12.07.2015 Views

B¯ng Thµu HÖnh Mèi Nh¶t Cða Thanh H¨i Vá Thõìng Sõ

B¯ng Thµu HÖnh Mèi Nh¶t Cða Thanh H¨i Vá Thõìng Sõ

B¯ng Thµu HÖnh Mèi Nh¶t Cða Thanh H¨i Vá Thõìng Sõ

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sõ Phò KÌ ChuyÎn VuiLuºt Sõ KiÌu ‡Ü!<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ kÌ t­i Florida, Hoa KüNg¡y 6 thŸng10, 1999 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh)Mæt áng luºt sõ thy tai n­n xe cætrong lîc ½ang ½i bæ trÅn ½õéng. ng liËn ch­y ½Æn chå x¨y ra tai n­n v¡½õa ra tm danh thiÆp nÜi: “BÅn n¡o tái cñng nhºn! Tái ½¬ thy tt c¨. Dï êbÅn n¡o, tái cñng nhºn.”Do Dú VË Ngõéi B­n ‡éi Lû Tõêng<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ kÌ t­i Florida, Hoa KüNg¡y 6 thŸng 10, 1999 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh)Mæt ngõéi ½¡n áng trÀ tuäi rt buãn b¬ hÞi û kiÆnngõéi b­n thµn nht cða áng r±ng: “Tái rt muân cÜ vì.Anh biÆt kháng, tái ½¬ lèn tuäi l°m rãi, tái c·n cÜ mætngõéi vì. Tái hÆt söc muân ly vì, nhõng trõèc gié v¹nchõa cÜ ai. Tái ph¨i l¡m sao ½µy? Bt cö ngõéi ½¡n b¡n¡o tái d¹n vË nh¡, m tái ½Ëu kháng thÏch.” B­n áng nÜingay: “ã! DÍ quŸ! Anh cö viÎc tÖm mæt ngõéi tráng giângnhõ m anh l¡ ½õìc.” Ngõéi ½¡n áng nÜi: “Ph¨i! Tái ½¬ l¡mvºy, nhõng rãi cha tái l­i kháng thÏch cá n¡y!”ThÅm DÙch Vò<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ kÌ t­i Tµy Hã, FormosaNg¡y 17 thŸng 12, 1995 (NguyÅn v¯n tiÆng Trung Hoa) B¯ng thµu hÖnh sâ 516Mæt thu ngµn viÅn ngãi g·n cøa ra v¡o cða mæt nh¡ b¯ng.Måi ng¡y ngõéi ta cö ½Æn hÞi gié áng. Cuâi cïng chÙu hÆt näi, ángmua mæt cŸi ½ãng hã lèn ½Ì trõèc m´t. Sau hám ½Ü, ngõéi ta tiÆp tòc½Æn v¡ hÞi áng, “‡ãng hã n¡y cÜ ½îng kháng vºy?”Xin v¡o th¯m nhùng trang m­ng sau ½Ì thõêng thöc b±ng hÖnh ¨nh b¨n gâc cða nhùng chuyÎn vui n¡y, v¡quû vÙ cÜ thÌ chia sÀ niËm vui trong nhùng chuyÎn h¡i hõèc cða Sõ Phò vèi nhùng ngõéi chung quanh:http://www.godsdirectcontact.org/eng/news/133/jk1.htm (Hoa Kü)http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/133/jk1.htm (Formosa)http://www.godsdirectcontact.net/eng/news/133/jk1.htm (Hoa Kü)2 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Mòc Lòc02 Sõ Phò KÌ ChuyÎn VuiLuºt Sõ KiÌu ‡Ü!/ Do Dú VË Ngõéi B­n ‡éi Lû Tõêng/ThÅm DÙch Vò03 Mòc Lòc04 Léi Sõ PhòBÏ QuyÆt Tu H¡nh -- Ho¡n To¡n Tin V¡o Sõ Phò05 Léi PhŸp Cam LãPhŸp Mán Cöu ‡éi Tâi Hºu06 Tin Täng QuŸtBa Tµy/ Hoa Kü/ ˜c Chµu/ Formosa10 Chõçng TrÖnh TruyËn HÖnh<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ11 ChuyÎn NhÞ Tu H¡nhKiÆn T­o ThiÅn ‡¡ng T­i ThÆ/ Nçi ‡´c BiÎt Cða Em12 B¡n Gi¨i ‡Ÿp Tµm LinhLìi Ñch Cða ViÎc Cæng Tu/ Sú Quan Tràng Cða ViÎc Cæng Tu14 Th·n Kü C¨m ngNguyÎn œèc Sõ Cá Th¡nh Sú Thºt/ QuyÆt Tµm Tu H¡nh SÁVõìt Qua NghÙch C¨nh17 Nhºt Kû Du H¡nh cða Sö Gi¨ QuŸn „mNh¡ Ch× Huy Trõêng T¡i GiÞi Nht18 Sõ Phò KÌ ChuyÎn‡Ÿnh Tan Nhùng ‚o Tõêng ‡éi19 Léi Hay û ‡Âp t÷ M­ng LõèiAi GÜi Dï Tµm Linh Cho B­n?20 Khoa Hàc v¡ Tµm LinhTuyÆn Tïng BÏ Çn21 Sõ Phò Khai ThÙM°t Vá Thõìng/ Nguãn Vui VØnh Cøu23 Vn ‡Ÿp Chàn LàcM°t TrÏ HuÎ -- HuyÎt ‡­o HuyËn BÏ Nht/ Nguãn Cæi VáHÖnh Cða TrÏ HuÎ/ L¡m CŸch N¡o ‡Ì PhŸt TriÌn M°t ThöBa25 TuyÆn ‡·uHai Mõçi Giàt TÖnh Thõçng26/32 ChuyÎn Bân PhõçngSú An B¡y TuyÎt DiÎu cða Thõìng ‡Æ/ Hoa Chuâi Sinh Léi27/33/52 Nµng Cao Tµm ThöcNhùng DØa CD MP3/ B¯ng Thµu HÖnh/ DVD/ SŸch Mèi Nhtcða <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ28 Nh¡ H¡ng Chay TrÅn Kh°p ThÆ GièiNh¡ H¡ng Chay, Hõçng VÙ Gia ‡ÖnhMæt ngõéi khai ngæ kháng cÜ ng¬ chp trong màih¡nh vi cða hà. Hà rt tú nhiÅn. Do ½Ü, khi g·n hàchîng ta c¨m thy tho¨i mŸi v¡ kháng bÙ Ÿp lúc.~<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ30 Théi ‡­i ƒn ChayTÖnh Thõçng v¡ Sú ƒn Chay/ ƒn Chay KhÞe Hçn34 NhÖn V¡o ‡éi Sõ PhòN°m Chð ‡æng Trong Cuæc Sâng36 NghÎ Thuºt v¡ Tµm LinhB¡i PhÞng Vn ng Helmut Nitzschke, Nh¡ ‡­o DiÍn‡iÎn ‚nh Näi Danh ThÆ Gièi t÷ ‡öc Quâc39 H¡nh ‡æng TÖnh ThõçngColombo, Sri Lanka/ Ohio, Hoa Kü/ ‡¡o ViÅn,Formosa / Chi PhÏ Cho Nhùng Ho­t ‡æng t­i Formosatrong thŸng 1 v¡ 2, 200243 Thõ C¨m T­Thõ C¨m T­ T÷ Gia ‡Önh N­n Nhµn Cöu HÞa Nùu œèc45 TrÅn M­ng Lõèi QuŸn „m46 LiÅn L­c ViÅn Cða Chîng TaTrÅn To¡n ThÆ Gièi51 DiÍn BiÆn Trung TµmL¡m ‡Âp R÷ng Trîc v¡ Võén C·u Vãng t­i Tµy HãB¨n Tin 133Xut b¨n ng¡y 10 thŸng 5, 2002Th¡nh lºp t÷ ng¡y 1 thŸng 4, 1990PhŸt h¡nh: Hæi Quâc TÆ <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng SõChð nhiÎm: Hsieh, Hsin LinB¨n Tin <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ ½õìc phŸt h¡nhb±ng nhiËu thö tiÆng: „u L­c, Trung Hoa, Anh,PhŸp, ‡öc, Nhºt B¨n, Nam Dõçng, ‡­i H¡n, B㇡o Nha, Tµy Ban Nha v¡ ThŸi. Xin viÆng m­nglõèi QuŸn „m cða B¨n Tin ½Ì biÆt nhùng m­nglõèi liÅn hÎ.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 3


Léi Sõ Phòtay Sõ Phò. Th¡nh thø tái c¨m thy an to¡n,nhõ mæt ½öa b¾, kháng ph¨i l¡m gÖ c¨ theo ûcða tái. CÜ lÁ ½µy l¡ bÏ quyÆt. Lîc ½Ü tái c¨mthy rt an to¡n kháng ph¨i l¬nh trŸch nhiÎm.Cho nÅn tái c¨m thy th¨nh thçi, nh nh¡ng,kháng buãn b¬ lo µu “bêi vÖ Sõ Phò biÆt ttc¨. Ng¡i l¡ vØ ½­i nht.” Trong lÝng tái c¨mthy nhõ vºy.Ch²ng bao gié thy buãn, bµy gié mèibÙ. Hãi ½Ü chuyÎn gÖ cñng ho¡n mþ, khi cÝnl¡ ½Î tø, tái ½Ì mài thö cho Sõ Phò an b¡y.Kháng mæt cŸi gÖ ph¨i than phiËn bêi vÖ tronglÝng tái biÆt Ng¡i sÁ lo cho. ‡Ü l¡ bÏ quyÆtduy nht cða tái: tin tõêng tuyÎt ½âi. NÆu quûvÙ kháng cÜ lÝng tin nçi tái thÖ tin Thõìng ‡Ætâi cao, Phºt Tä. Ng¡i nhÖn thy mài h¡nh½æng cða chîng sinh v¡ sÁ lo cho tt c¨. Ng¡ithºt sú l¡ nhõ vºy.Sõ Phò tiÆt læ “bÏ mºt” vË Ng¡i ½¬ th¡nh ½­o nhõ thÆ n¡o trong tiÆt mòc Quan ‡iÌmcða B¨n Tin sâ 54. B¡i n¡y cñng cung cp ngõéi t·m ½­o nhiËu léi khuyÅn quû bŸu vËphõçng diÎn tu h¡nh. Méi b­n ½àc tèi th¯m m­ng lõèi sau ½µy ½Ì biÆt thÅm chi tiÆt:http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/54/d.html (Formosa)http://www.godsdirectcontact.net/eng/news/54/d.html (Hoa Kü)Léi PhŸp Cam LãPhŸp Mán Cöu ‡éi Tâi Hºu<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ gi¨ng t­i Tµy Hã, FormosaNg¡y 30 thŸng 6 n¯m 1991(NguyÅn v¯n tiÆng Trung Hoa)Mán thiËn cða mÖnh chùa bÙnh tât nht, kÌ c¨ cŸc thö bÎnh tinh th·n,bÎnh nghiÎp chõèng v¡ bÎnh vË thÌ xŸc. Tt c¨ ½Ëu khÞi ½õìc. T­i sao khi thiËnbÎnh tºt tiÅu tr÷? Bêi vÖ chîng ta trê vË vèi B¨n Lai nguyÅn thðy cða mÖnh; quÅnhÆt nhùng danh hiÎu thÆ gian nhõ áng Wang hay b¡ Lõu; chîng ta ½¬ phòc hãil­i hÖnh thŸi nguyÅn thðy cða mÖnh.B¨n Lai cða chîng ta kháng bao gié sinh, cñng kháng bao gié tø, v¡kháng nhç cñng kháng s­ch. Cho nÅn, khi trê vË vèi nguãn cæi kháng sinhkháng tø n¡y, thµn thÌ chîng ta cñng cÜ chiËu hõèng kháng sinhkháng tø. Nhõng vÖ kháng thiËn ½ð, ½õçng nhiÅn, chîng takháng thÌ n¡o trŸnh khÞi sinh v¡ tø. NÆu kháng, chîngta cñng cÜ thÌ trê th¡nh trõéng sinh, bt l¬o.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 5


Tin Täng QuŸtTin Ba TµyChõçng TrÖnh Chia SÀ Chµn Lû Di ‡æng[Sao Paulo] ‡ãng tu t­i Trung Tµm Sao Paulo thºt phnkhêi khi cÜ ½õìc mæt chiÆc xe mèi ½Ì giîp hà trong sö m­ngchia sÀ Chµn Lû. Nhùng ½ãng tu nhiÎt tµm ½¬ lºp töc th¡nhlºp mæt toŸn gãm nhùng ngõéi lŸi xe. Hà rt vui m÷ng cܽõìc cç hæi tham gia v¡o cáng tŸc thiÅng liÅng chia sÀ ChµnLû vèi qu·n chîng.G·n ½µy, ½ãng tu ½¬ lŸi xe qua nhùng ½õéng phâ lènnhÞ t­i Sao Paulo cñng nhõ nhùng vïng ngo­i á. TrongvÝng v¡i tu·n, nhiËu ngõéi ½¬ gài ½Æn Trung Tµm ½Ì tÖmhiÌu thÅm vË PhŸp Mán QuŸn „m, v¡ c¡ng lîc c¡ng nhiËu dµn cõ ½Ùa phõçng ½Æn tÖm hiÌuvË <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ v¡ phŸp thiËn QuŸn „m. Mæt sâ ½ãng tu tÖnh nguyÎn tr¨ léi ½iÎntho­i t­i Trung Tµm cñng nhõ phòng sú nhu c·u cða nhùng ngõéi t·m ‡­o.T÷ trong xe, ½ãng tu kháng ng÷ng phŸt thanh b¨n nh­c “M¬i M¬i YÅu Thõçng” cða SõPhò ½Ì thanh tÙnh hÜa t÷ trõéng v¡ th¯ng hoa nhùng linh hãn trong vïng. ‡ãng tu rt c¨m t­Sõ Phò v¡ µn ½iÌn tÖnh thõçng cða Ng¡i ½¬ cho hà cç hæi ½Ì phòng sú Thõìng ‡Æ.Tin Hoa KüTriÌn L¬m VË ƒn Chay Trong Ng¡y LÍ ƒn Chay VØ ‡­i Cða Hoa Kü[Michigan] V¡o ng¡y 8 thŸng 3, 2002, ½ãng tu thuæc Trung Tµm Michigan ½¬tham gia v¡o Hæi Chì ƒn Chay VØ ‡­i cða Hoa Kü t­i Detroit. Ngo¡i viÎc cung öngnhùng mÜn chay thanh tÙnh ½õìc chu¸n bÙ trong tÖnh thõçng, ½ãng tu cÝn trÖnh chiÆunhùng cuân phim thuyÆt phŸp cða Sõ Phò t­i hiÎn trõéng, v¡ phµn phŸt sŸch biÆu chocŸc quan khŸch muân tÖm hiÌu.Mæt phò nù hàc ng¡nh luºt cho biÆt b¡ ½¬ ¯n chay sau khi xem b¯ng Sõ Phò t­inh¡ mæt ngõéi b­n mæt n¯m trõèc, v¡ rt muân tÖm hiÌu thÅm vË giŸo lû cða Sõ Phò.VÖ ½Ùa ½iÌm triÌn l¬m chºt hÂp, ½ãng tu ph¨i h­ thp nhùng tm bÏch chõçng gièithiÎu vË Sõ Phò v¡ PhŸp Mán QuŸn „m. Dï vºy, nhiËu quan khŸch ½¬ ngãi xämtrõèc hÖnh ½Ì ½àc kþ chi tiÆt, quÅn h²n ½Ÿm ½áng chung quanh.Trong suât ng¡y hæi chì, ½ãng tu rt vui m÷ng khi thy qua sú tham gia cða TrungTµm trong Ng¡y ƒn Chay VØ ‡­i cða Hoa Kü, c¡ng cÜ ½áng ngõéi cÜ ½õìc cç hæi tÖmhiÌu giŸo lû Sõ Phò v¡ nhºn biÆt ½õìc t·m quan tràng cða viÎc ¯n chay.6 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Tin ˜c ChµuTin Täng QuŸtBa Ng¡y BÆ Quan v¡ Gi¨i TrÏM÷ng LÍ Quâc KhŸnh ˜c Chµu[Goulburn] Sau mæt théi gian tÖm kiÆm, vèi sú gia trÖcða Sõ Phò, cuâi cïng cŸc ½ãng tu t­i Sydney v¡ thð ½áCanberra cða ˜c ‡­i Lìi ½¬ tÖm ½õìc mæt vïng ½t ½Ì tächöc thiËn bÆ quan. Mæt trung tµm 40 m¹u, tàa l­c t­iGoulburn, mæt th¡nh phâ lèn cŸch Sidney kho¨ng hai tiÆngrõëi lŸi xe vË hõèng tµy nam, rt thuºn tiÎn trong viÎc ½i l­icho cŸc ½ãng tu t÷ Sydney, Canberra v¡ Melbourne.Trong dÙp LÍ Quâc KhŸnh nõèc ˜c (Australia Day)n¯m 2002, kho¨ng 100 ½ãng tu t÷ cŸc vïng Perth,Melbourne, Canberra v¡ Sydney ½¬ vË tham dú ThiËn Tamt­i ½Ùa ½iÌm n¡y. Ngo¡i cŸc ½ãng tu lèn tuäi, cÝn cÜ sútham dú cða cŸc ½ãng tu trÀ dõèi 14 tuäi. CŸc em tham dúnhùng trÝ chçi vi tÏnh, sinh ho­t ngo¡i tréi, cæng tu, ½i xem½t, v¡ thõêng thöc cŸc mÜn ¯n ½ã uâng ngon bä. Nhùng½ãng tu lèn cïng tham dú cæng tu, ½¡m ½­o giŸo lû Sõ Phò,uâng tr¡ v¡ ng°m tr¯ng. Ngo¡i ra ½ãng tu cÝn chia sÀ nhùngbuäi sinh ho­t lao ½æng, chàn chå trãng cµy, l¡m vÎ sinhkhu vúc, ½Ë xut cŸc chõçng trÖnh xµy dúng thúc tÆ ½ÌTrung Tµm mèi cÜ thÌ trê th¡nh ½Ùa ½iÌm thiËn bÆ quanquâc tÆ trong tõçng lai.Sau ba ng¡y thiËn tam, ½ãng tu rt m¬n nguyÎn vËnhùng bõèc ½·u xµy ct t­i ½µy, ½Ë nghÙ sÁ chp thuºn chonhùng ½ãng tu ½Æn t­m trî trong théi gian ng°n h­n v¡ d¡ih­n, ½ãng théi b¡n luºn viÎc mua nhùng vºt dòng c·n thiÆt.Trong lÝng lõu luyÆn khi réi khÞi Trung Tµm mèi, ½ãng tucïng hÂn g´p l­i trong mïa LÍ Phòc Sinh cuâi thŸng ba.CŸc sõ huynh ½ãng tu dúng nh¡ vÎsinh t­m cho thiËn bÆ quan t­i TrungTµm mèi ˜c Chµu.C¯n nh¡ bân phÝng ngð b±ng gå½õìc xø dòng l¡m thiËn ½õéng t­mcho ThiËn Tam.Trong tÖnh thõçng, ½ãng tu vui vÀchu¸n bÙ thöc ¯n t­i nh¡ bÆp dochÏnh hà dúng lÅn.Tin FormosaKhŸnh Th¡nh ‡Ùa ‡iÌm Cæng Tu Mèi[Cao Hïng] V¡o ng¡y 27 thŸng 3, 2002, ½ãng tu thuæc Trung Tµm Cao Hïng ½¬ tächöc buäi cæng tu ½·u tiÅn t­i ½Ùa ½iÌm mèi t­i trõéng Trung hàc ‡Î nhÙ cp Wenshan cðaCao Hïng.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 7


Tin Täng QuŸtNhé µn ½iÌn v¡ lÝng t÷ bi cða Sõ Phò, ½ãng tu½¬ tÖm ½õìc ½Ùa ½iÌm cæng tu thanh tÙnh n¡y trongphâ thÙ Cao Hïng, nçi cÜ hÎ thâng giao tháng cángcæng, giîp cho ½ãng tu ½Ùa phõçng tiÆt kiÎm ½õìc thÖgié ½i l­i, ½ãng théi giîp thÅm nhiËu ngõéi cÜ thÌtham dú cæng tu. TÖnh thõçng thŸnh thiÎn cða Sõ Phò½¬ bao trïm hiÎn trõéng trong buäi cæng tu tâi hám½Ü. Thõéng trî viÅn Tµy Hã v¡ liÅn l­c viÅn t÷ kh°pFormosa ½¬ ½Æn tham dú cæng tu, v¡ hà gøi ½Æn nhùng léi chîc tòng chµn th¡nh.Sau buäi cæng tu, mài ngõéi tr¡n ngºp h­nh phîc v¡ lÝng biÆt çn. Sõ Phò ½¬ ch¯m sÜctt c¨ mài viÎc cÜ lìi Ïch thiÆt thúc cho chîng ta. TÖnh thõçng vá h­n cða Ng¡i khiÆn ½ãng tuCao Hïng c¨m thy tr¡n ngºp niËm vui v¡ µn sðng! Xin méi tt c¨ cŸc b­n ½ãng tu cïng ½Ænchia sÀ nguãn h­nh phîc tµm linh v¡ sú gia trÖ cða Sõ Phò vèi chîng tái!Chia SÀ Chµn Lû Qua Nhùng Cuæc Hæi Th¨o Théi Sú Trong Khuán ViÅn ‡­i HàcHæi Chì Mïa ‡å QuyÅn T­i ViÎn ‡­i Hàc Quâc Gia ‡¡i Loan[‡¡i B°c] V¡o ng¡y 9 v¡ 10 thŸng 3, 2002, ViÎn ‡­i Hàc Quâc Gia ‡¡i Loan (NationalTaiwan University - NTU) ½¬ tä chöc mæt lo­t nhùng ho­t ½æng ch¡o m÷ng “Mïa ‡å QuyÅnNTU 2002” trong khuán viÅn ViÎn ‡­i Hàc. Hæi Ÿnh SŸng v¡ „m <strong>Thanh</strong> NTU do ½ãng tuth¡nh lºp ½¬ tham gia v¡o sinh ho­t n¡y. ‡ãng tu tä chöc mæt gian h¡ng vèi chð ½Ë: “LúcLõìng Tµm û”, hy vàng giîp quan khŸch nhºn thy ½õìc sú quan tràng cða tõ tõêng h·u c¨ithiÎn ph¸m cht tµm linh cñng nhõ ½éi sâng.Ngo¡i ra, ½ãng tu cñng tä chöc hai buäi hæi th¨o, mæt t­i NTU v¡o ng¡y 12 thŸng 3, v¡mæt t­i ViÎn ‡­i Hàc TiÅu Chu¸n ‡¡i Loan v¡o ng¡y 19 thŸng 3 vèi ½Ë t¡i “Nõèc Tinh KhiÆtBiÆt NÜi ChuyÎn”. DiÍn gi¨ chÏnh trong chõçng trÖnh l¡ GiŸo sõ Lu Feng-chou, Khoa trõêngphµn khoa Cao hàc HÜa Sinh cða NTU. GiŸo sõ Lu cho biÆt: “Nõèc l¡ ph¨n ¨nh cða linhhãn”, tõ tõêng con ngõéi cÜ chöa ½úng n¯ng lúc, c¨ hai lo­i tõ tõêng kh²ng ½Ùnh v¡ phð ½Ùnh½Ëu t­o nÅn nhùng ¨nh hõêng ½õìc ph¨n chiÆu trÅn cu trîc thðy pha lÅ cða nõèc ½áng ½´c.NhiËu quan khŸch ½¬ b¡y tÞ lÝng hiÆu kü vË lû thuyÆt n¡y, trong khi mæt sâ khŸc cho r±ng½µy qu¨ l¡ mæt hiÎn tõìng kháng thÌ n¡o tõêng tõìng. Tt c¨ ½Ëu höng thî tham dú buäi hæith¨o v¡ tÖm hiÌu hiÎn tõìng ½´c biÎt n¡y. T­i gian h¡ng, ½ãng tu ½¬ s°p ½´t mæt “Tr­m CungCp Nõèc Tinh KhiÆt” ½Ì chia xÀ nõèc ½õìc gia trÖ trong nhùng bÖnh cÜ ghi dÝng chù “tÖnhthõçng” v¡ “c¨m t­”.Ho­t ½æng Mïa ‡å QuyÅn ½¬ t­o nÅn b·u kháng khÏphn khêi trÅn khuán viÅn ViÎn ‡­i Hàc NTU, vèi nhùngngõéi xinh ½Âp hÝa nhºp cïng nhùng báng hoa rúc rëtrong b·u kháng khÏ tinh khiÆt cða mïa xuµn. Trong khithõêng thöc nguãn nõèc ngàt ng¡o do ½ãng tu cung cp,quan khŸch cñng ½õìc hõêng tÖnh thõçng vá biÅn tr¡nngºp kh°p hiÎn trõéng.8 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Tin Täng QuŸt½Ì nuái dõëng to¡n bæ thµn thÌ.B¡i nÜi chuyÎn cða giŸo sõ Lu ½õìc quankhŸch hõêng öng nãng nhiÎt, mæt sâ ½¬ chiasÀ nhùng kinh nghiÎm cŸ nhµn cða hà vË tÖnhthõçng v¡ “nõèc tinh khiÆt”. ThÏ dò nhõ, mætphò nù nÜi vË lo­i cµy kudzu ½ang t¡n h¾om¡ b¡ tÖm thy trong c¯n nh¡ mèi cða b¡. B¡c¨m thy thõçng xÜt cho cµy n¡y v¡ tõèi nõèccho nÜ måi ng¡y, måi khi tõèi nõèc b¡ ½ËunÜi chuyÎn vèi cµy qua nhùng léi nhõ “Tart yÅu mÆn ngõçi. Gié ta sÁ cho ngõçi nõècrt tât v¡ hy vàng r±ng ngõçi sÁ sâng sÜt”.Cuâi cïng, cµy kudzu ½¬ sâng.Sõ Phò luán luán d­y chîng ta nÅn kh²ng½Ùnh trong h¡nh ½æng, léi nÜi, tõ tõêng, v¡ t­onÅn t÷ trõéng n¯ng lúc yÅu thõçng ½Ì l¡m lìiÏch cho chîng sinh, quâc gia v¡ thºm chÏ to¡nthÌ vñ trò. Qua nhùng nghiÅn cöu cða TiÆn sØMasaru Emoto, lúc lõìng cða tõ tõêng ½¬ ½õìcbiÌu thÙ qua khoa hàc. ‡ãng tu xin c¨m t­giŸo sõ Lu ½¬ chia sÀ nhùng kÆt qu¨ nghiÅncöu cða tiÆn sØ Masaru Emoto vèi chîng tái.Ghi chî: Xin tham kh¨o B¨n Tin sâ 131 vËkÆt qu¨ nghiÅn cöu cða tiÆn sØ Masaru Emoto.Muân xem nhùng ho­t ½æng kÌ trÅn, ½õìc ½Ë cºp trong ½ìt phŸt hÖnh kü thö 48 cða chõçng trÖnh truyËnhÖnh “Thç Nh­c Tµm Linh v¡ TÖnh YÅu”, xin ½Æn viÆng trang m­nghttp://137.hichannel.com.tw (tiÆng Trung Hoa)Chõçng TrÖnh TruyËn HÖnh <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng SõT÷ ng¡y 6 thŸng 5 nam 2001, khi chõçng trÖnh truyËn hÖnh <strong>Thanh</strong> H¨iVá Thõìng Sõ - Thç Nh­c Tµm Linh v¡ TÖnh YÅu - b°t ½·u ½õìc trÖnh chiÆutrÅn l¡n sÜng cða ½¡i 32 ETTV t­i Formosa, nÜ ½¬ trê th¡nh mæt chõçng trÖnhõa chuæng nht trong ½ãng tu cñng nhõ cáng chîng. B°t ½·u t÷ thŸng 5 n¯mnay, théi khÜa biÌu trÖnh chiÆu sÁ thay ½äi ½ái chît, v¡ gié phŸt hÖnh khŸc sÁb°t ½·u. Théi khÜa biÌu mèi nhõ sau:Måi sŸng Chîa Nhºt t÷ 11 gié sŸng tèi 11gié 30 sŸngMåi sŸng Thö B¨y t÷ 5 gié 30 sŸng tèi 6 gié sŸng (chiÆu l­i)KhŸn gi¨ ê vïng b°c Chµu Mþ, ‡áng Nam Chµu Ÿ v¡ nhùng vïng khŸcdïng vÎ tinh nhºn chõçng trÖnh cïng lîc qua b¯ng t·n ETTV, xin ½äi giéchiÆu thÌ theo gié gic ½Ùa phõçng. Muân biÆt théi khÜa biÌu mèi nht chiÆunhùng chõçng trÖnh truyËn hÖnh khŸc cða <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ, xin ½iv¡o m­ng lõèi ½iÎn toŸn:http://www.godsdirectcontact.net/events/tv.htmHæi Quâc TÆ <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ cÜ chu¸n bÙ mæt lo­t cŸc cuânb¯ng vË chõçng trÖnh truyËn hÖnh Chia sÀ Chµn lû Thç Nh­c TÖnh YÅu v¡Tµm Linh cða <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ. Quû b­n cÜ thÌ dïng ½Ì trÖnh chiÆutrÅn ½¡i truyËn hÖnh t­i quâc gia cða b­n. Xin liÅn l­c:Email: art&spirituality@Godsdirectcontact.orgFax: 1-413-751-0848 (Hoa Kü)10 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


