Demonstrační kufřík TAC XENTA

measure.feld.cvut.cz

Demonstrační kufřík TAC XENTA

Demonstrační kufřík TAC XENTAZadání1. Pomocí aplikace Menta vytvořte funkční logiku systému.2. Seznamte se s programem TAC Vista Workstation, tak abyste byli schopni vytvořit vlastní projekt a vyzkoušetsi spojení s moduly systému.3. Ověřte funkčnost na reálném hardware.4. Vytvoření aplikace5. Vytvořte jednoduchou vizualizaci.Postup práce1 Návrh řídící logiky v systému TAC MentaPo spuštění programu je třeba zvolit z nabídky File>New. Následně se zobrazí okno „Device Specification“ vekterém vybereme, typ modulu TAC Xenta 401, a verzi systému 3.8 a hardware 2. Tento modul slouží jakořídící modul pro vstupně výstupní moduly 422 a 452, proto je, pokud s nimi chceme pracovat, přidáme doprojektu tlačítky Add IO Module (v nově otevřeném okně lze vybrat typ modulu, vše ostatní není třebanastavovat).


Obr. 1 Okno „Device Specification“Po potvrzení OK se zobrazí další okno („Program specification“) kde se zadá název projektu, případné jménoautora. Nyní je projekt připraven pro programování logiky.Další práce bude pokračovat na pracovní ploše projektu. Zde se pravým kliknutím zobrazí menu, kde lzevybrat jednotlivé bloky.• Simple block – bloky obsahující vstupy, výstupy,zdroje signálů, funkce, zpožďovače a další• Operator – bloky logických operátorů• Expression – blok který umožňuje vytvoření vlastnífunkce• Test Probe Block – testovací bloky• Node – pro vytváření uzlů (lepší je však vytvářet jepo kliknutí na „vodič“)Obr. 2 Menu pro vložení bloku.


Bližší informace o funkcích jednotlivých bloků lze získat po jejich otevření a stisknutí tlačítka Help.Pro nastavování vlastností jednotlivých bloků je nejprve nutno kliknout myší do prázdného bílého prostoru anásledně na blok kliknout pravým tlačítkem, kdy dojde k zobrazení nabídky s volbu Edit. V nově otevřenémokně je vždy nutno zvolit identifikátor (identifier) – tedy název pod kterým bude blok v systému vystupovat.U I/O bloků je třeba nastavit pomocí tlačítka Bind konkrétní blok a port, který má být použit. U ostatních jetřeba zvolit parametry, které jsou závislé na daném bloku.Propojování boxů probíhá tažením „vodičů“ od výstupu k vstupu (nutno držet levé tlačítko myši).Následně lze celý projekt uložit (File>Save as), případně uložit do databáze, pokud je již vytvořen (Vistadatabase> Save as).Příkad:Propojte digitální vstup X1 tak aby ovládal relé K1.Nejdříve vytvoříme bloky DI a DO které nalezneme v menu Simple block… Tažením od výstupu k vstupuvytvoříme spojení mezi těmito bloky.Obr.3 Propojení DI a DO.Poté otevřeme nastavení bloku DI kde nastavíme Identifier (název pod kterým bude vstup zobrazen) aklikneme na tlačítko Bind.Obr. 4 a 5 Náhled editace bloku DINa nově otevřené kartě vybereme modul, jehož vstup chceme využívat „M1 (422)“, vstup (X1)a případněmůžeme nastavit další parametry. Oba dialogy uzavřeme tlačítky OK.Obdobně provedeme pro výstup DO. Také zvolíme modul „M1 (422)“ a jako výstup zvolíme K1.Poté vše uložíme a program bude připraven k použití.


Pro použití teploměru je třeba nastavit vstup jakoNon-linear Analog Input, jelikož použitý teploměrmá nelineární charakteristiku. V položce Sensorvybereme Thermistor (°C).Obr. 6 Nastavení teploměru2 TAC Vista Workstation – vytvoření projektu + nahrání do hardwareV úloze budou využity všechny jednotky kromě Xenta 120 .Pro komunikaci s moduly je třeba nejdříve spustit server TAC Vista Server. Po načtení okna je třeba vybrat menuFile > Start TAC Vista Workstation.Zobrazí se přihlašovací dialog, kde je třeba vyplnit uživatelské jméno: „system“ a heslo: „system“. Totouživatelské jméno/heslo je třeba si zapamatovat – bude ještě několikrát vyžadováno.Nové jednotky se vytvářejí kliknutím pravým tlačítkem ve stromové struktuře, kde je potřeba objekt vytvořit (vnašem projektu). Z menu vybereme New > Device> a jednotku kterou chceme přidat. Základní komunikační částnašeho projektu bude jednotka Xenta 511, skrz kterou budeme ovládat všechna zařízení zapojené v síti LON.Obr. 7 Náhled menu pro přidání jednotky Xenta 511


