisa-DunavBare na šumskomzemljištuProtječe dijelom jugoistočne granice područjaopćine, istočno i sjeveroistočno od naseljaTikveš, gdje čini prirodnu granicu općineKneževi Vinogradi.Protječe istočnim dijelom područja općineKneževi Vinogradi, zapadno od zaseoka ZlatnaGreda tako da meandrira od sjevera prema jugugdje utječe u vemeljski Dunavac preko crpnestanice Tikveš.Nalaze se na istočnom dijelu područja općineKneževi Vinogradi na šumskim predjelimaHimahat, Metehat, Šomhat, Compoš, Jelenskagreda i na predjelu Zlatna greda.Nalazi se na sjeveroistočnom dijelu područjaopćine Kneževi Vinogradi istočno od rijekeDunav.Protječe dijelom jugozapadne granice područjaopćine Kneževi Vinogradi s istočne strane uzŽC 4042 Kneževi Vinogradi-Grabovac.Protječe dijelom sjeveroistočne granicepodručja općine Kneževi Vinogradi, gdje činiprirodnu granicu sa Srbijom, a dijelom se nalaziu blizini istočne granice, gdje u manjem dijelutakođer čini prirodnu granicu sa SrbijomNalaze se na sjeveroistočnom dijelu područjaopćine Kneževi Vinogradi, istočno od rijekeDunav, na šumskim predjelima Kalandoš,Mađarske Livade i Zanoga.194Nastavak tablice br. 292Obzirom na činjenicu, daje tikveški Dunavacspojen s rijekom Dunav unjemu ima uvijek dovoljnakoličina vode za gašenjepožara.Obzirom na činjenicu da uvodotok Čarnu utječekanal Makari i veliki brojdrugih kanala koji služe zaodvodnjavanje zemljišta, uvodotoku ima uvijekdovoljna količina vode zagašenje požara.Stajaća voda čija količinaovisi o visini podzemnihvoda, odnosno, o visinivodostaja u rijeci Dunav iobližnjim Dunavcima idrugim vodotocima. Barese nalaze u prirodnimudubinama u tlu i u njimaima tijekom cijele godinedovoljns količina vode zagašenje požara.Obzirom na činjenicu daje Stari Dunavac na dvakraja spojen s rijekomDunav u njemu ima uvijekdovoljna količina vode zagašenje požara.Povremeno tekuća kanalskavoda čija količina ovisi opadalinama na dijelupodručja grada BelogManastira te općinaČeminac i KneževiVinogradi s kojih kanalBojana i kanali Haljevo,Kenca, Krivaja i drugiodvodni kanali koji utječu ukanal Bojanu odvode vodu.U kanalu Bojana imatijekom većeg dijela godinedovoljna količina vode zagašenje požara.Kanalska voda uneograničenimkoličinama.Stajaća voda, čija količinaovisi o visini podzemnihvoda, odnosno o visinivodostaja u rijeci Dunav,Starom Dunavcu i kanaluDunav-Tisa-Dunav.Bare se nalaze u prirodnimudubinama u tlu i u njimaima tijekom cijele godinedovoljna količina vode zagašenje požara.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.12.13.14.15.16.17.Bare na šumskom ipoljoprivrednomzemljištu (Crna bara,Ribnjak, Duga bara,Janoš bara, Čustato bara,Dinđa i druge)RukavacZimovnikStari Dunavac,Monjoroški Dunavac irukavac ŠarkanjRukavacMirni DunavRibnjaci u privatnomvlasništvu i to:3 ribnjaka u naseljuKneževi Vinogradi, 1ribnjak u Kotlini, 5ribnjaka u Suzi i 2ribnjaka u ZmajevcuBazeni u naselju KneževiVinogradi u vlasništvutvrtke Gradnja d.d.OsijekNalaze se na istočnom dijelu područja općineKneževi Vinogradi, istočno od rijeke Dunav našumskim predjelima Kazuk, Rokaš i Adica te napoljoprivrednim predjelima Zmajevačka kučka iKupusinska kučka.Nalazi se na jugoistočnom dijelu područjaopćine Kneževi Vinogradi, istočno od rijekeDunav na predjelu Zmajevačka kučka.Nalaze se na istočnom dijelu područja općineKneževi Vinogradi, istočno od rijeke Dunav našumskim predjelima Adica, Šarkanj i Hampo.Nalazi se na dijelu jugoistočne granice područjaopćine Kneževi Vinogradi, istočno od rijekeDunav i omeđuje predio Kupusinska kučkačineći tako prirodnu granicu područja općine saSrbijom.Nalaze se južno od DC 212 Kneževi Vinogradi-Suza-Zmajevac, na južnom dijelu naseljaKneževi Vinogradi, Suza i Zmajevac te u blizininaselja Kotlina na okučnicama u privatnomvlasništvu mještana.Bazeni se nalaze u naselju Kneževi Vinogradi uUl. Moše Pijade 18. Jedan veliki bazenkapaciteta 2.380 m 3 vode i jedan mali bazenkapaciteta 32 m 3 .Nastavak tablice br. 292Stajaća voda, čija količinaovisi o visini podzemnihvoda, odnosno o visinivodostaja u rijeci Dunav,Starom Dunavcu,Monjoroškom Dunavcu,rukavcima Šarkanj iZimovnik te u kanaluDunav-Tisa-Dunav.Bare se nalaze u prirodnimudubinama u tlu i u njimaima tijekom cijele godinedovoljna količina vode zagašenje požara.Obzirom na činjenicu da jerukavac Zimovnik svojimjužnim krajem spojen srijekom Dunav u njemu imauvijek dovoljna količinavode za gašenje požara.Stajača voda, čija količinaovisi o visini podzemnihvoda, o padalinama na tompodručju i o visinivodostaja u rijeci Dunav iu kanalu Dunav-Tisa-Dunav.U Dunavcima i rukavcuima tijekom cijele godinedovoljna količina vode zagašenje požara.U rukavcu ima uvijekdovoljna količina vode zagašenje požara.U ribnjacima ima tijekomcijele godine dovoljnakoličina vode za gašenjepožara.Stajaća voda u količini od2.412 m 3 , koja se nalazi u2 bazena samo tijekomVII. i VIII. mjeseca,odnosno, tijekom ljetnekupališne sezone.A.13.1.24. OPĆINA KOŠKATablica br. 293R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Potok LapovacTekuća voda uneograničenim količinama2. Potok BreznicaTekuća voda uneograničenim količinama3. Potok Gornja JasenovicaTekuća voda uneograničenim količinama195


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.A.13.1.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠTablica br. 294R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Akumulacija „Borovik” Brana „Borovik”Stajaća voda 2.000.000 m 3vodeA.13.1.26. OPĆINA MAGADENOVACTablica br. 295R.BR. Kanali I. reda Kanali II. reda DUŽINA (m)1. Vučica22.1002.3.4.5.6.Stara VučicaCarigradPutnaVelika DubravaStrug15.96510.1358.9006.4903.300UKUPNO: 66.890R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Vučica Na južnom dijelu područja općineTekuća voda uneograničenim količinama2. Kanal Stara Vučica Na južnom dijelu područja općineStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg kanaliPutna, Carigrad i StaraVučica odvode vodu kao i ovodostaju u rijekamaKarašici i Vučici3. Kanal Carigrad Na istočnom dijelu područja općineStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodevodu, kao i o visinivodostaja u kanalu Stara4. Kanal PutnaNa sjeverozapadnom i srednjem dijelu područjaopćine5. Kanal Velika Dubrava Na sjevernom dijelu područja općine6. Kanal Strug Na sjeveroistočnom dijelu područja općine7. Jama u CiglaniJužno od Šljivoševaca, s istočne strane cesteLacići-Šljivoševci196VučicaStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg kanaliPutna i Velika Dubravaodvode vodu, kao i ovodostaju u rijeci Karašici iu kanalu Stara VučicaStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivodu, kao i o vodostaju ukanalu PutnaStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivoduStajaća voda u količini5.120 m 3A.13.1.27. OPĆINA MARIJANCITablica br. 296R.BR. Kanali I. reda Kanali II. reda DUŽINA (m)1.2.KarašicaVučica9 1204 1503.4.5.BogdinciStrugStara Vučica11 2888 3003 800UKUPNO: 36 658


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 296R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka KarašicaNa sjevernom dijelu područja općine, sjeverno Tekuća voda uod naselja Bočkinci i naselja Črnkovcineograničenim količinama2. Rijeka Vučica Na južnoj granici područja općineTekuća voda uneograničenim količinama3. Kanal Stara Vučica Na jugozapadnom dijelu područja općineStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg kanaliCarigrad, Velika Dubrava,Putna i Stara Vučica odvodevodu, kao i o visinivodostaja u rijeci Vučici4. Kanal Bogdinci Na srednjem dijelu područja općineStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivodu, kao i o visinivodostaja u rijeci Karašici5. Kanal Strug Na srednjem dijelu područja općineStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivoduA.13.1.28. OPĆINA PETLOVACTablica br. 297R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Drava Na jugozapadu općineTekuća voda uneograničenimkoličinama.2.Vodocrpilište Baranjskostajaća voda, bajerNa kraju ulice DaljokPetrovo Selo30 x 30 m, dubine 1 m3. Kanal Toplice Novo Nevesinje4. Jezero ciglana Petlovac Stajaća vodaA.13.1.29. OPĆINA PETRIJEVCITablica br. 298R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Drava Na sjevernoj granici područja općineTekuća voda uneograničenimkoličinama.2.Vodotok Vučica (naTekuća voda uNa srednjem dijelu područja općine u smjerupodručju općine u dužinineograničenimistok-zapad12,7 km)količinama.3.Bara - staro koritoZapadno od naselja Petrijevci, a južno uz DC 34Stajaća voda u količini4.5.vodotoka VučicaSporstko rekreacijskicentar EMAUSPoganovačkobrondičkikanalIzmeđu naselja Petrijevci i Šag, južno od DC 34Na jugoistočnoj granici područja općineoko 75.000 m 3 .Stajaća voda u količinioko 20.000 m 3 .Stajaća voda čija količinaovisi o padalinama ivodostaju Stare Drave napodručju grada Osijeka. Ukanalu ima vode zagašenje većim dijelomgodine.A.13.1.30. OPĆINA PODGORAČTablica br. 299R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Vuka Most – naselje Razbojište Neograničeni izvor197


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.A.13.1.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINATablica br. 300R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka Drava Sjeverna granica Općine Neograničeni izvor2. Rijeka Karašica Južni dio Općine Neograničeni izvor3. Orešnjačka bara Sjeverozapad Općine Neograničeni izvorA.13.1.32. OPĆINA POPOVACTablica br. 301R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka KarašicaProtječe južno od naselja Popovac i Branjina,Tekuća voda uodnosno, cijelim južnim dijelom područjaneograničenim količinamaopćine Popovac2.Odvodni kanalKarašice3. Kanal Hatvan4. Kanal BorzaProtječe južno od naselja Popovac i Branjina,odnosno, cijelim južnim dijelom područjaopćine PopovacProtječe zapadno od naselja Branjina od granices Mađarskom u smjeru sjeverozapad-jugoistok,do ušća u rijeku KarašicuProtječe zapadno od naselja Branjina od DC 7do rijeke Karašice, u smjeru sjeverozapadjugoistok198Tekuća voda čija količinaovisi o oborinama najužnom dijelu područjaopćine s kojeg kanalodvodi vodiTekuća voda čija količinaovisi o oborinama naistočnom dijelu područjaopćine s kojeg kanalodvodi voduKanalska stajaća voda čijakoličina ovisi o oborinamana sjevernom dijelupodručja općine, a vode zagašenje u kanalu nematijekom cijele godineA.13.1.33. OPĆINA PUNITOVCITablica br. 302R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Ribnjak Punitovci Stajaća voda2. Ribnjak Josipovac Punitovački Stajaća vodaA.13.1.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKANa području općine Satnica Đakovačka ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljneizdašnosti za gašenje požara.A.13.1.35. OPĆINA SEMELJCITablica br. 303R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Ribnjak Kešinci Stajaća voda2. Ribnjak Koritna Stajaća voda3. Ribnjak Mrzović Stajaća voda4. Ribnjak Semeljci Stajaća voda5. Ribnjak Vrbica Stajaća vodaA.13.1.36. OPĆINA STRIZIVOJNANa području općine Strizivojna ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljne izdašnosti zagašenje požara.A.13.1.37. OPĆINA ŠODOLOVCITablica br. 304R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Ribnjak Koprivna Kod naselja Koprivna Stajaća voda


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije2. Bobotski kanal Na krajnjem sjeveru općine3. Kanal Udovac Za napajanje ribnjaka Koprivna4. Rijeka Vuka Kod naselja AdaPrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 304Tekuća voda uneograničenim količinamaTekuća voda čija količinaovisi o oborinamaTekuća voda uneograničenim količinamaA.13.1.38. OPĆINA TRNAVATablica br. 305R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Potok SvržnicaNema tijekom cijelegodine dovoljne količinevode2. Potok BreznicaNema tijekom cijelegodine dovoljne količinevodeA.13.1.39. OPĆINA VILJEVOTablica br. 306R.BR. Kanali I. reda Kanali II. reda DUŽINA (m)1.2.3.Karašicaodušni kanal Karašica-DravaKlokočevac13 3806 4503 4004.5.6.7.8.9.BlanjeDonje Tunjevo IDonje Tunjevo IIPutnaPutna-KarašicaJelas skakavac8 8002 2002 4506 2001 8771 600UKUPNO: 46 357R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODESjeverno od naselja Viljevo, na granici sTekuća voda u1. Rijeka DravaMađarskom, odnosno, na sjevernoj granicineograničenim količinamapodručja općine2. Rijeka Karašica3. Kanal Karašica-DravaSjeverno od naselja Kapelna, odnosno, nasrednjem dijelu područja općineNa istočnom dijelu područja općine, odnosno,na granici s područjem grada Donji Miholjac4. Kanal Klokočevac Na jugozapadnom dijelu područja općine5. Kanal Blanje6.7.KanalDonje Tunjevo IKanalDonje Tunjevo IIIzmeđu naselja Viljevo i Kapelna kanal protječeu smjeru zapad-istokNalazi se na zapadnom dijelu područja općineNalazi se na zapadnom dijelu područja općine199Tekuća voda uneograničenim količinamaStajaća voda čija količinaovisi o visini vodostaja urijeci Karašici i u kanaluBlanjeStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivodu, kao i o visinivodostaja u rijeci KarašiciStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg kanaliDonje Tunjevo II i Blanjeodvode voduStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivodu, kao i o visinivodostaja u rijeci KarašiciStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivodu, kao i o visinivodostaja u rijeci Karašici


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije8. Kanal Putna9.KanalPutna-Karašica10. Kanal Jelas SkakavacNalazi se na jugoistočnom dijelu područjaopćineNalazi se na jugoistočnom dijelu područjaopćineNalazi se na srednjem dijelu područja općine, narazmeđi s općinom Moslavina Podravska11. Jezero Blanje Nalazi se u naselju BlanjePrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 306Stajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivodu, kao i o visinivodostaja u rijeci KarašiciStajaća voda čija količinaovisi o visini vodostaja urijeci Karašici i u kanaluPutnaStajaća voda čija količinaovisi o padalinama napodručju s kojeg odvodivodu, kao i o visinivodostaja u rijeci KarašiciStajaća voda u količini oko10.000 m 3A.13.1.40. OPĆINA VIŠKOVCINa području općine Viškovci ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljne izdašnosti zagašenje požara.A.13.1.41. OPĆINA VLADISLAVCITablica br. 307R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Bajeri iza Opeke d.d. Vladislavci, iza pogona Opeke d.d. Stajaća vodaA.13.1.42. OPĆINA VUKATablica br. 308R.BR. NAZIV IZVORIŠTA LOKACIJA KAPACITET VODE1. Rijeka VukaNa sjevernom i istočnom dijelu područja općine Tekuća voda -Vuka, u naseljima Vuka i Hrastovac.neograničen kapacitetA.13.2. Prikaz mogućih prilaza vatrogasne cisterne i vatrogasaca do izvorišta vode za gašenjepožara po naseljimaA.13.2.1. GRAD BELI MANASTIRTablica br. 309R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Beli Manastir2. Branjin Vrh3. Šećerana4. ŠećeranaS istočne i zapadne strane kanalaBojanaNa izlazu iz naselja Branjin Vrh nacesti Osijek - državna granica kodmosta preko potoka KarašicaSjeverno od naselja Šećerana, područjeOkrugla međaSjeverno od Tvornice šećera odžupanijske ceste Šećerana - BranjinVrhPrilazi kanalu mogući su samo usušnom razdoblju preko poljskihzemljanih putova.Prilaz do potoka Karašica moguć jesuvremenim asfaltnim kolnikom.Pristup do vode za vatrogasce nijeuređen.Prilazi do potoka Karašica nisuuređeni, a vatrogasnom cisternommoguće je doći samo poljskimputevima tijekom suhog vremena.Pristup do vode za vatrogasce nijeuređen.Prilaz do jezera Šećerana moguć jebetonskim površinama. Pristupvatrogascima do vode omogućen jemalim pokosima obale jezera.200


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.5. Šećerana6. ŠumarinaSjeverno od naselja Šećerana, područjeLajmirSjeverozapadno i sjeverno od naseljaŠumarina u područjima Bunarić,Komadić, Biličišće, Kleišće,Drenovača, Pivnica i Taložno poljeNastavak tablice br. 309Prilaz do potoka Karašica moguć jetvrdim putem od kamena tucanika.Pristup do vode za vatrogasce nijeuređen.Prilazi do potoka Karašica nisuuređeni, a vatrogasnom cisternommoguće je doći samo poljskimputevima tijekom suhog vremena.Pristup do vode za vatrogasce nijeuređen.A.13.2.2. GRAD BELIŠĆETablica br. 310R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Belišće Prilaz mostu na rijeci DraviPrilaz vatrogasnim vozilimaomogućen je asfaltiranom cestom.Nema uređenog pristupa za2. Belišće Rijeka Karašicavatrogasnu tehniku, ali je mogućlagan pristup prijenosnimvatrogasnim crpkama.3. Bistrinci Desna obala rijeke DraveNema uređeni tvrdi pristup zavoziula i tehniku. Postoje dvazemljana puta te je moguće prićisamo tijekom suhog vremena.Nema uređenog pristupa za4. Gat Rijeka Karašica kroz naseljevatrogasnu tehniku, ali je mogućlagan pristup prijenosnimvatrogasnim crpkama.5. Bocanjevci Rijeka Vučica cca 500 m od naseljaNema uređeni tvrdi pristup zavozila i tehniku. Postoji zemljaniput te je moguće prići samo tijekomsuhog vremena.A.13.2.3. GRAD DONJI MIHOLJACTablica br. 311R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.Sjeveroistočno od naseljaDonji Miholjac2. Donji Miholjac3.4.Sjeverno od naseljaDonji MiholjacIzmeđu naselja DonjiMiholjac i ViljevoNa DC br. 53 Našice-državna granica,uz Ribnjak na 5 mjesta na potezudužine 1,75 kmSjeverno od naselja uz stari Ribnjak nacesti prema predjelu HobodU neposrednoj blizini udičarskogrestorana na Staroj DraviNa DC br. 34 DC2-Slatina, na mostuiznad kanala Karašica-DravaDržavna cesta br. 53 s asfaltiranimkolnikom vodi neposredno uzribnjak, a prilaz za vatrogasce dovode moguć je po neuređenompokosu obale ribnjaka dužine 1,5 m.Autocisterna može do ribnjaka prićicestom od kamenog tucanika, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosuobale ribnjaka dužine 1,5 m.Autocisterna može u blizini StareDrave doći cestom od kamenogtucanika i oko 50 m po travnatojledini; pristup za vatrogasce dovode moguć je po neuređenompokosu obale dužine do 3,5 m,ovisno o visini vodostaja.Državna cesta br. 34 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosukanala dužine do 3,0 m, ovisno ovodostaju.201


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije5. Miholjački Poreč6.7.Istočno od naselja DonjiMiholjacPodgajci Podravski iSveti Đurađ8. Rakitovica9. Donji Miholjac Rasadnik Lanik10. Donji MiholjacNa DC br. 53 Našice-državna granica uUlici Eugena Kraja kod kbr. 2, namostu preko rijeke KarašiceNa Ribnjaku, u blizini BratoviceNa DC br. 34 na razmeđi izmeđunaselja u blizini škole pokraj StareDraveU krugu tvrtke FAMI na jezeru uprivatnom vlasništvuulica Ciglana u neposrednoj blizinistare Ciglane, na ciglanskom bajeruPrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 311Državna cesta br. 53 s asfaltnimkolnikom, a pristup za vatrogascedo vode moguć je po neuređenompokosu obale rijeke Karašice.Prilaz vatrogasne cisterne od DC br.34 moguć je cestom od kamenatucanika, a pristup za vatrogasce dovode moguć je na betonskom platouza kreč, odnosno, na uređenomdijelu obale za privezivanje čamaca.Državna cesta br. 34 s asfaltnimkolnikom, a pristup za vatrogascedo korita Stare Drave moguć je poneuređenom pokosu obale rijeke inasipa ceste na udaljenosti oko 30m.Prilaz vatrogasne cisterne naudaljenosti oko 15 m od jezeramoguć je cestom s kolnikom odkamenog tucanika, a pristup zavatrogasce do vode moguć je popokosu obale i nasipa ribnjakadužine oko 2 m.Prilaz vatrogasne cisterne dokopanog bunara i do umjetnogjezera moguć je cestom s kolnikomod kamenog tucanika.Prilaz vatrogasne cisterne oko 10 mod vode moguć je asfaltnomcestom; bajer je ograđen pletenomžicom, tako da vatrogasci morajuproći kroz ulazna vrata, a zatim popokosu obale do vode.A.13.2.4. GRAD ĐAKOVOTablica br. 312R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Đakovo, jezero Jošava2.3.4.5.Đakovo, Pisakjezero JošavaSelci Đakovačkijezero MlinacĐakovo,bajer iza Ulice F.RačkogĐakovo,bajer iza Ulice F.RačkogDržavna cesta D7 između Đakova iKuševcaCestom od naselja Pisak do jezaraJošavaSjeverno od ceste Selci Đakovački-Levanjska VarošKroz Ulicu biskupa A.Mandića iUlicuĐure BasaričekaKroz Ulicu F.Račkog te dvorištetrgovačkog poduzeća KAUFLAND202Prilaz vatrogasne cisterne oko 5 mod vode moguć je asfaltnom cestom(državna cesta D7), a zatim popokosu visine 1,5 m do vode.Prilaz vatrogasne cisterne oko 5 mod vode moguć je cestom skolnikom od kamenog tucanika, azatim po pokosu visine 1 m dovode.Prilaz vatrogasne cisterne oko 10 mod vode moguć je cestom skolnikom od kamenog tucanika, azatim po pokosu visine 3 m dovode.Prilaz vatrogasne cisterne mogućsamo u sušnom razdoblju (zemljaniput) na oko 10 m od vode, a zatimpo pokosu visine 2,5 m do do vode.Prilaz vatrogasne cisterne oko 50 mod vode moguć je prekoasfaltiranog parkirališta, a zatim popokosu visine 1,5 m do vode;parkiralište je ograđeno žičanomogradom


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.6.7.Đakovobajer iza Ulice BožidaraAdžijeĐakovo,Gradski bazenKroz Ulicu Božidara AdžijeKroz Ulicu A.Starčevića iza HotelaBlažaNastavak tablice br. 312Prilaz vatrogasne cisterne oko 100m od vode, a zatim po pokosuvisine 4,5 m do vode;Prilaz vatrogasne cisterne oko 50 mod vode moguć je prekoasfaltiranog parkirališta, a zatim poprilaznim betonskim stazama istepenicama do bazena; bazen jeograđen čeličnom ogradomA.13.2.5. GRAD NAŠICETablica br. 313R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Rijeka NašičkaCesta Našice – Donji Miholjac(most u Našicama)S mosta2. Akumulacija Lapovac 2 Kod brane Asfaltirani prilaz3. RibnjaciRibnjaci “Našička breznica” Lila - Kod mosta asfaltirana cestaLađanskaJelisavac-KlokočevciA.13.2.6. GRAD OSIJEKTablica br. 314Kao prirodni izvor s neograničenim količinama vode za gašenje požara može se koristiti rijeka Drava. Pristup dorijeke Drave za punjenje vatrogasne cisterne vodom moguć je na ukupno 26 mjesta. Gašenje požara vodom iz rijekeDrave moguć je tijekom cijele godine. Manju poteškoću može pričinjavati zaleđenost rijeke Drave u zimskimmjesecima, ali i tada postoji mogućnost probijanja površinskog sloja leda i crpljenja vode.R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. OsijekKod hipodroma u produžetkuKolodvorske ulice, odnosno konjičkogkluba2. Osijek U produžetku Strme ulice na Pampasu3. Osijek U Splavarskoj ulici kod Kompe4. Osijek5. Osijek6. OsijekU produžetku Ribarske ulice kodZimske lukeŠetalište kardinala F.Šepera kod kinaUraniaU produžetku Ulice kardinala A.Stepinca kod pješačkog mosta7. Osijek Tvrđa - kod noćnog kluba BASTION8. OsijekSa zapadne strane cestovnog mostapreko rijeke Drave.9. Osijek Ul. Cara Hadrijana kod Carinarnice10. OsijekNa Trgu N.Tesle, između restoranaKOD JAVORA i bivše OSJEČKETVORNICE KOŽA203Pristup nije uređen. Od asfalte cestedo rijeke Drave oko 100 m jezemljani put. Izgrađeno jeimprovizirano stubište od opeke ibetonskih komada za pristup dovode. 200 m nizvodno postojiuređeni pristup do vode naŠportskom pristaništu RetfalaAsfaltna je cesta do dravskognasipa. Prilaz do vode uređen je skamenim pločama.Uređen prilaz za vozilo i pristup dovode betonskim stepenicama.Uređen prilaz za vozilo i pristup dovode betonskim stepenicama.Uređen prilaz za vozilo i pristup dovode betonskim stubištem.Uređen prilaz za vozilo i pristup dovode betonskim stubištem.Uređen prilaz za vozilo i pristup dovode betonskim stubištem.Prilaz vozila moguć kolnikom odtucanika, a pristup do vode mogućbetonskim stubištem.Može se koristiti asfaltni platopoduzeća Tranzit, a pristupvatrogasaca do vode mogućbetonskim stubištem.Može se koristiti uređeni prostor zaparkiranje, odnosno pristup odkamenih kocaka, a do vode jemoguć pristup betonskim stubištem.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije11. Osijek12. Osijek13. Osijek14. Osijek15. Osijek16. Osijek17. Josipovac18. Podravlje19. Podravlje20 Podravlje21. Nemetin22. Nemetin Tranzit d.d. Osijek23. TvrđavicaNa završetku Cvjetkove ulice koddravskog nasipaU Primorskoj ulici neposredno uzdravski nasip.U Banovoj ulici, neposredno uz dravskinasip.U Lađarskoj ulici, neposredno uzdravski nasip.U Ciglarskoj ulici, neposredno uzdravski nasip.Na kraju ulice Zeleno polje, kodpoduzeća BORASNa završetku Ulice Franje Jungerta unaselju Karašica kod Udičarskog doma.Kod željezničkog mosta u produžetkuNove uliceNa dravskoj obali moguć je pristupvatrogasaca do vode na nekolikomjesta kod izgrađenog stubišta.Ispod cestovnog mosta na dravskomnasipuKod ispusne građevine JužnogkolektoraKod Rekreacijskog centraCOPACABANAPrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 314Asfaltni kolnik, a pristupvatrogasaca do vode mogućbetonskim stubištem.Asfaltni kolnik, a pristupvatrogasaca do vode mogućbetonskim stubištem.Asfaltni kolnik, a pristupvatrogasaca do vode mogućbetonskim stubištem.Asfaltni kolnik, a pristupvatrogasaca do vode mogućbetonskim stubištem.Asfaltni kolnik, a pristupvatrogasaca do vode mogućbetonskim stubištem.Prilaz vatrogasne cisterne doDravskog nasipa moguć tucaničkimkolnikom, a pristup vatrogasaca dovode moguć betonskim stubištem.Prilaz vatrogasne cisterne mogućasfaltnim kolnikom, a moguć je ipristup vatrogasaca s opremom dorijeke Drave po pješčanom pokosu.Pristup vatrogasne cisterneasfaltnim cestovnim kolnikom, apristup vatrogasaca do vode mogućpreko kosine kamenog upornjaka.Prilaz vatrogasne cisterne asfaltnimkolnikom uz nožicu dravskognasipa, a pristup vatrogasaca dovode moguć kamenim stepenicamado zemljanog nasipa te pozemljanom pokosu nasipa koji nijeuređen.Prilaz vatrogasne cisterne mogućcestom sa asfaltnom kolnikom kojivodi na Biljsku cestu s asfaltnimkolnikom te pješačkom ibiciklističkom stazom, a sa zapadnestrane je sličan slučaj samo štotamo zemljani put vodi naautokampiralište iza katakombi,odnosno, na asfaltnu cestu.Prilaz vatrogasne cisterne cestom sasfaltnim kolnikom, a pristup dovode moguć je dijelom zemljanimpokosom riječne obale koji nijeuređen, a dijelom iznad kolektorapristup vatrogasaca do vode mogućbetonskim stubištem.Prilaz vatrogasne cisterne cestom sasfaltnim kolnikom, a pristup dovode moguć je zemljanim pokosomriječne obale, koji za sada nijeuređen.Prilaz vatrogasne cisterne asfaltnimkolnikom do rijeke Drave, a pristupvatrogasaca do vode mogućkamenim stubištem.204


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.24. Tvrđavica25. Tvrđavica26. VišnjevacKod pješačkog mosta preko rijekeDrave.Kod Zoološkog vrta, odnosno uneposrednoj blizini GornjogradskekompeNa kraju Lugarskog puta II do StareDrave.27. Osijek Rekreacijski centar u Kupskoj ulici28. Osijek Ciglarski bajer na Jugu II29. OsijekCiglarski bajer iza kruga MIO d.d.Osijek na Zelenom polju30. Osijek Ciglarski bajer u Našičkom naselju.31. Osijek32. Sarvaš Ciglarski bajerBara unutar cestovne petlje na raskrižjuUl.sv.L.B.Mandića i Južne obilazniceNastavak tablice br. 314Prilaz vatrogasne cisterne asfaltnimkolnikom do rijeke Drave, a pristupvatrogasaca do vode mogućkamenim stubištem.Prilaz vatrogasne cisterne do rijekeDrave moguć asfaltnim kolnikomširine 35 m i dužine 30 m, a pristupdo vode moguć betonskimstubištem.Prilaz vatrogasne cisterne doDravskog nasipa moguć zemljanimputem dužine oko 70 m, koji sespaja sa asfaltnim kolnikomLugarskog puta II, a pristup dovode moguć je neuređenomobalom.Prilaz vatrogasne cisterne do vodemoguć preko betonskog platoa, apristup vatrogasaca do vodezemljanim pokosom. Pričuva vodenalazi se u ograđenom izaključanom prostoru.Prilaz vatrogasne cisterne do vodemoguć uređenim cestovnimkolnikom od kamenog tucanika, apristup do vode moguć je uređenimbetonskim površinama.Prilaz vatrogasne cisterne u blizinuvode moguć zemljanim putem dobetonskog platoa, a pristupvatrogasaca do vode moguć jezemljanim putem i obalnomkosinom koja za sada nije uređena.Pristup do pričuve vode je vrlootežan.Prilaz vatrogasne cisterne mogućasfaltnom cestovnom prometnicom(koja je u lošem stanju) naudaljenosti oko 50 m od vode, apristup vatrogasaca do vode mogućzemljanim putem i neuređenimobalnim pokosom.Prilaz vatrogasne cisterne na Južnojobilaznici asfaltnim kolnikom naudaljenost oko 30 m od vode, apristup vatrogasaca do vode mogućzemljanim putem i neuređenimobalnim pokosom.Prilaz vatrogasne cisterne mogućputem nasutim otpadom odopekarskih proizvoda od pečenegline, a pristup vatrogasaca do vodemoguć je neuređenom kosinomobale. Pričuva vode se nalazi uograđenom prostoru.205


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 314Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeneuređenim zemljanim putem33. Tenja Ciglarski bajermjestimično posutim otpadom odpečene opeke od gline i to samokada je put suh. U vrijeme bilokakvih oborinskih padalina prilazvatrogasne cisterne nije moguć.Pristup vatrogasaca do vode nijeuređen i moguć je zemljanimpokosom obale.Za gašenje požara u naselju Tvrđavica, mjesecu srpnju i kolovozu, u najgorem slučaju, mogla bi se koristiti pričuvavode iz otvorenih bazena na Rekreacijskom centru Copacabana gdje se u bazenima u ljetnim mjesecima nalazi oko2.650 m 3 vode. Vatrogasne cisterne i vatrogasci do bazena mogu prići uređenim betonskim površinama.U slučaju požara na Zelenom polju tijekom cijele godine mogla bi se iskoristiti pričuva vode iz zatvorenih bazena ukrugu pravnih osoba HEP-PROIZVODNJA d.o.o. TE-TO OSIJEK, M. Divalta 203 (200 m 3 vode) i KAROLINEd.o.o. Osijek, Vukovarska 209a (200 m 3 vode), a prilaz do bazena moguć je asfaltnim i betonskim površinama.Kao i kod rijeke Drave sva otvorena izvorišta vode u zimskim mjesecima pričinjavaju određenu poteškoću prijepočetka crpljenja vode radi zaleđenosti površine, a što donekle može usporiti vrijeme početka gašenja požara ukolikovatrogasne cisterne nisu napunjene vodom u spremištu (zbog nezagrijavanja spremišta i sl.).Zaleđeni sloj može biti debljine 10 i više centimetara pa je potrebno izgubiti možda i do nekoliko minuta zaprobijanje sloja leda i pravljenje otvora za crpljenje vode.A.13.2.7. GRAD VALPOVOTablica br. 315R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Rijeka Drava Naselje Nard2. Rijeka Karašica3. Rijeka VučicaGrad Vaplovo- most (OŠ M.P. Katančića)- most (centar – Dvorac)- most (Dom zdravlja)- most (Kombinat Valpovo d.d.)- most (Šumarija)Grad Vaplovo- most (cesta Valpovo-Ladimirevci)- most Metlinci206Crpljenje vode s obale jer prilazvozilima nije uređen.Crpljenje vode s mosta.Prilaz vozilima nije uređen.Crpljenje vode s mosta.Prilaz vozilima nije uređen.A.13.2.8. OPĆINA ANTUNOVACTablica br. 316R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.2.3.Južno od naseljaIvanovacJugoistočno od naseljaAntunovacJugozapadno od naseljaIvanovacKod čeličnog mosta preko Bobotskogkanala na DC 518 Osijek-Vinkovci kodnaselja DivošKod mosta preko Bobotskog kanala naLC 44110 od LC 44111 do Laslova,jugoistočno od naselja SelešKod mosta preko Bobotskog kanala nanerazvrstanoj cesti između Ivanovca(Korođ Grada) i Paulin Dvora,jugozapadno od Korođ GradaPrilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom D 518.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale kanala dužinedo 8,0 m s međuterasom dužine oko3,0 m ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom L44111.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale kanala dužinedo 8,0 m ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je popokosu obale kanala dužine do 7,0m ovisno o visini vodostaja.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.4.Zapadno od naseljaIvanovacKod Ribnjaka zidina na nerazvrstanojcesti između Ivanovca i Čepina,zapadno od ZidinaNastavak tablice br. 316Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je zemljanom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu ribnjaka.A.13.2.9. OPĆINA BILJETablica br. 317R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Stara Drava Južno od naselja Bilje Tvrda cesta, dužina crpljena 8-10 m2. Kozjački kanal Cesta Kozjak - Dvorac Tvrda cesta, dužina crpljena 8-10 m3. Vemeljski DunavacUstava Zlatna gredaUstava TikvešPrilaz vozilima4. Jezero Sakadaš Pristanište Parka prirode Kopački rit Asfaltirana cestaA.13.2.10. OPĆINA BIZOVACTablica br. 318R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Ciglarski bajeri Na jugozapadnoj strani bajera Neuređeni prilaz2. Ciglarski bajeriNa ugoistočnoj stani bajera uneposrednoj blizini bušotine za Neuređeni prilazcrpljenje nafte Biz 73. Ciglarski bajeri S južne strane bajera Neuređeni prilazA.13.2.11. OPĆINA ČEMINACTablica br. 319R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Novi ČeminacU Baranjskoj ulici na zapadnom dijelunaselja2. Novi Čeminac Kod kanala u Ulici Tina Ujevića3. Kozarac4. Kozarac5. KozaracKod mosta na kanalu Bojana uMeđimurskoj ulici (D7) u blizinispoja s Ul. Damira Furdija u sjevernomdijelu naselja.Kod mosta na kanalu Bojana nanerazvrstanoj makadam cesti koja spajanaselje Kozarac i Ž4042 na istočnomdijelu naselja.Na kraju ulice Novo naselje usjevernom dijelu naseljaPrilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je kolnikom odkamena tucanika u Baranjskoj ulici.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale kanala ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom, a zatim kolnikomod kamenog tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale kanala ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom uMeđimurskoj ulici. Pristupvatrogasaca do vode moguć jepo pokosu obale kanala ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je kolnikom odkamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po pokosu obale kanalaovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom u ulici Novonaselje.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po blagom pokosu obaleribnjaka.207


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.6.Sjeveroistočno odnaselja Mitrovac7. Grabovac i Mitrovac8. Grabovac9. Grabovac10. ČeminacKod mosta na kanalu Bojana na Ž4042između naselja Grabovac i KneževiVinogradi na istočnom dijelu područjaopćine Čeminac.Na Ž4042 Grabovac - KneževiVinogradi na potezu dužine oko 1.250m uz koju paralelno s istočne strane naudaljenosti oko 50 m protječe kanalBojana na predjelu Ritske njive naistočnom dijelu područja općine.Na cesti s kolnikom od kamenatucanika istočno od naselja Grabovacprema Malom Dunavu uz kanalBojana.Na asfaltnoj cesti uz jezero odnosnoribnjak u vlasništvu Zlatka PinjuhNa cesti s kolnikom od šljake uzKanal BNastavak tablice br. 319Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je cestom Ž4042 sasfaltnim kolnikom.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po pokosu obale kanalaovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila naudaljenost od oko 50 m od kanalamoguć je asfaltnom cestom Ž 4042.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po uređenom pokosu obalekanala ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalaBojana moguć je cestom skolnikom od kamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po pokosu ceste i zatimpo pokosu obale kanala ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do jezeramoguć je cestom s asfaltnimkolnikom i cestom pokraj jezera.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po blagom pokosu obale jezera(ribnjaka).Prilaz vatrogasnih vozila moguć jecestom s kolnikom od šljake.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale kanala ovisno ovisini vodostaja.A.13.2.12. OPĆINA ČEPINTablica br. 320R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Beketinci2. Čepin3. ČepinS južne strane od cestovne prometnicekroz naselje Beketinci do kopanogbunara na sjeveroistočnom dijelu ušumi TrešnjicaS južne strane iz Čepina Školskomulicom prema naselju Ritić do kanalaCrni fok čija trasa vodi sjeverno odnaselja ČepinS južne strane od naselja Čepin nanjegovom istočnom dijelu do kanalaCrni fokOd asfaltne ceste do šume Trešnjicavodi cestovna prometnica skolnikom od kamenog tucanika.Prilaz do kopanog bunara zavatrogasna vozila moguć je samozemljanim putem, koji ne možepreuzeti opterećenje vatrogasnecisterne s vodom i kod najmanjegvlaženja puta, a tijekom većegdijela dana put je vlažan radi rose.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jedo propusta iznad kanala asfaltnomcestovnom prometnicom.Prilaz do vode za vatrogasce nijeuređen po pokosu kanala.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jesamo zemljanim putem ako isti nijeraskvašen jer tada nije umogućnosti preuzeti opterećenjevatrogasne cisterne s vodom. Prilazza vatrogasce do vode nije uređenpo pokosu kanala.208


