12.07.2015 Views

Reportér 2009/2 - AŽD Praha, sro

Reportér 2009/2 - AŽD Praha, sro

Reportér 2009/2 - AŽD Praha, sro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Z D A R M AB E Z P E Č N Ě K C Í L IAŽD PrahaRE PORTÉR2 | 2009Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H AZ CDP Přerov je dálkověřízeno již 174 kmželezničních tratíDÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍMZ DÍLNY AŽD PRAHA ROZŠÍŘILCENTRÁLNÍ DISPEČINK V PŘEROVĚ SVOUPŮSOBNOST O DÁLKOVOU KONTROLUNAD DALŠÍMI 9 ŽST. V 74KM ÚSEKUDO POLANKY NAD ODROUElektronický mobilní průvodcePrahou With Frank v anglickémjazyceAŽD Praha na veletrhuželezničních dodavatelův USAJEDINEČNÝ PRODUKT Z DÍLNY ÚSEKU SILNIČNÍ TELEMATIKYULEHČÍ A ZPŘÍJEMNÍ POBYT V PRAZE ZEJMÉNAZAHRANIČNÍM NÁVŠTĚVNÍKŮMPRO VYSOCE SPECIALIZOVANÉ A FUNDOVANÉ FIRMY, JAKOUJE AŽD, SE OTEVÍRÁ VÝZNAMNÁ PŘÍLEŽITOST PRO VSTUP NAAMERICKÝ TRH S MODERNÍMI ŽELEZNIČNÍMI TECHNOLOGIEMI


EDITORIALÚVODNÍ SLOVOVážení kolegové, vážení obchodní partneři,i ve druhém čtvrtletí kalendářního roku 2009 se naše společnost podílela na řadě aktivit,a tak se o vybraných dokončených stavbách můžete dočíst v tomto čísle našeho časopisu,který právě držíte v rukou, a samozřejmě si přejeme a věříme, že o dalších budeme informovati v číslech příštích.Přes pozitivní výsledky druhého čtvrtletí však nelze nevidět dopady finanční krize. A tojak v Česku, tak i v zahraničí. Snižující se investice do infrastruktury povedou i v naší společnostik dílčímu snižování počtu zaměstnanců a k přijímání řady úsporných opatření.Pevně však věříme, že krize nepotrvá dlouho. Vždyť právě investice do dopravní infrastrukturymohou být jedním z protikrizových opatření. Na druhou stranu nás krize vedeke stále většímu snižování nákladů, a to je jistě dobře.A na jakých že aktivitách se AŽD v uvedeném období podílela? Pokračovaly práce na výstavbědalší etapy GSM-R, na stavbách koridorových tratí, probíhá racionalizace tratí uzluStará Paka a zahájeny byly práce na radiobloku na trati Číčenice–Volary. V zahraničí senakonec podařilo uzavřít kontrakt na dodávku přestavníků do Srbska, pokračují práce navýstavbě druhého elektronického stavědla ESA 11 pro srbskou stanici Obrenovac, dokončilijsme dodávku přestavníků do Malajsie, pokračují práce v Bělorusku i v dalších zemích.Konkrétní technická řešení se nyní projednávají v Turecku, Řecku a v Íránu. V Egyptěnetrpělivě čekáme na dojednání akreditivu, abychom mohli zahájit práce na nové částitramvajové tratě v Alexandrii.V předchozím období jsme se také zúčastnili několika veletrhů a výstav. Mezi nejvýznamnějšív každém případě patří bělehradská Tehnika, ostravský Czech Raildays a rovněžnaše vystoupení v rámci mezinárodní konference Severoamerické asociace železničníchdodavatelů v Nashvillu.Příjemné čtení vám přejeVaše redakční rada2 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


OBSAHOBSAHEDITORIAL2 Úvodní slovoAKTUÁLNĚ4 Železniční trať z Přerova do Polanky nad Odrouje nově řízena dálkově6 Racionalizace tratě Zdice–Protivín úspěšně dokončena8 Optimalizace tratě Plzeň−Stříbro10 Důležitá přechodová stanice Česká Kubiceje v novém funkčním i estetickém pojetíAKTIVITY11 Nové dopravní hřiště v Radotíně11 AŽD připravuje vydání nového slovníku11 Nová modro-žlutá „Bardotka“ZAHRANIČÍ12 Účast AŽD na veletrhu železničních dodavatelů v USA13 Business Breakfast v Lichtenštejnském paláci13 Bruselské okénkoLIDÉ14 Důležité je vnímat svou práci jako součást celkua nést za ni plnou odpovědnostInterview s Ing. Zdeňkem Bébarem,ředitelem Montážního závodu Olomouc16 Blahopřání jubilantůmSKUPINA AŽD17 AŽD Košice − dynamická společnost s mnoha úspěšněrealizovanými projektyPRODUKTY18 Elektronický městský průvodce (nejen)pro zahraniční návštěvníky PrahyZÁBAVA19 Křížovka o cenyVELETRHY20 Účast AŽD na domácích i mezinárodníchveletrzích v roce 2009KALEIDOSKOP22 Pátý titul mistryně ČR v maratonu pro Ivanu Martincovou22 58. Velká červnová cena Skanska23 Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka zahájilo sezonu23 AŽD CUP 20094 ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Z PŘEROVA DO POLANKYNAD ODROU JE NOVĚ ŘÍZENA DÁLKOVĚ10 ŽST. ČESKÁ KUBICE V NOVÉM FUNKČNÍMI ESTETICKÉM POJETÍ14 ROZHOVOR S ING. ZDEŇKEM BÉBAREM,ŘEDITELEM MONTÁŽNÍHO ZÁVODU OLOMOUCReportér AŽD Praha 2/2009Vychází 4× ročně. Toto číslo vyšlo v červenci 2009.VYDÁVÁ: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, tel.: 267 287 288, 267 287 754REDAKČNÍ RADA: Ľubica Jáglová, předsedkyně, Ing. Miloslav Sovák, tajemníkČlenové a spolupracovníci redakce: Ing. Jan Káda, Ing. Josef Schrötter, Ing. Petr Žatecký, Blanka PrešinskáE-mail: jaglova.lubica@azd.cz, sovak.miloslav@azd.cz, reporter@azd.czGRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR 12411 ze dne 27. června 2001.18 ELEKTRONICKÝ MĚSTSKÝ PRŮVODCE (NEJEN)PRO ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍKY PRAHYREPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 20093


AKTUÁLNĚŽelezniční traťz Přerova do Polankynad Odrou je nověřízena dálkověCentrální dispečerské pracoviště Přerov rozšířilosvou působnost o kontrolu nad dalšími 74 kilometryželezniční dopravní cesty. Celkem šest dopravníchzaměstnanců (4 provozní dispečeři a 2 operátorky) řídíod 29. května 2009 železniční provoz mezi Přerovem–Polankou nad Odrou zahrnující 9 železničních stanic.Umožňuje jim to moderní technologie z dílnyčeské společnosti AŽD Praha. Stavba, dokončenáv plánovaném termínu, probíhala za plnéhoželezničního provozu od června 2008.Zadavatelem a investorem stavby je Správaželezniční dopravní cesty. Její generální ředitelIng. Jan Komárek zdůraznil hlavní přínos realizovanéhoprojektu: „Dálkové ovládání tratěpřispěje k efektivnějšímu a bezpečnějšímuželezničnímu provozu. Vybudováno bylov rámci druhé etapy, navazující na dva a půlroku trvající úspěšný provoz dispečinku v Přerově,který dosud umožňoval řízení provozu nastokilometrové trati Přerov–Břeclav z jedinéhomísta. V blízké budoucnosti by na dálkové ovládáníz Přerova měly být připojeny i další tratě,zejména pak trať z Břeclavi do Brna a z Přerovado České Třebové.“V rámci první etapy, tedy tzv. pilotníhoprojektu, proběhly přípravné práce i stavebnípříprava. Druhá etapa, umožňujícídálkové řízení v žst.Prosenice, Lipník nadBečvou, Drahotuše,Hranice na Moravě,Polom, Suchdol nadOdrou, Studénka, Jistebníka Polanka nadOdrou, tak mohlaprobíhat výrazně rychleji. „V době podstatnéhozvyšování rychlosti vlaků na našichtratích již nestačí řídit provoz na železniciběžným způsobem. Přichází tedy na řadumoderní technologie, které dokážou nejenefektivně řídit provoz, ale také předvídata řešit případné nestandardní situace,“ řeklIng. Zdeněk Chrdle, generální ředitel společnostiAŽD Praha.CDP v Přerově je ryze český produkt,který byl vyvinut, vyroben a postavenspolečností AŽD Praha.Dnes je dálkově ovládáno již 24dopraven na 174 km železniční tratěSpolečnost AŽD Praha započala s pracemina realizaci 2. etapy v červnu 2008 zadánímprojekčních prací u firmy SUDOP. Vlastní projektovépracoviště AŽD vypracovalo realizačnídokumentaci a přes výrobu adresních strojů,zajištění potřebného hardwaru a vypracovánínového softwaru jsme v lednu 2009zahájili přezkušování zařízení na simulátoru.Souběžně probíhala montáž zařízení na CDPa v dopravnách. Po této fázi jsme přistoupilik postupnému nasazování dálkového ovládánído provozu od Prosenic po Polanku. Celkovouaktivaci dálkových ovládání v rámci druhé etapyjsme ukončili 29. května t. r. Do řízení z CDPtak přibylo dalších 9 dopraven a včetně prvníetapy se jedná již o 24 dálkově ovládaných dopravena samozřejmě i nutných mezistaničníchúseků. Celkově se jedná o dálkově řízený úsekv délce 174 km (z Přerova do Břeclavi), řídí jej5 dopravních dispečerů a 2 operátorky (resp.z Přerova po Polanku zatím 4 dopravní dispečeřia 2 operátorky). Dopravní dispečeři se dělí na4 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


