Projekt MI Mersin 2013. - Hrvatski Olimpijski Odbor

hoo.hr

Projekt MI Mersin 2013. - Hrvatski Olimpijski Odbor

Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.S A D R Ž A J1. Uvod 22. Polazne osnove sudjelovanja na MI 42.1. Svrha i cilj 42.2. Kriteriji za izbor potencijalnih sportaša i ekipa 42.3. Prethodna prosudba broja sudionika 53. Provedba Projekta u pripremnom periodu 63.1. Nositelji i rokovi u provedbi Projekta 63.2. Rukovođenje i razdoblja u provedbi Projekta 93.3. Stručni tim za provedbu Projekta 93.4. Okupljanje sportaša i ekipa 103.5. Zdravstvena skrb 103.6. Dopinška kontrola 103.7. Izbor sudionika MI 103.8. Oprema članova Delegacije 103.9. Osiguranje članova Delegacije 113.10. Plan prijevoza Delegacije 113.11. Promotivna i medijska potpora 124. Provedba Projekta tijekom sudjelovanja na MI 124.1. Organizacija Ureda misije 124.2. Organizacija medicinskog tima 134.3. Tehničko‐telekomunikacijska potpora 135. Troškovi provedbe Projekta MI Mersin 2013 146. Zaključak 171


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.• ritmička gimnastika• hrvanje• jedrenje• judo• kajak• karate• košarka• konjički sport• mačevanje• nogomet• odbojka (u dvorani)• odbojka na pijesku• plivanje• rukomet• skijanje na vodi/wakeboard• stolni tenis• streličarstvo• streljaštvo – pištolj i puška• streljaštvo – trap• sport invalida – atletika• sport invalida ‐ plivanje• taekwondo• tenis• vaterpolo• veslanjeZa potrebe MI organizator će na već postojećim kampusima smjestiti sportaše iprateće osobe. Postojat će više Mediteranskih sela, u Mersinu (2 sela) i u Adani (1selo), te u slučaju većeg broja sudionika u ponekim hotelima u okolici Mersina(Kizkalesi, Tarsus, Erdemli). Adana je udaljena od Mersina cca. 80 km, dok je Kizkalesiudaljen 51 km, Erdemli 37km, a Tarsus 27km. Sela će ukupno raspolagati3


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.• U atletici i plivanju pravo nastupa će imati sportaši čiji rezultati su narazini rezultata 3.mjesta u disciplini na prethodnim MI Pescara 2009.• Pored ostvarene I. kategorije sportaši u ostalim pojedinačnimsportovima moraju imati barem jedan plasman od 1. do 15. mjesta naseniorskom SP ili od 1. do 5. mjesta na seniorskom EP, počevši od 01.01. 2012.• Pravo nastupa imaju najviše 2 sportaša po disciplini, ako isto odobriHrvatski olimpijski odbor (HOO), u sportovima u kojima praviladozvoljavaju nastup više sportaša iz jedne države u istoj disciplini.b) Ekipni sportovi• Pravo na sudjelovanje na MI Mersin 2013. imaju ekipe u sportovimakoje su u prethodnom natjecateljskom razdoblju ostvarile najvišedomete na ljetnim Olimpijskim igrama, te Svjetskim prvenstvima (SP) iEuropskim prvenstvima (EP), za koje se prognozira mogući poredakmeđu prve tri ekipe.• Uvjet sudjelovanja na MI je nastup s najmanje 50% sportaša razvrstanihu I. kategoriji vrhunskih sportaša, prema važećem Pravilniku okategorizaciji sportaša HOO‐a (razvrstani od 1.1.2012. godine), ili da je uekipi najmanje 50% sportaša koji su barem jednom nastupili u A selekcijina SP‐u, EP‐u, ili natjecanju slične kvalitetne razine počevši od 01. 01.2012. U slučaju da savez u tom periodu nema takvih natjecanja, HOO ćedonijeti odluku o njihovom sudjelovanju.Napomena: HOO će u slučaju većeg broja sportaša u odnosu na planirana financijskasredstva utvrditi dodatni kriterij kojim će se revidirati broj sportaša i pratećih osoba upojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.2.3. PRETHODNA PROSUDBA BROJA SUDIONIKANa prethodnim MI u Pescari 2009. godine, hrvatsko je sportsko izaslanstvo brojalo267 osoba u 25 sportova (172 sportaša i 95 stručnih osoba, uključujući trenere, vođeekipa, suce, zdravstveno osoblje i članove Misije). Na navedenim Igrama, hrvatski su5


