NWA1100-N - ZyXEL

zyxel.com

NWA1100-N - ZyXEL

NWA1100-NBezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoEVýchozí přihlašovací údajeIP adresa: http://192.168.1.2Uživatelské jméno: adminHeslo: 1234Příručka k rychlé instalaciFirmware v1.003/2011Vydání 1Copyright © 2011 ZyXEL Communications Corporation. Všechna práva vyhrazena.


ObsahPopis přístroje ............................................................................................................................. 1Základní informace ..................................................................................................................... 2Hardwarové připojení ................................................................................................................. 3LED kontrolky .......................................................................................................................................... 4Přístup k webovému konfigurátoru ........................................................................................... 5Nastavení IP adresy počítače ................................................................................................................. 5Webový konfigurátor................................................................................................................................ 5Konfigurace přístroje NWA1100-N ............................................................................................ 7Konfigurace systémového nastavení ...................................................................................................... 7Konfigurace bezdrátového nastavení ...................................................................................................... 8Konfigurace IP nastavení ...................................................................................................................... 11Fyzická instalace ....................................................................................................................... 12Připojení antén ...................................................................................................................................... 12Umístění přístroje .................................................................................................................................. 12Připojení napájení přes ethernetový kabel (Power over Ethernet) (volitelné)..................... 14


NWA1100-NPopis přístroje1


NWA1100-NZákladní informaceTato příručka popisuje, jak nastavit a konfigurovat přístroj NWA1100-N (na obrázku označenýZ) pro bezpečný přístup bezdrátových klientů k pevné síti. Podrobnější informace jsou uvedenyv Uživatelské příručce.K provedení nastavení budete pravděpodobně potřebovat znát přihlašovací údaje propřipojení k internetu.K nastavení bezdrátové sítě musíte provést tyto kroky:1 Provést hardwarové připojení2 Otevřít webový konfigurátor3 Provést konfiguraci připojení k internetu4 Provést fyzickou instalaci přístroje5 Připojit napájení přes Ethernet (volitelné)2


NWA1100-NHardwarové připojení1 Kabelem Ethernet připojte port ETHERNET k počítači (je to potřeba pro účely počátečníkonfigurace).2 Ke zdířce POWER 12VDC připojte dodaný napájecí adaptér.Po skončení počáteční konfigurace připojte port ETHERNET na přístroji k zásuvceEthernet se síťovým přístupem.3


NWA1100-NLED kontrolky• Kontrolka SYS bliká červeně. Po připojení napájení se rozsvítí zeleně.• Příslušná kontrolka u portu ETHERNET se rozsvítí, když je port správně připojen. Přivýměně dat kontrolka bliká. Při připojení rychlostí 1000Mbps svítí žlutá kontrolka. Připřipojení rychlostí 10/100Mbps svítí zelená kontrolka.Jestliže se nerozsvítí žádná kontrolka u portu ETHERNET, zkontrolujtekabelové připojení k tomuto portu. Zkontrolujte správnou funkci síťové kartyv počítači.4


NWA1100-NPřístup k webovému konfigurátoruPoužívejte internetový prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo novější se zapnutýmJavaScriptem, případně Mozilla Firefox 3 nebo novější nebo Safari 2.0 nebo novější.Nastavení IP adresy počítačeZapište si současné IP nastavení počítače předtím, než ho změníte.Nejprve nastavte počítač tak, aby používal statickou IP adresu v rozmezí 192.168.1.3 až192.168.1.254 s maskou podsítě 255.255.255.0. Toto nastavení je potřeba k navázáníkomunikace mezi počítačem a přístrojem NWA1100-N. Podrobnější informace o nastavení IPadresy počítače naleznete v Uživatelské příručce.Webový konfigurátorAčkoli se můžete k přístroji NWA1100-N připojit také bezdrátově, doporučujeme provéstpočáteční konfiguraci z pevného připojení přes port ETHERNET.1 Spusťte webový prohlížeč. V řádkupro vložení adresy zadejtehttp://192.168.1.2(výchozí IP adresa přístroje).Jestliže se nemůžete připojit, zkontrolujte, zda jsou IP adresy a masky podsítěpřístroje NWA1100-N a počítače ve stejném rozmezí.5


