Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

Mangualde kohtule ja kestis edasi Kohtu otsuse tegemise ajal, sest alustatud ja lõpuleviimata täitemenetlus läheb menetluse pikkuse mõistlikkuse hindamisel arvesse.Ühes Itaaliat puudutavas kohtuasjas keeldus Kohus võtmast seisukohta selle suhtes, kasItaalia õiguse järgi on täitemenetlus autonoomne, lisades, et „Kohus peab otsustamaKonventsiooni ja mitte siseriikliku õiguse alusel, kas üldse ja millal see õigus, mida …[kaebajad] nõuavad, tegelikult teostub“. 49 Selles vaidluses leidis Kohus, et täitemenetlusttuleb lugeda algse menetluse teiseks faasiks, mis ei olnud veel lõpule viidud, sesttäitemenetluste eest vastutav kohtunik ei olnud oma otsust veel langetanud.Eelöeldu kehtib eriti nendel juhtudel, mil täitmise kohustus pannakse haldusorgani õlule,nagu nähtub mitmetest viimase aja otsustest: 27. mai 2004. aasta otsus kohtuasjasMetaxas vs. Kreeka, 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas Timofejev vs. Venemaa,18. mai 2004. aasta otsus kohtuasjas Prodan vs. Moldaavia, ja 27. juuli 2004. aasta otsuskohtuasjas Romashov vs. Ukraina. Otsuses kohtuasjas Metaxas (ainult prantsuse keeles)tuvastas Kohus, et siseriiklikud asutused oli artikli 6 lõiget 1 rikkunud ületadesmõistlikku aega kontrollikoja otsusega, mis tehti 13. aprillil 2000 ja viidi täide alles19. septembril 2001, minetades seeläbi otsuse kasuliku toime.Samamoodi leidis Kohus 27. septembri 2005. aasta otsuses kohtuasjas SARL IZA jaMakrakhidze vs. Georgia, et „sellega, et nad ei suutnud rohkem kui nelja aasta jooksultagada 14. mai 2001. aasta otsuse täitmist, jätsid Georgia võimud Konventsiooni artikli 6lõike 1 selle kasulikust mõjust täiesti ilma“.Nagu Komisjon varem, nii võtab ka Kohus praegu arvesse erakorralise apellatsioonimenetlusi. 14. jaanuari 1998. aasta vastuvõetavuse otsuses kohtuasjas Z.C. vs. Poolatäheldas Komisjon, et Ülemkohus oli kahel korral võtnud arutada kaebaja erakorraliseapellatsiooni ja tühistanud esimese astme kohtute otsused ilmselgete õiguslike vigadetõttu. Õigus selliseid apellatsioone lubada oli riigi peaprokuröril ja justiitsministril.Ülemkohus, kes selliseid kaebusi läbi vaatas, omas õigust madalama astme kohtuteotsused ka tühistada, kuulutada õigustühiseks või need muutmata jätta. Seetõttu oliÜlemkohtu kontroll Konventsiooni artikli 6 lõike 1 tähenduses kaebaja tsiviilõiguste ja –kohustuste üle otsustamisel otsustava tähtsusega ning kõik apellatsioonimenetlused, kaerakorralised, tuli menetluse kogupikkuse arvutamisel arvesse võtta.Sageli juhtub, et vaidlustatud menetlus on Euroopa Inimõiguste Kohtusse avalduseesitamise ajal alles pooleli, kuid sarnaselt Komisjoniga võib Kohus sedastada, etmõistliku aja nõuet on ületatud juba ammu enne menetluse lõppu ning sel juhul eikohaldata siseriiklike kaitsevahendite ammendamise nõuet. 50Kohtu järelevalve võib laieneda ka subsidiaarsetele menetlustele. 23. septembri1997. aasta otsuses kohtuasjas Robins vs. Ühendkuningriik, mis puudutas kohtukuludeväljamõistmise taotlust siseriikliku Õigusabiseaduse alusel, leidis Kohus, et „vaatamatasellele, et kohtukulude üle otsustatakse eraldi menetluses, tuleb kohtukulude menetlust49 26. septembri 1996. aasta otsus kohtuasjas Zappia vs. Itaalia.50 10. detsembri 1982. aasta otsus kohtuasjas Corigliano vs. Itaalia.

More magazines by this user
Similar magazines