polyfunkční a sportovní stavby - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz
  • No tags were found...

polyfunkční a sportovní stavby - Časopis stavebnictví

2009MK ČR E 1701408/09Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběČeský svaz stavebních inženýrůSvaz podnikatelů stavebnictví v ČRčasopisČasopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurspolyfunkčnía sportovní stavbyprojektil na karlovarském letištispeciál: Zelená úsporáma projektanti IIwww.casopisstavebnictvi.cz


www.eurovia.czNa společné cestěStavby silnic a železnic, a. s., již řadu let patří ke špičce v oboru dopravního stavitelství.Od dubna 2009 se spolu s některými dceřinými společnostmi rozhodly změnitsvé jméno a vystupovat na českém trhu pod názvem EUROVIA. I nadále se SkupinaEUROVIA opírá o hodnoty postavené na tradici, kvalifikované práci a pozici významnéhoregionálního zaměstnavatele.


editorialVážení čtenáři,česká vláda pro odvětví stavebnictvíani výstavbu samotnounehne prstem, ať už v ní sedí sestavamodrá nebo oranžová nebobezbarvá jako nyní. Někdy je sicevláda, která nic nedělá, lepšínež „aktivní blbec“, ale aspoňminimální servis pro zamezeníchaosu vykonávat musí. Náš časopisuspořádal na počátku létadiskuzi na téma co s tím, přičemžjsme pozvali představitele nejvýznamnějšíchorganizací SIA ČR –Rady výstavby. Výměna názorůmě trochu překvapila. Všichnizástupci nevládních organizacísamozřejmě věděli, že se musíněco udělat, ale z kterého koncena to jít – to už nebylo tak jednoznačné.Výsledkem je nakonecotevřený dopis SIA adresovanýpremiérovi české vlády.Nedělám si iluze (a rovněž zástupciSIA nepropadali zrovna optimizmu),kde a jak tento dopis skončí.Tím ovšem nechci tuto snahudegradovat. Ani v nejmenším!Nicméně nabízím jiný recept, jakpřinutit pracovníky ministerstevalespoň k náznaku spolupráce.Je to recept cynický a navýsostpragmatický (v horší konotacitohoto slova). Vrcholní představitelépolitické sféry mají největšístrach z negativní popularity(nebo z jakékoliv činnosti, kterátento důsledek může mít). Protonavrhuji zahájit frontální útokprostřednictvím médií a ze všehošpatného, co se v souvislostis výstavbou stane (od katastrofs oběťmi na životech po krachfirem), nahlas a s využitím všechpopulistických triků obvinit vládu,resp. její (ne)činnost. I bytostvelikosti slona nakonec podlehnehromadě naštvaných komárůa raději se dohodne… Přeháním?Zcela určitě! Vždyť české nevládníorganizace činné ve výstavběsi zakládají na tom, že se chovajíslušně, transparentně a pozitivníargumenty používají vždy jakoprvní. Jenže soupeř hraje podleúplně jiných pravidel a pak zbývajídvě možnosti – hrát proti němuna jeho hřišti, nebo hrát podlesvých pravidel, ale sám.Když už jsem šmahem obvinilvládu ČR z nečinnosti, tak musímvypíchnout výjimku potvrzujícípravidlo – Ministerstvo životníhoprostředí ČR. Pracovníci tohotorezortu, kteří díky své aktivitěčasto předběhnou zdravý rozumi zákony, předvedli svoji flexibilitupři svolávání tiskové konferencevěnované zásadním změnámv programu Zelená úsporám.V pondělí 27. července ránoMŽP termín této očekávané tiskovékonference ohlásilo. A to napříští den, tedy úterý dopoledne,čímž pracovníkům médií v dobědovolených poskytlo „luxusní“reakční čas cca 24 hodin. Poté,co se redaktoři zaregistrovali, nakoupilijízdenky na vlak či autobusa poškrtali své diáře, se odpolednedozvěděli, že ohlášenátiskovka bude až 10. srpna.Vám naopak přeji příjemné čtenía pohodový zbytek léta bez neočekávanýchkomplikací.Hodně štěstí přejeJan Táborskýšéfredaktortaborsky@casopisstavebnictvi.czinzerce10095752550stavebnictví 08/09 3


obsah08/09 srpen8–12speciálDalší odvážně pojaté letiště je v Karlových VarechArchitekt Petr Parolek získal před dvěma lety ocenění Stavba rokuza odbavovací halu brněnského letiště. Svůj specifický rukopispotvrdil i při návrhu odbavovací haly letiště karlovarského.Zelená úsporám a projektanti IIPravidelná příloha k dotačnímu programu Státního fondu životníhoprostředí se tentokrát zabývá teoretickými i praktickými aspektyvýpočtů a měření požadovaných hodnot.56–58Debata představitelů SIA ČR – Rada výstavbyČasopis Stavebnictví uspořádal diskuzi vrcholných členů hlavních organizacísdružení SIA ČR– Rada výstavby. Tématem byla tragická komunikacemezi nevládními organizacemi činnými ve výstavbě a státní správou.4stavebnictví 08/0920093 editorialčasopisstavebnictví4 obsahaktuality5 Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikacítechnologie6 Technologie pro výrobu mechanickyzpevněného kamenivastavba roku8 Projektil rolující ke startustavba Jihomoravského kraje13 Fakulta v novémreportáž16 Montáž prefabrikovaných koupelen při rekonstrukcitéměř stoletého hotelutéma: polyfunkční a sportovní stavby20 Zastřešení hospodářského dvora Nosticovapaláce na Malé StraněIng. David Jermoljev, Ing. Vladimír Janata, CSc.24 Fotoreportáž: průvodce novou KV ArenouTomáš Malý26 Návrh ocelové konstrukce štítových stěnAmazon Court River City PragueIng. Jaromír Tomek3 3 Úspěšný PPP: Aquapark OlomoucIng. Miroslav Machalec, Ing. Jana Nováková3 6 Sokolovny a jejich odkaz současnostiIng. arch. Jaroslav Sedlecký,doc. Ing. František Kuda, CSc.,Ing. Karel Zeman41 Tvorba bezbariérového prostředí sportovníchstaveb a rekreačních areálůIng. Renata Zdařilová, Ph.D.45 Minigolfové hřiště na střeše zábavního parku PLAYMOBILDr. Gunter Mann48 Povrchy dětských hřišť – posuzování bezpečnostia jejich provádění v praxiIng. Jiří Viktorínprojekt51 Most u Suchdola na severní části Silničníhookruhu kolem Prahydiskuzní fórum56 SIA ČR– Rada výstavby nabízí státu pomocpředních odborníků v oboru59 svět stavbařů64 infoservis65 firemní blok66 v příštím čísleCo se nevešlo:Průzkum zajištění zakázky pro rok 2009Statistické výsledky ve stavebnictví za květen 2009najdete na www.casopisstavebnictvi.czfoto na titulní straně: odbavovací hala letiště Karlovy Vary, Tomáš Malý


aktualityReakce: Hospodářská krize a výstavba komunikacíV polovině června předložil ministrfinancí ČR podmínky, za kterýchuvolní další finanční prostředkydo pokračování výstavby silnica dálnic:■ omezení počtu tunelů;■ omezení počtu mimoúrovňovýchkřižovatek;■ úprava technických předpisů;■ snížení nákladů na projektovoudokumentaci.■ Vložení tunelových úseků do trasykomunikace je přitom vyvolánotěmito důvody:– úspora provozních nákladů zkrácenímdélky trasy a zmírněním sklonůkomunikace;– snížení celkových investičníchnákladů v hornatém terénu;– průchod zastavěným územímv případech, kdy by vedení trasy popovrchu vedlo k rozsáhlým demolicíma výraznému zhoršení životníhoprostředí;– požadavky Ministerstva životníhoprostředí ČR a ekologických aktivistů.■ Umístění a počet mimoúrovňovýchkřižovatek je dán:– propojením stávající silniční sítěs dálnicí či rychlostní komunikací;– místa napojení jsou výsledkemvyhodnocení dopravních průzkumůa v některých případech i požadavkemsamospráv obcí v přilehlém okolí.■ Technické předpisy:– požadavky na parametry a technicképrovedení komunikací jsou výsledkemzkušeností s výstavbou a provozemkomunikací, jsou do nich promítnutyvýsledky výzkumů a ověřování v praxi,a to nejen z hlediska stavebně technického,ale i provozně bezpečnostního;inzerce– české technické normy jsouv souladu s předpisy ES.■ Snížení nákladů na projektovoudokumentaci:– zpracovatel projektové dokumentaceje vybírán ve veřejné soutěži;– je bohužel ověřeno, že pokud jev soutěži hlavním kritériem cena,může být vybrán nezkušený zpracovatelse všemi důsledky na kvalitudíla i konečný investiční náklad.Nedovedu si představit, že někdo odstolu na Ministerstvu financí ČR budeurčovat počet a délku tunelů na konkrétnísilniční trase, bude určovat, kolikmá být mimoúrovňových křižovatek,jaké má být stoupání komunikace,poloměr oblouků, jak bude upravenašířka vozovky a skladba vrstev vozovkynebo jaká mají být bezpečnostní opatřenív tunelu. Jak tedy dosáhnout sníženíinvestičních nákladů na výstavbukomunikací? Raději bych se však ptal,jak dosáhnout optimálních nákladů navýstavbu komunikací. Začátek je vevypsání požadavků, které vyústí vevypracování studie trasy, téměř vždyve variantním řešení. Musí následovatpodrobné technické, ekonomickéi environmentální vyhodnocení jednotlivýchvariant vysoce kvalifikovanouskupinou odborníků. Během oponentníhořízení by měl být dán prostork připomínkám ze strany různýchaktivistů a sdružení. Vybraná nejvhodnějšítrasa, pravděpodobně to budepodle připomínek upravená některáz předložených tras, bude základem,který nejvíce ovlivní budoucí investičnínáklady, ale i ekonomii provozu a údržby,tedy návratnost investice. Odsouhlasenátrasa, zanesená do územníhoplánu, by již měla být nedotknutelná.Mělo by se zamezit nekonečnémusoudnímu napadání odsouhlasenétrasy, které vede k odsouvání zahájenívýstavby i jejímu přerušování, a tímnásledně k výraznému prodražení – vizobchvat Plzně a přechod Středohořía Krušných hor. Výkup pozemků jedalší etapou, která výrazně ovlivňujetermíny výstavby i investiční náklady.Uzákonění jasných pravidel pro výkuppozemků je naprosto nezbytné, pokudchceme skutečně šetřit investičnínáklady a urychlit výstavbu, a tími návratnost vložených prostředků.Odsouhlasená trasa se stanovenímtechnických podmínek i podmínekna ochranu přírody je podkladem provýběrové řízení na zpracovatele projektovédokumentace. Jednotlivé etapyprojektové dokumentace jsou předkládányvypisovateli k oponentuře.Dokumentace pro výběr dodavatelevypracovaná vybranou projektovoukanceláří je podkladem pro výběrdodavatele stavby. Soutěžní podmínkyby měly umožňovat variantnosttechnických postupů dodavatele a nemělyby striktně požadovat dodrženípoložkového soupisu prací a dodávek.Jde přece o výsledek a ne o postup.Pokud budou soutěžní podmínkyjasně stanoveny a komise sestavenaz nezávislých odborníků, nemůže dojítk dodatečným soudním sporům, jakse v České republice v poslední doběpři veřejných soutěžích několikrátstalo. Do výsledků výběrového řízenísamozřejmě nesmí zasahovat politici.Mne na celém vystoupení panaministra snad nejvíce zarazil jeho požadavekna omezení ceny projektovédokumentace s tím, že honorář zavypracování projektové dokumentacese nesmí odvíjet od investičního nákladustavby. V tom bylo skryto obvinění,že dálnice jsou v ČR tak drahé proto,že se projektanti snaží maximálnězvýšit investiční náklad, aby tak zpětnězvýšili svůj honorář. Skutečná praxeje však jiná:■ zpracovatel projektové dokumentaceje vybírán ve veřejné soutěžia konečný investiční náklad nemá vlivna jeho honorář;■ cena projektové dokumentacev ČR zdaleka nedosahuje úrovně cenyprojektové dokumentace v Německu,i když investiční náklady na výstavbukomunikací jsou srovnatelné;■ projektant, pokud je to profesionál, sevždy snaží odvést kvalitní dílo, a to povšech stránkách stavebně technickýchi s ohledem na bezpečnost a ekonomiibudoucího provozu a údržby.Že se to daří, je zřejmé z ocenění vloniotevřeného úseku dálnice D 3 přesKrušné hory. K tomu, aby se podařilovypracovat kvalitní projektovou dokumentaci,je nutný tým nejlepšíchprojektantů a výsledek je potřebaohodnotit jak finančně, tak veřejnýmuznáním. Jedině tehdy, když máprojektant čas na ověření alternativa hledání optimálního řešení, můžedojít ke snížení investičních nákladů.Pokud je nucen vypracovat dokumentaci„z jedné vody načisto“, pakjde optimalizace stranou a důsledkyse objeví během stavby i v provozu.Málokdo si uvědomuje, jak obrovskouosobní odpovědnost nesou stavebníinženýři i technici. Odpovědnost,zvláště statiků, geotechniků a stavbyvedoucíchje možné srovnat s lékařia každé jejich rozhodnutí má v soběuloženo riziko. Je to skutečně ohodnocenoodpovídajícím způsobem? ■Ing. Michael Trnka, CSc.ZDICÍ SYSTÉM LIAPORSMYSL PRO přesnost ...w w w . l i a p o r . c zPOHLEDOVÉ ZDIVO• pravidelná struktura• dokonale přesné rozměry• bez povrchových úprav - omítek• nízká objemová hmotnost• velmi dobré akustické vlastnosti• požární odolnost A1vhodné pro :• Stěny výrobních a sportovních stavebnictví 08/09 hal, 5kancelářské prostory, technické prostory,ozdobné prvky v interiérech, ploty a zídky.


do expedičního zásobníku,který je umístěn buď přímo napásu nebo na separátní konstrukci.Ze zásobníku je směssypána na expediční auta.Výsyp je prováděn dávkami,aby nedošlo ke gravitačnímuvytřídění konečné směsi nakorbě. Celé zařízení je konstrukčněnavrženo s ohledemna nejvyšší možnou kvalitukonečného výrobku.Vstupní část zařízení s násypkamipro různé frakce, pásovými podavačia vynášecím dopravníkemmůže separátně sloužit i jakovstupní zařízení pro obalovnya betonárky.Přeprava a instalaceMíchací zařízení pro výrobu MZKjsou navržena jako semimobilní.Umožňují přemístění a zprovozněnípřímo v místě použití (nastavbě), nebo v místě surovinovézákladny (kamenolom, pískovna).Zařízení je přepravovánopo jednotlivých segmentechna standardních ložných plocháchnákladních automobilů,přepravované části jsou konstruoványtak, aby se nejednaloo nadrozměrný náklad.Pro vlastní instalaci zařízenínení třeba budovat pevné základy,postačí rovná zpevněnáplocha s únosností pro průjezdnákladního vozidla. V místě usazeníjednotlivých zařízení je plochaosazena silničními panely.Případná nájezdní plošina propojezd nakladače při naváženímateriálu je vymezena prefabrikovanýmibetonovými profilya vysypána kamenivem.Vlastní zařízení je možné stavebnicověposkládat v několikakonfiguračních variantáchpodle rozmístění obslužnýcha přístupových komunikacía míst pro dočasné deponievstupních materiálů v konkrétnílokalitě.OvládáníZařízení je monitorováno a ovládánoautomatickým řídicímsystémem s možností tvorbya výběru receptur. Volba a výběrreceptur se provádí pomocípanelu operátora z prostoruvelínu. Po nastavení recepturya spuštění zařízení již vše fungujeautomaticky. V případě potřebyřídicí systém upozorní obsluhuna možný problém, a zabrání takvýrobě nekvalitního produktu.Obsluhu celé linky zvládne jedenpracovník.inzerceČSOB – profesionální partner pro autorizovanéinženýry a technikyNa základě detailního průzkumu potřeb autorizovanýchinženýrů a techniků činnýchve výstavbě se ČSOB rozhodla přidatdalší výhody k již existujícímu programupřipravenému speciálně pro tuto skupinuklientů. Jde především o nové možnosti v rámcizvýhodněného bankovního konta, sloužícíhok zajištění každodenního platebního stykua zhodnocení volných finančních prostředků.Další oblastí je provozní a investiční financování.Vše je samozřejmě přizpůsobenoindividuálním požadavkům a potřebám autorizovanýchinženýrů a techniků.Firemní konto ČSOB s výhodami pro autorizovanéinženýry a techniky nabízí nulový poplatek zapříchozí tuzemské platby. Prostřednictvím kvalifikovanéhocertifikátu, který obdržíte společněs elektronickým bankovnictvím vedeným v rámcikonta zdarma, můžete snadno komunikovats katastrálními úřady, úřady státní správy a samosprávyi dalšími institucemi. Uspoříte tak nejendrahocenný čas, ale i nemalé finanční částky, kterémusíte zaplatit například při osobním podánídokumentů na úřadech.Firemní konto ČSOB navíc disponuje zvýhodněnýmúročením, které není závislé na výši aktuálníhozůstatku na účtu. Při založení konta poskytnemeautorizovaným inženýrům a technikům i dalšízvýhodnění pro zhodnocení volných finančníchprostředků. Kromě bezplatného zřízení a vedeníČSOB Spořicího účtu máte navíc možnost získati zvýšení úrokové sazby o 0,5 % p. a.www.csob.czPříslušenstvíPro automatický provoz linky jsouzde ještě další zařízení. Místnost velínu,odkud je možné ovládat chodlinky, je umístěna v prefabrikovanébuňce. Součástí buňky může býti vybavení laboratoře pro možnostvlastních rozborů vlastností vstupníchmateriálů i výstupních směsí.Pokud není v místě nasazení linkynezávislý zdroj vody, je součástídodávky i samostatný zásobníktechnologické vody. Vodu je třebadoplňovat do zásobníku z externíchzdrojů.Pro úplnou nezávislost zařízenína vnějších zdrojích energie jemožné dodat také dieselagregátpro výrobu a dodávku elektrickéenergie. ■Pro zajištění financování provozu kancelářeumožníme členům profesní komory povolenépřečerpání účtu (kontokorent) až do výše jednohomilionu korun s ojedinělou úrokovou sazbou načeském trhu. V rámci specializovaného Programupro autorizované inženýry a techniky jsme takéznačně zjednodušili postup banky při vyřizováníúvěrové žádosti. Výši limitu posoudíme pouze nazákladě tří faktur vystavených za vaše služby. Všepotřebné vyřídíme během velmi krátké doby přímov pobočce. Hlavní výhodou Programu pro autorizovanéinženýry a techniky je možnost poskytnutífinančních prostředků i těm, kteří se svou profesíteprve začínají. Plně postačuje členství v Českékomoře autorizovaných inženýrů a technikůčinných ve výstavbě po dobu alespoň šesti měsíců.Potřebujete-li finanční prostředky na pokrytí investicdo movitého majetku (například nákupu vozu),zajistíme vše potřebné prostřednictvím společnostiČSOB Leasing, a to přímo v pobočce bankyv rámci jediné schůzky. Zajistíme také veškeré vašepožadavky týkající se pojištění prostřednictvímČSOB Pojišťovny.V případě zájmu o detailní informace neváhejtenavštívit jakoukoli pobočku ČSOB. Sami se takpřesvědčíte, jaké výhody vám Program pro autorizovanéinženýry a techniky může přinést.Člen skupiny KBC Infolinka 800 300 300Casopis_Stavebnictvi_PR_SME_Inzenyri_125x185.indd 1stavebnictví 08/09 74/8/09 5:03:23 PM


stavba rokutext: Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D. foto: Tomáš Malý▲ Nová odbavovací hala karlovarského letištěProjektil rolující ke startuFuturistická architektura nové odbavovací halykarlovarského letiště je důkazem, že s pomocíoceli lze stavět funkční a přitom krásné konstrukce.Počátkem letošního roku byla toutostavbou dovršena závěrečná etapa dopravnístavby důležité pro celý region, nazvanáModernizace Letiště Karlovy Vary.K rekonstrukci a zvyšování standarduletiště, které umožňujei zahraničním návštěvníkům zevzdálených destinací pohodlnoucestu do světově proslulých lázní,došlo po dlouhém období stagnace.Rekonstrukce proto sestávalajak z nezbytné části, kdy bylo třebazlepšit technické parametry dráhovéhosystému, tak z plánovanýchúprav staré odbavovací budovya výstavby nové odbavovacíhaly. Autorem architektonickéhonávrhu nové haly je brněnský architektPetr Parolek, který je takéautorem již realizovaného termináluna letišti v Brně – Tuřanech.(Stavebnictví 11–12/2007).Dispozice areáluletištěDnešní areál letiště se nacházímimo kontext historizujících láznía vytváří svébytný komplex na náhorníplošině nad Karlovými Vary.Tato skutečnost umožňuje architekturunové dostavby rozvíjet bezomezení technicistním směrem,který dobře koresponduje s letištnímprovozem. Odbavovací halabyla navržena v aerodynamickémtvaru připomínajícím kapku, neúplnéprotáhlé vajíčko, projektil neboraketu. Tento futuristický tvar jeve formálním kontrastu s původníhmotou staré letištní budovy,s ohledem na zvolené měřítkoa proporci s ním však vytváří jedenkompoziční celek v půdorysupísmene H se čtyřmi křídly (nebodvěma bočními nádvořími).Původní budovaletištěAutorem původní „nádražní“budovy byl profesor Karel Winterz Liberce (autor radnice v Jabloncinad Nisou), stavební výkresyjsou datovány rokem 1930. Nabudově není dekor předchozíchhistorických reminiscencía období secese, avšak architektonickýnávrh není ani příkladempro tuto dobu typické funkcionalistickéarchitektury.Letištní budova,charakteristickápevným řádema symetrií (jednáse o klasickýzděný stavebnítyp – dispozičnítrojtrakt, se systémem vertikálníchokenních otvorů s nosnýmimezipilíři a systémemhorizontálního členění hmotovékompozice převislými několikaúrovňovýmiřímsami), bylave čtyřicátých letech minuléhostoletí zřejmě průkopnickýmdílem s původní kompozicía drobným měřítkem.Nová odbavovacíhalaNová hala je ke staré budově připojenaspojovacím krčkem, kterývkládá mezi obě budovy potřebnouprostorovou distanci. Halanení v daném prostředí tvarověojedinělá, kompoziční vertikáluk ní vytváří technicistní věž řízeníletového provozu, postavenáv předchozí etapě modernizace adostavby letiště.8stavebnictví 08/09


Záměrem autora architektonickéhonávrhu nové odbavovacíhaly bylo navodit návštěvníkovidojem dvou odlišných světů – připřistání vítá turistu historizujícífenomén lázní charakterizovanýprvorepublikovou architekturoupůvodní budovy letiště, při odletunaopak dominuje futuristickývjem postmoderního světa, kamse po návštěvě lázní opět vrací.Stavby jsou přitom vnímányodděleně, vzhledem k dispozici,kdy vzdálenější futuristická částzařízení letiště je skryta za původníbudovou. Společně je přitommožné obě budovy pozorovatpouze z letadla.Nová budova svým aerodynamickýmtvarem charakterizujerychlost a eleganci. Cílem architektase stala idea vytvořittvar haly tak, aby veškeréformy byly dobře geometrickyi výrobně definovatelné a abyvytvořily kompaktní, vyváženýcelek, blížící se produktům automobilovéhonebo spotřebníhoprůmyslu v desetkrát většímměřítku. Záměrem bylo využitítechnicky i ekonomicky dostupnýchtechnologií, napříkladplášťů se stojatou drážkou.Vypilováním výsledného tvaruvznikl design charakterizovanýkompozicí tří seříznutých ploch,definovaných rotací obloukovéhoprofilu kolem středu. Protáhlýoblý objekt vytváří díky sestavětří prstencových ploch v úrovnistyku střešního a fasádníhopláště zářez prosvětlující za dneinteriér haly. Dynamika tvaru naobou stranách graduje pomocíšikmo seříznuté boční fasádys ustupujícím nakloněným čelem.Kruhové prstence, kteréčela protínají, dávají celé budověiluzi obrovského stroje předstartem. Důležitým kompozičnímprvkem interiéru, který mápřipomínat útroby odstrojenéholetadla nebo plavidla, je hlavnínosný dvojoblouk, rozevírající sepod klenutým prostorem.Konstrukce nové halyKonstrukce haly je na první pohledprostorově složitá, je všakpřesně a poměrně jednodušedefinována pomocí přímeka kružnic a jejich rotace kolembodu. Odbavovací hala je situovánana půdorysu o rozměrech70x28 m, nejvyšší místo – hřebennosné konstrukce – je vevýšce +11,20 m.■ Střecha je tvořena obloukovýmivazníky TRUHL 300,6, 150, 12, 50, uloženými napodélné průvlaky. Vazníky jsouv rozteči 3,0 m. Samotný vazníkje tvořen svislou stěnovou částíproměnné výšky (proměnnostje oblouková v podélném směruhaly) a střešní obloukovour = 15,35 m (tvar vazníků jestejný). Ve směru podélném jepoloměr střechy 161,20 m, vazníkyjsou z důvodu jednoduššíhodetailu rámového rohu provedenyvšechny svislé, srovnání doroviny opláštění je provedenonavařením ocelové lišty. Posledníštítový vazník není oblouk, ale mátvar kuželosečky respektující tvaropláštění.■ Stěnové prvky TRUHL 300,6, 150, 12, 50 jsou tvořenyvodorovným úsekem (horníčást) a obloukovou částí.Střed oblouků je ve výšce+3,50 m, poloměr obloukůr = 4,60 m. Tvar všech stěnovýchprvků je stejný. V půdorysuse stěnové prvky paprsčitěrozbíhají ze středu otáčení (bodvzdálený 97 m od středu haly).Na konci vodorovného úseku jeprovedeno půdorysné zalomenístěnových prvků (je na obloukur = 105 m ze středu otáčení).Rozteč stěnových prvků odpovídározteči střešních vazníků= 3,0 m. Poslední stěnový profilna přechodu obloukovéhopláště a rovné střechy má tvarkuželosečky respektující tvaropláštění.■ Vstupní elipsa je prostorovákřivka vzniklá průnikem stěnovéhopláště haly a eliptickéhopohledu, který je definován třemielipsami (vnitřní E 1 a vnější E 2a žlabová E 3). Všechny elipsy majístřed v ose haly ve výšce +1,60m, mají shodnou vedlejší (příčnou)osu. Vnitřní elipsa E 1 mádélku hlavní poloosy (vodorovná,podélná) 12,30 m, vnější E 2 má13,0 m, žlabová 13,30 m. Vnitřníelipsa E 1 má délku vedlejšípoloosy 4,04 m, vnější E 2 pak4,32 m, žlabová E má 3 4,57 m.Polohy a osy všech ocelovýchprofilů jsou ekvidistantou oddefinujících elips.■ Hlavními nosnými prvky konstrukcejsou dva v patě spojenéa ve vrcholech odkloněné obloukyz trub Ø 377x16 mm, kteréjsou vzájemně spojeny táhlysystému Macalloy. V příčnémřezu tvoří hlavní nosné obloukypísmeno V, které svírá úhel 76º.V tomto směru pokračují i vzpěryvztyčené z oblouků pro podepřenípodélných průvlaků střechy(profil TR Ø 324x10 mm), jež jsouve střední části vodorovné a přikoncích haly se stáčejí v úhlustřešního pláště k zemi. Tyto průvlaky(v osách G a J) jsou rovněžpodepřeny rámovými vestavbamiv čelech. Střešní a stěnový plášťje podepřen soustavou žeberobloukových rámů svařenýchdo truhlíků. Vzájemné výškovéposunutí a natočení podle tvarustřešního a stěnového pláštěumožňuje kladení nosných trapézovýchplechů obvodovéhopláště.■ Obě štítová zakončení halytvoří rovněž svařované prvkyTRUHL 300, 6, 150, 12, 50,ovšem již v bočním pohledupřímé, reálně, tedy ve tvarukuželoseček. Štítové stěny jsoudoplněny výměnami pro velká,v podélném pohledu kruhováokna o průměru 5,0 m. Oknajsou opatřena speciálními svařovanýmitubusy, takže o cca1,20 m vystupují z konstrukcehaly. V jižní fasádě je umístěneliptický vstup do prostoru haly.Konstrukce vstupu je vynesenapomocí dvou sloupů se vzpěramia průvlaky.■ Galerie haly (2. NP) je tvořenapravoúhlou soustavou ocelovýchrámů a stropnic, které jsou poobvodu podepřeny zakřivenýmistěnovými svařovanými profily.Na galerii vedou čtyři schodiště.Dvě jsou vřetenová ocelová, dvěbetonová.■ Tuhost haly je v podélnémsměru zajištěna pomocí rámovýchvestaveb v čelech, podélnourámovou vestavboua samotnými hlavními oblouky.Kotvení všech nosných sloupůkromě obvodových je provedenovetknutím a obvodová kotveníjsou kloubová.Prosklené stěnya světlíkyPlášť budovy tvoří v jižní stěněprosklená fasáda, upevněná nanosnou ocelovou podkonstrukciz jäklu. V plášti střechy jsou čtyřistřešní okna. Kruhová okna,přesahující dvě podlaží v čelechodbavovací haly, jsou rovněžupevněna na podkonstrukciz jäklu. Hala je prosvětlena takésvětlíky v podélných stěnách.Každý z nich se skládá z šikméa ze svislé části, jejich zasklívacísystém je také upevněn nanosnou ocelovou podkonstrukciz jäklu.Stavba odbavovacíhaly■ Kosntrukce budovy je kotvenado železobetonových patek. Předvlastní montáží byly položeny rozvodykanalizace, drenáže, přeložkykabelů. Plocha byla upravenado roviny a zpevněna, aby bylaumožněna montáž mobilnímiprostředky.■ Jednotlivé díly ocelové konstrukcebyly před montáží vyrobenya svařovány v dílně. Nastavbě pak bylo svařováno obloukem.■ Souběžně s postupem montážehaly se zdily příčky, instalovalyrozvody silnoproudéi slaboproudé elektřiny, rozvodyústředního topení, vody, plynua ostatní instalace. Byla provedenaprotiradonová ochrana,po položení trapézových plechůstřechy a stropů galerie sev přízemí haly a na galerii pokládalyna podkladní betonovoumazaninu granitové dlažby. Předpoložením střešního pláště sestavebnictví 08/09 9


v sociálních zařízeních položilykeramické obklady a dlažby.Stropy interiérů, konstruovanéjako železobetonové desky, majíztracené bednění z trapézovýchplechů. Opláštění haly, kterépřipomíná trup letadla, je z obkladuKalzip a obkladu Montalinena podkonstrukci z trapézovýchplechů na ocelových roštech.Mezi trapézovým plechema obkladem je tepelná izolacea parotěsná zábrana. ■Základní údaje o stavběNázev stavby:Modernizace LetištěKarlovy Vary – III. etapaNázev částí stavby:1. část: Úprava odbavovacíhaly pro splněníSchengenských úmluv2. část: Výstavba novéodbavovací budovyInvestor:Karlovarský krajGenerální dodavatel:Eurovia CS, a.s.(dříve Stavby silnica železnic, a.s.)Autor architektonického návrhua návrhu ocelové konstrukce:Ing. arch. Petr Parolek,Ph.D., Fa Parolli,s.r.o.Statika ocelové konstrukce:Ing. Lukáš Pelánek,Ing. Petr MazánekStatika železobetonovékonstrukce:Ing. Aleš SeidlHlavní stavbyvedoucí:Ing. Radomír KletečkaStavbyvedoucí:Martin ValášekHlavní subdodatelé:Chezak spol. s r.o.Karlovy Vary;Vertikal – Zip, s.r.oDoba výstavby1. a 2. části III. etapy:05/2007–04/2009Základní rozměry nové haly:65x28 mZastavěná plocha:3450 m²Obestavěný prostor:cca 22 000 m³Max. délka nové haly:70 mRozpětí hlavního oblouku:31,8 m▲ Virtuální prohlídku odbavovací halykarlovarského letiště najdete nawww.casopisstavebnictvi.cz▼ Půdorys areálu karlovarského letiště: A – nová odbavovací hala; b – komerční prostory; c – kontrola expedice zavazadel; d – celní kontrola; e – hala výdejezavazadel; f – bezpečnostní a pasová kontrola; g – hala pro odlet cestujících ze zemí mimo Schengenskou úmluvu; h – hala pro přílet cestujících ze zemímimo Schengenskou úmluvu; i – hala pro odlet cestujících ze zemí Schengenské úmluvy; j – hala pro přílet cestujících ze zemí Schengenské úmluvy;k – kancelář.10stavebnictví 08/09


