план детаљне регулације виноградарско-туристичког ...

indjija.net
  • No tags were found...

план детаљне регулације виноградарско-туристичког ...

РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ИНЂИЈАСКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈАПредседник Скупштине Општине:Број:Дана:______________Александар КовачевићПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕВИНОГРАДАРСКО-ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТАУ КО КРЧЕДИН- ПРЕДЛОГ ПЛАНА -ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САДЕ - 2346ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА______________________Оливера Сенковић, дипл.инж.арх.ДИРЕКТОР____________________________Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.Нови Сад, јуни 2009. година


НАЗИВДОКУМЕНТАЦИЈЕ:ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕВИНОГРАДАРСКО-ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТАУ КО КРЧЕДИН – ПРЕДЛОГ ПЛАНАНАРУЧИЛАЦ:Општина ИнђијаПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:Горан ЈешићНОСИЛАЦ ИЗРАДЕПЛАНА:ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови СадЖелезничка 6/IIIДИРЕКТОР: Перица Манојловић, дипл.инж.саобр.Е –БРОЈ: 2346ОДГОВОРНИУРБАНИСТА:Оливера Сенковић, дипл.инж.арх.СТРУЧНИ ТИМ:Оливера Сенковић, дипл.инж.арх.Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.Драгана Дунчић, дипл.пр.планерЗоран Кордић, дипл.инж.саобр.Далибор Јурица, дипл.инж.геод.Зорица Санадер, дипл.инж.елек.Милан Жижић, дипл.инж.маш.Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх.Радослава Икрашевић, грађ.техн.Злата-Хома Будински, геод.техн..Ђорђе Кљајић, геод.техн.Драгана Матовић, оператерАљоша Дабић, копирант


САДРЖАЈА) ТЕКСТУАЛНИ ДЕОУВОД .........................................................................................................................11. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОДЕЛОМ ЗЕМЉИШТА ........................................................21.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА..................................................................... 21.2. ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ...................................................................21.3. ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ .................................................................. 21.4. ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ........................................................................................ 32. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА .............................................................................................32.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВИНОГРАДАРСКО-ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТА ИПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА........................ 32.1.1. ЗОНА А - ЗОНА ВИНОГРАДАРСТВА И ТУРИЗМА........................................ 32.1.2. ЗОНА Б - ЗОНА ВИНОГРАДАРСТВА, ВОЋАРСТВА, СТОЧАРСТВА И ТУРИЗМА 42.1.3. ЗОНА ОПШТИНСКОГ ПУТА .................................................................... 52.1.4. ЗОНА ВИКЕНД СТАНОВАЊА.................................................................. 52.2. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ, САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕЖЕ ЈАВНЕКОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.......................................................................... 62.2.1. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ........... 62.2.2. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ...... 62.2.3. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 72.2.4. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕИНФРАСТРУКТУРЕ ............................................................................... 82.2.5. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ .... 82.2.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ............................................................................. 82.3. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И ЈАВНЕКОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.......................................................................... 92.4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ .................. 92.4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ ........................................................ 92.4.2. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ .............................................112.5. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА .................122.5.1. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ...............................................122.5.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ................................................122.6. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА...............122.7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ..........132.8. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ .......................................................133. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА............................................................................................133.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ.......................133.1.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАСАОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ..........................................................143.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ .....................................................143.1.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ................................................153.1.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ .............................................163.1.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ .............................................................163.1.6. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.........................................183.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ....................183.2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ......................................................183.2.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ .......21


3.2.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ...223.2.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ................................................223.2.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ .............................................223.2.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ .............................................................223.2.7. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.........................................234. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА .............................24Б) ГРАФИЧКИ ДЕОРедни број Назив графичког приказа Размера1.2.3.4.5.6.7.8.1.8.2.8.3.9.10.Извод из ППО ИнђијаПотенцијали и ограничења за уређење виноградарскотуристичкоглокалитетаПостојећа функционална организација простора сапретежном наменом површина у обухвату планаКатастарско-топографски план са границом обухватапланаФункционална организација простора – подела на зоне ицелинеПлан намене површина и саобраћајаПлан поделе земљишта у обухвату плана на грађевинскои пољопривредно земљиштеПлан саобраћајне инфраструктуре са регулацијом инивелацијомПлан саобраћајне инфраструктуре са регулацијом инивелацијом и карактеристичним попречним профиломсаобраћајницеПлан саобраћајне инфраструктуре са регулацијом инивелацијомПлан парцелације и препарцелацијеПлан мрежа комуналне инфраструктуре1:50001:50001:50001:50001:50001:10001:10001:10001:25001:5000


B) ПРИЛОГ1. Закључак Комисије за планове општине Инђија2. Одлука о изради Плана детаљне регулације виноградарско-туристичког локалитета уКО Крчедин3. Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животнусредину плана детаљне регулације виноградарско-туристичког локалитета у КОКрчедин4. Услови надлежних органа и институција


На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.47/2003) и члана Статута општине Инђија ("Службени лист општина Срема", бр.____) Скупштина општине Инђија на седници одржаној ____ године доноси:ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕВИНОГРАДАРСКО-ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТАУ КО КРЧЕДИН- ПРЕДЛОГ ПЛАНА -УВОДНа основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације виноградарско-туристичкоглокалитета у КО Крчедин (''Службени лист општине Срема'', бр. 13/09) чији јесаставни део Програм за израду урбанистичког плана за виноградарско-туристичкилокалитет у КО Крчедин приступило се изради Плана детаљне регулацијевиноградарско-туристичког локалитета у КО Крчедин.Плански основ за израду урбанистичког плана је ППО Инђија (''Службени гласникРС'', бр. 47/03 и 34/06).Циљеви уређења и изградње виноградарско-туристичког локалитета су спровођењеодредби Просторног Плана општине Инђија који је дефинисао стратешкаопредељења Општине Инђија и могућности градње у атару:- у области пољопривреде: виноградарство, воћарство, рибарство, пчеларство,сточарство, лековито биље;- у области индустрије: капацитети, који не захтевају значајније ангажовањепростора, велики обим транспорта, не изазивају загађивање животне средине иомогућавају висок ниво ангажовања радне снаге,- у области угоститељства и туризма: специјализовани капацитети високогквалитета намењени пружању услуга пића и исхране посетиоцима Фрушке горе,капацитети за смештај посетилаца, капацитети за обједињавање и презентацијутуристичке понуде Фрушке горе.1


