Lublin: 12xtak

lublin.eu

Lublin: 12xtak

Zalew Zemborzycki1Malownicze położenie topograficzneArchikatedra LubelskaLokalizacja Lublina na obszarze Wyżyny Lubelskiej sprawia,że wędrówka po mieście i jego okolicy jest bardzo atrakcyjnadla miłośników ładnych krajobrazów.Zachodnia część miasta położona jest na lewym brzeguBystrzycy na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego, na którymrzeźbę tworzą doliny, wąwozy i wysokie wzgórza – Staromiejskie,Zamkowe, Czwartek i inne.Wschodnia część miasta to przede wszystkim terenywyżynnego Płaskowyżu Świdnickiego.W wielu miejscach Lublina odsłaniają się szerokie i dalekiepanoramy, dzięki którym możemy podziwiać harmoniękrajobrazu i architektury. Stare Miasto oglądane z oddali– to niezapomniane przeżycie krajoznawcze, a także doskonałemiejsce na plan filmowy czy plener artystyczny.


2WMiasto w zielonej oprawieOgrodzie BotanicznymMuzeum Wsi LubelskiejTuryści spragnieni chwili odpoczynku z dala od wielkomiejskiegogwaru, znajdą w Lublinie liczne miejsca, gdzie możnawypocząć pośród zielonych krajobrazów i pooddychać świeżympowietrzem. Zielona oaza czyli Ogród Botaniczny UMCS,położony w dolinie i na zboczach rzeki Czechówki, rozciąga sięna powierzchni 25 hektarów i zawiera około 6,5 tys. gatunkówi odmian roślin pochodzących ze wszystkich stron świata.W ogrodzie urzekają nie tylko wyjątkowe kompozycje roślinne,tajemnicze ścieżki ginące w gąszczu roślin, głębokiewąwozy, śpiew ptaków i szum strumyka, ale też uroczy,zabytkowy Dworek Kościuszków, w którym organizowaćmożna imprezy plenerowe.Na terenie miasta i sąsiednich gmin znajduje się ObszarChronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi” obejmujący głębokądolinę, której strome brzegi rozcięte są wąwozami i parowami.Występują tu interesujące zbiorowiska roślinne: leśne,łąkowe, torfowiskowe i stepowe. Atrakcyjnymi terenamizielonymi w Lublinie są ponadto: Zalew Zemborzycki z LasemDąbrowa, Muzeum Wsi Lubelskiej, Ogród Saski, Park Ludowy,ogrody działkowe oraz błonia w dolinie Bystrzycy.


Fragment kamienicy Chociszewskich3Autentyczne Stare MiastoUlica Złota i Bazylika O.O. DominikanówTak ładnie położonym Starym Miastem może poszczycić sięniewiele miast w Polsce. Jednak to w Lublinie średniowiecznyukład urbanistyczny oraz bogactwo zdobień wiekowychkamienic zachwycają turystów swoją autentycznością.W obrębie emanujących historią murów Starego Miasta mieścisię wiele zabytków architektury z różnych epok. Do najcenniejszychnależą: Rynek z kamieniczkami, XIV-wieczne Bramy –Krakowska i Grodzka, bazylika i klasztor Dominikanów, okazałygmach Trybunału Koronnego – w którego piwnicy znajduje sięwejście do Turystycznej Trasy Podziemnej.Szczególną uwagę zwracają bogato zdobione, renesansowekamienice: np. Konopniców przy Rynku 12, a także Klonowicaprzy Rynku 2 czy Lubomelskich przy Rynku 8.Stare Miasto rozbrzmiewa gwarem turystów i mieszkańców,a kto ma wyobraźnię może usłyszeć też głosydawnych kupców i artystów. Pojawiają się oni znowupodczas różnych imprez. Szczególny ruch panuje tu w czasiedorocznych Jarmarków Jagiellońskich, które odbywają sięw sierpniowe dni.


