Izolacje podłóg od dźwięków uderzeniowych - Paroc.com

paroc.com

Izolacje podłóg od dźwięków uderzeniowych - Paroc.com

Izolacje podłógod dźwięków uderzeniowychIzolacje BudowlaneLipiec 2010


SPIS TREŚCI1. Hałas i środowisko .........................2. Dlaczego wybrać wełnę kamiennąPAROC .........................................3. Ogólne parametry akustyczne .........4. Podłogi pływające na stropachbetonowych ...................................5. Ograniczanie dźwiękówuderzeniowych - rozwiązaniatechniczne .....................................6. Komentarz do rozwiązańtechnicznych ..................................7. Ogólna instrukcja wykonawcza .......8. Karty informacyjne produktów .........345678892


HAŁAS I ŚRODOWISKO■1. Hałas i środowiskoKomfortPotrzeba prywatności i komfortu w naszychmieszkaniach lub domach nabieracoraz większego znaczenia w związkuz nasilającym się ciągle hałasem w naszymbezpośrednim otoczeniu.Wyroby z wełny kamiennej PAROCsą bardzo przydatne w spełnieniu naszychpotrzeb, ponieważ zastosowanew konstrukcjach budowlanych ograniczająznacznie poziom hałasu panującyw pomieszczeniach. Niektóre produktyPAROC stosuje się w podłogach, abyograniczyć poziom dźwięków uderzeniowychlub krokowych, pochodzącychz pomieszczeń usytuowanych nadnami. Inne wyroby PAROC stosuje sięw ścianach w celu ograniczenia dźwiękówpowietrznych, pochodzącychz zewnątrz lub od sąsiadów. W niniejszymfolderze rozpatrywane są rozwiązaniatechniczne konstrukcji podłogowych,ograniczające poziom dźwięków uderzeniowycha co za tym idzie, poprawiającenasz komfort życia.Dźwięki uderzenioweW ostatnich latach problemy ograniczaniahałasu od dźwięków uderzeniowychnabrały istotnego znaczenia. Korzystaniez coraz większej ilości maszyn i urządzeńwytwarzających hałas w czasie ich pracyzmusza projektantów do planowaniakonstrukcji budowlanych o wysokichparametrach izolacyjności akustycznej.Praca nowoczesnych urządzeń wytwarzasilne dźwięki, zwłaszcza w poziomach niskichczęstotliwości i dlatego też problemograniczenia ich poziomu w budynkachjest tak ważny.Wymagania normoweZwykle wymagania dotyczące izolacyjnościakustycznej są podzielone naklasy w zależności od rodzaju pomieszczeń.Poprzez zastosowanie produktówPAROC uzyskujemy zdecydowanielepszą izolacyjność akustyczną od wymaganej.Celem niniejszej broszury jestpoznanie i zrozumienie związku międzywyborem produktu i wynikającymiz tego parametrami izolacyjności akustycznej.Informacje te pomogą w prawidłowymzaprojektowaniu budynkuzgodnie z wymaganiami.Wymagania techniczne oraz metodybadań są zawarte w normach europejskich(EN), co oznacza, że są jednakowedla wszystkich krajów UE.Konstrukcja betonowalub drewnianaW normie europejskiej (EN) podanajest metoda obliczeniowa izolacyjnościakustycznej dla konstrukcji o znanychwłaściwościach materiału budowlanego,szczególnie, jeśli materiałem tym jestbeton.Dla podłóg drewnianych obliczeniasą bardziej kompleksowe i uwzględniająposzczególne warstwy, ich grubości orazciężar. Podłogi drewniane projektuje sięindywidualnie wraz z przeprowadzeniemodpowiednich badań laboratoryjnych.Dla produktów z wełny kamiennejPAROC jednym z najważniejszych parametrówjest sztywność dynamiczna.Dodatkowe wymaganiaW niektórych krajach wymagania normoweobejmują tzw. wskaźniki adaptacyjneC. Przeprowadzone pomiary lubobliczenia z uwzględnieniem tych wskaź-ników są bardziej wiarygodne przy porównywaniuróżnych konstrukcji, choćprzeprowadzenie dokładnych pomiarówdla niskich częstotliwości dźwiękowychjest rzeczą trudną. Uwzględniając wskaźnikiC otrzymujemy dla danej przegrodywartości izolacyjności akustycznejo 0-3dB gorsze, zarówno dla dźwiękówpowietrznych jak i uderzeniowych. Różnicete mogą być jeszcze większe przyprojektowaniu przegród o wysokich wymaganiachizolacyjności akustycznej.RekomendacjeInformacje zawarte w niniejsze broszurzesłużą do zaprezentowania rozwiązańtechnicznych, spełniających wymaganianormowe, z zastosowaniem produktówPAROC.Podane wartości zawierają pewien marginesbezpieczeństwa dla prawidłowegozastosowania rozwiązań na budowie.3


