Termoenergetika - katalog 1 - TDM

tdm.rs
  • No tags were found...

Termoenergetika - katalog 1 - TDM

www.termoenergetika.co.yu4. Termostati~ki odvaja~i kondenzata sa bimetalnim plo~icamaTIP BPL- nazivni otvor sa prirubni~komvezom DN15 - DN50- nazivni otvor sa navojnomvezom R1/2", R3/4"- nazivni pritisak PN16, PN25 i PN405. Termostati~ki odvaja~i kondenzata sa bimetalnim plo~icamaTIP BPZ- nazivni otvor sa navojnomvezom R1/2", R3/4"- nazivni pritisak PN16, PN25 i PN406. Odvaja~i kondenzata sa plovkom i automatskimodvazdu{enjem TIP OKP- nazivni otvor sa prirubni~komvezom DN15 - DN50- nazivni otvor sa navojnomvezom R1/2", R3/4" i R1"- nazivni pritisak PN16,PN25 i PN407. Odvaja~i kondenzata sa plovkom i automatskimodvazdu{enjem za ekstra visoke koli~ine kondenzata TIP OKP-E- nazivni otvor sa prirubni~komvezom DN40 i DN50- nazivni pritisak PN163


www.termoenergetika.co.yu8. Regulator pritiska za zasi}enu vodenu paru i ograni~iva~ pritiskaza podstanice toplovodnog grejanja (sa servoure|ajem) TIP RVSU- opseg regulacije Q=0 do Q=Qmax- nazivni otvor DN15 do DN150- nazivni pritisak PN16,PN25 i PN409. Regulator pritiska za zasi}enu vodenu paru i vodu TIP RVD(sa direktnim dejstvom)- opseg regulacije Q=0 do Q=Qmax- nazivni otvor navojnipriklju~ak R1/2", R3/4" i R1"- nazivni pritisak PN16 bar10. Prestrujni ventil za odr`anje pritiska tople vodeili vrele vode u instalacijama grejanja TIP PVSU - diktir sistem- nazivni otvor sa prirubni~komvezom DN15, DN32, DN40 i DN50- nazivni pritisak PN16 bar, PN25 bari PN40 bar11. Ograni~iva~ protoka TIP QRSa elektromotornim pogonom TIP QMEN- nazivni otvor DN40 - DN150- nazivni otvor R3/4" - R2"- nazivni pritisak PN164


www.termoenergetika.co.yu5


www.termoenergetika.co.yuOdvaja~ kondenzataSADR@AJOdvaja~ kondenzata sa zvonomOdvaja~ kondenzata sa plovkomOdvaja~ kondenzata sa termokapsulomOdvaja~i kondenzata za bimetalnim plo~icama791216Otpariva~ 17Regulaciona opremaReducir ventil sa servo ure|ajemReducir ventil sa direktnim dejstvomRegulator temperaturePodstanica za redukciju pritiska pareToplopredajne staniceVentil TIP QRVentil TIP QMPrestrujni ventilUmanjiva~ pritiskaDiktir sistemiSigurnosni ventilPreporuke za izbor i ugradnjuodvaja~a kondenzata181920212223242627283031Nastajanje i iskori{}enje otparka 43Program za: - vodoprivredu50- vodosnabdevanje6


Odvaja~ kondenzata sa zvonomwww.termoenergetika.co.yuMehanizam saventilom i diznomZvonoZaptiva~Poklopac ku}i{ta saprirubnicamaOpis konstrukcijeVodena para ili kondenzat se dovode ispod zvona. Ako je zvono ispunjenoparom pliva, a tone ako je ispunjeno kondenzatom. Tonu}i povla~i mehanizamza otvaranje i tako ispu{ta kondenzat.Dvopolu`ni mehanizam vi{estruko uve}ava silu kojom zvono, svojomte`inom, deluje na ventil (zatvara~). Zahvaljuju}i tome, otvor dizne je ve}i negokod sli~nih odvaja~a, a za isti nazivni otvor. Samim tim je i kapacitet odvaja~ave}i.Tako|e, zahvaljuju}i ve}em otvoru dizne, te`e dolazi do za~epljenjaprljav{tinom iz cevovoda, tako da nije neophodan hvata~ ne~isto}a.Za ispravno funkcionisanje ovog odvaja~a kondenzata, neophodno je daku}i{te uvek bude delimi~no ispunjeno kondenzatom, odnosno zvono donjomivicom bilo u kom polo`aju ne sme izroniti iz vode (kondenzata).Ovaj odvaja~ automatski ispu{ta nekondenzuju}e gasove kroz mali otvor nazvonu. Preko ovog otvora je zvono povezano sa mehanizmom.Prednosti- Neosetljiv na hidrauli~ke udare.- Nije osetljiv na protiv pritisak u kondenznom vodu.- Lako uo~avanje otkaza (ako do|e do propu{tanja pare, zvono udara uku}i{te i stvara karakteristi~an zvuk, samo kod vi{ih pritisaka pare).- Mala osetljivost na prljav{tinu.NedostaciKu}i{te- Slabo ispu{tanje vazduha u startu.- Osetljiv na smrzavanje.Preporuke za primenu- Rotacioni valjci- Mali i srednji razmenjiva~i toplote7


