V Sredstva preduzeca - OBA

fms.tivat.me

V Sredstva preduzeca - OBA

FAKULTET ZA MEDITERANSKEPOSLOVNE STUDIJE – TIVATEKONOMIKA PREDUZEĆA(osnovne kategorije)V. Sredstva preduzeća - OBA


Nastavni program zaI kolokvijumI. Uvod u ekonomiku preduzećaII. Preduzeće kao osnovni subjektprivreñivanjaIII. Pojam i oblici ulaganjaIV. Sredstva preduzeća.2


IV. Sredstva preduzećaA. Sredstva preduzeća – pojam iklasifikacijaB. Osnovna sredstva - OSAC. Obrtna sredstva - OBAD. Izvori sredstava preduzeća.3


C. Obrtna sredstva1. Pojam i klasifikacija obrtnihsredstava2. Obrt ili kruženje obrtnih sredstavau reprodukciji3. Veličina (obim) i struktura obrtnihsredstava4. Optimalizacija i odnos obrtnihsredstava sa efikasnosti ilikvidnosti4


1. Pojam i klasifikacija obrtnihsredstavaOBRTNA SREDSTVA su dio poslovnihsredstava ili imovine preduzeća či jevijek upotrebe kraći od jedne godine.Obrtna sredstva su onaj dio poslovnihsredstava preduzeća koji sejednokratnom upotrebom troši uposlovnim procesima i čija sevrijednost preobrazi iz robnog unovčani oblik najmanje jednom u tokugodine.5


Obrtna sredstva se u jednomciklusu reprodukcije obrnu ucjelini.Obrtna sredstva obuhvataju: Predmete rada (osnovne ipomoćne) Nedovršenu proizvodnju(poluproizvode) Gotove proizvode Novčana sredstva Druge oblike obrtne imovinepreduzeća.6


KLASIFIKACIJA obrtnih sredstavaPrema pojavnim oblicima obrtna sredstvamogu biti u obliku: Stvari – predmeti rada, nedovršenaproizvodnja, gotovi proizvodi, odreñenasredstva za rad Prava – avansi, potraživanja od kupaca,depoziti i kaucije, ostala kratkoročnapotraživanja Novac – novac na žiro računu i ublagajni, devize, hartije od vrijednosti,kratkoročna finansijska ulaganja.7


Obrtna sredstva prema karakteru: Novčanog karaktera – gotovina i druganovčana sredstva, potraživanja unovčanom obliku Robnog karaktera – zalihe materijala,zalihe gotovih proizvoda Prelaznog tehnološkog oblika(poluproizvodi).Obrtna sredstva prema izvorima iz kojihpotiču: Sopstvena Tuña.9


Obrtna sredstva prema angažovanju uprocesu reprodukcije: U fazi nabavke – novčana sredstva,avansi i materijal U fazi proizvodnje – prelazni tehnološkioblici U fazi realizacije – gotovi proizvodi,potraživanja za prodatu robu, novac.10


EVIDENCIJA obrtnih sredstava – sadržajposlovnih informacija o stanju ikretanju obrtnih sredstava zavisi odvrste djelatnosti preduzeća.Osnovne grupe ovih informacija su: O obrtnim sredstvima po vrstama(stanje i kretanje) O obrtnim sredstvima po izvorima(način i uslovi pribavljanja) O potrebnim i raspoloživim obrtnimsredstvima.11


2. Obrt ili kruženje obrtnihsredstava u reprodukcijiOBRT ili kruženje (stalna cirkulacija) ureprodukciji je najvažnija posebnostobrtnih sredstava, a odvija se:1. Nabavkom predmeta rada za novac2. Tehnološkom obradom predmetarada u procesu stvaranja gotovihproizvoda3. Prodajom gotovih proizvoda zanovac.12


U obrtu ili kruženju u reprodukiji obrtnasredstava neprestano mijenjajuPOJAVNI OBLIK (metamorfoza,transformacija), uz zadržavanjepočetnog kvantitativnog iznosa:1. Početni novčani oblik (novac)2. Početni robni oblik (zalihe premetarada)3. Prelazni tehnološki oblik (poluproizvodi)4. Završni robni oblik (gotovi proizvodi)5. Završni novčani oblik (novac).14