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.4. Čepin5. Čepin6. Čepin7. Čepinski Martinci8. Čepinski Martinci9. Čepinski MartinciSa zapadne strane od cestovneprometnice Čepin-Vladislavci do dvijeciglarske pozajmišne jame uneposrednoj blizini ciglane uVladislavcimaSa sjeverne strane do Bobotskog kanalau jugoistočnom dijelu općine nedalekopumpeSa sjeverne strane od ceste Osijek-Đakovo do kanala Korpaš čija trasavodi graničnim područjem ujugoistočnom dijelu općine ČepinSa sjeverne strane od cestovneprometnice u Ul.Stjepana Radića dojame u RastikuS južne strane od asfaltne prometnicekroz naselje do mosta na cesti premaBizovcu preko Poganovačko-kravičkogkanalaS južne strane na zapadnom dijelunaselja Poganovačko-Kravički kanalsvojom trasom vodi uz asfaltnuprometnicu Čepinski Martinci-Čokadinci209Nastavak tablice br. 320Od asfaltne ceste koja vodi od spoja scestom Osijek-Đakovo prema naseljuVladislavci do ciglarskih jama sastajaćom vodom uređen je prilazniput s kolnikom od šljake iz visokihpeći koji u slučaju raskvašenosti nijeu mogućnosti prihvatiti opterećenjevatrogasne cisterne s vodom.Kako se u ciglarskim jamama obavljašportski ribolov u zemlji pokosa jameurezano je stubište širine do 50 cm zaprilaz do vode što ne udovoljavauvjetima za pristup vatrogasaca dovode u slučaju raskvašenostizemljanog pokosa.Jame su od cestovne asfaltneprometnice udaljene oko 350 m, adubina do vode je oko 4,5 m tako daje dužina prilaza po strmom pokosuobale oko 6,5 m.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jesamo zemljanim putem kada je putsuh jer u slučaju vlaženja put nije umogućnosti preuzeti opterećenjevatrogasne cisterne sa vodom.Prilaz za vatrogasce do vode nijeuređen po pokosu kanala.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom s kolnikom od kamenogtucanika koja je u većem svomdijelu oštećena radi smrzavanja.Prilaz za vatrogasce do vode nijeuređen po pokosu kanala.Od asfaltne ceste do jame vodipoljski zemljani put dužine oko 300m koji u slučaju raskvašenosti nemože preuzeti opterećenjevatrogasne cisterne s vodom. Odzemljanog puta jama je udaljenaoko 18 m, a prilaz je moguć blagimneuređenim pokosom do vode.Razina površine vode u jami niža jeod zemljanog puta za oko 1,0 m.Cestovna prometnica ČepinskiMartinci-Bizovac ima kolnik odkamenog tucanika koji možepreuzeti opterećenje vatrogasnogvozila s vodom.Nema uređen prilaz do površinevode pokosom kanala koji je dubokoko 5,5 m, a dužina je pokosa oko 8m pri najnižem vodostaju u kanalu.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestom do ruba kanala ito u dužini od oko 350 m premanaselju Čokadinci.Nema uređen prilaz do površinevode za vatrogasce pokosom kanaladubine oko 5,5 m, a dužina pokosaje oko 8 m pri najnižem vodostaju ukanalu.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.10. Čepinski Martinci11. ČokadinciSa sjeverne strane od cestovneprometnice Čepin-Čepinski Martincido kopanog bunara i do iskopane jamepojilišta za životinjeS južne strane od asfaltne ceste kroznaselje i to na zapadnom dijelu naseljazemljani put vodi do Poganovačko-Kravičkog kanala čija trasa prolazisjeverno od naselja, a južnim rubomšume Ivanjske međeNastavak tablice br. 320Od asfaltne ceste do pojilišta zaživotinje vodi šumska cesta skolnikom od kamenog tucanika udužini od oko 2.100 m. Od šumskeceste do jame s vodom moguć jeprilaz zemljanim putom koji nijeuređen za vatrogasna vozila kao ipristup vatrogasaca do vode.Značajan problem u slučaju potrebekorištenja pričuve vode za gašenjepožara predstavlja i zaključanabrklja koja se nalazi na spojušumske ceste s asfaltnomprometnicom. Ključ od brklje nalazise kod pomoćnika revirnika zašume, Save Stankovića.Obzirom da opisana šumska cestavodi i do kopanog bunara koji senalazi na sjeveroistočnom dijelu ušumi Sijerkovina problem prilazavatrogasnih vozila do bunaraistovjetan je kao i za prilaz dopojilišta za životinje. Udaljenost odasfaltne prometnice do kopanogbunara iznosi oko 1 000 m.Prilaz do kanala moguć je zavatrogasne cisterne samo zemljanimputem koji u slučaju većeg vlaženjane može preuzeti opterećenjevatrogasne cisterne s vodom.Nema uređen prilaz za vatrogascedo površine vode pokosom kanaladubine oko 5,5 m, a dužina jepokosa oko 8 m pri najnižemvodostaju u kanalu.A.13.2.13. OPĆINA DARDATablica br. 321R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Darda2. DardaNa cesti u blizini konjičkog klubaBaranjaNa cesti uz jezero Đola odnosnomjesno kupalište od Ulice svetog IvanaKrstitelja na udaljenost od oko 5,0 mod vodePrilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom u neposrednojblizini kanala Mala Đola.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 3,0 m ovisno ovisini vodostaja u kanalu.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom.Na zamišljenoj crti ulaza u mjesnokupalište postavljena je brklja kojaje zaključana lokotom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po uređenom pokosu obale jezeraĐola (mjesnog kupališta) dužine do4 m ovisno o visini vodostaja ujezeru.210


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.3. Darda4. Darda5.6.7.8.9. Uglješ10.11.12.U blizini farme za uzgojgoveda HerefordaTopolik na južnom dijelupodručja općine Dardana predjelu Veliko polje.U blizini velike pumpeBezdan na južnom dijelupodručja općine DardaNa sjeverozapadnomdijelu općine Darda -Veliki BezdanUglješ, nasjeverozapadnom dijelunaseljaZapadno od naseljaUglješ nasjeverozapadnom dijeluopćine Darda.Zapadno od naseljaUglješ nasjeverozapadnom dijeluopćine Darda.Zapadno od naseljaUglješ nasjeverozapadnom dijeluopćine Darda.Na cesti uz jezero Đola odnosnomjesno kupalište od Ulice svetog IvanaKrstitelja na udaljenosti od oko 5,0 mod vodeNa kraju Ulice Lj. Gaja južno odhipodromaKod mosta preko kanala Barbara nacesti Darda-farma za uzgoj govedaHerefordaPokraj odteretnog kanala ispred velikepumpePokraj dvije Tatine bareKod mosta preko kanala UglješKod mosta preko kanala Vološkadolina na cesti Uglješ-Novi ČeminacKod mosta preko odvodnog kanala kojispaja kanale Barbara i UglješKod mosta preko kanala BarbaraKod mosta preko kanala Halasica211Nastavak tablice br. 321Prilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom.Na zamišljenoj crti ulaza u mjesnokupalište postavljena je brklja kojaje zaključana lokotom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala Mala Đola dužine do 3 movisno o visini vodostaja u kanalu.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jecestom s kolnikom od kamenatucanika do propusta iznad kanalaMala Đola.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala Mala Đola dužine do 4 movisno o visini vodostaja u kanalu.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je poneuređenom pokosu obale kanalaBarbara dužine do 3 m ovisno ovisini vodostaja u kanalu.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je popokosu obale kanala dužine do 3 movisno o visini vodostaja u kanalu.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jecestom s kolnikom od kamenatucanika sa sjeverne strane iznaselja Novi Čeminac.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale dužine 3,5 m.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jezemljanim putem do mosta nakanalu.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale kanala dužinedo 3 m.Prilaz vatrogasnih vozila moguć jeasfaltnom cestom L 4041. Pristupvatrogasaca do vode moguć je popokosu obale kanala dužine do 3 m.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je dosta oštećenom cestom skolnikom od kamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom uređenom pokosuobale kanala dužine do 4,0 m.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je dosta oštećenom cestom skolnikom od kamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom uređenom pokosuobale kanala dužine do 5 m.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je u suho doba godinepoljskim zemljanim putem. Pristupvatrogasaca do vode moguć je popokosu obale kanala.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.A.13.2.14. OPĆINA DONJA MOTIČINATablica br. 322R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Donja Motičina2. Donja Motičina3. Donja Motičina4. Donja MotičinaU blizini brdskog potoka Babina vodana kraju odvojka Ulice I.MažuranićaNa mostu preko potoka Babina voda uVinogradskoj uliciNa mostu preko brdskog potoka Babinavoda u Ulici Matije GupcaNa mostu preko brdskog potokaZmajevac u Ulici Matije Gupca te uzpotok u Ulici bana J.Jelačića212Prilaz vatrogasnih vozila naudaljenost od oko 8 m od potokamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo pokosu obale potoka dužine do 10m, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo pokosu obale potoka dužine do4,00 m, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo pokosu obale potoka dužine do 4m, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mosta uUlici Matije Gupca i u blizinu potokau Ulici bana J.Jelačića moguć jeasfaltnom cestom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je popokosu obale potoka dužine do 4 m,ovisno o visini vodostaja.A.13.2.15. OPĆINA DRAŽTablica br. 323R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Draž2. Draž3. Draž4. DražKod ustave Draž na obrambenomnasipu sjeveroistočno od naseljaDraž na ispustu vode izTopoljskog Dunavca uprodužetku Dunavske ulice.Na obrambenom nasipu kodTopoljskog Dunavca na potezudužine oko 250 m sjeveroistočnood naselja Draž, sjeverno odustave Draž u produžetkuDunavske ulice prema šumarskojkući Šarkanj.Kod armirano-betonskog mostapreko vodotoka Karašica uneposrednoj blizini benzinskepostaje u naselju Draž.Kod armirano-betonskog mostapreko odvodnog kanala Karašicana Ž4018 između naselja Draži Gajić, zapadno od naselja Draž.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom po kruni nasipado ustave na udaljenost od vode oko30,0 m.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo uređenom blagom pokosu nasipa uduljini do 25 m.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestom po kruni nasipa naudaljenost od vode oko 18 m.Pristup vatrogasaca do vode moguć jena nekoliko mjesta gdje nemaobraslog drveća i granja, po blagojkosini nasipa i obale TopoljskogDunavca u duljini do 15 m ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je asfaltnom cestom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je poblagoj i uređenoj kosini obalevodotoka Karašice u duljini do 20 movisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo uređenom i vrlo strmom pokosuobale kanala što bi pri sadašnjimuvjetima bilo znatno otežano kodniskog vodostaja, kada duljina dopovršine vode iznosi do 6 m. Raditoga je potrebno po pokosu obalekanala u blizini mosta izraditi stubišteod betona ili drugog tvrdogmaterijala.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.5.6. Gajić7. Gajić8. Gajić9.10.11.Sjeverozapadno odnaselja DražJužno od naseljaGajić (Gajić Planina)Jugozapadno odnaselja Gajić,(Gajić Planina)do naselja PodoljeSjeverozapadno odnaselja GajićSjeverno od Topoljskog Dunavcana području Nove livade.Kod armirano-betonskog mostapreko spojnog odvodnog kanalana Ž4018 Gajić-Draž istočnood naselja Gajić.Kod armirano-betonskog mostapreko odvodnog kanala Karašicana Ž4018 Gajić-Draž, istočno odnaselja Gajić.Kod čeličnog mosta prekoodvodnog kanala Karašica, južnood naselja Gajić na putu koji spajanaselje Gajić sa Ž4019Branjina-Draž.Kod armirano-betonskog mostapreko vodotoka Karašice u blizinikbr. 34 u Planinskoj ulici kodCaritasa, na putu koji spaja naseljeGajić sa Ž4019 Branjina-Draž.Sa sjeverne strane Ž4019Branjina-Draž na potezu dužineoko 3 400 m između naseljaPodolje i završetka Planinske uliceu naselju Draž.S istočne strane Ž4018 Gajić-Topolje pokraj TopoljskogDunavca kod kbr. 23 DražDunavac.Nastavak tablice br. 323Prilaz vatrogasne cisterne naudaljenost oko 17 m odTopoljskog Dunavca moguć jeasfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po blagom pokosu obale,odnosno po ledini kojom mještaniprilaze do čamaca.Prilaz vatrogasne cisterne domosta moguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po pokosu obale kanalau dužini do 3,5 m, ovisno o visinivodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne domosta moguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasca do vode mogućje po neuređenom strmom pokosuobale kanala na istočnoj stranikanala dužine do 4 m, a nazapadnoj strani kanala po pokosuobale kanala i pokosu obrambenognasipa dužine do 8 m, ovisno ovisini vodostaja zbog strminepokosa obale kanala potrebno jeizgraditi stubište od betona ilidrugog tvrdog materijala.Prilaz vatrogasne cisterne dokanala moguć je cestom skolnikom od kamena tucanika naudaljenost oko 4 m.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po pokosu obale do 2 m,ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne domosta moguć je cestom skolnikom od kamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po strmom pokosu obalevodotoka dužine do 8 m, ovisno ovisini vodostaja.Zbog strmine obale vodotokapotrebno je izgraditi stubište odbetona ili drugog tvrdog materijalaPrilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom na udaljenosti10 - 30 m od vodotokaKarašice dužine do 8 m, ovisno ovisini vodostaja. Zbog strminepristup je otežan.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom na udaljenostod oko 30 m od TopoljskogDunavca. Pristup vatrogasaca dovode moguć je po blagoj kosininasipa ceste i obale Dunavca.213


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije12.13.Sjeverozapadno odnaselja GajićSjeveroistočno odnaselja Topolje14. Batina (Zeleni otok)15. Batina (Zeleni otok)16. Batina (Zeleni otok)17. BatinaS istočne strane Ž4018 Gajić-Topolje nedaleko Bungalova napotezu ceste oko 250 m.Na predjelu Patava nedalekoLovačkog doma SOKO Topoljeuz Topoljski Dunavac.Na spojnoj cesti od Dunavske ulicedo Zelenog otoka južno od naseljaBatina.U ulici Zeleni otok u blizini rijekeDunav.U ulici Zeleni otok u bliziniuništenog restorana.U Dunavskoj ulici kod kbr. 18;31 i 3918. Batina Kod Trga slobode19. BatinaNa kraju Ulice sv. IvanaNepomuka uz vodotok Karašicu.214Prikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 323Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom na udaljenost10-30 m od Topoljskog Dunavca.Pristup vatrogasaca do vode moguć jena 4 mjesta po pokosu obale dužinedo 8 m, ovisno o visini vodostaja. Najednom mjestu izgrađeno je betonskostubište.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje cestom s kolnikom od kamenatucanika na udaljenost odTopoljskog Dunavca od 10 do25 m. Pristup vatrogasaca do vodemoguć je na tri mjesta po pokosuobale Topoljskog Dunavca dužinedo 8 m, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po pokosu nasipa cestedužine do 8 m ovisno o visinivodostaja Dunavca i rijeke Dunav.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje cestom s kolnikom od kamenatucanika, na udaljenost od rijekeDunav oko 40 m.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po travnatoj ledini i pokosu obalerijeke Dunav.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom na udaljenostoko 35 m od rijeke Dunav.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po betonskim površinama dužineoko 25, a zatim po betonskomstubištu na pokosu obale Dunavadužine do 8 m, ovisno o visinivodostaja Dunava.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom u Dunavskojulici.Pristup vatrogasaca do vodemoguć je betonskim stubištem popokosu obrambenog nasipa i obalerijeke dužine do 15 m ovisno ovisini vodostaja Dunava.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje cestom s kolnikom od kamenatucanika na udaljenost oko 30 mod rijeke Dunav.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po blagoj kosini obale Dunava.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje po oštećenoj asfaltnoj cesti naudaljenost od oko 20 m od Karašice.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo strmom pokosu obale vodotokadužine do 7 m ovisno o visinivodostaja.Zbog strmine obale vodotokapotrebno je izgraditi stubište odbetona ili drugog tvrdog materijala.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.20.21.22.23.Sjeveroistočno iistočno od naseljaDuboševicaJugoistočno odnaselja DuboševicaJugozapadno odnaselja DuboševicaJugozapadno odnaselja Duboševica24. Podolje25. Podolje26. PodoljeUz odvodni kanal PuškašNa armirano-betonskom mostupreko kanala Stara borzaNa mostu preko kanala Borza naŽ4018 D7 - TopoljeNa mostu preko kanala Remetinna D7 Kneževo - graničniprijelaz DuboševicaNa potezu Ž4019 Branjina -Draž uz vodotok Karašica u dužinioko 300 m zapadno od naseljaPodolje.Na armirano-betonskom mostupreko vodotoka Karašice, sjevernood središnjeg dijela naseljaPodolje.Na armirano-betonskom mostupreko obradivog kanala, sjevernood središnjeg dijela naseljaPodolje.Nastavak tablice br. 323Prilaz vatrogasne cisterne mogućje uz kanal cestom s kolnikom odkamena tucanika na potezu dužineoko 7.000 m. Pristup vatrogasacado vode moguć je po pokosu obalekanala dužine do 4 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 6m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala i nasipa dužine do 11 m,ovisno o visini vodostaja.U kanalu ima vode za gašenjevećim dijelom godine.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosuobale kanala dužine do 6 m,ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom, koja jeizgrađena paralelno s koritomvodotoka na udaljenosti od 10 do25 m.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom pokosu obalevodotoka dužine do 4 m, ovisnoo visini vodostaja.Zbog strmine pristup je otežan.Prilaz vatrogasne cisterne domosta moguć je cestom skolnikom od kamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom pokosu obalevodotoka dužine do 5 m, ovisno ovisini vodostaja.Zbog strmine obale vodotokapotrebno je izgraditi stubišteod betona ili drugog tvrdogmaterijala.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je cestom s kolnikom odkamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom pokosu obale kanaladužine do 4 m, ovisno o visinivodostaja.Zbog strmine pristup je otežan.215


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije27. Podolje Uz vodotok Karašicu kod kbr. 128. Podolje29.30.Sjeveroistočno odnaselja PodoljeSjeveroistočno odnaselja PodoljeUz vodotok Karašicu na istočnomdijelu naselja na potezu cestedužine 50 m.Na mostu preko vodotokaKarašice na predjelu Selište naputu prema salašu.Na mostu preko odvodnog kanalana predjelu Selište na putuprema salašu.Prikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 323Prilaz vatrogasne cisterne dovodotoka moguć je cestom skolnikom od kamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom pokosu obalevodotoka dužine do 5 m, ovisnoo visini vodostaja.Zbog strmine pristup je otežan.Prilaz vatrogasne cisterne mogućje asfaltnom cestom koja jeizgrađena paralelno s koritomvodotoka na udaljenosti od oko 30m. Pristup vatrogasaca do vodemoguć je po strmom pokosu obalevodotoka dužine do 5 m, ovisno ovisini vodostaja.Zbog strmine pristup je otežan.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je cestom od kamenatucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom pokosu obalevodotoka dužine do 5 m ovisno ovisini vodostaja.Zbog strmine pristup je otežan.Prilaz vatrogasne cisterne do mostamoguć je cestom s kolnikom odkamena tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po strmom pokosu obalekanala dužine do 4 m, ovisno ovisini vodostaja.Zbog strmine pristup je otežan.A.13.2.16. OPĆINA DRENJETablica br. 324R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Akumulacija Borovik Brana BorovikPrilaz vatrogasnih vozila do braneasfalnom cestom.Pristup vozilima do brane 4-6 m.A.13.2.17. OPĆINA ĐURĐENOVACTablica br. 325R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.2.3.Sjeverozapadno odnaselja BokšićJugozapadno od naseljaBeljevina na područjuopćine Feričanci uneposrednoj blizinigranice područja općineĐurđenovacSjeverozapadno odnaselja BeljevinaNa mostu preko kanala Marjanac ŽC4064 Bokšić-Zokov Gaj, na zapadnojgranici područja općine.Na mostu preko kanala Marjanac naŽC 4065.Na mostu preko kanala Jazvanac na ŽC4058 Bokšić-Bokšić Lug na zapadnomdijelu područja općine.216Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogascima do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 4.5 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogascima do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 4.5 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogascima do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 4.5 m, ovisno ovisini vodostaja.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.4.5.6.7.8.9.Jugozapadno od naseljaBokšić LugSjeverozapadno odnaselja BokšićJugoistočno od naseljaBokšić LugSjeverozapadno odnaselja Lipine sa zapadnestrane DC 53 DonjiMiholjac-Našice (ublizini lugarnice Prkos)Sjeverozapadno odnaselja Lipine sa zapadnestrane DC 53 DonjiMiholjac-Našice(sjeverno od lugarnicePrkos)Sjeverno od naseljaLipine na razmeđi spodručjem općineMagadenovac na DC 53Donji Miholjac-Našice10. Istočno od naselja Lipine11.12.Bokšić Lug, Ulica braćeRadićaBokšić Lug, PrimorskaulicaNa mostu preko kanala Lukavac na ŽC4058 Bokšić-Bokšić Lug nasjeverozapadnom dijelu područjaopćine.Na mostu preko kanala Zdenačka rijekanedaleko naselja Zokov Gaj napodručju općine Zdenci, a naudaljenosti oko 100 m od granicepodručja općine ĐurenovacNa mostu preko kanala Iskrica u šumiĐurđenica.Na mostu preko kanala Bukvik u šumiKovačica.Na mostu preko kanala Bukvik u šumiPritišnica u blizini rijeke Vučice.Na mostu preko rijeke Vučice na DC53.Na udaljenosti od Našičke rijeke cca 30m.Kod mosta preko kanala Lukavac.Kod mosta preko kanala Lukavac.Nastavak tablice br. 325Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogascima do vodemoguć je po neuređenom pokosuobale kanala dužine do 4.5 m,ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanal dužine do 4.5 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 4 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 6 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 6 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obale inasipa rijeke Vučice dužine do 10m, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je cestom s kolnikom odkamena tucanika i zemljanim putemdužine oko 300 m.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 3 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je cestom s kolnikom odkamena tucanika. Pristupvatrogasaca do vode moguć je poneuređenom pokosu obale kanaladužine do 2.5 m, ovisno o visinivodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je cestom s kolnikom odkamena tucanika. Pristupvatrogasaca do vode moguć je poneuređenom pokosu obale kanaladužine do 2.5 m, ovisno o visinivodostaja.217


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije13.Klokočevci, Ulica braćeRadića14. Šaptinovci15.16.Zapadno od naseljaŠaptinovciSjeveroistočno od naseljaBokšić Lug, na područjuopćine Magadenovac sistočne strane ŽC 4058.17. Pribiševci18. Teodorovac19.Zapadno od naseljaTeodorovacNa mostu preko Pribiševačke rijeke naŽC 4066.Na mostu preko kanala Iskrice na ŽC4066.Na mostu preko kanala Crnac na ŽC4066.Na potezu ŽC 4058 uz kanal Crnac.Na mostu preko Pribiševačke rijeke naŽC 4075.Na mostu preko kanala Crna voda naLC 44039.Na LC 44039 uz kanal Bukvik.20. Sušine Na mostu preko kanala Bukvik.21.Sjeveroistočno od naseljaKrčevina22. BeljevinaNa mostu preko kanala Teodorovac.Na mostu preko kanala Iskrica na ŽC4073.218Prikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 325Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je poneuređenom pokosu obale kanaladužine do 4 m, ovisno o visinivodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu kanaladužine do 4 m, ovisno o visinivodostaja.Prilaz vatrogasnih, vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je poneuređenom pokosu obale kanaladužine do 2 m, ovisno o visinivodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 5 m ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih, vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 2.5 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je cestom od kamenatucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 2 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je cestom od kamenatucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 2 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo neuređenom pokosu obale kanaladužine do 6 m, ovisno o visinivodostajaPrilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo neuređenom pokosu obale kanaladužine do 6 m, ovisno o visinivodostajaPrilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode moguć jepo neuređenom pokosu obale kanaladužine do 6 m, ovisno o visinivodostaja


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.23. Beljevina24.25.26.27.28.Našičko Novo Selo,Željeznička ul. kod kbr.15Našičko Novo Selo, Ul.braće RadićaJugozapadno od naseljaNašičko Novo Selo, napodručju općineFeričanciĐurđenovac, ispredkruga DIK ĐurđenovacIstočni dio područjaopćine istočno od naseljaLilaNa mostu preko kanala Iskrica na cestiBeljevina-Krčevina.Na mostu preko kanala Bukvik.Na mostu preko kanala Bukvik na ŽC4076.Na ribnjaku Švajcerija.Na mostu preko kanala Bukvik na ŽC4075.Na mostu preko Našičke rijeke uneposrednoj blizini ribnjaka na LC44043.Nastavak tablice br. 325Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 6 m, ovisno ovisini vodostajaPrilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 5.5 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu obalekanala dužine do 5.5 m, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila naudaljenost od ribnjaka cca 20 mmoguć je cestom s kolnikom odkamena tucanika. Pristupvatrogasaca do vode moguć je popokosu obale ribnjaka dužine do 2m, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu uređene kameneobaloutvrde bez stepenica u dužinido 4 m ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom pokosu kanaladužine do 2 m, ovisno o visinivodostaja.A.13.2.18. OPĆINA ERDUTTablica br. 326R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Bijelo Brdo Ul. Ljudevita GajaPrilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom prometnicom, a pristupvatrogascima do vode moguć je poneuređenoj kosini dužine do 120 movisno o visini vodostaja i po pokosuobale rukavca rijeke Drave2. Bijelo Brdo Ul. Bartola KašićaPrilaz vatrogasne cisterne moguć jeprometnicom s kolnikom od kamenatucanika na udaljenost oko 50 m dovode, a pristup vatrogascima mogućje po neuređenoj blagoj kosini.3.Sjeveroistočno od naseljaBijelo BrdoOd DC 213 između vikend kuća premarukavcu rijeke Drave (Stara Drava)219Prilaz vatrogasne cisterne do vodemoguć je samo u suho doba godine,jer je put zemljani, pa u slučajuraskvašenosti, zbog nagiba iklizavosti kao i zbog težineautocisterne prilaz vatrogasne cisternenije moguć. Pristup vatrogascima dovode moguć je po blagom pokosuobale dužine do 50 m ovisno o visinivodostaja u rukavcu.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.4. Aljmaš Na produžetku Vrške ulice5. Aljmaš Kod nogometnog igrališta6. DaljU Ulici Josipa Kemenjija Joce napotezu dužine 885 m.7. Dalj U Ulici Jovice Matina8. DaljU Zagrebačkoj ulici na udaljenost oko6 m od obale rijeke DunavNastavak tablice br. 326Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom s kolnikom od kamenatucanika na udaljenost 20- 50 m odvode, ovisno o visini vodostajarijeke Dunav. Prilaz vatrogasaca dovode moguć je po blagoj kosiniokolnog terena.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jepo zemljanom putu na udaljenosti 5m od rijeke Dunav. Prilazvatrogasaca do vode moguć je poobalnom pokosu betonskimstepenicama dužine do 4 m, ovisnoo visini vodostaja rijeke Dunav.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom prometnicom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje na nekoliko mjesta izrađenimstepenicama po vrlo strmom pokosuobale rijeke Dunav dužine do 8 movisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom prometnicom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po neuređenom vrlo strmompokosu obale rijeke Dunav dužinedo 10 m ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom prometnicom. Pristupvatrogasaca do vode moguć je poneuređenom vrlo strmom pokosuobale rijeke Dunav dužine do 8 movisno o visini vodostaja.A.13.2.19. OPĆINA ERNESTINOVOTablica br. 327R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.Zapadno od naseljaErnestinovoKod crpne postaje Paulin Dvor naŽ4109 između naselja Ernestinovo iPaulin DvorPrilaz vatrogasnih vozila s južnestrane crpne postaje u blizini bazenaza crpljenje vode na udaljenost oko3 m moguć je asfaltnom cestom ilisa sjeverne strane crpne postaje naudaljenost oko 10 m od prokopa,odnosno, odteretnog kanala udvorištu crpne postaje prilaz jemoguć betonskim površinama.Pristup vatrogasaca do vode najužnoj strani crpne postaje kodbazena za crpljenje vode moguć jesamo po strmom pokosu obaleobloženom betonskim blokovimadužine do 5 m ovisno o visinivodostaja, a prilaz je udaljen odceste oko 10 m. Na sjevernoj stranicrpne postaje pristup vatrogasacado vode moguć je po pokosu obalekanala.220


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.2.3.4.5.Sjeverno od naseljaErnestinovoSjeverno od naseljaErnestinovoJugozapadno od naseljaErnestinovoJugozapadno od naseljaLaslovo6. Laslovo7. LaslovoKod mosta preko Bobotskog kanala naD518, između naselja Ernestinovo iDivošSjeverno od naselja Ernstinovo nakraju Ulice kardinala Alojzija StepincaKod mosta preko rijeke Vuke naŽ4130, između naselja Ernestinovo iPetrova SlatinaKod mosta preko rijeke Vuke na D518u blizini naselja AdaJužno od naselja Laslovo na krajuŠkolske uliceJužno od naselja Laslovo na krajuVinogradske uliceNastavak tablice br. 327Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom D518.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale rijeke Vuke poobraslom neuređenom prilaznomdijelu okolnog terena i pokosuobale Bobotskog kanala, ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila doBobotskog kanala moguć jeasfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale Bobotskogkanala, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom Ž4130.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale rijeke Vuke poobraslom neuređenom prilaznomdijelu okolnog terena i pokosuobale rijeke Vuke, ovisno o visinivodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je asfaltnom cestom D518.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po blagom pokosu okolnogterena, a potom po pokosu obalerijeke Vuke, ovisno o visinivodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila dodrvenog mosta preko prokopaLaslovo moguć je asfaltnomcestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po blagom pokosu obale prokopaLaslovo, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila doprokopa Laslovo moguć je cestomod kamenog tucanika.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po blagom pokosu obale prokopaLaslovo, ovisno o visini vodostaja.A.13.2.20. OPĆINA FERIČANCITablica br. 328R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Feričanci2. FeričanciU Mirogojskoj ulici kod kbr. 20 nabetonskom mostu iznad potokaGrnjašnicaU ulici Brkićev Arman kod kbr. 1 nabetonskom mostu iznad potokaGrnjašnica221Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom.Pristup za vatrogasce do vode popokosu potoka je otežan jer nijeuređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom.Pristup za vatrogasce do vode popokosu potoka je otežan jer nijeuređen. Sličan slučaj je i sotvorenim izvorom Prudnjak koji senalazi na udaljenosti oko 50 m odceste, a do izvora je moguće doćizemljanim putem.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije3. Feričanci4. Feričanci5. Feričanci6. FeričanciU Kolodvorskoj ulici na mostu iznadpotoka IskricaU ulici Petrovac na mostu iznad potokaIskricaSjeverno od naselja Feričanci na mostuiznad potoka Marjanac u neposrednojblizini farme tovne junadi OsilovacSjeverno od naselja Feričanci kodribnjaka Osilovac7. Gazije U Ulici Vladimira Nazora8. Valenovac9. Vučjak FeričanačkiNa cesti Valenovac-Gazije kod izvorapotoka LovnikIstočno od naselja Vučjak Feričanačkikod ribnjaka ŠvajcarijaPrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 328Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom.Pristup za vatrogasce do vode popokosu potoka je otežan jer nijeuređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom.Pristup za vatrogasce do vode popokosu potoka je otežan jer nijeuređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom.Pristup za vatrogasce do vode popokosu potoka je otežan jer nijeuređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom od kamenog tucanika naudaljenosti oko 15 m od ribnjaka.Pristup vatrogasaca do vode mogućje neuređenim pokosom ribnjaka.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom od kamenog tucanika dopotoka Babina voda. Pristupvatrogasaca do vode moguć jeneuređenim pokosom potoka.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom od kamenog tucanika dootvorenog izvora potoka Lovnik.Pristup vatrogasaca do vode mogućje neuređenim pokosom ceste udužini oko 4 m.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom od kamenog tucanika uneposrednu blizinu ribnjaka. Pristupvatrogasaca do vode moguć jeneuređenim pokosom ribnjaka.A.13.2.21. OPĆINA GORJANIUnutar područja Općine Gorjani ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljne izdašnosti zagašenje požara.A.13.2.22. OPĆINA JAGODNJAKTablica br. 329R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Gložđe2. JagodnjakIzmeđu Jagodnjaka 100 m južno dožupanijske ceste 4041150 m sjeveroistočno od kraja uliceV.Gaćeše222Prilaz vatrogasne cisterne mogućzemljanim putom (cca 100 odasfaltnog kolnika).Prilaz vatrogasne cisterne mogućzemljanim putom (cca 150 m odasfaltnog kolnika).A.13.2.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADITablica br. 330R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.Jugozapadno od naseljaJasenovacKod mosta na kanalu Bojana na ŽC4042 između naselja Grabovac iKneževi Vinogradi na jugozapadnomdijelu područja općine KneževiVinogradi.Prilaz vatrogasnih vozila do mostamoguć je cestom Ž 4042 s asfaltnimkolnikom. Pristup vatrogasaca dovode moguć je po pokosu obalekanala dužine do 5 m ovisno ovisini vodostaja.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.2.3.4.Jugozapadno od naseljaJasenovacSjeverno od naseljaMirkovac, a jugoistočnood naselja SuzaIstočno od naseljaJasenovac, ajugozapadno od naseljaMirkovacNa ŽC 4042 Grabovac-KneževiVinogradi na potezu dužine oko 1.250m uz koju sa istočne strane naudaljenosti oko 50 m protječe kanalBojana na predjelu Ritske njive najugozapadnom dijelu područja općineKneževi Vinogradi.Na LC 44011 Suza-Mirkovac ima 3mosta preko odvodnih kanalaNa LC 44034 od spoja sa LC 44011 donaselja Jasenovac ima 2 mosta prekoodvodnih kanala, kao i uz cestu nadionici dužine oko 500 m, u blizininaselja Jasenovac, uz koju sa južnestrane protječe odvodni kanal.Nastavak tablice br. 330Prilaz vatrogasnih vozila naudaljenost oko 50 m od kanalamoguć je cestom Ž 4042 s asfaltnimkolnikom. Pristup vatrogasaca dovode moguć je po uređenom pokosuobale kanala dužine do 6 m ovisnoo visini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila domostova moguć je asfaltnomcestom. Pristup vatrogasaca dovode moguć je po pokosu obalekanala dužine do 3.5 m ovisno ovisini vodostaja.Prilaz vatrogasnih vozila domostova kao i uz odvodni kanalmoguć je asfaltnom cestom.Pristup vatrogasaca do vode mogućje po pokosu obale kanala dužinedo 2.5 m ovisno o visini vodostaja.Napomena:U ovoj tablici opisana su samo ona mjesta na kojima je moguć prilaz vatrogasnih cisterni za punjenje vodom, a dokojih je obrađivač ove Procjene mogao doći tijekom obilaska terena. S obzirom na činjenicu da na području općineKneževi Vinogradi ima mreža odvodnih kanala s pričuvom vode za gašenje požara do kojih je prilaz moguć poljskimzemljanim putevima u sušnom razdoblju, kao i na činjenicu da se veliki broj odvodnih kanala i bara s dovoljnompričuvom vode za gašenje nalazi na šumskom zemljištu kroz koje je zabranjen prolaz te na činjenicu da se do rijekeDunav dolazi jedino cestama i putevima kroz šumu, u ovoj tablici nisu opisana sva mjesta na kojima je moguć prilazdo prirodnih pričuva vode za gašenje požara, a kojih ima na području općine Kneževi Vinogradi veliki broj.Sličan je slučaj i s prirodnim pričuvama vode istočno od rijeke Dunav do kojih je dolazak moguć samo prekoteritorija susjedne Republike Srbije.A.13.2.24. OPĆINA KOŠKATablica br. 331R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Potok Lapovac Prilaz potoku Nema uređenih prilaza2. Potok Breznica Prilaz potoku Nema uređenih prilaza3. Potok Gornja Jasenovica Prilaz potoku Nema uređenih prilazaA.13.2.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠTablica br. 332R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Akumulacija Borovik Brana BorovikOko Akumulacije postoji makadamcesta na udaljenosti 20-60 m.A.13.2.26. OPĆINA MAGADENOVACTablica br. 333R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.2. LacićiIzmeđu naseljaBeničanci i MalinovacNa cesti D53 na mostu preko kanalaStara VučicaNa cesti L44019 na zapadnoj straninaselja Lacići, na mostu preko kanalaCarigradDržavna cesta 53 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosuobale kanala dužine do 4 m, ovisnoo visini vodostajaLokalna cesta 44019 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosukanala223


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.3.4.5.6.7.Jugozapadno od naseljaMalinovacJugoistočno od naseljaLacićiJugoistočno od naseljaLacićiIzmeđu naselja Lacići iKoška, na razmeđiopćina Magadenovac iKoškaIzmeđu naselja Lacići iŠljivoševci, kod stareciglaneNa cesti D53 na mostu preko rijekeVučiceNa cesti Ž 4031 na mostu preko kanalaCarigradNa cesti Ž4031 na mostu preko kanalaStara VučicaNa cesti Ž4031 na mostu preko rijekeVučiceNa cesti Ž4031Nastavak tablice br. 333Državna cesta 53 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosunasipa i obale kanala dužine do 10m, ovisno o visini vodostajaŽupanijska cesta 4031 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosukanalaŽupanijska cesta 4031 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosukanala dužine do 3,5 m, ovisno ovisini vodostajaŽupanijska cesta 4031 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosurijeke Vučice, dužine 8-10 m,ovisno o visini vodostajaŽupanijska cesta 4031 s asfaltnimkolnikom prolazi u neposrednojblizini ciglarske pozajmišne jame;pristup za vatrogasce moguć je poneuređenoj ledini, a udaljenost jameod ceste je oko 20 mA.13.2.27. OPĆINA MARIJANCITablica br. 334R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Črnkovci2.Na južnoj granici općinena predjelu Štefkovica3. BočkinciNa DC br. 34 na mostu preko rijekeKarašiceNa šumskoj cesti na mostu preko rijekeVučiceNa betonskom mostu preko rijekeKarašiceDržavna cesta broj 34 s asfaltnimkolnikom, a pristup za vatrogascedo vode moguć je po neuređenompokosu obale dužine do 10 m,ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne moguć ješumskom asfaltnom cestom, apristup za vatrogasce moguć je poneuređenom pokosu obalevodotoka.Cesta s kolnikom od kamenogtucanika do naselja Bočkinci odnaselja Podgajci Podravski i s južnestrane od asfaltne ceste Črnkovci-Čamagajevci; ceste u naseljuBočkinci su asfaltne, kao i cestaBočkinci-Črnkovci; pristupvatrogasaca do vode moguć je popokosu rijeke Karašice u dužini do8 m, ovisno o visini vodostaja.A.13.2.28. OPĆINA PETLOVACTablica br. 335R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Jugozapadni dio općine Prilaz do rijeke Drave Prilaz asfaltom cestom.2. Baranjsko Petrovo Selo Na kraju ulice Daljok Prteni put nasut tvrdim materijalom.3. Petlovac Prilaz do jezera Ciglana Nije uređen prilaz.4. Novo Nevesinje Prilaz do kanala Toplice Nije uređen prilaz.224


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.A.13.2.29. OPĆINA PETRIJEVCITablica br. 336R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.2.Sjeverno od naseljaJosipovac, vikend naseljeKarašicaSjeverno od naseljaJosipovac, vikend naseljeNehajPrilaz prema rijeci DravaPrilaz prema rijeci Drava225Prilaz asfaltiranom cestom, cestomod tucanika i prilaz rijecipotravnatom terenuPrilaz asfaltiranom cestom i cestomod tucanika3. PetrijevciUz staro korito rijeke Vučice uVjetrovitoj uliciPrilaz cestom od tucanika4. Petrijevci Uz vodotok Vučicu sjeverno od groblja Prilaz cestom od tucanika5.6.7.8.9.Zapadno od naseljaPetrijevciSjeveroistočno od naseljaPetrijevciIzmeđu naselja Petrijevcii ŠagZapadno od naseljaPetrijevciJugoistočna granicaopćineKod betonskog mosta preko vodotokaVučice u neposrednoj bliziniugostiteljskog objekta Jelengrad.Uz vodotok Vučice i kod drvenogmostaUz jezero športsko rekreacijskog centraEMAUSBara - staro korito vodotoka Vučica tenovi ribnjak.Prilaz Poganovačko – KravićkomkanaluPrilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestom Petrijevci-Valpovo (DC 34), na udaljenost odvode oko 18 m. Pristupvatrogascima do vode moguć jeneuređenim pokosom obalePrilaz cestom od tucanikaPrilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestom te prekoparkirališta za automobile naudaljenost od vode 4-10 m. Pristupvatrogascima do vode moguć je poneuređenom pokosu obale jezera.Prilaz vatrogasnim vozilimaomogucen je asfaltiranomcestom u zapadnom dijelu naseljaPetrijevci.Prilaz omogućen dijelom po cestiod tucanika, a dijelom po poljskomputuA.13.2.30. OPĆINA PODGORAČTablica br. 337R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Rijeka Vuka Most - naselje Razbojište S mostaA.13.2.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINATablica br. 338R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Rijeka Drava Prilaz rijeci DravaMakadamski put cestom do rijekeDrave u centru PodravskeMoslavine.2. Rijeka Karašica Prilaz rijeci Karašica Zemljani put3. Orešnjačka bara Prilaz Orešnjačkoj bari Zemljani put do Orešnjačke bareA.13.2.32. OPĆINA POPOVACTablica br. 339R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Južni dio općine Prilaz potoku Karašica Prilaz omogućen asfaltnom cestom.Prilaz je omogućen asfaltiranom2.Zapadni dio općine uzcestom do Farme Hatvan zapadnoPrilaz odvodnom kanalu Hatvandržavnu granicuod državne ceste D7 ( BeliManastir- Udvar R. Mađarska).3. BranjinaPrilaz odvodnom kanalu Borza izjužnog dijela naseljaPrilaz omogućen prtenimputevima kroz poljoprivrednepovršine