▲ Prosklený vstupní prostor do nové odbavovací haly▼ Pohled jižní (nahoře) a pohled východní (dole) na budovy karlovarského letištěstavebnictví 08/09 11


▲ Nasvětlené kruhové prstence protínají čelo nové budovy odbavovací halya vytvářejí iluzi trupu startujícího letounu▲ Stěnový plášť nové odbavovací haly je zhotoven z hliníkového fasádníhoa střešního systému Kalzip a obkladu Monteline na podkonstrukci z trapézovýchplechů na ocelových roštech▲ Konstrukce střechy je výtvarným prvkem interiéru nové odbavovací haly▼ Kromě prosklené fasády vstupního prostoru prosvětlují interiér novéodbavovací haly kruhová okna v čele haly, čtyři střešní okna a světlíkyv podélných stěnách▲ Prostor kontroly expedice zavazadel▼ Vřetenové ocelové schodiště spojující přízemí a patro s galerií nové odbavovacíhaly12stavebnictví 08/09


stavba Jihomoravského krajetext: Ing. arch. Petr Davídek foto: archiv autora, OHL ŽS, a.s.▲ Budova Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky a Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU po rekonstrukciFakulta v novémV minulém roce dokončená rekonstrukce Přírodovědeckéfakulty Masarykovy univerzity v Kotlářskéulici v Brně byla součástí programu obnovy historickéčásti. Většina ze sedmnácti opravovanýchbudov, pocházejících z konce 19. století, bylapůvodně určena pro jiné účely a v současnosti jižnevyhovovala požadavkům moderního výzkumua výuky. Všechny budovy areálu, z nichž je osm památkověchráněných, byly rekonstruovány s maximálnísnahou o zachování původních architektonickýchprvků. Rekonstrukce získala v soutěži StavbaJihomoravského kraje Cenu časopisu Stavebnictví.Historie areálu28. ledna roku 1919 vstoupilv platnost zákon o zřízení druhéčeské univerzity – Masarykovyuniverzity v Brně o čtyřech fakultách.Přírodovědecká fakultabyla prozatímně umístěna dobudov, určených původně proměstský chudobinec, zeměpisnýa antropologický ústav bylyumístěny nouzově mimo areál.Dvacátá a třicátá léta minuléhostoletí byla ve znamení snaho vybudování definitivního areáluMasarykovy univerzity. Proběhloněkolik architektonických soutěžína dodání zastavovacíhoplánu areálů v různých lokalitách,z nichž nejpřijatelnější setehdy jevilo umístění areálu najižním svahu brněnské Kraví hory.Vítězný zastavovací plán s názvemAkademická čtvrť autorů JindřichaKumpošta a Bohuslava Fuksevšak nebyl nikdy naplněn. Kroměadaptačních prací v různých budováchpřibyl v areálu Přírodovědeckéfakulty v roce 1931 pouzepavilon analytické chemie.Situace po šestiletém uzavření Masarykovyuniverzity během druhésvětové války a změně politickéhosystému v Československu bylaz hlediska Přírodovědecké fakultyspecifická. Jako jedna z mála fakultMU zůstala v původních prostorácha též kvůli existenci botanickézahrady bez možnosti dalšíhopřirozeného rozvoje. S výjimkouarchitektonicky nekvalitních budovknihovny a auly, postavených v sedmdesátýchletech minulého století,nedošlo v období před rokem1989 k významným stavebnímúpravám areálu.Porevoluční období představuje proareál Přírodovědecké fakulty a celouMasarykovu univerzitu průlom.Unikátní botanická zahrada se dočkalav devadesátých letech novýchskleníků, začátkem nového stoletídošlo k rekonstrukci auly v moderní,zvláště po technologické stráncevybavenou posluchárnu s přilehlýmiinternetovými provozy.Pro další rozvoj Masarykovyuniverzity bylo důležité zahájenívýstavby nového univerzitníhokampusu v Bohunicích. V přímévazbě na ni se dočkal tento areálpo více než století existencezasloužené kompletní rekonstrukce,při níž došlo k přesunu Ústavumatematiky a statistiky do areáluPřírodovědecké fakulty MUa Ústavů chemie a biochemie dokampusu v Bohunicích.Řešení areáluRekonstrukce areálu Přírodovědeckéfakulty Masarykovy univerzitybyla unikátní stavbou, kteráprobíhala za plného provozufakulty. Areál zahrnuje kroměmenších provozních budov celkemdvanáct tří až čtyřpodlažníchpodsklepených pavilonů. Kroměcelkové rekonstrukce těchto budovstavebnictví 08/09 13


▲ Situace rekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. 1 – Děkanát Přírodovědecké fakulty; 2 – Ústav geologických věd; 3 – Ústav geologickýchvěd; 4 – Geografický ústav, knihkupectví, stravování; 5 – Geografický ústav; 6 – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikální elektroniky;7 – Ústav fyzikální elektroniky; 8 – Ústav matematiky a statistiky; 9 – Ústav fyziky kondenzovaných látek; 10 – vrátnice; 11 – Ústav geologických věd, Institutbiostatistiky a analýz; 12 – knihovna, botanická zahrada, skleníky; 14 – společné údržbářské dílny; 15 – trafostanice; 16 – odpadové hospodářství.byly rovněž řešeny komunikacea venkovní rozvody inženýrskýchsítí, došlo k parkovým úpraváma zavedení nového informačníhosystému. Byla optimalizovánakoncepce provozního řešení areálu(přesun odpadového hospodářství,doprava včetně pěších tras vevazbě na informační systém). Většinabudov změnila původní účela typ výuky. Do nově vzniklýcha upravených interiérů a exteriérůbyla instalována nová uměleckádíla. Areál byl doplněn veřejnou zelenítak, aby navazoval na koncepcibotanické zahrady, realizovalo senové venkovní areálové osvětlení.RekonstrukcepavilonůZ původních budov areálu zůstalyběhem rekonstrukce pouzeobnažené nosné konstrukce.V průběhu stavby byly sanoványsklepní prostory, provedenypůdní vestavby, přičemž veškeréprostory byly nově řešeny jakobezbariérové. U všech budov bylaprovedena kompletní rekonstrukcejejich interiéru včetně dispozičníchzměn jednotlivých místností. Bylypoloženy nové dlažby (ve dvoubarevných konceptech), vylitoteraco, zhotoveny nové štukovéomítky. Součástí rekonstrukcebyly i nové rozvody vody, kanalizace,technických plynů, chlazení,vzduchotechniky, strukturovanékabeláže, atd. Byly opraveny fasádybudov včetně nových nátěrů.Nová okna a vstupní dveře vrátilybudovám ducha doby vzniku přisplnění současných požadavků.Z hlediska technického řešení bylyaplikovány nové provozní technologie(například superčisté provozyv ústavu fyziky kondenzovanýchlátek).Celková rekonstrukce areálu trvalav porovnání s jeho stopatnáctiletouhistorií pouhé čtyři roky. Na základěnové koncepce řešení působí areálPřírodovědecké fakulty MU sourodým,vyváženým dojmem. ■Základní údaje o stavběNázev stavby:Rekonstrukce a dostavbaareálu Přírodovědeckéfakulty MU v Brně,Kotlářská 2Stavebník a objednatel:Masarykova univerzitav BrněAutor architektonického řešení:Ing. arch. Petr DavídekProjektant dokumentace prostavební povolení:Kovoprojekta Brno, a.s.Projektant dokumentace provedenístavby:OHL ŽS, a.s.,Projektový ateliérZhotovitel stavby:Sdružení OHL ŽS, a.s.& OHL Přírodovědeckáfakulta MUVedoucí účastník sdružení:OHL ŽS, a.s., závod Pozemnístavby, Divize 1Realizační tým zhotovitele:Ing. Petr Jureček –vedoucí realizačníhotýmuIng. Martin Jalový –stavbyvedoucíIng. Radim Machula –stavbyvedoucíPavel Bujatr – mistrstavební výrobyVladimír Viktorin – mistrstavební výrobyIng. Zdeňka Kvasničková– technická přípravastavbyDoba výstavby:11/2004–08/2008Náklady: 510 mil. Kč14stavebnictví 08/09


▲ Ústav fyzikální elektroniky před rekonstrukcí▲ Tentýž pohled po dokončení rekonstrukce areálu▲ Budova děkanátu po rekonstrukci, pohled z Kounicovy ulice▼ Interiér ústavu geologických věd po rekonstrukci▲ Spojovací chodba mezi Ústavem fyzikální elektroniky a Ústavem matematikya statistiky po rekonstrukci▼ Interiér budovy děkanátu po rekonstrukcistavebnictví 08/09 15


eportážtext: Jan Táborskýfoto: Tomáš Malý; archiv HBS CZ s.r.o.Montáž prefabrikovaných koupelenpři rekonstrukci téměř stoletého hoteluI třetí a poslední část rekonstrukce vyhlášenéhopětihvězdičkového hotelu Suvretta Houseve švýcarském St. Moritz zahrnovala montážmodulových koupelen vyrobených českoufirmou HBS CZ s.r.o.Investor ani realizační tým celérekonstrukce devadesát sedmlet starého hotelu s tradiční alpskouarchitekturou neuvažovalio využití modulových koupelen.Nicméně požadavek na udrženíplného provozu v zimní sezoněa částečného v letní sezoněznamenal zkrácení doby určenépro práci na třicet týdnů v roces tím, že nejnáročnější činnostise musí odehrát na jaře nebo napodzim. Tento logistický faktor,ale i řada dalších, v konzervativnímŠvýcarsku těžko prosazovanýchargumentů, nakonec vedlak volbě technologie modulovýchkoupelen v první fázi rekonstrukce(2003). Tato technologiea stejný dodavatel byl využiti v dalších fázích rekonstrukce(2006 a 2009). Reportáž o technickynáročné instalaci modulovýchkoupelen byla časopisemStavebnictví pořízena v závěruletošního května.Třetí fázerekonstrukceV poslední etapě rekonstrukcebylo v hotelu Suvretta Houseinstalováno čtyřiapadesátkoupelen o devíti typech.Nejmenší z typů měl hmotnost3,9 t a jeho rozměry byly1950x2000x2530 mm. Největšíprefabrikovaná koupelna o rozměrech6140x5920x2700 mma hmotnosti 12,6 t musela býtkvůli přepravě rozdělena na dvěsamostatné části, z nichž menšíměla rozměry 1760x1920xx2700 mm a hmotnost 2,6 ta větší 4160x4220x2700 mma hmotnost 10 t.EtaparekonstrukcePočetdodanýchkoupelenVybavení koupelenVysokému standardu jednohoz nejslavnějších švýcarskýchhotelů odpovídala i výbavakoupelen. Sanitární technikabyla dodána firmou Dornbrachtz modelové řady Madison.Umyvadla, která jsou připevněnake kamenné desce, pocházejíz produkce společnostiV&B (modelová řada Evana).Všechny koupelny s jednouvýjimkou byly vybaveny vanoutypu Schmidlin Super-Kombi.Dutý prostor, vzniklý po jejichzabudování, byl zaplněnmateriálem Climatizer Plus.Ten slouží jako protihlukováa tepelná izolace. Nejluxusnějšítyp koupelny 1AL má volněstojící oválnou vanu typu AgapeSpoon XL (1815x985x490 mm).Tato koupelna byla rovněž vybavenapolopropustným zrcadlems LCD televizí a její místnostijsou od sebe oddělené pískovanýmiskleněnými dveřmi,na nichž je vybroušeno logohotelu. Sádrokartonový stropbyl zdoben profilovaným přechodem,tzv. fabionem.Odpadové systémy koupelen,vedené pod podlahou, jsouz materiálu Geberit Silent-db20.Čtyřiačtyřicet modulů je obloženočtyřmi druhy přírodníhokamene: cashmire white,breccia aurora, perlato royala verde spluga, který se těžíprávě v okolí St. Moritz. Rozměrtěchto obkladů a dlažbyje 325x650 mm. Náročnýmřemeslným prvkem se stalavanička sprchy. Ta musela býtvybroušena z jediného kusu kamene.Zbylých deset koupelenmá obklad v kombinaci speciálnímozaiky 25x25 mm s obklademo formátu 316x592 mm a sloužípersonálu hotelu.PřepravaDoprava na místo určení bylanáročná vzhledem k rozměrům,hmotnostem prefabrikovanýchkoupelen a profilu trasy, končícíve švýcarských Alpách. To, mimojiné, znamenalo zajištění povolenípro průjezd stanovenou trasouse zohledněním úseků s tunely,pracemi na silnici a úzkými komunikacemi.Hmotnost typická/nejvyššíNejvětšídodaná koupelna1. etapa (2003) 38 5,3 t/6 t 3540x3700x2680 mm2. etapa (2006) 38 6 t/7,5 t 3250x2460x2680 mm3. etapa (2009) 54 6 t/10 t 4160x4220x2700 mmPři nakládání koupelen na návěsybyly použity přesně přizpůsobenédřevěné podkladní trámky s profilem200x200 mm, na které sekoupelny spolu s protiskluzovýmipodložkami položily. V těchtotrámcích se vyřízly různě hluboképrůřezy tak, aby odpadovápotrubí, vyvedená pod podlahamikoupelen, nebyla poškozena, promáčknutači jinak poničena.Hotel Suvretta House stojíve výšce 1890 m n. m. a nákladnívozy měly před jehodosažením zdolat ještě výšepoložený horský průsmyk.U nejširší koupelny (4,16 m)byl použit speciální podvalníks řiditelnými zadními nápravami.Ovšem průjezd vesnicemi Mulegnsa Bivio, kde se silnice meziobytnými domy zužuje na šířku4200 mm, nakonec zvládnul ažzkušený místní řidič za dočasnéhozastavení dopravy.Samotná doba přepravy bylaprůměrně dva pracovní dny,u největších koupelen ovšemaž čtyři. 925 km dlouhá trasaměla svůj vrchol ve známémhorském průsmyku Julierpasss nadmořskou výškou2284 m. Poslední kamiony v tomtoúseku na dvacet čtyři hodinuvízly, protože na silnici (ve druhépolovině dubna) leželo dvacetcentimetrů sněhu.Rizikový faktorZisk 15 pracovníchpovolení v době těsněpřed vstupem ČRdo EUMontáž koupelenv podkroví hotelu –moduly se šikmýmstropemNáročná dopravanadrozměrného nákladu▲ Tab. 1. Základní údaje o dodávkách prefabrikovaných koupelen pro rekonstrukci hotelu Suvretta House16stavebnictví 08/09


Uskladnění koupelen a přípravastavbyKoupelny se na stavbě skládalyna vytyčený prostor cca 100 mod hotelu. Vzhledem k nevyzpytatelnýmpovětrnostním podmínkámbyly zabaleny do igelitovýchobalů vyrobených na míru.V průběhu jednoho měsíce pakpracovníci HBS CZ na této provizornískládce připevňovali stoupacípotrubí (z důvodu ušetřeníčasu i instalatérských prací přímov budově). Souběžně se připravovalai stavba na samotné vkládáníkoupelen. Ve střeše hotelu a přesvšechna patra byl vybourán prostoro rozměrech 4850x4200 mm,sloužící jako montážní šachta pronásledné spouštění koupelen dorekonstruovaných pater. Před vloženímmodulu do budovy hoteluse koupelny musely opět naložitna nákladní auto a po jedné převéztpřed hotel. Tam byly sundánymobilním jeřábem, jenž měl zároveňtransportovat koupelny i dobudovy. Rozvinutá délka ramenetohoto mobilního jeřábu značkyLIEBHERR LTM 1300/1 byla46 m a nosnost 250 t.Poslední fáze přemístěníObsluha jeřábu měla tedy prospuštění koupelen k dispozici manipulačníprostor 4850x4200 mm.Přitom šířka největší modulovékoupelny byla 4220 mm, takžev tomto případě zbývalo jeřábníkovia jeho týmu pouhých 630 mmprostoru k manévrování. Otvorve střeše do montážní šachtyse navíc nacházel ve výšce třicetmetrů nad zemí a byl vystavenstálým větrným poryvům. Nastřeše hotelu stáli dva navigátořia po vsunutí koupelny do otvorusi jeden z nich na spouštěnýmodul „přestoupil“, aby mohlkontrolovat odstupy koupelny odstěn montážní šachty a přesněnavigovat jeřábníka. Vše samozřejměza dodržení bezpečnostníchpředpisů.Než dosedla koupelna na podlahu,umístily se pod ni tři rolny.Na těchto mechanizmecha pomocí tažného zařízenía napínaného ocelového lanase koupelna posouvala na určenémísto v budově. Při tomtopohybu koupelen po patře, kdychvílemi zbývalo po stranáchmaximálně 100 mm, muselyostatní pracovní týmy dočasněodstraňovat svá zařízení (provizorníventilaci apod.).InstalaceZakládání koupelen do budovybylo rozfázováno po jednotlivýchpatrech. Ihned po spuštěnívšech modulů do jednoho podlažíse zabetonoval strop vyššíhopatra, které bylo po dvou dnechpřipraveno pro další skupinukoupelen. Stávající koupelny semezitím pomocí ruční mechanizaceumísťovaly do finální polohy.Poté se odstranila provizornídřevěná podlaha a koupelnabyla spuštěna na ocelové profilyprůřezu I. Při tomto úkonu hrálavelkou roli přesnost vyvážení,protože tolerance výchylky byla3 mm. Následovalo zapojeníkoupelny na hotelovou vzduchotechniku,rozvody vody, odpadůa elektřiny. ■Video z přepravy koupelenhorskými vesnicemi najdetena: http://www.youtube.com/watch?v=8-VPQ5ayZ9M. Videoz montáže kouplen najdete nawww.4stav.cz.Základní údaje o stavběa montáži koupelenStavba: Rekonstrukce hoteluSuvretta House,III. etapaInvestor: Suvretta Haus AGProjektant:Oberholzer & BrüschwelerArchitektenZhotovitel:IMPLENIA BAUHlavní stavbyvedoucí:Mario BearthMaxmilian MüllerDodavatel modulových koupelen:HBS CZ s.r.o.Stavební dozor:MS Bautreuhand AGDodavatel jeřábnických prací:BOLLHALDERAutokran AGNáklady na stavbu:35 000 000 SFR(bez nákladů na vybaveníinteriérů)Doba výstavby:1. 4.–30. 6. 200915. 9.–30. 11. 2009▼ Půdorys největší dodané modulové koupelny, typ 1ALstavebnictví 08/09 17


▲ Nakládání modulových koupelen v pražském sídle HBS CZ▲ Přesné uložení koupelny na podkladní trámky▲ Komplikovaný průjezd vesnicí Mulegns, vzdálenost mezi domy byla 4200 mm▼ Návoz koupelen k hotelu těsně před jejich vložením do budovy▲ Dočasné skladiště modulových koupelen u hotelu Suvretta House▼ Jeřáb o nosnosti 250 t zvedá koupelnu k připravenému otvoru ve střeše18stavebnictví 08/09


▲ Fáze vkládání koupelny těsně před spuštěním do šachty o rozměrech4850x4200 mm▲ Fáze vkládání koupelny těsně před spuštěním do šachty o rozměrech4850x4200 mm (pohled z interiéru budovy)▲ Manipulace v těsném prostoru šachty. Na koupelně již stojí jedenz navigátorů jeřábu.▼ Jedno z nejužších míst v interiéru hotelu, manipulační prostor po stranáchkoupelny není větší než 100 mm▲ Uložení modulu na rolny, sloužící k další manipulaci s koupelnou v budově▼ Spuštění koupelny na ocelové profily po odstranění provizorní dřevěnépodlahystavebnictví 08/09 19


polyfunkční a sportovní stavbytext: David Jermoljev, Vladimír Janatafoto: archiv EXCON a.s.▲ Obr. 1. Konstrukce zastřešení během aktivaceZastřešení hospodářského dvoraNosticova paláce na Malé StraněIng. David Jermoljev (*1975)Absolvent FSv ČVUT, obor Konstrukcea dopravní stavby. Projektant OK vespolečnosti Excon a.s. V současnostipostgraduální studium na ČVUT se zaměřenímna membránové a předepjatékonstrukce. Autorizovaný inženýr ČKAITv oboru statika a dynamika staveb.E-mail: jermoljev@excon.czSpoluautor:Ing. Vladimír Janata, CSc.E-mail: janata@excon.czPro zastřešení hospodářského dvora o půdorysnémrozměru cca 14x10 m zvolil autor návrhu architektJosef Pleskot nafukovací polštáře z ETFE fólie. Ty jsouuchyceny do hliníkových profilů vsazených v průřezechnosných ocelových oblouků, jejichž tvar je zajištěnpředepnutým systémem ocelových nerezovýchlanek kotvených do historického zdiva budovy.Konstrukce zastřešení byla zejména zajímavou zkušeností v oblastinavrhování a realizace přetlakových foliových polštářů a předepnutía měření předpětí jemného systému lanového zavěšení.Návrh konstrukce zastřešeníPrincip subtilních ocelových obloukových nosníků umístěnýchpod hliníkovými profily střešního pláště a zavěšených na systémulanek vyplynul z architektonického požadavku minimalizaceviditelnosti ocelové konstrukce uvnitř i vně zastřešenéhoprostoru (obr. 1, 6, 7) a z konstrukčního uspořádání systémustřešního pláště. Rozteč vazeb oblouků byla dána maximálnímpříčným rozponem ETFE polštářů (bez svařování fólie) 1600 mm.Rozměr průřezu ocelových oblouků tvaru H byl dán šířkouhliníkových profilů střešního pláště. Tyto profily byly do průřezůoblouků vsazeny s minimální tolerancí tak, aby byl zajištěnpřenos vodorovných sil (obr. 3).Dvojice hlavních lan ve směru kolmém na oblouky je optimální propodepření oblouků v dostatečném počtu bodů. Jejich půdorysnéprohnutí směrem k sobě uprostřed rozpětí je pak vhodné pro zajištěnípříčné stability konstrukce (obr. 2).20 stavebnictví 08/09


7654321ABC▲ Obr. 2. Projektové zpracování prvků ocelové konstrukce a lanového systému▲ Obr. 3. Tvar průřezu nosného ocelového obloukového nosníku se vsazeným hliníkovým profilem, do nějž se kotví fóliové polštáře▼ Obr. 4. Detail vodorovného kotvení krajních oblouků do zdivaŘEZ AAPL15*180PL10*20PL10*50NEREZPL10*204x KOTVA M 10 HSL-TZDÉLKA KULATINY UPRAVENA DLESKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘI MONTÁŽIPL10*20PL15*180PL10*20PL5*30D12PL10*50NEREZD12PL10*150NEREZPL10*20ABPL10*204PL10*20PL10*150NEREZPL10*201ZDIVO HISTORICKÉHO OBJEKTUstavebnictví 08/0921


polyfunkční a sportovní stavbytext: redakcefoto: Tomáš Malý▲ Multifunkční centrum představuje dvě koridorem propojené haly (hlavní hala a tréninková hala) s rozměrově variabilními partery. Kapacita hlavní haly je6000 osob, za plného obsazení parteru i hlediště při koncertním nebo projekčním uspořádání ji může navštívit až 7500 diváků.Fotoreportáž: průvodce novou KV ArenouKoncepci návrhu, konstrukční řešení a zkušenosti z realizace stavbyVýstavního, sportovně kulturního a kongresového centra v KarlovýchVarech – Tuhnicích, známého jako KV Arena, podrobně popsal vesvém článku v rámci odborného tématu Ocelové a betonové konstrukceve Stavebnictví 06–07/08 Ing. Pavel Čížek. FotoreportážTomáše Malého představuje dokončené dílo v červenci 2009. ■▼ Základní plocha hlavní haly v uspořádání pro lední sporty má rozměr60x29 m, rozšířit ji lze až na maximální rozměr 65x35 mZákladní údaje o stavběNázev stavby:Výstavní, sportovně kulturní a kongresovécentrum Karlovy VaryInvestor:město Karlovy VaryDodavatel:sdružení firem Baustav a.s.Metrostav a.s., SYNER s.r.o.Stavbyvedoucí:Ing. Petr Chvilíček, Ing. Tomáš Slepička,Miroslav DvořákHlavní projektant: BFB – studio, s.r.o., PrahaAutor návrhu:Ing. arch. Antonín BuchtaDokumentace pro zadání stavby:TOBRYS s.r.o.Projektant prefabrikované konstrukce:PBK ČÍŽEK a.s., ChrudimVedoucí projektant multifunkční haly:Ing. Zdeněk BartoňVedoucí projektant tréninkové haly:Ing. Martin VašinaProjektant ocelové konstrukce:Ing. Stanislav Rada – statická kancelářVýrobci prefabrikovaných dílců:PREFA – BETON Cheb, spol. s r.o.Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.Dywidag PREFA a.s., Lysá nad LabemMONTERS Olomouc, s.r.o.24 stavebnictví 08/09


▲ 26 samostatných lóží (skyboxů) patří k nadstandardnímu vybavení zónyhlavní haly pro VIP. Nechybí zde ani tiskové středisko pro sto novinářů, dvěrestaurace, bufety a prostory pro akce menšího rozsahu.▲ Základní plocha tréninkové haly je 60x29 m, hlediště má kapacitu 50 diváků.V hale, která má své samostatné provozní zázemí, je rovněž restaurace,zasedací místnost a učebna.▲ Vstupní prostor do hlavní haly je vybaven šatnami návštěvníků a televiznímimonitory▲ Strojovna chladicího zařízení hlavní haly▼ Po zasunutí pohyblivých stupňů hlediště a instalaci mobilní palubkové podlahy lze v hlavní hale provozovat sálové sporty. Arena má plnou multimediálnípodporu, je zde instalováno produkční studio, interní TV okruh i promítací zařízení.stavebnictví 08/0925


polyfunkční a sportovní stavbytext: Jaromír Tomekfoto: autor; archiv PARS building, spol. s r.o.▲ Budova Amazon Court River City Prague, jižní fasáda budovyNávrh ocelové konstrukce štítovýchstěn Amazon Court River City PragueIng. Jaromír Tomek (*1955)Absolvent Fakulty stavební ČVUT.Vede ateliér PARS building, spol. s r.o.Orientuje se na návrh atypických nosnýchkonstrukcí s důrazem na design.Referenční stavby: Nile house, DanubeHouse a Amazon Court komplexuRiver City Prague, Mafra na Smíchově,City Tower na Pankráci, DiamondPoint na Těšnově, Terminál v HradciKrálové a další. Autorizovaný inženýrv oborech pozemní stavby, statikaa dynamika stavebních konstrukcí.E-mail: tomek@pars.czAmazon Court je třetím objektem atraktivníhoadministrativního komplexu River CityPrague, který vyrůstá na Rohanském ostrově,na pravém břehu Vltavy v těsném sousedstvíNegrelliho viaduktu.Druhá část série článků navazující na první díl o ocelové konstrukcizastřešení stavby uveřejněný v časopise Stavebnictví 10/08 představujenávrh štítových stěn. Architektonické řešení zahraničníchkanceláří (SHL, RFR) je i v tomto případě velmi náročné v celkui detailu stavby. Návrhy byly podrobeny důsledné kontrole a všebylo podřízeno cíli dosáhnout prvotřídní kvality. Příprava projektovédokumentace ocelových konstrukcí byla pro kancelář PARS, kteránavrhovala i ocelové konstrukce předchozích dvou staveb administrativníhokomplexu River City Prague, velkým závazkem i výzvou.Architektonické řešeníNadzemní část budovy Amazon Court se skládá ze dvou železobetonovýchadministrativních budov vzájemně propojenýchdeseti ocelovými mosty, ve kterých jsou také umístěny kanceláře.Suterén je vyhrazen parkovišti a technickému zázemí.Vnitřní prostor mezi budovami – atrium – je přestřešen polštářiz ETFE fólie (obdoba Allianz arény v Mnichově) a z boků jeohraničen prosklenými štítovými stěnami. Nosné konstrukcemostů, konstrukce přestřešení i konstrukce štítových stěn jsounavrženy z oceli.26 stavebnictví 08/09


Ocelové štítové stěny stavbyPřestože hmotnost ocelové konstrukce štítových stěn je v porovnánís hmotností ostatních nosných konstrukcí (mostů, střechy)zanedbatelná, patřil jejich návrh k nejobtížnějším úkolům. Složitostřešení vyplývá zejména z okrajových podmínek podepření stěn.Z důvodu dosažení potřebné štíhlosti jsou štítové stěny ve svislémřezu koncipovány podle současných běžných zvyklostí jako zavěšené(curtain wall). V podélném řezu jsou podporovány paždíky, které jsoupředepnuty lany.Konstrukce jsou ve svislém řezu zavěšeny na předepnutýchtyčových táhlech mezi mosty uspořádanými nad sebou, ve vodorovnémřezu mezi bočními stěnami administrativních budov, kterévymezují prostor atria. Nosná konstrukce zavěšených štítovýchstěn je prostorově uložena na okolní konstrukce, ke kterým sekotví (mosty a železobetonové objekty). Paždíky nesoucí zasklenímají rozpětí 30 m. Nosný pas nosníku paždíku má plný průřez60x300 mm a je nestandardně umístěn do exteriéru před sklo.Je to hmotný tepelný vodič, který se v letním období ohříváa roztahuje a v zimním ochlazuje a smršťuje. Lano, které předpínápaždík, je naopak umístěno v relativně teplotně stálém prostředíinteriéru atria. Předpětí bylo zvoleno takové velikosti, aby v žádnémz možných zatěžovacích stavů nevznikl po dobu životnosti stavbyv táhle tlak. Norma pro navrhování nosných elementů lan poskytujekonzervativní návrh, který nebyl v souladu s požadavkem natvarování těchto elementů. Únosnost sedla i klémy pro ukotvenílana do paždíku bylo proto nutné stanovit zkouškou ve zkušebně.Štítové stěny představují velmi komplikovanou soustavu, která musírespektovat pohyby okolních konstrukcí, na něž je zavěšena a odkterých odvozuje svoji tuhost. Stejně tak se musí vyrovnat i s účinkynerovnoměrného oteplení/ochlazení vnější a vnitřní konstrukcea musí mít i přijatelnou vlastní frekvenci. Nejzajímavější částí tétočásti projektu byl právě návrh kotvicích prvků a inženýrská predikcechování konstrukce jako celku. Mosty se pohybují a prohýbají,mírně se pohybují i okolní betonové konstrukce, nicméně zavěšenáštítová stěna musí vždy zůstat na svém místě a s těmito pohybyse vyrovnat.▲ Budova Amazon Court River City Prague, severní fasáda budovy▼ Statické schéma uložení štítových stěn▼ 3D celkový model stěnystavebnictví 08/0927


▲ Detail pantografu táhel s pružinami▼ V rameno uchycující lano do paždíku – celek▲ Dispozice štítových stěn▼ V rameno uchycující lano – detail28 stavebnictví 08/09


▼ Krajní pantograf paždíku▼ Detail pantografu táhel s pružinami, 3D model▼ Krajní pantograf paždíku, 3D modelstavebnictví 08/0929