■ZALETY WEŁNY KAMIENNEJ PAROC2. Dlaczego wybrać wełnę kamienną PAROCWełna kamienna jest wszechstronniestosowaną, niepalnąizolacją termicznąWełna kamienna PAROC jest najbardziejpopularną i wszechstronnie stosowanąizolacją termiczną w wielu krajacheuropejskich.Wełna kamienna PAROC zawieraw sobie unikalne, jednoczesne właściwościizolacyjności termicznej i akustyczneja zarazem jest ona niepalna. Może byćstosowana w konstrukcjach o bardzowysokich wymaganiach np. w przemyślestoczniowym, budownictwie elektrowniatomowych itp.Doskonała odporność ogniowakonstrukcjiWełna kamienna PAROC produkowanajest na bazie surowców skalnych i dlategoposiada wysoką odporność na ogień. Prawiewszystkie wyroby z wełny mineralnejsą zaklasyfikowane jako niepalne, ale dlawełny kamiennej temperatura topnieniawłókien wynosi powyżej 1000 o C, cozapewnia dłuższą ochronę przed ogniem.Większość wyrobów niepokrywanychznajduje się w Euroklasie A1.W związku z takimi właściwościamiwełna kamienna PAROC jest stosowananie tylko jako ochrona termiczna, alerównież jako ochrona ogniowa w konstrukcjachbudowlanych. Zastosowanaw konstrukcjach zapobiega ona rozprzestrzenianiusię ognia w razie pożaru.Właściwe produkty gwarantująnajlepsze efektyZe wszystkich rodzajów wełen mineralnychwełna kamienna jest najbardziej odpornana działanie alkaliów. Właściwośćta jest szczególnie ważna, gdy produktma bezpośredni kontakt z cementemi zaprawami na bazie wapiennej.Wieczny materiał izolacyjnyWełna kamienna PAROC utrzymujeizolacyjność termiczną na niezmiennympoziomie przez cały okres „życia” budynku.Charakteryzuje się ona wysokąodpornością chemiczną na oleje organiczne,rozpuszczalniki i alkalia.Miękki i zarazem twardy materiałizolacyjnyWełna kamienna PAROC ze swoimiwspaniałymi właściwościami znakomiciespełnia zadanie warstwy wyciszającejw podłogach pływających. Jest ona natyle twarda, że znosi doskonale obciążeniaściskające od strony podłogi, alejednocześnie jest na tyle miękka, ażebyefektywnie zredukować wibracje akustyczne,przechodzące przez konstrukcjepodłogi. Ta ważna właściwość jest nazywanasztywnością dynamiczną i jest onawyrażana w MN/m 3 .Im mniejsza jest wartość sztywnościdynamicznej dla produktów PAROCtym lepsza jest izolacyjność akustycznaod dźwięków uderzeniowych.Stabilność wymiarówWełna kamienna PAROC nie rozszerzasię ani nie kurczy się pod wpływemdziałania ekstremalnych warunkówtemperaturowych lub zmian wilgotnościowych.Dlatego też na złączach płytnie pojawią się pęknięcia, przez któremogłoby dojść do ucieczek ciepła lubkondensacji wilgoci.Nie absorbuje i nie kumulujew sobie wilgociWełna kamienna PAROC nie absorbujei nie kumuluje wilgoci w kapilarach. Jejstruktura zapewnia szybkie wyparowaniewilgoci. Budynek izolowany kamiennąwełną PAROC jest suchy, posiada zdrowyklimat wnętrz i jest trwały. Intensywnebadania przeprowadzone w Finlandiina Wydziale Technologii Uniwersytetuw Tampere (Wzrost mikrobów w materialeizolacyjnym betonowych panelifasadowych, 1999) oraz na Uniwersyteciew Turku (Zawartość mikrobów wizolacji termicznej fasady otynkowanejna ścianie z betonu, 1999) potwierdziły,że wełna kamienna PAROC nie jestodpowiednim środowiskiem dla rozwojumikrobów czy grzybów.Efektywna izolacja akustycznaZe względu na włóknistą strukturę orazwysoką gęstość produktu wełna kamiennaPAROC zapewnia znakomitą izolację odzewnętrznych źródeł hałasu, przenoszonychprzez ściany i dach, jak również odwewnętrznych hałasów, przenoszonymiprzez ściany działowe, stropy kondygnacyjnei sufity.Przyjazna dla środowiskanaturalnegoWełna kamienna PAROC jest przyjaznadla środowiska przez cały jej okreseksploatacji lub w czasie jej składowaniana wysypisku. Wełna kamiennanie zawiera składników lub związkówchemicznych, uniemożliwiających jejpowtórny przerób.PAROC - ekspert izolacjiJako jeden z wiodących producentówizolacji termicznych, PAROC razem zekspertami i instytutami badawczymistale opracowuje nowoczesne rozwiązaniaw dziedzinie izolacji termicznych.Wełna kamienna PAROC a jakośćklimatu wnętrzWełna PAROC jest materiałem czystymi zdrowym a ze względu na swoje właściwościmoże być stosowana, bez jakichkolwiekrestrykcji, w każdej konstrukcjibudynków, nie powodując objawówuczuleniowych u osób cierpiących naalergię lub kłopoty z oddychaniem.Fińska Fundacja Materiałów Budowlanychoraz Stowarzyszenie ds. JakościKlimatu Wnętrz sklasyfikowały wełnęPAROC w najwyższej klasie M1, cooznacza, że materiał nie wydziela żadnychszkodliwych substancji i nie zanieczyszczapowietrza w pomieszczeniach.4