AKTUÁLNĚdispečery pro dálkové řízení a pro místní práci.Celé dálkové ovládání je koncipováno a realizovánotak, že základní ovládání je v Přerověna CDP a železniční provoz řídí dispečeři prodálkový provoz. Zařízení umožňuje i předáníobsluhy místním dispečerům pro nutnou práciv dopravnách, jako např. pro posun, údržbuči kontrolní činnost na zařízení atd. V nutnýchprovozních případech lze obsluhu předat výpravčímdo jednotlivých dopraven a dopravuřídit místně od stanice ke stanici tak, jak tomubylo před nasazením nové elektronické technologiezabezpečovacích zařízení (staničních,traťových a přejezdových).K plné automatizaci přispívá špičkovátechnikaDálkové ovládání není jen aplikace zabezpečovacíhozařízení, ale také komunikačnísystém, který má na starosti nová elektronickásdělovací technika, dále informační systémpro cestující veřejnost, jenž zajišťují nověnasazená informační zařízení ať již vizuálníDálkové ovládání dopravenumožňuje elektronické staničnízabezpečovací zařízení ESA 11,kterým byly dopravny na II. tranzitnímkoridoru vybaveny již v rámcimodernizace železniční dopravyv předcházejícím období.či zvuková, a konečně informační systémo pohybu vlaků a železničních dopravníchprostředků, který zajišťuje přenos čísla vlaku,a graficko-technologická nadstavba (GTN),kterou si lze představit tak, že vlak je na vstupudo dálkově řízeného úseku vybaven číslem propotřeby systému a pak je jeho pohyb v danémúseku řízen automaticky prostřednictvímzabezpečovací a sdělovací techniky. Řízeno jetak např. stavění vlakových cest, informovánícestujících o příjezdech a odjezdech, plněnígrafikonu vlakové dopravy atd. Tím v zásadědošlo k minimalizování chyb lidského činitelev řízení vlakové dopravy. Veškerá činnost zabezpečovacíhozařízení, dispečerů a operátorekje zaznamenávána na paměťová média, abybyly všechny jejich činnosti v případě potřebyzpětně dohledatelné a prokazatelné.Uvedení zařízení do zkušebního provozunení možné bez potřebné legislativy, a to konkrétněpodle zákona č. 266/1994 Sb. a vyhláškyč. 100/1995 Sb. Zabezpečovací zařízení v železničnídopravě patří mezi tzv. určená technickázařízení, která podléhají jistým speciálním režimům.Proto i uvedení do provozu na základěžádosti zhotovitele po provedení všech kontrol,zkoušek a vystavení potřebných dokladů jev rukou Drážního úřadu. V případě druhé etapybudování dálkového ovládání v rámci CDPPřerov proběhlo úspěšně toto šetření29. května t. r.Nejmodernější technologie v českéželezniční dopravě jsou správnoucestouVlastník dopravní cesty – SŽDC, s.o. − hodláv budoucnu na dálkové ovládání z Přerovapřipojit další dopravny po jejich modernizacinovou technikou ve směru přes Bohumín nastátní hranici se Slovenskou republikou a dálesměrem na Českou Třebovou. Další CDP proI. tranzitní koridor se bude budovat v Praze.Po více než dvouletém provozu prokázalsystém dálkového ovládání z jednoho centraživotaschopnost tohoto zařízení a domnívámese, že nastoupená cesta v organizování a řízeníželezniční dopravy pomocí nejmodernějšítechniky v ČR je cestou správnou a do budoucnajedinou možnou. Jde tu také o začleněníčeské železniční dopravy do celoevropskéhorámce, které není bez modernizace a nasazovánínové techniky a technologií možné. Takovýje i přístup celé AŽD Praha, jejíž systémyjsou na vysoké kvalitativní úrovni a jsou plněsrovnatelné v celoevropském i celosvětovémměřítku. Důkazem toho budiž přijetí AŽD mezišest nejvýznamnějších evropských výrobcůřídicích a zabezpečovacích systémů pro železničnídopravu – UNISIG.Ing. Zdeněk Bébarředitel Montážního závodu OlomoucREPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 20095


AKTUÁLNĚRacionalizace tratě Zdice–Protivínúspěšně dokončenaDne 30. června 2009 jsme doověřovacího provozu uvedlinové řídicí, zabezpečovacía telekomunikační zařízení natrati Zdice–Protivín a splnilipožadavky tohoto projektu vestanoveném harmonogramustavby. Investorem stavby bylaSpráva železniční dopravnícesty, Stavební správa Plzeň,projektovou dokumentacizpracovala společnost SUDOPPraha a realizací byl za AŽDpověřen Montážní závod Kolín.Trať mezi Zdicemi a Protivínem se tak zařadilamezi významné železniční úseky, ve kterýchjsou využity nejmodernější technologie. Procestující veřejnost bude mít rozhodně velkývýznam zrychlení dopravy, moderní informačnísystémy (rozhlasy, informační tabule a kamery)a maximální bezpečnost provozu, kterouracionalizace přináší. Tento typ modernizacezabezpečovacích zařízení nejenže zvyšuje plynulosta bezpečnost v železničním provozu, alepřináší také racionalizaci práce.„Protivínka“, jak se této trati mezi železničářiříká, v nedávné době oslavila 130 let od svéhouvedení do provozu. Vybudována byla jakohlavní část někdejší rakovnicko-protivínské dráhy,která se podle původního záměru měla státstrategickou železniční spojnicí mezi saskýmia bavorskými hranicemi. V dnešních dnech jetrať významnou spojnicí mezi Středočeskýma Jihočeským krajem se strategickým napojenímna III. tranzitní železniční koridor v žst. Zdice.Denně se zde přepraví stovky cestujících.Současný trend vede k jednoznačnémuzvýšení bezpečnostiRacionalizace některých nekoridorových železničníchtratí v síti SŽDC se v posledních letechstala trendem zajišťujícím výrazně nižší nákladyna řízení provozu, lepší komfort cestování, kratšíjízdní doby vlaků a v neposlední řadě takévyšší bezpečnost provozu. Stavba s názvem„Racionalizace tratě Zdice–Protivín“ zahrnuje6 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


AKTUÁLNĚrozsáhlou modernizaci zabezpečovacího zařízení, instalacinového telekomunikačního zařízení, informačníchsystémů pro cestující ve stanicích a zastávkách a dalšívybavení. Řídicí a zabezpečovací systém umožňujedálkové ovládání výhybek, návěstidel a dalších zařízení.Dispečer tak má aktuální informace o stavu všechtechnologických systémů a o pohybu vlaků v celémřízeném úseku. Stavba dále zahrnuje částečnou rekonstrukcipozemních objektů, stavební úpravy přejezdůa snesení zbytného kolejového zařízení. Výsledkem jeřízení traťového úseku Zdice–Protivín z jednoho dispečerskéhocentra umístěného v žst. Březnice.Moderní elektronický systém ESA 33řídí celou traťTraťový úsek Zdice–Protivín je další nově zrekonstruovanoutratí, která je osazena vysoce modernímzabezpečovacím zařízením ESA 33, které využívá plněelektronických panelů EIP (Electronic Interface Panel)s bezkontaktním rozhraním, díky němuž je ESA 33jako celek velmi spolehlivá a vyžaduje i nižší nároky naúdržbu a zastavěný prostor než její předchůdce ESA 11.Jedná se o systém s vyšší bezpečností, který plně respektujeevropské standardy a předepsanou integritubezpečnosti SIL-4. Zásadním přínosem panelu EIP jejeho kompatibilita s dalšími elektronickými zařízeními,jako jsou počítače náprav PZN1, kolejové obvodyKOA1, autoblok ABE-1 a další.Bezpečnost v mezistaničních úsecích zajišťuje integrovanétraťové zabezpečovací zařízení AH-ESA 04a automatická hradla AH 83 a AHP 03. Úrovňové kříženís pozemními komunikacemi zabezpečuje 19 nověinstalovaných přejezdových zabezpečovacích zařízení,z toho 11 typu PZZ-AC a 8 typu PZZ-RE a 39 rekonstruovanýchpřejezdů. Zabezpečovací zařízení v žst. Březnicea žst. Příbram jsou napájena univerzálním napájecímzdrojem (UNZ). V železničních stanicích Lochovice,Jince, Bratkovice, Milín, Tochovice, Mirovice, Čimelice,Vráž u Písku a Čížová je nainstalován záložní napájecísystém 70-NET. Na trati bylo nasazeno 103 ks počítačůnáprav PZN-1. V žst. Čížová byly zachovány stávajícíkolejové obvody. Dále bylo instalováno 115 novýchnávěstidel a 77 přestavníků.Dispečer ví o všema je v neustálémspojení s tratíK dálkovému přenosudat slouží nový komunikačnísystém zabezpečovacíhozařízení KSZZ,který zajišťuje přenosjak bezpečnostně relevantních,tak i diagnostickýchúdajů. Dopravnídokumentace je vedenapomocí grafickotechnologickénadstavby (GTN), která je již tradičněnasazována na nově rekonstruovaných tratích. Na dispečerskémpracovišti v Březnici byly umístěny modernízapojovače s dotykovou obrazovkou TouchCall, kterédispečerovi zajišťují spojení s celou ovládanou částítratě. Stuhová rádiová síť TRS umožňuje dispečerovispojení s lokomotivními četami. Místní rádiové technologickésítě (MRTS) jsou dálkově ovládány pomocí sítěRadioVoice. Moderní přenosové systémy CISCO posílilypřenosovou kapacitu pro telematická zařízení rozmístěnána trati. Mezi další instalované systémy patří např.hasicí systém a rozhlasové zařízení. Informační systémpro cestující je v provozu v každé jednotlivé železničnístanici. V neposlední řadě je nutno upozornit nakamerový systém rozmístěný ve stanicích (Lochovice,Jince, Bratkovice, Příbram, Milín, Tochovice, Milovice,Čimelice, Vráž, Čížová a Březnice). Obrazy z kamer jsoupřenášeny k dispečerovi a umožňují mu sledovat děnív neobsazených stanicích.Provoz na celém úseku tratě ze Zdic do Protivína jeřízen z jednoho dispečerského stanoviště umístěnéhove stanici Březnice, přičemž dispečer je v rádiovémspojení se všemi lokomotivními i vlakovými četami.Z dispečerského stanoviště je dálkově ovládáno taktéž11 železničních stanic: Březnice, Lochovice, Jince,Bratkovice, Příbram, Milín, Tochovice (odbočka PředníPoříčí), Mirovice, Čimelice, Vráž u Písku a Čížová, přičemžžst. Příbram je možné v případě potřeby předatk místnímu ovládání.Racionalizace tratí na území ČR je odrazemceloevropského trendu několika posledních let. Výstavboumoderníchtechnologií docházík náhradě lidskéhofaktoru v procesuřízení železničnídopravy. V tomtopřípadě moderní zařízenínahradí profesejako signalista,výpravčí, hláskařnebo závorář. Nákladyspojené s racionalizacíse díkyautomatizovanémuprovozu v průběhuněkolika let vrátí.Odbor propagaceREPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 20097


