12.07.2015 Views

Návod k montáži - Buderus

Návod k montáži - Buderus

Návod k montáži - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PředmluvaK tomuto návoduPředložený montážní návod obsahuje důležitéinformace pro bezpečnou a věcně správnou montáža uvedení do provozu systému odvodu spalin.Návod k montáži je určen pro odbornou firmu, jež nazákladě své odborné přípravy a svých zkušenostídisponuje znalostmi v rozsahu vytápěcích zařízení,jakož i v rozsahu instalace oleje a plynu.Technické změny jsou vyhrazeny!V důsledku trvalého vývoje se mohou zobrazení,funkční postupy a technická data nepatrně lišit.Aktualizace dokumentaceMáte-li návrhy pro zlepšení, nebo jste zjistilinesrovnalosti, spojte se prosím s námi.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 2


Obsah1 Všeobecně……………………………………………………………………………………… 41.1 Normy předpisy a směrnice……………………………………………………………….. 41.2 Systémová certifikace……………………………………………………………………… 42 Bezpečnost……………………………………………………………………………………. 52.1 Účelné užívání………………………………………………………………………………. 52.2 Druhy upozornění…………………………………………………………………………... 52.3 Dbejte těchto upozornění……………...……………………………………………………52.4 Nářadí, materiály a pomocné prostředky………………………………………………… 52.5 Likvidace obalů……………………………………………………………………………… 53 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data……………………………… 63.1 Základní stavební sada DO……………………………………………………………….. 63.2 Základní stavební sada DO-S…………………………………………………………….. 73.3 Technická data……………………………………………………………………………… 84 Připomínky k instalaci a k provozu………………………………………………….. 94.1 Požadavky na prostor umístění…………………………………………………………… 94.2 Odvod kondenzátu…………………………………………………………………………. 94.3 Instalace ve stávajícím komínovém průduchu…………………………………………… 94.4 Bezpečné odstupy vůči hořlavým stavebním materiálům……………………………… 94.5 Poznámky k revizním otvorům…………………………………………………………… 105 Montáž systému odvodu spalin………………………………………………………. 115.1 Všeobecné připomínky k montáži……………………………………………………….. 115.2 Montáž základní stavební sady (DO a DO-S)………………………………………….. 125.3 Montáž základní stavební sady DO……………………………………………………… 125.4 Montáž základní stavební sady DO-S…………………………………………………… 146 Zkoušení systému odvodu spalin…………………………………………………… 18Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 3


Bezpečnost 22 Bezpečnost2.1 Účelné užíváníPlastové základní stavební sady DO a DO-S smí býtjako systémy odvodu spalin použitý pro Buderusplynový a olejový kondenzační kotel s maximálníteplotou spalin 120 °C. Vhodné jsou např. pro kotletypu:−−−−−Logamax plus GB112-11/19/23/24/29/43/60Logamax plus GB122-11/19/24Logamax plus GB132-11/19TLogamax plus GB142-15/24/30Logano plus GB135Použijte pouze originálních dílů Buderus. Za škody,které byly způsobeny náhradními díly nedodanýmifirmou Buderus, nepřejímá Buderus žádné záruky.2.2 Druhy upozorněníBudou rozlišovány dva stupně nebezpečí a tytobudou označeny signálními znaky:OHROŽENÍ ŽIVOTAOznačuje případné nebezpečí spojené svýrobkem, které by mohlo bez náležitébdělosti přivodit těžkou újmu na zdraví,nebo dokonce i smrt.NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ /POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍUpozorňuje na možnou nebezpečnousituaci, která může vést ke střednímunebo lehkému ublížení na zdraví, nebok hmotným škodám.Další symboly pro označení nebezpečí a proupozornění uživateli:UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELEZde obdržíte rady pro uživatele koptimálnímu využití a k nastavenízařízení, jakož i další užitečnéinformace.2.3 Dbejte těchto upozorněníOHROŽENÍ ŽIVOTAotravouNedostatečný přívod vzduchu, nebonetěsné vedení odvodu spalin můževést k nebezpečnému výronu spalin.• Dejte pozor na to, aby otvory přívoduvzduchu a větrání nebyly zmenšenynebo uzavřeny.• Nemůžete-li nedostatek ihnedodstranit, nesmí být kotelprovozován.• Upozorněte provozovatele písemněna nedostatek a nebezpečí.OHROŽENÍ ŽIVOTApádem a pádem dílů• Proveďte veškerá vhodná opatřenívůči nebezpečí úrazu při pracích nastřeše.• Při všech pracích na střeše sezajistěte proti pádu.2.4 Nářadí, materiály a pomocnéprostředkyPro montáž zařízení odvodu spalin potřebujetestandardní nářadí v rozsahu montáže vytápění,instalace plynu a vody.Mimo to je požadováno:−−Bezpečnostní výbava pro práci na střešeMontážní lano, min. o 3 m delší než je komín.2.5 Likvidace obalů• Obalový materiál systému odvodu spalinzlikvidujte šetrně k životnímu prostředí.• Komponenty zařízení odvodu spalin, které budouvyměněny, zlikvidujte prostřednictvím autorizovanéfirmy ekologicky šetrným způsobem.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 5


Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 33 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data3.1 Základní stavební sada DOZákladní stavební sada DO je koncipována zejménapro nástřešní centrály vytápění.Vedení vzduch-spaliny je koncentrická plastová,popř. ocelová trubka v trubce. Vnější trubka jetrubkou přívodu spalovacího vzduchu (provoz bezzávislosti na vzduchu z prostoru), vnitřní trubka jetrubkou odvodu spalin. Na vedení odvodu spalin smíbýt vždy připojen pouze jeden kotel.UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELEZákladní stavební sada DO je vhodnápouze pro plynový kondenzační kotelLogamax plus.• Před započetím montáže zkontrolujte, zda jsouvšechny uvedené díly rozsahu dodávkyk dispozici.Díly rozsahu dodávky (obr. 2)Poz. 1: koncentrický připojovací díl kotle,DN 125/80 s odvodem kondenzátu,těsnění a šrouby(pouze ve spojení s GB112)1 xObr. 1Základní stavební sada DO pro šikmou střechu od25° až 45° a pro plochou střechuPoz. 2: nasunovací koncovka (trubka bezhrdla), DN 1251 xPoz. 3: trubka vedení spalin DN 80, L=700 mm,ke krácení (do 45 kW předmontovánav posuvném dílu)1 xPoz. 4: posuvný díl, DN 119, bílý1 xPoz. 5: krycí plech průchodu, dvoudílný, DN 1251 xPoz. 6: upevňovací objímka DN 1251 xPoz. 7*: univerzální střešní taška s dešťovouzábranou (příslušenství)1 xPoz. 8*: příruba na plochou střechu (příslušenství)1xkluzný prostředek CENTROCERIN ®1 xEG-atest1 xDO do 45 kWPoz. 9: průchod střechou, DN 125/80,400 mm nad střechu1 xDO pro 60 kWPoz. 9: průchod střechou, DN 125/80,1000 mm nad střechu1 xObr. 2Rozsah dodávky základní stavební sady DOZměny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 6


Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 33.2 Základní stavební sada DO-SZákladní stavební sady DO-S bude použito, kdyžnemůže být spalovací vzduch nasáván přímokomínovým průduchem.Vnější koncentrická trubka je trubka přívodu vzduchu(provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru), vnitřnítrubka je trubka odvodu spalin.Na vedení odvodu spalin smí být vždy připojen pouzejeden kotel.• Před započetím montáže zkontrolujte, zda jsouvšechny uvedené díly rozsahu dodávkyk dispozici.Díly rozsahu dodávky (obr. 4)DO-S do 45 kWPoz. 1: koncentrický připojovací díl kotle,DN 125/80 s odvodem kondenzátu,těsnění a šrouby(pouze ve spojení s GB112)1 xPoz. 2: koncentrické revizní koleno,DN 125/80Poz. 3: krycí plech, DN 125, bíléPoz. 4: koncentrický průchod zdivem,DN 125/80, bílý1 x1 x1 xObr. 3Základní stavební sada DO-S pro 2 variantyVarianta 1: průduch na střechu (vpravo)Varianta 2: průduch končí pod střešní krytinou(vlevo)Poz. 5: podpěrné koleno DN 125/80s podpěrou a podpěrným příložníkem1 xPoz. 6*: trubka spalin DN 80, (příslušenství)Poz. 7*: trubka vzduchu DN 125 (příslušenství)Poz. 8: distanční držák pro trubku spalin DN 806 xPoz. 9: distanční držák pro trubku přívoduvzduchu DN 1256 xkluzný prostředek CENTROCERIN ®1 xEG-atest1 xPříslušenství pro variantu 1Poz. 10* zakrytí hlavy komínu1 xPoz. 11*: trubka vyústění DN 80, délka=500 mm 1 xPříslušenství pro variantu 2Poz. 12*: univerzální střešní taška s dešťovouzábranou (příslušenství)1 xPoz. 13*: průchod střechou, DN 125/80,400 mm nad střechu1 xObr. 2Rozsah dodávky základní stavební sady DO-SZměny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 7


Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 33.3 Technická dataSystém odvoduspalinTab. 2Maxim.stavebnídélka vmetrechLogamax plusLogano plusGB112 GB122/ GB142 GB135GB132T11 19 24 29 43 60 11 19/ 15 24 30 1824Trubní změna směruPožadovanýprůřez průduchuv mmDO L/m 7 12 14 9 10 14 10 18 19 - ∅160, 160x160DO-S L/m 7 12 14 - 10 14 10 18 19 16 ∅160, 160x160Povolené stavební délky a požadované průřezy průduchuL = Povolená rozvinutá celková stavební délka od připojovacího dílu kotle k vyústěníStavební délka je platná včetně trubních změnsměru obsažených v základní stavební sadě. Bezredukování celkové stavební délky je možné ještěpovolit další tři trubní změny směru (více na dotaz).Výjimka: U GB112-43 a GB112-60 se povolenácelková stavební délka redukuje o 1,5 m za každoutrubní změnu směru.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 8


