Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°1 /10/12/2007 Version n°1 10/12/2007Datum vydání / verze ČR: 02.05.2008 / č. 1strana: 1/4Přípravek: OXYGEN IMPRESS1. Identifikace přípravku a společnosti1.1 Identifikace přípravku OXYGEN IMPRESSKód výrobku3T189881.2 Použití: Pentrační a základní nátěrová hmota. Bližší informace viz technický list.1.3 Identifikace výrobce: MATERIS PEINTURESSídlo:71, Boulevard du General Leclerc. 92583. Clichy. FranceTelefon / Fax: 0033 141276200 / 0033 141276201 nouzový telefon: 0033 145425959Elektronická adresa osobyodpovědné za bezpečnostní list: olivier.montagne@materispaints.com, fds.support@materispaints.comDodavatel ČR: DPC Systems, s. r. o.SídloKšírova 120, 619 00 BrnoTelefon:Fax:543 250 300, 543 250 302, servisní 602 770 398543 252 301, 543 250 302IČO: 469636511.4 Telefonní číslo pro naléhavésituace:Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefonnepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, (nebo pouze ve dne 224 914 575)2. Identifikace nebezpečnosti2.1 Klasifikace přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS(vyhláška 232/2004 Sb.):2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání přípravku:Účinky na zdraví: Viz body: 3, 8, 9, 11 a 15.Účinky na životní prostředí: Viz body: 3, 8, 9, 12 a 15.2.3 Další rizika: -3. Složení / informace o složkách3.1 Chemická charakteristika (popis): přípravek3.2 Údaje o nebezpečných složkách ve smyslu směrnice 67/548/EHS: neobsahuje nebezpečné látly4. Pokyny pro první pomoc:4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Přibezvědomí uložit do stabilizované polohy a nikdy nepodávat nic ústy.U osoby v bezvědomí nikdy nevyvolávejte zvracení.4.2 Při nadýchání: -4.3 Při styku s kůží: -4.4 Při zasažení očí: -4.5 Při požití: -5. Opatření pro hašení požáru:5.1 Vhodná hasiva není relevantní5.2 Nevhodná hasiva -5.3 Zvláštní nebezpečí -5.4 Zvláštní ochranné -prostředky pro hasiče:5.5 Další pokyny: -6. Opatření v případě náhodného úniku6.1 Bezpečnostníopatření na ochranuosob:6.2 Bezpečnostníopatření pro ochranuživotního prostředí6.3 Doporučené metodyčistění a zneškodněníProstředky osobní ochrany, viz body 7 a 8.Zamezte úniku přípravku a zachyťte jej absorpcí do vhodného nehořlavého sorpčníhomateriálu, např. písek, zemina, vermikulit (škvára), křemelina. Použijte vhodnýkontejner ke shromáždění odpadu pro následnou likvidaci.Zamezte vniknutí dokanalizace a vodních toků. Pokud dojde k úniku do vodních toků, řek neb odpadůinformujte příslušné úřady (hasiči 150, policie 158, správce povodí).Kontaminované místo čistěte přednostně detergentem, nepoužívejte ředidla.Shromážděné zbytky přípravku likvidujte dle příslušných předpisů (viz bod 13).