NWA1100-N2 Zadejte admin (výchozí uživatelskéjméno) do políčka Username(uživatelské jméno). Zadejte 1234(výchozí heslo) do pole Password(heslo). Klikněte na Login (přihlásit).3 Zapište nové heslo do pole NewPassword (nové heslo) a potvrďte hov poli Retype to Confirm (napišteznovu pro ověření). Klikněte na Apply(použít). Nové heslo si zapište a uložtena bezpečné místo.Jestliže změníte heslo a nové heslo zapomenete, musíte přístroj NWA1100-Nresetovat. Informace o resetování přístroje pomocí tlačítka RESET naleznetev Uživatelské příručce.4 Objeví se okno STATUS (stavovéokno).6


NWA1100-NKonfigurace přístroje NWA1100-NKonfigurace systémového nastavení1 Klikněte na odkaz SYSTEM v navigačním panelu.2 Objeví se okno SYSTEM > General (všeobecné nastavení).System Name (systémové jméno) identifikuje přístroj NWA1100-N na síti. Zadejte vhodnépopisné jméno, nebo ponechte výchozí jméno.Ethernet Data Rate (rychlostní režim portu Ethernet): V políčku můžete konfigurovatrychlost a režim simplex/duplex portu Ethernet. Jestliže si nejste jisti, zvolte Auto.3 Klikněte na Apply (použít).7


NWA1100-NKonfigurace bezdrátového nastavení1 Klikněte na odkaz WIRELESS (bezdrátová síť) v navigačním panelu. Objeví se dialogovéokno Wireless Settings (bezdrátové nastavení).Bezdrátové stanice a přístroj NWA1100-N musí používat stejné jméno SSID, stejný kanála stejné nastavení šifrování, jinak spolu nemohou komunikovat.Operating Mode (provozní režim): Zvolte Access Point (přístupový bod).Wireless Mode (bezdrátový režim): Zvolte standard, ve kterém má přístroj komunikovat.Jestliže nevíte, který režim zvolit, zvolte 802.11b/g/n.SSID Profile (SSID profil): Ze stahovacího seznamu zvolte SSID profil, který chcetekonfigurovat.Channel (přenosový kanál): Zvolte vhodný přenosový kanál.Channel Width (šířka kanálu): Zvolte šířku kanálu. Jestliže si nejste jisti, zvolte 20/40MHz.8


NWA1100-N2 Kliknutím na Apply (použít) uložte nastavení.3 Klikněte na kartu SSID. Zde můžete konfigurovat pokročilé parametry SSID profilu (např.jméno profilu, SSID, zabezpečení). Zvolte SSID profil a klikněte na Edit (upravit).4 Klikněte na kartu Security (zabezpečení). Zvolte SSID profil a klikněte na Edit (upravit).9


NWA1100-N5 Objeví se obrazovka, kde lze upravit zvolený profil. Uvědomte si, že jestliže nenastavítežádné zabezpečení, může se do sítě přihlásit každý.Dostupná políčka na kartě Security (zabezpečení) se budou lišt podle nastavení, kterézvolíte v políčku Security Mode (režim zabezpečení). Zvolte None (žádné zabezpečení),pokud nechcete bezdrátovou síť vůbec zabezpečit.Na našem příkladě jsme zvolili nastavení WPA2-PSK, které vyžaduje, aby všichni klientimuseli použít stejný předem sdílený klíč pro přístup k bezdrátové síti.Dávejte pozor, ať všichni bezdrátoví klienti podporují typ zabezpečení, který jste zvolili. Poskončení nastavení klikněte na Apply (použít).Jestliže bezdrátoví klienti nemohou komunikovat se sítí, zkontrolujte, zdaklienti i přístroj NWA1100-N používají stejné nastavení zabezpečení.10