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.A.13.2.33. OPĆINA PUNITOVCITablica br. 340R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Punitovci RibnjakPrilaz omogućen pristupnimputevima2. Josipovac Punitovački RibnjakPrilaz omogućen pristupnimputevimaA.13.2.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKAUnutar područja Općine Satnica Đakovačka ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljneizdašnosti za gašenje požara.A.13.2.35. OPĆINA SEMELJCITablica br. 341R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Kešinci Prilaz do ribnjaka Otežan prilaz2. Koritna Prilaz do ribnjaka Otežan prilaz3. Mrzović Prilaz do ribnjaka Otežan prilaz4. Semeljci Prilaz do ribnjaka Otežan prilaz5. Vrbica Prilaz do ribnjaka Otežan prilazA.13.2.36. OPĆINA STRIZIVOJNAUnutar područja Općine Strizivojna ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljne izdašnostiza gašenje požara.A.13.2.37. OPĆINA ŠODOLOVCITablica br. 342R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Koprivna Prilaz do ribnjakaAsflatni kolnik, nije još upotpunosti razminiran.2.Na krajnjem sjeveruPrilaz omogućen pristupnimPrilaz do Bobotskog kanalaopćineputevima3. Koprivna Prilaz do kanala UdovacAsflatni kolnik, nije još upotpunosti razminiran.4. Ada Na mostu preko rijeke VukePrilaz vatrogasnih vozila do kanalamoguć asfaltnim kolnikom.A.13.2.38. OPĆINA TRNAVATablica br. 343R.BR. PODRUČJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Kanal Svržnica Prilaz do kanala Svržnica Nije uređen prilaz.2. Potok Breznica Prilaz do potoka Breznica Nije uređen prilaz.A.13.2.39. OPĆINA VILJEVOTablica br. 344R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1.Između naselja DonjiMiholjac i Viljevo2. Istočno od naselja BlanjeNa DC br. 34 na mostu iznad kanalaKarašica-DravaNa lokalnoj cesti br. 44012 od ŽC 4031- Ivanova, na mostu preko kanalaKarašica-Drava u nesporednoj blizinirijeke Karašice226Državna cesta br. 34 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosukanala dužine do 3 m, ovisno ovodostaju.Lokalna cesta br. 44012 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, a pristupza vatrogasce do vode moguć je poneuređenom pokosu obale kanala irijeke Karašice u dužini 10-12 m,ovisno o visini vodostaja.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije3. Blanje4. KapelnaNa LC br. 44012 u naselju Blanje uneposrednoj blizini jezera BlanjeNa LC br. 44012 u blizini naseljaKapelna na mostu preko rijekeKarašice5. Na predjelu šume Lipik Kod lugarnice na Boljari6.Na sjevernom dijelušume KapelaKod lugarnice TitorićPrikaz postojećeg stanja A.13.Nastavak tablice br. 344Lokalna cesta br. 44012 s asfaltnimkolnikom vodi na udaljenosti oko15 m od jezera Blanje, a pristup zavatrogasce do vode moguć je popokosu obale jezera.Lokalna cesta br. 44012 s asfaltnimkolnikom vodi preko mosta, apristup za vatrogasce do vodemoguć je po neuređenom pokosuobale rijeke Karašice u dužini do 8m, ovisno o visini vodostaja.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom s kolnikom od kamenatucanika do kopanog bunara.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jecestom s kolnikom od kamenatucanika do kopanog bunara.A.13.2.40. OPĆINA VIŠKOVCIUnutar područja Općine Viškovci ne postoje veća prirodna izvorišta vode dovoljne izdašnosti zagašenje požara.A.13.2.41. OPĆINA VLADISLAVCITablica br. 345R.BR. NASELJE LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Vladislavci Iza pogona Opeke d.d.Moguć prilaz vatrogasne cisterne,ali nema tvrdu pristupnu cestu.A.13.2.42. OPĆINA VUKATablica br. 346R.BR. NASELJE ILI PREDJEL LOKACIJA PRILAZA UREĐENOST PRILAZA1. Hrastovac2.3.4.5. Vuka6. VukaHrastovac(područje Teočnjak)Hrastovac(područje Moršonj)Vuka(područje Bijele Klade)Na lokalnoj cesti broj L44107 Vuka-Hrastovac-Vladislavci na udaljenostioko 220 m zapadno od naseljaHrastovac.Na lokalnoj cesti broj L44107 Vuka-Hrastovac-Vladislavci kod mosta prekorijeke Vuke.Na zemljanom putu koji vodi paralelnos koritom rijeke Vuke u dužini oko 200m, jugoistočno od naselja Hrastovac upoljskom dijelu Moršonj nedalekoželjezničke pruge Osijek-Vrpolje.Na državnoj cesti D-7Beli Manastir-Osijek-Slavonski Šamacu blizini Bijele Klade na sjevernomdijelu područja općine.Na državnoj cesti D-7Beli Manastir-Osijek-Slavonski Šamacu naselju Vuka kod mosta preko rijekeVuke.Na cesti od naselja Vuka do MalogRastovca, kod mosta preko rijeke Vukeu blizini naselja Vuka na istočnoj straniod naseljaPrilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicomu blizinu rijeke Vuke koja je odceste udaljena oko 10 m, pristupneuređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom,pristup otežan.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jezemljanim poljskim putem samokada je put suh, poljski je putudaljen oko 15 m od rijeke Vuke,pristup neuređen.Prilaz vatrogasne cisterne naudaljenosti oko 20,0 m od rijekeVuke moguć je asfaltnomcestovnom prometnicom, pristupotežan jer nije uređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom,pristup otežan jer nije uređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom,pristup otežan jer nije uređen.227


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.13.7. Polje8. Rastovac9. Mali RastovacNa županijskoj cesti Beketinci-Punitovci na mostu preko rijeke Vuke,u blizini mjesta Polje na zapadnomdijelu područja općine, a sjeverno odšume Saonički lug.Na lokalnoj cesti Vuka-Punitovci namostu preko rijeke Vuke u mjestuRastik na području općine Čepin.Juzno od mjesta Mali Rastovac namostu preko rijeke VukeNastavak tablice br. 346Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom,pristup otežan jer nije uređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom,pristup otežan jer nije uređen.Prilaz vatrogasne cisterne moguć jeasfaltnom cestovnom prometnicom,pristup otežan jer nije uređen.A.13.3. Mogućnost punjenja zrakoplova za gašenje požara na području Osječko-baranjskežupanijeZa gašenje velikih požara na području Osječko-baranjske županije mogu se koristiti zrakoplovi zagašenje požara i helikopteri.Zrakoplovi za gašenje požara su:- Canadiar CL-415 (spremnik vode 6.137 litara s rezervoarom pjenila; maksimalni dolet2.427 km; punjenje tankova vodom 12 sekundi; maksimalno vrijeme na gašenju požara4 sata; potrebna dugačka ravna neuzburkana površina, duboka, bez prometa po vodenojpovršini)- Air-tractor AT 802-F (spremnik vode 3.000 litara; može slijetati samo u zračne luke radipunjenja spremnika vodom; vrijeme punjenja vodom 80 sekundi)- Air-tractor AT 802-A (spremnik vode 3.000 litara; može slijetati na vodu i u zračne lukeradi punjenja spremnika vodom; vrijeme punjenja vodom 80 sekundi)Helikopteri za gašenje požara su:- Mi-8 MTV-1 (protupožarni uređaj nosivosti 2200 l vode; maksimalni dolet 465 km;punjenje spremnika iznad vodotokova)- Mi-171 Sh (protupožarni uređaj nosivosti 2200 l vode; maksimalni dolet 580/1065 km;punjenje spremnika iznad vodotokova)Za potrebe punjenja zrakoplova Canadiar CL-415 potrebna je dugačka ravna neuzburkanapovršina, duboka, bez prometa po vodenoj površini te se za sada na području Osječko-baranjske županijekao površina za punjenje može koristiti samo akumulacija Borovik.Potrebno je zajedno s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te tehničkim karakteristikama imogućnostima zrakoplova Canadiar CL-415 ispitati i odrediti dodatne površine s kojih se može i podkojima uvjetima koristiti za punjenje zrakoplova Canadiar CL-415 vodom.Za potrebe punjenja zrakoplova Air-tractor AT 802-F potrebne su zračne luke ili uređena poletištana kojima se nalaze cisterne za opskrbu vodom zrakoplova Air-tractor AT 802-F.Za potrebe punjenja zrakoplova Air-tractor AT 802-A potrebne su zračne luke ili uređenapoletišta na kojima se naze cisterne za opskrbu zrakoplova Air-tractor AT 802-A ili ravne neuzburkanevodene površine na koje zrakoplov Air-tractor AT 802-A može sletjeti radi punjenja vodom.Za potrebe punjenja zrakoplova i helikoptera, odnosno protupožarnih uređaja, potrebne su zračneluke ili uređena poletišta na kojima se nalaze cisterne za opskrbu vodom ili ravne neuzburukane vodenepovršine na kojima se protupožarni uređaji na helikopterima mogu puniti.228


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.A.14. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO-VEZA UPORABLJIVIH KODGAŠENJA POŽARANa području Osječko-baranjske županije djeluje Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS)telefon broj 112, čiji Područni ured Osijek ima sjedište u Ribarskoj br. 1 u Osijeku tako da se sve dojave opožarima, eksplozijama, prometnim nezgodama i drugim događajima javljaju na telefon br. 112.Osim DUZS dojava o požarima može se dojaviti i na broj 193, koji je na nekim dijelovimapodručja Osječko-baranjske županije preusmjeren na DUZS, a na nekim dijelovima područja Osječkobaranjskežupanije dojava se preusmjerava u vatrogasne postrojbe.Prema ukazanoj potrebi Područni ured DUZS prosljeđuje obavijest središnjim vatrogasnimpostrojbama na području Osječko-baranjske županije, ovisno o tome gdje se dogodio požar ili neka druganesretna situacija (intervencija za spašavanje osoba iz vozila, saniranje okoliša pri prometnim nezgodamai dr.).Način uspostave poziva između DUZS, vatrogasaca i hitne pomoći je telefonski i radio vezom, aizmeđu DUZS i policije samo telefonski.Na području Osječko-baranjske županije za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasneintervencije postoji telefonski sustav veza, kako fiksnog, tako i mobilnog telefonskog sustava.Na području Osječko-baranjske županije za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasneintervencije mogu se koristiti i sustavi radio veza koje imaju DUZS, pojedine vatrogasne postrojbe teMinistarstvo unutarnjih poslova, PU Osječko-baranjska.Na području Osječko-baranjske županije za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasneintervencije može se koristiti i sustav sirena za uzbunjivanje koje se uključuju preku Županijskog centra112 DUZS Područnog ureda Osijek, odnosno preko vatrogasnih sirena za uzbunjivanje vatrogasaca napojedinim vatrogasnim domovima.OPERATIVNI PLAN POSTUPANJA VATROGASNIH POSTROJBI ZA SLUČAJVATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije donijela je Operativni plan postupanjavatrogasnih postrojbi za slučaj vatrogasne intervencije na području Osječko-baranjske županije.Operativnim Planom postupanja uređuje se način uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi za slučajvatrogasne intervencije na području Osječko-baranjske županije. Plan utvrđuje nositelje aktivnosti,njihove međusobne obveze i zadaće, postupak u uspostavi komunikacija te osnovne podatke osudionicima u gašenju požara.Vatrogasna intervencija u smislu odredbi Plana djelovanje je vatrogasne postrojbe na gašenjupožara kao i druga djelovanja vatrogasne postrojbe u slučaju eksplozije, prometnih i drugih nesreća,djelatnosti prilikom elementarnih nepogoda, te pri postupcima spašavanja iz visokih objekata i drugihsličnih intervencija spašavanja ljudi i materijalnih dobara.Vatrogasni operativni centar (VOC) operativno je tijelo središnje vatrogasne postrojbe sa stalnim24-satnim dežurstvom koje obavlja zaprimanje dojave o požaru, prosljeđivanje informacija i uzbunjivanjevatrogasnih postrojbi prema Planu kao i sve ostale radnje koje se tiču informiranja, komuniciranja ikoordiniranja prije, tijekom i po završetku vatrogasne intervencije.Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) operativno je tijelo županijskog vatrogasnogzapovjednika koje redovno djeluje kao vatrogasni operativni centar Javne vatrogasne postrojbe gradaOsijeka.229


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.Nositelji su aktivnosti u ovom Planu:1. Županijski vatrogasni zapovjednik2. Zapovjednici područnih vatrogasnih zajednica3. Zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova i općina4. Zapovjednici središnje javne profesionalne vatrogasne postrojbe5. Zapovjednici središnje dobrovoljne vatrogasne postrojbe6. Zapovjednici ostalih vatrogasnih postrojbi7. Vatrogasni operativni centri (VOC)UPUTA O POSTUPANJU1. Vatrogasni operativni centar (VOC) prima poziv te od dojavitelja traži osnovne podatke o požaru. Uslučaju da je dojavitelj operativni djelatnik DUZS centra 112 (dalje: ŽC 112) ili Policijske upraveOsječko-baranjske (dalje: MUP PU), prema potrebi može tražiti dodatne informacije.2. U slučaju da ima ozlijeđenih VOC poziva dežurnu službu hitne medicinske pomoći.3. Za svaki požar obvezno izvještava nadležnu policijsku upravu.4. Postupak stavljanja vatrogasnih postrojbi u pripravnost.Slučajevi u kojima se vatrogasne postrojbe stavljaju u stanje pripravnosti glede provedbeodređeni su prema Zakonu o vatrogastvu i Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnihpostrojbi na teritoriju Republike Hrvatske. Odrednice dane navedenim Zakonom i Pravilnikomdane su u nastavku. Ovaj Postupak odgovarajuće se primjenjuje kako za požare tako i u slučajudrugih događaja (poplave, potresi, druge ugroze).a. Na temelju procjene stanja na požarištu zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je izašla napožarište uzbunjuje ostale vatrogasce u vatrogasnoj postrojbi.b. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na području jedinice lokalne samouprave gdje sedogodio požar, a da se vlastitim snagama vatrogasne postrojbe na požarištu ne može ugasitii/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju seostale vatrogasne postrojbe na području jedinice lokalne samouprave.c. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja jedinice lokalne samouprave gdjese dogodio požar u stanje pripravnosti stavljaju se vatrogasne postrojbe i na području jedinicelokalne samouprave gdje je moguće širenje požara.d. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na području jedinice lokalne samouprave gdje sedogodio požar, a da se vlastitim snagama vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne samoupravegdje se dogodio požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučajpotrebe pozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne postrojbe iz susjednih jedinicalokalne samouprave na području vatrogasne zajednice.e. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja vatrogasne zajednice gdje sedogodio požar u stanje pripravnost stavljaju se i vatrogasne postrojbe u susjednim vatrogasnimzajednicama.f. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na područje jedinice lokalne samouprave gdje sedogodio požar, a da se vlastitim snagama vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice gdje sedogodio požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebepozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne postrojbe iz susjednih vatrogasnihzajednica.g. Ukoliko se procijeni da je požar velikih razmjera, i da se vlastitim snagama vatrogasnihpostrojbi vatrogasnih zajednica koje gase požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, upripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne postrojbena području Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije.h. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja Osječko-baranjske županije, ustanje pripravnosti stavljaju se vatrogasne postrojbe u susjednim županijama.i. Ukoliko se procijeni da je požar velikih razmjera, i da se vlastitim snagama vatrogasnihpostrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije požar ne može ugasiti i/ilispriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju seostale vatrogasne postrojbe u susjednim županijama.230


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.j. Zamjena vatrogasnih postrojbi obavit će se odmornim vatrogascima iz pričuve. Diovatrogasaca koji su sudjelovali u gašenju povući će se na odmor prema procjeni zapovjednikau akciji gašenja.5. U slučaju kada opožarenim područjem prolazi plinovod, naftovod i elektroenergetski sustav,obavještava odgovarajućeg distributera izravno ili putem ŽC 112.6. U vremenu do dolaska vatrogasaca, djelatnici VOC-a mogu dojavitelju na njegove upite dati savjete.7. Nadležna vatrogasna postrojba, kod značajnijih požara (veća zahvaćena površina, nacionalni park,park prirode, prostor od posebnog interesa, ugroženost ljudi i imovine, požari koji imaju pozornostmedija i drugi požari sukladno procjeni nadležnog zapovjednika) odmah izravnim putem nadležnogzapovjednika ili posredno putem nadležnog VOC-a izvještava županijskog vatrogasnog zapovjednika.8. U slučaju kada nadležna vatrogasna postrojba koja gasi požar nije u stanju svojim snagama isredstvima ugasiti požar, zapovjednik požarišta traži pomoć od nadležnog zapovjednika vatrogasnezajednice koji može podići dodatne vatrogasne postrojbe s područja vatrogasne zajednice.9. Ukoliko zapovjednik vatrogasne zajednice procijeni da vatrogasne postrojbe s područja njegovezajednice nisu u stanju vlastitim snagama i sredstvima ugasiti požar ili riješiti drugi događaj, tražipomoć od županijskog vatrogasnog zapovjednika koji može podići dodatne vatrogasne postrojbe spodručja susjednih vatrogasnih zajednica. Ukoliko se angažiranje dodatnih vatrogasnih postrojbi vršiputem ŽC 112, isti je dužan pružiti povratne informacije županijskom zapovjedniku i zapovjednikuvatrogasne intervencije.10. Županijski zapovjednik može ako procjeni da je to potrebno, izravno ili putem ŽVOC-a o požarima iztočke 7 izvijestiti Državno vatrogasno operativno središte (dalje: VOS) koji o istome izrađujeobavijest o izvanrednom događaju te ga dostavlja nadležnim državnim tijelima i službama.11. Županijski vatrogasni zapovjednik putem ŽC 112 može provoditi angažiranje dodatnih snaga izvansustava vatrogastva.12. U slučaju krizne situacije, županijski vatrogasni zapovjednik može obavještavati putem raspoloživihmedija ili putem ŽC 112 građane na terenu o potrebi evakuacije iz ugroženih područja.13. U slučaju kada županijske vatrogasne snage nisu u stanju ugasiti požar, županijski vatrogasnizapovjednik obraća se VOS-u. VOS sa stanjem požara upoznaje glavnog vatrogasnog zapovjednika teu dogovoru s njim angažira dodatne snage drugih županija.14. U slučaju kada županijski vatrogasni zapovjednik procijeni da se u gašenju požara trebaju uključitiNamjenski organizirane snage Oružanih snaga Republike Hrvatske (NOS) isti upućuje zahtjevtelefonski, a potom i pisani zahtjev VOS-u. VOS o angažiranju NOS-a upoznaje županijskogvatrogasnog zapovjednika.15. U slučaju potrebe angažiranja letjelica za prijevoz gasitelja ili gašenje požara isti na zahtjevvatrogasnog zapovjednika na terenu i uz odobrenje glavnog vatrogasnog zapovjednika provodi VOS.16. U slučaju prometne nesreće VOC je dužan postupiti prema Planu postupanja u slučaju prometnenesreće.a. Vatrogasni operativni centar (VOC) prima poziv te od dojavitelja traži osnovne podatke oprometnoj nesreći. U slučaju da je dojavitelj operativni djelatnik ŽC 112 ili MUP PU, premapotrebi može tražiti dodatne informacije.b. U slučaju da ima ozlijeđenih VOC poziva dežurnu službu hitne medicinske pomoćic. Raspored pozivanja vatrogasnih postrojbi za slučaj tehničke intervencije u prometu premalokaciji događaja na području Osječko-baranjske županije dan je u nastavku :Tablica br. 347Gradovi i općineVATROGASNA POSTROJBAAntunovacJPVP OsijekBeli ManastirJPVP Beli ManastirBelišćeDVD ValpovoBiljeJPVP Grada OsijekaBizovacDVD ValpovoČeminacJPVP Beli ManastirČepinJPVP OsijekDardaJPVP Beli ManastirDonja MotičinaJPVP NašiceDonji MiholjacDVD Donji MiholjacDražJPVP Beli ManastirDrenjeDVD Đakovo231


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.Nastavak tablice br. 347ĐakovoDVD ĐakovoĐurđenovacJPVP NašiceErdutJPVP OsijekErnestinovoJPVP OsijekFeričanciJPVP NašiceGorjaniDVD ĐakovoJagodnjakJPVP Beli ManastirKneževi VinogradiJPVP Beli ManastirKoškaJPVP NašiceLevanjska VarošDVD ĐakovoMagadenovacDVD Donji MiholjacMarijanciDVD Donji MiholjacNašiceJPVP NašiceOsijekJPVP OsijekPetlovacJPVP Beli ManastirPetrijevciDVD ValpovoPodgoračJPVP NašicePodravska MoslavinaDVD Donji MiholjacPopovacJPVP Beli ManastirPunitovciDVD ĐakovoSatnica ĐakovačkaDVD ĐakovoSemeljciDVD ĐakovoStrizivojnaDVD ĐakovoŠodolovciJPVP OsijekTrnavaDVD ĐakovoValpovoDVD ValpovoViljevoDVD Donji MiholjacViškovciDVD ĐakovoVladislavciJPVP OsijekVukaJPVP Osijekd. Nadležni zapovjednik može izravno ili putem VOC-a zatražiti pomoć ili angažirati drugevatrogasne postrojbe.17. U slučaju događaja koji uključuje opasne tvari kao što su: nesreća pri rukovanju s opasnim tvarima,nesreća pri uskladištenju opasnih tvari i nesreća pri transportu opasnih tvari VOC je dužan postupitiprema Planu postupanja u slučaju nesreće s opasnim tvarimaa. Vatrogasni operativni centar (VOC) prima poziv te od dojavitelja traži osnovne podatke onesreći s opasnim tvarima. U slučaju da je dojavitelj operativni djelatnik ŽC 112 ili MUP PU,prema potrebi, može tražiti dodatne informacije.b. U slučaju da ima ozlijeđenih, VOC poziva dežurnu službu hitne medicinske pomoćic. Raspored pozivanja vatrogasnih postrojbi za slučaj intervencije u kojoj su prisutne opasnetvari prema lokaciji događaja na području Osječko-baranjske županije dan je u nastavku :Tablica br. 348Gradovi i općineVATROGASNA POSTROJBAAntunovacJPVP OsijekBeli ManastirJPVP Beli ManastirBelišćeDVD ValpovoBiljeJPVP Grada OsijekaBizovacDVD ValpovoČeminacJPVP Beli ManastirČepinJPVP OsijekDardaJPVP Beli ManastirDonja MotičinaJPVP NašiceDonji MiholjacDVD Donji MiholjacDražJPVP Beli ManastirDrenjeDVD ĐakovoĐakovoDVD ĐakovoĐurđenovacJPVP NašiceErdutJPVP Osijek232


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.Nastavak tablice br. 348ErnestinovoJPVP OsijekFeričanciJPVP NašiceGorjaniDVD ĐakovoJagodnjakJPVP Beli ManastirKneževi VinogradiJPVP Beli ManastirKoškaJPVP NašiceLevanjska VarošDVD ĐakovoMagadenovacDVD Donji MiholjacMarijanciDVD Donji MiholjacNašiceJPVP NašiceOsijekJPVP OsijekPetlovacJPVP Beli ManastirPetrijevciDVD ValpovoPodgoračJPVP NašicePodravska MoslavinaDVD Donji MiholjacPopovacJPVP Beli ManastirPunitovciDVD ĐakovoSatnica ĐakovačkaDVD ĐakovoSemeljciDVD ĐakovoStrizivojnaDVD ĐakovoŠodolovciJPVP OsijekTrnavaDVD ĐakovoValpovoDVD ValpovoViljevoDVD Donji MiholjacViškovciDVD ĐakovoVladislavciJPVP OsijekVukaJPVP Osijekd. Nadležni zapovjednik obvezno izravno ili putem ŽVOC-a o događaju izvješćuje županijskogvatrogasnog zapovjednika.18. U slučaju drugih tehničkih intervencija i intervencija spašavanja VOC postupa u skladu s ovimPlanom, priznatim pravilima struke i standardnim operativnim postupcima za pojedine događaje.19. Vatrogasne postrojbe o provedenoj intervenciji izrađuju u suradnji s nositeljima aktivnosti ovog Planapismeno izvješće o intervenciji i prosljeđuje ga u županijsku vatrogasnu zajednicu.RAZRAĐEN SUSTAV PRIMANJA DOJAVE O POČETKU POŽARA I UKLJUČIVANJA UAKCIJU GAŠENJA VATROGASNIH POSTROJBI I OSTALIH SUDIONIKASustav primanja dojave o početku požara i uključivanja u akciju gašenja vatrogasnih postrojbi iostalih sudionika načinjen je prema odrednicama Zakona o vatrogastvu, Pravilnika o osnovamaorganiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske i Planu intervencija kod velikihpožara otvorenih prostora na teritoriju Republike Hrvatske. Odrednice dane navedenim Zakonom,Pravilnikom i Planom specificirane su u nastavku.Tablica br. 349R. BR.RADNJE1.2.OPIS RADNJEDojava požara ilidruge nesreće0-24 sataPrvi izlazak naintervencijuNAČINDOJAVE- telefonom- radiostanicom- telefonom- sirenom- radiostanicomNOSITELJVOCpostrojba koja jeod VOC-aprimila dojavuZADUŽENJAUzbunjivanje se obavlja na temeljudojave požara ili drugog događajakojeg je zaprimio dežurni operativniVOC-a telefonom ili dojavom radiostanicom.Na temelju procjene stanja na mjestuintervencije zapovjednik vatrogasnepostrojbe uzbunjuje ostale vatrogasce.233


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.3.4.5.6.7.8.9.10.Obavještavanje ointervencijizapovjednikavatrogasne zajedniceUzbunjivanje ostalihDVD-aObavještavanje opožaru županijskogvatrogasnogzapovjednikaPozivanje ostalihsudionika napodručju jedinicelokalne samoupraveili vatrogasnezajedniceUzbunjivanjevatrogasnihpostrojbi iz okolnihvatrogasnihzajednicaPozivanjevatrogasnihpostrojbi iz okolnihvatrogasnihzajednicaUzbunjivanjevatrogasnihpostrojbi iz okolnihžupanijaPozivanjevatrogasnihpostrojbi iz okolnihžupanija- telefonom- radiostanicomVOC- telefonom VOC- telefonom VOC- telefonom VOC- telefonom ŽVOC- telefonom ŽVOC- telefonom ŽVOC- telefonom ŽVOCNastavak tablice br. 349Na temelju procjene stanja na mjestuintervencije kada zapovjednik koji vodipostrojbu na intervenciji ocijeni da se uakciju moraju uključiti ostalevatrogasne postrojbe na područjujedinice lokalne samouprave ilivatrogasne zajednice.Uzbunjuju se i mobiliziraju postrojbena čijem području djelovanja je nastaopožar. Uzbunjivanje obavljazapovjednik vatrogasne zajedniceputem VOC-a.Obavještava se županijski vatrogasnizapovjednik o stanju na terenu i potrebiuključivanja. Obavještavanje obavljazapovjednik vatrogasne zajednice.Na temelju procjene stanja na mjestuintervencije zapovjednik vatrogasnezajednice poziva u pomoć pučanstvo ipo potrebi građevinsku mehanizaciju,vozila i opremu.Požar ili drugi događaj širih razmjerana požarnom području ili mogućnostširenja na područje više jedinicalokalne samouprave. Na temeljuprocjene stanja na požarištuzapovjednika vatrogasne zajednice,županijski vatrogasni zapovjednikuzbunjuje vatrogasne postrojbe uokolnim vatrogasnim zajednicama.U slučaju potrebe pozivaju sevatrogasne postrojbu iz okolnihvatrogasnih zajednica. Poziva ihžupanijski vatrogasni zapovjednik uzpomoć zapovjednika okolnihvatrogasnih zajednica.Mogućnost širenja požara na područjeokolnih županija ili požar velikihrazmjera. Na temelju procjene stanja napožarištu županijski vatrogasnizapovjednik uzbunjuje okolnežupanijske vatrogasne zajednice.U slučaju potrebe pozivaju sevatrogasne postrojbe iz okolnihžupanija. Poziva ih županijskivatrogasni zapovjednik iz županije kojase uključuje na požarište.U slučaju nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara može se promijeniti redoslijed uključivanjavatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara donosizapovjednik vatrogasne zajednice za svoje područje odgovornosti odnosno županijski vatrogasnizapovjednik ili njegov zamjenik na ostalim područjima županije. Odluka se donosi na prijedlogzapovjednika vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom, odnosno, zapovjednika javnevatrogasne postrojbe koji je preuzeo zapovijedanje intervencijom.234


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednikapožarišta, a temeljem prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se dodatnevatrogasne postrojbe.Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar akciji gašenja požara se, na temeljuzahtjeva zapovjednika požarišta, priključuju postrojbe civilne zaštite koje je jedinica lokalne samoupraveosnovala, obučila i opremila te, prema potrebi, postrojbe Hrvatske vojske.Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave nisu dovoljne za gašenjepožara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja. Odluka o angažiranjudodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda kada su sve raspoložive protupožarne snages područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje ili su već angažirane na drugimpožarištima.Županijski vatrogasni zapovjednik jedini je ovlašten aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područjažupanije.Ukoliko angažirane snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara, županijski vatrogasnizapovjednik će putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva (kontinentalnog dijelaRepublike Hrvatske) zatražiti dodatnu pomoć.Ukoliko pružena pomoć nije dovoljna, na traženje nadležnog operativnog vatrogasnogzapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, zapovjediti angažiranje svihraspoloživih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih protupožarnih snaga, a putem Državneuprave za zaštitu i spašavanje može, na temelju međunarodnih sporazuma o pružanju pomoći, zatražiti imeđunarodnu pomoć.USTROJ ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA KADA U GAŠENJU POŽARA SUDJELUJE VIŠEVATROGASNIH POSTROJBI I PUČANSTVOUstroj zapovijedanja u akcijama gašenja požara i drugim vatrogasnim intervencijama većihrazmjera u Osječko-baranjskoj županiji, kada u intervenciji sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, načinjenje prema odrednicama Zakona o vatrogastvu. Odrednice dane navedenim Zakonom specificirane su unastavku po točkama.1 Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja radi nastalog požara, eksplozije, nesreće ili drugeopasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi kojaje prva počela s intervencijom.2. Kad na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva,zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasnepostrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.3. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima isnagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenogzapovjednika vatrogasne zajednice koji preuzima zapovijedanje intervencijom.4. Kada događaj prelazi granice jedinice lokalne samouprave ili vatrogasne zajednice, zapovijedanjevatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik.5. Kada događaj prelazi granice Osječko-baranjske županije zapovijedanje vatrogasnomintervencijom preuzima glavni vatrogasni zapovjednik.6. Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje vatrogasnom intervencijom nateritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj prosudbi oučinkovitosti takvog određenja.7. Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu ugospodarstvu osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu zapovijeda zapovjednik te vatrogasnepostrojbe.8. Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisutnost ovlaštene osobeOružanih snaga Republike Hrvatske.235


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.U slučaju nastanka požara otvorenog prostora koji može prerasti u veliki požar uključivanje tijelai pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru obavit će se sukladno tabliciugroženosti kako slijedi:Tablica br. 350STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE1. stupanj2. stupanj3. stupanj4. stupanj5. stupanj- požari otvorenog prostora manjihrazmjera- indeks opasnosti vrlo mali do mali- manje šumske površine- veće površine trave i niskog raslinja- indeks opasnosti mali do umjeren- veće šumske površine- velike površine trave i niskog raslinja- indeks opasnosti mali do umjeren- vrijedne šumske površine- vrlo velike površine trave i niskog raslinja- ugroženost objekata i naselja- moguće više istovremenih događaja naširem području (različitog inteziteta)- indeks opasnosti umjeren do velik- posebno vrijedne šumske površine- izrazito velike površine otvorenogprostora- više istovremenih događaja većeginteziteta- ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja iliobjekata- indeks opasnosti velik do vrlo velik- vatrogasne postrojbe s područja jedinice lokalnesamoupravesnage iz 1. stupnja i- vatrogasne postrojbe iz susjednih jedinica lokalnesamouprave- zapovjedništvo vatrogasne zajednicesnage iz 2. stupnja i- Županijsko vatrogasno zapovjedništvo- uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s područjažupanijepo prosudbi uključuju se i :- intervencijske postrojbe- zračne snage- postrojbe civilne zaštite s područja županije- NOS OS RH (Hrvatska vojska)snage iz 3. stupnja i- uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područjažupanije- operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnogdijela RH- intervencijske postrojbe- zračne snage- Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije- postrojbe civilne zaštite s područja Županije- NOS OS RH (Hrvatska vojska)- priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih županijapo potrebi uključuju se i:- vatrogasno zapovjedništvo RH- Stožer zaštite i spašavanja RH- Krizni stožer Vlade RHsnage iz 4. stupnja i- vatrogasno zapovjedništvo RH- vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH- Stožer zaštite i spašavanja RH- postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH- Krizni stožer Vlade RH- po potrebi pomoć iz drugih zemalja236


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.POPIS VATROGASNIH OPERATIVNIH CENTARAVATROGASNIOPERATIVNICENTARŽVOC JPVPOSIJEKŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTARC-BROJVOC-a031/209-093ADRESAVATROGASNOGOPERATIVNOGCENTRAOsijekI.G.Kovačića 2PODACI O ŽUPANIJSKOMVATROGASNOMZAPOVJEDNIKUBoris Banjan098/437-972Tablica br. 351REDNIBROJVATROGASNI OPERATIVNICENTARVATROGASNI OPERATIVNI CENTRIC-BROJVOC-a1. JPVP BELI MANASTIR 031/700-2712. DVD BELIŠĆE 031/516-2163. DVD DONJI MIHOLJAC 031/631-6344. DVD ĐAKOVO 031/810-0935. JPVP NAŠICE 031/614-1506. JPVP OSIJEK 031/209-0937. DVD VALPOVO 031/650-475ADRESA VATROGASNOGOPERATIVNOG CENTRAB.ManastirV. Desnice 2BelišćeŽeljeznička 11D.MiholjacĐ. Basaričeka 4ĐakovoSplitska 21NašiceBraće Radića 26OsijekI.G.Kovačića 2Valpovo,M. Gupca 50OPĆINE I GRADOVIPOKRIVANJATablica br. 352Beli Manastir, Bilje, Čeminac,Darda, Draž, Jagodnjak,Kneževi Vinogradi, Petlovac,PopovacBelišćeDonji Miholjac, Marijanci,Podravska Moslavina,Drenje, Đakovo, Gorjani,Levanjska Varoš, Punitovci,Satnica Đakovačka, Semeljci,Strizivojna, Trnava, ViškovciDonja Motičina, Feričanci,Našice, Podgorač, KoškaAntunovac, Čepin, Erdut,Ernestinovo, Osijek,Šodolovci, Vladislavci, VukaBizovac, Petrijevci, ValpovoREDNIBROJSREDIŠNJA OPĆINSKAVATROGASNAPOSTROJBAOSTALO – općinski zapovjednici (preko 112)C-BROJ1. DVD ŠAPTINOVCI -2. DVD BENIČANCI031/648-208098/334-9453. DVD VILJEVO 031/644-5374. DVD MARIJANCI -ADRESA IPODACI OZAPOVJEDNIKUZvonko Abičić091/315-1103Silvijo Kovač098/943-8862Mirko Knežević098/795-054Dragan Krleža099/682-1183Tablica br. 353OPĆINAĐurđenovacMagadenovacViljevoMarijanci237


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.POPIS ZAPOVJEDNIKA VATROGASNIH ZAJEDNICA ISREDIŠNJIH VATROGASNIH POSTROJBIZAPOVJEDNICI VATROGASNIH ZAJEDNICATablica br. 354VATROGASNA ZAJEDNICA FUNKCIJA IME I PREZIME KONTAKTVatrogasna zajednicazapovjednik vzž Boris Banjan 098/437-972Osječko-baranjske županijezamjenik zapovjednika Zvonko Ljubljanović 098/223-650Vatrogasna zajednica Osijek zapovjednik vz Boris Banjan 098/437-972zamjenik zapovjednika Radoslav GrubišićMladen Modrić091/369-0552098/533-579Vatrogasna zajednica Baranja zapovjednik vz Franjo Bartolić 098/403-600091/4398-439zamjenik zapovjednika Josip Molnar 098/835-501Vatrogasna zajednica Donji Miholjac zapovjednik vz Damir Šiplika 098/638-553zamjenik zapovjednika Željko Stanić 098/170-5214Vatrogasna zajednicazapovjednik vz Domagoj Bočkinac 091/265-6057Općine Marijanci zamjenik zapovjednika Klement Markser 091/265-6053Vatrogasna zajednica Grada Đakovo zapovjednik vz Antun Jurman 091/111-1093zamjenik zapovjednika Vinko Jamnić ml. 091/260-8205Vatrogasna zajednicazapovjednik vz Mario Novak 091/473-0430Općine Semeljci zamjenik zapovjednika Josip Puljić 091/553-9146Vatrogasna zajednica Đakovština zapovjednik vz Viktor Pranjković 091/884-6643zamjenik zapovjednika Kovačić Mato 095/813-4224Područna vatrogasna zajednica zapovjednik vz Zlatko Mikešić 091/1892-301općina Đakovština zamjenik zapovjednika Josip Belir 091/796-5824Vatrogasna zajednica Našice zapovjednik vz Zvonko Ljubljanović 098/223-650zamjenik zapovjednika Boro PeršićDanijel Matković091/315-1350098/223-659Vatrogasna zajednica Valpovo zapovjednik vz Stjepan Koški 098/372-307091/265-1240zamjenik zapovjednika Josip Kuštro 098/429-061091/265-1254Vatrogasna zajednica Belišće zapovjednik vz Dubravko Čovčić 099/319-0355zamjenik zapovjednika Ivan Vincetić 098/636-094Vatrogasna zajednica BizovacVatrogasna zajednica ĐurđenovacVatrogasna zajednica MagadenovacVatrogasna zajednica Viljevozapovjednik vz Ljubimir Vidaković 098/534-975zamjenik zapovjednika Kramarić Emil 098/534-975zapovjednik vz Zvonko Abičić 091/315-1103zamjenik zapovjednika Davor Domiter 091/315-1110zapovjednik Dino Čačić 098/325-167zapovjednik vz Silvijo Kovač 098/943-8862zamjenik zapovjednika Tomislav Bićan 091/264-7174zapovjednik vz Mirko Knežević 098/795-054zamjenik zapovjednika Zdravko Fodor 099/688-7936238


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.1.2.3.4.5.ZAPOVJEDNICI SREDIŠNJIH POSTROJBI PO OPĆINAMA I GRADOVIMATablica br. 355Naselje Općina Središnja vatrogasna postrojba Funkcije Prezime i ime Kontakt brojAntunovacIvanovacAntunovac Dobrovoljno vatrogasno društvo Antunovac zapovjednikzamjenik zapovjednikaModrić MladenSchmidt Zdenko098/533-579091/581-6968Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovac zapovjednikŠiroki Ivan091/439-6303zamjenik zapovjednika Prekratić Mihael 091/439-6302Beli Manastir Javna profesionalna vatrogasna postrojba zapovjednikFranjo Bartolić 098/403-600grada Belog Manastira091/4398-439Beli ManastirBranjin VrhŠećeranaŠumarinaBelišćeBistrinciBocanjevciGatGorica ValpovačkaKitišanciTiborjanciVeliškovciVinogradciBiljeKopačevoKozjakLugPodunavljeTikvešVardaracZlatna GredaBizovacBrođanciCerovacCret BizovačkiHabjanovciNovaki BizovačkiSamatovciSelciDobrovoljno vatrogasno društvoBeli Manastirzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikaBelišće Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće zapovjednikzamjenik zapovjednikaBilje Dobrovoljno vatrogasno društvo Bilje zapovjednikzamjenik zapovjednikaBizovac Dobrovoljno vatrogasno društvo Bizovac zapovjednikzamjenik zapovjednikaDaniel ČasarMolnar JosipAćimović SlađanDubravko ČovčićIvan VincetićKolarić ŽeljkoPimpi FranjoBožidar GlavašJurković Roberto099/730-4841098/835-501099/730-4849099842-9391099/319-0355098/636-094091/175-0102099/2196-794091/175-0103091/569-4479098/922-6850239