1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОДЕЛОМ ЗЕМЉИШТА1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНАПочетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи парцеле 2819, пута,парцела 2820 и парцеле 3058/1.Од тромеђе граница обухвата у правцу истока прати северну међу парцеле 2819 дотромеђе пољског пута, парцела 2820 и парцела 2819 и 3159.Од тромеђе граница наставља у правцу истока и пресецајући парцелу 3159 долазидо међе парцела 3159 и 3160 а затим у правцу југа прати источну међу парцеле3159 до тромеђе пута, парцела 3185 и парцела 3159 и 3160.Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу пољског пута, парцела3185 до тромеђе пута и парцела 3218/5 и 3218/3.Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и обухвата парцеле 3218/1,3218/4, 3218/5, 3160/1, 3160/2, 3160/16, 3160/17, 3160/18 и 3160/19 и даље управцу североистока дужином од cca 850 m прати северну међу пута, парцеле 3185и 3598/1 и пресецајући пут, парцела 3598/1 долази до тромеђе путева, парцеле3598/1 и 3656 и парцеле 3655/3.Од тромеђе граница у правцу истока дужином од cca 1050 m прати северну међупута, парцела 3656, а затим га у правцу југа пресеца пут, парцела 3656 и парцелу3220 и пратећи међу парцела 3216/3 и 3220 долази до тромеђе парцела 3216/3,3217 и 3220.Од тромеђе граница у правцу југа прати северну и западну међу парцеле 3217 ипресецајући парцелу 3216/3 долази до међе пута, парцела 3187 и парцеле 3216/3где мења правац ка западу и пратећи јужну међу працела 3216/3, 3227/1 и 3215/1долази до тромеђе пута, парцела 3186 и парцела 3157 и 3215/1.Од тромеђе граница наставља у правцу запада и пратећи јужну међу парцела 3157,3154, 2826, 3152 и 2817 долази до тромеђе пута, парцела 3155 и парцела 2817 и3058/1 где мења правац ка северу и пратећи западну међу парцела 2817, 2818 и2819 долази до почетне тачке описа обухвата Плана.Укупна површина обухвата Плана износи 208,38 ha.1.2. ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕПланирано јавно земљиште чине парцеле општинских путева и образују се одследећих парцела:- целе парцеле: 3154 и 3157 К.О. Крчедин- делови парцела: 2819, 2826, 3159, 3185, 3215/1, 3216/3, 3227/2, 3598/1 и 3220у К.О. КрчединНакон усвајања и спровођења Плана детаљне регулације, ове површине ће битипроглашене за јавно грађевинско земљиште. Јавно грађевинско земљиште се неможе отуђити из државне својине.1.3. ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕОстало грађевинско земљиште су парцеле:- У зони А - комплекс винарије и интерна саобраћајница образују се од деловапарцела: 2817, 2818 и 2819.- У зони Б – планирани туристичко-виноградарски и остали комплекси и интернесаобраћајнице образују се од парцела: 3216/3 и 3220.2


1.4. ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕОстало земљиште у предложеном обухвату Плана је пољопривредно земљиште којеје под засадима винограда и шумско земљиште у зони А и остало земљиште: њиве,шуме, неплодно земљиште у зони Б.У погледу развоја пољопривреде на простору Општине Инђија потребно је:- развој пољопривреде базирати на примени савремених метода производње иинтензификацији производње, остваривањем вишег степена искоришћавањаземљишта;- извршити рејонизацију воћарске и виноградарске производње плантажног типа.Обнова виноградарства и подрумарства у заштитној зони Националног паркатреба да чини основу развоја пољопривреде.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВИНОГРАДАРСКО - ТУРИСТИЧКОГЛОКАЛИТЕТА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ САБИЛАНСОМ ПОВРШИНАПросторна организација и подела на функционалне зоне и целинеКонцепт просторне организације виноградарско-туристичког локалитета је заснованна смерницама датим ППО Инђија, исказаним тендецијама у простору ииницијативама за уређење и изградњу на простору у обухвату. Простор у обухватуплана је у свом већем делу пољопривредно земљиште (Просторним планом општинеИнђија опредељено за пољопривредно земљиште). Део површина је под старим, адео под новим засадима винограда и воћњака.Пронађено је оптимално решење просторне организације која је произишла изпотребе заинтересованих корисника простора који су већ присутни и оних у будућемразвоју, а усклађено са природним и створеним условима на терену. Концептомплана простор је дефинисан као полифункционалан, а подељен је у следећефункционалне зоне:1. Зона А – зона виноградарства и туризма2. Зона Б – зона виноградарства, воћарства, сточарства и туризма3. Зона општинског пута – главна приступна саобраћајница4. Зона викенд становањаФункционалне зоне (Зона А и Зона Б) су просторне целине у којима је планиранаизградња неколико комплекса који су везани за виноградарску и воћарскупроизводњу, туризам, сточарство.Планирани комплекси имају специфичне просторне захтеве који су испоштовани иуклопљени са просторним захтевима у погледу организације других комплекса такода чине јединствену функционалну и просторну целину виноградарско-туристичкоглокалитета у К.О. Крчедин.2.1.1. ЗОНА А – ЗОНА ВИНОГРАДАРСТВА И ТУРИЗМАЗона А је дефинисана: засадима винограда и планираним комплексом винарије ихотела.У склопу комплекса винарије и хотела планирана је изградња: винарије – објектаза производњу и складиштење вина и хотела-објекта за пружање услуга смештаја.3


Технолошки део комплекса винарије садржи просторије за обраду сировине-грожђа,просторије за прозводњу и чување вина. У склопу овог дела комплекса предвидети ипратеће просторе и канцеларије за руководиоце производњом. Хотел би биоцентрални објекат у овој зони, смештајног капацитета око 60 лежајева и салом заоко 200 званица и нудио би висок ниво услуга са савременом инфраструктуром.Хотел је планиран за смештај и боравак туриста (вински и етно туризам), дневни,викенд и вишедневни, одмор, рекреацију, организацију семинара и конгреснаокупљања у хотелу.У хотелу је поред смештајних капацитета високог квалитета могуће планирати иконференкцијску салу, специјалнизовани ресторан уз врхунску услугу (ресторанскуи банкетску) затим затворени базен, фитнес салу, салон за масажу, сауну и сл.Конфору хотела допринео би и избор локације, на обранцима Фрушке горе имогућност панорамског погледа на Дунав и другу обалу.2.1.2. ЗОНА Б – ЗОНА ВИНОГРАДАРСТВА, ВОЋАРСТВА, СТОЧАРСТВА ИТУРИЗМАЗона Б је дефинисана постојећим пољопривредним земљиштем (пашњаци, њиве);шумским и осталим земљиштем и планираним комплексима и садржајима.Планирано је да се у овој зони под засаде воћа ангажују све слободне површине ито: виногради 50-70 ha, плантаже јабука 10 ha, плантаже крушака 10 ha, плантажедуња 10 ha, плантаже кајсија 10 ha.Комплексе и садржаје међусобно повезати виноградарским путевима – пешачкобициклистичким стазама.Укупну зону на једном или више места повезати пешачки са обалом Дунава, апростор уредити на начин да се може по потреби формирати хелиодром.Планирана је изградња и уређење пет комплекса:- Центар за логистику у којем је планирана изградња пословних објеката изобласти управе, трговине и инфраструктуре.- Вински подрум и хотелски комплекс чине просторну целину. Планирано је дахотел буде капацитета око 32 смештајне јединице. У склопу комплекса предвиђенаје и изградња спортских терена, базена, теретане и уређење зеленила.- Фарма оваца треба да садржи затворени објекат за смештај оваца: стају иотворени, ограђени простор за испашу.- Комплекс винарије и винског подрума са ергелом коња – У овом комплексупланирана је изградња објеката за производњу вина, објеката за складиштењевина – винског подрума, објекта за складиштење опреме и механизације иобјеката за смештај сезонских радника. У склопу овог комплекса, а у издвојеномфункционалном делу ограђеном зеленилом планирана је изградња ергеле коња.- Комплекс хотела – У овом комплексу планира се изградња хотела, 9 апартмана(капацитета 36 лежаја), отвореног базена са пратећим садржајима, спортскихтерена и помоћних објеката, ресторана-куле ''Видиковац'' капацитета 140лежајева са свим пратећим садржајима који би нудио висок ниво услуга сасавременом инфраструктуром.- Туристичко угоститељски садржаји – У склопу ових садржаја могућа јеизградња туристичко-смештајних објеката, мањих трговинских јединица, агенцијаза пружање туристичких и других услуга и сл.4