Připomínky k instalaci a k provozu 44 Připomínky k instalaci a k provozu4.1 Požadavky na prostor umístěníPlynová topeniště musí být v rámci téhož podlaží, vekterém jsou umístěna, připojena k zařízení odvoduspalin.4.1.1 Vedení vzduch-spaliny v průduchu nebov ochranné trubcePodle technických pravidel pro instalaci plynuDVGW-TRGI 1986/96 smí být podlaží překlenuto,když vedení vzduch-spaliny naplňují zde popsanákritéria.Když se bezprostředně nad prostorem umístěnínachází střešní konstrukce, pak je třeba vedenívzduch-spaliny mezi horní hranou stropu prostoruumístění a střešní krytinou opláštit. Pro totopostačuje nehořlavý, tvar udržující stavební materiál,nebo kovová ochranná trubka. Když je pro stroppředepsána požární odolnost, tak toto platí i proopláštění.Pro překlenutí podlaží je pro vedení vzduch-spaliny,s výjimkou prostoru umístění, až po střešní krytinutřeba uvažovat s třídou požární odolnosti L 30 (F 30)nebo L 90 (F 90). Proto smí být použito pouzeschválených konstrukcí průduchu (např. fa. Promat).4.1.2 Provoz bez závislosti na vzduchu zprostoru do 45 kWZákladní stavební sady DO a DO-S jsou koncipoványpro provoz bez závislosti na přívodu vzduchuz prostoru. Spalovací vzduch bude přiváděnz volného prostoru.Umístění v prostoru, kde se zdržují osoby, jepovoleno.4.2 Odvod kondenzátuVedení odvodu spalin má v připojovacím dílu kotle,popř. ve sběrači spalin integrovaný odvodkondenzátu. Kondenzát z vedení odvodu spalinodtéká přímo do pachové uzávěry (sifonu) kotle.Při zaústění kondenzátu do veřejné odpadní sítě jetřeba respektovat místní předpisy a ATV pracovní listA 251.4.3 Instalace ve stávajícím komínovémprůduchuZákladní stavební sada DO-S se zejména hodí proinstalaci do stávajícího komínového průduchu, jelikožspalovací vzduch bude nasáván vnější koncentrickoutrubkou. Proto je základní stavební sada používánav případech, kdy při nasávání průduchem by bylonutné počítat s výskytem prachu nebo se zbytkyoleje, popř. pevných topných látek. Komín by měl býtvyčištěn před montáží zařízení odvodu spalinkominickou firmou.4.4 Bezpečnostní odstupy vůči hořlavýmstavebním materiálůmMaximální povrchová teplota systému odvodu spalina přístroje při jmenovitém tepelném výkonu je nižšínež 85 °C. Z těchto důvodu nejsou žádná zvláštníbezpečnostní opatření nebo odstupy od hořlavýchlátek, nebo nábytkových částí nutná.4.1.3 Zvláštnost pro Logamax plus GB112-60Když bude jmenovitý tepelný výkon omezen na 50kW, může být kotel umístěn v prostorách, ve kterýchse trvale zdržují osoby.Je-li jmenovitý tepelný výkon vyšší než 50 kW, jepodle FeuVo požadován zvláštní prostor proumístění. Tento nesmí být dále jinak užíván.Respektujte požadavky na větrací otvory podleTRGI/FeuVo.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 9


Připomínky k instalaci a k provozu 44.5 Poznámky k revizním otvorům4.5.1 Revizní otvory pro základní stavební saduDOPři dostatečném montážním místě revizní otvorinstalovat. Při nedostatku montážního místa lze, přistavební délce menší než 4 m a po konzultacis místní kominickou firmou, od revizního otvoruupustit. V tomto případě jsou měřící otvory napřipojovacím dílu kotle postačující. Způsobilostpoužívání zařízení odvodu spalin je měřenímprokázána.UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELEÚdaje v kapitole 4.5 platí pro plynovýkondenzační kotel Logamax plus.Poznámky k revizním otvorům proolejový kondenzační kotel Logano plusjsou uvedeny v DIBt-souhlasu.4.5.2 Požadavek spodního revizního otvoruSpodní revizní otvor je uspořádán následovně:– v kolmém úseku vedení odvodu spalin, přímonad změnou směru vedení odvodu spalin, nebo– na čelní straně v přímém, vodorovném úsekuvedení odvodu spalin, nejvýše ve vzdálenosti1 m od změny směru v kolmém dílu (obr. 5,poz. 1), jestliže se mezi žádná změna směrunenachází, nebo– bočně ve vodorovném úseku vedení odvoduspalin, vzdáleném nejvýše 30 cm od změnysměru v kolmém úseku (obr. 6, poz. 2).• Přístupovou plochu 1 x 1 m před spodním reviznímotvorem udržovat přístupnou.4.5.3 Požadavek horního revizního otvoru(všechny systémy odvodu spalin)U vedení odvodu spalin je možné od horníhorevizního otvoru upustit, když– není spodní revizní otvor od vyústění vzdálenvíce než 15 m (obr. 5) a– je kolmý úsek vedení odvodu spalin položen snejvýše jedním úskokem o maximálně 30° (obr.5) a– spodní revizní otvor je proveden podle DIN18160-1 a 18160-5.• Před a po každé změně směru větší než 30°instalovat přídavný revizní T-kus.• Přístupovou plochu 0,5 x 0,5 m před hornímrevizním otvorem udržovat přístupnou.Obr. 5Spodní revizní otvorObr. 6Revizní otvoryZměny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 10