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.6.7.8.9.10.11.12.Nastavak tablice br. 355Naselje Općina Središnja vatrogasna postrojba Funkcije Prezime i ime Kontakt brojČeminacČeminac Dobrovoljno vatrogasno društvo Kozarac zapovjednikKedmenec Saša 095/913-0552Grabovaczamjenik zapovjednika Kovač Antun098/135-3469KozaracMitrovacNovi ČeminacBeketinciČepinČepinski MartinciČokadinciLivanaOvčaraDardaMeceŠvajcarnicaUglješDonja MotičinaGornja MotičinaSeonaDonji MiholjacGolinciMiholjački PorečPodgajci PodravskiRadikovciRakitovicaSveti ĐurađBatinaDražDuboševicaGajićPodoljeTopoljeBorovikBračevciBučje GorjanskoDrenjeKućanci ĐakovačkiMandićevacPaljevinaPodgorje BračevačkoPotnjaniPreslatinciPridvorjeSlatinik DrenjskiČepin Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin zapovjednikzamjenik zapovjednikazamjenik zapovjednikaDarda Dobrovoljno vatrogasno društvo Darda zapovjednikzamjenik zapovjednikaDonjaMotičinaDonji MiholjacDražDrenjeDobrovoljno vatrogasno društvo DonjaMotičinaDobrovoljno vatrogasno društvoDonji MiholjacDobrovoljno vatrogasno društvo DuboševicaDobrovoljno vatrogasno društvo BatinaDobrovoljno vatrogasno društvo DrenjeDobrovoljno vatrogasno društvo Potnjanizapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikaNađ StjepanNađ DarioKraus ŽeljkoFluhar DragutinPetrović MarioVinković ZlatkoVrabac IvanDamir ŠiplikaDanijel IvanišićKreko StjepanKreko MatoHeger BelaLabrović StevanPuškarić StjepanBegović JozoFedor VladimirTataj Željko091/381-3232091/381-3237091/381-3244091/133-9352098/577-406091/315-1351091/315-1359098/638-553095/852-8530098/775-678091/810-317091/780-9711091/505-1198091/787-8033091/975-0136095/906-7867098/132-1293240


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.13.14.15.16.17.18.Nastavak tablice br. 355Naselje Općina Središnja vatrogasna postrojba Funkcije Prezime i ime Kontakt brojBudrovciĐakovo Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo zapovjednikAntun Jurman091/111-1093Đakovozamjenik zapovjednika Jamnić Vinko ml. 091/260-4001ĐurđanciIvanovci GorjanskiKuševacNovi PerkovciPiškorevciSelci ĐakovačkiŠiroko PoljeBeljevinaBokšić LugBokšićĐurđenovacGabrilovacKlokočevciLičko Novo SeloLipineNašičko Novo SeloPribiševciSušineŠaptinovciTeodorovacAljmašBijelo BrdoDaljErdutDivošErnestinovoLaslovoFeričanciGazijeValenovacVučjak FeričanačkiGorjaniTomašanciĐurđenovacDobrovoljno vatrogasno društvo ĐurđenovacDobrovoljno vatrogasno društvo Šaptinovcizapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikaErdut Dobrovoljno vatrogasno društvo Dalj zapovjednikzamjenik zapovjednikazamjenik zapovjednikaErnestinovo Dobrovoljno vatrogasno društvo Ernestinovo zapovjednikzamjenik zapovjednikaFeričanci Dobrovoljno vatrogasno društvo Feričanci zapovjednikzamjenik zapovjednikaGorjaniDobrovoljno vatrogasno društvo GorjaniDobrovoljno vatrogasno društvo Tomašancizapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikaČačić DinoUgljanac TihomirZvonko AbičićGoran KoresPavošević IvanNemet MijoDeže StjepanŠafran AlenStanić IvicaJutriša StjepanLustig IvanJakobović IvanZimaj MatoStazić IvanLovričić Dragan098/325-167095/878-2663091/3151-103031/608-020098/994-9108091/3434-151091/3434-167091/3434-159098/226-683091/518-3010091/340-5442091/799-2466091/305-8002091/305-8019091/505-9359091/797-7885241


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.19.20.21.22.23.Nastavak tablice br. 355Naselje Općina Središnja vatrogasna postrojba Funkcije Prezime i ime Kontakt brojBolman,Jagodnjak Dobrovoljno vatrogasno društvo Jagodnjak zapovjednikKolarević Svetislav 098/909-6347Jagodnjakzamjenik zapovjednika Tihi Bogdan092/247-1784Majške MeđeNovi BolmanJasenovacKamenacKaranacKneževi VinogradiKotlinaMirkovacSokolovacSuzaZmajevacAndrijevacBranimirovacKoškaLedenikLug SubotičkiBreznica NašičkaNizaNormanciOrdanjaTopolineBorojevciBreznica ĐakovačkaČenkovoLevanjska VarošMajarMilinacMusićOvčaraPaučjeRatkov DolSlobodna VlastBenićanciKućanciLacićiMagadenovacMalinovacŠljivoševciKneževiVinogradiDobrovoljno vatrogasno društvo KneževiVinogradiDobrovoljno vatrogasno društvo Karanaczapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikaKoška Dobrovoljno vatrogasno društvo Koška zapovjednikzamjenik zapovjednikaLevanjskaVarošDobrovoljno vatrogasno društvo LevanjskaVarošzapovjednikzamjenik zapovjednikaMagadenovac Dobrovoljno vatrogasno društvo Beničanci zapovjednikzamjenik zapovjednikaLozanov PantoJambrušić DragutinKovač MiklošHorvat MiodragBartolović JozoBošnjak ĐuroMarjanović MarinkoJosipović DraganKovač SilvijoBićan Tomislav091/581-1170730-221098/1600-670098/295-681091/681-1350091/681-1354099/754-9732098/959-4017098/943-8862091/264-7174242


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.24.25.26.Nastavak tablice br. 355Naselje Općina Središnja vatrogasna postrojba Funkcije Prezime i ime Kontakt brojBočkinciMarijanci Dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci zapovjednikŽeljko Dorkić092/103-9375Brezovicazamjenik zapovjednika Klement Markser 091/265-6053ČamagajevciČrnkovciKunišinciMarijanciMarjanski IvanovciBrezik NašičkiCeremošnjakCrna KladaGradac NašičkiGraniceJelisavacLađanskaLilaLondžicaMakloševacMarkovac NašičkiMartinNašicePolubašeRibnjakRozmajerovacVelimirovacVukojevciZoljanBriješćeBrijestJosipovacKlisaNemetinOsijekPodravljeSarvašTenjaTvrđavicaVišnjevacNašiceOsijekJavna profesionalna vatrogasna postrojbagrada NašiceJavna profesionalna vatrogasna postrojbagrada Osijekazapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikaDanijel MatkovićAleksandarLjubljanovićBoris BanjanDamir Jeđud098/223-659091/223-6630098/437-972099/437-9720243


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.27.28.29.30.31.32.33.34.Nastavak tablice br. 355Naselje Općina Središnja vatrogasna postrojba Funkcije Prezime i ime Kontakt brojBaranjsko Petrovo Selo Petlovac Dobrovoljno vatrogasno društvo Petlovac zapovjednikGoran Bartolić098/281-310Lučzamjenik zapovjednika Gebeleš Dražen 098/930-7417Novi BezdanNovo NevesinjePetlovacSudaražŠirineTorjanciZeleno PoljePetrijevciSatnicaBijela LozaBudimciKelešinkaKršinciOstrošinciPodgoračPoganovciRazbojišteStipanovciGezinciKrčenikMartinci MiholjačkiPodravska MoslavinaOrešnjakBranjinaKneževoPopovacJosipovac PunitovačkiJurjevac PunitovačkiKrndijaPunitovciGašinciSatnica ĐakovačkaKešinciKoritnaMrzovićSemeljciVrbicaPetrijevci Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci zapovjednikzamjenik zapovjednikaPodgorač Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgorač zapovjednikzamjenik zapovjednikaPodravskaMoslavinaDobrovoljno vatrogasno društvo PodravskaMoslavina244zapovjednikzamjenik zapovjednikaPopovac Dobrovoljno vatrogasno društvo Popovac zapovjednikzamjenik zapovjednikaPunitovciSatnicaĐakovačkaSemeljciDobrovoljno vatrogasno društvo JosipovacPunitovačkiDobrovoljno vatrogasno društvo SatnicaĐakovačkaDobrovoljno vatrogasno društvo SemeljciDobrovoljno vatrogasno društvo Kešincizapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikazapovjednikzamjenik zapovjednikaKuštro JosipMaltar TomislavVinić AndrijaVidačić DanijelŠimara BenediktSabo IvanTelebar IvanMarković DraženMihalina JosipKonjuh TomislavMikešić ZlatkoMuller DamirGradištanac IvicaDomazet ŽarkoGrabovac AnteVujnović Ivan098/429-061091/794-4578091/2651-241091/971-8934091/369-8257099/227-0273091/443-3027099/6840-732098/996-6898091/381-3342095/877-3105091/1892-301091/1892-323091/3010-419099/722-4417091/3856-165091/3856-161


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.14.35.36.37.38.39.40.41.42.Nastavak tablice br. 355Naselje Općina Središnja vatrogasna postrojba Funkcije Prezime i ime Kontakt brojMerolino Sikirevačko Strizivojna Dobrovoljno vatrogasno društvo Strizivojna zapovjednikIhaz Stjepan098/546-939Strizivojnazamjenik zapovjednika Damjanović Benedikt 098/721-397AdaŠodolovci Dobrovoljno vatrogasno društvo Silaš zapovjednikČolaković Glišo 091/449-9082Koprivnazamjenik zapovjednika Bačko Slobodan 091/449-9084PalačaPaulin DvorPetrova SlatinaSilašŠodolovciDragotinHrkanovci ĐakovačkiKondrićLapovciSvetoblažjeTrnavaHarkanovciIvanovciLadimirevciMarjančaciNardŠagValpovoZelčinBlanjeBockovacCret ViljevskiIvanovoKapelnaKrunoslavjeViljevoForkuševciViškovciVučevciDopsinHrastinVladislavciHrastovacLipovac HrastinskiVukaTrnava Dobrovoljno vatrogasno društvo Trnava zapovjednik zamjenikzapovjednikaValpovo Dobrovoljno vatrogasno društvo Valpovo zapovjednikzamjenik zapovjednikaViljevo Dobrovoljno vatrogasno društvo Viljevo zapovjednikzamjenik zapovjednikaViškovci Dobrovoljno vatrogasno društvo Viškovci zapovjednikzamjenik zapovjednikaVladislavci Dobrovoljno vatrogasno društvo Vladislavci zapovjednikzamjenik zapovjednikaVuka Dobrovoljno vatrogasno društvo Vuka zapovjednikzamjenik zapovjednikaBelir JosipSenčanin MiroslavStjepan KoškiMirko BrezovacFodor ZdravkoVincetić DanijelKramarić AntunPitinac IvicaBertok Antun, ml.Lantek JosipLjušanin DavorĐakalović Danijel091/796-5824091/786-5468098/372-307098/644-940099/688-7936098/918-3798091/244-0502091/244-0505091/152-3984099/7070-685099/708-2262091/734-3317245


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.15.A.15. PREGLED ZDRAVSTVENIH USTANOVA I BOLNICA KOJE BI PRUŽILEPRVU POMOĆ OZLJEĐENIMA U GAŠENJU POŽARAU sljedećoj tablici prikazane su zdravstvene ustanove i bolnice u kojima bi se mogla pružiti prva pomoćozljeđenima u gašenju požara. Podatke su ustupile zdravstvene ustanove i bolnice.Poziv prema Hitnoj medicinskoj pomoći na području cijele Osječko-baranjske županije ostvaruje se natelefonske brojeve 194 i 112.R.BR.GRAD/OPĆINA1. GRAD BELI MANASTIR2. GRAD BELIŠĆE3. GRAD DONJIMIHOLJAC4. GRAD ĐAKOVO5. GRAD NAŠICE6. GRAD OSIJEKTablica br. 356BOLNICA /ZDRAVSTVENAADRESA/TELEFONUSTANOVADOM ZDRAVLJABELI MANASTIR, Školska 5BELI MANASTIRCENTRALA 791-100HITNA MEDICINSKA POMOĆ BELI MANASTIR, Školska 5194, 112DOM ZDRAVLJA VALPOVO BELIŠĆE, Vijenac S.H.Gutmana 28OPĆA MEDICINA 662-122, 662-638,663-444, 664-105, 664-686DOM ZDRAVLJA VALPOVO VELIŠKOVCI, K. Tomislava 818AMBULANTA 674-111DOM ZDRAVLJA DONJI D.MIHOLJAC, Trg A.Starčevića 25MIHOLJACCENTRALA 620-160HITNA MEDICINSKA POMOĆ D.MIHOLJAC, Trg A.Starčevića 25194, 112DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO ĐAKOVO, P. Preradovića 2OPĆA MEDICINA 810-175, 810- 244,810-415, 813-757, 814-370, 815-113,15-114, 815-116, 815-117, 821-585,821-589, 821-732DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO ĐAKOVO, Trg N.Š. Zrinskog 2OPĆA MEDICINA 816-002, 816-723,816-7242DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO ĐURĐANCI, Glavna 31AMBULANTA 814-252DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO PIŠKOREVCI, Preobraženski trg 2AMBULANTA 854-003DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO SELCI ĐAKOVAČKI, Ulica banaJ.Jelačića 1AMBULANTA 832-401HITNA MEDICINSKA POMOĆ ĐAKOVO, P. Preradovića 2194, 112OPĆA ŽUPANIJSKANAŠICE, Ulica bana J. Jelačića 6BOLNICA NAŠICECENTRALA 613-620DOM ZDRAVLJA NAŠICE NAŠICE, Ulica bana J. Jelačića 6OPĆA MEDICINA 615-671, 615-672,615-673, 615-674, 615-675, 615-681HITNA MEDICINSKA POMOĆ NAŠICE, Ulica bana J. Jelačića 6194, 112KLINIČKI BOLNIČKIOSIJEK, J. Huttlera 4CENTAR OSIJEKCENTRALA 511-511DOM ZDRAVLJA OSIJEK OSIJEK, Park kralja P. Krešimira IV. 6MANAGER AMBULANTA 225-302DOM ZDRAVLJA OSIJEK OSIJEK, Biševska 22aOPĆA MEDICINA 505-900, 506-720,507-366, 507-377DOM ZDRAVLJA OSIJEK OSIJEK, Drinska 8OPĆA MEDICINA 271-525, 272-762,273-848246


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.15.Nastavak tablice br. 3566. GRAD OSIJEKDOM ZDRAVLJA OSIJEK OSIJEK, Lj. Posavskog 2OPĆA MEDICINA 301-788, 301-801,302-651, 320-985DOM ZDRAVLJA OSIJEK OSIJEK, Prolaz kod S. Gospe 1OPĆA MEDICINA 500-140, 500-758,500-794, 501-092, 501-130, 505-081,505-860, 530-001DOM ZDRAVLJA OSIJEK JOSIPOVAC, Zagorska 4OPĆA MEDICINA 355-639, 356-011DOM ZDRAVLJA OSIJEK SARVAŠ, Osječka 64OPĆA MEDICINA 588-814DOM ZDRAVLJA OSIJEK TENJA, Sv.Ane bbOPĆA MEDICINA 290-122, 290-982DOM ZDRAVLJA OSIJEK VIŠNJEVAC, N.Š.Zrinskog 3OPĆA MEDICINA 351-244, 352-966HITNA MEDICINSKA POMOĆ OSIJEK, J. Huttlera 2CENTRALA 531-305HITNA POMOĆ 1947. GRAD VALPOVO DOM ZDRAVLJA VALPOVO VALPOVO, Kralja P. Krešimira IV 4CENTRALA 651-555OPĆA MEDICINA 650-704, 650-705,650-989, 653-222HITNA MEDICINSKA POMOĆ VALPOVO, Kralja P. Krešimira IV 4194, 1128. OPĆINA ANTUNOVAC DOM ZDRAVLJA OSIJEK ANTUNOVAC, Braće Radića 4AMBULANTA 278-008DOM ZDRAVLJA OSIJEK IVANOVAC, Duga 33AMBULANTA 396-0559. OPĆINA BILJEDOM ZDRAVLJABELI MANASTIRBILJE, Š. Petefija 35OPĆA MEDICINA 751-511, 751-512DOM ZDRAVLJABELI MANASTIRLUG, Š. Petefija 114aAMBULANTA 754-00110. OPĆINA BIZOVAC DOM ZDRAVLJA VALPOVO BIZOVAC, Valpovačka 15OPĆA MEDICINA 675-386, 675-875DOM ZDRAVLJA VALPOVO BROĐANCI, Školska 2OPĆA MEDICINA 676-03011. OPĆINA ČEMINAC DOM ZDRAVLJABELI MANASTIRČEMINAC, Ljudevita gaja bbAMBULANTA 756-168DOM ZDRAVLJABELI MANASTIRGRABOVAC, Čeminačka 8AMBULANTA 755-26012. OPĆINA ČEPINDOM ZDRAVLJA OSIJEK ČEPIN, Školska bbOPĆA MEDICINA 380-077, 380- 333,380-337, 380-338, 380-566, 381-900DOM ZDRAVLJA OSIJEK BEKETINCI, Čepinska bbAMBULANTA 389-525DOM ZDRAVLJA OSIJEK ČEPINSKI MARTINCI, V. Nazora 2AMBULANTA 388-22213. OPĆINA DARDA DOM ZDRAVLJA BELIMANASTIRDARDA, A. Starčevića 26aAMBULANTA 740-416, 740-743,740-78114. OPĆINA DRAŽDOM ZDRAVLJABELI MANASTIRBATINA, Trg slobode 3AMBULANTA 735-118DOM ZDRAVLJABELI MANASTIRDUBOŠEVICA, Glavna 2AMBULANTA 738-083DOM ZDRAVLJATOPOLJE, Ulica Republike 13c15. OPĆINA DONJAMOTIČINABELI MANASTIRAMBULANTA 737-094DOM ZDRAVLJA NAŠICE FERIČANCI, D. Pejačević 1OPĆA MEDICINA 603-352247


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.15.16. OPĆINA DRENJENastavak tablice br. 356DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO BRAČEVCI, Vukovarska 4AMBULANTA 865-004DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO DRENJE, Kosinac 2AMBULANTA 862-007DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO POTNJANI, I. L. Ribara 8AMBULANTA 866-25017. OPĆINA ĐURĐENOVAC DOM ZDRAVLJA NAŠICE ĐURĐENOVAC, Kolodvorska 2OPĆA MEDICINA 602-000, 601-609,18. OPĆINA ERDUT19. OPĆINA ERNESTINOVO601-765, 602-272DOM ZDRAVLJA OSIJEK ALJMAŠ, Trg braće Radića 21OPĆA MEDICINA 595-244DOM ZDRAVLJA OSIJEK BIJELO BRDO, N.Tesle 67OPĆA MEDICINA 597-666DOM ZDRAVLJA OSIJEK ERDUT, V. Nazora 7OPĆA MEDICINA 596-330DOM ZDRAVLJA OSIJEK DALJ, S. Kolara 1AMBULANTA 590-000, 591-277DOM ZDRAVLJA OSIJEK ERNESTINOVO, Školska 2OPĆA MEDICINA 270-221DOM ZDRAVLJA OSIJEK LASLOVO, Kolodvorska 5AMBULANTA 289-00420. OPĆINA FERIČANCI DOM ZDRAVLJA NAŠICE FERIČANCI, D. Pejačević 1OPĆA MEDICINA 603-35221. OPĆINA GORJANI DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO GORJANI, Grčka 2AMBULANTA 853-00222. OPĆINA JAGODNJAK DOM ZDRAVLJA BELIMANASTIR23. OPĆINA KNEŽEVI DOM ZDRAVLJA BELIVINOGRADIMANASTIRJAGODNJAK, B.Kidrića 68AMBULANTA 745-030KNEŽEVI VINOGRADI, Hrv.Republike 5AMBULANTA 730-363, 730-894,732-103DOM ZDRAVLJA BELIMANASTIRKARANAC, Nikole Tesle 17AMBULANTA 720-015DOM ZDRAVLJA BELI ZMAJEVAC, M. Tita 219MANASTIRAMBULANTA 710-05524. OPĆINA KOŠKA DOM ZDRAVLJA NAŠICE KOŠKA, Trg kralja Tomislava 4OPĆA MEDICINA 681-00225. OPĆINA LEVANJSKA DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO LEVANJSKA VAROŠ, Glavna 72VAROŠAMBULANTA 864-00926. OPĆINADOM ZDRAVLJA DONJI MAGADENOVAC, Glavna 5MAGADENOVAC MIHOLJACOPĆA MEDICINA 647-15527. OPĆINA MARIJANCI DOM ZDRAVLJA DONJI MARJANCI, Kralja Zvonimira 2MIHOLJACOPĆA MEDICINA 643-100DOM ZDRAVLJA DONJI ČRNKOVCI, Ulica kardinala A.MIHOLJACStepinca 53OPĆA MEDICINA 645-05528. OPĆINA PETLOVAC DOM ZDRAVLJA BELIMANASTIRBARANJSKO PETROVO SELO,Kolodvorska bbAMBULANTA 748-38329. OPĆINA PETRIJEVCI DOM ZDRAVLJA VALPOVO PETRIJEVCI, Republike 11230. OPĆINA PODGORAČ31. OPĆINA PODRAVSKAMOSLAVINAOPĆA MEDICINA 395-685DOM ZDRAVLJA NAŠICE PODGORAČ, Trg P.Pejačevića 5OPĆA MEDICINA 698-007DOM ZDRAVLJA NAŠICE BUDIMCI, Ulica bana J. Jelačića 196OPĆA MEDICINA 693-036DOM ZDRAVLJA DONJIMIHOLJACPODRAVSKA MOSLAVINA,J. J. Strossmayera 120OPĆA MEDICINA 641-355248


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.15.Nastavak tablice br. 35632. OPĆINA POPOVAC DOM ZDRAVLJA BELIMANASTIRKNEŽEVO, Vijenac grada Vukovara bbAMBULANTA 729-029DOM ZDRAVLJA BELIMANASTIRPOPOVAC, V. Nazora 4AMBULANTA 728-14233. OPĆINA PUNITOVCI DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO PUNITOVCI, S. Radića 58AMBULANTA 861-30234. OPĆINA SATNICAĐAKOVAČKADOM ZDRAVLJA ĐAKOVO ĐAKOVO, P. Preradovića 2OPĆA MEDICINA 810-175, 810- 244,810-415, 813-757, 814-370, 815-113,15-114, 815-116, 815-117, 821-585,821-589, 821-73235. OPĆINA SEMELJCI DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO SEMELJCI, Kolodvorska 2OPĆA MEDICINA 856-047DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO VRBICA, Đurđanačka 6AMBULANTA 869-00136. OPĆINA STRIZIVOJNA DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO STRIZIVOJNA, Ulica braće Radića 210OPĆA MEDICINA 831-02037. OPĆINA ŠODOLOVCI DOM ZDRAVLJA OSIJEK ERNESTINOVO, Školska 2OPĆA MEDICINA 270-22138. OPĆINA TRNAVA DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO TRNAVA, I. Meštrovića 34AMBULANTA 863-11439. OPĆINA VILJEVO DOM ZDRAVLJA DONJIMIHOLJACVILJEVO, Ulica braće Radića 106OPĆA MEDICINA 644-09440. OPĆINA VIŠKOVCI DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO SEMELJCI, Kolodvorska 2OPĆA MEDICINA 856-04741. OPĆINA VLADISLAVCI DOM ZDRAVLJA OSIJEK VLADISLAVCI, Kralja Tomislava bbOPĆA MEDICINA 391-22242. OPĆINA VUKA DOM ZDRAVLJA OSIJEK VUKA, Osječka 83AMBULANTA 389-422249


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.A.16. PREGLED ŠUMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA SKATEGORIZACIJOM UGROŽENOSTIZakon o zaštiti od požara propisao je obvezu provođenja preventivnih mjera na zaštiti od požaraza pravne osobe, vlasnike i/ili korisnike građevina i prostora. Mjere zaštite šuma od požara utvrđene su uPravilniku o zaštiti šuma od požara. Kao preventivno-uzgojne mjere u navedenom Pravilniku predviđajuse:- njega sastojina- pravodobna proreda sastojina- kresanje i uklanjanje suhog granja- izrada i održavanje protupožarnih prosjeka i puteva- izrada i održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste- čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge- čišćenje i uspostava sigurnosnih visina i udaljenosti na trasama elektroenergetskih vodova i- održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama i ostali preventivno-uzgojniradovi planirani godišnjim planovima i programima gospodarenja ili drugim općim aktimapravne osobe.Požari se na šumskim i poljoprivrednim površinama mogu prenositi na tri načina:- kondukcijom (širenje frontalnog toplinskog vala niz obližnje raslinje)- konvekcijom (pokretanje uzgonskog vertiklanog stupa oslobođene topline)- skokovi vatre (prijenos toplinskog udara na velike udaljenosti što uzrokuje nova žarišta inapredovanje vatrene stihije).Za sprečavanje razvoja eventualno nastalih požara u šumama provode se gore navedene mjere.Šumske površine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskih šuma d.o.o., upravilu se redovito održavaju. Pod time podrazumijevamo (osim pošumljavanja i raskrčivanja šuma) da seredovito čiste i održavaju, a po potrebi i prave novi protupožarni putevi i prosjeke. Upitno je stanje našumskim površinama koje su u vlasništvu fizičkih osoba iako i oni imaju obvezu redovitog čišćenja iodržavanja protupožarnih puteva i prosjeka. Od ukupnih površina pod šumama na području Osječkobaranjskežupanije svega 1,7% je u vlasništvu fizičkih osoba. Iste su razvrstane u III. ili IV. stupanjopasnosti za nastajanje požara te stoga neće predstavljati potencijalnu opasnost za nastajanje požara.Tablični pregled strukture poljoprivrednog i šumskog zemljišta dan je u poglavlju A.4 pa se ovdjeneće ponavljati. U ovom se poglavlju daju strukture poljoprivrednog i šumskog zemljišta po jedinicamalokalne samouprave s osvrtom na ratarske kulture koje utječu na kategoriju ugroženosti od požaraprostora poljoprivrednog odnosno šumskog zemljišta.Prikaz je izrađen kao specifikacija šumskih i poljoprivrednih površina danih u procjenamaugroženosti od požara općina i gradova te na osnovi podataka Hrvatskih šuma d.o.o. Sastavni dioPravilnika o zaštiti šuma od požara su i Mjerila za procjenu opasnosti od šumskog požara, temeljem kojihse šumske površine svrstavaju u stupnjeve opasnosti od šumskog požara prema mjerilima u slijedećojtablici:Tablica br. 357Stupanj opasnostiBroj bodovaI. vrlo velika > 480II. velika 381–480III. umjerena 281–380IV. mala < 280250


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.A.16.1. GRAD BELI MANASTIRTablica br. 358R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi, voćnjaci i vinogradi 3.506,432. Livade i pašnjaci 215,563. Šumsko zemljište 1.634,214. Trstici i močvare 26,065. Neplodno zemljište 840,25UKUPNO: 6.222,51Šumsko zemljište najvećim dijelom je u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Darda i Šumarije Batina, a manjim dijelom uvlasništvu fizičkih osoba.UKUPNO GRAD BELI MANASTIR 1.634,21 ha- II. stupanj opasnosti od požara 91,70 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.065,67 ha- neodređeno i ostalo šumsko zemljište(šikare, ledine, vodotoci, kanali i sl.) 476,84 haA.16.2. GRAD BELIŠĆETablica br. 359R.BR VRSTA KULTURE POVRŠINA (ha)1. Obradivo tlo 4.510,002. Šume i šumske površine 6.107,62Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Valpovo, a manjim dijelom u vlasništvu fizičkihosoba.GJ Valpovačke nizinske šume2.846,86 ha- II. stupanj opasnosti od požara 14,30 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.315,55 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.517,01 haGJ Valpovačke podravske šume3.260,76 ha- III. stupanj opasnosti od požara 148,86 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 3.111,90 haUKUPNO GRAD BELIŠĆE6.107,62 ha- II. stupanj opasnosti od požara 14,30 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.464,41 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 4.628,91 haA.16.3. GRAD DONJI MIHOLJACTablica br. 360R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice 9.058,002. Voćnjaci 161,103. Vinogradi 5,904. Livade 59,205. Pašnjaci 527,306. Ribnjaci 829,407. Trstici i močvare 181,608. Šumsko zemljište 2.710,509. Neplodno zemljište 10,70UKUPNO: 13.560,00251


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Baranjsko Petrovo Selo i Uprave šumaPodružnica Našice, Šumarije Donji Miholjac, a manjim dijelom u vlasništvu fizičkih osoba.Šumarija Donji Miholjac2.010,92 ha- II. stupanj opasnosti od požara 0,51 ha- III. stupanj opasnosti od požara 539,11 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.466,33 ha- bez opasnosti 4,97 haŠumarija Baranjsko petrovo selo3.260,76 ha- III. stupanj opasnosti od požara 315,11 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 196,07 ha- bez opasnosti 14,00 haUKUPNO GRAD DONJI MIHOLJAC 2.536,10 ha- II. stupanj opasnosti od požara 0,51 ha- III. stupanj opasnosti od požara 854,22 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.662,40 ha- bez opasnosti 18,97 haA.16.4. GRAD ĐAKOVOTablica br. 361R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice 9.9142. Vinogradi 833. Voćnjaci 100UKUPNO: 10.097Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovo, a manjim dijelom u vlasništvu fizičkihosoba.GJ Đakovački lugovi i gajevi2.806,98 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.101,96 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.705,02 haGJ Kujnjak-Rakovac-MačkovacII. stupanj opasnosti od požaraIII. stupanj opasnosti od požaraIV. stupanj opasnosti od požara3.227,55 ha3,35 ha545,12 ha2.679,08 haUKUPNO GRAD ĐAKOVO6.034,53 ha- II. stupanj opasnosti od požara 3,35 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.647,08 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 4.384,10 haA.16.5. GRAD NAŠICETablica br. 362R.BR. VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 5.766,772. Voćnjaci 684,003. Vinogradi 118,404. Livade 639,505. Pašnjaci 702,70252


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Nastavak tablice br. 3626. Trstici i močvare 20,667. Šumsko zemljište 7.860,408. Neplodno zemljište 633,30UKUPNO: 16.425,73Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Našice, a manjim dijelom u vlasništvu fizičkihosoba.GJ Krndija Našička5.748,15 ha- III. stupanj opasnosti od požara 557,13 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 5.191,02 haGJ Krndija Seonska2.488,93 ha- III. stupanj opasnosti od požara 91,13 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 2.397,80 haUKUPNO GRAD NAŠICE8.237,08 ha- III. stupanj opasnosti od požara 648,26 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 7.588,82 haA.16.6. GRAD OSIJEKTablica br. 363R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranica 11.272,72292. Vrt 45,42943. Voćnjak 218,15574. Vinograd 32,68755. Livada 101,19796. Pašnjak 361,41997. Trstik 37,07398. Šumsko zemljište 1.041,2942UKUPNO: 13.109,9013Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek i Šumarije Darda, a manjim dijelom uvlasništvu fizičkih osoba.Šumarija Osijek1.323,50 haGJ Osječke nizinske šume163,49 ha- III. stupanj opasnosti od požara 163,49 haGJ Osječke podravske šume 1.160,01ha- III. stupanj opasnosti od požara 605,65 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 554,36 haŠumarija Darda220,73 haGJ Darđanske šume99,23 ha- III. stupanj opasnosti od požara 88,45 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 5,78 haGJ Kopačevsko podunavske šume 126,50 ha- II. stupanj opasnosti od požara 12,84 ha- III. stupanj opasnosti od požara 113,66 ha253


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.UKUPNO GRAD OSIJEK1.544,23 ha- II. stupanj opasnosti od požara 12,84 ha- III. stupanj opasnosti od požara 957,25 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 560,14 haA.16.7. GRAD VALPOVOTablica br. 364R.BR VRSTA KULTURE POVRŠINA (ha)1. Oranice 7.5042. Vinogradi 1543. Voćnjaci 34. Ostale kulture 65UKUPNO: 7.726Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Valpovo, a manjim dijelom u vlasništvu fizičkihosoba.GJ Valpovačke nizinske šume2.386,83 ha- III. stupanj opasnosti od požara 345,70 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 2.041,13 haGJ Valpovačke podravske šume2.603,66 ha- II. stupanj opasnosti od požara 14,30 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.289,73 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.299,63 haUKUPNO GRAD VALPOVO4.990,49 ha- II. stupanj opasnosti od požara 14,30 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.635,43 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 3.340,76 haA.16.8. OPĆINA ANTUNOVACNa području Općine Antunova 4.175 ha poljoprivrednog je zemljišta, 92,49 ha šumskogzemljišta, 499,00 ha građevinskog zemljišta (naselje Antunovac 230 ha i naselje Ivanovac 269 ha) i938,51 ha ostalog zemljišta.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek, a manjim dijelom u vlasništvu fizičkihosoba.UKUPNO OPĆINA ANTUNOVACIII. stupanj opasnosti od požara122,43 ha122,43 haA.16.9. OPĆINA BILJETablica br. 365R.BR. VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 6.170,632. Voćnjaci 29,143. Vinogradi 7,234. Livade 54,925. Pašnjaci 1.821,606. Trstici i močvare 4.207¸56254


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Nastavak tablice br. 3657. Šumsko zemljište 11.244,408. Neplodno zemljište 3.477,35UKUPNO: 27.012,84Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Darda i Šumarije Tikveš-Bilje, a manjim dijelomu vlasništvu fizičkih osoba.Šumarija Darda2.204,42 haGJ Kopačevsko podunavske šume 2.204,42 ha- II. stupanj opasnosti od požara 1.707,89 ha- III. stupanj opasnosti od požara 496,53 haŠumarija Tikveš-Bilje6.689,72 haGJ Dvorac Siget2.048,70 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.195,68 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 853,02 haGJ Tikveško-podunavske šume 4.641,02 ha- III. stupanj opasnosti od požara 2.987,39 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.653,63 haUKUPNO OPĆINA BILJE8.894,14 ha- II. stupanj opasnosti od požara 1.707,89 ha- III. stupanj opasnosti od požara 4.679,60 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 2.506,65 haA.16.10. OPĆINA BIZOVACTablica br. 366R.BR. VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 7.1712. Voćnjaci 463. Livade 874. Pašnjaci 2725. Šumsko zemljište 1.4486. Neplodno zemljište 912UKUPNO: 9.936Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Valpovo, a manjim dijelom u vlasništvu fizičkihosoba.UKUPNO OPĆINA BIZOVAC1.384,95 ha- II. stupanj opasnosti od požara 2,90 ha- III. stupanj opasnosti od požara 463,38 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 918,67 haA.16.11. OPĆINA ČEMINACTablica br. 367R.BR. VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 4.070,09602. Voćnjaci 107,4063. Vinogradi 1,05834. Livade 28,75115. Pašnjaci 39,19736. Trstik 9,59017. Šumsko zemljište 1.465,5139255


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Darda a manjim dijelom u vlasništvu fizičkihosoba.UKUPNO OPĆINA ČEMINAC1.342,48 ha- III. stupanj opasnosti od požara 783,70 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 558,78 haA.16.12. OPĆINA ČEPINTablica br. 368R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 9.2842. Voćnjaci 183. Vinogradi 24. Livade 95. Pašnjaci 1866. Šumsko zemljište 1.2397. Trstici i močvare 58. Neplodno zemljište 1.259UKUPNO: 12.002Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA ČEPIN1.158,24 ha- III. stupanj opasnosti od požara 916,35 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 241,89 haA.16.13. OPĆINA DARDANa području Općine Darda ima 5.520 ha poljoprivrednog zemljišta, 2.360 ha šumskog zemljišta i 775 haostalih površina.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskih šumad.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Darda i Šumarije Valpovo, a manjim dijelom uvlasništvu mještana.Šumarija Darda2.074,88 ha- II. stupanj opasnosti od požara 25,24 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.448,90 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 600,74 haŠumarija Valpovo297,82 ha- II. stupanj opasnosti od požara 203,18 ha- III. stupanj opasnosti od požara 78,59 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 16,05 haUKUPNO OPĆINA DARDA2.372,70 ha- II. stupanj opasnosti od požara 228,42 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.527,49 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 616,79 ha256


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.A.16.14. OPĆINA DONJA MOTIČINATablica br. 369R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Poljoprivredno zemljište 2.023,232. Šumsko zemljište 3.071,403. Vode 22,424. Trstik 31,055. Ostale površine 135,28UKUPNO: 5.283,38Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Đurđenovac i Šumarije Našice, a manjim dijelomu vlasništvu mještana.Šumarija Đurđenovac (Krndija Gazijska) 2.202,19 ha- II. stupanj opasnosti od požara 5,10 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.364,60 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 832,49 haŠumarija Našice (Krndija Seonska)1.198,12 ha- III. stupanj opasnosti od požara 10,20 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.187,92 haUKUPNO OPĆINA DONJA MOTIČINA 3.400,31 ha- II. stupanj opasnosti od požara 5,10 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.374,80 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 2.020,41 haA.16.15. OPĆINA DRAŽNa području Općine Draž ima ukupno 9.113 ha poljoprivrednih površina i 4.510 ha šumskogzemljišta.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Batina, a manjim dijelom u vlasništvu mještanaUKUPNO OPĆINA DRAŽ4.567,48 ha- III. stupanj opasnosti od požara 3.257,29 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.310,19 haNa sjeveroistočnoj strani područja općine, odnosno na području K.O. Draž i na jugoistočnoj stranipodručja općine na području K.O. Batina, istočno od rijeke Dunav tj. na šumskom zemljištu od lijeveobale rijeke Dunav prema istoku do državne granice s Republikom Srbijom, nalaze se znatne količinešuma koje teritorijalno pripadaju području općine Draž.Prije nastajanja Republike Hrvatske, odnosno prije početka Domovinskog rata 1991. godine te sušume bile u posjedu LŠG “JELEN” OOUR KOZARA Beli Manastir, odnosno u vlasništvu OOUR LŠPU“TIKVEŠ” ZLATNA GREDA iz Belog Manastira.Kako šume pripadaju području općine Draž te će šume, odnosno šumsko zemljište preuzeti usvoje vlasništvo Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Osijek, Šumarija Batina.Međutim kako se šumsko zemljište nalazi istočno od rijeke Dunav iza graničnog prijelaza uRepubliku Srbiju, radnici Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb nemaju mogućnost pristupa na to zemljište takoda nisu u mogućnosti obavljati bilo kakve radove u tim šumama dok se ne postigne dogovor izmeđuRepublike Hrvatske i Republike Srbije.257


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.A.16.16. OPĆINA DRENJEŠumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovo, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.Za područje općine Drenje postoji samo podatak o ukupnim površinama pod šumama koje iznose525,03 ha.A.16.17. OPĆINA ĐURĐENOVACTablica br. 370R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice i vrtovi 5.9662. Voćnjaci 1193. Vinogradi 144. Livade i pašnjaci 7395. Trstici i ribnjac 2556. Šume 3.5147. Neplodno zemljište 1.060UKUPNO: 11.667Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Đurđenovac, a manjim dijelom u vlasništvumještana.UKUPNO OPĆINA ĐURĐENOVAC 3.588,40 ha- III. stupanj opasnosti od požara 134,09 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 3.453,31 haA.16.18. OPĆINA ERDUTTablica br. 371R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, voćnjaci, vrtovi i vinogradi 9.870,372. Livade i pašnjaci 707,853. Šume 2.319,404. Trščaci 318,245. Neplodno zemljište 2.561,54U K U P N O: 15.777,40Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.GJ Erdutske podunavke šume1.636,87 ha- III. stupanj opasnosti od požara 296,07 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.340,80 haGJ Osječke podunavke šume1.578,64 ha- III. stupanj opasnosti od požara 841,07 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 737,57 haUKUPNO OPĆINA ERDUT3.251,51 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.137,14 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 2.078,37 ha258


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.A.16.19. OPĆINA ERNESTINOVONa području Općine Ernestinovo ima 7.035 ha poljoprivrednog zemljišta, 95 ha šumskogzemljišta i 1.470 ha ostalih površina.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA ERNESTINOVO 37,88 ha- III. stupanj opasnosti od požara 34,74 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 3,14 haA.16.20. OPĆINA FERIČANCITablica br. 372R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi, voćnjaci i vinogradi 1.500,002. Šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod 1.823,94upravom Hrvatskih šuma d.o.o.3. Šumsko zemljište u privatnom vlasništvu 83,90UKUPNO: 3.407,84Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Đurđenovac, a manjim dijelom u vlasništvumještana.UKUPNO OPĆINA FERIČANCI1.823,94 ha- III. stupanj opasnosti od požara 859,25 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 964,69 haA.16.21. OPĆINA GORJANITablica br. 373R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA1. Oranice 97 %2. Vinogradi 1%3. Voćnjaci 2 %Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovo, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.Za područje Općine Gorjani postoji samo podatak o ukupnim površinama pod šumama, a to je354,30 ha.A.16.22. OPĆINA JAGODNJAKTablica br. 374R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 7.4602. Voćnjaci 53. Vinogradi 14. Livade 1465. Pašnjaci 1696. Šumsko zemljište 1.5577. Trstici i močvare 1498. Neplodno zemljište 1.003UKUPNO: 10.490259


