Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 406/2009/EÜ ... - EUR-Lex

envir.ee

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 406/2009/EÜ ... - EUR-Lex

L 140/136 ET Euroopa Liidu Teataja 5.6.2009EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSEDEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 406/2009/,23. aprill 2009,milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täitaühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selleartikli 175 lõiget 1,võttes arvesse komisjoni ettepanekut,võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust ( 1 ),pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ( 2 ),ning arvestades järgmist:(1) Euroopa Ühenduse poolt nõukogu otsusega 94/69/ ( 3 )heakskiidetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutusteraamkonventsiooni lõppeesmärk on saavutadakasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerumine atmosfääristasemeni, mis väldiks inimtegevusest tulenevaidohtlikke häireid kliimasüsteemis.keskmise temperatuuri tõus võrreldes industriaalse ajajärgueelse temperatuuriga ületada 2 °C, mis tähendab, et ülemaailmseidkasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleks aastaks2050 vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. aasta taseme.Kõnealuse otsusega hõlmatud ühenduse kasvuhoonegaasideheitkogused peaksid ka pärast 2020. aastatjätkuvalt vähenema osana ühenduse jõupingutustest aidatasaavutada kõnealust ülemaailmset heitkoguste vähendamiseeesmärki. Arenenud riigid, sealhulgas ELiliikmesriigid, peaksid jätkuvalt näitama eeskuju, võttes ühiseltkohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid2020. aastaks suurusjärgus 30 % võrreldes 1990. aastaga.Samamoodi tuleks toimida, et vähendada ühiselt 2050.aastaks heitkoguseid 60–80 % võrreldes 1990. aastaga.Kõik majandusharud, kaasa arvatud rahvusvaheline meretransportja lennundus, peaksid heitkoguste vähendamiselekaasa aitama. Lennundus aitab kõnealuselevähendamisele kaasa, liitudes ühenduse kasvuhoonegaasidesaastekvootidega kauplemise süsteemiga (edaspidi„ühenduse kauplemissüsteem”). Kui 31. detsembriks 2011ei ole liikmesriigid heaks kiitnud rahvusvahelist lepingut,mis kaasaks rahvusvahelisest meretranspordist tekkivadheitkogused lepingu heitkoguste vähendamise eesmärkidesseRahvusvahelise Mereorganisatsiooni raames, või kuiühendus ei ole ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniraames sellist lepingut heaks kiitnud, peaks komisjon tegemaettepaneku kaasata rahvusvahelisest meretranspordisttekkivad heitkogused ühenduse heitkoguste vähendamisekohustusse, et ettepanekus sisalduv õigusakt jõustuks2013. aastaks. Selline ettepanek peaks piirama mis taheskahjulikku mõju ühenduse konkurentsivõimele, võttes samasarvesse võimalikku kasu keskkonnale.(2) Ühendus on seisukohal, mida hiljuti väljendas eelkõigeEuroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsis, et kõnealuse eesmärgisaavutamiseks ei tohiks maailma maapinna aastase( 1 ) ELT C 27, 3.2.2009, lk 71.( 2 ) Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2008. aasta arvamus (Euroopa LiiduTeatajas seni avaldamata) ja nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus.( 3 ) T L 33, 7.2.1994, lk 11.(3) Et saavutada kõnealune eesmärk, kinnitas Euroopa Ülemkogu2007. aasta märtsis ühenduse eesmärgi vähendadakasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. aastaks 30 % võrravõrreldes 1990. aastaga, mis on ELi panus 2012. aastajärgset perioodi käsitlevasse ülemaailmsesse ja laiaulatuslikkukokkuleppesse, eeldusel et teised arenenud riigid võtavadendale võrreldavaid heitkoguste vähendamisekohustusi ning majanduslikult enamarenenud arengumaadpanustavad piisavalt vastavalt oma kohustustele javõimalustele.


