Karta zgłoszenia uczestnictwa - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

wseiz.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA„ARCHBUD 2009”prof. dr hab. inŜ. Wojciech Dornowskiul. Wawelska 1402-061 WarszawaKomitet OrganizacyinyPrzewodniczącyprof. dr hab. inŜ. Wojciech Dornowski – WSEiZfax. (22)825-47-89; e-mail: wojciech.dornowski@wseiz.plZastępca przewodniczącegodr inŜ. Jarosław Wasilczuk – WSEiZtel. kom. 0-603-656142SekretariatAnna Sierocińska - WSEiZtel. (22)8254789, fax. (22)825-47-89, e-mail anka@wseiz.plmgr inŜ. Zofia Kałamajska – Stowarzyszenie ZarządcówNieruchomości WAMKomitet NaukowyPrzewodniczącyprof. dr hab. inŜ. Jan MisiakWyŜsza Szkoła Ekologii i ZarządzaniaCzłonkowie Komitetuprof. dr hab. inŜ. arch. Zbigniew Bać – WSEiZmgr inŜ. Wacław Baranowski – IDM, Warszawaprof. dr hab. inŜ. arch. Andrzej Basista – WSEiZprof. dr hab. inŜ. Grzegorz Bąk – Pol. Białostockaprof. dr hab. inŜ. Marek Bieliński – UT-P w Bydgoszczyprof. dr hab. inŜ. Wojciech Dornowski – WSEiZprof. dr hab. inŜ. arch. Andrzej Kadłuczka – Pol. Krakowskamgr inŜ. Marek Kaproń – Instytut Techniki Budowlanejprof. dr hab. inŜ. Piotr Klemm – Pol. Łódzkaprof. dr hab. inŜ. Halina Koczyk – Pol. Poznańskaprof. dr hab. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowskiprof. dr hab. inŜ. Marian Rosiński – Pol. Warszawskaprof. dr hab. inŜ. Zbigniew Szcześniak – WATprof. dr hab. inŜ. Edward Szymański – WSEiZprof. dr hab. inŜ. arch. Witold Werner – WSEiZdoc. dr inŜ. Jerzy Wojtatowicz - WSEiZprof. dr hab. inŜ. arch. Wojciech Zabłocki – WSEiZKomunikat nr 1KonferencjaNaukowo – TechnicznaARCHBUD 2009na tematPROBLEMYWSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURYI BUDOWNICTWAAdres do koresnondencji:WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA„ARCHBUD 2009"prof. dr hab. inŜ. Wojciech Dornowskiul. Wawelska 14;fax. 22-825 80 318 – 11 września 2009 r. Zakopane


Organizatorzy konferencji:WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIAWYDZIAŁ ARCHITEKTURYprzy współpracyINSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJorazSTOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAMUprzejmie informujemy, Ŝe w dniach 8 - 11 września 2009 r.w Zakopanem odbędzie sięKonferencja Naukowo -TechnicznaARCHBUD 2009na tematPROBLEMY WSPÓŁCZESNEJARCHITEKTURY I BUDOWNICTWAPrzedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemywspółczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnymuwzględnieniem następujących zagadnień: wskaźniki i standardy urbanistyczne zabudowy, architektura obiektów wielkoprzestrzennych, walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych, projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architekturykrajobrazu, problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie,nowoczesne technologie materiałowe, problemy kształtowania i obliczania konstrukcji, problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrzmieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane,Cele konferencji: prezentacja twórczego dorobku architektów i pracownikównaukowych, dyskusja o współczesnym kształcie architektury, prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresiestosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistówi ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłychprojektantów, jak i czynnie działających architektów,urbanistów, konserwatorów oraz inŜynierów budownictwa ikonstruktorów.W ramach konferencji wygłoszone będą referaty problemowe(zamówione przez organizatorów) i szczegółowe.Zgłoszone prace szczegółowe, po ocenie przez recenzentów,zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatulub na sesji plakatowej.Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiskaautorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treśćo objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 naleŜy przesłaćw terminie do 30.04.2009 r. wraz z dyskietką na adreskonferencji lub pocztą elektroniczną na adres: anka@wseiz.plTeksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych(drukiem i w wersji elektronicznej). Odpowiednioprzygotowane wersje będą mogły być opublikowane w czasopiśmienaukowym WSEiZ.Pełną wersję referatów naleŜy przesłać do 30.06.2009r. wraz z dyskietką na adres konferencji lub pocztą elektronicznąna adres: anka@wseiz.plWymagania dotyczące formy referatu znajdują się nastronie internetowej WSEiZ www.wseiz.pl w zakładce konferencje.Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1000zł. i powinien być wpłacony do 30.07.2009 r. na konto:Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Zakopane”,34-111 Kościelisko, ul. St. Nędzy Kubińca 101Bank PeKaO S.A. Nr 67 1240 4748 1111 0000 4875 8372z dopiskiem „ARCHBUD 2009" i podaniem danych osobowychuczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnychdo wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).W czasie trwania konferencji ARCHBUD 2009 przewidujesię przeprowadzenie 32 – godzinnego specjalistycznego kursu zzakresu eksploatacji i zarządzania infrastrukturą budowlanomieszkaniową.Absolwenci tego kursu posiadający licencję zarządcynieruchomości otrzymają dodatkowe zaświadczenia o podwyŜszeniukwalifikacji zawodowych, zgodnie z § 6 ust. 1. RozporządzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 17.04.2008.KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWAKonferencja ARCHBUD 20098 – 11 września 2009r. Zakopane.................................................................................................Imię i nazwisko................................................................................................Stopień i tytuł naukowy (zawodowy)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................Miejsce pracy.................................................................................................Telefony................................................................................................Fax/E-mailZgłaszam uczestnictwo w konferencji z referatem pt.:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Współautorzy:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kwotę 1000 zł przekazano (będzie przekazana)w dniu ................................................. na konto konferencji wWZW „Zakopane”Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres:WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA„ARCHBUD 2009”prof. dr hab. inŜ. Wojciech Dornowskiul. Wawelska 1402-061 Warszawafax. (22) 825 47 89

More magazines by this user
Similar magazines