Také podmínky pro uložení skel musely být dodrženy. Sklo jekřehké, proto by zabránění některému z pohybů mohlo véstk jeho popraskání. Do kotvení táhel i paždíků byly začleněnypantografy s pružinami, které vyrovnávají vnitřní síly v táhlecha udržují prvek v potřebné geometrii a tím i táhla stále v napnutémstavu. Jedná se víceméně o posuvné vetknutí. Konstrukce jespíše jednoduchým strojem než stavební konstrukcí, ale detailymusí být navrženy výrobně co nejjednodušeji tak, jak to vyžadujestavební prostředí. Toto je obecný imperativ návrhu, ke kterémuse navíc přidružuje požadavek architekta dosáhnout u některýchprvků specifického designu, který je často založen na maximálnímvyužití možnosti materiálu, tj. na bezpečném dimenzování „nadoraz“. Toto klade velké nároky na inženýra i na software MKP.Konstrukce štítových stěn musí ve výsledku působit velmi nenápadně,prostě. Paradoxem je, že prvky, které daly nejvíce prácea které jsou velmi sofistikované konstrukčním řešením, jsou ukrytypod fasádou, nikdo je nevidí a slouží pouze k zajištění správné funkčnostifasády. Uplatnila se ocel jakosti S355, S460 a lana Pfeifer.Příprava a práce na projektu▲ Celkový pohled na jižní stěnu▼ Pohled na vrchní část jižní stěnyÚspěch designu stavby často závisí na správném pochopeníarchitektovy myšlenky. S francouzským architektem z ateliéruRFR jsme spolupracovali na dvou předchozích stavbách, což námpomáhalo rozumět jeho záměru. Design štítových stěn je podřízencelku, je založen na jednoduchých, a přitom promyšlenýchtvarech v celku i detailu. V těsném sousedství je sloup podpírajícímost, jehož obklad je řešen v tvarosloví českého kubizmu. Tenje i mottem návrhu střešních „motýlků“. Tvarování všech prvkůštítových stěn byla proto věnována velká pozornost, aby bylodocíleno co nejlepšího výsledného efektu. Konstrukční návrh bylněkolikrát přepracován, protože optimální konstrukční a tvarovéřešení zpravidla nelze nalézt v jednom kroku. Detaily štítovýchstěn byly nakonec podle běžných zvyklostí dotvořeny pomocívizualizace, obdobně jako u ostatních částí stavby. Obecně platí,že je-li nutné zajistit kvalitu detailu i správnou funkci konstrukce,je také třeba, aby projektant připravil i výrobní a montážní dokumentacia realizaci stavby sledoval. Čím je konstrukce složitějšía očekávání architekta vyšší, tím je tento požadavek naléhavější.Nelze oddělit návrh od finálního provedení, konzistence návrhuby jinak byla nenávratně ztracena. Základem je vždy konstrukčnídetail. Výstupy z 3D programů a animace velmi pomohly přikoordinaci, při jednání s architekty, jako 3D vstupy pro výpočtyi při zadávání díla do výroby. Obecně lze konstatovat, že i v tomtopřípadě úspěch designu závisí především na tom, aby přípravui realizaci řídili a prováděli lidé, kteří mají osobní zájem odvéstco nejlepší práci a zároveň mají i estetické cítění. Podle našehomínění není možné dopředu dobře odhadnout množství práce,které bude nutné vynaložit. Původní odhad bývá zavádějící a jezpravidla mnohonásobně překročen. Proto je nutné, aby měliinvestoři pochopení a včas vytvořili odpovídající podmínky. Podtlakem nikdo nic dobrého nevymyslí a bez peněz a zázemí to takénejde. Je těžké si představit, že návrh doslova pár kilogramů železavyžaduje šest a více měsíců práce několika zkušených lidí,i zázemí výkonných a spolehlivých softwarů.VýpočtyVýpočtový model nebyl triviální. Detailní výpočet štítových stěnbyl prováděn nelineárně na komplikované prutové soustavě30 stavebnictví 08/09


s předpětím a s pružinami, která si kladla za cíl co nejvěrněji napodobitchování skutečné konstrukce. Do prutové soustavy bylyzačleněny pantografy, pružiny a významné uzly byly modeloványz objemových prvků – solidů. Předpětí bylo modelováno ochlazením.Uplatnila se materiálová i geometrická nelinearita, chováníprvků s vyloučeným tlakem bylo garantováno funkcí. Pro predikcinapjatostních stavů velmi namáhaných prvků modelovaných objemovýmiprvky – solidy – je zejména důležité mít možnost uplatnitmateriálovou nelinearitu, tj. mít možnost nechat zplastizovatmateriál. Pro výpočet vlastních frekvencí se uplatnila nelineárnímodální analýza s předpětím. Technickou podporu poskytoval Ing.P. Šperka ze společnosti MSC software.Současné 3D moderní programy pro výpočet MKP naštěstí umožňujívelmi dobře analyzovat a tím predikovat chování podobné konstrukce.Z hlediska současných potřeb se ani zdaleka nevyužijí možnostinabízené softwarovým mixem produktů. Jsou vyvinuty tak, abysplňovaly náročná kritéria vývojových pracovišť automobilového,leteckého a kosmického průmyslu. Obsahují široký výběr lineárníchi nelineárních entit – od prutů, po solidy, offsety, kontakty,gapy, funkce, interpolační elementy atd. Obsahují velice výkonnéa spolehlivé řešiče. Běžné úlohy řeší až na výjimkyřádově ve vteřinách. Nabízejí animace a výstupy do funkcí,ze kterých je chování konstrukce názorné, nabízejí optimalizaci.Technická podpora bývá na vysoké úrovni. Velmi důležitéje, že umožňují výměnu dat mezi různými programya tím i možnost ověřit správnost modelu jiným programem.Jsou spolehlivé, velmi rychlé a umí-li člověk s nimipracovat, tj. rozumí-li MKP, jsou přiměřeně přesné. Nabízejídobrý obraz o tom, co se v konstrukci děje a jak se chová.Je pouze na inženýrovi, jak umí výsledky interpretovata využít ve prospěch návrhu a spolehlivosti konstrukce.Dimenzování prvků se provádělo podle běžných zvyklostí metodikoueuronorem platných pro navrhování. Proces přijímánítěchto norem v ČR práci projektanta velmi komplikuje. PůvodníČSN normy přestávají platit, předběžné Eurokódy (ČSN-P-ENV)se mění za konečné Eurokódy (ČSN-EN). Tento fakt klade nainženýra dodatečný požadavek být neustále ve střehu a pružněaktualizovat již dříve připravené vzorové výpočty v Excelu. Tímtozpůsobem nekontrolovaně narůstají náklady spojené s projektovoudokumentací, nároky na potřebnou dobu jejího zpracování, komplikujíse termíny a zneklidňují inženýra, zda postupuje správně.Navíc je v mezinárodním týmu třeba mít i na zřeteli, že zvyklostii uchopení některých jevů uplatněných při navrhování, nemusí býtnapříč EU vždy identické. Zvláště dimenzuje-li se „na doraz“, jenutné, aby všichni spolehlivě interpretovali výklad norem. Objednateletoto zpravidla vůbec nezajímá. Náklady včetně příslušenstvís tímto spojené nese projektant. ■▲ Celkový pohled na severní stěnu▼ Pohled na vrchní část severní stěnyZákladní údaje o stavběInvestor:RCP Amazon s.r.o.Řízení projektu: ARCADIS project managements.r.o.Generální dodavatel: Metrostav a.s., div. 3Architekt:SHL, DánskoArchitekt OK:RFR, FrancieGenerální projektant: Atrea spol. s r.o.Projektant OK:PARS building, spol. s r.o.Na návrhu štítových stěn spolupracovali:Ing. P. Beneš (statické řešení), Ing.J. Tomková (konstrukční dílenské provedení).Za objednatele projekt řídil Ing.M. Fučík ze společnosti SIPRAL, prostavebnictví 08/0931


Na návštěvníky tak čekají témata Vytápěnía úspory energií, Dřevostavby a nízkoenergetickébydlení, Revitalizace panelových domů,Efektivní a komfortní bydlení a Budoucnost dopravyv Praze. Z připravovaných témat je patrné,že se organizátoři snaží vyjít vstříc firmám,které musí v současné složité situaci více hledatmožnosti, jak podpořit své podnikání. Mnohéz těchto společností si ještě více uvědomují důležitostreklamy a vědí, že účast na veletrzích jejedním z nejdůležitějších způsobů efektivní prezentace.I v této ekonomicky náročné době zůstávajívystavovatelé veletrhu FOR ARCH věrni.„Letošní průběžná čísla jsou jen o 10 % nižší vesrovnání s loňským rokem, který byl rekordní zaposledních pět let. Dá se říct, že zatím kopírukterouse dokumentace zpracovávala.Technickou podporu pro lanové systémyposkytoval zástupce dodavatele lanPfeifer Ing. M. Voplakal.Dodavatel štítových stěn: SIPRAL a.s.english synopsisDesign of Gable Wall Steel Structureof the Amazon Court River City Prague ComplexThough weight of the gable wall steel structure is negligible,compared with weight of other supporting structures of thecomplex (bridges, roofs), design of the gable walls belongedto the most complex tasks of the design. The gable wallsrepresent a very complex system which must respectmovements of adjacent structures, which it is suspendedon and which its rigidity is deduced from. The gable wallsmust also compensate impacts of unsteady heating/coolingof the outdoor and indoor structure and must have acceptableown frequency. Design of anchoring componentsand engineering prediction of behaviour of the structureas a complex whole is the most interesting featureof this project part.klíčová slova:Amazon Court River City Prague, štítové stěny, ocelové zavěšenéstěny, paždíky▲ Pohled na spodní část severní stěnykeywords:Amazon Court River City Prague, gable walls, steel suspendedwalls, runners, girdsinzerceStavební veletrh FOR ARCH oslaví v září dvacetileté jubileumJubilejní dvacátýročník největšíhostavebního veletrhuv Praze FOR ARCH, který se budekonat ve dnech 22.–26. září v Pražskémveletržním areálu Letňany,bude ve znamení energeticky úspornéhobydlení. Na každý veletržníden připravují jeho pořadatelé jednostěžejní téma.32 stavebnictví 08/09jeme výsledky roku 2007,“ říká ředitel veletrhuDaniel Bartoš.Pořadatel veletrhu, společnost ABF, organizujeve spolupráci s agenturou pro podporu podnikánía investic CzechInvest, CzechTrade a zahraničnímiobchodními komorami partnerskýchzemí návštěvu zahraničních odborníků na veletrhu.„Vzhledem ke dvacátému ročníku plánujemevíce odborných akcí, firemních prezentacía praktických ukázek,“ vysvětluje ředitel veletrhu.Jeho slova potvrzuje i fakt, že na FOR AR-CHu bude vystavovat Státní fond životního prostředí,který na své expozici bude provozovatporadenské centrum. Návštěvníkům zde budouposkytnuty důležité informace o dotaci Zelenáúsporám. Pořadatelé také plánují věnovat víceprostoru oborům, které byly na FOR ARCHu dosudprezentovány v menším rozsahu. Ve vybranýchhalách se plánuje vystavění pódií, na kterýchby probíhaly praktické ukázky. V plánu jsounapříklad v hale 6 pokládky podlahové krytiny(dřevo, laminát) s podporou Cechu podlahářůa v hale 1 zase pokládky střešní krytiny (betonové,pálené, plechové, šindele).V současné době hledají pořadatelé také partnera,který by na veletrhu pomohl zrealizovatprojekt nazvaný Za zdí koupelny. Záměremtohoto projektu je na konkrétním příkladu ukázatkoupelnu jako součást obytného prostorui z té méně viditelné strany, tedy z „druhé stranyzdi“. Cílem je poukázat na to, že v koupelněnejsou důležité jen zajímavé obklady a sanita,ale i technická část koupelny, která může velmipodstatně ovlivnit celkovou funkci koupelny.I v letošním roce se tedy mohou návštěvníciveletrhu těšit na nejucelenější přehlídku všeho,co souvisí se stavebnictvím – od prezentacešpičkových technologií, přes stavební materiálya stroje, až po vybavení interiérů.FOR ARCH doprovodí 3. ročník architektonickésoutěž Architect Award ABF. Soutěž si kladeambiciózní cíl – pomoci najít studentům a mladýmarchitektům do 33 let místo na současnéarchitektonické scéně. Tuto veřejnou diskusi byměla ještě více rozvířit soutěž, která bude probíhatsouběžně s Architect Award ABF, nazvanáSkvrna roku. Zapojit se do ní může každý, kdozašle sekvenci snímků či video objektu, kterýje z architektonického a estetického hlediskapodle jeho názoru skvrnou na obci či městě,kde bydlí. Soutěž, která probíhá od pondělí29. června na stránkách www.denik.cz, budeprůběžně vyhodnocována jak veřejností, takodbornou porotou.


polyfunkční a sportovní stavbytext: Miroslav Machalec, Jana Nováková foto: archiv AQUAPARK OLOMOUC, a. s.▲ Aquapark Olomouc. Bazénová hala ve 2. NP – hlavní bazén s atrakcemi.Úspěšný PPP: Aquapark OlomoucIng. Miroslav Machalec (*1952)Absolvent FAST VUT Brno. Postgraduálnístudium: Průmyslová energetika naČVUT Praha a Moderní směry v teplárenstvína VUT Brno. Vedoucí projektantTZB Stavoprojekt Olomouc a.s. Autorizovanýinženýr ČKAIT v oborech technikaprostředí staveb, technologická zařízenístaveb a energetické auditorství.E-mail: m.machalec@stavoprojekt.czSpoluautor:Ing. Jana NovákováE-mail: j.novakova@ stavoprojekt.czŘešení aquaparku vychází z dlouhodobé koncepceměsta Olomouce na vybudování sportovnícha rekreačních zařízení pro jeho obyvatele.Areál plní základní funkci zábavního a rekreačníhocentra s vnitřními a exteriérovými bazény,které jsou doplněny vodními atrakcemi.Součástí venkovního koupaliště jsou plochy pro ležení a opalování,hřiště na beachvolejbal, malá hřiště pro děti a různéatrakce, trampolíny a prolézačky. Areál je doplněn rozsáhlýmparkovištěm se snadnou dostupností z hlavní komunikace naBrno, stanicí autobusů MHD Olomouc a je dobře přístupnýpro pěší návštěvníky i cyklisty. Projekt je výjimečný použitímmodelu PPP (Public Private Partnership) při výstavbě, financovánía provozu, který zde byl úspěšně použit jako jedenz prvních v České republice.Urbanistické řešení a dopravaAreál aquaparku navazuje na Obchodní a zábavní centrum Haná(obchodní zóna), respektuje svažitou konfiguraci terénu lokalityPod Vlachovým a využívá nově vybudované dopravní sítě.Hlavní objekt svou výškou zachovává hladinu okolní zástavbya mírně celé lokalitě dominuje svou kuželovitou věží tobogánu.Dopravní řešení navazuje na páteřní komunikaci Obchodníhoa zábavního centra Haná, parkování je dimenzováno na celkovoukapacitu aquaparku, je případně možné i využití parkovacíchmíst pro obchodní aktivity. Před hlavním průčelím budovy jestavebnictví 08/0933


zavlažovány. Za tímto účelem byla v areálu zbudována studna naužitkovou vodu, akumulační nádrž a čerpací stanice.Architektonické a dispoziční řešení▲ Architektonické řešení aquaparku vychází z funkční náplně objektu, rozvádíideu „maják“ kónickým kuželem dominujícím celé stavbě▲ Bazénová hala 2. NP – hlavní bazén se spacebolemArchitektonické řešení vychází z funkční náplně objektu, rozvádí ideu„maják“ kónickým kuželem dominujícím celé stavbě. Kompozicehmot je založena na segmentové prosklené části bazénové haly,která kontrastuje s vertikálou tobogánových věží. Významným architektonickýmprvkem je horizontální objekt letních šaten zastřešenýtextilní membránou. Dispoziční řešení hlavní budovy respektujezásady bezkolizního provozního schématu – vstup – šatny – sprchya WC – bazény – sprchy – osušovny – šatny. Vstupní podlaží (1. NP)zahrnuje vestibul s restaurací, dětský vodní svět, šatny personálua v prostoru pod bazény je umístěno technologické zařízení.Bazénová hala 2. NP je rozdělena na tři základní části – hlavní bazéns atrakcemi a výplavovou částí do exteriéru, uzavřeným tobogánempro jízdu na duších, spacebowlem, skluzavkou, proudovýmkanálem a masážní lavicí, dále dětskou zónou s bazénem,skluzavkou a vodopádem a zóna relaxu se suchou parou prohřívárnou– tepidáriem, masážním bazénem a ochlazovacímbazénkem. Bazénová hala je vybavena odděleným občerstvenímpro návštěvníky suché i mokré části provozu a ve 3. NP doplněnaodpočinkovou galerií s barem a terasou. Ve 3. NP je rovněžnadstandardně vybavená sauna a pára s venkovním whirlpoolemna přilehlé oddělené části terasy.Venkovní prostory jsou pojaty jako letní koupaliště s tobogánem,širokou skluzavkou, vodopádem, chrličem, trampolínou a jednímmenším masážním bazénem, který je spojen průplavovým kanálems vnitřním bazénem. Malý dětský bazén s atrakcemi (kbelíkovásprcha, vodní ježek, splav) je centrem dětského světa. Dalšímiatrakcemi je lezecká stěna, kolotoč, houpačka a síťový strom. Letníšatny (převlékárny) jsou doplněny restaurací samoobslužného typus velkým krytým prostorem pro konzumaci. Areál je navržen plněv souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČRč. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícíchužívání staveb osobami s omezenou schopností pohybua orientace, v platném znění (č. 492/2006 Sb.). Rovněž všechnybazény, whirlpooly a sauny jsou pomocí speciálního vybavení imobilnímosobám přístupné.Konstrukční řešení▲ Bazénová hala ve 2. NP – hlavní bazén s atrakcemivytvořena rozptylná plocha – oválné segmentové náměstí s konečnoustanicí autobusů MHD. Spojení pro pěší je od konečnézastávky tramvají po nově zbudovaném chodníku (investiceměsta), přístup pro cyklisty je zajištěn po cyklostezce. Zahradníúpravy jsou rozděleny na část před areálem – segmentové náměstís paprskovitě se rozbíhajícími řadami stromů, doplněnésedacími zídkami a drobnými vodními prvky (pítko, mlžič). Částareálová – svažitá i rovná plocha louky pro slunění – je komponovánajako přirozený krajinný útvar s ostrůvky stromů, keřůa kamenů, volnými travnatými plochami pohledově uzavřenýmiobvodovým pásem stromů a keřů. Veškeré zelené plochy jsouNosnou konstrukci hlavní budovy tvoří železobetonový monolitickýskelet, doplněný o ocelovou konstrukci zastřešení bazénové halya ocelovou konstrukci vstupu. Obvodový plášť je částečně plnýs obkladem ALUCOBOND, z velké části je prosklený (bazénová halapřevážně izolačním trojsklem). Nosnou konstrukci letních šaten tvoříželezobetonové obvodové stěny, zastřešení je navrženo jako ocelovákonstrukce s textilní membránou. Vlastní vany bazénů uvnitř hlavníhoobjektu i v exteriéru jsou ocelové nerezové.Technická zařízení budov, napojenína inženýrské sítě, venkovní plochyZdravotní instalaceVnitřní kanalizace aquaparku navazuje na nově navrženou venkovníoddílnou kanalizaci v celém území. Odděleně jsou z areálu sváděnysplaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů spolu se34 stavebnictví 08/09


2009Příloha časopisuStavebnictví 08/09stavebnictvíčasopisspeciálwww.casopisstavebnictvi.czZelená úsporáma projektanti II


Zelená úsporám a projektanti IIZákladní principy a dokumenty programu Zelená úsporámPrvní znění podmínek programuZelená úsporám předali představiteléMinisterstva životníhoprostředí ČR 7. dubna 2009. Druhouverzi podmínek (s menšímiodchylkami) obsahovala Příručkapro žadatele o podporu, verze 1.2(formát A5, 48 tiskových stran,výrazná zelená obálka). Příručkabyla k dispozici na veletrhu IBF2009. Třetí verzí podmínek codo časové posloupnosti uveřejnění(ale první co do významudokumentu a oficiálního zněnípodmínek) je Směrnice č. 5/2009Ministerstva životního prostředíČR o poskytování finančníchprostředků ze Státního fonduživotního prostředí ČR v rámciprogramu Zelená úsporám,která byla publikována ve VěstníkuMŽP, částce 5. Tyto tři dokumentynejsou obsahově zcela shodné.V zásadě se ale neliší v technickýchpodmínkách stanovenýchpro jednotlivé oblasti programu.V dalším textu budeme vycházetze znění Směrnice č. 5/2009 MŽP,včetně jejího dodatku č. 1, kterýbyl uveřejněn ve Věstníku MŽP,částka 7. (Věstník je v tištěnéformě k dispozici ve studovně Informačníhocentra České komoryautorizovaných inženýrů a technikůčinných ve výstavbě (ČKAIT),v elektronické formě jej lze naléztna www.env.cz.)PodporovanáopatřeníA. Úspory energie na vytápěníA.1 Komplexní zateplení obálkybudovy vedoucí k dosažení nízkoenergetickéhostandarduA.2 Kvalitní zateplení vybranýchčástí obálky budovy (dílčí zateplení)■ zateplení vnějších stěn;■ zateplení střechy nebo nejvyššíhostropu;■ zateplení podlahy přiléhajícík zemině, stropu nevytápěnéhosklepa, podlahy nad nevytápěnýmprostorem nebo stěn mezivytápěným a nevytápěnýmprostorem;■ výměna oken a vnějších dveří;■ pořízení systému nucenéhovětrání s rekuperací odpadníhotepla.B. Podpora novostaveb v pasivnímenergetickém standarduC. Využití obnovitelných zdrojůenergie pro vytápění a ohřevteplé vodyC.1 Výměna neekologického vytápěníza nízkoemisní zdroje na biomasua účinná tepelná čerpadlaC.2 Instalace nízkoemisních zdrojůna biomasu a účinných tepelnýchčerpadel do novostavebC.3 Instalace solárně termickýchkolektorů (podporu je možno získati na bytové domy postavenépanelovou technologií)D. Dotační bonus za vybranékombinace opatřeníPožadované tepelně technickévýpočty pro jednotlivé oblastiprogramu Zelená úsporám mohouzpracovat oprávněné osoby,kterými jsou:■ autorizovaní inženýři v oborupozemní stavby, nebo v oborutechnika prostředí staveb, nebov oboru technologická zařízenístaveb (všechny oblasti programu);■ autorizovaní technici v oborupozemní stavby, nebo v oborutechnika prostředí staveb, nebov oboru technologická zařízenístaveb (zatím pouze pro oblastC.1 a C.3 programu);■ autorizovaní architekti (všechnyoblasti programu);■ energetičtí auditoři (všechnyoblasti programu);■ oprávněné osoby v rozsahusvých oprávnění stanovenýchzákonem č. 406/2000 Sb.,o hospodaření energií, ve zněnípozdějších předpisů, tj. energetičtíexperti oprávnění zpracovávatprůkazy energetické náročnostibudov, osoby oprávněnéprovádět kontroly klimatizačníchsystémů a kotlů (všechny oblastiprogramu);■ dodavatelské firmy (v oblastipodpory C.3).Ve Směrnici č. 5/2009 MŽP je rozpormezi přílohou č. 1 a č. 7. Přílohač. 1, která obsahuje požadavkypro jednotlivé oblasti programu,uvádí mezi oprávněnými osobamiautorizované architekty a neuvádíoprávněné osoby podle zákonač. 406/2000 Sb. Naproti tomupříloha č. 7, která shrnuje obsahodborného posudku, nejmenujeautorizované architekty, ale jmenujeoprávněné osoby podle zákonač. 406/2000 Sb. Autorizovaní technicizatím nemohou zpracovávattepelně technické výpočty prooblast A a B. Pokud ovšem jsouzapsáni v seznamu oprávněnýchosob Ministerstva průmyslu a obchoduČR pro průkazy energetickénáročnosti budov, kontrolu klimatizačníchsystémů a kontrolu kotlů,mohou tyto výpočty provádět.Pro realizaci podporovaných opatřenímusí žadatel použít služebdodavatelů zapsaných do seznamuodborných dodavatelů (SOD),vybrat si výrobky a technologiezapsané do seznamu výrobkůa technologií (SVT). Oba seznamyspravuje Státní fond životníhoprostředí a vystavuje na webovýchstránkách programu Zelenáúsporám. Zápisy do seznamů jsoupodmíněny splněním stanovenýchpodmínek na straně dodavatelůa výrobců.ČKAIT uspořádala prostřednictvímsvých oblastních kancelářív měsících květnu až červenci2009 celkem 24 seminářů k programuZelená úsporám, určenýchpro autorizované osoby – členyČKAIT. Další semináře na tototéma se uskuteční – v závislostina zájmu autorizovaných osob –v podzimních měsících roku 2009.Změny v podmínkáchprogramuV nejbližších dnech lze očekávatzměny v podmínkách programuZelená úsporám, které připravujeMŽP. K uvažovaným úpravám patřímj. zahrnutí některého z dílčíchopatření v oblasti A.2 provedenýchpřed 1. dubnem 2009 do plněnípodmínek programu, vztaženívšech oblastí programu na domypostavené panelovou technologií,rozšíření oprávnění autorizovanýchtechniků také na oblast A.1, A.2a B.Start programu Zelená úsporám bylprovázen masivní kampaní MŽP. Zanegativní stránku této kampaně lzepovažovat zdůrazňování snadnostia dostupnosti získání podpory.Podmínky programu jsou vůči stávajícímubytovému fondu tvrdé, technickya ekonomicky náročné. V praxikaždý zásah do dokončené stavbyvyžaduje náročnou odbornou přípravu,splnění požadavků stavebněprávních a dalších předpisů. Přípravaprogramu proběhla uspěchaně,v programu je řada chybných formulací(například nepřesné názvy oborůautorizace, citace právních předpisůa technických norem formou, kteránerespektuje legislativní pravidlavlády a zásady bibliografickýchcitací u technických norem), nebylyrespektovány postupy a institutystavebních předpisů. K negativnístránce programu patří také nulovýčas na přípravu odborné veřejnostina podmínky programu. Seminářepro projektanty se konaly v době,kdy již byl program odstartován,totéž platí pro přihlašování stavebníchfirem a výrobců do seznamuodborných dodavatelů a seznamuvýrobků a technologií.Nad negativními stránkami, kterése postupně řeší, však převažujíklady programu. Především sejedná o první nárokový (nikolivvýběrový) program pro majitelerodinných domů a bytovýchdomů postavených nepanelovýmitechnologiemi. Program zahrnujetaké první dotační podporu novostavebpro bydlení postavenýchv energetickém standardu pasivníhodomu. Požadované tepelnětechnické výpočty mají jasnědefinované vstupní podmínky;nemůže proto dojít k takovémurozptylu výsledků, jako je tomuu průkazů energetické náročnostibudov, zpracovávaných podlevyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetickénáročnosti budov. ■Autor: Marie BáčováČeská komora autorizovanýchinženýrů a techniků činných vevýstavběE-mail: mbacova@ckait.cz2speciál 08/09


Zelená úsporám a projektanti IIZelená úsporám: k části A.2Program Zelená úsporám (dále jen program)je zaměřen na úspory energie z obnovitelnýchzdrojů a úspory energie v oblasti bydlení. Článekse zabývá dílčí částí programu, tj. možnostmisplnění hodnot součinitelů prostuputepla a návrhem tloušťky dodatečných tepelnýchizolací (dále DTI) tak, aby byly splněnypožadavky části A.2 – Kvalitní zateplení vybranýchčástí obálky budovy.Část programu A.2 je zaměřenana dílčí zateplení vybranýchčástí obálky budovy. V této částiprogramu jsou podporovánadílčí zateplení následujících částíobálky budovy:■ A.2.1 – Zateplení vnějšíchstěn s dosaženímU N≤ 0,25 W/(m 2 .K);■ A.2.2 – Zateplení střechy nebonejvyššího stropu s dosaženímU N≤ 0,16 W/(m 2 .K);■ A.2.3 – Zateplení podlahynad zeminou s dosaženímU N≤ 0,30 W/(m 2 .K), stropunevytápěného sklepa, podlahynad nevytápěným prostoremnebo stěn mezi vytápěnýma nevytápěným prostorem s dosaženímU N≤ 0,40 W/(m 2 .K);■ A.2.4 – Výměna oken s dosaženímU N≤ 1,20 W/(m 2 .K)a zároveň vnějších dveří(z vytápěného nebo částečněvytápěného prostoru do venkovníhoprostředí) s dosaženímU N≤ 2,30 W/(m 2 .K);■ A.2.5 – Instalace systémunuceného větrání s rekuperacíodpadního tepla s účinnostíalespoň 75 % při dosaženípodmínky, že v objektu budouinstalována těsná oknas celoobvodovým kováníma těsné vnější dveře (spárováprůvzdušnost okennícha dveřních spár bude nejvýšei LV= 0,10 . 10 -4 m 3 /m.s.Pa -0,67 .Dále je požadováno dosaženíalespoň doporučené hodnotysoučinitele prostupu tepladanou částí obálky budovyU N[W/(m 2 .K)] podle platnýchstavebních norem. Zároveň jepožadováno snížení hodnotyměrné roční potřeby tepla navytápění po realizaci částečnéhozateplení alespoň o 20 % oprotistavu před realizací.U bytových domů je požadovánoprovedení stavebně technickéhoposouzení budovy před podánímžádosti o podporu v této oblasti.Pokud tento posudek doporučíprovedení sanace statikya opravu vnějšího pláště budovy,vlastník domu je povinenprovést veškerá doporučujícíopatření, která jsou nutná prokvalitní aplikaci zateplovacíhosystému.Navržení tloušťkydodatečné tepelnéizolaceNavržení tloušťky DTI a stanoveníměrné potřeby energie navytápění se zdá být jednoduché.Nové právní předpisy však uvádějíněkterá ustanovení, která dřívejednoduché vztahy komplikují.Návrh tloušťky DTI lze stanovitpostupem uvedeným v následujícímpříkladu.Stanovte tloušťku dodatečnétepelné izolace obvodové stěnovékonstrukce postavené z plnýchpálených cihel v tloušťce450 mm o oboustrannou omítkoutak, aby konstrukce po zateplenísplnila požadavky programuA.2.1. Skladba konstrukce:– omítka vnitřní: 15 mm;– cihelné zdivo: 440 mm;– omítka vnější: 20 mm.Tepelný odpor konstrukce:R = 0,015/0,88 + 0,44/0,86 ++ 0,02/0,99 = 0,548 m 2 K/WDodatečná tepelně izolační vrstvabude navržena z fasádního stabilizovanéhopěnového polystyrenus udaným součinitelem tepelnévodivosti λ = 0,040 W/(m.K).Tloušťka DTI je dána rozdílempožadovaného tepelného odporuR (m 2 K)/W a současného tepelnéhoodporu R konstrukce. Požadovanýtepelný odpor se stanovíz hodnoty součinitele prostuputepla následující postupem:U N≤ 0,25 W/(m 2 .K) → R T== 1/0,25 = 4,0 m 2 K/W → R N== 4,0 – (0,17 + 0, 043) == 3,832 m 2 K/WPožadovaný tepelný odpor DTI:R DTI= R N– R = 3,832 – 0,548 == 3,284 m 2 K/WTloušťka dodatečné tepelnéizolace:D = R DTI. λ = 3,284 . 0,04 == 0,131 mSoučinitel prostupu tepla Ua tepelný odpor konstrukce R sestanovují za podmínky ustálenéhošíření tepla při zimních návrhovýchokrajových podmínkách uvedenýchv ČSN 73 0540 – část 3.Součinitel prostupu tepla Ua tepelný odpor konstrukce Rse zjišťují pro celou konstrukci.Obě hodnoty musí zahrnovat vlivtepelných mostů v konstrukci obsažených.Podle ustanovení ČSN73 0540 lze vliv tepelných mostůzanedbat, pokud je jejich souhrnnépůsobení menší než 5 % součiniteleprostupu tepla vypočtenéhos vlivem tepelných mostů.Při stanovení součinitele prostuputepla platí následujícízásady:■ U konstrukce, která obsahujetepelné mosty, nelze stanovithodnoty U a R součtem tepelnýchodporů jednotlivých vrstevz materiálů ve výseku konstrukcemimo tepelný most (ideální výsekkonstrukce).■ Je-li homogenita tepelně izolačnívrstvy narušena jiným materiálem(například krokve střešní konstrukce,spojovací výztuž, nosnéželezobetonové či dřevěné sloupyapod.), lze pro výpočet tepelnéhoodporu nehomogenní tepelněizolační vrstvy stanovit součiniteleekvivalentní tepelné vodivostitéto vrstvy postupem uvedenýmv ČSN 73 0540 – část 4,příloha B.3.3.■ Hodnoty součinitele prostuputepla U a tepelného odporu Rnezahrnují vliv tepelných vazebmezi konstrukcemi. Tyto vazbyse uvažují prostřednictvím lineárníchčinitelů prostupu teplaψ Kve W/(m.K) a bodových činitelůprostupu tepla χ ive W/m 2 .K)až při výpočtu měrné tepelnéztráty prostupem tepla H T(W/K)a při výpočtu průměrné hodnotysoučinitele prostupu tepla obálkybudovy U emv rámci hodnocenístavebně energetických vlastnostíbudovy.Při stanovení tepelného odporustěnové konstrukce je nutnéznát základní principy stěnovýchkonstrukčních systémů. Hodnotyvýpočtových tepelných vodivostíjsou pro zděné konstrukceudány tak že zahrnují vliv spára objemové hmotnosti zdiva.Pokud se pro výpočty tepelnětechnických vlastností bude využívatjiných pramenů (protokolyakreditovaných laboratoří, reklamníprospekty), je nutné vždy zjistito jakou hodnotu se jedná a pro jakouhodnotu objemové hmotnostia vlhkosti byla stanovena.U obvodových stěnových konstrukcísendvičových je nutné dovýsledné hodnoty součinitele prostuputepla započítat vliv tepelnýchmostů. Například stěnové konstrukcerodinných domů CANABAstavěných v letech 1990–2000mají výrazné tepelné mosty tvořenéželezobetonovými žebry.Podobná situace je i u konstrukcítypu VELOX, kde tepelné mostyspeciál 08/09 3


