2/2010 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

2/2010 - AIP ČR

Reforma a volbyMAREK BLAŽKAV době, kdy píši tento článek, zbývá měsíc do voleb. Klasicképředvolební sliby tentokráte zasáhly i vědu a výzkum a jednotlivéstrany se předhání, která vědcům nabídne více. Na rozdíl odjiných předvolebních evergreenů jde pro politické strany o poněkudodtažité téma a o svérázné výroky tím pádem není nouze.Jen jeden příklad za všechny – řešením problémů má být založeníTechnologické agentury, která přitom už vznikla loni (žeby opisování z programu z minulých voleb?). Stranám to zasena popularitě tolik neškodí, tyto přešlapy pozná jen menší částtěch, kdo vědu a výzkum dělají, a to je celkově méně než jednoprocento voličů. Pro získání všech zbývajících voličů je důležitějšíneztratit image moderní strany schopné řešit jakýkoliv problém.A že se řada vědců v různých barvách zapojuje do voleb,je také normální. Idea, že je věda apolitická, je ušlechtilá, alenereálná.Nechci však psát fejeton o úrovni české předvolební kampaně,ale pokračovat volně již devátým článkem na téma reformy(nebo chcete-li změny) ve výzkumu, vývoji a inovacích.Prvním a hlavním problémem každého pokusu o změnu vevýzkumu bylo v uplynulých osmnácti letech její postupné rozmělněníaž do zachování status quo. To je společné pro všechnyzměny (nejen ve vědě a výzkumu), na jejichž potřebnosti sevšichni teoreticky shodují, ale jak dojde k věci, hlavním a častojediným výsledkem je další odklad.Detailně se až do nesrozumitelnosti diskutují nástroje, ale nato, že změna je nutná a čím později bude, tím více bude bolet,se rychle zapomene. To celkově platí i pro poslední pokus o reformuvýzkumu starý dva roky. Pokud to zjednoduším, tak jejímvýsledkem je nyní shoda, že sami se nejsme schopni na ničemdohodnout a vše vyřeší zahraniční odborníci. Zatím tedy nebudemeraději nic podstatného měnit, ani peníze, ani systém podpory.Nic proti tomu, ale bylo by poctivější si přiznat neochotuněco měnit a nesvádět to na jiné.Obávám se ale, že zahraniční hodnocení bude využito stejnějako u řady předchozích doporučení, a to tím více, čím navrhovatvíce změn. Nejprve bude zpochybněna kvalifikovanost zahraničníchodborníků (najděte si na webu protesty proti mezinárodnímuhodnocení velkých projektů OP VaVpI z roku 2008,a přitom šlo jen o předběžný seznam – tzv. „short list“). Následovatbude další argument: národní specifika – že každá zeměje jiná, má jinou historii a nelze mechanicky přebírat systémpodpory, hodnocení výsledků atd. (to, že požadovaná úprava jevždy výhodná pro toho, kdo ji navrhuje, je samozřejmě shodanáhod). Následovat bude zdůraznění resortních oborových aj.specifik, včetně potřeby zachování jejich kapitol atd.Návrhy zřídit jedno „ministerstvo pro výzkum“ (vědu, vysokéškoly atd.) jsou opakovaně na stole od prvního kulatého stolutehdejšího premiéra V. Klause v r. 1993. Výsledkem dosud vždybylo typicky české polovičaté řešení – ty věci, kde je nutné meziresortněvýzkum koordinovat (a je jich dost) se dále dělajíkompromisem. Tímto kompromisem je i stávající postavení Rady.Od ní se na jedné straně očekává, že bude vytvářet dlouhodobévize rozvoje výzkumu v ČR. Na druhou stranu má celouřadu povinností, kdy supluje neexistující „ministerstvo pro výzkum“.Obě úlohy jsou přitom obtížně slučitelné a právě to sepo Radě již řadu let chce.Druhým problémem je to, že chyběla a chybí odvaha pojmenovatskutečné problémy ve výzkumu.První a poslední, čím každá diskuze o vědě začíná i končí,jsou peníze. Nejčastější mediální tvrzení o vědě je, že za loninezávazně plánované snížení výdajů Akademie věd může kafemlejnek(tj. Radou prováděné hodnocení výsledků výzkumnýchorganizací). To, že se systém hodnocení výsledků výzkumnýchorganizací (tedy slavný kafemlejnek) nezměnila přitom má Akademie věd na roky 2010 až 2013 vyrovnanýrozpočet (institucionální výdaje ve výši 4,6 mld. Kč/r), přitom nikohonezaráží.Podobné logické kotrmelce ale platí i pro celý výzkum. Za prostředky,které ČR z 85 % půjčí Evropská komise ze strukturálníchfondů (a spíše dříve než později je bude muset vrátit formoupodpory zemí, které jsou ještě chudší) se budují novévýzkumné kapacity za cca 75 mld. Kč (tj. cca trojnásobek ročníchvýdajů na výzkum ze státního rozpočtu). Téměř dvě třetinyz nových výzkumných kapacit jsou výzkumná centra OP VaVpI.Jejich udržitelnost (financování činnosti a obnovy zařízení),spoléhá v řadě případů z 80 a více procent na státní rozpočet.Odhadem je to dalších 10 miliard Kč/r, které bude brzy českávěda a výzkum potřebovat. A k tomu přidejte požadovaný nárůst10 % ročně na rozvoj současných kapacit, které jsou na světovénebo alespoň na velmi dobré evropské úrovni, a to jak svýmiprojekty (znáte projekt, který skončil jinak?), tak svými výsledky.Tímto tempem se dostaneme v roce 2015 na dvojnásobeksoučasných státních výdajů na výzkum. Ne že by to byly špatněvynaložené peníze ve srovnání s jinými dotacemi, ale vzhledemk ekonomické situaci je velmi těžké tomu uvěřit. A to dvojnásobněpoté, co státní výdaje na výzkum a vývoj za uplynuléčtyři roky prodělaly dvě salta mortale – poprvé v srpnu 2006(snížení výdajů na další tři roky o 11 mld. Kč), podruhé v dubnu2009 (snížení výdajů zase na další tři roky o 7,5 mld. Kč). Nechcipolemizovat s důvody těchto a dalších redukcí (a jistě bylajen shoda okolností, že je provedly končící vlády), ale to nejlepší,co by mohli politici pro vědu a výzkum udělat, je dát mu dlouhodoboufinanční jistotu a tu skutečně dodržet. Tyto drastickéjednorázové změny se totiž řeší za pochodu ještě další rokya ruší všechny dlouhodobé koncepce rozvoje. Stačí si jen uvědomit,že příprava a schvalování programů trvá v ideálním případědva roky. O dalších problémech už jsem psal v minulýchčláncích a zde není prostor na to, abych je opakoval.Třetí problém zase ve své podstatě souvisí s financováním,ale je vnímán úplně jinak. Jde o další oblíbenou mediální disciplinuo členění výzkumu. Podle teze, kterou chce autor danéhočlenění dokázat, se dělí na základní a aplikovaný, účelověa institucionálně financovaný, dobrý a špatný atd. Je zajímavé,že ten horší výzkum je vždy ten, který dělají ti druzí.Ale k věci. Ve skutečnosti je nutné jediné členění (což všichnidobře znají) – výzkum se 100 % dotací ze státního rozpočtu a výzkumpodílově financovaný z veřejných prostředků a ze soukromýchzdrojů. Pokud bychom veřejně připustili, že jsou peníze provědu životně důležité a proto jsou na prvním místě, a upustili odnekonečných polemik, lze začít vážně mluvit o změnách, kteréjsou nutné a stejně nás neminou. Podle mého názoru jsou zde potřebnézejména dvě, zato pořádné. První je o tom, jak podporovatvýzkumné organizace, zejména ty, kde výzkum nehraje příliš velkouroli. Zde nejde o metodiku (způsob hodnocení), ale o principvěci (dílčím způsobem to zaznívá u výzkumných univerzit či lépefakult). Nemohu si pomoci, ale „dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumnéorganizace“ prováděný za pár set tisíc korun ročně je zázrak,který dokáží jen Češi. Je otázkou, zda jde skutečně o rozvojvýzkumné organizace, nebo o přilepšení k platu pro pár lidí. A pročna svůj minivýzkum nemají projekt/y (se 100 % dotací) jako jindeve světě? Druhá, rovněž drastická změna je o tom, jak zamezit tomu,že odhadem čtvrtina prostředků výzkumnými organizacemičasto neprůhledně proteče dodavatelům služeb, přístrojů atd. Pokudse podíváte do registru veřejných zakázek, najdete tam výzkumnýchzakázek pro tyto dodavatele minimum. Většinou sev návrhu projektu napíše, že jde o vědecky nezbytné zařízení („nezbytné“zařízení jako je např. auto aj.) a dále to nikoho nezajímá.Když ponecháme stranou ošklivé úvahy, proč zrovna tento dodavatela ne jiný, tak je faktem, že řada přístrojů je pro daný projektči instituci zoufale málo využita a o to více se na některých provádíhospodářská činnost (ať už se nazývá jakkoliv). Formálně je tov pořádku, když se věda a výzkum dělají na přístroji z 51 %, alevěcně nad těmi 49 % pro podnikání za státní peníze zůstává rozumstát.A konečně na závěr. Čtvrtý všeobjímající problém a zasenejen ve vědě a výzkumu. O všem se u nás jen mluví, a když senajdou nadšenci, kteří se pokusí něco změnit, jsou po zásluzepotrestáni. Kritiky způsobu hodnocení založeného na výsledcíchod významných představitelů Akademie věd si mohl v uplynulémvíce než roce každý přečíst více než dost. Proč se tedynepodívat na systém, který již řadu let provozuje tato instituce– její „metodika“ (2 strany), složení komisí a výsledky jsou k dispozicina webu: (http://www.avcr.cz/veda_a_vyzkum/vyzkumne_zamery/prubezne_hodnoceni_2008/).Názor nechť si každýudělá sám. V rámci uzavřené komunity systém AV ČR funguje,ale pokus hodnotit podle velmi podobných obecných kritérií meziresortněvýzkumné záměry v roce 2004 neskončil příliš dobře.To ostatně platí nejen pro toto hodnocení – taková hodnocení,kde se všichni v ČR sami zhodnotí jako nadprůměrní (a taktomu je jak u hodnocení AV ČR, tak tomu bylo u většiny výzkumnýchzáměrů v roce 2004) jsou problém. Když jsou všichninadprůměrní (a zaslouží si tedy přidat), kde jsou pak ty podprůměrnévýzkumné organizace, kterým je třeba dát méně, abybyly peníze na ty excelentní?2 ip&tt 2/2010


Systém inovačního podnikání v ČRČinnosti a projekty AIP ČRPAVEL ŠVEJDAAsociace inovačního podnikání ČRSystém inovačního podnikání v ČR je od založení Asociaceinovačního podnikání ČR (dále AIP ČR) základem pro jejíčinnost jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikánív ČR. Tvoří základní know-how AIP ČR, byl založen a dálerozvíjen v průběhu praktické činnosti AIP ČR v tuzemsku a sezahraničními partnery. AIP ČR je od zahájení svojí činnosti iniciátorema v součinnosti se svými členy a partnery hlavním subjektemSystému inovačního podnikání v ČR a vytváření Inovačníinfrastruktury ČR. AIP ČR tím naplňuje svoji základní funkciobčanského sdružení.Na jednání orgánů AIP ČR v roce 2009 bylo rozhodnuto o provedeníanalýzy fungování Systému inovačního podnikání v ČRa o nutnosti schválit potřebná opatření ke zkvalitnění činnosti.Proto dále uvádím etapy činnosti, jejich příčiny a důsledky.AIP ČR vydala v roce 2008 česko-anglickou brožuru, ve kterébilancuje dosažené výsledky – projekty a činnosti – za 15 letsvé činnosti a uvádí svoje hlavní cíle do dalšího období. Tentočlánek doplňuje publikované informace, zejména o Systému inovačníhopodnikání v ČR a o vybraných činnostech a projektech.Dosavadní vývoj Systému inovačního podnikání v ČR odroku 1993 lze rozdělit na tyto etapy:– I. etapa – ustavení Systému (1993)– II. etapa – rozvoj Systému (1994–2000)– III. etapa – zkvalitňování a další rozvoj Systému (2001–2006)– IV. etapa – úloha Systému při uskutečňování reformy VaVaI(2007–2009)– V. etapa – (od roku 2010)Ustavení Systému inovačního podnikání v ČRv roce 1993S registrací AIP ČR jako občanského sdružení na MV ČR dne23. 6. 1993 byl do 30. 11. 1993 praktickou činností AIP ČR ustavenSystém inovačního podnikání v ČR. Tvořili ho hlavní partneři,ústřední orgány státní správy, sdružení ustavená dle zákona83/90 Sb., nadace a podnikatelské subjekty.V době ustavení Systému ho vytvářela AIP ČR spolu se svýmitřemi zakládajícími členy – Společností vědeckotechnickýchparků ČR, Českou společností pro nové materiály a technologiea Společností pro podporu transferu technologií. Tento Systémbyl poprvé prezentován v prvním čísle měsíčníku Technik v roce1993, průběžné též několikrát v časopisu Inovační podnikánía transfer technologií, vydávaném AIP ČR od roku 1993 (osmčísel posledních dvou ročníků je na www.aipcr.cz).Rozvoj Systému v letech 1994–2000Na počátku tohoto období řešila AIP ČR dva významné projektyv rámci programu PHAREVýsledky obou projektů potvrdily AIP ČR jako nevládní organizacipro oblast inovačního podnikání, vědeckotechnickýchparků a transferu technologií a další rozvoj Systému inovačníhopodnikání v ČR.V závěru tohoto období připravila AIP ČR návrh Inovační strategieČR, Inovační politiky ČR a Zákona o inovacích. ČlenemAIP ČR se postupně stalo dalších 16 organizací – Český svazstavebních inženýrů, Fakulta strojní ČVUT, Rada českých vědeckýchspolečností, Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavebníČVUT, Asociace výzkumných organizací, Česká zemědělskáuniverzita, Asociace strojních inženýrů, Asociace promládež, vědu a techniku, Vysoká škola ekonomická, UniverzitaKarlova, Vysoká škola chemicko-technologická, Západočeskáuniverzita Plzeň, Vysoká škola báňská – Technická univerzitaOstrava, Česká asociace pro obnovitelné energie Brno, Start-P-Techno (Ruská federace). Postupné změny kompetenčníhozákona ovlivnily strukturu Systému.Zkvalitňování a další rozvoj Systému od 1. 1. 2001Do konce roku 2000 vymezila AIP ČR se svými partnery inovačníproces v jednotě jeho invenční a inovační části. Z tohotodůvodu je Systém inovačního podnikání v ČR od 1. 1. 2001 dálezkvalitňován a rozvíjen na principech, přijatých 23. 6. 1993.Inovační infrastrukturu ČR – strukturu Systému inovačníhopodnikání v ČR – tvoří 4 základní skupiny partnerů: Hlavní partneři,Vybrané ústřední orgány státní správy, Sdružení dle zákona83/90 Sb. a další partneři – členové AIP ČR, Podnikatelskésubjekty.Od roku 2007 vytvořila AIP ČR předpoklady pro další rozvojSystému včetně úlohy Systému při uskutečňování reformyVaVaI v návaznosti na cíle programovacího období 2007– 2013. Hlavním cílem bylo vytvořit předpoklady pro fungující inovačnítrh a úspěšný průběh inovačních procesů v tuzemskuvčetně spolupráce tuzemských subjektů tohoto Systému se zahraničnímipartnery.Aktuální struktura subjektů Systému inovačního podnikánív ČR přispívala k podpoře inovačních procesů „vymyslet – vyrobit– prodat“, napomáhala k využívání výsledků VaV a zefektivňovánísystému VaVaI.Od roku 2010 jsou v rámci V. etapy uskutečňovány výsledkyanalýzy a hodnocení jednotlivých subjektů při jejich součinnostina rozvoji inovačního podnikání v ČR s tím, že činnost některýchz nich je v Systému ukončena, do Systému jsou zařazenya dále budou doplňovány nové typy organizací a nové subjekty.Dosud se jedná o Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s., Českoutechnologickou platformu strojírenství o. s. a Univerzitu Palackéhov Olomouci, probíhá jednání s Národní klastrovou asociací.Do Systému jsou začleněny tuzemské a zahraniční organizace,jejichž členem nebo partnerem je AIP ČR.Aktuální stav Systému inovačního podnikání v ČR je umístěnna webu AIP ČR – WWW.AIPCR.CZ.AIP ČR realizuje svůj program INOVACE XXI, podílí se napřípravě a realizaci dokumentů ČR v oblasti VaVaI. Její strukturutvoří Informační centrum pro inovace a transfer technologií(dále ICITT), Centrum výzkumu a vzdělávání (dále CVV),Inovační agentura (dále IA) a Mezinárodní inovační centrum(dále MIC).Program INOVACE XXICílem tohoto programu je zajistit, aby výzkumný, vývojovýa inovační potenciál ČR byl schopen dokončit vývoj nových produktů(výrobků, technologií a služeb) do komerční zralostia umístit je na tuzemský a zahraniční trh. Dosud nesplněnýmpředpokladem ke splnění tohoto cíle je aktivní vládní politika výzkumu,vývoje a inovací a fungující systém podpory inovačníhopodnikání.Strukturu programu INOVACE XXI tvoří opatření v oblastitechnické tvůrčí práce, legislativy, financování a významnéprojekty. Významnou součástí je příprava odborníků v tétooblasti.V oblasti technické tvůrčí práce (inovační trh) jde o potřebuprobudit zájem podnikatelů o inovace a moderní technologie(průběžně), zvýšit nabídkovou aktivitu výzkumu a vývoje (ihned)a zajistit fungování informačního centra pro inovace a transfertechnologií AIP ČR (průběžně).V oblasti legislativy se jedná o novelu kompetenčního zákonav oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnickýchparků (od roku 1993), o Zákon o inovacích(příprava byla zahájena na semináři v Poslanecké sněmovněParlamentu ČR v roce 1993) a o opatření k další ochraně tuzemskéhotrhu (průběžně).Mezi nejdůležitější opatření v oblasti financování patřilaúčast AIP ČR na přípravě a průběhu programů na podporu inovačníhopodnikání TECHNOS, PARK a další programy (od 1.1. 1995) a podíl na vytvoření tuzemského rizikového kapitáluk financování technologických a inovačních projektů (od 1. 1.1996). Aktuálními programy jsou například TIP (MPO) a ALFA(TA ČR).Mezi významné projekty patří Národní síť vědeckotechnickýchparků (od 1. 1. 1995), Národní transferová síť (od 1. 1.2000), Technologické regiony (po dohodě s regionálními orgányjsou postupně připravovány inovační regiony v jednotlivýchkrajích, od roku 2002 plní AIP ČR metodickou a koordinačnífunkci při přípravě Regionálních inovačních strategií2/2010ip&tt3


a při rozvoji regionální inovační infrastruktury) a Cena Inovaceroku (od roku 1996).Za aktivní účasti uvedených subjektů budou nadále vytvářenypředpoklady pro kvalitní funkci inovační infrastruktury ČR s cílemzvýšit konkurenceschopnost našich výrobků, technologiía služeb na tuzemském a zahraničním trhu.Při plnění těchto úkolů bude AIP ČR i nadále plnit funkci hlavníhoiniciátora budování inovační infrastruktury ČR, Systému inovačníhopodnikání v ČR i systému podpory inovačního podnikánív ČR jako nevládní organizace pro tuto oblast. Významnousoučástí Systému inovačního podnikání v ČR jsou další tuzemštía zahraniční partneři. Jejich aktuální přehled s proklikyna domovské stránky je umístěn na www.aipcr.cz.Od roku 2008 plní AIP ČR funkci asociovaného partnerav rámci projektu Enterprise Europe Network.Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikáníAIP ČR dosud ukončila 5 etap přípravy odborníků; od roku2008 realizuje aktuální úkoly v této oblasti– I. etapu v letech 1993–1995– II. etapu v letech 1996–1997– III. etapu v letech 1998–2000– IV. etapa v letech 2001–2002– V. etapa v letech 2003–2007– VI. etapa od roku 2008V I. etapě bylo připraveno, realizováno a vyhodnoceno nástavbovéstudium Inovační podnikání na Stavební fakultě ČVUTs prvními 15 absolventy.Ve II. etapě hodnotila AIP ČR způsoby uplatnění těchto absolventův oblasti inovačního podnikání. Poznatky potvrdily, žese absolventi stali kvalitními členy projektových týmů se schopnostířešit úspěšně složité úkoly inovačního procesu.Současně se ukázalo, že základní zaměření na inovační firmya vědeckotechnické parky není dostatečné, že chybí řada dalšíchpodmínek a specifických prostředí ve výzkumu, vývoji a inovacích.Proto v závěru této etapy přistoupila AIP ČR na základěvlastních poznatků a na návrh zástupců 10 univerzit ČRk přípravě komplexnějšího řešení.Ve III. etapě bylo nejvýznamnější skutečností ustavení pracovníhotýmu AIP ČR k přípravě odborníků pro oblast inovačníhopodnikání.Pracovní tým vyhodnotil uplatňované metody a způsoby přípravyodborníků pro tuto oblast v podmínkách 10 univerzit ČR,vyjadřoval se ke studijním materiálům, které zpracovali jeho členovéa postupně vytvářel podmínky pro přípravu publikace „Základyinovačního podnikání“ s využitím všech pozitivních zkušeností.Na nejrůznějších setkáních, konferencích a seminářích se utkávalydvě základní koncepce:– příprava a akreditace nového oboru Inovační podnikáníspolu s rozhodnutím o tom, že Inovační podnikání se stanevázanou živností (obdobný systém jako Česká komora autorizovanýchinženýrů a techniků činných ve výstavbě; AIPČR by plnila obdobné úkoly jako ČKAIT). Tento způsob dlouhodoběnavrhuji, neboť inovační projekty jsou obdobné investičnímprojektům minimálně ze dvou hledisek – značná finančnínáročnost a vysoká míra rizika.– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání formouceloživotního vzdělávání (volná živnost) s využitím poznatkůAIP ČR a v součinnosti s univerzitami.Pracovní tým AIP ČR se shodl na tom, že bez ohledu na uskutečňováníprvní nebo druhé koncepce bude nutné připravit publikaci„Základy inovačního podnikání“.Od počátku IV. etapy v roce 2001 pracoval šestičlenný autorskýtým připravované publikace pod vedením Pavla Švejdy. Jehodalšími členy byli Igor Babič, Jiří Dvořák, Jan Heřman, MiroslavPivoda a František Valenta. AIP ČR vydala tuto publikaciv roce 2002.Pracovní tým využíval obsahové, formální a provozní tuzemskéa zahraniční zkušenosti svých členů. Současně analyzovalpoznatky zahraničních partnerů, zejména v rámci mezinárodníhoprogramu vědeckotechnické spolupráce KONTAKT.V V. etapě plnily významnou úlohu vysoké školy, jejichž zástupcise zúčastnili činnosti Pracovního týmu AIP ČR pro přípravuodborníků v oblasti inovačního podnikání – UniverzitaKarlova, Fakulta strojní ČVUT, Vysoká škola ekonomická, Českázemědělská univerzita, Fakulta stavební ČVUT, Západočeskáuniverzita v Plzni, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,Fakulta stavební VUT v Brně a Masarykova univerzita v Brněspolu s ostatními univerzitami a organizacemi vzdělávání dospělých.Byla připravena a využívána publikace Miroslava Pittneraa Pavla Švejdy: Řízení inovací v podniku, kterou vydala AIPČR v roce 2004.V rámci této etapy připravil autorský kolektiv pod vedením P.Švejdy (dalšími členy autorského kolektivu byli Igor Babič, JiříDvořák, Jan Heřman, Miroslav Janeček a Miroslav Pittner) publikaci„Inovační podnikání“. Byla vydána v roce 2007 v nákladu3000 výtisků. Je využívána v rámci přípravy odborníků proinovační podnikání nejen v podmínkách výše uvedených VŠ, alei v rámci celoživotního vzdělávání.V aktuální VI. etapě připravuji ve Vysoké škole Karlovy Vary,o.p.s. v součinnosti s pracovním týmem AIP ČR „výchova“ potřebnoudokumentaci pro nový obor Inovační inženýrství. K datuuzávěrky tohoto čísla dokončuji přípravu postupu vydání základníliteratury pro tento nový obor.Ohlédnutí za šestnácti lety činnosti (1993–2009)AIP ČR plnila v uplynulém období úkoly v souladu se svýmposláním nevládní organizace pro oblast inovačního podnikánív ČR.Rozsah úkolů, další činnosti a projekty a jednotlivé výsledkyjsou uvedeny v referenčním listu, umístěném na www.aipcr.cz.Aktivity AIP ČR jsou postupně uplatňovány a realizovány od23. 6. 1993 v těchto oblastech:• Výzkum• Vzdělávání• Transfer technologií• Vybrané konference, semináře• Vybrané výstavy• Vydavatelská činnost• Specifické projekty a činnostiJednotlivé projekty uskutečňuje AIP ČR v rámci svého programuINOVACE XXI.Členská základna AIP ČR v letech 1993–2009s výhledem do roku 2010počet členů počet fyzických počet právnickýchRok (subjektů) osob v působnosti osob v působnostiAIP ČRAIP ČR1993 3 320 2201994 6 14 800 4151995 9 27 000 4501996 12 39 000 4701997 14 50 000 4851998 16 60 000 5001999 19 70 000 7002000 21 72 000 7802001 24 78 000 8002002 25 80 000 8502003 25 81 000 8802004 26 82 000 9002005 27 82 500 9502006 27 83 000 9502007 29 83 000 9502008 29 83 300 9802009 29 84 000 1020Předp.2010 30 84 500 1100AIP ČR je připravena do dalšího období dále zkvalitňovat svojičinnost a plnit cíle programu INOVACE XXI v souladu se svýmistanovami. Bude dále zkvalitňovat plnění svých činností a projektů.Jejich základem je Systém inovačního podnikání v ČR (aktuálnístav – viz str. 5), v jehož rámci spolupracuje AIP ČR s tuzemskýmia zahraničními partnery. I nadále budeme průběžněanalyzovat obsahové výsledky, na dvoustranných jednáních počátkemroku budeme hodnotit výsledky Dohod o součinnosti přirozvoji inovačního podnikání v ČR se subjekty tohoto Systému.4 ip&tt 2/2010


Systém inovačního podnikánív České republiceHlavní partneřiRegionální orgányVláda ČRParlament ČRÚřad průmyslového vlastnictvíKomoryPracoviště VaVaIBankyNadaceTuzemští partneřiZahraniční partneřiVybrané ústřední orgány státní správyMinisterstvo školství, mládežea tělovýchovyMinisterstvo prácea sociálních věcíMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo životního prostředíSdružení dle zákona 83/90 Sb. a další partneři – členové AIP ČRSpolečnost vědeckotechnickýchparků ČRRada vědeckých společností ČRFakulta stavební ČVUT v PrazeAsociacevýzkumných organizací ČRČeská zemědělská univerzitav PrazeVysoká školachemicko-technologická v PrazeČeské centrum Institutionof Engineering & TechnologyČeský komitét pro vědecké řízeníČeský svaz vynálezcůa zlepšovatelůČeská asociace rozvojovýchagenturSdružení českých podnikův NěmeckuAsociace pro vodu v krajině ČRČeská technologická platformastrojírenství, o. s.Univerzita Palackého v OlomouciAsociace inovačního podnikáníČeské republikyČlenství AIP ČR v tuzemských organizacíchSvaz průmyslu a dopravy ČRMezinárodní obchodní komora ČRKomora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, o.s.Členství a partnerství AIP ČR v zahraničních organizacíchTechnology Innovation InformationInternational Centre for Scientific and Technical InformationČeská společnost pro novémateriály a technologieČeský svaz stavebních inženýrůFakulta strojní ČVUT v PrazeVysoké učení technické v BrněAsociace strojních inženýrůUniverzita Karlova v PrazeZápadočeská univerzita v PlzniVysoká škola báňská– Technická univerzita OstravaRINKCE,Ruská federaceČeská společnost pro jakostBrücke – Osteuropa e. V., SRNTechnická Univerzita v LiberciAsociace pro poradenstvíVysoká školaKarlovy Vary, o. p. s.Podnikatelské subjektyPracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjektyV rámci uskutečňované Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací bude v dalším období Systém inovačního podnikání v ČRdále rozvíjen a zkvalitňován.2/2010ip&tt5


Program PROSPERITA v rámciprogramovacího období 2007–2013PETR PORÁKMinisterstvo průmyslu a obchoduProgram PROSPERITA má v rámci programovacího období2007 – 2013 rozhodně nelehký úkol – navázat na svého velmiúspěšného stejnojmenného předchůdce, a to v podmínkáchekonomické krize, která negativně ovlivňuje realizaci všechoperačních programů.Jak je odborné veřejnosti známo, program PROSPERITA dospělke druhé výzvě. Jak však dopadla ta první?Předně je třeba říci, že se potvrdila skutečnost známá z dalšíchprogramů Operačního programu Podnikání a inovace(dále OPPI) – velký rozdíl mezi počtem a objemem registračnícha plných žádostí. Konkrétně, registračních žádostí bylo podáno59 s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6 253 mil. Kč, zatímcoplných pouze 31 s požadavkem jen 2 854 mil. Kč. Důvodytohoto rozdílu jsou celkem jednoduché – k podání registračnížádosti potřebujete velmi málo příloh a její vyplnění je velmisnadné, zatímco k podání plné žádosti je, kromě komplexní studieproveditelnosti, potřeba například i územní rozhodnutí nebodoklady o zajištění financování výstavby.Hodnocení žádostí, bohužel, doposud neskončilo. Důvod jejednoduchý, i když poněkud překvapivý. Teprve na konci března,v některých případech až po opakovaných urgencích zestrany projektových manažerů CzechInvestu, došlo k doplněníposledních plných žádostí do podoby, ve které mohly být předányexterním hodnotitelům k odbornému hodnocení. Výsledkydosavadního hodnocení jsou však povzbudivé. Doposud byloschváleno celkem 19 projektů s celkovou dotací 1 979 mil. Kč.Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno celkem 9 s dotací798 mil. Kč. Důvod rozdílu mezi počtem schválených projektůa vydaných rozhodnutí opět není složitý – pro vydání rozhodnutíje potřeba platné stavební povolení. A k němu vede trnitá, křivolakáa především dlouhá cesta. Máme li hovořit o nejlepšíchprojektech, je třeba zmínit nejen dle bodového hodnocení nejkvalitnějšíprojekt, další etapu Vědeckotechnického parku Plzeň.Tento projekt jasně ukazuje důležitost kvalitního projektovéhotýmu, aktivního zapojení municipalit i spolupráce v rámciodborné platformy, jmenovitě Společnosti vědeckotechnickýchparků ČR. U jiných projektů se ukázalo, že žadatele limituje nedostatekodborných znalostí a oni se s velkým úsilím v podstatěsnaží znovu vynalézt kolo.Je však třeba se zmínit i o skutečnosti, kterou nelze hodnotitpozitivně. Pouze pět projektů do data vzniku tohoto článku podaložádost o platbu. Jinak řečeno, pouze pět projektů je fyzickyrealizováno. Tato skutečnost ohrožuje realizaci programuPROSPERITA i úspěšné čerpání prostředků strukturálních fondů,proto nelze než apelovat na liknavé žadatele, aby zrychlilitempo realizace projektů.V průběhu hodnocení projektů podaných v rámci první výzvybyl zahájen příjem registračních a posléze i plných žádostív rámci výzvy druhé. Pohled na statistku žádostí nám říká, žev rámci druhé výzvy bylo podáno celkem 28 registračních žádostís požadavkem na celkem 1 812 mil. Kč, zatímco plná žádostbyla podána jen jedna. Z těchto čísel, na základě známénevyzpytatelnosti údajů o registračních žádostech, nelze říci nicjiného, než že zájem o program i problematiku vědeckotechnickýchparků je stále vysoký, ale množství a kvalitu projektů, kterése dostanou do realizační fáze, doposud předpovědět nelze.Považuji za vhodné zmínit i další aktivitu realizovanou v rámciOPPI , do které jsou zapojeny některé vědeckotechnické parky.Jde o pilotní projekt „Knowledge Transfer Partnership“,jehož cílem je ve spolupráci se Salfordskou univerzitou v Manchesterupřenést z Velké Británie funkční schéma podpory spoluprácemalých a středních podniků s univerzitami a ověřit jehopodmínky v ČR tak, aby mohlo být implementováno v programovacímobdobí 2014+.Na závěr se sluší uvést něco povzbudivého a optimistického.Nebát se budovat vétépéčka!Nepřijde doba, kdy inženýrský diplomdostane počítač?Počítač a internet vtrhly do společnosti tak prudce, žese jim lidé nestačili morálně a eticky přizpůsobit. Na vysokýchškolách nástup moderní techniky usnadnil opisování.Problém opisování a porušování autorských jejedním z nejaktuálnějších problémů, které se snaží řešitvysoké školy. Zatím, ne příliš úspěšně. Na téma, pročstudenti opisují bez ohledu na slušnost a morálku, hovořímes proděkanem FM TUL Alešem Richterem, autorempublikace Jak psát diplomovou práci.Aleš Richter52 let, ženatý, dvě dětiprofesor technickékybernetiky, oborvýkonová elektronika,zabývá se základnímvýzkumem a aplikacemi,patentovaná řešenív oblasti textilníhostrojírenstvíOdhalil jste, pane profesore, v poslední době nějaký plagiát?Ano, vracel jsem studentovi diplomovou práci, ve které opsalvíce než 20 stránek. Řešil jsem to domluvou a novým tématem.Nebyl jste příliš tolerantní?Je to těžké. Informatika zasáhla do našeho života tak rychle,že jsme se všem technickým novinkám, které přinesla, nestihlimorálně a eticky přizpůsobit. Snadný přístup k informacím všehodruhu svádí lidi s ne zcela silnými morálně etickými zásadamik jejich zneužití ve svůj osobní prospěch. Ale opisování, byťnechtěného, se dopouštějí i ti s poctivými úmysly. Jsou přesvědčeni,že poznatky snadno dostupné na veřejném internetujsou vlastně všech – a tak proč je nepoužít.Vysoké školy se snaží plagiátorství odhalit nejrůznějšímiprostředky. Zatím ne zcela úspěšně. Jaký na to máte názor?Dochází k paradoxu. Na jedné straně se studentům dávají veškeréstudijní materiály na internet v podobě co nejnázornější a je jimdovoleno je nekontrolovatelně používat. Na druhé straně se vysokéškoly předhánějí v tom, jaké programové prostředky zavedou, abystudentům zabránily v opisování. Univerzity vyvíjejí softwary na to,aby snadněji a rychleji odhalily opsané pasáže. Divil bych se, kdybystudenti brzy nepřišli na to, na jakých principech tyto programypracují, a velmi rychle nedokázali tyto programy obelstít.Máte tedy pocit, že mezi sebou soupeří dvě technologie –jak odhalit plagiátorství a jak zabránit jeho odhalení?V podstatě ano. Vždyť se vytrácí role člověka učitele, když jakýsistroj rozhoduje o tom, zda daná práce byla opsána či nikoliv. Přijde6 ip&tt 2/2010


