12.07.2015 Views

muzika 8.indd - Media Print

muzika 8.indd - Media Print

muzika 8.indd - Media Print

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VASIL S. TOLEKRISTI POPAPër klasën e tetë të arsimit 9-vjeçar8


Akademik Vasil S. ToleKristi PopaPër klasën e tetë të arsimit 9-vjeçar8


Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, maj 2012Titulli:Autorë:Drejtuese botimi:Edukim muzikor 8Akademik Vasil S. ToleKristi PopaAnila BishaRedaktor shkencor: Akademik Vasil S. ToleRecensentë: Prof. Dr. Fatmir HysiSofokli ToleRedaktore:Ma. Ingrit PrizreniFaviola ShahinajPunoi shembujt muzikorë: Andi BajraktariDesign: VisiDesignKopertina: VisiDesignShtypi: <strong>Media</strong>-printISBN: 978-9928-08-064-6Botimi i parë: 2012© Të gjitha të drejtat janë të rezervuaraS H T Ë P I AB O T U E S ETë gjitha të drejtat e autorit lidhur me këtë botim janë ekskluzivisht te zotëruara/rezervuara nga Shtëpia Botuese“<strong>Media</strong>print” sh.p.k..Ndalohet çdo prodhim, riprodhim, shitje, rishitje, shpërndarje, kopjim, fotokopjim, përkthim, përshtatje,huapërdorje, shfrytëzim dhe/ose çdo formë tjetër qarkullimi tregtar, si dhe çdo veprim cënues me çfarëdo llojmjeti apo apo forme, pjesërisht dhe/ose tërësisht, pa miratimin paraprak me shkrim nga Shtëpia Botuese“<strong>Media</strong>print” sh.p.k.Ky botim, në tërësi dhe/ose në pjesë të tij, ndalohet të transmetohet dhe/ose përhapet në çdo lloj forme dhe/osemjet elektronik, mekanik, regjistrues dhe/ose tjetër, të ruhet, depozitohet ose përdoret në sisteme ku mund tëcënohen të drejtat e autorit, pa miratimin paraprak me shkrim nga Shtëpia Botuese “<strong>Media</strong>print” sh.p.k..Çdo cënim i të drejtave të autorit passjell përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi.Kontaktet:www.mediaprint.alShtëpia Botuese Sektori i Shpërndarjes dhe Marketingut: Shtypshkronja:Kutia Postare 7467 - Tiranë Tel.: 04 4500605Tel.: 04 4500605Tel.: 04 2251614 Cel.: 069 40 44 441Cel.: 069 40 50 380Cel.: 069 40 44 443 Cel.: 069 40 20 201Cel.: 069 20 79 021botime@mediaprint.al distributor@mediaprint.al print@mediaprint.alKomente dhe sugjerime janë të mirëpritura në email: botime@mediaprint.al


8PërmbajtjaPËRMBAJTJAKapitulli I - Këndimi muzikorShembujt muzikorëMësimi 1 Himni Kombëtar “Rreth flamurit të përbashkuar” 71.1 Himni Kombëtar, melodia dhe teksti 7 - “Himni Kombëtar”1.2 Këngët patriotike, djepi i Himnit Kombëtar 8Mësimi 2 Himni i Europës së Bashkuar 132.1 Himni i Europës 13 - “Himni i Europës”2.2 Flamuri dhe Dita zyrtare e Europës 14Mësimi 3 Këndimi muzikor iso-polifonik 173.1 Shkallët muzikore pentatonike 173.2 Këndoni këngët dhe meloditë iso-polifonike në shkallëpentatonike 1818 - “Muzikë iso-polifonike”Mësimi 4 Këndimi muzikor monodik 204.1 Shkallët muzikore modale diatonike 204.2 Këndoni këngët homofonike në shkallë modale 2121 - “Pop. shkodrane”Mësimi 5 Përjetimi i ritmit 5/8 në muzikë 235.1 Ritmi 5/8 në muzikën e kultivuar 235.2 Ritmi 5/8 në muzikën popullore 2425 - “Pop. jugore”Mësimi 6 Përjetimi i ritmit 7/8 në muzikë 266.1 Ritmi 7/8 në muzikën e kultivuar 266.2 Ritmi 7/8 në këngët patriotike dhe qytetare shqiptare 2727 - “Patriotike” 7/86.3 Ritmi 7/8 në muzikën popullore 2929 - “Turtullesha” 7/830 - “Pop. shkodrane” 7/8Mësimi 7 Përjetimi i ritmit 9/8 në muzikë 327.1 Ritmi 9/8 në muzikën e kultivuar 3233 - “Prelud” Bah35 - “Suitë”, Debysi7.2 Ritmi 9/8 në muzikën popullore 3737 - “Pop. kosovare”7.3 Këndoni ushtrimet muzikore në ritmet 5/8, 7/8 dhe 9/8 387.4 Rikujtojmë këndimin në ritmet dypjesëtuese: kanonedhe melodi 3940 - “Kanon”, Çezar Frank41 - “Melodi”, BethovenKapitulli II - Bazat e arsimimit muzikorMësimi 8 Shkallët muzikore maxhore + dhe minore – 438.1 Shkalla muzikore, arpezhi dhe akordi 438.2 Shkalla muzikore maxhore+ 438.3 Shkalla muzikore minore – 43Mësimi 9 Shkalla sol+ dhe mi– me një diez 449.1 Shkalla sol + 459.2 Lexoni, këndoni dhe interpretoni në sol + 4545 - “Melodi”, Çajkovski9.3 Shkalla mi – 489.4 Lexoni, këndoni dhe interpretoni në mi – 49Mësimi 10 Shkalla fa+ dhe re– me një bemol 5110.1 Shkalla fa+ 5110.2 Lexoni, këndoni dhe interpretoni në fa + 5252 - “Këngë”, Eno Koço10.3 Shkalla re – 5510.4 Lexoni, këndoni dhe interpretoni në re – 563


