12.07.2015 Views

Silnice I/67 Skřečoň–Bohumín – obchvat - Ředitelství silnic a dálnic

Silnice I/67 Skřečoň–Bohumín – obchvat - Ředitelství silnic a dálnic

Silnice I/67 Skřečoň–Bohumín – obchvat - Ředitelství silnic a dálnic

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Skřečoň – Bohumín, <strong>obchvat</strong><strong>Silnice</strong> I/<strong>67</strong>Fotografie z DOKONČENÉ stavby


Skřečoň – Bohumín, <strong>obchvat</strong><strong>Silnice</strong> I/<strong>67</strong>stav REALIZACERozhodnutím Ministerstva dopravy byla stavba 13. 8. 2010 přerušena, následně bylo svolenos jejím pokračováním v rozsahu nezbytně nutném pro uvedení mostu přes železniční traťdo provozu. Byl podepsán dodatek ke smlouvě, který kromě úspory položky pro rezervua úsporných opatření řeší uvedení do provozu a dokončení obou částí stavby.I. část stavby byla uvedena do provozu 14. 10. 2011.II. část stavby byla uvedena do provozu 9. 7. 2012.EIA06/2005IZ08/2004URSPVýznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydáníúzemního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrovéhořízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozuVZZS10/2005 06/2008 07/2008 01/2009UP07/2012data o stavběHlavní trasa:délka: 1632 mkategorie: S 9.5/50, S 11.5/80plocha vozovek: 20 359 m 2počet stavebních objektů: 88Mostní objekty:počet celkem: 7z toho na <strong>silnic</strong>i: 6podchod pro pěší: 1plocha mostních objektů: 2600 m 2Mimoúrovňové křižovatky:počet: 1Protihlukové stěny:počet objektů: 4 (délka 1864 m)Přeložky ostatních komunikací:počet objektů: 5délka: 1119 mPřeložky inženýrských sítí:vodohospodářské objekty: 17objekty elektro, sdělovací kabely: 6přeložky plynovodu: 6Celkový objem zemních prací:výkopy: 53 613 m 3násypy: 92 232 m 3Název stavby:<strong>Silnice</strong> I/<strong>67</strong> Skřečoň–Bohumín,<strong>obchvat</strong>Místo stavby: MoravskoslezskýkrajKatastrální území: Nový Bohumín,Starý Bohumín, SkřečoňDruh stavby: rekonstrukce,novostavbaObjednatel:Ředitelství <strong>silnic</strong> a dálnic ČRNa Pankráci 546/56,145 05 Praha 4Projektant DSP:HBH Projekt, spol. s r.o.,Kabátníkova 5, 602 00 BrnoZhotovitel:Sdružení Skřečoň,FIRESTA-SILNICE.CZCena stavby dle smlouvy:835 497 111 Kč (bez DPH)Pozn.: Tento leták byl aktualizován v červenci 2012. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!