ChuyÎn NhÞ Tu H¡nhKiÆn T­o ThiÅn ‡¡ng T­i ThÆDo sõ tý ½ãng tu Rosemary Nagtegaal, Melbourne, ˜c Chµu(NguyÅn v¯n tiÆng Anh)Khi trong nh¡ v¡ b¨n thµn s­ch sÁ,Tái c¨m thy tinh khiÆt, mŸt mÀ,Khi mái trõéng chung quanh gàn g¡ng,Tái c¨m thy m¬n nguyÎn, nh nh¡ng,Khi dàn dÂp cho cøa nh¡ ræng r¬i,Tái vui mîa, lÝng tú do, tho¨i mŸi,Khi tÜc v¡ y phòc s­ch sÁ, ½çn gi¨n,Tái h¬nh diÎn bõèc v¡o ½éi,DiÍn t¨ sú dÍ thõçng, niËm vui thu·n khiÆt,HÝa nhÙp vèi c¨m giŸc trong lÝng,Hy vàng nh°c nhê ngõéi,Tèi Thõìng ‡Æ tŸnh bÅn trong.ThÆ gièi l¡ b¨n vÁ,‡ang ché ½ìi ½Ì biÆn th¡nh kiÎt tŸc.NÆu chîng ta biÆt xø dòng cáng cò TrÏ HuÎ,Vèi nhùng vºt liÎu Ÿnh sŸng, kháng gian v¡ m¡u s°c,Ph¨n ¨nh ph¸m cht thiÅn ½¡ng,Chîng ta sÁ sèm hàa mæt tŸc ph¸m th·n tiÅnTrÅn TrŸi ‡t,Theo gõçng Nh¡ Hàa SØ t¡i ba nht,Cða théi ½­i chîng ta:Vá Thõìng Sõ <strong>Thanh</strong> H¨i!Nçi ‡´c BiÎt Cða EmDo nam ½ãng tu Nicholas, Tµn Tµy Lan, 9 tuäi.(NguyÅn v¯n tiÆng Anh)PhÝng ngð em l¡ chå ½´c biÎt,Nçi cÜ nhùng chîng sinh kü diÎu sau mài vºt,Nçi h¡ng ng¡y nhiËu b­n b¿, thµn quyÆn tõêng tõìng ½Æn th¯m,Trõèc m°t em tr¡n ngºp niËm vui,H¬y th°p sŸng cho em khi ½¿n t°t.NÜ cÜ nhiËu chå trân ½Ì chçi trÝ cît b°tPhÝng ngð cða em -- nçi tât nht cho ngõéi!<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 11


B¡n Gi¨i ‡Ÿp Tµm Linh<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ gi¨i ½Ÿp t­i ThiËn Tam Quâc TÆ, Los Angeles, Hoa KüNg¡y 17 thŸng 12 n¯m 1998 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh) B¯ng thµu hÖnh sâ 641V: Con l¡ ½ãng tu mèi½õìc mæt tu·n, v¡ conkháng hiÌu rß mæt ½iËu vËvn ½Ë cæng tu. ThamthiËn l¡ chuyÎn riÅng giùamÖnh v¡ Thõìng ‡Æ, nhõvºy giŸ trÙ ho´c lìi Ïch cðasú cæng tu thºt tÖnh l¡ nhõthÆ n¡o?SP: Bêi vÖ cïng mæt n¯ng lúc hå trì cho nhau. ‡ái khi nÜcñng cÜ lìi vË phõçng diÎn vºt cht. ThÏ dò nhõ, nÆu ngãi ênh¡ mæt mÖnh, quû vÙ hay cÜ khuynh hõèng lõéi biÆng, ½i qua½i l­i, ho´c n±m xuâng måi khi thµn thÌ b¨o. Nhõng lîc cængtu, vÖ ngõéi n¡o cñng ngãi, quû vÙ c¨m thy n±m xuâng hçikhÜ chÙu. NÜ ½ë chå ½Ü. ‡ái khi quû vÙ thiÆu câ g°ng. Nhõngtrong cæng tu c¨m thy ½õìc nµng ½ë nhiËu hçn. Giâng nhõ½Ÿnh banh hay chçi bt cö cŸi gÖ. L¡m mæt ½u thð giÞi l¡chuyÎn riÅng cða quû vÙ. Quû vÙ ph¨i tú hun luyÎn, tú mÖnhcâ g°ng. Nhõng trong mæt nhÜm, quû vÙ sÁ tºp giÞi hçn. CŸigÖ cñng vºy. Chîng ta ph¨i cÜ mæt mái trõéng nµng ½ë, ðnghæ ½Ì th¡nh cáng; vºy thái. NÆu kháng, chîng ta ½¬ l¡ Thõìng‡Æ rãi! C·n gÖ ph¨i thiËn tÖm Thõìng ‡Æ? Nhõng ½Ü l¡ cŸchcho chîng ta chçi, nÅn mÖnh cö l¡m, vºy thái.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ gi¨i ½Ÿp t­i Florida, Hoa KüNg¡y 26 thŸng 9 n¯m 1999 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh) B¯ng thµu hÖnh sâ 670V: Thõa Sõ Phò, conmuân biÆt sú quan tràngcða viÎc cæng tu. Bêi vÖ cÜnhùng ngõéi kháng muântèi Trung Tµm cæng tu. HànÜi kháng quan tràng, v¡hà thiËn ê nh¡.SP: NÜ rt l¡ quan tràng. NÆu ½i cæng tu ½õìc thÖ tât hçn choquû vÙ. Chîng ta nÜi ½iËu n·y ho¡i. Khi ngãi cïng vèi nhùngngõéi khŸc, quû vÙ m­nh hçn. Ngãi vèi nhiËu ngõéi thÖ vuihçn, thö nht. Thö hai, cæng lúc sÁ cÜ lìi cho quû vÙ. Nh¡b¯ng, ly vÏ dò, hà cñng l¡m viÎc nhõ vºy, nÜi vË phõçngdiÎn kinh tÆ v¡ thúc tÆ. Mài ngõéi chung tiËn v¡o nh¡ b¯ng, v¡hà gi¡u cÜ. Mæt xu, mæt ½ãng, hai ½ãng, mæt tr¯m, hai tr¯m,mæt ng¡n -- ai cñng chung tiËn v¡o v¡ nh¡ b¯ng trê th¡nh gi¡u12 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


B¡n Gi¨i ‡Ÿp Tµm Linhm­nh. Nhõng nhùng ngõéi gÜp ph·n v¡o nh¡ b¯ng cñng½õìc lìi. NÆu mæt ngõéi giù tiËn riÅng mÖnh hà sÁ khángcÜ tiËn léi. Nhõng nÆu nhiËu ngõéi cïng nhau chung tiËnv¡o nh¡ b¯ng, nh¡ b¯ng sÁ ½õìc lìi rt nhiËu. Nhùng ngõéikhŸc cñng ½õìc lìi, hà ½õìc tiËn léi. Th¡nh ra, viÎc tuh¡nh cñng giâng nhõ l¡m ¯n ê thÆ gièi n¡y. NÜ rt hìp lû.Mæt ngõéi cÜ thÌ kháng nhc näi cŸi ghÆ n¡y ho´c khángnhc näi sµn khu, nhõng nhiËu ngõéi hìp l­i vèi nhau thÖ½õìc. ChuyÎn rt gi¨n dÙ.V: Con ½i l¡m måi ng¡y, v¡cñng l¡ mòc sõ nh¡ thé. Conl¡m ½Ÿm tang v¡ ½i th¯mngõéi bÎnh. (Sõ Phò: ÷, quûvÙ ph¨i l¡m bän phºn cðamÖnh.) Cho nÅn kháng thÌ ½icæng tu v¡o gié gic cðangõéi ta ½õìc. Con biÆt súquan tràng cða viÎc tò hàpgiŸo ½o¡n, biÆt r±ng ½iËu ½Ütât cho con. Con muân hÞiSõ Phò vË viÎc n¡y bêi vÖ conquan tµm tèi trŸch nhiÎm cðamÖnh ½âi vèi nhÜm. Nhõngcon cñng cÜ trŸch nhiÎm ½âivèi nh¡ thé.SP: Câ g°ng hÆt söc mÖnh tàa thiËn l¡ ½õìc. Khi n¡o cÜthéi gié thÖ ½i cæng tu. Kháng c·n ph¨i måi tu·n. NÆu kháng½i ½õìc thÖ cÜ thÌ th×nh tho¨ng ½i mæt l·n, nhõ l¡ måi thŸngmæt l·n -- bt cö lîc n¡o l¡m ½õìc. ‡ái khi gié gic cñngkháng thuºn tiÎn cho ngõéi khŸc. ThÏ dò nhõ nÆu quû vÙcæng tu ½õìc v¡o thö b¨y nhõng ngõéi khŸc l­i l¡m viÎcv¡o thö b¨y, ho´c l¡ con cŸi ngh× ng¡y thö b¨y, ho´c cham quû vÙ hay tèi th¯m v¡o thö b¨y, ½­i khŸi nhõ vºy. DØnhiÅn, cŸi gÖ cÜ Ïch cho mÖnh thÖ câ m¡ lìi dòng. NhõngnÆu kháng l¡m ½õìc thÖ ½Ü kháng ph¨i l¡ cŸi tæi. Khángth¡nh vn ½Ë cho ai c¨, ch× cho mÖnh quû vÙ m¡ thái. NhõngchÙu khÜ tèi ½µy töc l¡ quû vÙ ½¬ câ g°ng hÆt mÖnh. V¡Thõìng ‡Æ biÆt, nhõ vºy l¡ ½õìc rãi. CÜ ½iËu quû vÙ sÁ tiÆnbæ Ït hçn ngõéi khŸc. Vºy thái; quû vÙ ½i chºm hçn.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 13


Th·n Kü C¨m ngNguyÎn œèc Sõ Cá Th¡nh Sú Thºt‡ãng tu Hoa Lòc tõéng thuºt‡õìc theo Sõ Phò tuh¡nh l¡ mæt vinh dú, mætphõèc bŸu lèn vá cïng. TáinghØ r±ng tt c¨ nhùng ½ãngtu trong gia ½Önh QuŸn „m½Ëu c¨m thy nhõ vºy. G·n½µy chîng tái ½õìc chöngkiÆn mæt l·n nùa sú an b¡ykü diÎu, vi tÆ chöng tÞ quyËnlúc v­n n¯ng cða Sõ Phò.Trõèc TÆt, v¡i ½ãng tusâng trÅn ngàn nîi bÅn c­nhméi tái l­i nh¡ hà ê mæt théigian nhµn dÙp ½·u n¯m. Lîc½Ü tái kháng nhºn léi, nhõngkháng biÆt vÖ lû do gÖ, ½Åmgiao th÷a tái l­i ½i. KhánghiÌu t­i sao mÖnh l¡m nhõvºy, nhõng ½¬ ½Æn rãi thÖ táicñng chp nhºn thái. Tái ênh¡ hà mæt tu·n v¡ ngãi thiËnvèi cŸc ½ãng tu, mài ngõéitr¡n ½·y phŸp hý v¡ c¨m thysöc gia trÖ kháng thÌ nghØ b¡nt÷ Sõ Phò. Trong b·u khángkhÏ h¡i hÝa an tÙnh cða nhùngcuæc tham thiËn, chîng táikháng m¨y may nghØ r±ngmæt sú an b¡y huyËn diÎu s°psøa x¨y ra.Mæt buäi sŸng tinhsõçng, mæt sõ huynh ½Ë nghÙ½i th¯m ngái chïa lèn g·n½Ü. ThÆ l¡ chîng tái måingõéi mæt cŸi xe ½­p tèi chïa,nhõng vÖ hám ½Ü v¡o dÙp TÆtcho nÅn tt c¨ cøa ngß v¡ochïa ½Ëu ½Üng, khŸch khángvá ½õìc. Tuy nhiÅn, chîngtái cö gß, mæt hãi lµu thÖ mætsõ cá trÀ tuäi bõèc ra mêcäng cho chîng tái, sau ½Ücá ½i. Chîng tái bõèc v¡ohoa viÅn chÏnh nçi cÜ nhùngcµy tháng lèn khäng lã. Dõèinhùng giàt n°ng m ½·uxuµn, b·u kháng gian thanhtÙnh tr¡n ngºp hoa viÅn thmv¡o hãn khŸch. Chîng tái b°t½·u ngãi thiËn trÅn bºc ½Ÿngo¡i tréi. Ng­c nhiÅn thay,khi v÷a nh°m m°t thÖ c¨mgiŸc lúc gia trÖ cúc m­nh tèinäi chîng tái kháng muânmê m°t ra.ThiËn xong, chîng tái ½ibæ ngang qua sµn chïa v¡tráng thy mæt nh¡ bÆp.Chîng tái b¿n v¡o xem thøhà nu chay nhõ thÆ n¡o. Mætb¡ ½¬ cao niÅn, dõéng nhõkhŸch tèi h¡nh hõçng ½anggiîp nu ¯n trong bÆp, ch¡ochîng tái rãi hÞi chuyÎn tuh¡nh. Sõ cá trÀ mê cäng lîcn¬y cñng ½ang l¡m trong bÆpv÷a nghe chîng tái nÜichuyÎn. ThoŸng nghe chîngtái ½ang tu mæt phŸp thiËn cðaBã ‡Ë ‡­t Ma, Nht Tä ThiËnTáng, sõ cá ng­c nhiÅn thyrß, rãi tú nhiÅn m°t cá öa lÎ.Vèi hai tay ch°p l­i, cá chochîng tái biÆt nhiËu n¯m naycá cñng ½ang tÖm “Vá TúKinh”.V÷a lîc y, my sõ cákhŸc bõèc v¡o, ch´n ngangcuæc ½¡m tho­i cða chîng tái.Tái nÜi vèi sõ cá trÀ ½ang l¡mbÆp kia: “NÆu cá muân biÆtthÅm, chîng tái sÁ cÜ m´ttrong chŸnh ½iÎn.” NÜi xongchîng tái trê ra hoa viÅn ngãi½Ü tàa thiËn. Sau khi xong bänphºn trong nh¡ bÆp, vÙ sõ cátrÀ tèi g´p chîng tái. Chîngtái t´ng cá mæt tm hÖnh cðaSõ Phò nhõng kháng nÜi tÅnNg¡i e ½æng ch­m tèi luºt lÎtrong chïa. Chîng tái b¨o cánÆu cÜ cµu hÞi gÖ thÖ cö hÞiNg¡i. NÆu cá muân biÆt vÙMinh Sõ n¡y l¡ ai thÖ cÜ thÌhÞi vÙ Th·y bÅn trong cða cá.Trong lîc ½¡m luºn, mæt v¡ingõéi gài cá ½Æn ¯n cçm,nhõng vÖ lÝng mong mÞimuân tÖm hiÌu vË PhŸp MánTâi Thõìng, cá ½¬ lÙch sú t÷châi hà nhiËu l·n. Cuâi cïng,hà b¨o cá ph¨i ½i ra. Trõèc súviÎc ½Ü, chîng tái hiÌu ½õìcnhùng chõèng ng­i cða cátrÅn con ½õéng t·m ½­o.14 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Th·n Kü C¨m ngChîng tái b¿n v¡o chŸnh ½iÎntàa thiËn, c·u Sõ Phò ½æ trÖ,giîp ½ë cho cá. Mæt lŸt sau,cá trê l­i, n¯n n× chîng tái d­ycho cá “kinh ½iÌn vá ngán”y. Chîng tái th¡nh thºt chobiÆt kháng thÌ d­y cá nÆukháng cÜ sú cho ph¾p cða SõPhò; nghe vºy cá g·n muânkhÜc. Kháng cÝn cŸch n¡okhŸc, cá kh¸n kho¨n hÞi sâ½iÎn tho­i cða Ng¡i.Sau ½Ü cá kÌ cho chîngtái nghe qu¬ng ½éi t·m ½­ocða cá. ‡µy l¡ n¯m thö ba cásâng trong chïa n¡y, lîc n¡ocá cñng c·u Tréi khn Phºtgøi ½Æn cho cá mæt Chµn SõKhai Ngæ ½Ì d¹n d°t cá trÅncon ½õéng ½­o. Trõèc ½µy cácÜ hàc thiËn vèi mæt ‡­o SØv¡ ½¬ cÜ nhùng thÌ nghiÎmxut hãn. Nhõng cá luán g´pkhÜ kh¯n måi l·n muân trêv¡o thµn thÌ. Do ½Ü, cá sì v¡kháng dŸm tiÆp tòc h¡nhthiËn. Mæt hám, n¯m ½·u tiÅnê chïa, trong lîc ½ang h¡nhlÍ, cá c·u nguyÎn v¡ xin xµm,hÞi Tréi Phºt an b¡y cho cánhõ thÆ n¡o. QuÀ nÜi: “ l­ichïa, ½ìi PhŸp Mán TâiThõìng.” Cá biÆt r±ng mÖnhxut gia kháng ph¨i l¡ ½Ì theomæt vÙ th·y n¡o, m¡ xut gial¡ ½Ì ½õìc vØnh viÍn thoŸtkhÞi sanh tø luµn hãi. Dï biÆtkháng ai trong chïa n¡y biÆtvË phŸp mán gi¨i thoŸt,nhõng mæt n¯m trõéng cá v¹nkiÅn nh¹n ½ìi ché sú m·unhiÎm x¨y ra, v¹n ch²ng cÜgÖ c¨.N¯m thö hai, cñng saubuäi h¡nh lÍ ½Ü, cá xin xµmv¡ ½õìc mæt quÀ giâng y nhõvºy. Cho nÅn cá kháng dŸmbÞ chïa ½i, mong sao mætng¡y n¡o ½Ü õèc nguyÎn cðacá th¡nh túu. Mæt n¯m nùatrái qua, nhõng v¹n kháng cÜcµu gi¨i ½Ÿp. Cá cö khn PhºtTréi khi n¡o mèi ½õìc MinhSõ v¡ PhŸp Mán Tâi Thõìngm¡ cá ½ang mong ½ìi.N¯m thö ba, cá rît quÀl·n nùa. L·n n¡y nÜi: “Tudõëng tµm hãn.” Thy vºy cáb°t ½·u lo sì, kháng biÆt ½ÙnhmÎnh cÜ cho cá g´p PhŸpMán Tâi Thõìng hay kháng.ThÆ rãi mæt ½Åm kia, cán±m mç thy cÜ ngõéi ½em½Æn cho cá mæt chÖa khÜa. Cám÷ng rë mê cøa b±ng chÖakhÜa ½Ü, nhõng bång nhiÅnchÖa khÜa biÆn mt v¡ tréisŸng. Sau ½Ü, khi mê cängcho chîng tái v¡o, nhÖn thyH¡o Quang trÅn ½·u chîngtái, cá biÆt gic mç ½Ü ½¬th¡nh sú thºt.LÝng th¡nh cða cá khiÆnchîng tái vá cïng c¨m ½æng.Chîng tái gi¨i thÏch B㠇ˇ­t Ma Tu H¡nh QuŸn v¡ Bã‡Ë ‡­t Ma HuyÆt M­ch Luºnm¡ cá ½¬ biÆt qua, cïng vèimæt v¡i giŸo ½iËu cða Sõ Phò.Vèi hai tay luán ch°p l­i, cávui sõèng gºt gï ½ãng û t÷ngléi chîng tái ½ang nÜi. L¡ngõéi giù chÖa khÜa trongchïa, cá d¹n chîng tái v¡omæt gian nh¡ tŸch biÎt: S¨nhViÎn QuŸn „m, t­i ½µy chîngtái ch× cho cá phŸp thiËnPhõçng TiÎn. Lîc by giéchîng tái mèi hiÌu t­i sao hãin¬y lúc gia trÖ trong chïam­nh nhõ vºy. ‡Ü l¡ vÖ SõPhò ½¬ tèi v¡ gia trÖ tt c¨trõèc khi chîng tái v¡o.Sau 30 phît tàa thiËntrong S¨nh ViÎn QuŸn „m, sõcá m×m cõéi trong hai h¡ngnõèc m°t. Cá nÜi: “Bao nhiÅun¯m rãi tái kháng c¨m thyan vui nhõ vºy!” Cá thÌnghiÎm Ÿnh SŸng r­ng rëchiÆu xuyÅn trong kho¨ngkháng vá tºn. Cá ½Ùnh l­ychîng tái, nhõng chîng táich´n l­i b¨o cá nÅn l­y TréiPhºt m¡ thái. Vèi tm lÝngbiÆt çn sµu ½ºm ½âi vèiThõìng ‡Æ, cá cîi r­p ngõéil­y mæt cŸch th¡nh kh¸n bal·n trÅn s¡n nh¡ nhç nhuâc.Nõèc m°t ½·m ½Öa, cánguyÎn sÁ trµn quû phŸp mánquû bŸu n¡y v¡ sÁ tu h¡nhch¯m ch×. Chîng tái höamang cho cá mæt v¡i nph¸m cða Sõ Phò khi n¡o tÖnhc¨nh cá cho ph¾p. Chîng táicñng cho cá biÆt ½µy ch× l¡phŸp Phõçng TiÎn, cÝn cÜmæt phŸp cao hçn, ½·y ½ðhçn, v¡ nÆu ½õìc thÌ nghiÎmtât vèi phŸp n¡y, cá cÜ thÌhàc lÅn, v¡o PhŸp Mán TâiThõìng.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 15