5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/139(23) Kui ühendus ei ole rahvusvahelist kliimamuutuste lepingut31. detsembriks 2010 heaks kiitnud, peaks komisjon tegemaettepaneku maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusegaseonduvate kasvuhoonegaaside heitkoguste janende neeldajates sidumise lisamise kohta ühenduse heitkogustevähendamise kohustuse hulka, kooskõlas ühtlustatudkorraga, tuginedes seejuures ÜRO kliimamuutusteraamkonventsiooni raames tehtud tööle, ja tagama maakasutuse,maakasutuse muutuse ja metsanduse panuse osasjärjepidevuse ning keskkonnaalase terviklikkuse, samutinõuetekohase seire ja täpse arvestuse, eesmärgiga jõustadaettepanekus sisalduv õigusakt 2013. aastast. Komisjonpeaks hindama, kas jõupingutuste jagunemist üksikute liikmesriikidevahel tuleks sellele vastavalt kohandada.(24) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste täitmise edusammetuleks igal aastal hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 280/2004/ (ühendusekasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokollirakendamise süsteemi kohta) ( 1 ) kohaselt esitatudaruannete alusel. Iga kahe aasta tagant tuleks hinnata kavandatudedusamme ning 2016. aastal tuleks läbi viia käesolevaotsuse rakendamise täielik hindamine.(25) Direktiivi 2003/87/ reguleerimisala muutmisel tuleksvastavalt muuta ka käesoleva otsusega hõlmatud kasvuhoonegaasideheitkoguste maksimumkoguseid.(26) Pärast seda, kui ühendus on rahvusvahelise kliimamuutustelepingu heaks kiitnud, tuleks liikmesriikide heitkogustepiiranguid kohandada, et täita kõnealuses lepingus sätestatudühenduse kohustust kasvuhoonegaaside heitkogustevähendamiseks, võttes arvesse liikmesriikidevahelise solidaarsusepõhimõtet ja vajadust kogu ühendust hõlmavasäästva majanduskasvu järele. Kasvuhoonegaaside heitkogustevähendamise projektidest kolmandates riikides saadudheitkoguste vähendamise ühikuid, mida iga liikmesriiksaab kasutada, tuleks suurendada kuni poole võrra käesolevaotsuse kohasest heitkoguste täiendavastvähendamisest.(27) Otsusega nr 280/2004/ ette nähtud registrite ja direktiiviga2003/87/ määratud põhihaldaja ülesanne peaksolema kõigi käesoleva otsuse rakendamiseks vajalike tehingutetäpse töötlemise ning arvestuse tagamine.(28) Kuna ühenduse võetud heitkoguste vähendamise kohustuspaneb ülesandeid liikmesriikide keskvalitsuste kõrval kaliikmesriikide kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustelening muudele kohalikele ja piirkondlikele toetusfoorumiteleja organisatsioonidele, peaksid liikmesriigid tagama( 1 ) ELT L 49, 19.2.2004, lk 1.oma keskasutuste ja eri tasandi kohalike ametiasutustekoostöö.(29) Lisaks üksikutele liikmesriikidele, keskvalitsustele ningkohalikele ja piirkondlikele organisatsioonidele ja ametiasutusteletuleks ühenduse võetud heitkoguste vähendamisekohustuse täitmisele kaasaaitamisse kaasata katuruosalised (koos kodumajapidamiste ja üksiktarbijatega),sõltumata neile omistatavast kasvuhoonegaaside heitkogustemäärast.(30) Liikmesriigid peaksid tagama uute uuenduslike tehnoloogiatekasutamise rahastamise, et võimaldada tööstusettevõtjatelluua uusi töökohti, tõstes seega konkurentsivõimetja edendades Lissaboni strateegias sõnastatud eesmärkidesaavutamist.(31) Kuna taastuvenergiaallikatest saadava energia tootmisekasv on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiselülioluline, peaksid liikmesriigid püüdma seda teha EuroopaParlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi2009/28/ (taastuvatest energiaallikatest toodetud energiakasutamise edendamise kohta) ( 2 ) raames.(32) Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleksvastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele1999/468/, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolitustekasutamise menetlused ( 3 ).(33) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus määrata kindlaksaastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020 (väljendatunasüsinikdioksiidi ekvivalendina tonnides), määratakindlaks üksikasjad, mis lihtsustaks liikmesriikide saastekvootideülekandeid ja suurendaks kõnealuste ülekanneteläbipaistvust, ning võtta vastu meetmed registrite ja põhihaldajagaseonduvate sätete rakendamiseks. Kuna need onüldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva otsusevähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemolulistesätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse1999/468/ artiklis 5a sätestatud kontrolligaregulatiivmenetlusele.(34) Kuna käesoleva otsuse eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavaltsaavutada ning otsuse ulatuse ja toime tõttu on sedaparem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võttameetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatudsubsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatudproportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsusnimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikustkaugemale,( 2 ) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.( 3 ) T L 184, 17.7.1999, lk 23.