Zelená úsporám a projektanti IICharakter konstrukceKonstrukce zcela beztepelných mostůKonstrukce s mírnýmitepelnými mostyKonstrukce s běžnýmitepelnými mostyKonstrukce s výraznýmitepelnými mosty0,05Zvýšení hodnotysoučiniteleprostupu teplaPoznámkaΔU tbkW/(m 2 .K)Konstrukce se souvisloutepelně izolačnívrstvou0,02(optimalizovanéřešení)Typové či opakovanéřešení0,10 Standardní řešení0,15 Zanedbané řešení▲ Tab. 1. Přirážky ΔU tbkW/(m 2 .K) k základní hodnotě součinitele prostupu tepla. Poznámka:hodnoty přirážek ΔU tbkbyly převzaty z ČSN 73 0540–část 4, příloha B.3.2.Uvedené hodnoty jsou rozdílné proti hodnotám uvedeným v TNI 730529.tvoří spojovací výztuž obvodovýchdřevocementových desek.Hodnoty součinitelůprostupu tepla provýpočet měrné potřebytepla na vytápěníZhoršující vliv opakovaně se vyskytujícíchtepelných mostů se přienergetických výpočtech (stanoveníměrné tepelné ztráty H Ta měrné potřebyenergie na vytápění) uvažují veformě přirážky ΔU tbkk základní hodnotěsoučinitele prostupu tepla U.Přirážka ΔU tbkse uvažuje podle hodnotuvedených v tabulce č. 1.Výpočtové stanovení zhoršujících vlivůtepelnými mosty lze stanovit pomocímoderních výpočtových metod, jakojsou metody plošných či prostorovýchteplotních polí. Tyto metody jsoupodrobně popsány v ČSN 73 0540 –část 4 či ČSN EN ISO 14683. ■Autor:Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.Centrum stavebního inženýrstvía.s. PrahaE-mail: safranek@csias.cz;jsafranek@volny.czMěření vzduchotěsnosti budovv rámci programu Zelená úsporámVzduchotěsnost budov byla tradičně vnímánajako problém okenních spár a styků obvodovýchdílců panelových budov. V současnostise, kromě požadavku na vzduchotěsnostjednotlivých stavebních dílců a konstrukčníchspojů, zdůrazňuje potřeba zajištění vzduchotěsnostiobálky budovy jako celku, předevšímz důvodu dosažení plánovaných energetickýchvlastností budovy, kvality vnitřního prostředía spolehlivosti stavebních konstrukcí.Měření vzduchotěsnosti se postupněrozšiřuje zejména v segmentuvýstavby dřevostaveba nízkoenergetických budov.Novou vlnu zájmu vyvolal v posledníchměsících programZelená úsporám, který požadujedosažení vynikající vzduchotěsnostiobálky jako jednuz podmínek přidělení dotacena pasivní dům. Využívají sepřitom požadavky na vzduchotěsnostnově formulovanév TNI 73 0329 a 73 0330.Vzduchotěsnosta její a hodnoceníVzduchotěsnost je v odborné literatuřea technických normách častooznačována také jako průvzdušnost(vysoká průvzdušnost značíšpatnou úroveň vzduchotěsnostia naopak). Vždy se jedná o schopnostobálky budovy propouštětvzduch. Proudění vzduchu obálkoubudovy je podmíněno rozdílem tlakuvzduchu mezi vnitřním a vnějšímprostředím a přítomností míst propustnýchpro vzduch (netěsností).Vzduchotěsnost obálky budovyjako celku je kombinovaným efektemvšech dílčích netěsností. Rozdíltlaku vzduchu působící na obálkubudovy bývá vyvolán větrem, rozdílemvnitřní a vnější teploty neboúčinkem mechanických větracíchzařízení (zpravidla jejich kombinací).Čím větší je tlakový rozdíl, tím většíje průtok vzduchu obálkou budovy.Vzájemná závislost se nejčastějivyjadřuje tzv. empirickou rovnicíproudění:kde:je objemový tok (průtok) vzduchuv m 3 /h;C je součinitel prouděnív m 3 /(h.Pa n );n je bezrozměrný exponent proudění.Vzduchotěsnost obálky budovyje možné vyjádřit přímo pomocíhodnot C a n. Součinitel prouděníC v podstatě udává „velikost“netěsností a exponent proudění ncharakter proudění (laminární/turbulentní). Hodnoty C a n jemožné spolehlivě určit pouzeměřením. Protože hodnoceníjedné vlastnosti pomocí dvouveličin je nepraktické, vyjadřujese vzduchotěsnost jinými, jednočíselnýmiodvozenými veličinami[4, 5]. Zřejmě nejpoužívanější jeintenzita výměny vzduchu přireferenčním tlakovém rozdílu50 Pa, n 50:kde:je objemový tok vzduchu skrzobálku budovy při tlakovém rozdílu50 Pa v m 3 /h;V je objem vnitřního vzduchuv m 3 .Hodnota n 50umožňuje vzájemněporovnávat vzduchotěsnostrůzných budov, neboť vztahujeprůtok vzduchu netěsnostmi přireferenčním tlakovém rozdílu najednotku objemu budovy. Hodnotase zjišťuje měřením (vizdalší text).Projevy a důsledkynetěsnostíOtvory v obálce budovy, kteréumožňují výměnu vzduchu mezivnitřním a vnějším prostředím, jemožné rozdělit do dvou skupin:■ záměrné otvory navržené propřívod a odvod vzduchu jakosoučást větracího systému(okna, větrací klapky, V Z Tpotrubí apod.);■ ostatní netěsnosti vznikajícídruhotně, převážně jako chybypři návrhu a výstavbě budovy(netěsnosti v konstrukčních spojích,neslepené spoje vzduchotěsnicíchvrstev a jejich defekty,netěsnosti v některých stavebníchprvcích, například komínech,roletových boxech apod.).Netěsnosti z druhé skupiny, kteréumožňují neřízené prouděnívzduchu mimo rozvody a regulačníprvky větracího systému,jsou nežádoucí. Jejich výskytby měl být v průběhu návrhua výstavby budov systematickyeliminován. Tento požadavek4speciál 08/09


Zelená úsporám a projektanti IIje pro tepelné chování budovya správnou funkci větracího systémuzásadní a v praxi vede k návrhuvzduchotěsné obálky, včetně spárvýplní otvorů. Při správném řešenía provozování větracího systémunení tento přístup v rozporu s hygienickýmipředpisy. Naopak, spoléhánína infiltraci okenními spáramia dalšími náhodnými netěsnostmive stavebních konstrukcích jako nahygienicky dostatečný způsob větráníse ukazuje jako mylné a navícje spojené s řadou dalších rizik:■ snížení účinnosti větracíhosystému;■ snížení účinnosti procesuzpětného získávání tepla (tzv.rekuperace) z odváděnéhovzduchu, pokud je budova takovýmzařízením vybavena;■ zvýšená tepelná ztráta budovy;■ zvýšené riziko kondenzaceuvnitř konstrukce způsobenéintenzivním transportem vlhkostiskrz netěsnosti;■ urychlení degradačních procesův okolí netěsnosti a sníženíživotnosti celé konstrukce;■ snížení kvality vnitřního prostředívlivem proudícího chladnéhovzduchu;■ snížení teploty vnitřního povrchuv místě netěsnosti (rizikopovrchové kondenzace,„chladné sálání“);■ zhoršení akustických vlastnostíkonstrukce.Požadavky navzduchotěsnostObecně platné požadavky navzduchotěsnost obálky budovyi jejích částí jsou uvedenyv ČSN 73 0540-2. TNI 73 0329a 73 0330 dále upřesňují požadavkyna vzduchtěsnost pro účelypodrobné klasifikace nízkoenergetickýcha pasivních domů.Vzduchotěsnost obálky budovyse ve všech těchto normativníchdokumentech hodnotí pomocíintenzity výměny vzduchu při50 Pa, n 50, která se zjišťujeměřením podle ČSN EN 13829.Výsledná hodnota má splňovatpodmínku: n 50≤ n 50,N.Limitní hodnoty n 50,Njsouv ČSN 73 0540-2, TNI 730329 a 73 0330 definovány▲ Tab. 1. Doporučené hodnoty intenzity výměny vzduchu n 50,Npodle ČSN 73 0540-2▲ Tab. 2. Požadavky na vzduchotěsnost obálky budovy podle TNI 73 0329Větrání v budově n 50,N[h -1 ]Přirozené nebo kombinované 4,5Nucené 1,5Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla navytápění (pasivní domy)Jev, veličina Označení Jednotka PožadavekNeprůvzdušnostobálky budovy – podokončení stavbyNeprůvzdušnostobálky budovy - podokončení stavbyAlternativně, proA/V > 0,6: Neprůvzdušnostobálkybudovy vyjádřenáhodnotou n 50a současněi vzduchovoupropustností budovyq 50Hodnocení B2 lzepoužít nejpozději do31. 12. 2009.n 50[1/h] n 50≤ 0,6 pro energetickypasivnírodinný dům;n 50≤ 1,5 pro nízkoenergetickýdůmn 50asoučasněq 50[1/h][m 3 /h/m 2 ]pro energetickypasivní rodinnýdům:n 50≤ 0,8a současněq 50≤ 1,0▲ Tab. 3. Požadavky na vzduchotěsnost obálky budovy podle TNI 73 0330ZpůsobprokázáníMěření metodoutlakovéhospádu a výpočetn 50v souladus ČSN EN 13829,metoda BMěření metodoutlakového spádua výpočet n 50a q 50v souladus ČSN EN 13829,metoda B0,6PoznámkaPodrobněji v přílozeA TNI 73 0330Vzduchový tok při50 Pa zjištěný měřenímse vydělí plochouobálky budovyA Evypočítanouv souladu s 6.1.2Č S N E N13829:2001 z celkovýchvnitřníchrozměrů. Pokudn 50≥ 0,6, provedese odpovídající přepočetenergetickébilance a korekcevýsledků E Aa E A.Jev, veličina Označení Jednotka Požadavek Způsob prokázání PoznámkaNeprůvzdušnostobálky budovy – podokončení stavbyodlišně (tabulky 1., 2. a 3.). Alternativníhodnocení vzduchotěsnostirodinných domů podleTNI 73 0329 dočasně umožňujezařadit mezi pasivní domy takébudovy, které sice splňují všechnyostatní požadavky na pasivnídomy, pouze vzduchotěsnostmírně překračuje předepsanýlimit. Důvodem je obtížná dosažitelnostvelmi nízkých hodnotn 50u rodinných domů vzhledemk nevýhodnému poměru objemubudovy a plochy obálky a takén 50[1/h] n 50≤ 0,6 pro energetickypasivníbytový důmn 50≤ 1,5 pro nízkoenergetickýbytový důmsnaha vyjít vstříc projektovýma realizačním firmám, které v tétooblasti dosud sbírají zkušenostia optimalizují svá technická řešení.Využití alternativní hodnoticíveličiny (vzduchová propustnostq 50namísto hodnoty n 50) je zcelav souladu s ČSN EN 13829.Splnění limitních hodnot podleČSN 73 0540-2 není závazné,pouze doporučené. V rámci programuZelená úsporám je splněnípožadavků na vzduchotěsnostpodle TNI 73 0329 a 73 0330Měření metodou tlakovéhospádu a výpočetn 50v souladu s ČSNEN 13829, metoda BPodrobnějiv příloze ATNI 73 0330nutnou podmínkou pro přidělenídotace na novostavbu v pasivnímstandardu.MěřeníPro měření vzduchotěsnosti bylavyvinuta řada metod, v praxi seale nejvíce používá tzv. metodatlakového spádu pomocí zařízenítypu blower door (odtud blowerdoor test). Obecná pravidlaa postupy měření jsou uvedenyspeciál 08/09 5


Zelená úsporám a projektanti IIv ČSN EN 13829. TNI 73 0330v příloze A dále upřesňuje způsobověřování požadavků na vzduchotěsnostpro účely klasifikacenízkoenergetických a pasivníchbytových domů. Zvláštní pozornostje věnována komplikovanýmpřípadům, kdy není možné měřitbudovu jako jeden celek, ale jenutné měřit po částech, napříkladpo jednotlivých bytech. V budoucnuje možné očekávat dalšívývoj těchto postupů na základězkušeností s měřením velkýchbudov, které dosud chybí. Měřenívzduchotěsnosti bytovýchi rodinných domů a zpracovánívýsledků pro účely programuZelená úsporám se mají říditpravidly TNI 73 0330.Princip metody spočívá v opakovanémměření průtoku vzduchuskrz obálku budovy při různýchúrovních tlakového rozdílu. Tlakovýrozdíl se vyvolává uměle,pomocí ventilátoru, kterýje součástí měřicího zařízení(obr. 5). Pomocí speciálníhorámu a vzduchotěsné plachtynebo panelu se ventilátor osadído otvoru v obálce budovy (nejčastějivstupních dveří). Změnouotáček ventilátoru se postupněmění tlakový rozdíl mezi vnitřníma vnějším prostředím. Pro každýtlakový rozdíl se změří průtokvzduchu ventilátorem. Předpokládáse, že stejné množstvívzduchu protéká netěsnostmiv obálce budovy. Měří se obvykledvakrát, jednou při přetlaku,podruhé při podtlakuv budově. Moderní zařízeníjsou řízena počítačem, takžeměření probíhá zcela automaticky.Výsledkem měření jesada hodnot objemového tokuvzduchu změřených při různýchtlakových rozdílech. Naměřenéhodnoty se vynesou do grafuzávislosti objemového tokuvzduchu na tlakovém rozdílu(graf 1) a vhodnými regresnímimetodami se určí parametryrovnice proudění – součinitelproudění C a exponent prouděnín (viz výše). Pomocí rovniceproudění se vypočte objemovýtok vzduchu při 50 Pa,a z něj se odvodí hodnota n 50.O výsledku měření se vystavíprotokol, jehož náležitosti jsoudefinovány v ČSN EN 13829a upřesněny v TNI 73 0330.Měřicí zařízení musí mít vlastnostipředepsané v ČSN EN13829. TNI 73 0330 tyto obecnépožadavky přejímá a doplňuje, žemají být používána pouze sériověvyráběná, k tomuto účelu určenázařízení. Použití improvizovanýchzařízení se nepřipouští vůbec,měření s použitím větracího zařízenív budově pouze výjimečněa v odůvodněných případech.Výběr okamžiku měření a postuppřípravy budovy před měřenímse řídí účelem měření. V zásaděje možné rozlišit tyto dva hlavníúčely měření:■ kontrolní měření v průběhuvýstavby;■ deklarace dosažené vzduchotěsnostipo dokončeníbudovy.Smyslem kontrolního měřeníje prověření celistvosti vzduchotěsnicíchvrstev (napříkladparozábrany) v obalových konstrukcíchpřed jejich zakrytíma kontrola splnitelnosti cílovéhodnoty n 50. Součástí měřeníje často také detekce případnýchnetěsností. V okamžikuměření musí být dokončenyvšechny konstrukční vrstvya další opatření, která mají zajistit▲ Graf 1. Grafické vyjádření výsledků měření vzduchotěsnostin 50[h -1 ]Objemový tok vzduchu – Podtlak [m 3 /h]Regresní přímka – Podtlak [m 3 /h]Objemový tok vzduchu při 50 Pa [m 3 /h]vzduchotěsnost obálky, ale mělyby být přístupné, aby bylo možnéopravit nalezené netěsnosti.Kontrolní měření je důležité zejménau budov s velmi nízkýmicílovými hodnotami n 50.Měření, jehož výsledek másloužit k deklaraci dosaženéhostavu, by pochopitelně mělobýt realizováno až po úplnémdokončení všech stavebníchprací. TNI 73 0330 explicitněpožaduje splnění této podmínky.Deklarace na základěvýsledků získaných měřenímpřed dokončením budovy sepřipouští pouze výjimečně.Během dokončovacích pracíObjemový tok vzduchu – Přetlak [m 3 /h]Regresní přímka – Přetlak [m 3 /h]budovy s přirozeným větránímbudovy s mechanickým větránímbudovy s mechanickým větráním a ZZTbudovy s mechanickým větráním a ZZT – pasivní domydoporučená hodnota n 50 Npodle ČSN 73 0540-2▲ Graf 2. Reálně dosahovaná vzduchotěsnost podle výsledků měření v ČR. Každý sloupec reprezentuje jedno měření,celkem 132 měření.6speciál 08/09


Zelená úsporám a projektanti II▲ Obr. 1. Příklady druhotných, nežádoucích netěsností v obálce budovy:netěsná spára ve vzduchotěsnicí vrstvě z desek OSB▲ Obr. 2. Příklady druhotných, nežádoucích netěsností v obálce budovy:netěsné napojení parozábrany obvodové stěny na podlahu terénu▼ Obr. 4. Příklady druhotných, nežádoucích netěsností v obálce budovy:netěsný prostup kanalizačního potrubí parozábranou šikmé střechy▲ Obr. 3. Příklady druhotných, nežádoucích netěsností v obálce budovy:netěsný prostup nosného prvku krovu parozábranou obvodové stěny▼ Obr. 5. Měřicí zařízení typu blower door, elektronická řídicí jednotkas tlakovými čidly a počítač se speciálním měřicím softwaremspeciál 08/09 7


Zelená úsporám a projektanti IInásledujících po kontrolnímměření totiž může dojít k poškozenívzduchotěsnicích vrstev.Výsledek definitivního měřeníje v tom případě horší nežvýsledek kontrolního měření.Pokud k takovému poškozenínedojde, může vlivem finálníchvrstev dojít k určitému zlepšenívzduchotěsnosti (v některýchpřípadech až o 20 %).ČSN EN 13829 rozlišuje dvěmetody měření, které se vzájemněliší přípravou budovy předměřením:■ metoda A – měření budovyv provozním stavu (větracíotvory v obálce budovy, napříkladokna a větrací mřížky,se uzavřou, ostatní záměrnéotvory, například komíny, odvětráníanalizačního potrubíapod., se ponechají ve stavutypickém pro období, kdy jev provozu systém vytápěnínebo chlazení);■ metoda B – měření vzduchotěsnostiobálky budovy (větracíotvory v obálce budovy seuzavřou, ostatní záměrné otvoryse utěsní).Interpretace těchto pravidel je obtížná.Výsledky měření metodouA mají charakterizovat vzduchotěsnostbudovy v provozním stavu.Měření by tedy mělo probíhataž po úplném dokončení budovy.Výsledky se použijí zejménajako vstupy do energetickýchvýpočtů. Naopak metodou B lzeměřit jak během výstavby, takpo jejím dokončení. Tvrzení, žemetoda B znamená měření předdokončením budovy a metodaA měření po jejím dokončení, jemylné. Aby mělo kontrolní měřenísmysl, mělo by být zřejměrealizováno metodou B. V některýchkonkrétních případech je obtížnérozhodnout, jakou metodupoužít a naopak, někdy nemusípříprava budovy před měřenímodpovídat ani jedné z metod.Poskytovatel měření musí svůjpostup vždy vysvětlit v protokolu.ČSN 73 0540-2 neuvádí, kteráz měřicích metod se má použítpro ověření doporučených hodnotn 50,N. Naopak TNI 73 0330jasně říká, že pro účely této normalizačníinformace má být vzduchotěsnostměřena metodou Bpo úplném dokončení budovy.ZajištěnívzduchotěsnostiDosažení vynikající úrovněvzduchotěsnosti není úplnějednoduché, jak potvrzují výsledkydosavadních měřenívzduchotěsnosti v ČR (graf2, [6]). Volba konstrukčníhoprincipu (dřevostavba/masivnístavba) a konstrukčních materiálůnemusí mít klíčový vlivna konečný výsledek. Ukazujese však, že velmi významnáje kvalita projektové přípravya péče věnovaná realizaci technickýchopatření, která majízajistit vzduchotěsnost obálky.Zdaleka se nejedná jeno problém kvality provedení nastavbě. Během projektové přípravyje potřeba chápat všechnavzduchotěsnicí opatření jakoucelený systém. Jeho návrh seprolíná všemi fázemi projektovépřípravy a nelze jej oddělit nebořešit nezávisle na ostatních dílčíchúlohách. Podrobný postupnávrhu je popsán v [5], hlavníkonstrukční zásady je možnoshrnout do těchto bodů:■ jasné vymezení vzduchotěsnicívrstvy v každé obalovékonstrukci;■ volba vzduchotěsného materiálupro tuto vrstvu;■ zajištění spojitosti vzduchotěsnévrstvy;■ minimalizace prvků prostupujícíchvzduchotěsnou vrstvou;■ zajištění vzduchotěsnéhonapojení těchto vrstev na navazujícía prostupující prvky(okna, potrubí, atd.).Pro zajištění životnosti a spolehlivostimusí být vzduchtěsnicísystém sestaven ze speciálních,k tomu účelu určenýchvýrobků (platí zejména prolepicí pásky apod.). Při jehorealizaci na stavbě je potřebadbát na velmi pečlivé řemeslnézpracování a koordinaci jednotlivýchstavebních profesí, abynedošlo k poškození dokončenéhosystému při navazujícíchčinnostech. Cena za speciálnímateriály a pečlivou práci semusí promítnout do rozpočtustavebních prací.PoděkováníTento výsledek byl získán zafinančního přispění MŠMT ČR,projekt 1M0579, v rámci činnostivýzkumného centra CIDEAS. ■Použitá literatura[1] ČSN 73 0540-2:2007 Tepelnáochrana budov. Část 2 – Požadavky[2] TNI 73 0329:2009 Zjednodušenévýpočtové hodnocenía klasifikace obytných budovs velmi nízkou potřeboutepla na vytápění – Rodinnédomy[3] TNI 73 0330:2009 Zjednodušenévýpočtové hodnocenía klasifikace obytných budovinzerceKontakt pro projektanty:Tel.: +420 387 203 402Fax: +420 387 203 422E-mail: cbudejovice@caparol.czwww.caparol.czKontakt pro projektanty:Ing. Jiří Tichýprojektový manažerTel.: 518 389 576Fax: 518 389 510Mobil: 774 773 811E-mail: jiri.tichy@ri-okna.czTechnické poradenstvíTepelné,☎ 800 161 161s velmi nízkou potřebou teplana vytápění – Bytové domy[4] Č S N E N 1 3 8 2 9 : 2 0 0 9(73 0577) Thermal performanceof buildings – Determinationof air permeability ofbuildings – Fan pressurizationmethod (Tepelné chování budov– Stanovení průvzdušnostibudov – Tlaková metoda)[5] Novák, J.: Vzduchotěsnost obvodovýchplášťů budov, GradaPublishing, Praha 2008[6] Novák, J.: Vzduchotěsnostbudov v České republice podlevýsledků měření z let 2002–2008, sborník konferenceTepelná ochrana budov 2009Autor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.Katedra konstrukcí pozemníchstaveb ČVUT v PrazeE-mail: jiri.novak.4@fsv.cvut.czČeský Caparol s.r.o.Litvínovice 32370 01 české BudějoviceSeznam výrobků a technologií ZÚ:Capatect Minera LineCapatect Basic LineCapatect CarbonRI OKNA, a.s.Úkolky č.p. 1055696 81 BzenecTel.: 518 389 511Fax: 518 389 510www.ri-okna.czwww.ri-zelenausporam.czSeznam výrobků a technologií ZÚ:Plastová okna a dveře SALAMANDERPlastová okna a dveře ALUPLASTHliníkové systémy HUECK-HARTMANNRockwool, a.s. – výrobní závodCihelní 769, 735 31 Bohumín 3info@rockwool.czwww.rockwool.czzvukové a protipožárníizolace z kamenné vlny8speciál 08/09


splaškovými vodami od praní filtrů a vypouštění bazénů. Odděleněje také sváděna dešťová voda ze střech objektu a dešťová vodaz terasy u sauny a pasáže k letním šatnám. Tato voda je napojena navenkovní dešťovou kanalizaci.Ústřední vytápěníObjekt je napojen na soustavu CZT, Dalkie Olomouc, která v letnímrežimu pracuje s teplotním spádem 80/50 °C a v zimě 125/65 °C. Tlakověnezávislá horkovodní předávací stanice (HPS) slouží jako hlavní zdrojtepla pro vytápění (radiátory, konvektory), vzduchotechnické jednotky,přípravu TV a pro předávací stanici letních šaten. Hlavním zdrojem teplapro ohřev bazénové vody a podlahového vytápění jsou tepelná čerpadla(vzduch – voda) o tepelném výkonu 105–266 kW (zima – léto).Větrání a klimatizaceS ohledem na prostorovou členitost objektu a jeho rozdělení doprovozních jednotek jsou pro účely větrání stanoveny jednotlivézóny. Každá z těchto zón je obsluhována samostatně. Převažujícímprincipem u jednotlivých okruhů je systém nuceného větrání s teplovzdušnýmvytápěním (event. chlazením) a rekuperací. Celkovémnožství větracího vzduchu je 78 500 m 3 /hod.Elektroinstalace – silnoproudAreál je napojen na nově budovanou trafostanici 22/0,4 kV, 1x1000 kVA.V 1. NP hlavního objektu je umístěna rozvodna NN, v níž je osazenhlavní rozvaděč, kompenzační rozvaděč a hlavní nouzový rozvaděč.V samostatné místnosti je umístěn dieselagregát, včetně rozvaděčepřevzetí zátěže, jako náhradní zdroj pro vybrané okruhy (zařízení proodvod kouře, tepla a EPS). Součástí osvětlení je i nouzové osvětlenív souladu s příslušnými předpisy.Elektroinstalace – slaboproudAreál je vybaven pokladním přístupovým a odbavovacím systémem,elektrickou požární signalizací, systémem elektrické zabezpečovacísignalizace, kamerovým systémem, evakuačním rozhlasem, systémemjednotného času, rozvodem strukturované kabeláže, společnoutelevizní a satelitní anténou, telefonní ústřednou a elektronickou sirénounapojenou na pult centrální ochrany města, umožňující řízenouevakuaci obyvatelstva při havárii a úniku chloru.Měření a regulaceŘeší zajištění automatického řízení a monitorování provozu určenýchtechnických zařízení budovy aquaparku. Je navržen řídicí systém,jehož základem jsou volně programovatelné DDC podstanice. VšechnyDDC podstanice jsou vzájemně propojeny komunikační sběrnicía regulované technologické procesy jsou vizualizovány na pracovnístanici dispečerského pracoviště, které je součásti MaR.Technologie úpravy bazénové vodyBazénová voda je upravována cirkulací vody z přelivového žlábku dobetonových akumulačních jímek. Pomocí čerpadel filtrů se dostávádo cirkulačního okruhu úpravy vody. Poté se odsává z akumulační jímkya filtruje přes pískové filtry. Před filtrováním se pomocí vločkovánísloučí volné částice, aby se lépe ve filtru zachytily. Po pískovém filtrunásleduje doohřev částečného proudu vody v deskovém výměníkutepla. Nakonec se chemicky dávkovacím zařízením upraví hodnotapH. Po rozdělení toku filtrátu k jednotlivým bazénům se opět podleměřicího a regulačního zařízení dávkuje plynný chlór. Všechna zařízení,kromě ochlazovacího bazénku sauny, jsou z důvodů dezinfekcekromě chlorace navíc obohacena ozónem. Takto upravená voda sevede do jednotlivých bazénů. Praní filtrů se uskutečňuje vzduchema vodou. ■Základní údaje o stavběNázev stavby:Aquapark OlomoucMísto stavby:Olomouc – Slavonínlokalita Pod VlachovýmInvestor: AQUAPARK OLOMOUC, a. s.Autoři návrhu:Ing. akad. arch. Jan VranaIng. akad. arch. Vladimír ŠtulcArchitektonický ateliér HÉTA, s.r.o.Generální projektant: Stavoprojekt Olomouc, a.s.Hlavní inženýr projektu:Ing. Jana NovákováVedoucí projektant TZB:Ing. Miroslav MachalecOcelové konstrukce: Project International a.s.Inženýrské sítě:Stavoprojekt Olomouc, a.s.Generální dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.oHlavní subdodavatelé: Skanska DS a.s., závod OlomoucNerezové bazény: BERNDORF BADERBAU s.r.oBazénová technologie: ATZWANGER AGOcelové konstrukce: Project International a.s.Sauny a páry:BWS PŘEROV s.r.o.Obvodový plášť: Rema spol. s r.o.Skluzavky a tobogánová věž:AQUARENA,a.s.Freizeitanlagen GmbHInvestiční náklady: 500 mil. KčZahájení stavby: 3. prosinec 2007Dokončení stavby: 31. květen 2009Doba výstavby:18 měsícůTechnické údaje o stavběPlocha pozemku (včetně rozšíření):Zastavěná plocha: hlavní objekt – 2660 m 2letní šatny – 750 m 2Obestavěný prostor: hlavní objekt – 29 400 m 3letní šatny – 3950 m 3(zastřešený prostor u letnírestaurace 550 m 3 )Plocha vodní hladiny: 1125,5 m 2Objem vody: 1284,3 m 3Počet návštěvníků – vnitřní provoz:220–250 osob/hod.Počet návštěvníků – venkovní provoz:1200–1500 osob/denPočet návštěvníků za rok:300 000 osob/rokenglish synopsisSuccessful PPP: Aquapark OlomoucDesign of the Aquapark is based on the long-time concept of thecity of Olomouc for construction of sports and recreation facilitiesand resorts for its inhabitants. The premises meet the basic functionof the entertainment and recreation centre with indoor and outdoorswimming pools which are equipped by water attractions.klíčová slova:Aquapark Olomouc, PPP projekt, bazénová hala, tobogánkeywords:Aquapark Olomouc, PPP project, swimming pool hall, helter-skelterstavebnictví 08/0935