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.sportaši ostvarili zapažene rezultate osvojivši ukupno 28 medalja, od čega 5 zlatnih,12 srebrnih i 11 brončanih medalja.Uvidom u listu sportaša koji u ovom trenutku imaju I. kategoriju i zadovoljavajućiplasman prema priloženim kriterijima koji definiraju koji sportaši mogu ostvaritipravo nastupa na MI, te mogućeg broja sportaša po pojedinim disciplinama isportovima, prognozira se da bi Hrvatska mogla nastupiti u 18 do 20 sportova s cca.95 do 110 sportaša te 35 pratećih osoba, (kvota 0,33 pratećih osoba po sportašu).Navedeno pretpostavlja da bi, kada pridodamo dodatne prateće osobe za koje će semorati plaćati smještaj i prehrana za cijelo vrijeme trajanja MI, hrvatska sportskadelegacija (Delegacija) ukupno brojala oko 140 članova.Uspoređujući navedene brojke s prethodnim MI Pescara 2009. uočljivo jesmanjenje delegacije za otprilike 50%. Sukladno gospodarskoj situaciji, kako uHrvatskoj tako i u Europi, pristup projektu je napravljen tako da na MI u Mersin2013. idu samo najbolji hrvatski sportaši od kojih se očekuje vrhunski rezultatodnosno osvajanje medalje ili finala u pojedinoj disciplini. Na prethodnim MI cilj jebio da se pored kvalitetnih rezultatskih ostvarenja na Igre upućuju i perspektivnisportaši koji bi kroz ovo natjecanje prikupljali iskustva (bez naglaska na kvalitetanrezultat), međutim za sudjelovanje na MI Mersin 2013. nacionalni sportski savezi(NSS) će moći nominirati samo sportaše koji zadovoljavaju postavljene kriterije.U skladu s navedenim, UZOP će organizatoru pravovremeno dostaviti preliminarnu(neobvezujuću‐prognostičku) prijavu po sportovima i disciplinama.3. PROVEDBA PROJEKTA U PRIPREMNOM PERIODU3.1. NOSITELJI I ROKOVI U PROVEDBI PROJEKTASukladno rokovima koje je propisao Organizacijski odbor, UZOP je proveo operativnuanalizu, te je sukladno tome odredio sve važnije rokove u kojima HOO i NSS‐i trebajuprovesti sve operativne aktivnosti za kvalitetan odabir najboljih hrvatskih sportašakoji će nastupiti na MI u Mersinu.6


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.U ovom Projektu će se navesti samo najvažniji rokovi i operativne aktivnosti, i tokako slijedi:• HOO će utvrditi i dostaviti Organizacijskom odboru preliminarnu prijavuodnosno prethodni popis sportova i disciplina (s procjenom broja sudionika) ukojima će hrvatski sportaši sudjelovati na MI.ROK: 10. studenog 2012• NSS‐i će imenovati odgovornu osobu zaduženu za operativne poslove u svezis pripremama i sudjelovanjem svojih sportaša , te koordinaciju s UZOP‐om.NSS‐i čiji su sportovi, odnosno discipline na programu MI, trebaju UZOP‐udostaviti brojčanu listu sportaša po disciplinama za koje se prosuđuje da bimogli ostvariti kriterije za sudjelovanje, te dati argumentiranu prosudbumogućeg poretka svojih sportaša (pojedinaca i ekipa) na MI.ROK: 15. siječnja 2013.• UZOP će NSS‐ima dostaviti obrasce (upitnike) o potrebnim podacimapotencijalnih sportaša i pratećih osoba Delegacije za MI.ROK: 15. veljače 2013.• HOO će Organizacijskom odboru dostaviti ovjerene liječničke licencepotencijalnih liječnika DelegacijeROK: 19. ožujka 2013.• HOO će Organizacijskom odboru uplatiti depozit za sudjelovanje timskihsportova od 5000€ po ekipi.ROK: 19. ožujka 2013.• Vijeće HOO‐a će imenovati članove Misije HOO‐a za MI.ROK: 1. travnja 2013.7