L 140/140 ET Euroopa Liidu Teataja 5.6.2009ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:Artikkel 1SisuKäesoleva otsusega sätestatakse liikmesriikide minimaalne panusühenduse kohustuse täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiselajavahemikuks 2013–2020 käesoleva otsusega hõlmatudkasvuhoonegaaside heitkoguste puhul, samuti kõnealustepanuste täitmise ja hindamise eeskirjad.Käesoleva otsusega kehtestatakse ka sätted ühenduse rangema,20 % ületava heitkoguste vähendamise kohustuse täitmiseks jahindamiseks, mida kohaldatakse pärast rahvusvahelise kliimamuutustelepingu heakskiitmist ühenduse poolt, mille tulemuselvähendatakse heitkoguseid suuremal määral kui on nõutud artiklis3, mis vastab Euroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsis toimunudkohtumisel toetatud 30 % heitkoguste vähendamisekohustusele.Artikkel 2MõistedKui käesoleva artikli lõigetest 3, 4 ja 5 ning artiklist 5 ei tulene teisiti,tagab liikmesriik, kellel on vastavalt II lisale positiivne piirmäär,kasutades seejuures ka käesoleva otsusega võimaldatudpaindlikkust, et tema kasvuhoonegaaside heitkogused ei ületaks2013. aastal taset, mis on kindlaks määratud lineaarse vähendamiskavaga,mis algab 2009. aastal tema keskmiste aastaste kasvuhoonegaasideheitkogustega aastatel 2008, 2009 ja 2010, naguon aruandluses esitatud ning tõendatud vastavalt direktiivile2003/87/ ja otsusele nr 280/2004/, ning lõpeb 2020. aastalII lisas asjaomase liikmesriigi jaoks sätestatud piirmääraga.Kui käesoleva artikli lõigetest 3, 4 ja 5 ning artiklist 5 ei tulene teisiti,piirab liikmesriik igal aastal lineaarselt oma kasvuhoonegaasideheitkoguseid, kasutades seejuures ka käesoleva otsusegavõimaldatud paindlikkust, tagamaks, et tema heitkogused ei ületakstema jaoks II lisas sätestatud 2020. aasta piirmäära.Kui on olemas asjakohased läbivaadatud ja tõendatud andmedheitkoguste kohta, võetakse kuue kuu jooksul vastu meetmed, etmäärata kindlaks aastased saastekvoodid ajavahemikuks2013–2020, väljendatuna süsinikdioksiidi ekvivalendinatonnides.Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:1) „kasvuhoonegaaside heitkogused” – süsinikdioksiidi (CO 2 ),metaani (CH 4 ), dilämmastikoksiidi (N 2 O), fluorosüsivesinike(HFC), perfluorosüsivesinike (PFC) ja väävelheksafluoriidi (SF­6) heitkogused, mis pärinevad I lisas loetletud kategooriatest,väljendatuna süsinikdioksiidi ekvivalendina tonnides, mis onkindlaks määratud vastavalt otsusele nr 280/2004/, väljaarvatud kasvuhoonegaaside heitkogused, mis on hõlmatuddirektiiviga 2003/87/;2) „aastane saastekvoot” – aastane maksimaalne lubatud kasvuhoonegaasideheitkogus aastatel 2013–2002 vastavalt artikli3 lõikele 2.Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva otsusevähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavaltartikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal liikmesriigil kandajärgmisest aastast üle kogus, mis vastab kuni 5 % tema aastasestsaastekvoodist. Juhul kui liikmesriigi kasvuhoonegaasideheitkogused jäävad alla tema aastast saastekvooti, võttes arvessepaindlikkuse kasutamist käesoleva lõike ning lõigete 4 ja 5 kohaselt,võib asjaomane liikmesriik kanda selle osa kõnealuse aastaaastasest saastekvoodist, mis ületab tema kasvuhoonegaaside heitkoguseidsellel aastal, üle järgmistesse aastatesse kuni 2020.aastani.Artikkel 3Heitetasemed ajavahemikuks 2013–20201. Iga liikmesriik piirab võrreldes oma 2005. aasta heitkogustegakasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. aastaks vähemaltmääral, mis on sätestatud kõnealuse liikmesriigi jaoks käesolevaotsuse II lisas.Liikmesriik võib taotleda 5 % suuremat ülekandekogust aastatel2013 ja 2014, kui ekstreemsed ilmastikuolud on nendel aastatelpõhjustanud märkimisväärselt suurema kasvuhoonegaaside heitkogusetekke võrreldes tavapäraste ilmastikuoludega aastatega.Liikmesriik esitab komisjonile taotlust põhjendava aruande. Komisjonotsustab suurema koguse ülekandmise lubamise kolmekuu jooksul.2. Kui käesoleva artikli lõigetest 3, 4 ja 5 ning artiklist 5 ei tuleneteisiti, tagab liikmesriik, kellel on vastavalt II lisale negatiivnepiirmäär, kasutades seejuures ka käesoleva otsusega võimaldatudpaindlikkust, et kasvuhoonegaaside heitkogused liikmesriigis eiületaks 2013. aastal tema keskmisi aastasi kasvuhoonegaasideheitkoguseid aastatel 2008, 2009 ja 2010, nagu on aruandlusesesitatud ning tõendatud vastavalt direktiivile 2003/87/ ja otsuselenr 280/2004/.4. Liikmesriik võib kanda kuni 5 % oma teatud aasta aastasestsaastekvoodist üle teistele liikmesriikidele. Vastuvõttev liikmesriikvõib seda kogust kasutada oma käesolevast artiklist tulenevate kohustustetäitmiseks antud aastal või mis tahes järgneval aastal kuni2020. aastani. Liikmesriik ei või oma aastase saastekvoodi osa ülekanda, kui ta ei järgi ülekandmise ajal käesoleva otsuse nõudeid.