polyfunkční a sportovní stavbytext: Jaroslav Sedlecký, František Kuda, Karel Zemanfoto: archiv autorůSokolovny a jejich odkaz současnostiIng. arch. Jaroslav Sedlecký (*1943)Absolvent oboru Architektura a stavbaměst na Stavební fakultě brněnskéhoVUT. Po celoživotní praxi projektanta bytovýcha občanských staveb, přerušenésedmiměsíčním hostováním v roli kooptovanéhonáměstka primátora městaOstravy v průběhu roku 1990, působilv letech 1999 až 2008 ve funkci hlavníhoarchitekta města Ostravy. Odbornýasistent na FAST VŠB–TU Ostrava.E-mail: jaroslav.sedlecky@vsb.czSpoluautoři:doc. Ing. František Kuda, CSc.E-mail: frantisek.kuda@vsb.cz,Ing. Karel ZemanE-mail: karel.zeman.ul@gmail.comRozvoj tělovýchovy v českých zemích je spojense vznikem Sokola a s výstavbou objektůpro jeho činnost. Sokolovny, jak se těmtostavbám začalo říkat, se staly časem pravidelnousoučástí a známým orientačním bodemkaždého českého a moravského města či jentrochu významnější obce.Na červnové konferenci Městské inženýrství 2009, pořádanéuž počtrnácté Českou komorou autorizovaných inženýrůa techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebníchinženýrů a Fakultou stavební VŠB–TU Ostrava v Karlových Varecha věnované tentokrát sportovním stavbám, se v jednom z příspěvkůautoři z VŠB–TU Ostrava pokusili analyzovat dispozičnía typologické zkušenosti, které sokolovny, jako životem prověřenýstavební typ, nabízejí k využití dnešku.Historický úvodPrvní českou tělovýchovnou organizaci založil pod názvem Sokolv roce 1862 dr. Miroslav Tyrš společně s Jindřichem Fügnerem.Tyrš byl tvůrcem organizační struktury Sokola, metodikycvičení, českého tělovýchovného názvosloví, cvičitelem,instruktorem cvičitelů, vydavatelem a redaktorem prvníhočeského tělovýchovného časopisu. Funkci náčelníka Sokolazastával dvaadvacet let. Vedle svých sportovních aktivit, sekterými je dnes hlavně spojován, byl Tyrš také významnouakademickou autoritou. Od roku 1881 byl soukromým docentemdějin architektury na České technice v Praze, koncemroku 1883 byl jmenován mimořádným profesorem dějin uměnína Pražské univerzitě. Patřil k zakladatelům české estetikyi výtvarné kritiky a jako rádce a podporovatel ovlivnil osud řadyumělců patřících ke generaci Národního divadla.Jindřich Fügner žil jako obchodník v řadě zemí Evropy, byl členemvedení největší pojišťovací společnosti v Čechách, pražské filiálkyNuova d´Assecurationi Terst.16. února 1862 se v tělocvičně Malypetrova ústavu v pražské Panskéulici sešla valná hromada nové tělovýchovné organizace, na které bylprvním starostou Sokola zvolen Jindřich Fügner. V květnu téhož rokuse náčelníkem Sokola stal dr. Miroslav Tyrš. Fügner se pak rozhodlze svých peněz jako mecenáš postavit Sokolu moderní tělocvičnu.Ta vyrostla během pouhého půl roku nedaleko Žitné brány, v tehdejšíNezábranské ulici. Stála 60 000 zlatých.Výstavba sokolovenJak se Sokol rozvíjel a rozšiřoval územně svou působnost, následovalavýstavba sokoloven i v dalších městech. Společný program Sokola vedlk tomu, že sokolovny, ač každá jiná, měly ve svém vnitřním dispozičnímuspořádání mnoho společného. Jádrem provozu každé sokolovny bylavlastní tělocvična – ta se však od dnešních tělocvičen zásadně lišilapřinejmenším ve dvou věcech. Jednak se v tělovýchovných činnostech,kterým sokolské tělocvičny sloužily, kladl důraz zejména na prostnácvičení a cvičení na nářadí a ne už tolik na míčové hry. V současnýchtělocvičnách je tomu právě naopak, jejich rozměry, stavební uspořádánía vybavení je dáno především potřebami sálového provozování míčovýchher. Jak se tento rozdíl v důrazech projevuje prakticky? Na rozdílod dnešních tělocvičen nemusely být v těch sokolských vnitřní povrchystěn, svítidla a okna tak pečlivě chráněna obklady, případně osíťovánímpřed poškozením údery míče, podlahy nebyly vyzdobeny „lajnováním“(dnes často několikanásobným pro různé druhy míčových sportů), půdorysnérozměry a výška tělocvičny byly daleko více než dnes otázkouarchitektonického řešení a nemusely pouze opisovat stavebně-technicképožadavky jednotlivých míčových her.Za druhé – aby byly schopny pojmout vedle sportovní také kulturnía společenskou část programu Sokola, musely být sokolské tělocvičnypříslušně prostorově vybavené a dispozičně uspořádáné. Šlozejména o doplnění pódia (jednoduchého jeviště) u jedné z oboukratších stěn obdélníkového půdorysu tělocvičny, dále o diváckýbalkon, nebo galerii (často u druhé z obou kratších stěn tělocvičny),dále o dostatečně plošně dimenzovanou nářaďovnu, která kromětělovýchovného nářadí musela sloužit současně i jako sklad židlía stolů nutných k proměně tělocvičny v sál pro kulturní nebo společensképříležitosti. U větších sokoloven byl často součástí dispozicei restaurační provoz vnitřně propojitelný s tělovýchovnou částí, abybylo možné obsluhou pokrýt společenské akce v prostoru tělocvičnyproměněné pro tu příležitost ve společenský sál.Celkově nabízela sokolská tělocvična proti té dnešní daleko civilnějšíarchitekturu, vnitřní prostředí odpovídalo spíše stavbě občanskévybavenosti společenského typu. V době, kdy sokolovny vznikaly,ještě (naštěstí) nebyl znám pojem „objemová typizace“ a tak tytoobjekty přes stejný a opakující se stavební program unikly nebezpečívýrazové uniformity, plynoucí z pokleslé interpretace racionálníchpřístupů k investiční výstavbě z let 1950–1990. U sokoloven jde vždyo individuální architektonické řešení podle podmínek staveniště. Někdybyl autorstvím pověřen architekt a na výsledku je to dodnes znát(viz například Čapkovu sokolovnu v Moravské Ostravě od architektaMiloslava Kopřivy, sokolovnu v Bystřici pod Hostýnem od brněnskéhoarchitekta Bohuslava Fuchse nebo v Přerově od pražského architek-36 stavebnictví 08/09


▲ Čapkova sokolovna v Moravské Ostravě, původní stav▲ Čapkova sokolovna v Moravské Ostravě, současný stavChodbaZádvěříWCVstupníschodištěTělocvičnaBývaléjevištěPřisálí▲ Interiér sokolovny, současný stav▲ Půdorys sokolovny, současný stavta Karla Caivase). Jindy šlo o koncept zednického mistra odvozenýz místní, všem srozumitelné a pro všechny přijatelné tradice. Aniv základním stylovém nasměrování nelze z dochovaných sokolovenvyčíst jakoukoliv snahu centrálně ovlivňovat architekturu sokolovenve jménu případného jednotného „sokolského vizuálního stylu“, jakbývá v současnosti u různých korporací zvykem. V tomto směru zůstávádodnes Sokol příkladem citlivého přístupu ke stavební kultuřea v praxi projevené úcty ke svobodě tvořivého myšlení. Dokladem tohoje i několik následujících příkladů sokoloven z Moravy a Slezska.Moravská OstravaČapkova sokolovna v Moravské Ostravě postavená podle projektuarchitekta Miloslava Kopřivy byla slavnostně otevřena v roce 1932a pojmenována po padlém sokolském funkcionáři Janu Čapkovi.V průběhu užívání prošla několika úpravami, jako bylo napříkladoddělení jeviště od plochy tělocvičny zdí a zřízení boxerského ringu.V současné době je v ní sídlo Moravskoslezské župy.Háj ve SlezskuSokolovna byla v Háji ve Slezsku postavena v roce 1924. Půdorys ve tvarupísmene T o rozměrech cca 28x17 m obsahoval tělocvičnu, klubovnua byt správce. V roce 1967 byla sokolovna přestavěna na kino a její využitípro sportovní účely dočasně skončilo. Kino svůj provoz ukončilo v roce1986 a objekt sokolovny nebyl pět let užíván. V roce 1991 byla sokolovnanavrácena pod správu Sokola a začalo se uvažovat o její rekonstrukci dopůvodního stavu. Pro nedostatek finančních prostředků bylo však dosudprovedeno jen navrácení poloviny původní plochy tělocvičny pro sportovnívyužití srovnáním šikmé podlahy hlediště bývalého kina. V současné doběje sokolovna využívána ke cvičení a jako herna stolního tenisu.KlimkoviceZákladní kámen sokolovny v Klimkovicích byl položen 15. 7. 1923.Půdorys ve tvaru písmene H o rozměrech cca 32x19 m obsahovalstavebnictví 08/0937


tělocvičnu s jevištěm a skladem rekvizit, klubovnu a byt správce.V letech 1936–1940 proběhla přístavba přísálí na severní straněa v 70. letech minulého století byla sokolovna upravena do dnešnípodoby přístavbou fotbalových šaten na severozápadní straně.V současné době je sokolovna ve vlastnictví města Klimkovice.AlbrechtičkyPlán na výstavbu sokolovny byl přijat v roce 1932. V září 1933 bylastavba zahájena pod vedením M. Koudelky, zednického a tesařskéhomistra z Příbora. Dne 22. 10. 1934 proběhla úspěšná kolaudacea 28. 10. 1934 byla sokolovna slavnostně předána veřejnosti. I dnesje objekt využíván pro sportovní účely.▲ Sokolovna v Háji ve Slezsku, původní stavProskoviceVýstavba sokolovny začala v dubnu 1926 podle projektu pražskéhoarchitekta Františka Krásného a stavba byla úspěšně zkolaudována2. 6. 1926. Budova o základních půdorysných rozměrech cca 30x15 mobsahovala tělocvičnu s jevištěm, místností pro rekvizity a diváckougalerií, přísálí a byt správce. V roce 1975 proběhla přístavba sokolovnynavazující na původní přísálí. I v současnosti je sokolovna v duchupůvodních sokolských myšlenek využívána jak pro sportovní účely(kondiční cvičení, stolní tenis), tak pro společenský a kulturní životjednoho z malých ostravských městských obvodů (pořádání plesůa pohostinských divadelních představení).Bystřice pod Hostýnem▲ Sokolovna v Klimkovicích, původní stavSokolovna byla postavena v roce 1922 jako jedna z prvních realizacípozději slavného brněnského architekta Bohuslava Fuchsea jsou na ní dobře patrné motivy rondokubizmu. Pro nedostatekfinančních prostředků se podle původních plánů nerealizovalaboční přístavba.PřerovV roce 1927 byla vyhlášena soutěž na návrh přerovské sokolovny.Vyhrál ji návrh pražského architekta Karla Caivase znatelně ovlivněnýholandským neoplasticizmem. Sokolovna byla dokončena v roce 1933.Jedná se o prostorově velkorysý příklad sokolovny s bohatě vyvinutýmdispozičním řešením, jehož součástí je i restaurační zařízení.ZávěremSokolovny představují dodnes velmi zajímavý stavebně-typologickýtyp. V poměrně skromných ekonomických podmínkách, které mělk dispozici Sokol na konci 19. a v první polovině 20. století, nabízelytehdy vznikající sokolovny přístřeší nejen sportovním, ale i společenským,kulturním, výchovným a spolkovým činnostem a stávaly se takpřirozeně významnými středisky života svých obcí. Dodnes velká částz nich představuje výrazné, snadno zapamatovatelné a všem místnímdobře známé orientační body v půdorysu jejich obcí.Ve druhé polovině minulého století se v kondiční i výkonnostní tělovýchověpřesunul zájem směrem k míčovým hrám, pro něž avšaknebyly sokolské tělocvičny rozměrově ani stavebně-technicky dobřepřipraveny. Vývoj vedl k osamostatňování funkcí původně soustředě-▲ Sokolovna v Albrechtičkách, původní stav▼ Sokolovna v Proskovicích, původní stav38 stavebnictví 08/09


KlubovnaChodbaTělocvičnaPokojChodbaa schodištěPokoj▲ Sokolovna v Háji ve Slezsku, současný stav▲ Půdorys sokolovny, původní stavKlubovnaRekvizityChodbaTělocvičnaJevištěChodbaSprchya WCKlubovna▲ Sokolovna v Klimkovicích, interiér sokolovny, stav v roce 1923▲ Půdorys sokolovny, původní stavWCWCChodbaTělocvičnaHlasatelnaPokojTělocvičnaJevištěPokojKuchyň▲ Sokolovna v Albrechtičkách, současný stav▼ Sokolovna v Proskovicích, interiér sokolovny, současný stav▲ Půdorys sokolovny, současný stav▼ Půdorys sokolovny, původní stavŠatnaWCVýčepPřísálíZádveříChodbaa schodištěTělocvičnaJevištěNářaďovnastavebnictví 08/0939


▲ Sokolovna v Bystřici pod Hostýnem, původní stav▲ Sokolovna v Bystřici pod Hostýnem, interiér, současný stav▲ Sokolovna v Přerově, současný stav▲ Sokolovna v Přerově, interiér, současný stavných v sokolovnách do zařízení umístěných v samostatných stavbách.Nově se v urbanistickém půdorysu obcí objevily kulturní domy, kterévzaly sokolovnám jejich společenskou a kulturní náplň a vedle nichsportovní haly a tělocvičny, často specializované na jediné konkrétnísportovní odvětví, někdy s integrovaným společenským a stravovacímprovozem. Ze sokoloven, které měly původně, zejména v menšíchměstech a obcích, výsadní postavení centra integrujícího velkou částspolečenského života obce, se postupně stal pouze jeden z článkůřetězu občanské vybavenosti, sloužící po přestavbě někde restauračnímuprovozu, jinde prostorově méně náročným formám sportu.V současnosti mohou být sokolovny dispozičně a typologicky inspiracísvou víceúčelovostí například pro tělocvičny základních a středníchškol, které jsou vedle výuky tělesné výchovy čas od času využíványi pro příležitostná kulturní a společenská shromáždění, ale také prorekonstrukce velkých kulturních domů, které po roce 1990 zbylyv menších sídlech po rozpadu velkých zemědělských nebo výrobníchnárodních podniků a s jejichž využitím si nikdo neví příliš rady. Měla bynás inspirovat i příkladná stavební kultura sokoloven, která vždy vycházelaz kontextu lokality a ani ve skromnějších podmínkách menších obcínerezignovala nikdy na individuální architektonická řešení. ■Použitá literatura:[1] HORA-HOREJŠ, P.: Toulky českou minulostí VIII, Via Facti 2000,ISBN 80-238-5709-6[2] Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupné na http://cs.wikipedia.org[3] BUCHTA, L.: Dokumentace architektonického dědictví19. a 20. století[4] Dokumentace jednotlivých sokolských organizací, Proskovice,Albrechtičky, Háj ve Slezsku, Klimkovice a Moravská Ostravaenglish synopsisSokol Sport Centers and their Legacy for the PresentDevelopment of physical education in the Czech lands is connectedwith establishment of the Sokol institution and with constructionof the sport centers where activities of the new institution were accommodated.They are called Sokolovny in Czech. In the course of timethey became a regular integral part and a well known reference pointof each individual Czech and Moravian town or a more important village.During the conference Městské inženýrství 2009 (Urban Engineering2009), organized for the fourteenth time by ČKAIT in cooperationwith ČSSI and VŠB-TU Ostrava in June in Karlsbad, this time devotedto the sports facilities and structures, three authors from the Facultyof Civil Engineering of the Technical University Ostrava have triedto analyze in their paper the layout and typological experience whichthe Sokol Sport Centers, the what time tested structural type, may offerfor utilization in our days.klíčová slova:sokolovna, školní tělocvična, víceúčelové využití, příkladná stavebníkultura, místní souvislost, individuální architektonické řešení,objemová typizace stavebkeywords:Sokol Sports Centers, school gym, multifunction utilization,exemplary building culture, local context, individual architecturaldesign, volume unification of structuresodborné posouzení článku:prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.Fakulta stavební VŠB–TU Ostrava40 stavebnictví 08/09


polyfunkční a sportovní stavbytext: Renata Zdařilováfoto: Ing. Karel ZemanTvorba bezbariérového prostředísportovních staveb a rekreačních areálůIng. Renata Zdařilová, Ph.D. (*1968)Absolvovala Fakultu stavební VUTv Brně, obor Pozemní stavitelství,v roce 1993. Zabývá se problematikoubezbariérového užívání staveb.Je autorkou metodických pomůcekk činnosti autorizovaných osoba metodik pro stavebně správnípraxi. V současné době působí naFakultě stavební VŠB–TU Ostrava.Je členkou ČSSI a odborné společnostiČSMI.E-mail: renata.zdarilova@vsb.czBezbariérová přístupnost sportovních staveba rekreačních areálů umožňuje získávání fyzickéa psychické kondice osobám se zdravotnímomezením, což má mimo jiné za následekzlepšení jejich zdravotního stavu.Zvláště pak plavání je velmi důležitou rekreačně-relaxační aktivitou. Vodníhladina nabízí těmto osobám maximální svobodu a v rámci rehabilitaceurychluje vlastní léčebný proces. Sportování nepřináší pouze zlepšeníkondice, má zároveň významnou sociální dimenzi – izolovaní jedinci seprostřednictvím sportu mohou zapojit do společenského dění. Jestližehovoříme o sportu zdravotně postižených osob, povětšinou si každý představíparalympijské hry či mistrovství, na kterých se utkávají lidé s různýmdruhem zdravotního omezení. Mezi nejznámější sportovní odvětví patříatletika, basketbal, bowling, cyklistika, florbal, lukostřelba, lyžování, plavání,ragby, sledge hokej, stolní tenis, tenis a jiné. Sportováním se však mohoua chtějí věnovat zdravotně postižené osoby také rekreačně, pokud majívytvořené podmínky v podobě bezbariérové přístupnosti sportovníchstaveb. Přístupnost sportovních staveb a rekreačních areálů musí býtzajištěna bezbariérovou trasou od MHD a parkovacích ploch k vlastnímuvstupu přes pokladny až k jednotlivým prostorům, sportovištím, vyhrazenýmmístům v hledišti, hygienickým zařízením, službám apod. Podmínkyna bezbariérové užívání se zajišťují v celém svém rozsahu, a to:■ v části pro diváky;■ v části pro sportovce;■ v doplňkových službách.Pro snadnou a rychlou orientaci je nutné tyto objekty a areály vybavitinformačním orientačním zařízením (plánkem) s vyznačenímbezbariérových přístupů k jednotlivým prostorům.Vstupní a komunikační prostoryBezbariérová přístupnost do sportovních staveb musí být zajištěnaz úrovně terénu a výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Světlostvstupních dveří se navrhuje v závislosti na druhu sportovního zařízení.Respektování nejmenších světlostí je zvláště důležité u vnitřníchdveřních křídel, neboť handicapovaný sportovec se po vnitřní dispozicipohybuje na sportovním vozíku, který má větší rozvor kol (cca1000 mm). Tento zvýšený požadavek na manipulaci musí být akceptovántaké u dimenzování šířkových parametrů komunikačních prostor.Mnohá sportovní zařízení jsou na vstupu vybavena turnikety, kteréjsou nepřekonatelnou bariérou nejen pro samotné osoby s pohybovýmpostižením, ale také pro osoby s dětským kočárkem a osobyse zrakovým postižením. V tomto případě turnikety doplňujemeosobním kontrolním vstupem, jehož šířka se doporučuje 1000 mm(viz obr. 2).Pokladny, recepceVe vstupních částech sportovišť se navrhují pokladny, přičemžnejméně jedna musí splňovat požadavky na přístupnost osob s pohybovým,zrakovým, ale také sluchovým omezením. Pro pohybovépostižení je důležité zajištění nezbytných manipulačních a průjezdnýchploch (obr. 1 a 3). Prodejní pult pokladny (recepce) smí být nejvýše800 mm nad úrovni podlahy, terénu a v nejmenší délce 900 mm (obr. 4).Obdobným způsobem se řeší stánek s občerstvením, který musí mítnavíc prodejní pult předsunutý v šířce 250 mm, aby bylo možné manipulovats nakoupeným zbožím. Bezbariérovou pokladnu pro osoby se sluchovýmpostižením je třeba vybavit přepážkovou indukční smyčkou.HledištěV části hlediště musí být podle současné platné vyhlášky č. 369/2001 Sb.nejméně dvě místa pro umístění vozíku. Tato místa by měla být umístěnav přímé návaznosti na východy a tak, aby osoby na invalidnímvozíku nemusely překonávat příliš velké výškové rozdíly. Pokud se jednáo venkovní hlediště, vyhrazená místa se navrhují v kryté části. Minimálnípůdorysné rozměry vyhrazených míst jsou 1000x1200 mm.Osoby na vozíku preferují místa nad úrovni hrací plochy s celkovýmvýhledem na sportovní dění. Vhodné je navrhnout tato místa v různýchvýškových úrovních a jednotlivých sektorech. Při návrhu vyhrazenýchmíst je velmi důležité respektovat křivky viditelnosti, kdy je nutné zajistitdobrou viditelnost z vozíku na hrací plochu i v případě stojících divákův nižší části hlediště, jak dokumentují obr. 5. a 6.Šatny a hygienické prostoryJak již bylo v úvodu napsáno, sportovní stavby je nutné bezbariérověnavrhnout ve všech svých částech. Pokud se zmiňujeme o šatnácha hygienických zařízení, bezbariérové užívání musí být naplněno nejenv částech pro diváky, ale také v částech pro sportovce. Z toho vyplývá, žekaždá šatna, každé hygienické zařízení musí být v souladu s vyhláškou.Nejméně 5 % skříněk nebo převlékacích kabin z celkovéhopočtu musí být řešeno s ohledem na manipulační požadavkystavebnictví 08/0941


osob na vozíku a respektováním dosahové úrovně 1200 mmnad podlahou (viz obr. 7 a 8). Zároveň v návaznosti na šatnuse navrhuje vždy nejméně jedna kabina v oddělení pro mužea oddělení pro ženy.Bezbariérové užívání rekreačních areálů,bazénů a koupališťPlavání je velmi důležitá rekreačně-relaxační aktivita nejen prozdravého jedince, ale pro všechny skupiny osob se zdravotnímpostižením. Právě pro tyto osoby, včetně seniorů, je plavání jednaz nejoblíbenějších a nejčastějších sportovních aktivit, které poskytujínezávislost a svobodu pohybu. Velkým problémem pro zdravotněpostižené, zvláště osoby s pohybovým omezením, je zajištění tétonezávislosti na přístupu k bazénu či je naopak obtížné dostat sez bazénu ven.Při navrhování rekreačního areálu koupaliště je potřeba zpřístupnitveškeré vodní plochy a atrakce, včetně doprovodných služeb(restaurace, hygienické prostory apod.). Přístupnost do bazénu lzeřešit stavebně pomocí schodů, ramp a různých madel, nebo pomocízvedáků do vody. Při koncepci návrhu bezbariérového přístupu semusí akceptovat charakter a možné využití jednotlivých typů bazénůzdravotně postiženými.Min. světlá šířka [mm]Klubová částMultifunkční – víceúčelová halaFitnessSportovní hala do čtyř sportovišťSportovní hala do šesti sportovišťSportovní hala do devíti sportovišťGymnastická halaTenisová hala vnitřníTenisové kurty venkovníBasketbalVelký stadion vnitřníVelký stadion venkovníStolní tenisAtletická hala vnitřníAtletický stadion venkovníPlavecký bazén 20 mPlavecký bazén 25 mPlavecký bazén 50 m900 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1000 ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ●1200 ❍ ● ● ❍Automatické ❍ ● ● ● ● ❍ ● ●▲ Tab.1. Světlost vstupních dveří – venkovních (vstup do vstupní haly, recepce, k pokladně apod.) ● minimálně, ❍ doporučeněMin. světlá šířka [mm]Klubová částMultifunkční – víceúčelová halaFitnessSportovní hala do čtyř sportovišťSportovní hala do šesti sportovišťSportovní hala do devíti sportovišťGymnastická halaTenisová hala vnitřníTenisové kurty venkovníBasketbalVelký stadion vnitřníVelký stadion venkovníStolní tenisAtletická hala vnitřníAtletický stadion venkovníPlavecký bazén 20 mPlavecký bazén 25 mPlavecký bazén 50 m42 stavebnictví 08/09800 ● ● ● ●900 ❍ ❍ ❍ ● ● ● ● ❍ ● ● ●1000 ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ●1200 ❍ ● ❍ ❍▲ Tab. 2. Světlost vnitřních dveří ● minimálně, ❍ doporučeně▼ Tab. 3. Zabezpečení přístupu zdravotně postižených do bazénu. *Základní přístup musí být zajištěn rampou nebo bazénovým zvedákem.typ bazénu rampa zvedákokrajbazénubezbariér. schody schodymenší bazén rekreační x xvětší bazén plavecký x * x * x x xumělé vlny, divoká řeka x xbrouzdalištěxwhirlpool x x x


▲ Obr. 1. Pokladny se navrhují s ohledem na pohyb tělesně postiženýchs dodržením manipulační plochy 1500x1500 mm nebo nejmenší šířkyprůchodu 900 mm se současným dodržením výškového osazení pultu▲ Obr. 2. Kontrolní vstupní turnikety musí být doplněny o bezbariérový přístups doporučenou nejmenší průjezdní šířkou 1000 mm900horní hrana pultu950–1100 mmnad podlahoumin. manipulačníumožněníprostorpodjetíhloubky 500 mm 1800x1200 mmpřed a zarecepčním pultemv místě recepce pulthloubka min. 650 mmčístá výška 700 mmrecepční pult v částibezbariérového přístupumax. 760 mm výškahloubka 700 mm▲ Obr. 3. Pokladny – nejmenší šířka průchodu 900 mm▲ Obr. 4. Detailní řešení recepce sportovního areálu s požadavky nabezbariérové užívání▲ Obr. 5. Místo pro vozík v hledišti musí mít zajištěnou dobrou viditelnost –vozíčkář má jinou výši horizontu než sedící divákvěšák na oděv nejvýše1200 mm nad podlahou▲ Obr. 6. Místo pro vozík v hledišti musí mít zajištěnou dobrou viditelnost –platí pro stojící divákynejméně 5 % skříněk musí splňovatpožadavky přístupnostivýškové umístěnízrcadla pro stojícía sedící osobymanipulační plochav kabině 1500x1500 mmpřevlékací lavička:výška 460–480 mmšířka 600 mmdveře kabiny otevírané ven▲ Obr. 7. Příklad řešení samostatné bezbariérové převlékací kabiny▼ Obr. 9. Přístup do bazénu přes jeho okraj, který je 400–500 mm vysoký.Pro snadný přesun z invalidního vozíku na okraj bazénu se instaluje jednonebo dvě madla a zabezpečíme v tomto místě nezbytnou manipulaci.zajištění manipulace900x1200 mmrespektování čistého průjezdnéhoprofilu nejméně 900 mm▲ Obr. 8. Požadavky na manipulační prostor u šatnových skříněk▼ Obr. 10. Přístup do bazénu přes jeho okraj, který je 400–500 mm vysoký.Hladina vody musí být v jedné úrovni s okrajem bazénu.300–4006001500600400–50015001500100–150stavebnictví 08/0943


max. 200okraj bazénušířka 300–400 mmvýška 400–500 mmmanipulační prostor u zvýšenéhookraje 1500x1500 mm300použití u přístupu do rekreačníchbazénů, whirpoolu apod.zajištění čistého průjezdníhoprofilu nejméně 900 mm400–5009001200▲ Obr. 11. U přístupu do bazénu přes jeho okraj musí zůstat dostatečnýmanipulační prostor pro přemístění postiženého na vozíku▲ Obr. 12. Zvedací zařízení do vody musí být rovněž instalováno se zajištěnímnezbytné manipulační plochy pro přemístění postiženého z vozíkumin. 475nástupní plocha350–450100–150600600400–500min. 40015001500▲ Obr. 13. Přístup pomocí bezbariérových schodů s instalovanými nízkýmimadlymanipulační plochašířka nejméně 475 mm manipulační prostorvýška 400–500 mm 1500x1500 mmposlední stupeň musí býtnejméně 450 mm podvodní hladinounejméně 600 mmpoužití u přístupuvýška max.do rekreačních bazénů175 mm 350–425 mm▲ Obr. 15. Přístup pomocí bezbariérových schodů s instalovanými nízkýmimadly – osoba se sníženou pohyblivostí (např. pohybující se pomocí chodítka)se přesouvá sama v pozici vsedě po schůdcích do vody▲ Obr. 14. Přístup pomocí bezbariérových schodů s instalovanými nízkýmimadly musí mít dostatečný manipulační prostor850–900hl. bazénu650–700pevná zídkavýška zábradlí 900hl. bazénu650–7001500▲ Obr. 16. Zabezpečení přístupu rampou – povrch rampy a okolí musí býtpokryt dlažbou s protiskluzovou úpravou, rampa vybavena madly po oboustranách ve výši 900 mm. Před nástupem a výstupem z rampy je zajištěnmanipulační prostor a rozměrech 1500x1500 mm.ZávěrNa příkladech zabezpečení bezbariérového užívání vodních ploch sportovněrekreačníhoareálu koupaliště lze dokumentovat, že zajištění přístupu a sportovnívyžití osob se zdravotním omezením je velice specifická problematika,která si zaslouží při projektovém řešení daleko větší pozornost. Musíme si uvědomit,že sportovní aktivity jsou pro handicapované osoby novým smyslemživota, a z tohoto důvodu je nutné odstranit všechny architektonické bariéry,jež znemožňují rekreační sportování těchto našich spoluobčanů. ■Použitá literatura:[1] Sámová, M. a kol.: Tvorba bezbariérového prostredia, Základnéprincípy a súvislosti, Vydavaťelstvo Eurostav, spol. s r.o., Bratislava2008, 1. vydání, ISBN 978-80-89228-10-2[2] Zdařilová, R.: Bezbariérové užívání sportovních staveb, sborník konferenceMěstské inženýrství Karlovy Vary 2009, VŠB–TU Ostrava,Ostrava 2009, 1. vydání, str. 117–126, ISBN 978-80-248-2014-9[3] Zdařilová, R.: Odstraňování bariér v městském inženýrství,MP 1.8, Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob,Informační centrum ČKAIT, Praha 2006, 1. vydání, ISBN80-87093-12-7[4] Access for Disabled People, Sport England Publications, London2002, ISBN 1 86078 149 7english synopsisCreation of Easy-access Environmentof Sports Complexes and Recreation PremisesIt is possible to document on examples of realized easy-access utilizationof water areas of the sports and recreation bathing establishments thatprovision of access and enjoyment of sport by the handicapped personsis a very specific issue deserving much more higher attention whendesigning these resorts. We must acknowledge that sports activitiesbring a new meaning of life for the handicapped people and this is whyall architectural barriers, preventing our handicapped fellow citizens fromexercising recreation sports activities, have to be eliminated.klíčová slova:tvorba bezbariérového prostředí, bezbariérové prostředí sportovníchstaveb, bezbariérové prostředí rekreačních areálůkeywords:creation of easy-access environment, easy-access environment ofsports complexes, easy-access environment of recreation premisesodborné posouzení článku:prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.Fakulta stavební VŠB–TU Ostrava44 stavebnictví 08/09