4ZamekKaplica Trójcy Świętej i Zamek LubelskiLubelskiKaplica Trójcy ŚwiętejNajcenniejszym lubelskim zabytkiem, którego sławaprzekroczyła granice Polski, jest rzymskokatolicka Kaplicana Zamku pw. Świętej Trójcy, pochodząca z XIV w. Nadano jejZnak Dziedzictwa Europejskiego. Została wzniesiona przezkróla Kazimierza Wielkiego, a jej wnętrza zdobią wspaniałefreski rusko-bizantyńskie, ufundowane przez króla WładysławaJagiełłę. Kaplica uchodzi za jedno z najbardziej zdumiewającychmiejsc Europy. Jest świadectwem przenikaniasię kultur Wschodu i Zachodu w Lublinie, ponieważ gotycką,rzymskokatolicką świątynię przyozdabiają wizerunki ojcówKościoła Wschodu. Kaplica stoi obok XIII-wiecznej wieżyobronnej, będącej najstarszym zabytkiem architekturyLublina. Obecny gmach zamku, powstały w I poł. XIX w.,jako carskie więzienie, jest siedzibą Muzeum Lubelskiego,największego na Lubelszczyźnie. Jego bogate, wielotematycznezbiory, prezentowane są na wystawach z dziedzinyarcheologii, numizmatyki, militariów, etnografii, sztukizdobniczej i malarstwa. W galerii malarstwa można zobaczyćsłynny obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” oraz wieleznakomitych płócien polskich i zagranicznych artystów.


6PomnikPlac Litewski – historyczne serce ŚródmieściaJózefa PiłsudskiegoFragment Placu LitewskiegoWedług tradycji, w tym miejscu obozowała szlachta,przybyła na obrady sejmu do Lublina, które zakończyły siępodpisaniem słynnej unii polsko-litewskiej. To wydarzenieupamiętnia znajdujący się na Placu pomnik z symbolicznąpłaskorzeźbą przedstawiającą Litwę i Polskę podającesobie dłonie na znak przymierza. Pomnikowi nadano ZnakDziedzictwa Europejskiego. W innej części Placu znajdująsię pomniki: Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierzai Konstytucji 3-go Maja. Plac ma niezwykle ciekawą przeszłość.Niegdyś mieścił się tu kościół Bonifratrów, za czasówcarskich odbywały się musztry, a później, w miejscu obecnejfontanny, stała cerkiew prawosławna, którą rozebrano w 1925 r.


Jarmark JagiellońskiMuzeum Wsi Lubelskiej gromadzi ponad sto zabytkowych,głównie drewnianych obiektów. Różnorodne budowlewiejskie, dworskie, sakralne i małomiasteczkowe są zgrupowanew sektorach: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Pobuże,Podlasie i Powiśle. W skansenie odbywają się imprezy folklorystyczneoraz pokazy prac gospodarskich.Państwowe Muzeum na Majdanku, obejmuje terenbyłego niemieckiego obozu, który był miejscem zagładykilkudziesięciu tysięcy osób z 26 państw Europy, główniePolaków, Żydów i Rosjan. Teren obozu, otoczony kolczastymdrutem, z barakami i wieżyczkami strażników orazmonumentalnym pomnikiem i mauzoleum z prochami,upamiętnia męczeństwo pomordowanych.Lublin ma kilka znaczących galerii i innych obiektówwystawienniczych. Do najsłynniejszych należą: Biuro WystawFestiwal SztukmistrzówMuzea, galerie, teatry7Artystycznych (BWA), Galerie Sceny Plastycznej KUL, GaleriaSztuki „Wirydarz” czy Galeria Biała. Teatr im. Juliusza Osterwynależy do najwybitniejszych placówek kulturalnych naLubelszczyźnie. Na spektakle zaprasza też Teatr Muzycznyoraz Teatr im. H. Ch. Andersena – lalki i aktora, zaś na koncertyLubelska Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego.Lublin to prawdziwe zagłębie teatrów alternatywnychczy kabaretów popularnych w całej Polsce, które ulokowanesą często w magicznych, zabytkowych kamienicach(np. Scena Plastyczna KUL czy Scena InVitro).


