12.07.2015 Views

Karlovarský kraj - Ředitelství silnic a dálnic

Karlovarský kraj - Ředitelství silnic a dálnic

Karlovarský kraj - Ředitelství silnic a dálnic

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Projekty silničnídopravníinfrastrukturypodporovanéz prostředkůEvropské unieKarlovarský <strong>kraj</strong>stav k 11/2008


DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBYR6 Nove Sedlo-Jenisov_210.indd 1 12.11.2008 12:44:26Projektovaná akce je součástí čtyřpruhového tahu mezinárodní rychlostníkomunikace E48 Praha–Cheb. Stávající <strong>silnic</strong>e I/6 mezi obcemi Jenišova Nové Sedlo vede zastavěným územím obce Hory. Tato komunikace je vedenav nevyhovujících směrových a šířkových poměrech a vykazuje závadyz hlediska vlivu na životní prostředí. Nepříznivě ovlivňuje přilehlou zástavbuhlukem a emisemi a dochází k častým střetům s migrující zvěří. Realizacístavby R6 dojde k odstranění výše uvedených negativních vlivů.Trasa budované komunikace navazuje východně od obce Hory na již zrealizovanýúsek R6 Karlovy Vary-západ, 2. stavba, pokračuje jihozápadně,souběžně se stávající <strong>silnic</strong>í I/6 směrem na Nové Sedlo a východně od NovéhoSedla se s ní spojuje. Za mimoúrovňovou křižovatkou se <strong>silnic</strong>í II/209Nové Sedlo–Loket trasa končí provizorním napojením na stávající <strong>silnic</strong>i I/6v km 10,5.Stavbou je řešena výstavba <strong>silnic</strong>e I/6 na čtyřpruhovou komunikaci, aby svoukapacitou, parametry a vybavením mohla převést silnou dopravní zátěž směremna Cheb a státní hranici Česko/Německo. Na řešenou část <strong>silnic</strong>e I/6je mimoúrovňově navázána <strong>kraj</strong>ská <strong>silnic</strong>e II/209 Nové Sedlo–Loket. Trasana začátku úpravy před obcí Hory navazuje na průtah <strong>silnic</strong>i R6 Karlovy Vary–západ,II. stavba.6UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBYTrasa prochází nejprve zemědělsky zkulturněnou, avšak vrchovinnou <strong>kraj</strong>inou,s velkým podílem trvalých travních porostů. Jedinými rušivými vjemyv tomto úseku jsou rozlehlá loketská výsypka, ležící severně od obce Hory,a do jisté míry i stávající <strong>silnic</strong>e I/6, s velkou frekvencí provozu. Za nejvyššímbodem <strong>silnic</strong>e začíná výrazně klesat k Novému Sedlu. Svah, jímžje vedena, je souvisle porostlý mladým, převážně borovým lesem, kterýbyl založen na původně zemědělské, zčásti i antropogenní půdě. Tentopoloumělý lesní útvar na pohledově velmi exponovaném svahu přecházínenásilně do antropogenního reliéfu v okolí Nového Sedla.stav k 03/2008 Zájmové území leží v ochranném pásmu II B (dříve 3. stupně) přírodních léčivýchzdrojů lázeňského města Karlovy Vary. Dosavadní využití zájmovéhoúzemí má zejména zemědělský a lesní charakter. Rychlostní <strong>silnic</strong>e R6je navržena v kategorii R 24,5/100, celkové délky 4,437 km, s asfaltovýmkrytem. Stavba zahrnuje kromě hlavní trasy výstavbu jedné mimoúrovňovékřižovatky, přeložku <strong>silnic</strong>e II/209 a šest přeložek místních, respektiveúčelových komunikací a polních cest, osm mostních objektů, vybudovánísystému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbuprotihlukových clon a realizaci vegetačních úprav. Nová trasa <strong>silnic</strong>eR6 bude ve správě Ředitelství <strong>silnic</strong> a dálnic ČR, úseky stávající <strong>silnic</strong>eI/6 mezi obcemi Jenišov a Hory přejdou po realizaci stavby do vlastnictvíKarlovarského <strong>kraj</strong>e.stav k 09/2008 222 181 20920 209 6Při výstavbě podchodu pro pěší v km 8,643 bude provoz uzavřen promístní komunikaci převádějící provoz v Loučkách pod stávající <strong>silnic</strong>í I/6a po jeho dokončení bude tento provoz převeden nadjezdem a přeložkoutéto komunikace. Pro výstavbu jsou navrženy objízdné trasy.Největšími objekty, které budou ovlivňovat délku výstavby, jsou velké mostnístavby. Jedná se o most přes údolí Loučského potoka v km 9,300, mostpřes trať ČD Nové Sedlo–Loket v km 9,606 a nadjezd <strong>silnic</strong>e II/209 v km10,057. Při výstavbě nosné konstrukce mostu budou nutné krátké výlukyna trati ČD Nové Sedlo–Loket a krátká omezení dopravy na komunikacíchpod mostem. STAV PŘÍPRAVY Ke konci roku 2007 proběhlo na základě vydání stavebního povolení výběrovéřízení na zhotovitele stavby. Stavba rychlostní <strong>silnic</strong>e byla zahájena19. února.Předpokládanéuvedení stavbydo provozuje vpátémměsíciroku 2010. Pozn.: Tento leták byl zpracován v březnu 2008. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předví- dat, jsou uvedená data pouze orientační. DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBYR6 Nove Sedlo-Sokolov_kor.indd 1 12.11.2008 12:34:10Úsek <strong>silnic</strong>e R6 v Karlovarském <strong>kraj</strong>i po svém úplném dokončení přispějevzhledem k rozšíření komunikace z dvoupruhové na čtyrpruhovou k výraznémuzvýšení plynulosti dopravy a dále také k podstatnému zkrácení přepravnídoby mezi Chebem a Karlovými Vary. Stavba R6 Nové Sedlo–Sokolov patřído souboru staveb R6 v tomto <strong>kraj</strong>i, přičemž k dosažení zkapacitnění úsekudojde až realizací staveb Kamenný Dvůr–Tisová (před dokončením), NovéSedlo–Jenišov (v realizaci) a stavby Sokolov–Tisová (před zahájením). Projektovaný úsek komunikace je součástí <strong>silnic</strong> evropské sítě E 48, která zajišťujespojení ve směru Praha–Německo. Současně je částí spojení Praha–KarlovyVary–Cheb–státní hranice, která je jako <strong>silnic</strong>e I. třídy (I/6) součástí dopravníhosystému České republiky. Komunikace též zajišťuje nezbytnou dopravníobslužnost průmyslové aglomerace Karlových Varů, Sokolova a Chebu.Z hlediska dopravní zátěže navrhované komunikace bylo uvažováno v souladus výsledky sčítání z roku 2005 a zadávacími podmínkami s intenzitou:16 856 vozidel/24 hodin (z toho 4468 těžkých vozidel/24 hodin) přepočtenoupro rok 2020.Trasa je navržena tak, aby v co největší míře využívala stávající trasu <strong>silnic</strong>eI/6. Tato zásada nemohla být dodržena v úseku, který prochází významným <strong>kraj</strong>inným prvkem lesa (km 1,0–3,0). Tam trasa nesplňovala požadavky EIA,a proto se zde ve výškovém vedení odchýlila od současné nivelety tak, abypod <strong>silnic</strong>í I/6 podešel biokoridor spolu s lesní cestou.UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBYPředmětem stavby je úprava stávající <strong>silnic</strong>e první třídy I/6 v úseku od NovéhoSedla až za Sokolov na čtyřpruhovou rychlostní komunikaci kategorieR 24,5/100. Pouze v části úseku, kde trasa překračuje Ohři je <strong>silnic</strong>e v kategoriiR 17,5/80. Na začátku úpravy trasa navazuje na právě realizovanoustavbu <strong>silnic</strong>e R6 Nové Sedlo–Jenišov, odkud pokračuje jihozápadnímsměrem souběžně se stávající <strong>silnic</strong>í I/6. Trasa je navržena tak, aby v conejvětší míře využívala stávající <strong>silnic</strong>i I/6. V úseku od začátku úseku ažpo mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) se <strong>silnic</strong>í III/2099 Sokolov–Loket sestávající <strong>silnic</strong>e rozšíří vlevo. Od MÚK se <strong>silnic</strong>í III/2099 až po mimoúrovňovoukřižovatku se <strong>silnic</strong>í II/210 je navržen přechodový úsek, kde přecházínová polovina komunikace na pravou stranu. Konec úpravy navazujena stavbu R6 Sokolov–Tisová, která je těsně před zahájením. Celková délkaúpravy je 7480 metrů. Připojení na silniční síť jsou provedena mimoúrovňovýmikřižovatkami u Sokolova-Těšovic a u Staré Ovčárny. Všechnyostatní přímé sjezdy a odbočení ze <strong>silnic</strong>e I/6 budou zrušeny. Obsluhaúzemí bude zajištěna sítí polních cest, napojených na <strong>silnic</strong>e II. a III. třídy.Trasa projektované komunikace leží až v ochranném pásmu II B přírodníchléčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary a to až po km 3,3. Hraniceochranného pásma tvoří řeka Ohře. V km 3,05–3,8 pak trasa přechází přesúzemí „Přírodní památky Údolí Ohře“. Dosavadní využití projektované trasymá zemědělský a lesní charakter. I když se navržená trasa významnýmzpůsobem nepřibližuje obytné zástavbě v místech, kde nebudou po zprovozněnínové komunikace dodrženy hlukové limity 60 dB ve dne a 50 dBv noci, je navržena protihluková opatření dvojího typu – protihlukové stěnya případná výměna oken za okna s vyšší zvukovou neprůzvučností.Stavbou bude také dotčeno velké množství inženýrských sítí, které budoumuset být přeloženy či jinak upraveny. STAVPŘÍPRAVY V současné době probíhají jednotlivá stavební řízení. Předpoklad jejichvydání je v průběhu září až října. Výběrové řízení na zhotovitele bude zahájenoběhem září. Předpokládané uvedení stavby do provozu je ve dva-náctém měsíci roku 2011. Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 2008. Jelikož výstavbu významných dopravníchkomunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. InformaceLetáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informaceo aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na www.rsd.cz. o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na www.rsd.cz. R6 Nove Sedlo-Jenisov_210.indd 3812.11.2008 12:44:28R6 Nove Sedlo-Sokolov_kor.indd 312.11.2008 12:34:11 9R6 Nove Sedlo-Jenisov_210.indd4 12.11.2008 12:44:28 R6 Nove Sedlo-Sokolov_kor.indd 4 12.11.2008 12:34:12