AKTUÁLNĚOptimalizace tratěPlzeň−StříbroDne 5. května byla slavnostně ukončena stavba III. tranzitního železničníhokoridoru „Optimalizace tratě Plzeň–Stříbro“. Modernizace III. koridorubyla zahájena v březnu 2006 a jedná se o první dokončenou stavbu nadopravním rameni Plzeň–Cheb. Investorem stavby byla Správa železničnídopravní cesty, s.o. Projekt stavby zpracovala společnost SUDOP Praha a narealizaci se podílelo sdružení Západní expres, které tvoří společnosti OHLŽS, Skanska ŽS, Subterra a Leonhard Weiss. Stavba za téměř 4,2 mld. Kč bylaspolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské unie. Dodávku a montážzabezpečovacího a sdělovacího zařízení provedl za AŽD Praha Montážnízávod Kolín ve spolupráci s divizí Teleinformatika.Stavba traťového úseku Praha–Plzeň je součastímodernizace III. tranzitního železničního koridoruCheb–Plzeň–Praha–Česká Třebová–Ostrava–Mostyu Jablůnkova, k jehož realizaci seČeská republika zavázala v rámci mezinárodníchdohod. Územně stavba začíná železničnímmostem přes Vejprnickou ulici v Plzni, kdenavazuje na připravovanou stavbu „Průjezduzlem Plzeň“, a končí před plzeňským zhlavímžst. Stříbro, které dále navazuje na již budovanoustavbu „Optimalizace tratě Stříbro–Planáu Mariánských Lázní“. Stavba představuje optimalizaciželezniční tratě v délce 29,1 km včetněrekonstrukce všech železničních stanic. Přestavbyzahrnovaly zejména úpravy kolejovéhosvršku a spodku, vybudování nových nástupišťa podchodů, rekonstrukci zastávek, pozemníchobjektů, trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacíhozařízení v celém úseku. Stěžejníčástí byla také výstavba druhé koleje mezistanicemi Kozolupy a Pňovany, která zajistilazvýšení provozní kapacity.Nové parametry traťového úseku:třída zatížení D4 UICtraťová rychlost až 140 km/h pro vozidlas naklápěcí technikou a do 110 km/h proklasické soupravyupravená kolejiště železničních stanicPlzeň-Křimice, Kozolupy, Pňovany a Vranovvýstavba nové železniční zastávkyZadní Skvrňanyrekonstrukce stávajících zastávek Vochov,Plešnice, Pňovany a Sulislavzvýšení kapacity úseku Kozolupy–Pňovany,kde došlo ke zdvojkolejnění tratěvýrazné zlepšení směrových poměrůcelý traťový úsek splňuje parametry uvedenév mezinárodních dohodách AGC a AGTCželezniční trať se nachází v geograficky složitémúzemí, přesto se na téměř 22 km podařilodosáhnout traťové rychlosti 100−120km/h pro běžné soupravy a na zbývajících7 km rychlosti 90 km/h.8 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


AKTUÁLNĚZabezpečovací zařízeníPro zabezpečení kolejišť stanic byla v žst. Plzeň-Křimice, Kozolupy, Pňovany a Vranov u Stříbravybudována nová elektronická zabezpečovacízařízení 3. kategorie typu ESA 11. V žst. Vranovu Stříbra bylo nainstalováno zařízení ESA 11se vzdálenou řídicí úrovní umístěnou v žst.Pňovany. V žst. Plzeň-Jižní předměstí bylaprovedena úvazka elektronického autoblokuNáhradním napáječem je místní síť. Pro zabezpečenítraťových úseků bylo vybudováno novétraťové zabezpečovací zařízení soustředěnéhoelektronického automatického bloku typu ABE-1.Úrovňové přejezdy a přechody ve stanicícha v traťových úsecích jsou vybaveny novýmipřejezdovými zabezpečovacími zařízeními s celýmizávorami typu PZZ-EA. Volnost jízdníchcest je ve všech stanicích a traťových úsecíchTelekomunikační zařízeníV celém úseku tratě byly upravenya doplněny stávající rádiové systémytak, aby je bylo možnozačlenit do nové technologiea aby zabezpečovalypotřeby této stavbyvčetně dispečerskéhořízení tratě. Vybudoványbyly rozhlasovésystémy pro informovánícestujícíchve stanicích a zastávkách,dále vizuálníinformační systém(mimo žst. Vranovu Stříbra) a systém proautomatická hlášenía automatické vizuálníinformování sestávajícíz řídicího systému umístěnéhov dispečerském centrua z dislokovaných stanic umístěnýchv jednotlivých železničníchstanicích. V nově budovaných prostoráchjsou nově řešeny sdělovací rozvodya stávající telefonní technika byla nahrazenanovým spojovacím systémem.Trať nyní disponuje moderními technickýmiparametry pro zvýšení rychlosti a bezpečnostiželezničního provozu.Ing. Petr Lapáčekobchodní ředitelABE-1 do stávajícího zabezpečovacího zařízeníSZZ-ETB s výstrojí ABE-1 soustředěnou do žst.Plzeň-Křimice.V rámci stavby bylo vybudováno dálkovéovládání staničních zabezpečovacích zařízeníz pracoviště dálkového ovládání JOP umístěnéhov Purkyňově ulici. V případě poruchy převezmoumístní ovládání pohotovostní výpravčí.Staniční zabezpečovací zařízení bylo doplněnomoduly na vyhodnocování splněného grafikonu,na vedení dopravní dokumentace a nagraficko-technologickou nadstavbu grafikonuna úrovni dálkového ovládání.Vnitřní část zabezpečovacího zařízení bylaumístěna ve stávajících budovách, pro tentoúčel upravených, kromě žst. Vranov u Stříbra,kde byla postavena nová technologická budova.Součástí zabezpečovacího zařízení bylotaké zřízení klimatizace stavědlových ústředen.Dopravní kanceláře byly ponechány ve stávajícíchprostorách.Nová návěstidla jsou světelná a nové třífázovéelektromotorické přestavníky se snímačipolohy jazyků jsou rozřezné i nerozřezné podletypu výhybek. Kolejové obvody na staničníchkolejích jsou typu KOA1 o frekvenci 275 Hz.Kódování je prováděno po celé délce hlavnícha předjízdných kolejí. Napájení zabezpečovacíhozařízení je zajištěno z UNZ se základnímnapáječem z trakčního vedení 25 kV/50 Hz.zajišťována pomocí kolejových obvodů, případněpomocí počítačů náprav. Na traťovýchkolejích jsou zřízeny kolejové obvody typuKOA1 o frekvenci 75 Hz.REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 20099


AKTUÁLNĚDůležitá přechodová staniceČeská Kubice je v novémfunkčním i estetickém pojetíVe čtvrtek 18. června 2009 byla slavnostně ukončena stavba „Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice“. Namalém nádraží u hraničního přechodu Česká Kubice se sešli zástupci investora, zhotovitele, ministerstva dopravya místní samosprávy, aby společně uvedli do provozu zrekonstruovaný traťový úsek s novým moderním staničníma traťovým zabezpečovacím zařízením, které dodala naše společnost.Investorem stavby byla Správa železniční dopravnícesty, státní organizace (SŽDC). Ing. MiroslavKonečný, náměstek generálního řediteleSŽDC pro modernizaci dráhy, uvedl: „Železničnístanice Česká Kubice je z pohledu železničníinfrastruktury důležitou přechodovou stanicído Spolkové republiky Německo a z této skutečnostivycházela rovněž celá příprava stavby.Realizovaná změna konfigurace kolejiště zcelaodpovídá současným požadavkům na dopravua zároveň přinesla možnost vytvořit ve stanicinová moderní nástupiště.“ Projektovoudokumentaci stavby zpracovalaspolečnost H-PRO spol. s r.o., zhotovitelemse na základě výběrovéhořízení stalo sdružení pod názvemČeská Kubice, sestávající z akciovéspolečnosti EDIKT, jako vedoucísdružení, ze společnosti AŽD Prahas.r.o. a EUROVIA CS, a.s. Finančníprostředky pro tento projekt poskytlStátní fond dopravní infrastruktury se spolufinancovánímz fondů EU v rámci Operačníhoprogramu Doprava. Celkové investiční nákladyna stavbu představují částku cca 206 milionůkorun.Spojení funkčních a estetickýchparametrůV rámci stavby, která začala v květnu 2008, bylrekonstruován železniční svršek a spodek prozajištění normového technického stavu a bylyprovedeny další práce pro zlepšení technickýchparametrů železniční stanice. Stěžejnízáležitostí pro zlepšení komfortu cestujícíchbylo vybudování zcela nových nástupišť, kterásplňují předepsané parametry pro pohodlnénastupování, vystupování a dobrou orientaci(navigační pruhy). Vybudoványbyly také zcela novépřístupové trasy a osvětleníusnadňující pohybhandicapovaným lidem.Provoz na traťovém úsekuDomažlice–Česká Kubice–Furth im Wald řídí elektronickéstavědlo typu ESA 33s jednotným obslužnýmpracovištěm v dopravní kanceláři. Propojenímzařízení a dálkového ovládání byla vyřešena takénávaznost na traťové zabezpečovací zařízeníve směru na Domažlice a Furth im Wald.Důležitá zařízení a vybavení prošlamodernizacíV rámci rekonstrukce staničního zabezpečovacíhozařízení bylo nově instalováno 11 výhybek, z tohodeset je typu J49 II. generace na betonovýchpražcích a v hlavní koleji jsou 4 výhybky se žlabovýmpražcem. Všechny výhybky byly opatřenyelektromotorickým přestavníkem. Dalšími prvkymodernizace bylo doplnění informačního systémuvčetně rozhlasu, kamerového systému prosledování pohybu v kolejišti. Byly položeny stovkymetrů nových optických a metalických kabelů,také všechna železniční návěstidla jsou nová.Provedena byla rovněž úprava všech 4 staničníchkolejí včetně výhybkových částí, jež byly svařenydo bezstykové koleje. Provedené úpravy umožňujímaximální povolenou rychlost 70 km/h nahlavní koleji, na ostatních kolejích je to 50 km/h.Volnost traťového úseku zajišťují počítače nápravtypu PZN-1.Technologické zařízení se stavědlovouústřednou, záložní akumulátorové baterie a zařízenínového informačního systému jsou umístěnyv nově vybudovaném objektu. V rámci realizacesilnoproudých rozvodů a zařízení byla postavenanapájecí trafostanice.Redakce10 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