Montáž systému odvodu spalin 55 Montáž systému odvodu spalin5.1 Všeobecné připomínky k montážiKrácení trubkyNEBEZPEČÍ PORANĚNÍostrými hranami a otřepy• Používejte pracovní rukavice.• U koncentrické trubky vnitřní trubku vytáhnoutz vnější trubky.• Trubku pravoúhle zkrátit na požadovanou délku x(obr. 7).U koncentrické trubky zkrátit trubky vedení spalin avzduchu na stejnou délku.• Otřep po řezu pečlivě ohranit. Doporučujemeřezanou hranu nalakovat běžně dostupnou lakovacítužkou.• Trubky vedení spalin a vzduchu opět vzájemněsesunout.Obr. 7Krácení trubkyZhotovení trubního spojeníTrubky zásadně spojovat tak, aby hrdla směřovala vesměru toku spalin. Použijte pouze originální těsněnítrubky vedení spalin od firmy Buderus.• Těsnění (obr. 8, poz. 1) tence potřít kluznýmprostředkem CENTROCERIN ® .• Trubky vedení spalin (obr. 8, poz. 2) lehkýmotáčením vzájemně nasunout až nadoraz.U koncentrických trub trubku vedení vzduchu (vnějšítrubka obr. 8, poz. 3) přisunout.Dát pozor na to, aby se těsnění neposunulaUvolnění trubního spojení• Trubky vzájemně rozpojit lehkým otáčením.Obr. 8 Zhotovení trubního spojeníPoz.1: TěsněníPoz.2: Trubka vedení spalin (vnitřní trubka)Poz.3: Trubka vedení vzduchu (vnější trubka)Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 11


Montáž systému odvodu spalin 55.2 Montáž základní stavební sady (DO a DO-S)5.2.1 Kotlový připojovací díl u GB112• Těsnící zátku (obr. 9, poz. 1) vyjmoutz kondenzačního ochozu kotle.Pozor: Těsnící manžetu (obr. 9, poz. 2)neodejímat.• Kluzným prostředkem CENTROCERIN ® tencepotřít těsnění v připojovacím dílu kotle a těsnícímanžetu v kondenzačním ochozu.• Koncentrický připojovací díl (obr. 13, poz. 1)nasunout na připojení trubky odvodu spalin anamontovat na kondenzační ochoz a na kotel.Kotle GB122, GB132T, GB142 a GB135 jsou sériověvybaveny kotlovým připojovacím dílem (obr. 10, poz.1, popř. obr. 11).5.3 Montáž základní stavební sady DOObr. 9 Vyjmutí těsnící zátky z kondenzačního ochozuPoz. 1: Těsnící zátkaPoz. 2: Těsnící manžetaOHROŽENÍ ŽIVOTApádem a pádem dílů• Proveďte veškerá vhodná opatřenívůči nebezpečí úrazu při pracích nastřeše.• Při všech pracích na střeše sezabezpečte proti pádu.5.3.1 Na střechu potřebný materiál a nářadí– průchod střechou, DN 125/80, 400 mm na střechu– u šikmé střechy: univerzální střešní taškus dešťovou zábranou– u ploché střechy: přírubu na plochou střechu včetnětěsnícího prostředku– vodováhu– metrObr. 10 Zhotovení prostupu konstrukcí střechyPoz. 1: Kotlový připojovací dílPoz. 2: Univerzální střešní taška5.3.2 Montáž na šikmou střechu• Určit střešní tašku kolmo nad kotlovýmpřipojovacím dílem (obr. 10, poz. 1) a tutoodejmout.• Ve střešní konstrukcí zhotovit prostup o ∅ 130mm. Dbejte sklonu střechy (obr. 10).• Univerzální střešní tašku (obr. 10, poz. 2)namontovat.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 12