Th·n Kü C¨m ngKhi chîng tái ra vË, cátiÍn chµn ra cäng mæt cŸchsïng kÏnh. Chîng tái quyÆnluyÆn ngÞ léi ch¡o, dõéng nhõ½¬ l¡ b­n tât t÷ lµu, lµu l°m.Chîng tái ½¬ ½i xa nhõngbÜng dŸng cá v¹n cÝn ngo¡icäng vèi hai tay ch°p l­i. Lîc½Ü tái hiÌu t­i sao tái ½Æn nîiv¡ t­i sao sõ huynh kia bångnhiÅn muân viÆng chïa.Lúc lõìng Sõ Phò an b¡ytt c¨. Måi con tim tha thiÆt,måi linh hãn khŸt vàng ½Ëu½õìc Sõ Phò ½Ÿp ½Ën. Nhé çnSõ Phò, chîng tái ½õìc hàcb¡i hàc vá ng¬ bêi vÖ trongkhi l¡m viÎc n¡y, chîng táikháng biÆt gÖ c¨. Mài viÎc l¡do N¯ng Lúc Tâi Thõìngcða Sõ Phò, luán luán hõèngd¹n ½¡n con, nhùng ngõéi tèithéi ½iÌm s³n s¡ng ½Ì trê vËCâ Quºn.QuyÆt Tµm Tu H¡nh SÁ Võìt Qua NghÙch C¨nhSõ huynh ½ãng tu Chuo kÌ, ‡¡i Trung, FormosaBan BŸo ChÏ ‡¡i Trung ghi ch¾pS õ huynh Chuo l¡mæt ½ãng tu ½¬ lµu n¯m, mætngõéi tu h¡nh siÅng n¯ng,ch¯m ch×, v¡ l¡ mæt thiÎnnguyÎn viÅn s³n s¡ng thamgia trong cŸc sinh ho­t t­iTrung Tµm. Måi l·n TrungTµm c·n hæ phŸp hay ngõéil¡m viÎc trong ban ¸m thúc,anh thõéng hiÎn diÎn. G·n½µy, anh ½àc bŸo Sõ Phò thymæt cµu chuyÎn trong mòc“Th·n Kü C¨m ng” ½¬ l¡manh nhè tèi thÌ nghiÎm b¨nthµn trong khi xung phongl¡m viÎc. TÖnh cé trong lîcso­n ½ã ½­c, anh thy mætm¨nh giy cñ viÆt: “Nhùngthö ½Ì nhè trong ThiËn TöQuâc TÆ 1997 t­i Bangkok”khiÆn anh c¨m thy tú tin hçnv¡ muân chia sÀ thÌ nghiÎmn·y cïng b­n ½àc.ThŸng 10 n¯m 1997, khibiÆt sÁ cÜ ThiËn Quâc TÆ t­iThŸi Lan, sõ huynh Chuo ghidanh ngay v¡ mua v¾ mŸybay. Nhõng mæt tu·n trõèc khikhêi h¡nh, anh phŸt hiÎnchöng ½au bao tø khiÆn to¡nthµn yÆu h²n v¡ nhöc ½·u kinhkhðng. ThÅm v¡o ½Ü anh cÝnbÙ ½au ê bòng v¡ ph¨i n±mbÎnh viÎn hai ng¡y. Sõ huynhChuo nghØ mÖnh ph¨i bÞThiËn Tö, nhõng ban ghi danhcho biÆt v¾ cða anh kháng tr¨½õìc. Do ½Ü anh ½¬ quyÆt ½Ùnh½i dï ½ang ½au n´ng.Sau khi tèi ThŸi Lan, tuytrong ngõéi v¹n cÝn khÜchÙu, nhõng bÙnh tÖnh thuyÅngi¨m ngay sau khi g´p nhiËu½ãng tu ½Ün anh ê phitrõéng. Hà ½ang c·m té B¨nTin vèi hÖnh Sõ Phò ngo¡ibÖa. Anh thÌ nghiÎm söc giatrÖ cða Sõ Phò ngay lºp töc,c¨m thy n¯ng lúc tµm linh½õìc bä sung, v¡ trongngõéi bèt bÎnh.Buäi tâi trõèc thiËn tö,sõ huynh v¡o ban hæ phŸpm´c dï lîc ½Ü anh ½¬ 66 tuäi.BÖnh thõéng tuäi n¡y coi nhõl¬o th¡nh kháng ½õìc l¡m hæphŸp, nhõng vÖ kháng cÜ ½ðhæ phŸp nam, nÅn hà ph¨ixem trõéng hìp n¡y l¡ ngo­ilÎ. Ngay khi câ quÅn nhùngkhÜ chÙu trong ngõéi v¡quyÆt ½Ùnh v¡o ban hæ phŸp,söc gia trÖ cða Sõ Phò ½Æn vèianh l·n nùa, v¡ chöng ½aud­ d¡y gi¨m xuâng thºtnhanh. SŸng hám sau, lîc 3gié 30, anh ½õìc gài dºy ½il¡m hæ phŸp. Mæt l·n nùa súgia trÖ cða Sõ Phò dµng lÅn16 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Th·n Kü C¨m ngchµu thµn nhõ mæt dÝng½iÎn m.Trong suât cuæc bÆquan, måi ng¡y anh ½Ëu l¡mhæ phŸp t÷ 7 tèi 8 tiÆng ½ãnghã. NÆu kháng nhé söc giatrÖ cða Sõ Phò, ch°c khángthÌ n¡o mæt ngõéi ½au âm,gi¡ yÆu nhõ sõ huynh Chuo½öng hæ phŸp ½õìc lµu nhõvºy, nhõng anh ½¬ l¡mkháng mæt khÜ kh¯n. Anh vácïng c¨m ½æng, muânkhuyÆn khÏch cŸc b­n ½ãngtu b±ng cŸch chia sÀ sú hiÌubiÆt quû bŸu cða anh: ½Ü l¡chîng ta nÅn trµn quû nhùngcç hæi bÆ quan, v¡ tham gial¡m viÎc cho Sõ Phò c¡ngnhiËu c¡ng tât. NÆu tin tõêngsµu ½ºm v¡o lúc lõìng v­nn¯ng cða Ng¡i trÅn bõèc½õéng tu hàc, chîng ta sÁc¨m thy tÖnh thõçng vá biÅncða Sõ Phò måi khi nghØ tèiNg¡i. V¡ tt c¨ vn ½Ë sÁ½õìc gi¨i quyÆt.Nh¡ Ch× Huy Trõêng T¡i GiÞi NhtDo Sö gi¨ QuŸn „mNhºt Kû Du H¡nh Cða Sö Gi¨ QuŸn „mTrõèc kia trong Tµy Hã, Formosa, cÜ mæt xõêng mæc. CÜ l·n tái ½i qua v¡ thytrÅn b¨ng gå treo hai bÅn cäng v¡o kh°c hai cµu: “Mæt mÖnh tái trong hã, biÌn, nîi,½ãi; Gß, ½ºp, v¡ tranh ½u, ½em chiÆn th°ng vË cho quâc gia”. Tái kháng hiÌu haicµu n¡y t÷ ½µu ½Æn. VÙ sõ huynh l¡m viÎc trong xõêng mæc cho biÆt Sõ Phò ½¬ nÜilÅn hai cµu n¡y ½´c biÎt d¡nh riÅng cho xõêng mæc, nÅn nhùng ngõéi l¡m viÎc ½¬kh°c v¡o b¨ng gå.NhiËu n¯m trái qua, hai cµu n¡y cñng t÷ t÷ chÖm v¡o quÅn l¬ng. ‡Æn n¯m 1999,trong chuyÆn thuyÆt phŸp cða Sõ Phò t­i Trung ‡áng v¡ Nam Phi, tái ½õìc ch× ½Ùnhl¡m nhiÎm vò liÅn l­c. Bång nhiÅn, tái nhè l­i hai cµu n¡y, khiÆn tái c¨m thy nhõmÖnh ½ang m´c Ÿo giŸp, thâng l¬nh quµn lÏnh v¡o chinh phòc vïng ½t l­.Theo bõèc chµn Sõ Phò, chîng tái ½i t÷ nõèc n¡y ½Æn nõèc khŸc. Sau måi buäithuyÆt phŸp cða Sõ Phò ½õìc th¡nh cáng, tái luán c¨m thy nhõ mÖnh v÷a tr¨i quamæt trºn chiÆn trong ho¡n c¨nh khÜ kh¯n ng´t ngh¿o. May thay, tái cÜ ½õìc vÙ Ch×Huy Trõêng t¡i giÞi nht, khiÆn tái luán c¨m thy h¯ng hŸi, phn khêi v¡ luán l¡mviÎc theo trúc giŸc. Sõ Phò cÜ l·n nÜi vèi tái r±ng Ng¡i luán biÆt rß ph¨i l¡m gÖ, v¡o½îng théi ½iÌm n¡o, nÅn kháng c·n ph¨i hâi thîc Ng¡i. Qua cáng viÎc, Sõ Phò ½¬cho tái thy r±ng muân ho¡n th¡nh mæt nhiÎm vò ph¨i cÜ ½·y ½ð thiÅn théi, ½Ùa lìiv¡ nhµn hÝa.Khi chî tµm l¡m viÎc cho Sõ Phò, niËm h­nh phîc lèn lao nht cða tái l¡ luánc¨m nhºn ½õìc sú hiÎn diÎn cða Thõìng ‡Æ. Måi khi tái tÖm sú giîp ½ë cða Thõìng‡Æ trong lîc khÜ kh¯n, Ng¡i luán luán ½Ÿp léi. Do ½Ü, thºt ch²ng l­ khi Vua David½¬ nÜi: “Vèi Thõìng ‡Æ bÅn mÖnh, chîng ta sÁ th°ng.” Nhùng kinh nghiÎm n¡y l¡mæt ½´c µn ch× cÜ ½õìc khi l¡m viÎc cho Sõ Phò.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 17


Sõ Phò KÌ ChuyÎn‡Ÿnh Tan Nhùng ‚o Tõêng ‡éi<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ kÌ t­i Tµy Hã, FormosaNg¡y 21 thŸng 7 n¯m 1991 (NguyÅn v¯n tiÆng Trung Hoa) B¯ng thµu hÖnh sâ 183‡µy l¡ cµuchuyÎn bÅn …n ‡æ. Mætng¡y kia, cÜ mæt vÙ th·ykhai ngæ b¨o ½Î tø bÞ ½éixut gia theo áng. TuynhiÅn, ngõéi ½Î tø nÜir±ng vì anh, cha mÂ, anhem, tt c¨ mài ngõéithõçng anh nhiËu l°m, v¡anh kháng në bÞ hà. Súra ½i cða anh sÁ ½em rt nhiËu ½au khä ½Æn chogia ½Önh. VÙ th·y nÜi: “‡Ì tái ch× anh thy gia½Önh anh yÅu thõçng anh tèi cë n¡o”.ThÆ l¡ hai ngõéi cïng ½i tèi nh¡ cðangõéi ½Î tø. VÙ th·y ½õa cho hàc trÝ mæt viÅnthuâc b¨o anh ta trân bÅn ngo¡i, rãi gi¨ bæ l¡ngõéi l­. Sau khi nuât viÅn thuâc v¡o, ngõéi½Î tø trê th¡nh nhõ chÆt, tim ng÷ng ½ºp ho´ckháng thê, thµn thÌ cöng ½ç, l­nh ng°t. Gia½Önh anh khÜc lÜc xin Tréi Phºt cöu, nhõngkháng hiÎu qu¨.Bång nhiÅn vÙ th·y ½i v¡o nÜi vèi hàr±ng: “Tái cÜ thÌ cöu ½õìc ngõéi b¡ con cðaquû vÙ”. Nghe vºy hà sung sõèng, l­y lòc,n¯n n× áng th·y cöu ngõéi ½Ü ngay lºp töc.VÙ th·y nÜi: “Nhõng vèi mæt ½iËu kiÎn. Muânanh y sâng l­i thÖ mæt ngõéi ph¨i chÆt thay,bêi vÖ ½µy l¡ luºt nhµn qu¨. NÆu tái l¡m anhy sâng l­i thÖ tái ph¨i chÆt thay cho anh y.Nhõng tái kháng ph¨i l¡ thµn thÏch! Anh ta l¡ngõéi thµn cða quû vÙ. NÆu quû vÙ thõçnganh y nhiËu nhõ vºy thÖ quû vÙ ph¨i vui lÝngchÆt thÆ. Tái ch× l¡ ngõéi qua ½õéng, sao l­ichÆt thay? Cho nÅn nÆu mæt ngõéi trong quûvÙ s³n lÝng chÆt thay cho anh, tái sÁ manghãn anh trê l­i ngay lºp töc. VÖ kháng thÌthoŸt khÞi luºt cða nhµn qu¨, mæt sú ½äi chŸtph¨i x¨y ra.”Kháng mæt ngõéi n¡o s³n s¡ng chÆt thaycho anh. Hà ly cè rthay. “NÆu tái chÆt, ai sÁlo cho cŸi nh¡ n¡y?”“NÆu tái chÆt, ai sÁ locáng viÎc l¡m ¯n?” M´cd·u vì cða ngõéi ½Î tø½Ü rt yÅu anh y, ½¬khÜc lÜc trong tuyÎtvàng, l¯n læn dõèi ½t, b¡ta tr¨ léi: “Kháng,kháng! NÆu tái chÆt thÖ kháng cÜ ngõéi n¡os¯n sÜc cho hai ½öa con tái.” Rãi hà nÜi: “Thái½õìc, ngõéi ½¡n áng n¡y ½¬ chÆt rãi, chÙuvºy thái. Chîng ta h¬y ½em xŸc ½i hÞa tŸng.”Nghe vºy, ngõéi ½Î tø ½öng ngay dºy nÜir±ng: “Tái chõa chÆt!” Rãi anh bŸi ch¡o gia½Önh v¡ ra ½i theo th·y.CÜ nhiËu cµu chuyÎn nhõ v·y. ‡ái khichîng ta thõçng mæt ngõéi, ho´c khi mætngõéi thõçng mæt ngõéi, luán luán cÜ nhùngkhÏa c­nh n¡o ½Ü thiÆu ho¡n mþ. Thõéngthõéng chîng ta kháng thõçng ngõéi khŸcnhiËu tèi ½æ quÅn thµn mÖnh ho´c s³n lÝngchÆt cho ngõéi ½Ü. VÖ thÆ, cÜ nhiËu cŸi chîngta kháng biÆt ½õìc sú thºt nÆu kháng tr¨i quakinh nghiÎm ½Ü. Chîng ta ch× nhºn thy quanhùng hÖnh ¨nh bÅn ngo¡i, nÜ kháng h²n l¡½îng.Nhùng cŸi chîng ta lõu luyÆn ê thÆ gièin¡y kháng ph¨i l¡ cöu cŸnh. Tât hçn hÆt l¡½÷ng trê l­i, bêi vÖ dï quyÆn luyÆn, g°n bÜtèi möc n¡o, mæt hãi rãi cñng ph¨i ra ½i.Th¡nh ra, tât nht l¡ søa so­n trõèc, tèi gié ½ithÖ mÖnh ½i luán. NÆu kháng, kü sau trê l­i,chîng ta l­i quyÆn luyÆn nùa, r¡ng buæc nhaunùa. Sau mæt hãi l­i ph¨i bÞ ½i l·n nùa. Lîc½Ü my ngõéi b¡ con ½au ½èn vá cïng. Th¡nhthø tât hçn hÆt ra ½i mæt l·n l¡ xong, khángc·n trê l­i gµy khÜ kh¯n cho ngõéi khŸc. ‡µy18 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


cñng l¡ mæt h¡nh vi hiÆu ½­o. Quû vÙ thyvºy kháng? (Mài ngõéi: D­)Giùa vì chãng cñng vºy. Sau mæt théigian, måi ngõéi ½i mæt ng¨. VÖ c¨ hai lîc gi¬t÷ ½Ëu luyÆn lõu, ½au khä, thÖ ½÷ng cÜ lºp l­i.Do ½Ü chîng ta ph¨i chu¸n bÙ vË m´t tµmlinh. Ra ½i döt h²n thÖ tât hçn. ‡÷ng trê vË ½ÌdiÍn l­i c¨nh ½au thõçng y. NÆu kháng,chîng ta sÁ khä v¡ ngõéi kia cñng khä. Ñchlìi gÖ ½µu?Ai GÜi DïTµm Linh Cho B­n?Léi Hay û ‡Âp T÷ M­ng LõèiDo Joe Gatuslao, tŸc gi¨ v¡ nh¡ truyËn giŸo, Phi Luºt Tµn (NguyÅn v¯n tiÆng Anh)Charles “Chuck” Plumb l¡ phi cángph¨n lúc trong H¨i quµn Hoa Kü chiÆn ½ut­i „u L­c. Sau khi bay 75 phi vò, phi cç ángtrîng hÞa tiÍn t÷ m´t ½t b°n lÅn. ng Plumbbm nît thoŸt thµn v¡ nh¨y dï xuâng ½t, rçiv¡o tay kÀ thï. ng bÙ b°t, ê tï 6 n¯m trongnh¡ tï cæng s¨n „u L­c. ng tr¨i qua sú t。y gay go v¡ ng¡y nay diÍn thuyÆt kh°p nçivË nhùng b¡i hàc thµu lõìm ½õìc t÷ kinhnghiÎm n¡y.Mæt hám, khi hai vì chãng áng Plumb½ang dïng bùa trong mæt nh¡ h¡ng, mæt thúckhŸch t÷ b¡n khŸc ½Æn nÜi vèi áng: “Anh tÅnl¡ Plumb! Anh l¡ phi cáng ph¨n lúc t­i „uL­c trÅn h¡ng kháng m¹u h­m Kitty Hawk.Anh bÙ b°n rçi!”ng Plumb hÞi: “L¡m sao anh biÆt ½õìc½iËu n¡y?”Ngõéi kia tr¨ léi: “Tái l¡ ngõéi gÜi dïcho anh.”ng Plumb hŸ hâc miÎng trong kinhng­c v¡ lÝng biÆt çn.Ngõéi khŸch giç n°m tay lÅn nÜi: “TáinghØ chiÆc dï bung ra tât hø?” ng Plumbtr¨ léi: “Thºt vºy! NÆu dï cða anh kháng mêthÖ hám nay tái ½¬ kháng cÜ m´t nçi ½µy!”Tâi ½Ü Plumb kháng ngð ½õìc, tõ tõêngáng cö hõèng vË ngõéi n¡y. Plumb nÜi: “Táitú hÞi kháng biÆt tráng anh ta nhõ thÆ n¡otrong bæ quµn phòc h¨i quµn: mñ tr°ng, yÆmmang trÅn lõng v¡ qu·n âng loa. Tái tú hÞi½¬ bao l·n mÖnh ½i ngang qua m´t anh ta v¡thºm chÏ cñng kháng th¿m mê miÎng nÜi:‘Ch¡o b­n, khÞe kháng?’ hay bt cö léi gÖ,bêi vÖ quû vÙ thy ½Ü, tái l¡ phi cáng chiÆn½u cÝn anh ta ‘ch× l¡’ mæt thðy thð”.Plumb nghØ ½Æn biÆt bao tiÆng ½ãng hãngõéi thðy th𠽬 bÞ ra trÅn chiÆc b¡n gå d¡itrong lÝng t¡u, c¸n thºn ½an kÆt t÷ng sìi dµy,xÆp t÷ng sìi ch× cða måi chiÆc dï, måi l·n½Ëu n°m trong tay ½Ùnh m­ng mæt ngõéi m¡anh kháng quen biÆt.Bµy gié Plumb hÞi khŸn gi¨: “Ai l¡ ngõéigÜi dï cho quû vÙ?” Måi ngõéi ½Ëu cÜ mæt ai½Ü cung cp nhùng thö c·n thiÆt ½Ì giîpchîng ta tr¨i qua måi ng¡y. Plumb cñng kÌr±ng áng c·n nhiËu lo­i dï ½Ì sâng sÜt khiphi cç bÙ b°n rèt trÅn l¬nh thä kÀ thï — ángc·n chiÆc dï thÌ xŸc, chiÆc dï tinh th·n, chiÆcdï tÖnh c¨m v¡ chiÆc dï tµm linh. ng ½¬ c·n½Æn tt c¨ nhùng sú trì giîp n¡y ½Ì cÜ th̽Æn bé an to¡n.‡ái khi trong sú thø thŸch h¡ng ng¡ycða cuæc sâng, chîng ta ½¬ quÅn ½i nhùng½iËu quan tràng thúc sú. Chîng ta cÜ thÌ quÅnkháng ch¡o hÞi, nÜi hai chù l¡m çn, hay cŸmçn, ho´c chîc m÷ng ngõéi khŸc vË mæt ½iËugÖ tuyÎt diÎu ½¬ x¨y ra cho hà, mê miÎng ngìikhen, ho´c l¡m mæt ½iËu gÖ tât ½Âp m¡ khángnht thiÆt ph¨i cÜ lû do.Khi b­n tr¨i qua tu·n n¡y, thŸng n¡y,n¯m n¡y, h¬y nhºn biÆt ai l¡ ngõéi gÜi nhùngchiÆc dï cða b­n, v¡ h¬y gøi ½Æn hà nhùngléi c¨m t­ chµn th¡nh nht.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 19