5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1415. Liikmesriik võib, võttes arvesse paindlikkuse kasutamistkäesoleva artikli lõigete 3 ja 4 kohaselt, kanda osa oma aastasestsaastekvoodist, mis ületab tema selle aasta kasvuhoonegaasideheitkoguseid, üle teistele liikmesriikidele. Vastuvõttev liikmesriikvõib seda kogust kasutada käesolevast artiklist tulenevate kohustustetäitmiseks samal aastal või mis tahes järgneval aastal kuni2020. aastani. Liikmesriik ei või oma aastase saastekvoodi osa ülekanda, kui ta ei järgi ülekandmise ajal käesoleva otsuse nõudeid.6. Lõigetes 4 ja 5 osutatud ülekannete hõlbustamiseks ja nendeläbipaistvuse suurendamiseks võetakse vastu meetmed, millegakehtestatakse ülekannete teostamise üksikasjad.Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva otsusevähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavaltartikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.d) ajutised THVd (aTHVd) või pikaajalised THVd (pTHVd), mison saadud metsastamise ja metsade uuendamise projektidesteeldusel, et kui liikmesriik on kasutanud aTHVsid võipTHVsid oma kohustuste täitmiseks nõukogu otsuse2002/358/ ( 1 ) raames ajavahemikus 2008–2012, kohustubliikmesriik jätkama kõnealuste ühikute asendamist aTHVde,pTHVde või muude Kyoto protokolli raames kehtivateühikutega, enne aTHVde või pTHVde kehtivusaja lõppemist;samuti kohustub liikmesriik jätkama käesoleva otsuse raameskasutatavate aTHVde ja pTHVde asendamist aTHVde,pTHVde või muude ühikutega, mis on kasutatavad kõnealustekohustuste täitmiseks enne aTHVde või pTHVde kehtivusajalõppemist. Kui asendamine toimub aTHVde võipTHVde kasutamise teel, asendavad liikmesriigid jätkuvalt kakõnealused aTHVd või pTHVd enne nende aegumistähtaega,kuni need asendatakse piiramatu kehtivusajaga ühikutega.Artikkel 4Energiatõhusus1. Hiljemalt 2012. aastal esitab komisjon hinnangu ja aruandeedusammude kohta, mida ühendus ja selle liikmesriigid on teinudenergiatarbimise vähendamise saavutamiseks 20 % võrra 2020.aastaks võrreldes 2020. aastaks tehtud prognoosidega, nagu onesitatud komisjoni 19. oktoobri 2006. aasta teatises sisalduvasenergiatõhususe tegevuskavas.2. Vajaduse korral, eelkõige eesmärgiga aidata liikmesriikidelpanustada ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisekohustuste täitmisse, teeb komisjon hiljemalt 31. detsembriks2012 ettepanekud rangemate või uute meetmete kohta energiatõhususeparandamise kiirendamiseks.Artikkel 5Projektitegevusest saadud heitkoguste vähendamiseühikute kasutamine1. Liikmesriigid võivad kasutada järgmisi kasvuhoonegaasideheitkoguste vähendamise ühikuid oma artikli 3 kohaste kohustustetäitmiseks:a) tõendatud heitkoguste vähendamise ühikud (THV) ja heitkogustevähendamise ühikud (HVÜ), vastavalt direktiivis2003/87/ sätestatule, mis on väljastatud kuni 31. detsembrini2012 toimunud heitkoguste vähendamise eest ningmis olid ühenduse kauplemissüsteemis kasutatavad ajavahemikus2008–2012;b) THVd ja HVÜd, mis väljastatakse alates 1. jaanuarist 2013toimunud heitkoguste vähendamiste eest, mis tulenevad enne2013. aastat registreeritud projektidest ning mis olid ühendusekauplemissüsteemis kasutatavad ajavahemikus2008–2012;c) THVd, mis on väljastatud vähim arenenud riikides teostatudheitkoguste vähendamise projektide eest ja mis olid ühendusekauplemissüsteemis kasutatavad ajavahemikus2008–2012, seni kuni kõnealused riigid on ratifitseerinudühendusega asjakohase lepingu, või aastani 2020, sõltuvaltkumb neist on varasem;Liikmesriigid peaksid tagama, et nende poliitika kõnealuste ühikuteostmisel suurendab projektide õiglast geograafilist jaotust jaaitab kaasa rahvusvahelise kliimamuutuste lepingu sõlmimisele.2. Lisaks lõikele 1 ning juhul, kui läbirääkimised rahvusvahelisekliimamuutuste lepingu üle ei ole 31. detsembriks 2009 lõpuleviidud, võivad liikmesriigid artikli 3 kohaste kohustustetäitmiseks kasutada täiendavaid kasvuhoonegaaside heitkogustevähendamise ühikuid, mis tulenevad projektidest või muudestheitkoguste vähendamisega seotud tegevustest kooskõlas direktiivi2003/87/ artikli 11a lõikes 5 osutatud