Montáž systému odvodu spalin 5• Průchod střechou (obr. 11, poz. 1) shora nadoraznasunout skrz univerzální střešní tašku (obr. 11,poz. 2*).• Průchod střechou pomocí vodováhy ustavitkolmo.• Důležité: Pro možnost tepelné dilatace musí býtzabezpečena pohyblivost vrchního zakrytí (obr.12).Trubka odvodu spalin proto musí disponovat 20 mmpřesahem dolů.Montáž uvnitř objektu• Krokevní držák (obr. 11, poz. 3) odspodu nasunoutna střešní průchod a přišroubovat na střešníkrokvi.• Dvoudílný krycí plech průchodu (obr. 11, poz. 4)přišroubovat na vnitřní opláštění střešníkonstrukce.Průchod střechou příp. krácení: Zkraťte průchodstřechou (DN125) jen o max. 200 mm, aby zůstalazachována minimální posuvná hloubka 50 mm proposuvný díl DN119 (obr. 11, poz. 5).Průchod střechou příp. prodloužení: Použijte k tomukoncentrickou trubku (příslušenství) a tence potřetetěsnění kluzným prostředkem CENTROCERIN ® .Obr. 11 Montáž průchodu střechou (rozměry v mm)• Jen u 60 kW: Trubku odvodu spalin DN80namontovat na průchod střechou (obr. 11, poz.1) a vsunout posuvný díl DN119 (obr. 11, poz. 5)(u výkonu kotlů do 45 kW je posuvný dílnamontován výrobcem již dříve).• Posuvný díl DN119 (obr. 12, poz. 1) nasunoutzcela nahoru do průchodu střechou DN125.Trubka odvodu spalin DN80 (obr. 12, poz. 3) příp. krácení:Ponechte trubku odvodu spalin DN80 minimálně o 20mm delší než je požadováno.Posuvný díl DN119 příp. krácení: Pro krácení může býtodejmut nástrčný konec (obr. 12, poz. 2) a hned poté opětnasunut.• Těsnění v připojovacím dílu kotle (obr. 12, poz. 4)tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN ®a nasunout trubku odvodu spalin.• Posuvný díl DN119 nástrčným koncem nasunoutna kotlový připojovací díl.5.3.3 Montáž na plochou střechuMontáž proveďte analogicky vůči šikmé střeše.Namísto univerzální střešní tašky použijte přírubu naplochou střechu (obr. 11, poz. 8* (příslušenství)).Obr. 12 Montáž posuvného dílu (rozměr v mm)Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 13


Montáž systému odvodu spalin 55.4 Montáž základní stavební sady DO-S5.4.1 Instalace revizního kolena• Těsnění v dílu trubky vedení odvodu spalin tencepotřít kluzným prostředkem CENTROCERIN ®• Díl trubky vedení spalin nasunout (obr. 13).5.4.2 Stanovení polohy průchodu zdivemkomínuRozměr B je určen rozměrem A, s přihlédnutím kesklonu 3°.3° sklonu odpovídají 5,5 cm/m.• Zhotovit průraz do komínového průduchu jakomontážní otvor. Montážní otvor musí být takvelký, aby bylo možné v komínovém průduchuna koncentrické podpěrné koleno nasunouttrubku kolmého vedení vzduch-spaliny.Obr. 13 Připojení kotlePoz. 1: Kotlový připojovací dílPoz. 2: Revizní koleno5.4.3 Montáž podpěrného příložníkuObr. 14 Stanovení polohy průchodu zdivem komínu• V zadní stěně průduchu vyvrtat otvor o ∅ 10 mm,jež se bude nacházet 35 mm nad spodní hranouprůrazu (obr. 15).• Podpěrný příložník (obr. 15, poz. 1) popř. zkrátita pozorně narazit.• Koncentrické podpěrné (obr. 15, poz. 2) kolenonasadit na podpěrný příložník.Obr. 15 Montáž podpěrného příložníku (rozměr v mm)Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 14