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.• NSS‐i će UZOP‐u dostaviti popunjene obrasce s podacima o potencijalnimsportašima i službenim osobama Delegacije (širi popis), s 1 fotografijom u bojii kopijom putovnice.ROK: 05. travnja 2013.• NSS‐i će UZOP‐u dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija za sudjelovanjesvojih sportaša (pojedinaca i ekipa) na MI.ROK: 15. svibnja 2013.• Vijeće HOO‐a će donijeti Odluku o sportovima i disciplinama, odnosno obroju sportaša i službenih osoba koje će sudjelovati na MI, temeljem koje ćeHOO dostaviti obvezujuću brojčanu prijavu Organizacijskom odboru.ROK: 31. svibnja 2013.• HOO će Organizacijskom odboru dostaviti obrasce s podacima o dolascima iodlascima Delegacije (sve akreditirane osobe).ROK: 31. svibnja 2013.• HOO će utvrditi listu sudionika te će Organizacijskom odboru dostavitikonačne prijave s imenima i drugim podacima o sudionicima po sportovimai sportskim disciplinama.ROK: 05. lipnja 2013.• UZOP će, u skladu s planom, provesti sve aktivnosti vezane uz prijevoz,smještaj, administraciju te ostale poslove tijekom putovanja i boravkaDelegacije na MI.RAZDOBLJE: 15. lipnja do 1. srpnja 2013.• UZOP će Vijeću HOO‐a podnijeti programsko izvješće Projekta MI Mersin2013.ROK: 1. rujna 2013.8


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.3.2. RUKOVOĐENJE I RAZDOBLJA U PROVEDBI PROJEKTAHOO i NSS‐i će koordinirano raditi na provedbi ovog Projekta. Temeljne odluke uprovedbi Projekta će na temelju odluke Skupštine HOO‐a, donositi Vijeće HOO‐a.UZOP će predstavljati operativno tijelo, koje će provoditi i koordinirati sve pripremneaktivnosti za sudjelovanje Delegacije na MI. Isto tako, navedeno tijelo će bitiodgovorno za korespondenciju i pravovremeno izvršavanje svih obaveza HOO‐aprema Organizacijskom odboru.Misija Delegacije bit će odgovorna za odlazak, boravak i povratak svih akreditiranihčlanova Delegacije.Aktivnosti u provedbi projekta odvijat će se u tri vremenska razdoblja:1. Razdoblje pripreme odlaska sportaša i ekipa od 1.svibnja. do 20. lipnja. 2013.2. Razdoblje sudjelovanja na Igrama od 20. lipnja do 30. lipnja 2013.3. Razdoblje nakon završetka Igara od 2. srpnja do 1. rujna 2013.Prvo razdoblje ima za cilj stvaranje optimalnih uvjeta za provedbu pripremnih radnjioko odlaska na MI u Mersin.Drugo razdoblje obuhvaća putovanje, boravak i nastup na MI.Treće razdoblje obuhvaća stručne analize nastupa na MI, odnosno podnošenjeizvještaja o sudjelovanju, te obračun troškova s pratećom dokumentacijom.Potrebno je naglasiti da UZOP i Misija Delegacije provodi aktivnosti za sveakreditirane članove Delegacije (akreditiranje, putovanje, boravak, medicinsku skrb islično).3.3. STRUČNI TIM ZA PROVEDBU PROJEKTAKoordinaciju u stručnom, programskom, organizacijskom i financijskom dijeluprovedbe Projekta obavlja UZOP.Stručni tim sačinjavaju stručne službe HOO‐a i stručne osobe NSS‐a (koordinatori)koje su odgovorne za prikupljanje podataka.9