Khoa Hàc v¡ Tµm LinhTuyÆn Tïng v¡MelatoninTuyÆn tïng l¡ mæt bæphºn dÂp, hÖnh nÜn, nhÞb±ng hæt ½ºu n±m ê trung½iÌm cða n¬o bæ. NÜ trõêngth¡nh tèi möc ½æ tâi ½atrong théi kü thç u, nhõngsau ½Ü nÜ trê th¡nh cöng l­iv¡ teo d·n theo tuäi tŸc.Sâ lõìng melatonin s¨nxut bêi tuyÆn tïng tïythuæc v¡o sâ lõìng ŸnhsŸng m¡ nÜ nhºn ½õìc, vÖtuyÆn n¡y ½Üng vai trÝ“½ãng hã” cða thµn thÌ dosú nh­y c¨m cða nÜ ½âi vèiŸnh sŸng v¡ sú ½iËu h¡nhchu kü ngð-t×nh. Trong gicngð vË ½Åm, möc ½æ melatonintrong thµn thÌ t¯ng lÅn,giùa 11 gié ½Åm v¡ 2 giésŸng l¡ nhiËu nht, sau ½Ül­i gi¨m xuâng rt nhanh khimæt ng¡y mèi b°t ½·u.Sâ lõìng s¨n xut melatonintïy thuæc v¡o tuäitŸc, t¯ng lÅn sau khi sinh ra½éi ba thŸng, tèi möc tâi ½alîc lÅn sŸu tuäi, v¡ khêi súgi¨m xuâng sau tuäi dºy thÖ.‚nh Hõêng cðaMelatonin TrongCç ThÌ Con NgõéiMelatonin cÜ mæt kÆtcu hÜa hàc ½çn gi¨nnhõng l­i ½Üng mæt vai trÝquyÆt ½Ùnh ½âi vèi thµn thÌ,kiÌm soŸt cáng viÎc cða cŸcTuyÆn TïngBÏ ÇnBan BŸo ChÏ Formosa biÅn so­nCh× c·n nh°c tèi hai chù“tuyÆn tïng” cñng ½ð chongõéi nghe mæt c¨m tÖnh bϸn. Mæt triÆt gia ngõéi PhŸpkiÅm nh¡ sinh lû hàc, vºt lûhàc, khoa hàc gia vË thiÅnnhiÅn v¡ nh¡ toŸn hàc mangtÅn Rene Descartes (1596-1650)gài nÜ l¡ “chå ngãi cða linhhãn”. CÜ ngõéi tin r±ng nÜ l¡Trung Tµm mang “tÏn hiÎusâng” v¡ truyËn lÎnh cho thµnthÌ. Nhùng cuæc nghiÅn cöug·n ½µy cho thy tuyÆn tïnggãm nhùng tÆ b¡o c¨m nhºn½õìc Ÿnh sŸng, cÜ tŸc dònggiâng nhõ nhùng tÆ b¡o trongvßng m­c cða m°t, chöng tÞmæt sú thºt, ½Ü l¡ tuyÆn tïngcÜ thÌ “nhÖn” ½õìc. Do ½Ü nÜcñng ½õìc gài l¡ “m°t thö ba”.Cuæc nghiÅn cöu ng¡y nay vËsú s¨n xut melatonin cðatuyÆn tïng ½¬ khai mê mætph·n n¡o bÏ ¸n.bæ phºn, cŸc tuyÆn, v¡ ½iËuhÝa sú s¨n xut kÏch thÏchtâ. NÜ cñng kiËm chÆ súkÏch thÏch thŸi quŸ do dµyth·n kinh giao c¨m gµy ra½Ì h­ Ÿp sut cða mŸu v¡gi¨m bèt nhÙp tim, do ½Ü tim½ë ph·n n¡o ¨nh hõêng.NÜ cñng l¡m dÙu bèt nhùngphiËn muæn vË tinh th·n,giîp ngð ngon, ½iËu ch×nhgié gic thµn thÌ, gi¨mchöng ngð-t×nh kháng½îng lîc sau khi ½i mŸybay, t¯ng cõéng söc miÍnnhiÍm, gia t¯ng söc ½ËkhŸng cða cç thÌ ½âi vèi vitrïng v¡ vi khu¸n, v¡ ng¯nng÷a bÙnh ung thõ v¡ bÙnhmt trÏ vË gi¡.Sâ lõìng melatonin½õìc s¨n xut ½i ngõìc vèisâ lõìng serotonin, mætcht hÜa hàc l¡m m­ch mŸuco l­i v¡ cÜ nhiÎm vò d¹nluãng th·n kinh (neurotransmitter).Ban ng¡y,½·u Üc ho­t ½æng nhiËunht, ½Ü l¡ lîc nÜ ch­y lungtung v¡ hay bÙ phµn tµm,khiÆn sâ lõìng serotoninc·n cho dµy th·n kinh bÙt¯ng lÅn. Ban ½Åm hay lîcthiËn, ½·u Üc bèt ho­t ½æng,sâ lõìng serotonin gi¨mxuâng v¡ melatonin t¯nglÅn, v¡ tÖnh tr­ng n¡y thay½äi. Tuy nhiÅn, khi m°tnhºn Ÿnh sŸng, möc s¨nxut melatonin gi¨mxuâng. VÖ lû do n¡y m¡nhùng ngõéi l¡m viÎc ban½Åm v¡ nhùng ngõéi ngðvèi Ÿnh sŸng cÜ söc khŸngbÎnh thp hçn v¡ cÜkhuynh hõèng bÙ ung thõnhiËu hçn ngõéi khŸc.20 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Hai cuæc nghiÅn cöu ê Hoa Kü cho biÆtŸnh sŸng chÜi vË ½Åm l¡m gi¨m sâ lõìng melatoninv¡ gia t¯ng cht kÏch thÏch tâ estrogentrong phò nù, do ½Ü cñng gia t¯ng chöngung thõ trong phò nù l¡m viÎc ban ½Åm. CuæcnghiÅn cöu vË nhùng trÀ sç sinh chÆt bt ngécho thy cŸc em b¾ n¡y cÜ tuyÆn tïng chºmphŸt triÌn, l¡m gi¨m möc melatonin v¡ l¡myÆu kh¨ n¯ng ½âi phÜ vèi cŸc phµn tø tú dotrong Üc (nhùng phµn tø kháng cÜ ½ð bænguyÅn tø), khiÆn cho n¬o bæ dÍ bÙ h­i bêinhùng phµn tø n¡y. Mæt cuæc kh¨o cöu khŸcvË bÙnh buãn khä tµm trÏ trong trÀ em v¡ngõéi lèn cho thy múc ½æ melatonin trongnhùng bÎnh nhµn tµm th·n n¡y thp hçnnhùng ngõéi bÖnh thõéng khÞe m­nh.Nguãn Gâc Cða MelatoninMelatonin cÜ mæt Ït trong nhùng lo­i cµynhõ: câm (oats), b°p ngá, g­o, g÷ng, c¡ chua,chuâi v¡ lîa m­ch. Dïng nhùng lo­i thöc ¯nkhŸc nhõ rong biÌn, ½ºu n¡nh, hæt bÏ, hætdõa, qu¨ h­nh nhµn (almond), ½ºu phàng,men (yeast), m­ch nha, v¡ sùa, giîp gia t¯ngKhoa Hàc v¡ Tµm Linhsâ lõìng melatonin trong thµn thÌ.Gi¨m tiÅu thò thöc ¯n sÁ giù melatolin êmöc ½æ bÖnh thõéng. Nhùng cuæc nghiÅn cöucho biÆt chuæt gi¡ ¯n Ït cÜ tuyÆn tïng khÞem­nh nhõ chuæt non v¡ cÜ thÌ ½iËu hÝa sús¨n xut melatonin. Möc melatonin trongnhùng con chuæt n¡y b±ng 80% sâ lõìng melatonintrong chuæt non, trong khi nhùng conchuæt gi¡ kháng bÙ h­n chÆ ¯n ch× cÜ 40%.KÆt LuºnM´c dï melatonin cÜ mæt ¨nh hõêngquan tràng trong cç thÌ con ngõéi, nhõng½iËu n¡y v¹n chõa ½õa ½Æn mæt kÆt luºn còthÌ n¡o cho biÆt dïng thÅm cht melatonin l¡cÜ lìi cho söc khÞe. NghiÅn cöu cho biÆt cçthÌ ½¡n b¡ ngãi thiËn cÜ nhiËu melatonin hçn.Tºp thÌ dòc ngÜn chµn cŸi cñng kÏch thÏch sús¨n xut melatonin. Tºp thÌ dòc ban ng¡yl¡m gia t¯ng sâ lõìng melatonin, trong khitºp thÌ dòc ban ½Åm sÁ cÜ kÆt qu¨ ngõìc l­i.Do ½Ü, chîng ta nÅn ¯n Ït ½i, ngãi thiËn, tºpthÌ dòc thõéng xuyÅn ban ng¡y v¡ cÜ mæt½éi sâng ký luºt.Sõ Phò Khai ThÙM°t Vá Thõìng<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ khai thÙ t­i California, Hoa KüNg¡y 14 thŸng 10 n¯m 1989 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh)NÆu muân nhÖn thy B¨n Lai DiÎn Mòc, Phºt TŸnh cða mÖnh, chîng ta ph¨i nhÖn quamæt con m°t khŸc, qua mæt tri giŸc khŸc. Con m°t n¡y chîng ta kÅu b±ng m°t huÎ hay Phºtnh¬n, m°t thiÅn ½¡ng, hay ngõéi theo ½­o Cáng GiŸo gài l¡ m°t ½çn (mæt con m°t). Chîa GiÅSu nÜi r±ng: “NÆu m°t con l¡ mæt, to¡n thµn con sÁ ½·y Ÿnh SŸng.” Nhõ vºy cÜ nghØa l¡ gÖ?MÖnh cÜ nÅn chºp hai m°t l­i vèi nhau l¡m nÜ th¡nh mæt giâng nhõ my ngõéi m°t l¾ kháng?Kháng, dï l¡m cñng kháng thy Ÿnh sŸng. Th¡nh thø con m°t ½Ë cºp trong Kinh Phºt, trongKinh ThŸnh v¡ trong nhùng kinh ½iÌn khŸc kháng ph¨i l¡ m°t ph¡m, m¡ l¡ con m°t bÅntrong trÏ huÎ, bÅn trong biÌn tµm thöc cða chîng ta. Thºt ra kháng cÜ m°t n¡o c¨. Nhõng vÖnhÖn thy ½õìc mài thö t÷ ThiÅn ‡¡ng tèi ½Ùa ngòc, t÷ thÆ gièi n¡y lÅn ½Æn cßi Phºt nÅnchîng ta gài nÜ l¡ con m°t. Cho nÅn muân khai mê con m°t n¡y chîng ta ph¨i cÜ mæt ngõéin¡o ½Ü ch× cho mÖnh, cñng giâng nhõ muân biÆt lŸi xe, chîng ta c·n mæt ngõéi n¡o ½Ü ½¬biÆt lŸi xe ½Ì giîp cho mÖnh.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 21


Sõ Phò Khai ThÙNguãn VuiVØnh Cøu<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ khai thÙ t­i Tµy Hã, FormosaNg¡y 19 thŸng 6 n¯m 1995 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh) B¯ng thµu hÖnh sâ 481Cæi nguãn duy nht ½Ì cÜ h­nh phîc l¡ ê bÅn trong. Måi khi tàa thiËn,ph¨i rŸng tiÆp xîc vèi cæi nguãn ½Ü. NÜ ch× l¡ mæt trung tµm nho nhÞ ê trong cŸikÅu b±ng bæ Üc. NÜi vË phõçng diÎn thÌ xŸc thÖ nÜ n±m ê ½Ü, ngay bÅn trong n¬obæ. Måi mæt dµy th·n kinh nhÞ, måi trung tµm cÜ mæt trŸch nhiÎm cho mæt cángviÎc gÖ ½Ü trong con ngõéi chîng ta -- vË tµm lû, vË tÖnh c¨m v¡ vË thÌ xŸc. MætcŸi khŸc nùa cÜ trŸch nhiÎm vË tµm linh ½âi vèi sú khai ngæ v¡ h­nh phîc vØnhcøu. CÜ mæt trung tµm nhÞ, ê g·n giùa Üc cða chîng ta, nÜi vË phõçng diÎn thÌxŸc. T÷ chå n¡y (Sõ Phò ch× tay v¡o giùa trŸn) v¡ chå n¡y (½×nh ½·u) ½i vá trongkho¨ng hai ph·n ba ½·u. ‡Ü l¡ trung tµm cða m°t huÎ, thºt sú ê trong ½Ü.Th¡nh thø måi l·n nhÖn b±ng m°t huÎ töc l¡ quû vÙ ½ang câ g°ng tiÆp xîc vèitrung tµm y. Thºm chÏ dï ch× mæt ½ái l·n tiÆp xîc ½õìc chå ½Ü, mæt v¡i giµy tháicñng ½ð cho quû vÙ c¨m thy khŸc ngay lºp töc. Mæt tia sŸng thoŸng qua thºt l l¡c¨m thy tµm hãn vui sõèng rt lµu. DØ nhiÅn quû vÙ kháng thÌ tiÆp xîc vèi trungtµm ½Ü ho¡i ho¡i ½õìc, ho´c kháng ph¨i lîc n¡o cñng biÆt r±ng mÖnh ½ang tiÆpxîc vèi trung tµm ½Ü. Nhõng mÖnh ½ang tºp m¡. Tºp ho¡i rãi sÁ th¡nh Minh Sõ.‡Ü l¡ cáng viÎc cða chîng ta. Tái v¹n cÝn ph¨i l¡m. Tái c·n h­nh phîc y ½Ì “½âiphÜ” vèi tt c¨ quû vÙ chö! NÆu kháng cÜ n¯ng lúc vui sõèng n¡y cung cp mætcŸi gÖ ½Ü måi ng¡y ½Ì tái tiÆp tòc l¡m viÎc thÖ ch°c l¡ tái chÆt mt.MÖnh kháng thÌ n¡o cho m¬i, cho m¬i ½õìc. Quû vÙ sÁ bÙ tiÅu hao nÆu cho ½ivèi cŸi ng¬ cða mÖnh hay b±ng söc ngõéi bÖnh thõéng. Sú tu h¡nh do ½Ü sÁ xuângdâc, quû vÙ sÁ trê th¡nh xu xa, chua chŸt. VÖ nhùng chuyÎn nhõ vºy m¡ nhiËungõéi gài l¡ “½­o sõ” trê th¡nh ngõéi xu, chua xÜt, mt danh giŸ sau mæt théigian. CÜ lÁ mèi ½·u hà cñng rt trong s­ch, rt thŸnh thiÎn v¡ rt l¡ ½­o h­nh.Nhõng bêi vÖ phŸp mán tu h¡nh cða hà kháng ½îng, kháng ½õa hà hõèng vËtrung tµm bâ thÏ m¬i m¬i, an vui tú t­i vØnh viÍn y (Sõ Phò ch× tay v¡o trung tµmcða m°t huÎ), hà cho tt c¨ nhùng gÖ hà ½ang cÜ vèi tt c¨ nhùng û ½Ùnh tât, rãing¬ quÿ. Hà kháng chÙu näi ½ð thö c­m b¹y, nhùng cŸm då, nhùng Ÿp lúc ngo¡ix¬ hæi v¡ mài ho¡n c¨nh xung quanh.Nhõng my ngõéi n¡y rt l¡ tæi nghiÎp. NÆu nhùng ngõéi nhõ vºy thÖ chîngta ph¨i thõçng hà nhiËu hçn, bêi vÖ hà kháng tú mÖnh ½öng dºy näi m¡ cÝn b°tch­y. Th¡nh thø hà tht b­i. VÖ lû do ½Ü m¡ tái cö nhn m­nh ho¡i, r±ng quû vÙph¨i thiËn. Kháng ph¨i ½Ì th¡nh ½Î tø giÞi; kháng, m¡ ½Ì cöu chÏnh mÖnh.22 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Vn ‡Ÿp Chàn LàcM°t TrÏ HuÎ-- HuyÎt ‡­o HuyËn BÏ Nht<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ khai thÙ t­i ThiËn Tam, Cape Town, Nam PhiNg¡y 28-30 thŸng 11 n¯m 1999 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh) B¯ng thµu hÖnh sâ 673V: Xin Sõ Phò nÜi vË m°t thö ba v¡ huyÎt ½­o.SP: M°t thö ba l¡ con m°t thºt sú cða con ngõéi chîng ta. “NÆu m°t cða con l¡ mæt,to¡n thµn con sÁ ½·y Ÿnh sŸng.” ‡Ü l¡ m°t thö ba. Ph·n ½áng chîng ta dïng m°t ph¡m½Ì thy hiÎn thµn cða Thõìng ‡Æ qua hÖnh dŸng vºt cht. Nhõng nÆu muân thy Thõìng‡Æ trong hÖnh dŸng kháng ph¨i l¡ vºt cht thÖ chîng ta dïng Phºt nh¬n, cŸi ½Ü cÝn gài l¡m°t thö ba. Trong nhòc thÌ n¡y thÖ sú giao tiÆp giùa ThiÅn ‡¡ng v¡ TrŸi ‡t l¡ chå trungtµm m°t thö ba y. Thºt ra ½ái khi chîng ta cñng thy ½õìc con m°t ½Ü trong lîc ngãithiËn, mæt con m°t, giâng nhõ m°t mÖnh ½µy nhõng ch× cÜ mæt thái. ‡Ü gài l¡ m°t thö ba,m°t tµm linh, hay m°t huÎ, hay m°t thiÅn ½¡ng, bt cö tÅn gÖ ½Ëu l¡ nÜ.Tµm luµn xa kháng ph¨i l¡ chå trŸi tim m¡ l¡ n¯ng lúc tim vá hÖnh ê chung quanhqu¨ tim ½Ü. Giâng nhõ cÜ t÷ trõéng ê chung quanh thµn thÌ vºy, thÖ ½µy l¡ t÷ trõéngchung quanh trŸi tim. Tµm luµn xa l¡ chå mÖnh tºp trung nÆu quû vÙ muân gia t¯ng tÖnhc¨m cða mÖnh vË mæt cŸi gÖ ½Ü, vË tÖnh yÅu, ngay c¨ vË sµn hºn, bt cö cŸi gÖ. ‡Ü l¡ lîcmÖnh dïng trŸi tim. Nhõng nÆu muân biÆt trÏ huÎ, chîng ta ph¨i tºp trung ê chå trÏ huÎluµn xa, ½Ü l¡ con m°t thö ba.Trong cç thÌ chîng ta cÜ nhùng huyÎt ½­o khŸc nhau: HuyÎt b¡n chµn, huyÎt ½·ugâi, mæt huyÎt ê chå bæ phºn sinh dòc, mæt huyÎt ê bao tø hay l¡ huyÎt ½çn ½iËn,huyÎt ê trŸi tim, huyÎt ê cä hàng, huyÎt ê ½µy (Sõ Phò ch× tay v¡o m°t trÏ huÎ), v¡huyÎt ê ½×nh ½·u. Tïy quû vÙ muân kiÆm cŸi gÖ thÖ tºp trung v¡o huyÎt ½Ü. NÆu tºptrung v¡o m°t huÎ thÖ mài thö t¯ng lÅn. ‡µy l¡ trung tµm cða tt c¨ huyÎt ½­o, tängh¡nh dinh cða con ngõéi chîng ta. Th¡nh ra khi tºp trung chå ½Ü, chîng ta l¡m mÖnh½õìc tú do, chîng ta t¯ng cõéng tt c¨ mài thö. Thºm chÏ quû vÙ thõçng nhiËu hçn,hiÌu sú viÎc hçn, ¯n thy ngon hçn, l¡m viÎc giÞi hçn, suy nghØ hay hçn, sŸng tŸc t¡itÖnh hçn, vÁ th­o hçn, vµn vµn. CŸi gÖ cñng tiÆn.Nguãn Cæi Vá HÖnhCða TrÏ HuÎ<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ khai thÙ t­i Los Angeles, California, Hoa KüNg¡y 30 thŸng 10 n¯m 1999 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh) B¯ng thµu hÖnh sâ 665V: Con muân biÆt sú khŸc nhau giùa trÏ huÎ trong m°t huÎ, trÏ huÎ trong trŸi tim,v¡ tiÆng nÜi trong ½·u Üc.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 23


Vn ‡Ÿp Chàn LàcSP: ‡·u Üc kháng cÜ trÏ huÎ. NÜ ch× l¡ cŸimŸy thµu µm my thö chîng ta tiÆp xîc måing¡y ho´c nhùng thö ½õìc bÞ v¡o trong ½Ü.Ly vÏ dò, m quû vÙ lîc n¡o cñng nÜi: “‡÷ng¯n kem vÖ cŸi n¡y, cŸi kia...” NÅn måi l·nnhÖn thy kem l¡ ½·u Üc la lâi, rãi quû vÙkháng ¯n, bêi vÖ, bêi vÖ, bêi vÖ... Giâng nhõmŸy thµu µm vºy.TrŸi tim kháng ph¨i l¡ trung tµm trÏ huÎ,nÜ l¡ trung tµm cða tÖnh c¨m. Bêi vºy måil·n thõçng ai, quû vÙ thõéng hay nÜi: “ã!‡Ü l¡ tÖnh c¨m con tim.” Trung tµm trÏ huÎl¡ ê chå n¡y (Sõ Phò ch× tay v¡o giùa trŸn)VÖ chîng ta ê trong thµn thÌ nÅn tái ph¨i nÜinÜ ê chå n¡o. Trung tµm trÏ huÎ dØ nhiÅn l¡kháng ph¨i ê trong ½Ü. Nhõng nÆu cÝn êtrong thµn thÌ thÖ quû vÙ ph¨i tÖm nÜ trong½Ü. BÅn trong giùa bæ Üc cÜ mæt ½iÌm. B°t½·u t÷ ½iÌm ½Ü. Sau n¡y quû vÙ sÁ thy r±ngmÖnh ê kh°p mài nçi. Quû vÙ l¡ trÏ huÎ;kháng c·n ph¨i tÖm trÏ huÎ. Nhõng cñng ph¨ikhêi sú t÷ mæt ½iÌm n¡o ½Ü. HuyÎt ½­o êtim cÜ cáng dòng khŸc, kháng ph¨i l¡ ½ÌtÖm trÏ huÎ. Hçn nùa, trŸi tim thºt sú khángph¨i l¡ qu¨ tim ph¡m ½ang ½ºp trong lãngngúc.L¡m CŸch N¡o ‡ÌPhŸt TriÌn M°t Thö Ba<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ khai thÙ t­i Honolulu, H­ Uy Di, Hoa KüNg¡y 28 thŸng 3 n¯m 1993 (NguyÅn v¯n tiÆng Anh) B¯ng thµu hÖnh sâ 343V: L¡m sao ½Ì phŸt triÌn con m°t thö ba?SP: M°t thö ba kháng phŸt triÌn. NÜ ½¬ cÜ ê ½Ü rãi. Chîng ta kháng thÌ n¡o phŸttriÌn nhùng cŸi kháng ph¨i l¡ vºt cht. M°t thö ba ch× l¡ mæt cŸch nÜi m¡ thái; khángcÜ con m°t n¡o c¨! Ch× cÜ nghØa l¡ bÖnh thõéng chîng ta cÜ hai m°t v¡ nhÖn thy ½õìc½ã vºt trong mæt ph­m vi gièi h­n. Nhõng nÆu cÜ con m°t kia, m°t thö ba, chîng ta cÜthÌ thy ½õìc nhùng gÖ trong to¡n vñ trò. Cho nÅn mèi gài l¡ con m°t thö ba. Thºt sú,linh hãn kháng c·n m°t ½Ì nhÖn, kháng c·n tai ½Ì nghe, kháng c·n bt cö giŸc quann¡o ½Ì nhºn thöc. ‡Ü l¡ Sú Thºt tâi cao, ½Ü l¡ sú nhºn thöc tâi thõìng, kháng ph¨idïng mæt dòng cò xŸc thÙt n¡o. ‡Ü l¡ lúc lõìng cða linh hãn, vÙ Vá Thõìng Sõ bÅntrong chîng ta biÆt ½õìc tt c¨, nghe ½õìc tt c¨, trong mài cŸch, mài nçi.‡Ü l¡ cŸi m¡ mÖnh ph¨i tÖm cho ra. Bêi vÖ chîng ta l¡ Vá Thõìng Sõ cða to¡n thÌvñ trò. Quû vÙ cÜ thÌ tõêng tõìng quû vÙ vØ ½­i nhõ thÆ n¡o kháng m¡ bµy gié ph¨isâng nhõ thÆ n¡y? (Sõ Phò thê d¡i) Th¡nh thø tái rt tæi nghiÎp cho quû vÙ. Quû vÙ tèi½µy nghe tái nÜi, nhõng lÁ ra l¡ kháng c·n ph¨i l¡m nhõ vºy! Chîng ta l¡ bÖnh ½²ng,giâng y nhõ nhau, cÜ cïng mæt lúc lõìng. Thºm chÏ quû vÙ cñng kháng ph¨i kÏnhtràng tái. ChuyÎn ½Ü thºt ½Ÿng buãn. Quû vÙ sÁ biÆt nhõ vºy, nÆu nhºn thöc nhùng gÖtái nÜi, quû vÙ sÁ biÆt nhùng gÖ tái biÆt, nhùng gÖ Chîa biÆt, nhùng gÖ Phºt biÆt.24 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


TuyÆn ‡·uHai Mõçi Giàt TÖnh ThõçngDo sõ tý ½ãng tu Claudia Rico, Texcoco, MÍ Tµy Cç (NguyÅn v¯n tiÆng Tµy Ban Nha)V÷a rãi, h¬ng tái ½õìc hìp ½ãng ½Ìtä chöc mæt cuæc nghiÅn cöu thÙ trõéng to¡nquâc cho mæt cáng ty lèn cða MÍ Tµy Cç.NhiËu nhÜm nhÞ ½õìc gøi ½i nhiËu th¡nhphâ trong nõèc. Tái ½õìc ch× ½Ùnh ½Æn cŸcth¡nh phâ Reynosa, Saltillo, v¡ CiudadJuarez thuæc b°c ph·n MÍ Tµy Cç, nhõngl­i do dú kháng muân nhºn cáng viÎc n¡y,vÖ tái sÁ ph¨i chÙu trŸch nhiÎm vË c¨ haiphõçng diÎn: cai qu¨n nhµn sú v¡ t¡i chŸnhcho nhÜm bân ngõéi cða chîng tái. ‡µy l¡l·n ½·u tiÅn tái cÜ trŸch nhiÎm ph¨i ½iËuh¡nh mæt ngµn quþ lèn cða cáng ty, v¡ cÝnl¡ ngõéi ½­i diÎn cho cáng ty trong chuyÆncáng tŸc. VÖ vºy, tái c¨m thy sì h¬i v¡ bÙnhiËu Ÿp lúc n´ng nË. ‡âi vèi tái, ½µy thºtsú l¡ mæt cáng tŸc mang nhiËu thø thŸch.Nhõng khi nghØ ½Æn giŸo lû Sõ Phò d­y r±ngchîng ta nÅn luán luán can ½¨m v¡ khángbao gié than phiËn, tái bÖnh tØnh trê l­i,½ãng théi c·u xin sú gia trÖ v¡ giîp ½ë cðaNg¡i.Tái ½¬ tr¡n ngºp mæt niËm vui khÜ t¨trong buäi cæng tu cuâi cïng trõèc chuyÆncáng tŸc. Khi kÌ l­i vèi ½ãng tu v¡ cŸc b­nthµn r±ng tái sÁ ph¨i ½i xa trong mæt thŸng,ngõéi liÅn l­c viÅn ½Ùa phõçng ½¬ khuyÆnkhÏch: “ChÙ nÅn vui m÷ng ½õìc th¯m viÆngcŸc th¡nh phâ kháng cÜ ½ãng tu. VÖ ½µy l¡mæt cç hæi lèn ½Ì gièi thiÎu giŸo lû Sõ Phò½Æn vèi mài ngõéi”. Sau ½Ü sõ huynh liÅn l­cviÅn ½õa cho tái mæt sâ truyËn ½çn v¡ sŸchbiÆu. Tái muân ly thÅm nùa, nhõng khángthÌ bÞ hÆt v¡o h¡nh lû.Trong chuyÆn cáng tŸc, tái ½¬ nhè mºtniÎm liÅn tòc N¯m Hãng Danh, dï trong lîcl¡m cáng tŸc nghiÅn cöu thÙ trõéng ho´c th¯mviÆng cŸc tiÎm thúc ph¸m chay ½Ì phŸt sŸchbiÆu v¡ truyËn ½çn m¡ cŸc vÙ chð tiÎm ½¬ vuim÷ng nhºn trõng b¡y. Khi g´p trê ng­i gÖ, tái½àc l­i B¨n Tin luán ½em theo bÅn mÖnh, v¡½¬ tÖm ½õìc sú an bÖnh khi ng°m nhÖn chµndung Sõ Phò.TrÅn ½õéng trê vË th¡nh phâ MÍ Tµy Cçtrong ½o­n cuâi cáng tŸc, khi tÖnh cé ½àc b¡i“ChÏn Giàt TÖnh Thõçng” cða sõ huynh JackyChantraine t­i B× Quâc trong B¨n Tin sâ 118,tái c¨m thy hÆt söc phn khêi, v¡ ½¬ quyÆt½Ùnh viÆt b¡i “Hai Mõçi Giàt TÖnh Thõçng”cho B¨n Tin, vÖ tái ½¬ gieo h­t giâng tÖnhthõçng thiÅng liÅng cða Sõ Phò vèi hai mõçicuân sŸch biÆu m¡ tái ½Ì l­i trong måi th¡nhphâ trÅn ½õéng ½i cáng tŸc. Tái th¡nh tµmc·u nguyÎn r±ng nhùng ai cÜ nhµn duyÅn vèiSõ Phò sÁ ½õìc ½àc sŸch biÆu, v¡ thÌ nghiÎm½õìc µn sðng vá h­n cða Ng¡i.Xin cŸm çn Sõ Phò vË giŸo lû v¡ sú ch¯msÜc vá biÅn m¡ Ng¡i ½¬ ban cho con trongchuyÆn cáng tŸc, v¡ v¹n tiÆp tòc ban cho trongmåi phît giµy sâng ê ½éi.<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 25