jednou doba, kdy inženýrský diplom dostane počítač s potřebnýmprogramem, protože vytvořil diplomovou práci, kterou mu jiný počítačs jiným programem nevyhodnotil jako plagiát? Je nutné si takéuvědomit, že dnešní masové vysokoškolské studium, které si chcezároveň udržet zdání individuálního přístupu ke studentovi, vytvářívelmi dobré podhoubí pro tyto negativní jevy.Takže podle vás vlastně chybí jakási lidská dimenze a morálníposuzování přístupu k zadaným studijním úkolům?Ano, chybí mi obecně platný etický kodex, který by definoval společenskápravidla a stanovil tak hranici, která by alespoň přibližně stanovilahranici mezi plagiátorstvím rešerší a citací. Názor na to je rozdílnýa liší se podle oboru vysoké školy. S tímto vymezením budou mítzřejmě největší problém humanitní obory. U technických a přírodovědnýchoborů je snadnější stanovit hranici mezi nepoctivým jednáníma klasickým vědeckým přístupem. Plagiátorství a opisování je snadnějizjistitelné. V technických a přírodních vědách je většina prací podloženaexperimenty, teoretických studií a čistých rešeršních prací je máloa ani v těchto případech si autor opisováním příliš práci neusnadní.Není tedy jednodušší nastolit studentům takové podmínkypři studiu, aby opisování bylo pro ně krajně nevýhodné a neefektivní?To by bylo řešení. A když to přece jen zkusí, tak riziko musí být takvysoké, že si to dovolí pouze jedinci s velmi malými morálními hodnotami,a pokud by zrovna oni nedostali vysokoškolský diplom, nebylaby to velká společenská ztráta. Diplomové práce a další studentskádíla jsou dokladem úrovně studenta a nesmí být závislé natom, jaké technické prostředky použije student k jejich vypracování.Neměl by významnou roli hrát také vztah pedagoga a studentaa jejich vzájemná důvěra?Určitě ano. Na začátku každé studentské práce je zadání, kteréby mělo být vytvořeno na základě vzájemné dohody mezi jejím vedoucímpedagogem a studentem. Není-li vzájemná shoda a dobrévzájemné vztahy, je lepší ani společnou práci nezačínat. Samotnénevhodně postavené zadání může být prvním impulsem, který svádík nepřípustnému ulehčení práce. Lze se setkat s tím, že školitelzadává stejné téma diplomové práce po několikáté a ještě na téma,které je obecně známé a mnohokrát řešené. Učitel si svoji roli zjednodušujea tím nepřímo navádí studenta, aby si také svou práciusnadnil. Už na začátku se projeví i kvalita školitele, který přístupstudenta k práci významně ovlivňujeTakže pokud vznikne plagiát, má na tom vinu nejen studentale i školitel?Jestliže student odevzdá práci, ve které se uchýlil k opisování,nutně musela selhat spolupráce mezi ním a vedoucím. Jak může vedoucídobře a kvalitně spolupracovat se studentem, když vede vícejak deset prací a ještě k tomu pravidelně učí. Student je potom ponechánnapospas sám sobě a nad ním visí jako Damoklův meč datumodevzdání. Ve většině případů se student uchýlí k použití cizíchmateriálů, zvláště, když na ně školitelé a další pedagogové nemajíčas a neposkytnou jim potřebnou pomoc.A co tedy dělat s těmi plagiáty?Opsaná studentská práce se nesmí dostat vůbec k obhajoběa dále na veřejnost. Pokud se to stane, je vina na straně vedoucíhopráce. Tady může sehrát pozitivní roli kvalitní oponent. Bohužel práceoponenta je role nevděčná a většinou dobrovolná, mizerně honorovaná,a proto často dělána velmi povrchně.Opisování a plagiátorství je určitě závažný společenský problém.Mohou se s ním vysoké školy vůbec nějak vyrovnat?Právě, že se k němu musí přistupovat jako k celospolečenskémuproblému a řešit ho z více úhlů. Technické prostředky, byť sebedokonalejší,ho jen utlumí a skryjí, ale bohužel neodstraní. O to, že je tentoproblém tak populární, se přičinila média. Neustálým opakovánímjedné aféry na jedné fakultě se vytvořil společenský názor, že opisováníje běžná praxe na všech školách a že je prakticky beztrestné. Tonení pravda. Ale je těžké odsoudit a potírat opisování, když čelní politikové,kteří by měli být určitým morálním vzorem, získávají diplomya tituly nepoctivě. Tento postup svých členů hlavní politické strany dostatečněneodsoudily. To jen potvrzuje, že politika je na velmi nízkémorální a etické úrovni. Vysoké školy musí ale stát na opačné straně.J. KočárkováASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âRVedení 15. 3. 2010Jednání řídil prezident AIP ČR K. Šperlink.V úvodu předal P. Švejda věcné ceny v rámcivyhodnocení Ankety návštěvníků výstavníčásti INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR (1.–4. 12. 2009):• L. Stránské, Česká strojnická společnost,vylosovanému účastníkovi Ankety;• Technické univerzitě v Liberci, jejíž posterdostal nejvíce hlasů účastníků Ankety;věcnou cenu převzala E. Konečná v úvodu36. jednání pracovních týmů AIP ČR.V průběhu jednání byly schváleny tytonejdůležitější závěry:– informovat sekretariát AIP ČR o změnáchkontaktů (tel., fax, e-mail) členůAIP ČR; zajistit vzájemné odkazy webstránek AIP ČR a členů AIP ČR– předkládat návrh aktualit k umístění naweb AIP ČR, části Aktuality a Z činnostičlenů AIP ČR– využívat „Diskusní fórum“, předkládatnávrhy, náměty, doporučení a připomínkyk inovačnímu procesu v ČR a k mezinárodníspolupráci– členové vedení AIP ČR vzali na vědomíinformaci K. Šperlinka o aktuálním stavusituace v oblasti VaVaI v ČR:• příspěvek M. Blažky „Reforma systémuVaVaI a diskuze o budoucnosti vědy“, iptt 1/2010, str. 2 – 3• příspěvek M. Janečka, RVVI“, ip tt1/2010, str. 26• jmenování nových členů RVVI (31. 3. 2010)• jmenování členů výzkumné rady TA ČR(na návrh RVVI)• Metodika hodnocení výsledků výzkumnýchorganizací a hodnocení výsledkůukončených programů (platná v letech2010 až 2012), (29. 3. 2010 připomínkyK. Šperlinka)• program ALFA; 24. 3. 2010 se uskutečnítisková konference k tomuto programu; 820mil. Kč na rok 2011• příprava programu OMEGA• zákon č. 130/2002 v konečném znění včetněprováděcích předpisů od 1. 1. 2010 jeuveřejněn na www.vyzkum.cz,• program TIP MPO, Rada programu doporučilavýsledky 2010 dne 9. 2. 2010; výběrz 655 návrhů projektů; počet přijatých projektů80 v celkové výši 350 mil. Kč; celkemdoporučeno 135 projektů– členové vedení AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o zhodnocení činnostisubjektů v rámci Systému inovačního podnikánív ČR (SIP v ČR), postupně projednávanéhona dvoustranných jednáních2010, s těmito závěry:• po jednání s opětovně zvoleným rektoremČVUT V. Havlíčkem dne 7. 1. 2010 potvrzeno,že ČVUT v Praze zastupují v SIPv ČR Fakulta strojní a Fakulta stavební• vzhledem k dlouhodobé nečinnosti SPTT,jednoho ze tří zakládajících členů AIP ČR(23. 6. 1993), aktuálně zabezpečuje úkolyv oblasti transferu technologií AIP ČR v rámcisvých činností a projektů; specifické úkolyv této oblasti zabezpečuje AIP ČR v rámcisvého členství v AKTOP (Asociace institucía odborníků transferu znalostí, o. s.)• ukončena platnost „Dohody o součinnostipři rozvoji inovačního podnikání v ČR“s AMAVET a ČAOE• vstup Univerzity Palackého v Olomouci doSIP v ČR, podepsána „Dohoda“ dne 4. 3.2010, členem vedení AIP ČR potvrzenprof. M. Mašláň, rektor UPOL– do Systému doplnit členství a zastoupeníAIP ČR v tuzemských (SP ČR, ICC ČR,Komora SNS, AKTOP) a zahraničních(T.I.I., ICSTI) organizacích2/2010ip&tt7


– tisk SIP v ČR, formát A4, česky, anglicky;tisk SIP v ČR, poster, (česky, anglicky)– umístit SIP v ČR na www.aipcr.cz (česky,anglicky)– článek „Systém inovačního podnikánív ČR“ do ip tt 2/2010– členové orgánů AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o dvoustranných jednáních2010:• poprvé v historii AIP ČR se podařilo, kroměSPTT, uskutečnit dvoustranná jednání sevšemi členy AIP ČR (kromě zahraničních,se kterými se dvoustranná jednání nekonají,program spolupráce a činnosti se uskutečňujív rámci mezinárodních akcí)• informace je uveřejněna v ip tt 1/2010, str. 11• zaslat faktury subjektům AIP ČR za členskýpříspěvek (2000 Kč) a služby (2000 Kč) narok 2010 dle závěrů dvoustranných jednání– členové orgánů AIP ČR vzali na vědomí písemnouinformaci P. Švejdy o přípravě 17.ročníku INOVACE 2010, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12.2010) s těmito nejdůležitějšími závěry:17. mezinárodní sympozium(30. 11. – 3. 12. 2010)Úterý, 30. 11. 201010.00 Plenární sekce (Kongresový sál č.217, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)16.00 Vernisáž výstavní části se křtemCD ROM Technologický profil ČR, verze 11(4. patro ČSVTS)18.00 Setkání vystavovatelů a účastníkůINOVACE 2010 (Klub techniků ČSVTS)Středa, 1. 12. 2010Enterprise Europe Network (bude upřesněno)Den technologických platforem (zasedacímístnost č. 319, ČSVTS)Čtvrtek, 2. 12. 2010Odborné sekce (zasedací místnosti č. 318,319, ČSVTS)10.00 Mezinárodní spolupráce ve VaVaI10.00 Výměna zkušeností z přípravy, realizacea hodnocení projektů KONTAKT, INGO,EUREKA a EurostarsPátek, 3. 12. 201010.00 Předání ocenění v rámci 15. ročníkusoutěže o Cenu Inovace roku 2010 (Jednacísál Senátu P ČR)13.00 Jednání orgánů AIP ČR (vybranýsalonek Senátu P ČR)17. mezinárodní veletrh invencía inovací (30. 11. – 3. 12. 2010)platí struktura výstavních sekcí uveřejněnáv písemné informaci INOVACE 2010 včetněoperačních programů 2007 – 2013 (naváže nastrukturu výstavních sekcí INOVACE 2009,nově zařadit další subjekty inovační infrastruktury,např. technologické platformy a klastry)Výstavní část se uskuteční v přízemí a 4NP budovy ČSVTS• Přihlášené produkty do soutěže o Cenu Inovaceroku 2010• Prezentace vystavovatelů (u jejich posterů)– garantují vystavovatelé15. ročník Ceny Inovace roku 2010platí podmínky uveřejněné v písemné informaciINOVACE 2010 a v příloze Transfertechnologií v ip tt 1/2010, str. VI -VII; na webuAIP ČR (www.aipcr.cz); brožura Cena Inovaceroku 2010Informační centrum INOVACE 2010(místnost č. 137, 1. patro ČSVTS)• projednat záštitu Rady pro výzkum, vývoja inovace nad INOVACE 2010 a Cenou Inovaceroku 2010• zaslat doporučení k obsahové přípravěINOVACE 2010 – téma pro vystoupenív rámci sekcí s přednášejícím; výstavnísekce se zdůvodněním• v rámci výstavní sekce budou prezentoványpřihlášené produkty do soutěže o CenuInovace roku 2010 (vyhlášení výsledkůsoutěže se uskuteční v závěrečný den IN-OVACE 2010 – v pátek 3. 12. 2010 spolus vyhodnocením INOVACE 2010 a jednánímorgánů AIP ČR)• předložit návrh předpokládaného rozsahuúčasti zastupované organizace ve výstavníčásti INOVACE 2010, předpokládanéhopočtu přihlášených produktů do soutěžeo Cenu Inovace roku 2010– předložit návrh reklamních a upomínkovýchpředmětů pro účastníky INOVACE 2010– potvrdit jednací místnosti v Senátu P ČR– předložit předběžný program INOVACE 2010(jednotlivé sekce v rámci 17. mezinárodníhosympozia) vedení AIP ČR 21. 6. 2010– členové orgánů AIP ČR vzali na vědomí aktuálníinformace:• konference Technologické platformy, 29. 3.2010 (K. Šperlink)• článek „Dvacet let vývoje v ČR“ do Průmyslovéhospektra (K. Šperlink); odeslán členůmvedení AIP ČR 16. 3. 2010• dvacet let ČSVTS – konference ProměnyEvropy 2010, Praha 18. – 19. 3. 2010 (P.Švejda)• hledání strategického partnera v rámcitechnologie MEE (R. Troška)• VIZE 2010 (alternativní energie, aj.), vydánaEK (V. Benda)• příprava Kohezní politiky MPO na období2014 – 2020 (P. Švejda)• v časopisu ip tt v roce 2010 zařazeny novérubriky – Česká konference rektorů, Technologickáagentura ČR (P. Švejda)• dvacet let SVTP ČR, seminář „Inovační potenciálČR, 2. 9. 2010 (P. Švejda)• seminář „Inovace a technologie v rozvojiregionů“, 15. 9. 2010 v rámci MSV Brno (P.Švejda)• semináře v ÚPV 31. 3. 2010 a 2. 6. 2010(P. Dlouhý)• výstavní stánek a seminář AIP ČR „Galerieinovací“ 30. 3. 2010 v rámci veletrhu FORINDUSTRY, Praha, 30. 3. – 1. 4. 2010, infov ip tt 1/2010, 2. str. obálky, předána pozvánka(V. Mísařová)• výstavní stánek AIP ČR na HannoverMesse2010, 19. – 23. 4. 2010, info v ip tt2/2010, str. 37 (V. Mísařová)Dohoda o součinnostiČlenové vedení AIP ČR schválili vstup UniverzityPalackého v Olomouci do Systému inovačníhopodnikání v ČR.–P. Š.8 ip&tt 2/2010


SPOLEâNOST VùDECKOTECHNICK¯CH PARKÒ âRVýbor 16. 3. 2010Jednání řídil prezident SVTP ČR P.Švejda.V jeho průběhu byly projednány všechnyplánované úkoly:– informace o činnosti v regionech– aktuální stav přípravy nových projektů(příprava projektu pro cílovou skupinuobčanská sdružení); informovat o těchtoprojektech na jednání výboru; projednatpřípadné další návrhy projektů– příprava mezinárodní porady ředitelůVTP v ČR– příprava oslav 20 let SVTP ČR– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce2010; obsahová struktura úkolů a cílů– prezentovat VTP v časopisu Inovačnípodnikání a transfer technologií– účast SVTP ČR na MSV v Brně, 13. –17. 9. 2010, stánek SVTP ČR 9m2v pavilonu A, 5 posterů SVTP ČR, informačnímateriály– 17. mezinárodní sympozium s výstavouINOVACE 2010, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR, 15. ročník soutěže o CenuInovace roku 2010, 30. 11. – 3. 12. 2010– aktualizovat údaje o SVTP ČR ve SPICE– účast a vystoupení na konferenci „RIS– Královéhradecký kraj“Informace o závěrech tohoto jednáníjsou umístěny na www.svtp.cz.Pozn. redakce:Do časopisu je vložena anketa „20 letSVTP ČR“, která navazuje na anketu z roku2005. Výsledky budou vyhodnocenya použity v rámci semináře Inovační potenciála vědeckotechnické parky v ČRdne 2. 9. 2010 v Praze.Mezinárodní porada ředitelů VTPV souladu s plánem činnosti SVTP ČRna rok 2010 se v Podnikatelském a inovačnímparku Agritec, s.r.o., Šumperkuskuteční ve dnech 10. – 11. 6. 2010 mezinárodníporada ředitelů VTP s tímtoprogramem:10. 6. 2010, čtvrtek – AGRITEC, výzkum,šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk12:30 – Ubytování účastníků v penzionuJIRSÁK13:00 – Sraz účastníků v AGRITEC, s.r.o.(malé občerstvení)13.30 – Prohlídka Podnikatelského a inovačníhoparku Agritec– Prohlídka a exkurze společnostiSUMMA s. r.o. Šumperk16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. částřídí P. Švejda– kontrola plnění závěrů poradyředitelů v Řeži, 2009– 20 let SVTP ČR, národní síť VTPv ČR, elektronický katalog– předání akreditačních osvědčenív rámci 10. etapy akreditace(průběžná 10. etapa akreditaceVTP v ČR dle stavu k 31. 12.2009 s platností do 31. 12. 2011)– připravované projekty SVTP ČR– mezinárodní spolupráce SVTPČR v roce 201018.00 – 22.00 – Společenský večer s překvapenímv AGRITEC, s. r.o.11. 6. 2010, pátek – zasedací místnostpenzionu JIRSÁK8.00 – Výbor SVTP ČR, projektový týmNS VTP v ČR a komise pro akreditaciVTP v ČR10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry– informace o projektech v rámci programuPROSPERITA II (P. Porák,P. Kolář)– INOVACE 2010, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR, 30. 11. –3. 12. 2010; prezentace SVTPČR, VTP a inovačních firemumístěných ve VTP; přihlášky do15. ročníku soutěže o Cenu Inovaceroku 201012.00 – oběd, odjezd účastníkůP. Š.âESKÁ SPOLEâNOST PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIERozloučení s T. PrnkouV pondělí 3. 5. 2010 zemřel po krátké a těžké nemoci ve věku nedožitých 78 let náš přítela vzor Ing. Tasilo Prnka, DrSc.Patřil ke špičkovým odborníkům v oblasti materiálového výzkumu nejen v České republice,ale i ve světě. Byl zakládajícím členem ČSNMT, iniciátorem konferencí METAL, NANOCON,INOVACE a neúnavným popularizátorem výzkumu nanotechnologií v ČR. Jeho tvůrčí aktivita,znalosti a pracovitost budily obdiv. Odešel vzácný člověk, který nám bude chybět.Čest jeho památce.K. Š.ASOCIACE V¯ZKUMN¯CH ORGANIZACÍZe života AVONejvětší rozsah prací byl v období odposlední zveřejněné informace v této rubricevěnován:– přípravě valného shromáždění AVO– přípravě konference „Český aplikovanývýzkum a vývoj: nové výzvy a příležitosti;AVO 2010“ (pořádané u příležitosti20 let činnosti AVO).Informace o průběhu a výsledcích valnéhoshromáždění AVO, konaného dne28. 4. 2010, budou uveřejněny v příštímčísle. V tomto čísle je publikováno Programovéprohlášení AVO 2010 připravenépro jednání valného shromáždění.Přehled vybraných aktivit AVO– Na valné shromáždění připravuje předsednictvoAVO návrh na rozšířenísvých aktivit směrem k větší podpořeMSP s vlastním výzkumem a výzkumnýchorganizací z řad členů Asociace.– V rámci nového projektu EURIPIDES,řešeného BIC Ostrava, kde AVO vystupujejako spolupříjemce, byl uspořádánv Plzni EURIPIDES Kick off Meeting –projekt INTEX, za účasti nejen zástupcůčeských a zahraničních řešitelů, alei zástupců pařížské kanceláře programuEURIPIDES.2/2010ip&tt9


probíhající změny prostředí je pravidelně aktualizováno.Na programové prohlášení navazujeroční plán práce předsednictva AVO.AVO vychází ve svém programu napříští období zejména z těchto rámcovýchskutečností a očekávání:• Významný vliv na český aplikovanýa průmyslový výzkum a vývoj bude mítv příštím období další vývoj ekonomikyspojený s dopady a překonáním hospodářskérecese. Současně se musí tentovýzkum a vývoj vyrovnávat s rostoucíminároky v sílící tuzemské, evropskéa globální konkurenci. Jeho budoucíúspěšnost předpokládá přípravu průlomovýchvýzkumných projektů a intenzivnípozornost využití výsledků výzkumua vývoje jako zdroje inovací.• Výrazný vliv bude sehrávat uplatňováníRámce společenství pro státní podporuvýzkumu, vývoje a inovací a uskutečňovánívládou přijaté Reformy systému výzkumu,vývoje a inovací v ČR (dále jenReforma) včetně z ní vycházející Národnípolitiky výzkumu, vývoje a inovací ČR naléta 2009 – 2015. Jedním z kroků Reformybylo zřízení Technologické agenturyČR, které by mělo alespoň snížit stávajícíroztříštěnost a určitou nekoordinovanoststátní podpory výzkumu a vývoje. AVObude usilovat, aby této příležitosti bylov maximální míře využito.• Realizace Reformy, současná metodikahodnocení výsledků VaVaI a některáopatření ve financování VaVaI vyvolalycelou řadu mediálně živených diskusía aktivizovaly jednotlivé zájmové skupiny.AVO neodmítá do budoucna racionálněvedený dialog, ale obává se rizik pro českýVaV, které přináší přesun těžiště tvorbypolitiky na podporu VaVaI do nepodloženýchargumentů, do kuloárů a do rovinyemocí a invektiv s využitím médií.• Vedle čerpání prostředků ze strukturálníchfondů EU (zejména v rámci OPPIprogram Potenciál a OP VaVpI) existujív příštích letech příležitosti pro členyAVO i v rámci 7. RP EU, programu Eurostarspro MSP v programu EUREKAa i v programu EU CIP.• V oblasti aplikovaného výzkumu se vlivemlegislativních i dalších změn vytvářírůzné segmenty s diferencujícími sepotřebami (výzkumné organizace,MSP ad.). Roste také počet MSP aktivníchve výzkumu a vývoji.Vycházejíc z těchto a dalších skutečnostía očekávání AVO chce nadáleklást důraz na podporu komerčně využitelnýchvýsledků výzkumu a vývojea hájit zájmy svých členů, ale takéostatních subjektů z oblasti aplikovanéhovýzkumu a vývoje. Jako priority propříští období si stanovuje:• účastnit se aktivně přípravy a realizacedokumentů ovlivňujících oblast výzkumu,vývoje a inovací, zejména pak v souvislostis uskutečňováním Reformy;• prezentovat účinnějšími formami a ve většímrozsahu pozitivní příklady výsledkůa úspěchy českého aplikovaného a průmyslovéhovýzkumu a vývoje; nadále přesvědčovatsilou relevantních argumentůpředstavitele státní správy i širší veřejnostio nutnosti adekvátní veřejné podpory aplikovanéhovýzkumu při současném zapojenízdrojů soukromého financování;• usilovat v podmínkách rostoucích požadavkůna výzkum a vývoj jako zdroj inovacíve vyspělých zemích o překonáníněkterých disproporcí v alokaci finančnípodpory výzkumu a vývoje i o celkovézdokonalení kritérií a systému hodnocenívýzkumu a vývoje v ČR;• vytvářet podmínky pro zapojení svýchčlenů do programů financovaných zestrukturálních fondů formou poradenských,informačních a dalších akcía činností na pomoc členům AVO v jejichúsilí o získání podpory;• podporovat vyšší zapojení svých členůa vůbec českého aplikovaného a průmyslovéhovýzkumu a vývoje do mezinárodníspolupráce ve výzkumu a vývoji,zejména pak do 7. RP EU a doprogramu EUREKA;• podporovat spolupráci výzkumu a průmyslua vytváření sítí institucí veřejného a soukroméhovýzkumu s využitím OKO AVO;• zpracovat střednědobou strategii dalšíhopostupu AVO v měnících se podmínkáchfungování systému výzkumu, vývoje a inovacív ČR a se zřetelem k zajištění potřebpříslušných segmentů v oblasti aplikovanéhovýzkumu a vývoje a vytvářeníjejich účinných sítí resp. klastrů.AVO se zřetelem k těmto prioritám a jinýmzáměrům si určuje pro příští obdobízejména tyto úkoly a další činnosti:1. Účastnit se při uskutečňování příslušnýchkroků Reformy z pozice potřebrozvoje aplikovaného výzkumu a vývoje(s využitím zapojení představitelůAVO do různých poradních orgánůa pracovních skupin v úrovni státnísprávy, dále s využitím kontaktůs představiteli politických stran a spoluprácepři prosazování příslušnýchopatření s představiteli podnikatelskésféry, vysokých škol a dalších institucí,zejména intenzivnější spolupráce AVOse Svazem průmyslu a dopravy ČR přiintegraci zájmů v oblasti průmyslovéhovýzkumu a vývoje).2. Přispět maximální měrou k úspěšnémuprůběhu činnosti Technologickéagentury ČR prostřednictvím zapojenísvých zástupců a odborníků.3. Usilovat o odpovídající zastoupeníAVO v Radě pro výzkum, vývoj a inovacea jejích poradních orgánech,o účast Asociace i jejích členů na aktivitáchMŠMT, MPO, MZe a dalších orgánůs působností v oblasti výzkumua vývoje.4. Podporovat spolupráci základního výzkumu,aplikovaného výzkumu a vývojea podnikatelské sféry (prosazováním lepšíhoinstitucionálního i informačního prostředípro transfer poznatků; zapojenímčlenů AVO do společných projektů s vysokýmiškolami, ústavy AV ČR a podnikatelskousférou; spoluprací se SP ČR a dalšímipodnikatelskými sdruženími a svazy,s AIP ČR a IA ČR; pořádáním různých odbornýchseminářů a konferencí, udržovánímaktualizované databáze členů AVOa dalších organizací aplikovaného výzkumua vývoje v ČR; zvláštní podporu věnovatčlenům AVO, kteří splňují podmínky„výzkumné organizace“, apod.).5. Zaměřit se více na MSP aktivně provozujícívýzkum a vývoj (analyzovat jejichsituaci a podmínky a možnou nabídkuze strany AVO).6. Zajišťovat informační servis a poradenskéslužby pro své členy i další zájemcez oblasti aplikovaného výzkumu a vývojeve všech relevantních oblastech (zejménapři získávání podpory ze strukturálníchfondů a při podpoře mezinárodníspolupráce členů AVO a poskytování informacío uskutečňování Reformy) adá-le realizovat odpovídající informační, odbornéa prezentační akce. Podporovatdalší vzdělávání pracovníků ve výzkumua vývoji, zejména pak ze strategickýchoborů pro ČR..7. Podporovat činnost obecně prospěšnéspolečnosti Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s. (jejímž zakladatelem jeAVO, a která produkuje prakticky uplatnitelnévýsledky s pozitivním dopademna aplikovaný a průmyslový výzkuma vývoj v ČR) a zabývat se její transformacína výzkumnou organizaci.◆ ◆ ◆AVO jako představitel podnikatelskéhovýzkumu a vývoje posiluje plněním uvedenýchzáměrů a úkolů svou pozici kvalifikovanéhoa důvěryhodného partnera přiřešení otázek rozvoje a podpory výzkumua vývoje v ČR s cílem řešení aktuálníchi perspektivních ekonomických a společenskýchproblémů.K. M.A.S.I.ASOCIACE STROJNÍCH INÎEN¯RÒJarní shromážděníV pořadí 20. shromáždění zástupcůA.S.I. se konalo 25.3.2010 na Dopravnífakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.Pořadatelem byl klub A.S.I. Pardubicezastoupený doc. Dr. Ing. Liborem Benešem.Jednání řídil prezident A.S.I. Ing.Radomír Zbožínek. V úvodu delegáty přivítalděkan fakulty prof. Bohumil Culeka místopředseda klubu Ing. Beneš, kterýtaké zajistil v průběhu jednání krátkou exkurziv laboratořích DF. Podle programujednání tajemník hlavního výboru Ing.Václav Daněk přednesl zprávy o činnostiod loňského shromáždění, zprávu o hospodařenía návrhy pro rok 2010. Ve svémvystoupení zdůraznil vstup Asociace doČeské technologické platformy od1/2010, úspěšné vydávání tří čísel Bulletinuza rok, dobrou úroveň technickýchúterků, připravenou propagační brožuruAsociace na počátku XXI. století, vydávánítechnických norem pro zařízení JE.Prodej norem se podílel na kladném hospodářskémvýsledku roku 2009. Jako2/2010ip&tt11


významný úkol také zdůraznil organizacioslav 20. výročí založení Asociacev březnu 2011. Plánuje se i přizvání slovenskéSASI, která tehdy, prostřednictvímsvých klubů, byla členem původní federálníASI.Na jednání informoval zástupce hostitelskéhoklubu Pardubice o jejich činnosti.Úspěšný klub, při dobré spoluprácia komunikaci s fakultou, organizuje každoročněodborné konference Techmatk problematice materiálového inženýrství,provádí výzkumné práce pro průmysl,z příjmů pomáhá i studentům, např. výpočetnítechnikou. Podobně, dle Ing.Laty, pracuje i klub Česká Třebová na odloučenémpracovišti DF v oboru strojníhoinženýrství a dopravních prostředků. Tenpořádá spolu s DF konference Současnéproblémy v kolejových vozidlech, překládánormy EN / ČSN z oboru. Dobrou činnostklubu Brno prezentoval jeho dlouholetýčlen Ing. František Vdoleček.Prezident A.S.I. Ing. Zbožínek navrhl prezentaciA.S.I. v rámci SST na MSV v Brně9/2010. Počítá se i s pozváním klubůna odborné přednášky na MSV.Negativním jevem na tomto zasedáníbyla malá účast řady klubů, stejně tak jakonízká účast senátorů na následnémzasedání senátu A.S.I.Zasedání senátu A.S.I., které se svolávápočátkem roku v jedné ze strojírenskýchfirem se konalo 21.4.2010 v ZVUHradec Králové. A to u dvou hostitelskýchfirem – ZVU Kovárna a.s. a ZVUPotez a.s.. Účastníky – členy senátuA.S.I. přivítali místopředseda představenstvafy Kovárna Ing. Karel Páral a GŘfy Potez Ing. Jiří Flídr. V úvodní dopoledníčásti proběhla exkurze v provozechs úvodním slovem obou ředitelů. V novémprovoze kovárny zaujaly velké bucharya lisy. Firma vyrábí ložiskovékroužky, příruby, a to i z titanových slitin,díly do převodovek, součásti kotevníchsystémů mostů. V provozech těžká obrobnaa kotlárna fy Potez byla vidět částvýroby firmy, která se úspěšně rozvíjív oblasti dodávek pro pivovary a cukrovary,tlakových nádob a výměníků a chemickýchaparátů.Vlastní jednání senátu řídil jeho předsedaIng. František Kulovaný. Zprávuo činnosti asociace v posledním obdobípřednesl tajemník výboru A.S.I. Ing. VáclavDaněk. Mimo jiné informoval o shromážděnízástupců A.S.I. v Pardubicích,připomněl blížící se 20. výročí založeníA.S.I. v roce 2011, vyzval podniky k finančnípodpoře oslav a vydání propagačníbrožury A.S.I.. zdůraznil význam webovýchstránek A.S.I. (www.asi.cz), kdejsou publikovány i dokumenty senátuA.S.I.. Připomněl patronát A.S.I. nad českouúčastí průmyslového veletrhu VIEN-NA-TEC 2010 v říjnu tohoto roku. Ing. Kulovaný,generální ředitel fy BAEST a.s.Benešov informoval o spolupráci firmyBaest Benešov s ČVUT Praha, zejménaFS a vyzval další podniky ke spoluúčasti.Spolupráce dle rámcové smlouvy s rektorátemprobíhá v šesti základních směrech:spolupráce při náboru studentů,spolupráce během studia (bakalářskéa diplomové práce, absolvování praxeu firmy), spolupráce s absolventy (vytipovánístudentů pro firmu aj.), projekty Evropskéhosociálního fondu ESF v oblastilidských zdrojů (kurzy u firmy vedené odborníkyfakulty), řešení technicky úzkýchmíst v přípravě výroby, spolupráce naškolních aktivitách.Příští zasedání senátu A.S.I. se plánujev dubnu 2011 v Brně.Josef VondráčekVYSOKÁ ·KOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁRámec Společenství …„Rámec Společenství pro státní podporuvýzkumu, vývoje a inovací a jehoaplikace v českém prostředí s ohledemna výzkumné organizace“, tak zněl názevsemináře, který na pozvání Ing. Mittnerovéa Ing. Macháňové uspořádali zástupciadvokátní kanceláře HOLEC,ZUSKA & partneři, dne 7. dubna v zasedacímístnosti Rektorátu ČVUT v Praze Dejvicích.Seminář byl přístupný nejen posluchačůmz VŠCHT v Praze a ČVUT v Praze,ale zúčastnili se ho i zástupci z AV ČR,Úřadu vlády, TA ČR a dalších organizací,zabývajících se financování VaVaI.„Rámec“ jak se tomuto Sdělení Evropskékomise (vydanému 30. 12. 2006v Úředním věstníku pod číslem C 323/1)zkráceně říká je dokument, který strašímnohé české poskytovatele a příjemceveřejné podpory VaVaI.Co se za tímto Sdělením Komise skrýváa proč je pro oblast VaVaI tak důležité dokázaliMgr. M. Kliman a Mgr. H. Bekováúčastníkům semináře srozumitelně vyložit.Posluchače ve své prezentaci nejdříveseznámili s přehledem základních dokumentůevropského a národního právníhorámce podpory VaVaI, podali výklad právaveřejné podpory, které je základnímmantinelem jak pro samotné poskytovánípodpory VaVaI, tak i pro nakládání s hodnotamipořízenými z této podpory.12 ip&tt 2/2010Objasnili 4 znaky, jež vychází z ustanoveníčlánku 107 (bývalý článek 87)Smlouvy o ES, při jejichž kumulativnímnaplnění je podpora považována za veřejnoupodporu, která je obecně neslučitelnous vnitřním trhem Společenství. Proinformaci uvádíme tyto 4 znaky:• veřejná podpora je poskytována z prostředkůčlenského státu• veřejná podpora zvýhodňuje určitépodniky (podnikatele) nebo odvětví výroby• veřejná podpora narušuje nebo hrozínarušením soutěže• veřejná podpora má dopad na obchodmezi členskými státyVysvětlili za jakých podmínek je podporaVaVaI poskytovaná členským státem„slučitelná s vnitřním trhem“ tudíž povolenáa podali informaci o výjimkách, kterése k této slučitelnosti vážou a seznámilinás s předpisy soutěžního práva.Objasnili definici výzkumné organizace(VO) dle bodu 2.2 a 3.1.1 Rámce a vysvětlili,jaké podmínky musí VO, což jetřeba daná vysoká škola či výzkumnýústav splňovat, aby mohl být považovánza „ výzkumnou organizaci“ ve smysludefinice Rámce a podpora VaVaI tomutosubjektu nebyla považována za veřejnoupodporu.Upozornili na důležitý aspekt, kterýmůže být samotnými příjemci podporyz neznalosti opomíjen, a důsledkem tohotoopominutí poskytuje výzkumná organizacenepřímou podporu třetímu subjektunapříklad tím, že příjemce podpory• zadá subdodávku za vyšší než tržní cenu• prodá výsledky podpořené aktivity zanižší než tržní cenu• neochrání z podporované aktivityvzniklé duševní vlastnictví, čímž dojdek obohacení třetího subjektu.Jelikož byl seminář adresován předevšímpříjemcům z VŠ a VVI, zaměřili se přednášejícína osvětlení zásadního významuRámce pro tyto subjekty, které jsou v terminologiiRámce nazvanými VO. Zdůraznili, žeRámec vymezuje možnosti podpory výzkumnýmorganizacím, tudíž jejich financovánímimo režim veřejné podpory. Připomenulinám, že se to v ČR týká převážnévětšiny výzkumných organizací, tedy vysokýchškol a výzkumných institucí Akademievěd a případně i dalších subjektů.Upozornili nás na problematický aspektdefinice výzkumné organizace a tudížjednoznačné stanovení těch VO, kterénaplňují tuto definici, jež je oprávněna autoritativněvykládat jen Komise. Opět proinformaci čtenáře uvádíme, že• hlavním účelem výzkumné organizaceje výzkum a vývoj a jeho šíření prostřednictvímtransferu technologií, publikovánía výuky,• veškerý zisk je reinvestován do hlavníčinnosti,• zřizovatel nemá přednostní přístupk výsledkům VaV,• poskytnutí podpory do nevýdělečnýchaktivit nezakládá veřejnou podporu,pokud je příjemce výdělečnéaktivity od nevýdělečných zcela jasněoddělí.U tohoto posledního bodu musíme zpozornět,protože VO může v důsledku nedokonalostisvých vnitřních směrnic neúmyslněposkytnout nepřímou podporuVaVaI třetím subjektům, které už jsou považoványz hlediska Rámce za podnikya to v situaci, kdy se ve výzkumné organizacirealizuje• smluvní VaV (dle naší terminologie doplňkováčinnost)• a kolaborativní VaV.V důsledku stále větší podpory spolupráceVO s průmyslem a to formou doplňkové (hospodářské)činnosti, v projektech typu Public-Private-Partnership (PPP) či v projektech