AKTIVITYNové dopravní hřiště v RadotíněV pondělí 27. dubna 2009 bylo za účasti radníhohlavního města Prahy pro dopravu RadovanaŠteinera a starosty Prahy 16 Karla Hanzlíkaslavnostně otevřeno nové dětské dopravníhřiště, které vzniklo v areálu ZŠ Loučanskáv Radotíně. Výstavbu realizovala společnostEkologické a inženýrské stavbya AŽD Praha dodala veškerétechnologické vybavení.Na 840 m 2 , které tvoří plochunového dětského hřiště, senachází velký kruhový objezd,světelná čtyřramenná křižovatkaa připravena je také instalaceželezničního přejezdu. Nechybísamozřejmě svislá dopravníznačení, přechody pro chodceči parkoviště. Simulaci provozuzajišťuje mikroprocesorovýřadič MD-1, který AŽD vyvinulaspeciálně pro dětská dopravníhřiště. Pro praktický trénink jej však mohouefektivně využít i autoškoly nebo automotokluby.Jedná se o inteligentní jednotku umožňujícíz jednoho místa simulovat řízení provozu nakřižovatkách včetně odezvy na výzvu chodeckýmtlačítkem.Co největší přiblížení reálnémuprovozu, avšak bezpečnějšíAktuálním trendem je, aby provoz na dětskýchdopravních hřištích co nejvíce připomínalpodmínky na skutečných komunikacích, aby siděti mohly základní pravidla silničního provozuprocvičit praktickou a zároveňbezpečnou formou. „Námiinstalovaná moderní dětskádopravní hřiště odpovídajíkoncepci metodiky dopravnívýchovy vydané sdruženímBESIP,“ říká Ing. VladimírKetner, obchodní ředitel prosilniční telematiku z AŽD,a dodává: „Technologická zařízenípoužitá na hřištích jsoumnohdy v podstatě zmenšeninouzařízení umísťovanýchna silnicích.“Děti si tak mohou vyzkoušetnapříklad projíždění křižovatkami,zastavení a vyjíždění od okraje vozovky,objíždění překážky nebo předjíždění ostatníchúčastníků silničního provozu. Na některých hřištíchsi mohou nacvičit také chování řidiče předželezničním přejezdem a při jeho přejíždění.RedakceAŽD připravujevydání novéhoslovníkuPo prvotním úspěchu unikátníhoslovníku zabezpečovací techniky, kterýnaše společnost vydala v roce 2005,připravujeme v současné době nové vydání.Odbor zahraničního marketingu a obchoduzaktualizoval a rozšířil původních 5000 heselo další odborné výrazy a kromě anglickéhojazyka také o nové jazykové mutace – ruštinua srbštinu. Vydání nového slovníku se plánujena konec července. Slovník vyjde v knižní podoběv nákladu 500 ks a ve stejném množstvíbude k dispozici také v elektronické verzi.-red- Nová modro-žlutá „Bardotka“AŽD se, podobně jako např. ČEZ neboPoštovní spořitelna, zařadila mezi majitelereklamy na kolejích.Modro-žlutá „Bardotka“ je první motorovou lokomotivouČeských drah, která je celá pokrytareklamním nátěrem. Zatím byla k tomuto účelupoužívána pouze elektrická hnací vozidla.Grafickou úpravu lokomotivy navrhla a zrealizovalaspolečnost Railreklam počátkem červnaa poprvé byla veřejnosti představena v pondělí8. června před sídlem AŽD. Lokomotivu ve firemníchbarvách a s logem AŽD mohou cestujícívídat na pravidelných rychlíkových spojíchna trase Praha–Zdice–Písek–České Budějovice.-red-REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 200911


ZAHRANIČÍÚčast AŽD na veletrhuželezničních dodavatelů v USAVe dnech 18.−20. 5. 2009 se v konferenčním centru městaNashville (stát Tennessee) konal veletrh Severoamerickéasociace železničních dodavatelů (Railway Systems Suppliers,Inc. − RSSI). Současně proběhla minikonference několikasekcí asociace AREMA (American Railway Engineering andMaintenance-of-Way Association). Firma AŽD byla pozvának účasti na základě jednání, která proběhla v průběhu loňskéhoveletrhu InnoTrans v Berlíně.Asociace železničních dodavatelů byla založenav roce 1966 jako Railway Signal andCommunication Suppliers Association, Inc.Dnes pod názvem Railway Systems Suppliers,Inc. sdružuje 225 společností dodávajících širokéspektrum produktů pokrývajících potřebyamerických a kanadských železnic.Asociace AREMA byla založena v roce 1997spojením 3 menších technických asociací (AmericanRailway Bridge and Building Association,the American Railway Engineering Associationa the Roadmaster‘s and Maintenance of WayAssociation) s komunikační a zabezpečovacíasociací American Railroads. Výsledkem je dnesorganizace, která má obrovský vliv na celýplánovaný program modernizace železniční dopravySeverní Ameriky. Členské firmy asociaceAREMA se významně podílejí na údržbě celé železničníinfrastruktury včetně mostů a nádraží.Účast této organizace v Nashvillu byla jen maloupředehrou k výroční konferenci v Chicagu,která proběhne ve dnech 20.–23. 9. 2009.Specifika a odlišnosti americkéželezniční sítěAmerická železniční infrastruktura se významněliší od evropské. Celková délka železničnísítě je nyní cca 228 000 km první třídy, kterámimo hlavních tratí zahrnuje také mnoho lokálníchtratí a vleček. Většinu tratí dnes vlastnísedm společností, konglomerátů, mezi kterýmije největší Union Pacific. Tato společnostvznikla fúzí společností Burlington Northerna Santa Fe, které během desetiletí absorbovalymnoho menších společností, např. GreatNorthern Railway, Northern Pacific Railway,Chicago, Burlington and Quincy Railroad neboSpokane, Portland a Seattle Railways. Z finančníhohlediska jsou tyto „skupiny“ železničníchspolečností řízeny centrálně, ale z provozníhohlediska existují značné rozdíly v použité technologii,typech organizační a provozní strukturyjednotlivých historicky spjatých železničníchsítí. Oproti různorodosti národních železnic,tak jak ji známe v zemích EU, však platí naúzemí celé Severní Ameriky jednotné technickénormy vytvářené komisemi odborných asociacípod dohledem Federal Railroad Administration(FRA).Naše dálkové ovládání vzbudilo zájemLetošního veletrhu se zúčastnilo přes 140 dodavatelů,u jejichž stánků se střídaly skupinyodborných zástupců privátních železničníchspolečností, předměstské dopravy (Light Rail)a státních organizací včetně několika železničníchasociací. AŽD zastupoval Ing. Petr Liška,12REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


ZAHRANIČÍkterý také vystoupil na konferenci s příspěvkempředstavujícím schopnosti společnostia její úspěchy na mezinárodních trzích včetnětechnické prezentace zařízení dálkového ovládáníželezniční dopravy, které si získalo velkoupozornost odborníků, jistě také z důvodu plánovanéracionalizace dopravní infrastrukturyv mnoha státech USA za podpory nové federálnívlády a administrativy.Konferenční program byl rozdělen do několikasekcí dle tematického zaměření, jako např.rozvoj osobní dopravy, údržba železniční cestya rádiové komunikace. Teoretické příspěvky sedotýkaly především plánovaných změn legislativyi financování plánované výstavby novýchtratí pro vyšší rychlosti a potenciální role mezinárodníchorganizací v přestavbě a modernizacichátrající infrastruktury. Z hlediska rychlostibudoucích rychlovlaků zvolila americkáadministrativa umírněný přístup, kde „rychle“bude znamenat v nejnižší kategorii 145–177km/h na koridorech délky 160–800 km, zatímcov nejvyšší kategorii bude pro nově budovanésamostatné tratě na vzdálenosti 320–965 kmvyhrazena rychlost 240 km/h. Většina tratí jedoposud optimalizována pro nákladní dopravu,která v Severní Americe tvoří přes 80 %.AŽD má příležitost vstoupitna americký trhNa veletrhu se šířila velmi optimistická náladamezi dopravci a potažmo i dodavateli, a to z důvodurozšíření krizových investic federální vlády.Původně zamýšlených 8 miliard USD pro železnicebylo navýšeno na 13 miliard s tím, že po uvolnění8 miliard v roce 2010 bude v následujících5 letech uvolňována 1 miliarda každý následujícírok. To je velmi dobrá zpráva i pro evropské výrobce,protože pro mnoho kategorií železničníchzařízení v USA neexistuje dostatek společností sezkušenostmi a zázemím výrobců v EU.V neformálních diskusích během veletrhunaznačili zástupci jednotlivých soukromýchželeznic, že pro specializované a vysoce fundovanéfirmy jakou je AŽD, se otevírá významnápříležitost vstoupit na americký trh v oblastizabezpečovacích zařízení, jednotlivých komponentůa systémů dálkového řízení dopravy.A tato perspektiva je dlouhodobá. S výhledemna příští desetiletí do roku 2035 plánuje americkávláda, mimo současných krizových investic,dlouhodobou podporu nutné modernizace celéželezniční sítě s dalšími finančními prostředky vevýši 135 miliard dolarů.Ing. Petr Liška, ZMOBusiness Breakfastv Lichtenštejnském paláciU příležitosti návštěvy litevského prezidenta Valdase Adamkuse v České republice a vzhledemk našim významným aktivitám v Litvě byla naše společnost pozvána na obchodní snídani organizovanouprezidentem České republiky Václavem Klausem, která se konala 10. dubna v Lichtenštejnskémpaláci v Praze na Kampě. Nejvýznamnější čeští dodavatelé tak měli příležitost pobavitse nejen přímo s litevským a českým prezidentem, ale také s nejvyššími představiteli litevskéhoministerstva pro ekonomiku.-red-BRUSELSKÉOKÉNKOV prvním červnovém týdnu probíhal náročnýproces vyhodnocování infrastrukturních projektůpro financování z rozpočtu TEN-T pro rok2009. Odborná veřejnost nyní očekává výsledkya na ně navázané rozdělení finančních prostředků.Česká republika do této výzvy přihlásila ProjektETCS pro úsek Děčín-státní hranice–Kolín.Na základě případů s nestoprocentní kompatibilitouproduktů ETCS od různých výrobců,které se vyskytly ve Španělsku, přišla UNIFEs iniciativou na testování interoperability(UNIFE ERTMS Remote Testing Demonstration).V jejím rámci se dne 4. 6. uskutečnilo testovánípropojením reálných zařízení v různých laboratořích.V Berlíně byly zapojeny laboratořeThales a Siemens a v belgickém Charleroi laboratořAlstomu. Akce byla uspořádána primárněpro UIC ERTMS Platform (cca 20 železničníchspráv) a pro Evropskou komisi DG TREN, Evropskouželezniční agenturu (ERA) a zájemcez řad průmyslu. Tyto testy mají do budoucnaomezit finanční a časovou náročnost testovánív reálném provozu tím, že výrobce si budemoci otestovat podle připravených scénářůa konfigurací založených na publikovanýchUNISIG Interoperability Test Guidelines (Subset110) a Interoperability Test Environment Definition(Subset 111-1) v různých konfiguracíchzařízení od různých výrobců.AŽD podporuje cyklus výstav českého uměnív Evropské komisi − v rámci českého předsednictvíprobíhal cyklus „Českýma očima“, jehožposláním bylo představení nejlepších českýchhodnot včetně umění, vědy i tradic. Součástítohoto cyklu byla i řada výstav výtvarnéhoumění, např. Borise Jirků, Petra Vogela a PetraLarvy, které zaštítilevropskýkomisař VladimírŠpidla a jejichžhlavnímpartnerem sestala AŽD. Naadresu našehopartnerství sevyjádřila jednatelka AŽD Ing. Alice Dicková:„Společnost AŽD dlouhodobě podporuješirokou škálu umění a umělců. Bereme to jakoprotiváhu k našim čistě technickým výrobkům,které mají pouze digitální duši. A protožečeské umění má být podporováno českouspolečností, přijala AŽD podporu s radostí.“Dále se v sídle Evropské komise v rámci tohotocyklu uskutečnily výstavy Jana Bárty, MargarityTitlové Ylovski a dalších.Ing. Vladimír Kampíkředitel zastoupení AŽD při EUREPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 200913