lepingutega.3. Kui artiklis 1 osutatud rahvusvaheline kliimamuutuste lepingon sõlmitud, võivad liikmesriigid alates 1. jaanuarist 2013kasutada üksnes selliseid ühikuid, mis on saadud projektidest kolmandatesriikides, kes on kõnealuse lepingu ratifitseerinud.4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 kohaseid heitkoguste vähendamiseühikuid kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 % kõnealuseliikmesriigi 2005. aasta kasvuhoonegaaside heitkogustest,millele lisatakse vastavalt lõikele 6 ülekantud kogused.5. III lisas loetletud liikmesriikidel, kellel on vastavalt II lisalekuni 5 % suurune heitkoguste negatiivne või positiivne piirmäär,on lisaks lõike 4 kohaselt kasutatud ühikutele igal aastal lubatudkasutada lisaühikuid vähim arenenud riikide ja arenevate väikestesaareriikide projektidest kuni 1 % ulatuses nende 2005. aastatõendatud heitkogustest, kui nad vastavad ühele järgmisest neljasttingimusest:a) kogu paketi otsesed kulud ületavad ELi kliimamuutuste jataastuvenergia 2020. aasta eesmärkide rakendusmeetmetepaketile lisatud komisjoni mõjuhinnangu kohaselt 0,7 %SKPst;( 1 ) Nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsus 2002/358/, mis käsitleb ÜhinenudRahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooniKyoto protokoll heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel ja sellega võetavateühiste kohustuste täitmist (T L 130, 15.5.2002, lk 1).


L 140/142 ET Euroopa Liidu Teataja 5.6.2009b) asjaomase liikmesriigi jaoks tegelikult seatud eesmärki onsuurendatud punktis a osutatud komisjoni mõjuhinnangukohase kulutõhusa stsenaariumiga võrreldes vähemalt 0,1 %SKTst;c) rohkem kui 50 % asjaomase liikmesriigi käesolevas otsuseskäsitletavast koguheitest on transpordiga seotud heitkogused;d) asjaomase liikmesriigi taastuvenergia eesmärk aastaks 2020on suurem kui direktiivis 2009/28/ sätestatud 30 %.6. Iga liikmesriik võib igal aastal kanda lõikes 4 sätestatud 3 %võrduva iga-aastase koguse kasutamata osa üle teisele liikmesriigile.Kui liikmesriigi aastane ühikute kasutus ei saavuta lõikes 4osutatud kogust, võib liikmesriik kanda kõnealuse koguse kasutamataosa üle järgmistesse aastatesse.7. Lisaks saavad liikmesriigid kasutada ühenduse tasandi projektidestsaadud ühikuid, mis on eraldatud direktiivi 2003/87/artikli 24a alusel, oma heitkoguste vähendamise kohustuste täitmiseksilma koguseliste piiranguteta.Artikkel 6Aruandlus, edusammude hindamine, muudatused jaläbivaatamine1. Liikmesriikide aruanded, mis on esitatud otsusenr 280/2004/ artikli 3 kohaselt, sisaldavad järgmist:Hindamisel võetakse arvesse edusamme ühenduse poliitika jameetmete rakendamisel ning liikmesriikide esitatud teavet kooskõlasotsuse nr 280/2004/ artiklitega 3 ja 5.Iga kahe aasta tagant alates 2013. aasta kasvuhoonegaaside heitkogustekohta esitatud teabest hõlmab hindamine kavandatudedusamme ühenduse poolt endale võetud kohustuste ja liikmesriikidepoolt käesoleva otsuse kohaste kohustuste täitmisel.4. Lõikes 3 osutatud aruandes hindab komisjon käesoleva otsuseüldist rakendamist, sealhulgas puhta arengu mehhanismiprojektidest saadud heitkoguste vähendamise ühikute kasutamistja kvaliteeti ning vajadust täiendavate ühiste ja kooskõlastatud poliitikateja meetmete järele ühenduse tasandil käesoleva otsusegahõlmatud sektorites, et aidata liikmesriike nende käesoleva otsusekohaste kohustuste täitmisel, ning teeb vajaduse korralettepanekuid.5. Käesoleva otsuse rakendamiseks esitab komisjon vajadusekorral ettepanekud otsuse nr 280/2004/ muutmiseks ja võtabvastu komisjoni otsuse 2005/166/ ( 1 ) muudatused, pidades silmasmuutvate õigusaktide kohaldamist alates 1. jaanuarist 2013,et tagada eelkõige:a) kiirem, tõhus, läbipaistev ja kulutõhus kasvuhoonegaasideheitkoguste järelevalve, aruandlus ja tõendamine;b) riiklike prognooside väljatöötamine kasvuhoonegaaside heitkogustekohta pärast 2020. aastat.a) andmed oma aastaste kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta,mis tulenevad artikli 3 rakendamisest;b) andmed vastavalt artiklile 5 kasutatavate heitkoguste vähendamiseühikute