polyfunkční a sportovní stavbytext: Gunter Mannfoto: archiv firmy Optigrün international AG▲ Minigolfové hřiště na střeše zábavního parku PLAYMOBIL v Zirndorfu poblíž NorimberkuMinigolfové hřiště na střešezábavního parku PLAYMOBILDr. Gunter Mann (*1967)1997 získal kvalifikaci jako auditor DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität-Německá společnost pro kvalitu) prokontroly systémů řízení jakosti podleDIN EN ISO 9001. Od roku 1993zaměstnán u společnosti Optigrün internationalAG, kde pracuje jako manažerkvality a vedoucí marketingu.E-mail: info@optigruen.deZábavní park PLAYMOBIL v Zirndorfu poblíž německéhoměsta Norimberk je příkladem, jak lzeúčelně využít plochu na střeše stávajících parkovacíchgaráží. Podařilo se zde dodatečně vytvořitminigolfové hřiště s osmnácti jamkami o rozlozeněkolika tisíc čtverečních metrů. Bylo přitomnutné přesně promyslet a navrhnout jak plochyzeleně, tak i cesty a hrací dráhy.Stavební předpokladyStřecha sedm metrů vysoké budovy parkovacích garáží z roku1999 má sklon cca 3 %, zaujímá plochu přibližně 3300 m 2a přechází na dvou stranách na terén. Střešní konstrukci tvoříbetonový strop se živičnou hydroizolací. Možnosti dodatečnéhoplošného zatížení střechy byly omezeny na hodnotu 350 kg/m²,což vyžadovalo využití obzvlášť lehkých materiálů a při prováděníbylo třeba dbát na to, aby nedošlo k žádnému většímubodovému zatížení.Původní ideaPůvodní návrh zahradního architekta Urbana Führese počítals vytvořením říční krajiny s pramenem na kopci a štěrkovouvsakovací deltou v nížině, která by se podobala přirozenémusledu modelované členitější krajiny, přecházející dootevřené roviny s velikou luční plochou. Hrací dráhy by bylysoučástí táto krajiny a zahrnuty byly i prvky vodního tokua topografie.stavebnictví 08/0945


umělý trávník 20 mmasfalt 50 mmfiltrační textilieOptigreen 105drcené pěnosklo 250 mmcelkem 320 mmporfyrové kostky 90x90x140 mmkrycí vrstva asfalt 20 mmnosná vrstva asfalt 60 mmfiltrační textilie Optigreen 105drcené pěnosklo 280 mmochranná textilie Optigreen RMS 300neprorůstavá hydroizolace (živičná)stávající hydroizolace (živičná)celkem 360 mm▲ Schéma 1. Rozhraní cestiček a hracích drahintenzivní substrát 200 mmfiltrační textilieOptigreen 105drcené pěnosklo jemné 120 mmfiltrační textilie Optigreen 105tvarovaná fólieFKD 40 40 mmcelkem 360 mm▲ Schéma 2. Rozhraní cestiček a ploch s intenzívní výsadboutrávníkový substrát 190 mmfiltrační textilieOptigreen 105drcené pěnosklo 170 mmcelkem 360 mmporfyrové kostky 90x90x140 mmporfyrové kostky 90x90x140 mmkrycí vrstva asfalt 20 mmnosná vrstva asfalt 60 mmfiltrační textilie Optigreen 105drcené pěnosklo 280 mmochranná textilie Optigreen RMS 300neprorůstavá hydroizolace (živičná)původní hydroizolace (živičná)celkem 360 mmkrycí vrstva asfalt 20 mmnosná vrstva asfalt 60 mmfiltrační textilie Optigreen 105drcené pěnosklo 280 mmochranná textilie Optigreen RMS 300neprorůstavá hydroizolace (živičná)původní hydroizolace (živičná)▲ Schéma 3. Rozhraní cestiček a trávníkových plochintenzivní substrát 200 mmfiltrační textilie Optigreen 105drcené pěnosklo 120–220 mmfiltrační textilie Optigreen 105tvarovaná fólie FKD40 40mmcelkem 360–460 mmochranná textilie Optigreen RMS 300neprorůstavá hydroizolace (živičná)původní hydroizolace (živičná)▲ Schéma 4. Standardní skladba ploch s intenzívní výsadbou a vodoakumulační tvarovanou fóliíKonstrukce souvrství ozeleněných plocha minigolfových drahNa stávající hydroizolaci byla položena dodatečná vrstva odolnáproti prorůstání kořenů, tvořená natavovanými živičnými pásy(produkt Jardin WF). Dále následovala celoplošná drenážnívrstva tvořená 120 mm drceného pěnoskla, krytá filtrační textilií.Drcené pěnosklo je velice lehké a současně velmi pevnév tlaku. V této drenážní vrstvě jsou také integrovány všechnyrozvody elektřiny, zavlažování, ozvučení, vody apod. Konstrukcedalších vrstev je odlišná podle využití jednotlivých ploch, kteréjsou vyčleněny na cesty, golfové dráhy a ozeleněné plochys vegetací.CestyPro cesty bylo drcené pěnosklo použito rovněž jako nosná vrstva.Následovala vodopropustná vrstva z lehčeného stejnozrnného betonua krycí vrstva z barevného asfaltu.Minigolfové dráhySkladba pro minigolfové dráhy je podobná, pouze pochozí a hracípovrch na nosné vrstvě z jednozrnného lehčeného betonu je tvořenumělým trávníkem. Koryto řeky je z litého pískovaného asfaltu.Všechny minigolfové dráhy jsou lemovány obrubníkem z porfyrovýchbloků.Ozeleněné plochySouvrství ozeleněných ploch (trávníků a výsadeb) je tvořenoochrannou textilií na hydroizolaci a pokračuje nopovým drenážnímpanelem FKD40, filtrační textilií a 150mm silnou vrstvou drcenéhopěnoskla opět krytého filtrační textilií. Podle druhu vegetace paknásleduje trávníkový substrát (typ R) nebo intenzívní substrát (typi-lehký) v tloušťce vrstvy od 190 do 250 mm. V místech, kde jsouvysazeny stromy a mocnost substrátu je větší, je pod vrstvouintenzivního substrátu typu i-lehký použit také spodní substráttypu U-lehký.46 stavebnictví 08/09


▲ Minigolfový areál na střeše zábavního parku PLAYMOBIL v užíváníDrcené pěnoskloDrcené pěnosklo je minerální tepelně izolační lehký stavební materiálz recyklovaného skla. Staré sklo se pomele na moučku, smísí ses minerálním aktivizačním činidlem a v průběžné peci se zahřívá na900 °C. Materiál přitom zvětšuje svůj objem a při následném prudkémochlazení ztuhne, popraská a láme se na kusy o délce hrany30–50 mm. Frakce má ostrohrannou strukturu s velkou hustotoumilionů uzavřených pórů a vysokou pevnost 0,5 N/mm². Výsledný materiálse vyznačuje vysokou pevností v tlaku a nízkou hmotností.partiemi a vyschlým korytem. Ústředním prvkem je potok pramenící„na návrší“ a vsakující se na rovině ve štěrkové deltě. ■Základní údaje o stavběInvestor:geobra Brandstätter GmbH, ZirndorfProjektant:zahradní architekt BDLA Urban Führes,ZirndorfHydroizolace:Dachdecker Michel, WilburgstettenRealizace ozelenění: Biedenbacher Garten- und Landschaftsbau,SchwabachDoba realizace ozelenění: 03/2006–06/2006VegetaceVegetace je mimo jiné tvořena těmito druhy: kakost (geranium),denivka plavá (hemerocallis fulva), šanta kočičí (nepeta cataria), kontryhelměkký (alchemilla molis), trávy, břečťan (hedera), růže (rosa),borovice (pinus), vrba (salix), bobkovišeň (prunus laurocerasus), dřínobecný (cornus mas), muchovník (amelanchier), růže bedrníkolistá(rosa pimpinellifolia). Výsadba stromů byla z důvodu statickéhořešení konstrukce stavby možná pouze bezprostředně nad sloupy.Zavlažování vegetace je zajištěno plně automatickým zavlažovacímzařízením s výsuvnými tryskami.VýsledekAreál hřiště minigolfu o celkové rozloze 5300 m 2 (z toho 3300 m 2 nastřešní ploše) byl v červenci 2006 po čtyřech měsících práce dokončen.Návštěvníci mohou využívat 18 drah začleněných do střešní krajinky,zpestřených o zabudované překážky jako například terénní vlny, kamennémůstky, tunely a podobné, přičemž délka drah se pohybuje mezi 10–25 m.Kromě toho jsou zde k dispozici i odpočívadla (na dřevěných roštechz místního bukového dřeva), prolézačky a hřiště pro děti, lavičky a slunečníky.Minigolfový areál je koncipovaný jako říční krajina se skalnímienglish synopsisMini-golf Playground on the Roofof the PLAYMOBIL Amusement ParkThe amusement park PLAYMOBIL in Zirndorf close to the German cityNuremberg is an example how to utilize the roof area of the existingparking garages effectively. Roof of the seven meter high building ofthe parking garages of 1999 has the slope of ca 3% and the area of ca3,300 m 2 . The adventurous mini-golf playground with 18 holes on thearea of several thousands of square meters has been constructed hereadditionally with a great success. Green areas, paths as well as themini-golf itself had to be considered thoroughly and designed.klíčová slova:zábavní park PLAYMOBIL v Zirndorfu, ozeleněné střešní plochygaráží, minigolfové hřiště, drcené pěnosklo, drenážní vrstvykeywords:amusement park PLAYMOBIL in Zirndorf, green roof garage areas,mini-golf playground, crushed foamed glass, drain layersodborné posouzení článku:Ing. Jitka DostálováRegionální zástupkyně firmy Optigrün international AGstavebnictví 08/0947


polyfunkční a sportovní stavbytext: Jiří Viktorínfoto: archiv firmy TENNIS Zlín, a.s.Povrchy dětských hřišť – posuzováníbezpečnosti a jejich provádění v praxiV souladu s vývojem a výrobou herních prvkůpro dětská hřiště se vyvíjejí i technologiejejich povrchů. Parametry bezpečnosti jsoudány normou ČSN EN 1177 a doporučenémateriály pro realizaci normou ČSN EN 1177,změna A1.Bezpečnost povrchů dětských hřišť je posuzována na základě jejichschopnosti tlumit náraz tak, aby bylo minimalizováno těžké poraněníhlavy dítěte (HIC – Head Injury Criterion) a byly vyloučeny smrtelnénásledky při jejich pádu z herního prvku na povrch hřiště. Každý výrobceherního prvku je povinen deklarovat tzv. kritickou výšku pádu,což je horní mez všech výšek volného pádu dítěte, pro kterou povrchhřiště poskytuje přijatelnou úroveň útlumu nárazu. Příklady běžněpoužívaných materiálů tlumících nárazy s odpovídajícími kritickýmivýškami pádu uvádí norma ČSN EN 1177, Příloha A.Přírodní povrchyIng. Jiří Viktorín (*1952)Absolvent FAST VUT v Brně. V letech1977–1990 zaměstnán u Pozemníchstaveb Gottwaldov. Od roku1990 soukromý podnikatel v oblastivýstavby a projektování sportovníchstaveb. V současné době řídí tři společnostina území České a Slovenskérepubliky zabývající se problematikousportovišť a dětských hřišť.E-mail: tennis@tennis-zlin.cz■ Živice, beton, kámenŽivice, beton, kámen jsou materiály na řešení povrchů dětských hřišťabsolutně nevhodné, maximální výška pádu ≤ 600 mm, ale i při tétovýšce dochází u malých dětí k vážným úrazům.■ Ornice, udusaný povrchOrnice – udusaný povrch – je materiál na řešení povrchů dětských hřišťpodmínečně vhodný, s výškou pádu max. do 1000 mm. Při zamrznutíje nevhodný. Nicméně má téměř nulové pořizovací náklady.■ Drnovka, přírodní trávaDrnovka – přírodní tráva – je materiál vhodný do výšky pádu max.1500 mm. Má nízké pořizovací náklady, ale vyžaduje častou údržbua při zamrznutí je nevhodný.■ Dřevité třísky, kůraMinimální tloušťka vrstvy je 200 mm. V důsledku přemísťovánímateriálu norma uvádí doporučení tloušťky až 400 mm, aby bylodosaženo kritické výšky pádu 3000 mm. Výhodou jsou nízké pořizovacínáklady. Nevýhodou je nutná častá kontrola výšky násypu tak,aby byly splněny normové požadavky po celé ploše. To je vzhledemk provozu prakticky nemožné garantovat.■ Písek, štěrkMaximální výška pádu je až 3000 mm. V důsledcích přemísťovánímateriálu při dětských hrách je doporučena tloušťka násypu až400 mm. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, nevýhodou jenutná pravidelná kontrola a údržba povrchu, jeho čištění a časemnutná kompletní výměna. Materiál je velmi rozšířen z ekonomickýchdůvodů i při současné modernizaci hřišť.Syntetické povrchy■ Monolitické syntetické povrchyJedná se o speciální elastické vodopropustné povrchy na bázisměsi pryžových granulátů a polyuretanových pojiv. Obvykle jepovrch aplikován jako dvouvrstvá elastická sendvičová konstrukcena podkladě ze stabilizovaného kameniva nebo drenážního asfaltu.Jádro o tloušťce 30 až 60 mm tvoří směs recyklované pryže a PURpojiva. Nášlapná vrstva tloušťky 8–10 mm je tvořena směsí barvenéhonebo obarveného EPDM granulátu a PUR pojiva. Za nespornévýhody monolitických syntetických povrchů dětských hřišť lze považovatabsenci spár povrchu, vysokou odolnost proti opotřebeníspojenou s dlouhodobou a v podstatě bezúdržbovou životností, ažna nutné odstranění mechanických nečistot, dále možnost mnohabarevných variantních kombinací. Povrchy jsou vodopropustnéa zdravotně nezávadné s vysokou mírou tlumení proti nárazu i přiminusových venkovních teplotách. Jejich snad jedinou nevýhodouje vyšší pořizovací cena (1450 až 2700 Kč/m 2 ).■ Montované syntetické povrchyJsou vyráběny jako dlaždice ze směsi gumového granulátu a polyuretanovéhopojiva několika technologiemi, jako například lisovánímza vyššího tlaku a teploty nebo jako sendvičové konstrukce, kdyje směs gumového granulátu a PUR pojiva ukládána do forem beztlaku a teploty. Výhodou je přirozené tuhnutí a rozměrová stálost,nevýhodou je vyšší spotřeba PUR pojiva. Tyto dlaždicové prefabrikovanésystémy jsou pokládány na podklady z kameniva, popřípaděasfaltu nebo betonu. Předpokládaná životnost je 10–15 let, povrchje zcela recyklovatelný.U prefabrikovaných dlažeb lze kritickou výšku pádu vylepšit speciálnípodložkou o tloušťce 14 mm, kdy například souvrství 40 + 14 mm mácertifikovanou výšku pádu 2,3 m, což plně postačuje pro většinu herníchprvků dětských hřišť. Různými konstrukčními detaily, které jsouk dispozici, lze mít v jedné ploše i více variant tloušťek s různými parametrykritické výšky pádu, což v konečném efektu přináší značné ekonomickéúspory. Výhodou prefabrikovaných syntetických systémů jedlouhodobá životnost, vodopropustnost, tvarová stálost, aplikace dětskýchmotivů, barevná variabilita umožňující kreativní přístup při navrhovánídětského hřiště, dále pak elasticita a bezpečnost i při minuso-48 stavebnictví 08/09


vých teplotách, nenáročná údržba. Děti se pohybují v čistém prostředía mohou hřiště využívat i krátce po dešti, což je téměř nemožnéu dopadových ploch typu kůra nebo písek. Pro provozovatele dětskéhohřiště má velký význam i skutečnost, že parametry bezpečnostidopadových ploch mají trvalý charakter, což je absolutně vyloučenou aplikací dopadových ploch z písku a kůry. Nevýhodou syntetickýchprefabrikovaných systémů je podstatně vyšší ekonomická náročnostpořízení. Cenová relace je cca 750 až 2300 Kč/m 2 , i když by stáloza úvahu propočítat náklady na údržbu během životnosti hřiště seštěrkovou, popřípadě písčitou dopadovou plochou, pokud by seměla udržovat v ideálním „bezpečném“ stavu, tj. týdenní kontrolazásypu, čištění, doplnění, výměna apod. Prefabrikované syntetickésystémy jsou zcela recyklovatelné, životnost je v rozmezí 10–15 letpodle intenzity zatížení. ■▲ Zámková betonová dlažba je u těchto herních prvků absolutně nevhodnáenglish synopsisChildren Playground Surfaces – Assessmentof Safety and Implementation in PracticeDevelopment and manufacture of play equipment for children playgroundsis connected closely with development of technologies forplayground surfaces. Parameters of safety are stipulated by theČSN EN 1177 standard and recommended materials for implementationare stipulated by the ČSN EN 1177 standard, change A1.klíčová slova:kritická výška pádu, přírodní povrchy hřišť, syntetické povrchy hřišťkeywords:critical fall height, natural playground surfaces, synthetic playgroundsurfaces▲ Kůra a její stav v praxi na plochách hřiště▲ Typický stav dopadové plochy s drnovkou▼ Dlaždicový prefabrikovaný systém typu NORA EPDM a NORA MStl. 40 mm položené na podložce UNIVERSAL tl. 14 mm na stávajícímasfaltovém podkladu▲ Pod tímto herním prvkem má být 400 mm štěrku, reálná skutečnost je50–70 mm▼ Pokládka nášlapné vrstvy u monolitického syntetického systémuNORA-PM tl. 58 mmstavebnictví 08/0949


inzerceSystém NORA pro povrchy dětských hřišť• NORA MS – nášlapná vrstva tvořenátřemi odstíny směsi obarveného gumovéhogranulátu a PUR pojiva;• NORA 3N – nášlapná vrstva opatřenatrojnásobným barevným nástřikem PURbarvou, s možností použití až 7 barevnýchodstínů..Všechny prefabrikované technologie NORA(EPDM, MS a 3N) se vyrábějí v tloušťkách30, 40, 50 a 60 mm v základních rozměrech600x600, 600x1200 a 900x900 mm.Do jednotlivých forem lze vkládat dětskébarevné motivy (výběr dle katalogu), přivelkých zakázkách lze vyrobit i motivy přímona přání dle návrhu zákazníka.Kritickou výšku pádu lze vylepšit u těchtoprefabrikovaných dlažeb speciální podložkouUNIVERSAL o tloušťce 14 mm,kdy např. souvrství podložky UNIVERSALa dlažby NORA MS o tloušťce 40 + 14 mmmá certifikovanou výšku pádu 2,3 m,což plně postačuje pro většinu herníchprvků dětských hřišť. Více informací vizwww.tennis-zlin.cz a www.sportreal.sk.▼ Systém NORA-PM tl. 58 mm▲ Pilotní projekt – NORA MS, NORA EPDM a NORA 3N tl. 50 mmFirma TENNIS Zlín, a.s. – držitelCertifikátu ISO 9001, ISO 14001a ISO 18001, již více než 15 let nabízíspolupráci při řešení záměrů spojenýchs opravami, rekonstrukcemia s výstavbou sportovních staveb.Kromě venkovních kurtů a hřišť s umělýmipovrchy, palubových a umělýchsportovních podlah, vybavení tělocvičen,sportovních hal a fitness, výstavbykurtů pro squash (zděné i montované),se orientuje na oblast dětskýchhřišť se syntetickými monolitickýmia prefabrikovanými povrchy.Monolitické sendvičové konstrukceNORA – PMMonolitické sendvičové konstrukce propovrchy dětských hřišť typu NORA – PMvykazují při tloušťce 38 mm kritickou výškupádu 1500 mm (dle kritérií HIC 1000 mm),a při tloušťce 68 mm dokonce až 3000 mm,což vyhovuje většině výrobců herníchprvků dětských hřišť. Speciální elastickývodopropustný povrch na bázi směsí pryžovýchgranulátů a PU pojiva je speciálnímpovrchem pro tlumení nárazu dle ČSNEN 1177. Do nášlapné vrstvy (v současnédobě je v nabídce až 12 odstínů), je možnovkládat předem připravené a odlité dětskémotivy, skákací panáky a jiné doplňky,čímž se dětské hřiště stává pestřejšíma vstřícnějším k dětským hrám.Montované syntetické povrchyNORASpolečnost TENNIS ZLÍN využívá u dlaždicNORA ukládání sendvičové konstrukce dospeciálních forem bez použití vyššího tlakua teploty lišící se pouze druhem použitéhomateriálu nášlapné vrstvy:• NORA EPDM – nášlapná vrstva tvořenásměsí až 12 odstínů ve hmotě probarvenéhoEPDM a PUR pojiva;TENNIS ZLÍN a.s.,Šternberská 300, 763 02 Zlín – Louky,Tel./fax: +420 577 647 304,+420 577 647 314,e-mail: tennis@tennis-zlin.cz, www.tennis-zlin.cz50stavebnictví 08/09


projekttext: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. foto: archiv autora▲ Most u Suchdola, pohled od RoztokMost u Suchdola na severní částiSilničního okruhu kolem PrahySilniční okruh kolem Prahy (SOKP) má ve svéseverní části překonávat údolí Vltavy velkýmocelovým mostem u Suchdola. V roce 1998 bylavypsána architektonicko konstrukční soutěž napřemostění Vltavy a níže uváděný most je vítěznýmnávrhem.V roce 2003 byla zpracována dokumentacemostu pro územní řízení,která byla v průběhu projednávánídoplňována na základě vzešlých připomíneka v roce 2008 byla předloženav konečné podobě jako součástprojektové dokumentace pro územnířízení staveb 518 a 519 SOKP.Územní rozhodnutí bylo vydáno,nenabylo však právní moci. Příspěvekseznamuje s návrhem mostua s aktuálním stavem projednávání.Koncepční řešeníPro přemostění Vltavy je navrhovánobloukový most s horní mostovkou.Trám mostovky ve tvaru tzv. Vierendeelovanosníku je podpírán ve dvoumístech poblíž vrcholu oblouku.Nejsou použity žádné další podpěrytrámu, a to jednak z estetickýchdůvodů a dále z důvodu ochranystrmých úbočí Vltavy, která jsoupovažována za významnou přírodnípamátku.Z hlediska silničního provozu je mostdvoupatrový, to znamená, že jízdnípás pro směr Ďáblice–Suchdol jeumístěn na horní mostovce a jízdnípás protisměrný na dolní mostovceo 10 m níže. Pod mostem je zavěšenalávka pro chodce a cyklisty. Nalevobřežním konci mostu je připojenpřivaděč Rybářka a trasa ve směruna Ruzyň pokračuje hloubenýmtunelem na katastru obce Suchdolv ose léta chráněného koridoru.Most má celkovou délku 470 m.Rozpětí polí trámu jsou 200 + 70+ 200 m, rozpětí oblouků je 162 ma jejich vzepětí 68 m. Obloukyjsou navrženy v mírně šikmýchrovinách. Betonové patky obloukůjsou umístěny na březích Vltavy,mimo vodní tok. Klouby obloukůjsou navrženy nad úrovní stoletévody. Niveleta mostu je v jednostrannémspádu 1,7 % směremk Ďáblicím a uprostřed rozpětímostu je horní mostovka cca79 m nad hladinou Vltavy.Dolní úroveň vozovky je v celédélce mostu 10 m pod horní úrovní.Vozovka má jednostranný příčnýsklon 2,5 %. V obou úrovníchjsou tři jízdní pruhy o šířce 3,75 ma jeden odstavný pruh o šířce4,0 m. Celková šířka vozovky je16,0 m. Po jejích obou stranáchjsou zábradelní svodidla s nejvyššíúrovní zadržení H4b. Za svodidlyjsou navrženy ještě servisní chodníkyšířky 0,75 m. Světlá šířkahlavní nosné konstrukce trámuje 18,53 m. Lávka pro chodcea cyklisty má šířku 3,5 m.Konstrukční řešenístavbyHlavní nosnou konstrukcí mostuje dvoukloubový oblouk, kterýpodpírá ocelový trám. Celkovávýška a šířka trámu je po celédélce mostu konstantní, výška je12 m a šířka 21,53 m. S oběmahlavními nosníky spolupůsobí deskyhorní i dolní mostovky, navrženéjako kompozitní plechobetonovédesky (ocelový plech o tloušťce10 mm a železobetonová deskao tloušťce 95 mm spojená s plechempomocí spřahovacích trnů) podle vzorufrancouzského mostu Tancarville.Trám proto působí jako spřažený ocelobetonovýnosník s velkou svislou ivodorovnou tuhostí.stavebnictví 08/09 51


▲ Silniční okruh kolem Prahy▲ Situace mostu a tunelu v Suchdole▲ Axonometrie mostu▼ Pohled na horní mostovku▼ Pohled na dolní mostovku52stavebnictví 08/09


▲ Model mostu – pohled na levý břehHorní i dolní pás hlavního Vierendeelovanosníku tvoří ocelovékomorové průřezy o rozměru1500x2000 mm. Tloušťky stěna pásnic jsou proměnné v rozmezí20 až 60 mm. Příčky Vierendeelovanosníku svírají s pásovýmipruty úhel 64º. Jsou umístěnyv osových vzdálenostech10 m a mají komorový průřezs rozměry srovnatelnými s rozměryod pasů. V místech vetknutípříček do pasů jsou v rovině nosníkunavrženy kruhové náběhyo poloměru 1500 mm v ostrémrohu a 4000 mm v tupém rohu.Horní i dolní mostovka se skládáz již popsané plechobetonovédesky, vyztužené podélníkya příčníky. Podélníky jsou navrženyv osové vzdálenosti 2060 mma příčníky 5000 mm. Také podélníkya příčníky působí jako spřaženéocelobetonové nosníky. Spřaženíje zajištěno krátkými trny, kteréjsou rozmístěny plošně po celémpůdorysu mostovkového plechu.Ocelové oblouky jsou vykloněnysměrem k ose mostu – roztečv ložiscích je 1740 mm, ve vrcholu2590 mm. Oblouky jsou uloženyve společném základu. Patky obloukůjsou 0,5 m nad hladinou stoletévody. Na levém břehu je patkasituována do prostoru mezi řekoua silnicí Sedlec-Roztoky, na pravémbřehu je v údolní nivě. Obloukyjsou z estetických i statickýchdůvodů srpovitého tvaru a majíkomorový průřez. Výška průřezuoblouku v patkách činí 2500 mm,ve vrcholu 5000 mm. Šířkaprůřezu je po délce konstantní,2000 mm. V dolní části jsou obaoblouky vzájemně propojeny příhradovýmztužením. Tloušťky plechůjsou po délce oblouku odstupňovány,největší tloušťka je 60 mm.Ocelová konstrukce mostu budezhotovena z oceli S355 a S460.Počítá se i s malým množstvímvysokopevnostní oceli S690 pronejexponovanější detaily trámu.Protikorozní ochrana ocelovýchkonstrukcí je navržena kombinovanýmpovlakem (nástřik a nátěry)s předpokládanou životnostísystému nejméně 30 let.V rámci doplňování dokumentacepro územní rozhodnutí v letech2003 až 2008 se na návrhukonstrukce mostu nic zásadníhonezměnilo. Architektonickývzhled a nosná ocelová konstrukcejsou beze změn. Byly pouzedoplněny některé bezpečnostníprvky z hlediska zvýšení požárníbezpečnosti a úniku osob v mimořádnýchsituacích.Návrh mostu splňuje následujícíkritéria:■ Chrání přírodní památky naobou březích vltavského údolí(Sedlec na levém břehu a Zámkyna pravém břehu). Tato území nebudoukonstrukcí mostu při jehovýstavbě ani později dotčena.■ Minimalizuje celkovou šířkumostní konstrukce, čímž se výraznězmenšuje dešťový stín podmostem.■ Most se dvěma úrovněmisilničních mostovek je v danémpřípadě i hospodárný, protožetrám má potřebnou výšku odpovídajícívelkému rozpětí krajníhopole.■ Hlavní nosná konstrukce mostunevystupuje nad niveletu hornímostovky, nebrání ve volnémrozhledu z úrovně horní mostovkya nezasahuje do vzletovéhoa přistávacího prostoru blízkéholetiště Ruzyně.■ Tvar oblouku je ve vztahu k výšcemostu navržen s ohledem naromantický charakter údolí i naskutečnost, že nelze zasáhnout dochráněných skalnatých úbočí.■ Minimalizováním mostníchpodpor je zachován volný profilříčního údolí v místě přemostění.Rozpětí hlavních polí konstrukcebylo přizpůsobeno rozsahu chráněnýchlokalit a všechny opěryjsou umístěny mimo tyto lokality,ale i mimo říční koryto.Montáž ocelovéhomostuNávrh montáže mostu respektujepřísné ekologické požadavkyz hlediska ochrany přírodníchpamátek na obou březích Vltavya ocelová konstrukce mostu jenavržena tak, že tato území nebudouvlivem výstavby ani pozdějistavbou dotčena.Ocelové oblouky budou montoványv definitivní poloze, přičemžmontážní dílce budou dopravoványpo vodě. Smontovanáčást oblouků bude postupněvyvěšována do montážních věžíumístěných na základech oblouků.Letmá montáž obloukůse uskuteční pomocí montážnípomůcky, která se bude pohybovatpo horní pásnici oblouků. Obaoblouky budou po dobu montážespojeny montážním ztužidlem.Montáž trámu se provádí napravém břehu, kde je terénpřístupný pro silniční dopravu.Ocelový trám bude postupně podélněvysouván ze strany Bohnic,bez použití provizorních podporumístěných v úbočích Vltavy.Pro podélné vysouvání budouvyužity obě montážní věže použitépři montáži oblouků a dlouhývýsuvný nos. Volný konec trámubude během výsunu vyvěšovánpomocí montážního pylonu umístěnéhona vysouvané konstrukci.Po skončení podélného výsunubude trám spuštěn na ložiska.Pevná ložiska jsou na oblouku,na opěrách jsou navržena ložiskaposuvná.Železobetonové desky mostovekbudou betonovány souměrněod obou opěr do středu mostu.Následně bude dokončenaprotikorozní ochrana ocelovýchkonstrukcí.Aktuální stavprojednáváníV průběhu uplynulých pěti letbyla doplňována dokumentacek územnímu rozhodnutí z března2003 na základě postupněvznášených požadavků. Novépožadavky byly formuloványpod hlavičkou bezpečnostníchrizik. Odpůrci jižní trasy zneužívajínetradiční pojetí mostuse dvěma úrovněmi mostoveka zpochybňují vhodnost této trasy(J) pro SOKP. Jak již bylo vícekrátstavebnictví 08/09 53