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Baranjsko Petrovo Selo, a manjim dijelom uvlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA JAGODNJAK1.558,00 ha- III. stupanj opasnosti od požara 496,22 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.061,78 haA.16.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADINa području Općine Kneževi Vinogradi ima 15.573 ha poljoprivrednog zemljišta, 5.948 hašumskog zemljišta, 1.209 ha vodotoka i kanala, 2.147 ha ostalih površina trstika i bara, neplodnog iizgrađenog tla, te 943, 7 ha građevinskog područja.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Batina i Šimarije Tikveš, a manjim dijelom uvlasništvu mještana.Šumarija Batina1.627,62 ha- II. stupanj opasnosti od požara 7,11 ha- III. stupanj opasnosti od požara 376,13 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.244,38 haŠumarija Tikveš2.646,50 ha- II. stupanj opasnosti od požara 105,03 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.812,01 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 729,46 haUKUPNO OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 4.274,12 ha- II. stupanj opasnosti od požara 112,14 ha- III. stupanj opasnosti od požara 2.188,14 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.973,84 haA.16.24. OPĆINA KOŠKATablica br. 375R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 6.8852. Voćnjaci 53. Vinogradi 24. Livade 865. Pašnjaci 4406. Šumsko zemljište 4.1037. Trstici i močvare 48. Neplodno zemljište 748UKUPNO: 12.273Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Koška, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.GJ Budigošće-Breza-Lugovi1.779,48 ha-III. stupanj opasnosti od požara 760,22 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.019,26 ha260


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.GJ Laciće-Gložđe2 106,88 ha- III. stupanj opasnosti od požara 784,44 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.322,44 haUKUPNO OPĆINA KOŠKA3.886,36 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.544,66 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 2.341,70 haA.16.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠTablica br. 376R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 2.8412. Voćnjaci 18653. Vinogradi 274. Livade 5935. Pašnjaci 4516. Šumsko zemljište 7.9287. Trstici, vode 468. Neplodno zemljište 211UKUPNO: 12.283Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovo i Šumarije Levanjska Varoš, a manjimdijelom u vlasništvu mještana.Za područje Općine Levanjska Varoš postoji samo podatak o ukupnim površinama pod šumamakoje iznose 7.928 ha od kojih je 7.845 ha pod upravom Hrvatskih šuma d.o.o., a 83 ha je u privatnomvlasnistvu.A.16.26. OPĆINA MAGADENOVACTablica br. 377R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi, 5.715,66052. Voćnjaci 79,88163. Vinogradi 2,25374. Livade 205,65655. Pašnjaci 6567,99216. Šumsko zemljište 3.532,32937. Neplodno zemljište 1.013,2370UKUPNO: 11.206,9809Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Donji Miholjac, Šumarije Koška i ŠumarijeĐurđenovac, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.Šumarija Donji Miholjac1.847,34 ha- II. stupanj opasnosti od požara 0,56 ha- III. stupanj opasnosti od požara 284,59 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.551,89 haŠumarija Koška1.675,53 ha- III. stupanj opasnosti od požara 130,05 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.545,48 ha261


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Šumarija Đurđenovac113,93 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 113,93 haUKUPNO OPĆINA MAGADENOVAC 3.636,80 ha- II. stupanj opasnosti od požara 0,56 ha- III. stupanj opasnosti od požara 424,94 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 3.211,30 haA.16.27. OPĆINA MARIJANCITablica br. 378R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi, voćnjaci i vinogradi 4.655,882. Livade i pašnjaci 507,563. Šumsko zemljište 866,464. Trstici i močvare 9,375. Neplodno zemljište 532,79UKUPNO: 6.572,06Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Koška, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA MARIJANCIIII. stupanj opasnosti od požaraIV. stupanj opasnosti od požara816,62 ha51,50 ha765,12 haA.16.28. OPĆINA PETLOVACTablica br. 379R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 4.9702. Voćnjaci 113. Vinogradi 34. Livade 1765. Pašnjaci 1506. Šumsko zemljište 2.5227. Trstici i močvare 1448. Neplodno zemljište 1.1569. Građevinsko područje 728UKUPNO: 9.132Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Baranjsko Petrovo Selo, a manjim dijelom uvlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA PETLOVAC2.522,86 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.652,00 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 870,86 haA.16.29. OPĆINA PETRIJEVCITablica br. 380R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 3.1802. Voćnjaci 1483. Vinogradi 3262


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Nastavak tablica br. 3804. Livade 825. Pašnjaci 1146. Trščaci i bare 367. Šumsko zemljište 1.4498. Neplodno zemljište 496UKUPNO: 5.488Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Valpovo, Šumarije Osijek, Šumarije BaranjskoPetrovo Selo i Šumarije Darda, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.Šumarija Valpovo748,02 ha- I. stupanj opasnosti od požara 6,32 ha- II. stupanj opasnosti od požara 208,73 ha- III. stupanj opasnosti od požara 184,56 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 348,41 haŠumarija Osijek220,55 ha- II. stupanj opasnosti od požara 33,84 ha- III. stupanj opasnosti od požara 168,77 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 17,94 haŠumarija Baranjsko Petrovo Selo44,77 ha- III. stupanj opasnosti od požara 44,77 haŠumarija Darda162,00 ha- III. stupanj opasnosti od požara 162,00 haUKUPNO OPĆINA PETRIJEVCI1.175,34 ha- I. stupanj opasnosti od požara 6,32 ha- II. stupanj opasnosti od požara 242,57 ha- III. stupanj opasnosti od požara 560,10 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 366,35 haA.16.30. OPĆINA PODGORAČTablica br. 381R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranica 8.5402. Vinograd 2003. Voćnjak 3004. Livada 3105. Pašnjak 1006. Šuma 5007. Neplodno zemljište 50UKUPNO: 10.000Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Nasiče i Šumarije Koška, a manjim dijelom uvlasništvu mještana.Šumarija Našice202,74 ha- III. stupanj opasnosti od požara 22,33 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 180,41 ha263


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Šumarija Koška284,31 ha- III. stupanj opasnosti od požara 169,09 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 115,22 haUKUPNO OPĆINA PODGORAČ488,25 ha- III. stupanj opasnosti od požara 192,62 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 295,63 haA.16.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINAŠumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Donji Miholjac, a manjim dijelom u vlasništvumještana.UKUPNO OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 1.086,23 ha- III. stupanj opasnosti od požara 232,40 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 853,83 haA.16.32. OPĆINA POPOVACTablica br. 382R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranica i vrtovi 4.4372. Vinograd 1333. Voćnjak 764. Livada 1505. Pašnjak 416. Trstici i ribnjaci 2607. Šuma 7688. Neplodno zemljište 3499. Građevinsko područje 557UKUPNO: 6.241Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Batina, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA POPOVAC621,23 ha- III. stupanj opasnosti od požara 235,09 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 386,14 haA.16.33. OPĆINA PUNITOVCITablica br. 383R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranica i vrtovi 3.4432. Vinograd 93. Voćnjak 74. Livada 115. Pašnjak 1646. Šuma 197. Neplodno zemljište 281UKUPNO: 3.934Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovo, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.264


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Za područje Općine Punitovci postoji samo podatak o ukupnim površinama pod šumama kojeiznose 552,00 ha.A.16.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKATablica br. 384R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Poljoprivredne površine 4.4662. Šuma 1593. Neplodno zemljište 636Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskih šumad.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovo i Šumarije Levanjska Varoš, a manjim dijelomu vlasništvu mještana.Šumarija Đakovo1.390,69 ha- III. stupanj opasnosti od požara 594,53 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 841,16 haŠumarija Levanjska Varoš1.443,99 ha- II. stupanj opasnosti od požara 604,90 ha- III. stupanj opasnosti od požara 467,41 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 371,68 haUKUPNO OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 2.834,68 ha- II. stupanj opasnosti od požara 604,90 ha- III. stupanj opasnosti od požara 1.016,94 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.212,84 haA.16.35. OPĆINA SEMELJCITablica br. 385R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 8.0632. Voćnjaci 1943. Vinogradi 234. Livade 1205. Pašnjaci 1166. Šumsko zemljište 1.1937. Trstici i močvare 08. Neplodno zemljište 488UKUPNO: 10.197Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek i Šumarije Đakovo, te Uprave šumaPodružnica Vinkovci, Šumarije Mikanovci, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.Podružnica Osijek452,33 ha- III. stupanj opasnosti od požara 391,70 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 60,63 haPodružnica Vinkovci707,73 ha- III. stupanj opasnosti od požara 496,94 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 210,79 ha265


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.UKUPNO OPĆINA SEMELJCI1.160,06 ha- III. stupanj opasnosti od požara 888,64 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 271,42 haA.16.36. OPĆINA STRIZIVOJNATablica br. 386R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 1.7632. Voćnjaci 233. Vinogradi 44. Livade 2435. Pašnjaci 1306. Šumsko zemljište 1.3107. Trstici i močvare 08. Neplodno zemljište 318UKUPNO: 3.791Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Vinkovci, Šumarije Strizivojna, a manjim dijelom u vlasništvumještana.UKUPNO OPĆINA STRIZIVOJNA 1.298,00 ha- III. stupanj opasnosti od požara 313,76 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 984,24 haA.16.37. OPĆINA ŠODOLOVCITablica br. 387R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 5.3802. Voćnjaci 153. Vinogradi 44. Livade 615. Pašnjaci 2476. Šumsko zemljište 1.4737. Trstici i močvare 558. Neplodno zemljište 597UKUPNO: 7.832Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA ŠODOLOVCI1.473 ha- III. stupanj opasnosti od požara 522 ha- IV. stupanj stupanj opasnosti od požara 951 haA.16.38. OPĆINA TRNAVATablica br. 388R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 1.192,262. Voćnjaci 9,993. Vinogradi 128,784. Livade 14,415. Pašnjaci 184,736. Šumsko zemljište 3.227,147. Trstici 0,66266


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovi i Šumarije Levanjska Varoš, a manjimdijelom u vlasništvu mještana.Šumarija Đakovo1.935,42 ha- II. stupanj opasnosti od požara 22,19 ha- III. stupanj opasnosti od požara 185,03 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.728,20 haŠumarija Levanjska Varoš1.291,72 ha- III. stupanj opasnosti od požara 125,36 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.166,36 haUKUPNO OPĆINA TRNAVA3.227,14 ha- II. stupanj opasnosti od požara 22,19 ha- III. stupanj opasnosti od požara 310,39 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 2.894,56 haA.16.39. OPĆINA VILJEVOTablica br. 389R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi, voćnjaci i vinogradi 4.764,102. Livade i pašnjaci 450,503. Šumsko zemljište 3.291,904. Trstici i močvare 18,325. Neplodno zemljište 808 71UKUPNO: 9.333,53Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Našice, Šumarije Donji Miholjac, a manjim dijelom u vlasništvumještana.UKUPNO OPĆINA VILJEVO2.190,20 ha- III. stupanj opasnosti od požara 823,08 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 1.367,12 haA.16.40. OPĆINA VIŠKOVCITablica br. 390R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 3.3792. Voćnjaci 343. Vinogradi 224. Livade 295. Pašnjaci 1276. Šumsko zemljište 5727. Trstici i močvare 08. Neplodno zemljište 254UKUPNO: 4.417Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Đakovo, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA VIŠKOVCI453,03 ha- III. stupanj opasnosti od požara 212,71 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 240,32 ha267


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.16.A.16.41. OPĆINA VLADISLAVCITablica br. 391R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice, vrtovi 1.5552. Voćnjaci 83. Pašnjaci 204. Šumsko zemljište 1555. Trstici i močvare 196. Neplodno zemljište 272UKUPNO: 2.029Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek, a manjim dijelom u vlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA VLADISLAVCI 247,30 ha- III. stupanj opasnosti od požara 195,88 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 51,42 haA.16.42. OPĆINA VUKATablica br. 392R.BR VRSTA ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha)1. Oranice 3.082Vinogradi 22. Voćnjaci 203. Livade 414. Pašnjaci 395. Šume 1436. Neobradivo zemljište 329Šumsko je zemljište najvećim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravom Hrvatskihšuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Osijek, Šumarije Osijek i Šumarije Đakovo, a manjim dijelom uvlasništvu mještana.UKUPNO OPĆINA VUKA174,00 ha- III. stupanj opasnosti od požara 51,86 ha- IV. stupanj opasnosti od požara 122,14 ha268


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.17.A.17. PREGLED EVIDENTIRANIH POŽARA U POSLJEDNJIH 10 GODINA(PREMA PODACIMA MUP-a)U razdoblju od 1.1.2001. do 28.11.2011. godine na području PU Osječko-baranjske, a štoobuhvaća i područje Osječko-baranjske županije, dogodilo se 3479 požara s ukupnom štetom u iznosu9.282.326 €.Prema objektu na kojemu je nastao požar stanje je sljedeće:Broj požara i materijalna štetaTablica br. 393Građevine Prijevozna sredstva Otvoreni prostor UkupnoBroj požara 1.576 466 1437 3479Materijalna šteta u € 6.763.134 1.561.594 957.598 9.282.326Grafikon 1: broj požara i materijalna štetaPrema načinu izazivanja požara:Način izazivanja požaraTablica br. 394Građevine Prijevozna sredstva Otvoreni prostor UkupnoNamjerno 189 61 78 328Nehat-nepažnja 1.250 398 1.305 2.953Dječja igra 88 6 35 129Prirodna pojava 41 1 15 57Neutvrđeno 8 - 4 12Grafikon 2: način izazivanja požara269


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.17.Prema uzroku požara i mjestu nastanka:Broj požara prema uzroku:Tablica br. 395Građevine Prijevozna sredstva Otvoreni prostor UkupnoToplinska energija 1.089 268 1388 2.745Električna energija 402 169 19 590Kemijska energija 43 3 13 59Mehanička energija 42 22 15 79Grafikon 3. : prema uzroku požaraToplinska energija bila je uzrok u 2.745 požara s ukupnom materijalnom štetom od 4.083.364 €.Detaljnim pregledom izvora toplinske energije dobijemo:Toplinska energija kao uzrok požaraTablica br. 396Ložišta Postrojenja za Otvorena vatra Gorivi dijelovi tvarizagrijavanjeBroj požara 317 176 1902 350Šteta u € 967.171 449.968 1.694.807 971.418Grafikon 4. toplinska energija kao uzrok požara/materijalna štetaElektrična energija kao uzrok utvrđena je u 590 požara s ukupno izazvanom štetom u iznosu od3.619.960 €. Prema izvoru električne energije i odnosa nastale štete imamo:270


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijePrikaz postojećeg stanja A.17.Električna energija kao uzrok požaraTablica br. 397Termički aparati Grijaća tijela Transformacija energijeBroj požara 47 91 452Šteta u € 99.971 1.223.508 2.296.481Grafikon 5. električna energija kao uzrok požara/nastala štetaPo pitanju vlasništva nad objektima na kojima je nastao požar imamo sljedeće:Oblik vlasništva/materijalna štetaDržavno Privatno LokalnasamoupravaDioničarskoInozemnovlasništvoTablica br. 398Mješovito OstaloBrojpožara144 1513 109 74 3 6 1629Šteta u € 877.721 5.999.911 312.316 1.574.022 165.470 41.548 309.838Grafikon 6. oblik vlasništva/materijalna štetaU navedenom razdoblju od 1.1.2001. do 28.11.2011. godine dogodilo se i 13 eksplozija sukupnom materijalnom štetom u iznosu od 72.530 €. Od 13 eksplozija 12 je posljedica nehata-nepažnje, a1 je namjerno izazvana. Isto tako, u 7 eksplozije uzrok je toplinska energija, u jednoj električna energija, au 5 kemijska energija.271


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Procjen ugroženosti za područja općina i gradova B.B. PROCJENE UGROŽENOSTI ZA PODRUČJA OPĆINA I GRADOVASastavni su dio Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Osječko-baranjskežupanije i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije gradova i općina na području županije.Prikaz općina i gradova za koje su izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnološkeeksplozije dan je u tablici.Tablica br. 399Red.br.NAZIV GRADA - OPĆINE1. GRAD BELI MANASTIR2. GRAD BELIŠĆE3. GRAD DONJI MIHOLJAC4. GRAD ĐAKOVO5. GRAD NAŠICE6. GRAD OSIJEK7. GRAD VALPOVO8. OPĆINA ANTUNOVAC9. OPĆINA BILJE10. OPĆINA BIZOVAC11. OPĆINA ČEMINAC12. OPĆINA ČEPIN13. OPĆINA DARDA14. OPĆINA DONJA MOTIČINA15. OPĆINA DRAŽ16. OPĆINA DRENJE17. OPĆINA ĐURĐENOVAC18. OPĆINA ERDUT19. OPĆINA ERNESTINOVO20. OPĆINA FERIČANCI21. OPĆINA GORJANI22. OPĆINA JAGODNJAK23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI24. OPĆINA KOŠKA25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ26. OPĆINA MAGADENOVAC27. OPĆINA MARIJANCI28. OPĆINA PETLOVAC29. OPĆINA PETRIJEVCI30. OPĆINA PODGORAČ31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA32. OPĆINA POPOVAC33. OPĆINA PUNITOVCI34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA35. OPĆINA SEMELJCI36. OPĆINA STRIZIVOJNA37. OPĆINA ŠODOLOVCI38. OPĆINA TRNAVA39. OPĆINA VILJEVO40. OPĆINA VIŠKOVCI41. OPĆINA VLADISLAVCI42. OPĆINA VUKA272


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.1.C. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKAC.1. IZGRAĐENOST I POVEZANOST NASELJA, GRADOVA, ZONA TE ŠUMSKIH IPOLJOPRIVREDNIH POVRŠINA GLEDE UVJETA ZA ŠIRENJE POŽARANa području Osječko-baranjske županije postoje ukupno 264 naselja. Prostorni je razmještajnaselja naujednačen na području Županije. Veća je koncentracija građevina i ljudi u gradovima, a napodručju županije ima naselja i s manje od 100 stanovnika.Veća je mogućnost za širenje požara u gušće naseljenim područjima te većim šumskim ipoljoprivrednim površinama.Gradovi u Osječko-baranjskoj županiji međusobno su povezani državnim cestama koje supodijeljene na glavne, sabirne i priključne ceste.Od ukupne dužine državnih cesta 100 % pokriveno je asfaltnim kolnikom.Širina i nosivost državnih cesta zadovoljavajuća je kada se promatraju potrebni uvijeti za prolazvatrogasnih vozila i tehnike.Na državnim cestama nema ograničenja za vožnju vatrogasnim vozilima i tehnike, osim na 14pružnih prijelaza gdje je moguće usporavanje vožnje u slučaju nailaska vlaka.Županijskim cestama povezana su naselja s gradovima i naselje s naseljem.Od ukupne dužine županijskih cesta 96,5 % pokriveno je asfaltnim kolnikom, a 3,5 % ostalimmaterijalom.Širina i nosivost zadovoljavajuća je kao i kod državnih cesta.Na županijskim cestama nema ograničenja za vožnju vatrogasnim vozilima i tehnike, osim na 20pružnih prijelaza gdje je moguće usporavanje vožnje u slučaju nailaska vlaka.Lokalne ceste međusobno povezuju naselja, ali i veće šumske i poljoprivredne površine koje sezatim nastavljaju na šumske i poljoprivredne ceste.Od ukupne dužine lokalnih cesta 56,6 % pokriveno je asfaltnim kolnikom, a 43,4 % pokriveno jeostalim materijalom.Te su ceste manjih širina, ali ne ograničavaju pristup vatrogasnim vozilima i tehnici, osim na 12pružnih prijelaza gdje je moguće usporavanje vožnje u slučaju nailaska vlaka.S obzirom na svoju širinu i uređenost prometnica, državne, županijske i lokalne cesteonemogućavaju prijenos požara s jedne strane prometnice na drugu, osim u slučaju jakih (olujnih)vjetrova.Šumske površine koje čine 27 % površine Županije podijeljene su u tri kategorije zemljišta:obraslo, neobraslo i neplodno.Šumske površine u Županiji zastupljene su najviše u porječju Dunava, Drave, Karašice, Vučice,Vuke i jezera Borovik.Šumama na području Osječko-baranjske županije u državnom vlasništvu upravljaju Hrvatske šumed.o.o. organizirane u uprave, kako slijedi:- Uprava šuma Osijek 71,2 % šumskih površina- Uprava šuma Našice 27,2 % šumskih površina- Uprava šuma Vinkovci 1,6 % šumskih površinaPrema procjenama koje su izradile Hrvatske šume d.o.o. prema stupnju opasnosti za nastajanjepožara obavljena je podjela na:- vrlo velika opasnost od požara (I. stupanj opasnosti) 0,0066 % šumskih površina- velika opasnost od požara (II. stupanj opasnosti) 3,2045 % šumskih površina- umjerena opasnost od požara (III. stupanj opasnosti) 35,9916 % šumskih površina- mala opasnost od požara (IV. stupanj opasnosti) 60,7973 % šumskih površina273


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.1.Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti odšumskog požara.Radi činjenice da u svim dostupnim šumskim područjima Hrvatske šume sustavno poduzimajuradnje za zaštitu šuma od požara, kao što su izrada prosjeka, krčenje, izgradnja vatrogasnih pristupa islično, može se zaključiti da je u područjima pod šumama mogućnost širenja požara svedena na najmanjumoguću mjeru. U slučaju širenje požara na šumskim površinama najnepovoljnije je područjejugozapadnog dijela županije (Trnava – Levanjska Varoš – Granice – Našice) radi brdskih predjela iotežanih pristupa kao i sjeveroistočni dio županije (Kopački rit - Tikveš - Zmajevac) radi otežanogpristupa vatrogasnim vozilima i tehnikom radi močvarnog terena i miniranog područja.274


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.2.C.2. IZGRAĐENOST PROMETNICA ZA AKCIJU GAŠENJA POŽARACestovna je mreža infrastrukturna osnova cestovnog prometa, a u Osječko-baranjskoj županiji,kao i drugdje, nastala je u interakciji praćenja osnovnih prometnih koridora i urbanog i suburbanograzvoja.Cestovna je mreža temeljem Zakona o javnim cestama strukturirana kao mreža javnih i ostalihcesta. Javnim se cestama pod općim uvjetima koristi većina sudionika u prometu. Ostale su ceste onekojima upravljaju ili se njima koriste pravne ili fizičke osobe u obavljanju svojih djelatnosti.Javne se ceste, sukladno Zakonu o javnim cestama i Uredbi o mjerilima za razvrstavanje javnihcesta, temeljem osnovnih, dopunskih i korektivnih kriterija, dijele na:- autoceste- državne ceste- županijske ceste- lokalne ceste.Izgrađene su cestovne prometnice na području Osječko-baranjske županije:a. autocesta A5 ukupne dužine 42.890 mb. državne ceste ukupne dužine 482.326 mc. županijske ceste ukupne dužine 665.972 md. lokalne ceste ukupne dužine 554.604 me. ostale ili neraspoređene ceste ukupne dužine 1.146.710 m.Organizacijski, autocestama upravljaju i skrbe o njima Hrvatske autoceste d.o.o. Državnimcestama upravljaju i skrbe o njima Hrvatske ceste d.o.o. Županijskim i lokalnim cestama upravlja i skrbiUprava za ceste Osječko-baranjske županije. Za područje Osječko-baranjske županije to je Županijskauprava za ceste Osječko-baranjske županije.Ostale ceste su ceste koje koriste pravne ili fizičke osobe u obavljanju svoje djelatnosti, ceste kojesu u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba te sve one nerazvrstane ceste koje služe određenimgospodarskim djelatnostima, kao što su:- šumske ceste- poljoprivredne ceste- vodoprivredne ceste- vojne ceste- privatne ceste i sl.Skupina ostalih cesta nije predmet daljnjeg razmatranja ove procjene.Pored Zakona o javnim cestama, ali prema kriteriju opće pristupačnosti, pod jednakim uvjetima ucestovnoj mreži kao javne funkcioniraju i “nerazvrstane” ceste kojima upravljaju jedinice lokalnesamouprave.Izgrađenost prometnica na području Osječko-baranjske županije, kada se promatra sa stajalištaprotupožarne zaštite, zadovoljavajuća je gotovo na cijelom području županije. Osim javnih cesta zapotrebe prolaska vatrogasnih vozila i tehnike, u velikoj mjeri mogu se koristiti i ostale ceste. Iako seostalim cestama pretežito koriste pravne ili fizičke osobe u obavljanju svoje djelatnosti (šumske ceste,poljoprivredne ceste, vodoprivredne ceste, vojne ceste) one su dovoljnih širina i nosivosti te je mogućprilaz i vatrogasnim vozilima i tehnici.Problemi se mogu pojaviti na područjima koja su minirana tijekom Domovinskog rata kao što su:- pojas s lijeve strane obale rijeke Drave.- uz granicu s Republikom Mađarskom- područje “razgraničenja” oko naselja Nemetin, Sarvaš, Tenja, Brijest, Antunovac,Ernestinovo, Vladislavci, Hrastin, Petrova Slatina, Šodolovci.275


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.2.Problem povezanosti prostora vezano uz izgrađenost prometnica može se pojaviti na područjuBaranje koje je uz rijeke Dravu i Dunav močvarno i pošumljeno pa time dijelom i fizički nepristupačno.276


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.3.C.3. UČINKOVITOST IZGRAĐENE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARAGRADGRAD BELI MANASTIRGRAD BELIŠĆEGRAD DONJI MIHOLJACGRAD ĐAKOVOGRAD NAŠICEGRAD OSIJEKIZGRAĐENA UNASELJUBeli ManastirBranjin VrhŠećeranaŠumarinaBelišćeBistrinciBocanjevciGatGorica ValpovačkaKitišanciTiborjanciVeliškovciVinogradciDonji MiholjacMiholjački PorečPodgajci PodravskiRakitovicaSveti ĐurađBudrovciĐakovoĐurđanciIvanovci GorjanskiKuševacNovi PerkovciPiškorevciSelci ĐakovačkiŠiroko PoljeJelisavacLađanskaLilaNašiceMarkova NašičkiMartinRibnjakŠipovacVelimirovacVukojevciZoljanBrijestBriješćeJosipovacKlisaNemetinOsijekPodravljeSarvašTenjaTvrđavicaVišnjevacNAPOMENATablica br. 400Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Veliki je broj hidranata neispraven.Tlak u mreži i količina vode ne odgovara potrebama zagašenje požara u naseljima na području grada BelogManastira.Glede gustoće izgrađenosti i visine građevina vanjskahidrantska mreža ne udovoljava u svim dijelovimanaselja Beli Manastir za gašenje mogućih požara.Vanjska hidrantska mreža na području grada Belišćazadovoljava uvjete Pravilnika za hidrantsku mrežu zagašenje požara, osim u naselju Bistrinci gdje nematlakova i količine vode, udaljenost je hidranata prevelika,hidranti nisu označeni, a nedostaje i projektno-tehničkadokumentacija.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Glede gustoće izgrađenosti i visine građevina vanjskahidrantska mreža ne udovoljava u svim dijelovimanaselja u kojima je ista izvedena za gašenje požara. Utom smislu najveći problem predstavlja centar naseljaDonji Miholjac gdje je izgrađenost najveća.U naselju Golinci nije izvedena hidrantska mreža.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Ne postoje snimljeni prikazi hidrantske mreže, a razmacisu među hidrantima veći od propisanih.U naselju Arduševac nije izvedena hidrantska mreža.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.U naseljima u kojima postoji hidrantska mreža svimulicama nije izvedena hidrantska mreža.U naseljima Makloševac, Ceremošnjak, Gradac Našički,Crna Klada, Granice, Londžica, Polubaše iRozmajerovac nije izvedena hidrantska mreža.Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara nisupokrivene sve ulice u pojedinim dijelovima naselja napodručju grada Osijeka.Vanjska hidrantska mreža ne zadovoljava u svimdijelovima naselja glede tlakova vode u mreži i ukupnekoličine vode.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.277


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.3.GRAD VALPOVOOPĆINA ANTUNOVACOPĆINA BILJEOPĆINA BIZOVACOPĆINA ČEMINACOPĆINA ČEPINOPĆINA DARDAOPĆINADONJA MOTIČINAHarkanovciIvanovciLadimirevciMarjančaciNardŠagValpovoZelčinAntunovacIvanovacBiljeKopačevoKozjakLugVardaracBizovacBrođanciCret BizovačkiHabjanovciNovaki BizovačkiSamatovciČeminacGrabovacKozaracNovi ČeminacČepinČepinski MartinciČokadinciLivanaDardaMeceŠvajcarnicaUglješDonja MotičinaNema podataka o funkcionalnosti mreže.Nastavak tablice br. 400Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara nisupokrivene sve ulice u pojedinim dijelovima u naseljima.Tlak u mreži i količina vode odgovara potrebama zagašenje požara.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.U naseljima Tikveš, Zlatna greda i Podunavlje nijeizvedena hidrantska mreža.Izvedena vanjska hidrantska mreža na području općineBizovac zadovoljava karakteristike Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara, osim u naseljimaCerovac i Selci gdje nije izvedena vanjska hidrantskamrežaNema podataka o funkcionalnosti mreže.Tlak u mreži i količina vode trebao bi odgovaratipotrebama za gašenje požara.U naseljima Čeminac i Grabovac nisu izvedeni hidranti usvim ulicama.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Tlak u mreži i količina vode trebali bi odgovaratipotrebama za gašenje požara.U naselju Beketinci nije izvedena hidrantska mreža.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Tlak u mreži i količina vode trebali bi odgovaratipotrebama za gašenje požara.Razmaci su među pojedinih hidrantima veći odpropisanih, nedostaju oznake, hidranti se ne mogupronaći.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Razmaci su među pojedinim hidrantima veći odpropisanih.U naseljima Seona i Gornja Motičina nije izvedenahidrantska mreža.OPĆINA DRAŽ - U naseljima nema izvedene hidrantske mreže.OPĆINA DRENJE - U naseljima nema izvedene hidrantske mreže.OPĆINA ĐURĐENOVACBeljevinaBokšićĐurđenovacGabrilovacKlokočevciKrčevinaLičko Novo SeloNašičko Novo SeloPribiševciSušineŠaptinovciNema podataka o funkcionalnosti mreže.Razmaci su među pojedinim hidrantima veći odpropisanih.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Bokšić Lug, Lipine i Teodorovac.278


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.3.OPĆINA ERDUTOPĆINA ERNESTINOVOOPĆINA FERIČANCIOPĆINA GORJANIOPĆINA JAGODNJAKOPĆINAKNEŽEVI VINOGRADIOPĆINA KOŠKAOPĆINALEVANJSKA VAROŠOPĆINA MAGADENOVACOPĆINA MARIJANCIOPĆINA PETLOVACAljmašBijelo BrdoDaljErdutDivošErnestinovoLaslovoFeričanciValenovacVučjak FeričanačkiGorjaniTomašanciJagodnjakKamenacKaranacKneževi VinogradiKotlinaSuzaZmajevacBreznica NašičkaKoškaNizaNormanciOrdanjaTopolineBreznicaĐakovačkaLevanjska VarošBeničanciLacićiKućanciMagadenovacMalinovacŠljivoševciBrezovicaČamagajevciČrnkovciKunišinciMarijanciMarjanski IvanovciNovi BezdanNovo NevesinjeŠirineNastavak tablice br. 400Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Ne postoje snimljeni prikazi hidrantske mreže, a razmacisu među hidrantima veći od propisanih.Tlak u mreži i količina vode trebali bi odgovaratipotrebama za gašenje požara.Tlak u mreži i količina vode odgovaraju potrebama zagašenje požara.Razmaci su među pojedinim hidrantima veći odpropisanih, hidranti se ne mogu pronaći.Hidranti u naselju Divoš oštećeni su.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Raspored je hidrantske mreže prema zakonskimpropisima do 150 m razmaka u naseljima gdje jeizvedena. Vodododna mreža izgrađena je premaprojektnoj dokumentaciji i pripadajućoj građevinskojdozvoli.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naselju Bokšić Lug.279Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Bolman, Majške Međe, NoviBolman.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Ne postoje snimljeni prikazi hidrantske mreže, a razmacisu među hidrantima veći od propisanih.Tlak u mreži i količina vode trebali bi odgovaratipotrebama za gašenje požara.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Andrijevac, Ledenik, Branimirovaci Subotički Lug.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Borojevci, Čenkovo, Majar,Milinac, Musić, Ovčara, Paučje, Ratkov Dol i SlobodnaVlast.Vanjska hidrantska mrežana području općineMagadenovac zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naselju Bočkinci.Tlak u mreži i količina vode ne odgovara potrebama zagašenje požara, a razmaci među pojedinim hidrantima suveći od propisanih.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Baranjsko Petrovo Selo, Luč,Petlovac, Sudaraž, Širine, Torjanci i Zeleno Polje.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.3.OPĆINA PETRIJEVCIOPĆINA PODGORAČOPĆINAPODRAVSKA MOSLAVINAOPĆINA POPOVACOPĆINA PUNITOVCIOPĆINASATNICA ĐAKOVAČKAOPĆINA SEMELJCIOPĆINA STRIZIVOJNAOPĆINA ŠODOLOVCIOPĆINA TRNAVAPetrijevciSatnicaKelešinkaStipanovciNastavak tablice br. 400Vanjska hidrantska mreža na području općineMagadenovac zadovoljava uvjete Pravilnika zahidrantsku mrežu za gašenje požara.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijesnimljena, hidranti se ne mogu pronaći.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Bijela Loza, Budimci, Kršinci,Ostrošinci, Podgorač, Poganovci i Razbojište, tj.trenutačno je u izgradnji u nekim naseljima.- U naseljima nema izvedene hidrantske mreže.KneževoJosipovacPunitovačkiJurjevacPunitovačkiPunitovciGašinciSatnica ĐakovačkaKešinciKoritnaMrzovićSemeljciVrbicaStrizivojnaAdaPalačaPetrova SlatinaSilašDragotinLapovciSvetoblažjeTrnavaIzgrađena vanjska hidrantska mreža nije u funkciji.Naselja Popovac i Branjina nemaju hidrantsku mrežu.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naselju Krndija.280Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Razmaci su među pojedinim hidrantima veći odpropisanih.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Razmaci su među pojedinim hidrantima veći odpropisanih.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Razmaci su među pojedinim hidrantima veći odpropisanih.Naselja Šodolovci, Koprivna i Paulin Dvor nemajuhidrantsku mrežu.Nema podataka o funkcionalnosti mreže.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nijeizvedena u naseljima Hrkanovci Đakovački i Kondrić.OPĆINA VILJEVO - U naseljima nema izvedene hidrantske mreže.OPĆINA VIŠKOVCIViškovciForkuševciVučevciNema podataka o funkcionalnosti mreže.Razmaci su među pojedinim hidrantima veći odpropisanih.OPĆINA VLADISLAVCI - U naseljima nema izvedene hidrantske mreže.OPĆINA VUKA - U naseljima nema izvedene hidrantske mreže.Temeljem navedenih podataka može se zaključiti kako hidrantska mreža u naseljima nezadovoljava potrebama za gašenje požara u pogledu tlaka u mreži i količina vode, osim u pojedinimnaseljima, odnosno dijelovima naselja. Dosta hidranata ne može se pronaći ili nisu propisno označeni dokje mali broj hidranata neispravan. Također, u nekim naseljima nije ni izvedena hidrantska mreža.U naseljima gdje ne postoji hidratska mreža, usporedo s izvođenjem vodovodne mreže potrebnoje postavljati i hidrante sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara.S obzirom na utvrđeno stanje vanjske hidrantske mreže potrebno je u što kraćem mogućem roku:- zahtijevati od distributera redovito provođenje ažuriranja podataka o vanjskoj hidrantskojmreži (položaj hidranata, ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanjavanjskih hidranata i ucrtavanje lokacija hidranata u situacijski plan naselja u MJ 1:10000,kao i segmente naselja ucrtati na A3 papir i isto dostaviti na korištenje središnjim(stožernim) vatrogasnim postrojbama;


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.3.- u svim naseljima potrebno je dovesti u funkciju vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara;na mjestima podzemnih hidranata koji se ne nalaze na cestovnoj prometnici, postupno premamogućnostima jedinice lokalne samouprave i uprave i kod rekonstrukcije mjesne vodovodnemreže moraju se ugraditi nadzemni hidranti sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži zagašenje požara; vanjske podzemne hidrante koji se ne mogu naći jer su pokriveni zemljom,kamenom, betonom ili nekim drugim materijalom, potrebno je otkopati i osigurati njihovufunkciju za gašenje požara; u ulicama gdje je razmak među vanjskim hidrantima veći od 150m potrebno je ugraditi nadzemne hidrante na propisani razmak, iznimno u naseljima sasamostojećim obiteljskim kućama udaljenost između vanjskih hidranata smije iznositinajviše 300 m; postaviti natpisne pločice s oznakama udaljenosti na najbližu građevinu,čelični ili betonski stupić kod podzemnih vanjskih hidranata koji nisu obilježeni na propisannačin; natpisne pločice obojane fasadnom bojom i one s nečitkim brojevima potrebno jeočistiti od boje i obnoviti brojčane oznake na njima, a teško vidljive i zaklonjene natpisnepločice postaviti na lako uočljivo i vidljivo mjesto sukladno HNR DIO 4066;- na području jedinica lokalne samouprave u naseljima gdje je izvedena vodovodna mrežapotrebno je izvesti vanjsku hidrantsku mrežu u ulicama u kojima ista do sada nije izvedena,sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara;- osigurati količine i tlakove u javnoj hidrantskoj mreži sukladno Pravilniku o hidrantskojmreži za gašenje požara, ovisno o stanju hidrantske mreže.Potrebno je redovito ispirati vanjske hidrantske mreže, jedan do dva puta godišnje, u ciljuonemogućavanja zamuljavanja i začepljenja hidranata, kako bi hidrantska mreža bila uvijek u funkciji zagašenje požara.Tehničke značajke vanjske hidrantske mreže za gašenje požara moraju se provjeravati u zadanomvremenu i na način propisan Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.S obzirom na stanje hidrantske mreže ona će se posebice koristiti za punjenje vatrogasnih vozilavodom, a samo malim dijelom za izravno gašenje požara.281


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.4.C.4. OPASNOSTI OD NASTAJANJA POŽARA U GRAĐEVINAMA GDJE BORAVIVEĆI BROJ OSOBA, INDUSTRIJSKIM, SKLADIŠNIM I DRUGIM OPASNIMGRAĐEVINAMA I LOKACIJAMA, ODNOSNO ZONAMAU poglavlju A.10 navedene su građevine u kojima postoji mogućnost povremenog ili stalnogokupljanja većeg broja osoba. Podaci su preuzeti iz Procjena ugroženosti gradova i općina onako kako sute podatke prikupili izrađivači istih. Podaci su također dopunjeni za potrebe izrade ove Procjene. UProcjeni su prikazane samo veće građevine, a ostale građevine prikazane su u procjenama ugroženostigradova i općina.U predstavljenim podacima dane su procjene mogućeg povremenog boravka osoba u građevinamajer u većini slučajeva nema ili nije predstavljena projektno-tehnička dokumentacija građevina iz kojih bise saznalo više o predviđenom broju osoba koje mogu boraviti u građavinama. U nekim procjenamaopćina i gradova (Đakovo, Valpovo, Bilje, Bizovac, Koška) nije naveden broj osoba koji se možeočekivati u građevinama gdje se okuplja veći broja osoba, što se ocjenjuje manjkavim.Opasnost od nastajanja požara u građevinama gdje se okuplja veći broj osoba proizilazi iz sljedećihčinjenica:- starost građevina (3-300 godina)- nekontrolirane gradnje u starim gradskim jezgrama (bespravno dograđivanje postojećihgrađevina ili gradnje dvorišnih građevina), što pogoduje prijenos požara s građevine nagrađevinu- stare i neispravne električne instalacije (pregrijavanje, iskrenje)- neispravni plinski cjevovodi, redukcijske stanice, plinski uređaji- neispravni dimnjaci, dimovodni kanali, ložišta- radovi u građevinama uz upotrebu otvorenog plamena, zavarivanje, rezanje, brušenje i dr.(bez poduzetih protupožarnih mjera)- držanje zapaljivih tekućina i plinova na nepropisan način i u količinama većim oddozvoljenih- gomilanje robe u skladištima, odlaganje i skladištenje robe na transportnim-vatrogasnimputevima, prolazima i prilazima- postupci radnika koji rade na nesiguran način (mogu prouzročiti nastajanje požara)- neodgovorno ponašanje radnika, korisnika i ostalih osoba (pušenje, unošenje otvorenogplamena, paljenje svijeća i sl.)Uslijed svih gore navedenih razloga moguć je nastanak požara u građevinama. Požar možeugroziti ljudske živote i uništiti imovinu, što nas upućuje na provođnje preventivnih mjera kojeprovodimo u cilju sprečavanja nastanka požara, gušenja gorenja u slučaju nastajanja požara, sprečavanješirenja nastalog požara i ograničenja štete nastale uslijed požara.Povećane preventivne mjere zaštite od požara provode se na građevinama u kojima se moguokupiti ili boraviti više od 300 osoba. Popis tih građevina daje se u nastavku u tablici.Tablica br. 401RED.BR.NAZIV GRAĐEVINE/LOKACIJABROJ OSOBA1. N.Š.K. Baranja Belje, Beli Manastir, Kralja P.Krešimira IV. (stadion) 20002. Nastavno športska dvorana Beli Manastir 10003. Osnovna škola Beli Manastir, Sv. Martina 16 4004. Baranja-film, Beli Manastir, Trg slobode 16a 3005. Hotel Patria, Beli Manastir, Osječka 1c 3006. Osnovna škola Ivan Kukuljević Sakcinski, K.Tomislava 196 11507. Sportska dvorana, Belišće, K.Tomislava 196 11008. Župna crkva, Belišće, A.Stepinca 6 4009. Kino, Belišće, Trg A. Starčevića 22 30010. N.K.Jedinstvo, Donji Miholjac, A.Cesarca 2 (stadion) 200011. Osnovna škola August Harambašić, Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1 80012. Srednja škola Donji Miholjac, Vukovarska 84 500282