Ograniczanie dźwięków uderzeniowych - rozwiązana techniczne■5. Ograniczanie dźwięków uderzeniowych- rozwiązania techniczneW poniższych zestawieniach podano rozwiązania konstrukcyjne wraz z wartościami izolacyjności akustycznej od dźwiękówpowietrznych R’w i uderzeniowych L’n,w w dB.Tabela 1. Konstrukcje specjalne o wartościach L’n,w w przedziale 20 - 30 dBRodzaj stropu betonowegogrubość i gęstośćPłyta pełna 400 mm(920 kg/m 2 )Płyta pełna 400 mm(920 kg/m 2 )Płyta pełna 350 mm(800 kg/m 2 )Płyta pełna 350 mm(800 kg/m 2 )Konstrukcja betonowej podłogipływającej100 mm PAROC SSB 1+ 100 mm wylewka70 mm PAROC SSB 1+ 140 mm wylewka100 mm PAROC SSB 1+ 60 mm wylewka70 mm PAROC SSB1+ 70 mm wylewkaWartość L’n,wdB20202223Wartość R’wdB82828180Całkowita grubość stropuz podłogą pływającą [mm]600610510490Tabela 2. Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 31 - 40 dBRodzaj stropu betonowegogrubość i gęstośćPłyta kanałowa HD/F 120/27(365 kg/m 2 )Płyta pełna 200 mm(460 kg/m 2 )Płyta pełna 300 mm(690 kg/m 2 )Płyta pełna 250 mm(570 kg/m 2 )Płyta pełna 250 mm(570 kg/m 2 )Płyta pełna 200 mm(460 kg/m 2 )Płyta pełna 200 mm(460 kg/m 2 )Płyta kanałowa HD/F 120/27(365 kg/m 2 )Konstrukcja betonowej podłogipływającej50 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka + F (a)30 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka + F (a)50 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka50 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka30 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka50 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka30 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka50 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewkaWartość L’n,wdB3131333637384040Wartość R’wdB7474726969676666Całkowita grubość stropuz podłogą pływającą [mm]446376400350330300280370Tabela 3. Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 41 - 45 dBRodzaj stropu betonowegogrubość i gęstośćPłyta kanałowa HD/F 120/27(365 kg/m 2 )Płyta pełna 160 mm(370 kg/m 2 )Konstrukcja betonowej podłogipływającej30 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewka30 mm PAROC SSB 1+ 50 mm wylewkaWartość L’n,wdB4243Wartość R’wdB6563Całkowita grubość stropuz podłogą pływającą [mm]350240F (a) - sufit podwieszany pod betonowym stropem z wypełnieniem z wełny kamiennej grubości 70 mm i płytami g-k 2 x 12,5 mmW tabeli 1 przedstawiono specjalne konstrukcje, zapewniające bardzo wysoką izolacyjność akustyczną.Wszystkie konstrukcje podane w tabelach zapewniają spełnienie wymagań izolacyjności akustycznej dla wszelkiego rodzaju budynkóww Polsce. Wg przepisów krajowych maksymalne wartości wskaźnika L’n,w dla stropów w różnego rodzaju budynkachzawierają się w przedziale 43 - 63 dB.7