EDUKIMI MUZIKOR8Kapitulli IKëndimi muzikorOrfeu duke kënduar me veglën e lirësNë këtë kapitull do të mësoni, si: Mësohet të këndohet saktë dhe të interpretohet me emocion të veçantëHimni Kombëtar dhe ai i Europës së Bashkuar. Mësohen bazat e këndimit të muzikës iso-polifonike popullore dhe asajmonodike përmes njohjes së veçorive të kësaj muzike dhe shembujve. Mësohen shprehitë vokale bazë gjatë këndimit, si dhe rregullat e këndimitnë ansambël vokal me një dhe dy zëra. Mësohet përjetimi emocional i ritmeve 5/8, 7/8 dhe 9/8 përmes njohjesdhe këndimit të shembujve muzikorë të ndërtuar mbi këto ritme.6


8Mësimi 1Këndimihimni Kombëtar“RRETH FLAMURIT TË PËRBASHKUAR”I1.1 Himni kombëtar, melodia dhe tekstiHimni ynë Kombëtar ështënjohur si i tillë më 28 Nëntor 1912gjatë ceremonisë së Shpalljessë Pavarësisë së Shqipërisë. Sinë asnjë himn tjetër të botës,Asdreni (1872-1947) Himni ynë Kombëtar është njëme flamurin tonë kombëtar. Kjo gjë shprehetqë në titullin e poezisë së Himnit “Betimi miflamur”. Poezia e Himnit është shkruar ngapoeti ynë Aleksandër Stavre Drenova - Asdreni,kurse <strong>muzika</strong> e tij është përshtatur sipas njëkënge ndër-kombëtare. Orkestrimi i himnit ështërealizuar nga kompozitori i shquar shqiptar,Çesk Zadeja.Melodia e Himnit KombëtarRef: Prej lufte veç ay largohetQë është lindur tradhëtor,Kush është burrë nuk frikohet,Po vdes, po vdes si një dëshmor!Stema e Republikës së ShqipërisëTeksti iHimnit KombëtarRreth flamurit të përbashkuarMe një dëshir‘ e një qëllim,Të gjith‘ atij duk‘ ju betuarTë lidhim besën për shpëtim.Prej lufte veç ay largohetQë është lindur tradhëtor,Kush është burrë nuk frikohet,Po vdes, po vdes si një dëshmor!Në dorë armët do t‘i mbajmëTë mprojmë atdhenë më çdo kënt,Të drejtat tona ne s‘i ndajmë;Këtu armiqtë s‘kanë vënt.Se Zoti vetë e tha me gojëQë kombe shuhen përmi dhe,Po Shqipëria do të rrojë;Për të, për të luftojmë ne!O flamur, flamur, shenj‘ e shenjtë,Te ty betohemi këtu,Për Shqipërin‘ atdhen‘ e shtrenjtë,Për nder‘ edhe lavdimn‘ e tu.Trim, burrë quhet dhe nderohetAtdheut kush iu bë theror;Për jet‘ ay do të kujtohetMi dhet, mi dhe si një shenjtor!7


EDUKIMI MUZIKOR81.2 Këngët patriotike, djepi i Himnit Kombëtar“Vlora-Vlora”nga Thoma Nasi8


8“Dua më shumë Shqipërinë”IKëndimiKëngë patriotike9


8ISBN: 978-9928-08-064-69 789928 080646200 lekë

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!