Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°1 /10/12/2007 Version n°1 10/12/2007Datum vydání / verze ČR: 02.05.2008 / č. 1strana: 3/4Přípravek: OXYGEN IMPRESSTlak par (při 20 °C) (kPa): < 110 (1,1 bar)Relativní hustota (g/cm 3 při 20 °C): > 1 (1,31)RozpustnostRozpustnost ve voděmísitelnýRozdělovací koeficient n--oktanol/vodaViskozita (při 20 o C) (s) -Hustota par: -Rychlost odpařování (butylacetát=1) -9.3 Další informace:Sušina (% obj.)viz technický listVOC (g/l) max 10 g/l kategorie c) dle vyhl. 355/2002 Sb.10. Stálost a reaktivita:Podmínky, za nichž je přípravekstabilní:Podmínky, kterých je nutno sevyvarovat:Látky a materiály, s nimižpřípravek nesmí přijít do styku:Nebezpečné produkty rozkladu: -11. Toxikologické informace:Při použití doporučených předpisů ke skladování a manipulaci stabilní.--Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku:Akutní toxicita: toxikologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispoziciChronické účinky: -Další údaje: -12. Ekologické informace:12.1 Ekotoxicita ekologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispoziciLC 50, 96 hod., ryby (mg.kg -1 ) -EC 50, 48 hod., dafnie (mg.kg -1 ) -IC 50, 72 hod., řasy (mg.kg -1 ) -12.2 Mobilita údaje nejsou k dispozici12.3 Perzistence a rozložitelnost údaje nejsou k dispozici12.4 Bioakumulační potenciál údaje nejsou k dispozici12.5 Výsledky posouzení PBT údaje nejsou k dispozici12.6 Jiné nepříznivé účinky -13. Pokyny pro odstraňování:Klasifikace odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.) Kód odpadu Kategorie odpaduZpůsoby zneškodňování zbytků přípravu a kontaminovaného obalu:Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních toků.Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s aktuálními místními předpisy prostřednictvím oprávněných osob.Zamezte kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezte úniku odpadu do životního prostředí.Obal řádně vyprázdněte. Nestrhávejte etiketu z obalu.Obal předejte osobě oprávněné k recyklaci (likvidaci) použitých obalů.14. Informace pro přepravu :Vyňato z přepravní klasifikace a značení.Přepravujte výrobek v souladu s opatřeními ADR pro silniční dopravu, RID pro železnici, IMDG pro moře aICAO/IATA pro leteckou dopravu (ADR 2005 - IMDG 2004 - ICAO/IATA 2005).15. Informace o předpisechInformace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic67/548/EHS a 1999/45/ES (v jejich aktuálním znění) uvedeny na štítku:

More magazines by this user
Similar magazines