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°1 /10/12/2007 Version n°1 10/12/2007Datum vydání / verze ČR: 02.05.2008 / č. 1strana: 2/4Přípravek: OXYGEN IMPRESS7. Zacházení a skladování7.1 Pokyny pro zacházení:Předpisy, které se uplatňují při skladování, dodržujte i v místech kde se s přípravkem nakládá.Obecné pokyny pro opatření na ochranu životního prostředí: postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší,vodním zákonem, zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Při obsahu těkavých organických látek vpřípravku nad 3 % (viz body 9 a 15) používejte vhodné filtry nebo odlučovače nebo jiná opatření k zachycováníúniku těkavých organických látek do ovzduší. Zamezte úniku přípravku do kanalizace a životního prostředí (např.tím, že ve skladu je záchytná stěna nebo vana).7.2 Skladování:Nepovolaným osobám vstup zakázán.Obecný pokyn: . Sklad vybavte havarijními jímkami, hasícími přístroji, sanačními prostředky (absorbér, např.vapex, lopata, náhradní obal), zdrojem pitné vody a lékárničkou.7.3 Specifické použití: Dekorativní stěrková hmota. Bližší informace viz technický list.8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky8.1. Limitní hodnoty expozice: *ČR: 361/2007 Sb.; **EU: 2000/39/ES, 2006/15/ES, 98/24/ESLátka PEL NPK-P jednotka poznámka- - - - -Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není k dispoziciPoznámka: PEL: přípustný expoziční limit; NPK-P: nejvyšší přípustnákoncentrace8.2 Omezování expozice: Používejte osobní ochranné prostředky (nařízení vlády 21/2003 Sb; směrnice8.2.1 Omezování expozicepracovníků:89/686/ES.Obecný pokyn: Všechny osobní ochranné prostředky včetně dýchacích přístrojůpro omezení expozice nebezpečných látek musí být voleny tak, aby splňovalypožadavky místních předpisů, např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým sestanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.a) Ochrana dýchacích cest -b) Ochrana rukou -c) Ochrana očí -d) Ochrana kůže Vhodný ochranný oděv, který by měl být pravidelně vyprán.8.2.2 Omezování expoziceživotního prostředí:9. Fyzikální a chemické vlastnostiPostupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší, vodním zákonem, zákonemo odpadech, jejich prováděcími předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.Při obsahu těkavých organických látek v přípravku nad 3 % (viz body 9 a 15)používejte vhodné filtry (např. uhlíkové), odlučovače nebo proveďte jiná opatřeník zachycování úniku těkavých organických látek do ovzduší. Zamezte únikupřípravku do kanalizace a životního prostředí.K dispozici by měly být sanační prostředky (viz bod 7).9.1 Obecné informaceSkupenství (při 20°C):viskózní kapalinaBarva: -Zápach (vůně): -9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:Hodnota pH (při 23°C):slabě zásaditýTeplota (rozmezí teplot) varu (°C) nespecifikovánoTeplota (rozmezí teplot) tání (°C) nespecifikovánoBod vzplanutí (°C)nevztahuje seHořlavostSamozápalnost) (°C) (Teplota vznícení) nespecifikovánoMeze výbušnosti: dolní mez (% obj.) -Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) -Oxidační vlastnosti: -


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°1 /10/12/2007 Version n°1 10/12/2007Datum vydání / verze ČR: 02.05.2008 / č. 1strana: 3/4Přípravek: OXYGEN IMPRESSTlak par (při 20 °C) (kPa): < 110 (1,1 bar)Relativní hustota (g/cm 3 při 20 °C): > 1 (1,31)RozpustnostRozpustnost ve voděmísitelnýRozdělovací koeficient n--oktanol/vodaViskozita (při 20 o C) (s) -Hustota par: -Rychlost odpařování (butylacetát=1) -9.3 Další informace:Sušina (% obj.)viz technický listVOC (g/l) max 10 g/l kategorie c) dle vyhl. 355/2002 Sb.10. Stálost a reaktivita:Podmínky, za nichž je přípravekstabilní:Podmínky, kterých je nutno sevyvarovat:Látky a materiály, s nimižpřípravek nesmí přijít do styku:Nebezpečné produkty rozkladu: -11. Toxikologické informace:Při použití doporučených předpisů ke skladování a manipulaci stabilní.--Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku:Akutní toxicita: toxikologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispoziciChronické účinky: -Další údaje: -12. Ekologické informace:12.1 Ekotoxicita ekologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispoziciLC 50, 96 hod., ryby (mg.kg -1 ) -EC 50, 48 hod., dafnie (mg.kg -1 ) -IC 50, 72 hod., řasy (mg.kg -1 ) -12.2 Mobilita údaje nejsou k dispozici12.3 Perzistence a rozložitelnost údaje nejsou k dispozici12.4 Bioakumulační potenciál údaje nejsou k dispozici12.5 Výsledky posouzení PBT údaje nejsou k dispozici12.6 Jiné nepříznivé účinky -13. Pokyny pro odstraňování:Klasifikace odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.) Kód odpadu Kategorie odpaduZpůsoby zneškodňování zbytků přípravu a kontaminovaného obalu:Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních toků.Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s aktuálními místními předpisy prostřednictvím oprávněných osob.Zamezte kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezte úniku odpadu do životního prostředí.Obal řádně vyprázdněte. Nestrhávejte etiketu z obalu.Obal předejte osobě oprávněné k recyklaci (likvidaci) použitých obalů.14. Informace pro přepravu :Vyňato z přepravní klasifikace a značení.Přepravujte výrobek v souladu s opatřeními ADR pro silniční dopravu, RID pro železnici, IMDG pro moře aICAO/IATA pro leteckou dopravu (ADR 2005 - IMDG 2004 - ICAO/IATA 2005).15. Informace o předpisechInformace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic67/548/EHS a 1999/45/ES (v jejich aktuálním znění) uvedeny na štítku:

More magazines by this user
Similar magazines