■ROZWIĄZANIA TECHNICZNE6. Komentarz do rozwiązań technicznychPrzedstawione rozwiązania technicznemają na celu pokazanie przykładówspełniających wymagania izolacyjnościakustycznej. Według norm europejskichEN dozwolone jest stosowaniemetod obliczeniowych do określeniacałkowitej izolacyjności akustycznejod dźwięków powietrznych i uderzeniowych.Sposoby obliczeń są przedstawionew normach EN 12354-1oraz EN 12354-2. Margines błęduw przedstawionych konstrukcjachwynosi 4 dB aby uwzględnić różnicew wymiarach pomieszczeń oraz rodzajeścian bocznych.Pomieszczenia przyjęte do obliczeńumiejscowione są jedno nad drugim,o wymiarach 5 m długości x 4 m szerokościx 3 m wysokości. W obliczeniachuwzględniono przenoszenie bocznedźwięków uderzeniowych.Praktycznie poziom dźwiękówuderzeniowych zależy również od zastosowanegopokrycia podłogowego.W poniższej tabelce przedstawionowpływ różnego rodzaju pokryć podłogowychna wartość zmniejszeniapoziomu uderzeniowego (∆Ln,w).MateriałLinoleumPCVParkiet drewnianyInstalacje rurowe wewnątrz konstrukcjipodłogowej powinny być osłoniętemiękkimi otulinami, nie stykającymisię z głównym stropem lub wylewkąpodłogi pływającej.Podane rozwiązania techniczneodnoszą się do betonowych podłógpływających. Drewniane konstrukcjepodłóg wymagają bardziej skomplikowanychobliczeń i powinny być liczoneindywidualnie dla różnych kombinacjimateriałów i ich grubości.∆Ln,w [dB]012∆Ln,w + C 50-2500[dB]0127. Ogólna instrukcja wykonawczaMontaż izolacjiPrzycinanie produktu powinno być wykonywanedokładnie aby zapewnić bezszczelinowykontakt z płytą sąsiednią.Najlepszym sposobem jest przycinaniepłyt na specjalnym stole przy użyciunoża do cięcia wełny.Unikać należy montażu małychkawałków płyty aby nie spowodowaćdodatkowych nieszczelności połączeń.Płyty powinny być układane dokładniedo siebie i w sposób mijankowy abynie dopuścić do powstania szczelini stref o obniżonej wytrzymałości naściskanie.Przed wylaniem wylewki betonowejpłyty powinny być przykryte foliąbudowlaną w celu uniknięcia ewentualnegopowstania mostka akustycznego.Dzieje się tak w przypadku gdywylewany beton dostaje się w szczelinyniedokładnych połączeń i następujebezpośredni kontakt pomiędzy stropema wylewką betonową.W czasie prac montażowych należyunikać bezpośredniego chodzenia popłytach izolacyjnych.Podczas wylewania betonu wszystkieprace transportowe powinny odbywaćsię na zainstalowanych tymczasowoprzejściach. Mogą to być arkusze drewnianelub z płyt g-k.rys. 5Widok pasków z wełny kamiennej nastyku ze ścianami bocznymiOgólne zasady wykonawstwabetonowych podłóg pływającychBetonowa wylewka powinna być jednorodnao minimalnej grubości 50 mm.Boczne krawędzie wylewki nie powinnystykać się z konstrukcją ścian. Międzyścianą a krawędzią wylewki należy ułożyćpaski z wełny kamiennej.8


