Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

Samas tundub see näitaja statistilises plaanis olevat mõistlikult täpne. Tabelis on äratoodud ka elanike arv riigiti ning kuupäevad, mil vastav riik Konventsiooni ratifitseeris jamillal hakkas tunnustama üksikisiku õigust avaldusi esitada.Nende riikide osas, mille puhul tuvastati rohkem kui 100 rikkumist, vaadati kõik viimaseviie aasta otsused läbi süstemaatiliselt. See puudutab Itaaliat, Kreekat, Portugali, Poolat,Prantsusmaad ja Türgit. Samuti uurisime kõige olulisemaid varasemast ajast päritotsuseid, millele CEPEJ sekretariaat ning Kohtu registratuuri ja Ministrite Komiteeametnikud meie tähelepanu juhtisid.Üsna pea sai selgeks, et viimase aja kohtuotsused heidavad viivituste põhjustele vägavähe valgust, kuna Kohus on oma põhjendustes väga lakooniline. Menetluse pikkustpuudutavate lahendatud asjade suure hulga tõttu Kohus ainult viitab pretsedendiõigusespaika pandud kriteeriumidele ja annab pikemaid selgitusi vaid pedagoogilistel põhjustel,kui tegemist on uue liikmesriigiga või kui kohtuasja asjaolude tõttu on üksikasjalikumadselgitused vajalikud. Seetõttu tuli Kohtu määratletud ja tema poolt kohaldatavaidkriteeriume otsida endise ja praeguse Kohtu varasematest lahenditest ja Komisjoniotsustest.Algusest peale tuleb rõhutada, et statistilisse näitajatesse tuleks suhtuda üsna suureettevaatusega, kuna statistika üksi ei peegelda tegelikku olukorda üheski riigis. On riike,kelle puhul kohus on tuvastanud suhteliselt vähe ülemäära pikki menetlusi, millest ei saatingimata järeldada, et nende riikide kohtud eriliselt hoolsad oleksid.Mõnedel juhtudel võivad probleemid olla tekkinud juba varasemas faasis ja puudutadaõiguskaitse kättesaadavust. Kodanike võimalus kohtusse pöörduda võib olla piiratudsellega seonduvate kulutuste tõttu või seeläbi, et neid õhutatakse kasutama alternatiivseidja võib-olla tõhusamaid võimalusi. Samamoodi ei pruugita mõnes riigis teada, et onolemas võimalus Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöörduda, kusjuures mõnes teises riigisvõib rääkida Kohtusse pöördumise avaldustele spetsialiseerumisest, mille tulemusena onsuur nii kohtuasjade kui ka riigi kahjuks tehtud otsuste arv.Pealegi ei tähenda väga kiire menetlus iga kord head õigusemõistmist. Mõned kiirendatudmenetlused, mille käigus kiirus kaalub üles kaitseõigused, võivad õigusemõistmisekvaliteeti kahjustada. Euroopa Inimõiguste Kohus on olnud kogu aeg seisukohal, et heaõigusemõistmise põhimõte tähendab kaugelt rohkemat kui mõistlikku aega ning võibväga hästi õigustada pikema kuid õiglasema menetluse rakendamist. 8Raporti lähteülesandest tulenevalt tuli ekspertidel välja selgitada, kas Kohus on oma vägamahukas pretsedendiõiguses kehtestanud, missugust pikimat menetlusaega võibkohtuasjade liigiti mõistlikuks lugeda või kas on mingi vähim menetlusaeg, millestKohus järeldab, et õigust asja õiglasele arutamisele mõistliku aja jooksul on rikutud.8 24. mai 2005. aastaotsuse kohtuasjas Intiba vs. Türgi punktis 54 ütles Kohus, et kuigi Konventsiooniartikkel 6 nõuab menetluse läbiviimist nõuetekohase kiirusega, kätkeb see artikkel ka märksa olulisemathea õigusemõistmise põhimõtet (otsus ainult prantsuse keeles). Vt ka 12. oktoobri 1992. aasta otsusBoddaer vs. Belgia kohtuasjas.

More magazines by this user
Similar magazines