Montáž systému odvodu spalin 55.4.4. Na střechu potřebný materiál a nářadíOHROŽENÍ ŽIVOTApádem a pádem dílů• Proveďte veškerá vhodná opatřenívůči nebezpečí úrazu při pracích nastřeše.• Při všech pracích na střeše sezabezpečte proti pádu.– trubku vedení vzduch - spaliny v naměřenédélce, s těsněním– dvoudílný distanční držák pro trubku vedenívzduchu a spalin– podpěrné koleno– kluzný prostředek CENTROCERIN ®– montážní lano, min. o 3 m delší než komín– eventuálně metr– příp. nůžU varianty 1 navíc– zakrytí hlavy komínu s trubkou vyústění– příklepovou vrtačku s vrtákem do kamene ∅ 6 mm– 4 hmoždinky ∅ 6mm a šrouby– šroubovákU varianty 2 navíc– průchod střechou– univerzální střešní tašku (příslušenství)– vodováhuObr. 16 Vyměření délky (rozměry v mm)Poz. 1: Koncentrické podpěrné kolenoPoz. 2: Zakrytí hlavy komínu s trubkou vyústění (varianta 1)Poz. 3: Průchod střechou (varianta 2)5.4.5 Vyměření délky trubky• Podpěrné koleno (obr. 16, poz. 1) středemnasadit na podpěrný příložník.• Pomocí montážního lana určit požadovanoudélku L mezi podpěrným kolenem a trubkouvyústění (obr. 16, poz. 2), popř. mezi průchodemstřechou (obr. 16, poz. 3).• Podle naměřené délky L trubky zkompletovat.Pro dosažení délky L trubku eventuálně zkrátit apečlivě ohranit.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 15


Montáž systému odvodu spalin 55.4.6 Zavedení trubky odvodu spalin do průduchu• Trubku vedení spalin (obr. 17, poz. 2) včetnědistančního držáku (obr. 17, poz. 1) fixovat dotrubky vedení vzduchu (minimální odstupdistančních držáků 2 m).• Trubku vedení spalin nasunout do trubky vedenívzduchu (obr. 17, poz. 5).• 4 rozpěrná ramena držáku (obr. 17, poz. 3)nasunout do kroužku distančního držáku DN125(obr. 17, poz. 4).• Kroužek distančního držáku DN125 (obr. 17,poz. 4) nasadit na trubku vedení vzduchu (obr. 17,poz. 5).UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELEDistanční držáky DN80 a DN125 umísťujtevždy minimálně v 2 m odstupu. Délkatrubky za posledním držákem nesmí býtdelší než 1 metr.• Montážní lano upevnit na trubku vedení vzduchu.Obr.17 Montáž distančního držákuPoz. 1: Distanční držák DN80Poz. 2 Trubka vedení spalinPoz. 3: Rozpěrná ramena držákuPoz. 4: Kroužek distančního držáku DN125Poz. 5: Trubka vedení vzduchu• Trubku vedení vzduchu a odvodu spalin zavéstshora do komínového průduchu (obr. 18) tak,aby hrdlo trubky krátce přesahovalo nad horníhranou komínu.• Na následující trubku odvodu spalin upevnitdistanční držák. Těsnění tence potřít kluznýmprostředkem CENTROCERIN ® a trubku nasunoutdo hrdla.• Trubku vedení vzduchu a odvodu spalinnasunout do komínu. Se všemi dalšími trubkamipostupovat obdobně.• Trubku vyústění (bez hrdla) nasunout do hrdlaposlední trubky. Je třeba, aby poslední trubkavedení vzduchu končila asi 30 mm nad vrchníhranou komínu.Obr. 18 Zavedení trubky odvodu spalin do průduchu• Trubky vedení vzduchu a odvodu spalinnasunout do podpěrného kolena (obr. 15, poz. 2,str. 14) v komínovém průduchu.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 16