stav k 09/2008 Hlavním stavebním objektem je úsek hlavní trasy <strong>silnic</strong>e R6 dlouhý 5,394km. Staničení je orientováno ve směru postupu realizace jednotlivých staveb,stav k 10/2008 tzn. od Tisové k Sokolovu. Začátek řešeného úseku je tedy v místěDOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBYkonce úseku stavby R6 Tisová–Kamenný Dvůr, která je budována v předstihu.V konci úseku navazuje trasa na stávající <strong>silnic</strong>i I/6. V rámci tohotoDOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBYR6 Sokolov-Tisova_kor,souhl.indd 1 12.11.2008 12:47:36Projektovaný úsek <strong>silnic</strong>e R6 po svém úplném dokončení přispěje vzhledemstavebního objektu zde bude vybudován provizorní sjezd na stávajícíR6 Tisova-Kamenny dvur_kor.indd 1 12.11.2008 12:49:12Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novouk rozšíření komunikace z dvoupruhové na čtyrpruhovou k výraznémuzvýšení plynulosti dopravy a dále i k podstatnému zkrácení přepravní dobymezi Chebem a Karlovými Vary. Stavba R6 Sokolov–Tisová patří do souborustaveb R6 v tomto <strong>kraj</strong>i, přičemž k dosažení zkapacitnění úseku dojde ažrealizací staveb Kamenný Dvůr–Tisová (před dokončením) a stavby NovéSedlo–Sokolov (ve fázi přípravy). V rámci výstavby obchvatu dojde i k úpravám<strong>silnic</strong>i I/6, který bude fungovat do zprovoznění stavby následného úseku<strong>silnic</strong>e R6 Nové Sedlo–Sokolov.Předpokládaný počátek stavby částečně souvisí s postupem výstavbypředešlého úseku <strong>silnic</strong>e R6 Tisová–Kamenný Dvůr. Vzhledem ke skutečnosti,že navrhovaná trasa <strong>silnic</strong>e R6 několikrát kříží stávající <strong>silnic</strong>i I/6rychlostní čtyřpruhovou komunikací kategorie R 24,5/100. Stavba R6Tisová–Kamenný dvůr, jež vede jižním směrem od Kynšperka nad Ohří, jesoučástí zkapacitňovaného propojení mezi Chebem a Karlovými Vary, respektives hranicí Německa a Prahou. Stavba navazuje na zprovozněný úsekrychlostní komunikace Cheb–Kamenný Dvůr a prodlouží jej o 7500 metrůve směru na Karlovy Vary. Silnice je vedena souběžně se stávající komunika-vedení stávajících komunikací – <strong>silnic</strong> II. a III. třídy a místních komunikací a v některých úsecích jde navíc přímo v její trase, je realizace stavby z hlecíI/6. Projektovaný úsek <strong>silnic</strong>e R/6 Tisová–Kamenný Dvůr by měl vést vzhle-města Březová. Jejich úpravy jsou navrhovány v kategoriích S 10,5, S 7,5 diska silničního provozu rozdělena do šesti etap, přičemž v některých případechbude muset dojít k předčasnému zprovoznění již vybudovaných Chebem a Karlovými Vary, k vyšší bezpečnosti přepravy cestujících na tétodem k rozšíření komunikace k výraznému zvýšení plynulosti dopravy mezia MOK 7,5. Polní cesty jsou navrženy vesměs v kategorii P 4,0/30. Z hlediskadopravní zátěže navrhované komunikace bylo uvažováno v souladu úseků <strong>silnic</strong>. trase a zmírnění ekologické zátěže pro okolí. V rámci výstavby rychlostnís výsledky sčítání z roku 2005 a zadávacími podmínkami s intenzitou: 12010 <strong>silnic</strong>e dochází i k úpravám vedení stávajících komunikací II. a III. třídy. Součástístavbyvozidel/24 h (z toho 3727 těžkých vozidel/24 h) přepočtenou pro rok 2020. je kromě hlavnítrasyjedna mimoúrovňová křižovatka,úpravy či STAV PŘÍPRAVY přeložky stávajících komunikací, přístupové cesty k přilehlým objektům neboMinimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí bude docílena osm mostních konstrukcí. Technicky nejnáročnějšími stavebními objekty jedodržením závěru dokumentace E.I.A. pro fázi projektu, výstavby i provozu. Na začátku tohoto roku již byly provedeny přípravné práce, spočívajícípětice mostů na hlavní trase, jejichž délka odpovídá přibližně 1/4 délky celéTo znamená, že zasažená lesní zeleň bude kompenzována náhradní výsadbou.Pro vozidla, kterým platná legislativa neumožní užívání <strong>silnic</strong>e pro moto-povolení. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno. Stavbave vykácení mimolesní zeleně. V červnu byla vydána zbývající stavební trasy. Důvodem velkého podílu mostu je především průchod rychlostní <strong>silnic</strong>ev těsném sousedství CHKO Slavkovský les. rová vozidla, je v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Tisová a Březová byla zahájena 8. října 2008. Předpokládané uvedení stavby do provozu jenavržená souběžná doprovodná komunikace, která bude začleněna do sítě ve druhém měsíci roku 2011. Stavba počítá také s vytvořením protihlukových stěn a s dalšími úpravami<strong>silnic</strong> Karlovarského <strong>kraj</strong>e jako <strong>silnic</strong>e II. třídy II/606. Ve zbylém úseku bude včetně rekultivace. Minimalizace negativních účinků dopravy na životní pro- jako doprovodná komunikace sloužit stávající Březová–Dolní Rychnov, kterábude rovněž přeřazena do sítě <strong>silnic</strong> II. třídy.středí bude docílena dodržením závěrů dokumentace E.I.A. pro fázi projektu,výstavby i provozu. Zasažená lesní zeleň tedy bude kompenzována náhradnívýsadbou. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBYStavba zahrnuje 5,394 km dlouhý úsek <strong>silnic</strong>e pro motorová vozidla v kategoriiR 24,5/100 (čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělicím pásemšířky 3 metry) procházející v blízkosti obcí Tisová, Rudolec, Březovaáa Dolní Rychnov v celém úseku při jižním o<strong>kraj</strong>i bývalého povrchovéhodolu Silvestr. Součástí stavby jsou rovněž dvě mimoúrovňové křižovatky,jedna 3154 metrů dlouhá doprovodná komunikace, několik přeložek <strong>silnic</strong>III. třídy a pět mostních objektů. Součástí jsou dále objekty středové kanalizacea sedimentačních nádrží zajištující odvodnění stavby a množstvípřeložek inženýrských sítí. Přestože je stavba situována výhradně v extravilánu,bude nutno provést na několika místech demolice pozemních objektů,většinou souvisejících se službami podél stávající <strong>silnic</strong>e I/6. Kroměbudov bude demolován i stávající most na <strong>silnic</strong>i I/6 přes vodní tok Tisovou,který vlivem nově navrženého silničního řešení pozbude významu.Před dokončením stavby se provedou vegetační úpravy (náhradní výsadbaza kácenou mimolesní zeleň) a rekultivace všech dočasných záborůvčetně zrušených komunikací. 