kolaborativního výzkumu 7.RP, rámcovéhoprogramu CIP nebo v projektech programuEUREKA, Eurostars atd., už výzkumná organizacemusí přijmout vnitřní opatření k zamezeníposkytnutí nepřímé podpory třetímusubjektu, jinak čelí riziku vrácení či krácenípodpory, případně dalším sankcím ze stranyposkytovatele.Co se týká oddělení podpory nevýdělečnýchaktivit od výdělečných, dokážouVO dobře oddělit přímé náklady jednotlivýchprojektů, či zakázek, problém všaknastává u nepřímých nákladů (režií), kteréjsou u většiny VO účtovány paušálněa neexistují rozvrhové základny, které bydokázaly alokovat nepřímé náklady spojenés danou činností přímo na daný projektči zakázku. Zde je nutné přejít postupněna Full cost finanční model VO,což je úkol nelehký.Další slabé místo VO se jeví ve smluvnímvýzkumu (doplňková činnost), kdynemusíme správně vykalkulovat tržní cenusmluvního výzkumu, protože neznámepřesně výši režijních nákladů, vztahujícíchse k dané zakázce a dále je velmitěžké odhadnout správnou míru zisku.Velký pozor si musí výzkumné organizacedát též na ošetření práv k duševnímuvlastnictví, které vzniká řešením jednotlivýchprojektů. Výzkumná organizacemusí zajistit, aby třetí subjekt (podnik) neprofitovalna znalostech, které by mu výzkumnáorganizace poskytla bezúplatněči za nižší než tržní cenu.Ze semináře jasně zazněl signál, že jenutné se této problematice důsledně věnovat,že jde o problematiku značně komplikovanou,kterou musí řešit specializovaníporadci či zaměstnanci organizace.Prezentace ze semináře si můžetestáhnout z webových stránekhttp://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus/kampus_akceDoporučuji též přečíst si dokument „Analýzadopadů změn právního prostředí a dopadůreformy systému výzkumu, vývoje a inovacína vnitřní předpisy veřejných vysokýchškol a veřejných výzkumných institucí a na jejichaktivity“, kterou vypracovala advokátníkanceláří HOLEC, ZUSKA & partneři v rámciprojektu EF-TRANS (Efektivní transferznalostí).Analýzu najdete na webu pod titulkemAnalýza A- „právní“http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipnpro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumua-vyvoje/efektivni-transfer-znalosti/analyzyNejsem si zcela jistá, zda jsem tímtočlánkem, který je napsán, jako výsledekaktivit prováděných v rámci projektuj09003 KAMPUŠ+ financovaném z programuEUPRO, čímž zde projektu děkuji,neposkytla nepřímou podporu advokátníkanceláři HOLEC, ZUSKA & partneři tím,že jsem o jejich semináři a „Analýze A“napsala tento článek a tím jím umožnilazískat nové klienty a zakázky hospodářskéhocharakteru.Ing. Anna MittnerováRektorát, Oddělení pro VaV,VŠCHT v PrazeProjekt My ScienceDruhý březnový týden tohoto rokuv Praze vyvrcholila série šesti stáží promladé evropské novináře v rámci mezinárodníhoprojektu My Science – EuropeanProgramme for Young Journalists.Týdenní stáž na VŠCHT Praha bylaposlední ze série workshopů projektu, financovanéhoz prostředků 7. rámcovéhoprogramu EU pro výzkum a vývoj (7. RP),jehož cílem je zprostředkovat realitu současnéhovýzkumu mladým evropskýmnovinářům a jejich prostřednictvím i širšíveřejnosti. Evropská pracoviště, účastnícíse projektu, nabízejí různé vědeckéobory – informační a komunikační technologie,výzkum kmenových buněk, che-mické technologie, obnovitelná energie,životní prostředí a společenské vědy.Českým partnerem projektu je právěVŠCHT v Praze, kde byly zahraničnímnovinářům představeny zejména projekty,na jejichž financování se podílí Evropskákomise.Projekt My Science je zaměřen na mladénovináře či studenty mezi 20 a 30 letypředevším z členských států EU, ale i přidruženýchzemí, kteří se specializují – čise chtějí zaměřit – na vědu a výzkum.Celkem se projektu účastnilo 90 mladýchpracovníků z médií z celé Evropy. Náplníprojektu bylo umožnit mladým autorůmbližší pohled na práci výzkumníků na šestievropských pracovištích, která v průběhuněkolika měsíců navštívili, čímž si projektklade za cíl přispět k propojenívědecké a novinářské obce a posílit takpovědomí veřejnosti o tom, jaké místozaujímají výsledky vědecké a výzkumnépráce v jejich každodenním životě.V průběhu týdenního pobytu v Prazese účastníci stáže seznámili mimo jinés historií i současností VŠCHT Prahaa s několika významnými mezinárodnímiprojekty, na jejichž řešení se zdejší výzkumnétýmy podílejí. Jednalo se např.o projekty WELTEMP, DEMMEA, DoubleNanoMem,CHOBOTIX, CONFFIDEN-CE, PILGRIM, CARMUSYS a BIOTRA-CER či práci Společné laboratořeVŠCHT a Ústavu organické chemie a biochemieAV ČR. Nejvíce oceňovanouzkušeností byla mezi účastníky stáže jedinečnámožnost poznat práci výzkumníkův laboratořích, podle slov jednéz účastnic přímo „v přirozeném prostředí“vědců, a vlastními smysly okusit, copráce v laboratoři obnáší. Podle možnostíkonkrétních laboratoří se i samimohli po dva dny účastnit vlastní výzkumnépráce. Součástí týdenního programubyla také návštěva historické KnihovnyAkademie věd a modernía uživatelsky velmi vstřícné budovy Národnítechnické knihovny v pražskýchDejvicích. Mladí novináři se dále seznámilis tím, jak vzniká a čím se zabývá měsíčníkAV ČR Akademický bulletina s prací Českého centra mobility, které2/2010ip&tt13


napomáhá zvyšovat a usnadňovat mobilituvědců v rámci Evropy.Samotnými novináři byla možnostzblízka nahlédnout do nitra významnéhochemického pracoviště v ČR hodnocenavelmi pozitivně. Podle slov jedné z účastnicoceňovali jedinečnou možnost nesledovatvědce jen z povzdálí, ale vžít se přímodo jejich role – obléci si laboratorníplášť a rukavice a vyzkoušet si práci v laboratořina vlastní kůži.V rámci hodnocení účasti v projektunelze opomenout ani přínos na straněčeských organizátorů stáže, kteří svouprací na projektu dále rozšířili síť svýchkontaktů jak na mezinárodním poli, takmezi českými subjekty. Pro VŠCHT budižtato stáž také příslibem toho, že v jejíchúčastnících získá do budoucna zasvěcenéa nadšené komunikátory, kteří budoujejí jméno šířit na stránkách evropskýchvědeckých periodik.Více informací naleznou zájemci nawebových stránkách projektu www.myscience.euči na webových stránkách oddělenípro vědu a výzkum VŠCHT Prahahttp://www.vscht.cz/homepage/veda/index/MysciencePetra KinzlováOddělení pro vědu a výzkum,VŠCHT Prahapetra.kinzlova@vscht.czâESKÁ SPOLEâNOST PRO JAKOSTDvacet let cesty za kvalitoutech systémů managementu – nejprvemanagementu kvality, následně životníhoprostředí, bezpečnosti a ochrany zdravípři práci, společenské odpovědnosti organizacíi řady dalších. Podle předmětuzájmu se aktivity postupně rozšiřovalynejen do všech oblastí výrobní sféry, alei do oblastí služeb všeho druhu, namátkouvzdělávání, zdravotnictví, sociálníchslužeb a veřejné správy. Bez nadsázky jemožné říci, že v současné době neexistujev naší společnosti oblast, které by seaktivity České společnosti pro jakost nějaknedotýkaly.Vzdělávací aktivity nejsou myslitelné bezpodpory vydavatelské a publikační činnosti.Společnost vydává tituly vlastní i převzaté,od tuzemských i zahraničních autorů.O námi vydávané publikace je velký zájemširoké veřejnosti a vždy mne velice potěší,když téměř v každé instituci, kterou navštívím,narazím na publikaci z našeho vydavatelství.A to nejen jako dekoraci v knihovničce,ale spíše na stole se zjevnýmiznámkami častého používání.Na činnost vzdělávání prakticky vevšech oborech úspěšně navazuje personálnícertifikace dle harmonizovanýchschémat vlastních, národních i evropských.Významná, systematicky rozvíjenáa v řadě oborů průkopnická je i certifikacesystémů managementu a výrobků.Při České společnosti pro jakost pracujeúspěšně konkurenceschopný, akredito-Kongres EOQ v roce 2007 v Praze byl jedním z největších, nejviditelnějších a nejoceňovanějšíchdosavadních úspěchů ČSJ.Anežka Žaludová (1919 – 1999), první předsedkyněČSJ.Již dvacet let je Česká společnost projakost v povědomí široké veřejnosti dobřezapsána. Dvacet let v životě člověka nenítak mnoho, mladý člověk je většinouv etapě vzdělávání se, hledání životníhopartnera a v přípravě na svůj osobní i profesníživot. Společnost po dvaceti letechsvého působení toho již má za sebou dalekovíce – a myslím si, že Česká společnostpro jakost toho má za sebou opravdumnoho a že jsou to referencepřevážně pozitivní.Úspěšné působení České společnostipro jakost je spojeno s řadou osobností,které se přičinily o její pozitivní vnímání,ale není cílem tohoto článku je na tomtomístě vyjmenovat. Přesto si myslím, žejedno jméno tady uvedeno být má a musí.Je to paní doktorka Anežka Žaludová:neúnavná, aktivní, odborně zdatná žena,známá nejen v naší republice, ale po celémsvětě, která má největší zásluhu natom, že Česká společnost pro jakost nejenomvznikla, návazně na všechny předchozívýznamné aktivity, ale že byly takévytvořeny pevné základy pro to, aby mohlapůsobit i v současnosti, a já pevně věřím,že i v budoucnosti a nadále úspěšně.Česká společnost pro jakost se brzy posvém vzniku stala členem Evropské organizacepro kvalitu, a to členem opravduaktivním. Jejím nosným programem byloa i v současnosti je vzdělávání v oblas-vaný certifikační orgán CSQ-CERT, akceptovanýodbornou veřejností, se širokouškálou certifikačních produktů. A připomeňmeještě, že Česká společnost projakost iniciovala vznik Českého národníhocertifikačního fóra – dobrovolnéhosdružení akreditovaných certifikačníchorgánů v České republice, které mají zájempodporovat důvěryhodnost a zvyšovatkvalitu certifikace systémů managementu,a že CSQ-CERT patří mezizakládající a aktivní členy tohoto Fóra.Významnou roli sehrává i osvětová činnostSpolečnosti, která se formou seminářůa komentovaných vydání vyjadřujek aktuálním tématům nově vydávanýchnorem, zákonů a předpisů, k vyskytujícím14 ip&tt 2/2010


se aktuálním problematickým oblastema vytváří první etapu modulárního vzdělávacíhoharmonizovaného schématu. Souborkomentovaných vydání aktuálních norema předpisů opět najdete praktickyv každé organizaci.Česká společnost pro jakost se významněpodílí na organizování Evropskéhotýdne kvality, aktivitách Národní politikykvality, Sdružení pro oceňování kvalitya Národní ceny kvality České republiky.Naši zástupci úspěšně a aktivně pracujív Radě kvality České republiky a praktickyve všech jejích odborných skupinách,stejně jako v celé řadě dalších odbornýchseskupení.Velmi významnou aktivitou Společnostije role národního partnera EFQM (Evropskénadace pro management kvality)v ČR a odborného garanta programu Národníceny kvality ČR. Konkrétně z tohopak vyplývá v současné době hlavně snahao popularizaci Modelu excelence EF-QM, modelů z něj odvozených a Národníceny kvality ČR, vysvětlování jejich významua přínosů a úsilí o jejich maximálnírozšíření do firem i organizací všehodruhu.Aktivity Společnosti jsou širokou odbornouveřejností tuzemskou i evropskouhodnoceny kladně. Uvedení České společnostipro jakost jako odborného a organizačníhogaranta pod jakoukoliv akcíje vždy vnímáno jako záruka úspěchu.Příkladem může být mezinárodní 51. kongresEOQ, pořádaný v Praze v roce 2007.Aktuální velmi významnou akcí je vespolupráci s Radou kvality ČR a Národnípolitikou kvality podíl na vydání Chartykvality České republiky, kterou podepsalpremiér ČR a svůj podpis v současné doběpostupně připojuje i řada zástupců významnýchinstitucí a organizací ČR. Jednáse o dokument vydaný návazně naEvropskou chartu kvality, kterým významnéinstituce, sdružení, společnostia další organizace deklarují svoji podporunejen kvalitě produktů, služeb a systémůmanagementu, ale hlavně kvalitě životaa společenské odpovědnosti.Pokud jsem v úvodu zdůraznil dobřepoložené základy Společnosti před dvacetilety a její úspěšné působení po celédvacetiletí, myslím, že i to je jeden z důvodů,proč Společnost obstála i v obtížnýchobdobích včetně současné krize,a je to určitě devízou i do budoucna.Ing. Miroslav Jedličkapředseda České společnosti pro jakostSetkání k jubileuSlavnostní setkání ke dvacátému jubileuČeské společnosti pro jakost sekonalo v pátek 12. února 2010 v prostoráchČSVTS v Praze na Novotnéholávce.Jak bylo uvedeno už v minulém čísle[ip&tt 2010/1, str. 19], patří Česká společnostpro jakost mezi řadu společností,které v letošním roce oslavily či oslaví 20.výročí svého vzniku. A je mezi nimi jednouz prvních: její vznik je datován dnem9. února 1990.Účel slavnostního setkání, které seuskutečnilo při příležitosti tohoto výročí,vyjádřil předseda Společnosti MiroslavJedlička slovy: Rádi bychom vzpomnělina uplynulá léta činnosti ČSJ, na členySpolečnosti, kteří již nejsou mezi námi,na úspěchy i dílčí nezdary a ve vzájemnéVladimír Votápek st.rozpravě diskutovali o dalších možnostechrozvoje aktivit ČSJ.V tomto duchu se pak celé odpolednea podvečer skutečně nesly. Hlavní příspěvek,věnovaný zejména historii společnostia zajímavý množstvím osobníchvzpomínek, přednesl první předseda společnostia její čestný předseda VladimírVotápek starší; další slovo patřilo MiroslavuJedličkovi. Především o současnýcha částečně i budoucích aktivitáchspolečnosti pak v další části programu,moderovaného výkonnou ředitelkou ČSJHanou Žufanovou, hovořili ředitelé úsekůa další pracovníci výkonného aparátu.Vystoupili také zástupci některých odbornýchskupin a regionálních poboček společnosti.Nechybělo pak pochopitelně anivystoupení za hosty a partnerské organizace,které v zastoupení ředitelky VOŠSymbolický křest Kroniky ČSJ: Vladimír Votápek,Hana Žufanová a vedoucí projektu PavelRyšáneka OA Chotěboř Blaženy Petrlíkové předneslMartin Sekerka.Česká společnost pro jakost využila alesetkání také k tomu, aby ústy Jana Hnátkaaktuálně představila přítomným – v tédobě teprve připravovaný – pozoruhodnýdokument: Chartu kvality České republiky.(V dalších dnech pak pokračoval ratifikačníproces Charty, který byl završenpodpisem premiéra Jana Fischera; víceviz na str. 15–16 tohoto čísla ip&tt.)Závěr oficiální části setkání patřil představenía slavnostnímu křtu Kroniky Českéspolečnosti pro jakost, rozsáhlého pozoruhodnéhokolektivního díla předevšímřady pamětníků, které je od toho okamžikuvolně přístupné každému na webovýchstránkách ČSJ www.csq.cz (Občanskésdružení @ Kronika).Následovalo pak společenské setkání –raut v prostorách Klubu techniků jako příležitostk osobním rozhovorům účastníků,vzpomínkám i diskusím.Všichni účastníci setkání obdrželi Pamětnílist k 20. výročí ČSJ.Na závěr ještě slova dvou z hostů,představitelů významných partnerů a zákazníkůSpolečnosti. Vlastimil Krčma(Škoda Auto) pro Zpravodaj ČSJ řekl:Česká společnost pro jakost pro náspředstavuje partnera schopného reagovatna aktuální požadavky. Přinesla a přinášínám vysokou kvalitu poskytovanýchslužeb. A využitelnost získaných informacív praxi, což je obzvlášť důležité. Přáník „narozeninám“ ČSJ je stručné a jednoduché:udržet se na pomyslné špičce ledovcekvality, neodtát ani nesklouznoutdo průměru. Jen to nejlepší je pro zákazníkydost dobré. A Jitka Jakubcová (Českáspořitelna): Přeji všem, aby jim vydrželonadšení pro myšlenku kvality, aby seřady členů společnosti dále rozšířily i vevěkové kategorii juniorů a aby se oblastkvality ve službách stala speciální kategorií,která pomůže ČR získat takovémísto na výsluní zájmu, jaké si zaslouží.Zdeněk SvatošČeská společnost pro jakost,redakce Perspektivy jakostiCharta kvality České republikyRada kvality ČR oznámila 2. března t. r.,že byl připojením podpisu premiéra JanaFischera završen ratifikační proces Chartykvality České republiky.Mezi prvními 13 signatáři, kteří sev tomto dokumentu svými podpisy přihlásilik dlouhodobým cílům Národní politikykvality, jsou na čelných místech Jan Fischer,předseda vlády ČR, Vladimír Tošovský,ministr průmyslu a obchodu, a RobertSzurman, předseda Rady kvality ČR;uzavírají jej Miroslav Jedlička, předsedaČeské společnosti pro jakost, Pavel Ryšánek,předseda představenstva Sdruženípro oceňování kvality, a Růžena Petříková,ředitelka DT CZ Ostrava.Přijetí Charty kvality, jak bylo zdůrazněnov tiskové zprávě, je významným krokemk mezinárodně konkurenceschopné, vzdělané,etické a odpovědné české společnosti.Rada kvality vyjádřila přesvědčení, žese k Chartě budou hlásit i další organizace,což se již skutečně děje.Z hlediska zaměření tohoto časopisua jeho čtenářské obce je zajímavé, že namnoha místech Charty jsou bezprostředněvedle sebe zdůrazňovány KVA-LITA a INOVACE.Hned v úvodní části Důvody se uvádí:1. V současnosti jsou to kvalita a inovace,které rozhodují o úspěšnostipodnikání.Kvalita a inovace jsou cílem snaženío excelenci včetně společenské odpovědnostiorganizací. Kvalita je také metodaa cesta k podpoře aktivní účasti pracovníkůvedoucí k inovacím...Dále pak:Snižováním nákladů, mobilizací lidskýchzdrojů, podporou kreativity a inovací,modernizací organizací a povzbuzováníminiciativ se stává kvalita rozhodujícímfaktorem konkurenceschopnosti, a tudíži zaměstnanosti…2/2010ip&tt15


Ve vlastním ZÁVAZKU ČESKÝCH OR-GANIZACÍ, PODNIKATELSKÝCH A ZA-MĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ A VE-ŘEJNÉ SPRÁVY mezi celkem sedmibody je tomu tak ve třech:SIGNATÁŘI SE ZAVAZUJÍ ZEJMÉNA:• Aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepšípraxi z oblasti kvality a inovací• Usilovat každodenně o dosažení novéhopokroku v kvalitě a inovacích• Angažovat se pro dosahování vysokékvality a inovací ve všem, co člověk vytváří,a naplňovat cíle Národní politikykvality vyhlašované každoročně Radoukvality České republiky.Za citování na tomto místě stojí pak ještězdůraznění jednak neoddělitelnostikvality od společenské odpovědnosti,jednak „univerzálnosti“ významu kvalityna všech úrovních a ve všech oblastech:V současných složitých podmínkáchčeských organizací je kvalita neoddělitelnáod společenské odpovědnosti, zahrnujevšechny činnosti a každého jednotlivcev organizaci. Zahrnuje všechnyoblasti podnikání v průmyslu, obchodu,řemeslech i službách nezávisle na velikostiorganizace. Zahrnuje rovněž veřejnéslužby včetně státní správy. Nelze dosáhnoutkvality bez trvalého vytvářeníprostředí pro ni. Je to kvalita, která sjednocujea spojuje všechny ekonomickéa sociální činitele společnosti. Kvalita jetak záležitostí každého a vyžaduje všeobecnouangažovanost...V souvislosti s ratifikací tohoto nového významnéhodokumentu ještě připomeňme:Evropská charta kvality byla přijatav říjnu 1998 v Paříži.V České republice přijala vláda svým usnesenímv květnu 2000 Národní politiku podporyjakosti (dnes Národní politika kvality).V roce 2001 pak byl usnesením vládyČR přijat Program Národní ceny ČR zajakost (dnes Národní cena kvality ČR).Plné znění Charty kvality ČR s úplnýmseznamem prvních signatářů a také dalšívýše zmíněné dokumenty jsou uveřejněnyna webových stránkách Národní politikykvality www.npj.cz.Zdeněk SvatošČeská společnost pro jakost,redakce Perspektivy jakostiâESK¯ SVAZ VYNÁLEZCÒ A ZLEP·OVATELÒSeminář „Autorské právoČeský svaz vynálezců a zlepšovatelůuspořádal dne 21. října 2009 v rámci cykluakcí zaměřených k ochraně nehmotnéhomajetku a duševního vlastnictví seminář věnovanýnovinkám v oblasti autorského práva,některým ustanovením autorského zákonaa dotazům posluchačů. Seminář vedlaMgr. Adéla Faladová z odboru autorskéhopráva Ministerstva kultury. Následující textpřináší stručné shrnutí první části semináře,věnované novinkám ze světa, Evropya z domova, doplněné o některé aktuální informacea odkazy na nové dokumenty. Nížeuvedené názvy kapitol semináře lze naléztv plném znění na www.csvz.cz.Novinky ze světaSvětová organizace duševního vlastnictvíRada EvropyPříprava mezinárodní dohody ACTAWatch ListPřípad Google Book SearchNovinky z EUPrvní evropský inovační summitKomunitární legislativa v oblasti autorskéhopráva• Směrnice o dodržování práv duševníhovlastnictví• Telekomunikační balíčekNávrhy komunitárních předpisů v oblastiautorského práva• Návrh směrnice na prodloužení dobyochrany práv u zvukových nahrávek• Návrh směrnice o trestních sankcích zaporušování práv duševního vlastnictvíNelegislativní dokumenty týkající se vymáhánípráv duševního vlastnictví• Návrh usnesení Rady o vymáhání právduševního vlastnictvíNelegislativní dokumenty týkající seautorských práv• Sdělení Evropské komise – Autorsképrávo ve znalostní ekonomice• Konzultace Evropské komise o tvůrčímobsahu on-linePředběžné otázky z oblasti autorskéhoprávaŘízení pro porušení Smlouvy o založeníESNovinky z domova• Příprava novely autorského zákonaIng. Pavel Dlouhý, EUR Ing.předsedaTECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCISpolupráce s praxí16 ip&tt 2/2010Společný projekt na zvýšení komfortubydlení připravuje Fakulta textilní Technickéuniverzity v Liberci a textilní firmaJiří Grund z Nových Buků na Semilsku.Oba partneři sázejí na nové materiály,technologie a design při konkrétní aplikaciu koupelových předložek.Jiří Grund je přesvědčený, že je možnévýrazně zpříjemnit pobyt v koupelně či nazáchodě a kvůli vývoji předložek sechystá podepsat novou smlouvu o spoluprácis Fakultou textilní Technické univerzityv Liberci.„ Něco jsme už společně vyzkoušeli. Profirmu Grund jsme dělali vývoj různých čidelzaměřených například na měření hmotnosti,teploty, propustnosti světla, úsporyenergie a podobně. Nyní připravujemespolečný projekt v rámci Technologickéagentury České republiky zaměřený naaplikace nových materiálů, zejména inteligentníchtextilií a také speciálních úprav,o kterých samozřejmě nebudeme zatímmluvit veřejně,“ přibližuje spolupráci profesorJiří Militky, vedoucí katedry textilníchmateriálů FT TUL. Dodává, že spolupráces malou úspěšnou firmou je pro fakultu textilnívelkým přínosem. „Jedná se o rychléa přímé řešení konkrétních praktickýchproblémů. To je pro vědecké pracovníkyvelmi poučné,“ konstatuje Militký.Jiří Grund je se spoluprací s druhounejstarší libereckou fakultou spokojen.„Máme několik prototypů, třeba předložkyse zabudovaným vypínačem. Když by lidévstali z postele a šli ve tmě na záchod,rozsvítila by se jim cesta. Ve hře mámei další varianty, například se zabudovanouváhou. Ta by zase ušetřila místov koupelně,“ říká Jiří Grund, zakladatela majitel firmy Grund, kterou průběžné inovacenejen podržely nad vodou ale i posílilykrizi navzdory.Podle Grunda je cesta soustavné inovacejediný způsob, jak nepodlehnout dravéa levné konkurenci. „Nemůžeme zůstat namístě, musíme přicházet s něčím novým.Stále ještě dostatečně nevyužíváme higttech technologie, kde má Česká republikyi díky liberecké univerzitě velký náskok. Tochceme společně změnit,“ říká Grund.Podle svých slov je jedním z mála evropskýchvýrobců, který zatím přežil.Na vývoji a výzkumu se podle profesoraMilitkého budou podílet všechny katedry


– Energeticky úsporné budovy (EnergyefficientBuildings – EeB),– „Zelená“ auta (European Green Car Initiative– EGCI).– Future internet (FI)Celá akce byla rozdělena do čtyř paralelníchsekcí podle jednotlivých zaměření(FoF, EeB, EGCI a FI).Po zahájení konference představiteli regionuValencie, španělské vlády a zástupcemEvropské komise byly představeny potřebyprůmyslové sféry a vize programů, které budousměřovat k úspěšné implementaci projektůPPP. V jednotlivých sekcích byly prezentoványpříspěvky jak zástupců průmyslu,tak také ze sféry akademické.Jednotlivé přednášky lze najít i v elektronicképodobě jako videa a prezentace nastráncehttp://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.htmlOčekávané výhody těchto iniciativpro průmyslový sektor jsou následující:– pomohou investovat v dlouhodobějšímvýhledu do výzkumu a vývoje, i kdyžv současné době čelí mnoho podnikůekonomickým problémům,– bere se v úvahu role průmyslu (včetněMSP) při tvorbě VaVaI strategií a implementaciprojektů,– mezioborový VaV jdoucí od základníhovýzkumu po aplikovaný s větším dopademna přidanou hodnotu,– zvětšení příležitostí pro podporu inovacív MSP.Výrobní sektor je stále hnacím motoremevropské ekonomiky. Jeho aktivitypředstavují cca. 21% hrubého domácíhoproduktu EU a reprezentuje okolo 20%pracovních míst. V dlouhodobém výhledupro zajištění konkurenceschopnosti jenutné rozšířit technologickou základnu,vytvářet excelentní výzkum a vývoj s cílemaplikací výrobních technologií s vyššípřidanou hodnotou a využitím interdisciplinárníchpoznatků. Hlavními cílyuvedených výzev je transformace ekonomikydo konkurenceschopné dynamickéekonomiky založené na znalostním přístupu.Získané informační zdroje:[1] Strategic Multi – Annual RoadmapFoF[2] Multi – Annual Roadmap and Langerterm strategy EeB[3] EFFRA research priorities[4] Green Cars and Leadership Opportunitiesin SpainKontakty:Česká technologická platformaStrojírenství, o.s.Sídlo: Univerzitní 8, 30614 PlzeňHorák Jaromír, doc. Ing., CSc.,horak@kks.zcu.czŠperlink Karel, doc. Ing., CSc.,sperlink@aipcr.czBarták Jiří, Ing., jbartak@kks.zcu.czEdl Milan, doc. Ing. Ph.D.,edl@kpv.zcu.czweb: www.ctps.czJ. B.RADA PRO V¯ZKUM, V¯VOJ A INOVACEInformace o zasedáníV období od minulé informace se uskutečnilo250., 251. a 252. zasedání RVVI.Souhrnné vyhodnocení výsledkůprogramů výzkumu, experimentálníhovývoje a inovací ukončených v roce2008Rada jako každoročně předložila tentomateriál vládě, která ho schválila dne 29.března 2010 usnesením č. 248.Metodika hodnocení výsledků výzkumnýchorganizací a výsledků ukončenýchprogramůNávrh Metodiky hodnocení výsledkůvýzkumných organizací (pro rozdělováníinstitucionálních prostředků výzkumnýmorganizacím podle hodnocení dosaženýchvýsledků) a hodnocení výsledkůukončených programů je předkládánpodle ustanovení § 35 odst. 2) písm. c)a d) zákona č. 130/2002 Sb. Text Metodikyvychází z předchozích Metodik, na základězadání Rady jsou však nově doplněnyněkteré principy. Platnost Metodikyje navrhována pro roky 2010 až 2012,Po roce 2012, jak vyplývá z nové Národnípolitiky výzkumu, vývoje a inovacíČR na léta 2009 – 2015, budou zpracoványvícesložkové oborové metodikya zavedeno oborové hodnocení, kterézohlední specifika výsledků jednotlivýchskupin příbuzných oborů.Metodika prošla meziresortním připomínkovýmřízením a bude ji schvalovatvláda ČR.20 ip&tt 2/2010Návrh výdajů státního rozpočtu navýzkum, vývoj a inovace na rok 2011s výhledem na roky 2012 a 2013Předložení návrhu výdajů na výzkuma vývoj vládě musí předcházet zpracovánístátního rozpočtu ČR, proto je nutnémateriál schválit Radou a rozeslat neprodlenědo meziresortního připomínkovéhořízení a předložit vládě.Radě byl předložen Návrh výdajů státníhorozpočtu na výzkum, vývoj a inovacena rok 2011 s výhledem na roky 2012a 2013 a pozměňovací návrh předsednictvaRady, ve kterém navrhlo zachovánívýše výdajů ve střednědobém výhleduna úrovni r. 2011, tj. výdaje na r. 2012a 2013 ve výši 26 599 mil. Kč. Radaschválila materiál v předloženém zněnípozměňovacího návrhu předsednictvaRady a uložila sekretariátu Rady materiálrozeslat do meziresortního připomínkovéhořízení.Volby kandidátů na členy vědeckérady Grantové agentury ČR a výzkumnérady Technologické agentury ČRRada tajným hlasováním volila 12 kandidátůna členy vědecké rady GA ČRvčetně předsedy a místopředsedy a 12kandidátů na členy výzkumné rady TAČR včetně předsedy a místopředsedy.Na základě tajného hlasování bylo zvolenov prvním kole do vědecké rady Grantovéagentury ČR 11 kandidátů na členy,12. člen a místopředseda budou volenina příštím zasedání Rady; bude dopracovánmateriál a následně předložen vládě.Na členy výzkumné rady TA ČR bylo nazákladě tajného hlasování zvoleno všech12 kandidátů na členy, včetně předsedya místopředsedy a kompletní materiálbude předložen vládě.RůznéRVVI byla informována o návrhu opatřenínezbytných k zajištění prováděníÚmluvy o založení Evropské kosmickéagentury po přistoupení a Dohody meziČR a Evropskou kosmickou agenturouo přistoupení ČR k Úmluvě o založeníEvropské kosmické agentury a o souvisejícíchpodmínkách po vstupu v platnosta připomínky Rady– RVVI byla předložena ke stanoviskuod MŠMT Cestovní mapa ČR velkýchinfrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.Rada ve svém stanovisku doporučilapředložení tohoto materiálu vládě.– RVVI byla seznámena s novou strategiíEvropské komise – EUROPE 2020,navazující na Lisabonskou strategii.– RVVI byla předložena Aktualizace Seznamurecenzovaných neimpaktovanýchperiodik vydávaných v ČR –2010, kde bylo, že seznam bude vedenjako otevřený systém, kdy v ročníchintervalech bude prováděna jehoaktualizace, při využití stejných hodnotícíchprincipů a kritérií.– RVVI vydala odborné stanovisko k žádostio povolení výzkumu na lidskýchembryonálních kmenových buňkáchÚstavu molekulární genetiky AV ČR,v.v.i., kde doporučuje povolení výzkumužadateli.– RVVI byla předložena ke schválení výzvak podávání návrhů na členy poradníchorgánů Rady, kdy v souvislostis plánovanou obměnou Rady majíbýt také obměněny poradní orgányRady, proto byl Radě předložen návrhna text výzvy k podávání návrhů na jejichčleny tj. tří odborných komisí (Odbornákomise pro společenské a humanitnívědy, Odborná komise provědy živé přírody a Odborná komisepro vědy neživé přírody a inženýrství),Komise pro hodnocení výsledků výzkumnýchorganizací a ukončenýchprogramů a Bioetické komise. Výzvabude zveřejněna na www.vyzkum.cz.– RVVI byl ke stanovisku předložen ministrempro lidská práva materiál„Genderová rovnost ve vědě a výzkumu“,ke které Rada zaslala několik připomínek.M. B.