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.4.Nastavak tablice br. 40113. Hotel “Borik” Donji Miholjac, Vukovarska ulica 123 35014. Kino dvorana Donji Miholjac, Trg A.Starčevića 1 35015. Robna kuća, Donji Miholjac, Kolodvorska 6 30016. Restoran "Glembaj, Donji Miholjac, A.Harambašića 19 30017. N.K. Jedinstvo, Đakovo, R.Boškovića bb (stadion) 200018. Športska dvorana Sjever, Đakovo 60019. KAUFLAND, Đakovo, F.Račkog 50020. MERCATOR, Đakovo, V, Nazora 50021. Konzum, Đakovo, V.Nazora 6 30022. Srednja škola I.Kršnjavog, Našice, A.Cesarca 20 139023. Dvorana Osnovne škole Kralja Tomislava, Našice, Matice hrvatske 1 100024. Područna škola, Vukojevci, K.Tomislava 118 86025. Osnovna škola Dore Pejačević, Našice, A.Cesarca 18 79226. Osnovna škola Kralja Tomislava, Našice, Matice hrvatske 1 62227. Crkva Sv. A.Padovanskog, Našice, K.Tomislava 1 50028. Stadion NK OSIJEK u Osijeku, Wilsonova bb 1950029. Športska dvorana GRADSKI VRT, Kneza Trpimira 23 500030. Športska dvorana ZRINJEVAC Osijek, Reisnerova 46a 250031. Streljana PAMPAS Osijek, Š.Petefija bb 200032. TC PORTANOVA Osijek, Svilajska 31a 200033. TC AVENUE MALL Osijek, Sv. L.B. Mandića 50a 200034. Kino CINESTAR Osijek, Svilajska 31 150035. Športska dvorana JUG 2 Osijek, Kralja Petra Svačića bb 125036. Kino CINEPLEX Osijek, sv. L.B. Mandića 50a 120037. VEGA KLUB Osijek, Fakultetska 3 1.00038. TC MERCATOR OSijek, Gacka 10 100039. TC OSIJEK Osijek, Svilajska 36 100040. Klinički bolnički centar, J. Huttlera 4, Osijek1000Ginekologija i dječji odjel41. ŽELJEZNIČKI KOLODVOR Osijek 1.00042. RKT crkva svetog Petra i Pavla Osijek, P.Pejačevića 1 1.00043. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE Osijek, Županijska 9 60044. Rimokatolička crkva svetog Mihaela Osijek, Trg J.Križanića 2 55045. Rimokatolička crkva svetog Antuna Osijek, Franjevačka ul. 50046. SD OLIMPIJA Osijek, Zeleno polje 50047. ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA Osijek, Istarska 3 50048. STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA Osijek, Istarska 3 50049. Studentski dom Osijek, K.P. Svačića 1c 50050. DOM HRVATSKE VOJSKE Osijek, Ul.kralja Zvonimira 50051. Rimokatoličko svetište svetog L.B. Mandića Osijek, Sv.L.B.Mandića 159 50052. Rimokatolička crkva Blažene Djevice Marije, Višnjevac, J. Kozarca 103 45053. SPC Uspenija Presvete Bogorodice, Osijek, Zmaj Jove Jovanovića 45054. Policijska uprava osječko-baranjska, Osijek, Trg L.Ružičke 1 45055. Šećeranski dom, Osijek, Frankopanska 99 40056. OŠ JAGODA TRUHELKA Osijek, Crkvena 23 40057. I. GIMNAZIJA Osijek, Županijska 4 40058. II. GIMNAZIJA Osijek, K.Firingera 5 40059. III. GIMNAZIJA Osijek, K.Firingera 14 40060. STUDENTSKI CENTAR Osijek, Istarska 5 40061. Rimokatolička crkva Preslavnog imena Marijinog, Osijek,Crkvena 34 35062. Rimokatolička crkva Uzvišenja svetog križa Osijek, Žumberačka 53 35063. Evangelistička crkva Osijek, L.Jagera 35064. Kino URANIA, Osijek, Šetalište V.Hengla 1 30065. Kino EUROPA, Osijek, Šetalište P.Preradovića 2 30066. HOTEL MURSA, Osijek, B. Kašića 2a 30067. HOTEL OSIJEK, Osijek, Šamačka 4 30068. ZOO HOTEL, Tvrđavica, Sjevernodravska obala bb 30069. AUTOBUSNI KOLODVOR Osijek 300283


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.4.Nastavak tablice br. 40170. TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐER BOŠKOVIĆ 300Osijek, Vukovarska 20971. MEDICINSKA ŠKOLA, Osijek, Vukovarska 209 30072. GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA, Osijek, Drinska 16a 30073. POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA, Osijek, Jadrovska 20 30074. ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENU UMJETNOST, Osijek,300Krbavska bb75. EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA, Trg Sv. Trojstva 4 30076. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, Osijek, Matije Gupca 61 30077. TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, Osijek,300Gundulićeva 3878. OBRTNIČKA ŠKOLA, Osijek, Trg bana J.Jelačića 24 30079. EKONOMSKI FAKULTET ,Osijek, Trg Lj.Gaja 7 30080. ELETROTEHNIČKI FAKULTET Osijek, Kneza Trpimira 2b, Cara Hadrijana bb 30081. Rimokatolička crkva svetog Josipa Radnika, Osijek, Savska 34 30082. Rimokatolička crkva svetog Josipa, Josipovac, Osječka 112 30083. Rimokatolička crkva svetog Luke, Josipovac, Grgura Ninskog 18a 30084. Rimokatolička crkva svete Ane, Tenja, Svete Ane 10 30085. SPC Tenja, Vladka Mačeka 27 30086. Noćni klub TUFNA, Osijek, F. Kuhača 10 30087. Noćni klub BASTION, Osijek, Trg V. Lisinskog 30088. Noćni bar Q-CLUB, Osijek, F. Kuhača 10 30089. Noćni klub OLD BRIDGE PUB, Osijek, F. Kuhača 6 30090. TC BAUMAX, Osijek, Kneza Trpimira 24 30091. TC KAUFLAND, Osijek, J.R.Kira 40 30092. TC INTERSPAR, Osijek, Sv. L.B. Mandića 7 30093. Hrvatski dom Ivanovac 30094. Hrvatski dom Antunovac, Braće Radića 4, Antunovac 30095. Osnovna škola Bilje, Školska 6 58096. Dom kulture Kopačevo, Kiš Ferenca 1 40097. Crkva bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, Bilje, Trg bana Jelačića 1 38098. Dom kulture Bilje, Kralja Zvonimira 2 30099. Park prirode Kopački rit, Kopačevo 300100. Stadion NK Mladost Čeminac 1000101. Katolička crkva Presvetog srca Isusova, Kolodvorska 1, Čeminac 300102. Dom kulture Međimurski dom, Ulica bana J. Jelačića , Kozarac 300103. Osnovna Škola Miroslav Krleža, Čepin, Kralja Zvonimira br. 100 400104. Osnovna Škola Vladimir Nazor, Čepin, Kalnička br. 17 430105. Športska dvorana Osnovne škole Darda 500106. Osnovna škola Darda, Školska 9, Darda 300107. Katolička crkva Svih Svetih, Donja Motičina, Ulica Matije Gupca 500108. Katolička crkva sv. Mihovila, Seona, Ulica Zrinskih i Frankopana 400109. Vatrogasni dom Donja Motičina, Ulica Matije Gupca 300110. Osnovna škola Draž, I. L. Ribara 1 600111. Katolička crkva Uznešenja Blažene Djevice Marije, Duboševica 500112. Dom kulture Draž, Trg Stipe Đurina 450113. Dom kulture Duboševica, Ul. dr. Franje Tuđmana 2 400114. Kino dvorana Batina, Trg slobode 350115. Katolička crkva sv. Valentina, Batina 300116. Osnovna škola J. J. Strossmayera, Đurđenovac, Kar. A. Stepinca b.b. 600117. Školsko športska dvorana Đurđenovac 500118. Dom kulture Dalj, Bana J. Jelačića 12 700119. Dom kulture Bijelo Brdo, Ul. N. Tesle 400120. Disko bar “Medison”, Dalj, Kardinala A. Stepinca 400121. Srpska pravoslavna crkva sv. Dimitrija, Dalj, Bana J. Jelačića bb 300122. Dom KUD-a Petefi Šandor, V.Nazora 23, Laslovo 350123. Općina Feričanci, Trg M.Gupca 3, višenamjenska dvorana 500124. Osnovna škola Vladimir Nazor, Feričanci, Trg M.Gupca 69 350284


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.4.Nastavak tablice br. 401125.Katolička crkva Duha Svetoga, Župni ured Duha Svetoga Feričanci, TrgM.Gupca 7300126. Crkva Gorjani, Bolokan 15 400127. Osnovna škola, Glavna 42, Kneževi Vinogradi 300128. Športsko rekreacijski centar ″Bazeni″, M. Pijade 11, Kneževi Vinogradi 300129. Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Koška, Trg dr. F.Tuđmana 2 420130. OŠ Matija Gubec Magadenovac, Školska 3 500131. Športska dvorana Osnovne škole, Magadenovac, Školska 3 500132. Društveni dom Šljivoševci, V. Nazora 400133. Društveni dom Lacići, A. Kačića 400134. Društveni dom Marijanci, Trg sv.Petra i Pavla 4 500135. Katolička crkva sv.Petra i Pavla Marijanci, Trg sv.Petra i Pavla 1 300136. Društveni dom Črnkovci, K.A.Stepinca 52 300137. Katolička crkva sv. Lovre, Črnkovci, K.A.Stepinca 50 300138. Katolička crkva sv. Petra Apostola Petrijevci, Republike 120 500139. Osnovna škola Hinka Juhna, Hinka Juhna 8, Podgorač 300140. Katolička crkva, Hinka Juhna 4, Podgorač 300141. Osnovna škola Popovac, Ul. Vladimira Nazora 300142. Vatrogasni dom Josipovac Punitovački, Strossmayerova 5 350143. Dom kulture, Satnica Đakovačka, A. Stračevića 28 500144. Katolička crkva, Satnica Đakovačka, B.J.Jelačića 3 300145. Društveni dom Semeljci, B.Radića 1 500146. Društveni dom Koritna 500147. Društveni dom Kešinci, Doljanska 30 500148. Vatrogasni dom Mrzović, Vrbička 10 400149. Vatrogasni dom Vrbica 300150. Školsko športska dvorana OŠ Josipa Kozarca Semeljci 300151. Župna crkva sv. Martina, Strizivojna, B.Radića 225 1000152. Hrvatski dom, Strizivojna, B.Radića 172 500153. Caffe bar Ravnica, Strizivojna, Kolodvorska 2 500154. Osnovna škola I.B. Mažuranić, Strizivojna, B.Radića 166 400155. Disco bar 202, Strizivojna, Kolodvorska 20 350156. Disco Kondor, Strizivojna, Kolodvorska 350157. Disco bar Quenn, Strizivojna, K.Tomislava 2 350158. Osnovna škola Ante Starčevića, Viljevo, Kralja Tomislava 1 500159. Društveni dom Viljevo, Ante Starčevića 2 500160. Društveni dom Kapelna, Ul.P.Preradovića 2 400161. Rimokatolička crkva sv.Andrije, Župni ured Viljevo, Braće Radića 185 350162. Rimokatolička crkva svih svetih srijemskih mučenika, Ivanovo, A. Starčevića 2 300163. Crkva Viškovci, Omladinska 1 400164. Crkva Forkuševci, S.Radića 56 300165. Crkva Vučevci, I.L.Ribara 63 300166. Hrvatski dom - Vuka, Osječka 84 400Građevine i energetska postrojenja u kojima postoji opasnost od nastajanja požara i eksplozija,uslijed čega može doći do zaustavljanja proizvodnje, odnosno, ugrožavanja mikro i makro lokacije:Tablica br. 402OpasnostiRED.NAZIV GRAĐEVINE/LOKACIJABR.PožaraTekućina PlinEkplozija1. Benzinska postaja I,Beli Manastir, Osječka bb + + + +2. Benzinska postaja II, Beli Manastir, Bele Bartoka bb + + + +3. BELJE d.d. Darda, PC Mlin, Beli Manastir, Trg slobode 23 + + +285Ugrož.lokacije4. BELJE d.d. Darda, PJ Sjemenarstvo, Beli Manastir, Bele + + +Bartoka bb5. BELJE d.d. Darda, PC Tvornica mliječnih proizvoda, Beli + + + +Manastir, I. Nagya 16. BELJE REMONT d.o.o., Beli Manastir, Osječka 2 + + + +


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.4.Nastavak tablice br. 4027. Dom Zdravlja, Beli Manastir, Školska 5 + + +8. Belišće d.d., Belišće, Industrijska zona društva + + + +9. Tama Pertrol d.o.o., benzinska postaja, Belišće uz D517 + + + +10. Benzinska postaja, Donji Miholjac, Vukovarska (sjever) + + + +11. Benzinska postaja, Donji Miholjac, Vukovarska (jug) + + +12. Benzinska postaja I, Đakovo, V. Nazora 136 + + + +13. Benzinska postaja II, Đakovo, P.Preradovića bb + + + +14. Zovko d.o.o. Benzinska postoja, Đakovo, V. Nazora bb+ + +zaobilaznica15. Đakovština d.d., Đakovo, El. centrale 12 + + + +16. Meteor d.d., Đakovo, Industrijska zona + + + +17. Benzinska postaja, Našice, K.Tomislava 116 + + + +18. Benzinska postaja, Našice, K.Petra Krešimira IV. + + + +19. Benzinska postaja, Markovac Našički, Osječka ulica + + + +20. Kamenolom Gradac d.d., Gradac + + +21. Našicecement d.d., Zoljan, Tajnovac 1 + +22. HEP-PROIZVODNJA d.o.o.., TE-TO Osijek, M. Divalta + + + +20323. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Cara Hadrijana 3 + + +24. Vodovod-Osijek d.o.o., Osijek, Poljski put 1 + + + +25. INA d.d. SD TRgovina, Osijek, Vukovarska 306 + + +26. PROPLIN d.o.o.PJ Osijek, Skladište plina Brijest,+ + +Vinkovačka bb27. Saponia d.d., Osijek, M.Gupca 2 + + +28. Saponia d.d., Osijek, Vukovarska 316 + +29. Pivovara d.d., Osijek, Vukovarska 112 + + +30. Hrvatske šume d.o.o. RJ Šumatrans, Osijek,+ + +Ul. Jablanova 1331. Benzinska postaja INA, Osijek, K. Trpimira - istok + + + +32. Benzinska postaja INA, Osijek, K. Trpimira - zapad + + + +33. Benzinska postaja INA, Osijek, Lošinjska bb + + + +34. Benzinska postaja INA, Osijek, Gajev trg bb + + + +35. Benzinska postaja INA, Osijek, Vinkovačka bb + + + +36. Benzinska postaja INA, Osijek, Vukovarska bb + + + +37. Benzinska postaja INA, Osijek, I.G.Kovačića bb + + + +38. Benzinska postaja INA, Osijek, A. Kanižlića bb + + + +39. Benzinska postaja INA, Osijek, Š. Petefija bb + + + +40. Benzinska postaja INA, Osijek, Sv. L.B.Mandića bb + + + +41. Benzinska postaja INA-OSIJEK PETROL, Tvrđavica bb + + + +42. Benzinska postaja INA-OSIJEK PETROL, Nemetin + + + +43. Benzinska postaja INA-OSIJEK PETROL, Osijek, + + + +Svačićeva bb44. Benzinska postaja OMV, Osijek, Ul. sv.L.B. Mandića bb + + + +45. Benzinska postaja OMV, Osijek, Kneza Trpimira 18a + + + +46. Benzinska postaja LUKOIL, Osijek, Ul. J.R. Khira bb + + + +47. Benzinska postaja PETROL, Osijek, Ul. kneza Trpimira + + +48. Benzinska postaja PETROL, Osijek, Južna obilaznica u + + + +blizini stadiona NK Osijek49. Benzinska postaja PETROL, Osijek, Strossmayerova bb + + + +50. Benzinska postaja TIFON, Osijek, Ul. sv.L.B. Mandića + + + +51. Benzinska postaja TIFON, Osijek, Vukovarska 4 + + +52. Benzinska postaja Panturist, Osijek, Sv. L.B. Mandića br. + + +3353. Benzinska postaja MUP, Osijek, Trg L. Ružičke + + +54. Benzinska postaja Panonija, Sv. L.B. Mandića 52 + +55. Benzinska postaja GPP, Osijek, Cara Hadrijana 1 + + +56. HŽ d.o.o., Postaja za snadbijevanje lokomotiva, Osijek,K.Trpimira 2a+ + +286


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.4.Nastavak tablice br. 40257. ZRAČNA LUKA OSIJEK Klisa + + +58. Benzinska postaja I INA, Valpovo, I.L.Ribara 61 + + + +59. Benzinska postaja II INA, Valpovo, B. J.Jelačića 30 + + + +60. Valpovo d.d., Valpovo, A.B. Šimića 27 + + +61. IPK Mliječna farma Holstein d.o.o., Orlovnjak b.b.+ + + +Antunovac62. NOVI AGRAR d.o.o. Đakovština 3, Osijek+ +Profitni centar Seleš Ekonomsko dvorište Seleš63. NOVI AGRAR d.o.o. Đakovština 3, Osijek+ +Profitni centar Seleš Ekonomsko dvorište Josipin Dvor64. Benzinska postaja INA, Bilje, K.Zvonimira bb + + + +65. Benzinska postaja Bizovac, K.Tomislava bb + + +66. BELJE d.d. Darda PC Mliječno govedarstvo PJ Čeminac + + +67. BELJE d.d. Darda PC Svinjogojstvo PJ Kozarac + + +68. BELJE d.d. Darda PC Svinjogojstvo PJ Haljevo + + +69. BELJE d.d. Darda PC Ratarstvo PJ Brestovac-Karanac + +70. IPK Tvornica ulja d.d., Čepin, Školska 18 + + +71. Benzinska postaja Petrol, Čepin, K.Zvonimira 1 + + +72. ŽITO d.o.o. Ratarstvo Ovčara + +73. Benzinska postaja Petrol, Darda, Osječka bb + + + +74. Benzinska postaja INA, Darda, Sv. I.Krstitelja bb + + + +75. Belje d.d. PC TSH, Darda, Sv. I. Krstitelja 1b + + +76. O.Š. Darda, Darda, Školska 9 + + + +77. Benzinska postaja Petrol, Đurđenovac, Kolodvorska 19 + + + +78. Benzinska postaja INA, Dalj, Ul. D.Dujmovića 10 + + + +79. HEP, TS 400/110 kV, Ernestinovo + + +80. Agro-Cvita d.o.o., Silos, Ernestinovo, Braće Radića 91 + + +81. Benzinska postaja TIFON, Ernestinovo, V. Nazora b.b. + + +82. PETROL-BUTAN d.o.o., Divoš, Ulica Koče Popovića 9 + + +83. Benzinska postaja INA, Feričanci, Trg M.Gupca 10 + + + +84. Benzinska postaja Kontinuitet, Gorjani, Bolokan 16 + + + +85. Benzinska postaja Slavonija Petrol, Tomošanci, S.Radića + + + +86. Benzinska postaja INA, Kneževi Vinogradi, Jugozapad + + + +87. BELJE d.d. Darda PC RATARSTVO PJ Mirkovac + + + +88. Belje d.d. Darda, PJ SVINJOGOJSTVO Farma Sokolovac + + +89. BELJE d.d. Darda PC Kooperacija-Karanac + + +90. LEPUS d.o.o. Državna cesta D-7 Osijek-Beli Manastir+ + +(Karanačka ciglana)91. Benzinska postaja Terra-Ko, Koška, V.Nazora bb + + + +92. Hana, Sušara, Koška, Željeznička stanica + + +93. Benzinska postaja Levanjska Varoš, Glavna 47 + + +94. Benzinska postaja INA, Magadenovac, Glavna bb + + + +95. INA Pogon Beničanci Otpremna stanica Beničanci + + + +96. ROSA d.o.o. MELEM d.o.o. Šljivoševci + + +97. Benzinska postaja Petrijevci, cesta D2 + + + +98. Sanitacija Osijek d.d. Petrijevci, Jarak 3 + + +99. Benzinska postaja INA, Podgorač , K.Tomislava bb + + + +100. Belje d.d. Darda PC Ratarstvo Poljoprivreda Kneževo+ + +Trg. D.Dermešeka 2101. Benzinska postaja, Josipivac Punitovački, M. Gupca 15 + + +102. Benzinska postaja Petrol Satnica Đakovačka+ + +Bana Jelačića bb103. BERAK d.o.o. Semeljci K. Tomislava bb + + +104. Benzinska postaja Semeljci + + +105. Benzinska postaja Trnava, I. Meštrovića 25 + + +106. Farma Forkuševci Žito d.o.o., Viškovci + + +107. O.Š. Vladislavci, Vladislavci, K. Tomislava 75 + + +108. ŽITO d.o.o. Vuka, Mali Rastovačić bb + + +287


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.4.Nastavak tablice br. 402109. B.I.J.A.F. d.o.o. Vuka, Osječka 5 + + +110. Osnovna škola Milka Cepelića, Vuka, M.Cepelića 1 + + +Gornji popis građevina izrađen je na temelju realnih opasnosti kojima su izloženi ljudi, građevine,postrojenja i uža (mikro) lokacija.U popisu su navedene opasnosti od mogućih požara zapaljivih tekućina (gorivo, ulje i sl.), plina(prirodni plin, UNP), opasnost od eksplozija i ugrožavanje lokacije. Količine zapaljivih tekućina koje suevidentirane iznose više od 50.000 l ili 50 t, a UNP u količinama većim od 1000 kg.Opasnost od eksplozije procijenjena je s obzirom na skladištenje i upotrebu eksplozivnih tekućinaili plinova: motornih benzina, dizel goriva, EL ulja, mazuta kao i ukapljenog naftnog plina koji se nalazi ubocama ili stabilnim plinskim kontejnerima.Velika opasnost od eksplozija postoji i na minski sumnjivim površinama koje se prostiru na oko3% površine županije kao i na rubnim područjima minski sumnjivih površina.288


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.5.C.5. OPASNOSTI OD NASTAJANJA POŽARA U ODREĐENIM ŠUMSKIM IPOLJOPRIVREDNIM PODRUČJIMAC.5.1. Šumske površineTablica je izrađena kao specifikacija podataka iz Procjena ugroženosti gradova i općina, odnosnona osnovi podataka Hrvatskih šuma d.o.o.STUPANJ OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA U GRADOVIMA I OPĆINAMAGRAD/OPĆINAI STUPANJ(ha)II STUPANJ(ha)289IIISTUPANJ(ha)IV STUPANJ(ha)Tablica br. 403UKUPNO(ha)GRAD BELI MANASTIR 0 91,70 0 1.065,67 1.157,37GRAD BELIŠĆE 0 14,30 1.464,41 4.628,91 6.107,62GRAD DONJI MIHOLJAC 0 0,51 854,22 1.662,40 2.536,10GRAD ĐAKOVO 0 3,35 1.647,08 4.384,10 6.034,53GRAD NAŠICE 0 0 648,26 7.588,82 8.237,08GRAD OSIJEK 0 12,84 957,25 560,14 1.544,23GRAD VALPOVO 0 14,30 1.635,43 3.340,76 4.990,49OPĆINA ANTUNOVAC 0 0 122,43 0 122,43OPĆINA BILJE 0 1.707,89 4.679,60 2.506,65 8.894,14OPĆINA BIZOVAC 0 2,90 463,38 918,67 1.384,95OPĆINA ČEMINAC 0 0 783,70 558,78 1.342,48OPĆINA ČEPIN 0 0 916,35 241,89 1.158,24OPĆINA DARDA 0 228,42 1.527,49 616,79 2.372,70OPĆINA DONJA MOTIČINA 0 5,10 1.374,80 2.020,41 3.400,31OPĆINA DRAŽ 0 0 3.257,29 1.310,19 4.567,48OPĆINA DRENJE Nama podataka o stupnju opasnosti 525,03OPĆINA ĐURĐENOVAC 0 0 134,09 3.453,31 3.588,40OPĆINA ERDUT 0 0 1.137,14 2.078,37 3.251,51OPĆINA ERNESTINOVO 0 0 34,74 3,14 37,88OPĆINA FERIČANCI 0 0 859,25 964,69 1.823,94OPĆINA GORJANI Nama podataka o stupnju opasnosti 354,30OPĆINA JAGODNJAK 0 0 496,22 1.061,78 1.558,00OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 0 112,14 2.188,14 1.973,84 4.274,12OPĆINA KOŠKA 0 0 1.544,66 2.341,70 3.886,36OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ Nama podataka o stupnju opasnosti 7.845,00OPĆINA MAGADENOVAC 0 0,56 424,94 3.211,30 3.636,80OPĆINA MARIJANCI 0 0 51,50 765,12 816,62OPĆINA PETLOVAC 0 0 1.652,00 870,86 2.522,86OPĆINA PETRIJEVCI 6,32 242,57 560,10 366,35 1.175,34OPĆINA PODGORAČ 0 0 192,62 295,63 488,25OPĆINA0 0 232,40 853,83 1.086,23PODRAVSKA MOSLAVINAOPĆINA POPOVAC 0 0 235,09 386,14 621,23OPĆINA PUNITOVCI Nama podataka o stupnju opasnosti 552,00OPĆINA0 604,90 1.016,94 1.212,84 2.834,68SATNICA ĐAKOVAČKAOPĆINA SEMELJCI 0 0 888,64 271,42 1.160,06OPĆINA STRIZIVOJNA 0 0 313,76 984,24 1.298,00OPĆINA ŠODOLOVCI 0 0 522,00 951,00 1.473,00OPĆINA TRNAVA 22,19 310,39 2.894,56 3.227,14OPĆINA VILJEVO 0 0 823,08 1.367,12 2.190,20OPĆINA VIŠKOVCI 0 0 212,71 240,32 453,03OPĆINA VLADISLAVCI 0 0 195,88 51,42 247,30OPĆINA VUKA 0 0 51,86 122,14 174,00UKUPNO : 6,32 3.063,67 34.409,84 58.125,30 104.951,43Napomena: Ukupna šumska površina ne slaže se sa zbrojem površina po stupnjevima opasnosti jer za sve općinenema podataka o stupnjevima opasnosti šumskih površina, nego samo ukupna površina šuma.


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.5.Prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara pravne osobe koje gospodare šumama i šumskimzemljištem dužni su odrediti - svrstati šume u stupanj opasnosti kako slijedi:Tablica br. 404Stupanj opasnostiBroj bodovaI. vrlo velika > 480II. velika 381–480III. umjerena 281–380IV. mala < 280Na području je županije ukupno 104.951 ha šumskih površina.Gradovi i općine iskazali su u procjenama ugroženosti sljedeće površine i postotak stupnjaopasnosti od požara šumskih površina:Tablica br. 405Stupanj opasnosti ha %I. (vrlo velika) 6,32 0,0066II. (velika) 3.063,67 3,2045III. (umjerena) 34.409,84 35,9916IV. (mala) 58.125,30 60,7973Hrvatske šume d.o.o. sa svojim upravama i šumarijama koje pokrivaju područje Županije,provode preventivne mjere zaštite od požara u koje su uključene motriteljsko-dojavne službe kao iinterventne skupine radnika za izradu protupožarnih prosjeka radi zaustavljanja širenja požara.Vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih požara su razdoblja:- od 15. veljače do 1. svibnja kada se spaljuje suha trava, granje i ostali biljni otpad,odnosno, pripremaju poljoprivredne površine za proljetnu sjetvu, (prema Pravilniku ozaštiti šuma od požara),- 1. lipnja do 15. rujna radi povećanih temperatura zraka (prema Pravilniku o zaštiti šumaod požara),- 1. studenog do 20. prosinca nakon berbe kukuruza.C.5.2. Poljoprivredne površineNa poljoprivrednim površinama pristup do dijelova na kojima je nastao požar omogućen jezemljanim poljskim putovima ukoliko se poljoprivredne površine ne nalaze uz cestovnu prometnicu sasfaltnim kolnikom ili kolnikom od kamenog tucanika pa je intervencija moguća i s prometnice.Vatrogasna se vozila mogu kretati zemljanim poljskim putovima samo kada je put suh jer raskvašeni putne može prihvatiti opterećenje vatrogasnih vozila.U vrijeme neposredno pred žetvu i tijekom same žetve žitarica krajem mjeseca lipnja do polovinesrpnja, odnosno, do kraja žetalačkih poslova organizira se motrilačko-dojavna služba od strane korisnikapoljoprivrednih površina zasijanih žitarica. U cilju sprečavanja nastajanja požara uključuju se i pripadnicidobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, radnici Hrvatskih šuma d.o.o, udruge lovaca, ribolovaca i dr.S obzirom na činjenicu da je dio poljoprivrednih površina onečišćen minsko-eksplozivnimsredstvima (minski sumljive površine), na tim površinama nisu moguće nikakve poljoprivrednedjelatnosti kao ni vatrogasne djelatnosti u slučaju nastajanja požara, dok se poljoprivredno zemljište nerazminira.290


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.6.C.6. OPASNOSTI PRI TRANSPORTU I PRIJEVOZU OPASNIH TVARI IODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJIMA SE TAKVA OPASNOST OČEKUJEC.6.1. Vrste opasnih tvari i način ugrožavanjaTablica br. 406Vrsta opasnih tvari Način ugrožavanja Klasa po ADR-ualuminijev fosfid (otrov I. akutno i kronično trovanje 6skupine otrovnosti)amonijak (bezvodni) akutno trovanje parama, korozivni učinak, eksplozija 2benzoil peroksid akutno trovanje, ubrzani metabolizam, eksplozija 5bezolovni motorni benzin snažan požar, narkotično djelovanje 3bitumen trovanje produktima požara, fotokemijski učinak 3čađ kancerogeno trovanje 4DBS (dodecilbenzen sulfonska akutno trovanje, korozivni učinak 8kiselina)disuplin eksplozija, narkotično djelovanje 2dizel gorivo eksplozija, trovanje produktima požara 3dušična (nitratna) kiselina akutno i kancerogeno trovanje dušikovim oksidima u8požaru, korozivni učinakdušikov oxidul narkotično djelovanje 2eksplozivi eksplozija, korozivni učinak 1etanol tehnički akutno trovanje, narkotično djelovanje 3etanol rafiniraniehnički akutno trovanje, narkotično djelovanje (centralni nervni3sustav)feriklorid akutno trovanje 8formaldehid kancerogeno trovanje 3glikol akutno trovanje 3hidrazin kancerogeno trovanje 2kalcijev nitrat akutno trovanje parama, korozivni učinak, 5kaustična soda kaustični efekat, akutno trovanje, korozivni učinak 8kisik ubrzani metabolizam, akutno trovanje 2kerozin narkotično djelovanje, trovanje produktima požara 3klor trovanje 2levoxin kancerogeno trovanje 3loživa ulja eksplozija, trovanje produktima požara 3mazuteksplozija, trovanje produktima požara, fotokemijski3učinaknatrijev klorit akutno i kronično trovanje, korozivni učinak 5natrijev perbonat ubrzani metabolizam, akutno trovanje 5natrijev peroksid ubrzani metabolizam, kronično trovanje 5perkloretilen kancerogeno trovanje, narkotično djelovanje 6pesticidi kancerogeni, akutni i otrovni produkti požara, alergeni 6petrolej narkotično djelovanje 3protolaze akutno i kronično trovanje 9razne kiselineakutno i kancerogeno trovanje u požaru, korozivni8učinaksoda akutno trovanje, korozivni učinak 8solna kiselina trovanje parama, korozivni učinak 8sumpor akutno trovanje 4vulkasil (pulver SiO 2 ) akutno trovanje s mogućnosti silIkoze 9UNP eksplozija ili požar, narkotično djelovanje 2terc-butilmerkaptan narkoza, akutno trovanje 3zemni plin akutno trovanje 2291


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.6.C.6.2. Područja djelovanja vatrogasnih postrojbi u slučaju akcidenta s opasnim tvarimaVatrogasne postrojbe koje se pozivaju na području Osječko-baranjske županije za slučajintervencije u kojoj su prisutne opasne tvari prema lokaciji događaja na području Osječkobaranjskežupanije sukladno Operativnom planu postupanja vatrogasnih postrojbi za slučajvatrogasne intervencije na području Osječko-baranjske županijeTablica br. 407NAZIV GRADA - OPĆINEVATROGASNA POSTROJBAOPĆINA ANTUNOVACJPVP OSIJEKGRAD BELI MANASTIRJPVP BELI MANASTIRGRAD BELIŠĆEDVD VALPOVOOPĆINA BILJEJPVP OSIJEKOPĆINA BIZOVACDVD VALPOVOOPĆINA ČEMINACJPVP BELI MANASTIROPĆINA ČEPINJPVP OSIJEKOPĆINA DARDAJPVP BELI MANASTIROPĆINA DONJA MOTIČINAJPVP NAŠICEGRAD DONJI MIHOLJACDVD DONJI MIHOLJACOPĆINA DRAŽJPVP BELI MANASTIROPĆINA DRENJEDVD ĐAKOVOGRAD ĐAKOVODVD ĐAKOVOOPĆINA ĐURĐENOVACJPVP NAŠICEOPĆINA ERDUTJPVP OSIJEKOPĆINA ERNESTINOVOJPVP OSIJEKOPĆINA FERIČANCIJPVP NAŠICEOPĆINA GORJANIDVD ĐAKOVOOPĆINA JAGODNJAKJPVP BELI MANASTIROPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIJPVP BELI MANASTIROPĆINA KOŠKAJPVP NAŠICEOPĆINA LEVANJSKA VAROŠDVD ĐAKOVOOPĆINA MAGADENOVACDVD DONJI MIHOLJACOPĆINA MARIJANCIDVD DONJI MIHOLJACGRAD NAŠICEJPVP NAŠICEGRAD OSIJEKJPVP OSIJEKOPĆINA PETLOVACJPVP BELI MANASTIROPĆINA PETRIJEVCIDVD VALPOVOOPĆINA PODGORAČJPVP NAŠICEOPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINADVD DONJI MIHOLJACOPĆINA POPOVACJVP BELI MANASTIROPĆINA PUNITOVCIDVD ĐAKOVOOPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKADVD ĐAKOVOOPĆINA SEMELJCIDVD ĐAKOVOOPĆINA STRIZIVOJNADVD ĐAKOVOOPĆINA ŠODOLOVCIJPVP OSIJEKOPĆINA TRNAVADVD ĐAKOVOGRAD VALPOVODVD VALPOVOOPĆINA VILJEVODVD DONJI MIHOLJACOPĆINA VIŠKOVCIDVD ĐAKOVOOPĆINA VLADISLAVCIJPVP OSIJEKOPĆINA VUKAJPVP OSIJEKC.6.3. Prometni pravci gdje se očekuju opasnosti pri prijevozu opasnih tvariOsim unutarnjeg transporta za područje Osječko-baranjske županije posebno je kritičan pravacRepublika Mađarska – Federacija Bosna i Hercegovina jer se tim pravcem prevozi opasan teret izmeđutih dviju država. Najveća opterećenja radi toga trpe cestovni pravci Donji Miholjac – Slavonski Brod –Županja i pravac Donji Miholjac – Osijek – Đakovo – Vrpolje.292


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.6.U izgradnji je transeuropski koridor Vc (Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) koji dijelomprolazi i kroz Osječko-baranjsku županiju. Ukupna je duljina Vc koridora kroz Hrvatsku 87,4 km. Dosada je izgrađeno 42.89 km koridora koji je se u Republici Hrvatskoj vodi kao autocesta A5. U izgradnjije trenutačno spoj prema Federaciji Bosne i Hercegovine te izgradnja mosta preko rijeke Drave premaBaranji. Nakon toga planiran je nastavak izgradnje kroz Baranju prema Republici Mađarskoj.Državne ceste na području Osječko-baranjske županije :1. Orahovica – Našice - Osijek - Vukovar cesta D2 82 km2. GP Duboševica - Beli Manastir - Đakovo - čvorište V. Koranica cesta D7 91 km3. Slatina - D. Miholjac - Valpovo - Josipovac cesta D34 61 km4. Djedina Rijeka - Đakovo cesta D38 25 km5. Ðakovo – Vinkovci cesta D46 14 km6. GP Donji Miholjac - Našice - Ruševo cesta D53 50 km7. GP Baranjsko Petrovo Selo - Baranjsko Petrovo Selo cesta D211 2 km8. Karanac - GP Batina cesta D212 22 km9. D2 - Dalj - GP Erdut cesta D213 27 km10. Osijek: riječno pristanište Osijek – Nemetin cesta D417 2 km11. D2 - zračna luka “Klisa cesta D418 2 km12. Našice – Ðakovo cesta D515 31 km13. Beli Manastir – Baranjsko Petrovo Selo – Valpovo – Koška cesta D517 44 km14. Osijek - Ivankovo cesta D518 20 km15. Dalj – Vukovar: Borovo cesta D519 8 kmPored tih cesta na području Osječko-baranjske županije postoji 666 km županijskih i 555 kmlokalnih cesta.Odlukom o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i određivanjumjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima određene su ceste po kojima motorna vozilamogu prevoziti opasne tvari, kao i mjesta gdje takva vozila mogu parkirati.Opasne tvari klasificiraju se u klase sukladno Zakon u o prijevozu opasnih tvari.Na području Osječko-baranjske ceste po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari susljedeće:- autocesta A5- državna cesta D34 Donji Miholjac – Valpovo – čvorište Osijek (A5)- javna cesta za Luku Vukovar: D2 – A5 čvorište Osijek- prijevoz opasnih tvari drugim cestama izvan određenih cesta nije dozvoljen, osim uslučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.Na području Osječko-baranjske županije mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarimasu sljedeća:- autocesta A5 – odmorište Ivandvor- parkiralište za vozila na cesti D53, na 26 km između lovačke kuće Prkos i mjestaKlokočevciPopis vatrogasnih postrojbi koje interveniraju u slučaju prometne nezgode i akcidenta1. JPVP grada Osijeka - prometnice 1., 2., 3., 9., 10., 11., 14., 15., autocesta A5 -radijus 35 km2. JPVP grada Belog Manastira - prometnice 2., 7., 8., 13., autocesta A5 - radijus 20 km3. DVD Đakovo - prometnice 2., 4., 5., 12., autocesta A5 - radijus 20 km4. JPVP Našice - prometnice 1., 6., 12., 13. - radijus 25 km5. DVD Valpovo - prometnice 1., 3., 13. - radijus 15 km6. DVD Donji Miholjac - prometnice 3., 6. - radijus 15 km293