2106 6 R6 Sokolov-Tisova_kor,souhl.indd 3 12.11.2008 12:47:386 Pozn.: Tento leták byl aktualizován v září 2008. Jelikož výstavbu významných dopravníchkomunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informaceo aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na www.rsd.cz. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBYPočátek přeložky je situován jižně od Kynšperka nad Ohří do blízkosti stávajícíkřižovatky <strong>silnic</strong> I/6 a II/212 5, kde navazuje na dokončený úsek Odrava–Kamenný Dvůr. Konec úpravy je umístěn severně od elektrárny Tisová poblížstávající křižovatky <strong>silnic</strong> I/6 a III/212 4, kde se zároveň setkává s počátečnímbodem připravované stavby R6 Tisová–Sokolov.Trasa nově budované R6 je tedy ve svém počátku napojena na předchozíúsek vedoucí od Chebu, dále pomocí mimoúrovňového vykřížení se <strong>silnic</strong>íIII/212 5 zajišťuje propojení s Kynšperkem nad Ohří a Mokřinou. Poblíž tétooblasti kříží mostními objekty údolí bezejmenného a Suchého potoka včetněstávající <strong>silnic</strong>e I/6, následně obchází severní stranou prostor KamennéhoDvora, mimoúrovňově řeší vykřížení se <strong>silnic</strong>í II/212, opět severně obcházílokalitu Zlatá, mostním objektem přechází přes Malou Libavu a směrově, nevšak výškově, se napojuje na trasu stávající I/6. V tomto úseku přechází novýmmostním objektem Velkou Libavu a v blízkosti Arnoltova se od stávajícítrasy I/6 odklání a dále až do svého zakončení v km 7,540 vede s touto stávající<strong>silnic</strong>í souběžně. Před zakončením trasy je v rámci stavby Tisová–KamennýDvůr provizorní napojení na stávající I/6, které bude po zrealizovánínásledného úseku Tisová–Sokolov zrušeno. Ze směrového hlediska je trasatvořena střídáním směrových oblouků opatřených obousměrnými přechodnicemia přímými. Z hlediska výškového je vedení trasy ovlivněno křížením se<strong>silnic</strong>emi III/212 5, II/212 a III/006 31 a dále napojením na začátku a konciúpravy. Dalším hlediskem ovlivňujícím výškové vedení trasy byla požadovanáprostupnost pod vybranými mostními objekty.Kromě realizace hlavní trasy stavba vyvolává celou řadu přeložek dotčenýchinženýrských sítí (elek-tro, sdělovací místní i dálkové kabely, plynovody). V rámcistavby probíhá i demolice nefunkčního rozestavěného vodojemu u Kolovéa objektu u Arnoltova, který je sevřený mezi nově navrženou trasu a souběžnoukomunikaci. Součástí stavby bude také systém vedení a hlásek SOS. STAV PŘÍPRAVY Stavba se nachází v pokročilé fázi realizace. Plánovaný termín zprůjezdněnístavby v polovičním profilu je 09/2009. Předpokládané uvedení stavbydo provozu je v sedmém měsíci roku 2010.10 11R6 Sokolov-Tisova_kor,souhl.indd 4 12.11.2008 12:47:39 R6 Tisova-Kamenny dvur_kor.indd 3 12.11.2008 12:49:13 Pozn.: Tento leták byl zpracován v říjnu 2008. Jelikožvýstavbu významných dopravníchkomunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informaceo aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na www.rsd.cz.R6 Tisova-Kamenny dvur_kor.indd 4 12.11.2008 12:49:14


Z pohledu bezpečnosti silničního provozu je odklon tranzitní dopravy mimoobec jednoznačný, vhodné řešení připojení komunikací nižších tříd na páteřníkomunikaci a použití okružní křižovatky dále minimalizuje počet kolizních bodůa zvyšuje bezpečnost pěších v daném úseku. Při posouzení provozních nákladůdojde ke zkrácení trasy v řešeném úseku přibližně o 10 %. Optimálněnavržený sklon nivelety umožní plynulejší průjezd a tím dojde také k úspořenákladů na pohonné hmoty, opotřebení vozidel a především k úspoře času.Dopravní řešení stavby <strong>silnic</strong>e I/21 Velká Hleďsebe mimo jiné umožní napojenívýhledově plánované trasy <strong>silnic</strong>e III/1124 na <strong>silnic</strong>i I/21 přes mimoúrovňovoukřižovatku (MÚK). Trasa <strong>silnic</strong>e I/21 navazuje na dálnici D5 (MÚK Bor) a spojujePlanou, Mariánské Lázně, Cheb a hraniční přechody se Spolkovou republikouNěmecko: Pomezí (rychlostní komunikace R6), Aš (<strong>silnic</strong>e I/64) a Vojtanov(<strong>silnic</strong>e I/21). Na <strong>silnic</strong>e I/21 se v obci Velká Hleďsebe napojuje <strong>silnic</strong>e II/215,která zajišťuje propojení s lázeňským centrem Mariánských Lázní.UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBYObchvat Velké Hleďsebe je veden v extravilánu obce Velká Hleďsebe.Jedná se o pozemky orné půdy, trvalý travní porost, lesní poazemek, vodníplochu, <strong>silnic</strong>i