LIDÉDůležité je vnímat svou práci jako součástcelku a nést za ni plnou odpovědnostříká v našem rozhovoru Ing. Zdeněk Bébar, ředitel Montážního závodu Olomouc.Od října loňského roku působíte ve funkciředitele olomouckého závodu. S jakou představoujste do vedení přicházel, na co jste sezaměřil a co chcete změnit?Do funkce ředitele Montážního závodu Olomouc(MZO) jsem nastoupil 1. října 2008 poté,co jsem přijal nabídku pana generálního ředitele.Olomoucký závod není inženýringovousložkou, což plně vyhovuje mým představám.Nastoupil jsem do plně funkční OJ AŽD Prahas.r.o. Kromě plnění úkolů na stavbách je v mékompetenci také personální práce, a to konkrétnězajištění náhrady zkušených a odbornězdatných zaměstnanců, kteří by si již zasloužiliza roky odvedené práce nastoupit na zaslouženýodpočinek a svůj čas využít dle svých představa ne podle mých požadavků. Tento směrjsem již začal realizovat. Přiznávám zároveň, žeje velmi obtížné najít za ně náhradu. Nicméněk postupnému „omlazení“ musí dojít a doufám,že se mi spolu s personalisty tuto oblastpodaří během pěti let změnit k lepšímu. Jsemoptimista a mladým věřím. Potřebují příležitosta správné vedení, aby se stali platnými členykolektivu MZO. Technicky a odborně připravenélidi pro naši činnost pracovní trh ani školstvív této republice nenabízí.Jaké manažerské kompetence a v jakémpořadí důležitosti by měl mít člověk v ředitelskémpostavení?Funkce vedoucího pracovníka na všech úrovníchi ředitele vyžaduje především jistou dávkuodborných znalostí a především komunikativnost,včas zaujmout stanovisko a rozhodnout.Problémy se musí řešit někdy operativněs jistým nadhledem a se znalostí věci. Funkceředitele vyžaduje jakousi přirozenou autoritu,ale podotýkám, že se na ní musí stále pracovat.Tomu jsem se naučil v mé dosavadní profesníkariéře ať už jako projektant SZT, provozníinženýr, technický či provozní náměstek až popřednostu odborné správy u ČSD, ČD, a.s., a SŽDC,s.o. Jisté dovednosti a znalosti jsem získal i připřednáškové činnosti pro různé soukroméspolečnosti.14 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


LIDÉPost ředitele montážního závodu dle méhonázoru vyžaduje tzv. tah na branku. Získatzakázku, uchopit ji a přímou cestou či s jednounebo více kličkami se propracovat k cíli.Sportovní terminologii jsem použil záměrně,vždyť kolektiv zaměstnanců je potřeba správněřídit, aby došel ke stanovenému cíli. V našemzávodě máme dobrý základní kádr, který jetřeba doplnit o nové talenty a vést je. Potřebnéje odvést kvalitní mravenčí práci pro svůj dobrýpocit, ale i pro celek. Život mě naučil, že jepotřeba stále nahlížet „pod pokličku“, tím mámna mysli to, že lidé nechtějí nést odpovědnostza svou práci, natož pak za celek. Stále kolemsebe vidím jistou dávku alibismu, rozmělňováníodpovědnosti atd. Stále je třeba lidi popostrkovat.A to je mravenčí práce, která není vidět,ale je nutná.Došlo s vaším nástupem i na organizačnízměny v rámci závodu?Po svém nástupu do funkce jsem neprovedlžádné organizační změny. Domnívám se, že byto bez důkladného poznání a analýzy choduzávodu a při počtu a objemech staveb, kterérealizujeme, nebylo vhodné. Zatím docházík personálním obměnám ve stávajících funkcícha stávající struktuře.Na jakých projektech či stavbách MZOaktuálně pracuje?Realizujeme několik staveb na území ČR a takév zahraničí. V letošním roce postupně dokončímecelou řadu dlouhodobých projektů, jakonapř. optimalizaci tratě Benešov–Strančice, elektrizacitratí Šatov–Znojmo, Zábřeh−Šumperk,1. etapu výstavby odstavného nádraží v Brně čirekonstrukci železničního uzlu Břeclav. Všechnytyto stavby spojuje společná nová technika,tedy elektronická staniční (SZZ), traťová (TZZ)a přejezdová (PZZ) zabezpečovací zařízenídoplněná o dálkové ovládání. Dále zmíním projektInteroperabilita v úseku Břeclav–Brno, kdese v těchto dnech realizují nezbytné úpravypro umožnění zajíždění mezinárodních vlakůna území ČR. Další důležitou stavbou, kterápřechází do dalších let, je optimalizace tratěMosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší, kde doprovozu uvádíme staniční, traťová a přejezdovázařízení. Na tuto stavbu bude navazovat projektoptimalizace tratě Bystřice nad Olší–ČeskýTěšín a pokračovat budeme modernizací tratěVotice–Benešov u Prahy. K těmto stěžejnímprojektům realizujeme i některé menší, tzv. doprovodnéstavby. Takovou je např. zabezpečenítramvajové tratě Vřesinská–Zátiší v Ostravě,kterou se nám podařilo vyprojektovat, vyvinout,projednat, postavit a uvést do provozu zarekordních 8 měsíců. Dále sem patří aktivacestaničního a přejezdového zabezpečovacíhozařízení v žst. Kroměříž a mnohé další.Co se týká našich zahraničních aktivit, ty jsoupro nás zajímavé především tím, že provádímetzv. šéfmontáž, tedy dodávku i montáž technologie,a ostatní práce smluvně zajišťují místnífirmy. Mezi naše stěžejní zahraniční destinacepatří Slovensko a Bělorusko, kde působíme jižněkolik let. Nově budeme realizovat PZZ v Řecku,dále SZZ v Íránu a SZZ a TZZ v Turecku.Připravujeme se i na vstup do Litvy.ING. ZDENĚK BÉBARNarodil se 27. ledna 1956 ve Vyškově, ježenatý a má dceru. Po studiu na gymnáziuabsolvoval Vysokou školu dopravní v Žilině,obor zabezpečovací a oznamovacítechniky, postupně si manažerské vzdělánídoplnil dvouletým studiem na Škole manažerskéhorozvoje. Za 28 let praxe prošelu Českých drah pozicemi projektant, inženýrželezniční dopravy, technický a provoznínáměstek. Od roku 2004 zastával funkcivedoucího provozního oddělení a od zářítéhož roku přešel na pozici přednosty SSZTv SDC Zlín. V současné době působí na poziciředitele Montážního závodu Olomouc.více na zahraničí a dostatečně na to připravitzaměstnance. Při realizaci zahraničních zakázekzískávat a potvrzovat jméno kvalitní firmy a tímsi otevírat další pracovní příležitosti. A to se AŽDjako celku dosud daří.Všechny uvedené stavby bychom samozřejměnemohli realizovat, aniž by je někdo připravil,vysoutěžil, vyprojektoval, vyvinul patřičnétechnologie a software, vyrobil a samozřejměmateriálově zajistil. Všem složkám AŽD protoza tuto spolupráci děkuji.Jaký odhadujete budoucí vývoj v oblastituzemských a zahraničních zakázek?Práce v tuzemsku ubývá a ubývat bude, pokudstát a vlastníci nepřistoupí k zamýšlenýmzáměrům, např. k budování vysokorychlostnítratě apod. Důležité proto je orientovat seZ vašeho předchozího působiště, SŽDC,jste odešel z pozice přednosty do funkceředitele závodu. V čem je to pro vás změna?V SŽDC jsem působil ve funkci přednosty odbornésprávy sdělovací a zabezpečovací techniky.U ČSD, ČD a SŽDC jsem během své profesníkariéry řídil kolektivy od 250 po posledních 86zaměstnanců. Tyto proměny měla na svědomípermanentně probíhající restrukturalizace ČSDa snižování stavu zaměstnanců. U SŽDC jsemměl v posledním roce v řízeném kolektivu jenzaměstnance se středoškolským a vyšším vzděláním.V MZO je spektrum lidí přece jenom širší,což vyžaduje individuální přístup ke každému.Další změnou je, že v dřívějším působišti jsempracoval s náklady v desítkách milionů a v MZOse pohybuji o několik řádů výše − jak by řekl nášREPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 200915