ChuyÎn Bân PhõçngSú An B¡y TuyÎt DiÎu cða Thõìng ‡ÆDo sõ tý ½ãng tu Tan Yu-ying, Los Angeles, California, Hoa Kü‡µy l¡ mæt cµu chuyÎnd¡i, ½i ngõìc dÝng quŸ khö½Æn tºn n¯m 1968, khi em gŸitái ½Æn l¡m viÎc t­i th¡nh phâChicago trong kü ngh× h¿.Theo léi yÅu c·u cða chãngtái, mæt ngõéi b­n hàc ½Ùaphõçng, áng Liang, ½¬ ch¯msÜc giîp ½ë cho cá. ViÎc n¡y½¬ gieo h­t giâng b±ng hùuphŸt triÌn giùa hai gia ½Önh vËsau. V¡o thŸng 10 cïng n¯m½Ü, vì s°p cõèi cða áng Liang½¬ ½Æn t÷ „u L­c, ½Ì tä chöclÍ cõèi t­i Formosa. Cha táil¡ ngõéi ½öng ra l¡m chð hánv¡ ½µy l¡ l·n ½·u tiÅn tái ½õìcg´p gë cá dµu chî rÌ. Sau lÍcõèi, chîng tái ai trê vË nh¡ny. Gia ½Önh áng Liang sângtrÅn vïng bé biÌn ½áng Mþ,sau ½Ü dàn sang th¡nh phâSan Francisco. Gia ½Önh táisâng t­i vïng Trung tµy mætthéi gian d¡i trõèc khi dànsang th¡nh phâ Los Angeles.Dï kháng thõéng xuyÅn liÅnl­c nhõng tÖnh c¨m giùachîng tái v¹n sµu ½ºm. Måikhi cÜ thiÅn tai nhõ ½æng ½tho´c hÞa ho­n x¨y ra t­i LosAngeles, gia ½Önh áng Liangluán gài ½iÎn tho­i hÞi th¯mchîng tái cÜ an to¡n kháng.C¨ hai vì chãng áng ½Ëu ÏtnÜi, tuy nhiÅn tÖnh b±ng hùum cîng v¹n g°n bÜ giùa haigia ½Önh.V¡o mïa h¿ n¯m 1994,Sõ Phò mê nh¡ h¡ng chay t­ith¡nh phâ San Jose ½Ì khuyÆnkhÏch ph¾p ¯n chay; ½ãng tuv¡ quan khŸch ½õìc méi ½Ændú lÍ khai trõçng nh¡ h¡ng.VÖ sâ lõìng quan khŸch rt½áng, mæt chiÆc lËu lèn ½õìcdúng lÅn trong sµn ½ºu xe, ttc¨ mài ngõéi ngãi yÅn l´ngtrong lËu ché ½Ün Sõ Phò.Cuâi cïng, khi Sõ Phò ½Ænv¡ thy mài ngõéi ½Ëu yÅnl´ng, Ng¡i ½¬ phŸt biÌu:“Tráng giâng tr­i lÏnh hçn l¡mæt buäi tiÎc m÷ng!” Mættu·n sau, cÜ tin Sõ Phò sÁ chochîng tái thÅm cç hæi g´p gëmæt l·n nùa, vèi mæt bùa ¯nchiËu “thç mæng”.Trõèc ½Ü, tái nhºn ½õìcthiÎp méi ½Æn dú buäi tiÎcm÷ng sinh nhºt 50 tuäi t­iSan Jose cða mæt ngõéi b­nthµn t÷ trung hàc, do haingõéi em gŸi cða anh tä chöctrong vÝng “bÏ mºt”. NhiËub­n b¿ ½õìc méi ½Æn dú buäitiÎc sinh nhºt. Chîng tái nghenÜi gia ½Önh áng Liang sÁ cÜm´t v¡ cñng mong mÞi ½õìcg´p l­i hà.Trõèc khi mua v¾ phi cç,tái lo l°ng kháng biÆt l¡mcŸch n¡o cÜ thÌ ½Æn dú tiÎcsinh nhºt, khi ½õìc biÆt SõPhò méi ½ãng tu ½Æn dú buäitiÎc thö hai ½õìc tä chöc cïngng¡y. Nhõng thºt tuyÎt diÎu,chîng tái nghe tin buäi lÍ sinhnhºt ½õìc tä chöc v¡o buäitrõa, v¡ bùa ¯n vèi Sõ Phò sÁ½õìc tä chöc v¡o buäi tâi.Mæt ngõéi b­n cða em gŸi táicho ½i nhé xe, thºt l¡ mæt súan b¡y to¡n h¨o. Trõèc khi½i, trong thiËn ½Ùnh tái nhºn½õìc tháng ½iÎp bÅn trong:nÅn ½em áng b¡ Liang ½Æng´p Sõ Phò, nhõng th°c m°ckháng hiÌu û nghØ n¡y cÜph¨i ½Æn t÷ ½·u Üc hay kháng,vÖ tái ho¡n to¡n kháng biÆtgÖ vË niËm tin tán giŸo cðahai ngõéi b­n n¡y.Trong ng¡y “sái näi” y,tái ½Æn nçi tä chöc lÍ sinh nhºttrõèc giùa trõa. Trong khi màingõéi ½ang bºn ræn chu¸n bÙ,tái tÖm mæt phÝng trâng ½ÌthiËn v¡ dú tÏnh ê trong ½Ü cho½Æn lîc nhiËu quan khŸch ½Æn.Tuy nhiÅn, khi v÷a mê cøa,tái thy áng Liang v¡ vì ½öngtrong phÝng. Tái chõa kÙpch¡o, áng ½¬ hÞi: “Yu-ying,tái nghe nÜi chÙ ½ang h¡nhthiËn, chÙ cÜ thÌ d­y táikháng?” Tái lºp töc nhºn rar±ng tt c¨ mài viÎc ½Ëu ½¬½õìc Thõìng ‡Æ an b¡y. TáiliËn tr¨ léi: “Do áng b¡ m¡hám nay tái mèi cÜ m´t t­i½µy.” Tái kÌ hà nghe b±ngcŸch n¡o chîng tái g´p ½õìcSõ Phò, v¡ áng Liang ½¬ nghenhùng kinh nghiÎm cðachîng tái mæt cŸch hÆt söchöng thî. Cuæc th¨o luºn cðachîng tái tiÆp tòc k¾o d¡i, lµuhçn tt c¨ nhùng cuæc b¡nluºn trong 20 n¯m cæng l­i.Sau ½Ü, gia ½Önh ángLiang ½õçng nhiÅn l¡ cïngtái ½Æn dú buäi tiÎc cða Sõ26 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Phò. B·u kháng khÏ thºt tuyÎtvéi, chîng tái ½õìc ¯n ‘thÙtnõèng chay’, v¡ Sõ Phò thºtvui. Kháng nhùng Ng¡i ½¬ban cho mæt b¡i gi¨ng, m¡cÝn kÌ chuyÎn, thºm chÏ cÝnca hŸt cho chîng tái nghenùa. Mæt sâ ngõéi xin thàTµm …n v¡ Sõ Phò vui vÀ½ãng û. Tái cÜ thÌ thy ½õìcgia ½Önh áng Liang rt höngthî vË viÎc thà Tµm …n,nhõng tái kháng muân hà cÜquyÆt ½Ùnh hp tp. Tái muânhà tÖm hiÌu thÅm vË giŸo lûSõ Phò, nÅn ½¬ yÅu c·u hà½àc sŸch cða Ng¡i trõèc.Ng¡y hám sau áng Liang gài½iÎn tho­i cho biÆt, áng hâihºn ½¬ kháng thà Tµm …n tâihám trõèc. Tái ½Ë nghÙ ángnÅn tu phŸp Phõçng TiÎntrõèc. Tuy nhiÅn sau ½Ü, måil·n nÜi chuyÎn ½iÎn tho­i,áng ½Ëu cho biÆt ½âi vèi ángba thŸng ché ½ìi quŸ lµu. Táich× cõéi v¡ nÜi: “ng ½¬ chért lµu rãi, sao kháng thÌ chéthÅm ba thŸng nùa?” DØnhiÅn, tái rt tháng c¨m lÝngmong mÞi cða áng.VË sau, áng cho biÆt ½¬tÖm kiÆm Chµn lû nhiËu n¯mv¡ t÷ng tham gia v¡o nhiËunhÜm tµm linh, nhõng khángnhÜm n¡o thÞa m¬n ûnguyÎn. Måi ng¡y áng ½Ëuc·u nguyÎn Thõìng ‡Æ ½õa½õéng d¹n lâi, hy vàng Ng¡isÁ ch× cho áng con ½õéngchµn chÏnh. Sau khi ½àc sŸchSõ Phò, áng biÆt r±ngChuyÎn Bân PhõçngThõìng ‡Æ ½¬ ½Ÿp léi c·unguyÎn cða áng. T÷ ½Ü ángtin tõêng r±ng: “Khi ngõéi ½Îtø s³n s¡ng, Minh Sõ sÁ ½Æn”,vÖ cµu n¡y ½¬ diÍn t¨ tÖnhtr­ng cða áng thºt chÏnh xŸc.Trong khi viÆt l­i cµuchuyÎn n¡y, tái vá cïng c¨m½æng do sú an b¡y t÷ng chitiÆt cða Thõìng ‡Æ! Rt nhiËuviÎc x¨y ra trong dØ v¬ng - t÷tÖnh b­n giùa gia ½Önh ángLiang v¡ chîng tái, ½Æn súquen biÆt giùa áng v¡ em gŸirãi cha m tái, ½Æn bùa tiÎc“thö hai” cða Sõ Phò, ½Æn sús°p xÆp ½îng gié gic cðatiÎc m÷ng sinh nhºt - tt c¨ch× cÜ thÌ ½õìc an b¡y bêib¡n tay kü diÎu cða Thõìng‡Æ to¡n n¯ng!Nµng Cao Tµm ThöcNhùng DØa CD MP3 Mèi Nht cða <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ MP3-8* ThiËn Tht Quâc TÆ t­i Tam ‡Ùa Mán, BÖnh ‡áng, Formosa, ng¡y 1-8 thŸng 4, 1990(ph·n 1 trong 2 ph·n)1 - 2. Sú Quan Tràng cða Minh Sõ T­i ThÆ3. Sõ Phò TiÅn ‡oŸn Mæt Tõçng Lai R­ng Rë Cho CŸc ‡Î Tø4 - 5. Theo Minh Sõ, Chîng Ta SÁ Kháng Bao Gié BÙ H­ ‡²ng Cp6 - 7. Chîng Ta Ph¨i Ho¡n To¡n Khai Ngæ ‡Ì CÜ ThÌ Cöu ‡æ KÀ KhŸc* ThiËn Tht Quâc TÆ t­i Tam ‡Ùa Mán, BÖnh ‡áng, Formosa, ng¡y 19-25 thŸng 12, 1992(ph·n 2 trong 2 ph·n)8 - 10. Gi¨i ThÏch CŸch N¡o ‡Ì TiÆn Bæ TrÅn ‡õéng Tu H¡nh11-13. Chia SÀ ThÌ NghiÎm Tµm Linh14-16. Sõ Phò v¡ ‡Î Tø KÌ ChuyÎn ‡éi Sâng TrÅn Nîi17-18. Tú Tin v¡ Tú Ty19-21. Sú Lái Cuân cða QuyËn Lúc<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 27


Nh¡ H¡ng Chay TrÅn Kh°p ThÆ GièiDo sõ tý ½ãng tu Sophie Lapaire,San Jose, California, Hoa Kü(NguyÅn v¯n tiÆng Anh)ÃNh¡ H¡ng Chay Hæi Quâc TÆ <strong>Thanh</strong> H¨i VáThõìng Sõ t­i San Jose, California kháng nhùng l¡ mættiÎm chay tuyÎt h¨o nht m¡ tái t÷ng biÆt qua (tái ½¬ ½i thørt nhiËu nçi) m¡ cÝn l¡ mæt mŸi m lîc xa nh¡, mæt nçi½Ì b­n hùu v¡ gia ½Önh cïng sum hàp ¯n m÷ng trong nhùngdÙp ½´c biÎt. ‡µy cñng l¡ nçi mài ngõéi tò hàp ½Ì “n­p½iÎn” trê l­i, mæt lâi thoŸt khÞi nhùng cáng viÎc thÆ tòc.Quan khŸch ½Æn trong tinh th·n c¯ng th²ng v¡ ra vË vèitµm tr­ng th¨nh thçi, khoan khoŸi. ‡µy l¡ ½iËu m¡ mætnh¡ h¡ng bÖnh thõéng kháng thÌ câng hiÆn.Th¡nh ph·n ban l¡m viÎc l¡ mæt trong nhiËu lû doNh¡ H¡ng Chay ½õìc nhiËu ngõéi hµm mæ. Thµn thiÎnnhõng kháng k¾m ph·n tÆ nhÙ, hà tÞa r­ng mæt b·u khángkhÏ an bÖnh, vÖ chÏnh hà ph¨i ngãi thiËn t÷ bân ½Æn n¯mtiÆng måi ng¡y. Tái dŸm nÜi ch°c r±ng ½µy l¡ mæt trongnhùng nh¡ h¡ng s­ch nht trÅn TrŸi ‡t, vÖ tt c¨ nhùngngõéi l¡m bÆp ½Ëu mang g¯ng tay, lõèi che tÜc v¡ m­ngche m´t, nhõ s°p søa bõèc v¡o phÝng mä! VË mæt phõçngdiÎn n¡o ½Ü, cñng cÜ thÌ l¡ vºy, vÖ hà dµng hiÆn mæt chîtlúc lõìng vi tÆ cða Sõ Phò trong måi miÆng ¯n.Trõèc khi trê th¡nh Nh¡ H¡ng Chay, tiÎm n¡y mangtÅn Paolo, l¡ mæt nh¡ h¡ng û näi tiÆng trong thºp niÅn1960, vèi th¡nh ph·n thúc khŸch l¡ nhùng t¡i tø v¡ chÏnhtrÙ gia cÜ tiÆng t¯m. Chîng tái cñng khŸm phŸ ra r±ng ½µyl¡ ½Ùa ½iÌm g´p gë õa thÏch cða câ Täng thâng John F.Kennedy v¡ nù t¡i tø Marilyn Monroe. H·m dõèi nh¡ h¡ng28 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Nh¡ H¡ng Chay TrÅn Kh°p ThÆ Gièi½¬ ½õìc d¡nh cho nhùng bùa tiÎc riÅng cða täng thâng. ‡ãng tu hiÎn xø dòng nçi n¡y l¡mchå cæng tu.Dï Nh¡ H¡ng cÜ qu¨ng cŸo chît ½×nh, nhõng h·u hÆt mài ngõéi biÆt ½Æn nçi ½µy quab­n b¿ õa chuæng gièi thiÎu. Nh¡ h¡ng cÜ nhiËu thúc khŸch ½Ùa phõçng quen m´t, nhõngnhiËu ngõéi ê xa cñng kháng ng­i lŸi xe v¡i tiÆng ½Æn dïng bùa t­i ½µy. Thºt l¡ mæt c¨m giŸckhÏch lÎ khi bõèc v¡o nh¡ h¡ng v¡ thy ½a sâ thúc khŸch kháng ph¨i ch× cÜ ½ãng tu.Thúc khŸch ½Æn nh¡ h¡ng kháng thÌ tin r±ng thúc ½çn t­i ½µy bao gãm ½ð lo­i, ½ð mÜnmang nhiËu hõçng vÙ khŸc nhau. ½µu khŸch h¡ng cÜ thÌ kÅu ½ð lo­i thöc ¯n PhŸp, û, ThŸiLan, Trung Hoa, „u L­c, M¬ Lai v¡ Nhºt B¨n t÷ cïng mæt thúc ½çn, ch× vèi giŸ mæt bùa ¯ngia ½Önh?Thúc khŸch quen ¯n thÙt kháng khÞi tr·m trã khen ngìi cŸc lo­i ‘thÙt chay’ m¡ nh¡ h¡ngcung cp trong cŸc mÜn ¯n. NhiËu ngõéi cho r±ng ¯n chay ch× l¡ ¯n rau luæc v¡ ½ºu hñ. Hàkháng thÌ tõêng tõìng cÜ vá sâ thúc ph¸m khŸc nhau trong cŸch nu ¯n chay. Gié viÎcchuyÌn sang ¯n chay l¡ ½iËu thºt dÍ d¡ng, thºm chÏ cÝn h¡o höng ½âi vèi hà. Ngay c¨ lÝnõèng bŸnh kháng tröng cung öng cho quan khŸch nhùng mÜn trŸng miÎng tuyÎt h¨o chothy kháng c·n ph¨i hy sinh hõçng vÙ khi nõèng nhùng mÜn bŸnh ngon l¡nh. Ban l¡m viÎccÝn cung cp miÍn phÏ cáng thöc nu ¯n cho thúc khŸch.‡ái lîc, khi khŸch h¡ng ½´t nhùng ph·n ¯n ½em ½i, trong khi ché ½ìi, nh¡ h¡ng méi hà½Æn dïng tr¡ t­i qu·y nõèc, nçi ½µy phŸt hÖnh nhùng b¯ng thuyÆt gi¨ng cða Sõ Phò. Nhùngngõéi cÜ duyÅn vèi Ng¡i thõéng chî û l°ng nghe v¡ cuâi cïng ½¬ ngãi l­i ¯n t­i chå, quÅnh²n viÎc réi khÞi nh¡ h¡ng. Qu·y ‘rõìu chay’ cung cp ½ð lo­i nõèc trŸi cµy mèi v°t, v¡ngay c¨ cŸc lo­i rõìu ‘câctay’ chay trong b·u kháng khÏ Åm ½Ëm vèi tiÆng nh­c ½Îm dõçngc·m l¡m to­i û ½ð mài th¡nh ph·n quan khŸch.‡ãng tu San Jose c¨m thy ½Ün nhºn rt nhiËu µn ½iÌn qua viÎc Sõ Phò mê nh¡ h¡ng t­ivïng n¡y. Trong vïng vÙnh San Francisco, c¨ th¨y cÜ hçn mõéi nh¡ h¡ng chay. RiÅng SanJose ½¬ cÜ v¡i h¬ng l¡m ½ºu hñ, v¡ c¡ng ng¡y c¡ng nhiËu dµn ½Ùa phõçng chuyÌn sang ph¾p¯n chay. L¡m gõçng qua lâi sâng cða chîng ta thºt sú ½¬ cÜ kÆt qu¨!‡Ùa Ch× Nh¡ H¡ng Chay:520 E Santa Clara St., San Jose, CA 95112, U.S.A‡.T.: (408) 292-3798http://sm21.net/vhMuân biÆt thÅm tin töc vË cŸc nh¡ h¡ng chay kh°p thÆ gièi, xin ½Æn viÆng:http://www.godsdirectcontact.com/vegetarian/veg.html<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 29


Théi ‡­i ƒn ChayTÖnh Thõçng v¡ Sú ƒn ChayDo ½ãng tu PhŸp Phõçng TiÎn Madam Prajna Dewi,Makassar, South Sulawesi, Nam Dõçng(NguyÅn v¯n tiÆng Anh)K hi cÝntrÀ, tái sâng g·n mætlÝ sŸt sanh. Måi ng¡y v¡olîc sŸng sèm, tái nghe tiÆngkÅu la cða nhùng con heo khibÙ h¡nh h­ v¡ bÙ ½µm chÆt b±ngngàn giŸo. Nghe tiÆng kÅu khÜc th¨m thiÆtcða chîng, tái kháng thÌ n¡o chÙu näi. M´cd·u ½¬ bÙt tai, nhõng c¨nh tõìng giÆt chÜct¡n nh¹n v¹n hiÎn ra trong ½·u.DØ nhiÅn, ½âi vèi tái, t÷ kinh nghiÎmn¡y, ¯n thÙt heo l¡ mæt ½iËu ghÅ khiÆp. M´cd·u nhiËu ngõéi ½éi thÏch thÙt heo bêi hà c¨mthy nÜ thçm ngon sau khi ½¬ ½õìc x¡o nu,nÅm, õèp, hà kháng biÆt ½õìc c¨m giŸc sìh¬i m¡ nhùng con heo ph¨i chÙu khi thÙt ganbÙ mä xÀ mæt cŸch t¡n nh¹n. Tái hy vàngr±ng mÖnh cÜ thÌ luán luán tú c¨nh giŸc v¡suât ½éi sÁ kháng bao gié ¯n thÙt!CÜ l·n tái nghe mæt ngõéi ½ã tÌ nÜi r±nglo¡i trµu biÆt khi n¡o nÜ s°p bÙ giÆt. Nhùnggiàt nõèc m°t l´ng lÁ rçi ngay lºp töc. Trángchîng thºt tæi nghiÎp! V¡ ½iËu gÖ x¨y ra khichim bã cµu bÙ giÆt thÙt? Ngõéi giÆt dïng haitay siÆt cä bã cµu cho ½Æn khi nÜ ngæt thêchÆt dõèi nõèc. Lo¡i vºt chÆt trong sì h¬i,thï hºn, v¡ ½au ½èn. Thºt ra, sîc vºt cñngnhõ chîng ta, cñng sì chÆt. NÆu hiÌu ½õìcr±ng tt c¨ chîng sinh trÅn thÆ gièi b¸m sinh½Ëu muân sâng, nÆu thy ½õìc mài sú nhõchîng thy, chîng ta sÁ kháng muân l¡m h­ichîng.Khi nhºn thy½õìc sú t¡n b­o cðalo¡i ngõéi ½âi vèi sîcvºt, tái ½¬ ng÷ng ¯n thÙt v¡ bµygié ½¬ trõéng chay. Tái câ phŸt triÌn tÖnhthõçng trong tim v¡ th¯ng hoa chÏnh mÖnh vËphõçng diÎn tµm linh. HiÎn nay chîng ta dÍtÖm tiÎm chay hçn lîc xõa. NÆu muân ¯n tiÎm,b­n cÜ thÌ dÍ d¡ng tÖm thy mæt nh¡ h¡ngchay t­i nhiËu nçi. Hçn nùa thöc ¯n cñngthçm ngon, nhiËu cht bä dõëng, v¡ tât chosöc khÞe.T÷ lîc ¯n chay trõéng, tái ng¡y c¡ng trênÅn nh¹n n­i v¡ tha thö hçn, kháng cÝn thïhºn hay cÜ û muân tr¨ thï trong lÝng. CÜ lÁ½Ü l¡ do thöc ¯n ½¬ ¨nh hõêng lèn ½Æn cŸchsuy nghØ cða tái. Tái cñng ph¨i c¨m çn sú giatrÖ cða Sõ Phò.‡öa con gŸi tÝ mÝ cða tái hÞi r±ng: “T­isao cÜ nhùng Phºt tø ¯n chay? T­i sao cÜngõéi ¯n tröng m¡ m kháng ¯n? CÜ gÖ khŸcbiÎt kháng? M thuæc vË táng phŸi n¡o?” Táitr¨ léi tái kháng ¯n thÙt l¡ vÖ lÝng yÅu thõçng½âi vèi chîng sinh v¡ vÖ tröng cñng cÜ súsâng, nÅn tái kháng ¯n.Tái hy vàng mæt ng¡y n¡o ½Ü tt c¨ màingõéi ½Ëu sÁ bÞ thÙt v¡ tröng ½Ì trê th¡nhtrõéng chay. Chîng ta h¬y phŸt triÌn tÖnhthõçng v¡ lÝng bŸc Ÿi ½Ì ½âi xø vèi tt c¨chîng sinh.30 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Théi ‡­i ƒn Chayƒn Chay KhÞe HçnDo ½ãng tu Zhao, Hoa LòcCon ngõéi hay nghØ mæt cŸch sai l·m r±ng ngõéi ¯n thÙt khÞe hçn ngõéi ¯n chay, nhõngmæt cuæc thø nghiÎm do giŸo sõ Irving Fisher cða viÎn ½­i hàc Yale thúc hiÎn vèi 32 ngõéi ¯nchay v¡ 15 ngõéi ¯n thÙt cho thy ngõéi ¯n chay cÜ söc chÙu ½úng dÀo dai hçn ngõéi ¯n thÙt. ngb¨o nhùng ngõéi n¡y ½õa cŸnh tay ra c¡ng lµu c¡ng tât. KÆt qu¨ thø nghiÎm rt rß r¡ng. Trong sâ15 ngõéi ¯n thÙt, ch× cÜ hai ngõéi ½õa cŸnh tay ra ½õìc t÷ 15 tèi 30 phît. Tuy nhiÅn, trong sâ 32ngõéi ¯n chay thÖ cÜ 22 ngõéi ½õa tay ra ½õìc t÷ 15 tèi 30 phît, 15 ngõéi ½õa ra ½õìc hçn 30phît, 9 ngõéi ½õìc hçn mæt tiÆng, 4 ngõéi ½õìc hçn hai tiÆng, v¡ 1 ngõéi ½õa tay ra hçn ba tiÆng½ãng hã. (TrÏch trong sŸch biÆu BÏ QuyÆt Töc Kh°c Khai Ngæ).○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Tái l¡ mæt giŸo viÅn ¯n chay trõéngtinh khiÆt ½¬ sŸu n¯m. Trong suât théi giann¡y, h·u nhõ kháng bao gié tái ng¬ bÙnhngo­i tr÷ lµu lµu c¨m m­o. Mïa h¿ n¯m 2000,trõéng tái d­y cÜ tä chöc mæt cuæc ½i chçi t­it×nh Zhangjiajie, quºn Hunan v¡ t×nhChengdu, quºn Sichuan. Hçn 50 ngõéi thamdú, v¡ chîng tái ½¬ lÅn nhiËu r´ng nîi t­iZhangjiajie. Tèi r´ng nîi ½·u tiÅn, mæt sângõéi trong nhÜm chîng tái leo nøa ch÷ngthÖ mÎt l¨, sau ½Ü hà dïng nhùng phõçng tiÎnkhŸc ½Ì tiÆp tòc cuæc h¡nh trÖnh, nhõ dïngghÆ kiÎu v¡ dµy cŸp, trong khi tái l¡ ngõéi½·u tiÅn ½i bæ lÅn tèi ½×nh.Tèi ng¡y thö ba, chîng tái tèi ngànTianzi ½Ì ng°m m´t tréi màc. Mèi ½·u chîngtái ½i xe buût lÅn nøa ½o­n ½õéng, rãi xuângxe ½i bæ lÅn ½×nh. Mæt l·n nùa, tái l¡ ngõéi½·u tiÅn tèi ngàn. Lîc ½i xuâng thÖ ch× cÜ bagiŸo viÅn v¡ tái l¡ ½i bæ, tt c¨ nhùng ngõéikhŸc ½Ëu xuâng b±ng xe dµy cŸp. Khi tèi b¬i½ºu xe, tái nghe tiÆng mài ngõéi vå tay vangdæi trong xe buût. CŸc giŸo viÅn khŸc rt thŸnphòc tinh th·n v¡ söc lúc cða tái.T÷ Zhangjiajie, chîng tái tèi Chengdu,nçi ½µy chîng tái leo thÅm v¡i ngàn nîi näidanh. Tái thy giâng nhõ l¡ ½i ½õéng læ bÖnhthõéng, mæt sâ b­n ½ãng nghiÎp nÜi ½ïa r±ngchµn tái biÆt “bay”. Tt c¨ nhùng ngõéi khŸctrong nhÜm thy tái ½i bæ lÅn nîi, rãi xuângnîi m¡ kháng c·n mæt phõçng tiÎn di chuyÌnn¡o giâng hà.Trong chuyÆn ½i n¡y, tái ¯n sŸng b±ngmæt ch¾n chŸo kÅ nhÞ vèi hai cŸi bŸnh bao,¯n trõa v¡ ¯n tâi b±ng hai qu¨ c¡ chua, mætho´c hai qu¨ dõa leo v¡ mæt ch¾n cçm. ‡µyl¡ bùa ¯n thõéng lÎ cða tái trong suât cuæch¡nh trÖnh k¾o d¡i hçn mõéi ng¡y. Nhùngngõéi khŸc trong nhÜm ¯n tâi thiÌu l¡ tŸm,cÜ khi g·n hai mõçi mÜn thÙt måi ng¡y. Nhõngkháng mæt ai cÜ thÌ b°t kÙp tái trong cuæc ½i.Trong lîc tiÆng ½ãn vË kü cáng cða tái lantr¡n tèi nhùng ngõéi ½ãng nghiÎp khŸc saukhi chîng tái trê vË trõéng, ngõéi ta khángcÝn nghØ ¯n chay l¡ yÆu hçn ¯n m´n, trŸi l­ihà b°t ½·u tin tõêng ngõéi ¯n chay cÜ kh¨n¯ng chÙu ½úng giÞi hçn.Mæt dÙp trõèc ½Ü, v¡o ng¡y lÍ mãng mætthŸng n¯m, 2001, hçn mõéi giŸo viÅn chîngtái l¡m mæt chuyÆn ½i tèi sâ 71 Glacier t×nhJiayuguan, quºn Gansu. Theo chµn l¡ con gŸicða tái, hàc sinh lèp 9, cñng ¯n chay trõéng.Sâ 71 Glacier l¡ mæt vïng 4.600 m¾t cao hçnm´t biÌn. Nhùng ngõéi leo tèi ½µy thõéng phŸttriÎu chöng cao ½æ vÖ kháng ½ð dõëng khÏ.Tái cñng bÙ nhùng triÎu chöng n¡y nhõngkháng nhiËu nhõ nhùng ngõéi ½i chung nhÜm.Con gŸi tái ho¡n to¡n kháng cÜ mæt du hiÎun¡o v¡ luán luán l¡ ngõéi ½i ½·u trong nhÜm.Cá b¾ lÅn ½õìc mæt ½æ cao hçn nhùng ngõéi<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 31