kasutamise, geograafilise jaotuse ja liikidening nende suhtes kohaldatavate kvaliteedikriteeriumidekohta;c) andmed kavandatud edusammude kohta oma kohustustetäitmisel käesoleva otsuse raames, sealhulgas teave riiklikupoliitika ja meetmete ning riigisiseste prognooside kohta;d) teave kavandatud täiendava riikliku poliitika ja meetmetekohta, et piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid käesolevaotsuse raames kehtestatud kohustustest suuremas ulatuses japidades silmas artiklis 8 osutatud rahvusvahelise kliimamuutustelepingu rakendamist.2. Juhul kui liikmesriik kasutab ühikuid, mis on saadud projektitüüpidest,mida ettevõtjad ei saa ühenduse kauplemissüsteemiskasutada, esitab kõnealune liikmesriik üksikasjalikupõhjenduse selliste ühikute kasutamiseks.3. Komisjon hindab vastavalt otsuse nr 280/2004/ artikli 5lõigetele 1 ja 2 esitatud aruannetes, kas liikmesriikide edusammudon nende käesoleva otsuse kohaste kohustuste täitmiseks piisavad.Artikkel 7Parandusmeetmed1. Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside heitkogused, võttes arvesseartiklite 3 ja 5 kohaselt kasutatavat paindlikkust, ületavadartikli 3 lõike 2 kohaselt kehtestatud aastast saastekvooti, kohaldataksejärgmisi meetmeid:a) liikmesriigi järgmist aastast saastekvooti vähendatakse kogusevõrra, mis saadakse ülemääraste heitkoguste (süsinikdioksiidiekvivalendina tonnides) korrutamisel lisateguriga 1,08;b) koostatakse parandusmeetmete kava vastavalt käesolevaartikli lõikele 2;c) peatatakse ajutiselt liikmesriigi õigus kanda üle osa oma saastekvoodistja ühisrakenduse/puhta arengu mehhanismi õigusedteisele liikmesriigile, kuni liikmesriik hakkab täitmaartikli 3 lõike 2 nõudeid.( 1 ) Komisjoni 10. veebruari 2005. aasta otsus 2005/166/, millega kehtestatakseEuroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 280/2004/(ühenduse kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokollirakendamise süsteemi kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 55, 1.3.2005,lk 57).


5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1432. Lõikega 1 hõlmatud liikmesriik esitab kolme kuu jooksulkomisjonile hinnangu ja parandusmeetmete kava, mis sisaldabjärgmist:f) asjakohased üksikasjad ühenduse maakasutuse, maakasutusemuutuse ja metsandusega seonduvate heitkoguste ja nendeneeldajates sidumise lisamiseks;a) meetmeid, mida liikmesriik rakendab oma artikli 3 lõike 2kohaste konkreetsete kohustuste täitmiseks, pidades esmatähtsaksriigi poliitikat ja meetmeid ning ühenduse meetmeterakendamist;g) metsastamine, metsa uuendamine, raadamise vältimine jametsade seisundi halvenemine kolmandates riikides seosesmis tahes rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi loomisega;b) ajakava kõnealuste meetmete rakendamiseks, mis võimaldabhinnata rakendamisel tehtud iga-aastaseid edusamme.Komisjon võib esitada arvamuse kõnealuse liikmesriigi parandusmeetmetekava kohta.Enne arvamuse esitamist võib komisjon esitada parandusmeetmetekava artikli 13 lõikes 1 viidatud kliimamuutuste komiteele arvamuseavaldamiseks.h) vajadus ühenduse täiendava poliitika ja meetmete järele, pidadessilmas ühenduse ja liikmesriikide kasvuhoonegaasideheitkoguste vähendamise kohustust.2. Lõikes 1 osutatud aruande alusel esitab komisjon vajadusekorral Euroopa Parlamendile ja nõukogule õigusakti ettepanekukäesoleva otsuse muutmiseks vastavalt lõikele 1, pidades silmasmuutva õigusakti jõustumist pärast rahvusvahelise kliimamuutustelepingu heakskiitmist ühenduse poolt ning selle lepingu aluselrakendatavat kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisekohustust.Artikkel 8Kohandamine pärast rahvusvahelise kliimamuutustelepingu heakskiitmist ühenduse pooltKõnealune ettepanek põhineb läbipaistvuse, majandusliku tasuvuseja kulutõhususe ning õigluse ja solidaarsuse põhimõtetel liikmesriikidejõupingutuste jagunemise osas.1. Kolme kuu jooksul pärast seda, kui ühendus on allkirjastanudrahvusvahelise kliimamuutuste lepingu, mille tulemusel vähendatakse2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseidkohustuslikus korras üle 20 % võrreldes 1990. aasta