a ostatní plochy a komunikace v katastrálním území Drmoul,Velká Hleďsebe, Klimentov a Tři Sekery u Kynžvartu. Dotčené pozemkyjsou převážně využívány jako louky a pastviny. stav k 06/2008 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBYV km 1,9–2,2 se trasa dotýká prostoru u koupaliště Riviéra a zde křižuje<strong>silnic</strong>i III/20173 na Tři Sekery. V místě křížení <strong>silnic</strong> I/21 a III/2073 je navrženaMÚK. Na konci úseku se trasa přiklání severozápadně zpět k VelkéHleďsebi a končí v km 2,589, kde navazuje na stávající <strong>silnic</strong>i I/21. Stavbase nachází v ochranném pásmu stupně 2 B přírodních léčivých zdrojůlázeňského místa Mariánské Lázně. Na konci úseku, kde se trasa <strong>silnic</strong>edotýká zástavby obce, bude provedena protihluková stěna v délce 353metrů a zděné oplocení parcel v Klimentově. Hladiny hluku po provedeníprotihlukových opatření nebudou překračovat povolené hlukové limity.Novostavba dvoupruhové <strong>silnic</strong>e v délce 2589 metrů s živičným krytemvozovky, pěti silničními mostními objekty, odvodněním do silničních příkopů(v oblasti ochranného pásma 2B Mariánských Lázní), vyvolanými přeložkamidotčených inženýrských sítí ve správě ČEZ, Telefónica O2, ZVHSa obce bude realizována v kategorii S11,5/80.I21 Velká Hleďsebe_210.indd 1 12.11.2008 13:40:06Stavba Silnice I/21 Velká Hleďsebe je součástí souboru staveb přeložek <strong>silnic</strong>eI/21. Na začátku úseku navazuje na stavbu přeložky <strong>silnic</strong>e I/21 v úsekuTrstěnice–Drmoul. Z místního hlediska spočívá význam stavby zejména v převedenítranzitní nákladní dopravy na tuto novou komunikaci, čímž se odlehčídopravnímu zatížení stávajících komunikací procházejících obcí. Stavba dáleřeší bezprostředně související přeložky křižujících a navazujících komunikací.Stávající komunikace má nevyhovující směrové i výškové uspořádání, dáleje trasa v kolizi s urbanistickými vztahy v území – prochází obcemi Drmoula Velká Hleďsebe, která se řadí mezi nejvíce nehodová místa. 21 1221215 I21 Velká Hleďsebe_210.indd 3 12.11.2008 13:40:07Navrhovaná přeložka stávající <strong>silnic</strong>e I/21 bude uvedena do provozu v celémúseku v délce 2,589 metru. Přeložka místní komunikace ke koupalištia do Malé Hleďsebe bude realizačně předcházet a zároveň bude uvedenado předčasného užívání, aby zajistila přístup nebo převedení dopravymimo prostor stavby. Pro realizaci je limitující výstavba mostního objektuna stávající <strong>silnic</strong>i I/21 – SO 204. Výstavba tohoto mostního objektu budezahájena po převedení dopravy na provizorní komunikaci.Po dokončení stavby zůstane zachováno komunikační propojení s obcíVelká Hleďsebe a nedojde k zásadní změně odtokových poměrů. V místě stavby se nenacházejí žádné vodní zdroje, které by byly přímo ohroženy.Trasa vyvolá zásah do stávající zeleně rostoucí mimo les a do lesní zeleně.Na základě návrhu kácení z dendrologického průzkumu je uvažováno s kompenzací výsadeb. STAV PŘÍPRAVY Na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí. Dále byla zpracována dokumentacepro stavební povolenía v květnutohoto roku bylopožádáno o stavební povolení, jehož vydání se předpokládá v srpnu. Předpokládanéuvedení stavby do provozu je v šestém měsíci roku 2010. Pozn.: Tento leták byl zpracován v červnu 2008. Jelikož výstavbu významných dopravníchkomunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat,jsou uvedená data pouze orientační. Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informaceo aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na www.rsd.cz.I21 Velká Hleďsebe_210.indd 4 12.11.2008 13:40:07Rychlostní <strong>silnic</strong>e R6, Karlovy Vary průtah


lSelbBayreuthAš64FrantiškovyLáznì6LegendaÈeská republikaPøedpokládaný postup výstavbya uvádìní nových úsekù do provozu v letech2008 – 201021PlauenN ì mec k oNürnbergK54ChebK53Nìmeckoúseky ve výstavbì6Nìmecko5HabartovKynšperknad Ohøí21K51K50K9TachovChamKrasliceSokolovP54úseky uvádìné do provozustávající sí (1.1.2008)plánované úseky (pouze D a R)K8ChodovMariánskéLáznì2126K76HorníSlavkovP55PlanáP53Nìmeckodálnice, rychlostní <strong>silnic</strong>ehranice <strong>kraj</strong>e<strong>silnic</strong>e I. tøídy, 4pruhové, smìrovì dìlenéstátní hranice<strong>silnic</strong>e I. tøídymìsta (nad 5 000 obyv.)