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.3.4. OKUPLJANJE SPORTAŠA I EKIPAUZOP će u suradnji s NSS‐ima osigurati pravovremeni dolazak u Zagreb svih članovaDelegacije. Isto podrazumijeva organizaciju cestovnog i zrakoplovnog prijevoza izmjesta boravka do Zagreba. Članovi Delegacije kojima će biti neophodan smještaj,biti će osiguran smještaj u Zagrebu o trošku HOO‐a.3.5. ZDRAVSTVENA SKRBSvi potencijalni sudionici MI, u slučaju bolesti ili ozljede obavezni su putem NSS‐aobavijestiti UZOP o zdravstvenim tegobama. Ukoliko se sportaš ozlijedi neposrednoprije odlaska na MI, NSS‐i mogu predložiti zamjenskog sportaša pod uvjetom dazadovoljava gore navedene kriterije, uz uvjet da HOO odobri zamjenu.3.6. DOPINŠKA KONTROLAHOO će kroz Zdravstvenu komisiju odnosno Pododbor za doping, prema stručnojprocjeni i bez najave provoditi dopinške kontrole sportaša koji su u potencijalnikandidati za nastup na MI Mersin.Dopinška kontrola će se provoditi prema pravilniku WADA‐e (Svjetska antidopinškaagencija), na način da će se dobiveni «A» i «B» uzorci urina testiranih sportaša uputitina laboratorijsku analizu u ovlašteni laboratorij Međunarodnog olimpijskog odbora(MOO).Sportašima za koje se procjeni da na bilo koji način izbjegavaju dopinšku kontrolu,kao i sportašima za koje se dobije pozitivni laboratorijski nalaz na doping, neće sedozvoliti nastup na MI.3.7. IZBOR SUDIONIKA MIObzirom da su definirani kriteriji i prioriteti pri odabiru sportaša i ekipa koji moguostvariti pravo nastupa na MI, UZOP i NSS‐i će u skladu s navedenim, najkasnije do 1.lipnja 2013. godine Vijeću HOO‐a predložiti listu sudionika MI.3.8. OPREMA ČLANOVA DELEGACIJEOprema koju će Delegacija nositi na MI Mersin 2013., a prema svojoj namjeni možese podijeliti u nekoliko skupina: oprema za putovanje, oprema za ceremonije10


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.otvaranja i zatvaranja Igara, oprema za slobodno vrijeme i odlazak na natjecanje(free‐time).Potrebno je posebno voditi računa o prepoznatljivom vizualnom identitetu iupečatljivosti naše Delegacije na MI.Natjecateljsku opremu, odnosno opremu za nastup, osiguravaju NSS‐i kojisudjeluju na MI. Svi koordinatori NSS‐a kao i sudionici Delegacije, bit će pisanimnaputkom obaviješteni o rasporedu zaduženja i načinu korištenja dobivene službeneopreme. Pri tome treba voditi računa da se na MI, u pogledu nošenja opreme zaslobodno vrijeme, reklama i promidžbe na odjeći, obući i opremi primjenjuju istapravila MOO‐a kao i na Olimpijskim igrama.3.9. OSIGURANJE ČLANOVA DELEGACIJEHOO će posebno osigurati sportaše i prateće osobe koji će biti članovi Delegacije naMI.NSS‐i su obvezni do 31. svibnja 2013. dostaviti liste sportaša koje žele osigurati, aline više od ukupnog broja sportaša i pratećeg osoblja prijavljenog u obvezujućojprijavi. Da bi se izvršilo pravovaljano osiguranje, potrebno je ispuniti sljedećepreduvjete:• predmet osiguranja mogu biti samo sportaši koji su prijavljeni u akreditacijskisustav• osiguranje može biti ugovoreno samo za period održavanja MI, odnosno od18.lipnja do 01. srpnja 2013. godine.Nakon što Odbor ljetnih olimpijskih sportova i Vijeće HOO‐a usvoje listu sudionika,UZOP će osigurati sve članove Delegacije za vrijeme puta i boravka na MI.3.10. PLAN PRIJEVOZA DELEGACIJEDelegacija će koristiti avionski prijevoz i to redovne linije Zagreb – Istanbul – Adana –Istanbul ‐ Zagreb. Veći dio Delegacije okupit će 18. lipnja 2013. u Zagrebu te izZagreba krenuti za Mersin, a povratak većine Delegacije je 01. srpnja 2013.11