LIDÉbývalý premiér a současný prezident − skorov makroekonomice. Co se týká skladby pracovníhodne, tak to, co jsem dříve procestoval vevlacích, dnes trávím v práci.Změnu vidím především v tom, že jsem přešelod organizace, která zabezpečovací techniku provozovalaa udržovala, ke společnosti, která tutotechniku vyvíjí, vyrábí, montuje a dodává.Dále v tom, že dříve jsem operoval v prostoruvymezeném vždy hranicemi organizačníjednotky, dnes působíme na celém území ČRi v zahraničí. A v neposlední řadě je změnav tom, že musím často jednat se spoustou lidíz různých organizací, společností, se zhotoviteliatd., což je na jedné straně přínosné a nastraně druhé jsou jednání s některými lidmi poměrněobtížná. To pro mě ale není nic nového.Mám za sebou bohaté zkušenosti, které jsemčerpal během 28 let práce pro železnici na Moravěv různých funkcích a organizacích. Lidé,kteří se pohybovali kolem železnice, jí zůstalivěrní. A i když je po sametové revoluci zaválvítr třeba jinam, nejsme si v mnoha případechcizí. Se spoustou lidí se znám osobně a to jedevíza k nezaplacení.A jaký je váš mimopracovní život? Čemuse nejraději věnujete ve svém volném čase?Patřím k lidem, kteří chvíli neposedí. Tedyi volný čas trávím především aktivně a velmirůznorodě. Nazval bych se „Ferdou mravencem– práce všeho druhu“. Za svůj dosavadní životjsem zvládl opravovat motory, zedničit, vyrábětnábytek, provádět pokladačské a obkladačsképráce, elektroinstalace atd. Aktivně jsemsportoval − 25 let jsem hrál závodně basketbal.Mimochodem, to je dobrý vklad pro kolektivnípráci. Dnes sportuji spíše individuálně: běhám,lyžuji, jezdím na kole, na koni, autem, věnuji sehorské a poznávací turistice, a to většinou s rodinou.Vyrážíme vždycky dohromady − já, manželka,dcera a psi. No a k tomu se ještě přidádalší havěť, jako kočky, ryby a vůbec všechno,co nám donesou sousedé domů. Abyste rozuměli,dcera je veterinářka, takže u nás spoustazvířátek přebývá, než se nám podaří sehnat jimnové majitele. V poslední době jsem se začalopět zdokonalovat v angličtině a ruštinu sisnad vybavím, až vycestuji do Běloruska. Zkrátkanedokážu moc odpočívat. Relaxuji změnoučinností od práce hlavou k práci rukama, přitom poslouchám hudbu a tak stále dokola.Děkujeme za rozhovor.Ľubica Jáglováodbor propagaceBlahopřání jubilantůmVedení společnosti a odborové organizace OSŽ děkují všemspolupracovníkům, jejichž životní a pracovní jubilea připadla na2. čtvrtletí roku 2009, za vykonanou práci a přejí jim hodně štěstí,osobní spokojenosti, rodinné pohody a především pevné zdraví.ŽIVOTNÍ VÝROČÍ70 LETZÁVOD TECHNIKAIng. Jiří Šonka65 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Jaroslav Špelina, Ing. MiroslavRešl, Mgr. Vlastimil KolískoDTI PRAHAVladimír Trejtnar60 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIDana Lipovčanová, Ing. Josef StrakaZÁVOD TECHNIKAJitka PolanskáDTI PRAHAIng. Jiří ŠandaMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNPavel Toman, Michal KmínekMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJaroslav VyhnálekVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJiří Brázda, Zdeněk Kopečný,Stanislav Novotný, StanislavaPolednováZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCMilan Madar, Anna Antošová55 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Ladislav SeidlMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNVladimír ŠitychMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCAnna Zagrapanová, Pavel ŠípVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHABožena Huttová, Josef SazimaVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOIng. Ján Alberty, Zdeněk FrancálekZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCPěva Hradilová, Hana Malušová50 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Zdeněk Chrdle, Jan Lebeda,Ing. Milan NěmečekMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNPetr BrinzaMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiroslav Ženčák, Aleš KřivánekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNODrahomíra CviklováZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCBoris BařinkaDO STAROBNÍHODŮCHODU ODEŠLI,RESP. ODEJDOUZÁVOD TECHNIKAIng. Stanislav SrbDTI PRAHAJiří PospíšilVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJan Filar, Jiří KouřilMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNMilan Novotný, Ludmila PočárovskáMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCIng. Mojmír Souček, Jan Srna,Anton Kučera, Ladislav Habáň,Bohumil BrychtaVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAJiří Vácha, Zdeněk ZnojemskýZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCBernard ŠafaříkPRACOVNÍ VÝROČÍ45 LETZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCJUDr. Alena SazovskáUznání a zvláštní poděkování patříIng. Michalu Bolkovi ze ZMO, kterýzískal zlatou Janského plaketu za45 bezplatných odběrů krve.40 LET A VÍCEDTI PRAHAJiří PospíšilVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOPetr Krejčíř30 LETZÁVOD TECHNIKAIng. Alice DickováVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOKarel ŠimáčekVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCMilan MrtvýZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCJarmila Lakvová25 LETMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJan KohoutekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOMiroslav Žiška20 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIPatricia Lukešová, Ing. Emil ŠmatláňDSE BRNOPetr FabšičMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNAndrej BialkoMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCVladimír Chytil, FerdinandPáleníček, Ferdinand MirjakVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCGabriel BudinskýK poděkování a přání pevnéhozdraví a životní pohody sepřipojuje i redakční rada.16 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009


SKUPINA AŽDAŽD Košice − dynamická společnosts mnoha úspěšně realizovanými projektyAkciová společnost AŽD Košice byla založena v říjnu roku 1999 ještě bez vlastnického podílu AŽD Praha. V tomtoobdobí probíhala soutěž na dodávky technologií pro výstavbu koridorových tratí na síti Železnic Slovenskérepubliky (ŽSR). AŽD Praha získávala postupně vyšší majetkový podíl a v současné době vlastníme již 100 % akciíspolečnosti AŽD Košice.AŽD Košice byla původně založena jako společnosts hlavním zaměřením na výrobní činnostse sídlem v Trebišově. Teprve po vstupu AŽDPraha v roce 2000 (podíl 49 % akcií) se těžištěpřesunulo na montážní činnost a byla otevřenapobočka v Bratislavě. V roce 2001 byla zahájenavýstavba V. koridoru v úseku Bratislava–SvätýJur–Nové Mesto nad Váhom a na IV. koridoruzačaly práce na budování elektronického stavědlaESA 11 v žst. Kúty včetně stavebních úprav.Výsledkem jednání mezi AŽD Praha, firmouSiemens a Železnicemi Slovenské republikybyla dohoda, že venkovní prvky i pro V. koridorbudou z produkce AŽD Praha. Pracovníci AŽDKošice zpočátku pracovali pro Montážní závodOlomouc na českém II. železničním koridoruna úseku Břeclav–Hodonín a Přerov–Hranicena Moravě. Zde se seznámili s novými technologiemi,absolvovali potřebná školení a samipak realizovali na Slovensku stavby, které jsouuvedeny v tabulce.Začátkem dubna roku 2009 došlo k dohoděmezi akcionáři, na jejímž základě se AŽDPraha stala 100% vlastníkem AŽD Košice.To bylo potvrzeno valnou hromadou dne14. května. Současně došlo ke změnám vevedení společnosti:Představenstvo:Ing. Miroslav Kozák – předsedaIng. Štefan Glovičko – místopředsedaIng. Zbyněk Beránek – členDozorčí rada:Ing. Jiří Macoun – předsedaMiroslav Macháček – členIng. Miroslav Rešl – členV současné době pracuje AŽD Košicena stavbě VI. koridoru „Modernizace tratěŽilina–Krásno nad Kysucou“. Dále počítámes podílem prací na modernizaci seřaďovací staniceŽilina-Teplička, kde je AŽD Praha členemvítězného sdružení. Určitý objem prací budei na stavbě „Modernizace tratě Nové Mesto nadVáhom–Zlatovce“, která je ve fázi výběrovéhořízení. Tento stav otevírá prostor pro další dynamickýrozvoj AŽD Košice a měl by vést i pracovníkyAŽD Praha k větší vstřícnosti a těsnějšíspolupráci s AŽD Košice.Ing. Miroslav Rešlporadce generálního řediteleStavbaTermínrealizaceCenav mil. SkInstalace zabezpečovacího zařízení ESA 11 v žst. Kúty 9/2001–12/2002 267,4Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v traťovém úseku Trnava−Kúty 8/2002–11/2004 222,1Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v traťovém úsekuPodunajské Biskupice−Komárno1/2002−12/2007 267,1Výstavba 15 ks přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na síti ŽSR 8/2001−6/2008 82,3Výstavba 19 ks PZZ na síti ŽSR 1/2006−12/2008 120,0Instalace zabezpečovacího zařízení ESA 11 a výstavba 7 ks PZZ v žst.Banská Bystrica8/2005−11/2006 104,9Instalace zabezpečovacího zařízení ESA 11 v žst. Prešov 6/2006−11/2007 143,0Modernizace tratě Piešťany–Nové Mesto nad Váhom 5/2006−12/2008 150,0REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 200917