PROCES OBRTA obrtnih sredstava seodvija u sledecim fazama:1. Novac (za nabavku premeta rada)2. Predmeti rada (kupljeni, na zalihama)3. Trošenje i transformisanje premetarada u postupku tehnološke obrade(proizvodnja)4. Gotovi proizvodi (na zalihama)5. Isporuka gotovih proizvoda kupcima6. Potaživanja od kupaca7. Naplata potraživanja8. Novac.16


3. Veličina ina (obim) i strukturaobrtnih sredstavaVELIČINA (obim) obrtnih sredstava jeuslovljena osobinama poslovanjakonkretnog preduzeća.Veličina obrtnih sredstava preduzeća jeuslovljena: Objektivnim i Subjektivnim faktorima.18


Najvažniji objektivni faktori veličineobrtnih sredstava preduzeća su: Obim, asortiman i kvalitet proizvodnje Osobine tehnološkog procesa Uslovi nabavke i prodaje.Subjektivni faktori od uticaja na veličinupotrebnih obrtnih sredstavaispoljavaju se u sposobnosti preduzećada obezbijedi optimalan ritamcirkulacije sredstava: Sinhronizovana nabavka predmetarada Ritam prodaje gotovih proizvoda Redovna naplata potraživanja.19


STRUKTURA obrtnih sredstavaStruktura obrtnih sredstava upreduzeću je relativno učešćepojedinih vrsta obrtnih sredstava uukupnim obrtnim sredstvima.Struktura obrtnih sredstava preduzećazavisi od: Djelatnosti kojom se preduzeće bavi Uslova u kojima preduzeće posluje.20


Za potrebe analize strukure obrtnihsredstava, ukupna obrtna sredstvapreduzeća se dijele na: Novčana sredstva u širem smislu(kratkoročna potraživanja i novacprimarne likvidnosti) Ukupne zalihe (zalihe sredstava zaproizvodnju, zalihe nedovršeneproizvodnje i zalihe gotovihproizvoda)Preduzeće teži optimalnoj strukturiobrtnih sredstava, a njeni poremećajiumanjuju kvalitet ekonomije.21


4. Optimalizacija, i odnosobrtnih sredstava saefikasnosti i likvidnostiOptimalna veličina i struktura obrtnihsredstava je za preduzeće najpovoljnijestanje i promjena veličine i struktureobrtnih sredstava.Optimalna veličina i struktura obrtnihsredstava preduzeća je u stalnimpromjenama usled promjenekonkretnih uslova poslovanja.22


Najvažnije mjere optimalizacije obrtnihsredstava su:Racionalno raspolaganje obrtnimsredstvimaFormiranje funkcionalne zavisnostiizmeñu ulaganja i efekataUtvrñivanje i praćenje potreba zaobrtnim sredstvimaUtvrñivanje i praćenje raspoloživostiobrtnih sredstavaPermanentna analiza i praćenjelikvidnosti, i druge mjere.23


EFIKASNOST i LIKVIDNOSTu odnosu na funkcionisanje obrtnihsredstavaEfikasnost poslovanja preduzeća sepovećava efikasnim funkcionisanjemobrtnih srdstava (manja masaangažovanih obrtnih sredstava, bržiobrt)Likvidnost preduzeća (sposobnostpodmirenja obaveza o dospijeću) sepovećava efiksnim funkcionisanjemobrtnih sredstava.24


D. Izvori sredstava preuzećaIzvori sredstava ukazuju na porijeklosredstava preduzeća.Bilans stanja prikazuje sredstva (aktiva– lijeva strana) i izvore sredstava(pasiva – desna strana) preduzeća.Sredstva i izvori sredstava preduzeća bitrebali biti usklañeni u pogledu obima(kvalitativno) i strukture(kvantitativno).25


KLASIFIKACIJA izvora sredstavaNamjena: Izvori poslovnih sredstava (osnovnih iobrtnih) Izvori vanposlovnih sredstavaVlasništvo: Sopstveni (početni kapital,akumulacija, amortizacija) Tuñi (krediti, dugovanja, i dr).26


Ročnost: Trajni (sopstveni osnovni kapital irezerve) Dugoročni (dugoročni zajmovi i dr) Kratkoročni (kratkoročni zajmovi iobaveze iz poslovanja)Nastanak: Početni kapital Akumulacija Zajmovi Obaveze, i dr.27


Hvala na pažnji!28

More magazines by this user
Similar magazines