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.Natjecanja pojedinih timskih sportova počinju dva dana prije otvaranja Igara, pa ćenjihov odlazak biti organiziran ranije, kao i odlazak nekolicine članova Misije.Prema programu natjecanja, koji će organizator Igara službeno definirati, vodstvoDelegacije će s koordinatorima sportova napraviti sastanak na kojem će biti detaljnodogovoren plan odlaska i dolaska na MI po sportovima.3.11. PROMOTIVNA I MEDIJSKA POTPORAU smislu, promotivne potpore potrebno je napraviti sljedeće:• vodič za delegaciju• nabavka promotivnog materijalaDa bi se ostvarila kvalitetna suradnja s medijima, HOO će imenovati odgovornuosobu za odnose s javnošću (press attaché Delegacije), koja će u suradnji s Hrvatskimzborom sportskih novinara (HZSN) koordinirati sve aktivnosti vezane uz medijskupotporu sudjelovanja hrvatskih sportaša na MI.Također, HOO će u suradnji s HZSN‐om odabrati jednog novinara koji će boraviti naMI u trošku Organizacijskog odbora.4. PROVEDBA PROJEKTA TIJEKOM SUDJELOVANJA NA MI4.1. ORGANIZACIJA UREDA MISIJEUred Misije u Mediteranskom selu će predstavljati stožer svih organizacijskihaktivnosti Delegacije, odnosno raspolagat će svim potrebnim informacijama koje ćeomogućiti pravovremenu pripremu za odlazak i povratak sportaša s treninga inatjecanja te nesmetani režim reda i rada u Mediteranskom selu. Poredorganizacijskih i administrativnih poslova, ured Misije je odgovoran i zapravovremenu medicinsku i rehabilitacijsku skrb sportaša, o čemu će brigu voditimedicinski tim Delegacije.Neposredno prije dolaska Delegacije na MI, a u svrhu kvalitetnog prihvata ismještaja, tri člana Misije će u Mediteranskim selima obaviti sve pripremne radnje(zaduženje i raspored soba, priprema satnica treninga i natjecanja, zaduženje vozila,tehničke opreme i slično).12


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.Misiju hrvatske Delegacije će sačinjavati sljedeće osobe: šef Misije, zamjenik šefaMisije, šef medicinskog tima, press attaché i tri člana Misije.Uredom Misije i vođama ekipa rukovodi i koordinira šef Misije, a u njegovojodsutnosti i po njegovom nalogu sa svim ovlastima ga zamjenjuje zamjenik šefaMisije. Za sve sportaše i prateće osobe po sportovima odgovorni su vođe ekipa, čijaje zadaća da sve potrebe njihovih sportova realiziraju preko ureda Misije.4.2. ORGANIZACIJA MEDICINSKOG TIMAU sastavu Delegacije postojat će medicinski tim liječnika i fizioterapeuta kojim ćerukovoditi šef medicinskog tima. Liječnički tim bit će sastavljen od 2 do 3 liječnikaspecijalistai liječnika ekipnih sportova, a fizioterapeuti će prema prioritetima irasporedu šefa medicinskog tima, provoditi rehabilitaciju na treninzima inatjecanjima te u prostorima Misije.Prilikom određivanja sastava Delegacije, posebno će se voditi briga o odnosu brojasportaša i fizioterapeuta odnosno za vrijeme MI u ukupnom broju ne smije biti manjeod 1 fizioterapeut na 10 sportaša.Medicinski tim će biti opremljen primjerenom količinom lijekova, sredstava zafizioterapeutske tretmane, te sredstava za oporavak i vitaminizaciju. Isto tako,sportašima će biti na raspolaganju i aparati za fizikalnu terapiju i oporavak.4.3. TEHNIČKO‐TELEKOMUNIKACIJSKA POTPORAPrema dosadašnjim iskustvima, jedan od ključnih faktora za uspješnu provedbuvelikih višesportskih priredbi je kvalitetna tehničko‐telekomunikacijska potpora.Potrebno je naglasiti da organizator bez naknade djelomično osigurava opremu iuređaje za potrebe ureda Misije i medicinskog tima, međutim veći dio opreme jepotrebno iznajmiti preko tzv. Rate Card kataloga ili je prilikom dolaska Delegacijepotrebno dopremiti vlastitu opremu.13