âESKÁ KONFERENCE REKTORÒ105. zasedání PlénaPlénum České konference rektorů(ČKR) přijalo na svém 105. zasedání dne22. 4. 2010 v Praze následující usnesení:• ČKR podporuje ideje reformy terciárníhovzdělávání zpracované pracovnískupinou ČKR a ukládá jí zapracovatpřipomínky členů ČKR do tohoto koncepčníhomateriálu.• ČKR vítá zahájení diskuse o novém modelufinancování vysokých škol, který byměl zohlednit kvalitativní úroveň jednotlivýchvysokých škol a měl by poskytnoutvysokým školám v dostatečném předstihustátní garanci pro jejich stabilní financovánína několikaleté období.• ČKR požaduje, aby Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ve spoluprácis Radou pro výzkum, vývoj a inovaceurychleně zajistilo financovánícenter základního výzkumu pro rok2011.• ČKR podporuje princip státní srovnávacímaturity jako možný prostředek garancekvalitní úrovně všeobecnéhostředoškolského vzdělávání. Po zkušenostechs jejím zavedením by se mohlastát státní maturita jedním z podkladůpro přijímací řízení na vysokých školách.P. Š.TECHNOLOGICKÁ AGENTURA âRProgram ALFATechnologická agentura České republiky,dále jen TA ČR, má za sebou několikprvních měsíců ostrého běhu. Co jsme zatímza první čtvrtletí magického letopočtu2010 stihli? Primární událostí bylo bezpochybyvyhlášení programu ALFA na podporuaplikovaného výzkumu a experimentálníhovývoje. V den vyhlášení programuse uskutečnila tisková konference a v následujícíchměsících byla zorganizovánasérie informačních seminářů (Praha, Plzeň,Ostrava, Pardubice, Brno) k tomutoprogramu. Kapacita seminářů byla vždyzcela naplněna a pro velký zájem byl dokoncepřidán jeden seminář v Praze. Celkověse seminářů k programu ALFA zúčastnilotéměř 700 zájemců o program.Program ALFA byl vyhlášen na 6 let(2011–2016) a jeho cílem je zejména podporaspolupráce podnikatelské sféry a výzkumnýchorganizací s tím, že financoványby z něj měly být zejména projekty z oblastišpičkového aplikovaného výzkumu a experimentálníhovývoje. Příjemci podporymusí prokázat schopnost spolufinancovatprojekt z neveřejných prostředků a bezohledu na typ příjemce nemůže maximálnímíra podpory přesáhnout hranici 80 procentuznaných nákladů daného projektu.V tomto programu mohou být podporoványpouze projekty, jejichž výsledkem budealespoň jeden výstup v podobě patentu,poloprovozu, ověřené technologie, výsledkůs právní ochranou (užitný vzor, průmyslovývzor), technicky realizovaných výsledků(prototyp, funkční vzorek),certifikované metodiky a postupu včetněspecializovaných map s odborným obsahemči softwaru. Výsledky projektů musíbýt následně zavedeny do praxe, což budemimo jiné řešit tzv. implementační plán.Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů,které se zaměřují na následujícíoblasti:• Progresivní technologie, materiálya systémy• Energetické zdroje a ochrana a tvorbaživotního prostředí• Udržitelný rozvoj dopravySnahou tvůrců programu a odborníkůz TA ČR je plně využít možností a potenciálučeského výzkumu a vývoje. Očekáváme,že nastartováním spolupráce mezivýzkumem a podniky a za přispěníschopných předkladatelů projektů, budedosaženo růstu konkurenceschopnostia hospodářského růstu ČR. Program přispějemimo jiné k vytvoření nového motivujícíhoprostředí pro efektivní transferznalostí a technologií od špičkových vědeckýchtýmů k aplikačním partnerům.Předpokládaný finanční rozsah programuALFA v průběhu jeho šestiletého trváníje 11,628 miliard Kč, státní rozpočet sena této částce bude podílet více než 7,5miliardami Kč. Na financování projektův prvním roce veřejné soutěže je určeno817 milionů Kč.Příjemci podporyPříjemci podpory mohou být jak podnikatelskésubjekty (právnické i fyzickéosoby), tak i výzkumné organizace s tím,že program ALFA bude orientován hlavněna podporu jejich společných výzkumnýcha aplikačních projektů. Výzkumnáorganizace se musí v rámci společnéhoprojektu podílet minimálně z 10 % na řešení,nákladech a výsledcích projektu.Proces hodnocení projektuNávrhy projektů budou komplexně hodnocenydvěma nezávislými oponentya zpravodajem z Rady podprogramu podlepodmínek daných platnou legislativou.Pořadí jednotlivých projektových žádostípak vypracuje Rada programu na základěpodkladů předložených Radami jednotlivýchpodprogramů k programu ALFA. Konečnýseznam projektů určených k financováníschválí na základě předchozíchkroků procesu hodnocení předsednictvoTA ČR.Bodovanými kritérii, která budou určovatúspěšnost projektu v procesu hodnocení,jsou:• kapacity výzkumného týmu (odbornázpůsobilost, ekonomická způsobilostuchazeče k řešení projektu, materiálnía technické zázemí, znalost situaceproblematiky v zahraničí)• očekávané přínosy projektu z hlediskacílů programu (inovativnost,komplexnost)• existence významných tržníchpříležitostí a schopnost těchtopříležitostí využít• dosavadní účinná spolupráce mezipodniky a výzkumnými organizacemi(intenzita, dlouhodobost, kvalita)• míra motivačního účinku podpory(zejména význam podpory pro to, abymohl být projekt uskutečněn,aktuálnost řešené problematiky)• ekonomická efektivnost projektu(přiměřenost nákladů vzhledemk výsledkům projektu)Další informace o programu ALFA a aktivitáchTA ČR lze nalézt na našich webovýchstránkách www.tacr.cz.Marcela Příhodovávedoucí oddělení tvorbya monitorování programůKancelář TA ČR2/2010ip&tt21


Světový denduševního vlastnictví – 26. dubenTisková zprávaLidé jisté povědomí o duševním vlastnictvímají – ať už jde o autorské právo,patenty, průmyslový design či ochrannéznámky. Většina z nich ale vnímá toto témaz pohledu obchodu nebo práva s malýmdopadem na jejich vlastní životy. Tobylo důvodem, proč WIPO (Světová organizaceduševního vlastnictví) vyhlásilov roce 2000 první Světový den duševníhovlastnictví, a to 26. dubna, v den, kdyv roce 1970 vstoupila úmluva ustavujícíWIPO v účinnost. Každý rok tak WIPOa jeho členské státy (mezi které patříi Česká republika) slaví tento den prostřednictvímnejrůznějších akcí a kampaní,jejichž cílem je zvýšit povědomí společnostio tom, co duševní vlastnictvískutečně znamená, a ukázat, jak systémochrany duševního vlastnictví podporujenejen rozvoj hudby, umění a zábavníhoprůmyslu, ale produktů všech oborůa technologických inovací.V oblasti duševního vlastnictví realizujeMezinárodní obchodní komora v České republice(ICC ČR) pod záštitou premiéraJana Fischera projekt ORIGINAL. Partneryprojektu jsou například Úřad průmyslovéhovlastnictví, Policie ČR, Generální ředitelstvícel či Ministerstvo průmyslua obchodu. V roce 2009 došlo v rámci tohotoprojektu k vyškolení pracovníkůvšech živnostenských a obecných úřadůna problematiku dodržování a prosazováníduševního vlastnictví. Ve spolupráci s advokátníkanceláří Noerr zpracovala ICCČR pro Ministerstvo průmyslu a obchoduAnalýzu dosavadní realizace Akčního plánuvlády ČR proti pirátství a padělatelství.Analýza vymezuje problematické oblastidodržování a prosazování duševního vlastnictví,kterými jsou především nedostatkypři kontrolní a sankční činnosti státní správy,nedostatky při soudním vymáhání právduševního vlastnictví, dále pak poukazujena specifický problém v České republice -stánkový prodej. Dále analýza hodnotí plněníúkolů, které akční plán stanovuje jednotlivýmministerstvům zodpovědným zaproblematiku duševního vlastnictví. VýstupemAnalýzy je návrh, aby byl dosavadníakční plán vlády nahrazen strategiívlády pro boj proti pirátství a padělatelstvípro roky 2010 – 2015, jež by k vytvořeníkonkrétních akčních plánů zavázala jednotlivékompetentní orgány veřejné správyv jednotlivých pilířích:• technicko-legislativní pilíř, zabývajícíse úpravou nejen právních předpisůa legislativy, ale také příslušnýchprocesů či metodik práce;• technologický pilíř, zabývající sevýkonem konkrétní služby, spoluprácíse soukromým sektorem/s vlastníkypráv, mezirezortní a mezinárodníspoluprácí, jakož i nástroji pro sdílenía výměnu informací;• PR pilíř, zabývající se komunikacís veřejností a zvyšováním povědomío této problematice.Kromě přijetí některých opatření v legislativníoblasti je však třeba pro dosaženístavu, kdy duševní vlastnictví je celouspolečností respektováno, vést aktivníkampaň proti porušování práv duševníhovlastnictví a prezentovat dopady této problematikya výsledky projektu veřejnosti.Hlavním bodem celé kampaně jsou webovéstránky, které byly spuštěny v lednuroku 2010. Motto „respektuji originál“ sezároveň stalo logotypem pro komunikaci,jejímž cílem je vyvolat celospolečenskoudebatu o problematice duševního vlastnictví.Mezinárodní obchodní komora také vydalazprávu Intellectual Property Roadmapfor Business and Policy Makers, která přinášíunikátní přehled o vývoji v oblasti politikyduševního vlastnictví pro rok 2010,včetně doporučení různých opatření, kteráby měli přijmout jak podnikatelé, tak vládyjednotlivých zemí po celém světě.V roce 2010 bude ICC ČR usilovat o to,aby se problematika práv duševníhovlastnictví stala po parlamentních volbáchsoučástí programového prohlášenínové vlády. S partnery projektu se ICCČR mimo jiné zaměří na možnosti prosazenínavržených technicko-legislativníchopatření a povede diskuzi o efektivnímsdílení informací týkajících se práv z duševníhovlastnictví mezi jednotlivými kontrolnímiorgány a dalšími subjekty.P. Š.REGIONY v âRInovační firma Zlínského krajeZLÍN – Po loňském úspěšném pilotnímročníku soutěže Inovační firma Zlínskéhokraje vyhlašuje hejtmanství druhý ročníktéto soutěže určené aktivním firmám v oblastiinovací, které díky tomu dokáží získatpřed konkurencí náskok v regionálním, republikovémi celosvětovém měřítku.Soutěž se koná pod záštitou hejtmanaStanislava Mišáka a Zlínský kraj má zájemprezentovat inovační aktivity firem širokéveřejnosti, proto je soutěž vyhlašovánakaždoročně a smyslem soutěže jekromě ocenění úspěšných podnikatelskýchinovací také přispět k jejich vyššípublicitě.Pokud jste majitelem či představitelemfirmy aktivní ve Zlínském kraji, která úspěšněinovuje, neváhejte a přihlaste sedo této soutěže. Jste – li v takové firmězaměstnáni, či pokud takovou firmu znáte,doporučte jejím představitelům možnostpodat přihlášku a porovnat se s obdobnýmifirmami v soutěži „Inovační firmaZlínského kraje.“ Uzávěrka přihlášek dosoutěže je 23. června 2010. Na podzimletošního roku může být právě „vaše“ firmamezi oceněnými vítězi.Kritéria hodnocení soutěže jsou nastavenatakovým způsobem, že nezáleží navelikosti či ekonomickésíle přihlášenýchfirem, ale nakvalitě inovačníchaktivit a obecněpřístupu firmy k inovacím.V pilotnímročníku této soutěžezvítězila společnost5M s.r.o. z Kunovica čestnéuznání si pak odnesly firmy KOMA MO-DULAR CONSTRUCTION s.r.o. a TAJ-MAC-ZPS, a.s.Oceněným společnostem letošníhoročníku soutěže bude udělen titul „Inovačnífirma Zlínského kraje 2010“ a hejtmanstvíve spolupráci s partnery soutěžepodpoří mediální prezentaci těchtofirem. Publicita vítězných firem na národníúrovni bude zajištěna také prostřednictvímpartnerství s Asociací inovačníhopodnikání ČR. Na evropskéúrovni budou výsledky prezentoványs využitím kanceláře Zastoupení Zlínskéhokraje v Bruselu a v rámci dalšíchmezinárodních prezentačních aktivitZlínského kraje.Soutěž pro Zlínský kraj, stejně jako vloni,organizuje společnost Technologickéinovační centrum s.r.o. a veškeré informacek soutěži jsou k dispozici na internetovýchstránkách www.inovacnipodnikani.cz/soutez.Pro zajištění odbornostisoutěže je strategickým partnerem UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně, generálnímpartnerem Sdružení pro rozvoj Zlínskéhokraje. Na realizaci letošního ročníku soutěžese podílí také další partneři – CzechInvest,Česká spořitelna, Regionálnípodpůrný zdroj s.r.o., Obchodní a hospodářskékomory ve Zlíně, Uherském Hradišti,Kroměříži a Vsetíně, Agentura proekonomický rozvoj Vsetínska, Podnikatelskýinkubátor Kunovice – Panský Dvůrs.r.o., Regionální centrum kooperace,a.s. a Valašskokloboucké podnikatelskécentrum, s.r.o.Ing. Milan Plesartiskový mluvčí Zlínského krajetel.: 577 043 190, 731 555 25122 ip&tt 2/2010


MEZINÁRODNÍ SCÉNA – ZAHRANIâNÍ STYKYProjekt KASSETTS pokračujeNové plánovací a optimalizační ICTřešení je připraveno nabídnout dopravcůma výrobním společnostem finančnía časové úspory současněs lepším vytížením vozidel.Informace o projektu KASSETTS již bylauveřejněna v čísle 4/2009 a tento článeknavazuje a rozšiřuje informaci v čísle4/2009.Institut pro dopravu a logistiku (ITL)spolu se sedmi partnery ze zemí středníEvropy – v rámci projektu KASSETTS –zahájil iniciativu k vytvoření evropskéICT sítě pro optimalizaci vnitrostátnía mezinárodní přepravy zboží. Tentoprojekt je realizován prostřednictví programuCENTRAL EUROPE s využitímspolufinancování z Evropského regionálníhorozvojového fondu. Projekt tvořístabilní evropskou ICT síť logistickýchbrokerů, v rámci níž každý broker spolupracujes malými a středními podniky(MSP). Od těchto společností brokerdenně shromažďuje přepravní objednávkyprostřednictvím IT rozhraní, agregujeje (kritické množství) a optimalizuje přepravnípožadavky prostřednictvím plánovánítras vozidel na regionální a nadnárodníúrovni a ve spolupráci s ostatnímibrokery sítě KASSETTS. Pro jednotlivéskupiny MSP plánuje optimální národnía mezinárodní logistické řetězce na základědestinací, množství, načasování.Následně předává optimalizované přepravnípožadavky logistickým operátorům.Alberto Preti, ITL, italský koordinátorprojektu KASSETTS: „Chceme vyvinoutnástroj a službu, která pomůže výrobnímspolečnostem i dopravcům zvýšit efektivitu.KASSETTS si klade za cíl nezůstatpouze ve fázi výzkumného projektu, alestát se také iniciativou pro zlepšení logistickýchslužeb v obchodní sféře. V předchozífázi pracovní skupina vyvíjela ICTnástroj, který je nyní dostupný a připravenýk použití. Chceme hodnotit úspěšnostprojektu podle ušetřené kapacity manažerskýchpotřeb a spokojenosti uživatelů.Toto je hlavní cíl každého partnera a základnípředpoklad, který zajistí udržitelnostslužeb po skončení financování projektuEvropskou unií. Koncepční řešeníprojektu vzniklo v kraji Emilia-Romagnaa následovalo připojení dalších partnerůKASSETTS“.Úroveň implementace ICT řešení v logisticeje v jednotlivých zemích středníEvropy na různém stupni vývoje. Protobylo třeba během projektu řešení přizpůsobita zajistit snadnou implementaci vevšech aspektech. S ohledem na stav ICTlogistických řešení můžeme nalézt roz-dílné zkušenosti s různou úrovní komplexnosti,od jednoduchých nástrojůumožňujících vyhledávání v databázi logistickýchslužeb (základní informaceo profilu logistických operátorů) k GPSmobilním sledovacím systémům prosnazší sdílení přepravních nabídek a požadavků,které kalkulují a organizují přepravy.Přestože některé společnosti, předevšímMSP, jsou stále skeptické v oblastivyužívání ICT řešení pro logistický management,komplexní řešení nabízející projektKASSETTS je příležitost ke zlepšeníjejich každodenních obchodních záležitostí.Manažer pro kontakt se zájemci o projektPiotr Marcin – ILIM: „V zásadě jemožné shrnout, že většina potenciálníchuživatelů služeb brokera se velice zajímáo výsledky a rádi by byli informovánio všech akcích projektu. Nejvíce jsouoceňovány mezinárodní dimenze a inovativnostprojektu. Budoucí spolupráces klastry a veřejnými orgány ve všech zemíchse zdá příslibem v oblasti šíření informacío projektu. Veřejný sektor sledujetuto koncepci především s nadějí, žemůže optimalizovat provoz v okolí industrializovanýchoblastí s intenzivní dopravou.Mnoho společností předběžně souhlasilos účastí na testování softwaruv rámci projektu. Mohu říci, že společnájednání s potenciálními uživateli probíhajíjako aktivní diskuze zástupců firem a regionálníchpartnerů s návrhy na dalšíhlubší spolupráci a podporu využití nástrojeKASSETTS“.Myšlenky projektu KASSETTS bylytaké prezentovány na mezinárodním 26.německém logistickém kongresu zaúčasti expertů z oblasti výzkumu, akademicképůdy, obchodu a vlády. Cílemprezentace bylo informovat průmyslovýa logistický svět o možnostech logistickéhobrokera a o výhodách této sítě. Víceinformací naleznete na stránkáchhttp://www.bvl.de.V regionu Emilia Romagna se KAS-SETTS stává stále zajímavější a populárnější.V Parmě je největší místní firemnísdružení (Unione ParmenseIndusriali – UPI) připraveno propagovatslužby KASSETTS mezi svými členy.Vzhledem k tomu, že zkušenosti mohoubýt významnou přidanou hodnotou procelou oblast a pokud jsou ICT nástrojepoužity pro řešení některých místníchpřepravních a logistických problémů,zlepší se konkurenceschopnost společností.Stefano Dondi, projektový manažer:„Jsme stále připraveni spolupracovat s jakýmkolivzájemcem, který bude chtít propagovatnástroje KASSETTS a jsme rovněžpřipraveni nabídnout služby tohotoprojektu uživatelům“.Více informací o konceptu logistickéhobrokera a výsledcích projektu je uveřejněnona oficiálních webových stránkáchprojektu: http://www.kassetts.eu.Ing. Jiřina Veselánárodní koordinátor pro Českou republikuCentrum dopravního výzkumu, v.v.i.Líšeňská 33a, 636 00 BrnoE-mail: jirina.vesela@cdv.czEUREKA otevírá spolupráciEUREKA buduje strategiivětší otevřenosti a spolupráces mimoevropskými zeměmi.Principy tohoto záměru a spolupráces třetími zeměmi bylydiskutovány v průběhu portugalskéhopředsednictví programu EUREKA v období2008-2009. Konkrétním výsledkem bylopřijetí Korejské republiky jako asociovanézemě na konferenci EUREKA ministrův Lisabonu v červnu loňského roku. Současnéněmecké předsednictví v této iniciativěpokračuje a analyzuje prostředky,které mohou stimulovat globální partnerstvíEUREKY s důležitými mimoevropskýmizeměmi. Dohoda o partnerství musíjasně definovat společný rámec spolupráce,například ve vztahu k ochraně duševníhovlastnictví a také dodržování evropskýchstandardů a norem, pokud jdeo výrobky a technologie pro životní prostředía bezpečnost. Významná je takéúroveň transferu znalostí a technologií projejich komerční využití. Důležitým hlediskemje rovněž vymezení a rozsah účastizástupců mimoevropských zemí na jednáníSkupiny národních koordinátorů a Skupinyvysokých představitelů programuEUREKA. „Chceme dosáhnout stavu,aby dohoda o partnerství se třetími zeměmi,byla v souladu s cíli EUREKYa její rámcové podmínky, vymezující cílea obsah spolupráce, byly založeny naobjektivních kritériích“, zdůrazňuje WalterMönig, současný předseda Skupiny vysokýchpředstavitelů. V této souvislosti taképodtrhuje, že typický princip EUREKY,tj. přístup zdola nahoru (bottom-up), musíbýt v rámci spolupráce se třetími zeměmizachován a využit.Součástí shora uvedeného asociovanéhozapojení Korejské republiky bylouskutečnění EUREKA Informačního dne,které se konalo 17. – 18. března v Soulu.EUREKA byla na této prezentaci a setkáníse zástupci korejského průmyslovéhovýzkumu a vývoje zastoupena vedenímněmeckého předsednictví, pracovníkyEUREKA sekretariátu v Bruselu a řídícímimanažery vybraných EUREKA klastrovýchprojektů. EUREKU v pozici předsedyhodnotícího panelu Eurostars programuzastupoval Miroslav Janeček, kterýtaké v rámci Informačního dne uvedl dosavadnívýsledky Eurostars a význam tohotoprogramu pro evropské maléa střední podniky, jež provádějí vlastní výzkuma vývojové činnosti přímo zaměřenéna jejich tržní uplatnění.Výsledky úspěšného vystoupeníEUREKY v Soulu a zájem korejskýchúčastníků o aktivní spolupráci pozitivněpotvrdily loňské rozhodnutí zahájit užšíspolupráci s Korejskou republikou. Jejíekonomika je jednou z nejdynamičtěji serozvíjejících zemí na světě. Velký rozmachprůmyslové výroby a posilování2/2010ip&tt23


pozic korejských podniků můžeme sledovati v České republice. Méně známá,ale velmi silná je podpora vzdělávání,vědy a výzkumu v korejské společnosti.To může ostatně doložit i řada českýchvýzkumných organizací, které s Korejcijiž spolupracují na různých projektech.Statistiky však ukazují, že Korejská republikaje v oblasti výzkumu a vývoje zemís nejvíce uzavřeným systémem. Spoluprácemezi akademickým sektorema průmyslem je velmi intenzivní, avšakvětšinou se odehrává na národní úrovni.Vědoma si této skutečnost, Korejská republikaposiluje v poslední době velmivýznamně mezinárodní spolupráci v oblastivýzkumu, vývoje a inovací. Význammezinárodní spolupráce podtrhuje mimojiné i její cílená politická a finanční podporaprostřednictvím národní agenturypro podporu aplikovaného výzkumu KI-AT, jak ji na EUREKA Informačním dnipředstavil její ředitel pro mezinárodníspolupráci pan Han Joo Kim. Není náhodou,že korejská strana opakovaně zdůrazňovalavýznam mezinárodní spoluprácepro malé a střední firmy. Korejskéfirmy a akademické instituce velmi usilují,aby měli jednodušší přístupové podmínkypro účast v Eurostars programu.Korejští organizátoři připravili také prozástupce EUREKY a pro účastníky odbornéhosemináře návštěvu jednohoz výrobních závodů firmy Huyndai a komunikačníhocentra firmy Samsung. Lzejenom konstatovat, že to byla přesvědčiváukázka schopností a úsilí korejskýchfirem uplatnit se v globální ekonomickékonkurenci. Obdobný Informační den,který bude prezentovat korejské výsledkyv programu EUREKA a diskutovat námětyprojektů a spolupráce, se připravujev příštím roce v Evropě. Přitom sepočítá s větší účastí členských zemí EU-REKY. Česká republika by mohla nabídnoutpřipravit a zabezpečit toto mezinárodnístřetnutí EUREKY.Otevření EUREKY pro spoluprácis mimoevropskými zeměmi a strukturovanéglobální partnerství evropského průmysluv oblasti výzkumu a vývoje by mělosloužit zejména potřebám v oblastihigh-tech, včetně možné účasti malýcha středních podniků. V tomto směruzvláštní pozornost je potřeba věnovat významnýmevropským tematických a strategickýminiciativám, které představujíEUREKA klastrové projekty, přičemž zdeje nezbytná součinnost a spolupráces Evropskou komisí.Sekretariát EUREKY vypracoval analýzuzaloženou na statistickém zhodnocenía porovnání výdajů na výzkum a vývoj vevztahu k národnímu hrubému důchodu,přepočtenému na obyvatele, jak v členskýchzemích EUREKY, tak mimoevropskýchzemích, které jsou členy nebo aspirujína členství v Organizaci proekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD),nebo mají jinou užší formu spolupráces touto organizací. OECD v současnostisdružuje 30 ekonomicky nejvyspělejšíchzemí včetně České republiky, s pěti zeměmi( , Estonsko, , Rusko, Slovinsko) OECDzahájila jednání o členství a s dalšími pětizeměmi (Brazílie, ČLR, Indie, Indonésie,Jižní Afrika) vede strukturovaný dialogo možnosti budoucího členství.Provedená analýza jednotlivých zemíje interpretována na níže uvedenémgrafu „World Benchmark – R&D Intensityand GDP per Capita“.EUREKA Secretariat 2010 (sources of data: IMF, OECD – 2005/2007)V aktivním přístupu EUREKY pro užšíspolupráci s mimoevropskými zeměmiv centru zájmu připadají do úvahy Spojenéstáty, Kanada, Austrálie, Nový Zéland,Japonsko, Singapur, Taiwan a další. Některéz těchto zemí se již dříve obrátily naSekretariát EUREKY s cílem získat informaceo činnosti a systému EUREKY, nebove zcela ojedinělých případech organizacez těchto zemí byly spoluřešiteliEUREKA projektů. Tyto možnosti jsouvšak limitovány jak z důvodů systémua struktury financování EUREKY z národníchzdrojů, tak vzhledem k obecnýmpodmínkám pro mezinárodní spolupráci,která překračuje kontinentální hranice.Rozhodnutí EUREKY o konkrétníma aktivním zájmu spolupráce s mimoevropskýmizeměmi v sobě obecně zahrnujena jedné straně politické rozhodnutí,jež je dáno statutem EUREKY jako mezivládníevropské spolupráce, a na druhéstraně je tzv. „technologické“ hledisko,které představuje zájem EUREKY spolupracovats ekonomicky a znalostně vyspělýmizeměmi včetně možností tržníhouplatnění výsledků projektů.Globalizace průmyslového výzkumua vývoje je skutečnost, kterou evropskáspolupráce EUREKY musí brát na vědomí.Současné německé předsednictví za významnépodpory EUREKA sekretariátu dokončujepodrobnou zprávu zabývající se motivy,trendy a dopady globalizace. Zároveň jepřipravováno Vademaecum, které bude obsahovatdoporučení pro evropské výzkumnéa průmyslové organizace včetně malýcha středních podniků, jež by měly být brány doúvahy a zohledňovány při diskusi s organizacemiz mimoevropských zemí o společnýchprojektech výzkumu a vývoje s tržnímuplatněním. Hlediska a podmínky strategievětší otevřenosti a spolupráce s mimoevropskýmizeměmi budou také jedním z bodůprogramu Konference ministrů EUREKY,která se uskuteční na závěr německéhopředsednictví koncem června v Berlíně.Svatopluk Halada, EUREKAsekretariát, BruselMiroslav Janeček, předseda hodnotícíhopanelu Eurostars programuStrategie pro inovacea konkurenceschopnost v EvropěJiž v předcházejícím programovém obdobíEvropské unie (roky 2000 – 2006)byl vytyčen nový cíl politiky hospodářskéa sociální soudržnosti s názvem Evropskáúzemní spolupráce realizovaný mj.prostřednictvím Operačního programuNadnárodní spolupráce. Pro tento programje EU rozdělena do několika zón,přičemž Česká republika patří do zónyStřední Evropa (Central Europe) spolus Rakouskem, Polskem, částí Německa,24 ip&tt 2/2010


Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částíItálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.Ve dnech 14. a 15. dubna se v rámciprogramu Central Europe konal v německémStuttgartu kongres Strategie proinovace a konkurenceschopnost v Evropě.Dalšími spoluorganizátory kongresubyly síť Enterprise Europe NetworkBádenska-Württenberska, agentura Steinbeis-Europa-Zentuma Ministerstvohospodářství Bádenska-Württenberska.Hlavním mottem kongresu bylo: Inovacejsou stále klíčovým faktorem pro konkurenceschopnost,využití výzkumu a rozvojregionů Evropské unie.První den kongresu vystoupil na dopoledníspolečné části ministr hospodářstvíBádenska-Württenberska pan Ernst Pfistera člen Evropského parlamentu pan MichaelTheurer. Spolu ostatními přednášejícímihodnotili zkušenosti země Bádensko-Württenbersko,ale i SRN a celé EU se zaváděníminovací a jejich dopadem zejména namalé a střední firmy a o přínosu výzkumua vývoje k regionální politice.Odpolední část kongresu byla rozdělenado 5 sekcí:• Inovace v makro regionech• Inovace a transfer technologií• Inovace a problematika genderu• Hlavní trh pro udržitelné stavby –Inovace a nové příležitosti na trhu• Poslové inovací v nadnárodníchprogramech.Kongresu se zúčastnilo přes 300 zástupcůze 17 zemí EU z oblasti výzkumua vývoje, podnikatelského prostředí, vědeckotechnickýchparků, klastrů a jinýchveřejných institucí. Z České republiky zdebyly představitelé Mendelovy univerzityz Brna, Unie malých a středních podnikůČR a také dvou agentur zastupující AIPČR v krajích Regionální rozvojová agenturaÚsteckého kraje a Karlovarská agenturarozvoje podnikání. Ve všech sekcíchzazněla řada zajímavých příspěvků s nejnovějšímiobecnými informacemi o inovacích,o problémech při přenosu výsledkůV&V mezi MSP, ale i zkušenosti z konkrétníchrealizovaných projektů. Řadaúčastníků využila neformálních diskusík výměně informací a kontaktů.Druhý den byla pro účastníky připravenanávštěva některých mezinárodních inovačníchprojektů ve Stuttgartu a Karlsruhe,na nichž se podílelo Steinbeis-Europa-Zentrum. Příjemným zážitkem byl poslechvarhan v kanovnickém kostele ve Stuttgartu.Tyto varhany byly objektem zájmu vedvou mezinárodních projektech (INNO-SOUND a DEMORGPIPE), které propojilysubjekty (většinou malé nebo střední firmy)zabývající se výstavbou varhana v rámci projektu řešily spolu s výzkumemproblémy provázející obnovu nebo výstavbuvarhan např. optimalizaci vzduchovéhosystému ve varhanních píšťalách s využitímpočítačové techniky. V Karlsruhe bylaumožněna návštěva Institutu pro technologie(Institut nanotechnologií, www.kit.edu)a Univerzity aplikovaných věd (Institut aplikovanéhovýzkumu), která se zabývá napříkladčištěním vody s různými druhy znečištěnía přímo spolupracuje s některýmiafrickými nebo asijskými zeměmi opětv rámci mezinárodních projektů.Informace o kongresu včetně prezentacínaleznete na internetové stráncehttp://innokongress.steinbeis-europa.deIng. Jana MichkováKarlovarská agentura rozvoje podnikáníP¤EDSTAVUJEME SETechnologické centrumHradec Královévstupní brána pro inovační aktivitydo Královéhradeckého regionuProjekt TECHNOLOGICKÉHO CENT-RA Hradec Králové spatřil světlo světav dubnu 2006, kdy se Statutární městoHradec Králové ve spolupráci s UniverzitouHradec Králové a společností EPISrozhodlo napomoci aktivně rozvíjet inovačníprostředí regionu. Moderní vědeckotechnickýpark, který provozuje obecněprospěšná společnost TECHNOLOICKÉCENTRUM Hradec Králové (TC HK), bylslavnostně otevřen v červnu 2008, tedynecelý rok po zahájení výstavby. Ihnedzasídlil své první klienty a od té chvíle nabízípotenciálním klientům variabilní prostorypro inovační aktivity. Pomocí poskytovanýchslužeb TC HK podporujetechnologický transfer, inovační procesyve firmách i na univerzitách a snaží se tytodva světy propojovat a odstraňovat mezinimi bariéry. Akreditovaný vědecko-technický park vyhledává talenty na univerzitácha prostřednictvím podnikatelskéhoinkubátoru pomáhá začínajícímpodnikatelům a podnikům s inovačnímpotenciálem.Za relativně krátkou dobu svého působeníse TC HK stalo článkem národní sítěvědeckotechnických parků, členemklastrů Omnipack a Hradeckého IT klastru,hradeckého Business Clubu, navázalospolupráci s několika českými a zahraničnímiuniverzitami. TC HK je jednímz pilířů inovačního podnikání v Královéhradeckémregionu. Aktivně se podílelona tvorbě Regionální inovační strategieKrálovéhradeckého kraje (RIS), jejímž koordinátoremje Rada pro výzkum, vývoja inovace Královéhradeckého kraje – od-borný tým s neformální autoritou spojujícípohledy veřejného sektoru, vzdělávacíchinstitucí a soukromé sféry. RIS Královéhradeckéhokraje je zaměřena na efektivnívyužití kapacit a potenciálu institucí sekundárníhoa terciárního vzdělávánía výzkumných organizací; vytváření podmínekpro spolupráci v oblasti inovací;posilování inovační výkonnosti progresivníchodvětví; poradenské služby a publicita.Inovační strategie je impulsem prorozvoj inovačních aktivit, iniciuje pilotníprojekty v rámci akčního plánu a zvyšujepovědomí o důležitosti inovací.Ve spolupráci s Královéhradeckým krajemrealizuje TC HK projekt Regionálníhoinovačního fondu (RIF), jehož cílem je podporainovací jako faktoru zvyšujícího konkurenceschopnostpodniků v regionua podpora VVI jako přirozené součásti regionálníhorozvoje. Díky RIF mohou maléa střední podniky se sídlem nebo provozovnouna území Královéhradeckého krajezískat v druhé polovině letošního roku10 000,- Kč až 150 000,- Kč v podobě tzv.Inovačních voucherů. Obdržené prostředkymohou být použity na základní či aplikovanývýzkum, experimentální vývoj, marketingové,procesní, organizační inovace čitransfer znalostí na území Královéhradeckéhokraje. V praxi tedy subjekty mohouzískané prostředky vynaložit na vývoj produktu/procesu/služby;testování a měření;2/2010ip&tt25


studii proveditelnosti; přístup k výzkumnémuzařízení; navrhování prototypů; analýzuvhodnosti použití materiálu; design produktu;tvorbu byznys plánu k inovativnímuproduktu; posouzení ekonomického dopaduzavedení inovativního produktu/procesu/služby;analýzu trhu/marketingovoustrategii; inovační/technologický audit;optimalizaci operačních procesů firmy.Od roku 2008 se TC HK podílí na pilotnímprojektu Česko-polský inovační portál(www.czeplinn.eu) a tvorbě komunikačníplatformy zaměřené na zvýšení informovanostio inovačním prostředí v příhraničníchregionech. Cílem projektu je podporarozvoje ekonomického potenciálu na oboustranách hranice, propojení a navázáníspolupráce co nejvíce subjektů z řad firem,výzkumných institucí, středních a vysokýchškol, obcí a krajů obou zemí.V současné době probíhá v příhraničníchregionech, Královéhradeckém a Jeleniogórsko-wałbrzyskémregionu, mapováníinovačního potenciálu subjektů, jehož výsledkypoloží základ interaktivního webovéhoportálu. Ten bude, kromě médií a laickéveřejnosti, sloužit profesionálůmz různých oblastí s různou uživatelskourolí – vynálezcům, inovačním firmám, výrobcům,akademikům, výzkumným organizacím,investorům, studentům, dodavatelůmslužeb, organizacím státní správya podpůrným organizacím. Inovační portálje prostorem pro uvedení jakýchkoliv specifickýchpotřeb, požadavků z inovačníhoprostředí, nabídek a poptávek po spolupráciv oblasti výzkumu a vývoje na oboustranách hranice. Tento fakt by měl véstk posilování konkurenceschopnosti v česko-polsképříhraniční oblasti.Krom výše zmíněných aktivit se TC HKsoustředí na podporu vstupu inovačně zaměřenýchprojektů na území Královéhradeckéhokraje. Zahraničním investorůmnabízí služby spojené s jejich vstupem doregionu, asistenci při zakládání pobočeka nových společností. V tomto úzce spolupracujes celou řadou regionálních i národníchinstitucí a partnerů téměř ve všechoblastech podnikání se dotýkajících činností.V současné době TC HK připravujeve spolupráci s městem Hradec Královédalší etapu svého rozvoje. Cílem je vybudovatcca 3000 m2 špičkových podnikatelskýchprostor v samém centru města určenýchpro inovační aktivity budoucíchklientů. Jedná se o jedinečný projektv rámci Královéhradeckého regionu s nejvyššímstandardem. Již nyní TC HK sbírápožadavky od potencionálních klientů narůzné technologické vybavení. Významnouvýhodou je, že celý projekt bude spolufinancovanýz prostředků EU.zkum a přípravu vývoje inovativních softwarovýchřešení. Provoz center je většinouzajišťován díky kooperaci a partnerstvízástupců IT průmyslu, akademickésféry, státní správy a lokální samosprávy.MIC Hradec Králové nabízí začínajícímpodnikatelům, studentům, vývojářůma výzkumným pracovníkům přístup k informacímsvětové kvality a špičkové vybavenípro testování a vývoj nejnovějšíchtechnologií postavených na platforměspolečnosti Microsoft. Kombinace nástrojůspolečnosti Microsoft s inkubačním programemTC HK přináší začínajícím podnikatelůmv oblasti informačních technologiítéměř vše, co firma ve svých začátcíchpotřebuje. Inkubátor nabízí potřebné prostory,infrastrukturu, poradenství v oblastitvorby podnikatelského plánu, účetnictví,marketingu, ale nově prostřednictvím MICi technické konzultace, školení, přístupk software a zviditelnění na globálních trzích.Klienti MIC mohou využívat širokouřadu aktivit v oblasti vzdělávání a poradenství,pomocí telekonferencí mají přístupk přednáškám a seminářům probíhajícíchpo celém světě, a mohou takkomunikovat a sdílet své nápady a názory.„Hlavním přínosem MIC pro naše klientyje probíhající networking ICT firem,realizace odborných seminářů a školení,knihovna Microsoft Press, IT laboratořa pro inkubované firmy navíc bezplatnýpřístup k licencím produktů Microsofta bezplatné odborné konzultace“, tvrdíIng. Martin Ditrich, ředitel TECHNOLO-GICKÉHO CENTRA.získají software potřebný pro realizaciwebového řešení. Nabídka zahrnuje nejenlicence pro vývojové, testovací a demonstračníúčely ale i licence produkčnía pro hosting. Účast v programu může trvataž 3 roky.MIC Hradec Králové organizuje pravidelnásetkání Windows User Group(WUG). Jejich posláním je fyzicky sdružovatpočítačové profesionály se zájmemo platformu Microsoft Windows. WUG pořádápřednášky a odborné semináře pročleny i širokou veřejnost. ProstřednictvímTC HK se hradecký MIC zapojuje do společnýchprojektů s Fakultou informatikya managementu Univerzity Hradec Královéa s dalšími firmami sdruženými v HradeckémIT klastru. Své aktivity chce centrumna podzim rozšířit o nabídku studiav rámci MS Business Academy a v příštímroce o program MS Akcelerátor.TC HK v číslech / faktech• Variabilní prostory: 2 817 m 2• Komerční nájemné: 1500–2000 Kč/m2/rok• Inkubační režim: dotované nájemné podobu 3 let pro začínající subjekty• Rozvojové služby centra: právní konzultace,daňové poradenství, ochranaprůmyslového vlastnictví, finanční služby,školení, poradenství a konzultantskáčinnost, projektový management,společná propagace firem, vzdělávání,virtuální kancelář• Poskytované služby: kopírovací centrum,recepční služby, parkování, centrálnípodatelna, pronájem konferenč-Neposlední aktivitou TC HK je spoluprácese společností Microsoft, která letosv únoru vyústila v otevření druhéhočeského Microsoft inovačního centra(MIC) v České republice. Microsoft inovačnícentra ve více než šedesáti zemíchsvěta nabízí klientům a partnerům širokéspektrum programů a služeb. Cílem centerje podporovat rozvoj inovací a růstu lokálnísoftwarové ekonomiky. Spoluprácev centrech se zaměřuje na plánování, vý-Zleva: M. Dittrich, TC Hradec Králové; J. Herinek, VTP Univerzita Palackého v Olomouci.TC HK je rovněž Network Partneremprogramu BizSpark. Jedná se o programurčený mladým firmám, které vytvářejíwebové řešení dostupné pro uživatele internetu.Začínající firmy v rámci programuních zasedacích místností s možnostmidatavideokonference, datové služby,cateringové, úklidové službyVíce informací o TC HK naleznete nawww.tchk.cz nebo www.msic.cz.26 ip&tt 2/2010


Vědeckotechnický parkÚstí nad LabemDne 1. 4. 2010 byl slavnostně otevřenv kampusu Univerzity J. E. Purkyně Vědeckotechnickýpark Ústí nad Labem(dále jen VTP). VTP se nachází v prostorechFakulty výrobních technologiía managementu UJEP a v současnostinabízí v rámci 1. etapy 470 metrů čtverečníchlaboratoří a specializovanýchpracovišť, která budou využívat výzkumnípracovníci fakulty a soukromých podnikůpři řešení materiálových a technologickýchproblémů průmyslovýchpodniků v rámci celé ČR. Dále bude setaké provádět společný aplikovaný výzkumpro výrobní sféru.Pásku slavnostně přestřihli redaktorka UJEPdoc. Ing. Ritschelová CSc., primátor města Ústínad Labem Mgr. Kubata a děkan FVTM prof.Dr. Ing. HolešovskýVznik VTPVTP vznikl v rámci UJEP jako součástnově budovaného vysokoškolského kampusuv bývalém areálu Masarykovy nemocnicev Ústí nad Labem po rekonstrukcibudovy H. Uskutečněnírekonstrukce bylo plánováno ve dvou etapách.V rámci první etapy, která již proběhla,bylo vybudováno celkově 9 laboratoří,a to laboratoře destruktivníhoa nedestruktivního zkoušení materiálů,laboratoř tepelných procesů, laboratořkoroze, metalografie, přípravy vzorkůa chemie, laboratoře přesného měření,dílny obráběcích procesů a v neposlednířadě také počítačová učebna. Dále bylyzrekonstruovány poloprovozní prostorya prostory administrativního charakteru.Druhá etapa je plánována na období srpen– listopad 2010 a bude zahrnovat vybudováníkancelářského zázemí pro VTPna celkové ploše 650 metrů čtverečních.Toto zázemí bude zahrnovat kancelářepro zasídlení firem nebo jejich výzkumnýchpracovníků, kanceláře pro doktorandy,pracovníky VTP, školicí a zasedacímístnost, archiv, technickou místnost atd.Po ukončení druhé etapy bude dosaženocílového stavu VTP Ústí nad Labem. Tímzíská VTP prostory odpovídající provoznímstandardům pro celou škálu své plánovanéčinnosti.Hlavní cíle a cílové skupiny VTPJedním z hlavních cílů VTP je zaštítěníoblasti výzkumu, vývoje a inovačníchtechnologií především v Ústeckéma Karlovarském kraji. Významnou úlohouVTP je podpora firem, které nemajík dispozici svou vlastní výzkumnou kapacitua chtějí provádět výzkum. VTPtěmto firmám nabízí odbornou pomoc přioptimalizaci v oblasti technologií a materiálů,při modernizaci a inovaci výrobya při přípravě vlastních odborníků v rámcidoktorandského studia. VTP dále nabízínové materiály a jejich testovánía nové trendy ve zpracování kovovýchodpadů.VTP jako jednu ze svých hlavních činnostítaké nabízí prostory pro vlastní zastoupenífirem s různým spektrem spoluprácev rámci VTP s plným využitímnabízeného zázemí. Možnost vybudováníreferenčních laboratoří a dalšího pronájmutěchto laboratoří. Dále nabízí odbornéporadenství, školení a kurzy pro firmy,pořádání odborných konferencí, normotvornéa metrologické poradenství, prezentacenových technologií a zařízení,pravidelné odebíraní odborného časopisuStrojírenská technologie a jiné odborné literatury.Komplexní nabídka spolupráces podniky:• Vlastní zastoupení firem (pronájemprostor) a referenční laboratoře firem(smlouva o spolupráci, pronájem)• Komplexní zabezpečení a vybavení laboratořív oblasti materiálového a technologickéhovýzkumu pro potřeby firem• Vytvoření stabilního výzkumného a technologickéhocentra pro vzájemnou dlouhodobouspolupráci• Měření a zkoušky pro firmy, zkouškymateriálů• Řešení technologických problémů,optimalizace technologií a výrobníchpostupů• Společný výzkum a vývoj, velké společnéprojekty• Spolupráce v oblasti využití SF EU• Společné pořádání konferencí, seminářůa prezentací• Vydávání časopisu Strojírenská technologiea odborné literatury• Spolupráce při tvorbě nových oborů nafakultě a personální spolupráce při získávánía náboru studentů• Realizace kurzů a školení u firem• Diplomové a doktorandské práce profirmy a společnostiKorozní komora v laboratoři korozeLaserový konfokální mikroskop v laboratořimetalografieBudova nově vzniklého VTP po celkové rekonstrukciOblasti možného materiálovéhoa technologického výzkumu• Destruktivní a nedestruktivní zkoušenímateriálů – pevnost, pevnost v kluzu,tažnost, tvrdost podle Brinella, Vickersea Rockwella, měření drsnosti, zbytkovýchpovrchových napětí, kruhovitostiatd.• Speciální zkoušky – zkoušky zabíhavosti,legování, očkování, modifikování,výtěžnosti tavicího procesu, metalurgickéčistoty atd.• Hodnocení korozního napadení, kvantifikace(hloubka napadení, tloušťka pokorozi atd.), zkoušky v korozní komořes vyhodnocením, zkoušky odolnosti namezikrystalovou korozi atd.2/2010ip&tt27


• Přesné metalografické měření tloušťkypovrchových vrstev (povlaků, nátěrů,elox vrstvy, pasivních vrstev, kovovýchpovlaků, měření nitridridované a cementovanévrstvy atd.)• Celkové hodnocení makro- a mikrostruktury– velikost zrna, rekrystalizace,velikost dendritických buněk, metalurgickákvalita materiálu, porezita,vměstky, kvantitativní měření jednotlivýchstrukturálních složek pomocí obrazovéanalýzy v 2D a v 3D atd.• Faktografické analýzy lomových ploch,EDX a EDS analýzy materiálů• Navrhování brousicích kotoučů prokonkrétní materiál a požadovanou jakostpovrchu, analýza změn v povrchovévrstvě při jejím zatížení• Optimalizace broušení, navrhování řeznýchpodmínek, testování řezných kapalinpro broušení• Zkoumání, vyhodnocování a optimalizacetepelných procesů u hliníkovýchmateriálů• Řešení technologických problémůa optimalizace technologií• Výzkum, řešení problémů a optimalizacevlastnosti hliníkových materiálův oblasti tavení, odlévání, tváření, obrábění,korozních vlastností a povrchovéochrany materiáluDílna obráběcích procesůVTP UJEP uvítá všechny zájemceo služby, které nabízíme. Poskytujemekonzultace a poradenství v oblasti Vašichpodnikatelských záměrů.Kontaktní adresa:FVTM UJEP, Katedra technologií a materiálovéhoinženýrstvíPasteurova 3334/7, 400 01 Ústí nad Labemtel. 475 285 529E-mail: vtp@fvtm.ujep.czhttp://vtp.fvtm.ujep.czŠtefan Michna, Elena StřihavkováMobilní kapesní projektor 3MMaximální mobilita, internípaměť, baterie, podporamnoha typů souborůa napojení na většinu počítačůa video zařízeníPraha – 13. dubna 2010 – Společnost3M uvádí na český trh nový kapesní projektors rozměry většího mobilního telefonu, s váhoujen 160 gramů, rozlišením 640 x 480 bodů,svítivostí 15 lumenů, stereo reproduktorya dvěma hodinami provozu na baterie. Přístrojlze díky interní paměti 1 GB a široké podpořeformátů vozit na prezentace bez nutnostipřítomnosti počítače a kabeláže, sevším podstatným si MPro150 umí poradit.Jelikož konstruktéři pamatovali při návrhupředevším na cestující profesionály,je součástí MPro150 i vnitřní paměť 1 GB,slot na micro-SD karty (2 GB micro-SDkarta je součástí balení) a USB vstup(včetně možnosti připojení jako externídisk) pro přenos souborů z notebooku činetbooku. Prezentace a digitální obsahlze tak snadno nahrát do samotného projektoru.MPro150 podporuje aplikace MicrosoftOffice (např. Word, PowerPoint a Excel),PDF, obrázky BMP, JPG, video AMR,MPEG4, H.264 a audio AAC a MP3. Přístrojumožňuje promítat obraz s úhlopříčkou do50 palců (až 127cm) v nativním rozlišení640 x 480 pixelů (max. 1 280 x 800 pixelů)a jasem 15 lumenů. To vše při výdrži 2 hodinyprovozu na baterie. Projektor má zabudovanýMP3 přehrávač a 3,5 mm audio konektorpro připojení sluchátek, nebovýkonnějších externích reproduktorů. Dvaintegrované stereo reproduktory mají každývýkon 0,5 wattu.Z dalších vymožeností stojí za zmínkunapevno připojený sklopný stojánek, stativa řada propojovacích kabelů, díky kterýmlze MPro150 pohotově použít takříkajíc„ihned po vybalení”, spolu s širokounabídkou dnes těch nejpopulárnějšíchzařízení s obrazovými výstupy. Dokoupitlze adaptér pro Apple, komponentní videokabel a napáječ do auta.„Projektor MPro150 dá například obchodnímumanažerovi do kapsy celou řaduprezentačních pomůcek,“ říká Jan Mašek,supervizor divize 3M projekčníchsystémů. „Obchodní zástupci, designéři,grafici a další již nepotřebují přibalitzvláštní notebook či projektor, a tak se jimbude cestovat poněkud snáze. Je toskvělá věc pro použití jak na cestách, taktaké v soukromí doma.”Lehký MPro150 se pyšní opravdu kapesnímimírami 130 x 60 x 24mm a váží pouhých160 gramů. Od dnešního dne je možnési MPro150 zakoupit v internetovémobchodě Alza.cz za 9 850 Kč včetně DPH.Technické specifikace MPro150:3M MPro150 lze snadno a rychle propojittéměř se všemi počítači nebo videozařízeními.Kompatibilní s:• iPhony & chytrými mobilními telefony• iPody & digitálními media přehrávači• Digitálními fotoaparáty a videokamerami• Notebooky, netbooky, počítači, ultramobilními počítači PDA• Notebooky i počítači Mac• Herními konzolami např. PS3, NintendoWiiPřenos souborů (pouze MPro150)Více informací o novém kapesním miniprojektoru 3M MPro150 najdete na:www.3M.cz/MProO společnosti 3M a 3M Česko:Společnost 3M Česko byla založenav roce 1991. V současné době na českémtrhu nabízí například potřeby pro komerčnígrafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,výrobky pro architekturu,kancelářské potřeby, potřeby pro péčio domácnost, zabezpečení pro knihovny,zdravotnické a dentální pomůcky a materiályči pracovní ochranné prostředky.3M Česko se umístilo na prvním místěv soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku2008. Více informací najdete na adrese:http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídrve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditýchproduktů pro desítky rozmanitýchtrhů. Zásadní předností společnosti3M je schopnost uplatňovat více než 40samostatných technologických platforem– často v kombinaci – při řešení širokéhospektra potřeb zákazníků. S tržbamipřes 24 miliard dolarů 3M zaměstnává75 000 lidí po celém světě a je aktivní vevíce než 60 zemích.Další informace najdete na adrese:www.3M.com.Ondřej HamplACCEDO Czech RepublicCommunications s.r.o.Národní 341/23, 110 00 Praha 1Tel.: +420 246 097 842, +420 775 132 199Email: ondrej.hampl@accedogroup.comâINNOST NA·ICH PARTNERÒValná hromada SOVA ČRDne 24. 3. 2010 se uskutečnila 12. valnáhromada SOVA ČR. Níže uvádímezprávu – projev – o činnosti předsednictvaod 11. valné hromady:28 ip&tt 2/2010Scházíme se v období, které není pro celénaše i světové hospodářství právě nejlepší.A logicky – ekonomická krize nutněmusel zasáhnout i širokou oblast marketingu,reklamy a tím i veletržního průmyslu.Po dramatickém poklesu ve výstavnictví napřelomu tisíciletí, jsme zaznamenávali jenrůst. A po dosažení hranice jednoho miliónum2 výstavní plochy v roce 2005 jsmepak evidovali vyrovnanou meziroční hladinuve všech hlavních sledovaných ukazatelích.Nastala jiná doba – zanedlouho sebudeme moci seznámit s výsledky Analýzyčeského veletržního průmyslu za rok 2009,


kterou na zadání SOVA ČR již od roku1997 zpracovává agentura AMASIA EX-PO. Ano, pokles prodané plochy oprotiroku 2008 byl hodně výrazný, dosahuje24 procent. A celkový objem výstavníplochy byl nejnižší v celém třináctiletémsledovaném období. A zatímní situace nijaknenasvědčuje, že bychom v letošnímroce mohli očekávat nějaký ohromujícínárůst.Oproti situaci na přelomu letopočtu bychvšak přece jen viděl pár pozitiv. Tehdy bylpokles ve veletržním průmyslu jednoznačnědán jasným odklonem od veletrhů jakomarketingového a komunikačního nástroje– i když samozřejmě svoji roli sehrály globalizačnítendence, zmenšování počtu firemi jejich zakořenění na českém trhua tím menší zájem o prezentaci.Současná krize však není krizí veletrhů,je krizí ekonomickou a obecnou. Lzeproto oprávněně očekávat, že, samozřejměs určitým časovým posunem, se začnezájem firem o marketingovou komunikaciprostřednictvím veletrhů opětovnězvyšovat v souladu s jejich rostoucími finančnímizdroji na jedné straně a potřebouaktivizace obchodu a obchodníchkontaktů na straně druhé. Hovoří o tomi další čísla z Analýzy – zatímco poklesrozsahu výstavní plochy činí celou jednutřetinu, počet vystavovatelů i návštěvníkůklesl jen o 11 procent. Znamená to, že firmyspíše šetří, než by veletrhy zcela vyškrtlyze svých plánů marketingové komunikace,i když komodita po komoditě jesituace samozřejmě rozdílná.Vidím však v této etapě jedno velké nebezpečí.Mnohé z veletržních správ v očividnésnaze uspořádat daný veletrh stůjco stůj, začaly již od jara minulého rokulákat vystavovatele množstvím bonusů,což vyústilo až v rozmach ryze dumpingovýchcen. Řada z vás se jistě setkalas tím, že firmy předkládají dokonce tabulkya vypočítávají, za kolik dostaly jedenm2 výstavní plochy tam či onde a natvrdovyžadují stejné podmínky. Jednou je důvodempro takovýto postup veletržníchspráv snaha o zachování image veletrhu,někdy možná i záměr narušení stabilityslabšího konkurenta.Na to lze však říci jediné: Snižovánícen, mnohdy zcela mimo ekonomickourealitu nákladů na uspořádání veletrhu čivýstavy, je jednoznačně cestou do pekla.Nepřestane-li se s touto opravdu rozbujeloupraxí, můžeme si velice účinně podřezatvětev, na níž sedíme, protože už nikdyse oněm zlevňovatelům nepodaří navrátitceny zpět na předkrizovou úroveň. Kdyžto takhle šlo dnes, proč ne i zítra…budemezápasit s touto zcela logickou otázkou.Myslím, že je to velmi závažné současnétéma, které by mělo v diskusizaznít i na naší dnešní valné hromadě.Ovšem, nehledejme vinu jen v ekonomickékrizi, menším zájmu firem o vystavování,nehledejme prostě důvody jen mimoorganizátory veletrhů. Právě krizovépodmínky by nás měly jednoznačně véstk rapidnímu zkvalitňování vlastní práce.Ptejme se sami sebe, jak dokážeme pružněa sofistikovaně reagovat na zájmya potřeby vystavovatelů i návštěvníků. Jakáje kvalita služeb, které poskytujeme,jaká je nabídka zejména pro vystavovatele.Dokážeme vždy přesně specifikovattyp veletrhu, který pořádáme, myslím B toB anebo B to C? Dokážeme pak na základětéto klasifikace poskytnout odpovídajícíslužby a modifikovat zažité postupy?Myslím, že hodně co zlepšovat je i nastraně komunikace veletržních správ vůčipotenciálním zákazníkům, velké nedostatkyjsou v marketingových průzkumechtrhu apod. Mnohdy chybí jasné stanovenízásad a postupů. Ono to vlastněvšechno souvisí navzájem…Chci navrhnout, abychom ještě předskončením jarní sezóny uspořádali pročleny SOVA seminář právě na téma klasifikaceveletrhů a specifických služebsouvisejících s jednotlivými typy veletrhů.Ale dovolte mi po úvodu přejít k vlastnízprávě o činnosti předsednictva SOVAČR od 11. Valné hromady, která se uskutečnilav Praze 2. dubna minulého roku.Jedním z úkolů, které nám uložila Valnáhromada, bylo omezení a zefektivněníčinnosti předsednictva. Započítáme-lidnešní jednání před Valnou hromadou,sešlo se předsednictvo od dubna minuléhoroku celkem 4x, dvakrát v Praze, 1x v Olomouci a 1 x v Ostravě. (oproti minulémuobdobí, kdy 7 x). Ve své činnostijsme se řídili usnesením 11. VH a snažilijsme se i reagovat na vyvstalé problémya záležitosti.V uplynulém období došlo k jedné personálnízměně ve složení předsednictva.Z důvodů ukončení své činnosti ve VeletrzíchBrno odstoupil v září minulého rokuz funkce člena předsednictva Aleš Pohl.V souladu se stanovami SOVA přijalo dne18. února t.r. předsednictvo návrh VeletrhůBrno na jmenování Ing. Tomáše Moravcesvým novým členem. Ve VeletrzíchBrno je ředitelem obchodní skupiny a jepověřován zastupováním obchodního ředitele.Vítám a přeji…Předsednictvo několikrát opětovnězdůraznilo, v souladu s usnesením Valnéhromady a stanovami SOVA, že požadavekauditování akcí podle jednotných kritériíje jedním ze základních kamenů existencenaší organizace. Tento požadavekje neměnný a nezaměnitelný, krize nekrize,protože jako jediný představuje objektivizaciúdajů vůči našim zákazníkům.Dalším významným prvkem naší činnostije pravidelné zadávání a zveřejňováníAnalýzy veletržního průmyslu v Českérepublice. Kontinuální řada analýzsahající až do roku 1997 je neobyčejněcenným zdrojem informací pro porovnávánívývoje českého výstavnictví, hledánítrendů a dokonce i určitých zákonitostí.V této činnosti je SOVA nezastupitelnáa musíme v ní nadále pokračovat.Jedním z úkolů, které nám byly uloženyv usnesení minulé Valné hromady, byloi jednání s MPO ve věci podpory českýchfirem na zahraničních a domácích veletrzích.Co se událo:• Spojení Veletržního výboru MPO a Veletržníhovýboru Svazu průmyslu a dopravy• Omezení oficiálních účastí: 2008:140,2009: 70 2010: 24• Program OPPI – konečně spuštěn rok2010 – 77 veletrhů, HK administrátoremna 3 roky• Incoming – příspěvky českým firmám –budeme jednat o zefektivnění, jinak velmidobré!!!• Zrušení soutěže na organizátora po vyjádřeníÚřadu pro hospodářskou soutěž• Změny na postu ředitele Odboru podporyexportu, s p. Vališem předjednánaschůzkaNa předsednictvu jsme se široce zabývalisoutěží o nejlepší expozici AURAa vyhlášením Osobnosti roku, obou akcíspojených se slavnostním vyhlášením,tzv. Dnem veletržního průmyslu. S ohledemna současnou ekonomickou situacijsme se rozhodli soutěž AURA za rok2009 nepořádat a upravit, aktualizovat,její stanovy. Neorganizujeme letos aniDen veletržního průmyslu, i když ten poslednív Nadaci ABF byl asi nejpovedenějšíze všech.Prosím, aby do usnesení VH byl zařazenúkol pro předsednictvo na úpravusoutěže AURA tak, aby mohla býtvčas vyhlášena za rok 2010. I když se tonemusí jevit jako podstatné – považuji aleza velmi podnětné, že jsme museli zejménaběhem února odpovídat na dotazynovinářů, kdy bude letos vyhlášena soutěžAURA. Se soutěží, byť v pozměněnépodobě, prostě musíme pokračovat!Další oblast, jíž jsme věnovali snad největšípozornost, bylo nalezení nového způsobukomunikace s médii. Je to proto, žeprávě v oblasti propagace veletrhů a výstavspatřujeme jednu z hlavních priorit naší činnosti.Co nás omezuje, je objem finančníchprostředků. Rozhodli jsme se proto zredukovatšíři našeho záběru a soustřeďujemese do několika oblastí, z nichž prioritu má internet.Zde se nám jeví jako velmi dobrá úzkáspolupráce se stále více navštěvovanýmportálem www.euroexpo a www.veletrhyavystavy– s tím, že jsme zařadili vzájemnýproklik a SOVA je partnerem euroexpa –snižuje to výrazně náklady na vlastní úpravynašich stránek.Nejen v souvislosti s finanční a ekonomickoukrizí jsme často diskutovali na zasedáníchpředsednictva o poslání a zaměřeníSOVA ČR.V předsednictvu spatřujeme budoucnostv oblastech, které jsem již zdůraznil – společnýmjmenovatelem je aktivní podpora veletržníhoprůmyslu ve směru k podnikatelskésféře, odborné marketingové veřejnosti,státním, profesním a společenským orgánům,vysokému školství. Hlavní smysl SOVAČR v působení navenek je v objasňovánímarketingové účinnosti veletrhů a výstav najedné straně a v dokumentování vývoje českéhoveletržního průmyslu. Prostě jde o vysvětlenía obhajobu dobrého jména veletrhů.Nemá cenu si zakrývat, že na mnohoz těch úkolů nejsme dost silní. Proto jsmevšichni velmi uvítali, že nové vedení VeletrhůBrno vyslovilo naší organizaci plnoupodporu – v minulosti tomu ne vždy takbylo. Generální ředitel BVV Ing. Jiří Kulišbyl hostem zasedání předsednictvav únoru v Ostravě a tento postoj zcelajasně deklaroval.I tak ale SOVA potřebuje partnery. KroměČeské marketingové společnosti,kde, přiznávám, by mohla naše aktivitabýt větší, stojí vedle nás poměrně silnáorganizace – Asociace výstavářských firem,sdružující realizátory expozic. Současnákrize samozřejmě zasáhla i firmytam sdružené. Tím více bychom však mělispolupracovat. Předkládám proto jménempředsednictva Valné hromadě návrhna zahájení jednání s představiteliAVF s nabídkou společného postupupři jednáních a – nebojme se toho slova:lobování – ve věci veletržního průmyslujako celku. B. Fabian již tuto věckonzultoval s předsedou AVF Ing. Cardoua je zde z jeho strany jasná ochota kespolupráci.2/2010ip&tt29