uvedeno, trasa SOKP v lokalitěSuchdol byla navrhována již od30. let minulého století a nikdyse nijak neodchýlila. Její vedení jeproto všeobecně známé více než70 let. Odpůrci trasy J se všakdomnívají, že navržený most jeze statického hlediska, a zvláštěpak z hlediska bezpečnostníchrizik, nevhodný. V prosinci roku2004 byl projektovou kanceláříIng. Antonín Pechal, Projektovéa inženýrské služby, vypracovánnezávislý posudek konstrukcemostu s kladným výsledkem.V lednu 2008 bylo Fakultou bezpečnostníhoinženýrství VŠB–TUOstrava zpracováno požárněbezpečnostnířešení mostu, nakteré bylo reagováno dodatkemDÚR z února 2008. Navrhovanýmost bude splňovat požadovanoupožární odolnost 90 minut při definovanémpožárním zatížení nadolní mostovce o výkonu 50 MW.Únik osob z horní i dolní mostovkyje zajištěn pomocí servisníchchodníků po celé délce mostua pomocí deseti únikových schodišťv bezbariérovém provedení.Kromě odpůrců trasy J existujei velmi silný tábor jejích zastánců.Na počátku dubna 2008 sesešli na schůzce ve VelkýchPřílepech. Starostové obcí dotčenýchpřípadnou variantouSs vyjádřili s touto variantouzásadní nesouhlas. Navíc trasaSs by znamenala změnu územníhoplánu Středočeského krajea také územních plánů všechdotčených obcí, což by vyvolaloodklad dokončení severní částiSOKP o mnoho let.Pro vedení SOKP v trase Jnebo Ss a pro stavby 518 a 519SOKP bylo vypracováno několikposudků a studií, které většinouupřednostňovaly variantu J. Konecvšem dohadům dalo v říjnu2008 stanovisko vládní komisejmenované ministrem dopravyk variantám Ss a J. To dalo8 hlasů variantě J a dva členovése zdrželi hlasování. Pro variantuSs nehlasoval žádný členkomise. Celkem logicky pakbylo v říjnu 2008 pro stavby 518a 519 vydáno územní rozhodnutí.Přesto se odpůrci trasy J nevzdalia odvolali se k nejvyššímusprávnímu soudu proti platnostizměny 1000 Územního plánu hl.m. Prahy. Nejvyšší správní soudv říjnu 2008 změnu 1000 územníhoplánu zrušil, a tak územnírozhodnutí pro stavby 518a 519 SOKP, které bylo vydános použitím formulací platných vezměně 1000, nenabylo právnímoci. Tento stav se nezměnilani v červenci 2009. V současnédobě se změna 1000 znovuprojednává.SOKPDůležitost SOKP pro život Prahya celého Středočeského krajenení potřeba zdůrazňovat. Na jehodokončení čekají statisíce občanů.V roce 2010 budou dokončenystavby 514, 513 a 512 a tím dojdek propojení dálnic D 1 a D 5. K propojenívšech dálnic a rychlostníchkomunikací směřujících do Prahyvšak dojde až po dokončení celéhoSOKP, tzn. jeho severního a severovýchodníhosegmentu.Most přes Vltavu u Suchdolaje součástí stavby 519 a bezjeho dokončení nelze zprovoznitstavby 518 a 519 mezi Ruzynía Březiněvsí. Technická přípravaa výstavba tak velké stavby, jakoumost přes Vltavu je, si vyžadujeřádově několik let. Je všeobecněznámou skutečností, že dostatekčasu na zhotovení projektovédokumentace je podmínkou prooptimální návrh mostu ze všechhledisek (technického, ekonomického,časového). Bohužel je běžnourealitou, že se mnoho časupromrhá při územní přípravě předvydáním územního rozhodnutí.Na vlastní projektovou dokumentacipotom zbývá málo času.Stavební nákladyV říjnu 2004, v době enormníhonárůstu ceny oceli na světovýchtrzích, byla provedena aktualizaceodhadu stavebních nákladů, kterévycházejí na 1164 mil. Kč. Tatocena zahrnuje náklady na základya spodní stavbu, ocelovou nosnoukonstrukci včetně lávky pro chodcea cyklisty, ložiska a klouby,betonovou desku, izolace a vozovkovévrstvy desky mostovky,zábradlí a svodidla, odvodnění,požární vodovod, mostní závěry,zatěžovací zkoušku a zhotovenídokumentace pro provedenístavby, dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby a další. Přiužitné ploše mostu 16 685 m 2činí náklady 69,7 tis. Kč/m 2 .Při kalkulované finanční rezervěve výši 175 mil. Kč pak činícelkové náklady 1339 mil. Kč,resp. 80,2 tis. Kč/ m 2 užitnéplochy mostu. Cenová úroveňroku 2009 se nebude příliš měnits ohledem na mírný pokles cenyoceli v porovnání s rokem 2004.Uvedená cena mostu přes Vltavuu Suchdola se dá částečněporovnávat s cenou mostu přesLochkovské údolí na stavbě 514SOKP, který je v současné doběve výstavbě. Most o celkové délce423 m se nachází ve výšce cca65 nad údolím. Rozpětí největšíhopole, které podstatně ovlivňujespotřebu oceli, je však polovičnípři porovnáním s rozpětím mostuu Suchdola. V České republice neexistujedalší most srovnatelnýchparametrů. Cenové porovnání sezahraničními mosty je pro mostu Suchdola příznivé.ZávěrAutoři návrhu mostu přes Vltavuu Suchdola věří, že se Ředitelstvísilnic a dálnic ČR podaří překonatpřekážky bránící vydání územníhorozhodnutí pro stavby 518 a 519SOKP a že v dohledné doběbudou moci být zahájeny prácena projektové dokumentaci prostavební povolení nejen pro celoutrasu, ale i pro most přes Vltavuu Suchdola. ■Základní údaje o stavběObjednatel:Ředitelství silnica dálnic České republikyUvažovaný správce mostu:Ředitelství silnica dálnic České republikyArchitekt:prof. Ing. arch. Tomᚊenberger, CSc., Ing.arch. Martin šenbergerHlavní inženýr projektu:doc. Ing. Tomáš Rotter,CSc.Hlavní koordinátor pro mosty:doc. Ing. Tomáš Rotter,CSc.Odpovědný projektant:Ing. Jaroslav Korbelář,VPÚ DECO PrahaTechnické údaje o mostu:podle ČSN 736200Charakteristika mostu:trvalý nepohyblivýnemasivní kolmý třípodlažnímost o třechpolích. Ocelový plnostěnnýoblouk a ocelovýVierendeelovýtrám. Most s hornímostovkou: jedno patros neomezenou volnouvýškou a dvě patras omezenou volnouvýškou. Most je převážněpřímý, zčásti vesměrovém oblouku.Délka přemostění:466,0 mDélka mostu:476,0 mDélka nosné konstrukce:472,60 mRozpětí jednotlivých polí:Oblouk: rozpětí 162,0 m,vzepětí 68,10 m.Trám mostovky:200,0+70,0+200,0 mŠířka mezi svodidly:2x16,0 mŠířka průjezdního prostoru:2x16,0 mŠířka průchozího prostoru(lávky): 3,50 mVýška mostu (max. nad terénem):horní mostovka: 79,20 m,dolní mostovka: 69,20 mStavební výška:pro horní mostovku:12,0 mPlocha nosné konstrukce:21,53x472,6 m ==10 175 m 2Zatížení mostu:Zatěžovací třída Apodle ČSN 73 6203b:1986Přemosťovaná překážka:řeka Vltava, trať ČD,dvě místní komunikacePřeváděná komunikace:modifikovanákategorieR32,5/100Volná výška nad plavební hladinou:66,80 m54stavebnictví 08/09


NOVĚmalonákladovýdigitální tisk!Komplexní procesvýroby tiskovin od předtiskové přípravypřes CtP až po tisk a knihařské zpracování.Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r. o., Výstaviště 1, 648 75 Brno, tel./fax: +420 541 159 159e-mail: tiskarna@expodata.cz, internet: www.expodata-didot.czinzerce...A VYHRAJTE ZDIVO NA CELÝ DŮM!Se stavebním materiálem QPOR zvládnete při stavbě vašeho rodinného domu vše od A po Zeď. Levně, rychle a jednoduše.A stejně lehce můžete získat zdivo na celý dům! Stačí se zapojit do soutěže a poslat nám fotografii hrubé stavby,na kterou viditelným způsobem napíšete slogan LIDÉ ZDĚTE! Více informací o soutěži najdete na www.lidezdete.cz.stavebnictví 08/09 55infolinka: 800 900 366 www.lidezdete.cz


diskuzní fórumtext: Hana DuškováSIA ČR – Rada výstavby nabízí státupomoc předních odborníků v oboruV červnu zorganizovala redakce časopisuStavebnictví setkání představitelů organizacíSIA ČR – Rady výstavby, aby zhodnotili současnounepříznivou situaci v českém stavebnictvía vyjádřili svá stanoviska k možnému řešení.Debaty se zúčastnili:Ing. arch. Jan Fibiger, současný prezidentSIA ČR – Rada výstavby;Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT;Ing. Václav Matyáš, prezidentSPS v ČR;Ing. arch. Dalibor Borák, předsedaČKA;JUDr. Miroslav Hegenbart, čestnýpředseda České společnosti prostavební právo;Ing. Bohuslav Štancl, MBA, obchodnětechnický ředitel SPS v ČR;Ing. Hana Dušková, redaktorka časopisuStavebnictví a moderátorkadebaty.■ Zhodnocení současné situaceve stavebnictvíFibiger: Hospodářská depresetrvá a perspektivy pro české stavebnictvíse zatím nezdají být přílišoptimistické. Za této nepříznivésituace je SIA ČR – Rada výstavby,sdružení nevládních organizací vestavebnictví, rozhodnuta apelovatna vládu České republiky, a v rámciřešení současné nepříznivé situacenabídnout ke spolupráci týmpředních odborníků v oboru, kteříby napomohli řešit programovéotázky výstavby a stavebnictví.Matyáš: Je nutné, abychom sez úrovně SIA tuto problematikupokusili znovu otevřít a definovat,čím by se měla vláda ve stavebnictvízabývat. Je ale otázkou, s kým tytonávrhy řešit. Opakovaně se setkávámes nezájmem představitelů vládya ministerstev nechat se informovato stavu jednotlivých odvětví průmyslu,za která nesou jistým způsobemvrcholnou odpovědnost. Tyto pasivnípřístupy ze strany politiků bylydoposud z velké části motivoványkonjunkturální situací, v níž se stavebnictvíaž do konce minulého rokunacházelo. Pokud se v současnésituaci dosavadní přístup politikůa role a postoje státní správy nezmění,nebude naše úsilí smysluplné.Křeček: Stav ve stavebnictví jerozdílný v období konjunktury a v současnésituaci krize. Dnes samozřejměnabývají otázky, o kterých chcemejednat, velkého významu. Zásadnímproblémem je vzájemná nekoordinovanostčinnosti příslušných ministerstev.Jednotlivé resorty pracují úzcespecializovaně, přičemž ale postrádajíodborníky se znalostí širší problematiky.Vznikají pak vyhlášky, kterénekorespondují s ostatními atributyresortu stavebnictví v souvisejícíchprávních předpisech.Hegenbart: V politické sféře ubývají,resp. téměř absentují vůdčí osobnosti,které jsou odborníky ve stavebnictví.To má za následek, že chybí někdo,kdo by vůbec vyslechl a pochopilproblematiku, kterou mu prezentujeme.Já osobně si myslím, že je třebav politickém spektru hledat odborníky,kteří by měli v této oblasti ctižádostbudovat obecnou i osobní kariéru.Borák: Je třeba zejména upozornitna problematiku v oblasti legislativy,která je v rámci územníhoplánování a stavebního řádu v kompetenciMinisterstva pro místní rozvojČR, ale v rámci stavební výrobya výroby stavebních hmot spadápod gesci Ministerstva průmyslua obchodu ČR. Jak už zde bylo řečeno,mezi jednotlivými ministerstvychybí komunikace, jejich činnostnení koordinována, je uplatňovánarůzná politika a souvislost mezi danýmipředpisy není odpovídajícímzpůsobem zohledněna.■ Stanoviska z pohledu nevládníchorganizací působících vevýstavběMatyáš: Stanovisko Svazu podnikatelůve stavebnictví v ČR je známé.Je třeba zejména reagovat na dosavadníroztříštěnost státní správy.Stavebnictví v České republice máv současné době resortní vazbu napět ministerstev – Ministerstvo průmyslua obchodu ČR, Ministerstvodopravy ČR, Ministerstvo pro místnírozvoj ČR, Ministerstvo životníhoprostředí ČR a Ministerstvo zemědělstvíČR. Základním předpoklademtedy je, aby se státní správav oblasti stavebnictví a výstavby,včetně koordinace činností v rámcinovely kompetenčního zákona,soustředila do jednoho místa.Křeček: Česká komora autorizovanýchinženýrů a techniků nemázásadnější problémy jen s Ministerstvempro místní rozvoj ČR,které nám v oblasti tvorby novýchpředpisů vychází vstříc a Komora jezvána při této tvorbě ke spolupráci.Současný stavební zákon dnes není,i přes jeho některé nedostatky,tou hlavní brzdou v činnosti našichčlenů. Mezi problémy, které násv současnosti pálí, patří napříkladabsence závazného Výkonovéhoa honorářového řádu, mající za následeknedostatek kvalifikovanýchinženýrů a pracovníků ve stavebnictvínebo nedostatečné společenskéohodnocení naší profese. Sledovaljsem televizní debatu s politiky, kdese mimo jiné hovořilo o výstavběnašich dálnic. Chápu, že se jednaloo zkratku a v takovýchto pořadechnelze podrobněji vysvětlovat všechnysouvislosti, ale z úst ministra financí,který upozornil na vysoké nákladyspojené s výstavbou těchto staveb,zde například nesprávně zaznělo, žehonoráře projektantů za zpracováníprojektových dokumentací jsou dányvýslednou výší investičních nákladůna stavbu. Dnes je přitom stanovenavolná tvorba cen a jejich výše je určovánadohodou. Zpracovatelé projektovýchdokumentací veškerýchnadlimitních státních zakázek jsouvybíráni formou veřejných soutěžía každý uchazeč tedy vypracováváindividuální nabídku. ČKAIT sice povzoru německých a dalších evropskýchkomor usilovala o závaznostvýkonových a honorářových řádů,alespoň v oblasti minimálních potřebnýchnákladů na zpracování projektu,ale bohužel bez kladných výsledků.Myslím, že by bylo, minimálně podobu současné krize, namístě výkonya honoráře projektantů stanovitpodle závazných pravidel, kdy jsouobě strany – zhotovitel i zadavatel –přesně informovány o kvalitativníchi kvantitativních podmínkách zadanýchprojektových prací, včetněpodrobného rozlišení základnícha zvláštních výkonových fází. V případěrozhodnutí o zavedení takovéhořešení je ČKAIT připravena pomoci.Borák: V rámci České komoryarchitektů jsme se v poslední doběněkolikrát setkali se situací, kdynás ministr přijal, byl informován,měl jakýsi záměr věci řešit. Návrhpřešel na úroveň náměstků, ale naúrovni ředitelů se začal rozplývata další úředníci už dokument dáleneposunuli.Matyáš: Svaz podnikatelů vestavebnictví v ČR nutné změnyve vztahu státní správy k našemuodvětví avizoval a prezentoval je jakna úrovni politických stran, tak naúrovni Parlamentu ČR a apelovalv tomto smyslu i na nové ministry.Výsledkem byla nulová odezva.Fibiger: Ano, na příslušných ministerstvechčasto chybí kontaktníosoby, které jsou odborníky v oblastistavebnictví a výstavby.56stavebnictví 08/09


Křeček: V oblasti stavebnictvía investiční výstavby je třeba seopírat o koncepčně pojaté podkladypro vytvoření optimálníchpodmínek jeho dlouhodobéhorozvoje, a to z hlediska všechúčastníků procesu. V současnostije investorovi dovolenov rozpočtu stavby šetřit i tam,kde je to nejen neracionální, alei společensky nebezpečné. A nadruhou stranu dochází k neefektivnímučerpání státních investic,které pak nezbývají na to, abyse udrželo nastavené tempou významných projektů – napříkladu zmiňované výstavbydálnic.Matyáš: V současné době spolupracujemes Ministerstvemživotního prostředí ČR a Státnímfondem životního prostředí v rámcinového dotačního programu Zelenáúsporám, protože očekávámeurčitý přínos v oblasti zakázekpředevším pro malé a střednífirmy. Na dotace je letos pro žadatelevyčleněno deset miliardkorun. Nicméně musím říci, že sejedná o naprosto nekoordinovanéa nesystémové řešení vzhledemke stávajícím podmínkám dotačníhoprogramu Ministerstvapro místní rozvoj ČR a Státníhofondu rozvoje bydlení, kde bylletos navýšen objem peněz určenýchna dotace z 1,5 miliardy na4,1 miliardy korun. Pokud by bylacelá oblast stavebnictví spravovánaa koordinována jednímministerstvem, předešlo by setakovéto neefektivní roztříštěnostistátní správy, rozmělňováníprostředků ze státního rozpočtua šetřily by se mandatorní výdaje.Křeček: Všechny organizacev rámci SIA ČR – Rady výstavbyjsou zřízeny buď státem, nebopracují jako dobrovolné asociace.Komory jsou institucemi se státempřenesenou povinností výkonustátní správy, ale bez jakékolivfinanční pomoci. Nepracujemese státními penězi ani za státníprostředky. Naší snahou je, abychompomohli odborné veřejnostiv přístupu k obchodu, k produktu,a to s co nejmenšími potížemi. Alestát nám v tom nepomáhá, spíšenaopak.■ Návrhy řešení současné situacez úrovně SIA ČR – RadyvýstavbyFibiger: I přes současnou pesimistickouzkušenost je třeba apelovatna vládu a zhodnotit současnousituaci a příčiny zhoršujícího sestavu na stavebním trhu.Matyáš: Apel z úrovně SIA byneměl být předložen jen v obecnérovině, ale musí se konkretizovat,co je třeba změnit a co má významz úrovně státní správy v oblasti stavebnictvía výstavby řešit. I když sena výsledek dívám dost skepticky.Fibiger: Současné negativní krizovémomenty jsou jistou šancí,že předložení tohoto návrhu budesmysluplně využito.Křeček: Na současnou situacibychom měli jako SIA ČR – Radavýstavby reagovat také vzhledemk budoucímu vývoji zakázek. Pokudse současný stav českého stavebnictvízačne pozitivně měnit, dojdek pozitivním změnám nejdříve dojednoho roku. Objednané projektovépráce pak budou – vzhledemk tomu, jak dlouho trvá předprojektovápříprava staveb – znamenatpro stavební dodavatele přístupk zakázkám ještě až o cca tři–čtyřiroky později. A tuto situaci dnesnikdo neřeší.Borák: Zatím jsme zde zmiňovalisoučasný neutěšený stav v oblastistavebnictví a jeho příčiny. V rámci přístupuk řešení dané situace navrhuji,abychom se jako znalci profesníhoprostředí nejprve pokusili definovatvhodné podmínky pro vytvořeníideálního modelu role státní správyv oblasti stavebnictví a výstavby.Hegenbart: Souhlasím s tím, žepři hledání řešení současné kritickésituace ve stavebnictví bychomměli nejprve vytvořit abstraktnímodel role státní správy. Jsouv podstatě možné tři cesty. Buďministerstvo s ústavním činitelem,které komplexně spravujestavebnictví a výstavbu, nebonový ústřední orgán státní správyse zákonem upravenou věcnoua územní působností (příkladem jeČeský báňský úřad, který ve vládězastupuje ministr průmyslu, a třetímožností je pak vytvoření stabilníorganizace uvnitř ministerstva (jakoje například Generální ředitelstvíHZS ČR).Borák: Zavedení funkce náměstkapro výstavbu na určitém ministerstvuby bylo sice praktickýma užitečným krokem, ale globálnědanou situaci nevyřeší. Pokud tedynavrhujeme vznik samostatnéhoministerstva nebo nového ústředníhoorgánu státní správy pro oblaststavebnictví a výstavby (napříkladministerstva veřejných prací nebopodobně), ohradil bych se při definováníjeho funkce proti pojmu„řízení“ stavebnictví. Myslím si, ževětšina z nás být centrálně řízenanechce, v ničem. Na místě je spíševýraz „koordinace stavebnictví“.Matyáš: Bývalý ministr průmyslua obchodu Martin Říman se mě kdysizeptal, jestli stojíme o to, aby stavebnictvíněkdo řídil. Odpověděl jsem, žene. Nechceme žádný institut na řízenístavebnictví, ale poukazujeme na to,že státní správa nevykonává směremk našemu odvětví ty činnosti, jež jsouz hlediska zákonem daných kompetencía odpovědností privátní sférounezastupitelné.Borák: Centrální řízení brzdí trh,a proto je potřeba deregulovat, roztříštita nezavádět uvnitř trhu žádnésilné krusty. Myslím, že bychom sev této souvislosti měli zabývat takéotázkami regulace. Nedávno jsem sev Bruselu zúčastnil jednání s názvemPozitivní regulace (v konečnémznění pak „lepší“ regulace). Jdeo to definovat, co je třeba regulovat,a co ne, abychom vývoj na stavebnímtrhu neovlivnili negativně.Matyáš: My o žádnou regulaci zájemnemáme – jen stojíme o to, abystátní správa plnila svoji nezastupitelnouroli v té odpovědnosti, kteráje jí dána zákonem. Nelze vydávatpředpisy, kterými se stát neřídí.Borák: Mluvím o tom, že na evropskéúrovni nastává obrat. Oproti dosuduplatňovanému postoji direktoriátupro ochranu volné soutěže,který v rámci výběru zpracovatelezakázky napadá jakékoliv standardyvýkonů, jakékoliv honorářové řádya zákony směřující k skupinovémupopisu činnosti, se prosazuje stálevíce názor, že některé části výkonuprofese je vhodné regulovat. Mělibychom o tom vědět a zavéstshodnou terminologii.Fibiger: Zastupujeme silné sdruženístavebních organizací, které jeschopno nabídnout odbornou pomoc.Například vytvořením jakéhosioficiálního poradního orgánu, kde byměli odborníci možnost efektivně dodaného problému vstoupit.Matyáš: Nemyslím si, že z pohledustavebních organizací je cestouk řešení vytvoření poradního orgánu,který by fungoval bez určitýchpřenesených kompetencí. Ale apelze strany SIA považuji za nutný.Měl by zaznít právě v této doběnejlépe formou otevřeného dopisuna adresu předsedy vlády, který byna straně jedné obsahoval analýzusoučasné situace a na straně druhéprezentoval, jaká řešení považujemev určité časové posloupnostiza nezbytné přijmout.(Pozn. redakce: Ing. Václav Matyášse omlouvá a odchází poskytnoutrozhovor pro Českou televizi.V další debatě prezidenta SPS v ČRzastupuje Ing. Bohuslav Štancl).Hegenbart: Všimněte si, v posledníchdnech je to typické, že televiziposkytuje v oblasti dopravních stavebrozhovor buď prezident SPS v ČRMatyáš nebo děkan Fakulty dopravníČVUT profesor Moos, ale nikdoz představitelů státní správy, kde zcelazjevně chybí kompetentní osoba.Štancl: Shodli jsme se tedy zatímna tom, že napíšeme otevřený dopispremiérovi s návrhem, aby byl navržennový orgán státní správy, kterýby v sobě zastřešoval odpovědnosta pravomoci v rámci vytvářenípravidel na stavebním trhu. Pokusmese také specifikovat potřebnékompetence v rámci navrženéhomodelu orgánu státní správy.■ Kompetence v rámci navrženéhomodelu nového orgánustátní správyBorák: Jediné ministerstvo, kterév současné době koordinuje postupstavebnictví 08/09 57


všech ministerstev a ostatníchústředních orgánů státní správyČeské republiky, je Ministerstvoživotního prostředí ČR, a to v environmentálníchotázkách. Aleministerstvo, které by mělo přesahkompetencí v otázkách vystavěnéhoprostředí jako celku, případněv otázkách technických, v ČR neexistuje.Takový ústřední orgánstátní správy by měl mít přesahjak v oblasti technických aspektů,tak v oblasti kvality prostředí, kterév současné době od sebe nelzeodtrhnout. S tím také samozřejměsouvisejí aspekty kulturní. Zvlášťbych uvedl ještě aspekty ekonomické.Otázkou je, o jaké přesahyv pravomoci by se jednalo a v jakémrozsahu bychom to vůbec chtěli.Štancl: Nedávno se účastnícikulatého stolu na Žofíně shodlina tom, že nejlepším řešenímby bylo sloučit Ministerstvoživotního prostředí ČR a Ministerstvoprůmyslu a obchoduČR do jakéhosi ministerstvahospodářství.Hegenbart: Ministerstvo životníhoprostředí s Ministerstvemvýstavby vydrželo sloučeno v řadězemí, v Anglii je doposud. Vždyť iv České republice bylo Ministerstvoživotního prostředí a investičníhorozvoje.Štancl: Ve Francii jsou takto sloučenatři ministerstva, ještě Ministerstvodopravy.Hegenbart: Otázky výstavbya stavebnictví, které jsou dnesrozptýleny v řadě ministerstev,je nutné koordinovat z jednohomísta. Je třeba ustavit skupinu,která by zpracovala určitý abstraktnímodel a definovala základní oblasti.Například koordinaci technickýchpředpisů ve výstavbě. Jedním z rozhodujícíchpředpokladů pro rozvojvýstavby a stavebnictví je vždypodmínka, aby byly v příslušnémústředním orgánu státní správyvyváženy dvě části – průřezovéfunkce (např. územní plánování,stavební řád apod.) s funkcemi technicko-ekonomickými(projektování,výstavba). Zjednodušeně řečeno,aby fúzovalo MPO s MMR. Pokudtato koordinace chybí, je výsledkemnapříklad současný byrokratickýproces ve stavebním řádu.Fibiger: Upřesněme si, jak jev tomto kontextu definovánavýstavba.Hegenbart: Výstavbou jsouprávě ty průřezové činnosti, jakoúzemní plánování a stavební řád –v širším slova smyslu. Stavebnictvímbyla vždy výroba stavebníchhmot, dílců a konstrukcí.Hegenbart: V určité formě by mělataké být koordinována projektováčinnost ve výstavbě. U některýchveřejných zakázek má také významzavedení technicko-ekonomickéexpertizy. Tato povinnost je napříkladna Slovensku zavedena, zdese jí stále vyhýbáme.Fibiger: Měla by být odstraněnazejména nekompetentnost rozhodováníza celek, za konečný projekt.V okamžiku, kdy se v daném územírealizuje jedna z investic bezkoordinace s ostatními, není reálné,aby byl projekt ve výsledku funkčnía konzistentní.Borák: Za důležitou považuji v tomtosměru i všeobecnou vzdělanostspolečnosti v oblasti vystavěnéhoprostředí. Jak toto prostředí vznikáa proč, jak se užívá a udržujea v čem spočívá jeho kvalita.Fibiger: Z diskuze vyplývá, že novýorgán státní správy by měl býtschopen zajistit potřebnou regulacia koordinaci záměrů v území přiuplatnění nástrojů územního plánování,včetně veřejných investic,jejich přípravy a efektivnosti. Zajišťovatkoordinaci státních dotačníchprogramů a daňových nástrojů ovlivňujícíchvýstavbu a péči o vystavěnéúzemí, metodicky stanovovat hlediskaenvironmentální, ekonomická,Otevřený dopis předsedovi vlády ČRVážený panIng. Jan Fischer, CSc.předseda vlády České republikyvláda České republikyVážený pane předsedo vládyČeské republiky,SIA ČR – Rada výstavby, sdružujícírozhodující nevládní organizacev oblasti architekturya stavitelství, se opakovanězabývala neutěšenou situacía fragmentací řízení celéhooboru.Rozvoj našich měst a obcí a péčeo jejich vystavěné prostředí sestále více stává zájmem širokéobčanské společnosti. Stavebníkonjunktura a příliv stavebníchinvestic v minulých letech významnězměnily vzhled jak města obcí, tak v mnohých případechi okolní krajiny. Současná recesea omezování investic alepostupně odhaluje nedostatkyněkterých rozestavěných a připravovanýchinvestic i značnýa rozporuplný nárůst byrokraciea roztříštěnost legislativníchnástrojů a kompetencí. V praxi točasto znamená, že výstavba jakocelek na úrovni vlády není cíleněřízena, respektive že si mnohápřijatá opatření (zákony, dotace,daňové a technické předpisy,vyhlášené ochrany a zásadyúzemního rozvoje apod.) častopřekážejí a vzájemně protiřečí.SIA ČR – Rada výstavby proto navrhujejako cílový stav integracirozhodujících kompetencí v oblastiarchitektury a stavitelstvído jednoho ministerstva nebonového ústředního orgánu státnísprávy, který by zajistil lepšía koordinovanou přípravupotřebné legislativy, dbal byna ochranu veřejného zájmua spotřebitele v dlouhodobémprocesu přípravy a realizacejednotlivých staveb, soustavněby vytvářel podmínky pro technickou,funkční, ekonomickoua ekologickou přípravu veřejnýchinvestic a koncepční prosazovánínárodních českýchenergetická. Je třeba zajistit systémochrany spotřebitele, koordinaciprávních předpisů, technickýchnorem, efektivní zkušebnictví apod.Kritická je situace v zajištění novégenerace řemeslných profesí, alei obecná znalost o architektuře, stavitelstvía péči o vystavěné prostředí.V procesu evropské integrace seČR dostala do pozice pasivníhopříjemce předpisů ES. To vše jsouúkoly pro nový orgán, soustavnězajišťující trvalou udržitelnost rozvojenašich měst a obcí, k jehožvzniku by SIA ČR – Rada výstavbyměla napomoci.ZávěrVšichni účastníci debaty se shodli natom, že je nezbytné, aby vznikl otevřenýdopis (viz níže), který by popisovalnevyhovující současný stav resortu,protože stávající krize není z úrovněstátu dostatečně řešena. Tentootevřený dopis bude v souvislostise strukturou účastníků této debatydopisem SIA ČR – Rady výstavbya bude adresován předsedovi vládyČeské republiky.Časopis Stavebnictví bude dalšívývoj v této oblasti sledovat a bude-litřeba, uspořádá další podobnésetkání. Nicméně redakce pokládáza nezbytné, aby se následujícího setkání,má-li být smysluplné, účastnili kompetentní zástupce vlády. ■zájmů v odborných orgánechEvropské unie. Prosazení trvaleudržitelného rozvoje našehovystavěného prostředí musívýznamně přispět i na ně zaměřenésoustavné vzdělávánía výzkum.Vážený pane předsedo vlády,SIA ČR navrhuje zahájit technickoupřípravu takovéto změnybezodkladně a jsem pověřenVás ujistit, že jednotliví členovéSIA ČR jsou připraveni sestavitz řad svých předních odborníkůpracovní tým, který by sedo přípravy takovéto změnypřístupu k zajištění úkolů státuv oblasti výstavby a péčeo vystavěné prostředí okamžitěaktivně zapojil.Věříme, že u Vás naleznemepříznivou odezvu na nášnávrh a očekáváme Vašestanovisko. ■58stavebnictví 08/09


svět stavbařůtext: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČRPředstavujeme Jihomoravské stavební společenstvíPrvní regionální útvar SPS v ČRvznikl v oblasti jižní Moravy v roce1997, pod názvem Brněnskástavební společnost, která bylav roce 2001, v souvislosti s reformoustátní správy, přejmenovánana Jihomoravské stavebníspolečenství (JmSS). Prvnímpředsedou byl zvolen doc. Ing.Lubomír Mikš, CSc., který stojív čele společenství dosud.Ing. Zdeněk Kotol, který zastáváv současnosti funkci manažeraspolečenství, odpověděl naotázky redakce.Kolik členů JmSS sdružuje?Brněnská stavební společnostměla původně šestatřicet členů,dnes sdružuje JmSS osmdesátčlenů, z toho padesát sedm jesamostatných firem, ostatní jsoučlenové kolektivní nebo různásdružení a asociace. Mezi členyJmSS jsou firmy nejrůznějšíhozaměření, jak velké společnosticelostátního významu (napříkladOHL ŽS, SKANSKA DS, IMOSBrno, KALÁB – stavební firma,KOMFORT, Arch Design, SIKACZ, Qualiform – stavební zkušebnaa znalecký ústav, STAVOS,Elektro Brno, RTS, ŽSD, PREFABrno, Veletrhy Brno, VHS Břeclav),tak i firmy oblastního nebomístního významu. Z hlediskazaměření činnosti jsou mezi na-šimi členy developeři, společnostizajišťující vlastní realizaci staveb,výrobci i dodavatelé stavebníchmateriálů, dodavatelé služeb prostavebnictví, projektanti i drobnířemeslníci. Členové JmSS jsouzároveň i členy expertních skupin,které pracují v rámci celostátníhopůsobení Svazu podnikatelů vestavebnictví v ČR, další z nich pakpracují přímo v představenstvunebo v dozorčí radě svazu.Můžete charakterizovat důvody,které vedly k založení regionálníhoseskupení ?Hlavní důvod, který vedl k formováníčlenské základny na úrovniregionu, byl útlum dopadu aktivitsvazu, kdy většina činností SPSv ČR se zpočátku odehrávala předevšímv Praze.Jaké jsou hlavní cíle a metodyčinnosti JmSS?Mezi hlavní programové cíleJmSS patří podpora profesníchzájmů stavebních, inženýrskýcha projektových firem v Jihomoravskémregionu. Snažíme se prosaditvyšší kulturu konkurenčníhoprostředí, dodržování deklarovanýchpravidel soutěží, vysokouúroveň podnikatelské etiky, souhrnnězachování dobrého jménaa špičkové odbornosti firem působícíchv regionu. Prostředkůpro dosažení deklarovaných cílůje celá řada. Záleží na vystupovánípředstavitelů i všech členů JmSSna veřejnosti, v aktivním kontaktus orgány komunální i státní správy,se zastupiteli na všech úrovních.Důležitou součástí činnosti jeorganizování profesních setkání vespecializovaných oborech, zejménařemeslných. JmSS se rovněžangažuje v osvětové činnosti, kdese zaměřuje především na problematikunových právních předpisůa norem, nových technologiía materiálů a na publikaci dobrýchpříkladů provedených stavebv regionu. Takovou akcí, která serok od roku těší většímu významui oblibě, je soutěž Stavba Jihomoravskéhokraje, při níž jsou vyhlašoványnejlepší stavby regionu,nebo Dny stavitelství a architektury,kde spolupracuje s řadou partnerskýchorganizací. Spolupráces dalšími subjekty JmSS se rozvíjína všech úrovních – nejtěsnějšíje pochopitelně s profesnímisvazy v oblasti stavebnictví, jakoje ČKAIT a ČSSI, se kterými jsoupořádány odborné semináře,školení i společenské akce. Probíhájednání o bližší spoluprácis Hospodářskou komorou ČR,významná je spolupráce JmSSs Veletrhy Brno, a.s. (doprovodnéakce veletrhů IBF a SHK, celoročníprojekty Centra vzorových domůEDEN 3000), úzká spoluprácese rozvíjí s vysokými školami,vedením města Brna i Jihomoravskéhokraje, jejichž zástupcijsou řádnými členy představenstvaJmSS. Na celostátní úrovnizastupuje SPS v ČR v Raděkvality ČR předseda JmSS,který je současně i předsedoucelostátní odborné sekce Kvalitav průmyslu a stavebnictví.V čem vidíte hlavní výhodyčlenství v JmSS?Při projednávání změn v oblastilegislativy připravuje regionálníorganizace soubor nejdůležitějšíchzpráv a stanovisek, kterépak vedení svazu používá jakovýchodiska při jednání na úrovnitripartity nebo s ústředními orgánystátu. Příkladem takovéhopostupu bylo například projednávánínového zákoníku práce,kdy jsme se snažili zákonodárceseznámit s problémy, se kterýmise firmy v našem regionu předjeho zavedením potýkají. Totéž setýká i řady dalších zákonů a předpisů.Komunikace ovšem probíhái opačným směrem, kdy JmSSsvé členy informuje o aktuálníchzměnách v technické normalizaci,bezpečnostních předpisech nebovzdělávání. V uvedených oblastechje činnost JmSS faktickynezastupitelná. ■inzercestavebnictví 08/09 59


