Kvalifikační požadavky 6 (PDF, 108 kB) - CENIA, česká informační ...

cenia.cz

Kvalifikační požadavky 6 (PDF, 108 kB) - CENIA, česká informační ...

Dodavatel spluje ekonomický a finanní kvalifikaní pedpoklad, pokud má pojištní odpovdnosti za škoduzpsobenou tetí osob min. ve výši odpovídající pojistné ástce 1,5 mil. K.2.2 Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákonaRozsah požadovaných informací a doklad dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona:Dodavatel pedloží údaje o obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na pedmt veejné zakázky, a to zaposlední 3 úetní období.Zpsob prokázání splnní tchto kvalifikaních pedpoklad dle § 55 odst. 3 písm. b) zákona:Dodavatel prokáže splnní ekonomického a finanního kvalifikaního pedpokladu pedložením výkazu obratudosaženého dodavatelem s ohledem na pedmt veejné zakázky, a to ve form prohlášení podepsanéhoosobou oprávnnou jednat za dodavatele, pop. ve form úetní závrky za pedcházející 3 úetní období, vetnzpráv auditora, je-li zákonem pro daného dodavatele uložena, z nichž bude patrné splnní níže vymezené úrovnkvalifikaního pedpokladu.Jestliže dodavatel vznikl pozdji nebo prokazateln zahájil innost vztahující se k pedmtu veejné zakázkypozdji, postaí, pedloží-li údaje o svém obratu za všechna úetní období od svého vzniku nebo od zahájenípíslušné innosti.Pokud není dodavatel z objektivních dvod schopen prokázat splnní ekonomických a finanních kvalifikaníchpedpoklad zpsobem stanoveným zadavatelem, je oprávnn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšakveejný zadavatel má právo z objektivních dvod tyto jiné doklady odmítnout.Vymezení minimální úrovn kvalifikaního pedpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti pedmtuplnní veejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:Dodavatel spluje ekonomický a finanní kvalifikaní pedpoklad, pokud jeho obrat dosažený dodavatelems ohledem na pedmt veejné zakázky, tj. dodávka hardware a software v. zajištní provozu a správydatabází, zjištný podle zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, dosaženýv posledních 3 úetních obdobích inil min. 3 mil. K v soutu.3 TECHNICKÉ KVALIFIKANÍ PEDPOKLADYDle § 56 odst. 1 písm. a) zákonaRozsah požadovaných informací a doklad dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:Dodavatel pedloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedenímjejich rozsahu a doby poskytnutí; pílohou tohoto seznamu musí být:- osvdení vydané veejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veejnému zadavateli, nebo- osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osob než veejnému zadavateli, nebo- estné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osob než veejnému zadavateli a není-lisouasn možné osvdení podle bodu 2 od této osoby získat z dvod spoívajících na její stran.Zpsob prokázání splnní tchto kvalifikaních pedpoklad dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona:Pedložení dokument, z nichž bude patrné splnní níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu.Pokud není dodavatel z objektivních dvod schopen prokázat splnní technických kvalifikaních pedpokladzpsoby stanovenými zadavatelem, je oprávnn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veejnýzadavatel má právo z objektivních dvod tyto jiné doklady odmítnout.Vymezení minimální úrovn kvalifikaního pedpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti pedmtuplnní veejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:Dodavatel spluje technický kvalifikaní pedpoklad, pokud v seznamu významných dodávek realizovanýchv posledních 3 letech uvede, že realizoval alespo 1 dodávku, jejímž pedmtem bylo dodání a montážspecializované grafické stanice, jejíž technická konfigurace umožovala nainstalování specializovaného softwarena zpracování multispektrálních a hyperspektrálních satelitních dat s velmi vysokým prostorovým rozlišením..7/8


Prokázání dalších technických kvalifikaních pedpoklad - dle § 56 odst. 4 zákonaRozsah požadovaných informací a doklad dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:Na základ ustanovení § 56 odst. 4 a 5 zákona a v souladu s ustanovením dle § 56 odst. 7 písm. a) zákonavymezuje zadavatel veejné zakázky:Dodavatel pedloží certifikát vydaný akreditovanou certifikaní organizací prokazující, že má zaveden systémízení kvality splující požadavky v souasnosti platné eské technické normy SN EN ISO 9001.Zpsob prokázání splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona:Pedložení dokument, z nichž bude patrné splnní níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu. Zadavateluzná rovnocenné doklady vydané v lenském stát Evropské unie..Minimální úrove splnní tchto kvalifikaních pedpoklad dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:Dodavatel spluje technický kvalifikaní pedpoklad, pokud má zavedený systém ízení kvality podle normy SNEN ISO 9001.V Praze dne ………………………………………………….........................................podpis osoby oprávnné za zadavatele jednat a razítko zadavatele8/8

More magazines by this user
Similar magazines