Prohlubujeme též kontakty s Asociací inovačníhopodnikání, doc. Švejda se nadnešní jednání omlouvá – je služebně v Košicícha všechny Vás zdraví. Ale dohodlijsme, že se SOVA ČR a její členové se budouzdarma prezentovat na 17. mezinárodnímsympoziu s výstavou INOVACE 2010,Týden výzkumu, vývoje a inovací, které seuskuteční v Praze od 30. 11 do 3.12. t.r. Nadalší programové schůzce se s Pavlem Švejdousejdu během příštích 14 dnů.Usilovali jsme také o rozšíření spolupráces Hospodářskou komorou ČR, jížjsme členem. Po víc jak dvouměsíčnímnahánění jsem se začátkem ledna t.r. sešels presidentem HK Petrem Kuželema vicepresidentem Františkem Holcem.Na pořadu bylo jednání o rozvoji regionálníhovýstavnictví – jsme totiž přesvědčeni,že zde, zejména v rozšíření o přeshraničníspolupráci v rámci euroregionů,cesta k rozvoji je. Schůzka byla však spíšeinformativní, ale dohodli jsme se nadalších kontaktech ještě v nejbližší době.Nutno ovšem konstatovat, že ústředí HKČR hodlá spíše orientovat tyto snahy nakrajské a okresní komory. V tom jsme zatímpříliš společné řeči nenašli. Budemevšak pokračovat a žádám Valnou hromadu,aby tento úkol zařadila do úkolůpředsednictva pro další období.Nečeká nás jednoduché období. Pevněvšak věřím, že z něj vyjdeme se ctí a nezcela chudí.B. F.Manažer roku 2009Dne 7. 4. 2010 se uskutečnila tiskovákonference k vyhlášení výsledků 17.ročníku prestižní manažerské soutěžeMANAŽER ROKU a Řídicí výbor spolus vyhlašovateli poprvé představil veřejnostielitní tým – finalisty 17. ročníkusoutěže.Je jisté, že soutěž přinesla mnoho zajímavýchsilných příběhů lidí, kteří se snažív době krize vykonat pro firmu, ve kterépůsobí, maximum – nenechat jipadnout, udržet výrobu i významné zákazníky,kvalifikované zaměstnance i zaměstnanostv regionu, sestavit krizovýplán, naplňovat ho a postavit plán pro obdobípo krizi.To vše je nejen o exaktních výsledcích,ale hlavně o lidech – o jejich profesionalitě,odborných znalostech, o vůdcovství,rozhodnosti i odpovědnosti, morálce,obětavosti, disciplíně a mimo jiné takéo naději.Tisková konference poprvé zhodnotilaúroveň nominací letošního ročníku, jehospecifika v aktuální fázi ekonomické krize,seznámila s postupy a metodami Hodnotitelskékomise. Dále představila loňskéhovítěze, Jiřího Ciencialu, „ROKPOTÉ“ a ukázkový příběh Lumíra Al-Dabaghao tom, jak je možné z krize vyjít silnější.Byla předána pozvánka ke slavnostnímuvyhlášení výsledků na Žofíně a jakonáš informační bonus získali účastníci tiskovékonference výsledky exkluzivníhodotazníku mezi 73 finalisty o metodách,jak se vypořádat s krizí.Cílem soutěže je systematicky vyhledávat,popularizovat a oceňovat manažerskéosobnosti, prezentovat jejich dovednosti,moderní metody řízení, originalitua přínos k výkonnosti firmy. Společenskýma etickým posláním akce je přispětk rozvoji elity českého managementu.Soutěž Manažer roku vyhlašují Českámanažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelskýcha podnikatelských svazůČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.Záštitu nad soutěží převzal předseda vládyČR, Ing. Jan Fischer, CSc., který svouúčast již potvrdil.Po celou dobu své existence je soutěžnadoborová, veřejná, přístupná všemmanažerům působícím na území Českérepubliky, tedy i cizincům.Letos byly vyhlášeny tyto kategorie:• Manažer roku• TOP 10• Manažerka roku• Vynikající manažer střední firmy (do250 zaměstnanců• Vynikající manažer malé firmy (do 50zaměstnanců)• Mladý manažerský talent do 35 let• Manažer odvětví• Cena Economie• Uvedení do Síně slávyRegulérnost a objektivnost soutěže zajišťujeŘídicí výbor (18 členů), který ustavujeHodnotitelskou komisi (24 členů)a Národní komisi (15 členů). Řídicímu výborupředsedá Ing. Ladislav Macka, čestnýprezident České manažerské asociacea generální ředitel Českomoravskézáruční a rozvojové banky. Hodnotitelskékomisi předsedá Ing. Jan Preclík, M.I.M.,člen výboru České manažerské asociace.Předsedou Národní komise je Ing. PavelKafka, dr. h. c., člen představenstva SPČR a člen výboru ČMA.V rámci prestižnosti a objektivnosti procházíkaždý finalista soutěže sedmistupňovýmsystémem hodnocení. Nejdřívemusí nominátoři, kterých má soutěž přes300, zhodnotit minimálně tříletou manažerskouúspěšnost zvažovaného kandidátaa navrhnout ho do soutěže. Potomnásleduje několik komplexních zhodnocenía osobních auditů. Na konci tohotořetězce stojí 15 členů Národní komise,kteří tajným hlasováním vyberou ty nejúspěšnějšíz nich.Slavnostní vyhlášení výsledků 17.ročníku soutěže MANAŽER ROKU sekonalo 22. dubna 2010 v pražském paláciŽofín. Tento den je v posledních letechspojován s dalšími doprovodnýmiakcemi a je vnímán jako Den úspěšnýchmanažerů a firem. Letošní rok je navícozdoben 20. výročím založení vyhlašovatelůsoutěže.Lýdie ProcházkováManažerský svazový fondl.prochazkova@msf.czwww.manazerroku.cz7KONFERENCE – SEMINÁ¤E – V¯STAVYWorkshop 2010 na ČVUT v Praze30 ip&tt 2/2010Letošní Workshop uzavřel tradici Internígrantové soutěže (IGS) ČVUT.IGS ČVUT byla nejstarší soutěží tohotocharakteru na VŠ a poprvé byla vyhlášenav roce 1991. Jejím účelem bylo předevšímnaučit studenty a pracovníky školypsát a podávat granty, po udělení hospodařits přidělenými prostředky a prezentovatdosažené výsledky v jejím rámci. V prvopočátcíchbyly výsledky přednášenyústně v sekcích a byly hodnoceny, později,s nárůstem počtu udělených grantů sepřešlo k posterové prezentaci. Také prezentaceprošla vývojem – nejen povinnáprezentace výsledků dosažených v rámciIGS, ale byly prezentovány i výsledky řešenídalších projektů v rámci např. GAČR,MPO atd. Z každého Workshopu byl vydávánsborník. Možnost prezentovat výsledkysvé vědeckovýzkumné práce mělitedy jak studenti, tak akademičtí pracovníciškoly.Letošní, nově pojatý Workshop, který sekonal na Českém vysokém učení technickémv Praze ve dnech 22. – 26. února, mělcharakter studentské vědecké konference.Jak plyne ze Zásad studentské grantovésoutěže ČVUT, studentská konference jeurčena výhradně pro prezentaci výsledkůvědecké a odborné činnosti studentů v doktorskýcha magisterských studijních programech,akreditovaných na ČVUT v prezenčníi kombinované formě studia.Součástí Workshopu byla panelová prezentace.Formou 118 posterů byly představenyvýsledky výzkumné činnosti studentův širokém spektru technických oborů. Prezentacebyla rozčleněna do 15ti tématickýchcelků, kdy na 103 posterech byly vystavenyvýsledky výzkumné práce doktorandů, kteřízískali v roce 2009 interní grant na podporujejich disertační práce a odborné činnosti(povinná prezentace) a na dalších 15ti bylydalší prezentace studentů a jejich týmů, kteřívyužili možnosti postery vystavit. Možnostiprezentovat své aktivity využily také spolupracujícíorganizace, jako např. Asociaceinovačního podnikání ČR (Nejvýznamnějšíčinnosti a projekty AIP ČR, Technologický


profil ČR, soutěž o Cenu Inovace roku2010), Americké vědecké informační střediskoaj. Zájemci z praxe se tak mohli běhemcelého týdne seznámit s vystavenými tématya získat nejnovější informace a navázatpřímé kontakty.Významnou součástí semináře bylo pracovníjednání, které se uskutečnilo v zahajovacíden, tj. 22. února 2010 od 14.00 hod.,v posluchárně B 286 Fakulty stavební ČVUT.Mezi hlavní témata patřilo zejména financovánívědy na vysokých školách, inovacea hodnocení výsledků vědeckovýzkumnéčinnosti, to vše za přítomnosti rektora ČVUTprof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., Ing. JanyŘíhové – ředitelky odboru programů výzkumua vývoje MŠMT ČR a prof. Ing. VladimíraHaasze, CSc. – místopředsedy Rady pro Va-VaI a předsedy Rady vysokých škol. Účastnícisemináře tak měli možnost v následnédiskusi získat odpovědi na palčivé otázky,které výzkumníky v současné době trápí.V souvislosti s konáním Workshopu2010 byl vydán Seznam posterových prezentací,Sborník rozšířených abstraktův anglickém jazyce a CD ROM. Anotacepříspěvků Workshopu 2010 jsou uveřejněnyna http://workshop.cvut.cz/2010.FOR INDUSTRY 2010Devátý mezinárodní veletrh strojírenskýchtechnologií FOR INDUSTRY (30. 3.– 1. 4. 2010), souběžně probíhající 5. mezinárodníveletrh nakládání s odpady, recyklace,průmyslové a komunální ekologieFOR WASTE a 2. mezinárodní veletrhdopravy, logistiky, skladování a manipulaceFOR LOGISTIC byly slavnostně zahájenyvernisáží dne 30. března v Pražskémveletržním areálu Letňany ve výstavní hale3 přestřižením pásky ředitelkou veletrhuHanou Pokornou a náměstkem ministraprůmyslu a obchodu Erikem Geussem(obr. 1) za přítomnosti Pavla Sehnala –předsedy představenstva SPGroup,Zdeňka Lišky – generálního ředitele Svazuprůmyslu a dopravy ČR, Marie Volfové– Ministerstvo životního prostředí, DavidaKolínského – místostarosty městské částiPraha Letňany a dalších hostů.skem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem,Slovinskem a SRN v rámci programuKONTAKT; program EUREKA, Eurostarsaj. Byly navázány nové kontaktys možností účasti v soutěži o Cenu Inovaceroku 2010 nebo ve využití programubilaterální spolupráce Kontakt a další návrhyspolupráce.Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžeo nejlepší exponáty GRAND PRIXFOR INDUSTRY, FOR WASTE a FORLOGISTIC 2010 se konalo první den zahájeníveletrhu v prostorách Pražskéhoveletržního areálu v Letňanech v čeles předsedou doc. Ing. Ivem Kvasničkou,CSc. a dalšími členy Ing. Alešem Johnem,MBA, Ing. Jiřím Kalenským, PetremRuhswurmem, Ing. Jaroslavem Řasou,Ing. Tomášem Řezníčkem a Ing. JaroslavemŠrámkem.Z 10 přihlášených exponátů se komiserozhodla udělit ceny o nejlepší exponátGRAND PRIX FOR INDUSTRY 2010Květa LejčkováObr. 1Motto veletrhu FOR INDUSTRY znělo:„Špičkové strojírenské technologie,profesionalita a vyspělost = konkurenceschopnostnašeho průmyslu“.Strojírenský průmysl je náročné a významnéodvětví, které má v České republicedlouhou tradici, vyznačuje sepestrostí výrobků a zahrnuje v sobě desítkyoborů. Jeho produkty nacházejí širokéuplatnění a Asociace inovačníhopodnikání ČR (AIP ČR) zde oslovila řaduvystavujících subjektů a nabídla jimpodporu v oblasti inovací – inovačnímprocesu – vymyslet, vyrobit, prodat.AIP ČR byla odborným garantema časopis Inovační podnikání a transfertechnologií mediálním partneremMezinárodnímu veletrhu strojírenskýchtechnologií. Na svém stánku(obr. 2) prezentovala hlavní činnostia projekty – Technologický profil ČR; IN-OVACE 2010, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR; Cenu Inovace roku 2009;časopis „Inovační podnikání a transfertechnologií“; přípravu odborníků pro oblastinovačního podnikání; mezinárodnívědeckotechnickou spolupráci České republikys Argentinou, Francií, Maďarbezurčení pořadí následujícím společnostem:• CNC Invest, s.r.o.za multifunkční obráběcí centrum OKU-MA MULTUS B 200-C750. Jedná se o vysoceproduktivní obráběcí centrums kompenzací teplotních deformací zajišťujícípřesnost obrobků.• Západočeská univerzita v Plzni, Fakultastrojní, Katedra technologie obráběníza frézu s VBD z řezné keramiky proHSC frézování velmi tvrdých a pevnýchmateriálů.Obr. 32/2010ip&tt31


Obr. 2Konstrukce frézy spočívá v novém řešenígeometrie lůžka a upínacího elementua zabezpečuje využití v oblasti vysokorychlostníhoa tvrdého obrábění.Z 16 přihlášených exponátů se komiserozhodla udělit ceny o nejlepší exponátGRAND PRIX FOR WASTE 2010 bez určenípořadí následujícím společnostem:• REFLEX ZLÍN, spol. s r.o.za Sklolaminátový kontejner na bioodpad.Jedná se o nové konstrukční řešenísklolaminátového kontejneru se spodnímvýsypem pro sběr biologicky rozložitelnéhoodpadu.• REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.za Kabelové mosty ve variacích s vložkounebo s víkem.Jde o originální stavebnicový systémpro ochranu dočasných inženýrských sítívyrobený z vlastního zpracování recyklovanéizolace odpadních kabelů.Ze 7 přihlášených exponátů se komiserozhodla udělit ceny o nejlepší exponátGRAND PRIX FOR LOGISTIC 2010 bezurčení pořadí následujícím společnostem:• ICZ a.s.za využití RFID pro řízení a kontrolu celopaletovýchmanipulací a identifikací lokacív blokovém skladu.Jedná se o komplexní řešení řízenískladových a manipulačních operacívlastní koncepce se zaměřením na optimalizacičasu, využití manipulačních prostředkůa minimalizaci chybovosti lidskéhofaktoru.• LogTech, s.r.o.za Flexibilní dopravník.Tento dopravník umožňuje snadné a rychlésestavení transportní dráhy podleaktuální potřeby uživatele.Oceněným společnostem gratulujemea věříme, že někteří uspějí i v soutěži o CenuInovace roku 2010(http://www.aipcr.cz/o_cene_inovace.asp).V rámci doprovodného programu veletrhuzorganizovala Asociace inovačníhopodnikání ČR seminář „Galerie inovací“,který se konal první den veletrhu 30.3. od 13.00 hodin ve vstupní hale I, konferenčnímcentru, sál 2.Seminář, kterého se zúčastnilo 10 odborníků,zahájila Věra Mísařová a předalaslovo J. Kofroňovi, který seznámil přítomnés postavením AIP CŘ v Systémuinovačního podnikání, s hlavními činnostmia projekty AIP ČR s důrazem na soutěžo Cenu Inovace roku a spolupráci s inovačnímifirmami.V další části představil Technologický profilČR a možnosti jeho využití v inovačnímprocesu (prezentace viz www.aipcr.cz).V rámci diskuse zmínil problematikupodpory inovací z veřejných prostředkůa sledování inovací ve statistických šetřeních(obr. 3).V druhé části semináře firma KNAUF IN-SULATION dodatečně omluvila neúčast nasemináři a pan Ondřej Tyc seznámil přítomnés historií a současností Strojírny Tyca obráběcím portálovým centrem FPPC(prezentace viz www.aipcr.cz).V druhé části semináře v rámci diskusereagoval Pavel Dlouhý na četné dotazyo rozdílu programů EUREKA a Eurostarsa informoval o úspěších českých firemv zahraničí, řešících právě projekty těchtoprogramů; o významu průmyslověObr. 4právní ochrany i o činnosti Svazu vynálezcůa zlepšovatelů.V závěru semináře proběhla mezi zúčastněnýmineformální diskuse na témapostavení českých firem v globalizovanévlastnické struktuře českého průmyslua významu, účelnosti průmyslově právníochrany pro výzkumníky, ústavy vysokýchškol a Akademie věd ČR aj.Doprovodný program letošního ročníkubyl bohatý a zajímavý (viz: http://www.forindustry.cz/2010/cz/dopr.asp).Zmínila bychnapříklad odborný panel „Český průmysla jeho vývoj v roce 2010“, kde přední ekonomovéa finanční experti v čele s MiroslavemZámečníkem, členem Národní ekonomickérady vlády (NERV), přiblížili svou viziekonomického vývoje pro rok 2010; dále seminář„Bez úplatku to nejde“, který pořádalaAsociace malých a středních podnikůa živnostníků ČR (AMSP ČR) a kde bylyprezentovány výsledky průzkumu týkající sekorupce, protikorupční strategie ČR a vybranépřípady řešené Transparency InternationalČeská republika; dále seminář „Nebojte se kombinované dopravy“,„Možnosti efektivního využití odpadů“a další semináře, přednášky a akce, kterése konaly nejen v sálech vstupní haly I, alei v letos nově postaveném Auditoriu ve výstavníhale 2.Přesto, že se tento veletrh konal ve složitédobě, myslím, že zúčastněné firmyi návštěvníci mohli být s nabídkou tohotoveletrhu spokojeni.Věra MísařováK předchozímu příspěvku uvádímepříspěvek ing. Hany Pokorné z veletržnísprávy ABF, a.s.Tři jarní průmyslové veletrhy v Praze– tři nabité dny prezentací a doprovodnýchprogramů.Významné osobnosti, aktuální témata,užitečné informace, inovační programy,praktické ukázky – vše na jednom místě!Od úterý 30. 3. do čtvrtka 1. 4. 2010patřil Pražský veletržní areál Letňany veletrhůmFOR INDUSTRY, FOR WASTEa FOR LOGISTIC. Zastoupené obory –strojírenství, odpadové hospodářství a logistiku– prezentovalo 215 vystavovatelů– výrobců, dovozců a dodavatelů z Českérepubliky i ze zahraničí a přišlo za nimi9657 návštěvníků.32 ip&tt 2/2010


Jednání na stáncích souběžně doplňovalyodborné semináře, workshopy, firemníprezentace, diskusní fóra a panelovédiskuze.Česká společnost strojírenské technologiev rámci veletrhu FOR INDUSTRYzhodnotila vystavované stroje a technologie.Na základě kritérií daných předevšímmožnostmi použití moderních a perspektivníchtechnologií navrhla hodnotitelskákomise udělení hlavní CENY ZA TECH-NOLOGII obráběcímu centru OKUMAMULTUS B200-C, firmy CNC InvestGroup, s.r.o., oceněný již cenou GRANDPRIX a druhé ceny obráběcímu centruDOOSAN PUMA MX2100ST firmy TEC-NOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. (vizobr. 4). Ceny byly předány předsedouČSST prof. Františkem Holešovským nazávěr prvního dne veletrhu v rámci slavnostníhopředání cen GRAND PRIX. Obastroje řeší víceosé obrábění a komise kladněhodnotila zejména multifunkčnost zařízenía široké technologické možnosti.Průmyslové veletrhy FOR INDUSTRY,FOR WASTE a FOR LOGISTIC potvrdily,že jsou výjimečnou příležitostí:• pro prezentaci společností působícíchv těchto oborech• pro setkání představitelů firem s učitelia studenty středních a vysokých škol• pro diskusi podnikatelů s autory – průmyslovýmidesignéry• pro podporu inovačního podnikání, výzkumu,vývoje a technologické spolupráceVysoký přínos veletrhů pořádanýchspolečností ABF potvrzují také kladné reakceněkterých vystavovatelů. „FirmaCNC Invest Group, s.r.o. je dlouholetýma tedy tradičním vystavovatelem a to jižod konání prvních veletrhů MACH, kterépokračují jako FOR INDUSTRY. Považujemetento veletrh za významný předevšímproto, že v rámci ČR se jedná o jedinoudalší akci v našem oboru kroměMSV v Brně. Akce je atraktivní také z hlediskatermínu konání a místa, “ hodnotíIng. Vladimír Bláha ze společnosti CNCInvest Group. Společnost Teximp patřímezi nejvýznamnější dodavatele CNCobráběcích strojů v České republice. Jepravidelným vystavovatelem na veletrhuFOR INDUSTRY a toto nehodlá i přesstále ne příliš uspokojivou situaci ve strojírenstvínijak měnit. Domnívá se, žezvláště v dnešní době je třeba využívatveškerých marketingových příležitostí kezvýšení prodeje. Vidí určité signály oživeníve strojírenské výrobě – řada firem nejenže má své výrobní kapacity zvětší částivytížené, ale opětovně zvažuje tytokapacity posílit novými investicemi. PaníJitka Titěrová z firmy MEVA a.s. Roudnicen. L. sdělila: „Důvodem účasti bylo zahájenívýroby nového artiklu – PODZEM-NÍ KONTEJNERY. Tímto způsobemchceme oslovit co nejširší skupinu zákazníkůa tyto veletrhy i pro¬story nám připadajínejvhodnější.“ Irský výrobce paketovacíchlisů MACFAB si vybralspolečnost XERTEC a.s. jako svého zástupcepro český trh. Veletrh For Wastebyl ideální příležitostí představit tyto stroječeské odborné veřejnosti a účast navlastní expozici tak představovala prvníkrok k dostání značky MACFAB do podvědomípotencionálních zákazníků a zvýšenízájmu o efektivní a ekologickou likvidaciodpadu.Ing. Pavel Trojan, zástupce firmy STILLČR spol. s r.o. sdělil: „Naše společnost,jako již tradiční vystavovatel na veletrhuFOR LOGISTIC, představila novinkyz oblasti intralogistiky. Navíc, v rámci doprovodnéhoprogramu veletrhu jsme pronávštěvníky připravili praktické ukázkymanipulace s vysokozdvižným vozíkemSTILL RX-20 v regálovém systémuSTILL. Očekáváme, že veletrh bude přinejmenšímstejně úspěšný jako minulýročník.“Věříme, že cíle vystavovatelů byly naplněnya že jejich prezentace byla pro návštěvníkyzdrojem inspirace. Přejemevšem účastníkům další rozvíjení stávajícíchi nových získaných obchodních kontaktů.Ing. Hana Pokornáředitelka obchodního týmu Průmysl,ABF, a.s.www.abf.czHannover Messe 2010Asociace inovačního podnikání ČR(AIP ČR) se již popáté prezentovala najednom z největších evropských veletrhův oblasti pokrokových technologií průmyslu,automatizace, energetiky a dalšíchhigh-tech oborů. Stánek AIP ČR bylumístěn na prestižním místě části veletrmy:KONTAKT- Mobilita, EUREKA (projektE! 3161 LOGCHAIN + E-RAILMAP)a Eurostars jsou programy zaměřené namezinárodní spolupráci a informovaly naveletrhu o svém zaměření s cílem získatpro spolupráci zahraniční pracovníkyz VaV a inovační firmy.AIP ČR rovněž prezentovala své partnerya úspěšné účastníky soutěže o CenuInovace roku 2009, z nichž někteří vystavovalysvé inovační produkty, např.model (o rozměrech 1600 x 1100 x 1300cm) „Obráběcího portálového centraFPPC pro přesné obrábění“ – STROJÍR-NA TYC s.r.o., který zaujal řadu návštěvníků;Minerální izolace nové generace zeskelných vláken vyráběná technologiíECOSE ® TECHNOLOGY“ – KNAUF IN-SULATION, spol. s r.o.; rovněž byl předvedenmalý model turbíny v činnosti – pomocípřipravené sestavy, která seskládala z průhledného plastového zásobníkuvody s vodním sloupcem cca 15cm a mikroturbíny s rotorem tvaru dutépolokoule. Rovněž promítání krátkých filmůna počítači vhodně doplňovalo předkládanéinformace. Jako partnerská organizaceměl na stánku svůj postera propagační materiály ČSVTS, který letosslaví 20 let činnosti. Také Společnostvědeckotechnických parků ČR se prezenhunazvané Research and Technologyv Hale 2, stánek A29 a i tato skutečnostpřispěla k vysokému zájmu návštěvníkůo naši nabídku. Informace na stánku podávali2 pracovníci AIP ČR V. Mísařováa J. Kofroň. Dále byl přítomen M. Sedláčekz ČVUT Praha, který představovalzájemcům turbinu SETUR. Pracovník AIPČR S. Halada, který působí v sekretariátuprogramu EUREKA v Bruselu, byl v hale2 informátorem na stánku EUREKA.Cílem účasti na Hannover Messe vednech 19. – 23. 4. 2010 bylo prezentovatoblast výzkumu vývoje a inovací v ČR.Na stánku AIP ČR (12 m 2 ) byl stěžejnímprojektem Technologický profil ČR,který vznikl původně jako projekt českoněmeckéspolupráce v programu KON-TAKT již v roce 1998. AIP ČR zde předvedladosaženou úroveň svéhosamostatného řešení jako nástroje propodporu mezinárodní spolupráce ve VaVa inovacích. I ostatní předváděné progratovalaposterem s informacemi o své činnosti.Dále bylo cílem účasti AIP ČR na HannoverMesse šíření informací o významnýchvýsledcích výzkumu, vývoje a inovacív ČR, zvýšení pozitivního hodnoceníČR, povědomí o republice a vynikajícíchproduktech (navázání na úspěšné rokyčeských vynálezců a strojírenských výrobků),navázání nových kontaktů s vytypovanýmipartnery v oblasti VaVaIa účast na Workshopu, který se konalv hale 3 na stánku E54. Workshop byl připravenv rámci oficiální účasti ČR na HannoverMesse 2010 garantované Ministerstvemprůmyslu a obchodu a zúčastnilose ho více než 20 českých podnikatelů,výrobců a dalších českých vystavovatelů,buď přímo prezentací, nebo jako návštěvník.Workshop uváděl J. Hlavinka –Svaz sléváren. Na workshopu byl k dispozicisoubor materiálů AIP ČR, V. Mísařovávystoupila za AIP ČR (představení2/2010ip&tt33


Asociace – činnosti a projekty, vlastní stánekv hale 2 Research and Technology,prezentace partnerů, pozvání na stánek).Několik účastníků pak navštívilo stánekAIP ČR a informovalo se zejména o účastiv ceně Inovace roku 2010, např. zástupcifirmy RIETER CZ.Zájem o stánek AIP ČR byl v letošním rocenejvyšší ze všech dosavadních ročníkůa koncentroval se na projekty Technologickýprofil ČR a KONTAKT – mobilita. Jen CDTP ČR verze 10 si návštěvníci odnesli v počtu180 ks. Návštěvníky z výzkumnýchústavů a univerzit z několika zemí zaujalamožnost bilaterální spolupráce v rámci projektůprogramu KONTAKT.Model firmy STROJÍRNA TYC s.r.o. budilpozornost i parametry předváděnéhoobráběcího centra a bylo škoda, že nebylpřítomen zástupce firmy pro podání podrobnýchinformací. Přesto si zájemciz několika i exotických zemí odnesli prospektya kontaktní údaje výrobce. TurbinaSETUR, která je vystavena na stánku AIPČR již opakovaně, zaznamenala značnýpokrok v zájmu firem, universit i nadšencůpro nové technologie. Mezi důležitékontakty, které na základě představeníodvalovacího principu mikroturbíny Setura diskuze o možnostech jeho využitívznikly, počítá Miroslav Sedláček společnostELCON, Ingenieurbüro z Hannoveru,dále společnost BOGE z Bielefeldu, IPBEWERTUNGS z Hamburku, KRAUSSMASCHINENBAU z Neumarktu, SKGAUFBEREITUNGSTECHNIK z Hamelnua řadu dalších. Rovněž byly diskutoványmožnosti úzké spolupráce v oblasti využitíříčních proudů s Bio-H2 Energy GmbHz Jeny, dále byla předběžně sjednána dohodao dodávkách různých produktů fungujícíchna odvalovacím principu do Indiea Japonska. Za velmi slibnou je možnépovažovat i spolupráci s českými firmami,které na Hannover Messe vystavovalysvé produkty z oblasti přesné strojírenskévýroby, a které by mohly v kooperacis českým producentem odvalovacíchmikroturbín spolupracovat při výroběa dodávkách např. čistící nebo zavlažovacíprodukce založené na principu odvalovacímikroturbíny SETUR.Firma KNAUF INSULATION, spol. s r.o.může být také spokojena se zájmemo ekologickou minerální izolaci, její zástupcenavštívil stánek AIP ČR k umožněníbližších kontaktů se zájemci.S nabídkou spolupráce navštívili stánekAIP ČR zájemci z Německa, Ruska, Slovenska,Běloruska. S pracovníkem BMBFDr. Hans-Peter Nillerem byly konzultoványmožnosti prezentace projektů česko-německéspolupráce na INOVACE 2010.Významnou součástí veletrhu bylo cca1000 akcí – kongresů, diskusních fór, seminářůa workshopů, které se konalyv Convention Center, ale převážně v haláchna stáncích vystavovatelů. Akce bylynávštěvníky plně využity a umožnily seseznámit s nejmodernějšími technologiemi.Oproti roku 2009 došlo sice ke sníženípočtu akcí o 50%, ale kvalita a zájemnávštěvníků nepoklesly.HERMES AWARD udělovaná u příležitostiHannover Messe je jednou z nejprestižnějšíchprůmyslových cen ve světě. Letosbyla udělena hannoverské firmě LPKF Laser& Electronics AG za inovativní laserovoutechnologii nazvanou LPKF Fusion3D.Letošní ročník veletrhu Hannover Messebyl velmi ovlivněn nepříznivými okolnostmi,které přispěly ke snížení zájmujak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Dopadcelosvětové krize již nebyl hlavnímdůvodem menšího zájmu o veletrh, naopakse před zahájením zdálo, že docházík oživení zájmu vystavovat a hledat novémožnosti spolupráce. Výbuch islandskésopky a s tím přerušení letecké dopravytěsně před zahájením veletrhu a v jehoprůběhu způsobilo v prvních 2 dnech veletrhuto, že se nedostavili vystavovateléze vzdálenějších míst a také návštěvníci.Tento výpadek trval u některých expozicpo celou dobu veletrhu. Pokles vystavovatelůi návštěvníků proti roku 2009 činilcca 20%, vystavovatelů bylo více než4800 z 64 zemí, návštěvníků cca150 000.Návštěvníci byli letos ve větší míře z Německai jeho blízkých sousedů a byla tozejména mládež zajímající se o uplatněnív technických oborech iniciativy TectoYou.Zájem o vzdělávání a pracovní uplatněnímladých lidí byl úspěchem veletrhu.Na veletrhu bylo představeno 4 000světových novinek, 9 současně probíhajícíchoborových veletrhů, průřez celýmsvětem průmyslu od automatizace, technikupohonů, přes energie adodavatelství až k výzkumu, vývoji a inovacím.Vedoucí heslo letošního veletrhu bylo„Efektivně – Inovativně – Udržitelně“.Letošní veletrh prokázal, že je nutné seúčastnit obdobných akcí pro získání povědomío rozvoji zájmových oborů a získánípartnerů pro spolupráci. Pro AIP ČR byl zájemnávštěvníků důkazem toho, že pokudprezentuje projekty, firmy a produkty majícíšpičkovou úroveň, není problém i v těžkéhospodářské situaci mít se svou nabídkouúspěch. Pro vystavovatele z České republiky,kteří stánek AIP ČR navštívili, byla možnostvidět způsob prezentace úspěšných inovačníchproduktů impulsem pro účastv soutěži cena Inovace roku 2010. Přejemesi, aby i v příštím ročníku Hannover Messe2011 bylo možno představit na stánku AIPČR nové úspěšné inovační produkty.Příští veletrh se v Hannoveru koná od4. do 8. dubna 2011.Jan Kofroň34 ip&tt 2/2010


Běloruské průmyslové fórum– oficiální účast ČRV rámci oficiálních účastí ČR v zahraničí,garantových a podporovaných MPO,byla na návrh AIP ČR schválena účastČR na výstavě BELPROMENERGO, kteráse uskutečnila po čtrnácté v rámci mezinárodníhoprojektu Běloruské průmyslovéfórum. Toto fórum se uskutečnilo vednech 11. – 14. 5. 2010 v Minsku, bylozaměřeno na technologie, zařízení a materiályv oblasti strojírenství, konkrétněobráběcí a tvářecí stroje, zařízení pro povrchovouúpravu, automatizaci výroby,svařování, elektroniku, inovace a úspornářešení (www.expoforum.by).Z oficiálního zahájení; jednání představitelůČR a BěloruskaZa AIP ČR se fóra zúčastnili P. Švejdaa I. Němečková; návštěvníkům a účastníkůmveletrhu poskytli informační materiály– INFO AIP ČR a SVTP ČR, INFOKONTAKT 2010, CD ROM Technologickýprofil ČR, časopis Inovační podnikánía transfer technologií, INOVACE 2010,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,Cena Inovace roku 2010, publikace Vědeckotechnicképarky v ČR vč. CD ROM.Dne 11. 5. 2010 se uskutečnilo jednánípředstavitelů Česko-běloruského inovačníhocentra (ČBIC) s 1. místopředsedouStátního výboru pro vědu a techniku BěloruskaV. I. Nedilkem. Představitel běloruskéčásti A. P. Grišanovič a české částiP. Švejda informovali o aktuálním stavu,hlavních úkolech a plánovaných aktivitáchČBIC. Potvrdili, že toto centrum budeplnit významné úkoly v rámci českoběloruskévědeckotechnické spolupráce.Navrhli, aby se jednání Pracovní skupinypro VTS ČR-Bělorusko uskutečnilo v Prazev září 2010.Na návrh obchodního rady VelvyslanectvíČR v Bělorusku M. Gelbiče bylo zařazeno vystoupeníP. Švejdy „Aktuální úkoly ČBIC“ doprogramu plenárního zasedání Běloruskéhoprůmyslového fóra dne 12. 5. 2010. P. Švejdainformoval o aktuálních úkolech ČBIC, o základníchúrovních česko-běloruské spolupráce(mezivládní komise; Státní výbor pro vědua techniku Běloruska – MŠMT; Běloruský inovačnífond – AIP ČR; řešitelé projektů),o Technologickém profilu ČR (databáze, typyorganizací, regiony, technologie) a o vědeckotechnickýchparcích v ČR (typy VTP, kritériapro akreditaci, národní síť v ČR, mezinárodníspolupráce, bělorusko-česká spolupráceVTP). Plenární sekce se zúčastnili zástupciMPO a Komory SNS.Program oficiální účasti ČR spočívalv prezentaci 15 vybraných subjektůVaVaI v ČR a jejich inovačních produktůve výstavní části na ploše 120m 2 .Jedním z vystavovaných inovačních produktůbyl „Plantograf“, který uspěl v rámcisoutěže o Cenu Inovace roku 2005 a jedále zdokonalován.Zahájení výstavní části se zúčastnil předsedavlády Běloruska S. S. Sidorskij, kterýs ostatními oficiálními hosty, včetně předsedyStátního výboru pro vědu a techniku BěloruskaI. V. Vojtova, navštívil stánek ČR.Z leva: P. Švejda, A. V. Minko, A. P. Grišanovič,V. I. NedilkoÚčastníci plenární sekce; P. ŠvejdaÚčastníci plenární sekce vyjádřili zájemo spolupráci s ČR. P. Švejda poskytlrozhovor 1. programu běloruské televize.P. Š., I. N.2/2010ip&tt35


