Views
3 years ago

Evropský parlament ve zpomaleném záběru

Evropský parlament ve zpomaleném záběru

OSOBY A OBSAZENÍKdo co

OSOBY A OBSAZENÍKdo co dělá?EVROPSKÝ PARLAMENT A RADAduo, které vytváří zákonyKaždý činitel Evropské unie má svou roli.Evropský parlament.Spolu s Radou ministrů přijímá většinu evropských „zákonů“ a schvalujerozpočet. Evropský parlament, volený každých pět let, má vliv na četnározhodnutí, která ovlivňují každodenní život Evropanů.Evropská rada.Je složena z hlav států nebo vlád a předsedy Evropské komise. Během svýchzasedání (summitů) vyslechne doporučení Evropského parlamentu, kterájí přednese předseda Parlamentu, a určí další směřování Unie.Rada ministrů.Jeden ministr za každý členský stát. Její složení se mění podleprojednávaného tématu.Jestliže Evropská komise legislativu navrhuje, Evropský parlament a Radaji společně přijímají. Evropský zákon vzniká v několika sekvencích : postojese tříbí a postupně sbližují. Taková procedura může zahrnovat až tři čtenív Evropském parlamentu, to znamená tři přezkoumání, po nichž následujehlasování na plenárním zasedání.Jestliže po druhém hlasování v Parlamentu přetrvávají neshody, delegaceEvropského parlamentu a delegace Rady se je snaží překonat v dohodovacímvýboru. Na jeho práci se podílí také Komise. Okamžik napětí. Jestliže chybíspolečný návrh nebo Parlament zamítne navržený kompromis, zákonneprojde. Jestliže dohodovací řízení vyústí ve společný návrh – tak je tomunejčastěji – Evropský parlament se vysloví při třetím čtení. Happy end.Evropská komise.Komise v EU „zákonodárnou“ iniciativu a dohlíží na provádění stanovenýchpolitik. Je obměňována každých pět let. Evropští komisaři jsou nezávislí.Parlament kontroluje činnost Komise a může jí vyslovit nedůvěru.Soudní dvůr Evropské unie.Evropská unie dbá na to, aby bylo respektováno komunitární právoa legislativa. Má pravomoc ukládat sankce.6-7

HÚL_HÚL_normalita ve výběrném lese. pdf
Parlament České rePubliky a evroPská unie - Poslanecká sněmovna
Ve službách evropských občanů / Co pro vás dělá Evropská komise
Záznam o výběru dodavatele - Evropský sociální fond v ČR
Koncepci informování o evropských záležitostech - Euroskop.cz
Česká politika v Evropské unii - Euroskop.cz
Navigátor bezpečného úvěru ukazuje směr zájemcům o ... - EEIP, as
Příběhy nelhostejnosti ve Starém a Novém zákoně
Mám zájem: - Komunistický svaz mládeže
Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m ... - Praha 8
Základným cie¾om je zvý še nie dô ve ry hodnosti po lí cie Transpa ...