Théi ‡­i ƒn Chay½ãng h¡nh khŸc rt nhiËu. Mæt l·n nùa chöngminh r±ng ngõéi ¯n chay nhiËu n¯ng lúc v¡söc chÙu ½úng hçn nhùng ngõéi kháng ¯n chay.NÜi tÜm l­i, sú kiÎn ¯n chay cÜ lìi chosöc khÞe v¡ t¯ng cõéng sinh lúc, söc chÙu½úng kháng cÝn l¡ mæt nghi vn nùa. NhõAlbert Einstein ½¬ nÜi: “Theo tái nghØ lâi sâng¯n chay, ch× c·n nÜi tèi ¨nh hõêng vË thÌcht ½âi vèi tÏnh khÏ con ngõéi, sÁ ¨nh hõêngrt nhiËu tèi sâ phºn nhµn lo­i.” (LŸ thõ gøi“Vegetarian Watch-Tower”, ng¡y 27 thŸng12 n¯m 1930). ThÆ ký thö 21 l¡ giai ½o­n½·u cða théi ½­i ¯n chay, chîng ta h¬y chiasÀ lìi Ïch lèn lao n¡y!Hoa Chuâi Sinh Léi‡Î tø thõéng trî kÌ, Trung Tµm New Jersey, Hoa Kü(NguyÅn v¯n tiÆng Anh)ChuyÎn Bân PhõçngMæt ng¡ynà, tái ½Æn TrungTµm New Jersey½Ì cæng tu. Tronggié ¯n trõa, mæt½Î tø thõéng trîcho cŸc ½ãng tu ¯n thø mæt mÜn rt ngon, rãib¨o mài ngõéi ½oŸn coi th¡nh ph·n trong ½Ül¡ gÖ. MÜn n¡y tráng giâng nhõ thÙt chay thŸisìi ½em chiÅn, v¡ ¯n giâng y nhõ cŸ bângbŸn ngo¡i chì vºy. Tuy nhiÅn, nÜ l¡ 100%chay, rt tât ½Ì qu¨ng bŸ viÎc ¯n chay chongõéi ngo¡i. CŸc ½ãng tu cÜ m´t tr¨ léi ½ðthö, kÌ c¨ pho mŸt, chao, ½ºu hð v¡ nhiËuthö khŸc. Tuy vºy, mài ngõéi rt ng­c nhiÅnkhi nghe cµu tr¨ léi, ½Ü l¡ hoa cða mæt lo­ichuâi nhÞ.PhÏa sau mÜn chay ngon n¡y l¡ mæt cµuchuyÎn l¡m mài ngõéi c¨m ½æng. Mæt ½ãngtu ê „u L­c ½¬ chÆ ra mÜn ¯n n¡y. Hãi ½Üanh rt ngh¿o, thºm chÏ kháng ½ð thöc ¯nnuái gia ½Önh. Mæt hám trong lîc ngãi thiËn,anh th¡nh tµm c·u Sõ Phò giîp. Trong thiËn½Ùnh, anh thy hÜa thµn Sõ Phò b¨o anh h¬y½i tÖm hoa chuâi ngo¡i chì ½em vË nu thöc¯n, sau ½Ü vn ½Ë sÁ hÆt.Nghe léi Sõ Phò, ng¡y hám sau anh rachì tráng thy nhùng ngõéi bŸn trŸi cµy, saukhi c°t buãng chuâi ra th¡nh t÷ng n¨i, hà bÞc¡nh cïng vèi nò hoa. Thy vºy, anh lõìml´t mæt Ït nò hoa ½em vË nu. Hõçng vÙ thºttõçi v¡ ngon. Thy vºy anh ½i lõìm thÅmhoa chuâi bÞ rçi ngo¡i chì, chÆ biÆn th¡nhmæt mÜn chay hp d¹n v¡ ½em ra chì bŸn.Ch× sau v¡i ng¡y ng°n ngði, cŸi nghË khángvân cða anh ½¬ lái cuân rt nhiËu khŸch h¡ng.Ngay c¨ nhùng nh¡ h¡ng lèn trong vïngcñng ½´t mua t÷ anh. Ch× v¡i n¯m sau, gia½Önh anh thµu v¡o rt nhiËu tiËn v¡ hà ½¬ dànsang nh¡ lèn. Ngo¡i ra, anh cÝn dïng vÞ cðanò chuâi trong mæt mÜn chay ngon. Anhthõéng dïng cµu chuyÎn cÜ thºt n¡y ½ÌkhuyÆn khÏch ½ãng tu r±ng Sõ Phò v­n n¯ngcða chîng ta luán luán ch¯m sÜc cho ½Î tø.VË sau, anh xut c¨ng mÜn n¡y sangb°c Mþ. Ng¡y nay, b­n cÜ thÌ mua ½õìc s¨nph¸m n¡y t­i mæt sâ siÅu thÙ bŸn ½ã Ÿ ‡ángt­i Hoa Kü, nÆu b­n hÞi vË Hoa Chuâi.32 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Nµng Cao Tµm ThöcB¯ng Thµu HÖnh Mèi Nht Cða <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ724 LÝng Th¡nh v¡ TrŸi Tim ‡çn Thu·nCæng tu t­i Trung Tµm Florida, Hoa Kü, ng¡y 12-16 thŸng 6, 2001725 Sâng ‡éi KhiÅm TânM÷ng GiŸng Sinh Quâc TÆ t­i Trung Tµm Florida, Hoa Kü, ng¡y 22-23 thŸng 12, 2001726 Mòc ‡Ïch Vá Ng¬M÷ng GiŸng Sinh Quâc TÆ t­i Trung Tµm Florida, Hoa Kü, ng¡y 23 thŸng 12, 2001728 Sú Gia TrÖ Cða Tõ Tõêng Thõçng YÅuM÷ng GiŸng Sinh Quâc TÆ t­i Trung Tµm Florida, Hoa Kü, ng¡y 26 thŸng 12, 2001727 B¡i Hàc Chia SÀM÷ng GiŸng Sinh Quâc TÆ t­i Trung Tµm Florida, Hoa Kü, ng¡y 25 thŸng 12, 2001DVD Mèi Nht Cða <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ667 H¬y L¡ Ngõéi C·m ‡uâc Cho Thõìng ‡ÆThuyÆt PhŸp t­i Johannesburg, Nam Phi, ng¡y 25 thŸng 11, 1999674 Sâng Trong TÖnh Thõçng v¡ TiÆng CõéiThiËn Tam Quâc TÆ t­i Cape Town, Nam Phi,Ng¡y 28-30 thŸng 11, 1999Muân th×nh cŸc n b¨n cða Sõ Phò xin liÅn l­c:The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. Taipei, Formosa.Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.orgROC Postal Remittance Account No: 19259438 ( t­i Formosa)Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.Méi b­n viÆng m­ng lõèi cða tiÎm sŸch ½Ì t¨i xuâng tt c¨ danh sŸch v¡næi dung cŸc n b¨n cða Sõ Phò:http://www.smchbooks.com/ (tiÆng Anh v¡ Trung Hoa)<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 33


NhÖn V¡o ‡éi Sõ Phògiâng nhõ bÙ “mt m´t”. (Sõ Phò cõéi)Tái cö nghØ nhõ vºy, rãi sau ½Ü v÷a bõèc ra cøa. V÷amèi bõèc ra vÖ lû do gÖ ½Ü thÖ mæt ngõéi ½¡n áng ngo¡i½õéng ½i ngang qua, muân nÜi chuyÎn vèi tái. ng nÜi:“B¡ cÜ c·n thì sçn kháng?” (Mài ngõéi vå tay) ÷, nÜ x¨yra nhõ vºy ½Ü! NÅn tái nÜi: “ng sçn gÖ?” ng nÜi: “Táisçn tõéng n¡y nà”. Tái nÜi: “, vºy khi n¡o áng l¡m ½õìc?”ng nÜi: “Ngay bµy gié” (Mài ngõéi cõéi) Tái nÜi: “‡õìc,méi v¡o!” Rãi tái ch× cho áng chiÆc mŸy v¡ áng l¡m xongthºt lÂ. ThÆ l¡ tái xong viÎc trõèc khi ½i. (Mài ngõéi vå tay)CÜ nhùng nçi kháng thÌ kiÆm ngõéi nhõ vºy ½õìc. Nhùngcáng ty lèn rt bºn ræn, l­i cÝn ngh× lÍ n¡y kia. Dï cÜ tiËncñng kháng mõèn ½õìc bêi vÖ hà sÁ kháng tèi l¡m chomÖnh nhùng khi mÖnh muân. Quû vÙ ph¨i hÂn ng¡y gié,vµn vµn.Nhõng mài thö tèi. Trong vÝng mæt tu·n, mài ngõéitèi: hÎ thâng an to¡n, th¨m, g­ch báng, dï hà h¯m dàa táitrõèc ½Ü, r±ng ph¨i mt my thŸng mèi thiÆt lºp ½õìc mætchå nhõ vºy. Dï ê Mþ cñng ph¨i mt théi gié. Ph¨i hÂnng¡y, cÜ thÌ tâi thiÌu l¡ mæt tu·n trõèc ½Ü. Kháng cÜ gÖ c¨!Tái ½¬ l¡m xong hÆt trong vÝng my hám. Mài ngõéi t÷½µu ½µu ch­y ½Æn. BÖnh thõéng hà bºn ræn, ngay c¨ ê ½Üquû vÙ cñng kháng thÌ n¡o tÖm ½õìc nhùng ngõéi nhõ vºy.Nhõng tái nÜi: “, tái c·n l¡m xong trõèc khi ½i, áng l¡mkÙp kháng?”Hà tr¨ léi: “Chîng tái sÁ câ g°ng.” V¡ hà ½¬ câ g°ng.Mài ngõéi tèi, v¡ mài viÎc xong xuái g·n nhõ trong vÝngmæt ng¡y. Chå cÝn l­i ch× l¡ tá søa v¡ nhùng chuyÎn khŸc.Tái c¨m çn hÆt söc, quû vÙ biÆt kháng. ng Tréi cÜ l¡mviÎc ½y chö, thºt ra, Òng cñng kháng ½Æn näi n¡o. Chachîng ta sÁ s¯n sÜc nÆu chîng ta thºt sú c·n. ‡ái lîc chîngta kháng c·n, m¡ ch× muân nhßng nhÁo thái. Nhõ vºy cñng½õìc, nhõng chîng ta kháng cÜ cç hæi hàc hÞi nhùng½iËu mÖnh cÜ thÌ l¡m ½õìc. NÆu giao tt c¨ mài viÎc chongõéi khŸc, töc l¡ chîng ta cñng giao lúc lõìng cho hà.Nhùng ngõéi l¡m viÎc cho chîng ta ½õìc thÅm cç hæi hàchÞi, ½Ì giÞi giang hçn. Trong khi ½Ü chîng ta kháng cÝnl­i bao nhiÅu.Thºt ra, ½iËu ½Ü cñng ½îng. Tái kháng biÆt rt nhiËuviÎc bêi vÖ cÜ nhiËu ngõéi l¡m giîp tái. Tái kháng biÆtdïng mŸy ½iÎn toŸn, kháng biÆt cŸch dïng nhiËu cŸi vuinhõ ½iÎn thõ, m­ng lõèi truyËn tháng, vµn vµn. Tái khángbiÆt gÖ vË my cŸi n¡y, bêi ½¬ cÜ ngõéi l¡m giïm rãi. CÜthÌ cñng vÖ kháng cÜ théi gié, nhõng nÆu cÜ théi gié tái sÁl¡m ½õìc v¡ sÁ hàc ½õìc Ït nhiËu ½iËu mèi. V¡ tái sÁ giÞihçn v¡ vui hçn. Thºm chÏ trõèc théi gian n¡y, cñng cÜnhiËu cŸi tái kháng l¡m. Kháng túmua v¾ mŸy bay, kháng ½i xe taxi,kháng biÆt chå lÅn mŸy bay “gÖ” l¡gÖ, kháng biÆt “ê ½µu” l¡ ê ½µu.Th¡nh thø tái ½¬ mt mŸt rtnhiËu. CÜ nhiËu cŸi tái kháng biÆt. Tái½¬ kháng biÆt lŸi xe, kháng biÆt cŸchx¡i tiËn. Bµy gié thÖ biÆt rãi, vui l°m.(Cõéi) TiÅu tiËn vui chö. Mua ½ã mÖnhc·n; cÜ ½ã lîc mÖnh c·n cñng thyvui, thy m¬n nguyÎn. Th¡nh thø hãi½Ü tái thiÆu nhiËu cŸi trong ½éi sângbêi quŸ bºn l¡m nhùng chuyÎn kÅub±ng to tŸt. Nhõng cñng tât l¡ tái hàcl¡m chuyÎn nhÞ ½Ì ½õìc tiÆp xîcnhiËu vèi ½éi sâng v¡ thúc tÆ, ½Ì thºtsú biÆt ngõéi khŸc sâng nhõ thÆ n¡ov¡ hà c¨m thy ra sao.Quû vÙ kháng thÌ tõêng tõìngtái bºn tèi cë n¡o. ‡ái khi bºn quŸsöc. Cho nÅn, ½÷ng thy tái ngãi ½µycõéi rãi nghØ r±ng thÆ gièi kháng cÜchuyÎn gÖ x¨y ra. Luán luán cÜchuyÎn x¨y ra. Nhõng kháng cÜ lìigÖ cho tái hay kháng cÜ lìi gÖ cho quûvÙ nÆu tái ngãi ½µy than van, khÜc lÜc.Chîng ta ch× cõéi cho qua. MàichuyÎn sÁ ra ½i. V¡ nhiËu khi chîng tathy nÜ nhõ l¡ mæt ¨o ¨nh rãi chçi cïngvèi nÜ. Vºy thái; kháng ½Æn näi n¡o.Sâng mæt mÖnh cñng kháng ½Æn näin¡o. Quû vÙ cÜ thÌ thy sú viÎc sŸng tÞhçn, nhÖn qua ¨o ¨nh mæt cŸch rß r¡nghçn. Nhõng ½÷ng thy rß quŸ rãi ra ½i,bÞ tái ê l­i! Khi thy rß quŸ, quû vÙkháng muân l¡m nhiËu. Th¡nh ra ½áikhi Thõìng ‡Æ giù chîng ta trongbÜng tâi ho´c trong phÝng kÏn ½Ìchîng ta tiÆp tòc l¡m nhùng viÎc ph¨il¡m trõèc khi réi thÆ gièi. NÆu thy rßr¡ng quŸ, chîng ta kháng muân l¡mnhiËu, v¡ muân vË QuÅ cho lÂ. Chîngta cÜ thÌ l÷a bÙp, cÜ thÌ rŸng s°p xÆpcáng chuyÎn cho xong xuái mau lÂ,l¡m mài thö thºt nhanh, gÜi g¾m v¡orãi ch¡o ly biÎt. Ch¡o thÆ gièi Ÿc án!<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 35


NghÎ Thuºt v¡ Tµm LinhB¡i PhÞng Vnng Helmut Nitzschke,Nh¡ ‡­o DiÍn ‡iÎn ‚nh Näi Danh ThÆ Gièi t÷ ‡öc Quâc(NguyÅn v¯n tiÆng ‡öc)Mæt cuân phimmuân ½õìc xut s°ckháng ph¨i ch× c·n câttruyÎn hay m¡ cÝn ph¨icÜ bâi c¨nh hay v¡ t¡i tøgiÞi biÆt diÍn t¨ ½·y ½ð ûnghØa cða truyÎn phim. Nhõngquan tràng hçn c¨ l¡ mæt nh¡ ½­o diÍn t¡i ba l¡m chophim truyÎn cÜ hãn. ng Helmut Nitzschke l¡ mættrong nhùng ngõéi nhõ vºy. L¡ mæt nghÎ sØ uyÅn bŸc trong nghË, áng Nitzschkekháng nhùng l¡m ½­o diÍn phim m¡ cÝn viÆt ca kÙch. N¯m 1972, lîc mèi 35tuäi, áng ½¬ ½õìc trao gi¨i ½Ùa phõçng l¡ nh¡ ½­o diÍn xut s°c nht. T÷ ½Ü trê½i, áng nhºn ½õìc nhiËu b¡i viÆt khen ngìi t÷ bŸo Lexikon der DDR-Stars cða‡öc, v¡ ½¬ nhiËu l·n ½õìc trao cho danh hiÎu Ngõéi œu H­ng Trong N¯m ê‡öc. Hai n¯m trõèc, áng Nitzschke ½¬ tÖm ½õìc con ½õéng tu h¡nh chµn chÏnhm¡ áng ½ang ché ½ìi c¨ cuæc ½éi. Ng¡y nay, ½éi sâng cða áng pha træn nghÎthuºt l¹n tµm linh. Dõèi ½µy l¡ b¡i phÞng vn áng Nitzschke.V: Xin áng cho biÆt ½ái chît vË ho¡n c¨nh giŸo dòc cða áng.‡: Tái lèn lÅn trong mæt gia ½Önh theo Cáng GiŸo. Khi cÝn nhÞ, b¡ tái hay d­y táigiŸo lû cða Chîa GiÅ Su. B¡ b¨o tái ph¨i coi ch÷ng nhùng kÀ kháng tin sú hiÎn hùucða tµm linh. Bêi vºy tái kháng bao gié coi mÖnh thuæc vË chð nghØa vºt cht. C¨½éi tái tÖm kiÆm sú thºt vË tµm linh. Cha m tái ½Ëu l¡ nghÎ sØ. Théi thç u tái rt vátõ, sung sõèng. Tuy nhiÅn, sau khi chiÆn tranh bïng nä, tt c¨ nhùng h­nh phîcn¡y biÆn chuyÌn. ‡éi sâng ½ang vui bång nhiÅn tan nŸt. Nhùng kinh nghiÎm trong½éi ½¬ ¨nh hõêng tèi sú lúa chàn nghË nghiÎp cða tái. Théi gian ½au khä m¡ tái tr¨iqua trong théi kü chiÆn tranh ½¬ khiÆn tái nht ½Ùnh l¡m mæt cŸi gÖ ½Ü vèi cuæc ½éi,ngß h·u cÜ thÌ giîp ng¯n ng÷a chiÆn tranh.36 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


NghÎ Thuºt v¡ Tµm LinhV: ‡õìc biÆt cha cða áng l¡ hàa sØ. T­i sao áng l­i chàn nghË l¡m phim?‡: ‡iÎn ¨nh lái cuân tái l¡ vÖ nÜ kÆt hìp sú kÌ truyÎn v¡ hæi hàa l­i vèi nhau. Mætcuân phim l¡ mæt böc hàa sâng. NÜ cñng l¡ mæt cµu truyÎn vèi hÖnh ¨nh v¡ µmthanh. NÜ giîp con ngõéi tÖm thy mæt cŸi gÖ kháng thay ½äi, mæt cŸi gÖ vØnh cøugiùa nhùng cŸi t­m théi, ng°n ngði. ‡µy l¡ nhùng lû do m¡ tái ½¬ chàn nghË n¡y.V: ng cÜ muân gøi tháng ½iÎp gÖ ½Æn khŸn gi¨ kháng?‡: T÷ khi b°t ½·u l¡m phim lîc tái hai mõçi my tuäi, mòc ½Ïch cða tái l¡ giîp khŸngi¨ tÖm thy con ngõéi cða chÏnh hà qua mái trõéng sâng. Tái hy vàng mài ngõéihiÌu r±ng Thõìng ‡Æ hiÎn hùu trong muán lo¡i. Tái hy vàng khi hà tráng thy mætcon th±n l±n, mæt ngõéi, hay mæt con chÜ, hà cÜ mæt c¨m tÖnh yÅu thõçng, v¡ biÆtThõìng ‡Æ ch¯m sÜc cho mài vºt, lèn cñng nhõ nhÞ. NÆu nhºn thöc ½õìc ½iËun¡y, chîng ta sÁ ê trong mæt tr­ng thŸi tuyÎt véi. Nhõng muân gøi gm tt c¨ nhùngcŸi n¡y qua mæt cuân phim kháng ph¨i l¡ chuyÎn dÍ. Ph¨i tân rt nhiËu théi gian v¡nå lúc.V: Xin áng nÜi vË l·n ½·u tiÅn xem b¯ng thuyÆt phŸp cða <strong>Thanh</strong> H¨i VáThõìng Sõ?‡: TÖnh thõçng tái thy trong m°t Ng¡i h±n sµu trong tµm trÏ cða tái. Mèi nghegiàng Ng¡i nÜi l·n ½·u, tái ph¨n öng ngay: “ã, ½µy l¡ Thõìng ‡Æ giŸng tr·n!” Sau½Ü, nhiËu diÍn biÆn khŸc x¨y ra ½em tái ½Æn vèi Ng¡i. ‡¬ nhiËu n¯m, tái tÖm ChµnLû. Tái thiÆt nghØ lÝng mong mÞi Chµn Lû n¡y l¡ mæt µn ½iÌn, mæt sö mÎnh thºt súcða ngõéi nghÎ sØ. Nhõng sau khi diÎn kiÆn Sõ Phò <strong>Thanh</strong> H¨i l·n ½·u, tái tõêngch÷ng nhõ trõèc ½Ü ½¬ nhºn ½õìc sú d¹n d°t linh thiÅng ½õa tái tèi bé Chµn Lû v¡½õa tái tèi Ng¡i.V: Bµy gié áng ½¬ theo Sõ Phò <strong>Thanh</strong> H¨i rãi, vºy áng cÜ tÏnh l¡m phim vèi nhùngchð ½Ë khŸc kháng?‡: Tái muân l¡m phim khŸc vèi nhùng cáng trÖnh cðatái trõèc kia, thÏ dò nhõ vèi chð ½Ë liÅn quan tèi tµmlinh. Tái cñng muân l¡m nhùng cuân phim nÜi vË ½éisâng cða nhùng kÀ b·n h¡n ½Ì ph¨n ¨nh thúc tÆ ngo¡ix¬ hæi.V: ng nÜi r±ng áng c¨m ½æng trõèc tÖnh thõçng, lÝngt÷ bi trong ½ái m°t cða Ng¡i <strong>Thanh</strong> H¨i, v¡ áng ½¬ ½àcsŸch cða Ng¡i. ThÆ áng ½¬ tÖm xong chõa vË con ½õéngtµm linh, hay l¡ áng v¹n cÝn tÖm nùa?<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 37