<strong>silnic</strong>e II. tøídy8 èíslo dálnice 7 èíslo rychlostní <strong>silnic</strong>e 9 èíslo <strong>silnic</strong>e I. tøídyPouèení: Tato mapa byla zpracována vèervnu 2008. Jelikož výstavbu významnýchdopravních komunikací ovlivòuje velké množství faktorù, které se nedajípøedem pøedvídat, jsou uvedená data pouze orientaèní.K6Nejdek20DomažliceKarlovyVary6P59Kdynì22Deggendorf132520Støíbro265K4NýrskoChemnitzOstrov20K36N ì m e cko13K2NýøanyKlatovy2720Klášterecnad OhøíP58K1Dobøany27P60ChemnitzU422U51P64PøešticeP61P62SušiceNìm e ck oU327713KadaòPodboøanyP5026206P65PlzeòP52PassauNìmeckoU14U2272719C50420JirkovVimperkChomutov277U12ŽatecS15Horažïovice13U135Rokycany226S14Rakovník19Strakonice439R a kousk oU5227MostU55U56U10S13PrachaticeC58LitvínovU11U54BlatnáC57S12222715U9PostoloprtyU8NovéStrašecíHoøovicePøíbram1819C5220428LounyU613Dresden8BílinaU5746620U7S11S1616StochovKrálùvDvùrVodòany39TepliceC12C13C1415Písek7U5BerounS8S920138U1C117S763ÈeskýKrumlovKladno6DobøíšProtivín208S10529S54Slaný1961ÈeskéBudìjoviceC59C930U60Ústínad LabemHostivice330Lovosice384718Milevsko3C10Linz13A4Èernošice16A51SedlèanyBechynìTýnnad VltavouC55NìmeckoU58C8C4C7Kaplice62LitomìøiceKralupynad Vltavou3C6A6A3S2C3C562DìèínU59Roudnicenad Labem8RoztokyS5C54Pirna15S3OdolenaVodaPrahaS419C2 c34S52S1313Štìtí9S53318TáborSezimovoÚstí249A23SobìslavMìlník13TøeboòRakouskoL61L52L51A7NeratoviceTýnecn. Sáz.315L5013S6Veselínad Lužnicí13Brandýs n. L.-St. BoleslavS5113A1ØíèanyBenešovS50C1C2 a+b24L5499RumburkU50C5123199VarnsdorfNovýBor9Èeská Lípa38Nìmecko916ÈelákoviceÚvalyJindøichùvHradecC56Doksy34Benátky n. J.1012Schrems2BautzenNìmecko13VlašimMimoòBìlá p. Bez.MladáBoleslavLysá n. L.È. Brod1Pacov341938S55Milovice11C53ZittauHrádek 35nad NisouL5634MnichovoHradištìNymburkJ523810Zruèn. Sáz.J51L6323122L62Chrastava35LiberecS56S57ZgorzelecPodìbrady38Ledeèn. Sáz.34PolskoPelhøimov13L58L59 L60 Jablonecnad Nisou14 143516KutnáHora32Kolín38Svìtlán. Sáz.HumpolecTelèDaèiceR a kou s koL5765Frýdlant10Turnov35ÈáslavH5232341TøešJ5523PolskoŽeleznýBrod35J57J593838Pols k oSemilyLomnicen. PopelkouJièínJ6110TanvaldNovýBydžov1138J5821635PøelouèHavlíèkùvBrodJ5317JihlavaNováPakaChlumecnad CidlinouJ6010J5614JilemniceJ62Wroc³awH5136E57E56Chotìboø34J54PolnáR a ko u sk o35E58Chrudim19MoravskéBudìjoviceVrchlabíHoøiceH1E1383737PolskoE5537ZnojmoH237Žïárn. Sáz.1TøebíèE236PardubiceE50E59HlinskoB51E54E603811371416Dvùr Královén. Lab.H3HradecKrálovéVelkéMeziøíèí23Wien31E3J50B50173537H5Trutnov37E5235HoliceSkuteèH4H53N. Mìstona Mor.37Námìšn. Osl.B6135E434111611JaromìøTøebechovicepod Orebem36E5ÚpiceÈervenýKostelecÈeskáSkaliceH5419Vel. Bíteš53Wroc³awH553335Bystøicen. Pern.2314DobruškaTýništìnad OrlicíKostelecnad OrlicíVysokéMýtoLitomyšlIvanèiceMoravskýKrumlovNáchodNové Mìstonad Metují14ChoceòPolièka1RosiceH50RakouskoHronovB1Rychnovn. Knìž.14E6TišnovB2E7B3PolskoBroumovWroc³awVamberk195243B57Kuøim5214SvitavyWienÚstínad OrlicíE63B5243Jihomoravský <strong>kraj</strong>R52 5204 Pohoøelice – Ivaò B1 výhledB2 R52 5205 Ivaò – Perná výhledB3 R52 5206 Perná – st.hranice výhledÈR/Rak.B7 R55 5509 Moravský Písek – Bzenec výhledB8 R55 5510 Bzenec – Bzenec Pøívoz výhledB9 R55 5511 Bzenec Pøívoz – Rohatec výhledB10 R55 5512 Rohatec – Lužice výhledB11 R55 5513 Lužice – Bøeclav výhledB50 I/38 Znojmo, obchvat I 2006 – 2008B51 I/38 Znojmo, obchvat II 2009 – 2010B52 I/42 Brno, VMO, Dobrovského B 2006 – 2011B53 I/42 Brno, VMO, MÚK, Dobrovského, Svitavská radiála 2008 – 2011B55 I/42 Brno, VMO, Tomkovo námìstí 2010 – 2012B57 I/43 Letovice – Rozhraní 2010 – 2011B58 I/50 Buèovice, pøeložka 2010 – 2012B59 I/51 Hodonín, MDO II 2008 – 2009B60 I/51 Hodonín, obchvat 2009 – 2011B61 I/53 Lechovice, obchvat 2007 – 2009B63 I/43 Krhov – Vodìrady 2010 – 2010B64 I/43 Èeská – Kuøim výhled43ÈeskáTøebová43ŽamberkE62B6443B53HustopeèeMikulov11Letohrad35Lanškroun43MoravskáTøebováLetoviceB63P o lskoBlanskoB55Brno240E843BoskoviceŠlapaniceBøeclav55Wroc³aw50114343M7351Slavkovu BrnaB11543511ZábøehM8VyškovBuèoviceHodonínB605544DubòanyB10B5851SlovenskoPolskoM51M50Mohelnice465035ProstìjovKyjovB59ŠumperkB9HolíèB85546144LitovelM4Wroc³awM55B7Jihoèeský <strong>kraj</strong>C1 D3 0307 Tábor–Sobìslav 2008 – 2011C2a D3 0308A Sobìslav – Veselí 2009 – 2011n. L.C2b D3 0308B most pøes Lužnici 2009 – 2011C2c D3 0308C Veselí n. L. – Bošilec 2010 – 2012C3 D3 0309/I Bošilec – Ševìtín 2011 – 2013C4 D3 0309/II Ševìtín – Borek 2011 – 2013C5 D3 0309/III Borek – Úsilné 2011 – 2013C6 D3 0310/I Úsilné – Hodìjovice 2012 – 2014C7 D3 0310/II Hodìjovice – Tøebonín 2011 – 2013C8 R3 0311 Tøebonín – Kaplice nádraží 2010 – 2012C9 R3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla 2010 – 2012C10 R3 0312/II Nažidla – D. Dvoøištì st. hr. 2010 – 2012C11 R4 Lety – Èimelice 2010 – 2014C12 R4 Èimelice – Mirotice 2010 – 2014C13 R4 Mirotice, rozšíøení 2011 – 2014C14 R4 Mirotice – Tøebkov 2008 – 2011C50 I/4 Vimperk – Solná Lhota 2010 – 2012C51 I/19 Chýnov 2010 – 2012C52 I/20 Hnìvkov – Sedlice 2010 – 2012C53 I/23 Nová Olešná 2010 – 2011C54 I/34 Lišov 2010 – 2011C55 I/34 propojení DO Èeské Budìjovice 2008 – 2010C56 I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice 2010 – 2011C57 I/39 Èerná v Pošumaví 2009 – 2010C58 I/39 Horní Planá 2010 – 2011C59 I/39 R3 Tøebonín MUK – I/39 Rájov 2010 – 201270M5460M56Unièov50JeseníkZ1655Z211ŠternberkOlomoucZ1M5PolskoKojetínStrážniceM65546ChropynìZ3Z157155Veselínad MoravouSlovenskoRýmaøov5544M155M525555HulínKromìøíž7155OtrokoviceZ14M255St. Mìsto451NapajedlaUherskéHradištìKunoviceVrbnop. Prad.35PøerovM53Z4MyjavaPrudnikBruntálZ11Holešov55Z134754T6149Z6Z56PolskoM3Lipníkn. Beè.Z5UherskýBrodZ5357454647Bystøicep. Host.Zlín49Prudnik1Luhaèovice50Krnov11T1VítkovZ7OdryHraniceSlovenskoN. Meston. Váh.Pardubický <strong>kraj</strong>E1 R35 Sedlice – Opatovice 2006 – 2009E2 R35 Opatovice – Èasy po roce 2010E3 R35 Èasy – Ostrov po roce 2010E4 R35 Ostrov – Vysoké Mýto po roce 2014E5 R35 Vysoké Mýto – Hrušová po roce 2014E6 R35 Hrušová – Janov po roce 2014E7 R35 Janov – Opatovec po roce 2014E8 R35 Opatovec – Staré Mìsto po roce 2014E50 I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat 2010 – 2012E52 I/35 Holice – obchvat 2006 – 2008E54 I/37 Bøezhrad – Opatovice 2008 – 2010E55 I/37 Hrobice – Ohrazenice 2008 – 2010E56 I/37 MÚK Doubravice – odboèovací pruh 2010 – 2011E57 I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba 2010 – 2012E58 I/37 Pardubice – Trojice 2010 – 2012E59 I/37 Chrudim – obchvat (Medlešice – I/17) 2009 – 2011E60 I/37 Chrudim – obchvat (I/17 – Slatiòany) 2010 – 2012E62 I/43 Hradec nad Svitavou – Laènov 2010 – 2012E63 I/43 Opatov – obchvat 2008 – 2009Královéhradecký <strong>kraj</strong>H1 D11 1105-2 Osièky – Hradec Králové 2004 – 2009H2 D11 1106 Hradec Králové – Smiøice 2008 – 2010H3 D11 1107 Smiøice – Jaromìø 2010 – 2013H4 R11 1108 Jaromìø – Trutnov výhledH5 R11 1109 Trutnov – státní hranice výhledH50 I/14 Vamberk – jižní pøeložka, 3. stavba 2008 – 2010H51 I/16 Nová Paka – obchvat 2010 – 2013H52 I/32 Jièínìves – pøeložka 2009 – 2011H53 I/33 Jaromìø – obchvat 2010 – 2011H54 I/33 Èeská Skalice – obchvat 2003 – 2009H55 I/33 Náchod – obchvat 2010 – 2012G³ubczyceZ52T6857Z8SlavièínHradecnad MoravicíT135Z50Z51 Val.MeziøíèíZ5569Fulnek4847Z5449Trenèín5749Z9OpavaT757Vsetín5757T51T25747157T5235Z10ValašskéKloboukyBrumov--Bylnice4611BílovecT67NovýJièín49KravaøeT3StudénkaT69T7048ZubøíS ovenskoNemšováT60T71Rožnovp. Radh.Racibórz56Kopøivnice58T53T63Ostrava58T8PúchovPøíbor5811PolskoHluèínT9Frenštátp. Radh.3556T6Olomoucký <strong>kraj</strong>D1 0136 Øíkovice – Pøerov M1 2010 – 2013M2 D1 0137 Pøerov – Lipník 2009 – 2012M3 D1 4704 Lipník – Bìlotín 2005 – 2008M4 R35 3508.2 Køelov – Slavonín výhled2.etapaM5 R55 5501 Olomouc – Kokory po roce 2014M6 R55 5502 Kokory – Pøerov po roce 2014M7 R35 Staré Mìsto – Maletín po roce 2014M8 R35 Maletín – Mohlenice po roce 2014M50 I/44 Vlachov – Rájec 2008 – 2010M51 I/44 Rájec – Zábøeh 2006 – 2008M52 I/46 Šternberk – obchvat 2010 – 2012M53 I/55 MÚK s ÈD Pøerov – Pøedmostí 2010 – 2012M54 I/60 Javorník – obchvat 2008 – 2010M55 I/44 Èervenohorské sedlo – jih 2010 – 2012M56 I/44 Èervenohorské sedlo – sever 2006 – 20081T64T66113558VratimovT11SlovenskoGliwiceT6556Kraj VysoèinaJ50 I/19 Žïár n. Sáz. – Mìlkovice pøeložka 2010 – 2011J51 I/34 Božejov – Ondøejov 2010 – 2012J52 I/34 Ondøejov – Pelhøimov 2009 – 2011J53 I/34 Roušany – Pohled 2009 – 2011J54 I/34 Èeská Bìlá obchvat 2008 – 2010J55 I/38 Jihlava obchvat jih 2006 – 2008J56 I/38 Moravské Budìjovice obchvat 2008 – 2011J57 I/38 Ranèíøov – Vílanec výhledJ58 I/38 Stonaøov, pøeložka výhledJ59 I/38 Dlouhá Brtnice, pøeložka výhledJ60 I/38 Markvartice, køiž. Kasárna výhledJ61 I/38 Želetava, pøeložka výhledJ62 I/38 Jakubov, pøeložka výhledKarlovarský <strong>kraj</strong>K1 R6 Knínice – Bošov 2010 – 2013K2 R6 Žalmanov – Knínice 2010 – 2013K3 R6 Olšová Vrata – Žalmanov 2010 – 2013K4 R6 Karlovy Vary – Olšová Vrata 2009 – 2012K6 R6 Nové Sedlo – Jenišov 2008 – 2010K7 R6 Nové Sedlo – Sokolov 2008 – 2011K8 R6 Sokolov – Tisová 2008 – 2011K9 R6 Tisová – Kamenný Dvùr 2006 – 2010K50 I/21 Trstìnice – Drmoul 2009 – 2011K51 I/21 Velká – Hleïsebe 2008 – 2010K53 I/21, I/64 MÚK Horní Lomany 2010 – 2012K54 I/21 MÚK Horní Lomany – Vojtanov 2010 – 2012Liberecký <strong>kraj</strong>L50 I/9 Dubá obchvat 2009 – 2011L51 I/9 Sosnová MÚK 2008 – 2010L52 I/9 Dubice – Dolní Libchava obchvat 2009 – 2012L54 I/9, I/13 Okrouhlá MÚK 2006 – 2008L56 I/13 Rynoltice – Lvová pøeložka <strong>silnic</strong>e 2010 – 2011L57 I/13 Stráž n.N. – Krásná Studánka 2009 – 2011L58 I/14 Liberec – Kunratická 2.etapa 2005 – 2008L59 I/14 Liberec – Kunratická 3.etapa 2006 – 2008L60 I/14 Kunratice – Jablonec n. N. 2010 – 2012L61 I/15 Kravaøe obchvat 2010 – 2011L62 I/35 Bílý Kostel – Hrádek n. N. 2009 – 2011L63 I/35 Hrádek n. N. – st. hr. ÈR/Polsko 2007 – 2008Bohumín59PetøvaldŠenovFrýdek--MístekT10T73RychvaldFrýdlant n. O.Gliwice67OrlováHavíøovT20Bytèa48Petroviceu Karv.T7211T55Karviná6867T56ÈeskýTìšínT54T57SlovenskoBielsko-Bia³aT58T59TøinecŽilinaBystøice11PolskoJablunkovPlzeòský <strong>kraj</strong>P50 I/20 a II/231 Plzeò, Plaská – Na Roudné – – Chrástecká 2009 – 2013P52 I/20 Plzeò, K Dráze – Jasmínová 2008 – 2010P53 I/21 Nová Hospoda – Koèov pøel. 2007 – 2010P54 I/21 Nová Hospoda – Koèov pøel., 2. st. 2010 – 2013P55 I/21 Planá – Trstìnice pøeložka 2010 – 2013P58 I/26 Plzeò, Nová Hospoda pøeložka 2008 – 2010P59 I/26 Staòkov pøeložka 2009 – 2012P60 I/27 Klatovy pøeložka 1. stavba 2010 – 2013P61 I/27 Plzeò, Tyršùv sad – Sukova 2. st. 2006 – 2010P62 I/27 Šlovice – Pøeštice pøeložka 2010 – 2013P64 I/27 Tøemošná – pøeložka 2008 – 2011P65 I/27 Plasy, most ev.