Pro editování vlastností a nahrávání do modulu využijeme položky Edit v menu, která spustí TAC XBuilder.Obr. 8 Zobrazení složek v programu TAC VISTA WorkstationV modulu je přednastavena adresa 192.168.1.1. Tuto adresu nastavíme.Obr. 9 Zobrazení z programu XBuilder pro nastavení IP adresy (IP Address/DNS Name)


Před ukončením programu XBuilder je ještě třeba program nahrát do modulu Xenta 511. To provedemekliknutím na ikony: , „vytvořit“ (vygeneruje soubory) a , „download“ (nahraje do modulu).Podle ikon modulů ve stromové struktuře lze odhalit několik problémů. Pokud vše funguje jak má, naikonách jsou zelená část ( ). Červená ikona značí, že zařízení není online – došlo k chybě v komunikacis modulem, případně se modul restartuje (např. po připojení napájení nebo po nahrání nového programu).Hvězdička označuje ty části programu pro konkrétní jednotky, které byly změněny, ale nebyly ještě nahránydo modulu.Dále je třeba přidat do jednotky 511 komunikační rozhraní LonWorks Network (pravý klik na jednotce Xenta511) - New>Device>LonWorks Network a v následném průvodci můžeme nechat vše jak je.Do nově vytvořené sítě Lon je třeba přidat skupinu pro moduly - TAC Xenta group, stejným postupem.V této složce mohou být umístěny řídicí jednotky řad 280,300,400 a 900.V naší úloze přidáme pouze jednotku 400. Opět se spustí průvodce, ve kterém nastavíme název jednotky aNeuron ID. K získání Neuron ID můžeme využít „Servis Pin“ – po stisknutí tlačítka SP a následném stisknutítlačítka na modulu se Neuron ID samo načte. Dále můžeme vybrat již vytvořený soubor logiky systému(*.mta).Obr. 10 Pohled do průvodce pro přidání modulu řady 400 – nastaveníNeuron ID pomocí Service PinPro případnou úpravu logiky systému klikneme pravým tlačítkem na modul (Xenta 401) a zvolíme položkuEdit.Po nahrání logiky je třeba nastavit Neuron ID modulů 422 a 452. Po kliknutí na modul 401 ve stromu složekotevřeme položku $IO. Zobrazí se moduly načtené v souboru logiky (M1, M2,…). Po rozkliknutí jednotlivýchmodulů se zobrazí jejich vlastnosti. Po označení Neuron ID se zobrazí tlačítko SP a tím můžeme načíst IDzařízení jednoduchým stisknutím tlačítka jako v případě modulu 401.


Obr. 11 Nastavení Neuron ID pomocí SP.Dále zbývá jen nahrát projekt do zařízení. Klikneme pravým tlačítkem na síť Lon a vybereme Commission andDownload.Obr. 12 Menu pro Commission and Download


V následujícím dialogu zvolíme ikonu dvou zelených šipek a necháme program nahrát do zařízení.Obr. 13 Okno pro nahrávání dat do modulu Xenta 401Po nahrání software do modulů dojde k jejich restartu, po kterém je třeba cca minutu vyčkat. Znovunačteníindikuje zelená ikona u modulů a sítí.Funkčnost komunikace mezi moduly je možné také ověřit indikačními LED na modulech – bližší informacev příloze Popis modulů.Obr. 14 Program nahraný do modulů a zobrazení proměnných („Public“ hodnoty).


