Storm® Gryzki Woskowe - BASF Pest Control Solutions Polska ...

basf.pl

Storm® Gryzki Woskowe - BASF Pest Control Solutions Polska ...

Storm ® Gryzki WoskowePreparat w postaci bloczków woskowych, przeznaczonych do zwalczania szczurów i myszy.Substancja czynna:Flokumafen - 50 mg/kgMieszanina cis-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftylo)kumaryny; trans-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftylo)kumarynyPreparat zawiera Bitrex (denatonium benzoate) – substancję o bardzo gorzkim smaku, zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem.Preparat zawiera specjalny barwnik sygnalizacyjny; miejsca przypadkowego kontaktu preparatu ze skórą mogą zostać zabarwione naniebiesko.NUMER POZWOLENIA 3130/07 z dnia 15. 05. 2007 rokuZAKRES STOSOWANIAPreparat Storm jest antykoagulantem. Zabija szczury i myszy po jednorazowym pobraniu, ale giną one dopiero po kilku dniach od spożycia preparatu.Dzięki temu przesunięciu w czasie u gryzoni nie występuje nieufność w stosunku do podawanego preparatu.SPOSÓB UŻYCIAPreparat Storm jest przygotowany w postaci bloczków woskowych przeznaczonych do bezpośredniego użycia. Nie należy stosować go razem z przynętą pokarmową.Przed wyłożeniem preparatu należy przeprowadzić dokładną lustrację obszaru zasiedlonego przez gryzonie, aby precyzyjnie określić lokalizację wszystkich wejść do nor, miejscgnieżdżenia się i żerowania, a w przypadku szczurów – miejsc pobierania wody. W tym celu należy przeszukać ciemne zakamarki, miejsca składowania śmieci, miejsca przebiegurur wodno-kanalizacyjnych i c. o., strychy, przestrzenie pomiędzy ścianami i podłogami. Preparat umieszczać w specjalnych karmnikach dla szczurów i myszy (stacjach trucia) lubpod osłonami, gdzie będzie on niedostępny dla dzieci, zwierząt domowych i gospodarskich oraz ptactwa. Ponadto gryzonie czują się bezpieczniej żerując w miejscach osłoniętych.Jako osłony mogą służyć rurki drenarskie, płytki ceramiczne lub płyty drewniane oparte o ścianę. Myszy i szczury powinny móc swobodnie przechodzić pod zastosowanymprzykryciem.Zawartość netto: 10 kg Data produkcji –Okres ważności – 4 lata Nr serii –Opakowanie wykonane z:• polipropylenu (PP) – wiaderko z uchwytem• polietylenu (PE) – butelka/tubka• papieru/PE – worek / torbaPodmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0- 22) 570 99 99, fax: (0- 22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com(01)04014348632249® = Znak zarejestrowany przez BASF81057368PL1051-Poland(01)04014348632249~xmam1305807642.indd 1 19.05.2011 14:20:48