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.6.C.6.4. Sadašnja opremljenost vatrogasnih postrojbi Osječko-baranjske županije za intervencije uzaštiti okolišaOkosnicu zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije čine tri profesionalnevatrogasne postrojbe u Osijeku, Belom Manastiru i Našicama te 3 dobrovoljna vatrogasna društva sprofesionalnom jezgrom u gradovima Đakovu, Valpovu i Donjem Miholjcu. Obvezni dio opreme kojumoraju posjedovati vatrogasne postrojbe propisan je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme isredstava vatrogasnih postrojbi. Ni jedna od navedenih vatrogasnih postrojbi trenutno ne posjeduje svuopremu i vozila propisane Pravilnikom. Što se tiče opreme i vozila za intervencije u zaštiti okolišavatrogasne postrojbe posjeduju opremu koja se u nastavku pojedinačno navodi za pojedinu postrojbu ilidruštvo:JPVP OSIJEK1. 3 zaštitna odijela za potpunu zaštitu tipa 1a Treleborg TLU4 zaštitna odijela tipa Draeger Teammasterpro za potpunu zaštitu2. Komplet jastuka za zatvaranje propuštanja VETTERtip LD 50/30tip Guly compact1 Komplet koplja Vetter3. Crpka za pretakanje opasnih tvari DEPA ELRO 20/10 EX s pripadajućom opremom (cjevine,priključci, vakumska cijev, usisne armature)4. Dva čelična rezervoara kapaciteta 190 l5. Rezervoar za opasne tekućine kapaciteta 5.000 l6. Centrifugalna crpka LAGO za pretakanje mineralnih ulja u EX izvedbi na eletro-motornipogon7. Uređaji za detekciju eksplozivnih plinova i para tipa, kemikalija i radioaktivnog zračenja8. Oprema za dekontaminaciju9. Vozilo za akcidente ATEGO DAIMLER 1328 AF 4X4 OZNAKE C-25319010. Jurišni čamac GREGO 440/90 KS sa 100 metara brane za brzr rijeke SAVA KranjJPVP BELI MANASTIR1. 2 zaštitna odijela tipa Draeger Teammasterpro za potpunu zaštitu2. Komplet jastuka za zatvaranje propuštanja VETTERtip LD 50/30tip Guly compact1 Komplet koplja Vetter3. Uređaj za detekciju eksplozivnih plinova i para tipa Multiwarn II4. Crpka za pretakanje opasnih tvari DEPA ELRO 20/10 EX s pripadajućom opremom (cjevine,priključci, vakumska cijev, usisne armature)5. Jedan čelični rezervoar kapaciteta 190 l6. Rezervoar za opasne tekućine kapaciteta 3.000 l7. Oprema za dekontaminacijuJPVP NAŠICE1. 2 zaštitna odijela tipa Draeger Teammasterpro za potpunu zaštitu2. Komplet jastuka za zatvaranje propuštanja VETTERtip LD 50/30tip Guly compact1 Komplet koplja Vetter3. Uređaj za detekciju eksplozivnih plinova i para tipa Multiwarn II4. Crpka za pretakanje opasnih tvari DEPA ELRO 20/10 EX s pripadajućom opremom (cjevine,priključci, vakumska cijev, usisne armature)5. Dva čelična rezervoara kapaciteta 190 l6. Rezervoar za opasne tekućine kapaciteta 3.000 l7. Oprema za dekontaminaciju294


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.6.DVD DONJI MIHOLJAC1. 2 zaštitna odijela tipa Draeger Teammasterpro za potpunu zaštitu2. Komplet jastuka za zatvaranje propuštanja VETTERtip LD 50/30tip Guly compact1 Komplet koplja Vetter3. Uređaj za detekciju eksplozivnih plinova i para tipa Multiwarn II4. Crpka za pretakanje opasnih tvari DEPA ELRO 20/10 EX s pripadajućom opremom (cjevine,priključci, vakumska cijev, usisne armature)5. Jedan čelični rezervoar kapaciteta 190 l6. Rezervoar za opasne tekućine kapaciteta 3.000 l7. Oprema za dekontaminacijuDVD ĐAKOVO1. 2 zaštitna odijela tipa Draeger Teammasterpro za potpunu zaštitu2. Komplet jastuka za zatvaranje propuštanja VETTERtip LD 50/30tip Guly compact1 Komplet koplja Vetter3. Uređaj za detekciju eksplozivnih plinova i para tipa Multiwarn II4. Crpka za pretakanje opasnih tvari DEPA ELRO 20/10 EX s pripadajućom opremom (cjevine,priključci, vakumska cijev, usisne armature)5. Jedan čelični rezervoar kapaciteta 190 l6. Rezervoar za opasne tekućine kapaciteta 3.000 l7. Oprema za dekontaminaciju8. Tehničko vozilo (podvozje TAM) koje se može svrstati u tehničko vozilo TV-2 (njemačkaoznaka RW-2 prema DIN 14555 dio 3) u kojem se i nalazi spomenuta opremaDVD VALPOVO1. 2 zaštitna odijela tipa Draeger Teammasterpro za potpunu zaštitu2. Uređaj za detekciju eksplozivnih plinova i para tipa Multiwarn II3. Crpka za pretakanje opasnih tvari DEPA ELRO 20/10 EX s pripadajućom opremom (cjevine,priključci, vakumska cijev, usisne armature)4. Jedan čelični rezervoar kapaciteta 190 l5. Rezervoar za opasne tekućine kapaciteta 3.000 l6. Oprema za dekontaminacijuC.6.5. ZaključakNavedena oprema većim je dijelom nabavljena sredstvima Vatrogasne zajednice Osječkobaranjskežupanije koja je izradila Plan opremanja postrojbi za ove namjene. Plan opremanja postrojbiostvaruje se sukladno raspoloživim sredstvima.Vatrogasne postrojbe s navedenom opremom posjeduju vozila koja bi se mogla svrstati pod tiptehničkih vozila te se uz preinake u smještaju opreme mogu koristiti kao vozila za intervencije s opasnimtvarima.295


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.7.C.7. OPASNOSTI NA INSTALACIJAMA ZA DISTRIBUCIJU PLINAI ELEKTRIČNE ENERGIJEC.7.1. Distribucija plinaPrirodni plin može u plinskim postrojenjima ili njihovoj okolici uzrokovati opasnosti na sljedećenačine:- nekontroliranim istjecanjem,- kontroliranim istjecanjem, ako se promijene početni ili očekivani uvjeti,- ulaskom zraka u plinsko postrojene ili loše provedenim ispuhivanjem,- zaostalom količinom plina u privremeno isključenom ili trajno napuštenom postrojenju,- ulaskom plina pod visokim tlakom u instalaciju niskoga tlaka,- samozapaljenjem smjese nataložene prašine i zraka,- zagrijavanjem plinovoda i postrojenja,- udisanjem produkata izgaranja.Nekontrolirano istjecanje plina može izazvati katastrofalne posljedice, kako u zatvorenom, tako ina otvorenom prostoru.Svako dojavljeno ili preventivnim održavanjem utvrđeno mjesto nekontroliranog istjecanja plinamora se što prije otkloniti postupkom priznatih pravila plinske tehnike.Samo u iznimnim slučajevima dozvoljeno je provizorno privremeno zaustavljanje istjecanja plina,ako takvo mjesto ostaje pod kontrolom stručnjaka.Kod svakog nekontroliranog istjecanja plina moraju se odrediti granice ugroženog područja iunutar njih poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti.Svaki rad kod kojeg dolazi do kontroliranog istjecanja prirodnog plina, moraju obavljati najmanjedvojica stručno osposobljena radnika od kojih jedan (imenovani) ima odlučujuću riječ, bez obzira najednake stručne kvalifikacije.U svaku plinsku instalaciju koja nije pod tlakom plina, zrak ulazi i kroz najmanji otvor stvoren nanjoj i stvara manju ili veću količinu eksplozivne smjese.Posebice su opasni istodobni otvori na plinovodu na različitim geodetskim visinama radiintenzivnog uvlačenja zraka na principu tzv. "efekta dimnjaka".Manje količine eksplozivne smjese stvorene u plinskim instalacijama praskanjem oštećuju plinskeuređaje, a veće mogu izazvati katastrofalne posljedice.Svaki novopostavljeni element plinskog postrojenja unosi u njega određenu količinu zraka kojutreba propisno ispuhati iz postrojenja.U privremeno isključenom ili trajno napuštenom, a nepropisno ispuhanom plinovodu, ostajuodređene količine plina koje mogu biti opasne za postrojenje i okolicu.I mimo ugrađenih sigurnosnih ispušnih i zapornih ventila može se dogoditi ulazak plina podvisokim tlakom u instalaciju niskog tlaka. Tada je ugrožena cjelokupna okolina instalacije ili pojavomneočekivano velikog plamena ili nekontroliranim istjecanjem plina na pukotinama najslabijedimenzioniranog elementa (obično plinomjera s mijehom).Radi neminovne pojave sumpornih spojeva i merkaptana u plinu svaka prašina iz filtera i talog uplinovodu mogu biti piroforni pa s njima treba oprezno postupati, a trajno ih odlagati samo na mjesto kojenije u opasnosti.296


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.7.Svako i najmanje zagrijavanje plinovoda i postrojenja izaziva toplinske dilatacije, a jačezagrijavanje i promjenu strukture i čvrstoće materijala pa opasnosti koje mogu nastati od zagrijavanjatreba predvidjeti i preventivno spriječiti.U produktima izgaranja prirodnog plina i odoranata uvijek su prisutni ugljični monoksid, ugljičnidioksid, dušični i sumporni oksidi, a često i drugi štetni spojevi pa njihovo udisanje oštećuje zdravlje, amože izazvati i smrt. Ako je u takvoj atmosferi potrebno obaviti neki posao tada se moraju koristitiplinske maske ili izolacijski aparati za disanje.C.7.2. Distribucija električne energijeIZVORI OPASNOSTINa elektroenergetskim postrojenjima u distribuciji električne energije izvori su opasnosti sljedeći:- dalekovodi,- transformatori,- visokonaponski uređaji,- elektromotori,- kompresorska postrojenja,- akumulatorska postrojenja,- ljudska nepažnja.DalekovodiDalekovodi mogu uzrokovati požare na raslinju na trasama gdje dalekovodi prolaze. Požari mogunastati zbog iskrenja koje nastaje zbog kratkog spoja, preopterećenja na električnoj mreži te zbog prekidavodiča na dalekovodima radi kvara ili elemenranih nepogoda.Potrebno je redovito održavati zaštitne uređaje na dalekovodima kao i održavati trase dalekovoda,tj. održavati raslinje ispod trase dalekovoda tako da se u slučaju kvara i iskrenja ne može dogoditi požarna raslinju na trasi dalekovoda.TransformatoriZbog veće količine ulja koje se nalazi u transformatoru postoji mogućnost nastanka požara radinepravilnog rada transformatora, proboja izolacije, neispravne zaštite, neredovitog održavanja i kontrole.Količina ulja u transformatoru ovisi o snazi i vrsti transformatora.Protupožarne uređaje transformatora treba kontrolirati i održavati prema Tehničkim propisima zaspecijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja, uputama i pravilnicima za održavanje HEP-a.Visokonaponski uređajiU postrojenju postoji cijeli niz uređaja kod kojih postoji mogućnost nastanka požara radinepravilnog rada, proboja izolacije, neispravne zaštite, atmosferskih neprilika, nepravilnog rukovanja iodržavanja.U nekim uređajima (sklopke, mjerni transformatori, strujni transformatori) postoje manje količineulja te postoji mogućnost zapaljenja istog .Kako bi se spriječilo eventualno nastajanje požara potrebno je kontrolirati rad uređaja, a posebnupozornost posvetiti rukovanju uređajima.ElektromotoriElektromotori kao izvor opasnosti od požara mogu biti radi preopterećenja, nepravilnogodržavanja, neispravne zaštite, proboja izolacije i ostalog.Radi toga potrebno je obratiti pozornost održavanju i kontroli elektromotora.Kompresorska postrojenjaU kompresorskom postrojenju postoji mogućnost nastanka eksplozije koja je često popraćenapožarom. Do eksplozije dolazi radi neispravnih kontaktnih manometara, propusnih i sigurnosnih ventila.Zbog toga je potrebno obratiti pozornost kontroli i održavanju kompresorskog postrojenja.297


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.7.Akumulatorska postrojenjaPrilikom rada akumulatora, posebice prilikom punjenja dolazi do razlaganja elektrolita i dorazvijanja plina koji s okolnim zrakom tvori eksplozivnu smjesu. Do eksplozije i požara može doći priunošenju otvorenog plamena, pušenja i unošenja užarenih predmeta.Zbog toga je potrebno obratiti pozornost kontroli i održavanju akumulatorskog postrojenja.Ljudska nepažnjaLjudski su čimbenici u postrojenju uvijek potencijalni izazivači kvarova praćenih požarom, ukolikose ne pridržava pogonskih uputa i upozorenja te nepravilno rukuje postrojenjem. Posebne opasnosti mogunastati prilikom većih i dužih poslova remonta, godišnjih pregleda uređaja itd.298


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.8.C.8. OPASNOST KOJA PROIZILAZI IZ DOTRAJALOSTI GRAĐEVINA,TEHNOLOGIJA ILI INSTALACIJA ZA RAZVOD ENERGENATANa području županije postoji šest zaštićenih povijesnih graditeljskih cjelina:- Osijek (Tvrđa, Gornji grad), Đakovo, Našice, Valpovo, Donji Miholjac,- 13 dvoraca,- 56 crkava i- 4 samostana.Osobitu vrijedost imaju Tvrđa, crkva sv. Petra i Pavla u Koški, dvorac Norman-Prandau uValpovu, dvorac Pejačević u Našicama, Biskupski dvor i katedrala u Đakovu.Navedene građevine građene su prije više od 100, pa i 200 godina, a dijelovi Tvrđe i ranije pa tegrađevine traže posebnu pozornost pri održavanju. Većina tih građevina bila je izložena napadima ioštećenjima u Domovinskom ratu što je još pogoršalo njihovo stanje i potrebu za popravcima irestauracijama.Otežavajuća je okolnost da te građevine u većini slučajeva ne posjeduju stabilne sustave zadojavu i gašenje požara. Potrebno je stoga povećati brigu o održavanju građevina i provođenjupreventivnih mjera zaštite od požara u tim građevinama.U proteklih 20 godina nastale su promjene vezane za gospodarsku djelatnost, gdje su neke tvrtkeprestale s radom, druge promijenile proizvodnju, a neke i vlasnike. Pojedine građevine su zatvorene ilinapuštene, prepuštene propadanju, izložene devastiranju i bespravnom „useljavanju“ potencijalnihrušitelja i piromana.Dio građevina u vlasništvu fizičkih osoba građene su prije 50-60 godina pa se iste mogu svrstati ukategoriju „dotrajalih“ kada su se krovne konstrukcije izrađivale od tesanog drva, a električne instalacijekao „električni vodovi“ u Bergmanovim cijevima koji radi preopterećenja električnim uređajima moguizazvati požar.U dijelu županije koji je plinificiran, postoji opasnost nekontroliranog istjecanja prirodnog plina ieksplozija. Akcidenti tog tipa mogu nastati kako na stambenim građevinama tako i na poslovnim igospodarskim građevinama. Opasnost od istjecanja plina moguća je i pri uporabi ukapljenog naftnogplina (UNP-a), bilo da se nalazi i u bocama od 10 i 35 kg ili u stabilnim kontejnerima.Onemogućavanje istjecanja plina i nastanka eksplozije smanjit će se na najmanju moguću mjeruako korisnici redovito održavaju plinsku instalaciju i ispituju nepropusnosti plinskih instalacija, sukladnočlanku 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima i Pravilniku o uvjetima provjere ispravnostiplinskih instalacija.299


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.9.C.9. OPASNOST RADI NEIZGRAĐENOSTI PUTOVA ILI NJIHOVE NEDOVOLJNEŠIRINE ZA GAŠENJE POŽARA VATROGASNIM VOZILIMACestovnu mrežu Osječko-baranjske županije koristi većina sudionika u prometu prema Zakonu ojavnim cestama. Iste se koriste kao javne i ostale ceste.Pod javnim cestama podrazumijevamo:- autoceste,- državne ceste,- županijske ceste,- lokalne ceste.Pod ostalim cestama podrazumijevamo:- šumske ceste,- poljoprivredne ceste,- vodoprivredne ceste,- vojne ceste,- privatne ceste.Javne ceste koriste vatrogasne postrojbe za pristup nastalim požarima, eksplozijama i prometnimnesrećama gdje se traži njihova intervencija.Državne i županijske ceste pokrivene su asfaltnim kolnikom propisane nosivosti koja omogućavaupotrebu vatrogasnih vozila i tehnike s osovinskim pritiskom od 100 kN.Širina je kolnika državnih cesta 6,00 - 7,00 m, županijskih cesta 4,00 - 6,00 m, a lokalne cesteširine 3,00 - 5,00 m što omogućava prometovanje vatrogasnih vozila i tehnike.Uz javne ceste nisu osigurani vatrogasni pristupi koje je zakonodavac propisao Pravilnikom ouvjetima za vatrogasne pristupe.Za vatrogasne pristupe mogu se koristiti površine:- kolnika javnih prometnica,- kolnika pristupnih putova do građevine,- kolnika prolaza kroz građevinu,- pločnika i trgova predviđenih za pješake,- sve ostale površine na terenu čija nosivost omogućuje prolaz i rad vatrogasnih vozila.Vatrogasni prilaz (ravni), ako se koristi za jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila, mora bitinajmanje širine 3,00 m. Kada se vatrogasni prilaz koristi kao prolaz kroz građevinu, slobodan prolaz(profil) mora iznositi najmanje 3,00 x 4,00 m.Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskimzidovima građevine treba biti najmanje:- 5,5 m za građevine višine do 40 m,- 7,0 m za građevine visine iznad 40 m.Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zidgrađevine treba biti najmanje 5,5 m, njena dužina minimalno 11 m, a udaljenost od zida najviše 1 m.Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od vanjskihzidova građevina, može iznositi najviše:- 12 m za građevinu visine od 16 m- 6 m za građevine više od 16 m.300


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.9.Površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenimmaksimalnim nagibom od 10% u bilo kojem smjeru površine.Neizgrađenost vatrogasnih pristupa, prilaza i površina za rad vatrogasnih vozila predstavljaopasnost u gradskim stambenim područjima gdje su ranije izgrađene višekatne građevine.Na području su županije izrazita stambena područja u Osijeku (16 područja), Belišću (3područja), Đakovu (3 područja), Belom Manastiru (centar), Donjem Miholjcu (centar), Našicama (centar)i Valpovu (centar) gdje se treba osigurati pristup vatrogasnih vozila građevinama sa strane gdje se nalazeprozori i vrata.Vatrogasne pristupe (postojeće i novoizgrađene) treba vidljivo označiti sukladno važećimpropisima ili pravilima tehničke struke te potom stalno držati pristupačnima.301


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.C.10. FUNKCIONALNOST SUSTAVA VEZA ZA OPAŽANJE I GAŠENJE POŽARAC.10.1. Opis stanjaU svim gradovima i općinama županije postoje sustavi prijenosa veza (telekomunikacija), slanjeili primanje poruka u obliku znakova signala, pisanog teksta, slike, zvuka ili priopćenja bilo koje vrstežičnim, radio, optičkim ili drugim elektromagnetskim sustavom. Navedeni sustav koristi se za dojavupožara, uzbunjivanje vatrogasaca, organiziranje akcije gašenja požara i druge intervencije.Pored telefona (fiksnih i mobilnih) komunikacija ostvaruje se stabilnim, prijenosnim iradiostanicama u vozilima. Te uređaje posjeduju u vatrogasnim postrojbama koje su pokrivenedežurstvom 0-24 sata.Radioveze vatrogasnih organizacija i postrojbi određene su od strane Republike Hrvatske ipropisanih frekvencija koje se mogu koristiti isključivo za potrebe vatrogasnih i drugih postrojbi kojesudjeluju u vatrogasnoj akciji ili protupožaroj zaštiti.Simpleksni način rada prilikom održavanja radio veze je prijenos informacija između dvije radiostanicekoji se obavlja naizmjence na radiokanalu na kojem je prijemna i predajna frekvencija identična.Simpleksna radio veza moguća je između radiostanica ako je između njih horizont čist, bez prepreka.Domet dvije prijenosne radiostanice je 3-10 km, između dva vozila 20-35 km, vozila i stabilne radiostanice35-55 km, a između stabilnih radio-stanica i više od 80 km.Semidupleksni način rada prilikom mreže je kada svaka radiostanica ima dvije frekvencije, jednu zaprijam, a drugu za odašiljanje informacija. Prijem i odašiljanje se obavlja jedno iza drugog, nikadistovremeno. Veza se uspostavlja preko fiksne radiostanice koja služi kao repetitor. Domet je pokretnomstanicom do 55 km, a fiksnom 80-100 km.Uzbunjivanje vatrogasaca i stanovništva ostvaruje se putem električnih sirena koje su u pravilupostavljene u centru za obavješćivanje ili vatrogasnim građevinama. Domet je sirene 5 km.Telefonski sustav veza na području Osječko-baranjske županije ne zadovoljava u potpunosti jersve vatrogasne postrojbe ne posjeduje fiksnu telefonsku liniju za dojavu požara. Tamo gdje ne postojipotrebno je osigurati fiksnu telefonsku liniju (najsigurniji način dojave).Sustav radio veza na području Osječko-baranjske županije ne zadovoljava jer nisu sve vatrogasnepostrojbe opremljene sustavom radioveza koje se mogu koristiti za dojavu požara, uzbunjivanjevatrogasaca, organiziranje akcije gašenja požara i druge intervencije. Sustavom radioveza pokriveni sugradovi i malo veće vatrogasne postojbe po općinama (prijenosne radiostanice).Pokrivenost je električnim sirenama zadovoljavajuća na području Osječko-baranjske županije. Naskoro svim vatrogasnim domovima postavljene su električne sirene koje je potrebno održavati ufunkcionalnom stanju. Tamo gdje nedostaju potrebno ih je postaviti na vatrogasne domove.C.10.2. Uzbunjivanje u slučaju požara na otvorenom prostoruDržavna uprava za zaštitu i spašavanje izdala je Standardni operativni postupak za postupanjejedinstvenog operativno-komunikacijskog centra 112 kod požara na otvorenom prostoru.Tim se Standardnim operativnim postupkom uređuje način postupanja Centra 112 i sudionikazaštite i spašavanje u gašenju požara na otvorenom prostoru.Sudionici su zaštite i spašavanja kod požara na otvorenom prostoru:• Državna uprava za zaštitu i spašavanje• Ministarstvo unutarnjih poslova• Ministarstvo obrane302


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.• Ministarstvo zdravlja (putem hitne medicinske pomoći)• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (putem pravnih osoba nadležnih zaupravljanje i održavanje cestovnog i željeznićkog prometa)• Ministarstvo kulture (putem javnih ustanova za upravljenje nacionalnim parkovima iparkovima prirode, ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnimvrijednostima)• Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe.Standardni operativni postupak predviđa da Županijski centar 112 obavijest u slučajevima požarana otvorenom prostoru prosljeđuje u nadležnu vatrogasnu postrojbu na području čijeg se djelovanjadogodi požar otvorenog prostora.Napomena: Shema preuzeta iz Standardnog operativnog postupka za postopanje jedinstvenog operativnokomunikacijskogcentra 112 kod požara na otvorenom prostoru od svibnja 2011. godine303


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.Postrojbe koje će djelovati kod požara na otvorenom prostoru prvenstveno su središnje (stožerne)vatrogasne postrojbe jedinica lokalne samoupravena na čijem se području dogodio požar na otvorenomprostoru sukladno Planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave i Planu zaštite od požaraOsječko-baranjske županije.Stožerne (središnje) vatrogasne postrojbi na području Osječko-baranjske županijeNAZIV GRADA - OPĆINEOPĆINA ANTUNOVACGRAD BELI MANASTIRGRAD BELIŠĆEOPĆINA BILJEOPĆINA BIZOVACOPĆINA ČEMINACOPĆINA ČEPINOPĆINA DARDAOPĆINA DONJA MOTIČINAGRAD DONJI MIHOLJACOPĆINA DRAŽOPĆINA DRENJEGRAD ĐAKOVOOPĆINA ĐURĐENOVACOPĆINA ERDUTOPĆINA ERNESTINOVOOPĆINA FERIČANCIOPĆINA GORJANIOPĆINA JAGODNJAKOPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIOPĆINA KOŠKAOPĆINA LEVANJSKA VAROŠOPĆINA MAGADENOVACOPĆINA MARIJANCIGRAD NAŠICEGRAD OSIJEKOPĆINA PETLOVACOPĆINA PETRIJEVCIOPĆINA PODGORAČOPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINAOPĆINA POPOVACOPĆINA PUNITOVCIOPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKAOPĆINA SEMELJCIOPĆINA STRIZIVOJNAOPĆINA ŠODOLOVCIOPĆINA TRNAVAGRAD VALPOVOOPĆINA VILJEVOOPĆINA VIŠKOVCIOPĆINA VLADISLAVCIOPĆINA VUKA304Tablica br. 408STOŽERNA (SREDIŠNJA)VATROGASNA POSTROJBADVD ANTUNOVACDVD IVANOVACJPVP BELI MANASTIRDVD BELI MANASTIRDVD BELIŠĆEDVD BILJEDVD BIZOVACDVD KOZARACDVD ČEPINDVD DARDADVD DONJA MOTIČINADVD DONJI MIHOLJACDVD BATINADVD DUBOŠEVICADVD DRENJEDVD POTNJANIDVD ĐAKOVODVD ĐURĐENOVACDVD ŠAPTINOVCIDVD DALJDVD ERNESTINOVODVD FERIČANCIDVD GORJANIDVD TOMOŠANCIDVD JAGODNJAKDVD KARANACDVD KNEŽEVI VINOGRADIDVD KOŠKADVD LEVANJSKA VAROŠDVD BENIČANCIDVD MARIJANCIJPVP NAŠICEJPVP OSIJEKDVD RETFALA - OSIJEKDVD OSIJEK – GORNJI GRADDVD OSIJEK – DONJI GRADDVD PETLOVACDVD PETRIJEVCIDVD PODGORAČDVD PODRAVSKA MOSLAVINADVD POPOVACDVD JOSIPOVAC PUNITOVAČKIDVD SATNIČKA ĐAKOVAČKADVD SEMELJCIDVD KEŠINCIDVD STRIZIVOJNADVD ĐAKOVODVD SILAŠDVD TRNAVADVD VALPOVODVD VILJEVODVD VIŠKOVCIDVD VLADISLAVCIDVD VUKA


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.C.10.3. Uzbunjivanje u slučaju prometne nesreće na državnim, županijskim, lokalnim inerazvrstanim cestamaDržavna uprava za zaštitu i spašavanje izdala je Standardni operativni postupak za djelovanjejedinstvenog operativno-komunikacijskog centra 112 u slučaju prometne nesreće na državnim,županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama.Tim se Standardnim operativnim postupkom uređuje način djelovanja Centra 112 u slučaju kada zaprimidojavu o prometnoj nesreći na autocesti od građanina - sudionika nesreće, drugog sudionika u prometu ilidruge fizičke osobe, žurne službe ili pravne osobe zadužene za održavanje i upravljanje cestom.Prometna je nesreća na cesti događaj na cesti u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo upokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozljeđena ili poginula ili je u roku 30 dana preminula odposljedica te prometne nesreće ili je izazvana materijalna šteta.Sudionici su zaštite i spašavanja u slučaju prometne nesreće na na državnim, županijskim,lokalnim i nerazvrstanim cestama:• Ministarstvo zdravlja (putem sanitarne inspekcije)• Ministarstvo unutarnjih poslova (putem policijskih uprava i inspekcije zaštite od požara ieksploziva)• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (putem inspekcije zaštite okoliša)• Ministarstvo poljoprivrede (putem vodopravne inspekcije)• Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (putem inspekcije cestovnog prometa i cesta)• Ministarstvo obrane• Državna uprava za zaštitu i spašavanje• Hrvatske ceste d.o.o. (putem pravne ili fizičke osobe kojoj je ustupljeno izvođenje radovaredovitog održavanja)• Županijske uprave za ceste, jedinice lokalne samouprave (putem pravne ili fizičke osobe kojojje ustupljeno izvođenje radova redovitog održavanja)• Hitna medicinska pomoć• Vatrogasne postrojbe• Stručne pravne osobe za sanaciju iznenadnih zagađenja• Hrvatski autoklub• Hrvatska gorska služba spašavanja.Standardni operativni postupak predviđa da Županijski centar 112 obavijest u slučajevima nesrećeu kojoj postoji mogućnost ili se već pojavio požar i drugim tehničkim intervencijama prosljeđuje unadležnu vatrogasnu postrojbu na području čijeg se djelovanja dogodila prometna nesreća.Vatrogasne postrojbe na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama prvenstvenoće djelovati na tehničkim intervencijama jer će vozilo, koje je u plamenu, izgorjeti u roku od nekolikominuta od početka požara prije no što vatrogasna postrojba stigne. Sukladno tome preostaje samotehnička intervencija koja se odvija sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnihdobara te Planu zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije i jedinica lokalne samoupave.Raspored pozivanja vatrogasnih postrojbi za slučaj tehničke intervencije u prometu na državnim,županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama prema lokaciji događaja na području Osječko-baranjskežupanije provodit će se sukladno Operativnom planu postupanja vatrogasnih postrojbi za slučajvatrogasne intervencije na području Osječko-baranjske županije.305


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.Napomena: Shema preuzeta iz Standardnog operativnog postupka za djelovanje jedinstvenog operativnokomunikacijskogcentra 112 u slučaju prometne nesreće na državnim, županijskim, lokalnim inerazvrstanim cestama Državne uprave za zaštitu i spašavanje od travnja 2009. godine306


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.Vatrogasne postrojbi koje se pozivaju na području Osječko-baranjske županije za slučaj tehničkeintervencije u prometu na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama premalokaciji događaja na području Osječko-baranjske županije sukladno Operativnom planupostupanja vatrogasnih postrojbi za slučaj vatrogasne intervencije na području Osječko-baranjskežupanijeTablica br. 409NAZIV GRADA - OPĆINEVATROGASNA POSTROJBAOPĆINA ANTUNOVACJPVP OSIJEKGRAD BELI MANASTIRJPVP BELI MANASTIRGRAD BELIŠĆEDVD VALPOVOOPĆINA BILJEJPVP OSIJEKOPĆINA BIZOVACDVD VALPOVOOPĆINA ČEMINACJPVP BELI MANASTIROPĆINA ČEPINJPVP OSIJEKOPĆINA DARDAJPVP BELI MANASTIROPĆINA DONJA MOTIČINAJPVP NAŠICEGRAD DONJI MIHOLJACDVD DONJI MIHOLJACOPĆINA DRAŽJPVP BELI MANASTIROPĆINA DRENJEDVD ĐAKOVOGRAD ĐAKOVODVD ĐAKOVOOPĆINA ĐURĐENOVACJPVP NAŠICEOPĆINA ERDUTJPVP OSIJEKOPĆINA ERNESTINOVOJPVP OSIJEKOPĆINA FERIČANCIJPVP NAŠICEOPĆINA GORJANIDVD ĐAKOVOOPĆINA JAGODNJAKJPVP BELI MANASTIROPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIJPVP BELI MANASTIROPĆINA KOŠKAJPVP NAŠICEOPĆINA LEVANJSKA VAROŠDVD ĐAKOVOOPĆINA MAGADENOVACDVD DONJI MIHOLJACOPĆINA MARIJANCIDVD DONJI MIHOLJACGRAD NAŠICEJPVP NAŠICEGRAD OSIJEKJPVP OSIJEKOPĆINA PETLOVACJPVP BELI MANASTIROPĆINA PETRIJEVCIDVD VALPOVOOPĆINA PODGORAČJPVP NAŠICEOPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINADVD DONJI MIHOLJACOPĆINA POPOVACJVP BELI MANASTIROPĆINA PUNITOVCIDVD ĐAKOVOOPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKADVD ĐAKOVOOPĆINA SEMELJCIDVD ĐAKOVOOPĆINA STRIZIVOJNADVD ĐAKOVOOPĆINA ŠODOLOVCIJPVP OSIJEKOPĆINA TRNAVADVD ĐAKOVOGRAD VALPOVODVD VALPOVOOPĆINA VILJEVODVD DONJI MIHOLJACOPĆINA VIŠKOVCIDVD ĐAKOVOOPĆINA VLADISLAVCIJPVP OSIJEKOPĆINA VUKAJPVP OSIJEK307


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.C.10.4. Uzbunjivanje u slučaju prometne nesreće na autocesti A5Državna uprava za zaštitu i spašavanje izdala je Standardni operativni postupak za djelovanjejedinstvenog operativno-komunikacijskog centra 112 u slučaju prometne nesreće na autocesti.Tim se Standardnim operativnim postupkom uređuje način djelovanja Centra 112 u slučaju kada zaprimidojavu o prometnoj nesreći na autocesti od građanina - sudionika nesreće, drugog sudionika u prometu ilidruge fizičke osobe, žurne službe ili pravne osobe zadužene za održavanje i upravljanje autocestom.Prometna nesreća na autocesti je događaj na autocesti u kojem je sudjelovalo najmanje jednovozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili poginula ili je u roku 30 dana preminulaod posljedica te prometne nesreće ili je izazvana materijalna šteta.Sudionici zaštite i spašavanja u slučaju prometne nesreće na autocesti su:• Ministarstvo zdravlja (putem sanitarne inspekcije)• Ministarstvo unutarnjih poslova (putem policijskih uprava i inspekcije zaštite od požara ieksploziva)• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (putem inspekcije zaštite okoliša)• Ministarstvo poljoprivrede (putem vodopravne inspekcije)• Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (putem inspekcije cestovnog prometa i cesta)• Ministarstvo obrane• Državna uprava za zaštitu i spašavanje• Nadležna pravna osoba za upravljanje i održavanje autoceste• Hitna medicinska pomoć• Vatrogasne postrojbe• Stručne pravne osobe za sanaciju iznenadnih zagađenja• Hrvatski autoklub• Hrvatska gorska služba spašavanja.Standardni operativni postupak predviđa da Županijski centar 112 obavijest u slučajevima nesrećeu kojoj postoji mogućnost ili se već pojavio požar i drugim tehničkim intervencijama prosljeđuje unadležnu vatrogasnu postrojbu sukladno županijskoj procjeni ugroženosti i planu zaštite od požara.Vatrogasne postrojbe na autocesti A5 prvenstveno će djelovati na tehničkim intervencijama jer ćevozilo, koje je u plamenu, će izgorjeti u roku od nekoliko minuta od početka požara prije no štovatrogasna postrojba stigne. Sukladno tome preostaje samo tehnička intervencija koja se odvija sukladnoProcjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te Planu zaštite i spašavanja Osječkobaranjskežupanije.Postrojbe koje će djelovati na autocesti A5 su Javna profesionalna vatrogasna postrojba gradaOsijeka i Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo, odnosno Javna profesionalna vatrogasna postrojbagrada Belog Manastira kada se autocesta produži kroz područje Baranje, te druge vatrogasne postrojbe popozivu Županijskog vatrogasnog zapovjednika.308


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.10.Napomena: Shema preuzeta iz Standardnog operativnog postupka za djelovanje jedinstvenog operativnokomunikacijskogcentra 112 u slučaju prometne nesreće na autocesti Državne uprave za zaštitu ispašavanje od travnja 2009. godine309


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.11.C.11. BROJNOST I OSPOSOBLJENOST PUČANSTVA ZA GAŠENJE POŽARATemeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnihmjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom predviđeno jeosposobljavanje sljedećih osoba:- zaposleni u pravnim osobama te zaposleni u državnoj upravi i u upravnim tijelimajedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- učenici srednjih škola.Planom zaštite od požara gradova, odnosno, općina mogu se utvrditi kategorije pučanstva koje suobvezne proći osposobljavanje, a nisu obuhvaćene gornjim nabrajanjem.Obveze osposobljavanja ne odnose se na:- osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara- osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina i starije od 60 godina(muškarci), odnosno, 55 godina (žene).Sukladno našim procjenama i saznanju prilikom obilazaka tvrtki na području županijeprocjenjujemo kako je oko 50 % zaposlenih osoba u pravnim osobama te zaposlenih u državnoj upravi i uupravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osposobljeno za provedbupreventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.Također, prema našim saznanjima, u srednjim školama ne obavljaju se osposobljavanja učenika zaprovedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženihpožarom, sukladno gore navedenom Pravilniku.Vidljivo je da je nedovoljna osposobljenost pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite odpožara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.Potrebno je nastaviti osposobljavanje zaposlenih osoba te učenika srednjih škola za provedbupreventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.310


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.12.C.12. PRIJEVOZ SNAGA ZA GAŠENJE POŽARAPrijevoz vatrogasnih grupa, odjeljenja i vatrogasaca obavlja se odmah po prijamu dojave onastalom požaru, ekploziji ili drugoj intervenciji. Za prijevoz vatrogasaca koriste se navalna vozila,kombinirana navalna vozila, kombi vozila (prijevoz ljudstva i opreme) i zapovjedna vozila.POPIS VOZILA KOJIMA SE MOŽE OBAVITI PRIJEVOZ VATROGASACA NA INTERVENCIJETablica br. 410Red.Navalno Autocisterna Kombinirano Kombi ZapovjednoGrad/naseljebr./kom /kom /kom /kom /komBELI MANASTIR (JPVP) + / 3 + / 3 + / 1 + / 2 + / 11. BELI MANASTIR (DVD) + / 1 + / 1BRANJIN VRH (DVD) + / 1BELIŠĆE (DVD) + / 1 + / 1BELIŠĆE d.d. (PVPG) + / 1 + / 2BISTRINCI (DVD) + / 12. BOCANJEVCI (DVD) + / 1GAT (DVD) + / 1 + / 1VINOGRADCI (DVD) + / 1 + / 1VELIŠKOVCI (DVD) + / 13.DONJI MIHOLJAC (DVD) + / 1 + / 1 + / 1 + / 1 + / 1GOLINCI (DVD) + / 1ĐAKOVO (DVD) + / 2 + / 2 + / 1ENERGA d.d. (DVU) + / 1 + / 1 + / 1 + / 24. BUDROVCI (DVD) + / 1 + / 1NOVI PERKOVCI (DVD) + / 1 + / 1ŠIROKO POLJE (DVD) + / 1 + / 1NAŠICE (JPVP) + / 2 + / 1 + / 1 + / 2 + / 1JELISAVAC (DVD) + / 1LILA (DVD) + / 15. MARKOVAC NAŠIČKI (DVD) + / 1VELIMIROVAC (DVD) + / 1VUKOJEVCI (DVD) + / 1ZOLJAN (DVD) + / 1OSIJEK (JPVP) + / 4 + / 2 + / 5 + / 2 + / 1GORNJI GRAD (DVD) + / 1 + / 1 + / 2 + / 1DONJI GRAD (DVD) + / 1 + / 1 + / 2 + / 16.RETFALA (DVD) + / 1 + / 1 + / 2TENJA (DVD) + / 2 + / 1KAROLINA (DVD) + / 1VODOVOD–OSIJEK (DVD) + / 1SAPONIA (DVD) + / 1VALPOVO (DVD) + / 3 + / 3 + / 27.ZELČIN (DVD) + / 2VALPOVO d.d. SLUŽBA + / 1 + / 1 + / 1ZAŠTITE8.ANTUNOVAC (DVD) + / 1 + / 1IVANOVAC (DVD) + / 19. BILJE (DVD) + / 2 + / 110 BIZOVAC (DVD) + / 1 + / 1KOZARAC (DVD) + / 111. GRABOVAC (DVD) + / 1 + / 1BRESTOVAC (DVD) + / 112.ČEPIN (DVD) + / 1 +/ 1 + / 1BEKETINCI (DVD) + / 1 + / 113. DARDA (DVD) + / 1 + / 114. DONJA MOTIČINA (DVD) + / 1 + / 1311


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.12.Nastavak tablice br. 41015.BATINA (DVD) + / 1DUBOŠEVICA (DVD) + / 116.DRENJE (DVD) + / 1 +/ 1POTNJANI (DVD) + / 117.ŠAPTINOVCI (DVD) + / 1 + / 1NAŠIČKO NOVO SELO (DVD) + / 1ALJMAŠ (DVD) + / 1 + / 118.BIJELO BRDO (DVD) + / 1DALJ (DVD) + / 1 + / 1 + / 2ERDUT (DVD) + / 119.ERNESTINOVO (DVD) + / 1LASLOVO (DVD) + / 1 + / 120.FERIČANCI (DVD) + / 1 + / 1 + / 1VALENOVAC (DVD) + / 121.GORJANI (DVD) + / 1 + / 1TOMAŠANCI (DVD) + / 122. JAGODNJAK (DVD) + / 123. KARANAC (DVD) + / 1KOŠKA (DVD) + / 224. NAŠIČKA BREZNICA (DVD) + / 1LEDENIK + / 125. LEVANJSKA VAROŠ (DVD) + / 126. BENIČANCI (DVD) + / 1 + / 127. ČRNKOVCI (DVD) + / 1BARANJSKO PETROVO SELO + / 128.(DVD)LUČ (DVD) + / 1PETLOVAC (DVD) + / 1 + / 129. PETRIJEVCI (DVD) + / 1 + / 1 + / 1POGDORAČ (DVD) + / 130. STIPANOVCI (DVD) + / 1 + / 2KRŠINCI (DVD) + / 131.PODRAVSKA MOSLAVINA + / 1(DVD)32. POPOVAC (DVD) + / 1PUNITOVCI (DVD) + / 1 + / 133.JOSIPOVAC PUNITOVAĆKI + / 1 + / 1(DVD)JURJEVAC (DVD) + / 134.SATNICA ĐAKOVAČKA (DVD) + / 1 + / 1GAŠINCI (DVD) + / 1SEMELJCI (DVD) + / 1KEŠINCI (DVD) + / 1 + / 2 + / 135. KORITNA (DVD) + / 1MRZOVIĆ (DVD) + / 1 + / 1VRBICA (DVD) + / 1 + / 136. STRIZIVOJNA (DVD) + / 1 + / 137. SILAŠ (DVD) + / 138. TRNAVA (DVD) + / 239. VILJEVO (DVD) + / 4 + / 240. VIŠKOVCI (DVD)41.VLADISLAVCI (DVD) + / 1 + / 1HRASTIN (DVD) + / 142. VUKA (DVD) + / 1 + / 1U slučaju potrebe županijski vatrogasni zapovjednik upućuje zahtjev pravnim osoba koje se bavejavnim i autobusnim prijevozom osoba za prijevoz vatrogasnih snaga na požarište.U slučaju potrebe, za prijevoz vatrogasaca koristit će se i osobna vozila vatrogasaca.312