3 Vytvoření aplikace• Vytvořte aplikaci, která bude číst data ze senzoru teploty (Xenta 452 – B1) a po překročení určitéhranice (doporučeno 25°C) spustí ventilátor (Xenta 422 – K2) .• Zapojte tlačítko T1 (Xenta 422 - X1) tak, aby nezávisle ovládalo ventilátor.• Dále nastavte LED D2 připojenou ke vstupu Xenta 422 - K1, aby při překročení napětí 8V na vstupuXenta 452 – U1, sepnula.• Vstup Xenta 452 – U1 měří napětí na D1, proto musíme nakonfigurovat i nastavení výstupu na tutodiodu (Xenta 452 - Y2).• Vytvořte vizualizaci červené diody a teploměru.Obr. 15 Zapojení v programu TAC Menta.Následně ověřte funkčnost.


4 Vizualizace systémuPro vzdálenou vizualizaci je možné využít Webserver v modulu TAC Xenta 511. Nejdříve je však třeba vytvořitgrafickou aplikaci. K tomu slouží aplikace TAC Graphics Editor.Obr. 16 TAC Graphic Editor TGMLZ levého menu vybereme grafický prvek, který chceme použít a přetáhneme ho do střední části – oknavizualizace. V našem případě můžeme vizualizovat teplotu prvkem „Thermomether“ a LED diodu, prvkem„LED“. Soubor uložíme.Následně je třeba grafiku načíst z programu TAC XBuilder (stejný který jsme používali pro přidání moduluXenta 511 do systému). V levé části Systém je zobrazena struktura grafiky v modulu 511. Klikneme pravýmtlačítkem na ikonu složky a vybereme New >Page>Graphics page čímž vytvoříme stránku, do níž vložímegrafiku. Kliknutím pravým tlačítkem na složku zvolíme Import>Graphics. Přiřazení této grafiky ke grafickéstránce je provedeno jejím přetažením na grafickou stránku. Dále už jen zbývá přiřadit grafickým symbolůmproměnné. Pokud „rozbalíme“ grafiku uvidíme dostupné prvky grafiky, které je možné pro vizualizaci použít.Pravým stiskem vybereme Select signal a otevře se nové okno. V něm je třeba najít požadovaný signál(všechny naše signály jsou ve složce Public Signals). Je třeba ho hledatv IP Backbone>Název_modulu>LON_síť>atd….


Zobrazení vizualizace na webuPro zobrazení takto vytvořené vizualizace stačí jakýkoliv webový prohlížeč s podporou Java appletů.Obr. 17 Náhled vizualizace v internetovém prohlížečiNa levé straně je umístěno menu s nahranými grafikami a jinými nástroji. Po jejím vybrání se zobrazív pravém okně.5 Obsah kufříku Schneider Electric1. Webserver TAC Xenta 511Tento modul ke komunikaci s PC prostřednictvím protokolu IP (vizualizaci sítě LON v prostředí internetu,nahrávání programu). 16MB interní pamětí s možností rozšíření kartou MMC.Po spuštění zelená dioda bliká s intervalem cca 2x za sekundu a po naběhnutí systému svítí.Oranžová dioda u rozhraní Ethernet signalizuje komunikaci.I/O2x RS2321x Ethernet (RJ45)1x LON


1x MMC slot2. Řídící jednotka TAC Xenta 401Slouží jako nadřazená řídicí jednotka pro moduly 4xx.Po spuštění zelená dioda rychle bliká (cca 3x za vteřinu) a po naběhnutí systému bliká cca 2x za sekundu.1x LON1x RS2323. Vstupně-výstupní jednotka TAC Xenta 422Po spuštění zelená dioda rychle bliká (cca 3x za vteřinu) a po naběhnutí systému bliká cca 2x za sekundu.Skupina pěti zelených diod s omezeným svitem problikává, případně svítí, pokud je sepnutý některý digitálnívýstup.Skupina čtyř zelených/červených diod svítí po sepnutí digitálního vstupu4x digitální vstup5x releový výstup (max 2A 250 V AC)1x LON4. Vstupně-výstupní jednotka TAC Xenta 452Po spuštění zelená dioda rychle bliká (cca 3x za vteřinu) a po naběhnutí systému bliká cca 2x za sekundu.2x DA převodníky 0-10V4x Termistorový vstup4x Univerzální vstupy1x LON5. Fancoil řídící jednotka řady TAC Xenta 1216. Odporový teploměr7. Zdroj 24Vpro dvou i čtyř trubkové propojení fancoilůmožnost libovolné kombinace čidel (teploty, okenních kontaktů, přítomnosti, CO2 a podobně)R 25 =1800Ω

More magazines by this user
Similar magazines