2.1.3. ЗОНА ОПШТИНСКОГ ПУТАЗона општинског пута је простор у ком се одвија саобраћај према насељима Крчедини Сланкамен и према обали Дунава.Планирано је да се овим коридором одвија друмски, пешачки и бициклистичкисаобраћај, и да се формира зелени појас уз пут.2.1.4. ЗОНА ВИКЕНД СТАНОВАЊАЗона постојећег викенд становања која се граничи са виноградарско-туристичкимлокалитетом је део укупне зоне викенд становања уз Дунав, а начин уређивања играђења ове зоне је дефинисан ППО Инђија.Ова зона, односно део укупне зоне се налази у обухвату плана због тога што се деофактичке викенд зоне налази на катастарским парцелама које су саставни деообухвата плана.Биланс површина грађевинског и осталог земљиштаЗЕМЉИШТЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНАПОВРШИНАhа а%I ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 41 98 20,01. Јавно грађевинско земљиште 6 15 3,0- општински пут 6 15 3,02. Остало грађевинско земљиште 35 83 17,0- комплекс 1 и приступни пут 1 75 0,8- комплекс 2 3 66 1,8- комплекс 3 7 22 3,4- комплекс 4 2 75 1,3- комплекс 5 4 37 2,0- комплекс 6 и приступни пут 4 80 2,3- комплекс 7 3 86 1,9- викенд становање 7 42 3,5II ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 166 40 80- пољопривредно земљиште 166 40 80УКУПНО У ОБУХВАТУ 208 38 100Биланс површина по функционалним зонамаФУНКЦИОНАЛНА ЗОНАПОВРШИНАhа%Зона А 49,48 23,7Комплекс 1 са приступним путем 1,75Виноград 47,73Зона Б 145,33 69,7Комплекс 2 3,66Комплекс 3 7,22Комплекс 4 2,75Комплекс 5 4,37Комплекс 6 са приступном саобраћајницом 4,80Комплекс 7 8,86Пољопривредно земљиште (виногради и воћњаци) 113,67ВИКЕНД ЗОНА 7,42 3,6ОПШТИНСКИ ПУТ 6,15 3,0УКУПНО У ОБУХВАТУ 208,38 1005


2.2. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ, САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕЖЕЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ2.2.1. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕОсновну везу туристичко-виноградарског локалитета са категорисаном путноммрежом и насељским системом саобраћајница у Крчедину чиниће општински путеви.Општински пут Крчедин – Дунав, је веза комплекса 1 - (винарије), сасаобраћајном мрежом на који се преко одговарајућег прикључка надовезује интернисаобраћајни систем. Планирани општински пут ка Сланкаменачким Виноградимаи Старом Сланкамену ће у будућности имати значајну улогу у повезивању осталихкомплекса у оквиру виноградарско-туристичког локалитета.Саобраћајно решење у оквиру локалитета је конципирано тако да основу системачине општински путеви, са одговарајућим бројем прикључења и укрштања.Прикључење комлекса 1 - (винарије), на општински пут је предвиђено као класичнараскрсница са одговарајућим саобраћајним елементима, док су основу интерногсаобраћајног система чини приступна саобраћајница са одговарајућим елементима.У оквиру јавних површина – коридора општинских путева, изградиће се коловозне идруге површине, са свим потребним елементима који ће обезбедити сигурно инеометано кретање свих превозних средстава, уз обезбеђење одговарајућегодводњавања са свих саобраћајних површина. Остали комплекси виноградарскотуристичкоглокалитета прикључиваће се на општински пут у складу са потребама изахтевима, уз услове и сагласност управљача над општинским путем. Овимконцептом не предвиђају се паркинг површина за стационарни саобраћај у оквирујавне површине уличног коридора, већ ће се паркирање решавати у склопу свакогпојединачног комплекса.Пешачки и бициклистички приступ комплексима биће остварен преко општинскогпута, (комбинована пешачко – бициклистичка стаза) чиме се омогућује приступ свихучесника у саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања, њихову бројности предвиђене садржаје у оквиру микролокација комплекса.Положај свих елемената (коловозних површина, пешачких и бициклистичких стаза),дат је у оквиру графичког прилога регулације и нивелације у попречном профилу.2.2.2. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕСнабдевање водомПостојеће викенд насеље је неповезано са Крчединским водоводом. Скоро свевикендице имају резервоаре-базене у које сипају воду, док само мали бројвикендица има базене за купање мањих и средњих димензија. По топографијивикенд насеље је на нешто вишој коти терена од Крчедина.Предметни локалитет није опремљен инсталацијама водовода и канализације.Најближи постојећи организовани систем водоснабдевања налази се у насељуКрчедин.Снабдевање водом виноградарско-туристичког локалитета, обезбедиће се излокалних извора – преко бунара избушених на парцелама комплекса до евентуалногприкључења на водоводну мрежу. Комплекси ће се прикључивати на насељскиводоводни систем, када исти буде доведен. Према плановима развоја ЈКП Водовод иканализација из Инђије, који управља насељским водоводима у општини Инђија, утоку 2009. и 2010. године планира се изградња магистралних водовода Инђија-Бешка, Бешка-Марадик и Крчедин-Сланкаменовачки виногради и резервоара Бешкаи Крчедин.6


Да би се комплекси у оквиру локалитета могли прикључити на насељску водоводнумрежу, потребно је извести продужење крака водоводне мреже улице Дунавске удужини око 2 km.Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питкомводом, као и водом за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућегпречника и притиска).За потребе технолошких процеса који не захтевају највиши квалитет воде, као и запотребе противпожарне хидрантске мреже, на парцелама комплекса могуће јебушење бунара који ће захватати мање квалитетну, плићу издан, и уколико бушењетаквих бунара неће угрозити постојећи систем водоснабдевања насеља.Одвођење водаКанализација отпадних вода не постоји, већ се отпадне воде у викенд насељуприкупљају путем септичких јама.Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне водеприкључењем на насељски канализациони систем када исти буде изграђен.Прихват и евакуација отпадних вода ће се решавати преко бетонскихводонепропусних септичких јама, одговарајућег капацитета, које ће се по потребипразнити аутоцистернама, а садржај одвозити на УПОВ.Што се технолошких отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом.Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавањекроз предтретман до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке условеза испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничкопречишћавање са санитарном отпадном водом.Атмосферске воде са кровова објеката и саобраћајних и манипулативних површинаусмериће се ка отвореној каналској мрежи. Атмосферске воде у зависности одпорекла упустити у рецпијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљенеатмосферске воде упустити у реципијент - путни канал, тек након третирања наодговарајућем уређају (сепаратор, таложник).Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитетодговара II б класи квалитета воде могу се без пречишћавања упуштати у канале.2.2.3. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕИНФРАСТРУКТУРЕУ обухвату Плана постоји 20kV надземни вод.За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату плана потребноје изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA). 20 kV мрежу за напајање нове трафостанице обезбедити са постојећег20kV вода у непосредној близини комплекса, по условима надлежнеЕлектродистрибуције у Руми.Од трафостанице вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима доновопланираних потрошача.Дуж саобраћајница и пешачких стаза изградити мрежу расвете.7