tasemega,mida kajastab ka Euroopa Ülemkogus 2007. aasta märtsis heakskiidetud30 % heitkoguste vähendamise kohustus, esitab komisjonaruande, milles hinnatakse eelkõige järgmist:3. Ettepanek võimaldab vajaduse korral liikmesriikidel kasutadalisaks käesolevas otsuses sätestatud ühikutele ka THVsid, HVÜsidvõi muid heakskiidetud ühikuid, mis on saadud projektidestkolmandates riikides, kes on ratifitseerinud rahvusvahelise kliimamuutustelepingu.a) rahvusvaheliste läbirääkimiste käigus kokku lepitud meetmetelaad ning teiste arenenud riikide võetud kohustused ühendusegavõrreldava heitkoguste vähendamise suhtes ningmajanduslikult rohkem arenenud arengumaade võetud kohustusedanda piisav panus vastavalt oma kohustustele javõimalustele;b) rahvusvahelise kliimamuutuste lepingu mõju ning sellest lähtuvadvalikuvõimalused ühenduse tasandil, et liikuda heitkoguste30 % vähendamise eesmärgi suunas tasakaalustatud,läbipaistval ja õiglasel viisil, võttes arvesse Kyoto protokolliesimesel kohustusperioodil tehtud tööd;4. Ettepanek sisaldab vajaduse korral ka meetmeid, mis võimaldavadliikmesriikidel kasutada lõikes 3 osutatud täiendavaltkasutatava koguse kasutamata osa järgnevatel aastatel või kandakõnealuse koguse kasutamata osa üle teisele liikmesriigile.5. Ettepanek sisaldab vajaduse korral ka muid vajalikke meetmeid,et aidata saavutada heitkoguste kohustuslikku vähendamistvastavalt lõikele 1 tasakaalustatud, läbipaistval ja õiglasel viisil,ning eelkõige rakendusmeetmeid, et võimaldada liikmesriikidelkasutada täiendavaid projektidest saadud ühikute liike või vajadusekorral rahvusvahelise kliimamuutuste lepingu alusel loodudmuid mehhanisme.c) ühenduse töötleva tööstuse konkurentsivõime seoses süsinikdioksiidilekke ohuga;d) rahvusvahelise kliimamuutuste lepingu mõju teistele ühendusemajandusharudele;e) mõju ühenduse põllumajandussektorile, sealhulgas süsinikdioksiidilekke oht;6. Tuginedes reeglitele, mis lepitakse kokku rahvusvahelisekliimamuutuste lepingu raames, esitab komisjon ettepaneku lisadavajaduse korral ühenduse heitkoguste vähendamise kohustussemaakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusegaseonduvad heitkogused ja nende sidumine neeldajates, vastavaltühtlustatud korrale, millega tagatakse maakasutuse, maakasutusemuutuse ja metsanduse panuse järjepidevus ning keskkonnaalaneterviklikkus ning samuti nõuetekohane seire ja täpne arvestus. Komisjonhindab, kas üksikute liikmesriikide jõupingutuste jagunemisttuleks vastavalt kohandada.


L 140/144 ET Euroopa Liidu Teataja 5.6.20097. Ettepanek sisaldab asjakohaseid ülemineku- ja peatamismeetmeidkuni rahvusvahelise kliimamuutuste lepingujõustumiseni.Artikkel 11Registrid ja põhihaldajaArtikkel 9Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusegaseotud menetlus juhul, kui rahvusvahelist kliimamuutustelepingut ei sõlmitaJuhul, kui ühendus ei kiida 31. detsembriks 2010 heaks rahvusvahelistkliimamuutuste lepingut, võivad liikmesriigid täpsustadaoma kavatsusi seoses maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduselisamisega ühenduse heitkoguste vähendamise kohustusse,võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni aluseltehtud töös kasutatud metoodikat. Komisjon, võttes arvesse liikmesriikidetäpsustusi, hindab 30. juuniks 2011 ühenduse heitkogustevähendamise kohustusse maakasutuse, maakasutusemuutuse ja metsandusega seonduvate heitkoguste ja nende neeldajatessidumise lisamise üksikasju, tagades maakasutuse, maakasutusemuutuse ja metsanduse panuse järjepidevuse jakeskkonnaalase terviklikkuse ning samuti nõuetekohase seire jatäpse arvestuse, ning teeb vastavalt vajadusele ettepaneku eesmärgigajõustada ettepanekus sisalduv õigusakt 2013. aastast. Komisjonihinnangus kaalutakse, kas üksikute liikmesriikidejõupingutuste jaotust tuleks sellele vastavalt kohandada.1. Otsuse nr 280/2004/ artikli 6 alusel asutatud ühenduseja selle liikmesriikide registrid tagavad käesoleva otsuse alusel sooritatavatetehingute täpse arvestuse. See teave on üldsuselekättesaadav.2. Direktiivi 2003/87/ artikli 20 alusel määratud põhihaldajakontrollib sõltumatu tehingute registri abil iga käesoleva otsusealusel tehtud tehingut automaatselt ja blokeerib vajadusekorral tehingu tagamaks, et eeskirju ei rikuta. See teave on üldsuselekättesaadav.3. Komisjon võtab vastu lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikudmeetmed.Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva otsusevähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavaltartikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.Artikkel 12Määruse () nr 994/2008 muudatusedArtikkel 10Direktiivi 2003/87/ reguleerimisala muutmine ja selleartikli 24a kohaldamineKäesoleva otsuse rakendamiseks võtab komisjon vastu komisjoni8. oktoobri 2008. aasta määruse () nr 994/2008 (registritestandarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendija nõukogu direktiivile 2003/87/ ning Euroopa Parlamendija nõukogu otsusele nr 280/2004/) ( 1 ) muudatused.Iga liikmesriigi käesoleva otsuse artikli 3 kohaste heitkogustemaksimumkoguseid kohandatakse vastavalt järgmisele:Artikkel 13Komiteemenetlusa) direktiivi 2003/87/ artikli 11 alusel välja antud kasvuhoonegaasideheitkoguste saastekvootide kogusele, mis tulenebkõnealuse direktiiviga hõlmatud heitkoguste tekkeallikatemuutmisest pärast seda, kui komisjon on lõplikult heaks kiitnudriiklikud saastekvootide eraldamise kavad ajavahemikuks2008–2012 vastavalt direktiivile 2003/87/;1. Komisjoni abistab otsuse nr 280/2004/ artikli 9 aluselloodud kliimamuutuste komitee.2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse1999/468/ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selleotsuse artikli 8 sätteid.b) direktiivi 2003/87/ artikli 24 ja 24a alusel välja antud kasvuhoonegaasideheitkoguste saastekvootide või heitkogustevähendamise ühikute kogusele liikmesriikide käesoleva otsusegahõlmatud heitkoguste vähendamise suhtes;c) kasvuhoonegaaside heitkoguste saastekvootide kogusele, mison pärit ühenduse kauplemissüsteemist vastavalt direktiivi2003/87/ artiklile 27 välja arvatud käitistest ajal, mil nadon süsteemist välja arvatud.Komisjon avaldab kõnealusest kohandamisest tulenevadarvandmed.( 1 ) ELT L 271, 11.10.2008, lk 3.Artikkel 14AruanneKomisjon koostab aruande, milles hinnatakse käesoleva otsuse rakendamist.Aruandes hinnatakse ka seda, kuidas käesoleva otsuserakendamine on mõjutanud konkurentsi siseriiklikul, ühenduse jarahvusvahelisel tasandil. Komisjon esitab kõnealuse aruandeEuroopa Parlamendile ja nõukogule 31. oktoobriks 2016 ning lisabsellele vajaduse korral ettepanekud, eelkõige selle kohta, kasliikmesriikide eesmärkide diferentseerimine 2020. aasta järgseksajaks on asjakohane.


5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/145Artikkel 15JõustumineKäesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.Artikkel 16AdressaadidStrasbourg, 23. aprill 2009Euroopa Parlamendi nimelpresidentH.-G. PÖTTERINGNõukogu nimeleesistujaP. NEČAS


L 140/146 ET Euroopa Liidu Teataja 5.6.2009I LISAKÄESOLEVA OTSUSE ARTIKLI 2 LÕIKES 1 OSUTATUD KATEGOORIAD, MIDA ON TÄIENDAVALTTÄPSUSTATUD OTSUSE 2005/166/ I LISA KATEGOORIATES 1–4 JA 6Energia— Kütuste põletamine— Kütustest pärinevad lenduvad heitmedTööstuslikud protsessidLahustite ja teiste toodete kasutaminePõllumajandusJäätmed


5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/147II LISALIIKMESRIIGI KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE PIIRMÄÄRAD VASTAVALT ARTIKLILE 3Liikmesriigi kasvuhoonegaaside heitkoguste piirmäärad 2020.aastal võrreldes 2005. aasta kasvuhoonegaaside heidete tasemegaBelgia – 15 %Bulgaaria 20 %Tšehhi Vabariik 9 %Taani – 20 %Saksamaa – 14 %Eesti 11 %Iirimaa – 20 %Kreeka – 4 %Hispaania – 10 %Prantsusmaa – 14 %Itaalia – 13 %Küpros – 5 %Läti 17 %Leedu 15 %Luksemburg – 20 %Ungari 10 %Malta 5 %Madalmaad – 16 %Austria – 16 %Poola 14 %Portugal 1 %Rumeenia 19 %Sloveenia 4 %Slovakkia 13 %Soome – 16 %Rootsi – 17 %Ühendkuningriik – 16 %


L 140/148 ET Euroopa Liidu Teataja 5.6.2009III LISAARTIKLI 5 LÕIKES 5 OSUTATUD LIIKMESRIIGIDBelgiaTaaniIirimaaHispaaniaItaaliaKüprosLuksemburgAustriaPortugalSloveeniaSoomeRootsi

More magazines by this user
Similar magazines