Izolacje podłóg od dźwięków uderzeniowych■8. Karty informacyjne produktówPAROC SSB 1Sztywny, niepalny arkusz z wełny kamiennejo wysokiej izolacyjności akustycznejod dźwięków uderzeniowych.ZastosowanieSpecjalny produkt do izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropówmiędzykondygnacyjnych, przeznaczony pod wylewki betonowe.WymiaryDługość x SzerokośćGrubość1200 x 600 mm20-50 mmOpakowaniePaczki układane na palecie i owinięte foliąPrzewodność cieplnaDeklarowany współczynnik, λ DReakcja na ogień, Euroklasa0,035 W/mKA1Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała),Deklarowana, WS ≤1kg/m 2Wytrzymałość na ściskanie, deklarowana15 kPaDeklarowana wartość współczynnikaoporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU 19


Więcej informacji nawww.paroc.pl


GRUPA PAROC to jeden z wiodących producentów wyrobów i rozwiązańizolacyjnych z wełny kamiennej w Europie. Oferta Paroc obejmujeizolacje budowlane, techniczne, dla przemysłu stoczniowego, płytywarstwowe z rdzeniem ze strukturalnej wełny kamiennej oraz izolacjeakustyczne. Posiadamy zakłady produkcyjne w Finlandii, Szwecji,Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Nasze spółki handlowe orazprzedstawicielstwa rozsiane są po 13 krajach Europy.Izolacje Budowlane to szeroka gamawyrobów i rozwiązań izolacyjnych dozastosowań w tradycyjnym budownictwie.Izolacje budowlane wykorzystywanesą głównie jako izolacja termiczna,ogniochronna i akustyczna ścianzewnętrznych, dachów, podłóg, piwnic, stropówmiędzykondygnacyjnych oraz ścian działowych.Izolacje Techniczne stosowane są jakoizolacja termiczna, ogniochronna orazakustyczna w technologii budowlanej,urządzeniach przemysłowych, instalacjachrurowych i przemyśle stoczniowym.PAROC Fire Proof Panels ® to lekkie płytywarstwowe z rdzeniem z wełny kamiennejpokryte po obydwu stronach blachą stalową.Płyty warstwowe Paroc stosowane są dobudowy fasad, ścian działowych oraz sufitóww obiektach użyteczności publicznej,handlowych oraz przemysłowych.Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treśćtego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie sprecyzowanyw niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym zastosowaniu, chyba, że została onaprzez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. Ze względuna nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszegopoinformowania o tym fakcie.PAROC POLSKA sp. z o.o.ul. Gnieźnieńska 462-240 TrzemesznoTelefon +61 468 21 90Fax +61 415 45 79www.paroc.pl2124BIPO0307A MEMBER OF PAROC GROUP

More magazines by this user
Similar magazines