2.2.4. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕИНФРАСТРУКТУРЕНа планском простору не постоји телекомуникациона инфраструктура, те је запотребе нових корисника потребно изградити исту.Телекомуникациону мрежу у комплексу у потпуности каблирати.По потреби изградити телекомуникациону мрежу за примену и коришћењеширокопојасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних претплатничкихлинија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као имултимедијални сервиси.Од најближе резерве постојеће телекомуникационе мреже до туристичког комплексаизградити подземну телекомуникациону мрежу (оптички, бакарни каблови) илирешити системом бежичне фиксне телефоније.2.2.5. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕЗа потребе виноградарско-туристичког локалитета и викенд насеље Дунавска обалаиз центра Крчедина изградиће се доводни челични гасовод према Дунавској обалиДунавском улицом, где ће се у подножју изградити мерно-регулациона станица МРСкапацитета 300m/h гаса, а затим од МРС ће се изградити полиетиленска гаснамрежа у уличним коридорима на коју ће се прикључивати потрошачи.Планирани објекти у зонама А и Б прикључење на гасоводну мрежу ће се извести одуличног полиетиленског гасовода до МРС"Винарија" у зони А капацитета 25m/h гасаи МРС за зону Б капацитета 25m/h. МРС"Винарија" у зони А и МРС за објекте у зониБ, изводи се као фасадна на зиду објекта од које се даље води унутрашња гаснаинсталација.2.2.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕЗелене површине обухваћене овим Планом чине зелене површине јавног коришћењана јавном грађевинском земљишту и зелене површине ограниченог коришћења наосталом грађевинском земљишту.Зелене површине јавног коришћења чине зелене површине у оквиру путногкоридора. Формирати их као линијско зеленило од садница високих и нискихлишћара на простору између пешачко-бициклистичке стазе и пута, а напроширењима применити и партерно зеленило.Зелене површине ограниченог коришћења чине постојећи воћњаци и виногради изелене површине у оквиру планираних комплекса на осталом грађевинскомземљишту (комплекс винарије, хотелски комплекси, туристичко-хотелски садржаји идруги). У оквиру планираних комплекса, потребно је предвидети мин 40% зеленихповршина.Ове зелене површине формирати у пејсажном стилу од аутохтоних садница лишћараи шибља. Декоративне саднице, посебно четинарске врсте, применити само окохотелских и угоститељских садржаја. Садњом аутохтоних садница и оних којеодговарају станишним условима, сачувати природност укупног простора у комедоминирају воћњаци и виногради. У складу са Конвенцијом о биолошкојразноврсности избегавати коришћење инвазивних врста.8


2.3. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕСаобраћајна инфраструктураСаобраћајнице и Врста Површина Једин. Укупнапешачке стазе радова m² цена цена__________________________________ дин/m²__ дин____Општински пут изградња 11 800 4 500 53 460 000Општински пут реконструкц. 1 260 3 000 3 780 000Раскрсница реконструкц. 3 200 3 000 9 600 000Пешачко-бицикл.стаза изградња 8 800 3 000 26 640 000______________________________________________________________________Укупно93.480.000,00 динРеконструкција саобраћајних површина је 3.000Изградња општинског пута је 4.500Изградња пешачко-бициклистичке стазе је 3.000Водопривредна инфраструктура_______________________________________________________________________Укупно1.000.000,00 динЕлектроенергетска и телекомуникациона инфраструктураMBTS 20/0,4kV 630 kVA 2 500 00020 kV кабл 130 000Нисконапонска мрежа и јавна расвета 220 000Телекомуникациона мрежа ________________________________ 500 000Укупно2.850.000,00 динГасоводна инфраструктураЧелини гасовод дужине L=2150m 8 000 000Полиетиленски гасовод дужине L=3500m 6 700 000РЕДУКЦИОНО ГАСНО ОДОРИЗАТОРСКАСТАНИЦА капацитета 1600m/h 2 800 000Укупно17.500.000,00 динЗелене површине_______________________________________________________________________Укупно16.278.000,00 дин.УКУПНО131.108.000,00 дин.За потребе изградње саобраћајне и јавне комуналне инфраструктуре у обухватуплана потребно је оквирно 131.108.000,00 динара.2.4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ, ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ИПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ2.4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕПлан регулацијеПланом регулације дефинисане су нове регулационе линије саобраћајница –општинских путева.9


Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкамакао и аналитичким елементима (приказано у графичком прилогу).Регулацине линије осталог грађевинског земљишта су дефинисане постојећим иновоодређеним међним тачкама (приказано у графичком прилогу).Списак координата новоодређених међних тачакаБрој Y X Број Y X Број YXтачкетачкетачке1 432074.32 2203.44 50 432744.02 2395.14 99 433081.80 2939.232 432076.18 2075.64 51 432736.65 2353.37 100 433102.13 2960.743 431743.02 2007.00 52 432726.45 2315.22 101 433120.85 2944.164 431737.79 2051.04 53 432705.81 2339.11 102 433112.04 2972.695 431622.60 2037.30 54 432711.86 2356.64 103 433147.13 3014.746 431636.34 1922.12 55 432714.96 2380.13 104 433166.33 2998.727 431751.52 1935.85 56 432719.79 2401.33 105 433189.04 3024.678 431744.46 1995.08 57 432724.72 2418.54 106 433199.29 3031.249 432165.85 2085.08 58 432726.63 2427.47 107 433172.56 3044.3410 432175.50 2089.34 59 432746.82 2461.34 108 433179.10 3049.4111 432182.56 2092.45 60 432762.94 2476.90 109 433191.52 3055.8012 432206.32 2101.38 61 432787.66 2499.73 110 433204.53 3060.5713 432222.02 2107.79 62 432807.95 2484.44 111 433217.14 3064.1714 432232.77 2111.70 63 432822.38 2513.07 112 433233.35 3068.0215 432254.11 2119.94 64 432797.28 2518.81 113 433288.39 3082.1916 432277.23 2127.98 65 432797.01 2534.23 114 433308.39 3089.5817 432285.44 2129.87 66 432799.51 2564.31 115 433321.59 3096.7518 432307.21 2138.24 67 432801.23 2583.70 116 433332.55 3105.0819 432333.71 2149.92 68 432805.68 2588.27 117 433225.34 3038.4820 432351.41 2157.43 69 432830.60 2586.27 118 433246.12 3044.1421 432386.63 2171.44 70 432835.06 2609.72 119 433277.28 3053.5022 432421.48 2185.30 71 432808.67 2625.52 120 433305.57 3061.2823 432458.21 2199.83 72 432813.19 2635.68 121 433321.30 3066.7924 432504.68 2217.63 73 432845.23 2631.31 122 433334.00 3073.4525 432510.11 2220.05 74 432826.68 2648.20 123 433363.16 3099.4026 432533.57 2228.94 75 432835.49 2659.68 124 433399.03 3134.9227 432563.59 2241.22 76 432847.94 2679.37 125 433564.12 3030.3028 432584.63 2254.83 77 432852.23 2684.58 126 433472.15 2927.2729 432605.14 2268.43 78 432868.99 2698.67 127 433446.53 2898.5630 432610.45 2272.65 79 432884.96 2719.92 128 433488.53 2873.1631 432642.76 2293.93 80 432886.45 2721.72 129 433497.67 2857.9332 432501.58 2189.66 81 432907.86 2746.20 130 433510.35 2849.6333 432500.96 2047.58 82 432912.81 2750.81 131 433562.32 2829.7734 432700.96 2047.56 83 432930.53 2734.00 132 433646.95 2817.7435 432573.05 2218.07 84 433113.94 2523.03 133 433687.64 2818.1236 432677.77 2265.46 85 433168.36 2548.01 134 433743.95 2823.9137 432700.24 2277.71 86 433116.87 2677.90 135 433789.80 2833.2838 432707.16 2283.37 87 432997.81 2808.83 136 433876.73 2862.4239 432718.06 2298.78 88 432942.03 2783.59 137 434014.11 2828.8040 432923.27 2211.80 89 432971.05 2816.42 138 433840.03 2596.5541 433020.89 2252.24 90 432974.99 2820.94 139 433816.86 2590.8142 433020.91 2292.50 91 433013.41 2863.50 140 433716.86 2676.7443 433142.68 2366.57 92 433015.48 2866.03 141 433815.62 2807.2744 433028.23 2494.46 93 433029.47 2881.42 142 433839.56 2838.9145 432967.82 2458.98 94 433031.50 2883.71 143 433880.07 2852.3946 432890.63 2435.48 95 433046.24 2899.89 144 432878.67 2674.1547 432795.00 2472.30 96 433063.46 2919.23 145 432316.74 2115.1248 432766.59 2445.67 97 433082.08 2902.55 146 433627.01 2783.6749 432750.18 2418.15 98 433077.77 2935.12 147 433425.36 2874.8510