NghÎ Thuºt v¡ Tµm Linh‡: ViÎc tÖm kiÆm vË tµm linh kháng bao gié döt. Nhõng bµy gié tái ½¬ cÜ sú d¹nd°t v¡ giîp ½ë cða Sõ Phò, tái biÆt Ng¡i sÁ cïng ½i vèi tái trÅn cuæc h¡nh trÖnh.Cho nÅn nÜ ho¡n to¡n khŸc h²n vèi hãi trõèc. ‡õìc g´p mæt vÙ Minh Sõ t­i thÆtrong kiÆp n¡y thºt l¡ ½iËu kháng thÌ n¡o tõêng tõìng. Tái kháng thÌ diÍn t¨ hÆt½õìc niËm h­nh phîc trong tái b±ng ngán ngù lo¡i ngõéi. Rt Ït ngõéi ê thÆ gièin¡y thÌ nghiÎm ½õìc nåi vui y. CŸch Sõ Phò nÜi v¡ thuyÆt gi¨ng, ai cñng hiÌu½õìc v¡ chp nhºn ½õìc mæt cŸch dÍ d¡ng, bêi vÖ Ng¡i dïng t÷ ngù rt l¡ ½çngi¨n. Nhõng måi léi nÜi cða Ng¡i ½Ëu phŸt ra t÷ ½Ÿy tim v¡ gøi ½Æn tºn cïng tµmkh¨m cða ngõéi nghe.NÆu ½õìc nghe nhùng gÖ Sõ Phò nÜi v¡ ½õìc ½àc giŸo lû cða Ng¡i, ngõéi ta sÁthy nhùng cŸi tái nÜi l¡ sú thºt. ‡µy ½îng l¡ cŸi m¡ tái ½¬ tÖm kiÆm suât ½éi! Thºthay, giâng nhõ mæt gic mç! Tái kháng biÆt l¡m sao gøi gm ½õìc tt c¨ nhùng cŸin¡y v¡o trong mæt cuân phim, bêi vÖ thÌ nghiÎm cða tái thºt kháng thÌ nghØ b¡n,tuyÎt diÎu vá cïng! Thy giâng nhõ mæt gic mç, nhõng kháng ph¨i l¡ mç bêi vÖnÜ ½ang x¨y ra thºt sú.Tái biÆt û nghØa thºt sú vË mæt vÙ Minh Sõ t­i thÆ. Tái biÆt mæt vÙ Phºtsâng cÜ û nghØa gÖ ½âi vèi ngõéi ê nhùng vïng ‡áng Nam Chµu Ÿ hayê …n ‡æ. Nhõng tái kháng bao gié tõêng tõìng r±ng chÏnh tái l­i cÜthÌ g´p ½õìc mæt Minh Sõ t­i thÆ. Mèi ½·u tái ½õìc mæt ngõéi gièithiÎu tèi Sõ Phò, khiÆn tái c¨m thy sú g´p gë n¡y ½¬ ½õìc an b¡y s³n,ho¡n to¡n kháng ph¨i l¡ chuyÎn ng¹u nhiÅn. Khi nghe nhùng buäi nÜichuyÎn cða Sõ Phò v¡ ½àc giŸo lû cða Ng¡i, tái phŸt hiÎn ½µy chÏnh l¡cŸi m¡ tái ½¬ v¡ ½ang tÖm kiÆm trong suât cuæc ½éi!Mæt sâ giŸo ½iËu cða Ng¡i tái ½¬ biÆt qua, nhõng cÜ mæt sâ tái chõabiÆt. T÷ khi g´p Sõ Phò, con ½õéng ½­o cða tái trê nÅn khŸc h²n. Sõ Phòban cho chîng ta sú hiÌu biÆt trúc tiÆp, nhùng kinh nghiÎm trúc tiÆp m¡kháng c·n ph¨i léi nÜi hay ngán ngù gÖ c¨.TŸi Bît:Phu nhµn cða áng Nitzschke l¡ b¡ Heikemarie Wenzei, mæt théi l¡ nù t¡i tø‡öc rt näi danh. B¡ nÜi: “Hãi ½Ü chîng tái luán luán tÖm Chµn Lû v¡ mæt con½õéng ½­o. Chîng tái cñng ½¬ ½àc nhiËu kinh sŸch Phºt giŸo. Nhõng sau khi g´pVá Thõìng Sõ <strong>Thanh</strong> H¨i, chîng tái quyÆt ½Ùnh hàc phŸp Phõçng TiÎn ngay lºp töc.QuyÆt ½Ùnh y ½Æn mæt cŸch rt tú nhiÅn. Khi vË gi¡, chîng tái b°t ½·u nghØ tèi súchÆt; nhõng bµy gié vèi sú b¨o bàc cða Sõ Phò, sú viÎc trê nÅn rt dÍ!”Xin gøi áng b¡ Nitzschke nhùng léi chîc tât ½Âp nht, mæt ½éi khuyÆn khÏchnhau tu h¡nh trÅn bõèc ½õéng trê vË vèi TÖnh Thõçng v¡ Thõìng ‡Æ!B¡i phÞng vn n¡y ½¬ ½õìc chiÆu trÅn chõçng trÖnh truyËn hÖnh Thç Nh­c TÖnhYÅu v¡ Tµm Linh, kü thö 46. Muân xem trÅn m­ng lõèi ½iÎn toŸn, méi b­n tèi½Ùa ch×:http://137.hichannel.com.tw (tiÆng ‡öc)38 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


H¡nh ‡æng TÖnh ThõçngTin Colombo, Sri LankaChia SÀ TÖnh Thõçng v¡ Chµn Lû vèi Ngõéi T¡n Tºt(NguyÅn v¯n tiÆng Anh)V¡o ng¡y 8 thŸng 2, 2002, ½ãng tu ½¬ ½Æn th¯m mætnh¡ trî d¡nh cho ngõéi t¡n tºt. Trong sâ 147 ½¡n áng, ½¡nb¡ v¡ trÀ em tºt nguyËn cõ trî t­i ½µy, ph·n lèn kháng thÌ túch¯m sÜc cho chÏnh mÖnh. Ch× v¡i ngõéi cÜ thÌ xø dòng chµntay dÙ tºt cða hà ½Ì l¡m nhùng mÜn thð cáng.Vèi sú ðng hæ cða mæt sâ ngõéi tât bòng t­i ½Ùa phõçng,½ãng tu ½¬ phµn phŸt cho nhùng anh chÙ em thiÆu may m°nn¡y nhùng nhu yÆu ph¸m c·n thiÆt, v¡ trong gõçng m´t r­ngrë hà rt sung sõèng nhºn qu¡.Mæt sâ ngõéi kháng ph¨i ½ãng tu cñng tham gia ho­t½æng n¡y. SŸch biÆu cïng lõçng thúc ½õìc phµn phâi. Nhùngngõéi nhºn rt ng­c nhiÅn thÏch thî khi biÆt chîng tái l¡nhùng ngõéi trõéng chay v¡ trÖ ngñ gièi.‡ãng tu xÜt xa trong tÖnh c¨nh kháng may cða hà, nhõngcñng nhé ½Ü m¡ c¨m thy khÏch lÎ, can ½¨m hçn ½Ì tä chöcnhùng cáng tŸc tõçng tú trong tõçng lai. Nhõ ThŸnh Kinh cÜnÜi: “Qua viÎc phòng sú ngõéi khŸc, cŸc con sÁ thy Thõìng ‡Æ.” Trong lîc thi h¡nh cángtŸc, û nghØa thµm sµu cða nhùng léi quû bŸu n¡y ½¬ khiÆn cho ½ãng tu vá cïng xîc ½æng.Tin Ohio, Hoa Kü„n Sðng Minh Sõ(NguyÅn v¯n tiÆng Anh)‡em NiËm Vui LÍ Phòc Sinh ‡Æn Cho Ngõéi Vá Gia Cõ‡âi vèi h·u hÆt nhùng ngõéi ThiÅn Chîa GiŸo kh°p nçi trÅn thÆ gièi, LÍ Phòc Sinh l¡mïa tõêng nhè sú tŸi sinh cða GiÅ-Su Ki-Tá, v¡ l¡ théi ½iÌm ½Ün m÷ng mæt ½éi sâng mèi khixuµn ½Æn. N¯m nay, ½ãng tu t÷ Trung Tµm Ohio ½¬ quyÆt ½Ùnh ½em µn ½iÌn Sõ Phò ½Ænnhùng ngõéi vá gia cõ trong mïa LÍ Phòc Sinh. QuyÆt ½Ùnh n¡y ½¬ ½Æn trong linh c¨m ch×mæt ng¡y trõèc LÍ Phòc Sinh, do ½Ü ph¨i ½õìc lºp töc thi h¡nh. VÖ vºy, sau buäi cæng tu<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 39


H¡nh ‡æng TÖnh Thõçngng¡y thö b¨y, mài ngõéi cïng nhau tò hàp, v¡ qua súan b¡y t÷ bi cða Sõ Phò, ½ãng tu ½¬ tÖm ½õìc tt c¨nhùng ½ã dïng c·n thiÆt.Dõèi sú gia trÖ cða Sõ Phò, mài viÎc tiÆn h¡nh Åm½Âp, dõéng nhõ kháng c·n ph¨i câ g°ng bao nhiÅu. Ttc¨ cŸc thïng trŸi cµy ½õìc mua v¡ ½Üng gÜi ½Ì phµnphâi, v¡ thöc ¯n ½õìc chu¸n bÙ thºt ho¡n h¨o. Trongthéi gian chu¸n bÙ ng°n ngði, ½ãng tu hàc ½õìc cŸch l¡m viÎcuyÌn chuyÌn. Thay vÖ chu¸n bÙ mÜn ch¨ giÝ chay truyËn thâng tânnhiËu thÖ gié, ½ãng tu quyÆt ½Ùnh l¡m mÜn Sloppy Joe (bŸnh mÖ thÙtb¯m chay sât c¡). Trong vÝng v¡i tiÆng ½ãng hã, ½ãng tu ½¬ chu¸nbÙ xong 200 giÞ trŸi cµy v¡ 300 ph·n bŸnh mÖ, cïng vèi rau x¡ lŸchtræn, khoai tµy rŸn mÞng (chip) v¡ nõèc ngàt.V¡o ng¡y chð nhºt LÍ Phòc Sinh, ½ãng tu ½Æn nh¡ trî cða nhùng ngõéi vá gia cõ vèimæt böc chµn dung Sõ Phò, nhùng giÞ trŸi cµy v¡ thöc ¯n. Trong théi gian ng°n ngði t­i nh¡trî, ½ãng tu cÜ cç hæi gièi thiÎu Sõ Phò ½Æn hçn 200 ngõéi. NhiËu ngõéi ch¯m chî nhÖn chµndung Sõ Phò v¡ hÞi Ng¡i l¡ ai; nhiËu ngõéi hÞi xin sŸch biÆu v¡ h¯ng hŸi mê ra ½àc ngay t­ichå. Ngay sau khi phµn phâi, thöc ¯n dõéng nhõ biÆn mt mæt cŸch nhanh chÜng. Tt c¨mài ngõéi ½Ëu khen ngon, ½Æn nåi hà kháng tin ½µy l¡ thöc ¯n chay.Mài ngõéi vá gia cõ b¡y tÞ tÖnh thõçng v¡ lÝng c¨m t­ vèi tinh th·n trang nghiÅm trÙnhtràng khiÆn chîng tái c¨m ½æng. Mæt ½ãng tu mði lÝng khi nghe mæt ngõéi vá gia cõ t÷ châikháng nhºn thÅm giÞ trŸi cµy thö hai, b¡ cho biÆt vÖ nhõ vºy l¡ l¡m mt ½i mæt ph·n qu¡ cðangõéi khŸc. NhÖn thy lÝng nhµn Ÿi ½õìc b¡y tÞ t÷ nhùng ngõéi ½ang chÙu ½úng bao khÜkh¯n thâng khä, ½ãng tu kháng c·m ½õìc nõèc m°t. ‡µy qu¨ l¡ tm gõçng sŸng thŸnh nhµnm¡ chîng ta nÅn hàc hÞi!Tin ‡¡o ViÅn, FormosaLÍ Hæi TÖnh Thõçng Cho TrÀ Em ‡Ùa PhõçngV¡o ng¡y 14 thŸng 3, 2002, cŸc giŸo chöc v¡tr­i viÅn Tr­i C¨i Hun ‡¡o ViÅn ½¬ hµn hoan ch¡om÷ng g·n 20 ½ãng tu Formosa ½Æn tä chöc buäihæi th¨o truyËn hÖnh v¡ chia sÀ giŸo lû Sõ Phò.Buäi sinh ho­t b°t ½·u b±ng nhùng léi nÜichuyÎn cða cŸc ½ãng tu khuyÆn khÏch cŸc em tr­iviÅn h¬y trµn quû théi gian hiÎn t­i, v¡ kiÆn t­o mættõçng lai tõçi sŸng. ‡ãng tu b¨o ½¨m vèi cŸc tr­iviÅn r±ng: “Tht b­i l¡ m th¡nh cáng” v¡ “Nhé tr¨iqua nhùng låi l·m m¡ chîng ta ½õìc hàc hÞi v¡ tiÆnSö gi¨ QuŸn „m ch× d­y PhŸp PhõçngTiÎn cho hàc viÅn Tr­i C¨i Hun ‡¡o ViÅn.40 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


H¡nh ‡æng TÖnh Thõçngbæ.” ‡ãng tu phŸt biÌu t÷ tºn ½Ÿy lÝng v¡ cŸc tr­i viÅn vui vÀ chp nhºn nhùng û kiÆn cðahà. Sau ½Ü, mæt sõ tý ½ãng tu hõèng d¹n mài ngõéi hoan ca, khiÆn hiÎn trõéng tr¡n ngºp b·ukháng khÏ vui tõçi, m cîng. KÆ tiÆp, cŸc thanh thiÆu niÅn ch¯m chî xem b¯ng truyËn hÖnh“Bõèc TrÅn ‡õéng TÖnh Thõçng”, vèi trŸi tim mê ræng ½Ün nhºn nhùng léi ½·y trÏ huÎ cða SõPhò v¡ nhùng b¡i tõéng thuºt vË cŸc ho­t ½æng t÷ thiÎn cða Ng¡i. Cuâi cïng, mæt sö gi¨QuŸn „m ½¬ d­y cŸc ngõéi b­n trÀ phŸp ThiËn Phõçng TiÎn, chuyÌn ½Æn hà tháng ½iÎp cðaThõìng ‡Æ r±ng mæt tõçng lai tõçi sŸng ½ang ½Ün ché. ‡ãng tu th¡nh tµm hy vàng nhùngngõéi trÀ tuäi n¡y, nhùng cáng dµn tõçng lai cða Formosa, sÁ cÜ lÝng th¡nh theo con ½õéngtu h¡nh ½Ì cuâi cïng gi¨i thoŸt!Ã%ŠQJÃÃ&KLÃSK±ÃFKRÃQKÛQJÃKR WßÈQJÃW LÃ)RUPRVDÃWURQJÃWK QJÃÃYƒÃWK QJÃÃÃWL­QÃ)RUPRVDÃi»DßL®Pà 1Jƒ\ÃWK QJà &KLÃ7L¨WÃ+R WÃiÈQJà 6ÄÃWL­Qà 3KÔÃOÔFÃ%ƒQKÃ+Åà Ã+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃYƒÃWÆÃFKØFÃG \ÃWKL­QÃFKRÃWÑÃQK—QÃW LÃ.K Pß×ËQJÃ%ƒQKÃ+ÅÃà ÃiƒLÃ1DPà Ã/ƒPÃV FKÃ%ŽLÃ%L®QÃ9ƒQJÃiƒLÃ1DPÃSKÄLÃKÎSÃYÊLÃ3K¿QJÃ%ŠRÃY°Ã0ÃLÃVLQKÃWKƒQKÃSKÄÃiƒLÃ1DPÃà Ã&DRÃ+ÑQJà Ã+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃYƒÃJLŠLÃWU±ÃFKRÃWÑÃQK—QÃ7U LÃ&ŠLÃ+X˜QÃ7U¢Ã9»Ã7KƒQKÃ1L§QÃ&DRÃ+ÑQJÃà $ÃiƒLÃ1DPà Ã+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃYƒÃJLŠLÃWU±ÃFKRÃWÑÃQK—QÃ.K Pß×ËQJÃiƒLÃ1DPÃÒQJÃKÈÃEÌLßÅQJÃWXÃà ÃiƒLÃ1DPà Ã+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃYƒÃJLŠLÃWU±ÃFKRÃWÑÃQK—QÃ1KƒÃWÑÃ/DRßÈQJÃ0LQJWHÃiƒLÃ1DPÃÒQJÃKÈÃEÌLßÅQJÃWXÃà ÃiƒLÃ1DPà Ã+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃJLŠLÃWU±ÃYƒÃW–QJÃTXƒÃ+ÈLÃ;X—QÃFKRÃWÑÃQK—QÃ7U LÃ&ŠLÃ+X˜QÃ7U¢Ã9»Ã7KƒQKÃ1L§QÃiƒLÃ1DPÃà %ÃiƒLÃ%’Fà Ãà RÃOHQÃFKRÃQJ×ËLÃYÃÃJLDÃF×ÃEÃÃOŽRÃVÄQJßÉQßÈFÃYƒÃF FÃJLD߸QKÃQJK¡RÃW LÃiƒLÃ%’FÃTXDÃ7UXQJÃW—PÃ;ŽÃKÈLÃ:DQKXDÃWKXÈFÃ3K¿QJÃi–FÃWU FKÃ;ŽÃKÈLÃWKƒQKÃSKÄÃiƒLÃà &Ã%’FßÅQJÃWXÃ+ÈLÃFÄQJÃKL¨QÃ&K×ÉQJÃ+¾Dà Ã+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃJLŠLÃWU±ÃYƒÃW–QJÃTXƒÃ+ÈLÃ;X—QÃFKRÃWÑÃQK—QÃW LÃ7U LÃ&ŠLÃ+X˜QÃ&K×ÉQJÃ+¾DÃà 'ÃiƒLÃ1DPà Ã4XƒÃ+ÈLÃ;X—QÃFKRÃJLD߸QKÃQJK¡RÃWKXÈFÃWKƒQKÃSKÄÃYƒÃTXœQÃK WÃiƒLÃ1DPÃà (Ã%¸QKÃiÃQJà Ã7–QJÃTXƒÃ+ÈLÃ;X—QÃFKRÃJLD߸QKÃQJK¡RÃWKXÈFÃOƒQJÃ+VLQFKLKÃWKÃQÃ:DQOXDQÃ%¸QKÃiÃQJÃà )Ã%¸QKÃiÃQJà Ã1ÇÃOÜFÃGÂQÃV FKß×ËQJÃ+VLQÃ.XDQJÃWURQJÃFÃQJÃW FÃEŠRÃY°ÃPÃLÃVLQKÃW LÃ+VLQFKLKÃ:DQOXDQÃYƒÃ4XœQÃK WÃ%¸QKÃà ÃiÃQJÃÒQJÃKÈÃEÌLßÅQJÃWXÃ+RDÃ/L§Qà Ãà RÃOHQÃFKRÃWÑÃQK—QÃW PÃWKDÃTXDÃ%DQÃ+ÛXÃWU FKÃ7ÑÃWUHRÃ3K¿QJÃ&K×ÌQJÃOÝÃ7¿Dà QÃ4XœQÃ+RDÃ/L§QßÅQJÃWXÃFÄQJÃKL¨QÃà *ÃiƒLÃ1DPÃÃ&DRÃ+ÑQJÃÃÃ+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃYƒÃG \ÃWKL­QÃFKRÃWÑÃQK—QÃ.K Pß×ËQJÃiƒLÃ1DPßÅQJÃWXÃÒQJÃKÈÃÃÃÃÃÃ+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃYƒÃJLŠLÃWU±ÃFKRÃWÑÃQK—QÃ7U LÃ&ŠLÃ+X˜QÃ7U¢Ã9»Ã7KƒQKÃ1L§QÃ&DRÃ+ÑQJßÅQJÃWXÃÒQJÃKÈà Ãà ÃiƒLÃ1DPà Ã+ÈLÃWKŠRÃ7—PÃOLQKÃJLŠLÃWU±ÃYƒÃWÆÃFKØFÃF FÃEXÆLÃG \ÃWKL­QÃFKRÃWÑÃQK—QÃW LÃ1KƒÃWÑÃ/DRÃiÈQJÃ0LQJWHÃiƒLÃ1DPßÅQJÃWXÃÒQJÃKÈÃ7ÆQJÃ6ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ17ÇÃÃÃÃ<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 41


H¡nh ‡æng TÖnh Thõçng%ŠQJ&KL7L§X&ØX7UÎFKR*LDi¸QK1JK¡RWL)RUPRVDWURQJWKQJYƒWKQJWL­QiƒL/RDQ 7KQJ 7KQJ i»DŸL®P7ÆQJVÄ7ÆQJVÄ6ÄWL­QJLDŸ¸QKJLDŸ¸QK6ÄWL­Q 3KÔOÔF&É/RQJ iƒL%’F iƒR9L§Q 7—Q7UÐF iƒL7UXQJ 1DPiX *LDQJKºD iƒL1DP &DR%¸QK iƒLiÃQJ 7ÆQJVÄSKÔ 17 17 7ÆQJVÄ177ÆQJFÈQJFKLSK±FKRFFKRWŸÈQJFØXWUÎYƒWÙWKL°QWL)RUPRVDWURQJWKQJYƒWKQJOƒ17W×ÉQJŸ×ÉQJPàNLP42 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Thõ C¨m T­Thõ C¨m T­ T÷ Gia ‡Önh N­n Nhµn Cöu Ho¨ Nùu œècNg¡y 11 thŸng 2 n¯m 2002KÏnh gøi: Hæi Quâc TÆ <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ,Xin c¨m t­ sú ðng hæ, lÝng ½æ lõìng, v¡ sú quan tµm cða Ng¡i trongthéi ½iÌm khÜ kh¯n n¡y. Nhºn biÆt ½õìc r±ng rt nhiËu ngõéi kh°p to¡n quâc½ang quan tµm v¡ c·u nguyÎn, ½¬ giîp cho chîng tái võìt qua dÍ d¡ng hçnnhùng thø thŸch ph¨i trúc diÎn måi ng¡y. Chîng tái biÆt r±ng mÖnh kháng½çn ½æc.Xin Thõìng ‡Æ gia trÖ cho Ng¡i måi ng¡y, v¡ gia trÖ cho ½t nõèc Hoa Kü!Chµn Th¡nh,Gia ‡Önh Ch× Huy Trõêng Walter G. Hynes Sê Cöu HÞa New York (‡æi 13)*KLFKÐ&KÐQJWÃL[LQWOÇLŸŽNKÃQJWK®FÃQJEÄW˜WFŠQKÛQJOWKÉYƒWKL°SFŠPÉQWÙQKÛQJJLDŸ¸QKKÈLYL§Q6Ì&ØX+ÀD1ÛX~ÊFŸŽOƒQQQK—QFÒDWDLQQGR%ŠQ7LQF¾JLÊLKQ6DXŸ—\OƒGDQKVFKFÒDQKÛQJOWKÉQƒ\YƒQKÛQJOËLQK’QNKF*LŠL7K±FK.¡P7KHR7K×FŠPWWÙ6Ì&ØX+ÀD1ÛX~ÊF7.7K×FŠPWWÙJLDŸ¸QKFÒD)UDQN-%RQRPR7N7KL°SFŠPÉQYÊLPÈWW˜PK¸QKWÙJLDŸ¸QKFÒD-RKQ*LQOH\7N7KL°SFŠPÉQWÙJLDŸ¸QKFÒD0LFKDHO75XVVR7N7KL°SFŠPÉQWÙJLDŸ¸QKFÒD3DXO50DWLQL7N7KL°SFŠPÉQWÙJLDŸ¸QKFÒD5REHUW-)RWL7N7KÉFŠPWWÙJLDŸ¸QKFÒD'H1HR7N7KL°SFŠPÉQWÙJLDŸ¸QKFÒD-DPHV0$PDWR7N7KL°SFŠPÉQWÙJLDŸ¸QKFÒD-RKQ$&ULVFL7N7KL°SFŠPÉQWÙJLDŸ¸QKFÒD-RKQ$XJXVW6DQWRUH7N7KÉYƒWKL°SFŠPWYÊLW˜PK¸QKJLDŸ¸QKWÙJLDŸ¸QKFÒD-RKQ+RKPDQQ 7N7KL°SFŠPÉQWÙJLDŸ¸QKFÒD7KRPDV7+DVNHOO-U7N7KÉFŠPWWÙJLDŸ¸QKFÒD/HYLWLQ7N7KÉFŠPWWÙJLDŸ¸QKFÒD0XOGRZQH\7N7KÉFŠPWYÊLW˜PK¸QKWÙJLDŸ¸QKFÒD7RPDV-+HW]HO7N7KÉFŠPWYÊLW˜PK¸QKWÙJLDŸ¸QKFÒD9LQFHQW*+DOORUDQ7N7KÉFŠPWWÙJLDŸ¸QKFÒD:DOWHU*+\QHV7N7KÉFŠPWWÙJLDŸ¸QKFÒD:LOOLDP-0F*RYHUQ7N<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 43


Thõ C¨m T­Tk2Tk6Tk1Tk3Tk5Tk4Tk7Tk9Tk10TK8Tk13Tk11Tk12Tk16Tk18Tk14Tk15Tk1744 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


