Názov vysokej školy, názov fakulty: TU v Košiciach, Ekonomická ...

ekf.tuke.sk

Názov vysokej školy, názov fakulty: TU v Košiciach, Ekonomická ...

Názov vysokej školy, názov fakulty: TU v Košiciach, Ekonomická fakultaInformačný list predmetuKód: Mik/KET/1/FBI Názov: Účtovníctvo I.Študijný program:Garantuje:Ing. Alena Andrejovská, PhD.Obdobie štúdiapredmetu:4Verejná správa a regionálny rozvojZabezpečuje:Ing. Alena Andrejovská, PhD.Ing. Lenka Hudáková Stašová, PhD.Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):prednáška, cvičenieOdporúčaný rozsah výučby (v hodinách):Týždenný: 2/2 Za obdobie štúdia: 26/26Početkreditov:6Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet, skúškaPriebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 1x písomný testZáverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): písomná skúškaCieľ predmetu: Predmet oboznámi študentov s cieľom a predmetom účtovníctva, účtovnýmizásadami, štruktúrou účtovníctva ako informačného systému. Hlavnými témami predmetu súmajetková štruktúra, štruktúra zdrojov krytia majetku, štruktúra súvahy, pôsobiace anepôsobiace hospodárske operácie, zásady účtovania na súvahových a výsledkových účtoch,zisťovanie výsledku hospodárenia, účtovné knihy, oceňovanie, inventúra a inventarizácia,účtovná uzávierka a účtovná závierka.

More magazines by this user
Similar magazines