CENA INOVACE ROKUCharakteristika „Čestná uznání“ v rámcisoutěže o Cenu Inovace roku 2009V rámci 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku získalyocenění – Čestné uznání – produkty Mluvící inteligentníelektronické formuláře 602XML Filler s podporouhlasového výstupu, Software 602 a.s., Praha 4;RailMap – Digitální železniční mapa Evropy, JERIDspol. s r.o., Olomouc – Hodolany; Nová generace vrtákůdo kovu CZ002 a CZ 004, NÁSTROJE CZ, s.r.o., Kyjov;Kompozitní výztuže, PREFA Kompozity, a.s., Brno;Technologický postup výroby topných pelet, Poly-Comp, a.s., Poděbrady.Dále uvádíme charakteristiku oceněných produktů uvedenouv charakteristice produktu:Nová generace vrtáků do kovu CZ002 a CZ 004Vrtáky s délkovýmirozměrydle DIN 338 jsouvýjimečné patentovanougeometriíproměnlivétloušťky jádravrtáku, která poskytnestabilitua tuhost vrtáku;je vhodný k přeostření.Mluvící inteligentní elektronické formuláře602XML Filler s podporou hlasového výstupuUmožňují snadnější elektronickou komunikaci zrakověpostižených a znevýhodněných osob s veřejnou správou,soukromými organizacemi a firmami.Více na www.nastrojecz.czKompozitní výztužeSkupina kompozitních výrobků pro vyztužování, zesilovánía sanaci stavebních konstrukcí, lze je použít jako náhraduocelové výztuže, ale i tam, kde řešení pomocí běžnýchmateriálů neexistovaloVíce na www.602.czRailMap – Digitální železniční mapa EvropyJe softwarová aplikace obsahující úplnou elektronickouzeměpisnou mapu Evropy s datovými vrstvami železničníinfrastruktury, všech železničních stanic s podrobnýmiinformacemi a se zobrazením poloh železničních vlakůa vozů.Více na www.prefa.czTechnologický postupvýroby topných pelet nabázi vedlej‰ího produktuvzniklého pfii materiálové recyklacivyfiazen˘ch pneumatik,pelety jsou urãeny prospalování v teplárensk˘chzafiízeních komunální sféry jakoúspora ãásti nakupovanéhouhlí.Více na www.polycomp.czVíce na www.jerid.czV čísle 3/2010 uveřejníme informace o produktech, kterézískaly ocenění „Účast v soutěži“ (6 produktů) v rámcisoutěže o Cenu Inovace roku 2009. I. N.36 ip&tt 2/2010


v ZKU·ENOSTI – DISKUSEÚvaha o zvláštnostechčínského trhuNázory na míru a charakter státních zásahůdo ekonomiky se v rámci veřejnosti značněliší. Odvíjí se především od žebříčku hodnota pohledu na trh jako na regulačnímechanismus poptávky a nabídky. Tento článekse snaží ve stručnosti popsat čínskou cestuk tržnímu hospodářství a dopad přijatýchopatření na hospodářský vzestup této země.Jedná se o svébytný, postupně modifikovanýpřístup, který se hlásí k rovnováze mezi krajnostmiv míře státní regulace trhu. Jeho jedinečnostje dána specifickými geografickými,kulturními, socioekonomickými a demografickýmipodmínkami, ve kterých probíhá.Ekonomické reformy a příčiny hospodářskéhovzestupuZdárný ekonomický růst ČLR úspěšněnastartovaly hospodářské reformy protržníhocharakteru. Dochází k uvolnění cen řadyproduktů, k omezení příkazového plánování,k decentralizaci a v neposlední řadě k zavedeníindividuální odpovědnosti za výsledkysvé činnosti. Vzniká tak větší prostor pro působenítržních sil, jehož důsledkem je efektivnějšíalokace zdrojů a následné zvýšeníproduktivity práce. Existence soukroméhovlastnictví navíc umocňuje ekonomické chováníobyvatel, kteří jsou vidinou zisku vícemotivováni, a proto se snaží dosahovat conejlepších výsledků.Strategie reforem probíhajících v Číněod roku 1978 je všeobecně hodnocenapozitivně, a to z následujících důvodů:• Velmi vhodně bylo zvoleno „načasování“reforem. Čína vstupovala do reforem v obdobístabilní makroekonomické situace.Nízká (anebo alespoň „únosná“) 1 míra inflacev Číně v průběhu reformního obdobíbyla nezbytným předpokladem pro přilákánízahraničních investic a ke zvýšení úspordomácností. Čína dodnes velmi dbá naudržení nízké inflace. V roce 1978 měla navíctéměř vyrovnaný státní rozpočet a obchodníbilance byla též v rovnováze.• Reformy byly gradualistického a experimentálníhocharakteru. V různých oblastechČíny byly zkoušeny odlišné reformnípostupy. Ty, které se osvědčily, byly aplikoványve větším měřítku.Od roku 1978 došlo k významným změnámv hospodářské struktuře. Reformy senejprve zaměřují na zemědělství. Docházík dekolektivizaci a vznikají malé rodinné farmy.Rolníci mají možnost pronajmout si půdua samostatně na ní hospodařit. Tímto a takézvýšením cen zemědělských produktů (důsledekderegulace) získávají zemědělci motivacivíce pracovat a efektivně využívat výrobnífaktory, čímž se zvyšuje výkonnost agrárníhosektoru. Důsledkem je uvolnění obrovskéhomnožství pracovních sil ze zemědělstvía jejich přechod do odvětví, v němžprodukují vyšší přidanou hodnotu. 2Číně se dále podařilo v relativně krátké doběutvořit velmi výkonný soukromý sektor,který se významně podílí na hospodářskémrůstu země. Pro jasnější představu soukromásféra zajišťuje 65 % přidané hodnoty sekundárníhoa terciárního sektoru. 3 Poměřujemeliproduktivitu obou sfér na základě přidanéhodnoty výstupu, tak je výkonnost soukromýchfirem oproti státním podnikům dvojnásobná.4 Významným krokem k vytvoření soukromésféry nebyla privatizace státníchpodniků, nýbrž podpora vzniku malých průmyslovýcha obchodních jednotek, a to předevšímve venkovských oblastech. Tímtoumožnila čínská vláda široké veřejnosti zvýšitsvé příjmy vlastním úsilím. Tato koncepceje velmi dobře slučitelná s konfuciánskouhodnotou pracovitosti a přirozenou podnikavostíČíňanů, a proto dochází k výraznémunárůstu produktivity. Úspěch malých podnikůtaké spočíval ve schopnosti pružněji reagovatna změny v poptávce.Souběžně s vnitřními ekonomickými reformamiuskutečňuje Čína tzv. politiku otevíráníse světu. Obecně platí, že mezi otevřenostíekonomiky a hospodářským růstemexistuje jistá korelace. 5 Čína začíná roku1978 realizovat proexportní politiku, jejíž výsledkyjsou zcela zřetelné. Mezi lety 1978a 2003 vzrostl objem vývozu ČLR 28krát,přičemž podíl této země na celosvětovémexportu se zvýšil z 0,8 % v roce 1978 na 5,9% v roce 2003. 6 Míra otevřenosti čínskéekonomiky dlouhodobě roste. V důsledkusvého vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) snížila Čína významně dovoznícelní sazby a kvóty a omezila podporu domácíchproducentů.Podniky plně či zčásti vlastněné zahraničnímiinvestory vznikají v Číně od počátku 80.let na základě přímých zahraničních investic.Jejich nástup je zprvu pozvolný, a to v důsledkučetných omezení ze strany čínskýchzákonodárců – investice směly směrovatpouze do určitých částí země (tzv. zvláštníchekonomických oblastí) a zahraniční investorse mohl stát pouze podílníkem v nově vznikléfirmě, přičemž management byl čínský.Roli zde také hrála nedůvěra vůči čínským orgánůmveřejné správy. Od konce 80. let sepříliv přímých zahraničních investic do Čínyprudce zvyšuje. V roce 1988 dosahovala jejichhodnota 3,2 mld. USD, v roce 1992vzrostl jejich příliv na 11 mld. a v roce 1994dokonce na 33 mld. USD. 7 Od roku 1996hodnota přímých zahraničních investic převyšuje40 mld. USD ročně. 8 Investory zlákalařada velkorysých investičních pobídek (např.daňových úlev, výjimek z cel) a také možnostvyužití levné pracovní síly. Dále bylo v některýchodvětvích umožněno založit podnik plněvlastněný zahraničním investorem. Příznivéprostředí pro založení exportní či subdodavatelskévýroby v Číně podpořil též podhodnocenýkurz jüanu (výrazná devalvace byla provedenakoncem roku 1992). Další přílivinvestic stimuloval samotný ekonomický vzestupČíny a následný růst poptávky, a to jaksoukromého sektoru, tak na úrovni vládníchprojektů (např. do infrastruktury).Příliv přímých zahraničních investic dočínské ekonomiky měl následující důsledky:• Konkurenční tlaky. Působení zahraničníchpodniků na čínském trhu vyvolává vyššítlak na zvýšení konkurenceschopnosti domácíchfirem, než růst dovozu. Efekty plynoucíz nutnosti se prosadit na trhu v prostředítvrdé konkurence vznikají však jenv těch odvětvích, do nichž stát nezasahujepožadavky na vytvoření společného podnikuči předpisy na využívání vstupů vyrobenýchv ČLR. Řada omezení pro zahraničníinvestory zůstává totiž nadále v automobilovémprůmyslu, ve finančním sektorua pojišťovnictví, v poštovních a telekomunikačníchslužbách, v rozhlase a televizi.• Příliv manažerského know-how a technologií.Vzhledem k vysoké míře úspor v Číněnetkví význam přímých zahraničních investicani tak v přílivu kapitálu jakov příležitosti získat přístup k novým technologiím,pracovním postupům a také k obchodnímkontaktům a distribučním cestámzahraničního partnera. Například Motorolaa Royal Philips Electronics nezanedbatelněpomáhají svým čínským dodavatelůmve zvyšování produktivity. Také poskytujírozsáhlá školení jejich managementu. 9Vybraná specifika čínského trhuČínský trh je nejen obrovský a rozlehlý,jsou pro něj příznačné i velké regionální rozdíly.Jednotlivé oblasti se liší příjmy, postojia zvyklostmi, rozvinutostí infrastrukturya charakterem distribučních cest. Podstatnéjsou nejen odlišnosti mezi regiony, za povšimnutístojí i rozdíly mezi velkými a menšímiměsty v rámci jedné oblasti. Firmy, kteréchtějí na čínském trhu uspět, by měly tutorůznorodost zohledňovat ve své strategii.Při podnikání na spotřebitelském trhu by navícměly věnovat pozornost socioekonomickýma demografickým trendům, mezi něžpatří stárnutí populace, vzestup střední vrstvy,nárůst příjmů žen a rostoucí vzdělanost.Tyto vývojové tendence představují pro českéfirmy nespočet příležitostí v oblasti bydlení,zdravotnictví, vzdělání, informačnícha komunikačních technologií.Čínské tržní prostředí jasně ovlivňují kulturnírysy. Jejich dopad je zřetelný na spotřebnímchování Číňanů, na charakteru obchodních1 Při srovnání např. s hyperinflací v Rusku či v Brazílii2 Avšak i nadále je k roku 2003 zaměstnáno v zemědělství 51 % obyvatel. Na tvorbě HDP se ovšem podílí pouze z 16 %.3 viz OECD Economic Surveys: China. OECD Publishing. 2005, č. 13, ISBN 92-64-01182-X4 Tamtéž.5 viz WILSON, D., PURUSHOTHAMAN, R. Dreaming With BRICs: The Path to 2050. Global Economics, Goldman Sachs, 10/2003, č. 996 viz MADISON, A. Chinese Economic Performance in the Long Run. 2. vydání, OECD Development Centre, 20077 viz SEREGHYOVÁ, J. Vybrané institucionální a strukturální aspekty otevírání čínské ekonomiky. Praha: Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky,VŠE, 2003, ISBN 80-86419-44-4. Boom PZI počátkem 90. let je ovlivněn přijetím legislativních opatření upravujících vztahy v podnikové sféře8 viz FÜRST, R. Čína: zahraničních investorů ráj. Mezinárodní politika, 2005, č. 59 viz FARRELL, D., GAO, P. Making foreign investment work for China. The McKinsey Quarterly, 2004, Special Edition2/2010ip&tt37


vztahů a průběhu jednání. Do všeobecnéhopovědomí se dostaly výrazné kulturní rysy východoasijskýchnárodů, jako jsou kolektivismus,šetrnost, vytrvalost, trpělivost a konservatismus.Méně známé jsou však aspektykuan-si („konexe“) a mien-c’ („tvář“). Kuan-si(guanxi) patří k základním principům fungováníčínské společnosti. Jde o systém poskytováníslužeb a laskavostí na základě známosti.10 Je založen na oboustranné důvěře,uznání a rovnosti. Podstatou kuan-si je výměna„službiček“, nikoliv citové pouto (přátelství).Závazky vyplývající z kuan-si jsou tedy oboustrannéa pragmatické. Obě strany vedouv patrnosti služby, které jim druhá strana prokázalaa které ony prokázaly jí. Vzájemné závazkyby měly být přibližně v rovnováze. Osoba,která přijme laskavost a nevyhoví prosbědruhé strany, dává v sázku svou pověst a můžebýt označena za nespolehlivou.Začne-li někdo využívat kuan-si, musí tedynutně počítat s tím, že bude dříve nebopozději požádán o odpovídající protislužbu.Je-li daná osoba cizinec, může požadavekznít, aby „obstarala“ určitou záležitost naúřadech své mateřské země. Číňané sečasto domnívají, že se společnosti v jinýchčástech světa řídí obdobnými pravidly jakota jejich. Mohou pak po cizinci požadovat,aby jim „sjednal“ vydání víz do jeho mateřskézemě, popřípadě aby „zařídil“ přijetí jejichpotomka na zahraniční univerzitu. Tytoprosby mohou být pro jejich zahraničníhopřítele zcela nesplnitelné, a tím narušovatjejich budoucí vzájemné vztahy. Pro cizincemůže být také nepříjemné, když je jejichosobní přítel žádá o pomoc v pracovní záležitosti.Nebo naopak, když je jejich nadřízenýpožádá o pomoc v soukromé věci. Číňanétotiž nerozlišují mezi soukromýma pracovním životem tak jako jejich západníprotějšky. 11 Kuan-si se od networkingu,známého v západním světě, liší tím, že sevztahuje pouze na komerční aktivity anenívyužíván pro osobní účely. Oba aspektyse také různí ve frekvenci využívání. Zatímcona Západě jsou prosby o laskavost sporadické,v Číně je výměna služeb na základěkonexí častá.Mien-c’ (mianzi) neboli „tvář“ je dalšímpodstatným rysem čínské kultury. Pojem„tvář”, vyjadřující hodnotu významnou prolidskou pověst a důstojnost, je znám i kultuřezápadní. V Číně je však koncept „tváře“mnohem více promyšlený a je zde brán nesmírněvážně. 12 „Tvář“ je velmi křehká,a proto je třeba vést tento aspekt stále v patrnosti,abychom nikoho o tvář nepřipravili.Základní pravidla jsou následující. Nikomuv přítomnosti třetí osoby neodporujte. Musíte-liněčí žádost odmítnout, učiňte tak nepřímo,např. uveďte, že je daná záležitost obtížnánebo že se zvažuje. Odmítáte-lipozvání, zmiňte důvod, který bude pro čínskoustranu přijatelný. Na rozdíl od západníkultury, čínská společnost neodsuzuje10 viz YADONG, L. Guanxi: Principles, philosophies,and implications, Human Systems Management,1997, roč. 16, č. 1SELIGMAN, S. D. Čínská obchodní etiketa.Průvodce protokolem, společenským chováníma kulturou v Číně. 1. vydání v českém jazyce.Praha: BB/art s. r. o., 2007, 269 s., ISBN 978-80-7381-127-311 viz TROMPENAARS, F., HUMPDEN-TURNER.Riding the Waves of Culture: UnderstandingCultural Diversity in Business, Mc Graw-Hill,199812 viz BISSKY, G. Language, Culture & Communication.[on-line]. [cit. 2007-11-25]. http://www.chinasuccessstories.com/2007/11/07/confucian-communication/smyšlené důvody. Číňané raději uvedou nepravdivéinformace, než aby někoho urazili.Současná hospodářská situace a potenciálníhrozbyDosavadní průběh čínské cesty lze považovatza velmi zdařilý. Nastartovala strmýhospodářský růst, který trvá již tři desetiletía nebyl zastaven ani současnou hospodářskoukrizí ve světě. 13 Přesto by některé jejíaspekty mohly do budoucna představovatkomplikace. Jedná se především o výraznývliv státních investic na celkový hospodářskýrůst a o uměle podhodnocený kurz jüanu.Například v první polovině roku 2009 sepodílely státní investice z 88 % na růstuHDP. 14 Slabý jüan umožňuje Číňanům levnějivyvážet své zboží, a tak tvrdě konkurovatzahraničním výrobcům. Ačkoliv je tentostav z krátkodobého hlediska pro Čínu výhodný,nejsou čínští výrobci z dlouhodobéhopohledu tlačeni zlepšovat výrobní a obchodníprocesy, a zvyšovat tak efektivnost. Obdobnásituace platí ve státem chráněnýchodvětvích. Objevují se zprávy o zvýhodňovánístátních podniků (například lepšímipodmínkami půjček od státních bank) a o jejichnarůstajícím vlivu. 15 Ačkoliv jsou většízásahy státu během hospodářského útlumuobvyklým jevem ve světové ekonomice, jetřeba zachovat jejich správnou míru. Jev zájmu samotné Číny nespoléhat na samovolnépokračování dosavadních úspěchůa usilovat o pečlivě vyváženou míru a sféryvlivu státu a volného trhu.Ing. Zuzana BabickáInovace ve službáchVelký technologický pokrok v informačníchtechnologiích během posledních 15 letreorganizoval logistické operace a vylepšilrychlost a kvalitu dodávek, přispívajícíchk moderní dynamické mezinárodní obchodníkomunitě. Technologický proces usnadnil víceobchodu se službami na větší vzdálenostia mezi novými zeměmi, nabízející novéslužby na nové trhy. Bohatší mezinárodníspolupráce a liberalizace mezinárodního obchoduotvírá nové trhy a rozvíjí nové soutěžnípříležitosti pro producenty služeb. Inovaceve službách stále více pronikají do životaa roste jejich podíl na celkovém počtu inovací(vedle výrobkových). I když sektor služebhrál a hraje dominantní úlohu v hospodářstvívyspělých zemí světa, je skutečností, žepouze v několika minulých letech věnovalitvůrci politik a představitelé průmyslu pozornostinovacím v těchto sektorech. Skutečnost,že inovace služeb je zásadní tahounrostoucí produktivity a ziskovosti v celémhospodářství nebylo dlouho vážně bráno širokouveřejností.OECD se zaměřila na inovace ve službáchjiž před rokem 2000 a byla snaha tuto oblastpodrobněji zmapovat, ale až studie KISA(Knowledge Intensive Service Activities), jížse zúčastnila i ČR, ukončená v r. 2005 dalaodpovědi na roztřídění, stav a kvalitu služebv jednotlivých hospodářstvích vybraných států.Přidala se k tomu i norská studie stavu inovacíve službách ve své zemi a tím vznikl podrobnějšípohled na inovace ve službách,jako takové. Nemalou službu všestrannějšíhopohledu na služby poskytla i studie z ústavuTEKES (Finsko), podporovaná EU, jako pokračovánístudie OECD KISA.Přesto stále zůstává zahalen problémklasifikace inovací ve službách. Klasifikaceinovací výrobkových byla vytvořena na VŠEprof. Františkem Valentou, CSc. a v r. 1975veřejně publikována. Asi předběhla svojidobu, protože tato klasifikace se do konce20. století málo využívala. Po zlomu tisíciletíse objevily metodiky hodnocení projektůvýzkumu a vývoje v rámcových programechEU, kde ale klasifikace inovací výrobků dleprof. Valenty, tj. 7 inovačních řádů, byla využívánapouze redukovaně. Asi nebylo nutnétak důkladně projekty hodnotit. V programuEUREKA se po roce 2000 začalSchéma klasifikace inovačních řádů – službyŘád/bod Označení Co se zachovává Co se mění Příklad0/0 regenerace objekt Obnova vlastností Údržba, opravyRACIONALIZACE1/1 Změna kvanta Všechny vlastnosti Četnost faktorů Další pracovníci2/2 intenzita Kvality a propojení Rychlost operací Zrychlenídodání služby3/3 reorganizace Kvalitativní vlastnosti Dělba činností Přesuny částídodání služby4/4 Kvalitativní adaptace Kvalita pro uživatele Vazba na jiné faktory Nová skladbadodané službyKVALITATIVNÍ KONTINUÁLNÍ INOVACE5/5 varianta Nové postupy dodání služby Dílčí kvalita Rychlejší způsobzpracovánía dodání služby6/6 generace Nová koncepce dodání služby Nové propracování Nová skladbasystému dodání služby a dopad dodanéslužbyKVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNÍ INOVACE7/7 druh Nová technologie dodání služby Celková nová koncepce Uživatelskydodání službypříznivá nováslužba8/8 rod Služba jako celek Podstata zcela nového Služby k novýmdruhu službyvýrobkůmTECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT9/9 kmen nic Přístup k přírodě Manipulaces filosofií služebStupeň 1 (Zachování původního stavu) tabulky 3 hodnocení projektů odpovídá RACIONALIZACIStupeň 2 (Zlepšení; částečná inovace) tabulky 3 hodnocení projektů odpovídá KVALITATIVNÍ KONTINUÁLNÍ INO-VACIStupeň 3 (Výrazné zlepšení) tabulky 3 hodnocení projektů odpovídá KVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNÍ INOVACIStupeň 4 (Zásadní technologický pokrok) tabulky 3 hodnocení projektů odpovídá TECHNOLOGICKÉMU PŘE-VRATU38 ip&tt 2/2010


Sekretariát v Bruselu zabývat skutečností,proč je v programu dosti projektů nedořešených,tzv. zakonzervovaných. Tyto projektyvázaly totiž finanční prostředky použitelnéna jiné vhodné a ukončitelné projekty.Sekretariát zavedl po důkladné expertíze,na níž se rovněž aktivně podílela ČR, povinnoumetodiku PAM (Project AssesmentMetodology) hodnocení nových projektů,čímž vzrostla kvalita projektů a ubylo projektůnedokončených. Tato metodika seukázala jako velmi užitečná pro nové projekty,včetně projektů služeb, ale inovace veslužbách opět nezískaly žádnou klasifikaciobdobnou objektivní klasifikaci inovačníchřádů na výrobky. Projekty se tedy hodnotídle citu a zkušeností posuzovatele. Autortohoto článku přednášel i publikoval několikstatí o třídění inovací ve službách v tomtočasopise v předchozích ročnících i s výzvamina VŠE dopracovat klasifikaci inovací naslužby, obdobně jako existuje na výrobky,ale nikoho zřejmě tato problematika neoslovilaani mnoho netížila. Protože je stálecelosvětově veřejná poptávka na nějakéobjektivnější posuzování inovací ve službách,rozhodl se autor tohoto článku, absolventpostgraduálního studia na VŠEu prof. Valenty – INOVACE v průmyslu v r.1975, touto problematikou nadále podrobněaktivně soukromně zabývat a vznikla takklasifikace inovací ve službách, jako novinkanejen v EU, i jako užitečný pomocníkhodnotitelů projektů posuzování inovací prosoutěžní účely k odměňování těch nejlepších.Můžete tedy níže porovnat klasifikaciinovací ve službách a klasifikaci inovací výrobků,která byla použita jako základ, neboťji špičkoví světoví hodnotitelé projektů považujíza dosti praktickou.Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.Pozn. redakce:AIP ČR vydala v roce 2002 publikaci Základyinovačního podnikání (P. Švejda a kol.,ISBN 80-903153-1-3, F. Valenta autoremkapitoly 2 „Přehled teorie inovace“ – inovačnířády –n – 9).AIP ČR vydala v roce 2007 publikaci Inovačnípodnikání (P. Švejda a kol., ISBN 978-80-903153-6-5, P. Švejda a I. Babič spoluautorykapitoly 3 „Přehled teorie inovace“ –potvrzení inovačních řádů –n – 9).Evropské inovační centrum CSCV průběhu mého studijního pobytu naanglickém pracovišti firmy CSC ve městě Aldershotv Hampshiru (Velká Británie) jsemnavštívil tamní firemní inovační centrum.Nejdříve stručně představím společnostCSC a pak uvedu informace o Evropskéminovačním centru (EIC).Společnost CSC (Computer Sciences Corporation)existuje více než 50 let a v současnostizaměstnává 95 tisíc profesionálů, kteříposkytují služby klientům ve více než 90 zemích.CSC poskytuje služby a řešení firmámv odvětví energetiky a přírodních zdrojů, chemickéhoprůmyslu, v oblasti financí (banky,pojišťovny), telekomunikačního průmyslua médií, zbrojního a leteckého průmyslu, zdravotnictvía veřejného sektoru. Firmám v těchtooborech nabízí zejména řešení jako cloudcomputing, podnikové ERP řešení, poskytováníhostingových služeb, právní řešení, managementsíťových služeb, poradenství v oblastiřízení, outsourcing, management rizikaa pohledávek, bezpečnostní řešení, návrh architekturyservisních služeb, managementzásobování a skladováni, testování, atd.Inovace ve společnosti CSC je poskytovánazákazníkům prostřednictvím špičkovýchstředisek, jako je Evropské inovačnícentrum (EIC). Společnost CSC provozujeve světě 6 inovačních center a další jsou ve fázipřípravy. CSC má na vybavení a prostorovéřešení inovačních center celý soubor kritérií.Jedná se zejména o pohodlné konferenčnízařízení, vhodné řešení demonstračních prostora prostor pro testování jednotlivých prototypůřešení pro zákazníky.Současné inovační centrum v Aldershotu(Velká Británie) je pravděpodobně nejpokročilejšímzařízením svého druhu na světě.Je založené na schopnostech zaměstnancůa je v něm možné vytvářet a dodávat integrovanéprocesy, které se zaměřují na podnikáníklientů a řešení jejich problémů.Dnes EIC poskytuje klientům a partnerůmprostory pro řešení obchodních problémův prostředí zaměřeném na vývoj, testovánía hodnocení řešení kritických problémůpodnikání. EIC kombinuje nasazení podnikovýchřešení a osvědčené špičkové technologiepostavené v kontextu reálného světa.EIC může simulovat pro klienta prostředí,které kopíruje jakékoliv služby nebo obchodníscénáře, a související systémya technologie klientů v současném nebo budoucíchstavu IT prostředí. Kromě toho máklient k dispozici nejnovější obchodní analýzya virtuální simulační nástroje, a to buďv rámci úvodní prezentace pro klienty, nebojako součást dohodnutého „testovacího“projektu, anebo jako ověření vytvořenéhokonceptu pro zákazníka. Zejména ověřováníkonceptů se ukázalo být velmi užitečnýmpro klienty a partnery při měření podnikatelskéhodnoty před zahájením velkých projektů.Jakmile jsou klienti uvnitř centra, jsou vícotevření při svěřování se s každodennímioperacemi a lépe se soustředí na hlavníúkol, který řeší. Berou ohled na všechnyaspekty problému a jeho řešení, včetně lidí,procesů a technologických problémů.Inovační centra jsou dynamická, multifunkčnízařízení, která nabízejí pohodlné,technologicky pokročilé služby v oblasti ITpro obchodní a vládní organizace. ZaměstnanciCSC a jejich klienti s využitím EIC jsouschopni provádět inteligentní vytváření prototypůIT řešení s cílem snížit rizika a přesnězhodnotit investice, jež jsou přidělenyjednotlivým částem projektů.Inovační centra jsou fyzicky prostorověrozdělena na několik částí:Briefing centrum – je určené pro podporuprůběhu konferencí a pro setkání s požadavkyzákazníků. Zařízení slouží jako místopro zaměstnance CSC a jejich partnerya zákazníky, pro diskusi o inovačních projektecha zahájení prvotní fáze hledání řešení.Zařízení poskytuje veškerou potřebnoupodporu pro plánování, audiovizuálnía multimediální, a další potřebné služby.Prezenční místnost pro prezentaci inovativníchřešení – je místnost obsahující nejnovějšíprezentační technologie a je určenapro unikátní předvádění nových a stávajícíchtechnologií, vyvinutých společností CSC, jejichzákazníkům a partnerům. Místnost je takéurčena pro demonstraci celosvětově dostupnénabídky služeb. Demonstrována jsousoučasná a budoucí řešení a pouze poskytujísprávnou směs, potřebnou pro porovnánítoho, co je teď s tím, co má přijít v budoucnosti.Zákazníci si pak stanoví své vlastní požadavkyna inovativní technologie a služby.Prototypové „pískoviště“ (PrototypingSandbox) – je navrženo tak, aby sloužilo jakodílna pro testování prototypů inovativníchIT řešení před zavazujícími investicemi. Prototypovépískoviště slouží jako demonstračnía testovací prostor pro sdílení znalostío nových produktech. Návštěvníci tohotozařízení můžou získat důkaz o funkčnostikonceptů a pilotních projektů. Prototypovépískoviště podporuje a navozuje atmosféru,při které představitelé průmyslu lépe sdílejíinformace a spolupracují na řešení.Evropské Inovační Centrum v Aldershotuje využíváno 5 dnů v týdnu na 95% kapacity.Ve firmě CSC je silně rozvinutá podnikováinovační kultura, kterou podporuje i návrhfiremních prostor, kde vládne především„open space“ a není komplikované si vyměňovatinformace se svými spolupracovníkya manažery.Při mých formálních konzultacích s výzkumnýmipracovníky a manažery se všichnishodli na tom, že hlavní podmínkou provývoj inovací jsou neformální vztahy mezizaměstnanci, připravenost ke změnám, sdílenínápadů a myšlenek.Ing. Cyril Kotulič, MBAVŠE Prahakotc01@vse.cz2/2010ip&tt39