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.UZOP će za potrebe Delegacije iznajmiti opremu koju ne može dopremiti (dodatnestolove, stolice, telefonske i Internet linije te slično), a ostala oprema i uređaji koji ćese koristiti (prijenosna računala, mobilni telefoni i ostali uredski materijal), bit ćepostojeća oprema i uređaji HOO‐a.Pored postojećeg, potrebno je prije odlaska nabaviti do 30 mobilnih telefona itelefonske kartice lokalnog, odnosno turskog mobilnog operatera, kako bi tijekomboravka na MI svaki član Misije, vođe ekipa i medicinsko osoblje mogli biti naraspolaganju za sve informacije. Prema dosadašnjim iskustvima, svakom korisnikumobilnog telefona se treba omogućiti korištenje telefonskih poziva uprotuvrijednosti od 8€ dnevno. U slučaju prekoračenja navedenog limita, korisnicisami podmiruju troškove kupovinom telefonskih bonova u slobodnoj prodaji.5. TROŠKOVI PROVEDBE PROJEKTA MI MERSIN 2013.Za troškove sudjelovanja na MI, potrebno je osigurati odgovarajuća financijskasredstva koja će biti predviđena financijskim Planom Hrvatskog olimpijskog odboraza 2013. godinu te definirana Nacrtom Projekta Mersin 2013. u ukupnom iznosu od2.105.400,00 kuna.Prema navedenom, sredstva bi se trebala raspodijeliti prema sljedećim stavkama:RBR STAVKA IZNOS1. Okupljanje i smještaj u Zagrebu 60.0002. Avionski prijevoz 540.0003. Prijevoz opreme i rekvizita 200.0004. Smještaj dodatnog pratećeg osoblja 105.0005. Dodatna prehrana (vitaminizacija) 50.0006. Sportska oprema i odjeća 743.4007. Dopinška kontrola 30.0008. Obvezno osiguranje sudionika 84.0009. Dnevnice 198.00010. Ostalo (vodič, značke, zastavice i ostali troškovi) 20.00011. Troškovi misije 75.000UKUPNO 2.105.40014


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.Ad 1.Za sportaše i stručno osoblje koji žive ili borave izvan Zagreba ( Dubrovnik, Zadar,Pula, Rijeka, Split, Osijek itd. ili inozemstvo) potrebno je osigurati dolazak ili povratakiz Zagreba, te noćenje i prehranu u Zagrebu prije polaska, odnosno povratka izMersina. Planira se takvih 60 osoba, što po osobi iznosi 1.000 kn, a ukupno bi iznosilo60.000,00 kuna.Ad 2.Za sudionike, ukupno oko 140 osoba, planira se avionski prijevoz iz Zagrebaredovnim linijama za Adanu i obrnuto, s tim da je cijena pojedinačne avionske kartecca. 3850 kn, što ukupno iznosi 540.000,00 kn.Ad 3.Posebni prijevoz (kopnenim i morskim putem) osigurat će se za transport čamaca,jedrilica, kajaka i druge teže opreme, a u navedenu svrhu se može planirati oko200.000,00 kuna.Ad 4.Organizator MI osigurava besplatan smještaj svim sudionicima za vrijeme natjecanjau njihovom sportu, te još dva dana nakon završetka natjecanja u njihovom sportu. Uslučaju da netko od sportaša ostaje nakon tog perioda naplaćuje mu se 65€ dnevno,dok prateće osobe mogu ostati do kraja Igara besplatno. Kako je organizacijski odborsmanjio kvotu pratećih osoba s 0,55% na 0,33% po sportašu, jedan dio pratećihosoba će spavati van sela u hotelima predviđenim za smještaj „extra officials‐a“ i topo cijeni od 50 do 70€ ovisno o hotelu. Predviđa se da će van sela boraviti oko 20osoba, što iznosi 105.000,00 kn.Ad 5.Za vrijeme sudjelovanja HOO će sportašima osigurati najnužnije količine vitamina,minerala i drugih sredstava za oporavak tzv. dopunske prehrane (vitaminizacija), štobi u ukupnom iznosu bilo oko 50.000,00 kuna.15