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.13.C.13. DJELOTVORNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PREHRANE GASITELJA NAVEĆIM POŽARIMAC.13.1. Zdravstvena zaštitaZdravstvena zaštita na području Osječko-baranjske županije riješena je na zadovoljavajući način.Na područjima gradova i općina djeluju Domovi zdravlja (Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac,Đakovo, Valpovo i Našice) koji u gradovima imaju sjedišta, a po općinama područne ambulante. U graduOsijeku djeluje Klinički bolnički centar Osijek, a u gradu Našicama Opća županijska bolnica Našice.Sustav hitne pomoći centraliziran je na razini Osječko-baranjske županije tako da uvijek najbliža ekipahitne pomoći dolazi na pozivno mjesto.C.13.2. Prehrana gasiteljaU slučaju duže vatrogasne intervencije potrebno je osigurati prehranu gasitelja na terenu. Nijeuspostavljen centralni sustav organiziranja prehrane gasitelja, već se to čini po potrebi gdje se dogodilopožarište. U slučaju potrebe prehrane gasitelja na većim požarima ogranizaciju prehrane trebala bipreuzeti područna vatrogasna zajednica, odnosno, vatrogasna zajednica općine ili grada u suradnji sjedinicom lokalne samuprave gdje se dogodio požar te u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Osječkobaranjskežupanije. U općinama i gradovima gdje s tvrtkama nije ugovorena dostava hrane i pićavatrogascima potrebno je uspostaviti ugovorne odnose.313


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.14.C.14. BROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBAC.14.1. Profesinalne vatrogasne postrojbeNa području Osječko–baranjske županije djeluju tri javne profesionalne vatrogasne postrojbe:- Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Belog Manastira (JPVP Beli Manastir),- Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Našica (JPVP Našice),- Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka (JPVP Osijek).Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Belog Manastira, Javna profesionalna vatrogasnapostrojba grada Našica i Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka nisu u potpunostiopremljene sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.U kombinatu Belišće d.d. djeluje profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu koja je upotpunosti opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi.C.14.2. Dobrovoljne vatrogasne postrojbeC.14.2.1. GRAD BELI MANASTIRNa području grada Belog Manastira djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Beli Manastir iDVD Branjin Vrh koje nije opremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme isredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenihvatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.2. GRAD BELIŠĆENa području grada Belišća djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Belišće, DVD Bistrinci,DVD Gat, DVD Veliškovci, DVD Tiborjanci, DVD Vinogradci i DVD Bocanjevci koja nisu opremljenasukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno,Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnihvatrogasnih društava.C.14.2.3. GRAD DONJI MIHOLJACNa području grada Donji Miholjac djeluje jedna dobrovoljna vatrogasna postrojba sprofesionalnom jezgrom - DVD Donji Miholjac i 6 dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi - DVD Golinci,DVD Miholjački Poreč, DVD Podgajci Podravski, DVD Radikovci, DVD Rakitovica i DVD Sveti Đurađkoja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnihpostrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbidobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.4. GRAD ĐAKOVONa području grada Đakova djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Đakovo, DVU Energa,DVD Budrovci, DVD Novi Perkovci, DVD Piškorevci, DVD Selci Đakovački, DVD Ivanovci i DVDŠiroko Polje koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.314


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.14.C.14.2.5. GRAD NAŠICENa području grada Našica djeluje JPVP Našice i dobrovoljna vatrogasna društva DVD Jelisavac,DVD Lila, DVD Markovac Našicki, DVD Velimirovac, DVD Vukojevci i DVD Zoljan koja nisuopremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi,odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnihvatrogasnih društava.C.14.2.6. GRAD OSIJEKNa području grada Osijeka djeluju dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Osijek - Gornji grad,DVD Osijek - Donji grad, DVD Retfala – Osijek, DVD Tenja i DVD Sarvaš koje nisu opremljenesukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno,Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnihvatrogasnih društavaC.14.2.7. GRAD VALPOVONa području grada Valpova djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Valpovo, DVDHarkanovci, DVD Ivanovci, DVD Ladimirevci, DVD Marjančaci, DVD Nard, DVD Šag, DVD Zelčin,DVD Valpovo d.d. koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme isredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenihvatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.8. OPĆINA ANTUNOVACNa području općine Antunovac djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Antunovac i DVDIvanovac koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.9. OPĆINA BILJENa području općine Bilje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Bilje, DVD Kopačevo,DVD Lug i DVD Vardarac koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničkeopreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.10. OPĆINA BIZOVACNa području općine Bizovac djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Bizovac, DVDBrođanci i DVD Habjanovci koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničkeopreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.11. OPĆINA ČEMINACNa području općine Čeminac djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Kozarac i DVDGrabovac koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.315


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.14.C.14.2.12. OPĆINA ČEPINNa području općine Čepin djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Čepin i DVD Beketincikoja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnihpostrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbidobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.13. OPĆINA DARDANa području općine Darda djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Darda koje nijeopremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.C.14.2.14. OPĆINA DONJA MOTIČINANa području općine Donja Motičina djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD DonjaMotičina koje nije opremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi.C.14.2.15. OPĆINA DRAŽNa području pćine Draž djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Batina, DVD Draž, DVDDuboševica, DVD Gajić, DVD Podolje i DVD Topolje koja nisu opremljena sukladno uvjetimaPravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika ominimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.16. OPĆINA DRENJENa području općine Drenje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Drenje, DVD Kučanci,DVD Paljevina, DVD Potnjani, DVD Preslatinci, DVD Pridvorje i DVD Slatnik Drenjski koja nisuopremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi,odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnihvatrogasnih društava.C.14.2.17. OPĆINA ĐURĐENOVACNa području općine Đurđenovac djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Đurđenovac, DVDBeljevina, DVD Bokšić, DVD Bokšić Lug, DVD Klokočevci, DVD Našičko Novo Selo i DVD Pribiševcikoja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnihpostrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbidobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.18. OPĆINA ERDUTNa području općine Erdut djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Aljmaš, DVD BijeloBrdo, DVD Dalj i DVD Erdut koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničkeopreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.19. OPĆINA ERNESTINOVONa području općine Ernestinovo djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Ernestinovo iDVD Laslovo koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme isredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenihvatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.316


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.14.C.14.2.20. OPĆINA FERIČANCINa području općine Feričanci djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Feričanci i DVDValenovac koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.21. OPĆINA GORJANINa području općine Gorjani djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Gorjani i DVDTomašanci koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.22. OPĆINA JAGODNJAKNa području općine Jagodnjak djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Jagodnjak koje nijeopremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.C.14.2.23. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADINa području općine Kneževi Vinogradi djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Karanac,DVD Kneževi Vinogradi, DVD Kotlina, DVD Suza i DVD Zmajevac koja nisu opremljena sukladnouvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnikao minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnihdruštava.C.14.2.24. OPĆINA KOŠKANa području općine Koška djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Koška, DVD NašičkaBreznica i DVD Ledenik koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničkeopreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.25. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠNa području općine Levanjska Varoš djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD LevanjskaVaroš koje nije opremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi.C.14.2.26. OPĆINA MAGADENOVACNa području općine Magadenovac djeluju dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Beničanci,DVD Kučanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika ominimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme isredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.27. OPĆINA MARIJANCINa području općine Marijanci djeluju dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Bočkinci, DVDČamagajevci, DVD Črnkovci, DVD Kunišinci i DVD Marijanci koja nisu opremljena sukladno uvjetimaPravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika ominimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.317


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.14.C.14.2.28. OPĆINA PETLOVACNa području općine Petlovac djeluju dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Petlovac, DVDBaranjsko Petrovo Selo, DVD Luč i DVD Novi Bezdan koje nisu opremljene sukladno uvjetimaPravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika ominimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.29. OPĆINA PETRIJEVCINa području općine Petrijevci djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Petrijevci koje nijeopremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.C.14.2.30. OPĆINA PODGORAČNa području općine Podgorač djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Podgorač, DVDStipanovci, DVD Kršinci i DVD Kelešinka koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika ominimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme isredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.31. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINANa području općine Podravska Moslavina djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD PodravskaMoslavina i DVD Krčenik koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničkeopreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.32. OPĆINA POPOVACNa području općine Popovac djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Popovac i DVDBranjina koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.33. OPĆINA PUNITOVCINa području općine Punitovci djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD JosipovacPunitovački, DVD Jurjevac i DVD Punitovci koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika ominimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme isredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.34. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKANa području općine Satnica Đakovačka djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD SatnicaĐakovačka i DVD Gašinci koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničkeopreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.35. OPĆINA SEMELJCINa području općine Semeljci djeluju dobrovoljna vatrogasna društva DVD Semeljci, DVDKešinci, DVD Koritna i DVD Mrzović koja nisu opremljena sukladno uvjetima Pravilnika o minimumutehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstavaza rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.318


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.14.C.14.2.36. OPĆINA STRIZIVOJNANa području općine Strizivojna djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Strizivojna koje nijeopremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.C.14.2.37. OPĆINA ŠODOLOVCINa području općine Šodolovci djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Silaš koje nijeopremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.C.14.2.38. OPĆINA TRNAVANa području općine Trnava djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Trnava koje nijeopremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.C.14.2.39. OPĆINA VILJEVONa području općine Viljevo djeluju dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Ivanovo, DVDKapelna i DVD Viljevo koje nisu opremljene sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opremei sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenihvatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.40. OPĆINA VIŠKOVCINa području općine Viškovci djeluju dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Viškovci i DVDForkuševci koje nisu opremljene sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.41. OPĆINA VLADISLAVCINa području općine Viškovci djeluju dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Vladislavci i DVDHrastin koje nisu opremljene sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.C.14.2.42. OPĆINA VUKANa području općine Vuka djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Vuka koje nijeopremljeno sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.C.14.3. ZaključakS obzirom na podatke o opremljenosti vatrogasnih postrojbi i broja operativnih članova vidljivo jeda vatrogasne postrojbe nisu opremljene sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstavavatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnihpostrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vidljivo je kako nedostaje predviđeni broj operativnihčlanova u vatrogasnim društvima koje treba popuniti sukladno izrađenim procjenama ugroženosti odpožara i tehnoloških eksplozija za gradove i općine. Ukoliko se vatrogasne postrojbe opreme potrebnomtehničkom opremom i sredstvima, ljudstvom (operativnim vatrogascima) te organiziraju u smislupravovremenog izlaska na intervenciju moći će zadovoljiti potrebe za gašenje požara na područja gradovai općina.319


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županijeStručna obrada ćinjeničnih podataka C.14.Pravne osobe raspoređene u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara moraju u potpunosti ispunitiobveze iz Rješenja MUP-a RH o razvrstavanju građevina i prostora u kategoriju ugroženosti od požara,odnosno, obveze iz Pravilnika o razvrstvanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorijeugroženosti od požara i organizirati profesionalnu vatrogasnu postrojbu, odnosno, vatrogasno dežurstvo.Postojeće dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu uz obvezan broj profesionalnihvatrogasaca u pravnim osobama I. i II. kategorije ugroženosti od požara, boljom organizacijom rada napreventivnoj zaštiti od požara, a nakon dopune tehničke opreme i sredstava za gašenje požara premauvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi zadovoljit će potrebeza preventivno djelovanje, a u slučaju potrebe i za gašenje požara u građevinama i prostorima pravneosobe. U tom slučaju uskladištene gorive tvari i proizvodi, tehnološki postupci proizvodnje i prerade upravnim osobama neće povećavati požarnu ugroženost na područjima gradova i općina.320


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.D. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA KOJE JE POTREBNOPROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARASMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINUD.1. Mjere zaštite sukladno programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara odinteresa za Republiku HrvatskuŽupanija, jedinice lokalne samouprave i određene pravne osobe dužne su organizirati svoje djelovanjesukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RepublikuHrvatsku za tekuću godinu.D.2. Organizacijske mjereD.2.1D.2.2.D.2.3.D.2.4.Županija organizira zaštitu od požara na svom području, vodi brigu o uspješnom provođenju ipoduzima mjere za unapređivanje zaštite od požara.Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara itehnoloških eksplozija za gradove i općine osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobeOpremanje vatrogasnih postrojbi provoditi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme isredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobeU središnjim DVD-ima organizirati vatrogasno dežurstvo na taj način da, u slučaju požara ilinekog drugog događaja, najkasnije 5 minuta nakon uzbunjivanja, najmanje jedno odjeljenje usastavu 5 do 6 vatrogasaca krene na intervenciju.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobeD.3. Tehničke mjereD.3.1. Vatrogasna oprema i tehnikaD32.1.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi obaviti sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme isredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za radodređenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobeD.3.1.2. Za djelovanje vatrogasne službe na autocesti nabaviti tri brza vatrogasna vozila za intervencijena autocesti (vatrogasne i tehničke intervencije), za vatrogasne postrojbe koje će djelovati naautocesti A5 i to po jedno za JPVP Osijek JPVP Beli Manastir i DVD Đakovo.Nadležnost: Županija, jedinice lokalne samoupraveD.3.1.3. Za svakog profesionalnog i operativnog dobrovoljnog vatrogasca osigurati komplet osobnezaštitne opreme. Osigurati ostalu opremu pripadnika vatrogasnih postrojbi, posebice odijela zazaštitu od visokih temperatura, odijela za zaštitu od krutih, tekućih i plinovitih kemikalija iaparata za zaštitu dišnih organa.Nadležnost: jedinice lokalne samoupraveD.3.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanjaZa učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja, početka intervencije,lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radiouređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.321


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.Također je potrebno osigurati učinkovitu telefonsku liniju u vatrogasnim društvima u kojima to još nijeosigurano.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbeD.3.3. Smještaj tehnike i opremeZa potrebe vatrogasnih postrojbi potrebno je osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila itehniku sa zagrijavanjem prostora vatrogasnog spremišta kako bi u hladnijim (zimskim) uvjetima moglibrzo i učinkovito djelovati.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbeD.3.4. Mjere u pravnim osobamaD.3.4.1. Profesionalne vatrogasce kao i propisani broj radnika stručno osposobljenih za dobrovoljnogvatrogasca u pravnim osobama I. i II. kategorije ugroženosti od požara potrebno je rasporeditiisključivo na poslove provođenja preventivne zaštite od požara sukladno Pravilniku orasvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.2. Pravne osobe I. i II. kategorije ugroženosti od požara koje imaju obvezu organiziranjaprofesionalne vatrogasne postrojbe ili vatrogasno dežurstvo s propisanim brojem profesionalnihi dobrovoljnih vatrogasaca, prema odrednicama Rješenja o razvrstavanju građevina,građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara izdanog od MUP-a RH, a tuobvezu nisu ispunili, moraju to provesti u što kraćem roku.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.3. Neophodno je opremiti profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i radnike stručnoosposobljene za dobrovoljnog vatrogasca minimumom tehničke opreme i sredstava, sukladnoPravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.4. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu moraju se opremiti sukladno Pravilniku ominimumu opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.5. Pravne osobe koje su razvrstane u III. ili IV. kategoriju ugroženosti od požara, koje do sada nisuizradile opći akt, odnosno Pravilnik o zaštiti od požara, isti moraju što prije izraditi. Zaprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara moraju rasporediti radnika koji je obvezanpoložiti stručni ispit po posebnom propisu pred nadležnom komisijom.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.6. Pravne osobe koje nisu razvrstane u kategorije ugroženosti od požara potrebno je razvrstati odstrane Inspekcije zaštite od požara Policijske uprave Osječko-baranjske.Nadležnost: Ministarstvo unutarnjih poslovaD.3.4.7. Pravne osobe moraju se pridržavati propisanih uvjeta za obavljanje redovite kontrole stabilnihsustava za dojavu i gašenje požara, električnih i gromobranskih instalacija, instalacija uprotueksplozijskoj “Ex” izvedbi, uređaja za odvod dima i topline, protupožarnih zaklopki,sustava za detekciju plinova, sustava za zaštitu od statičkog elektriciteta, strojeva s povećanimopasnostima, posuda pod tlakom, aparata za početno gašenje požara i dr.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.8. Radne prostore i prostorije, kao i električne razvodne ormare, potrebno je redovito čistiti odprašine i ostalih sitnih čestica kako bi se spriječila mogućnost zapaljenja istih, a potom imogućnost nastajanja eksplozija.Nadležnost: pravne osobe322


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.D.3.4.9. Prilazi do uređaja i opreme za gašenje požara, manipulativne površine za rad vatrogasaca iputovi za evakuaciju, odnosno, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom moraju biti uvijekčisti i prohodni.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.10. Pravne osobe dužne su dostaviti središnjim vatrogasnim postrojbama sigurnosno-tehničkelistove za opasne tvari koje koriste u radnim procesima ili ih uskladištavaju, da bi se u slučajuneposredne opasnosti i gašenja požara moglo djelovati na odgovarajući način.Nadležnost: pravne osobeD.3.4.11. Na rampama na prilazima pravnim osobama mora biti omogućen pristup vatrogascima, tako daprimjerak ključeva moraju imati vatrogasci.Nadležnost: pravne osobeD.4. Urbanističke mjereD.4.1.D.4.2.D.4.3.D.4.3.D.4.4.U prostorno-planskoj dokumentaciji, osim obveznog sadržaja propisanog posebnim zakonom ipodzakonskim aktima, ovisno o razini prostornog plana, u svrhu procjene ugroženosti i zaštiteod požara potrebno je posebno evidentirati te obraditi:- zone ugroženosti od elementarnih nepogoda (poplavna područja, potresna područja,zone pojačane erozije)- broj, strukturu i razmještaj stanovništva- strukturu, kapacitet i razmještaj gospodarskih djelatnosti- prostorni razmještaj stambenih i radnih (poduzetničkih) zona, zelenih površina teuređaja i mreže komunalne infrastrukture- prirodne i izgrađene vodene površine i izvorišta vode za gašenje požara- uvjete za planiranje mjera zaštite i uređenja prostora u svrhu zaštite od elementarnihnepogoda- utvrditi maksimalnu gustoću naseljenosti za nove dijelove naselja kao i maksimalnuizgrađenost zona naselja- pri izradi prostornih planova, naročito detaljnih planova uređenja uključiti nadležneslužbe Ministarstva unutarnjih poslova sukladno Zakonu o zaštiti od požara.Nadležnost: Županija, jedinice lokalne samoupravePrilikom izrade prostornih planova utvrditi odredbe za provođenje koje će propisati:- sigurnost susjednih građevina u odnosu na širenje požara,- pristupačnost građevini odnosno lokaciji za potrebe intervencije (pristup na javni put).Nadležnost:Županija, jedinice lokalne samoupraveU naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno poduzimati potrebnemjere da prometnice i javne površine budu uvijek prohodne radi nesmetane intervencije. Uvećim kompleksima pravnih osoba stalno držati prohodne vatrogasne pristupe i putoveevakuacije.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobeKod rekonstrukcije starih građevina i izgradnje novih osigurati prostor za nesmetan pristupvatrogasnih vozila i tehnike.Uvjeti koje moraju zadovoljiti vatrogasni pristupi do građevine kako bi se vatrogasnoj tehniciomogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja požara propisanisu Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobe, ovlašteni projektantiUpravitelji zgrada dužni su redovito provoditi vizualnu kontrolu opreme za gašenje požara uzidnim hidrantima te omogućiti ispitivanje unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara.Upravitelji zgrada dužni su redovito provoditi vizualni pregled postojanja aparata za gašenjepožara, kao i propisanu kontrolu aparata.323


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.Upravitelji zgrada dužni su redovito provoditi kontrolu i ispitivanje nužne rasvjete (panik).Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, upravitelji zgradaD.4.5.D.4.5.Na rampama na prilazima građevinama mora biti omogućen pristup vatrogascima, tako daprimjerak ključeva moraju imati vatrogasci.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, upravitelji zgrada, vlasnici građevinaJedinice lokalne samouprave dužne su u suradnji sa zapovjednicima središnjih vatrogasnihpostrojbi, županijskim vatrogasnim zapovjednikom, upravom stanovanja i drugim pravnimosobama, sukladno taktičkim radnjama u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i imovineosigurati vatrogasne pristupe za vatrogasna i spasilačka vozila do visokih stambenih, stambenoposlovnihi drugih građevina te osigurati mjesta za postavljanje auto ljestvi, platforme zadjelovanje na visini i druge vatrogasne tehnike u blizini visokih građevina postavljanjemprometnih znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila i horizontalnim obilježavanjem tihmjesta bojom na cestovnoj prometnici ili parkiralištuNadležnost: jedinice lokalne samouprave, upravitelji zgrada, vlasnici građevinaD.5. Mjere zaštite posebno ugroženih građevina i prostoraD.5.1. Industrijske građevinePri projektiranju i izgradnji industrijskih građevina sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji ilokacijskoj dozvoli osigurati vatrogasne pristupe, optimalan razmještaj građevina uvažavajući pri tomposebno zahtjeve tehnološkog procesa, požarno opterećenje i vatrootpornost nosive konstrukcije, kao ivažeću zakonsku odredbu koja regulira prostorno uređenje, građenje, zaštitu od požara i zaštitu na radu.Nadležnost: ovlašteni projektanti, pravne osobeD.5.2. SkladištaPri projektiranju i izgradnji skladišta potrebno je pridržavati se odrednica Pravilnika o zaštiti od požara uskladištima.Nadležnost: ovlašteni projektanti, pravne osobeD.5.3. Mjere zaštite od požara na građevinama za proizvodnju i prijenos električne energijeD.5.3.1. HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Osijek i HEP - Operatordistribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroslavonija Osijek dužni su redovito održavatielektroenergetske vodove (400 kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 10 kV i niskonaponsku mrežu), kaoi elektro postrojenja (TS 400/110 kV, TS 220/110 kV, TS 110/35 kV, TS 35/10 kV i TS 10/0,4kV).Kod održavanja elektropostrojenja posebno obratiti pozornost na redovitu zamjenutransformatorskog ulja, kontroliranje i dopunjavanje ulja, zamjenu dotrajalih dijelova utrafostanicama novim i pravilno dimenzioniranim dijelovima. Kod uređaja za prijenos električneenergije obvezno je redovito čistiti zaštitni pojas ispod dalekovoda i „kruga“ trafostanica odsuhe trave i korova, kao i prosjeke za dalekovode u predjelu šuma.D.5.3.2. Elektroenergetske građevine koje su u vlasništvu pravnih osoba (TS 35/10 kV i TS 10/0,4 kV)održavaju pravne osobe. Redovito održavanje sastoji se iz radnji opisanih u prethodnoj točki.D.5.3.3. Potrebno je preko sredstava informiranja (dnevni tisak, radio i televizija) stalno upozoravatimještane da ispod zračnih dalekovoda ne slažu stogove sijena, slame, kukuruzovine i sl.Nadležnost:Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, jedinice lokalne samouprave,pravne osobeD.5.3.4. Tijekom redovitog pregleda i održavanja građevina za prijenos i distribuciju električne energijeposebnu pozornost obratiti na:324


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.- kvalitetu ukapanja i dotrajalosti drvenih stupova- stanju izolatora, odvodnika prenapona i vodiča- kvalitetu i podešenosti zaštite vodova- zategnutosti vodiča između stupova.Nadležnost: HEPD.5.3.5. U sklopu redovitog održavanja elektroenergetskih građevina i postrojenja potrebno je:- zamijeniti neispravnu, oštećenu ili dotrajalu opremu, naprave i uređaje,- uskladiti zaštitnu opremu i provjeriti njenu funkcionalnost,- provjeriti funkcionalnost i ispravnost svih upravljačkih i signalnih krugova i opreme.Nadležnost: HEP, pravne osobe koje posjeduju eletroenergetske građevine i postrojenjaD.5.3.6. Kod rekonstrukcije postojećih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja potrebno je:- koristiti negorive i samogasive materijale- odvojiti visokonaponski i niskonaponski dio trafostanice- zaptivati kabelske kanale na prijelazima između požarnih sektora odgovarajućimvatrootpornim materijalima.Nadležnost: HEP, pravne osobe koje posjeduju eletroenergetske građevine i postrojenjaD.5.3.7. Tijekom izvođenja, korištenja i održavanja niskonaponske mreže 0,4 kV potrebno je:- obavljati redovite preglede, kontrole i propisana ispitivanja električne instalacije tezamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova- koristiti samo tehnički ispravna električna trošila i svjetiljke, a električna trošila kojaisijavaju veću količinu topline udaljiti od zapaljivih tvari i koristiti samo u vrijeme kadaje moguć nadzor i kontrola nad radom istih- spriječiti umetanje rastalnih osigurača za veće nazivne struje od propisanih primjenomodgovarajućih kalibriranih prstenova- radove na rekonstrukciji postojeće i izvedbi nove elektroinstalacije mogu izvoditi samokvalificirani i za te radove ovlašteni radnici u ovlaštenim pravnim osobama- otvore na prijelazima između jednog požarnog sektora u drugi izvesti brtvljenjemvodova i kabela odgovarajućim vatrootpornim materijalima- električnu instalaciju, opremu i uređaje za napajanje protupožarnih pumpi, dizala i dr.izvesti kvalitetno s materijalima otpornim na visoke temperature te predvidjeti pričuvniizvor napajanja za ove uređaje- u prostorima gdje postoji mogućnost stvaranja eksplozivne atmosfere električneinstalacije, trošila i uređaje izvesti u sigurnosnoj protueksplozijskoj “Ex” izvedbi- sva predviđena instalacija, oprema i uređaji moraju udovoljiti uvjetima prostora u kojemse nalaze u smislu nepropuštanja vlage i prašine te otpornost na djelovanje topline- preporuča se izvođenje električnih instalacija u većim i značajnijim građevinama uenergetskim kanalima i oknima.Nadležnost:HEP, pravne osobeD.5.4. Gromobranske instalacijeD.5.4.1. Zaštita građevina od utjecaja atmosferskih pražnjenja obavlja se uglavnom klasičnomgromobranskom instalacijom na principu Faradajevog kaveza.Nadležnost: pravne osobe, vlasnici i korisnici građevinaD.5.4.2. Redovito održavati gromobransku instalaciju, obavljati propisane redovite preglede i ispitivanja,a dobivene rezultate uvoditi u za tu svrhu propisanu dokumentaciju. Oštećene i neispravnedijelove instalacije zamijeniti novim.Nadležnost: pravne osobe, vlasnici i korisnici građevinaD.5.4.3. Gromobranske instalacije s izvorom ionizirajućeg zračenja skinuti i zamijeniti klasičnomgromobramskom instalacijom.Nadležnost: pravne osobe, vlasnici i korisnici građevina325


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.D.5.5. Mjere zaštite od požara na građevinama za distribuciju i uskladišenje zapaljivih tekućina iplinovaD.5.5.1. Vlasnici i korisnici spremnika za uskladištavanje upaljivih tekućina i plinova obvezni su sepridržavati Zakona o zapaljivim tekućinama i plinova, Zakona o prijevozu opasmih tvati ipodtakonskok aktima.Nadležnost: pravne osobe, fizičke osobeD.5.5.2. Distributer plina (prirodni plin i ukapljeni naftni plin) dužan je obavljati ispitivanja ispravnosti inepropusnosti plinske instalacije prije korištenja, kao i u vrijeme korištenja, sukladno Zakonu ozapaljivim tekućinama i plinovima.Ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija za potrebe distributera plina možeobavljati i pravna ili fizička osoba ovlaštena za tu djelatnost po posebnom propisu.Propise i uvjete za dobivanje ovlaštenja, kao i postupak ispitivanja ispravnosti i nepropusnostiplinskih inastalacija, propisuje distributer plina uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.Nadležnost: distributer odnosno koncesionar plinske mreže, jedinice lokalne samouprave,pravne osobe, fizičke osobeD.6. Zaštita gorivih nosivih konstrukcijaVatrootpornost pojedinih konstruktivnih dijelova kod izgradnje, rekonstrukcije i/ili adaptacije građevinedokazati atestima i uskladiti s HRN DIN 4102 ili ocjenskom metodom.Nadležnost: pravne osobeD.7. Osvjetljavanje putova za evakuaciju i izlazZa osvjetljavanje putova za evakuaciju i izlaz koriste se svjetiljke nužne rasvjete (protupanične).Redovno kontrolirati funkcionalnost nužne rasvjete, a neispravna rasvjetna tijela zamijeniti novim.Nadležnost: pravne osobe, vlasnici i korisnici građevinaD.8. Mjere vezane uz količinu vode za gašenjeD.8.1. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlakZa gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak uhidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbeD.8.2. Hidrantska mreža za gašenje požaraD.8.2.1Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima, a pravne osobe koje sebave djelatnošću javne vodoopskrbe dužne su napraviti registar hidrantske mreže s ucrtanimpoložajima hidranata te isto dostaviti na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje se bave djelatnošću javnevodoopskrbeD.8.3. Ostali izvori vode za gašenje požaraD.8.3.1.Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojomizdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebagašenja požara, izgradnjom cestovnih prometnica s kolnikom od kamena tucanika, asfalta ilinekog drugog tvrdog materijala koji može preuzeti propisani osovinski pritisak od 100 kN.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave326


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.D.8.3.2.Na pojedinim mjestima u koritima vodotoka i kanala po mogućnosti produbiti korito, odnosno,izgraditi građevinu za zahvat vode prema vodopravnim uvjetima u cilju osiguranja potrebnekoličine vode za gašenje požara i omogućavanje crpljenja vode tijekom cijele godine (uvodotocima i kanalima u kojima se vodostaj znatno snizi).Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobeD.9. Mjere zaštite na otvorenom prostoruD.9.1. Organizacijske i administartivne mjereD.9.1.1. Odlukama utvrditi okvire ponašanja na otvorenom prostoru posebice u vrijeme povećaneopasnosti od požara sukladno posebnim zakonima i propisima koji reguliraju zaštitu od požarana otvorenom prostoru. Već donesene odluke sustavno usklađivati s važećim propisima.Nadležnost: Županija, jedinice lokalne samoupraveD.9.1.2. Na terenu osigurati kontrolu provođenja utvrđenih odluka putem poljoprivrenih, šumarskih iostalih nadležnih inspekcija.Nadležnost: Državni inspektorat, Ured državne uprave u županijiD.9.1.3. Organizirati i poduzimati mjere za otklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava na miniranomzemljištu kako bi se omogućilo vatrogasno djelovanje i na tom području županije. U razdobljudok se to ne obavi, na miniranom zemljištu voditi brigu o obnavljanju oznaka i obavještavanja oopasnostima kao i postavljanju i održavanju traka kojima se ograđuje i obilježava minirano iliminski sumnjivo područje.Nadležnost: Republika Hrvatska, Hrvatski centar za razminiranje, jedinice lokalne samoupraveD.9.1.4. Redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo putem svih vrsta medija kao što su: radiopostaje, televizija, dnevni tisak ili druge tiskane obavijesti (plakati, letci i sl.) na potrebuprovođenja preventivnih mjera zaštite od požara.Nadležnost: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, jedinice lokalne samoupraveD.9.1.5. Organizirati savjetodavne sastanake za sve sudionike i obveznike provođenja zaštite od požara,prvenstveno s vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednogzemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednomdjelatnošću, sa šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požaraMUP-a RH, PU Osječko-baranjske sve u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi seopasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županijeD.9.1.6. Svaka osoba dužna je voditi računa da ne izazove požar. Iz tog razloga potrebno je sustavnoprovođenje obavješćivanja i osposobljavanja cjelokupnog stanovništva za provedbupreventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženihpožarom.Nadležnost: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, jedinice lokalne samouprave,D.9.2. Tehničke mjereD.9.2.1. Šume i šumsko zemljište- za šume i šumsko zemljište temeljem Zakona o šumama obvezna je izradašumskogospodarske osnove područja, osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom,odnosno programa za gospodarenje, kojima se utvrđuje vrsta i opseg radova za neposrednogospodarenje; mjere za zaštitu i očuvanje šuma i šumskog zemljišta u sklopu kojeg seprovodi i zaštita od požara utvrđuju se temeljem navedenih dokumenata za gospodarenješumom327


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Prijedlog organizacijskih i tehničkihmjera D.- obvezno je redovito održavanje šumskih prometnice, čišćenje šumskih prosjeka, uklanjanjesuhe trave i korova sa šumskih površina posebno u šumama starosti do 30 godina (I., II. i III.stupanj ugroženosti od požara), postavljanje i održavanje znakova upozorenja i opasnosti idruge radnje sukladno mjerama zaštite od požara propisanim Pravilnikom o zaštiti šuma odpožara- u vrijeme povećane opasnosti za nastajanja požara organizirati motrilačko-dojavnu službu ušumama i na šumskom zemljišta posebice na onim visoko požarno ugroženim površinama- projektirati i izgraditi nove šumske prosjeke u svrhu učinkovitijeg obilaženja i mogućeggašenja šumskih požara- u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje požara, u šumama i na šumskom zemljištuorganizirati redovite ophodnje i motrenje, sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara iplanovima zaštite od požara za određeno područje- osigurati potrebnu mehanizaciju i opremu kao što su buldožeri, grejderi, usitnjivači korova,motorne pile, čelične metlanice i drugu opremu za potrebe intervencije na gašenju požara;opremu i sredstva za gašenje požara držati u za tu svrhu određenim mjestima i građevinama.Nadležnost: pravne osobe koje gospodare i upravljaju šumama, ovlaštenici drugih stvarnihprava na šumama; Županija i jedinice lokalne samouprave u šumama i šumskomzemljištu u vlasništvu fizičkih osobaD.9.2.2. Poljoprivredno zemljište- poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima sepropisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost; nužno jepropisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanalasukladno važećim propisimaNadležnost: vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, pravne osobe registrirane zaobavljanje poljoprivredne djelatnosti, Županija, jedinice lokalne samoupraveD.9.2.3. Obvezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala, kao i uređenih i neuređenihutvrđenih inundacijskih pojaseva uz vodotoke i kanale.Nadležnost: Hrvatske vode u dijelu melioracijskih kanala I. I II. reda, a za detaljnemelioracijske kanale korisnici meloracijskog sustavaD.9.2.4. Kopani bunari, kanali, pojilišta za životinje i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristitiza gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazne putove zavatrogasna vozila održavati prohodnima.Nadležnost: jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost,fizičke i pravne osobe vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode zagašenje požaraD.9.2.5. U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređajilocirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizacijuza potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.Nadležnost: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije328


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Zaključak E.E. ZAKLJUČAKNa temelju prikaza postojećeg stanja, stručne obrade činjeničnih podataka i prijedlogaorganizacijskih i tehničkih mjera za smanjenje opasnosti od nastajanja požara i tehnoloških eksplozija zapodručje Osječko-baranjske županije, može se zaključiti sljedeće:- Razina zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Osječko-baranjske županije nezadovoljava u potpunosti potrebe za rješavanje sveukupne problematike protupožarne zaštite.- Na području Osječko-baranjske županije djeluju vatrogasne postrojbe koje većinom nezadovoljavaju glede potrebnog broja operativnih vatrogasaca i uvjeta propisanih Pravilnikom ominimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno, Pravilnikom ominimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnihdruštava. Osim minimalno potrebnog broja vatrogasaca, vatrogasnih i drugih vrsta vozila itehnike, neophodno je osigurati i propisani garažni prostor, prostor za spremište i prostor zaboravak vatrogasnih postrojbi.- Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe u pravnim osobama većinom nisu propisnoopremljene pa nisu u mogućnosti obavljati vatrogasnu djelatnost u potpunosti. U pravnimosobama za koje je posebnim propisom utvrđeno da radi kategorije ugroženosti od požaramoraju imati stalno vatrogasno dežurstvo neophodno je osigurati minimalnu opremu i prostorpropisan Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.- Pravne osobe na području Osječko-baranjske županije sustavno ne provode propisane mjerezaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara i podzakonskim aktima, posebice u dijeluinstaliranja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, a tamo gdje su instalirani, dovođenjaistih u funkcionalno stanje.- Hidrantska mreža za gašenje požara na cjelokupnom području Osječko-baranjske županije nijeu funkcionalnom stanju glede količine nadzemnih hidranata, tlakova i količine vode u mreži uvećini naselja odnosno u dijelovima naselja. U mnogim naseljima vanjska hidrantska mrežauopće nije izvedena.- Odlagališta otpada većinom nisu uređena sukladno zakonu i podzakonskim aktima kojima seuređuje problematika zbrinjavanja otpada, a sva nelegalna odlagališta još nisu sanirana.- U dosta poslovnih i javnih građevina nije postavljen propisani broj aparata za početno gašenjepožara, a u pojedinim građevinama s izvedenom hidrantskom mrežom nedovoljna je oprema uzidnim ormarićima unutarnje hidrantske mreže. Djelomično su neispravni i ventili na zidnimhidrantima.- Analizom podataka o požarima u proteklih 10 godina na građevinama, otvorenom prostoru iprometnim sredstvima kao i na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u vatrogasnim postrojbamamože se očekivati da će se uz poduzimanje predloženih organizacijskih i tehničkih mjeranavedenih u poglavlju D, opasnost od nastajanja i širenja požara svesti na najmanju mogućurazinu.- Sudionici u provođenju zaštite od požara ne provode kontinuirano upozoravanje javnosti napostojeće opasnosti od nastajanja požara i opasnosti za nastajanje velike materijalne štete uslijedpožara. Kontinuirano preventivno djelovanje smanjilo bi mogućnosti za nastajanje požara nanajmanju moguću razinu.- Pučanstvo nije sustavno educirano za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenjepožara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Posebna pozornost koja treba bitiposvećena obrazovanju djece školskog uzrasta iz preventivnog djelovanja na zaštiti od požaranedovoljna je.329


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Zaključak E.- Još uvijek u cjelini nije potpuno ustrojeno organiziranje pravovremenog obavještavanja iuzbunjivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, organiziranje stalnog dežurstva usredišnjim vatrogasnim postrojbama i povezivanje istih sredstvima veza s vatrogasnimoperativnim centrima. Vatrogasne potrojbe, kako profesionalne i dobrovoljne tako i one upravnim osobama još nisu opremljenje dovoljnom količinom radiostanica i mobilnih telefona.- Nisu doneseni podzakonski akti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona ovatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara, temeljem kojih bi se provodilo kontinuirano i sustavnousklađivanje rada službi nadležnih za prevenciju i unapređenje zaštite od požara kao i postupciuzbunjivanja, dojavljivanja i gašenja požara na području Osječko-baranjske županije.330


Procjena ugroženosti od požara Osječko-baranjske županije Grafički prilozi F.F. GRAFIČKI PRILOZILIST 1.LIST 2.LIST 3.LIST 4.LIST 5.LIST 6.LIST 7.LIST 8.LIST 9.LIST 10.GRAFIČKI PRIKAZ POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINAGRAFIČKI PRIKAZ JAVNIH CESTOVNIH PROMETNICAGRAFIČKI PRIKAZ ŽELJEZNIČKIH PROMETNICAGRAFIČKI PRIKAZ ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINAGRAFIČKI PRIKAZ MAGISTRALNIH PLINOVODA I NAFTOVODAGRAFIČKI PRIKAZ MINSKO SUMNJIVIH PODRUČJAGRAFIČKI PRIKAZ PODRUČJA ŽUPANIJE S PRIKAZOM STALNIH VODAGRAFIČKI PRIKAZ PODRUČJA OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU GDJE SE MOGUOČEKIVATI POŽARI VEĆIH RAZMJERAPREGLEDNI ZEMLJOVID ŠUMA PO STUPNJU UGROŽENOSTI OD POŽARAGRAFIČKI PRIKAZ MJESTA U KOJIMA POSTOJI VANJSKA HIDRANTSKAMREŽA VODA331

More magazines by this user
Similar magazines