è. 27–059 2008 – 2010Støedoèeský <strong>kraj</strong>A1 R1 511 Bìchovice – D1 2009 – 2012A2 R1 512 D1 – Vestec 2008 – 2010A3 R1 513 Vestec – Lahovice 2006 – 2010A4 R1 514 Lahovice – Slivenec 2006 – 2010A5 R1 518 Ruzynì – Suchdol 2009 – 2012A6 R1 519 Suchdol – Bøezinìves 2009 – 2012A7 R1 520 Bøezinìves – Satalice 2012 – 2015S1 D3 0301 Praha – Jílové po roce 2012S2 D3 0302 Jílové – Hostìradice po roce 2012S3 D3 0303 Hostìradice – Neštìtice po roce 2012S4 D3 0304 Neštìtice – Voraèice po roce 2012S5 D3 0305–I Voraèice – Nová Hospoda po roce 2012S6 D3 0305–II Nová Hospoda – Mezno 2008 – 2009S7 R4 Skalka – køižovatka II/118 2009 – 2011S8 R4 køižovatka II/118 – Milín 2010 – 2014S9 R4 Milín – Lety 2010 – 2014S10 R6 Praha – Pavlov 2005 – 2008S11 R6 Nové Strašecí – Øevnièov 2011 – 2013S12 R6 Øevnièov – obchvat 2009 – 2011S13 R6 Krupá, pøeložka 2010 – 2012S14 R6 Hoøesedly, pøeložka 2012 – 2015S15 R6 Hoøovièky – obchvat 2013 – 2015S16 R7 Slaný – hranice <strong>kraj</strong>e 2011 – 2013S51 I/3 Olbramovice, pøeložka 2009 – 2011S52 I/9 Libeznice – obchvat 2008 – 2010S53 I/9, I/16 Mìlník obchvat, 1. stavba 2010 – 2011S54 I/16 Slaný– Velvary 2009 – 2012S55 I/38 Luštìnice – Újezd 2010 – 2012S56 I/38 Nymburk obchvat II. a III. stavba 2008 – 2011S57 I/38 Kolín obchvat 2008 – 2010Moravskoslezský <strong>kraj</strong>T1 D1 4705 Bìlotín – Hladké Životice 2006 – 2009T2 D1 4706 Hladké Životice – Bílovec 2006 – 2009T3 D1 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná 2004 – 2008T6 D1 47092 Bohumín – st. hranice ÈR/PR 2008 – 2010T7 R48 MÚK Bìlotín – Rybí 2009 – 2013T8 R48 Rybí – MÚK Rychaltice 2010 – 2012T9 R48 Rychaltice – Frýdek-Místek 2008 – 2011T10 R48 Frýdek-Místek – obchvat 2009 – 2012T11 R56 Frýdek-Místek, pøipojení na R48 2008 – 2011T20 R48 MÚK Nošovice 2008 – 2010T51 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavì 2008 – 2010T52 I/11 Opava severní obchvat vých. èást 2010 – 2012T53 I/11 Mokré Lazce – hranice okr. opa/ova 2008 – 2012T54 I/11 Èeský Tìšín – obchvat 2006 – 2008T55 I/11 Tøanovice – Nebory 2010 – 2012T56 I/11 Nebory – Oldøichovice 2010 – 2012T57 I/11 Oldøichovice – Bystøice 2010 – 2013T58 I/11 Hrádek – prùtah (SŽDC) 2008 – 2011T59 I/11 Jablunkov – obchvat 2006 – 2008T60 I/11 Ostrava prodloužená Rudná 2009 – 2011T61 I/45 Bruntál – východní obchvat 2010 – 2012T63 I/47 Severní spoj I. stavba 2006 – 2009T64 I/56 Ostrava – prodl. Místecká I. stavba 2008 – 2010T65 I/56 Ostrava – prodl. Místecká II. stavba 2008 – 2010T66 I/56 Ostrava – prodl. Místecká III. stavba 2009 – 2011T67 I/57 Hladké Životice – obchvat 2006 – 2009T68 I/57 Krnov SV obchvat 2009 – 2012T69 I/58 Mošnov – obchvat 2009 – 2012T70 I/58 Pøíbor– Skotnice 2009 – 2012T71 I/58 Pøíbor – obchvat 2009 – 2011T72 I/67 Karviná – obchvat 2010 – 2012T73 I/67 Skøeèoò – Bohumín, obchvat 2008 – 2010Ústecký <strong>kraj</strong>U1 D8 0805 Lovosice – Øehlovice 2007 – 2010U2 R6 køiž.I/27 (Petrohrad) – Lubenec výhledU3 R6 Lubenec, obchvat 2010 – 2013U4 R6 Lubenec – Bošov 2009 – 2012U5 R7 Panenský Týnec, zkap. obchvatu 2009 – 2010U6 R7 Sulec obchvat 2008 – 2010U7 R7 Chlumèany zkapacitnìní 2009 – 2011U8 R7 Louny, zkapacitnìní obchvatu 2009 – 2010U9 R7 Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu 2009 – 2011U10 R7 Postoloprty – MÚK Bitozeves 2009 – 2010U11 R7 MÚK Bitozeves – MÚK Vysoèany 2008 – 2009U12 R7 Vysoèany MÚK 2008 – 2009U13 R7 MÚK Vysoèany – MÚK Droužkovice 2008 – 2011U14 R7 MÚK Droužkovice – MÚK N. Spoøice 2008 – 2011U50 I/9 Lesné – pøeložka 2009 – 2009U51 I/13 køižovatka Vernéøov 2009 – 2010U52 I/13 Komoøany – Most 2008 – 2009U54 I/27 Most – Litvínov 2009 – 2011U55 I/27 Velemyšleves obchvat a pøemostìní 2008 – 2010U56 I/27 Žiželice obchvat a pøemostìní 2009 – 2010U57 I/28 Dobromìøice – Odolice 2008 – 2009U58 I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatøení – povodòová hráz 2008 – 2010U59 I/62 Dìèín – Vilsnice 2008 – 2009U60 I/13 Dìèín – D8 2012 – 2015Zlínský <strong>kraj</strong>Z1 D1 0134.1/II Moøice – Kojetín 2. etapa 2006 – 2009Z2 D1 0134.2 Kojetín – Kromìøíž západ 2006 – 2008Z3 D1 0134.3 Kromìøíž západ – – Kromìøíž východ 2004 – 2008Z4 D1 0135 Kromìøíž vých. – Øíkovice 2008 – 2011Z5 R49 4901 Hulín – Fryšták 2008 – 2011Z6 R49 4902.1 Fryšták – Lípa 1. 2010 – 2013etapaZ7 R49 4902.2 Fryšták – Lípa 2.etapa výhledZ8 R49 4903 Lípa – Pozdìchov výhledZ9 R49 4904 Pozdìchov – Horní výhledLideèZ10 R49 4905 Horní Lideè – st. hr. ÈR/SR výhledZ11 R55 5503 Skalka – Hulín 2008 – 2011Z13 R55 5505 Otrokovice, obchvat JV 2009 – 2011Z14 R55 5506 Napajedla – Babice výhledZ15 R55 5507 Babice – Staré Mìsto výhledZ16 R55 5508 Staré Mìsto – Mor. Písek výhledZ50 I/35 Valašské Meziøíèí – Lešná, 2.etapa 2008 – 2010Z51 I/35 Valašské Meziøíèí – Lešná, 3.etapa 2010 – 2012Z52 I/49 Vizovice – Lhotsko 2009 – 2011Z53 I/50 Bánov, obchvat 2008 – 2011Z54 I/57 Semetín – Bystøièka, 1.stavba 2005 – 2009Z55 I/57 Semetín – Bystøièka, 2.stavba 2010 – 2013Z56 I/49 Malenovice – Otrokovice 2010 – 2011Wien0 10 20 30 40 kmBratislavawww.rsd.cz14 15


Ředitelství <strong>silnic</strong> a dálnic ČRČerčanská 12, 140 00 PRAHA 4www.rsd.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!