Montáž systému odvodu spalin 55.4.7 Montáž zakrytí hlavy komínu (varianta 1)• Vrchní díl zakrytí hlavy komínu (obr. 19, poz. 1)odejmout.• Spodní díl zakrytí hlavy komínu nasunout přestrubku vyústění.• Úložnou plochu zakrytí hlavy komínu příp. naliniích řezu (obr. 19, poz. 2) zkrátit.• Narazit hmoždinky ∅ 6 mm.• Zakrytí hlavy komínu přišroubovat a vodotěsněutěsnit.• Vrchní díl zakrytí hlavy komínu nasunout přestrubku odvodu spalin a tlačit dolů až po západky.5.4.8 Montáž průchodu střechou (varianta 2)Když končí komínové těleso pod střešní krytinou,namontujte průchod střechou analogicky ke kapitole5.3.Obr. 19 Montáž zakrytí komínuPoz. 1: Vrchní díl zakrytí komínu (dešťová zábrana)Poz. 2: Linie řezů5.4.9 Montáž koncentrického průchodu zdivem• Těsnění koncentrického průchodu zdivem (obr.20, poz. 2) tence potřít kluzným prostředkemCENTROCERIN ® a trubku odvodu spalin nasunoutna podpěrné koleno.• Vnější trubku a trubku vedení spalin zkrátit napřesah 50 mm (obr. 20).• Otřep po řezu pečlivě ohranit.• Vnější trubku zazdít do montážního otvoru.• Krycí plech (obr. 20, poz. 1) nasunout, narazithmoždinky a krycí plech přišroubovat.Obr. 20 Zhotovení připojení komínu (rozměry v mm)5.4.10 Zhotovení připojení kotle –koncentrického průchodu zdivem• Revizní koleno, popř. T-kus, propojit koncentrickoutrubkou s koncentrickým průchodem zdiva(obr. 21).• Instalační firmou trubku odvodu spalin vždy po 2 mupevnit objímkami (obr. 21, poz. 1).Obr. 21 Propojení kotle s připojením v průduchuZměny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 17


Zkoušení systému odvodu spalin 66 Zkoušení systému odvodu spalinPři uvádění vytápěcího zařízení do provozu musí býtzařízení odvodu spalin podrobeno zkoušce těsnosti.OHROŽENÍ ŽIVOTAotravou.Netěsné vedení odvodu spalin můževést k nebezpečnému výronu spalin.• Ponechte kotel tak dlouho mimoprovoz, dokud není netěsnost vedeníspalin odstraněna.Propustnost plynů vedení odvodu spalin nesmí býtpři 200 Pa statického přetlaku na své vnitřní ploševůči ploše vnější, vztaženo na vnitřní plochu 0,006l/(sm 2 ), překročena (tab. 3).UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELEMezní hodnotyPropustnost plynů při 200 Pa ≤ 0,006 l/(sm 2 )Provoz bez závislosti na vzduchuz prostoru: koncentrace CO 2nebo: koncentrace O 2≤ 0,2 %>20,6 %Pro kontrolu a čištění zařízení odvodůspalin jsou v platnosti ostatní zemskánařízení pro vymetání a kontrolu.Tab. 3Povolené mezní hodnoty zařízení odvodu spalinPro vedení odvodu spalin s přívodem spalovacíhovzduchu bez závislosti na vzduchu z prostoru platí zadostatečné prokázání těsnosti, když měření v přívoduspalovacího vzduchu (v mezikruží) neprokážežádnou vyšší koncentraci než 0,2% CO 2 , nebo nižšíkoncentraci O 2 než 20,6%.Pro zamezení chyby při měření provádějte měřenívíce minut. Vykáže-li měření vyšší hodnotu CO 2 ,nebo nižší hodnotu O 2 , musí být provedena tlakovázkouška vedení odvodu spalin.Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 18


PoznámkyZměny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 19


PoznámkyVáš obchodní partnerČeská republikaBuderus tepelná technika Praha s r.o., 108 00 Praha 10www.buderus.czE-Mail:info@buderus.czZměny na základě technických zlepšení vyhrazeny!Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. • http:/www.buderus.czNávod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S • Vydání 02/2003 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!