9Tradycja kuchni regionalnej i innejW tradycyjnej kuchni lubelskiej odnaleźć można zarównodania wykwintne, goszczące dawniej na dworach arystokratów,jak i te skromniejsze oparte na mące, ziemniakachczy kapuście, które spożywano w dworach szlachty zaściankowejczy pod wiejskimi strzechami.Być w Lublinie i nie spróbować pierogów lubelskichnadziewanych kaszą gryczaną, chrupiących cebularzy czyteż perlistego napoju warzonego na chmielu – niepodobna!Lubelszczyzna to kraina miodu, mąki i kaszy, stądnajwięcej produktów na liście Ministerstwa Rolnictwa zajmująpierogi i pirogi (rodzaj nadziewanego ciasta pieczonegow brytfannach), parowańce, racuchy i - co zaskakujące - sękaczw podlaskiej odmianie Wiele restauracji, barów i pubówoferuje smakoszom nie tylko wytworne i egzotyczne daniaz wielu kuchni świata, ale też mięsiwa, kaszanki, i kiełbasyaromatyzowane dymem z jałowca, które każdego konsumentawprawią w dobre samopoczucie i dodadzą sił do dalszychwędrówek po lubelskim grodzie.


11W Lublinie turysta nie zabłądziDrogowskazy turystyczne przed Zamkiem LubelskimLublin proponuje turystom tematyczne zwiedzanie miastadzięki sieci znakowanych szlaków turystycznych. SzlakWielokulturowy wiedzie od Pomnika Unii Lubelskiej dowzgórza Czwartek. Szlak Zabytków Architektury ma swójpoczątek w Bramie Krakowskiej i prowadzi przez Śródmieściedo Zamku. Jagielloński szlak Unii Lubelskiej biegnie natomiastod Zamku do Placu Litewskiego, a Szlak Pamięci ŻydówLubelskich przebiega uliczkami Starego Miasta i Podzamcza.Szlak Znanych Lublinian poznamy, idąc od Zamku przezStare Miasto i Śródmieście do pomnika Marii Curie-Skłodowskiej w miasteczku akademickim. Szczegółowychinformacji udziela Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznejprzy ulicy Jezuickiej 1/3 (www.loit.lublin.pl).


12 ważniejszych datz historii Lublina• VI-VII w. - początki osadnictwa na wzgórzu Czwartek; w późniejszychstuleciach na sąsiednich wzgórzach - Grodzisku,Zamkowym i Staromiejskim.• 15.VIII.1317 r. - Książę Władysław Łokietek wydał przywilej,na mocy którego Lublin uzyskał prawo miejskie oparte naprawie magdeburskim.• 1342-1370 r. – Król Kazimierz Wielki otocza miasto muramiobronnymi, a także buduje murowany zamek.• 1474 r. - Król Kazimierz Jagiellończyk powołał do życia województwolubelskie, ze stolicą w Lublinie.• 1506 r. - zawarcie umowy z rurmistrzem Janem na budowęwodociągów, które doprowadzały wodę z Bystrzycy dopublicznych ujęć na Starym Mieście.• 1569 r. - Zawarcie unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską.• 1578 r. - król Stefan Batory ustanowił Trybunał Koronny w Lublinie,tj. najwyższą instancję sądową dla obszaru Małopolski.• 1918 r. – powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej– przez kilka dni Lublin był stolicą kraju; utworzenie KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego, którego absolwentem byłm.in. Prymas Stefan Wyszyński, a wykładowcą Karol Wojtyła- późniejszy Papież Jan Paweł II.• 1930 r. - otwarcie żydowskiej Uczelni Mędrców Lublina(Jeszywas Chachmej Lublin).• 1944 r. - 24 lipca po wypędzeniu okupantów niemieckich miastoopanowują wojska radzieckie i oddziały polskie; Lublin pełniłprzez 164 dni rolę tymczasowej stolicy kraju.• 1980 r. - w lipcu, najpierw w Świdniku, a następnie w Lubliniewybuchły strajki robotnicze, które doprowadziły do powstaniaSolidarności i demokratyzacji kraju.• 1987 r. – wizyta duszpasterska Papieża Jana Pawła II.


Tekst: Marta DenysFotografie: Stanisław Turski, Mikołaj MajdaOpracowanie graficzne: Mazaki Studio / Konrad RządowskiWydawca:Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznejul. Jezuicka 1/3 (Stare Miasto), 20-113 Lublintel.: 081 53-244-12e-mail: infortur@loit.lublin.plwww.loit.lublin.plKancelaria Prezydenta Miastaul. Rynek 8, 20-111 Lublintel.: +48 81 466 19 30fax: +48 81 466 19 31e-mail: marketing@lublin.euwww.lublin.eu

More magazines by this user
Similar magazines