Preparat w postaci bloczków woskowych, przeznaczonych do zwalczania szczurów i myszy.Substancja czynna:Flokumafen -50 mg/kgMieszanina cis-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftylo)kumaryny; trans-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftylo)kumarynyPreparat zawiera Bitrex (denatonium benzoate) – substancję o bardzo gorzkim smaku,zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem.Preparat zawiera specjalny barwnik sygnalizacyjny; miejsca przypadkowego kontaktupreparatu ze skórą mogą zostać zabarwione na niebiesko.NUMER POZWOLENIA 3130/07 z dnia 15. 05. 2007 rokuZAKRES STOSOWANIAPreparat Storm jest antykoagulantem. Zabija szczury i myszy po jednorazowym pobraniu, ale giną one dopiero po kilkudniach od spożycia preparatu.Dzięki temu przesunięciu w czasie u gryzoni nie występuje nieufność w stosunku do podawanego preparatu.SPOSÓB UŻYCIAPreparat Storm jest przygotowany w postaci bloczków woskowych przeznaczonych do bezpośredniego użycia. Nienależy stosować go razem z przynętą pokarmową.Przed wyłożeniem preparatu należy przeprowadzić dokładną lustrację obszaru zasiedlonego przez gryzonie, abyprecyzyjnie określić lokalizację wszystkich wejść do nor, miejsc gnieżdżenia się i żerowania, a w przypadku szczurów –miejsc pobierania wody. W tym celu należy przeszukać ciemne zakamarki, miejsca składowania śmieci, miejscaprzebiegu rur wodno-kanalizacyjnych i c. o., strychy, przestrzenie pomiędzy ścianami i podłogami. Preparat umieszczaćw specjalnych karmnikach dla szczurów i myszy (stacjach trucia) lub pod osłonami, gdzie będzie on niedostępny dladzieci, zwierząt domowych i gospodarskich oraz ptactwa. Ponadto gryzonie czują się bezpieczniej żerując w miejscachosłoniętych. Jako osłony mogą służyć rurki drenarskie, płytki ceramiczne lub płyty drewniane oparte o ścianę. Myszy iszczury powinny móc swobodnie przechodzić pod zastosowanym przykryciem.Zawartość netto: 10 kg Data produkcji –Okres ważności – 4 lata Nr serii –Storm ® GryzkiWoskowePodmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,tel.: (0- 22) 570 99 99, fax: (0- 22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comZAKRES STOSOWANIAPreparat Storm jest antykoagulantem. Zabija szczury imyszy po jednorazowym pobraniu, ale giną onedopiero po kilku dniach od spożycia preparatu.Dzięki temu przesunięciu w czasie u gryzoni niewystępuje nieufność w stosunku do podawanegopreparatu.SPOSÓB UŻYCIAPreparat Storm jest przygotowany w postaci bloczkówwoskowych przeznaczonych do bezpośredniegoużycia. Nie należy stosować go razem z przynętąpokarmową.Przed wyłożeniem preparatu należy przeprowadzićdokładną lustrację obszaru zasiedlonego przezgryzonie, aby precyzyjnie określić lokalizacjęwszystkich wejść do nor, miejsc gnieżdżenia się iżerowania, a w przypadku szczurów – miejscpobierania wody. W tym celu należy przeszukaćciemne zakamarki, miejsca składowania śmieci,miejsca przebiegu rur wodno-kanalizacyjnych i c. o.,strychy, przestrzenie pomiędzy ścianami i podłogami.Preparat umieszczać w specjalnych karmnikach dlaszczurów i myszy (stacjach trucia) lub pod osłonami,gdzie będzie on niedostępny dla dzieci, zwierzątdomowych i gospodarskich oraz ptactwa. Ponadtogryzonie czują się bezpieczniej żerując w miejscachosłoniętych. Jako osłony mogą służyć rurki drenarskie,płytki ceramiczne lub płyty drewniane oparte o ścianę.Myszy i szczury powinny móc swobodnie przechodzićpod zastosowanym przykryciem.ZWALCZANIE SZCZURÓWSzczury przemieszczają się po bardzo rozgałęzionymukładzie dróg, który same wytyczają. Dlatego preparatnależy wykładać wzdłuż ścieżek ich wędrówek,najlepiej pomiędzy obszarami gnieżdżenia się iżerowania, przy używanych otworach prowadzącychdo nor oraz w miejscach pobierania wody. W przypadkulicznej populacji szczurów odległość pomiędzypunktami wykładania preparatu powinna wynosić 5 m.Wykładać po 10-12 bloczków w każdym punkcie, a po2-3 bloczki wkładać bezpośrednio do otworówprowadzących do nor. Punkty wyłożenia preparatusprawdzić po trzech dniach, uzupełnić pobrane bloczkii zmienić położenie tych bloczków, gdzie nie byłośladów żerowania szczurów. Ponownie przeprowadzićkontrolę po 4 dniach i ponownie uzupełnić bloczki tam,gdzie zostały zjedzone. Punkty wyłożenia preparatu iotwory szczurzych korytarzy sprawdzać w odstępachtygodniowych, uzupełniając za każdym razembrakujące bloczki. Bloczki wykładać do momentu, ażnie będzie widoczne ich ubywanie. Zwykle wystarcza3-4 krotne wykładanie preparatu.ZWALCZANIE