План нивелацијеПодручје обухваћено Планом се налази на брдовитом терену чије су надморскевисине од 77,85 до 238,84 апсолутне надморске висине.Планом нивелације дефинисане су коте прелома и нагиби нивелета (0,98 – 9,06 %)саобраћајница.Нивелационим решењем су дате смернице нивелације којих се у фази пројектовањатреба начелно придржавати.2.4.2. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕПлан парцелацијеОд постојећих парцела у обухвату Плана деобом се образују парцеле 1 – 50 наследећи начин:Постојећа Парцеле настале Постојећа Парцеле настале деобомпарцела деобом парцела2819 1,2,3,4 3185 17,18,19,20,212818 5,6,7 3598/1 22,23,24,502817 8,9 3215/1 25,26,273156 10,11 3227/2 28,29,303157 12,13,14 3216/3 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,413158 14,15,16 3220 42,43,44,45,46,47,48,49План препарцелацијеОд парцела насталих деобом, препарцелацијом се образују нове грађевинскепарцеле јавног грађевинског земљишта као и комплекси осталог грађевинскогземљишта.Јавно грађевинско земљиштеНове парцелеПарцелепостојеће парцеленастале деобомА 3154, 3159/3 4,10,13,17,Б 15,19,21,23,24,26,29,37,43Новоформиране Површина (cca ha)НаменапарцелеА 1,43 општински путБ 4,72 општински путОстало грађевинско земљиштеУ обухвату Плана се од постојећих парцела и парцела добијених парцелацијомобразују комплекси осталог грађевинског земљишта од 1 до 8.Комплекс Парцеле настале ПовршинаНаменадеобом(cca ha)1 2,6,9 1,35 винарија2 3,7 0,41 приступна саобрачајница3 32 3,67 центар за логистику4 33 7,22 вински подрум и хотелски комплекс5 34 2,75 фарма оваца6 35,44 4,38 комплекс винарије и винског подрумаса ергелом коња7 45 1,45 приступна саобрачајница8 36,47 4,52 комплекс хотела11


2.5. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХДОБАРА2.5.1. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРАУ предложеном обухвату Плана се не налазе евидентирана природна добра. Унепосредном окружењу се налази локалитет ''Кошевац'' који је ППППН Фрушка горадо 2022. године, предложен за заштиту као потенцијално природно добро.''Кошевац'' је орнитолошки и ботанички локалитет, значајан као станиште природнихреткости, одређен за заштиту биодиверзитетских вредности Фрушке горе.Простор обухвата Плана се налази непосредно уз границу Националног парка''Фрушка гора''. Просторним планом општине Инђија, предметни простор јепредвиђен за примену мера санације, ревитализације и превентиве. Планираномизградњом и уређењем потребно је очувати и унапредити постојеће природнекарактеристике простора подизањем аутохтоног зеленила, очувањем природнеконфигурације терена, визура и сл.2.5.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРАУ обухвату овог Плана нису евидентирана заштићена, нити предложена за заштитукултурна добра.Обавезно је рекогносцирање предметне локације, а такође, инвеститор је у обавезида обустави радове уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе наархеолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, радиистраживања локације. Уколико наиђе на архитектонске остатке, извођењеземљаних радова мора се изводити ручно. Инвеститор је дужан да обезбедисредства за праћење истраживања, заштиту и чување пронађених остатака којиуживају претходну заштиту, а према програму и предрачуну за археолошкаистраживања.2.6. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХДЕЈСТАВАНа сеизмолошкој карти публикованој 1987. године која приказује очекиванимаксимални интензитет земљотреса, подручје у обухвату Плана налази се у зониинтензитета 7°MCS за повратни период од 100 година и 8°MCS за повратни периодод 200 година.Ради заштите од могућег земљотреса ове јачине неопходно је приликом изградњеобјеката применити важеће законске прописе за пројектовање и градњу објеката усеизмичким подручјима.Ради заштите од пожара потребно је обавезно примењивати прописе везане зазаштиту од пожара а који се односе на ширину саобраћајница, врсту материјала којиће се користити за градњу објеката, обезбеђење потребне количине воде за заштитуод пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска).Ветрови на овом простору су значајни због честине дувања. Доминирају ветрови изисточног правца (кошава), западног и северозападног правца. Основна меразаштите је планирање заштитног зеленила уз саобраћајнице, по ободу комплекса,око објеката и сл.Заштита од ратних дејстава (заштита људи и материјалних добара) односи се наобавезу инвеститора да изградњу објеката у обухвату Плана обезбеди на начин какото буде дефинисано у условима које поставља надлежни орган Министарстваодбране у општини Инђија.12


2.7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕСРЕДИНЕУслови за потпуну заштиту животне средине простора у обухвата Плана бићеобезбеђени реализацијом следећих активности:• снабдевање санитарном водом за пиће свих потрошача прикључењем на локалнеизворе-бунаре до прикључења на насељску водоводну мрежу;• одвођење и упуштање отпадних вода у бетонске водонепропусне септичке јамеодговарајућег капацитета, које ће се по потреби празнити аутоцистернама, асадржај одвозити на УПОВ;• одвођење атмосферских вода зацевљеном мрежом и отвореним каналима, узтретман пречишћавања пре упуштања у реципијент;• обезбеђење природног гаса за све кориснике као еколошки најчистијег инајекономичнијег фосилног горива прикључењем на дистрибутивну гасну мрежу;• одлагање комуналног отпада у складу са општинским прописима и његовоодвожење на санитарну депонију, са обавезом да се неоргански отпадтранспортује на одговарајуће депоније, а органски упућује на даљу прераду;• у оквиру планираних комплекса, потребно је предвидети мин. 40% зеленихповршина;• зелене површине јавног коришћења формирати као линијско зеленило укоридору пута;• обезбеђење мера заштите од пожара, као и заштите људи и материјалних добараод елементарних непогода;• уважавање прописаних мера заштите природних и културних добара.2.8. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУЗа даљу разраду Урбанистичким пројектима за изградњу предвиђени су свипланирани комплекси којих има укупно 7.Уређење на осталом земљишту (пољопривредно земљиште) у обухвату планавршиће се на основу правила која су дефинисана ППО Инђија.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊАПравила грађења садрже све услове који се односе на изградњу објеката награђевинским парцелама на укупном грађевинском земљишту по зонамадефинисаним овим Планом.За укупно грађевинско земљиште обухваћено овим Планом, правила грађења суоснов за издавање Извода из Плана – за јавно грађевинско земљиште, односно заизраду Урбанистичког пројекта – за остало грађевинско земљиште.Правила грађења не садрже услове који се односе на изградњу на пољопривредномземљишту које је у обухвату Плана.Основ за уређење пољопривредног земљишта је ППО Инђија.3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ- у склопу јавног грађевинског земљишта могућа је изградња објекта од општегинтереса (јавни путеви, пешачке и бициклистичке стазе, паркинг површине,комунална инфраструктура),13