PRODUKTYElektronický městskýprůvodce (nejen) prozahraniční návštěvníkyPrahyV letních měsících každoročně navštíví Českou republiku a zejménapak Prahu velké množství zahraničních turistů. A právě pro ně jsmev úseku silniční telematiky vyvinuli zcela ojedinělý a v současnédobě bezkonkurenční produkt. O co jde? Jedná se o elektronickéhoměstského průvodce s názvem With Frank, kterého si každý zájemcemůže od 1. července 2009 stáhnout do svého mobilního telefonuz internetové stránky www.withfrank.com. Mobilní průvodce jek dispozici v anglickém jazyce s tím, že do budoucna předpokládámerozšíření o další jazykové mutace. With Frank v sobě kombinujeinformační funkce s navigačními a je určen všem zahraničním pěšími mobilním návštěvníkům Prahy.Až 80 % zahraničních návštěvníků Prahy, turistůi byznysmenů, nevyužívá služeb cestovníchkanceláří a přesto má zájem si město co nejvíceprojít a prohlédnout si významné památky,navštívit koncert, výhodně nakoupit nebo sezkrátka jen rychle dostat do místa určení. Tovše a ještě mnohem víc jim umožní mobilníměstský průvodce With Frank, určený prodnes nejvíce rozšířené mobilní telefony NokiaCo lze prostřednictvímmobilního průvodce vyhledat?With Frank je připravenna mapě zobrazit vybranépamátky, ubytovací zařízení,nákupní centra, restaurace,úřady, bankomaty a jiné.s operačním systémem Symbian. Uživatel simůže vyhledat svou aktuální pozici díky podporovanéaplikaci GPS a nechat se navigovatdo cílového místa – ulice nebo bodu zájmu –podle typu či podle názvu. Mapové podkladyjsou v bitmapovém formátu, obdobně jako jetomu u papírových map, který zaručuje jejichpřehlednost. Výhodou oproti běžné navigaci,umístěné např. ve vozidle, je možnost vyhledánínejlepšího možného spojení prostřednictvímMHD nebo poskytnutí podkladů prozavolání taxi, což usnadní orientaci a ušetříčas.Výběrové menu aplikaceZákladní menu aplikaceVytvářejte svoje trasy a podělte seo ně s ostatnímiRozsáhlá databáze průvodce obsahuje přes 600popsaných památek Prahy s historickými údajia zajímavostmi a 9 přednastavených prohlídkovýchtras městem, které mohou trvat 45 minutaž 3 hodiny. Doporučené trasy vedou napříkladMalou Stranou, Starým Městem, Židovskýmměstem, Pražským hradem apod. Pro zajištěníco největší přehlednosti je každý významnýbod doprovázen fotografií s detailním popisema navíc s profesionálním audio výkladem.Mobilní průvodce With Frank rovněž umožňujevytvářet a do aplikace zaznamenávat vlastní trasy,ale také přiřazování fotografií k nim. Návštěvunašeho hlavního města si tak každý může kdykoliZobrazení mapys vyznačenými body zájmupřipomenout a navíc se o ni podělit s ostatnímilidmi tím, že své trasy umístí na internet.With Frank je uživatelsky velmi přívětivý. Každýjistě ocení možnost jednoduchého staženíaplikace do mobilního telefonu. Vyzkoušejte siWith Franka i vy! Stačí pouze do vyhledávačezadat www.withfrank.com.Ing. Ivana Černá, STMPrůvodce Prahou neníkonečnou nabídkou tétoaplikace. V blízké budoucnostiplánujeme rozšíření o dalšíčeská města.18 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


ZÁBAVAKŘÍŽOVKAČas že jsou peníze? Zkuste si… a vyzvednout si je po padesáti letech.Dokončení citátu českého básníka, prozaika a dramatika Jiřího Žáčka (*1945) naleznete v tajence.AUTOR JIŘÍZVOLÁNEKUZENKANEVYŘÍZENÝSPISAKADEMIEVĚDPRYČZ MÍSTNOSTISÍDLO VEFRANCIIHISTORICKÉSLOVENSKÉÚZEMÍATOMOVÁELEKTRÁRNA(HOVOROVĚINICIÁLYSPISOVATELEDEFOAADAMOVADRUŽKAVEŘEJNĚČINNÝ ČLOVĚKORANICEVÁZANKAŽELEZNIČNÍVÝTOPNAVOJENSKYNENAŘIZOVATMOŽNÁ(ZASTARALE)KAMARÁDITÁBOROVÝCHOHŇŮMENŠÍ DAVLIDÍZAČÁTEKTAJENKYSOUČETSPRÁVAŽELEZNICNEDOSTATEKJÍDLANEKOVOVÝPRVEKNORSKÁMETROPOLEITALSKÝ LYŽAŘ(ALBERTO)ŽVÝKACÍBONBONYVNÉSTIKAPÁNÍMSKOTSKÁSUKNĚBARVÁŘSKÁSUROVINAJEDNOTKATLAKUCECÍLIE(DOMÁCKY)ŠVÝCARSKÝKANTONDVŮR(SLOVENSKYZÁVĚRTAJENKYPOBÍDKAK BĚHUROSTLINNÝGLYKOSIDZNAČKA INDIAISLÁMSKÝ BŮHZNAČKAMILIAMPÉRUADAM(DOMÁCKY)VÝCHOD(NĚMECKY)NÁRODNÍDIVADLOSLOVENSKÁČÍSLOVKACHYCENÁNADPOZEMSKÁBYTOSTDOPRAVNÍPROSTŘEDEK(OBECNĚ)OTVORMETAMORFOVANÁHORNINASPÍLATSPZ HODONÍNASTŘEDOVĚKÝNÁJEZDNÍKŘÍMSKY 505BÝVALÁ SPZPRAHYODPADNÍPOTRUBÍNÁVĚŠTÍSPORTOVNÍDRUŽSTVOČESKÝ HEREC(ZDENĚK)MLÁĎATAKRÁVYPOSKYTOVATIINICIÁLY HERCEAUGUSTYŠVÝCARSKÉZIMNÍSTŘEDISKOEVROPSKÝOSTROVNÍSTÁT(SLOVENSKY)POMŮCKA: ALET, APIIN, KILT, TOMBA, VAUDCeny pro tři vylosované výherce jsou:1. cena – karafa na víno2. cena – sada nářadí3. cena – kosmetika.Tajenku zasílejte do 14. srpna 2009 společně se svým jménem a telefonním kontaktemna e-mailovou adresu reporter@azd.cz nebo písemně na adresu: AŽDPraha s.r.o., Reportér, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, heslo: KŘÍŽOVKA.Tajenka křížovky z minulého čísla je doplněním citátu: „To nejlepšína životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi… co v něm vůbecnení.“Vylosovaní výherci:1. místo – Pavla Králíková, Výrobní závod Olomouc (cestovní taška)2. místo – Ing. Jaroslav Březina, ZOZ Olomouc (pikniková deka)3. místo – Alena Čadová, Výrobní závod Brno (masážní kosmetická sada).REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 200919


VELETRHYÚčast AŽD na domácích i mezinárodních veletrzích v roce 2009První pololetí letošního roku se neslo ve znamení mnoha významných domácích i zahraničních veletrhů, výstavči konferencí, které tradičně patří do kalendáře akcí společnosti AŽD. Veletrhů se kromě jiného účastníme proto,že jsou výbornou příležitostí k méně formálnímu setkání s obchodními partnery v příjemném prostředí stánkua k prodiskutování aktuálního dění v oboru.Letošní veletržní dění je trochu odlišné v porovnání s minulými ročníky,a to z důvodu dopadů finanční krize, která se odrazila zejména na(ne)účasti jak vystavovatelů, tak návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.Pokles zájmu o jednotlivé veletrhy nás však neovlivnil a plánovanéúčasti jsme v plném rozsahu splnili. V následujícím textu vám přinášímestručný přehled našich veletržních aktivit.18.–20. 3. EXPORAIL (Moskva, Rusko)První akcí v našem veletržnímkalendáři byl 3. mezinárodníveletrh železničníchtechnologií EXPORAILv Moskvě. Zde jsme podzáštitou ministerstva průmyslua obchodu a společně sespoluvystavovateli VÚZ,ŽelSys a sdružením ACRI bylioficiálními zástupci Českérepubliky. V rámci expoziceprobíhala prezentace moderních zabezpečovacích systémů reprezentovanýchpředevším Centrálním dispečerským pracovištěm v Přerově, dále ukázkoujednotného obslužného pracoviště (JOP) v žst. Polock a exponáty doplnilvlakový kodér PCA. V průběhu výstavy se konala odborná konference na témainvestice, inovace a technologie v železniční infrastruktuře, na které nás a našetechnologie reprezentoval Ing. Ladislav Malý.31. 3.–3. 4. AMPER (PVA Letňany, ČR)V pořadí druhým veletrhem,kterého jsmetradičním účastníkem, byl17. ročník mezinárodníhoveletrhu elektrotechnikya elektroniky AMPER, jenžse konal na přelomu březnaa dubna v letňanskémveletržním areálu. AMPERpřekvapivě, jako jedinýveletrh, zaznamenal oprotiloňskému roku nárůst počtu vystavovatelů. Letošního ročníku se zúčastnilocelkem 767 vystavovatelů, z toho 165 zahraničních společnostíz 21 zemí. AŽD Praha dala opět prostor Zásobovacímu a odbytovémuzávodu Olomouc, který projednal a uzavřel řadu nových obchodníchkontraktů. Letos jsme na stánek přizvali také dceřinou společnost DCom,která se zabývá především výzkumem bezdrátových rádiových systémů.20 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


