13.07.2015 Views

Shkarko publikim ne PDF - Media Print

Shkarko publikim ne PDF - Media Print

Shkarko publikim ne PDF - Media Print

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KAPITULLI1Kompjuteri&Windows 20071. Funksionimi i kompjuteritPërcaktoniANë informatikë, përdorimi i shkurtimeve të fjalëve që emërtojnë pjesë hardware aposoftware është shumë i zakonshëm. Eshtë e rëndësishme që këto shkurtime të njihen,pasi ato gjenden mjaft shpesh në literaturë. Shpjegoni shkurtimet e mëposhtme:1. CPU2. AL3. CU4. RAM5. ROMBKrahasoniDuke u mbështetur në skemën e mësimit dhe njohuritë tuaja krahasoni:1. Input vs Output2. AL vs CU3. RAM vs ROMCHulumtoniPërgjithësisht në informatikë njihen dy shkolla për kompjuterat desktop: PC dheMac.1. A i njihni sistemet e operimit të këtyre kompjuterave?2. Çfarë lloj sistemi operimi janë ato?3. Cilat janë disa sisteme të tjera operimi për kompjutera (desktop, tablet, telefon smart)?Verifikoni njohuritë tuaja duke bërë kërkimin përkatës.4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!