- у склопу јавног грађевинског земљишта није дозвољена изградња објекатависокоградње,- у склопу јавног грађевинског земљишта изузетно је дозвољена изградња: објеката у области заштите од елементарних непогода (противградне станице и сл.) ускладу са Законом о планирању и изградњи.3.1.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАСАОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕОсновни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре (јавно земљиште) суобавезна израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавањеодредби:- Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", 101/2005),- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РепубликеСрбије", број 53/82, пречишћен текст, 15/84, 5/86, 21/90, 28/91 измене),- Правилник о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају даиспуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ",бр. 35/81 и 45/81),- Техничких прописа из области путног инжењеринга,- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина иобјеката треба обезбедити следеће просторно полазне основе и то:- све саобраћајнице у оквиру јавног земљишта пројектовати у складу са одредбамаПравилника о основним условима за које јавни путеви и њихови елементи морајуда испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ",бр. 35/81 и 45/81) и у складу са одредбама Закона о јавним путевима ("Службенигласник СРС", бр. 101/2005);- општински пут полагати у коридор одговарајуће ширине, са коловозномконструкцијом за средње тежак саобраћај, једностраним нагибом коловоза,ширином од 6,6 m и осталим припадајућим елементима;- прикључење интерне саобраћајнице у зони раскрснице општинских путева,извести уз придржавање - обезбеђивање услова прегледности и неометаногукључивања;- раскрсницу општинских путева реконструисати на начин да се омогућинеометано и безбедно одвијање саобраћаја (проходност и прегледност),- пешачко-бициклистичку стазу извести од асфалта (бетона, бетонских елемената)са ширином од 4,0 (1,5 + 2,5) m, по диспозицији на плану;- одводњавање са коловозних површина решавати путем попречних и подужнихпадова до сливника и даље до реципијента;- карактеристични елементи попречног профила општинског пута дат је уграфичком прилогу.3.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕСнабдевање водом− Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити са појединачнихизворишта. Капацитет изворишта обезбедити бушењем до прикључења нанасељску водоводну мрежу бунара.− Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводнумрежу, према претходно прибављеним условима и сагласностима од страненедлежног комуналног предузећа.− На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентилаи муљни испуст.− Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова.14


−−−−Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима истандардима.Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина уличногпрофила то дозвољава.Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијамаобезбедити челичном заштитном цеви.Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена,због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.Одвођење отпадних и атмосферских вода−−−−−−−−Канализацију радити по сепаратном систему.Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана иобезбедити прикључке за све планиране објекте.Прикупљене отпадне воде усмерити ка бетонској водонепропусној септичкој јамикоја ће се периодично празнити аутоцистернама, ангажовањем надлежногкомуналног предузећа.Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.Сувишне атмосферске воде са комплекса прикупити системом канала и каналета.Реципијент је отворена каналска мрежа.Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад днаканала у који се уливају.Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежногкомуналног предузећа;3.1.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ• Трафостанице градити као монтажно бетонске, за 20/0,4 напонски пренос;• Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0m;• За објекат трафостанице обезбедити минималну површину 5x6m;• Средњенапоинску и нисконапонску мрежу у обухвату плана градити подземно;• Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном ровуили кабловској канализацији, на дубини од најмање 0,8m;• При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и телекомуникационихкаблова, најмање растојање мора бити 0,50m, односно 1,0m за каблове напонапреко 10кV;• При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања требада буде око 90°;• Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнадтелекомуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикалнорастојање мора бити 0,5m;• Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода иканализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонталнорастојање мора бити веће од 0,50m;• Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цевиводовода или канализације;• При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикалнорастојање мора бити веће од 0,30m, а при приближавању и паралелном вођењу0,50m;• Светиљке за осветљење саобраћајнице поставити на стубове поредсаобраћајнице на минималмом растојању од 0,5m;• За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумовениског (високог) притиска, односно расветна тела у складу са новимтехнологијама развоја.Прикључење објеката на електроенергеску мрежу извести подземним кабловима поусловима надлежног предузећа у Руми.15


3.1.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ• ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно;• Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8m;• При укрштању са путем каблови морају бити постављени у заштитној цеви, аугао укрштања треба да буде 90°• При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских кабловa до10кV најмање растојање мора бити 0,50m и 1,0m за каблове напона преко10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетскогкабла мора бити 0,50m, а угао укрштања око 90°;• При укрштању телекомуникациног кабла са цевоводом гасовода, водовода, иканализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,30m;• При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла сацевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање морабити најмање 0,50m.3.1.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТАГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕДубина полагања гасовода је од 0,8m.Удаљеност гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете,ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилностстубова, минимално 0,5m.Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице,полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом,према прописима.Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод саобраћајницемора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода.При укрштању гасовода са саобраћајницама и каналима, угао заклапања њиховихоса мора бити између 60 0 и 90 0 . За укрштање под мањим углом потребна јесагласност надлежног органа.Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежазадовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објектеинфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопанеинсталације су:Минимална дозвољена растојања укрштање паралелновођење- водовод, канализација 0,3 m 0,5 m- ниско напонски електро каблови 0,3 m 0,5 m- телефонски каблови 0,3 m 0,6 m- високо зеленило - 1,0 m- општински путеви и улице 1,3 m 0,5 m- државни путеви првог и другог реда 1,3 m 0,5 m- бензинске пумпе - 5,0 m- гасовод 0,3 m 0,5 m- вреловод или топловод 0,3 m 0,7 m- канализација од бетонских цеви 0,3 m 0,7 m- шахтови - 0,3 mМинимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска од темеља објеката је:- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar,- 3,0 m гасоводе притиска 7-13 bar.16


Растојања могу бити мања ако се гасовод полаже у заштитну цев али не мања од0,5 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и 1,0 m гасоводе притиска 7-13 bar.Гасоводна мрежа ниског притискаДубина полагања гасовода је од 0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба да је узеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара ибетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води исподуличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала заодвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно,гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и другихоштећења.При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима,минимално светло растојање износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може битимање од 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима,минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0m.Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његовополагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то нијепотребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитнецеви или подземног пролаза.Минимална дубина укрштања дистрибутивног гасовода са путевима и улицама је1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а са индустријским колосецима 1,0 m.При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угаозаклапања њихових оса мора бити између 60 0 и 90 0 . За укрштање под мањим угломпотребна је сагласност надлежног органа.Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње.Удаљеност гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТмреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.Изградња МРС-аМинимална удаљеност мeрнорегулационих станица у објектима од чврстогматеријала од стамбених, пословних и фабричких зграда, радионица и складиштазапаљивих материјала у зависности од притиска 7 bar и 7 до 13 bar износи 10m и15m.Минимална удаљеност мернорегулационих станица (МРС) у објектима од чврстогматеријала од трафо станице износи 30m.Минимална удаљеност мернорегулационих станица (МРС) у објектима од чврстогматеријала од надземних електро водова износи 1,5 пута висина стуба.Минимална удаљеност мрнорегулационих станица (МРС) у објектима од чврстогматеријала од осталих инфраструктурних објеката:државни путеви првог редадржавни путеви другог реда и општински путевиостали путевиводотоцишеталишта и паркиралиштаостали грађ. објекти20 m10 m5 до 8 m5 m10 m10 m17


Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код путева од ивице путногпојаса.Минимална удаљеност заштитне ограде од МРС мора бити 3,0 m, a висина ограденајмање 2,0 m.3.1.6. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАУ оквиру путног коридора формирати линијско зеленило. У ширим уличнимкоридорима формирати дрвореде од високих или средњих и ниских лишћара, а уужим партерно зеленило од различитих врста шибља. Растојања стабала у дрворедузависе од њихове висине и износе од 5-15 m. Предлажу се следеће листопадневрсте: Tilia sp., Aesculus sp., Acer sp., Ulmus sp. и др. За партерно озелењавањеприменити различите врсте листопадног шибља.3.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ОСТАЛОМГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ3.2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАа) врста и намена објеката по комплексимаУ оквиру осталог грађевинског земљишта може се дозволити изградња и уређењеобјеката следећих намена:• производни објекти (производња вина и прерада воћа),• економско-пољопривредни објекти (стаја за смештај оваца, штала за коње),• складишни објекти (подруми),• туристичко-угоститељски и смештајни објекти (хотели, ресторани, кафеи,смештајни павиљони, собе, апартмани и сл.),• спортско рекреативни објекти (базени, спортски терени, спортске дворане),• објекти управе администрације, одржавања и техничких постројења,• објекти могу бити слободностојећи, у низовима, двојни полуатријумски илиатријумски.Врсту објекта ускладити са наменом, положајем у простору у односу са окружењем.Комплекс 1 – винарија и хотелВинаријаНамена: примарна прерада грожђа и производња винаСадржај: производни погон, магацин енолошких средстава, магацин помоћнихсредстава, надстрешница, теретна платформа, магацин готових производа,пунионица, барик подрум, одлежавање у боцама, архива и пратећи простори.ХотелНамена: угоститељско-смештајни објекатСадржај: угоститељски део – ресторан са салом за 200 гостију и кухиња са пратећимпросторима и простором за особље; смештајни део - до 10 апартмана lux категорије,сервисне просторије, рецепције.Комплекс 2 – центар за логистику – управљачки центарНамена: објекти управе, одржавања и сервисирања, складиштења и др.Садржај: административне просторије, просторије за техничко одржавање, сервиси,складишта и др.18


Комплекс 3 – вински подрум, хотел, тенис терени, универзални терени,базенВински подрумНамена: складиштење и чување вина.Садржај: просторије за чување вина, просторије за дегустацију вина, помоћнепросторије.ХотелНамена: смештајно-угоститељски објекти и спортски терени.Садржај: 32 смештајне јединице, ресторан, кухиња, помоћне просторије и др.Комплекс 4 – фарма овацаНамена: економски објекат за држање стоке-оваца.Садржај: просторија-тор за држање оваца, простор за чување хране, помоћнепросторије и др.Комплекс 5 – винарија и вински подрум са ергелом коњаВинаријаНамена: примарна прерада грожђа и производња винаСадржај: производни погон, магацин енолошких средстава, магацин помоћнихсредстава, надстрешница, теретна платформа, магацин готових производа,пунионица, барик подрум, одлежавање у боцама, архива и пратећи простори.Вински подрумНамена: складиштење и чување вина.Садржај: просторије за чување вина, просторије за дегустацију вина, помоћнепросторије.Ергела коњаНамена: пољопривредни објекат за смештај и узгој коња.Садржај: просторија-штала, отворени ограђени простор, помоћне просторије.Комплекс 6 – комплекс хотела, бунгалова, базена и спортских терена иугоститељских објекатаХотелНамена: угоститељско-смештајни објектиСадржај: угоститељски део – ресторан са салом за 200 гостију и кухиња са пратећимпросторима и простором за особље, смештајни део: до 10 апартмана лих категорије,савремене просторије, рецепције.БунгаловиНамена: 9 смештајних објекатаСадржај: апартмански тип објектаКомплекс 7 – туристичко-угоститељски садржајиНамена: смештајно-угоститељски објекти, трговине, инфо пултови и сл.Садржај: дефинисати Урбанистичким пројектом.19


б) Услови за образовање грађевинских парцелаУслови за образовање грађевинских парцела су следећи:- појединачни комплекс може бити на једној или на више грађевинских парцела- грађевинска парцела треба да има површину и облик који омогућују изградњуобјекта у складу са решењима из Плана, правилима грађења и техничкимпрописима- парцелацију и препарцелацију уредити Урбанистичким пројектом.в) Положај објеката на парцелиОбјекти се граде на грађевинским линијама или унутар површине ограниченимграђевинским линијама (графички прилог бр. 6), у складу са Урбанистичкимпројектом.г) Дозвољени степен изграђености и индекс искоришћеностиУ појединачним комплексима дозвољени степен изграђености је 50%, а дозвољнииндекс искоришћености је 1,6.д) Дозвољена спратност објектаДозвољена спратност производних и пословних објекта је максимално П+1+Пк(приземље и један спрат и поткровље), а спратност осталих објеката максималноП+Пк (приземље и поткровље).Спратност поједних делова објекта (пре свега хотела) може бити максимално до П+4(приземље и четири етаже) за делове објекта који представљају реперне тачке ивидиковце у склопу комплекса.Препоручљиво је да се веће спратности постижу градњом каскадног типа.ђ) Међусобна удаљеност објекатаУдаљеност грађевинских линија главних објеката од других објеката не може битимања од 4,0 m (основни габарит са испадом), односно минимално половина вишегобјекта.Објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m (када се граде објекти унизу – каскадног типа), ако су задовољени санитарни, противпожарни и другитехнички услови тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишегобјекта.е) Услови за изградњу других и помоћних објеката на истој грађевинскојпарцелиОтпадне воде третирати прикључењем на водонепропусне септичке јаме у склопукомплекса. Водонепропусне септичке јаме поставити на минимално 3 m од свихдругих објеката.Није предвиђено ограђивање комплекса посебним заштитним оградама, изузевфарме оваца.Ограда комплекса 4 – фарме овацаОграде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зеленеживе и транспарентне ограде.20


Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која сеограђује.Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцелеили комплекса уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољнеограде.ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возилаУ оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине 3,0 m.За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле комплексамора се обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила.з) Архитектонско, односно естетско обликовање појединихелемената објекатаАрхитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити кауспостављању јединствене естетски визуелне целине, како у оквиру зоне, тако и саобјектима у осталим зонама у обухвату Плана, тј. комплекса, чије садржајенадопуњује и са којима чини јединствену амбијенталну целину. Сваки одпланираних објеката обликовати савременим матријалима на традиционалан начин,хоризонтално положен на терену, мале спратности. За спољно обликовање самогобјекта користити пропорције архитектонског наслеђа и што више природногматеријала. Фасаде објеката урадити од декоративних фасадних облога (рустикопека) и дрвета. Такође, декоративним дрвеним елементима нагласити отворе нафасади (прозоре, врата), као и ограде на терасама. Обавезна је израда косог крова,а кров може бити двоводни, или кров са више кровних равни. Кровна конструкцијадрвена, а кровни покривач у складу са нагибом крова (цреп, бибер цреп, тегола,итд.).и) Услови заштите животне средине, технички, хигијенски,заштите од пожара, безбедносни и други условиИзградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се неизазову трајна оштећења, загађивање, или на други начин деградирање животнесредине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода,ваздух и земљиште од деградације.Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће сеприкључити на насељску канализациону мрежу.Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницимакоји регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектимау смислу употребљених материјала имати у виду специфичност функционалнецелине са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарнохигијенскихуслова.Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке ипротивпожарне заштите.3.2.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕОсновни урбанистички услови за саобраћајну инфраструктуру (осталограђевинско земљиште) била би обавезна израда Главних пројеката за свесаобраћајне капацитете према Закону о јавним путевима ("Службени гласникРепублике Србије", 101/2005), Правилнику о основним условима које јавни путеви и21


њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 41/81),• интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутаркомплекса извести са различитим ширинама (у зависности од делатности,технолошког процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора) исвим потребним елементима за комфорно кретање,• коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру планиранихкомплекса, димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, наоснову података добијених гео-механичким испитивањима,• стационарни саобраћај (паркирање) решавати у оквиру парцела, са начиномпаркирања у зависности од изабраног система, врста очекиваних возила ирасположивог простора.3.2.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ• Прикључке новопланираних пословних, и осталих објеката на насељскиводоводни и канализациони систем извести према претходно прибављенимусловима и сагласностима надлежног комуналног предузећа.3.2.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ• Трафостанице градити као монтажно бетонске, зидане или у склопу објеката;• Електроенергетску мрежу у комплексу, средњенапонску и нисконапонску употпуности каблирати.• При изградњи подзмене електроенергетске мреже у комплексу, важе исти условикао и услови за изградњу подземне електроенергетске мреже на јавномземљишту.3.2.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ• Подземну телекомуникациону мрежу градити по условима грађења подземнетелекомуникационе мреже на јавном земљишту.Прикључење корисника на телекомуникациону мрежу извести подземнимприкључком по условима надлежног предузећа.3.2.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТАГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕДубина полагања гасовода је од 0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба да је узеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара ибетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води исподуличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала заодвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно,гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и другихоштећења.При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима,минимално светло растојање износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може битимање од 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима,минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља1,0 m.Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његовополагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није22


потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитнецеви или подземног пролаза.Минимална дубина укрштања дистрибутивног гасовода са са путевима и улицама је1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а са индустријским колосецима 1,0 m.При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угаозаклапања њихових оса мора бити између 60 0 и 90 0 . За укрштање под мањим угломпотребна је сагласност надлежног органа.Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње.Удаљеност гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТмреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.Кућни мерно регулациони сет извести у складу са одговарајућим техничкимнормативима и стандардима за пројектовани капацитет и регулацију притиска.Кућни мерно-регулациони сет потрошача не сме се постављати унутар објекта, наместа где нема природне вентилације, мора бити удаљена од електро вода (кабла) иелектро ормарића минимално 1,0 m, као и од отвора на објекту (прозори и врата)минимално 1,0 m мерено по хоризонтали.3.2.7. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАЗелене површине појединачних комплекса формирати у пејсажном стилу, садњомгрупа аутохтоних и декоративних садница лишћара и партерног зеленила, а у мањојмери и четинара. Ободом појединачних целина могуће је формирати заштитни појасод лишћарских садница ради изолације садржаја комплекса, или живу ограду одразличитих врста шибља. Зелене површине треба да чине лишћари (Betulasp.,Sophora sp.,Acer sp.,Tilia sp.,Crercis sp.,Magnolia sp.), у мањој мери високичетинари (Picea sp.,Acer sp.,Larix sp. ) и шибље (Juniperus sp.,Cotoneaster sp.,Forsitiasp.,Spirea sp.) .Мрежом парковских стаза међусобно повезати планиране садржаје. Пешачке стазеформирати од различитих плочастих застора. Пешачке комуникације у оквирукомплекса нагласити линијском садњом. Све слободне површине затравити смешомтрава отпорном на гажење.Комплексе опремити вртно-архитектонским елементима (клупама, корпама заотпатке и другим елементима вртног мобилијара).Озелењавање паркинг простора у појединачним комплексима, спровестиформирањем линијског зеленила од ниских и средњих лишћара које ће пружитизаштиту од инсолације, или предвидети могућност садње једног стабла после свакогтрећег паркинг места.Услови за озелењавање1. Обавезна израда главних пројекта озелењавања за путни коридор и запојединачне планиране комплексе, који ће детерминисати прецизан избор иколичину дендролошог материјала, његов просторни распоред, техникусадње, мере неге и заштите, предмер и предрачун;2. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром прематехничким нормативима за пројектовање зелених површина;23


Дрвеће и шибље у планираним коридорима садити на следећој удаљености одинсталација:ДрвећеШибљеВодоводамах 1,5 mКанализацијемах 1,5 mЕлектрокаблова мах 2,0 m 0,5 mТТ и КДС мреже1,5 mГасовода1,5 mДрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта мах 4,5 -7 m;3. Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложеневрсте;4. Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1;5. Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНАПлан детаљне регулације представља само једну карику у ланцу просторних иурбанистичких планова којима се од ширих просторно-стратегијских циљевапоступно прелази на тактичке задатке закључно са одређивањем локација запоједине објекте у насељу.На тај начин, једном усвојен План детаљне регулације не значи да је коначнозавршен процес израде урбанистичке документације којом ће се разрешавати свипроблеми у вези просторне организације и уређења насеља. Усвајањем овог Планарешавају се кључни проблеми просторне организације простора у обухвату.Разрада и даље спровођење Плана детаљне регулације вршиће се на више начина,зависно од конкретне ситуације, и то:• путем израде одговарајућих Урбанистичких пројеката и то у два случаја:• када се ради о сложеним урбаним структурама (појединачним комплексима) КОДКОЈИХ ЈЕ ПОТРЕБНО ДЕТАЉНО САГЛЕДАВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ИФУНКЦИОНАЛНИХ ПРОБЛЕМА,• УВЕК КАДА СЕ РАДИ О ПАРЦЕЛАЦИЈИ ИЛИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКОГЗЕМЉИШТА.Разрада и даље спровођење Плана детаљне регулације вршиће се путем израдеУрбанистичких пројеката и Извода из Плана, као и одговарајућих Главних пројекатауређења.Спровођење овог плана ће се вршити на два начина:а) Непосредним спровођењем кроз поступак израде Извода из плана а у складу саусловима датим овим планом.б) Израдом Урбанистичких пројеката.Непосредно спровођење:Непосредним спровођењем плана сматра се издавање Извода из Плана и Одобрењаза грађење на начин и у складу са условима дефинисаним овим планом.Непосредно спровођење могуће је за све површине за које је овим планом одређенанамена површина и локацијски услови за градњу и уређење површина, а за које24


није утврђена обавеза израде Урбанистичких пројеката – јавно грађевинскоземљиште односно зона општинског пута.Израда урбанистичких пројеката:За све појединачне комплексе од 1 до 7.Након усвајања елабората овог Плана од стране СО Инђија, а на начин и попоступку предвиђеним Законом, предузимају се следеће радње:• Израда Урбанистичког пројекта за препарцелацију и изградњу;• Разграничење планираног јавног и осталог грађевинског земљишта у катастарскомоперату;• Издавање Извода из Плана детаљне регулације;• Израда пројектно - техничке документације за објекте инфраструктуре и осталеобјекте.25

More magazines by this user
Similar magazines