VELETRHY31. 3.–2. 4. KONFERENCE ERTMS (Malaga, Španělsko)Ve stejném termínu jako veletrh AMPER probíhala ve španělské Malazevýznamná mezinárodní konference UIC ERTMS World Conference. AŽDPraha se zde prezentovala v rámci společného stánku „SŽDC and theCzech GSM-R Industry“ a rovněž ve skupině nejvýznamnějších výrobcůřídicích a zabezpečovacích systémů pro železnici UNISIG, jejímž jsmečlenem a která zde měla přední postavení. V letošním ročníku jsme předmezinárodním publikem prezentovali dvě novinky: STM modul – specifickýmodul pro systém ERTMS/ETCS (Specific Transmission Module)a modul IRI realizující rozhraní mezi konvenčními zabezpečovacími systémyAŽD a RBC centrálou v systému ETCS L2.21.–24. 4. PRO REGION (Banská Bystrica, Slovensko)V závěru měsíce dubna se v BanskéBystrici uskutečnila 8. regionálnívýstava pro místní rozvoj. Jednáse o výstavu určenou převážně prozástupce městských samospráv.Naše společnost představila nabídkuproduktů a služeb z oblastisilniční telematiky, zejména sejednalo o prezentaci SpeedConMobilu, systému pro řízení provozuv tunelech, dále systémy prozabezpečení přechodů pro chodcea další.11.–15. 5. TEHNIKA (Bělehrad, Srbsko)Naše účast na letošním mezinárodnímtechnickém veletrhu v Bělehraděbyla ve znamení výhybkovéhoprogramu. Na našem stánku jsmeprezentovali přestavník samovratnévýhybky s instruktážním videemznázorňujícím jeho funkci v praxive stanici Špičák na Šumavě. Podzáštitou generálního ředitele Srbskýchželeznic Milovana Markovičea generálního ředitele AŽD Praha Zdeňka Chrdleho se na generálnímředitelství Srbských železnic uskutečnila přednáška o našem výhybkovémprogramu, kterou připravil Ing. Adamec z úseku výzkumu a vývoje.Součástí programu byly informace o výhybkách pro vysokorychlostnítratě a pro tratě místního charakteru. Přednášku uzavřela bohatá diskuses přítomnými odborníky Srbských železnic.Na našem stánku se návštěvníci mohli dále setkat s demoverzí jednotnéhoobslužného pracoviště z prvního zprovozněného elektronickéhostavědla v Srbsku v žst. Vreoci TENT.Pravidelná tisková konference pořádaná organizátory veletrhu bylatentokrát zaměřena na spolupráci zahraničních firem se srbskými správnímiorgány a se srbskými subdodavateli. Co se týká naší společnosti, takani v jednom případě nebyly shledány nedostatky a bylo konstatováno,že spolupráce je oboustranně výhodná a bezproblémová.Stejně jako každý rok i letos proběhl pod záštitou velvyslankyně Českérepubliky Hany Hubáčkové a našeho generálního ředitele tradiční koktejlna Velvyslanectví České republiky v Bělehradě, kterého se zúčastnilipřední obchodníci a odborníci v našem oboru. Podařilo se nám navázatřadu nových obchodních vztahů a zahájit projednávání zásadních železničníchinvestičních projektů, které mají být realizovány v následujícíchletech na území Srbska a Černé Hory.Posledním důležitým okamžikem byla návštěva elektrárenskéhokomplexu TENT v Obrenovaci, kde došlo k podpisu upřesňujících dodatkůke smlouvě na výstavbu druhého elektronického stavědlav žst. Obrenovac TENT.10.–12. 6. ROADWARE (Výstaviště Holešovice, ČR)Na pražském holešovickémvýstavišti proběhlv polovině června15. ročník veletrhusilničních technologiíROADWARE, na kterémnás tradičně reprezentovaliobchodnízástupci úseku prosilniční telematiku.Z produktovéhoportfolia divize Silničnítelematiky zde bylzastoupen předevšímmikroprocesorovýřadič MR 16 včetně silničního návěstidla a systém SpeedCon Mobil proautomatickou videodetekci vozidel, dále pak zařízení pro světelné zvýrazněnípřechodů pro chodce, proměnná dopravní značka a systémy proliniové řízení.16.–18. 6. CZECH RAILDAYS (Ostrava, ČR)Ve dnech 16.–18. června se v Ostravě uskutečnil jubilejní 10. ročníkmezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřebyželezniční a městské kolejové dopravy CZECH RAILDAYS. Záštitu nadveletrhem převzali ministr dopravy ČR Gustáv Slamečka a primátor statutárníhoměsta Ostrava Petr Kajnar, kteří letošní ročník zahájili slavnostnímpřestřižením pásky. Představila se zde nová lokomotiva řady 380a vysokorychlostní jednotka RailJet. V průběhu veletrhu proběhla řadaodborných konferencí a seminářů, např. na téma vysokorychlostníchtratí v ČR, rozvoje železniční infrastruktury a další. Pro letošní účast jsmesi na stánek jako spoluvystavovatele přizvali firmy DCom a Radom. Návštěvníkůmjsme kromě exponátů předvedli také zbrusu nový výstavnístánek v moderním designu.Letošní veletržní sezonu zakončíme tradičně v Brně na zdejším Mezinárodnímstrojírenském veletrhu, který je pro naši společnost nejdůležitějšía na přípravu, zajištění a organizaci také nejnáročnější výstavou.Závěrem nám dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům, kteříse podíleli na veletržních přípravách i průběhu všech akcí, za vynikajícípráci, ochotu a reprezentativní vystupování.Odbor propagaceREPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 200921


KALEIDOSKOPPátý titul mistryně ČR v maratonu pro Ivanu MartincovouLetošní mistrovství ČR v maratonu znamenalo pro Ivanu Martincovou jižpáté prvenství v její kariéře. Co do počtu titulů je Ivana v současné doběnejúspěšnější maratonskou běžkyní u nás. Udržet si tuto pozici je rok odroku těžší a nejinak tomu bylo i letos. Jako by to samo o sobě nestačilo,i povětrnostní podmínky nebylo možné považovat za ideální. Už nastartu v 9 hodin bylo velké teplo (nikoli z důvodu „startovní horečky“),při doběhu teploměr ukazoval 28 °C. Běh byl náročný i z hlediska terénu− náročný profil tratě s velkým množstvím zatáček a dlažbou z kosteknepotřebuje další komentář.O vítězství rozhodlo 45 sekundPřesto si Ivana ještě 10 km před cílem držela 7minutový náskok předsoupeřkami. Náskok se však stále zmenšoval kvůli křečím, které se dostavily.Hodně běžkyň na tom bylo podobně a řada z nich také nedoběhla,některé dokonce těsně před cílem zkolabovaly. Ale oč těžší závod proběžkyně, které si často sáhly až na dno svých sil, o to zajímavější pohledpro diváky, kteří viděli maratonkyně probíhat středem Prahy hneddvakrát.Kolik znamená pár sekund ve sportu, víme. A své o tom ví i Ivana Martincová,pro kterou 45 sekund odstupu od druhé závodnice znamenaloletošní vítězství: „Jsem ohromně spokojená. Je to můj pátý mistrovskýtitul. Získat tento bylo velice těžké, holky za mnou mne doháněly a navícmne od 35. kilometru chytaly křeče,“ popsala Ivana své bezprostřednípocity po závodě.Jsou mezi námi lidé, a těch je většina, kterým stačí např. doběhnoutautobus či tramvaj a hned nemohou popadnout dech. Pak jsou mezinámi ti, pro něž se běh stal naprosto běžnou součástí životního stylu.Jejich pohybové a dýchací ústrojí je v naprostém pořádku a my, svátečníběžci, jim jejich fyzičku můžeme jen závidět. Když se k tomu přidáčastý a tvrdý trénink se soutěživým duchem, stojí před námi běžec takřkaprofesionální. I takového máme v našem pracovním týmu. Jmenujese Ivana Martincová a pracuje ve Výrobním závodě v Brně.Sezona ještě zdaleka nekončíObhajoba prvenství se podařila, takže konec dobrý, všechno dobré? Ani náhodou!Ivanu Martincovou čekal ještě poslední jarní maraton v Holandsku.Nyní má v plánu ještě pár kratších závodů a pak letní přípravu na podzimnísezonu v italských Alpách. Takže dřiny ještě dost a dost.Přejeme Ivaně mnoho sportovních úspěchů.Ilona Hrečkováodbor propagaceV neděli 31. května se v Chuchli uskutečnila58. Velká červnová cena Skanska. Na programu dostihovéhoodpoledne bylo celkem 8 závodů jednotlivýchspolečností. Ve VIP panoramatické restauracibyl připraven raut, prezentace archivních vín,slosování tomboly o zajímavé ceny, pro příznivcehazardu dárkové sázkové kupony a mnoho dalšího.Dostihovým programem provázela sympatická modelkaa moderátorka Jitka Kocurová a i když počasí nebylozrovna ideální, napínavá podívaná a dobrá nálada hostůpřispěla k příjemně strávenému odpoledni.AŽD Praha je již tradičním sponzorem těchto dostihovýchzávodů. Handicap naší společnosti se tentokrátběžel před hlavním dostihem firmy Skanska. Dorovinového závodu IV. kategorie na 1600 m nastoupilo10 koní. V napínavém souboji zvítězil hnědák ze stájeIng. Václava Kozla Royal Fair s žokejem Rájou v sedle.Ceny vítězům předal osobně generální ředitel AŽDPraha Ing. Zdeněk Chrdle.-opg-58. Velká červnová cena Skanska22 REPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009


KALEIDOSKOPŽelezniční muzeum v Lužné u Rakovníka zahájilo sezonuDne 11. května v 9.20 hod. odjel z Prahy hl. n.protokolární vlak se vzácnými hosty a fandyŽelezničního muzea v Lužné u Rakovníka,kterého je AŽD Praha tradičním sponzorem.Trasa tohoto zvláštního vlaku vedla kouzelnoukrajinou pražských Hlubočep, kterédominuje „Pražský semering“. Dále vlak pokračovalpřes Hostivice a Kladno až do Lužnéu Rakovníka.V muzeu již byla přítomna řada hostů z okolínebo těch, kteří přijeli jinými dopravními prostředky.V několika parních lokomotivách setopilo „pod kotlem“, o čemž svědčil kouř linoucíse z jejich komínů. Zkrátka dokonalá atmosféra.Zahajovací ceremoniál se konal u točny, kde bylvystaven kompletní vozový park zdejšího muzea,a jeho moderování měl na starosti známýtelevizní a rozhlasový moderátor Václav Žmolík.Slavnostní projev za generální ředitelství Českýchdrah přednesl Antonín Blažek, náměstekgenerálního ředitele. Mezi hosty byly i osobnostispjaté s železniční historií, jako např. KarelZeithammer z Národního technického muzeaa Jiří Sedláček ze ŽOS České Velenice, anebotaké Eduard Hrubeš se svojí kamerou. Ve 13.00hod. zahájil protokolární vlak návrat do Prahy.Ing. Josef Schrötter, OBUAŽD CUP 2009Na konci března se v Kolíně sešli tenisoví borci a obchodní přátelé AŽD Praha,aby tradičním tenisovým turnajem přivítali jaro. Jak ten čas letí, si zřejmě všichniuvědomili, když pohlédli na pořadové číslo letošního ročníku − a tím bylo číslo 9.Úkolem hlavních protagonistů − šestnáctitenisových párů − bylo předvést svůj sportovní(a nezřídka i herecký) um, obratnost a rychlost,ale také radost nad onou pověstnou kapičkouštěstí, když už se dostaví. Turnaj zahájil Ing. CyrilSuk, ředitel Stavební správy Praha, společněs generálním ředitelem naší společnostiIng. Zdeňkem Chrdlem. Poté již následovalmaraton zápasů, které však probíhaly v báječnésportovní a společenské atmosféře a svou kvalitousi nezadaly s úrovní předchozích ročníků.Turnaj byl již tradičně spojen s degustací špičkovýchmoravských vín a zpestřen prezentacívozů značek Audi, Volkswagen a Škoda.Nesmíme ale zapomenout a dodatečněpogratulovat letošním vítězům. Opojnou chuťvítězství si vychutnal pár Hrubý–Malínský.Všichni účastníci tohoto sportovního klání siještě předtím, než se rozešli, společně slíbilijediné: Na shledanou v roce 2010 na jubilejnímdesátém ročníku.J. Filip, MZKREPORTÉR AŽD PRAHA LÉTO 2009 23


AŽD Prahaželezniční dopravasilniční dopravatelekomunikaceTradiční český dodavatel moderních řídicícha zabezpečovacích systémů pro dopravuBezpečně k cíliwww.azd.cz24 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!