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.Ad 6.Svi sudionici MI bit će opremljeni jednoobraznom prigodnom odjećom i obućom zaslobodno vrijeme, ceremonije otvaranja i zatvaranja Igara. Oprema je planirana za140 osoba po cijeni od cca. 5310 kn, što bi ukupno iznosilo oko 743.400 kuna.Ad 7.Zdravstvena komisija HOO‐a će s toksikološkim zavodom napraviti listu sportaša zakoje će procijeniti da bi trebalo podvrgnuti antidopinškoj kontroli. Za navedenu svrhupredviđa se paušalni iznos od 30,000kn.Ad 8.HOO je dužan sudionike MI osigurati od rizika za slučaj nezgode, smrti ili trajnoginvaliditeta, te uplatiti putno osiguranje. Planira se iznos od 600 kn za svakog od 140sudionika, što bi ukupno iznosilo oko 84,000 kuna.Ad 9.Iznos pune dnevnice za Republiku Tursku je 50 €, obzirom da svi članovi Delegacijeimaju osiguran smještaj i prehranu u Mediteranskom selu, istima će biti isplaćeniznos od 20% pune dnevnice, što iznosi 10 € dnevno. Ukupan trošak dnevnica (120osoba x 12 dana x 10 € + 20 osoba x 12 dana x 50€) iznosit će 26.400 €, odnosno198.000 kn.Ad 10.Za potrebe Delegacije i promotivne aktivnosti tiskati će se vodič delegacije (vodič sasažetim podacima o Hrvatskoj i hrvatskom sportu, te fotografijama i osnovnimpodacima o sudionicima, na engleskom jeziku). Osigurat će se i primjerena količinaprigodnih značaka za razmjenu među sportašima, sportske zastavice, te skromniprigodni pokloni za strane delegacije i najviše dužnosnike domaćina Igara. Zanavedene promotivne materijale trošak bi ukupno iznosio oko 20.000,00 kuna.Ad 11Ured Misije će imati određene troškove poput najma vozila, goriva, bonova zamobitele, uredskog potrošnog materijala i sl., te se za navedeno predviđa paušal od75.000kn.16


Projekt XVII. MEDITERANSKE IGRE – MERSIN 2013.6. Z A K L J U Č A KOsnovna promjena na ovim Igrama je smanjena kvota pratećih osoba, s 0,55% na0,33% odnosno, jedna prateća osoba na 3 sportaša. Prema planu Delegacija bitrebala imati cca. 100 kvalificiranih sportaša u cca. 20 sportova, što bi omogućavaloodlazak samo 33 prateće osobe. To u svakom slučaju ne može biti dovoljno za svepotrebne prateće osobe, misiju i medicinski tim, te će se iz tog razloga moratipovećati broj „extra officials‐a“.Nadalje, Organizacijski odbor dozvoljava sportašima ostanak samo dva dana nakonzavršetka njihovog natjecanja, u slučaju duljeg ostanka naplaćuje im se 65€ po danu.Iz tog razloga HOO se odlučio na redovni avionski prijevoz, a ne na opciju charterom.Realizacija bitnih odrednica ovog Projekta omogućit će uspješan nastup hrvatskihsportaša na MI Mersin 2013.U provedbi ovog Projekta nužan je maksimalan angažman svih stručnih potencijalaHOO‐a i NSS‐a, kao i veliko zalaganje svih sportaša.Uspješna realizacija ovog Projekta treba pridonijeti popularizaciji i razvoju hrvatskogsporta u cjelini te stvaranju novih olimpijskih potencijala i pobjedničkog duha našihsportaša za predstojeće Olimpijske igre Rio 2016.Pripremio:Ured za olimpijski programProjekt sudjelovanja hrvatskih sportaša XVII. Mediteranske igre Mersin 2013. 20. do30 lipnja 2013. je usvojen na 33. sjednici skupštine Hrvatskog olimpijskog odboraodržane 27. prosinca 2012.Broj: 1606/12Zagreb, 27. prosinca 2012.Dr.sc. Zlatko MatešaPredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora17

More magazines by this user
Similar magazines