TrÅn M­ng Lõèi QuŸn „mhttp://www.godsdirectcontact.org.tw (Formosa; tiÆng Trung Hoa, tiÆng Anh)http://www.smchbooks.com/ (Formosa; tiÆng Trung Hoa, tiÎm sŸch SMCH)http://www.godsimmediatecontact.com (Tµn Gia Ba; tiÆng Anh)http://www.godsImmediateContact.co.kr (‡­i H¡n; tiÆng ‡­i H¡n)http://www.godsdirectcontact.co.kr (‡­i H¡n; tiÆng ‡­i H¡n)http://www.godsImmediatecontact.org (Nhºt B¨n; tiÆng Nhºt)http://www.godsdirectcontact.or.id (Nam Dõçng; tiÆng Nam Dõçng)http://www.godsdirectcontact-thai.com/ (ThŸi Lan; tiÆng ThŸi)http://www.godsdirectcontact.net (Mþ Quâc; tiÆng Anh, tiÆng Trung Hoa, tiÆng ‡­i H¡n, tiÆng „u L­c)http://www.godsdirectcontact.com (Mþ Quâc; tiÆng Tµy Ban Nha, tiÆng PhŸp, tiÆng Anh, tiÆng Trung Hoa)http://www.Godsdirectcontact.com/aulac/ (Mþ Quâc; tiÆng „u L­c)http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html?who=Suma%20Ching%20Hai (Mþ Quâc; tiÆng Anh)http://www.Godsimmediatecontact.net/ (Mþ Quâc; tiÆng Anh)http://www.godsimmediatecontact.net/aulac (Mþ Quâc; tiÆng „u L­c)http://www.Godsimmediatecontact.org/video/ (Mþ Quâc; cÜ phŸt hÖnh v¡ phŸt thanh, b±ng nhiËu thö tiÆng)http://www.godsImmediateContact.tripod.com (Mþ Quâc; tiÆng Anh)http://www.contactDirectAvecDieu.org (PhŸp Quâc; tiÆng PhŸp)http://godsdirectcontact.rma.cz (Cæng HÝa TiÎp Kh°c; tiÆng TiÎp Kh°c)http://www.godsdirectcontact.org (Gia N¬ ‡­i vèi µm thanh; tiÆng Anh, tiÆng „u L­c)http://www.godsdirectcontact.de (‡öc Quâc, tiÆng ‡öc)http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org (Ÿo Quâc; tiÆng ‡öc)http://www.Godsdirectcontact.org.uk/ (Anh Quâc; tiÆng Ba Tõ)http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel (Hung Gia Lìi; tiÆng Hung Gia Lìi)http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000 (Ba Lan; tiÆng Ba Lan, Anh, „u L­c)http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome (tiÆng Anh)(‡´t sŸch - I Have Come To Take You Home)NÆu muân ½´t B¨n Tin qua hÎ thâng ½iÎn thõ, ½Ì B¨n Tin ½õìc gêi ½Æn trõçng mòc ½iÎn thõ cŸ nhµncða quû vÙ, xin quû vÙ ghi danh t­i mæt trong nhùng ½Ùa ch× sau ½µy:http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm (tiÆng Trung Hoa)http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm (tiÆng Anh)http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm (tiÆng „u L­c)http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm (tiÆng Anh)http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm (tiÆng Tµy Ban Nha)http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm (tiÆng Trung Hoa)http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm (tiÆng Trung Hoa)‡Ùa Ch× TrÅn M­ng Lõèi vË B¨n Tin <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ:B¨n Tin tiÆng Trung Hoa: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/133/index.htm (Formosa)http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/133/ (Hoa Kü)http://www.Godsdirectcontact.net/ch/news/133/index.htm (Hoa Kü)http://.Godsdirectcontact.net/gb/news/133/index.htm (Hoa Kü)http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/133/index_gb.htm (Hoa Kü)http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/133/index.htm (Formosa)B¨n Tin tiÆng Anh: http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/133 (Hoa Kü)http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/133/ (Hoa Kü)http://godsimmedatecontact.net/news/news133/ (Hoa Kü)http://www.Godsdirectcontact.net/eng/news/133/index.htm (Hoa Kü)http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/index.htm (Formosa)B¨n Tin tiÆng „u L­c: http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/ (Hoa Kü; VNI,VPS,VISCII v¡ VNU fonts)http://godsimmediatecontact.net/aulac/n133/ (Hoa Kü; VNI font)B¨n Tin tiÆng Tµy Ban Nha: http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/133/ (Hoa Kü)B¨n Tin tiÆng ‡­i H¡n: http://www.godsimmediatecontact.co.kr/133/index.htm (‡­i H¡n)B¨n Tin tiÆng Nhºt B¨n: http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm (Hoa Kü)B¨n Tin tiÆng Nam Dõçng: http://www.godsdirectcontact.or.id /news/news133/i133.htm (Nam Dõçng)B¨n Tin tiÆng PhŸp: http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html (PhŸp Quâc)B¨n Tin tiÆng ‡öc: http://www.godsdirectcontact.de (‡öc Quâc)B¨n Tin tiÆngThŸi: http://www.godsdirectcontact-thai.com/ (ThŸi Lan)Nhùng m­ng lõèi cÜ thÌ ly sŸch biÆu miÍn phÏ: BÏ QuyÆt Töc Kh°c Khai Ngæ (b±ng 50 ngán ngù)http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htmhttp://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htmhttp://www.godsdirectcontact.org/sample/<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 45


LiÅn L­c ViÅn Cða Chîng Ta TrÅn To¡n ThÆ GièiP.O.Box 9, Hsihu, Miaoli, Formosa, R.O.C.P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, Hoa Kü***AFRICA***Angola Center luandacentre@yahoo.comBenin Center 229-383-982smbenin@yahoo.frCameroon Center 237-9-865026smcameroon@hotmail.comGhana Center 233-27- 607-528smghanac@yahoo.comKenya Center 254-72-603953atmoske@yahoo.comR.S.AfricaCape Town Center 27-83-952-5744capetowncentre@yahoo.comDurban Center 27-31-368-7759durbancentre@yahoo.comJohannesburg Mr. Gerhard Vosloo 27-11-880-0349ghvosloo@mweb.co.zaMr. Gilbert Kamgain 27-82-754-3840gkamgain@yahoo.comMrs.Tracey Ho 27-11-6402085sajhbcenter@pchome.com.twTogo:Kpalime Center 228-4-410-948Lome Center 228-2-222-864smtogo@yahoo.comMr. David Chine 228-2-215-551Uganda:Kampala Mr. Samuel Luyimbaazi 256-7764-9807smkampalacenter@yahoo.comMauritius:Port Louis Mr. Liang Dong Sheng 230-208-1758smchmauritius@meloo.comMs. Josiane Chan She Ping 230-242-0462smchmauritius@yahoo.com***AMERICA***Argentina:Buenos Aires Ms. Mabel Alicia Kaplan 54-11-4-545-4640innermelody@vianw.com.arBolivia:Santa Cruz Ms. Adalina da graca munhoz 591-337-2039adamunhoz@hotmail.comTrinidad Mr. Wu Chao Shien 591-4625964Brazil:Belem Mr. Wei Cheng Wu 55-91-223-9414Recife Ms. Salma Casierra Alvarez 55-81-3262912San Paulo Center 55-11-5579-1180/3884-3155brcenter@hotmail.comLiaison Office 55-11-227-4690/228-7029formax@ifxbrasil.com.brChile:La Serena Mr. Esteban Zapata Guzman 56-51-295992laserenacenter@hotmail.comSantiago Santiago Center 56-2-6385901chilecenter@hotmail.comLiaison Office 56-2-6389229Colombia:Bogota Mr. & Mrs. Jose Guzman Alonso 57-1-2261245Costa Rica:San Jose San Jose Center 506-2200-753Ms. Laura Chen 506-363-2748lauracmesa@hotmail.comHonduras:Tegucigalpa Ms. Edith Sagrario Ochoa 504-2250120Mexico:Mexicali Ms. Sylvia Lagrange 52-686-568-4575eternalmaster2002@yahoo.com.mxMexico D.F Mexico D.F Center 52-55-5752-7472/5639-3506kamel@avantel.netMexico State Liaison Office 52-55-5852-1256tecenter@sinfin.net.mxMonterrey Mr. Roque Antonio Ledl Suffo 52-8-379-0897mtycenter@starmedia.comNicaragua:Managua Mrs. Pastora Valdivia Iglesias 505-248-3651roxanavet@hotmail.comPanama: Center 507-236-7495Ms. Maritza E.R. de Leone 507-260-5021mrleone@hotmail.comParaguay:C.D. East Mr. Zhi-Lu Tsao 595-61-502034jscmike@fnn.netPeru:Cusco Ms.Patricia Kross Canal 51-54-232682cuscocentro@yahoo.comLima Lima Center 51-1-4716472lvalenciap@bonus.com.peMr. Edgar Nadal & 51-1-4667737Ms. Teresa de Nadalchinghailimaperu@hotmail.comMr. Victor Carrera 51-1-2650310Puno Ms. Mercedes Rodriguez 51-54-353039punocentroperu@yahoo.esTrujillo Mr. Luis Rebaza 51-44-260871larv@terra.com.peSalvador:San Salvador Mr. Manuel Menjivar 503-216-9413quijano_manuel@yahoo.esTrinidad Island: Mr. Ray Alibocus 1-868-637-1054alibocus@tstt.net.ttCanada:Edmonton Mr. Brian Hokanson 1-780-444-6568Mr. & Mrs. Dang Van Sang 1-780-963 5240dangvansang@hotmail.comKingston Mr. Quang <strong>Thanh</strong> Le 1-613-384-3295London Center 1-519-438-3702uniself@yahoo.comMontreal Center 1-514- 277-4655Ms. Euchariste Pierre 1-514-277-2717p_euchariste1@sympatico.caMr. Hung The Nguyen 1-514-494-7511nguyenthehung40@hotmail.comMr. & Mrs. Nai-Chi Hsu 1-450-647-4871Ottawa Mr. Armand Laplante 613-740 -1017er574@freenet.carleton.caToronto Toronto Center 1-416-503-0515Ms. Diep Hoa 1-905-897-0650Mr. & Mrs. Lenh Van Pham 1-416-282-5297hiepham@rogers.comLiaison Officetorontocontact@yahoo.caVancouver Ms. Li-Hwa Liao 1-604-541-1530jsung66@shaw.caMs.Sheila Coodin 1-604-739-6758oceanoflove@prismnet.bc.caMs. Nguyen Thi Yen 1-604-581-723046 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


USA:Arizona: Arizona Center 1-623-581-0725arizonactr@yahoo.comMr. & Mrs. Kenny Ngo 1-602-404-5341kennyngoza@hotmail.comArkansas: Mr. Robert Jeffreys 1-501-253-8287bobj@arkansas.netCalifornia:*Los Angeles Los Angeles Center 1-909-674-7814Mr. & Mrs. Tsung-Liang Lin 1-626-914-4127tllin54@hotmail.comMr. & Mrs. Dong Phung 1-626-284-9994SanGabriel99@hotmail.comMr. Gerald Martin 1-310-836-2740gmartin0999@hotmail.com*Sacramento Mr. & Mrs. Hieu De Tu 1-916-682-9540saccenter.ca@usa.com*San Diego San Diego Center 1-619-280-7982quanyinsd@juno.comMr. & Mrs. Tran Van Luu 1-619-475-9891*San Francisco San Francisco Center KHOALUONG@aol.comMr. &Mrs. Khoa Dang Luong 1-415-753-2922Mr.& Mrs. Dan Hoang 1-415-333-9119sfcenter@hotmail.com*San Jose Ms. Sophie Lapaire 1-650-988-6500Sophie.Lapaire@eng.sun.comMr. & Mrs. Edgar Shyuan 1-408-463-0297Edgar-Teresa@worldnet.att.netMr. Loc Petrus 1-510-276-4631petrusl2k@earthlink.netMr. Jim Su 1-408-253-8516sumajim@aol.comMr.James Kiet Le 1-408-262-8233James_Le@adaptec.comColorado: Ms. Victoria Singson 1-303-986-1248torahi@ureach.comFlorida:*Cape Coral Mr. & Mrs. Thai Dinh Nguyen 1-941-458-2639Ms. Trina L. Stokes 1-941-415-3963tls77@aol.com*Orlando Mr. Michael Stephen Blake 1-407- 333 ¡V 0178ekalbekim@yahoo.comGeorgia: Center/Bhiksuni Chan Mo 1-770-936-9926GeorgiaCnt@aol.comMr. James Collins 1-770-934-2098Ms. Kim Dung Thi Nguyen 1-404-292-7952Hawaii: Hawaii Center 1-808-735-9180hawaiictr@hotmail.comMrs. Dorothy Kaomi Sakata 1-808- 988-6059DorothySakata@aol.comIllinois: Mr. Tran, Cao-Minh Lam 1-773-506-8853caominhlamtran@hotmail.comMr. & Mrs. Sang-Yoon Lee 1-773-261-4033ilovesuma@yahoo.comIndiana: Mr. & Mrs. Duc Vu 1-317-293-5303duchanh@aol.comKentucky: Mr. & Mrs. Nguyen Minh Hung 1-502-695-7257FNGUYEN@MAIL.STATE.KY.USLouisiana: Mr. John L. Fontenot 1-504-483-3234jlfontenot@hotmail.comMaryland: Mr. Nguyen Van Hieu 1-301-933-5490HughMDCenter@yahoo.comMr. Robert Ectman 1-301-972-5654bce77@bigplanet.comMassachusetts: Boston Center 1-978-436-9982shinemound@earthlink.netMs. Gan Mai-Ky 1-508-791-7316Mr. & Mrs. Huan-Chung Li 1-978-957-7021Michigan: Michigan center 1-248-370-2924smmicenter@yahoo.comMinnesota: Ms. Quach Ngoc 1-612-722-7328quach001@msn.comMissouri:*Jefferson Ms. Mary E. Steck 1-573-761-9969MSteck5208@aol.com*Rolla Mr. & Mrs. Genda Chen 1-573-368-2679gchen@umr.eduNebraska: Ms. Celine Robertson 1-402-483-4067crobert@lps.orgNevada:*Las Vegas Ms. Helen Wong 1-702-242-5688New Jersey: New Jersey Center 1-973-209-1651c_newjersey@yahoo.comMr. & Mrs. Nghiem The Trung 1-609-667-3829albert_nghiem@hotmail.comMr. Chang Sheng Chou 1-973-335-5336JohnChou@ymlusa.comNew Mexico Mr. & Mrs. Nawarskas 1-505-822-1560anawarskas@hotmail.comNew York: Mr. & Mrs. Zhihua Dong 1-718-837-4884dong@phys.columbia.edu*Rochester Ms. Debra Couch 1-716-256-3961success@coachdebra.comNorth Carolina: Mr. & Mrs. Huynh Thien Tan 1-704-535-3789Ohio: Mr. & Mrs. Vu Van Phuong 1-513-887-8597von@swoca.netMr.Gilbert Rivera 1-513-381-4554wisdmeye@aol.comOklahoma: Mr. & Mrs. Tran Kim Lam 1-405-632-1598LTRAN2292@aol.comOregon:*Portland Ms. Vera Looijenga 1-503-234-1416Mr. & Mrs. Minh Tran 1-503-614-0147orcenter@hotmail.comMs. Youping Zhong 1-503-257-2437youping320@yahoo.comPennsylvania: Mr. & Mrs. Diep Tam Nguyen 1-610-352-7787DiepAshleyPa@AOL.comMrs. Ella Flowers 1-215-879-6852Texas:*Austin Austin Center 1-512-396-3471jjdawu@yahoo.comMr. Dean Duong Tran 1-512-989-6113tranduongdean@yahoo.com*Dallas Dallas Center 1-214-339-9004DallasCenter@yahoo.comMr. Tim Mecha 1-972-395-0225mechat@email.msn.comMr. Weidong Duan 1-972-517-5807water96@yahoo.comMr. Jimmy Nguyen 1-972-206-2042DallasCenter@hotmail.com*Houston Houston Center 1-281-893-8300Ms. Carolyn Adamson 1-713-6652659cadamson@houston.rr.comMr. & Mrs. Charles Le Nguyen 1-281-370-3898DNguyen376@aol.comMr. & Mrs. Robert Yuan 1-281-251-3199Robert.Yuan@Compaq.com*San Antonio Mr. Khoi Kim Le 1-210-558-6088Virginia: Center 1-703-941-0067Mr. & Mrs. Hua Phi Anh 1-703-978-6791anhhly@hotmail.com*Virginia Beach Mr. David Young 1-757-588-8468<strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133 47


davidkyoung@hotmail.comWashington:*Seattle Mr. Ben Tran 1-425-643-3649benptran@aol.comMr. Edward Tan 1-206-228-8988edtan@usa.comWyoming: Ms. Esther Mary Cole 1-307-332-7108sumaemc@yahoo.comPuerto RicoCamuy Mrs. Disnalda Hernanadez Morales 1-787-262-1874disnalda@caribe.netSan Juan Ms. Shanti Ragyi 1-787-723-7138shantiragyi@hotmail.com***ASIA***Armenia: Mr. Armen Hovhannisyan 374-1-227303armenhovhannisyan@hotmail.comFormosa:Taipei Taipei Center 886-2-2375-7527smchtpe@ms33.hinet.netMr. & Mrs. Loh, Shih-Hurng 886-2-23756784shloh@ndmctsgh.edu.twMiaoli Mr. & Mrs. Chen, Tsan Gin 886-37-221618Mr. Chu, Chen Pei 886-37-724726Kaohsiung Mr. & Mrs. Zeng, Huan Zhong 886-7-7534693Hong Kong: Hong Kong Center 852-27495534Liaison office 852-26378257lovequanyin@hotmail.comIndia:Mumbai Mr. Suneel Ramaney 91-22-282-0190trust_god@rediffmail.comCalcutta Mr. Ashok Sinha 91-33-655-6741Indonesia:Bali Center 62-361-231-040begodnow@yahoo.comMr. Agus Wibawa 62-81-855-8001Jakarta Jakarta Center 62-21-6319066smch-jkt@dnet.net.idMr. Tai Eng Chew 62-21-6319061Ms. Lie Ik Chin 62-21-6510218finance1@ueii.comMs. Murniati Kamarga 62-21-3840845hai@cbn.net.idMr. I Ketut P.Swastika 62-21-7364470Surabaya Center 62-31-5673084ahimsasb@indosat.net.idMr. Harry 62-31-594-5868harry_l@sby.dnet.net.idMagelang Mr. Njo Kwat Gone 62-293-367-031Malang Mr. Judy R. Wartono 62-341-491-188yudi_wartono@telkom.netMr. Henry Soekianto 62-341-325-832Yogyakarta Mr. Augustinus 62-274-588-105t.adianingtyas@eudoramail.comIsrael Mr. Yaron Adari 972-9-866-688yadari@zahav.net.ilJapan:Gunma Ms. Hiroko Ichiba 81-27-9961022truelove@mth.biglobe.ne.jpKumamoto Ms. Mochinaga Eiko 81-96-346-2928genesis@mb.infobears.ne.jpTokyo Ms. Yukiko Sugihara 81-3-3307-1643cal13840@pop07.odn.ne.jpMs. Yoshie Takeda 81-90-3963-0755y-plus@f6.dion.ne.jpKorea:Seoul Seoul Center 82-2-5772158quanyim@unitel.co.krMr. Yoo, Tae-In 82-2-795-3927Mrs. Lee, Ji-Ja 82-2-599-1701Busan Busan Center 82-51-581-9200quanin@kornet.netMr. Song, Ho-Joon 82-51-957-4552Mr. Hwang, Sang-Won 82-51-805-7283Mr. Lee, Won-Suk 82-51-894-6645Jeonju Jeonju Center 82-63-274-7553shc5824@hanmail.netMr. Shin, Hyun-Chang 82-63-254-5824Incheon Incheon Center 82-32-579-5351Mr. Lee, Jaea-Moon 82-32-244-1250Daegu Daegu Center 82-53-743-4450chinghaidaegu@hanmail.netMr. Cha, Jae-Hyun 82-53-856-3849Mrs. Han, Sun-Hee 82-53-767-5338Mr. Kim, Ik-Hyun 82-53-633-3346Daejeon Daejeon Center 82-42-625-4801Mr. Kim, Soo-Dong 82-42-2547309Gwang-Ju Gwang-Ju Center 82-62-525-7607Mr. Jo, Myung-Dae 82-62-394-6552enlightenment@hanmir.comJeju Island Jeju Center 82-64-99-6113Andong Andong Center 82-54-821-3043Mr. Kim, Sam-Tae 82-54-821-3043Youngdong Youngdong Center 82-54-5325821houmri1@kornet.netChungok Chungok Center 82-54-6731399Macau: Macau Center 853-532231macau_center@email.comLiaison Office 853-532995Malaysia:Alor Setar Mr. Chiao-Shui Yu 60-4-7877453Johor Bahru Mr. & Mrs. Chi-Liang Chen 607-3516075supreme2@tm.net.myKuala Lumpur Kuala Lumpur Center 603-9287 3904klsmch@tm.net.myLiaison office 6012-259-5290klgcp@hotmail.comPenang Penang Center 60-4-228-5853pgsmch@pd.jaring.myMr. & Mrs. Lin Wah Soon 60-4-6420370qym99@hotmail.comMongolia:Ulaanbaatar Mrs. Nergui Buzmaa 976-11-364352zbadnaa@yahoo.comBaganuur Mr. & Mrs. Gursad Bayarsaikhan 976-121-21174Myanmar: Mr. Sai San Aik 951-667427Nepal:Kathmandu Kathmandu Center 977-1-254-481chinghai_kathmandu@hotmail.comMr. Ajay Shrestha 977-1-473558ajaystha@hotmail.comPokhara Pokhara Center 977-61-28455chinghai2000pokhara@hotmail.comMr. Bishnu Neupane 977-61-21201neupanebishnu@hotmail.comMr. Shiva Bastola 977-61-28255pokharacenter@hotmail.comMr. Raj Kumar Lama 977-61-31413Philippines: Manila Center 632-842-8828manilach@hotmail.comPalawan Center 6348-433-9248veghouse@hotmail.comSingapore: Singapore Center 65-674-7001chinghai@singnet.com.sgLiaison office 65-6846-923748 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133


Australia:Adelaide Mr. Leon Liensavanh 618-8332-6192leonadelaide@hotmail.comBrisbane Brisbane Center briscentre@hotmail.comMr. Gerry Bisshop 617-3847-1646Mrs. Tieng Thi Minh Chau 617-3715-7230ctieng@telstra.comMr. & Mrs. Yun-Lung Chen 617-3344-2519Byron Bay/Northern RiversMr. & Mrs. Ray Dixon612 - 66 89 1282rayandjulie@linknet.com.auCanberra Mr. & Mrs. Khanh Huu Hoang 61-2-6259-1993smcanbra@cyberone.com.auMelbourne Melbourne Center Melbsmch@aol.comMrs. Rosemary Nagtegaal 61-3- 9307-6982Mr. Pham Van Bon 61-3-9470-4573Mr. Alan Khor 61-3-9857-4239Perth Perth Center 61-8-9242-1189Mr. David Robert Brooks 61-8-9418-6125daveb@iinet.net.auMr. Ly Van Tri 61-8-9244-7661Sydney Mr. Eino Laidsaar 61-2-9477-5459einoforquanyinsydney@yahoo.comMr. Hong Bo 61-2-97887588hongbo_huang@hotmail.comTasmania Ms. Carly Skinner 61-3-6228-2481putters@bigpond.net.auNew Zealand:Auckland Mr. Anton Toia 649- 419-4470nzanton@yahoo.comMrs. Noelyne No Thi Ishibasi 649-277-9285takahide@xtra.co.nzMrs. Chang-Wu Wong 649-5340986Christchurch Mr. Michael Lin 643-343-6918chaomim@hotmail.comHamilton Mr. Glen Vincent Prime 647-849-4442/647 858 3355hamnzcont@yahoo.co.nzNelson Ms. Sharlene Lee 64-3-5391313shale@ihug.co.nzTauranga Ms. Joy Daniels 647-544-5268* NÆu kháng cÜ liÅn l­c viÅn trong vïng, xin vui lÝng liÅn l­c vèi liÅn l­c viÅn trong th¡nh phâ ho´c nçi quâc gia g·n quû vÙ nht.* Danh sŸch liÅn l­c viÅn cÜ thÌ thay ½äi thõéng xuyÅn; muân xem danh sŸch mèi nht, xin ½Æn ½Ùa ch× m­ng lõèi sau ½µy:http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htmCŸch LiÅn L­c Chîng TáiChõçng TrÖnh Thç Nh­c “TÖnh YÅu & Tµm Linh”‡iÎn thõ (E-mail): art&spirituality@Godsdirectcontact.orgFax : 1-413-751-0848 (Hoa Kü)Ban BŸo ChÏ:‡iÎn thõ (E-mail): lovesrc@Godsdirectcontact.orgFax: 1-801-7409196 ho´c 886-946-728475Ban Kinh SŸch S.M.:‡iÎn thõ (E-mail): divine@Godsdirectcontact.orgFax: 1-240-352-5613 ho´c 886-943-802829(Méi cŸc b­n cïng chîng tái dÙch sŸchSõ Phò sang ngán ngù khŸc.)B¡n Gi¨i ‡Ÿp Cµu HÞi Tµm Linh:‡iÎn thõ (E-mail): lovewish@Godsdirectcontact.orgFax: 886-946-730699Cáng Ty ThiÅn ‡õéng S.M.‡iÎn thõ (E-mail): smcj@ms34.hinet.net‡iÎn tho­i: 886-2-87910860Fax: 886-2-87911216Nh¡ In Quâc TÆ <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ‡¡i B°c, Formosa‡iÎn thõ (E-mail):smchbooks@Godsdirectcontact.org‡iÎn tho­i: (886) 2-87873935Fax: (886) 2-87870873TiÎm SŸch cða Trung Tµm L.A.‡iÎn thõ (E-mail): la_bookstore@yahoo.comFax: 1-909-738-999250 <strong>Thanh</strong> H¨i Vá Thõìng Sõ B¨n Tin 133

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!