www.termoenergetika.co.yuUgradbene mereUgradbene mere su date u tablici, a prema nazivnom otvoru odvaja~a.Oznake iz tablice su date na crte`u. Ove odvaja~e proizvodimo sa prirubni~kimspojem ili sa navojnim spojem.HLHLNazivniotvorL [mm] H [mm] G [kg]15 195 175 6,920 225 180 9,525 225 210 10,532 245 225 2140 275 275 2350 275 275 24,51/2" 140 175 63/4" 160 180 8,31" 160 210 8,7MaterijalSvi unutra{nji delovi se izra|uju od ner|aju}eg ~elika ^ 4580. Ku}i{te ipoklopac ku}i{ta se izra|uju od sivog liva ili nodularnog liva, a za pritiske ve}eod 25 bar od ~eli~nog liva. Zaptiva~ je od klingerita.KapacitetIzbor dimenzije odvaja~a se vr{i prema potrebnom kapacitetu. Kapacitetodvaja~a u zavisnosti od raspolo`ive razlike pritisaka dat je u dijagramu.[t /h]6543210,80,60,50,40,30,20,15ND 50 N D40ND 32R 1"5ND25ND2 R 1"ND 20ND 15R 3/4"R 1/ 2"0,25 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 141616p [bar]8


Odvaja~ kondenzata sa plovkomwww.termoenergetika.co.yuPlovakKu}i{teMehanizam saventilom i diznomTermokapsulaPoklopac ku}i{taOpis konstrukcijeVodena para i kondenzat se dovode u ku}i{te odvaja~a. U slu~aju da jeku}i{te ispunjeno kondenzatom plovak }e isplivati, u suprotnom pa{}e na dnoku}i{ta. Plovak je preko poluge povezan sa ventilom. Kre}u}i se gore ili dole,plovak preko poluge otvara ili zatvara diznu.Radi ispu{tanja vazduha u ku}i{te je ugra|ena termokapsula koja ispu{tanekondenzuju}e gasove, {to je naro~ito va`no kod starta postrojenja.Odvaja~ kondenzata sa plovkom za ekstra visoke protoke kondenzata"Termoenergetika" je razvila modifikovanu verziju odvaja~a sa plovkomnamenjen za ekstra visoke protoke kondenzata, sa oznakom OKP-E. Ovajodvaja~ ima umesto uobi~ajene dizne i ventila, klipni ili membranskimehanizam. Ovaj mehanizam omogu}ava dosta ve}i pre~nik otvora dizne, {to zaposledicu ima i ve}i kapacitet. Kod OKP-E pre~nik otvora na dizni je od 15 do25mm.Prednosti- Odvodi kondenzat trenutno u koli~ini u kojoj nastaje- Neosetljiv na promenu ulaznog pritiska- Pogodan za velike protoke- Dobra sposobnost odvazdu{enjaNedostaci- Hidrauli~ni udar mo`e o{tetiti kuglasti plovak- Opasnost od smrzavanja- Ve}e dimenzije (gabariti) zbog ~ega je i cena ve}a od drugih tipovaodvaja~a9


www.termoenergetika.co.yuPreporuke za ugradnju- Zagreja~i vazduha- Zagreja~i vode- Razmenjiva~i toplote (odli~ni za razmenjiva~e sa regulacijom na strani pare)Ugradbene mereUgradbene mere su date u tablici, a prema nazivnom otvoru odvaja~a. Oznakeiz tablice su date na crte`u. Ove odvaja~e proizvodimo sa prirubni~kim spojem ilisa navojnim spojem.TIP OKPLTIP OKP-ELNazivniotvorL [mm]G [kg]15 215 9,520 215 10,325 215 11,332 215 1240 325 22,550 325 241/2" 120 8,53/4" 120 8,51" 120 8,5MaterijalSvi unutra{nji delovi se izra|uju od ner|aju}eg ~elika ^ 4580. Ku}i{te ipoklopac ku}i{ta se izra|uju od sivog liva ili nodularnog liva, a za pritiske ve}eod 25 bar od ~eli~nog liva. Zaptiva~ je od klingerita.10

More magazines by this user
Similar magazines