MYSZYMyszy poruszają się na stosunkowo ograniczonejprzestrzeni i są trudniejsze w zwalczaniu, gdyż niepotrzebują pić wody, a sposób ich odżywiania się jestbardziej nieregularny niż szczurów. Na obszarze, gdzieaktywność myszy jest ewidentna, szczególnie tam,gdzie widoczne są ich odchody, wykładać po 2-3bloczki preparatu co 2 m. W pomieszczeniachmieszkalnych dla przykładu, szczególnie preferowaneprzez myszy obszary to: przestrzenie międzypodłogowe,zakamarki pod dachami, miejsca przebiegu rur wodnokanalizacyjnychi c. o. oraz przewodów elektrycznych,szpary za boazerią, listwami podłogowymi i meblami.Preparat należy uzupełniać w taki sam sposób jakpodano przy zwalczaniu szczurów.PRZECHOWYWANIEPrzechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniuw temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż30ºC z dala od źródeł ciepła.Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami ipaszami dla zwierząt.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIAPREPARATUPreparatu nie stosować w terenie otwartym.Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczasstosowania preparatu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednierękawice ochronne zarówno podczas wykładaniapreparatu, sprzątania jego resztek, jak równieżusuwania ciał martwych gryzoni; przed zdjęciemrękawic obmyć je pod bieżącą wodą.Używać odpowiednich pojemników zapobiegającychskażeniu środowiska.Unikać kontaktu ust, skóry i oczu z preparatem.Preparat i opakowanie usuwać jako odpadniebezpieczny.Preparat wykładać w miejscach zabezpieczonychprzed dostępem dzieci, zwierząt domowych igospodarskich oraz ptactwa, najlepiej w specjalnychkarmnikach dla myszy i szczurów – stacjach trutek.Po pracy z preparatem umyć starannie ręce i odsłonięteczęści skóry wodą i mydłem.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU IOPAKOWANIANiewykorzystany preparat i po terminie ważności niemoże być składowany i usuwany razem z odpadamikomunalnymi.Po zakończeniu akcji deratyzacyjnej usunąć resztkipreparatu, puste opakowania oraz usunąć martweciała gryzoni – zamknąć w oznakowanym pojemniku iprzekazać uprawnionym służbom, np. do zakładuutylizacji.Opróżnione opakowania po preparacie i pojemniki, naktórych był wykładany traktować jak odpadykomunalne.PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLALEKARZAGdy poczujesz się źle zasięgnij porady lekarza.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój,świeże powietrze, pomoc lekarska.W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiastzmyć wodą z mydłem.W przypadku wystąpienia działania drażniącego/uczulenia skonsultować się z lekarzem.W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartychoczach, konsultacje okulistyczne.W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta ipopić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.Nie wywoływać wymiotów ani nie podawać nicdoustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomnabądź ma drgawki.Wskazówki dla lekarza:• Składnik aktywny preparatu – flokumafen – jestpośrednim antykoagulantem krwi. W przypadkupołknięcia lub zaobserwowania zwiększonejtendencji do krwawienia zgłosić się natychmiast dolekarza zabierając ze sobą etykietę preparatu.• Postępowanie: leczenie symptomatyczne(dekontaminacja, funkcje witalne).ANTIDOTUM:Witamina K1. Typowe objawy zatrucia antykoagulantamito: krwawienie ze skóry i ze śluzówek, a w ciężkichprzypadkach obecność krwi w kale i moczu. Wprzypadku podejrzenia o zatrucie należy oznaczyćczas protrombinowy nie później niż 18 godzin popołknięciu preparatu. Jeżeli okaże się zwiększony,podać dożylnie witaminę K1 w dawkach dzielonych,40 mg dziennie dorośli i 20 mg dziennie dzieci.Podawanie witaminy K1 może być konieczne przezkilka tygodni. Odtrutkę wycofywać ostrożnie ciąglekontrolując czas protrombinowy, nawet przez okres 4lub więcej dni po zaprzestaniu jej podawania.Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lubkonieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżejwymienionych ostrzeżeniach skontaktować się znajbliższym ośrodkiem toksykologicznym:Gdańsk - (0-58) 349 28 31Kraków - (0-12) 411 99 99Warszawa - (0-22) 619 66 54Poznań - (0-61) 847 69 46Opakowanie wykonane z:• polipropylenu (PP) – wiaderko z uchwytem• polietylenu (PE) – butelka/tubka• papieru/PE – worek / torba(01)04014348632249® = Znak zarejestrowany przez BASF81057369PL1051-Poland~xmam1305807705.indd 1 19.05.2011 14:21:50

More magazines by this user
Similar magazines