CONTENTS IP & TT 2/2010 INHALT IP & TT 2/2010• REFORM AND ELECTIONS (M. BLAŽKA)• SYSTEM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CR(P. ŠVEJDA)• PROGRAMME PROSPERITA IN THE PROGRAMMING PERIOD2007–2013 (P. PORÁK)Interview with prof. A. Richter, Technical University of LiberecASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP CR• Bodies of AIE CR 15. 3. 2010 • Cooperation agreements – PalackýUniversity Olomouc •SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK’S ASSOCIATION CR• Agenda on the committee 16. 3. 2010 • International conference ofdirectors of science and technology parks •THE CZECH SOCIETY FOR NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES• Final farewell to T. Prnka •ASSOCIATION OF THE RESEARCH ORGANIZATIONS• From the life of AVO • Conference on opportunity of 20 years AVO •ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS• Spring Assembly •INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE• The Framework of Community... • My Science project •CZECH SOCIETY FOR QUALITY• Twenty years of journey for the quality with the CSQ • Anniversarymeeting • Charter of the quality of the CR •CZECH UNION OF INVENTORS & RATIONALIZERS• To the Copyright Act •TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC• Cooperation with Practice • Nanotechnology and nanomaterialsinternationally • Education Module •COLLEGE KARLOVY VARY• International Conference on Secure Europe 2010 •CZECH TECHNOLOGY PLATFORM ENGINEERING• Strategic Research Agenda of Mechanical Engineering 2010–2020• IV. Conference of 7th FP, Spain •RESEARCH AND DEVELOPMENT COUNSIL• Reports on session of committee •CZECH RECTORS’ CONFERENCE• 105th Plenum session •CZECH TECHNOLOGY AGENCY• ALPHA Programme •ICC CR• World Intellectual Property Day – 26 April •REGIONS• Innovative Firm of the Zlín Region •INTERNATIONAL SCENE – FOREIGN CONTACTS• The project KASSETTS continues • EUREKA opens cooperationwith countries outside Europe • The strategy for innovation andcompetitiveness in Europe •WE INTRODUCE US• Technology Centre Hradec Králové • STP Ústí nad Labem • MobilePocket Projector 3M •ACTIVITY OF OUR PARTNERS• General Meeting of SOVA • Manager of the Year 2009 •CONFERENCES – SEMINARS – EXHIBITIONS• Workshop CTU Prague 2010 • FOR INDUSTRY 2010, Prague •Hannover Messe 2010 • Belarusian Industrial Forum 2010 – theofficial participation of the CR, Minsk •INNOVATION OF THE YEAR AWARD• Characterization of products of „Innovation of the year 2009honourable mention“ •EXPERIENCE – DISCUSSION• Reflections on the peculiarities of the Chinese market • Innovationin services • CSC European Innovation Centre •SUPPLEMENT TECHNOLOGY TRANSFER• Club of innovative companies • EUREKA, Eurostars • KONTAKT –Programme of science and technology cooperation in 2010 •Technological profile of the CR – events in regions of the CR •Innovation of the year 2010 award •INSERTED PAGE• Inquiry „20 years of STPA CR“• REFORM UND WAHLEN (M. BLAŽKA)• SYSTEM DES INNOVATIVEN UNTERNEHMEN IN DER TSCH. R.(P. ŠVEJDA)• PROGRAMM PROSPERITA IN DER PROGRAMMPERIODE 2007 –2013 (P. PORÁK)Interview mit Prof. A. Richter, Technische Universität in LiberecASSOZIATION DER INNOVATIVEN UNTERNEHMEN CR• Organe AIU CR 15. 3. 2010 • Die Absprechen über Zusammenwirkung– Palacky Universität in Olomouc •GESELLSCHAFT DER INNOVATIONSZENTREN CR• Ausschuss 16. 3. 2010 • Internationale Konferenz der Direktorender Innovationszentren 10. – 11. 6. 2010, Šumperk •TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT FÜR NEUE MATERIALIENUND TECHNOLOGIEN• Der letzte Abschied von T. Prnka •ASSOZIATION DER FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN• Aus dem AVO Leben • Konferenz zur Gelegenheit 20 Jahre AVO •ASSOZIATION DER MASCHINENBAUINGENIEURE• Frühlingsversammlung •INSTITUT FÜR CHEMISCHE TECHNOLOGIE PRAG• Der Rahmen der Europäischen Gemeinschaften… • Projekt MyScience •TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄT• Zwanzig Jahre mit ČSJ in der Qualität Reise • Tagung zum Jubiläum •Charta der Qualität der Tschechischen Republik •TSCHECHISCHES VERBAND DER ERFINDER UND NEUERER• Zum Urheberrechtsgesetz •TECHNISCHE UNIVERSITÄT IN LIBEREC• Zusammenarbeit mit der Praxis • Nanotechnologien und Nanomaterialieninternational • Ausbildungsmodul •HOCHSCHULE KARLOVY VARY• Internationale Konferenz über Secure Europe 2010 •TSCHECHISCHE TECHNOLOGISCHE PLATTFORM MASCHINENBAU• Strategische Forschungsagenda Maschinenbau 2010 – 2020 • IV.Konferenz des 7. RP in Spanien •RAT FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND INNOVATIONEN• Sitzungsreporte •TSCHECHISCHE KONFERENZ DER REKTOREN• 105. Plenarsitzung •TECHNOLOGISCHE AGENTUR CR• Programm ALFA•ICC CR• World Intellectual Property Day – 26 April •REGIONEN• Innovative Unternehmen der Region Zlín •INTERNATIONALE SZENE – AUSLÄNDISCHE KONTAKTE• Das Projekt KASSETTS fortsetzt • EUREKA öffnet Zusammenarbeitmit Ländern außerhalb Europas • Die Strategie für Innovation undWettbewerbsfähigkeit in Europa •WIR STELLEN UNS VOR• Technologisches Zentrum Hradec Králové • InnovationszentrumÚstí nad Labem • Mobile Pocket Projektor 3M •AKTIVITÄTEN UNSERER PARTNER• Vollsitzung SOVA • Manager des Jahres 2009 •KONFERENZEN – SEMINARE – AUSSTELUNGEN• Workshop ČVUT 2010 • FOR INDUSTRY 2010, Praha • HannoverMesse 2010 • Belarussischen Industrie Forum 2010 – die offizielleBeteiligung der Tschechischen Republik, Minsk •PREIS INNOVATION DES JAHRES• Charakteristik der Produkte „Ehrenpreis“ 2009 •ERFAHRUNGEN – DISKUSSION• Betrachtungen über die Besonderheiten des chinesischen Marktes •Innovation im Dienstleistungsbereich • CSC European Innovation Centre •BEILAGE TECHNOLOGIETRANSFER• Klub der innovativen Firmen • EUREKA, Eurostars • KONTAKT – dasProgramm der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Jahre2010 • Technologisches Profil der Tschechischen Republik –Veranstaltungen in den Regionen • Preis Innovation des Jahres 2010 •EINLAGEBLATT• Umfrage „20 Jahre der STPA CR“40 ip&tt 2/2010


Asociace inovačního podnikání ČRv rámci doprovodného programu21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2010,který se koná v Pražském veletržním areálu Letňany – Praha,21. – 25. 9. 2010www.forarch.czVás zve na seminářGalerie inovacíTermín konání:23. 9. 2010 (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod., Konferenční centrum, sál 3Program:10.00 ZahájeníJsme připraveni na zvládnutí inovačních procesů?Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR10.25 K čemu slouží Technologický profil ČR pro inovační firmy?Jan Kofroň, Asociace inovačního podnikání ČR10.40 Průmyslový výzkum a vývoj v České republiceMiroslav Dvořák, Miroslav Chlumský, Ministerstvo průmyslu a obchodu10.55 Diskuze – 1. částJan Kofroň11.10 Prezentace vybraných oceněných inovačních produktů v soutěžio Cenu Inovace roku 2009, podmínky a kritéria 2010* „Minerální izolace nové generace ze skelných vláken vyráběná technologiíECOSE®TECHNOLOGY“Milan Pokrivčák, KNAUF INSULATION, spol. s r.o.* „Obráběcí portálové centrum FPPC pro přesné obrábění“Ondřej Tyc, STROJÍRNA TYC s.r.o.11.30 Diskuse – 2. část, závěryPavel Švejda12.00 Ukončení seminářeVstup volný, svoji účast potvrďte prosím na níže uvedený e-mail do 20. 9. 2010Kontakt:Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, www.aipcr.czVěra Mísařová, e-mail: misarova@aipcr.cz


Asociace inovačního podnikáníve spolupráci se svými členy a partneryVás zvou na30. 11. – 3. 12. 2010Součástí Týdne bude:■ 17. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2010* Plenární sekce* Enterprise Europe Network* Den technologických platforem* Mezinárodní spolupráce ve VaVaI* Projekty v rámci programů KONTAKT, INGO, EUREKA a Eurostars■ 17. ročník veletrhu invencí a inovací■ 15. ročník Ceny inovace roku 2010Informační centrum INOVACE 2010Místo konání:Praha a další místa ČRKontakt:Asociace inovačního podnikání ČRwww.aipcr.cz


Příloha čísla 2/2010TRANSFER TECHNOLOGIÍKLUB INOVAČNÍCH FIREMASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKYKlub inovačních fi rem AIP ČR se v 1. čtvrtletí 2010 rozšířil o nového člena,jehož inovační produkt byl úspěšný v 14. ročníku Ceny Inovace roku 2009.Vítáme jej v našem Klubu a doufáme, že přispěje k oživení činnosti Klubu a využije možností,které toto členství nabízí. Nový člen byl již přítomen na stánku AIP ČR na Hannover Messe 19. – 23. 4. 2010,kde byly prezentovány i některé další inovační produkty, oceněné v minulých ročnících Ceny Inovace roku.Zpráva o naší účasti je zveřejněna v tomto čísle časopisu.Příprava 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010 probíhá naplno,a proto v příloze Transfer technologií tohoto časopisu, na stranách VII. – VIII., uveřejňujemejejí kritéria a podmínky, které jsou spolu s podmínkami k vyplňování přihlášky uveřejněnyna domovské stránce (www.aipcr.cz).Zároveň tímto vyzýváme členy KIF k účasti.Současně připravujeme prezentaci KIF v průběhu INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývojea inovací ČR, ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2010, konané v sídle AIP ČR, Novotného lávka 5,Praha 1. Informace o INOVACE 2010 jsou na výše uvedeném webu.Připomínáme, že můžete i nadále zasílat své návrhy, dotazy, náměty a připomínkyk činnosti KIF na Diskusní fórum (www.aipcr.cz).První jednání Klubu v tomto roce se uskuteční v průběhu společného semináře Úřaduprůmyslového vlastnictví a AIP ČR „Ochrana průmyslového vlastnictví“ dne 2. 6. 2010v Kongresovém sále ÚPV, A. Čermáka 2a, Praha 6, na který Vás tímto zveme(program je uveřejněn na www.aipcr.cz).Druhé jednání Klubu se uskuteční v průběhu semináře AIP ČR a SVTP ČR„Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR“ dne 2. 9. 2010 v sídle AIP ČR,na který Vás tímto zveme (program je uveřejněn na 2. straně obálky tohoto časopisu).Jan Kofroňtajemník KIF AIP ČRpříloha ip&tt 2/2010 – transfer technologiíI


Programy EUREKA a EUROSTARSEUREKA – nově na adrese: www.eurekanetwork.orgProjekty dubnové kvalifikace:Skupina vysokých představitelů schválila 30 individuálníchprojektů, s rozpočtem 42 milionů €. České řešitelské organizacese podílí svojí účastí ve čtyřech projektech.Jedná se o tyto projekty:E!4102 MEDHIALE!4505 BAGLOE!5345 CAVITEE!5763 Allium ursinumU těchto projektů jsou konsorcia již uzavřená a další partneřinejsou dále vyhledáváni.Při porovnání projektové účasti podle technologických oblastíje nejvíce obsazena oblast ICT se 40%. Průměrný rozpočetprojektů nyní poklesl na 1.3 milionů €. Česká republikase čtyřmi projekty obsadila 6. pozici. První místo obsadiloSlovinsko (9 projektů) a další pořadí patří Německu, Izraeli,Chorvatsku a Španělsku. Za poslední tři kvalifi kace se jednáo relativně nejnižší počet schválených projektů. Jedním z vlivůúbytku nových projektů je současná francouzská nízká projektováúčast, která vykázala pouze jeden schválený projekt.Podle získaných údajů ze Sekretariátu, obsahuje nyní portfolioEUREKY na 1100 pokračujících projektů, z toho programEurostars představuje 261 projektů a zbylých 129 projektůpřipadá na klastry. Na základě posledního vývoje podle počtuschvalovaných projektů lze konstatovat, že tvorba projektův rámci členských zemí EUREKY je poměrně stabilizovaná.Potěšující je rovněž zpráva, že se snižuje počet odloženýchprojektů. Tuto okolnost silně ovlivňuje úroveň kvality přípravnýchprací nových návrhů projektů.Metodika PAM – rozšíření finančních kriteriíPrvním ukazatelem kvality předkládaných projektů je důslednévyužívání hodnotících kriterií metodiky PAM, která je již dnesve všech zemích standardně zavedena.V poslední době se ale vyskytlo několik případů, kdy došlok mezinárodní kvalifi kaci projektů, ale brzy bylo zjištěno,že projekt nemá plné fi nanční krytí rozpočtu a veškerá předchozípříprava věnovaná projektu z pohledu mezinárodníhokoordinátora je potom naprázdno. Nejzranitelnější jsou v takovýchtopřípadech ty projekty, ve kterých se účastní řešitelskéorganizace pocházející pouze ze dvou států. Při výpadkudruhého partnera nezbývá nic jiného, než projekt zastavit.Podle pravidel programu EUREKA nelze pokračovat v řešeníprojektu pouze s jedním aktivním zahraničním partnerem,i když byl projekt řádně mezinárodně schválen. Na základětéto připomínky došlo v krátké době k organizačnímu opatřeníSekretariátu. Bylo doporučeno, že pro další období je nutnététo věci věnovat zvýšenou pozornost. Nový způsob ře-šení se týká doplnění pěti detailnějších kriterií do metodikyPAM, které se týkají určení podílů fi nančních zdrojů pro zajištěnírozpočtu projektu. Toto opatření je závazné pro každoučlenskou zemi a přispívá ke zvýšení kvality zabezpečení novýchprojektů.Podle výsledků této kvalifi kace bylo konstatováno, že současnákrize nijak neovlivnila počet nových projektů. Poukazuje tona skutečnost, že podnikatelský sektor se dále rozvíjí a vytvářínové pracovní příležitosti.Projekty ke kterým se mohou připojit řešitelské organizace:E!5079 EUROAGRI+ MODEL C Španělsko, RumunskoE!5419 wasteless BGP Holandsko, Německo, Jižní KoreaE!5465 PRO-FACTORY GREENFOAM Portugalsko, ItálieU projektů je tučně vyznačena členská země v pozici hlavníhomezinárodního koordinátora. Další místa přísluší zemím, kterése k projektu připojily.Podrobnější informace lze nalézt na výše uvedené webovéadrese EUREKYKlastrový projekt ACQUEAUPrvní informace o tomto rozsáhlém klastru byla publikovánav prvním měsíci loňského roku, kdy probíhala jeho zahajovacífáze. Již v této etapě podpořilo klastr sedm členských zemí programu.V současné době dostal tento projekt podrobnější organizaci.Na celé období řešení se předpokládá vynaložit objem finančníhorozpočtu ve výši 250 až 350 miliard €. Projekt pokrýváoblast hospodaření pitné vody a oblast odpadních vod. V Evropěje provozováno na 3,5 milionů kilometrů sítě distribučního potrubnípro pitnou vodu a 2,5 milionů kilometrů kanalizačního potrubí.Podle údajů tyto sítě udržuje 15 tisíc evropských servisních společnostía 600 tisíc pracovníků. V roce 2008 bylo investováno dotohoto odvětví více než 33 miliard €.Zadání klastru definuje rozdělení sektoru vody na 9 oblastí:1) Vodní zdroje a alternativní zdroje2) Zacházení s vodou3) Distribuce vody4) Zákazník5) Zemědělství6) Průmysl7) Zacházení s odpadní vodou8) Biosložky a další nečistoty9) Městská kanalizace a soustředění odpadních vodOfi ciální zahájení tohoto klastru se počítá v červnu 2010.Účast v tomto klastru vyjádřily k dnešnímu dninásledující členské země:Velká Británie, Rakousko, Dánsko, Izrael, Portugalsko,Švýcarsko a Turecko.Podporu program; EUREKA a Eurostars v České republice zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR,Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 277, fax: 221 082 275, e-mail: dlouhy@aipcr.czII příloha ip&tt 2/2010 – transfer technologií


KONTAKT – Program mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývojiV tomto období připravuje MŠMT v součinnosti s AIP ČR ařešiteli schválených projektů (Francie, Maďarsko, Rakousko,Slovensko, Slovinsko) „Rozhodnutí“, na které bude navazovatdokumentace pro „CEP“ a zaslání fi nančních prostředkůna účet řešitelské organizace. Žádáme řešitele, aby dodržovaliparametry projektu s časovým harmonogramem uvedenév „Rozhodnutí“.Aktuální informace spolu s dalšími nezbytnými údaji (limity,termíny, formuláře) včetně brožury INFO KONTAKT 2010, kteroujste obdrželi spolu s minulým číslem tohoto časopisu, jsouumístěny na www.aipcr.cz, část Projekty, Program KONTAKT– mobility.Pavel Švejdagenerální sekretář AIP ČRDále uvádíme vybrané informace pro řešitele projektů (www.aipcr.cz,část Projekty, Program KONTAKT – mobility) a informaci o výsledcíchvybraného řešeného projektu v roce 2009.Program vědeckotechnické spoluprácePod programem „K O N T A K T“ je zahrnuta dvoustranná vědeckotechnickáspolupráce s Belgií – Vlámským společenstvím, Francií,Itálií, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Řeckem, Slovenskema Slovinskem, která je vzájemně odsouhlasena na mezivládní úrovnia jednotlivě vyjádřena bilaterálními mezivládními dohodami.Cílem projektu Kontakt je zajistit odpovídající podmínky pro rozvojvědeckotechnické spolupráce českých organizací výzkumu, vývojea inovací s jejich partnery a podpořit tak začlenění vědeckéhovýzkumu uvedených zemí do Evropského výzkumného a inovačníhoprostoru a do projektů rámcových programů Evropské unie.Nedílnou součástí zacílení programu Kontakt je podpora integracevědy a techniky a transfer technologických a výrobkových inovacído malých a středních podniků.Zařazení projektů do programu Kontakt se provádí na základě výběru.Vybraný projekt musí obsahovat jasně defi nované cíle a na řešeníprojektu musí participovat minimálně dva výzkumné týmy – jedenna straně české a jeden na straně partnerské. V případě, že seřešení projektu zúčastní více než dva týmy, je nutno určit z každéstrany koordinátora projektu. Doba řešení projektu jsou dva roky.Státní podpora je nositelům projektů poskytována na základě„Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory formou dotacena podporu programového projektu mobility výzkumných pracovníků“,při současném respektování níže uvedených limitů a dalšíchpodmínek v jednotlivých zemích, je poskytována pro kalendářní rok,viz následující tabulka:Příprava, průběh, hodnocení a financováníschválených projektů:1. Řešitel zašle AIP ČR (příslušné kontaktní osobě) e-mailemoznámení o plánované cestě či návštěvě zahraničního partneranejméně 14 dnů před jejím zahájením.2. Řešitelská organizace – příjemce vyúčtuje přímé nákladyspojené s provedenými výměnnými cestami a pobyty v souladus Rozhodnutím. Předpokládá se, že projekt byl důkladněpřipraven, věcné úkoly budou splněny a fi nanční prostředkybudou v přidělené výši vyčerpány.3. Financování projektů je hodnoceno každý rok. Na konci prvního(druhého) roku řešení předloží řešitel průběžnou (závěrečnou)zprávu spolu s přehledem uskutečněných výměnných pobytůa vyčerpaných finančních prostředků.Odpovědní pracovníci pro jednotlivé země:Ing. Pavel Dlouhý: Polsko;(dlouhy@aipcr.cz,tel.: 221 082 277)Mgr. Věra Mísařová: Francie, Rakousko, (misarova@aipcr.cz,Slovinsko; tel.: 221 082 274)Iveta Němečková: Slovensko, SRN; (nemeckova@aipcr.cz,tel.: 221 082 275)Ing. Jan Kofroň: Maďarsko, Argentina; (kofron@aipcr.cz,tel.: 221 082 259)Pořadové Stát Finanční limit příspěvku Finanční limit příspěvku Finanční limit příspěvkučíslo k úhradě pobytových nákladů na ubytování na cestovní nákladyzahraničního partnera zahraničního partnera do zahraničí a zpět(Kč/osoba/den) (Kč/osoba/den) (na jednu cestu) 4)1 Belgie * * *– Vlámskéspolečenství2 Francie 600 1500 120003 Itálie * * *4 Maďarsko 500 1) 1500 1) 30005 Polsko 500 1500 30006 Rakousko 462 1500 30007 Řecko * * *8 Slovensko 462 2000 20009 Slovinsko 600 1500 700010 SRN 480 2) 2000 3) 600011 Argentina 500 1) 1500 1) 50000* V roce 2010 nejsou řešeny dvoustranné projekty1) U dlouhodobých pobytů maximálně celkem 30 000 Kč/měsíc; pobyt i ubytování = 2000 Kč2) nebo 13 000 Kč/měsíčně u dlouhodobých pobytů (1-3 měsíce)3) 1500 Kč/den u dlouhodobých pobytů (1-3 měsíce)4) Včetně základního cestovního pojištěníIV příloha ip&tt 2/2010 – transfer technologií


Kvasinky jako modelový organismusprocesu stárnutí a apoptosyProjekt číslo: MEB 060 816, česko – rakouská spolupráceMikrobiologický ústav AVČR, v.v.i., Vídeňská 1083, CZ-142 20 Praha 4, Česká republikaŘešitel: Doc. Ing. Alena Pichová, CSc.University of Salzburg, Hellbrunnerstr. 34, A-5020 Salzburg, RakouskoŘešitel: Prof. Hannelore Koller-BreitenbachSpolupráce v rámci projektu je součástí dlouhodobého vědeckéhozáměru sledujícího procesy stárnutí na úrovni buněčné a molekulárníbiologie. Vědecké poznání v této oblasti je důležité pro pochopenídějů, jež probíhají ve všech vyšších organismech, včetněčlověka. V současnosti je kladen velký důraz na poznávání těchtoprocesů, zejména v souvislosti se směrem medicínských výzkumůsměřujících nikoliv k nadměrnému prodlužování života, ale ke zvýšeníkvality života ve vyšším věku, jehož se dožívá stále vyšší procentopopulace. A to už se ve svých důsledcích dotýká i ekonomikya životaschopnosti lidské společnosti.Z možných přístupů studia je náš společný odborný zájem součástízákladního výzkumu, kde ke studiu používáme modelový organismus,v našem případě jednobuněčné kvasinky Saccharomycescerevisiae, jež mají v tomto ohledu řadu výhod, jako je např.snadná kultivace a další manipulace s buněčnými kulturami a jejichnepatogenita. Z hlediska biologického je to zejména známý genoma s ním související celosvětové široké databáze, sbírky kmenů nesoucíchvybrané mutace, značené geny a v neposlední řadě i kompletnísbírka všech delečních kmenů. Podstatné je, že mnohé procesyv buňce jsou z hlediska evolučního konservativní, a tak je možnéna molekulární a buněčné úrovni studovat různé děje, mezi něžpatří buněčný cyklus a v posledním období též procesy dotýkající sestárnutí a apoptosy nebo procesy související s některými chorobami,poté jsou výsledky poznání modelových organismů dobrým podkladempro studium vyšších organismů.Aktivity společného programu mobility se dotýkaly dvou směrů,respektive vedle odborné části jsme úsilí věnovali též organizačnístránce se zaměřením na přípravu mladých kolegů – studentů– ve vedení projektů spolupráce, vzhledem k tomu, že v závěru loňskéhoroku podávali novou (navazující) žádost o podporu spoluprácev rámci Aktionu na další období, jež má být vedena právě některýmz nadějných studentů na obou stranách.Aktivity v rámci vědecké spolupráceMitochondrie jsou jedním z hlavních hráčů podílejících sena procesu stárnutí, neboť únik volných elektronů z dýchacíhořetězce způsobuje tvorbu volných kyslíkových radikálů (ROS),které startují řetězovou reakci poškozování všech složek buňky,DNA, proteinů i lipidů, včetně mitochondrií samotných. V průběhustárnutí tak dochází k poklesu funkce mitochondrií. Proměřovalijsme respirační aktivitu buněk různého stáří a porovnávali jakmladé a staré buňky, tak různé mutanty. Změny respirační aktivityv průběhu stárnutí jsme sledovali u příslušných isogenních mutants různou délkou věku, respektive s různým průběhem stárnutí (onkogennímutanta s rychlým průběhem stárnutí, kaspasová mutantase zpomaleným stárnutím).K testovaným mutantám patřily i kmeny připravené v rakouské laboratoři.Ukázalo se, že respirační aktivita je buněčný ukazatel, který jespecifi cký pro daný kmen kvasinek, neboť respirační aktivita semění v průběhu stárnutí rozdílně u různých divokých kmenů.Druhou oblastí společného zájmu je translační kontrola ribosomálnímiproteiny v průběhu stárnutí, kde je kvasinka Saccharomycescerevisiae, respektive její mutanta využita jako model pro studiumgenů podílejících se na autismu (gen odpovídající lidskémuRPL10), jež je součástí ribosomálního komplexu a působí při kontroletranslace. Heterozygotní kmen RPL10/rpl10Δ vykazuje zvýšenýreplikativní life span (RLS, replikativní věkové rozpětí) o 24%,delece ribosomálního proteinu RPS6B zvyšuje RLS o 45%, a zároveňdochází ke změnám v ribosomálním profi lu.Výsledky těchto pokusů byly presentovány na několika mezinárodníchkonferencích a jsou předmětem dvou diplomových pracíčeských studentů, studentských prací na rakouské straně a dálepublikovaných prací nebo prací připravovaných do vědeckých publikacív příslušných odborných časopisech.Společné semináře studentůV rámci mobility byly uspořádány dva semináře skupin studentů(v ČR a Rakousku) se kterými jsme počítali pro další období spoluprácea z jejichž středu jsme vybrali na každé straně vhodného studentapro vedení projektu v následujícím období, respektive pro sestavenía navržení projektu. Tato forma se ukázala jako velmi přínosnápro rozvoj vzájemné spolupráce i osobní rozvoj studentů.Další spolupráce v rámci EUNěkteré části projektu jsou řešeny v rámci širší spolupráce, nežje projekt Aktion, jedná se zejména o spolupráci v oblasti studiagenů souvisejících s autismem, dále je připravována široká spoluprácepro oblast „Yeast aging and apoptosis“ mezi více laboratořemiv rámci COST a po tématicky vhodné výzvě případně rámcovýprojekt EU. K těmto záměrům napomáhá i dlouhodobá spolupráces rakouským partnerem na universitě v Salzburgu a jeho začleněnído (vnitro) rakouské gerontologické společnosti.Význam projektu KONTAKT a jeho rozvojProjekt KONTAKT nám již dlouhodobě umožňuje velmi kvalitní spolupráci,která vedle odborné části má i velký význam při výchově studentůa mladých vědeckých pracovníků. Spolupráci jsme dle potřebrozšiřovali na další aktivity (s finanční podporou i z jiných zdrojů neboprogramů KONTAKT), a tak jsme se mohli například zúčastňovat jednánía každoroční konference Rakouské gerontologické společnosti,podílet se na výuce na universitě v Salzburgu, být hostitelským pracovištěmpro dlouhodobější stáž rakouského studenta, nabídnout účastna konferencích a kursech pořádaných českou stranou.V posledním období též došlo k některým organizačním úpravámna české straně, např. usnadněním je jednodušší způsob fi -nancování/vyúčtování pobytu rakouských účastníků v České republice,kde obdobně jako na rakouské straně, jsou přidělovány fi nančníprostředky společně pro ubytování a diety, což vede k jejich efektivnějšímua operativnějšímu využití.Mikrobiologický ústavAV ČR, v.v.i.Univerzitav SalzburgukvasinkyZávěrem bych ráda poděkovala všem pracovníkům projektu KON-TAKT, kteří se podílejí na vyjednávání a organizování této formy spoluprácemezi Rakouskem a Českou republikou, neboť zejména dlouhodobáspolupráce, která nám tímto byla usnadněna má velký význampro každodenní práci týmu, inspiraci a motivaci studentů a mladýchvědeckých pracovníků a v neposlední řadě pro oba řešitele, jakpři vedení základních projektů, tak projektu spolupráce a vzájemnouvýměnu zkušeností ve vědecké a pedagogické práci.příloha ip&tt 2/2010 – transfer technologiíV


Technologický profil ČR– Akce v krajích ČRV rámci řešení projektu MŠMT ME 950 Technologický profi lČR se AIP ČR v roce 2010 zaměřuje na posílení regionálníhorozměru projektu. Jedním z výstupů projektu v roce 2010bude publikace „Inovace a technologie v rozvoji regionů“.Křest této publikace se uskuteční dne 30. 11. 2010spolu se křtem CD ROM Technologický profi l ČR, verze 11,v rámci zahájení INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR.Předpokladem pro přípravu publikace je podrobná znaloststavu podpory inovačního podnikání v jednotlivých krajích.Proto se, za účasti pracovníků AIP ČR a účasti zástupcůAIP ČR v krajích, připravují, realizují a hodnotí různá setkání,workshopy, semináře a konference k problematice VaVaIv krajích ČR. Na těchto akcích je rovněž prezentován Systéminovačního podnikání v ČR, Technologický profi l ČR a jehozákladní součásti, zejména databáze TP ČR, jsou hodnocenydokumenty v oblasti VaVaI spolu se způsobem hodnoceníinovačních fi rem, inovačních produktů aj. Součástí prezentaceTechnologického profi lu ČR je i využití akcí probíhajícíchv krajích k informování o Systému inovačního podnikánív ČR, o možnostech využití Technologického profi lu ČRk podpoře inovačního podnikání v regionech a také k získáníinformací o stavu inovační infrastruktury příslušného kraje.Akcemi s účastí pracovníků AIP ČR jsou konference, seminářea také pracovní setkání se pracovníky působících v regionálnímrozvoji. Jsou to zejména zástupci rozvojových agentur,krajských úřadů, vysokých škol, samospráv i inovačníchfi rem. Termín pro uskutečnění těchto akcí je první pololetí2010.Pro organizaci účasti pracovníků AIP ČR na těchto akcích jedůležité využití zástupců AIP ČR v krajích.V době vydání tohoto čísla časopisu byly uskutečněnynásledující prezentace:4. 3. 2010, Olomouc, vyžádaná přednáška Moravské vysoké školyOlomoucP. Švejda: „Inovační trendy v regionech“30. 3. 2010, Hradec Králové, závěrečná konference projektuRegionální inovační strategie Královéhradeckého krajeP. Švejda: „Systém inovačního podnikání v ČR“8. – 9. 4. 2010, České Budějovice, mezinárodní konferenceUdržitelný rozvoj v evropských regionechP. Švejda: „Systém inovačního podnikání v ČR“29. 4. 2010, Karlovy Vary, workshop Karlovarský inovační světP. Švejda: „Technologický profil ČR“5. 5. 2010, Karlovy Vary, setkání v Aule Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.P. Švejda: „Výzkum, vývoj a inovace v Karlovarském kraji“12. 5. 2010, Pardubice, Seminář Efektivní marketingJ. Kofroň: „Inovační podnikání a jeho podpora“21. 5. 2010, České Budějovice, diskusní fórum „Inovace a technologiev Jihočeském kraji“V. Mísařová: „Technologický profil ČR“Akce v dalších krajích jsou připravovány ve spolupráci s krajskými zástupciAIP ČR tak, aby záměry prezentace Technologického profi lu ČRbyly v plánovaném termínu naplněny.J. K.Aktuální stav zastoupení udává následující tabulka:Kraj Organizace Zástupce AIP ČR v kraji Odpovědný pracovník AIP ČRJihočeský JAIP (www.jaip.cz) Ing. Jaroslav Lakomý Mgr. Věra MísařováJihomoravský RRA JM (www.rrajm.cz) Ing. Pavel Beránek Ing. Pavel DlouhýKarlovarský Karlovarská agentura rozvoje podnikání (www.karp-kv.cz) Ing. Jana Michková doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.Královéhradecký CEP-RRA (www.cep-rra.cz) Ing. Michal Pultar doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.Liberecký ARR-NISA (www.arr-nisa.cz) RNDr. Robert Rölc, Ph.D. doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.Moravskoslezský ARR (www.arr.cz) Ing. David Pawera Ing. Pavel DlouhýOlomoucký RARSM (www.rarsm.cz) Zdeněk Hilbert doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.Pardubický RRA PaK (www.rrapk.cz) Ing. Jarmila Krejčí Ing. Jan KofroňPlzeňský RRA PlK (www.rra-pk.cz) Ing. Jan Naxera Mgr. Věra MísařováStředočeský RRA StČ (www.rra-strednicechy.cz) PhDr. Jiří Svítek, CSc. Ing. Jan KofroňÚstecký RRA ÚK (www.rra.cz) Ing. Tomáš Tuček Ing. Jan KofroňVysočina RRA V (www.rda-vysocina.cz) RNDr. Šárka Palcrová Ing. Pavel DlouhýZlínský TIC Zlín (www.ticzlin.cz) Mgr. Daniela Sobieská doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.Hl. m. Praha ÚRM (www.praha-mesto.cz) Ing. Jakub Pechlát Ing. Jan KofroňVI příloha ip&tt 2/2010 – transfer technologií


Asociace inovačního podnikání ČRvyhlašuje15. ročník soutěže o Cenu2010inovace rokuPodmínky soutěže:– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedenýna trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. službaje uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)Hodnotící kritéria:A – Technická úroveň produktuB – Původnost řešeníC – Postavení na trhu, efektivnostD – Vliv na životní prostředíPřihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2010,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2010.Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&ttvydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR.Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2010“mohou využít výhod členůKlubu inovačních firem AIP ČR.Přihlášky:K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2010 je možno získat podrobnější informacespolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 29. října 2010; povinná konzultacekomplexnosti připravené přihlášky – do 15. října 2010) na adrese:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1tel.: 221 082 275e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.czpříloha ip&tt 2/2010 – transfer technologiíVII


INOVACE ROKU 2010Registraãní poplatek: 3500 Kã (variabilní symbol: 122010)IâO 49368842, ã.ú.: 42938-021/0100 KB Praha-mûsto1. Název pfiihla‰ovatele ................................................ Právní forma ..............................2. Adresa ...........................................................................................................................IâO.................................... DIâ..................................... Poãet zamûstnancÛ ...............3. Kontaktní osoba ................................................................ Funkce ..............................4. Telefon ......... / ..................... Fax ........... / ....................... E-mail.................................5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zvefiejnûní v katalogu):ãesky ........................................................................................................................................................................................................................................................................anglicky .....................................................................................................................................................................................................................................................................6. Do soutûÏe pfiihla‰ujeme:Název ãesky ..................................................................................................................anglicky ...................................................................................................................Obor ..............................................................................................................................âíslo pfiihlá‰ky a druh ochranného dokumentu: ...........................................................Datum zavedení na trh: .................................................................................................7. Pfiílohy k pfiihlá‰ce do soutûÏe o Cenu INOVACE ROKU 2010:– podnikatelsk˘ titul: a) právnické osoby – kopie v˘pisu z obchodního rejstfiíku,jiného zfiizovacího dokumentu, apod.b) fyzické osoby – kopie Ïivnostenského listu– popis produktu (v˘robku, technologického postupu, sluÏby) v rozsahu max. 3 stranystrojopisu obsahující– charakteristiku produktu a jeho parametrÛ v porovnání se stávajícím vlastním nebokonkurenãním fie‰ením v tuzemsku a v zahraniãí– patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné prÛkazné doloÏení pÛvodnosti fie‰ení– pfiírÛstek trÏeb a rentability u v˘robce a u uÏivatele, perspektivy uplatnûní inovacena trhu; úspora nákladÛ– údaje o vlivu produktu na Ïivotní prostfiedí (pfiíznivû ovlivÀuje, bez vlivu, ‰kodliv˘)a na zamûstnanost– fotografie produktu (k doloÏení jeho charakteristiky)Uzávûrka pfiihlá‰ek: 29. fiíjna 2010 (povinná konzultace komplexnosti pfiipravené pfiihlá‰ky– do 15. fiíjna 2010, nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních, zaslat téÏ elektronickyDatum ............................. Podpis, razítko ................................VIII příloha ip&tt 2/2010 – transfer technologií

More magazines by this user
Similar magazines