NWA1100-NKonfigurace IP nastavení1 IP adresu přístroje NWA1100-N musíte nastavit tak, aby byl přístroj na stejné podsíti jakosíť. Klikněte na odkaz IP v navigačním panelu.Zvolte Get automatically from DHCP (získat automaticky od serveru DHCP), jestližechcete, aby se IP adresa přiřadila automaticky.Jestliže chcete použít konkrétní IP adresu, zvolte Use fixed IP address (použít pevnou IPadresu) a zadejte adresu a také masku podsítě a IP adresu brány.Jestliže poskytovatel připojení sdělil nějaké konkrétní nastavení DNS, zadejte tyto údajev části System DNS Servers (DNS servery).Klikněte na Apply (použít). Přístroj nyní používá nové IP nastavení: k přístroji se jižnemůžete připojit pomocí výchozí IP adresy.Jestliže změníte IP adresu přístroje, musíte použít tuto novou adresu, když se chcetepřihlásit k webovému konfigurátoru. Jestliže jste nastavili automatické přidělování IPadresy, můžete aktuální IP adresu zjistit na DHCP serveru. Podrobnější pokyny naleznetev dokumentaci k DHCP serveru.2 Jestliže jste změnili IP adresu počítače před začátkem nastavení, vraťte ji teď zpět.3 Podle potřeby změňte nastavení bezdrátových stanic, aby souhlasilo s nastavenímpřístroje NWA1100-N. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k danému bezdrátovémuadaptéru.Přístroj NWA1100-N je nyní připraven k připojení ke switchi nebo routeru. Připojení můžeteprovést nyní, nebo počkat až připojíte antény a připevníte přístroj ke stěně.Jestliže se přístroj NWA1100-N nemůže připojit k síti, zkontrolujte, zda je IPadresa přístroje NWA1100-N na stejné podsíti jako switch/router.11


NWA1100-NFyzická instalacePřipojení anténPřišroubujte antény k bokům přístroje (otáčejte po směruhodinových ručiček). Antény by měly být kolmo k zemia vzhledem k sobě rovnoběžně.Zašroubujte antény až do konce, aby pevně držely.Umístění přístrojeObecně platí, že nejlepší instalační místo je ve středu zamýšlené oblasti pokrytí. Aby se signálpřenášel spolehlivě, je dobré umístit přístroj spíše výše v místě, kde ho nestíní žádné překážky.Montáž na stěnuPři montáži na stěnu postupujte podle následujících kroků:1 Připravte na stěnu dva šrouby 60 mm od sebe (není součástí dodávky). Použijte šroubys hlavičkou širokou 6 až 8 mm. Nezašroubujte šrouby až do konce: hlavičky musí trochuvyčnívat, aby se na ně přístroj zavěsil a bylo možné protáhnout kabely po jeho zadnístraně.Šrouby musí ve stěně pevně držet a musí být dost silné, aby unesly přístroj a připojovacíkabely.12


NWA1100-N2 Připojte kabely.Kabely můžete vést po zadní straně přístroje.neboKabely můžete vést také směrem nahoru ke stropu.3 Vyrovnejte zářezy napřístroji se šrouby nastěně. Zavěste přístrojna šrouby.13


NWA1100-NPřipojení napájení přes ethernetový kabel (Power overEthernet) (volitelné)Technologie Power over Ethernet (PoE) umožňuje napájet přístroj přes 8kolíkový ethernetovýkabel CAT 5. Tak není potřeba připojovat přístroj k elektrické síti další šňůrou, a proto můžetevolit vhodné místo bez ohledu na blízkost elektrické zásuvky.K zprovoznění této funkce je potřeba tzv. PoE injektor (není součástí dodávky), který zajišťujepřívod proudu do ethernetového kabelu.Na obrázku níže označuje Z přístroj NWA1100-N, A kabel CAT 5 Ethernet, B PoE injektor a Cnapájecí šňůru.Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku1 Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/.2 Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu.3 Otevřete požadovanou certifikaci.14

More magazines by this user
Similar magazines