Laboratoř inteligentních budov katedry TZBna Stavební fakultě ČVUT v PrazeKoncem června byla na Stavebnífakultě ČVUT v Praze uvedena doprovozu nová laboratoř inteligentníchbudov katedry TZB. Výsledkylaboratorních měření různýchtechnologií by měly v budoucnupřispět k jejich přesnějšímuvyhodnocení a následně paki dalšímu rozšíření inteligentníchbudov v praxi.Slavnostnímu otevření nové laboratořepředcházel odborný seminářzaměřený na oblast technologiíinteligentního řízení budov.Bylo zde mimo jiné představenokompletní řešení regulace vytápěníi dalších funkcí v rodinnémdomě prostřednictvím stávajícíverze systému Kobra, kterým jetaké nová laboratoř vybavena.Tento systém inteligentníhořízení budov je původní českátechnologie, která byla vyvinutave spolupráci se společností Prologa s katedrou TZB FSV ČVUTa s pomocí grantu Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR v rámciprojektu Snižování provozníenergetické náročnosti budovinteligentními systémy řízení.Skládá se ze základních prvků,jako jsou například ovládací dotykovýpanel, čidla pro měřeníteploty, vlhkosti a další parametry,včetně regulovatelných hlavick topným tělesům a s ovládacíma vyhodnocovacím software.Vše na principu stavebnice,takže laboratoř může býtv budoucnu doplněna o dalšínové prvky tak, jak se budoupostupně vyvíjet. ■▲ Nová laboratoř na FSv ČVUTDen otevřených dveří 2009Seznam vzdělávacích organizacípřihlášených do uzávěrky srpnovéhočísla časopisu Stavebnictvía adresy míst, která bude možnénavštívit v rámci Dne otevřenýchdveří 28. listopadu 2009. Seznam,jenž najdete také na www.casopisstavebnictvi.cz, budeprůběžně aktualizován.■ Fakulta stavební, Českévysoké učení technickév PrazeAdresa: Thákurova 7, Praha 6,DejviceDoba: 9.00–13.00 hod.■ Střední škola polytechnickáAdresa: Brno, Jílová 36gDoba: 10.00–17.00 hod.■ Střední odborná školaAdresa: Meziboří,nám. 8. května 400Doba: 9.00–16.00 hod.■ Střední průmyslová školastavební a zahradnickáAdresa: Praha 9, Učňovská 1 aPraha 9, Pod Táborem 17Doba: 8.00–16.00 hod.■ Střední odborné učilištěstavebníAdresa: Prostějov, ulice U Spalovny6 a Komenského 4Doba: 8.00–12.00 hod.■ Střední průmyslová školastavebníAdresa: Lipník nad Bečvou, Komenskéhosady 257Doba: 8.00–12.00 hod.■ Střední průmyslová školastavebníAdresa: Valašské Meziříčí,Máchova 628Doba: 9.00–13.00 hod.■ Vyšší odborná škola a Středníprůmyslová školaAdresa: Volyně,Resslova 440 a 387Doba: 8.00–12.00 hod.■ Střední průmyslová školaAdresa: Duchcov,Kubicových 2Doba: 10.00–16.00 hod.■ Střední průmyslová školastavebníAdresa: Opava, Mírová 3Doba: od 14.00 hod.■ Střední průmyslová školastavební akad. StanislavaBechyněAdresa: Havlíčkův Brod,Jihlavská 28Doba: 9.00–12.00 hod.■ VOŠ stavební a SPŠ stavebníarch. Jana LetzelaAdresa: Náchod, Pražská 931Doba: 8.30–12.00 hod.■ Deltaplan s.r.o., architektonickýa projektový ateliérAdresa: Praha 7, Hall Office Park,Jankovcova 53Doba: 9.00–16.00 hod.Průzkum zajištěnízakázky pro rok 2009Při květnovém jednání exekutivySPS v ČR byl odsouhlasenzáměr provést v rámcičlenské základny průzkumstavu zajištění zakázky prorok 2009, zmapování hlavníproblematiky firem a zjištěníjejich případného dopadu. Výsledkyšetření byly statistickyzpracovány a budou využityjako konkrétní argumenty přidalších jednáních s vládou,poslanci, v tripartitě, promediální publikaci v tisku,sdělovacích prostředcích, natiskových konferencích apod.Cílem je upozornit, že programováprohlášení vlády nejsounaplňována a signalizovatmožný dopad prohlubující sešpatné situace v oboru, kterýzaměstnává více než 400 tisícpracovníků a vytváří dalšínávazné pracovní příležitostiv ostatních oborech.Kompletní průzkum se všemistatistickými prvky a komentářinaleznete na www.casopisstavebnictvi.cz.■60stavebnictví 08/09


Výsledky soutěže Stavba roku 2008 Zlínského krajeNa konci května 2009 byly v Klubu kulturyv Uherském Hradišti slavnostně vyhlášenyvýsledky již sedmého ročníku soutěže Stavbaroku 2008 Zlínského hraje.Soutěž byla i tentokrát vypsánaČeskou komorou autorizovanýchinženýrů a techniků činných vevýstavbě, Krajskou stavební společnostípři Svazu podnikatelůve stavebnictví v ČR a Českoukomorou architektů, pod záštitouhejtmana Zlínského kraje.Výsledky■ l. Stavby občanské vybavenostiHlavní cena:Univerzitní centrum ve ZlíněInvestor:Univerzita Tomáše Bative ZlíněProjektant:prof. Ing. arch. Eva Jiřičná,AI – Design, s.r.o.Dodavatel:Sdružení MW – Metrostava.s., VW Wachal,a.s.Přihlašovatel:Univerzita Tomáše Bative ZlíněRealizace:08/2006–01/2008Hlavní cena:Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,Zlín – onkologické centrumInvestor:Zlínský krajProjektant:CENTROPROJEKT a.s.Dodavatel:MANAG, a.s.Přihlašovatel:MANAG, a.s.Realizace:09/2007–09/2008■ ll. Domy pro bydleníHlavní cena:Bytový dům Zlín-Partyzánskálnvestor:BZ lnvest, s.r.o.Projektant:Ing. arch. Pavel MíčekDodavatel:TOPS, s.r.o.Přihlašovatel:TOPS, s.r.o.Realizace:09/2007–09/2008■ III. Rodinné domyHlavní cena:Rodinný dům v Přílepíchu HolešovaProjektant:Ing. arch. Jiří JílekDodavatel:RAPOS, spol. s r.o.Přihlašovatel:RAPOS, spol. s r.o.Realizace:07/2006–04/2008■ IV. Průmyslové a zemědělskéstavbyHlavní cena:Administrativně-logistickécentrum společnosti LAPPKABEL s.r.o.lnvestor:LAPP KABEL s.r.o.Projektant:S-projekt plus, a.s.Dodavatel:PSG-International a.s.PříhIašovatel:LAPP KABEL s.r.o.Realizace:06/2007–05/2008■ V. Dopravní, inženýrskéa ekologické stavbyHlavní cena:D1 0134.3 Kroměříž západ –Kroměříž východInvestor:Ředitelství silnic a dálnicČRProjektant:VIAPONT, s.r.o.Dodavatel:Skanska DS a.s.Přihlašovatel:Skanska DS a.s.Realizace:02/2005–10/2008■ Vl. Realizace rozvojovýchprojektů měst a obcíHlavní cena:Revitalizace zadního nádvořízámku ŽerotínůInvestor:město Valašské MeziříčíProjektant:RUSTICUS, s.r.o.Dodavatel:PhDr. PETR TULIA – ACFIPřihlašovatel:město Valašské MeziříčíRealizace:10/2006–02/2008▲ Univerzitní centrum ve Zlíně▲ Bytový dům Zlín-Partyzánská▲ Administrativně-logistické centrumspolečnosti LAPP KABEL s.r.o.▼ Revitalizace zadního nádvoří zámkuŽerotínů■ Cena hejtmana ZlínskéhokrajeDomov důchodců OtrokoviceInvestor:Město OtrokoviceProjektant:JaP architects s.r.o.,autor stavby Ing. arch.Jan PřehnalDodavatel:Pozemní stavitelstvíZlín a.s.Přihlašovatel:Město OtrokoviceRealizace:12/2006–09/2008▲ Krajská nemocnice T. Bati,a.s., Zlín – onkologické centrum▲ Rodinný dům v Přílepíchu Holešova▲ D1 0134.3 Kroměříž západ –Kroměříž východ▼ Domov důchodců Otrokovicestavebnictví 08/09 61


Stavby Karlovarského kraje9. ročník soutěže a přehlídky Stavby Karlovarskéhokraje se uskutečnil jako jedna z doprovodnýchakcí 18. ročníku Karlovarské výstavystavebnictví FOR ARCH 2009.Po úspěchu z předchozíchosmi let byla letos opět soutěža přehlídka rozdělena na 2 části –PROJEKTY a REALIZACE. Dosoutěže bylo v letošním rocepřihlášeno 16 staveb – stavbya rekonstrukce komunikacía mostů, hotely, bytové domy,rodinný dům, administrativníobjekty, letiště. V přehlídce projektůa urbanistických studií bylopřihlášeno 6 projektů – z chebskéoblasti – Dopravní terminál Cheb,oblast Karlovarska – bytové domyGreen point a Bella Vista, Revitalizacepromenády Tržiště – Starálouka, Truck Centrum Hory. ZeSokolovska – Cyklostezka Cheb-Sokolov.Seznam všech staveb a projektůpro rok 2009 je na http://stavby.karlovarska.net▲ Odbavovací hala letiště Karlovy Vary▼ Kostel sv. Mikuláše v ChebuVyhodnocené stavby1. místo a titul Stavba rokuKarlovarského krajeStavba: Modernizace letištěKarlovy VaryPřihlašovatel a zhotovitel:EUROVIA CS, a.s.,odštěpný závod oblastČechy západInvestor:Karlovarský kraj (spolufinancovánoz prostředkůKarlovarskéhokraje a Regionálníhooperačního programuNUTS II Severozápad)Projektant:Fa Parolli, s.r.o., Ing.arch. Petr Parolek,Ph.D.▼ Hotel Prezident2. místoStavba: Věže kostela sv. Mikulášev ChebuZhotovitel:PEGISAN s.r.o.Přihlašovatel:Město ChebInvestor:Nadační fond HistorickýChebProjektant:Atelier VYSTYD,Ing. arch. Luděk Vystyd,Ing. Zdeněk Kukrál3. místoStavba: Rekonstrukce ul. HlavníMariánské LázněZhotovitel:ALGON PLUS, a.s.a Vodohospodářskéstavby Karlovy Vary a.s.Přihlašovatel:Město Mariánské LázněInvestor:Město Mariánské Lázněa Krajská správaa údržba silnicProjektant:Ing. Ota ŘezankaVyhodnocené projekty1. místoProjekt: Promenáda Tržiště –Stará loukaPřihlašovatel a investor:Město KarlovyVaryProjektant:bb architektonickýateliér K.V.,Ing. arch. Miloslav BokotaHlasování veřejnostiStavba: Hotel PrezidentZhotovitel a přihlašovatel:THERMIA-BAU, a.s.Investor: Sárová s.r.o.Projektant:STP k.s., Ing. arch.Alexander MikolášZa uplynulých devět let se podařiloprezentovat a propagovatcelkem 231 staveb a projektů,které jsou všechny k prohlédnutína http://stavby.karlovarska.net. ■FOR ARCH Karlovy Vary 2009v nové karlovarské haleRegionální stavební výstavou FORARCH Karlovy Vary 2009 a výstavouBydlení, volný čas a životnístyl 2009 byla 18. června 2009slavnostně otevřena a po přestřiženípásky uvedena do provozuMultifunkční hala KV Arena. Stavbařipovažovali za čest, že prvníakcí, která se uskutečnila v novémmultifunkčním areálu, byl 18. ročníkregionální stavební výstavy.Součástí výstavy byly tradičněsoutěže středních průmyslovýchškol stavebních a soutěže učňůstavebních oborů, dále soutěža přehlídka o nejlepší stavbu a projektKarlovarského kraje. Nedílnousoučástí je mezinárodní konferenceMěstské inženýrství – v letošnímroce s tématem Sportovní stavbya město. Jako další doprovodná akcese konal tenisový turnaj LiaporCupa nechyběla podpisová akce vítězůhokejové extraligy HC Energie.Výstav se zúčastnilo 104vystavovatelů a navštívilo jevčetně doprovodných programůtéměř desetitisíc návštěvníků.Hlavní téma výstav byloModerní nízkoenergetickávýstavba a Pohodlné a úspornébydlení.Vyhodnocené expozice vystavovatelů:FOR ARCH Karlovy Vary 2009Cena GRAND PRIX – LUXU-SHAUS s.r.o. Karlovy Vary1. místo: LIAS Vintířov, k.s.2. místo: PREFA - BE TONCHEB spol. s r.o.3. místo: STASKO plus s.r.o.,Karlovy VaryBydlení, volný čas a životnístyl 20091. místo: PROKOP NÁBYTEKs.r.o., Karlovy Vary ■62stavebnictví 08/09


FA_09_185x125_t2 17.7.2009 13:17 Str. 1inzerce20. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRHKaždoročně se prezentuje okolo 1000 vystavovatelů z ČR i zahraničí na “čisté” výstavní ploše cca 25 000 m 2 .Počet návštěvníků (bez doprovodných programů) opakovaně přes 80 000. Výborná dopravní dostupnost výstavníhoareálu, stanice metra před branami výstaviště. Průřez všemi oblastmi stavebnictví - stavební materiály realizace staveb střechy, fasády, obklady, dlažby dveře, vrata, okna schody podlahy vytápění, klimatizace koupelny, bazény, sauny interiéry stavební stroje Zastoupení investorů, developerů, výrobců, dodavatelů, řemeslníků a dalších z oborů souvisejících se stavebnictvím Praktické ukázky stavebních řemeselFOR ARCH 2009: Pět veletržních dnů = pět hlavních tématLetošní, v pořadí již 20tý ročník veletrhu, se bude věnovat v poslední době stále aktuálnějším tématům ekologie a úspor. Každý den veletrhu bude zaměřenna jedno ucelené téma, ke kterému se budou pořádat doprovodné programy - konference, semináře, přednášky a soutěže.22.9. Vytápění a úspory energií (seminář Využití solární energie pro bytové domy, konference Fotovoltaika, …)23.9. Revitalizace panelových domů (workshop Revitalizace a úspory energií v bytových domech, seminář Modernizace veřejného osvětlení, …)24.9. Dřevostavby a nízkoenergetické bydlení (konference Dřevěné stavění, Technologický profil v ČR, …)25.9. Efektivní a komfortní bydlení (konference Inteligentní digitální domácnost, konference IBT, … )26.9. Budoucnost dopravy v Praze (souhrnná expozice „Historie, současnost a budoucnost dopravy v Praze a okolí“, premiéra - Nový koncept územního plánudopravy v Praze)SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍ VELETRHY5. veletrh investičních příležitostí a Realit 2. veletrh elektrotechniky, osvětlovací 4. veletrh progresivního stavění ze dřevatechniky a zabezpečovacích systémů22. – 26. 9. 2009 ABF, a.s., tel.: 225 291 131e-mail: forarch@abf.czPRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANYwww.forarch.czwww.abf.czstavebnictví 08/09 63


infoservisinzerceVeletrhy a výstavy27.–30. 8. 2009CODE 09Mezinárodní veletrh nábytku, součástmezinárodního týdne designuDánsko, Kodaň, Bella CenterE-mail: jhn@bellacenter.dkwww.code09.dk5.–7. 9. 2009COMFORTEX 2009Odborný veletrh interiérůSRN, Lipsko, Lipské výstaviště,Messe–Allee 1,E-mail: info@lipskeveletrhy.czwww.comfortex.de14.–18. 9. 2009MSV 200951. mezinárodní strojírenský veletrhspolu s veletrhem Transporta LogistikaBrno, Výstaviště BVVE-mail: msv@bvv.czwww.bvv.cz/msv17.–21. 9. 2009ABITARE IL TEMPO24. mezinárodní výstava nábytku,vybavení a interiérového designuItálie, Verona,Výstaviště VeronaE-mail: info@acropoli.comwww.abitareiltempo.com22.–26. 9. 2009FOR ARCH 200920. ročník mezinárodního stavebníhoveletrhuPVA Letňanywww.forarch.czOdborné seminářea konference17.– 18. 8. 2009AutoCAD – středně pokročilíCertifikované školeníOstrava, NICOM, Nádražní 120E-mail: valkova@nicom.cz24.– 27. 8. 2009Revit Architecture – rychlýzačátekŠkoleníPraha 3, Domažlická 1053/15E-mail: info@AbecedaPC.cz24.–27. 8. 2009Autodesk Inventor – základníkurzCertifikované školeníPraha 8, NICOM,Zenklova 32/28E-mail: valkova@nicom.cz24.– 27. 8. 2009AutoCAD 3D modelováníŠkoleníPraha 3, Domažlická 1053/15E-mail: info@AbecedaPC.cz3. 9. 2009AutoCAD ArchitectureŠkoleníČeské Budějovice, Xanadu,školicí středisko,Tylova 17E-mail:katarina.bubenikova@xanadu.cz7.– 11. 9. 2009AutoCADZákladní školeníPraha 3,Domažlická 1053/15E-mail: info@AbecedaPC.cz9. 9. 2009Zateplování stavebv rozpočtechSeminářPraha 1, Pasáž U Hájků,Kongresové centrum,Na Poříčí 42E-mail: obchod@callida.cz17.– 18. 9. 2009Podlahy 2009KonferencePraha 4, Kulturní centrumNovodvorskáE-mail:konference@konferencepodlahy.cz17.– 18. 9. 2009Fibre Concrete 20095. mezinárodní konference – technologie,navrhování, aplikace.Konference je zařazena v akreditovanýchvzdělávacích programechpro členy ČKAIT – projektceloživotního vzdělávání.Praha 6, Masarykova kolej,Thákurova 1E-mail: fc2009@fsv.cvut.czwww.concrete.fsv.cvut.cz/fc.200921. 9.– 4. 10. 2009Architecture Week 2009Mezinárodní festival modernía současné architekturyPraha 1, AW Central,budova Mánes,Masarykovo nábřeží 250,+ další místa v PrazeE-mail: info@architectureweek.cz21. 9. 2009Křižovatky architekturyKonferencePraha 1, Výstavní síň Mánes,Masarykovo nábřeží 250E-mail: ibt@abf.czwww.forarch.cz/ds/24. 9. 2009Dřevěné stavění4. ročník celostátní konferencePraha 9, PVA Letňany,konferenční centrumE-mail: ibt@abf.czwww.forarch.cz/ds/Navrhování pasivních domůDesetidenní kurz pro architekty,stavební inženýrya techniky ve stavebnictvípořádá Centrum pasivníhodomu, neziskové sdružení právnickýchi fyzických osob.■ Kurz je akreditován v rámciprogramu celoživotního vzděláváníČKAIT.■ Účastníci získají certifikátCentra pasivního domu o absolvováníškolení.Termíny kurzů:Koberovy: 14.–18. 9. 2009;21.–25. 9. 2009; 12.–16. 10.2009; 19.–23. 10. 2009.Brno:30. 9.–3. 10. 2009; 7.–9. 10.2009; 14.–16. 10. 2009.Hostětín: 2.– 6. 11. 2009; 9.–13. 11.2009.Praha: 14–17. 11. 2009; 23–27. 11.2009; 27.–29. 11. 2009;1.–4. 12. 2009; 4.–6. 12.2009.■ Absolvovat je možné jedenblok a další si doplnit v jinýtermín na jiném místě.■ Pro získání akreditačníchbodů a osvědčení Centra pasivníhodomu je nutné zúčastnitse všech deseti dnů.Více informací naleznete nawww.pasivnidomy.cz/kurz.html. ■64stavebnictví 08/09


firemní blokPřírodovědecká fakultaUniverzity PalackéhoDvanáct kateder, knihovnu a studijníoddělení pojme novostavbaPřírodovědecké fakulty UniverzityPalackého v Olomouci, která bylaslavnostně uvedena do provozuv červnu 2009. Moderní budovuv přibližné hodnotě 900 milionůkorun realizovalo dodavatelskésdružení společností HOCHTIEFCZ a.s. a TCHAS, spol. s r.o.Rozsáhlá sedmipodlažní budovav univerzitním areálu olomouckélokality Envelopa disponuje600 místnostmi, učebnamia nejmodernějšími laboratořemi.Celková kapacita činí až2000 osob. Z tvaru protáhléhokříže vystupují bloky poslucháren,centrální část má podobuatria. Podélná křídla jsou určenak vnitřnímu uzavřenému provozukateder, střední část umožňujevolný pohyb studentů.Největší investice v historii školyumožní soustředit obory matematiky,chemie, fyziky a vědo Zemi v jednom centru. Podlerektora Univerzity PalackéhoLubomíra Dvořáka ocení novoubudovu zejména studenti.Přírodovědecká fakulta totižv posledních letech sídlila v sedmilokalitách na různých koncíchhanácké metropole.Na výstavbě fakulty se pod vedenímpracovníků firem HOCHTIEFCZ a TCHAS podílelo běhemdvou let přibližně osmdesátsubdodavatelů. Celkově zde nazastavěné ploše 4600 m 2 působilozhruba 1600 pracovníků.Skelet budovy tvoří 36 500 tželezobetonu, efektní fasádaje složena z 5200 m 2 žulovýchdesek z Brazílie. Exotický původmají rovněž pochozí plochy naterasách – jsou provedeny z tropickéhodřeva.Rozsahu díla odpovídá objemúprav okolních ploch. Vzniklo100 parkovacích míst a 94 podzemníchstání, nový trávník zaujímá11 300 m 2 . Okolí fakultyzkrášluje 178 vysazených stromů.Jejich růst podporuje 4000 m závlahovéhopotrubí a vybudovanástudna pro čerpání podzemnívody. ■inzerceprojekce – realizaceOptimalizace projektového řešení• • • Optimalizace projektového řešenínavržené technologie pro danéa a a navržené technologie pro pro pro danégeologické podmínkygeologické podmínkyZpevňování základů• • • Zpevňování základůZvyšování únosnosti základů• • • Zvyšování únosnosti základůZakládání na mikropilotách• • • Zakládání na na na mikropilotáchInjektáže, kotvy, zápory• • • Injektáže, kotvy, záporySanace sesuvů• • • Sanace sesuvůProvádění pilot OMEGA• • • Provádění pilot OMEGASVIPP, s.r.o.Obchodní odd.Čechyňská SVIPP, s.r.o.14a Ing. Obchodní Jan Kunčákodd.602 Čechyňská 00 Brno 14a14a14atel.: Ing. Ing. 602 Jan Jan 958 Kunčák 111tel.: 602 602 602 00 543 00 00 254 Brno 578 e-mail: tel.: tel.: 602 602 kuncak@svipp.cz602 958 958 958 111111111fax: tel.: tel.: 543 543 254 254 578580578 578e-mail: kuncak@svipp.czRealizační odd.e-mail: fax: fax: 543 info@svipp.cz543 254 254 580580 580Ing. Realizační David Švandaodd.e-mail: info@svipp.cztel.: Ing.stavebnictvíIng. 606 David 739 08/09 367 Švanda65e-mail: tel.: tel.: 606 dsvanda@svipp.cz606 739 739 739 367367 367e-mail: dsvanda@svipp.czwww.svipp.cz


v příštím čísle09/09 záříZářijové číslo časopisu se věnujeproblematice otvorovýchvýplní a lehkých obvodovýchplášťů staveb. Příspěvky představísoučasnou situaci v rámcinavrhování těchto konstrukcía technických norem. Dále takétrendy a vývoj v možnostechzlepšování tepelně technickýcha akustických vlastností a v oblastipožární bezpečnosti.Čislo 09/09 vychází 11. zářípředplatnéCeloroční předplatné (sleva 20 %):544 Kč včetně DPH, balného a poštovnéhoObjednávky předplatného zasílejte prosím na adresu:EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, 648 03 Brno(IČO: 44960751, DIČ: CZ44960751, OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 3809,bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: 377345383/0300)Olga BočkováTel.: +420 541 159 564Fax: +420 541 159 658E-mail: bockova@expodata.czPředplatné můžete objednat také prostřednictvím formuláře na www.casopisstavebnictvi.cz.inzerceFormátNa zrcadloRozměrNa spad (ořez)Cena1/1 strany 185x254 mm (210x297 mm) 59 000 Kč1/2 strany na šířku 185x125 mm (210x147 mm) 29 900 Kč1/2 strany na výšku 90x254 mm (103x297 mm) 29 900 Kč1/2 strany – editorial 90x254 mm (103x297 mm) 32 900 Kč1/3 strany na šířku 185x82 mm (210x104 mm) 19 900 Kč1/4 strany na šířku 185x61 mm Nelze 14 900 Kč1/4 strany na výšku 43x254 mm Nelze 14 900 Kč1/8 strany na výšku 43x125 mm Nelze 7 400 Kč2. a 3. strana obálky 185x254 mm (210x297 mm) 63 000 Kč4. strana obálky 185x254 mm (210x297 mm) 74 000 Kč1/1 strana PR článek 43 000 Kč1/2 strana PR článek 21 900 KčObjednávky inzerce zasílejte prosím na adresu:EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, 648 03 Brno(IČO: 44960751, DIČ: CZ44960751, OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 3809,bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: 377345383/0300)Mgr. Darja Slavíkovátel.: +420 541 159 437, fax: +420 541 153 049, e-mail: slavikova@expodata.czstavebnictví 2009časopisRočník IIIČíslo: 08/2009Cena: 68 Kč vč. DPHVydává: EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, CZ-648 03 BrnoIČ: 44960751Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2Tel.: +420 227 090 500Fax: +420 227 090 614E-mail: redakce@casopisstavebnictvi.czwww.casopisstavebnictvi.czObchodní ředitel vydavatelství:Milan KunčákTel.: +420 541 152 565E-mail: kuncak@expodata.czŠéfredaktor: Mgr. Jan TáborskýTel.: +420 602 542 402E-mail: taborsky@casopisstavebnictvi.czRedaktor: Petr ZázvorkaTel.: +420 728 867 448E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.czRedaktor odborné části:Ing. Hana DuškováTel.: +420 227 090 500Mobil: +420 725 560 166E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.czObchodní zástupce:Michal BrádekMobil: +420 602 233 475E-mail: bradek@casopisstavebnictvi.czRedakční rada: Ing. Rudolf Borýsek,Ing. Václav Matyáš, Ing. Jana Táborská,Ing. Michael Trnka, CSc. (předseda),Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Lenka Zimová,doc. Ing. Štefan Gramblička, Ph.D.Odpovědný grafik: Zdeněk ValehrachTel.: +420 541 159 374E-mail: valehrach@expodata.czInzerce: Mgr. Darja SlavíkováTel.: +420 541 159 437Fax: +420 541 153 049E-mail: inzerce@casopisstavebnictvi.czPředplatné: Olga BočkováTel.: +420 541 159 564Fax: +420 541 159 658E-mail: bockova@expodata.czTisk: TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o.Náklad: 31 200 výtiskůPovoleno: MK ČR E 17014ISSN 1802-2030EAN 977180220300508Rozšiřuje: Mediaprint & Kapa© StavebnictvíAll rights reservedEXPO DATA spol. s r.o.Odborné posouzeníTeoretické články uveřejněné v časopise Stavebnictvípodléhají od vzniku časopisu odbornému posouzení.O tom, které články budou odborně posouzeny,rozhoduje redakční rada časopisu Stavebnictví. Recenzenty(nezávislé odborníky v daném oboru) rovněžurčuje redakční rada časopisu Stavebnictví. Autořirecenzovaných článků jsou povinni zohlednit ve svýchpříspěvcích posudky recenzentů.Obsah časopisu Stavebnictví je chráněn autorským zákonem.Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli podoběbez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakceneodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externíchautorů a za obsah zveřejněných dopisů.66stavebnictví 08/09


„Stavby někdo navrhuje, někdo realizuje, někdo užívá,ale všichni s nimi žijeme!”www.4stav.cz je informační portál mapující oblast stavebnictví, architektury, designu a bydlení.Pokrývá aktuální zpravodajství, publicistiku i konkrétní praxi a poradenství podle motta:„Stavby někdo navrhuje, někdo realizuje, někdo užívá, ale všichni s nimi žijeme!”


Za krásouje zkušenostBazén roku 2009, Valašské MeziříčíSkanska CZ a.s.www.skanska.cz

More magazines by this user
Similar magazines